Dryden Aqua Ltd SIKKERHETSDATABLAD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dryden Aqua Ltd SIKKERHETSDATABLAD"

Transkript

1 Dryden Aqua Ltd SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Utgivelsesdato Versjonsnummer 01 APF Private Ingen. 22August Relevant, identifisert bruk av stoffet eller blandingen, og bruk som er frarådet Identifiserte Flokkuleringsmiddel og koagulant bruksområder Bruksområder som frarådes Ingen kjente Leverandørens detaljer på sikkerhetsdataarket Leverandør Firmanavn Adresse Dryden Aqua Ltd Butlerfield Industrial Estate Bonnyrigg Edinburgh EH19 3JQ GB telefon +44 (0) faks: +44 (0) epost Kontaktperson Christi AshleySing 1.4 Nødtelefon +44 (0) AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet/blandingen Blandingen er vurdert og/eller testet for sine fysiske, helsemessige og miljømessige farer, og følgende klassifisering gjelder. Klassifisering ifølge Direktiv 67/548/EEC og 1999/45/EC, med endringer Klassifisering Xi;R36, R43 Den fullstendige teksten i alle Rsetningene er vist i avsnitt 16. Klassifisering ifølge EUforskrift nr. 1272/2008, med endringer Helsefarer Alvorlig øyeskade/irritasjon Hudsensibilisering Oppsummering av farer Fysiske farer Helsefarer Miljøfarer Spesifikke farer Hovedsymptomer 2.2. Etikettelementer Kategori 1 Kategori 1 Ikke klassifisert for fysiske farer. Irriterer øynene. Kan gi allergi ved hudkontakt. Ikke klassifisert for miljøfarer. Ingen kjente. Etikett ifølge EUforskrift nr. 1272/2008, med endringer Inneholder: Farepiktogrammer H318 Forårsaker alvorlige øyeskader. H317 Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Alvorlig øyeirritasjon. Symptomer kan inkludere sviing, tåredannelse, rødhet, oppsvulming og uklart syn. Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Hudsykdom. Aluminium chloride hydroxide sulphate, Aluminium Chlorohydrate, Lanthanum Chloride, Anhydrous 1367 Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 17Oktober2014 Utgivelsesdato: 22August / 10

2 Signalord Fareerklæring(er) H317 H318 Anbefalt forholdsregel Forebygging Tiltak P261 P272 P280 P302 + P352 P305 + P351 + P338 P310 P321 P333 + P313 P363 Lagring Deponering P501 Tilleggsinformasjon om etiketter Fare Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Forårsaker alvorlige øyeskader. Unngå å puste inn tåke eller damp. Forurensede arbeidsklær må ikke bringes ut fra arbeidsstedet. Bruk vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsmaske. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED ØYEKONTAKT: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut ev. kontaktlinser hvis det er enkelt å få til. Fortsett å skylle. Kontakt GIFTSENTRALEN eller en lege umiddelbart. Særlig behandling (se etiketten). Hvis det oppstår hudirritasjon eller utslett: Søk medisinsk råd/tilsyn. Vask forurensede klær før gjenbruk Kreves ikke 2.3. Andre farer Ingen kjente. Avhending av innholdet og beholderen må utføres i samsvar med relevante forskrifter. EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning. AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2. Blandinger Generelle opplysninger Kjemikalienavn % CASnr. / ECnr. REACHregistreringsnr. INDEKSnr. Merknader Aluminium chloride hydroxide sulphate Klassifisering: DSD: CLP: 5 < 10 Xn;R20, Xi;R xxxx Met. Corr. 1;H290, Eye Dam. 1;H318, Acute Tox. 3;H331 Aluminium Chlorohydrate 3 < 5 Klassifisering: DSD: xxxx CLP: Lanthanum Chloride, Anhydrous 1 < 3 Klassifisering: DSD: CLP: Xi;R41, R43, N;R51/ xxxx Met. Corr. 1;H290, Skin Sens. 1;H317, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411 POLYDADMAC 1 < 3 Klassifisering: DSD: CLP: R52/53 Aquatic Chronic 3;H Ingen rapportpliktige mengder av andre komponenter 80 < 90 CLP: Forskrift nr. 1272/2008. DSD: Direktiv 67/548/EEC. #: Dette stoffet har yrkesmessig(e) eksponeringsgrense(r). Kommentarer til sammensetningen Den fullstendige teksten i alle R og Ssetningene er vist i avsnitt Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 17Oktober2014 Utgivelsesdato: 22August / 10

3 AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak Generelle opplysninger Sørg for at medisinsk personell er informert om hvilke materialer som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg. Vask forurensede klær før gjenbruk 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Hvis pustet inn, fjern den forulykkede til frisk luft. Ring til lege hvis symptomene forverres eller vedvarer. Hudkontakt Øyekontakt Svelging 4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede 4.3. Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak Generelle brannfarer 5.1. Brannslokningsmedier Egnede slokkingsmidler Uegnete brannslokkingsmedier 5.2. Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen Ta straks av kontaminerte klær og vask huden med såpe og vann. Ved eksem eller andre hudplager: Kontakt lege og ta med HMSdatabladet. Vask klærne separat før gjenbruk. Spyl umiddelbart øynene med rikelige mengder vann i minst 15 minutter. Ta ut kontaktlinser hvis de er i bruk, og hvis det er enkelt å gjøre. Fortsett spylingen. Kontakt lege øyeblikkelig! Skyll munnen grundig. Ring Giftinformasjonssentralen umiddelbart hvis det er svelget store mengder. Alvorlig øyeirritasjon. Irritasjon av øyne og slimhinner. Symptomer kan inkludere sviing, tåredannelse, rødhet, oppsvulming og uklart syn. Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Utslett. Hudsykdom. Still til rådighet generelle, støttende tiltak og behandle symptomatisk. Hold offeret under observasjon. Symptomene kan opptre forsinket. Ikkebrennbart, stoffet i seg selv vil ikke brenne. Ingen uvanlig brann eller eksplosjonsfare angitt. Vanntåke. Skum. Tørt kjemisk pulver. Karbondioksid (CO2). Ta hensyn til ev. andre kjemikalier ved valg av brannslokkingsmidler. Ikke bruk vannstråle ved brannslokking, da dette vil spre brannen. Dette produktet er en vannholdig blanding som ikke vil brenne. Irriterende og giftige gasser eller røyk kan avgis i en brann Informasjon for brannslokningspersonell Spesielt verneutstyr for Bruk selvstendig pusteapparat og verneklær. brannmenn Særlige brannslokkingstiltak Spesielle metoder AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp Flytt beholderne bort fra brannområdet hvis det kan gjøres uten risiko. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. Ingen uvanlig brann eller eksplosjonsfare angitt. Bruk standard brannslukkingsrutiner og vurder faremomentene ved andre involverte stoffer Personforholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer For ikkenødpersonell Hold folk borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje. Bruk riktig verneutstyr og klær ved rengjøring. Unngå å puste inn tåke eller damp. Sørg for skikkelig ventilasjon. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig vern, kan du se avsnitt 8. Hold unødvendig personell borte. Ikke berør skadde beholdere eller kjemikalieutslipp uten egnede verneklær. Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp. For nødpersonell 6.2. Forholdsregler for sikring av miljøet 6.3. Metoder og materiell for avgrensing og opprensking Hold unødvendig personell borte. Se avsnitt 8 i HMSdatabladet for anbefalinger om personlig verneutstyr. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp. Store utslipp: Stopp strømmingen av materialet, hvis det ikke medfører noen risiko. Grav en grøft rundt materialutslippet, der dette er mulig. Dekk til med plastduk for å forhindre spredning. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Unngå tilsig til vannløp, kloakk, kjellere eller lukkede rom. Spyl området med vann når produktet er fjernet. Små utslipp: Tørk opp med adsorberende materiale (f.eks. kluter, tvist). Rengjør overflaten grundig for å fjerne restforurensing Referanse til andre avsnitt La aldri utslipp gå tilbake i originalbeholderen for gjenbruk. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig vern, kan du se avsnitt 8. Hvis du ønsker mer informasjon om deponering, kan du se avsnitt Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 17Oktober2014 Utgivelsesdato: 22August / 10

4 AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering: 7.2. Forhold for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforlikelige stoffer Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Unngå langvarig eksponering. Det må anordnes tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet, personlig verneutstyr. Følg yrkeshygienisk praksis. Ikke få dette stoffet i øynene. Unngå å puste inn tåke eller damp. Unngå utslipp i miljøet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Lagringstemperatur: Mellom 5 C og 35 C. Oppbevares i korrosjonsbestanding beholder med korrosjonsbestandig indre belegg. Oppbevares i originalbeholderen, tett lukket. Beholderen må holdes tett lukket. Lagres på et godt ventilert sted. Beskyttes mot frost. Oppbevares atskilt fra uforlikelige stoffer (se avsnitt 10 i SDSet) Spesifikk sluttbruk De spesifiserte bruken av produktet er vist i 1 i dette dokumentet AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametre Yrkesmessige eksponeringsgrenser Biologiske grenseverdier Anbefalte overvåkningsprosedyrer Avledet nivå uten virkning (Derived noeffect level (DNEL)) Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e). Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e). Følg standard fremgangsmåte for overvåkning. Konsentrasjoner som ikke forventes å gi virkning (PNECer) 8.2. Forebyggende tiltak Egnede konstruksjonsmessige kontrolltiltak Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. God, generell ventilasjon (typisk 10 luftskiftninger per time) bør brukes. Ventilasjonsgraden bør tilpasses forholdene. Hvis det er aktuelt, bør det brukes prosessavtrekkshetter, lokal avtrekksventilasjon eller andre konstruksjonsmessige tiltak for å redusere de luftbårne nivåene til lavere enn de anbefalte eksponeringsgrensene. Hvis det ikke er etablert eksponeringsgrenser, må de luftbårne nivåene holdes på et akseptabelt nivå. Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr Generelle opplysninger Bruk personlig verneutstyr etter behov. Personlig verneutstyr bør velges i følge CENstandard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Vask tilsølte klær før de brukes igjen. Øye/ansiktsvern Hudbeskyttelse Bruk vernebriller med sidevern og ansiktsskjerm. Ansiktsvern anbefales. Må ikke komme inn i øynene. (EN166) Håndvern Ha på passende kjemikaliebestandige hansker Inneholder et mulig hudallergen. Kjemisk motstandsdyktige hansker laget av butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374. Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som forsynes av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid. Annet Bruk egnede, kjemikaliebestandige klær. Bruk av et ugjennomtrengelig forkle er anbefalt. Åndedrettsvern Temperaturfarer Hygienetiltak Miljømessig forebyggende tiltak AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Bruk egnete, termiske verneklær når det er nødvendig. Hold alltid god personlig hygiene, for eksempel vasking etter håndtering av materialet og før du spiser, drikker eller røyker. Vask arbeidsklær og personlig verneutstyr regelmessig for å fjerne forurensninger. Forurensede arbeidsklær må ikke bringes ut fra arbeidsstedet. Avgrens og hindre utslipp, og overhold nasjonale forskrifter om utslipp. Miljøvernlederen må informeres om alle større utslipp. Unngå utslipp i miljøet Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Odør Fysisk tilstand Form Farge Blå flytende Væske. Væske. Blå Luktfri Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 17Oktober2014 Utgivelsesdato: 22August / 10

5 Odørterskel ph Smeltepunkt/frysepunkt Startkokepunkt og kokeområde Flammepunkt Fordampningsrate Brennbarhet (faststoff, gass < 3 C (< 26.6 F) 102 C (215.6 F) Ikke tilgjengelig Øvre/nedre brennbarhets eller eksplosjonsgrenser Brennbarhetsgrense nedre (%) Brennbarhetsgrense øvre (%) Damptrykk Damptetthet Relativ tetthet Løselighet(er) Løselighet (i vann) Løselighet (annen) Selvantenningstemperatur Nedbrytningstemperatur Viskositet Eksplosjonsegenskaper Oksideringsegenskaper 9.2. Andre opplysninger Tetthet Prosent flyktig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Blandbar Ikke tilgjengelig C g/cm³ 85.2 % vurdert Egenvekt AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Materialet er stabilt under normale forhold Kjemisk stabilitet Materialet er stabilt under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner Farlig polymerisering forekommer ikke Forhold som må unngås Kontakt med ikkekompatible materialer. Ingen under normale forhold. Må ikke utsettes for temperaturer over 75 C. Må ikke fryses Materialer som bør unngås Farlige nedbrytningsprodukter AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger Generelle opplysninger Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Symptomer Holdes unna oksidasjonsmidler, sterke alkaliske og sure materialer for å unngå eksotermiske reaksjoner. Kan være korrosivt for metaller. Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk. Ufullstendig toksikologisk data er tilgjengelige for dette produktet. Data som vises i dette avsnittet er blitt publisert i stoffet (s) REACH dossier Yrkesmessig eksponering for stoffet eller blandingen kan ha negativ innvirkning. Langvarig innånding kan være farlig. Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Forårsaker alvorlige øyeskader. Ikke kjent Informasjon om toksikologiske effekter Utslett. Alvorlig øyeirritasjon. Symptomer kan inkludere sviing, tåredannelse, rødhet, oppsvulming og uklart syn. Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Hudsykdom. Hudkontakt kan fremkalle følgende symptomer: ømfintlighet 1367 Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 17Oktober2014 Utgivelsesdato: 22August / 10

6 Akutt toksisitet Produkt APF Private (CAS Blanding) Akutt Dermal Innånding LC50 Oralt Komponenter Avhengig av konsentrasjon kan vandige oppløsninger forårsake irritasjon eller etsing på øyne, hud og slimhinner. Kan være skadelig ved svelging. Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Inneholder et mulig hudallergen. Hudirritasjon Arter Arter Aluminium chloride hydroxide sulphate (CAS ) Akutt Dermal Innånding LC50 Oralt Aluminium Chlorohydrate (CAS ) Akutt Dermal Oralt Lanthanum Chloride, Anhydrous (CAS ) Akutt Dermal Oralt POLYDADMAC (CAS ) Akutt Oralt kanin * Estimater for produktet kan være basert på ikke angitte tilleggsdata om komponenter. Etsing/irritasjon på huden Alvorlig øyeskade/irritasjon Forårsaker alvorlige øyeskader. Sensibilisering av luftveiene Hudsensibilisering Mutagenisitet på kimceller Karsinogenitet Toksisitet for reproduksjonssystemet Toksisitet for bestemte målorganer etter én enkelt eksponering Toksisitet for bestemte målorganer etter gjentatt eksponering Testresultater mg/kg bw 66 mg/l, 4 timer mg/kg bw Testresultater 2360 mg/kg bw 5 mg/l, 4 timer > 2000 mg/kg bw > 2000 mg/kg bw > 2000 mg/kg bw > 1638 mg/kg bw mg/kg bw > 5000 mg/kg Kan forårsake en allergisk hudreaksjon Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 17Oktober2014 Utgivelsesdato: 22August / 10

7 Fare for aspirering Opplysninger om blanding versus stoff Andre opplysninger Ingen informasjon tilgjengelig. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger Toksisitet Inneholder et stoff som medfører risiko for skadevirkninger i miljøet. Kan forårsake skadelige langtidseffekter på vannlevende organismer. Komponenter Aluminium chloride hydroxide sulphate (CAS ) Akvatisk Fisk Krepsdyr ErC50 NOEC EC50 EC50 Aluminium Chlorohydrate (CAS ) Akvatisk Fisk Krepsdyr NOEC LC50 NOEC NOEC Lanthanum Chloride, Anhydrous (CAS ) Akvatisk EC50 Arter Danio (Danio) Daphnia Zebra danio (Danio rerio) Zebra danio (Danio rerio) Daphnia Testresultater 14 mg/l, 72 timer oppløst Al 1 mg/l Veksthastighet > mg/l oppløst Al > 200 mg/l, 48 timer > 0.15 mg/l, 48 timer oppløst Al 1 mg/l Veksthastighet > 100 mg/l, 96 timer > mg/l, 96 timer aluminium > 160 mg/l, 48 timer lignende stoff 28.2 mg/l, 72 timer Veksthemmende Fisk NOEC Karpe (Cyprinus carpio) 0.46 mg/l, 21 dager OECD 24 Krepsdyr POLYDADMAC (CAS ) Akvatisk Fisk Krepsdyr EC50 NOEC LC50 Daphnia Daphnia * Estimater for produktet kan være basert på ikke angitte tilleggsdata om komponenter Persistens og nedbrytbarhet Potensial for biologisk akkumulering Fordelingskoeffisient noktanol/vann (log Kow) Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) EC50 Fisk Daphnia 43.2 µg/l, 48 timer Statisk mg/l, 21 dager dødelighet mg/l, 21 dager dødelighet > 10 mg/l, 96 timer OECD203 > 10 mg/l, 48 timer OECD202 Produktet inneholder uorganiske forbindelser som ikke er bionedbrytbare. Produktets andre komponenter er langsomt bionedbrytbare. Bioakkumulerer ikke Mobilitet i jord Produktet er løselig i vann. Kan spres i vannsystemer. Generell mobilitet Resultater av PBT og vpvbvurderinger Dette produktet kan blandes med vann. Ikke kjent Andre uheldige effekter Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Må ikke slippes ut i avløp, jord eller vannløp. Det kan ikke utelukkes at stoffet er farlig for omgivelsene ved uprofesjonell håndtering eller fjerning. AVSNITT 13: Instrukser om deponering Avfallsbehandlingsmetoder 1367 Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 17Oktober2014 Utgivelsesdato: 22August / 10

8 Restavfall Forurenset emballasje Avfallskode, EU Deponeringsmetoder/inform asjon Spesielle forsiktighetsregler Tomme beholdere eller fôringer kan inneholde produktrester. Dette stoffet og beholderen må avhendes på sikker måte (se: avhendingsanvisninger). Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. Tomme beholdere bør fraktes til et godkjent avfallshåndteringsanlegg for gjenvinning eller kasting. Da tomme beholdere kan inneholde produktrester, må advarselsmerkingen følges selv etter at beholderen er tømt. Avfallskoden bør fastsettes etter drøfting mellom brukeren, produsenten og avfallsfjerningsfirmaet. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent mottaksstasjon. Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall. Ikke la dette materialet renne ned i avløp/vannforsyning. Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder. Avhend innhold/beholder i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter. Avhendes i samsvar med alle gjeldende forskrifter. AVSNITT 14: Transportopplysninger ADR Ikke regulert som farlig gods. RID Ikke regulert som farlig gods. ADN Ikke regulert som farlig gods. IATA Ikke regulert som farlig gods. IMDG Ikke regulert som farlig gods Transport i bulk, i samsvar med vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBCkoden AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger Dette stoffet/blandingen er ikke egnet for transport i større mengder Sikkerhets, helse og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen EUforskrifter Forskrift (EU) nr. 2037/2000, Stoffer som nedbryter ozonlaget, Anneks I Forskrift (EU) nr. 2037/2000, Stoffer som nedbryter ozonlaget, Anneks II Forskrift (EU) nr. 850/2004, Persistent, organisk forurensning, Anneks I Forskrift (EU) nr. 689/2008, Import og eksport av farlige kjemikalier, Anneks I, Del 1 Forskrift (EU) nr. 689/2008, Import og eksport av farlige kjemikalier, Anneks I, Del 2 Forskrift (EU) nr. 689/2008, Import og eksport av farlige kjemikalier, Anneks I, Del 3 Forskrift (EU) nr. 689/2008, Import og eksport av farlige kjemikalier, Anneks V Forskrift (EU) nr. 166/2006 vedlegg II: Register over utslipp og transport av forurensende stoffer Forskrift (EU) nr. 1907/2006, Artikel 59(1). Kandidatlisten Autorisasjoner Forskrift (EU) nr. 1907/2006 REACH anneks XIV, Stoffer som krever godkjenning, med endringer Bruk og restriksjoner Forskrift (EU) nr. 1907/2006 anneks XVII, Stoffer med restriksjoner på markedsføring og bruk Ikke regulert. Direktiv 2004/37/EØF: om vern av arbeidstakere mot farer ved å være utsatt for kreftfremkallende eller mutagene stoffer på arbeidsplassen 1367 Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 17Oktober2014 Utgivelsesdato: 22August / 10

9 Direktiv 2004/37/EØF, Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for kreftfremkallende eller mutagene stoffer på arbeidsplassen Ikke regulert. Direktiv 92/85/EØF: Iverksetting av tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller som ammer Ikke regulert. Andre EUforskrifter Direktiv 96/82/EU (Seveso II) om kontroll av farene ved alvorlige ulykker som omfatter farlige stoffer Ikke regulert. Direktiv 98/24/EF, Vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot risiko i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen. Gjelder alltid. Direktiv 94/33/EF om vern av unge personer på arbeidsplassen Andre forskrifter Nasjonale forskrifter Sikkerhetsvurdering, kjemikalier Internasjonale stofflister Produktet er klassifisert og merket i henhold til EFforskrifter eller respektive nasjonale lover. Dette sikkerhetsdatabladet overholder kravene i EUforskrift nr. 1907/2006. Det er ikke tillatt for personer under 18 år å arbeide med dette produktet, iht. EUdirektiv 94/33/EC, som gjelder beskyttelse av ungdom på arbeidsplassen. Følg nasjonalt regelverk for arbeid med kjemiske stoffer. Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering. Land eller region Navn på kjemikaliefortegnelse På inventar (ja/)* Australia Australsk inventarliste over kjemiske stoffer (AICS) Kanada Kanada Kina Europa Europa Japan Korea Nyzealand Fillipinene USA og Puerto Rico Innenlandsk substansliste (DSL) Utenlandsk stoffliste (NDSL) Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC) Europeiskinventarliste over nye og eksisterende kjemikalier (EINECS) European List of Notified Chemical Substances (ELINCS) Inventory of Existing and New Chemical Substances (ENCS) Existing Chemicals List (ECL) New Zealandinventarliste Filippinsk inventarliste over kjemikalier og kjemiske stoffer (PICCS) Lov om kontroll av giftige stoffer (Toxic Substances Control Act TSCA) inventar Et "Ja" indikerer at alle komponentene i dette produktet er i overenstemmelse med inventarkravene administrert av det (de) bestemmende land AVSNITT 16: Andre opplysninger Liste over forkortelser Referanser Informasjon om evalueringsmetoden som førte til klassifiseringen av blandingen Fullstendig tekst i alle erklæringer eller R og Hsetninger er angitt under avsnitt 2 til 15 STP: Sewage Treatment Plant Klassiseringen m.h.t. helse og miljøfare er utledet med en kombinasjon av beregningsmetoder og testdata, hvis tilgjengelig. R20 Farlig ved innånding. R36 Irriterer øynene. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. H290 Kan være korrosivt for metaller. H317 Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. H318 Forårsaker alvorlige øyeskader. H331 Toksisk ved innånding. Ja Ja Ja Ja Ja 1367 Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 17Oktober2014 Utgivelsesdato: 22August / 10

10 Revisjonsinformasjon Opplæringsinformasjon Ansvarsfraskrivelse H411 Toksisk for vannlevende organismer, med langtidseffekter. H412 Skadelig for vannlevende organismer, med langtidseffekter. Ingen. Les sikkerhetsanvisningene, sikkerhetsdatabladet og nødprosedyrene før håndtering. Følg opplæringsanvisningene når du håndterer dette materialet. Informasjonen i databladet er basert på beste tilgjengelige kunnskap og erfaring. PRODUSENTENS ANSVARSFRASKRIVELSE: Opplysningene i dette databladet var etter vår beste viten, informasjon og overbevisning, korrekt på revisjons og utgivelsesdato. Produsenten kan ikke komme med noe utsagn eller garanti med hensyn til hvor nøyaktig, pålitelig eller fullstendig informasjonen er, og kan heller ikke påta seg noe som helst ansvar for hvordan den brukes. Det påligger brukeren å fastslå på forhånd hvorvidt informasjonen er kurant, hensiktsmessig og egnet for tiltenkt bruk. Ingen av våre representanter er autorisert til å avstå fra denne bestemmelsen. Vennligst kontakt oss for å sjekke dokumentets nøyaktighet dersom det er gått 3 år eller mer siden revisjonsdato Versjonsnummer: 01 Revisjonsdato: 17Oktober2014 Utgivelsesdato: 22August / 10

SIKKERHETSDATABLAD. Ingen. Blandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering.

SIKKERHETSDATABLAD. Ingen. Blandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Part Number

Detaljer

HMS-DATABLAD. HP ElectroInk Calibration Cartridge Light Magenta for WS6000, W7200 Q4190A N/A

HMS-DATABLAD. HP ElectroInk Calibration Cartridge Light Magenta for WS6000, W7200 Q4190A N/A HMSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Utstedelsesdato

Detaljer

HMS-DATABLAD. Kontakt med hud og øyne kan medføre irritasjon.

HMS-DATABLAD. Kontakt med hud og øyne kan medføre irritasjon. HMSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer C1Q40Series N/A

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETS DATAB LAD

SIKKERHETS DATAB LAD SIKKERHETS DATAB LAD AVSNITT 1: Identifika sjon av stoffet/bl andingen og av selskapet/ foret aket 1.1. Produktide ntifi kator Handelsnav n eller benevnelse på blandingen Registreri ngsnu mmer Synonymer

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma 1.1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Castrol

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD Q8 Moto SBK 10W40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Europa

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Europa I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Europa 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktbeskrivelse SIKKERHETSDATABLAD Type produkt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Type produkt Andre identifiseringsmåter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg IINorge SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST OG SPERREGRUNN AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad

Detaljer

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD OPTI-START 12-23-0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * *

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * 1.1 Produktidentifikator: Materialets navn: OBJET HA FULLCURE630, CLEAR Kjemisk familie akrylholdige blandinger

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com DEL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Materialnavn : Produktkode : 001D8528 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer