Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel"

Transkript

1 Page: 1/16 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator REF Produktnavn NucleoSpin totalrna FFPE (50) 1 x 800 µl Liquid Proteinase K 1 x 1 ml MKA 1 x 10 ml MLF 1 x 25 ml MW2 1 x 60 ml MX 1 x 60 ml Paraffin Dissolver (blue) 1 x U rdnase (lyo) 1 x 7 ml Reaction Buffer for rdnase 1 x 13 ml RNasefree H 2 O 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte relevante anvendelser Produkt for analytisk bruk. Eksponeringsscenarioklassifisering ifølge REACh, RIP 3.2 Codes: SU 02, PC 21, PROC 15, AC 0 Eksponeringsscenarioet er integrert inn i AVSNITT 116. Bruk som det advares mot ikke beskrevet 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent: MACHEREYNAGEL GmbH & Co. KG NeumannNeanderStr. 68, Düren, Tyskland Tel.: epost: 1.4 Nødtelefonnummer Utenfor Tyskland (DE): Ring den regionale giftinformasjonstjenesten eller ring lokal livredningstjeneste. DE: Gemeinsames Giftinformationszentrum (GGIZ) Erfurt tel I det tilfelle at en blokk med tekst ikke er tilgjengelig på norsk, vil bli formulert på engelsk. AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.0 Klassifisering av produktet Xn F R R / GHSsymboler GHS02 GHS07 GHS08 Signalord FARE (DANGER)

2 Page: 2/16 Fareidentifikasjon Fareklasse(r)/kategorie(r) EUH019 not defined EUH066 Skin Irritation cat. 2 H225 Flammable Liquid cat. 2 H317 Skin Sensitisation cat. 1A/1B H319 Eye Irritation cat. 2 H334 Respiratory Sensitisation cat. 1A/1B H335 STOT SE 3 H351 Carcinogenicity cat Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen 800 µl Liquid Proteinase K R 4243 Xn GHSsymboler GHS07 Signalord Fareidentifikasjon H317 1 ml MKA ADVARSAL (WARNING) Fareklasse(r)/kategorie(r) Skin Sensitisation cat. 1A/1B GHSsymboler Signalord Ingen fareklasse 10 ml MLF GHSsymboler Signalord Ingen fareklasse 25 ml MW2

3 Page: 3/16 GHSsymboler Signalord Ingen fareklasse 60 ml MX R / GHSsymboler F Xn GHS02 GHS07 GHS08 Signalord FARE (DANGER) Fareidentifikasjon Fareklasse(r)/kategorie(r) EUH019 not defined EUH066 Skin Irritation cat. 2 H225 Flammable Liquid cat. 2 H319 Eye Irritation cat. 2 H335 STOT SE 3 H351 Carcinogenicity cat ml Paraffin Dissolver (blue) R 66 GHSsymboler Signalord Ingen fareklasse U rdnase (lyo) R 42/43 Xn GHSsymboler Signalord Fareidentifikasjon H317 H334 GHS07 GHS08 FARE (DANGER) Fareklasse(r)/kategorie(r) Skin Sensitisation cat. 1A/1B Respiratory Sensitisation cat. 1A/1B

4 Page: 4/16 7 ml Reaction Buffer for rdnase GHSsymboler Signalord Ingen fareklasse 13 ml RNasefree H 2 O GHSsymboler Signalord Ingen fareklasse 2.2 Merkingselementer Ifølge 1999/45/EF har små mengder skadelige og svært brennbare preparater / blandinger delvis / helt fritak fra merking (ingen symboler F, O, Xn, Xi, N og ingen R og S setninger er nødvendig) til ml g. Dette merkingsunntaket gjelder ikke for sensibiliserende blandinger. Ifølge CLP (GHS) skal indre emballasjer kun merkes med symbol(er) og produktidentifisering. Skadelige kjemikalier / blandinger med signalord: WARNING / ADVARSEL og meget brannfarlige kjemikalier / blandinger skal ikke være merket med H og P setninger med mengder inntil 125 ml or 125 g (EF 1272/2008 Vedlegg I 1.5.2). Dette merkingsunntaket gjelder ikke for sensibiliserende stoffer. 800 µl Liquid Proteinase K : Xn R 4243 Fare for allergi ved innånding. Fare for allergi ved hudkontakt. GHSsymboler: 1 ml MKA GHS07 Signalord: ADVARSAL (WARNING) H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. P261S, P280sh, P , P , P363 Unngå innånding av støv. Benytt vernehansker/vernebriller. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

5 Page: 5/16 : 10 ml MLF GHSsymboler: Signalord: : 25 ml MW2 GHSsymboler: Signalord: : 60 ml MX GHSsymboler: Signalord: : F Xn R / Meget brannfarlig. Kan danne eksplosive peroksider. Irriterer øynene og luftveiene. Mulig fare for uhelbredelig skadevirkning. Gjentatt kontakt kan føre til sprø hud eller til revner i huden. (Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.). S 1636/379 Holdes vekk fra antennelseskilder Røyking forbudt. Bruk egnede verneklær og hansker. Oppbevares på et godt ventilert sted. GHSsymboler: GHS02 GHS07 GHS08 Signalord: FARE (DANGER)

6 Page: 6/16 H351, EUH019 Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Kan danne eksplosive peroksider. P201, P202, P280sh, P , P405 Innhent særskilt instruks før bruk. Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Benytt vernehansker/vernebriller. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. Oppbevares innelåst. 60 ml Paraffin Dissolver (blue) : R 66 Gjentatt kontakt kan føre til sprø hud eller til revner i huden. (Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.). S 62 Ved svelging må det ikke fremtvinges brekninger, men kontakt lege omgående og vis emballasjen eller etiketten. GHSsymboler: Signalord: U rdnase (lyo) : Xn R 42/43 Fare for allergi ved innånding og hudkontakt. S 22 Unngå innånding av støv. GHSsymboler: GHS07 GHS08 Signalord: FARE (DANGER) H317, H334 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. P261S, P280sh, P , P , P , P , P363 Unngå innånding av støv. Benytt vernehansker/vernebriller. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. 7 ml Reaction Buffer for rdnase :

7 Page: 7/16 GHSsymboler: Signalord: 13 ml RNasefree H 2 O : 2.3 Andre farer GHSsymboler: Signalord: Mulige helsefarer ved fysiske og kjemiske egenskaper Når det gjelder phverdier, er mindre enn 5 eller høyere enn 9 irriterende. Informasjon knyttet til særlige risikoer for mennesker og mulige symptomer Forårsaker svekkelser av helse etter hudkontakt, selv når det er inntatt i små mengder. Kan forårsake sensibilisering ved hudkontakt, selv når det bare er inntatt i små mengder. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Settet inneholder små mengder av enzymer, som kan forårsake allergi ved direkte og gjentatt kontakt. Informasjon knyttet til særlige risikoer for miljøet Andre farer Brannfarlige egenskaper. Damp danner eksplosive blandinger med luft. AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.1 Stoffer / 3.2 Stoffblandinger 800 µl Liquid Proteinase K Kjemikalie: proteinase K, liquid (origin: tritirachium album) CASnr.: l Konsentrasjon: 1 3 % Formel: Enzyme Comm. No , origin: tritirachium album EFnr.: Indeksnr.: iht. 1999/45/EF: R 4243 iht. CLP (GHS): H317 Kjemikalie: glyserol CASnr.: Konsentrasjon: % Formel: C 3 H 8 O 3 Pseudonym (en): glycerin, 1,2,3propanetriol REACH Reg. Nr.: xxxx EFnr.: iht. 1999/45/EF: iht. CLP (GHS): ikke nødvendig 1 ml MKA Kjemikalie: Acetatbufferløsning CASnr.: Konsentrasjon: % Formel: CH 3 COOH/Me H 2 O iht. 1999/45/EF: iht. CLP (GHS): ikke nødvendig 10 ml MLF Kjemikalie: tris(hydroksymetyl)aminometan CASnr.: Konsentrasjon: 1 3 % Formel: C 4 H 11 NO 3 Pseudonym (en): Trometamol, 2amino2(hydroxymethyl)1,3propanediol REACH Preregistration (for): (2018) EFnr.: iht. 1999/45/EF: iht. CLP (GHS): ikke nødvendig

8 Page: 8/16 25 ml MW2 Kjemikalie: stoffer / blandingen < 1%, ingen erklæring nødvendig CASnr.: Konsentrasjon: 0,1 1 % iht. 1999/45/EF: iht. CLP (GHS): ikke nødvendig 60 ml MX Kjemikalie: 1,4dioksan CASnr.: Konsentrasjon: % Formel: C 4 H 8 O 2 REACH Reg. Nr.: EFnr.: Indeksnr.: iht. 1999/45/EF: R / iht. CLP (GHS): H225, H319, H335, H351, EUH019, EUH ml Paraffin Dissolver (blue) Kjemikalie: paraffin dissolver CASnr.: Konsentrasjon: % Pseudonym (en): distillates (petroleum), hydrotreated middle EFnr.: Indeksnr.: iht. 1999/45/EF: R 6566 iht. CLP (GHS): ikke nødvendig Kjemikalie: colour dye(s) CASnr.: Konsentrasjon: < 0,10 % iht. 1999/45/EF: iht. CLP (GHS): ikke nødvendig U rdnase (lyo) Kjemikalie: rdnase CASnr.: Konsentrasjon: % Formel: Enzyme Comm. No , origin: cloned Pseudonym (en): Nuclease, deoxyribo EFnr.: iht. 1999/45/EF: R 42/43 iht. CLP (GHS): H317, H334 7 ml Reaction Buffer for rdnase Kjemikalie: stoffer / blandingen < 2%, ingen erklæring nødvendig CASnr.: Konsentrasjon: 1 2 % iht. 1999/45/EF: iht. CLP (GHS): ikke nødvendig 13 ml RNasefree H 2 O Kjemikalie: vann CASnr.: Konsentrasjon: % Formel: H 2 O REACH Reg. Nr.: exempt, Annex IV EFnr.: iht. 1999/45/EF: iht. CLP (GHS): ikke nødvendig 3.3 Merknader Liste over R og Hsetninger: se kapittel 16 AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Plasser den skadede personen umiddelbart ut av faresonen til frisk luft. Sørg for ro, varme, og gi gjenoppliving om nødvendig. Om nødvendig, kontakt lege. Bring personen til en lege, i hevet stilling hvis personen har pustevansker Etter HUDkontakt Fjern forurensede klær umiddelbart. Skyll den berørte huden eller slimhinnen grundig i minst 15 minutter under rennende vann. (Hvis mulig) bruk såpe. Unngå nøytralisering. Påfør deretter en løs bandasje Etter ØYEkontakt Etter øyekontakt, skyll grundig under rennende vann med øyelokket vidåpent med øyevaskflaske, øyedusj eller rennende vann (beskytt det intakte øyet) Etter INNÅNDING av damp Etter innånding av skum eller damp, bør frisk luft inhaleres. Hold luftveiene frie. Gi deksametasonspray så snart som mulig. Sørg for ro, varme, og gi gjenoppliving om nødvendig. I tilfelle av pustebesvær, sørg for at pasienten puster inn oksygen. Sikre puste, hjerte og sirkulasjonsfunksjon.

9 Page: 9/ Etter ORALT inntak Etter oralt inntak, bør masse vann drikkes etter at det har blitt inntatt. 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Etter HUDKONTAKT, skyll med vann i lang tid. Påfør glucocorticosteroides ved påfølgende betennelsesreaksjoner. Informere pasienten henholdsvis om videre tiltak og mulighet for langsiktige skader. AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1 Slokkingsmidler Brannslukningsapparater som passer til brannklassen, og, hvis aktuelt, må et brannteppe være tilgjengelig i en fremtredende plassering i arbeidsområdet. Alle brannslukkere som SKUM, VANNTÅKE, PULVER, KARBONDIOKSID kan brukes. 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Mulig dannelse av farlige og etsende dampluft blandinger. Fare for miljøet kun i tilfelle en større lekkasje eller dannelse av farlige stoffer. 5.3 Råd til brannmannskaper Nei, for oppført produkt. Produktemballasje brenner som papir eller plast. Spray enhver frigjort damp med vann. Oppbevar bruktvann eller shikring av brann. Bruk bare syrefast sikkerhetsutstyr. Hvis nødvendig, åndedrettsvern som er uavhengig av omgivelsesluften (isolert utstyr), og forseglet verneklær er nødvendig i tilfelle en storstilt dannelse av giftige stoffer. 5.4 Tilleggsinformasjon AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Ikke innånd damp. Bruk egnede vernehansker (se 8.2.2). Bruk vernebriller. Regelmessig opplæring er nødvendig, indiker farer og forholdsregler på bakgrunn av bruksanvisningen. Restriksjoner på aktiviteten må overholdes. 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø ikke nødvendig 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing Bind alle rennende væsker med et universalt bindemiddel. Og deponer i henhold til lokale bestemmelser for avhending av farlige kjemikalier. Rens forurenset utstyr og gulv med rikelige mengder vann. Samle små mengder lekket væske og skyll med vann ned i kloakkavløp. 6.4 Henvisning til andre avsnitt AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering I samsvar med måleinstruksjonene, som kommer med produktet. Bruk bare på godt ventilerte arbeidsområder. 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Den opprinnelige produktemballasjen med MACHEREYNAGEL muliggjør en sikker oppbevaring. Oppbevaringsklasse (tysk kjemikalieindustri): se kapittel Krav til lager og beholdere Behold originale produktemballasjer tett lukket under håndtering og oppbevaring. 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE 8.1 Kontrollparametere 800 µl Liquid Proteinase K Kjemikalie: proteinase K, liquid (origin: tritirachium album) CAS nr.: l

10 Page: 10/16 Kjemikalie: glyserol CAS nr.: Avledet nullvirkningsnivå (DNEL): 56 inh mg/m³ DNEL = Derived NoEffect Level = Avledet nulleffektnivå for arbeidstakere 1 ml MKA Kjemikalie: Acetatbufferløsning CAS nr.: 10 ml MLF Kjemikalie: tris(hydroksymetyl)aminometan CAS nr.: ml MW2 Kjemikalie: stoffer / blandingen < 1%, ingen erklæring nødvendig CAS nr.: 60 ml MX Kjemikalie: 1,4dioksan CAS nr.: EUverdi: 20 ppm / 73 mg/m³ TRGS 900 (DE): 20 ppm / 73 mg/m³ E/e respirabelt Kortsiktig eksponeringsfaktor: 2 (I), H, Y hudresorptive (H), respiratorisk sensibiliserend (Sa), huden sensibiliserend (Sh), teratogen (Z) ikke er sikkert utelukket / (Y) absolutt utelukket TRGS 903 (DE): 2Hydroxyethoxyessigsäure U/b Kreatinin 400 mg/g B blod, U urin Arbeidsområde grense (DK): 10 ppm / 36 mg/m³ Arbeidsområde grense (FI): 25 ppm / 91 mg/m³ 60 ml Paraffin Dissolver (blue) Kjemikalie: paraffin dissolver CAS nr.: TRGS 900 (DE): 200 ppm / 1000 mg/m³ E/e respirabelt Kjemikalie: colour dye(s) CAS nr.: U rdnase (lyo) Kjemikalie: rdnase CAS nr.: ml Reaction Buffer for rdnase Kjemikalie: stoffer / blandingen < 2%, ingen erklæring nødvendig CAS nr.: 13 ml RNasefree H 2 O Kjemikalie: vann CAS nr.: Eksponeringskontroll God ventilasjon og utvinningssystem i rommet, gulv som er motstandsdyktig mot kjemikalier med gulvdrenering og vaskemuligheter. Det høyeste nivået av renslighet må opprettholdes på arbeidsplassen Åndedrettsvern Bare hvis det er tilleggsanbefalinger i testinstruksjon eller pakningsinnlegg. For åpen tilgang av disse stoffene, bruk for eksempel et beskyttelsesfilter, klasse A / AX Beskyttelse av hender Ja, hansker ifølge EN 374 (permeasjon: oppmålt gjennombruddstid >30 minutter kat 2), bestående av PVC, eller av naturlig lateks, Neopren, eller nitril (f.eks. fra Ansell eller KCL). Korte ganger med kjemikaliebestandige latex hansker mark EN 3743 kat 1 benyttes Øyevern Ja, vernebriller til EN 166 med integrerte sideskjold eller hele beskyttelse.

11 Page: 11/ Beskyttelse av huden Anbefalt, for å unngå forurensing med disse farene Personlig hygiene Spising, drikking, røyking, bruk av snus og oppbevaring av mat i arbeidsområder og på utendørs arbeidsplasser er forbudt. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Skyll alle klær som stoffet har blitt sølt på og bløtlegg i vann. Vask hendene grundig med såpe og vann etter fullført arbeid og før spising og bruk deretter beskyttende hudkrem. AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 800 µl Liquid Proteinase K Utseende : flytende Farge : fargeløs Lukt : luktløs phverdi (løsning i vann): 78 Egenvekt: 1.1 g/cm³ Oppløselighet i vann: 0100 % 1 ml MKA Utseende : flytende Farge : fargeløs Lukt : eddiksyre phverdi (løsning i vann): 56 Egenvekt: 1.19 g/cm³ 10 ml MLF Utseende : flytende Farge : fargeløs Lukt : luktløs Oppløselighet i vann: 0100 % 25 ml MW2 Utseende : flytende Farge : fargeløs Lukt : luktløs phverdi (løsning i vann): 78 Egenvekt: 1.00 g/cm³ 60 ml MX Utseende : flytende Farge : fargeløs Lukt : luktløs Flammepunkt: 11 C Egenvekt: g/cm³ 60 ml Paraffin Dissolver (blue) Utseende : flytende Farge : blå Lukt : organisk phverdi (løsning i vann): Kokepunkt: C Flammepunkt: >110 C Fordampningshastighet (eter = 1) : >1000 Eksplosjonsgrenser: Vol% Damptrykk (20 C): < 0.45 hpa Egenvekt: 0.82 g/cm³ Oppløselighet i vann: <<1 % Flammetemperatur: >215 C U rdnase (lyo) Utseende : fast (lyoph.) Farge : hvit Lukt : luktløs 7 ml Reaction Buffer for rdnase Utseende : flytende Farge : fargeløs Lukt : luktløs phverdi (løsning i vann): Egenvekt: 1.01 g/cm³

12 Page: 12/16 13 ml RNasefree H 2 O Utseende : flytende Farge : fargeløs Lukt : luktløs phverdi (løsning i vann): 68 Egenvekt: 1.0 g/cm³ 9.2 Tilleggsinformasjon Relevante egenskaper til stoffgruppe Data for de andre parameterne i blandingen er ikke tilgjengelig, siden ingen påmelding og ingen rapport om kjemikaliesikkerhet er nødvendig. AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet Ingen data tilgjengelig Kjemisk stabilitet ingen kjente ustabilitet 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner 10.4 Forhold som skal unngås Hvis det er på etiketten. Når angitt i pakningsinnlegget Uforenlige materialer Unngå kontakt med sterke syrer eller baser Farlige nedbrytingsprodukter I den opprinnelige emballasjen er alle deler / alle reagenser sikkert og separert oppbevart. Dekomposisjonene er ikke observert under utløpsperioden under anbefalte forhold. AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Følgende informasjon gjelder for rene kjemikalier. Kvantitative data på giftigheten av dette produktet er ikke tilgjengelig. 800 µl Liquid Proteinase K Kjemikalie: proteinase K, liquid (origin: tritirachium album) CASnr.: l Akutte effekter: Forårsaker svekkelser av helse etter hudkontakt, selv når det er inntatt i små mengder. Kan forårsake sensibilisering ved hudkontakt, selv når det bare er inntatt i små mengder. Kjemikalie: glyserol CASnr.: LD50 orl rat : 12.6 g/kg LD50 drm rbt : >18.7 g/kg TRGS 905 (DE): R F C 1 ml MKA Kjemikalie: Acetatbufferløsning CASnr.: 10 ml MLF Kjemikalie: tris(hydroksymetyl)aminometan CASnr.: LD50 orl rat : 5900 mg/kg 25 ml MW2 Kjemikalie: stoffer / blandingen < 1%, ingen erklæring nødvendig CASnr.:

13 Page: 13/16 60 ml MX Kjemikalie: 1,4dioksan CASnr.: LD50 orl rat : 5200 mg/kg LC50 ihl rat : mg/m³ LD50 drm rbt : 7378 mg/kg Akutte effekter: Forårsaker svekkelser av helse etter innånding av damp, selv når det er inntatt i små mengder. Kreftfremkallende effekter: Mistenkes for å kunne forårsake kreft. EU kreftfremkallende stoff (klasse): Carcinogenicity cat. 2 TRGS 905 (DE): K4, R F C 60 ml Paraffin Dissolver (blue) Kjemikalie: paraffin dissolver CASnr.: Kjemikalie: colour dye(s) CASnr.: U rdnase (lyo) Kjemikalie: rdnase CASnr.: Akutte effekter: Forårsaker svekkelser av helse etter hudkontakt, selv når det er inntatt i små mengder. Kroniske effekter: Kan forårsake sensibilisering ved hudkontakt, selv når det bare er inntatt i små mengder. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. 7 ml Reaction Buffer for rdnase Kjemikalie: stoffer / blandingen < 2%, ingen erklæring nødvendig CASnr.: 13 ml RNasefree H 2 O Kjemikalie: vann CASnr.: AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 12.1 Giftighet Følgende informasjon gjelder for rene kjemikalier. 800 µl Liquid Proteinase K Kjemikalie: proteinase K, liquid (origin: tritirachium album) CASnr.: l WGK (DE): 1 Oppbevaringsklasse (VCI): 13 Kjemikalie: glyserol CASnr.: PNEC (søtt vann) : mg/l PNEC = Predicted No Effected Concentration = Spådd ikke berørt konsentrasjon LC50 fish/96h : > h mg/l EC50 daphnia/48h : >10 24h g/l WGK (DE): 0 Spredningskoeffisient: 1.76 Oppbevaringsklasse (VCI): 10 1 ml MKA Kjemikalie: Acetatbufferløsning CASnr.: Oppbevaringsklasse (VCI): ml MLF Kjemikalie: tris(hydroksymetyl)aminometan CASnr.: WGK (DE): 2 Spredningskoeffisient: 1.56 Oppbevaringsklasse (VCI): ml MW2 Kjemikalie: stoffer / blandingen < 1%, ingen erklæring nødvendig CASnr.: WGK (DE): 1 Oppbevaringsklasse (VCI): 1213

14 Page: 14/16 60 ml MX Kjemikalie: 1,4dioksan CASnr.: Bio toksisitet: 1/2.1/2.6 WGK (DE): 2 WGKnr.: 0086 Oppbevaringsklasse (VCI): 3 60 ml Paraffin Dissolver (blue) Kjemikalie: paraffin dissolver CASnr.: WGK (DE): 1 WGKnr.: 0027 Spredningskoeffisient: 78.7 Oppbevaringsklasse (VCI): 12 Kjemikalie: colour dye(s) CASnr.: U rdnase (lyo) Kjemikalie: rdnase CASnr.: WGK (DE): 1 WGKnr.: n.n. Oppbevaringsklasse (VCI): 13 7 ml Reaction Buffer for rdnase Kjemikalie: stoffer / blandingen < 2%, ingen erklæring nødvendig CASnr.: WGK (DE): 1 Oppbevaringsklasse (VCI): ml RNasefree H 2 O Kjemikalie: vann CASnr.: Persistens og nedbrytbarhet ingen data tilgjengelig 12.3 Bioakkumuleringsevne ingen data tilgjengelig 12.4 Mobilitet i jord ingen data tilgjengelig 12.5 Resultater av PBT og vpvbvurdering ingen data tilgjengelig 12.6 Andre skadevirkninger ingen data tilgjengelig AVSNITT 13: DISPONERING Vennligst følg lokale forskrifter for innsamling og destruksjon av farlig avfall og kontakt avfallsselskap, hvor du vil få informasjon om avfallshåndtering for laboratorium (avfall kodenummer ) Avfallsbehandlingsmetoder Normalt er det mulig å tømme små mengder (utvannet!) ned i kloakkavløp. AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER 14.1 FNnr.: FNforsendelsesnavn/Proper shipping name: Flammable liquid, n.o.s. (1,4dioksan mixture) 14.3 Klasse: Emballasjegruppe: II Veitransport Klassifiseringskode: F1 Begrenset antall: LQ 4 Tunnelbegrensningskode: E Unntatt kvanta : E 2 Special instructions: 640C Lufttransport PAX: 353 maks. vekt PAX: 5 L CAO: 364 maks. vekt CAO: 60 L Sjøtransport EmS: FE, SE Oppbevaringskategori: B

15 Page: 15/ Miljøfarer ikke nødvendig, fordi bare inneholder små mengder av miljøgifter Særlige forsiktighetsregler ved bruk ikke nødvendig 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBCregelverket ikke nødvendig AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen Tysk lov om beskyttelse mot farlige stoffer (Chemicals Act / Chemikaliengesetz ChemG), revidert 08/2013 Tyske ordre som leder beskyttelse mot farlige stoffer (Ordinance on Hazardous Substances / Gefahrstoffverordnung GefStoffV), revidert november 2010, i henhold til direktiv 98/24/EF TRGS 200 (DE), tyske ingeniørregler for klassifisering og merking av farlige stoffer, preparater og produkter, oppdatert 10/2011 Bekjentgjørelse BekGS 220 (DE), sikkerhetsdatablad, september 2007 oppdatert 06/ Vurdering av kjemikaliesikkerhet ikke nødvendig AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER 16.1 Liste over R og Hsetninger Liste over relevante Rsetninger R11 Meget brannfarlig. R19 Kan danne eksplosive peroksider. R36/37 Irriterer øynene og luftveiene. R40 Mulig fare for uhelbredelig skadevirkning. R42 Fare for allergi ved innånding. R42/43 Fare for allergi ved innånding og hudkontakt. R43 Fare for allergi ved hudkontakt. R65 Helsefarlig, kan forårsake lungeskader ved svelging. (Farlig: kan skade lungene hvis svelget.) R66 Gjentatt kontakt kan føre til sprø hud eller til revner i huden. (Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.) Liste over relevante Hsetninger H225 Meget brannfarlig væske og damp. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H334 Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft. EUH019 Kan danne eksplosive peroksider. EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud Opplæringsråd Flere sikkerhetsopplæringer av staber om fare og beskyttelse ved bruk av farer i arbeidsområdet. Tilleggsopplæring og innføring av staber for å bruke disse produktene Anbefalte restriksjoner på bruk Kun for profesjonelle brukere. Se om ansattrestriksjoner for unge mennesker (f. eks. 94/33/EK og DE 22 JArbSchG)! Se om ansattrestriksjoner for gravide og ammende kvinner (f.eks 92/85/EK og DE 4 og 5 MuSchRiV)! En individuell emballasje av dette produktet eller testsett har et moderat farlig potensial Ytterligere informasjon MACHEREYNAGEL GmbH & Co. KG gir den informasjonen som finnes her i god tro, og er oppdater av egne erkjennelser på revisjonstidspunktet. Dette dokumentet er kun ment som en veiledning til korrekt håndtering av materialet ved en skikkelig opplært person som bruker dette produktet. Personer som mottar informasjonen må utøve sin uavhengige bedømmelse om hvorvidt det er egnet til et spesielt formål. MACHEREYNAGEL GmbH & Co. KG gir INGEN REPRESENTASJONER eller GARANTIER, verken uttrykt eller underforstått, inkludert, uten begrensning alle garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål med hensyn til opplysningene fastsatt her, eller produktet som informasjonen gjelder. Følgelig vil MACHEREYNAGEL GmbH & Co. KG ikke være ansvarlig for skader som skyldes bruk av eller tillit til denne informasjonen. Se vilkårene på slutten av vår prisliste for mer informasjon.

16 Page: 16/ Kilder til nøkkeldata Kommisjonsforordning 453/2010/EU REACH kravene til innholdet i sikkerhetsdatablad Forordning 487/2013/EU, fjerde tilpasning av CLPforordningen til den tekniske og vitenskapelige utvikling TRGS 900, tyske ingeniørregler som bestemmer grenseverdier i luft på arbeidsplassen, oppdatert 02/2015 Suva. CH, Grenseverdier i luft på arbeidsplassen 2009, revidert TRGS, tysk ingeniørregler som styrer stoffer og årsaker til sensibilisering, oppdatert november 2011 KÜHN, BIRETT Merkblätter Gefährliche Arbeitsstoffe (Datablad for farlige stoffblandinger) Årsak til revisjon 02/2014 Tilsetting av kommisjonsforordning 453/2010/EU 04/2014 Tilsetting av kommisjonsforordning 487/2013/EU, fjerde tilpasning av CLPforordningen Du finner våre nåværende versjoner av sikkerhetsdatablad på internett:

Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel

Sikkerhetsdatablad for stoffmiddel Page: 1/10 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator REF 915204 Produktnavn VISOCOLOR HE Refill set Chloride CL 500 1 x 1 x 1 x 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET O 1.1. Produktidentifikator: Deklarasjonsnummer: 34710 BISTROT LAKK

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

: GLYCEROL FORMAL CRS

: GLYCEROL FORMAL CRS Utgivelsesdato: 27/06/2013 Redigert: 27/06/2013 Erstatter: 14/12/2011 Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form

Detaljer

OPUS T 02 TAKMALING Interiør

OPUS T 02 TAKMALING Interiør Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Side 1 av 8 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: T 02 Produktbeskrivelse: Belegg: T 02 helmatt, vanntynnbar, luktsvak og refleksfri PVAmaling

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten SIKKERHETSDATABLAD Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten 1.1.Produktidentifikator Isoparaffin Solvent - ESOL P-20. 1.2.

Detaljer

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv.

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: er en polyuretanmodifisert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 11.12.2013 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/foretaket 1.1.Produktidentifikator 6Hrs Wick 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHETSDATABLAD DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7602 REACH registreringsnummer Ikke brukbart Andre produktidentifikatorer

Detaljer

FIRETEX FX5000 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

FIRETEX FX5000 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2013-05-28 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

: RENTOKIL N2 KONTROLLERT ATMOSFAERE

: RENTOKIL N2 KONTROLLERT ATMOSFAERE RENTOKIL N2 KONTROLLERT ATMOSFAERE Utgivelsesdato: 03/02/2015 Versjon: 4.0 Redigert: AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 116067E

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHETSDATABLAD DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7634 REACH registreringsnummer Ikke brukbart Andre produktidentifikatorer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter Endret 17/12/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 22/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1807813

Detaljer

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder

Handelsnavn 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2014-11-27 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer