SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. PURGEL En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Helseskadelig"

Transkript

1 Sist endret: Erstatter dato: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE En komponent polyuretanbasert injeksjonsmiddel. Artikkelnummer Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) Nasjonal produsent/importør Foretak Rescon Mapei AS Adresse Vallsetveien 6 Postnr./sted 212 Sagstua Land Norway E-post Internett Telefon Faks Navn E-post Tlf. (arb.) Land Alan Ulstad VIKTIGSTE FAREMOMENTER Helseskadelig GENERELT Farlig ved innånding. Irriterer øynene, luftveiene og huden. Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. Mulig fare for kreft. Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. Ikke ansett brann- eller miljøfarlig ihht. gjeldende regelverk. 1 / 8

2 Sist endret: Erstatter dato: OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING Nr. Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking 1 4,4 -metylendifenyldiisocyanat % Xn,R2 - R36/37/38 - R4 - R42/43 - R48/2 2 propylenkarbonat % Xi,R36 Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon INGREDIENSKOMMENTARER Se punkt 16 for komplette R- setninger. 4. FØRSTEHJELPSTILTAK GENERELT Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. INNÅNDING Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. HUDKONTAKT Flytt den skadede fra forurensningskilden. Vask straks forurenset hud med såpe og vann. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og fortsett å vaske. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. ØYEKONTAKT Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter mens lege kontaktes. SVELGING Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadede er ved full bevissthet. Om mulig også aktivt kull (kullsuspensjon). FREMKALL IKKE BREKNING! KONTAKT LEGE ELLER RING GIFTINFORMASJONSSENTRALEN: Tlf MEDISINSK INFORMASJON MEDISINSKE HENSYN: Kroniske respirasjons- og obstruktive luftveissykdommer. Hudlidelser og allergier. 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Pulver, skum eller CO2, Vanndusj, -tåke eller -dis, UEGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL Bruk ikke vann hvis det kan unngås. BRANNSLUKKINGSMETODER Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Kan slukkes med karbondioksid, pulver eller vann i spredt stråle. Unngå innånding av røykgasser. 2 / 8

3 Sist endret: Erstatter dato: BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE FAREMOMENTER VED BRANN: Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt. Ikke brannfarlig. PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. ANNEN INFORMASJON FARLIGE FORBRENNINGSPRODUKTER: Ved brann eller høy temperatur dannes: Giftige gasser/damper/røyk. Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), Nitrøse gasser (NOx), Hydrogencyanid (HCN), 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8. METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt. Samle opp med absorberende, ikke-brennbart materiale i passende beholdere. Mindre rester tas opp med absorberende materiale. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. Ventiler godt. Rengjør området. Unngå kontakt med vann. Unngå hudkontakt/innånding av spill/støv/damp. Benytt nødvendig verneutstyr. Personell som har vært i kontakt med spilt materiale må vaske seg grundig etterpå. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING HÅNDTERING Unngå søl, hud- og øyekontakt. Unngå innånding av damper. Sørg for god ventilasjon. OPPBEVARING Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Lagres frostfritt. Oppbevares ved temperaturer under 25 C. Oppbevares i originalemballasjen. Lagres beskyttet mot vann (vannreaktiv). ANNEN INFORMASJON Personer som lett får allergiske reaksjoner bør ikke håndtere produktet. Personer med nedsatt lungefunksjon bør ikke håndtere produktet. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Må ikke håndteres i trange rom uten tilstrekkelig ventilasjon. PROSESSFORHOLD: Bruk prosess-kontroll for ikke å overskride Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. HYGENISKE RUTINER: Ta straks av alle klær som er blitt våte eller tilsølt. Vask straks hud som er blitt våt eller tilsølt. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Det må ikke spises eller drikkes under arbeidet. Ingen røyking i arbeidsstedet. ÅNDEDRETTSVERN Bruk åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (støvfilter og gassfilter). FILTER: ABEK. Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel (eventuelt friskluftmaske). ØYEVERN Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. 3 / 8

4 Sist endret: Erstatter dato: HÅNDVERN For eksponering fra 1 til 4 timer, bruk hansker av: Butylgummi. Nitrilgummi. For eksponering mellom 4 og 8 timer, bruk hansker av: Butylgummi. Nitrilgummi. Det er arbeidsgiver og brukers ansvar å vurdere om respektive hansker beskytter mot de risker som kan finnes ved respektive arbeidssituasjon. Kontakt leverandør for nærmere informasjon. ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt. ADMINISTRATIVE NORMER Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 4, timer,5,5 metylendifenyldiisocyana t År 27 Anm. A 4,4 - metylendifenyldiisocyana t min.,1 27 A ANNEN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING EKSPONERINGSKOMMENTARER: AN = Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynets best.nr. 361). 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Tilstandsform Farge Lukt Løselighet Flytende. Brunaktig. Ingen eller ukarakteristisk lukt. Dekomponerer i vann. FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad Kokepunkt 25-3 C Flammepunkt > 125 C Selvantenningstemp. > 455 C Tetthet 1,15 g/cm³ Viskositet 4 cp 1. STABILITET OG REAKTIVITET STABILITET Normalt stabil. FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS POLYMISERINGSBESKRIVELSE: Unngå vann. Unngå varme. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS RISIKOFORHOLD: Reagerer kraftig med vann. Unngå varme. Unngå kontakt med sterke oksidasjonsmidler. Isocyanater reagerer med vann og danner et fast, uløselig stoff. Unngå kontakt med: Sterke syrer. Aminer. Alkoholer, glykoler. FARLIGE SPALTINGSPRODUKTER Ved brann eller høy temperatur dannes: Giftige gasser/damper/røyk av: Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), Nitrøse gasser (NOx), FARLIG POLYMERISERING: Kan polymerisere. 4 / 8

5 Sist endret: Erstatter dato: OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Akutte toksiske testresultater propylenkarbonat Eksponeringsvei Verdi/enhet Art Kilde LD5(Oralt) > 5 mg/kg rotte LD5(Dermalt) > 2 mg/kg kanin 4,4 -metylendifenyldiisocyanat Eksponeringsvei Verdi/enhet Art Kilde LD5(Oralt) > 1 mg/kg rotte LD5(Dermalt) > 94 mg/kg kanin INNÅNDING Fare for allergi ved innånding. Langvarig innånding av store konsentrasjoner kan skade åndedrettsorganene. Kan sensibilisere lungevev og fremkalle astma. Kan gi innåndingsallergi. Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. HUDKONTAKT Kan gi irritasjonseksem. Kan gi kontaktallergi. Kan gi allergisk kontakteksem. ØYEKONTAKT Irritasjon av øyne og slimhinner. Sprut og damp kan gi irritasjon og svie i øynene. SVELGING Kan fremkalle ubehag ved svelging. Kan gi magesmerter eller brekninger. Påvirkning av sentralnervesystemet. ALLERGI Kan fremkalle allergisk reaksjon i luftveiene. Kan fremkalle allergisk hudreaksjon. KREFT Mulig fare for kreft. MUTAGENE EFFEKTER Ingen kjent effekt. FOSTERSKADELIGE EFFEKTER Ingen kjent effekt. FORPLANTNINGSSKADELIGE EFFEKTER Ingen kjent effekt. SYMPTOMER PÅ OVEREKSPONERING Irritasjon av øyne og slimhinner. Irritasjon av øvre luftveier. Hoste, tetthet i brystet eller følelse av trykk for brystet. Irritert hud. Irritasjonseksem. Allergisk utslett. Kontakteksem. Kan fremkalle ubehag ved svelging. Kvalme eller oppkast. AKUTTE OG KRONISKE SKADEVIRKNINGER Produktet kan gi allergi ved innånding og er irriterende for øynene, luftveiene og huden. Kan sensibilisere lungevev og fremkalle astma. Kan gi innåndingsallergi. Langvarig innånding av store konsentrasjoner kan skade åndedrettsorganene. Gass eller damp i høye konsentrasjoner kan irritere luftveier/lunger. Kan gi irritasjonseksem. Kan gi kontaktallergi. Irriterende på øyne og slimhinner. Kan gi magesmerter eller brekninger. 5 / 8

6 Sist endret: Erstatter dato: ANNEN TOKS. INFORMASJON OPPTAKSVEI: Hud- og/eller øyekontakt. Svelging. Innånding. MÅLORGAN: Øynene, Mage-tarm-kanalen, Respirasjonssystemet, lungene, Huden, Slimhinner, Sentralnervesystemet (CNS), 12. MILJØOPPLYSNINGER AKVATISK ØKOTOKSISITET propylenkarbonat Test Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde Akutt fisk(lc5) 96t 53 mg/l guldid Akutt alge(lc5) 72t > 5 mg/l Akutt Daphnia(EC5) 48t > 5 mg/l daphnia magna 4,4 -metylendifenyldiisocyanat Test Eksp.tid Verdi/enhet Art Kilde Akutt Daphnia(EC5) 24t > 1 mg/l daphnia magna Akutt alge(lc5) 72t 164 mg/l scenedesmus subspicatus Akutt fisk(lc5) 96t > 1 mg/l brachydanio rerio ØKOTOKSISITET Ikke ansett for å være miljøfarlig. Når produktet benyttes til de angitte formål og håndteres i følge bruksanvisningen, utgjør produktet minimal risiko for negative miljøbelastninger. MOBILITET Uoppløselig i vann. PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET Kjemikaliet er langsomt, ikke lett nedbrytbart. BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL Ingen bioakkumulering forventet. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL GENERELT Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Samles i merkede beholdere og leveres til godkjent deponeringssted. Ventiler til friskluft. Avfall skal disponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings- eller mottaksstasjon. For nærmere informasjon om forsvarlig håndtering, kontakt NORSAS tlf AVFALLSGRUPPER / 8

7 Sist endret: Erstatter dato: OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Helseskadelig EF-etikett Nei Ja Ikke vurdert SAMMENSETNING 4,4 -metylendifenyldiisocyanat (5-75 % ), propylenkarbonat (1-2 % ) R-SETNINGER Nr. R-setningstekst R2 Farlig ved innånding. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R4 Mulig fare for kreft. R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. R48/2 Farlig: alvorlig helsefare ved lengere tids påvirkning ved innånding. S-SETNINGER S-23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. S-36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. S-38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. S-45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. P-4 Inneholder isocyanater. Se informasjon fra produsenten. REFERANSER LITTERATURREFERANSER: SAX S dangerous properties of industrial materials - 1th Edition. REFERANSELISTER: Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best. nr. 361). Transport av farlig gods: ADR, IATA, IMDG. Forskrifter om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. EU-DIREKTIVER EU DIREKTIVER: Klassifisering og merking ihht. 1999/45/EC Dangerous Preparations Directive. Klassifisering og merking ihht. 21/58/EC. Klassifisering og merking ihht. 24/73/EC. Klassifisering og merking ihht. 26/15/EC. EC 197/26 (REACH). Klassifisering og merking ihht. 79/29/EC. LOVER OG FORSKRIFTER Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) AT 566 (N). Fremstilling og bruk av polyuretanprodukter (Isocyanater) Orientering AT 536 (N). Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen AT 524 (N). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære Veiledning AT 361 (N). Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen Veiledning AT 444 (N). ANNEN INFORMASJON Inneholder isocyanater. Se informasjon fra produsent. 7 / 8

8 Sist endret: Erstatter dato: ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMS LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER Nr. R-setningstekst R2 Farlig ved innånding. R36 Irriterer øynene. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R4 Mulig fare for kreft R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. R48/2 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. ANNEN INFORMASJON Informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap, og er derfor ingen garanti for spesielle egenskaper. Det er opp til brukeren av vårt produkt å forsikre seg om at informasjonen er komplett og tilstrekkelig i forhold til den tilsiktede bruk. Sikkerhetsdatablad er utarbeidet av Foretak Rescon Mapei AS Adresse Vallsetveien 6 Postnr./sted 212 Sagstua Land Norway E-post Internett Telefon Faks Navn E-post Tlf. (arb.) Land Alan Ulstad / 8

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Pon Equipment HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE High temperature Adhesive/Sealant Til generell tetting/liming

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Boston Scandinavia AB Adresse Berga Allè 1 Postnr./sted 254 52 Helsingborg Telefon +46 42-15 38 60

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill Artikkelnummer 222512 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030

SIKKERHETSDATABLAD. SANIPOL SANITÆRRENT Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226030 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Alkalisk rengjøringsprodukt til generell bruk. Artikkelnummer 226030 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 2100399 Nasjonal

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør

SIKKERHETSDATABLAD. Bio Avløp Kartong Luktkontroll i avløp. HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Artikkelnummer 226420. Nasjonal produsent/importør 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Luktkontroll i avløp. Artikkelnummer 226420 Nasjonal produsent/importør Foretak PROFF Norge AS Adresse Hegdal

Detaljer

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010

HMS-DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 02.11.2010 Internt nr: 439 Erstatter dato: 04.08.2010 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Godkjent av HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE OEM 774F Frostvæske Artikkelnummer 439 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 14.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: Ultra White 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Ecolab a.s HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Erstatter Taxat Supra Tekstilvaskepulver - kompakt.

Detaljer

SIKKE RH ETSD ATAB LAD

SIKKE RH ETSD ATAB LAD SIKKE RH ETSD ATAB LAD Barazan Sist endret: 12.10.2012 Erstatter dato: 27.03.2009 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Barazan

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.04.2009 Internt nr: Erstatter dato: 04.12.2008 SPRAYFÄRG OLIKA KULÖRER

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07.04.2009 Internt nr: Erstatter dato: 04.12.2008 SPRAYFÄRG OLIKA KULÖRER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Malinger, lakker Internt art.nr. Betegnelse 1-7891,7892

Detaljer

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007

HMS - DATABLAD. HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 10/01/2008 Internt nr.: Erstatter dato: 08/10/2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Avfetting/vask industri Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 102050 Nasjonal

Detaljer

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95 HMS DATABLAD Handelsnavn: Cerastone Betongimpregnering Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.02.2006 Erstatter: 03.11.2005 Cerastone Betongimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Motoroljer. Produsent/importør Reginol Trading A/S Adresse Postboks 11 Furuset Postnr. / sted 1001 OSLO Land N Telefon 23 17

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 07.11.2011 Internt nr.: 322 Erstatter dato: 10.11.2008 BILSHAMPO OK 322. Irriterende

SIKKERHETSDATABLAD. Sist endret: 07.11.2011 Internt nr.: 322 Erstatter dato: 10.11.2008 BILSHAMPO OK 322. Irriterende 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Vasking av bil. Artikkelnummer 322 Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 71116

Detaljer

KARBONDIOKSID (FLYTENDE)

KARBONDIOKSID (FLYTENDE) HMSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK HANDELSNAVN KJEMISK NAVN Karbondioksid SYNONYMER Dypkjølt karbondioksid, kondensert karbondioksid, ; Flytende karbondioksid, liquid karbondioksid,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Cleartron MRD208 SW. Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623

SIKKERHETSDATABLAD. Cleartron MRD208 SW. Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623 Cleartron MRD208 SW Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Cleartron MRD208 SW FLOKKULANT. Leverandørens artikkelnummer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.11.2001 Internt nr: Erstatter dato:05.03.2001 EPX Solid Primer B (ej på hemsida) 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD

Detaljer

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: VEGGLASUR GODKJENT: Handelsnavn: VEGGLASUR Revisjonsdato: 26.09.2002 Erstatter:

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad Antisept E 12 Plus Handelsnavn: Antisept E 12 Plus Revisjonsdato: 14.12.2006 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Antisept

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 20.12.2002 Internt nr: Erstatter dato:01.03.2002 Tradition Äkta Falu Rödfärg (utgår) 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25/10/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 24/09/2004 OMEGA

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 25/10/2005 Internt nr.: Erstatter dato: 24/09/2004 OMEGA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Industrivask Deklarasjonsnummer (PRN-nr.) 095429 Nasjonal Produsent

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06 Revisjonsdato: 08.01.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 08.01.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger

Detaljer