SIKKERHETSDATABLAD Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. - 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Ingen. SDSnummer VS60342 Produktkode , , , 767, 76 Utgivelsesdato 16April2015 Versjonsnummer 02 Revisjonsdato 16April2015 Overgår dato 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Identifiserte bruksområder Blodinnsamlingsslange. Bruksområder som Ingen kjente. frarådes 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør Firmanavn Becton, Dickinson and Company Adresse Belliver industrial Estate Belliver Way, Roborough, Plymouth, PL6 7BP, Storbritannia Telefon +44 (0) Kontaktperson epost 1.4. Nødtelefonnummer +44 (0) AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen Blandingen er vurdert og/eller testet for sine fysiske, helsemessige og miljømessige farer, og følgende klassifisering gjelder. Klassifisering ifølge Direktiv 67/548/EEC og 1/45/EC, med endringer Klassifisering Xi;R3841, R43, N;R51/53 Den fullstendige teksten i alle Rsetningene er vist i avsnitt 16. Klassifisering ifølge EUforskrift nr. 1272/2008, med endringer Helsefarer Etsing/irritasjon på huden Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Hudsensibilisering Miljøfarer Farlig for vannmiljøet, kronisk Kategori 2 Kategori 1 Kategori 1 Kategori 2 H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Oppsummering av farer Fysiske farer Helsefarer Miljøfarer Spesifikke farer Hovedsymptomer 2.2. Merkingselementer Ikke klassifisert for fysiske farer. Irriterer huden. Fare for alvorlig øyeskade. Kan gi allergi ved hudkontakt. Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. I høye konsentrasjoner kan dampene irritere luftveiene. Alvorlig øyeirritasjon. Symptomer kan inkludere sviing, tåredannelse, rødhet, oppsvulming og uklart syn. Kan resultere i permanent øyeskade, inkludert blindhet. Hudkontakt: Kan forårsake rødhet i huden og smerter. Sensibilisering Versjonsnummer: 02 Revisjonsdato 16April2015 Utgivelsesdato: 16April / 8

2 Etikett ifølge EUforskrift nr. 1272/2008, med endringer Inneholder: (+)Vinsyre, Tetradekyltrimetylammoniumoksalat Farepiktogrammer Signalord Fareerklæring(er) H315 H318 H317 H411 Anbefalte forholdsregler Forebygging P280 Svar P302 + P352 P333 + P313 P305 + P351 + P338 P310 Lagring Deponering P501 Tilleggsinformasjon om etiketter 2.3. Andre farer Fare Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Benytt vernehansker/vernebiller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med rikelige mengder vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ring GIFTINFORMASJONSSENTRALEN/lege øyeblikkelig. Oppbevares adskilt fra uforenelige kjemikalier. Innhold/beholder avhendes i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter. Ingen. Stoffet eller blandingen er ikke et PBT eller vpvbstoff eller blanding. AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2. Blandinger Generell informasjon Kjemikalienavn % CASnr. / ECnr. REACHregistreringsnr. INDEKSnr. Merknader Tetradekyltrimetylammoniumoksalat Klassifisering: DSD: CLP: < 10 C;R34, Xn;R22, R43, N;R5053 Acute Tox. 4;H302, Skin Corr. 1B;H314, Skin Sens. 1;H317, Eye Dam. 1;H318, Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410 (+)Vinsyre Klassifisering: DSD: Xi;R CLP: Eye Dam. 1;H318 Liste over forkortelser og symboler som kan ha blitt brukt ovenfor DSD: Direktiv 67/548/EEC. CLP: Forskrift nr. 1272/2008. Kommentarer til sammensetningen AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak Alle konsentrasjoner er angitt i vektprosent, unntatt hvis det er en bestanddel i en gassblanding. Gasskonsentrasjoner er oppgitt i volumprosent. Den fullstendige teksten i alle R og Ssetningene er vist i avsnitt 16. Generell informasjon Sørg for at medisinsk personell er informert om hvilke materialer som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Flytt personen ut i frisk luft. Ved pustevansker kan det være nødvendig med oksygentilførsel. Ring til lege hvis symptomene forverres eller vedvarer. Hudkontakt Ta av kontaminerte klær. Spyl umiddelbart huden med rikelige mengder vann. Ved utslett, sår eller andre hudplager: Kontakt lege, og ta med HMSdatabladet. Vask med såpe og mye vann. Vask klærne separat før gjenbruk Versjonsnummer: 02 Revisjonsdato 16April2015 Utgivelsesdato: 16April / 8

3 Øyekontakt Svelging 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege øyeblikkelig. Fortsett å skylle. Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann, forutsatt at den skadde ikke er bevisstløs. Ikke bruk munntilmunn metoden hvis pasienten svelget stoffet. Kontakt lege hvis ikke ev. ubehag gir seg. Alvorlig øyeirritasjon. Symptomer kan inkludere sviing, tåredannelse, rødhet, oppsvulming og uklart syn. Kan resultere i permanent øyeskade, inkludert blindhet. Hudkontakt: Kan forårsake rødhet i huden og smerter. Sensibilisering. Still til rådighet generelle, støttende tiltak og behandle symptomatisk. AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak Generelle brannfarer 5.1. Slokkingsmidler Egnede slokkingsmidler Uegnete brannslokkingsmidler Produktet i seg selv brenner ikke. Ta hensyn til ev. andre kjemikalier ved valg av brannslokkingsmidler. Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden Særlige farer knyttet til Ved oppvarming og brann kan det dannes toksiske damper/gasser. stoffet eller stoffblandingen 5.3. Informasjon for brannslokkingspersonell Spesielt verneutstyr for brannslokkingspersonell Særlige brannslokkingstiltak AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp Valg av åndedrettsvern ved brann: Følg bedriftens generelle forholdsregler. Bruk bærbart åndedrettsvern og heldekkende verneutstyr ved brann. Bruk standard brannslukkingsrutiner og vurder faremomentene ved andre involverte stoffer Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner For personell som ikke er Unngå kontakt med huden og øynene. nødpersonell For nødpersonell Se avsnitt 8 i HMSdatabladet for anbefalinger om personlig verneutstyr Forsiktighetsregler med hensyn til miljø 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing 6.4. Henvisning til andre avsnit AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) Må ikke slippes ut i avløp, jord eller vannløp. Miljøansvarlig må informeres om alle eventuelle utslipp. Tørk opp materialsøl og oppbevar det i en egnet beholder for avhending. Spyl området med vann når produktet er fjernet. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig vern, kan du se avsnitt 8. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13. Unngå kontakt med huden og øynene. Personer som lett får allergiske reaksjoner bør ikke håndtere produktet. Bruk egnet, personlig verneutstyr. Vask deg grundig etter bruk. Unngå utslipp til miljøet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Følg god kjemikaliehygiene. Oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted. Oppbevares adskilt fra uforenelige kjemikalier. Blodinnsamlingsslange. AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse 8.1. Kontrollparametre Yrkesmessige eksponeringsgrenser Biologiske grenseverdier Anbefalte overvåkningsprosedyrer Avledet nivå uten virkning (DNEL) Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e). Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e). Følg standard fremgangsmåte for overvåkning. Beregnet konsentrasjon uten virkning (PNECer) Utsettelsesretningslinjer Control bandingtilnærming Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e). Ingen kjente Versjonsnummer: 02 Revisjonsdato 16April2015 Utgivelsesdato: 16April / 8

4 8.2. Eksponeringskontroll Egnede konstruksjonsmessige Ingen spesielle ventilasjonskrav. Det skal være lett tilgang til vann og muligheter for øyeskylling. kontrolltiltak Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr Generell informasjon Personlig verneutstyr bør velges i følge CENstandard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Øye/ansiktsvern Bruk godkjente vernebriller. Hudbeskyttelse Håndvern Benytt vernehansker. Best egnet er nitrilhansker. Væsken kan trenge gjennom hanskene. Skift derfor hansker ofte. Egnede hansketyper kan anbefales av hanskeleverandøren. Annet Bruk egnede verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. Åndedrettsvern Under normale forhold, er respirator normalt sett ikke påbudt. Temperaturfarer Ingen. Hygienetiltak Hold alltid god personlig hygiene, for eksempel vasking etter håndtering av materialet og før du spiser, drikker eller røyker. Vask arbeidsklær og personlig verneutstyr regelmessig for å fjerne forurensninger. Miljømessig forebyggende tiltak AVSNITT : Fysiske og kjemiske egenskaper Miljøansvarlig må informeres om alle eventuelle utslipp..1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Fysisk tilstand Væske. Form Væske. Farge Klar. Odør Karakteristisk. Odørterskel ph 3,7 (20 C) Smeltepunkt/frysepunkt Startkokepunkt og kokeområde Flammepunkt Ikke aktuelt. Fordampningsrate Brennbarhet (faststoff, gass Ikke aktuelt. Øvre/nedre brennbarhets eller eksplosjonsgrenser Brennbarhetsgrense Ikke aktuelt. nedre (%) Brennbarhetsgrense øvre Ikke aktuelt. (%) Damptrykk 23 hpa (20 C) Damptetthet Relativ tetthet Løselighet(er) Oppløses fullstendig i vann. Fordelingskoeffisient (noktanol/vann) Selvantenningstemperatur Ikke aktuelt. Nedbrytningstemperatur Viskositet Eksplosjonsegenskaper Ikke eksplosivt. Oksideringsegenskaper Ikke oksiderende..2. Andre opplysninger Ingen relevant tilleggsinformasjon er tilgjengelig. AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Mulighet for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Produktet er stabilt og ikkereaktivt under normale bruks, lagrings og transportforhold. Stabil under normale forhold. Vil ikke forekomme. Kontakt med ikkekompatible materialer Versjonsnummer: 02 Revisjonsdato 16April2015 Utgivelsesdato: 16April / 8

5 10.5. Uforenlige materialer Farlige nedbrytingsprodukter Oksiderende stoffer. Reduksjonsmidler. Syrer. Baser. Alkalier. Karbonoksider. Ammoniakk. AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier Innånding I høye konsentrasjoner kan dampene irritere luftveiene. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Symptomer Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake ubehag ved svelging. Alvorlig øyeirritasjon. Symptomer kan inkludere sviing, tåredannelse, rødhet, oppsvulming og uklart syn. Kan resultere i permanent øyeskade, inkludert blindhet. Hudkontakt: Kan forårsake rødhet i huden og smerter. Sensibilisering Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt toksisitet Komponenter Arter Tetradekyltrimetylammoniumoksalat (CAS ) Akutt Innånding LD50 Rotte Testresultater 30 mg/kg Etsing/irritasjon på huden Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Sensibilisering av luftveiene Hudsensibilisering Mutagenisitet på kimceller Karsinogenitet Toksisitet for reproduksjonssystemet Toksisitet for bestemte målorganer etter én enkelt eksponering Toksisitet for bestemte målorganer etter gjentatt eksponering Aspirasjonsfare Opplysninger om blanding versus stoff Andre opplysninger Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Ingen kjente. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger Giftighet Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Komponenter Tetradekyltrimetylammoniumoksalat Akvatisk Krepsdyr LC50 Arter Amphipod (Echinogammarus tibaldii) Testresultater mg/l, 24 timer Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumuleringsevne Fordelingskoeffisient noktanol/vann (log Kow) Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) Mobilitet i jord Generell mobilitet Resultater av PBT og vpvbvurdering Dette produktet er vannløselig, og kan dispergere i jord. Produktet er vannløselig og kan spres i vannmiljøet. Stoffet eller blandingen er ikke et PBT eller vpvbstoff eller blanding Versjonsnummer: 02 Revisjonsdato 16April2015 Utgivelsesdato: 16April / 8

6 12.6. Andre skadevirkninger AVSNITT 13: Disponering Avfallsbehandlingsmetoder Restavfall Avfall og rester fjernes/avhendes i overensstemmelse med lokale forskrifter. Forurenset emballasje Tomme beholdere bør fraktes til et godkjent avfallshåndteringsanlegg for gjenvinning eller kasting. Avfallskode, EU * Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse. Deponeringsmetoder/informasj Avhendes i samsvar med alle gjeldende forskrifter. Må ikke slippes ut i avløp, jord eller vannløp. on Spesielle forsiktighetsregler Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. AVSNITT 14: Transportopplysninger ADR FNnummer 14.2 FNforsendelsesnavn Transportfareklasse(r) Underordnet risiko ADRfarenr. Tunnelrestriksjonskode Emballasjegruppe Miljøfarer Særlige forsiktighetsregler ved bruk RID FNnummer 14.2 FNforsendelsesnavn Transportfareklasse(r) Underordnet risiko Emballasjegruppe Miljøfarer Særlige forsiktighetsregler ved bruk ADN FNnummer 14.2 FNforsendelsesnavn Transportfareklasse(r) Underordnet risiko Emballasjegruppe Miljøfarer Særlige forsiktighetsregler ved bruk IATA UN number UN proper shipping name SUBSTANSER SOM ER FARLIGE FOR OMGIVELSENE, FLYTENDE, N.O.S. (Tetradekyltrimetylammoniumoksalat) 0 E III Ja Les sikkerhetsanvisningene, sikkerhetsdatabladet og nødprosedyrene før håndtering. SUBSTANSER SOM ER FARLIGE FOR OMGIVELSENE, FLYTENDE, N.O.S. (Tetradekyltrimetylammoniumoksalat) III Ja Les sikkerhetsanvisningene, sikkerhetsdatabladet og nødprosedyrene før håndtering. Miljøskadelig væske, N.o.s. (Tetradekyltrimetylammoniumoksalat) III Ja Les sikkerhetsanvisningene, sikkerhetsdatabladet og nødprosedyrene før håndtering. Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Tetradecyltrimethylammonium oxalate) Transport hazard class(es) Subsidiary risk Packing group III Environmental hazards Yes ERG Code L Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user Versjonsnummer: 02 Revisjonsdato 16April2015 Utgivelsesdato: 16April / 8

7 IMDG UN number UN proper shipping ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. name (Tetradecyltrimethylammonium oxalate) Transport hazard class(es) Subsidiary risk Packing group III Environmental hazards Marine pollutant Yes EmS FA, SF Special precautions Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling. for user Bulktransport i henhold til Denne substansen / blandingen er ikke beregnet for å bli transportert i bulk. vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBCregelverket AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen EUforskrifter Forskrift (EU) nr. 1005/200, om stoffer som bryter ned ozonlaget, vedlegg I og II med endringer Forskrift (EU) nr. 850/2004, om persistent, organisk forurensning, vedlegg I med endringer Forskrift (EU) nr. 68/2008, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 1 med endringer Forskrift (EU) nr. 68/2008, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 2 med endringer Forskrift (EU) nr. 68/2008, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 3 med endringer Forskrift (EU) nr. 68/2008, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg V med endringer Forskrift (EU) nr. 166/2006 vedlegg II, Register over utslipp og transport av forurensende stoffer, med endringer Forskrift (EU) nr. 107/2006, REACH, artikkel 5(10) Kandidatliste som for tiden er utgitt av ECHA. Autorisasjoner Forskrift (EU) nr. 107/2006 REACH anneks XIV, Stoffer som krever godkjenning, med endringer Bruk og restriksjoner Forskrift (EU) nr. 107/2006, REACH anneks XVII: Stoffer med restriksjoner på markedsføring og bruk, med endringer Direktiv 2004/37/EU: Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for kreftfremkallende eller mutagene stoffer på arbeidsplassen, med endringer Direktiv 2/85/EØF: om iverksetting av tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født, eller som ammer, med endringer Andre EUforskrifter Direktiv 2012/18/EU om store ulykkesfarer som omfatter farlige stoffer Direktiv 8/24/EF, Vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot risiko i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen. Direktiv 4/33/EF om vern av unge personer på arbeidsplassen Versjonsnummer: 02 Revisjonsdato 16April2015 Utgivelsesdato: 16April / 8

8 Andre forskrifter Nasjonale forskrifter Vurdering av kjemikaliesikkerhet Produktet er klassifisert og merket i henhold til EFforskrifter eller respektive nasjonale lover. Dette sikkerhetsdatabladet overholder kravene i EUforskrift nr. 107/2006. Det er ikke tillatt for personer under 18 år å arbeide med dette produktet, iht. EUdirektiv 4/33/EC, som gjelder beskyttelse av ungdom på arbeidsplassen. Følg nasjonalt regelverk for arbeid med kjemiske stoffer. Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering. AVSNITT 16: Andre opplysninger Liste over forkortelser Referanser Informasjon om evalueringsmetoden som førte til klassifiseringen av blandingen Fullstendig tekst i alle erklæringer eller R og Hsetninger er angitt under avsnitt 2 til 15 Opplæringsinformasjon Ansvarsfraskrivelse DSD: Direktiv 67/548/EEC CLP: Forskrift nr. 1272/2008. DNEL: Derived NoEffect Level (Avledet nivå for ingen virkning). PNEC: Predicted NoEffect Concentration (Forventet konsentrasjon uten virkning). PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk. vpvb: Svært persistent og svært bioakkumulerende. HSDB Hazardous Substances Data Bank (Databank over farlige stoffer) Environmental Protection Agency (EPA): AQUIREdatabase ACGIH: American Conference of Governmental and Industrial Hygienists (den amerikanske organisasjon for statens industrihygienikere). Den internasjonale kreftunionens monografier over yrkesmessig eksponering for kjemiske midler National Toxicology Program (NTP) Rapport om karsinogener Denne blandingen er klassifisert, basert på testdata for fysiske farer. Klassifiseringen for helse og miljømessige farer er utledet fra en kombinasjon av beregningsmetoder og testdata, hvis slike finnes. Se avsnitt, 11 og 12 for detaljer. R22 Skadelig ved svelging. R34 Etsende. R38 Irriterer huden. R41 Fare for alvorlig øyeskade. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. H302 Skadelig ved svelging. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318 Gir alvorlig øyeskade. H400 Meget giftig for liv i vann. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Følg opplæringsanvisningene når du håndterer dette materialet. Så langt vi kjenner til, er opplysningene i dette dokumentet korrekte og nøyaktige. Imidlertid påtar verken leverandøren som er nevnt ovenfor, eller deres datterselskaper seg noe ansvar for hvorvidt opplysningene i dette dokumentet er komplette. Brukeren har det endelige ansvaret for å vurdere om materialet er passende for eget bruk. Alle materialer kan medføre ukjente farer, og bør brukes med forsiktighet. Selv om det er beskrevet visse faremomenter i dette dokumentet, kan vi ikke garantere at dette er de eneste faremomentene som kan finnes Versjonsnummer: 02 Revisjonsdato 16April2015 Utgivelsesdato: 16April / 8

SIKKERHETSDATABLAD. Ingen. Blandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering.

SIKKERHETSDATABLAD. Ingen. Blandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Part Number

Detaljer

HMS-DATABLAD. HP ElectroInk Calibration Cartridge Light Magenta for WS6000, W7200 Q4190A N/A

HMS-DATABLAD. HP ElectroInk Calibration Cartridge Light Magenta for WS6000, W7200 Q4190A N/A HMSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Utstedelsesdato

Detaljer

HMS-DATABLAD. Kontakt med hud og øyne kan medføre irritasjon.

HMS-DATABLAD. Kontakt med hud og øyne kan medføre irritasjon. HMSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer C1Q40Series N/A

Detaljer

SIKKERHETS DATAB LAD

SIKKERHETS DATAB LAD SIKKERHETS DATAB LAD AVSNITT 1: Identifika sjon av stoffet/bl andingen og av selskapet/ foret aket 1.1. Produktide ntifi kator Handelsnav n eller benevnelse på blandingen Registreri ngsnu mmer Synonymer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

OPUS T 02 TAKMALING Interiør

OPUS T 02 TAKMALING Interiør Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Side 1 av 8 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: T 02 Produktbeskrivelse: Belegg: T 02 helmatt, vanntynnbar, luktsvak og refleksfri PVAmaling

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma 1.1

Detaljer

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv.

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: er en polyuretanmodifisert

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Europa

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Europa I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Europa 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktbeskrivelse SIKKERHETSDATABLAD Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR

Sikkerhetsdatablad. Pigi-paint Rød. Endret: 18-12-2013 Erstatter: 10-10-2011 Versjon: 02.00/NOR Sikkerhetsdatablad Endret: 18122013 Erstatter: 10102011 Versjon: 0200/NOR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pigipaint Rød

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Castrol

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD OPTI-START 12-23-0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD Q8 Moto SBK 10W40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Type produkt Andre identifiseringsmåter

Detaljer