Sikkerhetinformasjonsskjema (Utarbeidet i samsvar med EC Nr. 1907/2006 og EC Nr. 453/2010 Anneks II)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetinformasjonsskjema (Utarbeidet i samsvar med EC Nr. 1907/2006 og EC Nr. 453/2010 Anneks II)"

Transkript

1 Sikkerhetinformasjonsskjema (Utarbeidet i samsvar med EC Nr. 1907/2006 og EC Nr. 453/2010 Anneks II) Dette sikkerhetinformasjonsskjemaet kansellerer og erstatter alle foregående SIS for dette produktet DEL 1 IDENTIFISERING AV FIRMAETS/FORETAKETS STOFF/BLANDING 1.1 Produktidentifikator A Perfect Day Referanser: Prolitec 5031 Firmenich KW 1.2 Relevant identifisert bruk av stoffet og bruk som ikke anbefales Relevant identifisert bruk er lavkonsentrert luftbehandlingsapplikasjoner med Prolitec Air/Q Atmospheres seriens kontinuerlige mikrodråpegenererings- og diffusjonssytemer. Kun for relevant identifisert bruk. 1.3 Kontaktinformasjon til leverandøren av sikkerhetinformasjonsskjemaet Prolitec Inc W. Canal Street Milwaukee, WI USA Tel: Fax Norsk kontakt: Ambius Frysjaveien OSLO, Norway T: Nødtelefonnummer For kjemiske krisesituasjoner (søl, lekasje, kontakt eller uhell) Ring INFOTRAC: (i USA) eller (utenfor USA). DEL 2 FAREIDENTIFISERING Relevant til eksponert kontakt med konsentrat slik som kan skje ved uheldig søl. Sikkerhetinformasjon for det relevante identifiserte bruket som definert i Del 1.2 ovenfor innebærer i Del Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering ifølge regulering (EC) N 1272/2008 [CLP/GHS] Allergifremkallende - Cat. 1B Miljøfarlig (kronisk) - Cat. 2 H317 H Klassifisering ifølge 67/548/EEC eller 1999/45/EC (se Del 16 for all tekst om risikofraser) Symboler: Side 1 su 12

2 Xi N Irriterende Farlig for omgivelsene Risikofraser: R43 Kan gi allergi ved hudkontakt R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Tilleggsinformasjon 2.2 Etikettelementer Faresymboler: Fullstendig tekst over oppførte utsagn: Se Del 16 Signalord: Advarsel Fareutsagn: H317 H411 Forsiktighetsutsagn: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P273 Unnga utslipp til miljøet. P280 Benytt vernehansker /vernebriller. P VED HUDKONTAKT:Vask med mye sa pe og vann. P Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Tilleggsfareinformasjon (EU): Inneholder: Eugenol, Coumarin, Methylenedioxy-Me-; Hydrocinnamald, Limonene, Acetyltetramethyloctaline, Citronellol, Benzyl; Salicylate, Hexylcinnamal, Butylphenylmethylpropional. Fareinduktorer: Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester; Octanal, 2-(phenylmethylene)-; Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-; 2H-1-Benzopyran-2-one 2.3 Andre farer Ingen informasjon er tilgjengelig for øyeblikket. Del 3 KOMPOSISJON/INFORMASJON OM INGREDIENSER 3.1 Stoffer Gjelder ikke 3.2 Blandinger Side 2 su 12

3 10-20% Limonene N CAS : / N EINECS: Klassifikasjon: Xi N - R38,R43,R50/53,R65,R10 Aspirasjonsfare - Cat. 1 [H304] Flammable Liquid - Cat. 3 [H226] Hudirritasjon - Cat. 2 [H315] Hudsensibilisering - Cat. 1 [H317] Miljømessig risiko (akutt) - Cat. 1 [H400] Miljømessig risiko (kronisk) - Cat. 1 [H410] 10 20% 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one N CAS: , , / N EINECS: Klassifikasjon: Xi N R38, R43, R51/53 Skin Irritation Cat. 2[H315] Hudsensibilisering Cat. 1 [H317] Miljømessig risiko (kronisk) Cat. 2 [H411] 5 10% 2-(4-tertbutylbenzyl)propionaldehyde N CAS: / N EINECS: Klassifikasjon: Xn Xi R22, R38, R43, R51/53 Akutt giftighet Cat. 4 [H302] Skin Irritation Cat. 2 [H315] Hudsensibilisering Cat. 1 [H317] Miljømessig risiko (kronisk) Cat. 2 [H411] 1 10% alpha-hexylcinnamaldehyde N CAS: / N EINECS: Klassifikasjon: Xi R38, R43 Skin Irritation Cat. 2 [H315] Hudsensibilisering Cat. 1 [H317] 0 10% Linalool N CAS: / N EINECS: Klassifikasjon: Xi R38 Skin Irritation Cat. 2 [H315] Eye Irritiation Cat. 2 [H319] % 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran N CAS: / N EINECS: Klassifikasjon: N R50/53 Miljømessig risiko (kronisk) Cat. 1 [H410] Miljømessig risiko (akutt) Cat. 1 [H400] 1 10% pentadecan-15-olide N CAS : / N EINECS: Side 3 su 12

4 Klassifikasjon: R43 Hudsensibilisering Cat. 1 [H317] 0 2.5% 2-tert-butylcyclohexylacetate N CAS : / N EINECS: Klassifikasjon: N R51/53 Miljømessig risiko (kronisk) Cat. 2 [H411] 0 10% linalyl acetate N CAS : / N EINECS: Klassifikasjon: Xi R38 Skin Irritation Cat. 2 [H315] Øyeirritasjon Cat. 2 [H319] % Limonene N CAS : / N EINECS: Klassifikasjon: Xn N - R38,R43,R50/53,R65,R10 Aspirasjonsfare - Cat. 1 [H304] Flammable Liquid - Cat. 3 [H226] Skin Irritation - Cat. 2 [H315] Hudsensibilisering - Cat. 1 [H317] Miljømessig risiko (akutt) - Cat. 1 [H400] Miljømessig risiko (kronisk) - Cat. 1 [H410] Del 4 FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Som med alle potensielle forgiftningstilfeller: tilkall medisinsk hjelp umiddelbart. I tilfelle kontakt med øye: Skyll gjentatte ganger med vann i minst 10 minutter. Tilkall medisinsk hjelp dersom irritasjonen vedvarer. I tilfelle inhalering: I andre tilfeller enn relevant identifisert bruk: Flytt individet ut til klima med frisk luft. Tilkall medisinsk hjelp med en gang dersom irritasjonen vedvarer. I tilfelle kontakt med hud: Ta av de kontaminerte klærne. Vask huden med store mengder vann (eller vann og såpe). Tilkall medisinsk assistanse hvis irritasjonen vedvarer eller det finnes tegn til vevsskader. I tilfelle inntak: I tilfelle uheldig inntak forekommer må munnen skylles med vann. Innta et glass (ca. 2.5 dl) vann. Ikke fremkall oppkast. Tilkall medisinsk assistanse umiddelbart. Side 4 su 12

5 4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinket Ingen informasjon tilgjengelig for dette produktet 4.3 Indikasjon for umiddelbar medisinsk oppsyn og behov for spesiell behandling Ingen kjente. DEL 5 DEL 6 BRANNVERNSTILTAK 5.1 Brannslukningsmiddel Bruk passende brannslukkingsapparater med skum, karbondioksid eller tørre kjemikalier. 5.2 Spesielle farer som oppstår fra stoffer eller blandinger Ingen kjente. 5.3 Råd til brannmenn Ikke bruk høytrykkstråler. Bruk pusteutstyr i tilfelle dårlig ventilering. TILTAK FOR UHELDIGE SØL 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødtiltak For personell som ikke jobber med krisesituasjoner: Bruk vernehansker når du håndterer søl. Ikke røyk. Unngå nakne flammer eller andre brannfarlige kilder som elektrisk utstyr. Unngå kontakt med hud eller øyer og pusting av damp. Benytt vanlige vaskerutiner. Sikre nok ventilering i områder som har blitt utsatt for søl. Følg førstehjelptiltak som beskrevet i punkt 4 ovenfor For krisesituasjonarbeidere: Følg anbefalingen i punkt Miljørelaterte forholdsregler Ikke hell ned i avløpsrør eller forstyrr akvatiske miljø. 6.3 Metoder og materiale for samling og vasking For kontaminering: Små søl kan tørkes opp med håndkle eller papir. Bruk standard absorpsjonmidler som sagmugg, sand eller vermiculite For vasking: Bruk håndkle eller papir for søl fra små beholdere. Bruk absorpsjonmidler som sagmugg, vermiculite eller sand I tilfelle et søl har forekommet fra en større beholder. Kast utstyr som har blitt brukt til vasking i henhold til lovverkets reguleringer. 6.4 Referanser til andre deler Vennligst se deler 4, 5, 7 og 16 for videre informasjon. DEL 7 HÅNDTERING OG OPPBEVARING Side 5 su 12

6 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Forsegl alltid beholdere som har blitt fjernet fra enheten på nytt. Oppbevar beholderne i stående stilling etter åpning av forsegling. Unngå kontakt med hud og øyer Kle på deg passende vernehansker og vernebriller Ingen røyking; unngå antenningskilder Unngå utsettelse for høye temperaturer under behandling Ikke innta eller påfør hud Følg gode personlige vaskerutiner Sørg for god ventilering i område hvor produkt håndteres Vernetiltak Sørg for streng kontroll over støvopphoping. Sørg for passelig ventilering, unngå nakne flammer og andre antenningskilder Råd angående generisk jobbrelatert hygiene Benytt gode vaskerutiner. 7.2 Forhold for sikker oppbevaring, inkludert inkompatible forhold Oppbevar i stående beholdere i hovedesken i romtemperatur i ly fra sollys. 7.3 Spesifikk sluttbruk Miljøduft. DEL 8 EKSPONERINGSKONTROLL 8.1 Kontrollparametere: : dipenten (Alle former) Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (1996-FEB) GJENNOMSNITTS (1996-FEB) : 25 ppm, 8 timer (Alle former) GJENNOMSNITTS (1996-FEB) : 140 mg/m3, 8 timer (Alle former) Se også Del Eksponeringskontroll Unngå eksponering av høye temperaturer; oppretthold passende ventilering Passende ingeniørkontroll Oppretthold passende ventilering når produktet håndteres. Under relevant identifisert bruk bruk kun som påvist Miljøeksponeringskontroll Under relevant identifisert bruk, bruk kun som påvist. Minimer utslipp i miljøet under håndtering av vesken Personlig beskyttelse Side 6 su 12

7 Personlig verneutstyr kreves ikke under relevant identifisert bruk og håndtering av beholdere. Vernehansker og vernebriller kreves under håndtering av store mengder veske eller tørking av søl. DEL 9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Informasjon om de grunnleggende fysiske og kjemiske egenskapene (a) Utseende: VESKE Farheløs til svak gul (b) Duft Sterk parfyme (c) Duftterskel Ikke tilgjengelig (d) ph Ikke tilgjengelig (e) Smeltepunkt/Frysepunkt C Ikke tilgjengelig (f) Initierende kokepunkt/rekkevidde C Ikke tilgjengelig (g) Flammepunkt 83 C / F (h) Fordampingshastighet Ikke tilgjengelig (i) Antennelighet Lav (j) Øvre/Nedre eksplosjonsgrenser Ikke tilgjengelig (k) Damptrykk <.1 20 C (l) Damptetthet Not applicable (m) Relativ tetthet (n) Vannoppløselighet Gjelder ikke (o) Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann): Gjelder ikke (p) Autoantennelig temperatur Ukjent (q) Nedbrytningstemperatur Ikke tilgjengelig (r) Viskositet Ikke tilgjengelig (s) Eksplosive egenskaper Ingen (t) Oksiderende egenskaper Ikke et oksiderende middel 9.2 Annen informasjon None DEL 10 STABILITET REAKSJONSMØNSTER 10.1 Reaksjonsmønster Ingen kjent reaksjon med vann Kjemisk stabilitet Viser ingen reaksjonsfare. Vanligvis stabil under økte temperaturer og trykk. Er ikke utsatt for eksplosiv nedbrytning. Den er ikke selvantennelig og donerer ikke oksygenmolekyler. Kombinerer seg ikke med organiske materialer for å skape eksplosive blandinger. Undergår ikke farlig eksotermisk polymerisering Mulighet for farlige reaksjoner Ikke kjent Forhold som bør unngås Unngå kontakt med oksiderende midler. Unngå temperaturer over 5º C under flammepunktet. Beholdere og lukkede beholdere bør ikke oppvarmes Inkompatible materialer Side 7 su 12

8 Unngå oksiderende midler Farlige nedbrytningsprodukter Kontakt med vann eller oppbevating under anbefalte forhold produserer ikke farlige nedbrytningsprodukter. DEL 11 DEL 12 TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Denne blandingen har ikke blitt utsatt for toksikologiske prøver i seg selv. Helseklassifiseringskriterier møtes, ifølge tilgjengelig informasjon om komponentene. ØKOLOGISK INFORMASJON 12.1 Giftighet Denne blandingen har ikke blitt øko-giftighetstestet i seg selv. Dette preparatet skal betraktes og behandles som om den er potensielt miljøfarlig og behandles med omhu på bakgrunn av vansker med å bruke nåværende standard evalueringsteknikker for øko-giftighet for å klare å forutse virkningene av forskjellige utslippsmetoder på sårbare eller lokaliserte deler av økosystemet Vedvarende biologisk nedbrytbarhet Ikke fastslått Biologisk akkumulerende potensiale Ikke fastslått Bevegelighet i jord Ikke fastslått Resultater av PBT og vpvb vurderinger Møter ikke kravene til vurdering 12.6 Andre ugunstige effekter Ingen kjente. DEL 13 DEPONERING AV VURDERINGER 13.1 Avfallbehandlingsmetoder De beste måtene å deponere et produkt er ifølge produktets instruksjoner. Depondering må foretaes i samsvar med lokale og nasjonale krav. Dette produktet er miljøfarlig. Ikke deponer det i kloakken, avløp eller i vannsystem. Dette produktet må kastes som miljøfarlig søppel. Den tomme beholderen kan deponeres som kontrollert avfall i samsvar med gjeldende reguleringer. Beholderne kan resirkuleres i enkelte land som er utstyrt til å resirkulere Polypropylen. Side 8 su 12

9 DEL 14 TRANSPORTINFORMASJON 14.1 UN nummer: Skikkelig forsendingsnavn: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GALAXOLIDE) 14.3 Transportfarlig klasse: ADR/RID 9 IMDG 9 IATA Innpakkingsgruppe: ADR/RID III IMDG III IATA III 14.5 Miljøfare: Marineforurensende 14.6 Spesielle forholdsregler for bruker: Ingen Begrenset mengdeunntak Transport er henhold til IATA og IMO begrensede mengdeunntak. De individuelle indre pakkene overgår ikke 5 liter og hovedesken overgår ikke 30 kilo. Transportbermerkning Lokale eller nasjonale krav kan medvirke lasten av dette produktet. DEL 15 DEL 16 REGULATORISK INFORMASJON 15.1 EU-forskrifter Ingen relevant informasjon på nåværende tidspunkt Kjemisk sikkerhetsvurdering Ingen informasjon er tilgjengelig ved dette tidspunkt. ANNEN SIKKERHETSINFORMASJON 16.1 Gjennomgang 15-Mar-13 Versjon Nøkkel-litteraturreferanser og informasjonskilder Research Institute for Fragrance Materials (Forskningsinstitutt for duftmaterialer (RIFM)) Side 9 su 12

10 OECD SIDS Organization for Economic Cooperation and Development (Organisasjon for Økonomisk Samarbeid og Utvikling (OECD)), United States Environmental Protection Agency (Amerikansk miljøvernbyrå). Frivillig prøveprogram for kjemikalier i høy volum COUNCIL DIRECTIVE (RÅDSDIREKTIV) 98/24/EC av 7. April 1998 Helse- og sikkerhetsvern av arbeidere fra risikoer relatert til kjemiske midler på job (fjortende individuelle direktiv innen artikkelens betydning 16(1) av Direktiv 89/391/EEC) EU IUCLID International Uniform Chemical Information Data Base (Internasjonal Uniform Kjemisk Informasjonsdatabase) European Chemicals Agency European Commission Council Directive (Europeiske kjemikaliebyrå europeisk kommisjonrådsdirektiv) 98/24/EC de første og andre listene av IOELs and endrende Direktiver 91/322/EEC og 2000/39/EC. (98/24/EC) American Congress of Governmental and Industrial Hygienist (Amerikansk Kongresse for Statlige og Industrielle Hygienearbeidere ( ACGIH )) Terskelbegrensede verdier (TLV) og Biologiske Eksponeringsindekser (BEI) inkludert TLV TWA (tidsveid gjennomsnitt; TLV STEL (korttids eksponeringsgrense); og TLV-C (tak). ( ACGIH ) Institutt National de Recherche et de Sécurité (INRS) Valeurs limites d'exposition professionnelle (Jobbrelaterte Eksponeringsgrenser eller OELs) aux agents chimiques en France, Aide-mémoire technique ED 984. Comité Scientifique pour la Surveillance des Atmosphères de Travail (Vitenskapelig Komite for Overvåking av Arbeidsplassen), jobber under Høyrådet for Forebygging av Yrkesrisikomiljø. U.S. Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration ((Amerikansk Departement for Arbeid, Yrkessikkerhet og Helseadministrasjon) OSHA) 29 CFR Underdel Z, Tabell Z-1 TLV-TWA maksimale fortløpende eksponeringsbegrensninger. US State of California, Environmental Protection Agency (Den Amerikanske Stat California, Miljøvernsbyrå) Office of Health Hazard Assessment (Kontor for Helsevurdering) OEHHA), Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of (Trygg Drikkevann og Giftig Forebyggingslov) Maksimal fortløpende eksponering av TLV-TWA grenser. German Federal Ministry of Labor and Social Affairs (BMAS) TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure Limits) Ausschuss für Gefahrstoffe - AGS-Geschäftsführung - BAuA Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Spain Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 16.3 Sikkerhetsinformasjon på arbeidsplass for relevant identifisert bruk ACGIH, EU, EU medlemsstater og andre nasjonale organisasjoner, inkludert de som står oppført under 16.1 ovenfor har etablert yrkesrelaterte eksponeringsgrenser (OELs) for konsentrasjoner av farlige midler i luften på arbeidsplassen ( Begrensninger ). Grenseverdien er grensen tidsveid gjennomsnitt av konsentrasjonen av et stoff i liften innen pusterommet til arbeider over en spesifisert periode som vanligvis er 40 timer per uke gjennom 40 år. Grensene, avhengig av deres kilde, kalles også Indicated Occupational Exposure Limit ((Indikert Yrkeeksponeringsgrenser) IOEL) eller Threshold Limit Value ((Terskelbegrenset Verdi (TLV- TWA). Side 10 su 12

11 Produkter inneholder stoffer som overholder begrensninger på arbeidsplassen Sikkerhetsvurdering på arbeidsplassen Det relevante identifiserte bruket av produktet har blitt vurdert for sikkert på arbeidsplassen i betraktning: (A) gjennomsnittlig luftbåren konsentrasjon (oppført som «parts per million PPM» (deler per million) av den totale blandingen når dufteffekten vurderes av mennesket som uutholdelig; (B) vektvolumet av stoffet (oppført i %) av vekten til den totale blandingen representert av stoffet som en proporsjon av blandingen; (C) det maksimale gjennomsnittlige potensiale av luftbåren konsentrasjon av stoffet; og (D) den trygge grensen. Sikkerhetvurderingsformelen er A (ppm) x B (%) = C som da sammenlignes med grensen i D Beslutning av arbeidssikkerhet Ozon Det relevante identifiserte bruket av produktet regnes til å ikke overgå grensene som har blitt etablert av organisasjonene som står oppført under punkt Formelen inneholder ikke ozon og relevant identifisert bruk genererer ikke ozon. Formelen inneholder ingen giftige kjemikalier eller kjemikalier med rapporteringskrav under Del 313 av Tittel III av Superfund Amendments and Reauthorization Act (Superfondendringer og Reautoriseringslov) av Inntaksgiftighet Den sannsynlige dødlige dosen av formelen for en person som veier 68 kilo er ml ifølge Gosselin formelen. Ifølge Hodge og Sterner skalaen er giftighetsklassifiseringen til formelen estimert til nivå 3 eller Middels giftig. Gosselin, Smith og Hodge Skalaen er nivå 3 eller Middels giftig IFRA Sertifisering og Sikkerhetsvurdering for Hudkontakt DUFT IFRA GRUPPE IFRA ANALYSE A Perfect Day 11A Ubegrenset IFRA gruppe 11A inkluderer; Luftfriskere og dufter av alle typer (innpluggbare, faststoffsubstrat, membranspredning, omgivelsesduft, elektrisk) unntatt sprayprodukter. Duftspredningsystemer med tørrluftteknologi som frigjør duft uten spray, spraybokser eller varme oljer (forstøvningsteknologi). Basert på sikker informasjon generert av Research Institute for Fragrance Materials (Forskningsinstitutt for Duftmaterialer) RIFM dets leverandører og åpen vitenskapelig litteratur. Denne informasjone er evaluert i samsvar med prinsippene under Anneks 1 til International Fragrance Association ((Den Internasjonale Duftforeningen) IFRA praksisregelverk. Anneks 1 krever betraktning om mulige virkninger i huden, inkludert hudirritasjon, sensitivisering med spesiell fokus på effekten av sollys hvis ingrediensene absorberer UV-strålinger. Systematisk giftighet skal også taes i betraktning i forhold til antall som brukes og sannsynlighet for at det kommer inn i kroppen. Det som også taes i betraktning er Side 11 su 12

12 historisk trygg bruk av ingrediensene på angitte konsentrasjonsnivåer, som også kan inntreffe i tilfelle uheldig søl, med rapporter på negative effekter rapportert av dermatologer og andre profesjonelle i legevirksomheten Full tekst med fraser brukes i del 2 S24 Unngå hudkontakt S37 Bruk egnede vernehansker S57 Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. (Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning) S61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P273 Unnga utslipp til miljøet. P280 Benytt vernehansker /vernebriller. P VED HUDKONTAKT:Vask med mye sa pe og vann. P Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P391 Samle opp spill. P363 Tilsølte klær ma vaskes før de brukes pa nytt Full tekst med fraser brukes i del 3 H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. H400 Meget giftig for liv i vann. H373 Kan forårsake organskader. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H302 Farlig ved svelging. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H226 Brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H315 Irriterer huden. R10 Brannfarlig R22 Farlig ved svelging R36 Irriterer øynene R38 Irriterer huden R43 Kan gi allergi ved hudkontakt R48/22 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved svelging R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R62 Mulig fare for skade på forplantningsevnen R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging Side 12 su 12

Sikkerhetinformasjonsskjema (Utarbeidet i samsvar med EC Nr. 1907/2006 og EC Nr. 453/2010 Anneks II)

Sikkerhetinformasjonsskjema (Utarbeidet i samsvar med EC Nr. 1907/2006 og EC Nr. 453/2010 Anneks II) Sikkerhetinformasjonsskjema (Utarbeidet i samsvar med EC Nr. 1907/2006 og EC Nr. 453/2010 Anneks II) Dette sikkerhetinformasjonsskjemaet kansellerer og erstatter alle foregående SIS for dette produktet

Detaljer

Sikkerhetinformasjonsskjema (Utarbeidet i samsvar med EC Nr. 1907/2006 og EC Nr. 453/2010 Anneks II)

Sikkerhetinformasjonsskjema (Utarbeidet i samsvar med EC Nr. 1907/2006 og EC Nr. 453/2010 Anneks II) Sikkerhetinformasjonsskjema (Utarbeidet i samsvar med EC Nr. 1907/2006 og EC Nr. 453/2010 Anneks II) Dette sikkerhetinformasjonsskjemaet kansellerer og erstatter alle foregående SIS for dette produktet

Detaljer

Sikkerhetinformasjonsskjema (Utarbeidet i samsvar med EC Nr. 1907/2006 og EC Nr. 453/2010 Anneks II)

Sikkerhetinformasjonsskjema (Utarbeidet i samsvar med EC Nr. 1907/2006 og EC Nr. 453/2010 Anneks II) Sikkerhetinformasjonsskjema (Utarbeidet i samsvar med EC Nr. 1907/2006 og EC Nr. 453/2010 Anneks II) Dette sikkerhetinformasjonsskjemaet kansellerer og erstatter alle foregående SIS for dette produktet

Detaljer

Sikkerhetinformasjonsskjema (Utarbeidet i samsvar med EC Nr. 1907/2006 og EC Nr. 453/2010 Anneks II)

Sikkerhetinformasjonsskjema (Utarbeidet i samsvar med EC Nr. 1907/2006 og EC Nr. 453/2010 Anneks II) Sikkerhetinformasjonsskjema (Utarbeidet i samsvar med EC Nr. 1907/2006 og EC Nr. 453/2010 Anneks II) Dette sikkerhetinformasjonsskjemaet kansellerer og erstatter alle foregående SIS for dette produktet

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 21/01/2014 Revidert utgave nr.: 15 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: MAN* 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 23/05/2014 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 89 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: FAST FINISH GB07 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes

HMS-DATABLAD. 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter som frarådes FUGGER NORGE AS HMS-DATABLAD Side: 1 Utarbeidelsesdato: 05/01/2012 Revidert utgave nr.: 2 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2.

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/11/2012 Revisjonsdato: 10/05/2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

Revisjon: 20/01/2010 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 20/01/2010 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 743179 4. 0. 3 Kjemikaliets bruksområde: Rengjøringsmiddel Produktkode: 743179 (12 x 90 gram), 743161 (20

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

ABX Pentra HbA1c WB A91A00636CNO 04/02/2010

ABX Pentra HbA1c WB A91A00636CNO 04/02/2010 Materialdatablad ABX Pentra HbA1c WB A91A00636CNO 04/02/2010 1. Produkt- og selskapsidentifisering 1.1. Identifisering av produktet Produktnavn: Produktkode: 1.2. Bruk av produktet ABX Pentra HbA1c WB

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EØF - 2001/58/EF - Norge Topactive LA Kode 10689E Versjon 1 Utstedelsesdato 28 August 2005 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

HMS-DATABLAD QW335 UPOL 335 HIGH GLOSS FINAL GLAZE QW335/1

HMS-DATABLAD QW335 UPOL 335 HIGH GLOSS FINAL GLAZE QW335/1 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 15/02/2012 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: QW335/1 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 03/07/2012 Revisjonsdato: 04/09/2013 Revidert utgave nr.: 4 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

Produktet kan være skadelig dersom det svelges, og kan føre til oppkast, bevisstløshet og diaré. CAS-nr. EC-nummer Navn Konsentrasjon Symbol Risiko

Produktet kan være skadelig dersom det svelges, og kan føre til oppkast, bevisstløshet og diaré. CAS-nr. EC-nummer Navn Konsentrasjon Symbol Risiko Materialdatablad ABX Miniclean 1L 1. Produkt- og firmaidentifikasjon 1.1. Identifikasjon av produktet Produktnavn: ABX Miniclean 1L Produktkode: Ref.: 0403010 1.2. Bruk av produktet Enzymatisk løsning

Detaljer

HMS-DATABLAD. H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. GHS09: Miljø

HMS-DATABLAD. H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. GHS09: Miljø Side: 1 Utarbeidelsesdato: 10-09-2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: VSSK9530 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: PLASTIC SPRAY PRF 202 Dato: 13/10/2006 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes

SIKKERHETSDATABLAD STROVELS BIO SANER. 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Side 1 (6) SEKSJON 1. NAVN PÅ STOFF/BLANDING OG SELSKAP/FORETAK 1.1 Produktbetegnelse Handelsnavn 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes Bruk

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EEC, korrigert ved 2001/58/EF - Norge Aquanta XTR Kode 111099E Versjon 1 Utgitt dato 18 Januar 2007 1. Identifikasjon av kjemikaliet og

Detaljer

CD509 Series Inkjet-utskrift Hewlett-Packard Norge AS Postboks 6700 Etterstad 0609 Oslo Telefon 08800

CD509 Series Inkjet-utskrift Hewlett-Packard Norge AS Postboks 6700 Etterstad 0609 Oslo Telefon 08800 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruk av blandingen Bedriftsidentifikasjon 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER CD509 Series Inkjet-utskrift Hewlett-Packard Norge AS Postboks

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 09/11/2012 Revisjonsdato: 12/09/2013 Revidert utgave nr.: 4 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante,

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator MPR 200 Bulk 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares

Detaljer

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 659292-A 2. 0. 1 Kjemikaliets bruksområde: Engineering Repair Compound Produktkode: 659292 Field 1: Wilhelmsen

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: TURBO OIL PRF 290 Dato: 08/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3

Detaljer

CD574 Series Inkjet-utskrift Hewlett-Packard Norge AS Postboks 6700 Etterstad 0609 Oslo Telefon 08800

CD574 Series Inkjet-utskrift Hewlett-Packard Norge AS Postboks 6700 Etterstad 0609 Oslo Telefon 08800 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruk av blandingen Bedriftsidentifikasjon CD574 Series Inkjet-utskrift Hewlett-Packard Norge AS Postboks 6700 Etterstad 0609 Oslo Telefon

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 30/07/2015 Revidert utgave nr.: 10 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: XSGG40*L 1.2. Relevante,

Detaljer

HMS-DATABLAD POLYESTER RESIN CONTAINING STYRENE

HMS-DATABLAD POLYESTER RESIN CONTAINING STYRENE Side: 1 Utarbeidelsesdato: 06/07/2009 Revisjonsdato: 13/02/2012 Revidert utgave nr.: 8 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer:

Detaljer

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Bruksområde: Firma : Håndrensekluter Bulk Rensemidler - Kraftig Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011 Fax: (+32)(0)52/450034 E-mail

Detaljer

ABX Minilyse LMG 1L A91A00247FNO Revisjon 04/11/2009

ABX Minilyse LMG 1L A91A00247FNO Revisjon 04/11/2009 Materialdatablad ABX Minilyse LMG 1L A91A00247FNO Revisjon 1. Produkt- og firmaidentifikasjon 1.1. Identifikasjon av produktet Produktnavn: ABX Minilyse LMG 1L Produktkode: Ref.: 0702010 1.2. Bruk av produktet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: ELECTRICAL CONTACT CLEANER / DEOXIDISER GA10 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1

Detaljer

Sikkerhets data blad i henhold til 1907/2006/EC, artikkel 31

Sikkerhets data blad i henhold til 1907/2006/EC, artikkel 31 Side 1/5 Utskriftsdato 19.12.2011 1 Identifisering av stoff/blanding og av produsent/leverandør Produkt identifikasjon Art.nr.: 241300/RN 110584 Relevant identifisering av stoffet eller blandingens bruk

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oxalsyre Kode 113072E Versjon 1 Revisjonsdato 19 august 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Identifikasjon

Detaljer

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Bruksområde: Firma : POLISH & WAX Bulk Bilpleie Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011 Fax: (+32)(0)52/450034 E-mail

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavm: Produktkode: Firmaidentifikasjon: WAX SPRAY GA06 W R DAY LTD 6 MANOR INDUSTRIAL ESTATE COMEYTROWE TAUNTON TA1 4EF UK +44 1823 276506 www.gulfmultiauto.com

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EEC, korrigert ved 2001/5/EF - Norge Trimeta LPC Kode 111132E Versjon 1 Utgitt dato 7 Februar 2007 1. Identifikasjon av kjemikaliet og

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: MULTI SPRAY PRF 5-99 Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: INSTRUMENT GLYCEROL Produktnr.: 4392215 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

HMS-DATABLAD KEMECTANT EB3. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer.

HMS-DATABLAD KEMECTANT EB3. Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Dette produktet har ingen etikettelementer. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 13/02/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: LK-EB3 1.2. Relevante,

Detaljer

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88

3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 63 84 75 00 Telefax: 63 84 17 88 ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad)

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: 10X Instrument Buffer Produktnr.: 4389784 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

HMS-DATABLAD S2005EV EV CLEARCOAT ACCELERATOR S2005EV PAINT PRODUCT CONTAINING MIXTURE OF SOLVENTS

HMS-DATABLAD S2005EV EV CLEARCOAT ACCELERATOR S2005EV PAINT PRODUCT CONTAINING MIXTURE OF SOLVENTS Side: 1 Utarbeidelsesdato: 15/02/2012 Revidert utgave nr.: 2 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: S2005EV 1.2. Relevante,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Aquanta EXTRA Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: FOAM CLEANER PRF BOOSTER Dato: 09/09/2004 1.2 LEVERANDØR: TAEROSOL OY Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel:

Detaljer

Inkjet-utskrift Hewlett-Packard Norge AS Postboks 6700 Etterstad 0609 Oslo Telefon 08800

Inkjet-utskrift Hewlett-Packard Norge AS Postboks 6700 Etterstad 0609 Oslo Telefon 08800 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn 40-6257 Bruk av blandingen Bedriftsidentifikasjon 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Inkjet-utskrift Hewlett-Packard Norge AS Postboks 6700

Detaljer

HMS-datablad 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS-datablad 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruk av bland Bedriftsidentifikasjon 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Klassifisering R52/53 Akutte helseeffekter Hudkontakt Innånding Svelging

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1: Varenavn: Ildfast stein Olivin (Thermtech M100, Thermtech M 100 B, Thermtech M100 BS, Thermtech M80) Revidert dato: 5.10.2012 Erstatter: HMS datablad

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Polix DES Prnr.: 059085 Anvendelse: Desinfeksjonsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

Quick Tack. Alkoholbestandig skum. Karbondioksid (CO2). Bruk IKKE vannstråle. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.

Quick Tack. Alkoholbestandig skum. Karbondioksid (CO2). Bruk IKKE vannstråle. Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltakene Inntak løsningsmidler eller fortynningsmidler. Skyll munnen grundig. Drikk 1-2 glass vann. 4.2. Vanligste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Inntak

Detaljer

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Scrubs hand cleaning towels

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Scrubs hand cleaning towels i henhold til Forordning (EF) nr. 107/2006 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktidentifikator Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk.

HMS - DATABLAD SOFTY MODELLMASSE. Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415 Molde Telefon: 71 19 55 55 Fax: 71 19 55 66 www.nk. Revisjonsdato: 02.11.2007 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Revisjonsdato 02.11.2007 Produsent, importør Internett Norsk Kontorservice Molde as Fabrikkveien 13 6415

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2003-03-12 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 60612 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Peran

Detaljer

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 13/01/2010 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 659276-B 2. 0. 1 Kjemikaliets bruksområde: Engineering Repair Compound Produktkode: 659276 Field 1: Wilhelmsen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Art.nr: 102098 Navn: Fugemasse CT-1 (Quick Tiles) Distribueres og markedsføres av RBI Interiør AS - www.smartpanel.

Sikkerhetsdatablad. Art.nr: 102098 Navn: Fugemasse CT-1 (Quick Tiles) Distribueres og markedsføres av RBI Interiør AS - www.smartpanel. Sikkerhetsdatablad Art.nr: 102098 Navn: Fugemasse CT-1 (Quick Tiles) Distribueres og markedsføres av RBI Interiør AS - www.smartpanel.no Page 1/4 1 Identifikasjon av kjemikaliet / utarbeidelse og selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Multiglans 80. Sist endret: 09.03.2015 Erstatter dato: 02.01.2012 Internt nr. 31011clp

SIKKERHETSDATABLAD. Hagmans Multiglans 80. Sist endret: 09.03.2015 Erstatter dato: 02.01.2012 Internt nr. 31011clp DEL 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Multiglans, Yleiskiilto, Multishine 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Stabicip AD Additiv til industrielt bruk Prnr: 059079 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN.

HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 3223 SANDEFJORD 33476262-33476263- CHEMIAS@MSN. HMS-DATABLAD CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn CHEMIMAX KONTAKTLIM 21 Artikkelnr. 1002 Dekl.nr. PRODUSENT Chemimax Industrier AS Raveien 133 3223 SANDEFJORD

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD XP1 EPOXY PUTTY BASE

SIKKERHETSDATABLAD XP1 EPOXY PUTTY BASE Endret 11/01/2013 Revisjon 3 Erstatter dato 16/05/2005 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 453/2010 I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 I henhold til direktiv 2001/58/EF PUNKT

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon ifølge EF-direktiv 1907/2006 Side: 1 Utarbeidelsesdato: 16.08.2010 Revisjonsdato: 15.03.2013 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog

HMS-datablad Dette HMS-databladet er i overensstemmelse med direktiv 91/155/EU og med NF ISO 11014-1 Produktnavn: Freshpro desinfeksjonsog 1. Produkt: Desinfeksjons- og FRESHPRO for sportshjelmer Ref.nr. 55-100-787 - PRODUSENTENS NAVN: CLADE S.A. 39, route d'avignon F-30490 MONTFRIN - NØDTELEFONNUMMER: INRS TLF. : + 33 (0)1 45 42 59 59 -

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikaliet: Produktnavn: PUNKTERINGSHJELP Pnummer: Bruksområde: Reparasjon av dekk. Dato: 13.12.2001 Revidert: 21.01.2003 2. Opplysninger om kjemisk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KI

SIKKERHETSDATABLAD KI Revisjonsdato: 03.07.2009 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 03.07.2009 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1

HMS-DATABLAD HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SIDE 1 1. PRODUKTNAVN OG LEVERANDØR 1.1 HANDELSNAVN: KONTAKT PRF 7-78 Dato: 10/09/2004 1.2 LEVERANDØR: Taerosol Oy Aakkulantie 21, FIN-36220 KANGASALA Tel: +358 3 356

Detaljer

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Bruksområde: Firma : MOTOR FLUSH Innvendig motorrens Bulk Rensemidler - Kraftig Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011

Detaljer

HMS-DATABLAD. Lubricant for reaming, tapping and drilling

HMS-DATABLAD. Lubricant for reaming, tapping and drilling Side: 1 Utarbeidelsesdato: 04/07/2011 Revidert utgave nr.: 5 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter

Detaljer

HMS - DATABLAD I Henhold til1907/2006/ec, Artikkel 31 Response Enzym Block Small & Large ( Blue )

HMS - DATABLAD I Henhold til1907/2006/ec, Artikkel 31 Response Enzym Block Small & Large ( Blue ) HMS - DATABLAD I Henhold til1907/2006/ec, Artikkel 31 Response Enzym Block Small & Large ( Blue ) 1. IDENTIFIKASJON AF STOFFET/DET KJEMISKE PRODUKT OG AV SELSKAPET/VIRKSOMHETEN Handelsnavn : RESPONSE Enzym

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE PETAMO GHY 133 N Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220

Detaljer

Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg SEKUSEPT AKTIV

Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg SEKUSEPT AKTIV SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg SEKUSEPT AKTIV Kode 114388E Versjon 5 Revisjonsdato 1 oktober 2010 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Identifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD KI 20 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 21.08.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Korrosjonsinhibitor. Revisjonsdato 21.08.2008 Produsent, importør NorKjemi AS Gjerdrumsvei 14 0484

Detaljer

ABX Pentra Bilirubin Direct CP A91A00562DNO 30/03/2010

ABX Pentra Bilirubin Direct CP A91A00562DNO 30/03/2010 Materialdatablad ABX Pentra Bilirubin Direct CP A91A00562DNO 30/03/2010 1. Produkt- og selskapsidentifisering 1.1. Identifisering av produktet Produktnavn: Produktkode: 1.2. Bruk av produktet ABX Pentra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg TP 99

Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg TP 99 SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg TP 99 Kode 106933E Versjon 3 Revisjonsdato 5 oktober 2009 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Identifikasjon av stoffet

Detaljer

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM

HMS - DATABLAD DRAGON EXTREM Revisjonsdato: 25.10.2005 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Produkt type Fasadevask Revisjonsdato 25.10.2005 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med 91/155/EØF - 2001/58/EF - Norge Astri-L Kode 105082E Versjon 1 Utstedelsesdato 22 Juni 2005 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid Veloucid Utarbeidet dato.: 08092003 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Veloucid Jurpleiemiddel Produsent/Importør:

Detaljer

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon

HMS-DATABLAD. Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket. Del 2: Fareidentifikasjon Side: 1 Utarbeidelsesdato: 16/04/2013 Revisjonsdato: 26/02/2015 Revidert utgave nr.: 3 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode:

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Øyne Skylles med vann (bruk helst utstyr til øyevask) inntil irritasjonen går over. Oppsøk lege hvis symptomene ikke forsvinner.

Sikkerhetsdatablad. Øyne Skylles med vann (bruk helst utstyr til øyevask) inntil irritasjonen går over. Oppsøk lege hvis symptomene ikke forsvinner. Sikkerhetsdatablad 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Utarbeidet den: 12022010/ HSV Bruk av produktet Desinfeksjonsmiddel 2. Fareidentifikasjon N Giftig for vannlevende

Detaljer

Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg. Klortablet

Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg. Klortablet SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Klortablet Kode 114159E Versjon 2 Revisjonsdato 9 februar 2010 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Identifikasjon av

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

HMS - DATABLAD. X-Cide 100 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HMS - DATABLAD. X-Cide 100 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER Revisjonsdato: 07.07.2008 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Produkt type Biocid Revisjonsdato 07.07.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig NorKjemi AS Gjerdrumsvei

Detaljer

Produsent: KODAK-INDUSTRIE, Route de Demigny, 71102 CHALON S/SAONE, France. For annen informasjon, Giftinformasjonssentralen telefon: 22-59-13-00

Produsent: KODAK-INDUSTRIE, Route de Demigny, 71102 CHALON S/SAONE, France. For annen informasjon, Giftinformasjonssentralen telefon: 22-59-13-00 Side: 1/5 Erstatter datablad nr. 500000007 godkjent d. 21.08.1998 1. IDENTIFISERING AV STOFF/PRODUKT OG FIRMA Handelsnavn: KODAK X-ray Developer LX-24 Katalognummer (re): 507 0933 - For 2 X 20 liter Produsent:

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Utstedelsesdato 03-aug-2010 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalt bruk BactDisk, BactiBug, Culti-Loops, Quanti-Cult, Quanti-Cult Plus,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2251926 TKN Indikator Lösung

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2251926 TKN Indikator Lösung Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg. MicroCare NOD

Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg. MicroCare NOD SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg MicroCare NOD Kode 113804E Versjon 2 Revisjonsdato 21 juli 2010 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Identifikasjon av

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. iflg. 1907/2006/CE, Article 31. Trykkdato: 06.12.2012 revidert den: 06.12.2012

Sikkerhetsdatablad. iflg. 1907/2006/CE, Article 31. Trykkdato: 06.12.2012 revidert den: 06.12.2012 Side: 1/5 * 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktidentifikator Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 16-mar-2011 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalt bruk SR0048 Laboratoriekjemikalier Selskap Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke,

Detaljer

Revisjon: 01/12/2009 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 01/12/2009 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 619957 4. 0. 3 Kjemikaliets bruksområde: Kalibrerings gass Produktkode: 619957 Minimix disposable cylinder

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. DSD/DPD.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. DSD/DPD. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 15/10/2012 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 5798 Synonymer: OTHER

Detaljer

Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg STAIN-EX 2 NR

Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg STAIN-EX 2 NR SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg STAIN-EX 2 NR Kode 114494E Versjon 1 Revisjonsdato 14 september 2010 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Identifikasjon

Detaljer

ABX Pentra Clean-Chem CP A91A00553BNO 13/06/2005

ABX Pentra Clean-Chem CP A91A00553BNO 13/06/2005 Materialdatablad ABX Pentra Clean-Chem CP A91A00553BNO 13/06/2005 1. Produkt- og selskapsidentifisering 1.1. Identifisering av produktet Produktnavn: Produktkode: 1.2. Selskapsidentifisering ABX Pentra

Detaljer

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret

2. FAREIDENTIFIKASJON Ikke klassifisert som farlig ifølge EFs direktiver for farlige stoffer og farlige preparater. 1272/2008 som endret 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og av selskapet/foretaket Produktidentifikator Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767 E-postadresse

Detaljer

HP ElectroInk Invisible Ink Blue Q4016A. Hewlett-Packard Norge AS Postboks 6700 Etterstad 0609 Oslo Telefon 08800

HP ElectroInk Invisible Ink Blue Q4016A. Hewlett-Packard Norge AS Postboks 6700 Etterstad 0609 Oslo Telefon 08800 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn HP ElectroInk Invisible Ink Blue Q4016A Bruk av bland For bruk sammen med HP Indigo Press series 1000 & 2000 Bedriftsidentifikasjon

Detaljer