FW167-K01 Pro-Tec B 361

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FW167-K01 Pro-Tec B 361"

Transkript

1 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Bruk av : Biocidal produkt stoffet/stoffblandingen 1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Foretaket : hebro chemie GmbH Rostocker Str Mönchengladbach Kontaktperson : Wolfgang Schaffers Telefon : +49 (0) Telefaks : +49 (0) Kontaktperson produktsikkerhet Abteilung Produktsicherheit E-post adresse : 1.4 Nødnummer : Giftinformationszentrum Erfurt: +49 (0) SEKSJON 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering (67/548/EØF, 1999/45/EF) Sensibiliserende R43: Kan gi allergi ved hudkontakt. 2.2 Merkelementer Merking i henhold til EF-direktiver (1999/45/EF) Fare piktogrammer : Irriterende R-setning(er) : R36/38 Irriterer øynene og huden. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. 1 / 10

2 S-setning(er) : S24 Unngå hudkontakt. S26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder såpe og vann. S37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljøog sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon. Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering: alpha,alpha',alpha''-trimethyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2h,4h,6h)-triethanol 2.3 Andre farer Den nødvendige informasjonen finnes i dette materialsikkerhets databladet. SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.1 Stoffer ikke anvendbar 3.2 Blandinger Kjemiske beskaffenhet : Tilberedning basert på baktericider og fungicider Farlige komponenter Kjemisk navn alpha,alpha',alpha''- trimethyl-1,3,5-triazine- 1,3,5(2H,4H,6H)- triethanol CAS-nr. EC-nr. Registrasjonsnum mer Klassifisering (67/548/EØF) Xn; R20/22 R36/38 R43 Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H302 Konsentrasjon [%] >= 10 - < 20 R52 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Pyridine-2-thiol 1-oxide, Xn; R20/21/22 Aquatic Acute >= 1 - < 2,5 2 / 10

3 sodium salt Xi; R36/38 N; R50 1; H400 Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16. For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16. Se avsnitt 16 for fullstendig ordlyd av note nevnt i dette avsnittet. SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førsthjelpstiltak Generell anbefaling : Tilsølte klær må fjernes straks. Ring en lege hvis symptomer forekommer. Ved innånding Ved hudkontakt Ved øyekontakt Ved svelging : Sørg for frisk luft. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. : Får man stoff på huden, vask straks med store mengder såpe og vann. Fjern forurenset tøy og sko. : Skyll med rikelige mengder rent vann i minst 10 minutter mens øyelokkene holdes fra hverandre. Tilkall lege øyeblikkelig. : Tilkall lege øyeblikkelig. Hold i ro. Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann. Unngå å kaste opp hvis mulig. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Symptomer : Utslett Risikoer : Helseskader kan utsettes. 3 / 10

4 4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling Behandling : Behandles symptomatisk. For spesialist råd, bør leger ta kontakt med gift informasjonstjenesten. SEKSJON 5: Brannslokkingstiltak 5.1 Slukkemidler Egnede slokkingsmidler Upassende slokningsmidler : Bruk vannspray, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier eller karbondioksid. : Ikke anvendbar. 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Spesielle farer ved brannslukking : Farlige nedbrytningsprodukter dannet under branntilstander. Svoveldioksyd (giftig). nitrogenoksider (NOx) formaldehyd 5.3 Råd for brannmenn Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper. Utfyllende opplysninger : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. : Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer Personlige forholdsregler : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og Miljømessige forholdsregler Miljømessige forholdsregler : Må ikke tømmes i kloakkavløp. Informer de relevante myndigheter dersom det kommer ut i kloakksystemer, vannomgivelser eller jord. 6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing Metoder til opprydding og rengjøring : Forurensede overflater vil være svært glatte. Begrens søl, bløt opp med ikke-brennbart materiale, (f.eks. Sand, jord diatomejord, vermikulittjord) og overfør til beholder for avhenting i henhold til lokale/nasjonale bestemmelser (se seksjon 13). 4 / 10

5 Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering. 6.4 Referanse til andre seksjoner Se seksjon 8 og 13 SEKSJON 7: Håndtering og lagring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Råd om trygg behandling : Pust ikke inn damper eller sprøytetåke. Unngå kontakt med hud og øyne. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Det trenges ikke spesielle forholdsregler for beskyttelse mot brann. 7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet Krav til lagringsområder og containere : Ikke bruk beholdere som er laget av lette metaller. Ikke bruk kobber eller kobberlegeringsbeholdere. Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje. Ytterligere informasjon om lagringsvilkår Råd angående vanlig lagring : Beskytt mot frost. : Intet stoff spesielt å nevne. 7.3 Spesielle sluttanvendelser Særlig(e) bruksområde(r) : Biocid SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1 Kontrollparametere Inneholder ingen stoffer med administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. 8.2 Eksponeringskontroll Tekniske tiltak Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Personlig verneutstyr Åndedrettsvern Håndvern : Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent åndedrettsvern. : Kjemisk motstandsdyktige hansker laget av butylgummi eller 5 / 10

6 nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374. Øyevern Hud- og kroppsvern : Vernebriller med sideskjermer : beskyttelsesdrakt Forholdsregler for : Følg hudvernplanen. beskyttelse Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Generell anbefaling : Må ikke tømmes i kloakkavløp. Informer de relevante myndigheter dersom det kommer ut i kloakksystemer, vannomgivelser eller jord. SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende : væske Farge : fargeløs Lukt Flammepunkt : produktspesifikk : ikke anvendbar ph : 11,0 ved g/l 20 C Damptrykk : 23 hpa ved 20 C Informasjon tatt fra referanseverk og literaturen. Tetthet : 1,03 g/cm3 ved 20 C Metode: DIN Vannløselighet : g/l fullstendig blandbar 9.2 Andre opplysninger Eksplosjonsevne : ingen eksplosjonsfare 6 / 10

7 SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Ingen farer som spesielt bør nevnes Kjemisk stabilitet Produktet er kjemisk stabilt Mulighet for farlige reaksjoner Farlige reaksjoner : Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås 10.5 Ukompatible materialer Stoffer som skal unngås : Beskytt mot frost, varme og direkte sollys. Produktet er stabilt under skikkelig anvendelse. : reaksjon med reduksjonsmaterialer. reaksjon med oksyderende midler Farlige nedbrytingsprodukter Fare for dekomponering. : Karbondioksid (CO2) Karbonmonoksid nitrogenoksider (NOx) SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger 11.1 Informasjon angående toksikologiske virkninger Akutt giftighet Hudetsing / Hudirritasjon Hudirritasjon : Gjentatt eller langvarig kontakt med preparatet kan forårsake at det naturlige fettet i huden forsvinner, noe som resulterer i uttørring av huden. Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Øyeirritasjon : Sprut i øynene kan forårsake irritasjon og reversible skader. Åndedrett- eller hudsensibilisering Sensibilisering : ingen data tilgjengelig Kreftfremkallenhet Bemerkning : Ingen klassifisering som kreftfremkallende hos mennesker. 7 / 10

8 Toksikologibedømmelse Giftighet ved gjentatt dose Utfyllende opplysninger : Forlenget hudkontakt kan forårsake hudirritasjon. : En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk. SEKSJON 12: Økologiske opplysninger 12.1 Giftighet Giftighet for fisk : ingen data tilgjengelig Giftighet for fisk Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt : LC50: 0,0066 mg/l Eksponeringstid: 96 h Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret) Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann Pyridine-2-thiol 1-oxide, : EC50: 0,022 mg/l sodium salt Eksponeringstid: 48 h Arter: Daphnia Giftighet for alger Pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt : EC50: 0,46 mg/l Eksponeringstid: 72 h Arter: Selenastrum capricornutum (ferskvannsalge) 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet : ingen data tilgjengelig 12.3 Bioakkumuleringspotensial Bioakkumulering : ingen data tilgjengelig 12.4 Mobilitet i jord Mobilitet : ingen data tilgjengelig 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering 8 / 10

9 ingen data tilgjengelig 12.6 Andre skadevirkninger Økologisk tilleggsinformasjon : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. SEKSJON 13: Instrukser ved disponering 13.1 Metoder for behandling av avfall Produkt : Forhindre utslipp til avløpsystemet. Ikke kast i vanlig husholdningssøppel. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene. Emballasje Forurenset emballasje Avfallsnr. : Ikke kast i vanlig husholdningssøppel. Fare- og forsiktighetsuttalelsene som vises på merkelappen, gjelder også enhver rest som er igjen i beholderen. : Bli kvitt i henhold til lokale bestemmelser. : vandige vaskevæsker og morluter SEKSJON 14: Transportopplysninger ADR Ikke farlig gods IATA Ikke farlig gods IMDG Ikke farlig gods RID Ikke farlig gods SEKSJON 15: Regelverksmessige opplysninger 15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen Andre forskrifter/direktiver : Produktet er klassifisert og merket i henhold til EF-forskrifter eller respektive nasjonale lover. Det kan være at regionale eller nasjonale gjennomføringer av GHS ikke oppfyller/realiserer alle fareklasser og kategorier. 9 / 10

10 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerheten En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke nødvendig for dette stoffet. SEKSJON 16: Andre opplysninger Fullstendig tekst for R-setninger henvist til i kapitler 2 og 3 R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. R20/22 Farlig ved innånding og svelging. R36/38 Irriterer øynene og huden. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. R52 Skadelig for vannlevende organismer. Full tekst med H-uttalselser henvises til under seksjoner 2 og 3. H302 Farlig ved svelging. H312 Farlig ved hudkontakt. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H332 Farlig ved innånding. H400 Meget giftig for liv i vann. Fullstendig ordlyd av note nevnt i avsnitt 3 Utfyllende opplysninger Den gitte informasjonen er basert på vår gjeldende kjentskap og erfaring og gjelder for produktet slik det leveres. Med hensyn til produktegenskaper, er disse ikke garanterte. Leveringen av dette sikkerhets databladet fritar ikke mottakere for produkt fra hans/hennes eget ansvar for å følge de relevante reglene og bestemmelsene som gjelder for dette produktet. Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Forordning (EF) nr. 1907/ / 10

: GLASS&WINDOW CLEANER 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: GLASS&WINDOW CLEANER 2X5L DK/S/N/FIN/GB 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61548 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

: FLOOR CLEANER S WEST 1L

: FLOOR CLEANER S WEST 1L 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61103 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61218, 64246 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz 2560766 ToxTrak Reagenz Trykkingsdato: 01.08.2013 Produktkode: 2560766 Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 2560766 ToxTrak

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115970E Bruk

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 058 Wasserstoffperoxid/Hydrogen peroxyde/peroxyde d'hydrogèn, LCW 058 A; 1/2

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 058 Wasserstoffperoxid/Hydrogen peroxyde/peroxyde d'hydrogèn, LCW 058 A; 1/2 Trykkingsdato: 24.04.2014 Produktkode: LCW058-1 Side 1 av SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115374E Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115763E Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 100063E Bruk

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 21224-32 PAN Indicator

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 21224-32 PAN Indicator Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KVITT VEPSESKUM 1/10 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke KVITT VEPSESKUM Produktkode (UVP) 06109950 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

I henhold til Europeisk direktiv 67/548/EØF, som rettet. Faresymboler

I henhold til Europeisk direktiv 67/548/EØF, som rettet. Faresymboler SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 5.0 Revisjonsdato 24.04.2012 Utskriftsdato 08.03.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Sodium iodide

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Sodium iodide SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 4.0 Revisjonsdato 31.12.2010 Utskriftsdato 21.03.2011 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TOP GROWTH 1/6 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke TOP GROWTH Produktkode (UVP) 84069361 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14440-17 Benzene

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14440-17 Benzene Side 1 av 10 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: Index-nr.: EF-nr.: 71-4-2 601-020-00-8 200-75-7 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 925 Chlorid-Eliminations-Set/ Chloride elimination set

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 925 Chlorid-Eliminations-Set/ Chloride elimination set Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: EF-nr.: 20667-12-3 243-957-1 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 K-OTHRINE SC 25 1/9 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke K-OTHRINE SC 25 Produktkode (UVP) 79112947 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 116067E

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato 12.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Materialnr. 1024558 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013 HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode: Kjemisk Familie: NORPOL SVG 20000-99999 H,S SVGHS Polyesterharpiks 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Exactaphos S05 / SP210_950219-950043-950044-950097 Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: : 950043;950044; 950097; 950152;

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer