... ~ ~ DEN NORSKE KYRKJA Agder og Telemark biskop. Bispevisitas Lunde og Flåbygd sokn. Det kgl. Kultur- og Kirkedepartement.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "... ~ ~ DEN NORSKE KYRKJA Agder og Telemark biskop. Bispevisitas Lunde og Flåbygd sokn. Det kgl. Kultur- og Kirkedepartement."

Transkript

1 DEN NORSKE KYRKJA Agder og Telemark biskop Prosten i AUSI-Telernark Postbob l3l 3833 BØ I TELEMARK \ " tttt OS/12t4GRH Bispevisitas Lunde og Flåbygd sokn Biskopen takkar for notte visitasdagar i l unde og Flåbygd. Vedlagt fylgjer visitasprolokohen som innehcld: Visitasforedrag Program Referat fri mater og samlingar Rapport frå komorvisitasen til proslen Synfaringssrappon Med beising Olav SkjevesJand (sign) bi>kop Grethe ~""" Ruud Hansen koruw~, Din:I:Io -.w; }IlO 51.7 Kop;, Soknrprestm i Lunde og F1ibygd Soknmdet i LWlde og Flibygd Nome kirkelige fellesråd Nome kommune Det kgl. Kultur- og Kirkedepartement... ~ ~.. T w..._... ~..,;er 0rJ. 1f.: 971 Sll I"...,.., JIIUSll<l T.IofWu: Jf 10 SI 11 _$1)500111

2 ~ DEN NORSKE KIRKE ~ Agder og Telemark biskop VISITASPROTOKOLL Lunde og Flåbygd oktober Visitasforedrag Program Referat frå møter og samlingar Rapport frå kontorv-isjlasen til prosten Synfaringsrapport

3 Visitas foredrag ved bispevisitasen i Lunde og Flåbygd oktober 2009 Kj ære kyrkjelyd! Guds nåde og fred! Det er tid for å swmnere opp inntrykka ener visitasen, som kom ca 12 år etter den førre, i Og del er tid for å seie cin stor takk for fine dagar, som var godt førebudd gjennom!leire møter og ei god visitasmelding frå kyrkjelyden. Eg er takksam for ah det praktiske som 6g var godt lagt til rette, så Lunde og Flåbygd fortener ros for alle førebuingane. Ein bispevisitas har gjerne 3-4 tyngdepunkt. Hovudvekta ligg på kvrkjelvden, med stab, friviljuge og det mangfaldige arbeidet som lever der ute. Vidare er kontakten med kommunen viktig, likeeins med skulen, enersom kyrkja er så nært knytt saman med lokalsamfunnet Ei viljing av ei sentral næringsverksemd i lokalmiljøet høyrer også gjerne med. Og visitasen i Lunde 2009 har han alle desse elementa. Med meg i visirasarbeidet har vore prost Bjarne Sveinall og rådgjevar ved bispekontoret, Einar Sand, som og har skrive ein detaljert rapport om visitasdagane. Ein annen medarbeidar ved bispekontoret, Geir Myre, har sett til kyrkjeanlegg og skrive rapport om dette. Prosten har kontrollen kyrkjebøkene. Vi har bruka den knappe tida godt, meiner eg, og kunne glede oss over opne dører overalt, _ i skule, på Bandak industrianlegg, i den flotte barnehagen i Sluseparken og på "Supenorsdag". Vi fekk lig eit positi\1 møte med ordførar og rådmann, vi hadde vitjing med andakt på Nome sjukeheim. Og så har eg halt samtale med medarbeidarane og opplevd klubben -'Fidus". Ei stille, fin kveldsbøn i Flåbygd kyrkje høyrde også med, likeeins ein hyggeleg og nyttig medarbeidarfest på laurdagen. Eg sette og stor pris på å møte det gamle og nye soknerådet fredag kveld. Når eg les visitasmeldinga og opplever Lunde på næn hald, så ven det heilt klårt at de arbeider svært godt her. Kyrkja har eit vidfemnande engasjement med eit SlOn fiiviljug korps og ein flon stab. Eg meiner Lunde har eit stort takkeenme i kyrkjesmben sin, med dyktige prestar og flinke fol k i dei andre stillingane. Og så dreg dei så godt i hop! Når vi slik kjem utanfrå og ser inn i kyrkjelyden, så er det enkelte ling som ven særs tydelege, og som del er viktig å føre vidare for det nye soknerådet. I. De har tatt li! eit godl arbeid med trusqpplæringa. Del vert ei utfordring å byggje dette vidare Ul, men så langt har de nådd Ul til ein hog prosent av fleire årskull. Det er jo slik no at skulen sitt RLE-fag gjev orientering og kunnskap om dei ulike religionane og livssyna. DifoT må kyrkja sjølv syle fot opplæringa av dei døypte i den kristne trua.

4 Lunde og Flåbygd er ~r godt i gang. og det skal vme spanande å fylgje utvikli nga vi~. 2. Lunde har eit prosjekt med ein og for kyrtja sin arbeid blant dei unge. Eg er imponert o"er den trufaste gjevartenesta frå ca. 80 familiarlpersonar som Ricv fundamentet ril stillinga. Dcuc er ei framifri investering fol" kynja si framtid i desse bygdene. Vi opplevde ungdomsklubben Fidus ein ""'eld, og ser også at konfumanwbeidn er $Olid - med ei leiaroppla:ting for seniorkonfirmanwle. 3. Vi fekk og.så høyre om rojsjonsprosjdjlet i ~a1i. konkret byll til Helscbagen i omridcl: kring Tomora. Her h0ym eg at de når bøgn:: mal enn de sette der. nir det gjeld pmgeswne i det minste. Misjonen er eia nmissande dimensjon "cd sunt kyr:jelydsarbeid. Det er fint at misjonen vm sl konkret som ber - gjeme: knyll til einskilde personal" som de har eit nært tilhøve til. - All honnør for dcs5e sauingane! Itillegg lil desse Ire sakene - uusopplæringa, IØlgdomspreslerl og misjonsprosjektet - så vatt ml'let med skulen j Lunde ei særs positiv oppleving.. Vi l11l)tie alle elt\"ai" i 1. - lo. klasse lil samtale - og sporjctime. Det var ei 110tt tilrettelegging frå skulen si side og "el fm-ebudde spørsmål frå clevane. Eg tek gjeme oppatt det eg sa til rektor etterpå: at dcs5c mlm. "ar noko av det beste i sin slag vi har møtt under cin visitas. Vi fekk også eit fint møtc med lærarane, der vi utveksla synspunkt på skul e, vmiar og kulturell utvikling i landet vårt. Det er eit spørsmål om ikkje denne gode kontakten mellom kyrkje og skule i l unde kunne vore formalisen i ein plan for samarbeid. Slik religionsfaget no er konstruen. har kyrkja filt ei ny rolle: som ein ressurs i realiseringa av RLE-fagets plan. Nome kommune har, som s.å mange andre, trong økonomi og store utfordringar for tida. Men vi motte ei pøsitiv innstilling i mote med ordførar og rådmarm. Kommunen verdset kyrkja sin nærvær i lokalmi ljøet, og ser at ho ikkje minst har eit godt arbeid for bom og unge. med mange friviljuge knytt til. KyrkjC' ctja rekk lovord av ordføraren for god innsats pa Icyrkje sektoren i kommunen gjennom mange år. Kyrkjene er i god stand. og ein kan leggje til at det er kyrkjegardanc og - med tilsuekkelcg plass for lang tid framover. Vi kjente at det - i situasjonen 00- ildr:.je \"at rett" k()fm med nye krav til kommunen. Men dn bor nemnas( like"el at kjokkar- og selcreuerstillinga kulldl: vøre auka, og kommunen sitt tilskot (kr ,-) burde '"OR: rcguiert opp i takt med lønsauken. Men desse tema flr sta pl vent -! Når dn,i~ gjeld sjølve kyrkjel)-dsarbeidet. 56 var det som I"ItmIII fint" Ro liiøie soknerida. Dei som $lilter seg fram til,"al ber, fortener Aor lakk.. både dei som 110 trer til side og <lei Øl) kjem inn. Dette er ei viktig tcdcsle for 1obIk)'l'kj.. $Om eit samlandc stnnegi.sk organ for ei brei \'CIbemd i Lunde. Eg seier lakk til <lei som gjeng ut og til <lei som trer inn. E1les er det lydelei at samspckt meltom k)'l'kja og orpnisasjonane framleis er i ftmksjon i Lunde. Det syner seg i eit godt tilhøve mellom kyrkjel)"d og bedehus. Om Umde og diakonien Cl" l si at her fungerer cnno mange a,' del gode bygdcstrukrurane som lek "are pl folk og del ulike lag og foreiningar spelar saman. Diakoniutvalct w soleis &ie seg over eit aktivt helselag og bygdekvinnelag, og Ileire lag med! Og nil" \i talar om S!lmspe:l. er det 110n at trusopplæringa kan samarbeide med både skrnarlag og jaktlag. Bom, unge og

5 vak sne "med særskilte behov" treng stadig merksemd, slik at alle kan ha tilgang til lokalkyrkja sine aktivitetar. Gudstenestelivet har ein særle;; viktig plass i kyrkje!ivet, ikkje minst i desse åra med refonner i liturgien. Her dreier det seg både om kvaliteten på gudstenestearbeidel og dehakartalet. De har I:ode krefter Oi ressul"$lt som kan kn}1as1 lil gudstcneslene. og de må gjerne vurdere kva som er klok fordeling av gudslenester mellom dei ulike kyrkjene. Alt i alt er del svæn mykje å takke for i Lunde og Flåbygd sokn. Men det er viktig å halde dette spørsmålctlevande: Kjem del menneske til tru på Jesus Kristus gjennom arbeidel vårt? Ven nye lagt til kyrkjelyden? Og svarel på del spørsmålet er umiddelbart: Bøn og arbeid! - Men arbeide med kva? Eg gjev desse utfordringane til kyrkjelyden som ei oppsummering: l. Det handlar om å byggje trusopplæringa. vidare, og bruk gjeme konsulentane ved bispedømmekontoret som rådgjevarar. 2. Trusopplæringa og ungdomsprestprosjeklet har gjeve kyrkjelyden eil bra omdømme i kommunen. Gjennom boma og gode frukter av trusopplæringa vert det mogleg å nå!leire i generasjonen år. Dette er eit aldersspenn vi når i altfor liten grad, både her i Lunde og ehes. 3. Ta vare på og hald vedlike prosjektet med ungdomspresten. Det er ein særs viktig ressurs for kyrkjelyden. 4. Gjer gudstcnesteutvikling til ei howdsak i åra framener! 5. Ta kontakt med skuleleiinga for å drøfte om det er klokt å lage eit meir planmessig samarbeid for å realisere intensjonane i RLE-faget. 6. Bygg vi dare på det samvirket kyrkjelyden har ned andre organisasjonar og lag i lokalsamfunnet. Vi starta visitasen i eil stabsmøte ved å minnc om det ordct apostelen Paulus skreiv i Rom 1,16.,. Eg skjemmast ikkje ved evangeliet for det er ei Guds kraft lil frelse - ". Nei, vi skjemmast ikkje, for det har vi ingen grunn til. Difor ynskjer eg ston frimod og mykjc av Guds signing i åra framover, i det eg og medarbcidaranc mine takkar for rike og tine dagar i Lunde og Flåbygd som har så mykje fin kristenarv å forvalte. Agder og Telemark biskop 25. oktober 2009

6 BISPEVISITAS, LVNDE OG FLÅBYGD, 26-2!J MARS 2009 '. _..., 1'.30

7 Lunde. den 17.februar 2009 Med hilsen 'i?n =~ ~""-Ll Bjimc Sveinall -"...,

8 Visitas Lunde og Flåbygd Referat fra møter og samlinger T o rs~b& n.lo: : Åpaiagsmøle. SoI~aIIg Til stede: Biskop Olav SkjC"esland, prost Bjarne S\'ein.aH. soknq:nsi LeifRausrnI. ungdomsprest Magne Moister, trosopplefinjsiedtr KriSlin Slokstad.. uosopplzringsleder/ocganist Brita Maripou. kjokkcr/sekreuer Maril Lies:lol, kirketjener Jens Vassend. kirketjener Nils Harald Semb. menighetsridsleder/fellesridsleder Nils Sleinar Stavsholt. kirlc~e Jakob A. Knutsen OS rådgivcrjinlcgrmngsko!l5ulmt Einar "" Soknepresten ønsket velkommen og åpne! med en bønn for visilasetl. Biskopen fortalte om hva en visitas sku ne "ære og håpet samtidig al manae ville lese visitasmeldingen da denne gav el godt innolikk i menighewrbeidet i Lunde og FIAbygd sokn, Biskopen loftet spesielt fram ungdomsprestprosjektet som nylig markene al det var 10 år siden lanken dukket opp. Rom. l,16: "Jeg skammer meg ikke over evanlleliet" Vi kommer ikke med noe vi trenger 'skamme oss over. Visitasen ska l prøve' gi menigheten en bevissthet på dette og delte skri ftord vil V!m: buen som spenner over disse visitasdagene. Prosten ledet gjennomgangen av visitasprogrammet : Lvadeskole 1-4. lrin Rd.,or Midtbom øns.kcl. biskopen og hans følge \'elkomrnm til skolen. Skolen har 325 ele\'ei' h\'oi"iiv 120 gir i 1-4.uinn. - Vet dere: h\'em som er pl besøk i dag'?'" sputte rektor. Det visste mange. SotnepresI:en introduserte biskop med følge og biskopen fortalle om besøket i Lunde. samt skml I V skolen. st vw det klan for ~, de Ile:ste foibe. cd!. Noen ru: H'lI er en biskop, hvi gjør en biskop? Sjeffor prestene. mø:er. brev. reiser. gudsljencsler m.m. Har du besøia mange kirker? Ja, men biskopen mine innmmme Il han mela ikke had<k \~rt i FlAbygd og Landsmarta Liker dujobbrn din? Ja. det gjonie: han... Er det slitsom!? Kan \'Zf'e det. Har 10 jobber ni. Er sjeffor biskopene ogsl. lan~ ~.

9 2 Hvorfor ble du biskop? Ble valgt, søkte ikke. Tror du pa Jesus? Ja, og ikke bare fordi han had&: betalt for det, men fordi han mente Ik! i hj\"l'let sia Trodde du pl Jesus da du VM lilo:n? J.., <:I J..vt. IlicnlOk et bc\i5st valg da hat! var 17. Liktt du sport? Ja, bad gjonk det. En god fotballkamp, foreksempcl. Han spurte om ckt var Odd ~I&nd de holdt med her. Noen Iior* da. men eljft'$ \'31' <let Sk* $Ort1 gjaldt i Lunde. Har du VJP:Tt pi den andre siden av jordtn? Har''ltn i Japan, USA og Afrika. men m.6ne se ses overgått av en elev som hadde \'IM i Sør-Amerika : Bedril"bbesø'" Bandak Bislr:optn og hans følge ble møll, informm og guide! av Bjarne MOtII'9Uld, KBte Oddny Apalnes og Ame Gavle. Bedriften har vært aablcn i I.Wlde siden 1963 og i nåvltn:nde lokaler sid<:n Rundt 100 ansatte her. Har også btdrifter andre steder i Norge. Leverer sofistikerte mekaniske 100ninger i verdensklasse både til olje og gass. maritimt. forsvar & romfart, bilindustri og fornybar mergi. Det var viktig for bedri ft en med en etisk, sosial og miljømessig ansvarlighet, noe som ble et r.amtalepun kl med kirkens menn. Fornybar energi ble ansen som en viktig framtidsbransje. Bedriften servene lunsj og besøket ble avsluttet med en lur i produksjonslokalene : lksøk i Slu$epllrken barnehllge Biskopen og han.. følge ble møtt av styrtt Torunn BrokAsa Kleiva. Det er en ny og modmle barnehage åpnet i januar 2009 som pl sett og vis har blitt pres!isjebarnehagen i kommunen. Nome kommune har rull barnehagedekning. Barna (unntatt de minste som sovog de swrste som var pl tur) hadde samlet seg og oosket oss nlkommen. Noen hadde sporsmii. men pnske snart gild.; det O'"CI" i sang: "'Se bl~ de faller ned~ sunt "Petter EOOeRopp- i ny "o:njon. De hadde han mye om Hlkkebakk~ogcn i del: siste med fokll5 pl hvordan de skulle oppf.øre seg mol h,"ej"iii1dr og tok ogslen sang derl"rt.. Biskopen med følge S\"aCd med l synge en gng l"ni s.in bamdom: -Min bit er si liten.- Besøltet ble avsiliiict med omvisning i alle a\"delinger. St)"rtt fortalte UlIder omvisningen at de med utgangspunla i formljsparagnfen,-men var redde for kristne W1ger elkr fortellinger. men at del: selvfølaelig ikke skulle ~ fori:;ynnelse. Julevandringerfpå$kevandringer i kirken var ogsi helt ~i\..

10 : Læ ",rmet~ 11 ungdomsskolelærere plll$$ rektor 08 biskop med folge.. Relctor innledet med et kon. historisk ri$liv kristendonufagetjkrurl...e. I Lunde er dtt \O nasjonaliteter og dialog er stikkordet. Rektor Silerte skolens formålsparai"8f og la inn flere gode ord for skolens hetere som han mente gjorde en kjempejobb. Empati og det å ta hensyn var ct hoved fokus i skolen. Biskopen IOk utgangspunkt i rektors innledning og om hvordan vi ni var på vei mot ti muhireligøst Norge og hvordan det \... vanskelig (or statm i en slik situasjon l ha et ~ich forbold til ett bestemt kirusamfwld. Politi5&: er del: gjort el forlik om Josere blnd mellom kirke og Slal og dette fulges opp i Soria Moria 2 fra Oc:n nye rqjeringm. Det er nå to spor: Skolens RU~-spor Trosamfunnenes IrO$Opplæringsspor Er det felles verdier en kan samles om? Det fellesetiske grunnlag er et Slon spørsmål og diskusjonslema.. Kirken vil si at de 10 bud 0& den gylne regel er en albnenmnenneskelig,-mli. ~Vlr kristne 08 humanistiske arv'" er et historisk fatrum. Som m renning i dr kultur. Kan man "liere reajilruonetlle!1 og gi denne renninga prioritet? FNs barnekonvensjon sicr også at barn har rett til A kjenne sin tradisjon. Ki rt.e og skole har fell es verdier også i det at begge vil det beste for lokalsamfunnet Rektor mente Il skole og kirke i Lunde hadde et godt ~id, spesielt liljul, men Il de! i rdnon:oilegin i kommunen var en, iss usikkerhet til hvordan en skulk forbolde seg til kirkclskole-samarbcidet. De'! ble en mindre diskusjon om formen pa skolegudsljene5lcflc det biskopen prinsipielt mente Il gudstjenesten \IlII" pa kirkens prt'illisscr, men bide skole og kim ' ar god! fornøyd med formen pl gudstjefu:sten til jul. Ener gudstjenesten i kirken hadde en avslutning pl skolen. Prosten spurte om stat\iscn lil RLE-faget og n:ktor bekn:ftet at det ikke var undenekelscr og nasjonale pnwer i dene faget. De'! understreket at SUItIlSCO ikke var stor. Samtidig var de! enighet om 1\ skolens I~ var flinke til lo ta RLE inn i andre fag Det var ap enighet om 1\ kirkerommet: hadde en verdi i seg selv Ol 1\ kirken~"ii" en viktig og naturlig del av lokahamfunnet de! var naturlig både lo ha kontakt med og kjennskap til. BAde skole og kirke virket rornøyd med del samarbeidet!10m var. Kort omvisning på ungdomsskolen ved rektor.

11 , : Middag hos EduQ og Lei~' Raustøi : Su~rtol"5dag:Vannmelonfen Sju ledere, 35 barn med pluss noen foreldre samt biskop med følge. Hovedledere: Ave Moisler, Kristin SlOkstad og Brita Maripuu. Supertorsdag er minigospd, gutteklubb og hobbyklubb på samme dag. J anledning biskopens besøk var det gjort om lil en fellessamling der vannmelon vaf det gjennomgående [erna. Del var sanger, dukketeater, spørrekonkurranse, fortelling og leker kn)tlet til vannmelon. Samt selvfølgelig spising av vannmelon og samling på steiner i egne plastkrus. Hvem fi kk flest? Biskopen hadde en hilsen til barna med utgangspunkt i Guds gode gaver og vannmelonen SQm en av dem : Samtale med so kn~prt$ ten 20.00: Kvcldsban i Ftåbygd kyrkje Rundt 30 perwner til stede. Kveldsgudstjeneste etter lidebønnslradisjonen ledel av Magne Mølster (liturg), Brita Maripuu (s.ang, orgel, nøyte) og Olav Skjevesland (andakt) Andakten var over Rom.l.16; TlØkkelordet i Romerbrevet. Biskopen la vekt både på at vi var ransaket og kjent av Gud og ikke kunne frel>e oss selv, samt vi som "grekere" som kom med gjennom evangeliet. l vår tid er det så mange tilbud av religiøs art, men vi har evangeliet om Guds kraft gjennom Jesus Kristus. Vi skal si til hverandre: Jeg skammer meg ikke over evangeliet. Fredag 23.10: : Lunde skole: Mellomtrinnet og ungdomsskolen. 6 opplegg li 30 minutter. Alle samlingene begynte med at rektor ønsket velkommen og soknepresten introduserte biskopen. Biskopen introduserte så sitt følge, $li litt om visitasen samt understreket at >elv om vi her kom fem menn, så var det også mange kvinner i kirken, både biskoper, proster og prester. Alle klassetrinn hadde forberedt spørsmål som enten ble framført av alle eller noen utvalgte.

12 , A. 7. lridd. Disse hadde tradisjonelle spørsmii om biskopmjobb. utdannelse, bakgrunn og interesser. I tillegg lune de pl om biskopo:n hjdde VJert i kioster ~ på besoi;) og hnllfor han hadde studm teologi (hadde egentlig tenkt l studere sprik. mm det var el rop etter IeOloger fra kirkeledelsen). H~.. er mile! med jobben du gjør? hk han spun. EI godl ~. SIl bi5kopm. Mile! "ar bide l holde kirkehjulme i gang og ikke minst formidle budskapet om Ic:sus.. Han uivdcs med' V1m: biskop. On var all5idig og han \111" dedikert til jobben. ~H,w m)'t" Ijma du?" var el oppfølgingssporsmal. -Merm nok. Sånn seu kan du godt bli biskop, - var svaret. Pl spørsmålet om hva som var hans fineste plagg, svanc han bispekåpa og la $8Illlidig dl at den ild.:e,"li!" hans personlig, mm biskopen i Agder og Telemark Opprinndig hadde det \1E1t ni regnfrakk for munkene, ronahe han. si ble dm pynte!:,-tidig opp. Klassen hadde gjort god bakgrunnssjek.k og imponerte med sp0rsmål om hans lid som hjelpeprest i Nordstrand. Til slun lune de pa hva han skulle gjøre som pensjonist. Jo, da skulle han skrive, lese, reise og se mer,il barnebarna. Men, la ha til, han hadde ikke tenkt så mye på det enda. 8.!'i.trinn l tillegg til de tradisjonelle spørsmål om jobben, lurte S.lrinn også på hvor gammel en millle vø:re for ti bli biskop. Selv om det ikke er nocn formell aldersgrense, vat de som ble biskoper vanligvis OVer 50 it. $elv hadde han vært 56. Husker du hva som står i Bi~len. lul1e en på. Ikke alle detaljer, måne biskopen innmmme. men de viktigste. Og det aller viktigste var JoII Lø:teren IUI1e på om han kunne for1dare: hva ICOlogi var. Ja, ICOlogi var det som Iladde med Gud ti gjøre. Biskopen fortalte opa at han var feelt en søndag kl.11 og at det var noen som NOde.sen pl det som et tegn pl at han skulle bli prest. C. 6. trilill Dette trinnet hadde jobbet spe$ielt med dåp, konfumasjon og bryllup og hadde laget sine spørsmål Ul fra det. Del filme gikk pi det med barnedåp kontra mksmdip. Biskopen sa at det handlel om ulike syn pl dapen. Vi mem:e at dipen var en gave fra Gud. De som hadde voksmdip tenkte pl dapen tom en ~jennel~ling der en!ol ses døpe Kan homofik gifte seg i kirken? Ikke enda, mio Lil b) fogc!en Hvorfor kan en ikke gifte seg uten forlo\'er? Del ml \~ 10 vimer Hvorfor har konfirmanten hvil skjorte pi.seg?... lie skal \~ like.

13 6 PA flere spørsmil om konfirmll5jonen, fortalte biskopen hvordan synet pa den hadde endre{ seg. Ni var 00 en rol'bonnshandling, men selv ordet betydde ~bekrell:e" Må man konfirmere scg? Nei. Molt frivillig. Men før måtte en!kl. ellers fikk en ikke,ub(oid. Hvorfor tmlger bamc1 en lang, hvil kjole Rik okt bl ir døp(? Hvit drakj. for i s)",bolisrre al en blir vasuc ml, $lor kjole for i symbolisere at en sicaj ~"Okse i uocn. Det var oss' sporsmil om pomsd med pnsteslr:jort&. Jo, for i,ise" dc1 var en pu5l som kom. samt Ja ungdomspcsten lil; ~ at dm aj <l!jikb( med hadde tausbelsplikt. En haogc: lagt merke li1 biskopens kors og syntes del var fml Bi$kopm kunne fontile Il del: var nesten 200 Ar gammelt og gin ". Karl Johan i Det bk awslumt med noen _poism!1 om bcgjanlse og et a\' dem,w om dc1 mint VEre lqnm::lsc' nar noen døde. Og del mine <.kt. Do<k skulle behandles med nrdigbel:. D. 8.lrin Til detle trinnet kunne biskopen i tillegg til de vanlige spørsmal om jobb og pm;on, foneuc at han hadde C1 pat hgbb)'er; han li~ i lese og han likte l gi pa kunstutstillinger. Han likte ogs.l. aod (Olball, men spilte dessvene ikke noe inmumetn. Det var ogsi "lue ling han likte bedre i jobben enn andrr. A I00I1: mennesker som disse elevene var det han lilae aller best. i lese lange saksdokumenter likte han minst. På spenrn.l.let om hvordan kirb. var bygget opp, forklarte biskopen om strukluren med bispedømme - prosti - sokn H ~ll synes du om dagens ungdom i forhold lil livssyn? Biskopen mente øt det var lenere enn før å snakke om li vssyn i dag, men al kirken som in$titusjon kunne opple~es lin tung 0ll lrcg RV mange. Ni var det li lt sånn at h~e r og en måne finn en religion som passet for en selv. Biskopen oppfordret den enkelte til å tenke igjennom sine verdier. h~a vi l jeg sta for som menneske? Rektor fulgte opp med å oppfordringen: Tenk igjennom hva dere står for. E. I O.t rinn Disse begynte med ' fortelle Øl de hadde lest og hørt Øl mange var medlemmer i statskirka uten å vite det/vi Ile det. Biskopen forklarte bakgrunnen for al del hadde vært historisk vanskelig' fl dene korrekt, men at kirken ikke var inleressert i å "jukse" lil seg medlemmer. Årets kirkcvølll: var en opprydding ( var regisln:rt som medlulen å VZTe det var ikke registrert. men ville være medl) Mange konfirmerer seg for pengerog gaver. Hva synes du om det'? Det likte biskopen """

14 7 Hva med homofile og leshiske prester? Det har vært homofile prester lenge. Tematikken går på om de kan [eve i partnerskap/ekteskap som prester? Kirken kan ikke diktere menneskers liv, men si noe Om de som er ansatt i kirken. Kirken strever med dette og det er uli k prah;~ i ulike bispedømmer. Diskusjon om kirke'l skal lage ~" lilulg; [<Jr.. kli.<:, er selv i lvi! om en skal gjøre det. Det er kirkemme! som bestemmer F. 9.trinn Hva synes du om skiftet fra KRL til RLE? Det syntes biskopen var greit. Nå var del riktig og viklig å kjøre med to spor; ett RLE spor i skolen, en trosopplæringsspor i kirken. Hva mener kirken om selvbestemt abort? Hva er cellen? spune biskopen. Er det bare en klump eller et begynnende menneskeliv? Hvis det cr det siste, skal det sterke grunner til abort. Det skal ikke være lenvindt. Hvorfor kan ikke en homofil være prest? I kirken har samlivsform betydning, men det er uenighet i forhold lil homofilt samliv og ulik praksis i bispedømmene Hva synes du om kvinnelige prester? Det syntes biskopen var en berikelse. I vin bispedømme var det også Ire kvinnelige proster og det var flort. Det var flott il møte dere, avsluttet biskopen med. Og del gjaldt alle klassene. Her var det stil, orden og gode forberedelser. Veldig bra! : Samta le med ko mm unens ledelse Fra kommunen: Ordfører Jan Thorsen og rådmann Bjørn G. Andersen. Fra kirken biskop med folge (prost, sokneprest, rådgiver) samt trosopplærer, ungdomsprest, kirkeverge og fellesrådsleder. Biskopen oppsummerte visitasen så lang, samt sa li tt om det som skulle skje framover disse dagene. Visitas handlet mye om il bekrefte gode ting og her var det mye gode si8l1a1er som hadde kommet. Det var fire punkt på agendaen til dagens mote: Trosopplæringen Ungdomspresten Kirken i kommuneplanen Kirken i det store bildet Tro50pplæringen: Soknepresten hadde et historisk riss fra tanke til søknad. Nå gikk det fra prosjekt lil fast. Da ville stillingsbrøken i Lunde gå ned, mens Ulefoss vi] a.

15 8 Trosopplærer Kristin Stokstad hadde en gjennomgang av prosjektet Sa,-"obona, samt informasjon om det kontinuerlige arbeidet som nå var byggel Ul. Veldig bra oppslutning om begge deler. Lunde og Flåbygd har tan en vellykket trosopplæring Etler infommsjonen ble det lfitt en oppklarende runde i forhold til trooopplærins i kirken og faget i skolen, Ungdomsprest stillingen blir også en del av trosopplæringen. Begge deler genererer masse frivillighet, bla. i forhold til ungdom med særskilte behov. Magnes stilling er et spleiselag mellom bispedømmet, givere, videregående skole og kommune der kommunen bidrar med kr, per år og rådmann bekreftet at denne stønen ikke var i fare. "Stillingene som ungdomsprest har en veldig god standing i kommunen," sa ordfører. I visitasrncldingen står det at det er gode relasjoner med kommunen og dene ble bek re ftet. Prosten gav ros for godt vedlikehold av kirker og kirkegårder og ordfører roste de ansaue. Biskopen påpekte at etler kirkeloven kom, var kirken falt ut av de lokale planene. Kirkevergen sa da at kirken var inne på investeringssida. Selv om det var en tung kirkestruktur i kommunen, sa ordfører at det ikke var noen debatt om nedleggelse av kirker. Derimot fortalte var del på gang sammenslåing en av sogn. På riksplanet var ting på gang der kirken fikk en løsere lilkn)1ning til staten, sa biskopen. Kirken fikk nå det de egentlig hadde bedt om lenge. Nå måne en stå opp og ta ansvaret. På bakkenivå ville dette gå seg lil med bruk av sum lokalt vett. Ordfører avsluttet med å nevne noen av de lokale utfordringer i tiden framover. Spesielt i forhold til antall økning av eldre. Det var også oppreuet et tilfl)1ningsforum. Her var et godt bam- og ungdomsarbeid viktig. Del var et prosjekt i gang for å hente folk fra Nederland og kontinentet Kommunens økonomi var presset. Lill bedre utsikter for 2010 enn det hadde vært for Kirke og kommune var opptatt av det samme: Skape gode lokalsamfunn : Besøk/anda kt Nome Sjukeheim Det var godl besøk i fellesrommet på sjukeheimen da biskopen med følge kom. Rundt 30 beboere pluss personale. Biskopen lok seg tid lil å hilse på alle. Noen hadde pyntet seg litt ekstra ("Han e' vel ganske kjem, han biskopen. Eg IfUr eg har sett han på TV.") Da biskopen komplimentcne en av beboerne for klærne, utbrøt hun spontant: '"Nei, nå blei eg stolt" Soknepresten ledet, biskopen talte, organislen spiltc og sang. Biskopen hi1>te fra ordføreren og fortalte lin om hva en visitas var og hva som hadde vært og skulle komme disse visitasdagene. EI godt ord skulle være igjen euer oss, et ord fra Jesus: Kom lil meg... (MaU.l l.28) Jesus regner ikke med svinn, han sonerer ikke, dette gjelder alle -

16 9 uten fonkjell, Men særlig den som s!re\'er. Han gir hvik fra!mit tanker. hvile fra bekymringer. Cn <:rpa v.tl" der er kort mole n~ 5f)Ttf pl Sjul"!.";",,,,, Ull Ucl bl., """,,,n gedigen blølkake. Etter al andaktene var nytter fra soodag ettermiddag til onsdag, hadde det fungert mye bedre meme bide ledelse og ~ So~ varopa innom og besøkte mkchpenontt pa avdelingme. El kjent ansikt var svært viktig : Slmlale med fcm rclierilbaosauf : SImlai" limd IIlIgdomspratn 17.JO : Middag Oi _te med solillerid og 51::11b BMe det gamle og det nye soknerickl deltok. på middagen og ltioiet med biskopen. I alt ''ar det 2\ personer til Rede. SoknaMsleder oriuuene og ledet m01:et. Han takket det gamle rmet. han takker staben for godt samarbeid og han f'remne\'et de mange frj\illige som spesielt viktige. Valgdeltakel$m hadde i I..tmde væn på l7%og det var 70% stigning! Det var tre prosjekt de ønsket i ha fokus pl denne kvelden: I. Misjonsprosjd:tet "leile; Valen 2. Trosopplæringsprosjeklet,,!Kristin Stokstad 3. Ungdomsprestprosjektet vlleifrau$tøl Biskopen takket alle for inn5lllsen og kalte soknerådet for lokalmenighetens ryggrad sammen med. staben. Det var det orgabei som slod for den straiegiske lenkningen. Det var mye A være lakknemmelig for i Lunde. Han la også lil at han var blin imponen over møtet med skolen, Men hvem ser vi sjelden i menigheten? Jo, åringene. Nlr vi mr tak i så man!!e barn, kan vi også f3 tak i foreldrene deres euer hven. Her VBr del store muligheter både for Il'OSOpplærere og ungdomsprest. Omdømme er blitt et viktig uurykk. Og det er bra her. Her ligger det et potensial. [)et n)'e nidel rna se stralegisk på detle. Prosten gpv ros til soknepresten. biskopen sa at han registrene at det ikke var encrgi som gikk lil spille i strid og konflikter mens rådgiver spune ener " Plan B~ for tro5opplæringen når midlene blir mind~. SoIcneridsleder fortalie at de hadde sukket og pratet om det. men skjø\ et det fofllrl seg. Prosten liipet imidlenid A f3 nedsatt ei gruppe lil'.se p.a hvordan suukturm kunne ivllkla$.

17 10 Det var mange frivillige i menigheten allerede og soknemdsleder var redd for at det ville blir en ekstra byrde på dem om prosjektet ble redusert. Prosten mente det lå el ston potensial i foreldre og besteforeldre og at de måne være frimodige på dene og Ulo~' er: Besøk på ungdomsklublwn Fidus Fidus ledes av ungdomspresten som bar med seg foreldre i turnus som frivillige. Klubben holder til i godt egnede lokaler på Solhaug der det er ntwlgc rom med plass til ulike aktiviteter. Ca. 50 ungdommer var til stede, de aller fleste fra 8. og 9.klasse, da biskopen med folge kom på besøk. Euer oppvaming både med fotballspill og bordtennis, hadde biskopen ord for dagen. Han begynte med å skryte av de tilstedeværene ul fra skolebesøket tidligere i dag og gikk >å over lil å fortelle fra sin egen ungdomstid. Da han gikk på ungdomsskolen, hadde han vært nau over å stå fram som kristen, På videregående turte han. Oppfordret de unge til ikke å være flaue. Rom "Har du sett lyset," spurte en av de unge. "Ja, hvis Jesus er verdens lys, så har jeg det," svarte bi,kopen. Fidu,besøket ble for biskopens del avsluttet med stolleken der alle ville være med. Etter eget utsagn kom biskopen selv på en fin 8.plass. Lørdag 24.oktober : fest for frivillige Rundl 60 personer hadde møtt opp til festen. J Lunde er det rundt 150 frivillige. Soknerådsleder ""sket velkommen og åpnet med å takke de frivillige. Organisten spilte og sang solosanger, saml ledet fellessanger. Biskopen sa al frivillighet ikke bare var en stor sak i kirken, men i hele samfunnel.. For lokalsamfunnet var det gull verdt. Verdens største prosjekt hetcr Guds rike, AI Guds rike skulle bli fullt. Vi cr Guds medarbeidere, sier l. Kor.3. J Lunde er det en god stab, men Ulen frivillige hadde det blitt vanskelig. Vi trenger hverandre. Vi trenger 11 stå sammen. Vi er med i et langt, historiens stafenlop. Vi kommer inn i arbeidet og fortseller 11 gå vårt løp. Bare Gud vet når dette prosjektet sluttføres. Vi skal arbeide så lenge det er dag. Gavene er mangfoldige. Du har din. Alle lrengs. Gresk '"' synergos. Der hvor del er medarbeidere blir det synergier.

18 Il FOf'$ken ser farer i al alt skal være sa profl Det glade amatørskap et fint nok.. Menigheten skal \'ære aktiv, men ikke aktivislisk. Og det ml \'Zre greit i ta en pa\ls('. En mi ~re rnlistisk pl det med $lilsomhetsfutor og hø. et blikk for hn:randre i h\'mia~. Ener mat og en hum0r3\"deling. UDdtrtIoldt Olav Ap ved pianoet. Årets frivillighc1spris ble utdelt og gikt denne gang lil ÅS/: Gisholt. kjotd:er i FlAbygd og \utsmleder for konfirmantme. IntevmngskOO5UlentcD backk et inn1eu om -En menighet for alle'" <kr han!ok utgangspun.li::t i I. Kor om -de lemmene som.ana...wakest, nettopp de er nødvtndigt'.- Han fonahe om ulike muli&het«for en mmighet til Jo fl til inkluderende menighetslivog oppfordret til.l ta kontakt for III råd og hjelp lokalt Prosten.vslunet festen med en kon andakt. Ec det noe poeng i det vi gjlll'? H\wfor kriswldommen framfor alle andre? Den SI~ rorskjellcl'l er Jesus Kristus. Å stanse ved evangeliet, er.l stanse ved motivli$}onen til en tjeneste. J~ møte med me~er er hans møte med oss. Søndag 25.oktobtr KI.II: Visillisgudsljcntste m.visitadored rag og en kcl kirkekaffe.

19 DEN NORSKE KYRKJA Prosten J Aust-Telemark... IJI lill.. IT"""'" AGDeR 00 m<marlc BISPEDøMME 2 1fE!. 2IIB SAI(~ () l \1.\-'"\ AAi(NNR.: \ A"-'-: "j--' Td biskopen i Agder 0& TeJem&rt. komulent Einar Sand ltirkcvcfllcn i Nome IOkntpfesten i LUDde og F1.lbyad RAPPORT FRÅ KONTORVISITASI LUNDE OG FLÅBYGD.SAMT ENDE-LEG PROGRAMOPPSETT FOR BISPEVISITAS 16-1' MARS 1009 E, ovenmdcr m~ dette BppOfU'n etler kontqi'yisic... den 17 fe...,.. lulle" le" ej ved del mdc:kae Pf'O&JUI for vj5iwen. Be, ckø 17.Q Med bejsiq;. 11 Po.1- ~~,"\.A.U Bjarne Sveinall. ".,..

20 DEN NORSKE KYRKJA Prosten i Aust-Telemark POillboks III.llIJ3.,., I T~l<m. rk KONTORVISITAS I LUNDE OG FLÅBYGD, den 17. februar 2009 Tilstede: Sokneprest LeifRaustøl, semtær Marit Lieswl og prost Bjarne Sveinall I Bok / Tema I Kommentar I Merknadl På!egg I Kirkebok Lunde sokn fri Alle bøkene er fint og oveniklleg ført Grnvferdsprotokoll Lunde frlt 0\ Flåbygd sokn frå 01.0\.89 Vigsebperm Er lagt fnun Kalbbok Er ikkje ført sidan forri~ sokneprest Sokn~sten skriv inn aktue.~<, o = Jouraal Ikkje oppdatert og manglar samband til Journal må førasl arkiv Journalføring er eit gjennomgåande tema som bør takast opp i prostiet Arkiv Stort behov for å gå gjennom Gi gjennom aoov og Sokneprest sokneprestarkiv. sett bort til mcdlgbetsrid Menighetsrådsarkiv ikkje sen fjernarkiv. Begynn nytt arkiv Ogsl her behov for kun i prostiet fhioi.oi.201o Koplbok Mattbok mcii1lbmrid D.gsregister Lunde ivrkie Fins ikkje Møtereferat er ført i eige bok fram til februar S! mangla< det referat fram til nov 200 l. Fri er innka lling og referat limt inn i paginen protokoll, og referat godkjent på neste møte. Dagsregister førast av klokka! i kvar hd.ie

21 Ny protokoll Lunde kyrkje ful. 17 mai 2005 Flåbygd kyrkje Lan<lsmarka. kapell I nvenurbok Inventarliste for alle tre kyrkjene er vedlagt visitasineldinga Andre bøker Rlngueglement Oppbevaring ilo' urner Senking ilo' bi re Kontorlorhold Ikkje FiJU ikkje. I bårebus Dd skjer normalt Syner tll visitasmeldinga. Soknepre!lten tek saka opp med soknerådet Lunde, den "1.~~ ~""""" Bjarne SveinaH - prost-

22 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Notat Fri: Gdr Myre Dato: Yir~f.: 0Ii121-SIGMY Bdariogsrapport Lunde og Flåbygd BEFARlNGSRAPPORT LUNDE Ikf'aringftl fanl stt'd 16. februar Tihtede pl befarid&en _ kirke=&< Jakob Knuucn, ~ uif R.oul;IøI Ol koasu~ ~ir M)n. lil dm ddo:a _ P8D.~~ "IIl11G1:1SJW1SA1C1 S ~lii'*t ' ; ~ O!g.... ff! ~11~1 T_3S'O~I20 t_1ii10,lll """ '11

23 KIRKEBYGG SobIeI hir 10 tnft"os el bpdlsomalk 1iga'...tUn til On er.. in>-mc.!isler.... ilu resoom i ~ LQ,'ftIIam er fonikrft ~ en KLP r.:..silrin&. Det er lii&in el beilt tom ornhmciler kifkmt i forbilldoolx med 100 in jublim rill.\lndt km:.: i 1m. Lunde kyr kje 1M' I L<mdr Ub er byget i ~ i IK >"Cd.. cddtii... m.iea Ueæom lonic. o.....-tet cia en SIeinkirU.... It ml... 1'00 dal II}" tirua. Kirtfto.. """ Jisltf«l pl Ril<swlh.n:m JisIt 0..,.. vant~ kirur. Lundt kiru er hovedkirken i ookiio!t.. bar "'J<lmessiJ< pwbi:jmester. Knm "-~pn """" ~. II'2!i ble kirbn majt indvendi,os fikt bi:... lcrierlllfon.... Jon...lIu&F Bn-F i 1m. Da... ; 2002 ømtel, tijbal<dore Itirbft til oppio_li&e fiqer. bit "'"' en di$ir:u.sjoa om... sblle: overmale Ialmaltritne. 10m ikke alle IDtDlC" b.ocie: en h0y liok ku.umm5k kvalilet. Det ble bniimet 1100 takmaleric"" >li. men kirk.n fol'vvria ble... 1>0..., inn'''ndi,. De ftenuto: 0& <le bakerste bmk... er fjemcc for en del" lilbue. og!pr p~ lill1y,cl pl den ene Ilden. BKerso: er dolligol plals for bmiebukikirubffe. imeriør. ~ pl On er liioaiat liyt' boj)talere OSImft. Hø:."IWtten er malt i ~ &qe _ cu i ~ biiiot mo<! fordel..., Iiortallb.... di$ktt. Ub...ed. krik loa&i& bicirea... $01)10 i slolir... 1Iom kø octirtaq!. Dir krik itke _; bruk. Pru;daor rigaopp.-al... Det er ikke,wden IIOloov!.kjennina, IIOC mati &imlc 1:_ V\IrOf:n for' bi.1l- ""... pllal<malericr. _ ni eksf!oneres for m)'c 1101lys. Spis lopper pl vind"",,,. li«de!'1imuli" bruke hia. rull.-gardiner.

24 Callerielhar i dag ille inn\'ondig npp. Trapp har kw> adgaj18 fra 0iOn dør fra uui<len. Dent er luni\illl b6de for...,i.':dirijcnl OS IludsljenemdeluJ;ert som ben)tter pjlerih. ~ er derfor er ØllSke om l li LI&cI en npp fra bakmu: del... krlesl<i;>et opp til p.l\erif:l. Ome vil opl ~ tnrwillftbot. il -, ",- Del: er et!.iie sabisti hkl:lnl i kirtm. Ome oppinu... u-ø Ollile. "I <kt... "IIn bech: ~Iaø ; ki:rkta. M~bagltr ; gn.n~ hvin OS tiole'd fra Sivil Row er amkarret i Godkjent... bi!.kq)en voll ~ G4 [kl or rujl.ilo] rampe ~te. 0& man kommer da inn ren nord for hovedimiwlg. Dette var f0r ny kirtolov.n i & er aodkjeru o,er JIOdkjom av riksantikvaren. f lå bygd kir ke '-- \ Flåbyad kirke (dkr Yue "Ubygd kilte) n- en tilinrd korskirke ful Den Slår oppført som \'UDel i riksantik>-arms Iisle O\"er \"a'i"iie\'o"dige kirker.

25 Flåbygd var tidligere eget sokn, men ble i 2002 slått sammen med Lunde til Lunde og rubygdsom Ved en tidligere teno\'ering ble den malt ion\'tildig. Malingen ble tjernet under en teno\'cring i 60 årene og frcmsw i dag med '1hehand1M tammtr og liliii1iioime SØ)icfelt. Benkene er lo!ie.. Det fiunsie feltel av den opprinnelige kotsformo:de rmbiningen er Ijcmet en gang. tun at Dl3Il hadde mwt fol" dette. Muligens SlIIlltidig med Ijeming av ion~=dig panel pil slunen av 60 Irene. Ny døpefonten ble laget i og godkjent av Biskopen,'ed brev Opprinnelige fyringsovner står fortsatt, men er plombert pga brannfare ved brok. Varmeovner urnler benkene har fut nye rister. Tal.:1ampcrer IllOlIIen en gang pil 70 tallet og br)ter nok noe stilmessig med interiøret ellers. Det ble san ion n}'e,iijduer midten av 80 tallet. DiS'le er liigef som kopi av de gamk. av en lokal,indu fabrikant.

26 LANDSMARKA KA PELL l.andsmarb ~u er byge! carr impinijoa &to de: pmie...'kifteøe i 1m, ~ w ~ plo Ukfoss. c.pp.im.ocicplft...tltda H... ~Bacbr. Kapdlc!; sdroppfo:on... kiru_ kirt:elm"c:ds 117 i kirt:tb)"ad."'" Sm OC_IOIII tiudøn i~"vtds liste "'..",.~~ kirter. Kapellel n ~e-n' i sin urforrninj og.in imni... Inttriørfl ble tilbud,," lil sin oppril\ft('lli. lakkerte stil i MM,.I&te og beholde de! hvite ekslcriord... lv om den opprinneli, har Vlen brun, De! tr d... hvite far&tn nllevende folk forbinder med kirken Ble utve-ndi, mal! i 2004, Kapellet Iw tt meae' valle!1 Interiør. og med line BO silltpiustr n drtte iruim, og,'likken for middre &UdStjene.ter. Renoverin&en er illi """""'- biskopen. DtlIi1Ie kororjielel er bygget av PIOII CIa. 1m. KIRKEGÅRDER lagt mn pa EDB KiTI<egWene som ligget i liii;n}1ning til kirkene bl. ikke vi~ inspisert Pil snømengden. Fllby,d kirl<eg.w fi ld< imidlertid nyn &Jerde rondi Vi kan ikke It at dent n OIIOOk, bispedømmeridtt. M~n ig h el5 hus SoIbau& - lidl.liftidomsforbundtl bk!>ed. Ol mer ",-en OYMIII.v ~ DtI brukes i cb&'" mtnigbettti til forskjellige typer me~ivil<1er. KONTORFORHOLD K_ hoidotr til i ti tldlittre NSB 1»"11 sammm med be~li&n- KOl'IlOriorbol<le... oppleycs -.. JOIk, mened feitt det lia ~ "'d... er radtll piloeta5jer.

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013

Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Referat frå Soknerådsmøte 17.oktober 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Til stades siste del av møtet

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015

Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved visitasen i Lillesand og Høvåg 18. 22. mars 2015 Innledning Kjære menigheter! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014.

Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Visitasforedrag Porsgrunn ved visitasen i Porsgrunn og Klevstrand menigheter 29.januar til 2.februar 2014. Kjære Porsgrunn menighet. Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017

Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger november og 3. desember 2017 1 Visitasforedrag ved bispevisitas i Samnanger 28. 30. november og 3. desember 2017 Kjære kyrkjelyd! Dette har vore fine dagar med mange spennande møtepunkt. Eg fekk blant anna vera sjefshyrde saman med

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop. INNLEDNING Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus Det er 12 år siden forrige visitas. Den gang var det tre sokn:

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013

Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Soknerådsmøte FOK 14. november 2013 Sokneråd FOK Tilstede: Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Helen Hetland Mori Ragnhild Vaage Astrid

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved bispevisitasen i Flekkerøy og Voie 19-23 februar 2014 INNLEDNING Kjære Flekkerøy menighet og Voie menighet. Nåde være med dere og fred fra

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG

BISKOPENS VISITASFOREDRAG BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I KARLSØY SOKN UNDER TROMSØ DOMPROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 3. 7. NOVEMBER 2010 Innledning Vi har nå kommet til visitasforedraget, som er det siste punktet under

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME BISKOPENS VISITASFOREDRAG, VISITAS I KARASJOK SOKN INDRE FINNMARK PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 28.01. 01.02 2014 Kjære Karasjok menighet! Visitasen her i Karasjok har vært en flott opplevelse for

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014.

VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG VISITAS KRAGERØ-, LEVANGSHEIA-, SKÅTØY-, SANNIDAL- OG HELLE SOKN 19. 23. NOVEMBER 2014. INNLEDNING Kjære menigheter i Kragerø-, Levangsheia-, Skåtøy-,

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG SKÅNLAND, TOVIK OG ASTAFJORD SOKN TRONDENES PROSTI, NORD-HÅLOGALAND FEBRUAR 2017

BISKOPENS VISITASFOREDRAG SKÅNLAND, TOVIK OG ASTAFJORD SOKN TRONDENES PROSTI, NORD-HÅLOGALAND FEBRUAR 2017 BISKOPENS VISITASFOREDRAG SKÅNLAND, TOVIK OG ASTAFJORD SOKN TRONDENES PROSTI, NORD-HÅLOGALAND 15.-19. FEBRUAR 2017 Kjære Skånland, Tovik og Astafjord menigheter! Visitasen her i deres tre sokn har vært

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013 1 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I BALESTRAND 29. 31. OKTOBER OG 3. NOVEMBER 2013 Kjære kyrkjelyd! Gratulerer med kyrkja, gratulerer med jubileet. Det er flott å merka at dette ikkje berre er jubileum

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016

Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter og 20. nov 2016 Visitasforedrag ved bispevisitas i Stord og Nysæter 15. 17. og 20. nov 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar under visitasen her i Stord! Eg vert stolt når eg ser så mykje godt arbeid i mitt bispedøme.

Detaljer

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme 1. Bakgrunn Dette dokumentet er en veiledning for ansatte og rådsmedlemmer i lokalmenigheter i Borg bispedømme for bruk i forberedelsen av

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me

Ulikskapens magre kår eit eit hinder for god stadsutvikling? Ulikhetens magre kår Ulikhetens magre Eksempel I: J g er me Ulikskapens magre kår eit hinder for god stadsutvikling? Rådgjevar Eli Janette Fosso Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga Ulikhetens magre kår Eksempel I: Jeg er mektig lei li av alle ll kjenner

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.00 Møtedato: 27.08.14 Frå saksnummer: 50/ 14 Møtestad: Høgaleitet 36, heime hos Nicolai Til saksnummer: 59/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar

Detaljer

4. Soknerådsmøte april Referat

4. Soknerådsmøte april Referat 4. Soknerådsmøte 2016 5.april Referat Mat: Bjørg M. AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I FUSA 28. AUGUST SEPTEMBER 2012

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I FUSA 28. AUGUST SEPTEMBER 2012 1 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I FUSA 28. AUGUST. - 2. SEPTEMBER 2012 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Fusa. Eg er imponert over det eg har sett her. De er ein rikt utrusta kyrkjelyd med

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop Visitasforedrag ved bispevisitasen i Kvinesdal-, Feda- og Fjotland sokn 1. 6. september 2015 INNLEDNING Kjære menigheter i Kvinesdal-, Feda- og Fjotland sokn!

Detaljer

VISITASFOREDRAG VISITAS TROMØY SOKN 30. OKTOBER 2. NOVEMBER Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus

VISITASFOREDRAG VISITAS TROMØY SOKN 30. OKTOBER 2. NOVEMBER Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus 1 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG VISITAS TROMØY SOKN 30. OKTOBER 2. NOVEMBER 2014. INNLEDNING Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning

HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning HØYRINGSSVAR frå prosten i Sogn prosti. Veivalg for fremtidig kirkeordning Høring februar mai 2015 Det vises til Kirkerådets høringsnotat Veivalg for fremtidig kirkeordning. I høringsnotatet presenteres

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KYRKJA Agder og Telemark biskop DEN NORSKE KYRKJA Agder og Telemark biskop Visitasføredrag ved bispevisitasen i Eidsborg, Mo og Skafså sokn og Høydalsmo og Lårdal sokn 13. 18. oktober 2015 INNLEIING Kjære kyrkjelydar i Eidsborg, Mo og

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

1. Domkirken menighet og menighetens arbeid. 2. Besøk ved flere av de store samfunns institusjonene som ligger i Kristiansand.

1. Domkirken menighet og menighetens arbeid. 2. Besøk ved flere av de store samfunns institusjonene som ligger i Kristiansand. Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG Domkirken menighet Søndag 22. januar 2017 1 Kjære menighet! Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Det har vært spennende og innholdsrike

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016

BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME april 2016 BISKOPENS VISITASFOREDRAG VISITAS I TRANØY SOKN, SENJA PROSTI I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME 20. 24. april 2016 Kjære Tranøy sokn! Visitasen i Tranøy har vært en lærerik og god opplevelse for meg som biskop.

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Presentasjon av Gunn Ågot Leite

Presentasjon av Gunn Ågot Leite Presentasjon av Gunn Ågot Leite Gunn Ågot Leite, F. 25.04.1968. Bosatt på Jøa i Fosnes kommune, ei perle ut mo= havet, nord for Namsos. Kateket i Midtre Namdal kirkelige fellesråd/daglig leder i Fosnes

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Visitasforedrag, Gjøvdal og Åmli sokn, juni 2016

Visitasforedrag, Gjøvdal og Åmli sokn, juni 2016 Visitasforedrag, Gjøvdal og Åmli sokn, 8.-12. juni 2016 Innleiing Kjære kyrkjelydar. Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen! Ein visitas er ei av de mest verdifulle oppgåvene

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene

Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene Rutiner for Hamar biskops visitaser: Forberedelser, gjennomføring og oppfølging av visitasene 1. Formål og definisjon Bispevisitas er biskopens besøk til ett eller flere sokn i den hensikt å utøve kirkelig

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET FEBRUAR 2015 Hei alle sammen! Da var nok en måned over og små og store gleder seg til våren kommer. I februar har vi vært mer inne enn normalt, men det kommer av at det

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Jølster og 24. september 2017

Visitasforedrag ved bispevisitas i Jølster og 24. september 2017 Visitasforedrag ved bispevisitas i Jølster 19. 21. og 24. september 2017 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte visitasdagar her i Jølster! Frå før har eg opplevd Jølster i sol og med snø på toppane som det

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

2. Soknerådsmøte februar Referat

2. Soknerådsmøte februar Referat 2. Soknerådsmøte 2017 14. februar Referat Mat: Karl Inge AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

6. soknerådsmøte 2015, 19. mai : Referat

6. soknerådsmøte 2015, 19. mai : Referat 6. soknerådsmøte 2015, 19. mai : Referat Mat: Ragnhild Sokneråd FOK Tilstede : Merknader / Vararepresentant: Jon Lende Leiar av soknerådet Tor Arne Laland Sigve Klakegg Karl Inge Lygre Nestleiar Helen

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I AUSTEVOLL OG 7. DESEMBER 2014

VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I AUSTEVOLL OG 7. DESEMBER 2014 VISITASFOREDRAG VED BISPEVISITAS I AUSTEVOLL 2.-5. OG 7. DESEMBER 2014 Kjære kyrkjelyd! No er vi komne til avslutninga av min andre visitas som fungerande biskop. Det har vore flotte dagar, og eg kjenner

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop

DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop 1 DEN NORSKE KIRKE Agder og Telemark biskop VISITASFOREDRAG BJELLAND-, LAUDAL-, ØYSLEBØ- OG ÅSERAL SOKN 7.-12. MAI 2014. INNLEDNING Kjære menigheter i Bjelland-, Laudal-, Øyslebø- og Åseral sokn. dere,

Detaljer

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA PLAN FOR SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA SKULEÅRA 2013/14-2016/17 Bakgrunn for planarbeidet I Fusa har ein i mange år hatt samarbeid mellom barnehage/skule og kyrkje. Liknande samarbeid

Detaljer

Velkommen til DUGNAD!

Velkommen til DUGNAD! Velkommen til DUGNAD! Tverrfagleg samarbeid påp rusområdet mellom Sandøy y kommmune og Rusbehandling Midt-Norge Arbeidsseminar 4 ungdomskultur og oppvekstmiljø Seminaret set lys påp samanhengen mellom

Detaljer

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14

Møtebok for Bore sokneråd. Olaug Mestad Slettbakk, daglig leder Siri B. Lindtveit deltok på sak 08/14 11/14 Side 1 av 5 DEN NORSKE KYRKJA Bore sokneråd Protokoll frå møte Frå saksnummer: 08/14 Til saksnummer: 16/14 Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 13. febr.2014 Møtestad: Kyrkjestova på Bore. Av soknerådet sine

Detaljer

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014

Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas rundt elevane si skriving Anne Håland, Ny Giv Finnmark, 2014 Å byggja stillas i skriveopplæringa: 1. Emnebygging Innhald, emne, sjanger 2. Modellering Læraren modellerer korleis ho tenkjer

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer