SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Varenr. Bruksområde Leverandør Kontaktperson CARBOGUARD 891/ 891 FC, PART A 8146-N-000 To komponent epoxy amin toppstrøk maling. Henviser også til sikkerhetsdatablad for part B og teknisk datablad. CARBOLINE NORGE AS Postboks LIERSTRANDA NORWAY Tel: Fax: Nødtelefon GIFTINFORMASJONSSENTRALEN TLF: Produsent CARBOLINE NORGE AS Postboks LIERSTRANDA Tel: Fax: VIKTIGSTE FAREMOMENTER Brannfarlig. Farlig ved innånding og hudkontakt. Irriterer øynene og huden. Kan gi allergi ved hudkontakt. Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Ytterligere informasjon om helsefarlige og miljøskadelige virkninger, se pkt.11 og STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING Navn EC-nr. CAS-nr. Innhold Symbol R-setn. bisfenol A epoksyharpikser, med mol.vekt % Xi R-36/38, 43 >700 - < 1100 Bisfenol-A-epoksyharpiks % Xi,N R-36/38, 43, 51/53 etylbenzen % Xn,F R-11, 20 xylen % Xn R-10, 20/21, 38 Se seksjon 16 for forklaring av risikosetninger Sammensetningskommentar Tegnforklaring: T+ = Meget giftig, T= Giftig, C= Etsende, Xn= Helseskadelig, Xi= Irriterende, IK= Ikke klassifiseringspliktig, E= Eksplosiv, O= Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F= Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arvestoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R= Reproduksjonsskadelig. Xylen av teknisk kvalitet inneholder 14-20% etylbenzen (Cas-nr ) 1/7

2 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Generelt Innånding Svelging Hud Ved vedvarende symptomer eller i tvilstilfeller kontakt lege. Gi ikke drikke eller noe å spise ved bevisstløshet. Vis dette SDS-datablad til tilstedeværende lege. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Ved fare for bevisstløshet legges og transporteres den skadede i stabilt sideleie. Sørg for ro, varme og frisk luft. Skaff øyeblikkelig legehjelp. Sørg for ro, varme og frisk luft. Fremkall ikke brekning. Hvis brekning oppstår holdes hodet så lavt at maveinnholdet ikke kommer ned i lungene. Kontakt lege. Flytt den skadede fra forurensningskilden. Vask straks forurenset hud med såpe og vann. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og fortsett å vaske. Bruk ikke løsningsmiddel eller tynner. Øyne Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter mens lege kontaktes. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. 5. TILTAK VED BRANNSLUKNING Brannslukningsmidler Brannbekjempelse Karakteristiske farer Vernetiltak ved brann Brann kan slukkes med; Tørrkjemikalier, sand, dolomitt e.l., Pulver, skum eller CO2, Unngå vann i konsentrert stråle direkte mot brannpunktet; vil spre ilden. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Gir kraftig røykutvikling ved brann. Løsemiddeldamper kan danne eksplosive blandinger med luft. Damper er tyngre enn luft og kan bre seg langs bakken til tennkilder. Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter anbefales å bruke friskluftmaske. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP Personbeskyttelse Miljøbeskyttelse Opprenskningsmetoder Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt.8 Hindre utslipp til overflatevann, kloakk eller grunnvann. Meld fra til ansvarlig myndighet (politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/klif) ved større spill/lekkasjer. Rens fortrinnsvis med rengjøringsmidler, unngå bruk av løsemidler. Tillat ikke avrenning til kloakk. Sørg for ventilasjon og dem inn sølet. Kontakt brannvesenet ved større spill. Samle opp med absorberende, ikke-brennbart materiale i passende beholdere. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING Forholdsregler ved bruk Forholdsregler ved lagring Lagringskategori Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Benytt personlig verneutstyr som angitt i pkt.8. Unngå søl, hud- og øyekontakt. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå. Les og følg produsentens anvisninger. Statisk elektrisitet og gnistdannelse skal forhindres. Bruk eksplosjonssikret elektroutstyr. Beholdere bør holdes lukket. Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Åpnet emballasje må lukkes omhyggelig og oppbevares stående for å forhindre lekkasje. Mengdebegrensning ved lagring, se pkt.15 Lagres som brannfarlig væske. 2/7

3 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR Navn CAS nr. Referanse Gj.snitt 8t.eksp. Takverdi etylbenzen AN. 20 mg/m3,hk xylen AN. 108 mg/m3,h Ingredienskommentar Verneutstyr AN = Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynets best.nr. 361). med endringer. H = hudopptak, T = takverdi, K = kreftfremkallende, A = arvestoffskadelige, R = reproduksjonsskadelige, A = allergifremkallende. Prosessforhold Bruk prosess-kontroll for ikke å overskride Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. - arbeidstilsynets orientering : Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfæren, best.nr brosjyre; herdeplast kan skade helsen din, best.nr. 377 hos arbeidstilsynet. - brosjyre; Løsemiddelskader kan ikke helbredes - bare unngås, best. nr.470 hos arbeidstilsynet. Ventilasjon Åndedrettsvern -arbeidstilsynets forskrift; Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr, best.nr arbeidstilsynets forskrift: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen, best.nr arbeidstilsynets forskrift; om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften), best.nr.566. All håndtering skal foregå på godt ventilert sted. Der det er mulig, skal håndtering av produktet skje ved bruk av punktavsug og god generell ventilasjon. Sprøytetåke inneholder alle bestanddelene i produktet og må aldri innåndes. Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel (eventuelt friskluftmaske). Ved sprøyting brukes åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (støvfilter og gassfilter). Gassfilter A (organiske stoffer, brunt). Støvfilter P2 (for fint støv). Håndvern Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374). Bruk vernehansker av: Polyvinylalkohol (PVA). Viton gummi (fluorgummi). Vær oppmerksom på opplysninger fra hanskeprodusenten vedrørende gjennomtrengelighet og gjennombruddstid, samt under hvilke arbeidsforhold hanskene skal brukes. Øyevern Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Verneklær Hygieniske rutiner Begrensning av miljøeksponering Bruk verneklær etter behov. Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Vask straks hud som er blitt våt eller tilsølt. Ta straks av alle klær som er blitt våte. Håndkrem eller fuktighetskrem bør benyttes for å beskytte mot utvasking av hudfett eller oppsprekking av huden. Viser til Produktkontrolloven 3a - Substitusjonsplikt, som pålegger virksomheter å ta et større ansvar for å forebygge skadevirkninger fra produkter som inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Substitusjonsplikten gjelder både for privat og offentlig sektor, for produksjonsvirksomheter og tjenesteytende virksomheter. Viser til Forurensningsloven om vern mot forurensninger og om avfall. 3/7

4 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER Form/konsistens Farge Lukt Løselighetsbeskrivelse Kokepunkt ( C, intervall) Tetthet (g/cm3) Væske. Grå. Løsemiddel. Oppløselig i: Organiske løsemidler (de fleste), Trykk: 1,44 Temperatur ( C): 20 Relativ damptetthet (luft=1) > 1 Flammepunkt ( C) 26 Metode: Selvantennelsestemp. ( C) 270 Eksplosjonsgrense (%) 1-11,5 10. STABILITET OG REAKTIVITET Stabilitet Spaltningsprodukter Unngå: Varme, gnister, flamme. Giftige gasser/damper/røyk av: Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE Helsefare generelt Helsefareinformasjon Det er ingen tilgjengelige data på selve produktet. Produktet er vurdert etter kriteriene oppført i: forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Se forøvrig pkt. 3 og 15. I industrien representerer innånding den største faren. Løsemiddeldampene er skadelige og gir hodepine, kvalme og beruselse. Opptas gjennom huden. Produktet kan fremkalle overfølsomhet i åndedrettet og på huden og er svakt irriterende. Det inneholder lav molekylær epoxy bestandeler som er irriterende på øyne, slimhinner og huden. Gjentatt hudkontakt kan føre til irritasjon og til overfølsomhet, muligens med kryssoverfølsomhet mot andre epoxies. Hudkontakt med produktet såvel som spraydamp og -tåke må unngås. Kontakt med produktet kan gi: Uttørring av huden med fare for eksem. Sterk irritasjon av øynene, men sjelden varig skade. Damp kan irritere luftveier og lunger. Sprøytetåke kan irritere luftveier og lunger. Kan gi allergisk kontakteksem. Svelging av konsentrert stoff kan gi alvorlig innvendig skade. Langvarig eller gjentatt eksponering kan gi: Hjerneskade. INFORMASJON OM ETYLBENZEN FRA IARC (International Agency for Research on Cancer) : IARC har klassifisert Etylbenzen i " Category 2B carcinogen", mulig kreftfremkallende for mennesker på grunnlag av dyreforsøk. I denne situasjonen har CEFIC gått ut med en anbefaling om at de mulige kreftfremkallende egenskapene ved Etylbenzen omtales i SDS-datablader.Etylbenzen er i arbeidstilsynets normer vurdert til å være kreftfremkallende. Medisinsk informasjon Kroniske løsemiddelskader kan gi et ukarakteristisk neurasteniformet sykdomsbilde. Personer med utslett henvises til hudspesialist for undersøkelse av allergisk eksem. 4/7

5 12. MILJØOPPLYSNINGER Økotoksisitet Det er ingen miljødata tilgjengelig på selve produktet. Miljøfarlig: Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøer. Miljøfarlig ved utslipp til vassdrag. Produktet må ikke slippes ut i kloakk eller vassdrag. Miljødata for Epoxyharpiks basert på Bisfenol A mol.vekt <700: Ikke klart bionedbrytbart, 12%, metode OECD 301B. LC50: 1.5 mg/l 96h (regnbueørret), EC50: 3.6 mg/l 24h (daphnia magna Straus 1820). Miljødata for Xylen ( Cas.nr ) : Bioakkumuleres ikke i vannmiljø. LC50 96h (fisk): 2-11 mg/l Roccus saxatilis, 8,2 mg/l Salmo gairdneri, 13,5 mg/l Lepomis macrichirus, 21,0 mg/l Pimephales promelas. EC50 24h (Daphnia): 1-5 mg/l, IC50 72h (alger): 3-5 mg/l Selenastrum sp. Nedbrytbarhet: OECD-test 301C: Lettnedbrytbar, BOD5/COD: ca.0,6. Bioakkumulasjon: BCF:80 fisk (beregnet) Anguilla japonica, Log Pow: 3,11-3, FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL Behandlingsmetoder Avfallskode Avfallet skal leveres til godkjent mottak/innsamlingssted eller behandlingsbedrift for spesialavfall. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Farlig avfall etter Forskrift om farlig avfall. Avfallskategori i henhold til den europeiske avfallskatalog (EAK): maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer. H3-B Brannfarlig. H4-A Allergifremkallende. H14 Miljøskadelig. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT Transportfareseddel Varenavn, internasj. Paint VEITRANSPORT (ADR): UN-nr ADR-klasse ADR-emballasjegruppe JERNBANETRANSPORT (RID): Klasse 3: Brannfarlige væsker. III RID-klasse 3 RID-emballasjegruppe SJØTRANSPORT (IMDG): III 5/7

6 UN-nr, sjøtransport 1263 IMDG-klasse 3 Trans5 IMDG-emballasjegruppe EmS-nr. III F-E, S-E 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER Faresymboler Inneholder Risikosetninger Sikkerhetssetninger Referanselister Spesielle forskrifter xylen Bisfenol-A-epoksyharpiks bisfenol A epoksyharpikser, med mol.vekt >700 - < 1100 R-10 Brannfarlig. R-20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt. R-36/38 Irriterer øynene og huden. R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R-51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S-23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. S-24 Unngå hudkontakt. S-37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S-42 Bruk egnet åndedrettsvern ved utgassing/sprøyting. S-51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder. S-61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon. P-92 Inneholder epoxyforbindelser. Se produsentens opplysninger. Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier med tilhørende stoffliste. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Transport regelverk ADR/RID og IMDG Code. Forskrift om farlig avfall. Viser til Produktkontrolloven 3a - Substitusjonsplikt, som pålegger virksomheter å ta et større ansvar for å forebygge skadevirkninger fra produkter som inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier. Substitusjonsplikten gjelder både for privat og offentlig sektor, for produksjonsvirksomheter og tjenesteytende virksomheter. 16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Forklaring til R-setninger i seksjon 2 * Informasjon som er revidert siden forrige versjon av HMS-databladet R-36/38 Irriterer øynene og huden. R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt.r-51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.r-11 Meget brannfarlig.r-20 Farlig ved innånding.r-10 Brannfarlig.R-20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt.r-38 Irriterer huden. Brukers anmerkninger Opplysningene i dette sikkerhetsdatablad er basert på vår nåværende kunnskap og på gjeldende regelverk nasjonalt og i EU. Brukerens arbeidsforhold er utenfor vår kontroll. Anvisningene er gitt under forutsetning av at produktet brukes som angitt i avsnitt 1,og 6/7

7 Utarbeidet av det er forutsatt at bruksbegrensninger blir overholdt.det er alltid brukerens ansvar å oppfylle kravene fastlagt i nasjonal lovgivning. Opplysningene bør oppfattes som en beskrivelse av de sikkerhetskrav som stilles til produktet, og er ingen garanti for produktets egenskaper. Fra falt kravet om Yl-merking bort, produktet har derfor ingen YL-merking på selve fareetiketten. Yl-gruppe 4 Carboline Norge A/S er medlem i Grønt Punkt Norge AS.Mer informasjon se; CARBOLINE NORGE AS Revisjonsdato Revisjonsnr. / erstatter HMS-DB av dato Dato Utskriftsdato /7

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson n-alkanstandard C20+C40 Laboratoriekjemikalie. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T

HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T HMS-DATABLAD STIHL Motomix 2T 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson STIHL Motomix 2T Small engine gasoline Andreas Stihl Norden AB Box 3062

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95 HMS DATABLAD Handelsnavn: Cerastone Betongimpregnering Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.02.2006 Erstatter: 03.11.2005 Cerastone Betongimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler

Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler HMS - DATABLAD Sist endret: 2010-01-19 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Erstatter dato: Handelsnavn Produktgruppe Anvendelsesområde HENSOTHERM 2 KS - UTENDØRS M05122 Brannbeskyttende

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-26 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 060818 Bruksområde : Fugefrie belegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-22 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 020432 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Selskapsopplysninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler Internkode: MUR012 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 306183 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle.

Anbefales: alkoholbestandig skum, CO2, pulver, vannspray. : Ikke bruk vannstråle. I henhold til regulering (EC) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II - Norge Becker Acroma HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/ Revisjonsdato 2011-08-25. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.11.2001 Internt nr: Erstatter dato:05.03.2001 EPX Solid Primer B (ej på hemsida) 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD

Detaljer

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: VEGGLASUR GODKJENT: Handelsnavn: VEGGLASUR Revisjonsdato: 26.09.2002 Erstatter:

Detaljer

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 25.06.2009 Handelsnavn: OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 Produkttype: MALING Anvendelsesområde: Alkydemulsjonsmaling

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

HMS - DATABLAD. IB FILLER No. 1

HMS - DATABLAD. IB FILLER No. 1 Internkode: 1612 Revisjonsdato: 20.03.2001 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 20.03.2001 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon Steen-Hansen

Detaljer