SIKKERHETSDATABLAD. Hånd og mekanisk rengjøring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. Hånd og mekanisk rengjøring"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Endret: 14 mai 2015 Revisjonsnummer: Identifikasjon av kjemikaliet / blandingen og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn: Grime-Away Multi-Purpose Cleaner Wipes Product ID-numre: HTC-D72, HTC-en, HTC-D Relevante identifiserte anvendelser av blandingen og anvendelser som frarådes Identifiserte bruksområder: Hånd og mekanisk rengjøring Liste over råd mot: Ikke relevant. 1.3 Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Produsent / Leverandør / Importør: American Polywater Corporation th Street North Stillwater, MN USA Tel: E-post: Polywater Europe BV Zuidhaven 9-11 Unit B CR Zevenbergen Nederland Tel: +31 (0) E-post: Importør Live Work Consult AS Skoleveien Trøgstad Norge ,4 Nødnumre USA (produsent) Europa (leverandør) +31 (0) Norge (24 t) 2. Faremomenter 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering i henhold til OSHA 29 CFR og forordning (EF) nr. 1272/2008 Hud sensibilisering 1 H317 Hud Irrit 3 H316 Øye Irrit 2 H Merkelementer Dette produktet er beregnet for privat bruk og er merket i henhold til retningslinjer CPSC og ikke til GHS retningslinjene under. Det er trygt for forbrukere og andre brukere under normal og rimelig forutsigbar bruk. SDS inneholder verdifull informasjon for industrielle forhold på arbeidsplassen. Inneholder: Petroleumsdestillater, hydrogenbehandlet lett; d-limonene; Etoksylerte alkoholer Piktogrammer: Signalordet: Fareutsagn: Advarsel H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H316 Forårsaker mild hudirritasjon. H320 Irriterer øynene. Forsiktighetssetninger: P280 P302 + P352 P333 + P313 P305 + P351 + Bruk vernehansker. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern Page 1 of 7

2 P338 eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt å gjøre. Fortsett skyllingen. P337 + P313 Hvis øyenirritasjon vedvarer: Søk legehjelp. 2.3 Andre farer: Ingen informasjon tilgjengelig. 3. Sammensetning / informasjon om ingredienser Component CAS # EC # Wt. % GHS / CLP klassifisering Petroleumsdestillater, hydrogenbehandlet lett < 5 Asp. Tox. 1 H304; EUH066. Skin Irrit 3 H316; Flåm Liq 4 H227 d-limonene < 5 Flam Liq 3, H226 Skin Irrit 2, H315 Hud sensibilisering 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 Aquatic Acute 1, H400 Etoksylerte alkoholer < 3 Eye Dam 1, H318 Dette produktet inneholder ingen andre rapporterings farlige komponenter under OSHA 29 CFR og europeisk forordning (EF) nr. 1272/ Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Øyekontakt: Hvis øyeirritasjon utvikler, skyll med rent vann. Hvis irritasjonen vedvarer, kontakt lege. Hudkontakt: Materialet designet for å være skånsom mot huden. Hvis utslett eller allergisk reaksjon utvikler, fjern tilsølte klær og hud Skyll grundig med vann. Hvis det oppstår irritasjon, kontakt lege. Inhalasjon (innånding): Ikke en sannsynlig eksponering. Fuktig håndkle minimerer eksponering. Inntak (svelging): Ikke en sannsynlig eksponering rute. Skyll munnen. Hvis ubehaget fortsetter, kontakt lege. 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Se Seksjon 11 for mer informasjon. 4.3 Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling. 5. Tiltak Ingen informasjon tilgjengelig. 5.1 Slokkemidler: Karbondioksid, vanntåke, pulver eller skum. 5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Farlige biprodukter: Brann genererer CO, CO 2 og røyk. Røyk kan være etsende og irriterende. 5.3 Råd for brannmenn Bruk fullt verneutstyr, inkludert personlig, press eller trykk-belastning pusteapparat. Bruk vanndusj til å kjøle ned brannutsatte beholdere. 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer: Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. Røyking forbudt. Begrenset spill fare med Page 2 of 7

3 absoberende materiell som suger. 6.2 Miljømessige forholdsregler: Unngå utslipp til miljøet. 6.3 Metoder til opprydding og rengjøring: Absorberende materiall eventuelt med sand eller andre absorpsjonsmidler. 6.4 Referanse til andre seksjoner: Referere til 4, 5, 8, og 13 for mer informasjon. 7. Håndtering og oppbevaring 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Hold beholderne tett lukket. Hold beholdere kjølig og tørt. 7.2 Betingelser for sikker oppbevaring med inkompatibilitet Oppbevares på et godt ventilert sted. Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares kjølig. Lagres adskilt fra syrer og oksidasjonsmidler. 7.3 Spesielle bruksområder Se produkt flyer for ytterligere informasjon. 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametere Eksponeringsgrenser og anbefalinger: Component Name Grense Standard Kilde / Note Medium Aliphatic Petroleum solvent 100 ppm ACGIH TWA Forente Stater Medium Aliphatic Petroleum solvent 500 ppm OSHA TWA Forente Stater Medium Aliphatic Petroleum solvent 1200 mg / m3 RCP * TWA ACGIH, Produsent 8.2 Eksponeringskontroll Åndedrettsvern: Normal ventilasjon er tilstrekkelig. Vernehansker: * Gjensidig beregningsprosedyren for totale hydrokarboner For personer med pre-eksisterende hudsykdommer som eksem bruk av ugjennomtrengelige hansker anbefales fordi denne og andre olje / fett effektive rengjøringsmidler kan påvirke huden. Øyevern: For fare for sprut i øyet bruk vernebriller. Annet beskyttelsesutstyr: Det er foreslått at en kilde til rent vann være tilgjengelig i arbeidsområdet for å skylle øynene og huden. ugjennomtrengelige klær bør brukes etter behov. 9. Fysiske og kjemiske 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper (bulk væske) Utseende: Melkehvit væske med lys sitrus duft. Luktgrense: ph: Neutral Frysepunkt: Kokepunkt: 212 F (100 C) Initial Flammepunkt: 192 F (89 C), Closed Cup (PMCC) Fordamping: <0,06 (n-butyl acetat = 1) Antennelighet (fast stoff, Gjelder ikke for væsker Page 3 of 7

4 gass): Øvre / nedre brennbarhetseller eksplosjonsgrenser: Damptrykk: 10.5 mm Hg ved 20 C Damptetthet (luft = 1): Egenvekt (H 2 O = 1): 0,98 Løselighet i vann: Utvanner emulsjon Fordelingskoeffisient: n- oktanol / vann: Antennelsestemperatur: Dekomponeringstemperatur: Viskositet: 9.2 Annen informasjon Flyktige stoffer (vekt%); > 95% VOC-innhold: 98 g / l 10. Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet: Se andre overskrifter i Kjemisk stabilitet: Stabil 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner: Ingen kjente Forhold som skal unngås: Unngå varme, flammer og gnister Materialer: Sterke oksidasjonsmidler Farlige nedbrytingsprodukter: Karbondioksid, karbonmonoksid. 11. Opplysninger om helsefare 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter: Akutt giftighet Øyekontakt: Direkte øyekontakt kan forårsake øyeirritasjon. Dette er minimal irritasjon og forventes å være forbigående. Hudkontakt: Materialet designet for å være skånsom mot huden. Men p rolonged eller gjentatt eksponering kan fjerne oljer, forårsaker rødhet, tørr og sprukket. Personer med pre-eksisterende hudsykdommer kan være mer utsatt for hudirritasjon fra dette materialet. Irritasjon og sensibilisering Potensial: Produktet kan være irriterende for hud og øyne. Det kan utløse en allergisk hudreaksjon. Inhalasjon (innånding): Ikke en sannsynlig eksponering. Fuktig håndkle minimerer eksponering. Svelging: Ikke en sannsynlig eksponering. Giftighet for dyr: Petroleumsdestillater, hydrogenbehandlet lett: LD 50 (oral rotte) > 5000 mg / kg Page 4 of 7

5 d-limonene: Kronisk eksponering: Reproduksjonstoksisitet: Mutagenitet: Fosterskadelige egenskaper: Spesifikk målorgantoksisitet (STOT) Toksikologisk Synergistic produkter: Kreftfremkallende Status: LD 50 (dermal kanin) > 2000 mg / kg LC 50 (inhl rotte) > 4,3 mg / L, 4 timer LD 50 (oral rotte) > 5000 mg / kg LD 50 (dermal kanin) 5000 mg / kg RD ppm... Ingen endepunktdata.. Dette stoffet er ikke blitt identifisert som kreftfremkallende eller sannsynlig kreftfremkallende ved NTP, IARC, eller OSHA, har heller ikke noen av komponentene. 12. Opplysninger om miljøfare 12.1 Giftighet: Økotoksisitet: Ingen informasjon tilgjengelig. Aquatic Toxicity: Ingen informasjon tilgjengelig Persistens og nedbrytbarhet: Forventet å være biologisk nedbrytbar Bioakkumulering: Ingen informasjon tilgjengelig 12.4 Mobilitet i jord: Ingen informasjon tilgjengelig Resultater av PBT- og vpvbvurdering: 12.6 Andre skadevirkninger: Ingen kjente. 13. Fjerning Avhende produktet i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter. 14. Opplysninger om transport Dette produktet er ikke, heller ikke inneholder det et stoff som er et PBT eller vpvb. UN-nummer: Forsendelsesnavn: Transportfareklasse (r): Emballasjegruppe: Miljøfarer: Spesielle forholdsregler: TDG: ICAO / IATA-DGR: IMDG: ADR / RID: Ikke på listen Gjelder ikke Gjelder ikke Gjelder ikke Ingen kjente Ingen kjente 15. Informasjon om forskrifter 15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser / lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen Page 5 of 7

6 USA føderale og statlige Alle komponenter er oppført på TSCA. Fare Kategorier for SARA 311/312 Rapportering Akutt Kronisk Brann Trykk Reaktiv Ikke Ikke Ikke Ikke Ikke CERCLA / SARA Sec 302 SARA Sec. 313 Komponenter Farlig stoff RQ EHS TPQ Giftig Slipp Komponenter er ikke berørt av disse Superfund forskrifter. NFPA klassifiseringer Helse: 1 Brann: 0 Reaktivitet: 0 National Fire Protection Association (NFPA) farevurderinger er designet for bruk av beredskapspersonell under spill, brann eller lignende kriser. Fare vurdering er basert på fysiske og toksiske egenskapene til forbrenning eller nedbryting. Den Europeiske Union Alle bestanddelene er listet på Fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer (EINECS). Produktet er i samsvar med kravene i REACH forordning (EF) nr 1907/2006 kommunikasjon. Den inneholder ikke Stoffer med meget høy viktighet (SVHC). Canada Alle komponenter er oppført på DSL inventar. Dette produktet er klassifisert i henhold til farekriteriene i CPR og sikkerhetsdatabladet inneholder all informasjon som kreves av CPR. WHMIS Klassifisering: NC Australia Alle bestanddelene er listet på AICS. Farlig i henhold til kriteriene i NOHSC Australia. Produktet er klassifisert som helseskadelig (Xn) Vurdering av kjemikaliesikkerheten Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering har blitt utført for blandingen av leverandøren. 16. Andre opplysninger Forkortelser og akronymer: OSHA = Occupational Safety and Health Administration CLP = Klassifisering, merking og emballering forordning STOT = Giftig mot spesifikt målorgan LD 50 = Median Lethal Dose DNEL = Oppnådd ingen effekt nivå ACGIH = American Conference of Governmental Industrial pleiere TSCA = Toxic Substances Control Act (USA) DSL = Domestic Substances List (Canada) AICS = Australian Inventory of kjemiske stoffer Fareutsagn: H227 H304 H316 Brennbar væske Kan være dødelig ved svelging og kommer i luftveiene Forårsaker mild hudirritasjon Endret: 14 mai 2015 Revisjonsnummer: 4.1 Page 6 of 7

7 Erstatter: 11 november 2013 Annet: Oversatt fra engelsk til norsk 16 juni 2015 Indikasjon på endringer: Oppdatert i samsvar med bestemmelsene i OSHA App D og REACH vedlegg II (EU No 453/2010). (GHS format) Informasjonen og anbefalingene her antas å være pålitelig. Leverandøren gir ingen garantier, direkte eller indirekte, som gjelder bruken av dette produktet. Kjøperen må bestemme betingelsene for sikker bruk og påtar seg all risiko og ansvar i håndtering av dette produktet. Page 7 of 7

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3: STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING etter (EF) nr.1907/2006 (REACH) 1: IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1. Produktidentifikator Formel 6 1.2. Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12 Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 3 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter Side: 1/8 * Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse)

SIKKERHETSDATABLAD. Ifølge 453/2010 og 1272/2008. (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) SIKKERHETSDATABLAD Ifølge 453/2010 og 1272/2008 (Alle referenser til Eus regelverk og direktiver er forkortet til bare nummer betegnelse) Versjon dato 2013-06-03 AVSNITT 1: Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

HMS-DATABLAD. HP ElectroInk Calibration Cartridge Light Magenta for WS6000, W7200 Q4190A N/A

HMS-DATABLAD. HP ElectroInk Calibration Cartridge Light Magenta for WS6000, W7200 Q4190A N/A HMSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Utstedelsesdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge.

SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. Side 1 av 14 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. 1.1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET ELLER STOFFBLANDINGEN

Detaljer

HMS-DATABLAD. Kontakt med hud og øyne kan medføre irritasjon.

HMS-DATABLAD. Kontakt med hud og øyne kan medføre irritasjon. HMSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer C1Q40Series N/A

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD Q8 Moto SBK 10W40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer