Sikkerhetinformasjonsskjema (Utarbeidet i samsvar med EC Nr. 1907/2006 og EC Nr. 453/2010 Anneks II)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetinformasjonsskjema (Utarbeidet i samsvar med EC Nr. 1907/2006 og EC Nr. 453/2010 Anneks II)"

Transkript

1 Sikkerhetinformasjonsskjema (Utarbeidet i samsvar med EC Nr. 1907/2006 og EC Nr. 453/2010 Anneks II) Dette sikkerhetinformasjonsskjemaet kansellerer og erstatter alle foregående SIS for dette produktet DEL 1 IDENTIFISERING AV FIRMAETS/FORETAKETS STOFF/BLANDING 1.1 Produktidentifikator A Perfect Day Referanser: Prolitec 5031 Firmenich KW 1.2 Relevant identifisert bruk av stoffet og bruk som ikke anbefales Relevant identifisert bruk er lavkonsentrert luftbehandlingsapplikasjoner med Prolitec Air/Q Atmospheres seriens kontinuerlige mikrodråpegenererings- og diffusjonssytemer. Kun for relevant identifisert bruk. 1.3 Kontaktinformasjon til leverandøren av sikkerhetinformasjonsskjemaet Prolitec Inc W. Canal Street Milwaukee, WI USA Tel: Fax Norsk kontakt: Ambius Frysjaveien OSLO, Norway T: Nødtelefonnummer For kjemiske krisesituasjoner (søl, lekasje, kontakt eller uhell) Ring INFOTRAC: (i USA) eller (utenfor USA). DEL 2 FAREIDENTIFISERING Relevant til eksponert kontakt med konsentrat slik som kan skje ved uheldig søl. Sikkerhetinformasjon for det relevante identifiserte bruket som definert i Del 1.2 ovenfor innebærer i Del Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering ifølge regulering (EC) N 1272/2008 [CLP/GHS] Allergifremkallende - Cat. 1B Miljøfarlig (kronisk) - Cat. 2 H317 H Klassifisering ifølge 67/548/EEC eller 1999/45/EC (se Del 16 for all tekst om risikofraser) Symboler: Side 1 su 12

2 Xi N Irriterende Farlig for omgivelsene Risikofraser: R43 Kan gi allergi ved hudkontakt R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Tilleggsinformasjon 2.2 Etikettelementer Faresymboler: Fullstendig tekst over oppførte utsagn: Se Del 16 Signalord: Advarsel Fareutsagn: H317 H411 Forsiktighetsutsagn: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P273 Unnga utslipp til miljøet. P280 Benytt vernehansker /vernebriller. P VED HUDKONTAKT:Vask med mye sa pe og vann. P Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Tilleggsfareinformasjon (EU): Inneholder: Eugenol, Coumarin, Methylenedioxy-Me-; Hydrocinnamald, Limonene, Acetyltetramethyloctaline, Citronellol, Benzyl; Salicylate, Hexylcinnamal, Butylphenylmethylpropional. Fareinduktorer: Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester; Octanal, 2-(phenylmethylene)-; Ethanone, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-; 2H-1-Benzopyran-2-one 2.3 Andre farer Ingen informasjon er tilgjengelig for øyeblikket. Del 3 KOMPOSISJON/INFORMASJON OM INGREDIENSER 3.1 Stoffer Gjelder ikke 3.2 Blandinger Side 2 su 12

3 10-20% Limonene N CAS : / N EINECS: Klassifikasjon: Xi N - R38,R43,R50/53,R65,R10 Aspirasjonsfare - Cat. 1 [H304] Flammable Liquid - Cat. 3 [H226] Hudirritasjon - Cat. 2 [H315] Hudsensibilisering - Cat. 1 [H317] Miljømessig risiko (akutt) - Cat. 1 [H400] Miljømessig risiko (kronisk) - Cat. 1 [H410] 10 20% 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one N CAS: , , / N EINECS: Klassifikasjon: Xi N R38, R43, R51/53 Skin Irritation Cat. 2[H315] Hudsensibilisering Cat. 1 [H317] Miljømessig risiko (kronisk) Cat. 2 [H411] 5 10% 2-(4-tertbutylbenzyl)propionaldehyde N CAS: / N EINECS: Klassifikasjon: Xn Xi R22, R38, R43, R51/53 Akutt giftighet Cat. 4 [H302] Skin Irritation Cat. 2 [H315] Hudsensibilisering Cat. 1 [H317] Miljømessig risiko (kronisk) Cat. 2 [H411] 1 10% alpha-hexylcinnamaldehyde N CAS: / N EINECS: Klassifikasjon: Xi R38, R43 Skin Irritation Cat. 2 [H315] Hudsensibilisering Cat. 1 [H317] 0 10% Linalool N CAS: / N EINECS: Klassifikasjon: Xi R38 Skin Irritation Cat. 2 [H315] Eye Irritiation Cat. 2 [H319] % 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran N CAS: / N EINECS: Klassifikasjon: N R50/53 Miljømessig risiko (kronisk) Cat. 1 [H410] Miljømessig risiko (akutt) Cat. 1 [H400] 1 10% pentadecan-15-olide N CAS : / N EINECS: Side 3 su 12

4 Klassifikasjon: R43 Hudsensibilisering Cat. 1 [H317] 0 2.5% 2-tert-butylcyclohexylacetate N CAS : / N EINECS: Klassifikasjon: N R51/53 Miljømessig risiko (kronisk) Cat. 2 [H411] 0 10% linalyl acetate N CAS : / N EINECS: Klassifikasjon: Xi R38 Skin Irritation Cat. 2 [H315] Øyeirritasjon Cat. 2 [H319] % Limonene N CAS : / N EINECS: Klassifikasjon: Xn N - R38,R43,R50/53,R65,R10 Aspirasjonsfare - Cat. 1 [H304] Flammable Liquid - Cat. 3 [H226] Skin Irritation - Cat. 2 [H315] Hudsensibilisering - Cat. 1 [H317] Miljømessig risiko (akutt) - Cat. 1 [H400] Miljømessig risiko (kronisk) - Cat. 1 [H410] Del 4 FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Som med alle potensielle forgiftningstilfeller: tilkall medisinsk hjelp umiddelbart. I tilfelle kontakt med øye: Skyll gjentatte ganger med vann i minst 10 minutter. Tilkall medisinsk hjelp dersom irritasjonen vedvarer. I tilfelle inhalering: I andre tilfeller enn relevant identifisert bruk: Flytt individet ut til klima med frisk luft. Tilkall medisinsk hjelp med en gang dersom irritasjonen vedvarer. I tilfelle kontakt med hud: Ta av de kontaminerte klærne. Vask huden med store mengder vann (eller vann og såpe). Tilkall medisinsk assistanse hvis irritasjonen vedvarer eller det finnes tegn til vevsskader. I tilfelle inntak: I tilfelle uheldig inntak forekommer må munnen skylles med vann. Innta et glass (ca. 2.5 dl) vann. Ikke fremkall oppkast. Tilkall medisinsk assistanse umiddelbart. Side 4 su 12

5 4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinket Ingen informasjon tilgjengelig for dette produktet 4.3 Indikasjon for umiddelbar medisinsk oppsyn og behov for spesiell behandling Ingen kjente. DEL 5 DEL 6 BRANNVERNSTILTAK 5.1 Brannslukningsmiddel Bruk passende brannslukkingsapparater med skum, karbondioksid eller tørre kjemikalier. 5.2 Spesielle farer som oppstår fra stoffer eller blandinger Ingen kjente. 5.3 Råd til brannmenn Ikke bruk høytrykkstråler. Bruk pusteutstyr i tilfelle dårlig ventilering. TILTAK FOR UHELDIGE SØL 6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødtiltak For personell som ikke jobber med krisesituasjoner: Bruk vernehansker når du håndterer søl. Ikke røyk. Unngå nakne flammer eller andre brannfarlige kilder som elektrisk utstyr. Unngå kontakt med hud eller øyer og pusting av damp. Benytt vanlige vaskerutiner. Sikre nok ventilering i områder som har blitt utsatt for søl. Følg førstehjelptiltak som beskrevet i punkt 4 ovenfor For krisesituasjonarbeidere: Følg anbefalingen i punkt Miljørelaterte forholdsregler Ikke hell ned i avløpsrør eller forstyrr akvatiske miljø. 6.3 Metoder og materiale for samling og vasking For kontaminering: Små søl kan tørkes opp med håndkle eller papir. Bruk standard absorpsjonmidler som sagmugg, sand eller vermiculite For vasking: Bruk håndkle eller papir for søl fra små beholdere. Bruk absorpsjonmidler som sagmugg, vermiculite eller sand I tilfelle et søl har forekommet fra en større beholder. Kast utstyr som har blitt brukt til vasking i henhold til lovverkets reguleringer. 6.4 Referanser til andre deler Vennligst se deler 4, 5, 7 og 16 for videre informasjon. DEL 7 HÅNDTERING OG OPPBEVARING Side 5 su 12

6 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering Forsegl alltid beholdere som har blitt fjernet fra enheten på nytt. Oppbevar beholderne i stående stilling etter åpning av forsegling. Unngå kontakt med hud og øyer Kle på deg passende vernehansker og vernebriller Ingen røyking; unngå antenningskilder Unngå utsettelse for høye temperaturer under behandling Ikke innta eller påfør hud Følg gode personlige vaskerutiner Sørg for god ventilering i område hvor produkt håndteres Vernetiltak Sørg for streng kontroll over støvopphoping. Sørg for passelig ventilering, unngå nakne flammer og andre antenningskilder Råd angående generisk jobbrelatert hygiene Benytt gode vaskerutiner. 7.2 Forhold for sikker oppbevaring, inkludert inkompatible forhold Oppbevar i stående beholdere i hovedesken i romtemperatur i ly fra sollys. 7.3 Spesifikk sluttbruk Miljøduft. DEL 8 EKSPONERINGSKONTROLL 8.1 Kontrollparametere: : dipenten (Alle former) Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (1996-FEB) GJENNOMSNITTS (1996-FEB) : 25 ppm, 8 timer (Alle former) GJENNOMSNITTS (1996-FEB) : 140 mg/m3, 8 timer (Alle former) Se også Del Eksponeringskontroll Unngå eksponering av høye temperaturer; oppretthold passende ventilering Passende ingeniørkontroll Oppretthold passende ventilering når produktet håndteres. Under relevant identifisert bruk bruk kun som påvist Miljøeksponeringskontroll Under relevant identifisert bruk, bruk kun som påvist. Minimer utslipp i miljøet under håndtering av vesken Personlig beskyttelse Side 6 su 12

7 Personlig verneutstyr kreves ikke under relevant identifisert bruk og håndtering av beholdere. Vernehansker og vernebriller kreves under håndtering av store mengder veske eller tørking av søl. DEL 9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Informasjon om de grunnleggende fysiske og kjemiske egenskapene (a) Utseende: VESKE Farheløs til svak gul (b) Duft Sterk parfyme (c) Duftterskel Ikke tilgjengelig (d) ph Ikke tilgjengelig (e) Smeltepunkt/Frysepunkt C Ikke tilgjengelig (f) Initierende kokepunkt/rekkevidde C Ikke tilgjengelig (g) Flammepunkt 83 C / F (h) Fordampingshastighet Ikke tilgjengelig (i) Antennelighet Lav (j) Øvre/Nedre eksplosjonsgrenser Ikke tilgjengelig (k) Damptrykk <.1 20 C (l) Damptetthet Not applicable (m) Relativ tetthet (n) Vannoppløselighet Gjelder ikke (o) Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann): Gjelder ikke (p) Autoantennelig temperatur Ukjent (q) Nedbrytningstemperatur Ikke tilgjengelig (r) Viskositet Ikke tilgjengelig (s) Eksplosive egenskaper Ingen (t) Oksiderende egenskaper Ikke et oksiderende middel 9.2 Annen informasjon None DEL 10 STABILITET REAKSJONSMØNSTER 10.1 Reaksjonsmønster Ingen kjent reaksjon med vann Kjemisk stabilitet Viser ingen reaksjonsfare. Vanligvis stabil under økte temperaturer og trykk. Er ikke utsatt for eksplosiv nedbrytning. Den er ikke selvantennelig og donerer ikke oksygenmolekyler. Kombinerer seg ikke med organiske materialer for å skape eksplosive blandinger. Undergår ikke farlig eksotermisk polymerisering Mulighet for farlige reaksjoner Ikke kjent Forhold som bør unngås Unngå kontakt med oksiderende midler. Unngå temperaturer over 5º C under flammepunktet. Beholdere og lukkede beholdere bør ikke oppvarmes Inkompatible materialer Side 7 su 12

8 Unngå oksiderende midler Farlige nedbrytningsprodukter Kontakt med vann eller oppbevating under anbefalte forhold produserer ikke farlige nedbrytningsprodukter. DEL 11 DEL 12 TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Denne blandingen har ikke blitt utsatt for toksikologiske prøver i seg selv. Helseklassifiseringskriterier møtes, ifølge tilgjengelig informasjon om komponentene. ØKOLOGISK INFORMASJON 12.1 Giftighet Denne blandingen har ikke blitt øko-giftighetstestet i seg selv. Dette preparatet skal betraktes og behandles som om den er potensielt miljøfarlig og behandles med omhu på bakgrunn av vansker med å bruke nåværende standard evalueringsteknikker for øko-giftighet for å klare å forutse virkningene av forskjellige utslippsmetoder på sårbare eller lokaliserte deler av økosystemet Vedvarende biologisk nedbrytbarhet Ikke fastslått Biologisk akkumulerende potensiale Ikke fastslått Bevegelighet i jord Ikke fastslått Resultater av PBT og vpvb vurderinger Møter ikke kravene til vurdering 12.6 Andre ugunstige effekter Ingen kjente. DEL 13 DEPONERING AV VURDERINGER 13.1 Avfallbehandlingsmetoder De beste måtene å deponere et produkt er ifølge produktets instruksjoner. Depondering må foretaes i samsvar med lokale og nasjonale krav. Dette produktet er miljøfarlig. Ikke deponer det i kloakken, avløp eller i vannsystem. Dette produktet må kastes som miljøfarlig søppel. Den tomme beholderen kan deponeres som kontrollert avfall i samsvar med gjeldende reguleringer. Beholderne kan resirkuleres i enkelte land som er utstyrt til å resirkulere Polypropylen. Side 8 su 12

9 DEL 14 TRANSPORTINFORMASJON 14.1 UN nummer: Skikkelig forsendingsnavn: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (GALAXOLIDE) 14.3 Transportfarlig klasse: ADR/RID 9 IMDG 9 IATA Innpakkingsgruppe: ADR/RID III IMDG III IATA III 14.5 Miljøfare: Marineforurensende 14.6 Spesielle forholdsregler for bruker: Ingen Begrenset mengdeunntak Transport er henhold til IATA og IMO begrensede mengdeunntak. De individuelle indre pakkene overgår ikke 5 liter og hovedesken overgår ikke 30 kilo. Transportbermerkning Lokale eller nasjonale krav kan medvirke lasten av dette produktet. DEL 15 DEL 16 REGULATORISK INFORMASJON 15.1 EU-forskrifter Ingen relevant informasjon på nåværende tidspunkt Kjemisk sikkerhetsvurdering Ingen informasjon er tilgjengelig ved dette tidspunkt. ANNEN SIKKERHETSINFORMASJON 16.1 Gjennomgang 15-Mar-13 Versjon Nøkkel-litteraturreferanser og informasjonskilder Research Institute for Fragrance Materials (Forskningsinstitutt for duftmaterialer (RIFM)) Side 9 su 12

10 OECD SIDS Organization for Economic Cooperation and Development (Organisasjon for Økonomisk Samarbeid og Utvikling (OECD)), United States Environmental Protection Agency (Amerikansk miljøvernbyrå). Frivillig prøveprogram for kjemikalier i høy volum COUNCIL DIRECTIVE (RÅDSDIREKTIV) 98/24/EC av 7. April 1998 Helse- og sikkerhetsvern av arbeidere fra risikoer relatert til kjemiske midler på job (fjortende individuelle direktiv innen artikkelens betydning 16(1) av Direktiv 89/391/EEC) EU IUCLID International Uniform Chemical Information Data Base (Internasjonal Uniform Kjemisk Informasjonsdatabase) European Chemicals Agency European Commission Council Directive (Europeiske kjemikaliebyrå europeisk kommisjonrådsdirektiv) 98/24/EC de første og andre listene av IOELs and endrende Direktiver 91/322/EEC og 2000/39/EC. (98/24/EC) American Congress of Governmental and Industrial Hygienist (Amerikansk Kongresse for Statlige og Industrielle Hygienearbeidere ( ACGIH )) Terskelbegrensede verdier (TLV) og Biologiske Eksponeringsindekser (BEI) inkludert TLV TWA (tidsveid gjennomsnitt; TLV STEL (korttids eksponeringsgrense); og TLV-C (tak). ( ACGIH ) Institutt National de Recherche et de Sécurité (INRS) Valeurs limites d'exposition professionnelle (Jobbrelaterte Eksponeringsgrenser eller OELs) aux agents chimiques en France, Aide-mémoire technique ED 984. Comité Scientifique pour la Surveillance des Atmosphères de Travail (Vitenskapelig Komite for Overvåking av Arbeidsplassen), jobber under Høyrådet for Forebygging av Yrkesrisikomiljø. U.S. Department of Labor, Occupational Safety and Health Administration ((Amerikansk Departement for Arbeid, Yrkessikkerhet og Helseadministrasjon) OSHA) 29 CFR Underdel Z, Tabell Z-1 TLV-TWA maksimale fortløpende eksponeringsbegrensninger. US State of California, Environmental Protection Agency (Den Amerikanske Stat California, Miljøvernsbyrå) Office of Health Hazard Assessment (Kontor for Helsevurdering) OEHHA), Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of (Trygg Drikkevann og Giftig Forebyggingslov) Maksimal fortløpende eksponering av TLV-TWA grenser. German Federal Ministry of Labor and Social Affairs (BMAS) TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (Occupational Exposure Limits) Ausschuss für Gefahrstoffe - AGS-Geschäftsführung - BAuA Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), Spain Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 16.3 Sikkerhetsinformasjon på arbeidsplass for relevant identifisert bruk ACGIH, EU, EU medlemsstater og andre nasjonale organisasjoner, inkludert de som står oppført under 16.1 ovenfor har etablert yrkesrelaterte eksponeringsgrenser (OELs) for konsentrasjoner av farlige midler i luften på arbeidsplassen ( Begrensninger ). Grenseverdien er grensen tidsveid gjennomsnitt av konsentrasjonen av et stoff i liften innen pusterommet til arbeider over en spesifisert periode som vanligvis er 40 timer per uke gjennom 40 år. Grensene, avhengig av deres kilde, kalles også Indicated Occupational Exposure Limit ((Indikert Yrkeeksponeringsgrenser) IOEL) eller Threshold Limit Value ((Terskelbegrenset Verdi (TLV- TWA). Side 10 su 12

11 Produkter inneholder stoffer som overholder begrensninger på arbeidsplassen Sikkerhetsvurdering på arbeidsplassen Det relevante identifiserte bruket av produktet har blitt vurdert for sikkert på arbeidsplassen i betraktning: (A) gjennomsnittlig luftbåren konsentrasjon (oppført som «parts per million PPM» (deler per million) av den totale blandingen når dufteffekten vurderes av mennesket som uutholdelig; (B) vektvolumet av stoffet (oppført i %) av vekten til den totale blandingen representert av stoffet som en proporsjon av blandingen; (C) det maksimale gjennomsnittlige potensiale av luftbåren konsentrasjon av stoffet; og (D) den trygge grensen. Sikkerhetvurderingsformelen er A (ppm) x B (%) = C som da sammenlignes med grensen i D Beslutning av arbeidssikkerhet Ozon Det relevante identifiserte bruket av produktet regnes til å ikke overgå grensene som har blitt etablert av organisasjonene som står oppført under punkt Formelen inneholder ikke ozon og relevant identifisert bruk genererer ikke ozon. Formelen inneholder ingen giftige kjemikalier eller kjemikalier med rapporteringskrav under Del 313 av Tittel III av Superfund Amendments and Reauthorization Act (Superfondendringer og Reautoriseringslov) av Inntaksgiftighet Den sannsynlige dødlige dosen av formelen for en person som veier 68 kilo er ml ifølge Gosselin formelen. Ifølge Hodge og Sterner skalaen er giftighetsklassifiseringen til formelen estimert til nivå 3 eller Middels giftig. Gosselin, Smith og Hodge Skalaen er nivå 3 eller Middels giftig IFRA Sertifisering og Sikkerhetsvurdering for Hudkontakt DUFT IFRA GRUPPE IFRA ANALYSE A Perfect Day 11A Ubegrenset IFRA gruppe 11A inkluderer; Luftfriskere og dufter av alle typer (innpluggbare, faststoffsubstrat, membranspredning, omgivelsesduft, elektrisk) unntatt sprayprodukter. Duftspredningsystemer med tørrluftteknologi som frigjør duft uten spray, spraybokser eller varme oljer (forstøvningsteknologi). Basert på sikker informasjon generert av Research Institute for Fragrance Materials (Forskningsinstitutt for Duftmaterialer) RIFM dets leverandører og åpen vitenskapelig litteratur. Denne informasjone er evaluert i samsvar med prinsippene under Anneks 1 til International Fragrance Association ((Den Internasjonale Duftforeningen) IFRA praksisregelverk. Anneks 1 krever betraktning om mulige virkninger i huden, inkludert hudirritasjon, sensitivisering med spesiell fokus på effekten av sollys hvis ingrediensene absorberer UV-strålinger. Systematisk giftighet skal også taes i betraktning i forhold til antall som brukes og sannsynlighet for at det kommer inn i kroppen. Det som også taes i betraktning er Side 11 su 12

12 historisk trygg bruk av ingrediensene på angitte konsentrasjonsnivåer, som også kan inntreffe i tilfelle uheldig søl, med rapporter på negative effekter rapportert av dermatologer og andre profesjonelle i legevirksomheten Full tekst med fraser brukes i del 2 S24 Unngå hudkontakt S37 Bruk egnede vernehansker S57 Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. (Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning) S61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. P273 Unnga utslipp til miljøet. P280 Benytt vernehansker /vernebriller. P VED HUDKONTAKT:Vask med mye sa pe og vann. P Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P391 Samle opp spill. P363 Tilsølte klær ma vaskes før de brukes pa nytt Full tekst med fraser brukes i del 3 H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader. H400 Meget giftig for liv i vann. H373 Kan forårsake organskader. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. H302 Farlig ved svelging. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H226 Brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H315 Irriterer huden. R10 Brannfarlig R22 Farlig ved svelging R36 Irriterer øynene R38 Irriterer huden R43 Kan gi allergi ved hudkontakt R48/22 Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved svelging R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R62 Mulig fare for skade på forplantningsevnen R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging Side 12 su 12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12 Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 3 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444 DEL 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFISERING AV PREPARATET: HANDELSNAVN: Handelskode: 1442 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANT IDENTIFISERT

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com DEL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Materialnavn : Produktkode : 001D8528 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25 Sikkerhetsdatablad 30/11/2012, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM

Sikkerhetsskjema KILLER BACT FOAM Sikkerhetsskjema for 22/6/2015, Revisjon 1 Denne versjonen kansellerer og erstatter tidligere versjoner DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge.

SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. Side 1 av 14 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. 1.1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET ELLER STOFFBLANDINGEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Castrol

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Type produkt Andre identifiseringsmåter

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhetsdatablad 21/2/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Europa

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Europa I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Europa 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktbeskrivelse SIKKERHETSDATABLAD Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (SDS)

SIKKERHETSDATABLAD (SDS) SIKKERHETSDATABLAD (SDS) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV PRODUKT (BLANDING) OG LEVERANDØR Produktnavn: Produktnummer: Tiltenkt bruk: BioPlex 2200 25-OH Vitamin D Reagent Pack 665-3750 (200 tester) BioPlex

Detaljer

Pineline Brushshampoo

Pineline Brushshampoo Side nr. 1/11 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1. Identifikasjon for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Kode: 1234-120010 1234-120001 1234-120002 Navn 1.2. Relevant

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD Q8 Moto SBK 10W40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot DEL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Materialnavn Andre identifikatorer : : Marine Fuel oil Fuel oil, residual 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for

Detaljer

Maximum Diesel Performance

Maximum Diesel Performance I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge - Europa 1. SIKKERHETSDATABLAD Maximum Diesel Performance IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon

Detaljer

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD OPTI-START 12-23-0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 3

SIKKERHETSDATABLAD Utgave nr : 3 Side : 1 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikator: Produktnavn : Viskositetsklasse : SAE 5W-30 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet

Detaljer

HMS-DATABLAD. HP ElectroInk Calibration Cartridge Light Magenta for WS6000, W7200 Q4190A N/A

HMS-DATABLAD. HP ElectroInk Calibration Cartridge Light Magenta for WS6000, W7200 Q4190A N/A HMSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Utstedelsesdato

Detaljer