Jul NR ÅRG. God jul

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jul 2010 1 NR. 4 2010 69. ÅRG. God jul"

Transkript

1 Jul NR ÅRG. God jul

2 2 Jul 2010 Kyrkjeklokkene Kyrkjeklokkene ringjer og fortel at no skjer det noko viktig i kyrkja. Det er vigsel, gudsteneste, gravferd eller konsert. Og no julekvelden kimar klokkene ein heil time. Det er høgtid. I Salberg kyrkje har vi ei klokke frå middelalderen, kanskje frå 1100-talet. I århundrer har ho kalla folk saman. Denne klokka har sikkert varsla ikkje berre glede, men krig og ulukker også. Klokkene kallar folk saman til gudsteneste, men ikkje så ofte som før. Nye forskrift reduserer talet på gudstenester. Dette har med ordning av arbeidstid med naudsynt rett til ferie og fritid for prestane mellom anna. Organistar, kantorar og andre tilsette har og faste lovfesta avtalar. Dette er naudsynt, også kyrkja sine arbeidarar treng faste rammer for arbeid og fritid. Til dømes har prestane, frå det ikkje å ha nokon frisundag utanom ferie, fått ei frihelg i månaden. Ein skulle tru at arbeidsgjevar, biskop og bispedømmeråd, kjem med ressursar til å dekkje opp dette. Det skjer ikkje. Samstundes har administrasjonen både lokalt og sentralt auka. Mange planer er kome, men ikkje tilstrekkeleg med økonomi til å setje dei i verk. Her kan det skapast nye arbeidsplassar. Kyrkjeklokkene kallar ikkje så ofte til gudsteneste. Dette råkar landsbygda mest, der vi har mange kyrkjer og dei same tilsette skal vere mange plassar. Vi har no under arbeid ei ny gudstenesteforordning. Biskopen gjev ein viss mengde presteressurs til gudstenester, femti gudstenester på sundagar pr. prest. Til saman 100 sundagsgudstenester hos oss til fordeling på fire sokn og fem soknekyrkjer. Sokneråda har både teke dette til etterretning, men samstundes gjort det klart at dette er for lite. Dette skjer i ei tid da vi, i staden for å redusere samlingane om Guds ord, skulle auka dei. Inntrykka er mange. Aldri før har vi hatt så mange strømningar frå andre og for oss framande religionar, språk og kulturar. Samstundes lever vi i ei tid da materielle verdiar formar sinn og tankar som aldri før. Aldri før har vi hatt ein liknande situasjon med så mykje nytt tankegods. Difor er dette eit stort paradoks. I staden for å auke ressursane for å møte denne utfordringa så vert dei reduserte. Vi har færre gudstenester no, enn for berre nokre år sidan. Kyrkje klokkane skulle oftare kalle til gudsteneste, nettopp no. Gudstenesta som er sjølve hjarte i kyrkjelivet med forkynning av ordet og forvalting av sakramenta, dåp og nattverd. Her kjem vi med tvil og tru, ja som vi er, for å samle kraft til å møte kvardagane. Dette gjeld oss alle, born som vaksne. I denne samanhangen utfordrar eg sokneråda og alle andre til å tenkje nytt slik at kyrkjeklokkene ikkje vert tause, men kallar til samling, nettopp i kyrkja. Det er så mange unytta ressursar mellom oss til å gjere dette. Som lutherske kristne er vi alle prestar, men ikkje alle er sokneprestar. Det kan være litterære kveldar, bønesamlingar, musikkandaktar, fleire konsertar av lokale og tilreisande krefter. Her lyt vi vere kreative. Det skal også seiast at når talet på ordinære gudstenester minkar i sokna så kan ein køyre til nabosoknet. Kvar sundag er det framleis gudsteneste i ei eller anna kyrkje i Inderøy prestegjeld. Det er som oftast plass til fleire. Kyrkjeklokkene kallar framleis. Sokneprest Sverre Gustad Framsidebildet: Fakkeltog til Vestvik kirke. Foto: Bjørn Harald Lyng. Baksidebildet: Soloppgang i november. Foto: Rune Langfjæran. Hjarteleg takk for gåva til nytt orgel i Sakshaug kyrkje som vart gjeve i samband med Kåre Stuberg si gravferd. Orgelfondet Sakshaug kyrkje Hjarteleg takk for gåva til nytt orgel i Sakshaug kyrkje som vart gjeve i samband med Ingrid Sundnes si gravferd. Orgelfondet Sakshaug kyrkje

3 Jul Josef en lykke for Jesusbarnet En lykke at Josef var der. Han trodde på Maria. Da Maria ble med barn uten at forloveden Josef var faren, fortelles det at han vil skille seg fra henne i all stillhet. For han ønsker ikke å føre skam over henne. Josef måtte være en god mann. For dette kunne blitt skikkelig skandale. Med fare for Marias liv. En engel kommer til Josef i en drøm om natta. Den forteller ham at Marias barn er av Den Hellige Ånd. Hun bærer Guds Sønn i sitt liv. Josef våkner. Han tror dette. Og tar Maria hjem til seg som sin kone. Likevel. Josef står for meg som en av de største mennesker jeg vet om. Tenk å tro på denne historien, og satse på at den er sann. Josef holder gutt ungen Jesus som sin fra den dag han tar Maria hjem til seg. Josef er hele tiden litt i skyggen i Jesus-fortellingene. Vi vet ikke mye om ham. Arbeidskar. Snekker. Men for et mannfolk! Han stakk ikke av. Uten Josef hadde ikke dette gått. Da vismennene hadde besøkt den lille familien i stallen, viser engelen seg igjen for Josef i en drøm. Han får beskjed om å flykte, for kong Herodes vil drepe barnet. De blir flyktninger bare dager etter at Jesus blir født. Josef tar i hast Maria og barnet med seg, og drar fra Betlehem den natta. Det kunne gått galt med Jesus veldig tidlig, hadde det ikke vært for Josef. Gud velger ikke den letteste veien inn på jord. Til enkle kår. Blir flyktning. De stod ham tidlig etter livet. Men han har god greie på folk. Visste nok at Josef var noe til kar, og at Maria var litt av ei jente. For Gud søker kjærlighet, slik vi gjør. Det er derfor vi er av ham. Gud valgte julenatt to mennesker som tar i mot ham i kjærlighet - som tar hånd om den som er liten. Guds Sønn var liten julenatt. En underlig tanke. Uten kjærlighet kan ingen leve opp. Heller ikke Guds Sønn. En lykke at Josef var der. Velsignet jul! Tor Singsaas biskop Nidaros Tips oss! Medlemmene av redaksjonskomiteen vil svært gjerne ha tips om saker som kan brukes i Kyrkjebladet. Bladet ønsker å gjenspeile aktiviteten i sokneråda, menighetene og kirkene. Både små og store saker er interessante å ha med i Kyrkjebladet. På baksiden av bladet finner du e-postadressene våre. Frist for stoff til neste utgave: 28. februar Kjære leser av Kyrkjebladet Vi som lager bladet håper du finner mye interessant lesestoff også i denne utgaven. For at det fortsatt skal være mulig å gi deg 4 årlige utgivelser av Kyrkjebladet, er vi helt avhengig av at du bidrar økonomisk. All drift er basert på frivillighet og dugnad. Likevel koster hver utgivelse ca kr , utgifter som i all hovedsak går til trykking og porto. Gavene som vi mottar fra våre lesere, er vår eneste inntektskilde da vi har valgt ikke å tilby annonseplass. Din gave er med på å sikre videre drift. Kos deg videre med Kyrkjebladet og takk for ditt bidrag på vedlagte giro! Hilsen Styret i Kyrkjebladet Inger Einvik, leder

4 4 Jul 2010 Juleevangeliet Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget. Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. Med ett stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag. Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss. Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det. Gjeterne drog tilbake, mens de priste og lovet Gud for det de hadde hørt og sett; alt var slik som det var blitt sagt dem. (Luk ) Illustrasjoner: Sigrun Sæbø Kapsberger

5 Jul Konfirmanter besøkte sjømannskirken i Alanya Tre av årets konfirmanter reiste sammen med familiene sine til Alanya i Tyrkia i høstferien, og da de oppdaget at Den Norske Sjømannskirken bare lå et steinkast fra hotellet, så bestemte de seg for å delta på en høymesse mens de var der. Det vil si, det var nok foreldrene som tok initiativet, men etter litt betenkningstid fant ungdommene ut at det kunne være interessant å delta på et av de pålagte kirkebesøkene i en kirke i utlandet, selv om de i utgangspunktet egentlig mente de hadde ferie fra alt som het undervisning Mange mennesker hadde møtt opp til høymessen, noen turister, og andre nordmenn som er bosatt i Alanya gjennom vinteren. Sjømannsprest Jon Ådnøy syntes det var riktig trivelig å få besøk KIRKEBESØK: Konfirmantene fra v. Line Alishan Hjulstad, Tommy Mikkelsen Solberg og Tom Ivar Fossum Winje deltok på en høymesse i Den Norske Sjømannskirke i Alanya i høstferien. DELTOK AKTIVT: Konfirmantene deltok aktivt på høymessen, og her hjelper de sjømannspresten med å telle tyrkiske penger. Fra v. Line Alishan, Tom Ivar, sjømannsprest Jon Ådnøy og Tommy. av norske konfirmanter, og praten gikk lett, særlig etter at de fant ut at de hadde en felles bekjent i Hans Kristian Solbu som Ådnøy hadde studert sammen med i ungdommen. Sjømannspresten satte straks i gang med å fordele oppgaver til konfirmantene, for han mente det var viktig at de deltok aktivt. Tommy fikk som oppgave å samle inn kollekten, mens Line Alishan og Tom Ivar hjalp til med å servere kirkekaffe etter høymessen. Til slutt fikk alle tre være med på å telle opp dagens innk omme. Besøket i sjømannskirken ble en trivelig stund, og et fint ferieminne å ta med seg videre i livet. Nina Fossum

6 6 Jul 2010 Toner i blått KORET OG SOLISTENE: Karen Dullum og Paul Sagen. Det ble presentert Toner i Blått da Koret på Våja, Karen Lovise Dullum og Paul Sagen holdt konsert i Sakshaug kirke søndag 31. oktober. Koret ble som vanlig ledet av dirigent Jan Asbjørn Wisth. Orkesteret besto av: Bjørn Toldnes, keyboard, Helge Nyhus, bass, Morten Reinås, gitar, Bjørn Håvard Bakken, trommer. Siv Anette Lorentsen spilte piano på de bitene som koret sang alene. Kenneth Aksnes styrte lyd og lys. Låtvalget hadde aktørene gjort selv, og det spant fra gospel, soul, salmer, viser og poplåter. Koret startet med den nydelige salmen Blott en dag, og det ble trøkk på Just a closer walk with thee, sammen med Paul. Karen Dullum og Paul Sagen er to dyktige sangere med stor stemmeprakt, og både hver for seg og i duett ga de publikum en flott og stemningsfull opplevelse. Mannsrekka i koret fikk prøvd seg sammen med Karen på Nora Noors Funky Way. Ca 175 hadde møtt opp for å overvære konserten. - Da går vi sånn ca litt over null, og det må vi som arrangør si oss omtrent fornøyd med, i disse førjulstider når folk kan plukke fra øverste hylle i konserter, sier korets leder, Sigrid Westrum. Tekst og foto: Petter Kverneng

7 Jul Trenger flere frivillige syere De broderte klutene barna får på dåpsdagen sin har blitt en hyggelig tradisjon, men nå håper de flinke damene som lager dem at flere frivillige kan tenke seg å hjelpe til. Dåpsklutene ble innført i Sakshaug sogn i 1999 etter initiativ av den gang residerende kapellan Hans Kristian Solbu. Oddbjørg Bakstad har bidratt med sying helt siden oppstarten, og hennes mor, Klara Norum, har sørget for å vaske og stryke dem etter hvert som de har blitt laget. Det arbeidet gjør hun fortsatt, selv om hun er i sitt åttiniende år. Reidun Daling har også vært med like lenge, og Julianne Lyngstad siden i I løpet av årene har flere dyktige damer bidratt, men nå er det Julianne som syr de fleste. I gjennomsnitt lager damene totalt cirka 50 kluter per år. Et hyggelig minne Oddbjørg har utarbeidet arbeidstegningene og tegnet både motiv og alfabet opp på rutepapir. Julianne sørger for innkjøp FLITTIGE: Julianne Lyngstad (t.v) og Oddbjørg Bakstad (t.h) har gjort en flott innsats med å sy dåpskluter i mange år, men nå håper de at flere frivillige kan tenke seg å bidra. av stoff og garn, men det blir stadig vanskeligere å finne noe som er egnet og godt å sy på. I starten var klutene en blanding av lin og bomull. Nå er de i ren bomull. I nederste venstre hjørne av klutene blir dåpsengelen og Sakshaug kyrkje brodert. Foregår dåpen et annet sted kommer også det stedsnavnet med. Øverst i høyre hjørne er det dato for dåpsdag og navn på barnet. Alt dette blir brodert i svart moulinegarn. Kanten rundt er hullfald, og blir sydd med hvitt lingarn. Damene får oppdragene fra prestekontoret i god tid før hver dåp. Det går med noen timer på hver klut, men det gjør ikke noe, for damene trives med oppgaven. - Ja, det er en trivelig jobb, men det kreves at man ser bra, sier Julianne. Det arbeidet de gjør er frivillig, men de blir belønnet med en fin juleblomst hvert år. Det synes de er hyggelig. De som mottar klutene på dåpsdagen synes også det er et koselig minne å få, og mange av dem havner i glass og ramme. Derfor er det viktig at tradisjonen blir ført videre, og håpet til sydamene nå er at flere kan tenke seg å bidra. - Om noen kan tenke seg å sy for eksempel fem kluter hver i året, så hadde det hjulpet mye. Er det noen som liker å sy og kan tanke seg å hjelpe til, så er det bare å ta kontakt med en av oss, oppfordrer Julianne og Oddbjørg. Nina Fossum Min egen kirkebok til 4-åringene i Mosvik 1. søndag i advent fikk 4-åringene i Mosvik sin egen kirkebok. Vestvik kirke var så godt som fullsatt da sokneprest Sverre Gustad og leder i menighetsrådet Ann-Kristin Wiik Langfjæran delte ut boka til spente barn.

8 8 Jul 2010 Min egen kirkebok til 4-åringer på Sandvollan Søndag 10. oktober var det utdeling av Min egen kirkebok i Heggstad kirke. Samme dag feiret menigheten årets høsttakkefest. Tradisjonen tro hadde bygdekvinnelaget sørget for at kirka var vakkert pyntet, samtidig som de stod for servering av kirkekaffe. Heggstad-kirka var vakkert pynta til høsttakkefesten. Stolte fireåringer har nettopp fått ei ny bok med sanger, fortellinger og fine bilder. Enkelte syntes det var kjekt å ha følge av storesøsken. Her har de lagt bøkene pent på golvet for å delta på en av sangene i boka. Soknerådsleder Gunvor Moberg og sokneprest Sverre Gustad, som stod til høyre for barna, ble dessverre ikke med på bildet. I Kenya med lappetepper I forbindelse med at Norges Husflidslag er hundre år, startet de prosjektet barn gleder barn som har gått ut på at barn fra hele landet har hjulpet til med å sy over hundre lappetepper til fattige barn i slummen i Kenya. Lyngstad skole utmerket seg med sin innsats, mye takket være idsjel Anne- Sissel Verstad i Ung Husflid i Inderøy Husflidslag, og som belønning ble to elever trukket ut til å være med representantene fra Norsk Husflidslag til Kenya. De heldige ble Kjersti Kjelvik og Christian Brustad Fossum, og de tilbrakte høstferien i Nairobi. Det ble en opplevelsesrik tur på mange måter, og det som kanskje har festet seg som et av de sterkeste minnene, er forskjellen på å bo i en slum i Afrika mot i rike Norge. Men Kjersti og Christian gledet mange barn mens de var der, både med å gi dem flotte gaver i form av fargerike lappetepper, men også fordi de lekte med dem og brydde seg om dem. På bildet ser vi Kjersti og Christian sammen med Peter, en gutt som ble forlatt på søppeldynga som liten. Han ble tilfeldig plukket opp der av en eldre dame som tok ham med seg hjem. Der ble han til hun døde, og deretter ble han satt bort til andre. Peter tror selv han er 15 år, men på skolen tror de han er 18. De tre unge fikk imidlertid god kontakt, og Peter ble veldig glad for den fine gaven. Nina Fossum

9 Jul Å, så vakkert Hans Inge Fagervik ønsket å skrive en musikal for barnekor og spurte barna hva de er opptatt av. Miljø, å ta vare på jorda, var svaret han fikk. Resultatet ble musikalen Å, så vakkert!. 6. november hadde barnekoret Vivace konsert i Sakshaug Kirke der de fremførte musikalen med stor iver og ekte sangglede. Koret har øvd inn hele musikalen i høst! En imponerende bedrift som ikke bare skyldes ivrige barn. Dirigent Siv Anette Lorentzen og Silje Vang Pedersen gjør en fantastisk jobb og er nok grunnen til at koret stadig får nye begeistrede medlemmer. Med på laget er også et kjempebra band med Johannes Tessem Jystad på gitar, Audun Nagelhus på perkusjon, Per Martin Skjerve på bass og kapellmester Bjørn A. Bratsberg på piano. Sangene tar for seg skaperverket og hva som skjer med det! Det begynner med historien om skaperen som er så lykkelig at han faller om i lyngen i latter og pur glede over det han har fått til. Han sier til barna at de skal eie jorden, men ber de voksne om å passe på den, til barna skal overta. Å velge er ikke alltid enkelt, og når mennesker velger egoisme i stedet for kjærlighet, er det alltid noen som får det vondt! Blant annet torsken utenfor kysten, som er i ferd med å bli miljøflyktning, pga av at temperaturen i havet stiger. Oppfordringen om å gjøre mot andre slik du vil at andre skal gjøre mot deg, er noe som også gjelder i spørsmålet om jorda vår. Fagervik viser i musikalen at håpet for jorda vår ikke er ute, for alle barn bærer på en drøm om en framtid som skal bli god for alle. Barnekoret Vivace står frem som agenter som skal være med å ordne opp i det som er gått galt. Tekst og foto: Tor Gunnar Nilsen Agentene synger: HEI HEI! Her kommer vi. Vi er de minste vi er de største. Rydd vei! For her kommer vi. Vi er de minste men største. Vi er de siste - men første!

10 10 Jul 2010 Kirkene på Sandvollan I høst syklet 4. klassingene på Sandvollan rundt i bygda og besøkte forskjellige steder og bedrifter. Gangstad Gårdsysteri, Stuberg Keramikk og begge kirkene var blant stedene som ble besøkt. En av oppgavene elevene hadde, var å tegne fra plassene de hadde gjort seg kjent på. I kirkene var det valgfritt å tegne fra interiøret, og her er noen av resultatene gjengitt, i tillegg til Oliver Smistads tegninger av begge kirkene.

11 Jul Ringer julen inn Det er ennå noen dager til julen, etter gammel tradisjon, skal ringes inn. Kirketjener Odd Hamstad er en av dem som sørger for at kirkeklokkene vekselvis kimer og ringer en hel time på julaften. Odd Hamstad sørger for å være godt kledd når han ringer med klokkene i Vestvik kirke. Øverst i kirketårnet får vinterkulda godt tak, spesielt når det må være åpent ut for at soknet skal høre at gudstjenesten skal begynne. Odd Hamstad kan også fortelle at lyden endres atskillig med lufttemperaturen. Når det er så kaldt som nå, blir klokkelyden både skarpere og høyere, sier han. Hørselvern er uten tvil en absolutt nødvendighet for kirketjeneren. 1. søndag i advent er det likevel ikke så lenge han trenger å holde på, sammenlignet med på julaften. Da står han og en av sønnene hans en hel time og vekselvis ringer og kimer med klokkene. Bruken av kirkeklokker følger nemlig strenge retningslinjer, fastsatt i kongelig resolusjon. På høytidsaftener(julaften, påskeaften og pinseaften) skal det ringes og kimes avvekslende i ca. 5 minutter i til sammen en hel time. Selve ringingen, som er den vanligste bruken, går ut på at selve klokken svinger på akselen sin. Ved kiming, som brukes ved fest og høytid, slår en i rask takt med kolven mot klokkens slag-ring. Den tredje bruksmåten kalles klemting, hvor en slår med en mer langsom takt. Klemting brukes hovedsakelig i begravelser. Rune Langfjæran Markens grøde og julebakst Sandvollan bygdekvinnelag hedrer markens grøde og julens baketradisjoner med eget oppskriftshefte. Året 2010 ble lansert som Havrens år av Norges bygdekvinnelag, som oppfordret lokallag til å lage møter, mat og å skape allsidig aktivitet rundt temaet havre. Bygdekvinnelaget på Sandvollan bestemte seg for å markere året med å samle medlemmenes oppskrifter med havre som ingrediens, i et eget hefte. Etter hvert ble det bestemt å samle inn oppskrifter på julebakst i tillegg, til glede og nytte for medlemmene i laget og for andre. Like før Kyrkjebladet sendes til trykking, har oppskriftsheftet fått si form, og vi besøker Sigrid Nyt havrebakst og julekaker med Sandvollan bygdekvinnelag. Pådriver i arbeidet med oppskriftsheftet, Sigrid Mari Verstad, er godt fornøyd med resultatet. Mari Verstad, som har vært primus motor i arbeidet. Hun har all grunn til å glede seg over resultatet. Det er advent, og tanker og aktiviteter er vendt mot jula som er i vente. Vi handler, vasker, baker, er med i dansen. Men tar vi oss tid til ei stille stund? Å sitte med det nye oppskriftsheftet i handa, gir anledning til en liten refleksjon: Vi har det så utrolig godt på bygda her i fredelige, vesle Norge. Vi lever i et fritt land, med frihet til å tenke, mene og tro. Vi sår og vi planter, sol og regn gir vokster, og vi høster og gjør oss nytte av det som jorda kan gi: Et havrekorn gir mange fold Og vi kan skaffe oss det vi trenger for å lage noe ekstra til høgtida. I takknemlighet ønsker vi hverandre ei riktig god jul! Kari Nikolaisen

12 12 Jul 2010 Gullkonfirmanter på Sandvollan Søndag den 26. september var 15 gullkonfirmanter samlet til gudstjeneste i Heggstad Kirke på Sandvollan. Etterpå var det middag og sosialt samvær i Inderøy Kirkestue. Foran fra v: Asbjørg Hustad Bolkan, Synnøve Heggstad Langlid, Gretha Løe Austheim, Jorid Heggstad Brandtzæg, Anne Marie Manem Vist, Liv Skjelvan Saltvik. Rekke 2 fra v: Eli Bragstad, Svein Gangstad, Einar Grande, Morten Følstad, Kåre Flatås, Anne Hustad Olsen og Mary Haugen Frøseth. (Rolf Grinden og Asbjørn Klepp er også gullkonfirmanter, men var forhindret fra å delta denne dagen.) 50-årskonfirmanter i Mosvik kirke 1. rekke f.v.: Eli Aune, Jorid Brødreskift, Marvel Staberg, Ruth Svendgård. 2. rekke f.v.: Gerd Aursand, Inga Marie Berge, Dagny Karlsen, Reidun Løkken. 3. rekke f.v.: Ove Wiktil, Jan Asbjørn Saltvik, Reidar Staberg, Torbjørn Nilsen, Harry Gresdal, Jarle Langfjæran, Lars Braseth.

13 Jul Gullkonfirmanter i Salberg kyrkje Søndag 3. oktober. 1.rekke f.v. Laila Salberg Hollås, kapellan Margrethe Holmeide og Jorunn Berg Wang. 2.rekke f.v. Tormod Vist, Roar Stubbe, Solfrid Øyen Bilstad, Gerd Ertzgaard Haugberg og Annbjørg Irene Lorås Bruem. 3. rekke f.v. Håkon Lorås, Brit Torunn Ofstad Mørkved, Knut Hermod Hojem, Torbjørn Røkke og Birgit Marie Røkke Salberg. 4. rekke f.v. Rolf Kristian Følstad, Arne Kristian Ofstad og Bjarne Vidar Kjølmoen. Prosjekt Sammenslåing Mosvik og Inderøy fellesråd - Kort statusrapport I forbindelse med kommunesammenslåinga, vil fellesrådene slås sammen. Staben ved kirkekontorene i Mosvik og Inderøy har hatt et godt samarbeid i mange år. Begge har ønsket å utvikle samarbeidet ytterligere, uavhengig av resultatet av kommunesammenslåinga. En prosess har derfor vært i gang, både i stabene og i fellesrådene, før sammenslåing ble vedtatt. Dette er bakgrunnen for at det allerede da kommunesammenslåinga ble vedtatt , forelå en ferdig søknad, med prosjektbeskrivelse og prosjektbudsjett. Søknaden har blitt vurdert av Kommunaldepartementet og behandlet av interimstyret - fellesnemnda i kommunene i høst. Kjell Westerdahl er prosjektleder for sammenslåingen av fellesrådene i samband med kommunesammenslåingen. Han er også vikarierende kirkeverge frem til 05. oktober Det er bevilget midler til å kunne starte prosjektet, men ikke midler nok til å gjennomføre prosjektet på det nivået prosjektbeskrivelsen legger opp til. Etter møter med kommunenes prosjektledelse ble det utarbeidet et revidert budsjett for fellesrådssammenslåinga. Dette budsjettet vil følge kommunenes søknad til Kommunaldepartementet. Fellesrådene ser med spenning fram til departementets behandling av søknaden. Prosjektets omfang vil nødvendigvis måtte avpasses de midler som bevilges. Ny og mer utfyllende informasjon vil komme i neste nummer. Kjell Westerdahl Prosjektleder

14 14 Jul 2010 Barnegospel med trøkk Mosvik Barnegospel har startet opp igjen etter sommerferien. Denne gjengen viste både trøkk og sangglede da de sesongdebuterte på Syng med oss -kveld i kirkestua 3. november. Allsangrepertoaret bar også preg av at Mosvik Barnegospel var invitert til kvelden. Øystein Sundes klassiker Hvis dine ører henger ned har neppe blitt fremført i Kirkestua før. Leder i Menighetsrådet, Ann- Kristin Wiik Langfjæran, presenterte menighetsprosjektet i Mali, før hun inviterte barn med på en dramatisering av lignelsen om Den barmhjertige Samaritan. Både små og litt større barn var ivrige skuespillere, mens Ivar Jakob Aarmo fikk den interessante rollen som esel. Mosvik Barnegospel presenterte seg i to avdelinger. Ledsaget av dirigent Klara Vik Aarmo, Den veifarende får skyss med eselet i Ivar Jakob Aarmos skikkelse. Til høyre står den barmhjertige samaritan(med førstehjelpsskrin). Røverne har utspilt sin rolle og står smilende i døra, mens fariseeren og den skriftlærde også virker å være glade for at samaritanen ville hjelpe. og med et særdeles solid komp i bakgrunnen; Morten Fossum på gitar, Magne Kollstrøm på bass og 7 år gamle Jens Ole Vik Aarmo på rytmeinstrumenter, viste koret både stor sangglede og gode prestasjoner. Mange i koret fikk også prøve seg som solister, noe de klarte på en utmerket måte. MOSVIK BARNEGOSPEL og KOMPET.

15 Jul Tårnagenthelg for menighetenes 8-åringer! Lørdag og søndag 5. og 6. februar 2011 inviteres Inderøy og Mosviks 8-åringer til å være agenter for å løse oppdrag og mysterier. Menighetene i Inderøy og Mosvik inviterer denne helgen februar alle 8-åringer til å være Tårnagenter i kirken. I løpet av helgen skal vi løse oppdrag og mysterier og utforske kirken, tårnet og klokkene. Det blir en dagssamling enten lørdag eller søndag. Den offisielle Tårnagenthelgen er januar, men på grunn av ski-nm på Steinkjer velger vi å flytte arrangementet til helgen etter, slik at en får muligheten til å få med seg begge deler. Tårnagenthelgen arrangeres i mange kirker i hele landet samtidig, og det kan bli så mange som Tårnagenter til sammen. Kirketårn og andre hemmelige steder. Kirketårnet er en skjult skatt for mange barn. Det har vi lyst å gjøre noe med. Der hvor det er mulig, vil barn over hele landet klatre opp i landets kirketårn denne helgen. Mange vil også utforske om det finnes andre hemmelige steder i kirken, som en kjeller eller et annet skjult rom. Englevakter Vil du være Englevakt? En Englevakt er en som er med og passer på barna noen timer i løpet av helgen, en som kan være sammen med gruppene på oppdrag eller stå på post, hjelpe til med maten, m.m. Nytt nettsted for barn Til jul lanserer Søndagsskolen også nettsstedet Her kan barna bli Tårnagenter, de kan få et eget agentbevis og løse enda flere oppdrag. De som ønsker det, kan også danne en egen Tårnagentklubb som er helt, helt hemmelig. Tårnagenthelgen er utarbeidet av Kirkerådet i samarbeid med Søndagskolen. Les mer på menighetens hjemmeside og på Påmelding Alle døpte 3.klassinger vil få invitasjon til å delta på Tårnagenthelgen i starten på januar, med påmelding for barn og Englevakter på e-post til Margrete Holmeide: Bibelens fortellinger I Bibelen, mysterienes bok, finner agentene både agenttips og fortellinger som hjelper dem å løse oppdragene. Kanskje får fortellingene ringvirkninger for både agentene og for andre... Tårnagenthelg blir Lørdag 5. Februar: Røra og Sandvollan Søndag 6. Februar: Sakshaug og Mosvik Hilsen i all hemmelighet fra oss i menighetene i Inderøy og Mosvik Konserter i Sakshaug kyrkje Svartsøndagskonsert i Sakshaug kyrkje 19. desember kl Med denne tradisjonelle konserten avrundar vi adventstida. Dette blir også slutten på ei lang rekke konsertar i Sakshaug kyrkje no på førjulsvinteren, så no skulle vi vera vel førebudde på sjølve julefeiringa. Arrangørar i år er Sakshaug blandakor og Sakshaug kyrkjekor. Som vanleg har kor og korps med fleire mye fint og spennande program. I år er vi også så heldige å få besøk av songarinna Camilla Stenhoff Vist, som kjem hit frå København. Inntekta frå konserten går til Orgelfondet, så vi vonar på stort oppmøte til ein fin konsert. For arrangørane: Per Vatn og Ola Vatn. Konsert i Sakshaug kyrkje søndag 20. mars 2011 kl Da arrangerer Sakshaug kyrkjekor konsert over temaet økonomi og forvalting saman med Thor Heyerdahl-professor Arild Vatn frå Universitetet for Miljø og Biovitenskap på Ås. Konserten er ei oppfølging av Moder jordkonserten ved hausttakkefesten i oktober 2008, og vil vera eit samarbeid mellom vitskap, musikk og biletkunst. Av aktørar elles kan nemnast barnekoret Vivace og instrumentalistar. Det blir og ein installasjon ved biletkunstnar Gunhild Vatn. Tittelen denne gongen er Jorda ein stad å leve - leve under Livets tre. Alt er dugnadsarbeid, og overskotet går til Regnskogsfondet. Ola Vatn

16 16 Jul 2010 To tanker i hodet samtidig Det nærmer seg slutten på november. I Oslo er det en kald, bister vind, og vi pakker oss inn i varme skjerf og luer. Det er glatt på fortauene, og vi konsentrerer oss om ikke å falle og om å rekke bussen. Er det ei tid hvor vi har vanskeligere for å se hverandre? Fordi vi har nok med å holde oss varme og å få unna alt vi bør få gjort? Det går mot adventstid. Denne tida er opprinnelig ei ventetid. Vi venter på å feire at Jesus Kristus ble født. Det er ingen nyhet for oss at det har blitt ei gjøretid. Det er julegaver, julebord, konserter og planlegginger. Og ikke minst håpet om å finne en kjole til jul som både er fin, ikke for dyr og som gir noenlunde varme(!). I Bangladesh er det nå en temperatur a la en god sommerdag i Trøndelag. Guttene på barnehjemmet leser til prøver og eksamener. De øver inn et julespill, og de gleder seg stort til den årlige julefesten. På denne festen inviterer staben på Kjærlighetens hjem folk i nabolaget til å komme. De sitter på gulvet tett i tett og blir servert en varmrett og får ta del i godene til LBM (Love Bangladesh Ministries). For sånn er det faktisk; barna på barnehjemmet har en levestandard som er langt bedre enn mange av de familiene som bor i nabolaget. De fattigste familiene får med seg pakker med mat som en julegave fra oss. Vår organisasjon har mange utfordringer og mange planer som vi håper vi på sikt kan få satt ut i live. Det er først og fremst ei lang venteliste av foreldreløse barn som trenger et hjem. Uten hjelp har disse barna svært dårlige framtidsutsikter. Flere vil måtte livnære seg via tigging eller prostitusjon. Vi ønsker å hjelpe dem. Penger til bygging av en mur rundt barnehjemstomta er det også behov for. Dette vil kunne bedre sikkerheten og tryggheten for barna betraktelig. Ellers er strømforholdene relativt dårlige, og vi ønsker på sikt å kunne bidra til bedre lese- og lekselys for guttene. Vi ønsker også å gi et tilbud til gravide kvinner gjennom veiledning og tilrettelegging. Dessverre dør mange babyer av sult, fordi kvinnene har fått høre at de ikke skal amme barna sine. Å ta fatt på slike myter og legge til rette for opplæring er et stort prosjekt. Men også et prosjekt med store muligheter for suksess. For meg personlig er det viktig å kunne holde to tanker i hodet samtidig. Jeg bor i Norge og er en del av den norske kulturen i et velferdsland. Å finne den perfekte julekjolen, som verken strammer eller ser ut som en potetsekk, er viktig for meg. Jeg lurer på hvilken julekonsert jeg skal gå på, og jeg har så smått begynt å få julegaverynkene i panna. På samme tid går tankene mine til medmennesker i andre land som har rynker i panna av helt andre grunner. Å ikke ha mat nok til å stagge sulten hos eget barn, er en situasjon som er umulig å sette seg inn i. Rob Halligan laga en musikkvideo fra barnehjemmet vårt sommeren Sangen heter See En gutt på barnehjemmet Kjærlighetens hjem. the Beauty og handler om skjønnheten han ser når han ser på barna på barnehjemmet. I et av versene står det: And just because, we can t do it all. It doesn t mean that we should do nothing at all. We can change the world One life, at the time. Og selv om vi ikke kan gjøre alt, betyr ikke det at vi ikke skal gjøre noe i det hele tatt. Vi kan forandre verden. Ett liv, om gangen. (Du kan se videoen ved å søke etter See the Beauty. Rob Halligan på I videoen er det også bilder av barna på barnehjemmet.) Kjærlighetens hjem og lille Joshua siden sist To nummer av Kyrkjebladet har tidligere omtalt barnehjemmet Kjærlighetens hjem og grunnlegger og daglig leder for LBM, John Bose. Det var en stor tragedie da John omkom i en bilulykke i mars i år en tragedie for guttene på barnehjemmet og ikke minst for hans fireårige sønn, Joshua. Den lille gutten mistet også sin mor Rita og hushjelp og reservemor Chondona, i ulykken. Johns bror, Joshe Bose, er gift med norske Åshild. De giftet seg i Norge i 2007 og har bodd i Norge de tre siste årene. Joshe har studert master i internasjonale miljøstudier ved universitetet på Ås, og før den tid arbeidet han for World Vision i Bangladesh. Åshild er ei jente på 27 år fra Sørlandet, som jobber som radiograf på Rikshospitalet i Oslo. Det var tanken at de skulle bo i Norge, men etter ulykken ble alt snudd på hodet. Joshe

17 dro til Bangladesh og har bodd der siden i mars. Han har tatt over driften av LBM, og han og Åshild har tatt til seg Rita og John sin sønn, Joshua. I går kveld (22. november) ga jeg en siste klem til Åshild før hun reiste til Bangladesh. Hun reiser ned på en utvida juleferie, for å treffe mannen sin og gutten (Joshua) de ønsker å adoptere. Adopsjonsprosessen er langvarig fra både norsk og bengalsk side. Det er spennende tider for hele familien. Åshild skriver i et brev: Joshe har bodd i Bangladesh siden i mars i år. Jeg håper å komme etter ganske snart. Jeg gleder meg til å møte Joshua og Joshe igjen, gleder mg til å se barnehjemmet og være med på det arbeidet som gjøres der. Åshild med Joshua på fanget og mannen sin Joshe ved siden av seg. Vårt ønske er at dere må be Gud om å veilede oss. Det er mange utfordringer vi står ovenfor, mange skjebner vi møter. Personlig synes jeg teksten i sangen See the Beauty er helt fantastisk, og den beskriver hva jeg og Jul Joshe ønsker å være for barna på barnehjemmet i Bangladesh. Jeg håper at barna vi møter gjennom LBM, kan få et håp og et fremtid! Barna på barnehjemmet er i Guds øyne the beauty. Barna er blant de fattigste av de fattige, mistet en eller begge foreldrene. I Bangladesh betyr dette at det ikke er noe håp. Mange barn i denne situasjonen ender opp som tiggere eller prostituerte. Vi ønsker å gi dem et alternativ; en mulighet for et verdig liv. Med disse ordene til Åshild vil jeg ønske dere alle ei velsigna førjulstid og ei gledelig og fredelig Jul! Marianne Gustad Konto til Kjærlighetens hjem: BIBELDAGEN 2011: Stor etterspørsel etter Bibelen i Kina - Dette er en gledens dag, smiler Wang Qan Chang, en bonde på 60 år. Han har nettopp fått sin egen bibel. Bibelselskapet har ankommet landsbyen i Hunan-provinsen med en bil full av bibler, og denne dagen blir 700 mennesker eiere av boken som det er så stor etterspørsel etter. Det er nye tider for kirkene i Kina. Da kommunistene kom til makten i 1949, ble misjonsarbeid og kirkeliv veldig vanskelig. Kulturrevolusjonen mellom førte til stengte kirker og mange prester og kristne ledere som havnet i fengsel. Etter 1980 har utviklingen gått mot større frihet. Kommunistpartiet erklærer seg fremdeles som ateistisk, men sier at de tillater fri religionsutøvelse i landet. I løpet av 20 år har Bibelselskapet trykket over 50 millioner kinesiske bibler på trykkeriet i Nanjing. I det nye trykkeriet kan det produseres over 12 millioner bibler i året. Mange vitner om at de har blitt kristne nettopp ved å lese Bibelen, så det er vanskelig å Faktastoff om Kina Areal: km 2. Folketall: (juli 2010). Hovedstad: Beijing. Offisielt språk: Kinesisk/mandarin, kantonesisk m.fl. Andel av bef. som kan lese: 91,6 % (over 15 år). Religion: Offisielt ateistisk. De største religionene er Taoisme og Buddhisme. 3-4 % er kristne og 1-2 % er muslimer. Buddhister. Kristne: 3-4 %. Muslimer: 1-2 %. dekke de store behovene. Her kan vi i Norge hjelpe til! Bibeldagen 2011, 19. og 20. februar, vil hjelpe Bibelselskapet i Kina med: Papir til bibeltrykking 10 kroner for en bibel! Oversettelse til minoritets språk Bibeldeler til utdeling i kirkene Litteratur til seminarer og bibelskoler

18 18 Jul 2010 Slekters gang Inderøy sokn Døypte Johannes Slapgård Tronstad Martin Olsen Hellan Marion Stokkan Noah-Alexander Mortenssønn Tiller Aksel Matias Stokkan Tonja Ulvin Trygve Sneve-Næss Kasper Emelian NG Bigset Amalie Fjelstad Victoria Holmen Vigde Snorre Vang og Erna Synnøve Langås Døde Ole Aas f Ingrid Gustine Sundnes f Klara Johanne Berg f Røra sokn Døypte Olav Avelsgaard (døpt i Garstad kirke) Martin Eriksen Arwen Nathalie Karlsberg Albriktsen Vigde Ann-Mari Flekstad og Åge Austad Døde Bjarne Vidar Kjølmoen f Else Følstad f Margot Hildur Salberg f Sandvollan sokn Døypte Kristian Aas-Hellan Mosvik sokn Døpte Lina Mari Karlsen Hallager (døpt i Stiklestad) Niklas Sunde Håkon Viken Forbord Døde Oddleif Næss f Liv Northug f Messeliste søndag i advent Joh 1, Stokkan gr.hus kl Gudsteneste Sakshaug kyrkje kl Julekonsert Mosvik kirke kl Julekonsert Heggstad kyrkje kl Julekonsert Julaften Luk 2, 1-14 Mosvik kirke kl Julegudstjeneste Heggstad kyrkje kl Julegudstjeneste v/prost Geir Gravås Sakshaug kyrkje kl Julegudsteneste v/prost Geir Gravås Salberg kyrkje kl Julegudsteneste Juledag Joh 1, 1-5, 9-14 Sakshaug kyrkje kl Høytidsgudsteneste Vestvik kirke kl Høytidsgudstjeneste v/vikar Jon Amundal Andre juledag Matt 10, Heggstad kyrkje kl Høgtidsgudst. Salberg kyrkje kl Høgtidsgudsteneste v/vikar Ivar Myhre Kristi åpenbaringsdag Matt 2, 1-12 Sakshaug kyrkje kl Gudsteneste Mosvik kirke kl Gudstjeneste

19 s.e Kristi åpenb.dag Matt 3, Sakshaug kyrkje kl Leirgudsteneste Salberg kyrkje kl Gudsteneste Heggstad kyrkje kl Sang og musikkgudsteneste s.e.kristi åpenb.dag Joh 2, 1-11 Vestvik kirke kl Familiegudstjeneste Utdeling av Bibler s.e. Kristi åpenb.dag Joh 4, Sakshaug kyrkje kl Familiegudsteneste Utdeling av bibler s.e. Kristi åpenb.dag Matt 8, Salberg kyrkje kl Gudsteneste Salberg kyrkje kl Tårnagentgudsteneste Heggstad kyrkje kl Tårnagentgudsteneste s.e.kristi åpenb.dag Matt 8, Sakshaug kyrkje kl Tårnagentgudsteneste Mosvik kirke kl Tårnagentgudstjeneste Vingårdssøndag Matt 20, 1-16 Heggstad kyrkje kl Familiegudsteneste Utdeling av bibler Salberg kyrkje kl Familiegudsteneste Utdeling av bibler Såmannssøndag Luk 8, 4-15 Sakshaug kyrkje kl Gudsteneste Kristi forklarelsesdag Matt 17, 1-9 Mosvik kirke kl Gudstjeneste Fastelavnsøndag Luk 18, Sakshaug kyrkje kl Gudsteneste Askeonsdag 1.Joh 3, Sakshaug kyrkje kl Fastegudsteneste Mosvik kirke kl Fastegudstjeneste søndag i faste Matt 4, 1-11 Heggstad kyrkje kl Gudsteneste Salberg kyrkje kl Gudsteneste søndag i faste Matt 15, Sakshaug kyrkje kl Gudsteneste Maria Budskapsdag Luk 1, Heggstad kyrkje kl Gudsteneste Vestvik kirke kl Gudstjeneste søndag e.faste Joh 6, 1-15 Sakshaug kyrkje kl Gudsteneste Salberg kyrkje kl Gudsteneste Jul søndag e. faste Joh 11, Sakshaug kyrkje kl Fastegudsteneste Palmesøndag Joh 12, 1-13 Vestvik kirke kl Gudstjeneste Skjærtorsdag Luk 22, Salberg kyrkje kl Gudsteneste Bøl kl Friluftsgudsteneste Sakshaug kyrkje kl Kveldsgudsteneste Mosvik kirke kl Kveldsgudstjeneste Langfredag Luk 22, Sakshaug kyrkje kl Langfredagsgudsteneste Heggstad kyrkje kl Langfredagsgudsteneste v/vikar Påskedag Matt 28, 1-8 Sakshaug kyrkje kl Høgtidsgudsteneste Mosvik kirke kl Høytidsgudstjeneste Andre påskedag Luk 24, Heggstad kyrkje kl Høgtidsgudsteneste Salberg kyrkje kl Høgtidsgudsteneste

20 20 Jul 2010 Inderøy Prestegjeld Ky r k j e k o n t o r e t Inderøy kyrkjekontor... tlf Telefax Mobiltlf. Gustad Mobiltlf. Holmeide e-post: Ko n t o r t i d Mandag - fredag kl Ellers etter avtale. Mandag har prestene fri. Bo l i g Sokneprest Sverre Gustad, Moåkeren 93, Verdal... tlf Sokneprest Margrete Holmeide, Marenbakken 1... tlf Inderøy fellesrådområde Kyrkjeverge: Inger Kollerøs Norum... tlf mobil Organist: Siv Anette Lorentzen... tlf mobil Gravarar / kyrkjegårdsarbeidarar Tor Gunnar Nilsen Kåre Jørstad John Halvor Berg Leiar i fellesrådet: Olav Asklund... tlf Inderøy sokn: Leiar i soknerådet: Nils Olav Gran... tlf Stiftelsen Inderøy Kirkestue Postgiro Bankgiro Telefon Kjerkstu... tlf Bestilling av Kjerkstu: Solveig og Reidar Pedersen... tlf Etter kl :... tlf Rrøra sokn Leiar i soknerådet: Olav Asklund... tlf Sandvollan sokn Leiar i soknerådet: Gunvor S. Moberg... tlf Mosvik sokn: Leder i menighetsrådet: Ann Kristin Langfjæran... tlf Kirkeverge / daglig leder: Helge Brattaker... tlf Kontortid Kirkestua: tirsdag og torsdag kl tlf mobil e-post: Mosvik kirkestue... tlf Graver: Odd Hamstad... tlf Mosvik og Vestvik kirker: Kirketjener: Odd Hamstad... tlf Kyrkjeblad for Inderøy Prestegjeld Utgjevar: Sokneråda i Inderøy prestegjeld Redaksjonskomite: Rune Langfjæran, redaktør (e-post: Sverre Gustad (e-post: Kari Nikolaisen (e-post: Nina Fossum (e-post: Postbanken: Det står skrevet: Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær! Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk! Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Paulus brev til Filipperne, kap. 4, v. 4-7 DesignTrykk AS

NR.3 2007 66. ÅRG. God høst!

NR.3 2007 66. ÅRG. God høst! NR.3 2007 66. ÅRG. God høst! 2 Høsten 2007 Folkekirken - folkets kirke Den norske kirke er en folkekirke og folkets kirke. En kirke som er tilstede for folket og som styres av folket gjennom de valgordninger

Detaljer

NR. 2 2009 68. ÅRG. God sommer!

NR. 2 2009 68. ÅRG. God sommer! NR. 2 2009 68. ÅRG. God sommer! 2 Sommeren 2009 Leve knotten! Ja, du leste riktig, og jeg mener det: Leve knotten! Dette infernalske krypet som trenger seg inn i alle kroker og kriker på kroppen på varme

Detaljer

NR.2 2008 67. ÅRG. God Sommer!

NR.2 2008 67. ÅRG. God Sommer! NR.2 2008 67. ÅRG. God Sommer! 2 Sommeren 2008 Kva er eit ekteskap? Ei ny lov om ekteskapet er vedteke av Stortinget. No kan ein mann gifte seg med ein mann og ei kvinne gifte seg med ei kvinne. Men er

Detaljer

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD

Menighetsblad for ÅKRA. Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik. nr. 4 DeSemBer 2009. UtGitt av Åkra SOknerÅD Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik nr. 4 DeSemBer 2009 UtGitt av Åkra SOknerÅD 16. ÅrGanG Slik det var i 'gamle dager' s. 5 Symbolikk i julen s. 7 Program for festuka s. 10 11

Detaljer

NR. 2 2014 73. ÅRG. God sommer!

NR. 2 2014 73. ÅRG. God sommer! NR. 2 2014 73. ÅRG. God sommer! 2 Sommer 2014 GUDS JA Årets konfirmasjonsgudstjenester i Inderøy er over. Vårens vakreste eventyr. Det begynte i Vestvik kirke lørdag 10. mai og ble avsluttet i Sakshaug

Detaljer

Velkommen til kirken!

Velkommen til kirken! Min barndoms jul på 50-tallet Bibeldagen 2015 Kontrollert galskap se side 4-5 se side 5 se side 8 Kirkekontakten FOR MYSEN, HÆRLAND, TRØMBORG OG EIDSBERG NR. 5 2014 60. ÅRGANG Velkommen til kirken! Jul

Detaljer

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6. Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere

SMØLA KIRKEBLAD. en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6. Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere SMØLA KIRKEBLAD Kirkeblad for Smøla nr. 4-2013 57. årgang Redaksjonen i Smøla Kirkeblad ønsker alle våre lesere en velsignet julehøytid og et riktig godt nytt år Side 6 2 Kirkeblad for Smøla Tilbakeblikk

Detaljer

ÅKRA. God Jul og Godt Nytt År. Misjonsvinduet s. 4 5. Vigsling av diakonen s. 6. Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9. Karmøy Gospelfestival s.

ÅKRA. God Jul og Godt Nytt År. Misjonsvinduet s. 4 5. Vigsling av diakonen s. 6. Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9. Karmøy Gospelfestival s. Menighetsblad for ÅKRA Åkrehamn Vedavågen Ådland Sævelandsvik Nr. 4 DESEMBER 2007 utgitt av åkra sokneråd 14. årgang Misjonsvinduet s. 4 5 Vigsling av diakonen s. 6 Speiderbevegelsen 100 år s. 8 9 Karmøy

Detaljer

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang

God jul. Nr 6-2010 - 60. årgang Nr 6-2010 - 60. årgang God jul Du grønne, glitrende tre, goddag! Velkommen, du som vi ser så gjerne, med julelys og med norske flagg og høyt i toppen den blanke stjerne! Ja, den må skinne, for den skal

Detaljer

Randesund.no - i ny drakt

Randesund.no - i ny drakt 10 år 150 år Randesund.no - i ny drakt Trenøkkelen Jul er den kristne høytiden som uten tvil blir mest feiret i vårt samfunn. Kredittkortene går varme. Familier samles, og det er den perioden i året hvor

Detaljer

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang

Kirkeblad for Øyer og Tretten. Desember 2009. 62. årgang Kirkeblad for Øyer og Tretten Nr. 8 Desember 2009 62. årgang Redaktørens hjørne Kirkeblad for Øyer og Tretten Utgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd Redaksjon: Ole Johs. Gillebo Tlf. 976 62 560, Knut Mellemberg

Detaljer

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s.

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7. Rekordmange julekonserter s. 32. Naustplaner med vind i seilene s. 19. Slik startet det i 1888 s. ET magasin for MENIGHETENE i ÅLESUND nr 4 - årgang 1-2013 Rekordmange julekonserter s. 32 Naustplaner med vind i seilene s. 19 Slik startet det i 1888 s. 9 Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7

Detaljer

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul!

www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! www.stangemenighet.no Nr. 4 2013 66. årgang Bispevisitas fra 26. november til 1 desember God jul! Snart er julen her og «skuldrene senkes» i de tusen hjem. Endelig fri fra stress og mas Det skal støvsuges

Detaljer

kjerkebla Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg.

kjerkebla Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg. kjerkebla kjerkebla Foto: Torvastad barnehage For Torvastad menighet Nr 6-2008 - Årgang 52 Julelysene de tennes Mørkets makter skjuler seg. Ikke mer må jeg lenges Tidens fylde er hos meg. Julestjerne deg

Detaljer

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9

Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Elin Wikstøl Andersen tildelt Frivillighetspris for 2012 s. 9 Verdens vakreste fortelling S elvsagt handler det om juleevangeliet, slik vi møter den i Lukasevangeliets andre kapittel. En fortelling som

Detaljer

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene

En velsignet jul! - Jul i Pattaya. Kultur I. - Juleevangeliet. Kultur II. Kultur III. - Pålsetunet. - Førjulsstemning i kirkene I DETTE N U M M E R ET R E DAKTØREN H AR O R DET FRA P R E K E S T O L E N - Jul i Pattaya En velsignet jul! - Førjulsstemning i kirkene - Juleevangeliet - Pålsetunet I dette bladet er det lagt inn en

Detaljer

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG

NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG NR. 4 JULEN 2014 65. ÅRGANG Nå er den hellige time vi står i stjerneskinn, og hører klokkene kime nå ringes julen inn. Kanskje er det skyggen av Han som sitter og venter bortenfor alle blåner av dét du

Detaljer

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg.

Kirkebladet. Vang og Hamar menigheter. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon. Nr 1/2015. 2. årg. Kirkebladet Vang og Hamar menigheter Nr 1/2015. 2. årg. Sokneprest Narverud omgitt av 6 nye medarbeidere i Vang og Hamar menigheter. Informasjon 2 Å BLI KJENT MED GUD Å bli kjent med Gud Noen ganger i

Detaljer

FOR RØA OG SØRKEDALEN

FOR RØA OG SØRKEDALEN www.oslo.kirken.no/sorkedalen www.oslo.kirken.no/roa Kirkebladet NR 6 2013 FOR RØA OG SØRKEDALEN La jula få bety noe viktig for deg i år Julekonsertene, juleevangeliet og julefesten blir trolig det du

Detaljer

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul!

menighetsblad NR. ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! menighetsblad NR. 5 2009 63. ÅRGANG www.kirken.notteroy.no ADVENTURA Klubb for alle i 4.-7. klasse 115 ÅR Søndagsskolen på Nøtterøy DEN FLOTTESTE HAGEN Tett på Henrik Skjerve Det er jul! 5 2009 63. ÅRGANG

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet

Menighetsbladet. Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen menighet Berg, Rokke, Halden, Asak, Tistedal, Idd og Enningdalen Nr. 4 23. årgang desember 2009 K jærlighet fra Gud for glede, håp og fred Helga Haugland Byfuglien, biskop, borg bispedømme Hva er det mennesker

Detaljer

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold

Nr. 1 Februar 2011 75. årgang. Nordsinni kirke. Foto: Kirsti Thomlevold Nr. 1 Februar 2011 75. årgang Nordsinni kirke Foto: Kirsti Thomlevold NORDRE LAND PRESTEGJELD Kirkekontoret, Storgt. 30, 2870 Dokka (2. etg. Etnedal Sparebank) Sokneprest i Nordre Land: Knut Ellefsrud

Detaljer

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R.

Andaktstelefonen. 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag. 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011. Foto: Helge R. Foto: Helge R. Johnsen 45. årgang. Nr. 4. Desember 2011 Andaktstelefonen 38091700 Åpent hele døgnet! Ny andakt tirsdag og fredag Hammerfest kirkekontor Kirkegata 21, P.boks 70 9615 Hammerfest Tlf.: 78

Detaljer

Gud steg ned. Spiret løfter seg mot himmelen i takk. Nytt spir på Randesund kirke - se side 14

Gud steg ned. Spiret løfter seg mot himmelen i takk. Nytt spir på Randesund kirke - se side 14 Gud steg ned Spiret løfter seg mot himmelen i takk Nytt spir på Randesund kirke - se side 14 Den Gud som stiger ned D isse tankene er skrevet ned før jul. Det er adventstid. Ja, jeg liker å kalle denne

Detaljer

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14.

Menighetsblad. odum. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80. Trosopplæring for 4-åringene side 3-4. Misjonsjubileum i Modum side 10-14. Nr. 4 Desember 2011 e. Kr. Årgang 80 odum Menighetsblad Trosopplæring for 4-åringene side 3-4 Misjonsjubileum i Modum side 10-14 Ny bibel side16 Reis deg, bli lys! For lyset ditt kommer, Herrens herlighet

Detaljer

Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88

Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88 Menighetsbudet Julen 2005 Nr. 6/05 Årgang 88 Kling no, klokka! Foto: Kirkeklokke i Biri kirke, Kjetil Bergmann Kling no, klokka! Ring og lokka, ring og lokka frå tusen tårn! Tona om frelsa! Kalla og helsa,

Detaljer

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer!

mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 1 Nr. 3 Juni 2009 74. årgang God Sommer! mghblad:nlmgh-blad 25.06.2009 09:24 Side 2 NORDRE LAND PRESTEGJELD Sokneprest: Knut Ellefsrud Sokneprestkontoret, tlf.

Detaljer

Indremisjonsnytt. Indremisjonsnytt og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Same procedure as last year miss Sophie. Et juleminne fra Sotra

Indremisjonsnytt. Indremisjonsnytt og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Same procedure as last year miss Sophie. Et juleminne fra Sotra 009-11. årgang n r. 1 0-2 Same procedure as last year miss Sophie leder side 2 Organ Romsdal Indremisjon for Nordmøre og og Sambåndet blir ett felles blad fra 1. januar. Et juleminne fra Sotra side 4 NRI-korets

Detaljer