SIKKERHETSDATABLAD ARDEX P 82 Komponente B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD ARDEX P 82 Komponente B"

Transkript

1 Endret 29/05/2015 Revisjon 2 Erstatter dato 25/10/2011 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr , 82620, 82612, Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Identifiserte bruker Grunning 1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør Kontaktperson Produsent ARDEX SKANDINAVIA AS Filial Norge Jerikoveien 10 B N Oslo tlf faks Carsten Rasmussen, Technical Manager ARDEX SKANDINAVIA A/S Marielundvej 4 DK-2730 Herlev tlf fax Nødtelefon Ring 112 Begär Giftinformation PUNKT 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering (1272/2008) Fysiske og kjemiske farer Ikke klassifisert. Skadevirkninger på mennesker Skin Sens. 1 - H317 Skadevirkninger på miljøet Ikke klassifisert. Klassifisering (1999/45) R43. Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt Merkingselementer Inneholder Isophorondiamin Etikett I Henhold Til (EF) Nr. 1272/2008 Signalord H-Setninger P-Setninger Advarsel H317 P280 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. EUH 208: Enthält: 5-Chlor-2-methyl-isothiazolin-3-on und 2-Methyl-isothiazolin-3-on (3 : 1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bruk vernehansker. 1 / 9

2 Supplerende P-Setninger P280 Benytt vernebriller. P501 Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter. Innhold/beholder leveres i samsvar med regionale forskrifter. Innhold/beholder leveres i samsvar med nasjonale forskrifter. Innhold/beholder leveres i samsvar med internasjonale forskrifter. P261 Unngå innånding av damp/aerosoler. P VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp Andre farer PUNKT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.2. Blandinger Benzylalkohol 1-5 % CAS-nummer: EF-nr.: Registreringsnummer: xxxx Klassifisering (1272/2008) Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H332 Eye Irrit. 2 - H319 Klassifisering (67/548) Xn;R20/22 Isophorondiamin 1-5 % CAS-nummer: EF-nr.: Registreringsnummer: xxxx Klassifisering (1272/2008) Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H312 Skin Corr. 1B - H314 Skin Sens. 1 - H317 Aquatic Chronic 3 - H412 Klassifisering (67/548) Xn;R21/22. C;R34. R43,R52/53. Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt. 16. PUNKT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Ingen anbefaling angitt. Innånding Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Inntak Skyll munnen grundig. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Hudkontakt Skyll med vann. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. Øyekontakt Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Ikke gni øyet Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede Innånding Damp kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme. Inntak Kvalme eller oppkast. Hudkontakt Hudirritasjon. Allergisk utslett. 2 / 9

3 Øyekontakt Kan forårsake synsforstyrrelser og alvorlig øyeskade Angivelse av øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling som kan være nødvendig Ingen anbefalinger er angitt, men førstehjelp kan være påkrevd ved utilsiktet eksponering, innånding eller inntak av dette kjemikaliet. Ved tvil: KONTAKT LEGE ØYEBLIKKELIG! PUNKT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 5.1. Slukkingsmidler Brannslukkingsmidler Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke. Ikke egnede slukkingsmidler Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen Særlige farer som stoffet eller blandingen kan forårsake Farlige forbrenningsprodukter Særlige Brann- Og Eksplosjonsfarer N/A. Særlige farer N/A Råd for brannmannskap Særlige Brannslukkingstiltak Ingen spesiell brannslukkingsmetode angitt. Verneutstyr til slukkingspersonale Valg av åndedrettsvern ved brann: Følg bedriftens generelle forholdsregler. PUNKT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1. Personlige sikkerhetstiltak, personlig verneutstyr og nødprocedyrer Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8. Unngå kontakt med øynene. Bruk vernehansker. I tilfelle sprutfare bør det også brukes vernebriller/ansiktsskjerm. Ved søl: Vær oppmerksom på glatte gulv og overflater Miljøbeskyttelsestiltak Søl samles opp og fjernes som beskrevet i punkt 13. Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp Metoder og utstyr til oppdemning og opprydning Søl samles opp med granulat, sagmugg, kluter eller annet absorberende materiale. Unngå utslipp av større mengder til avløp. La ikke avløpsvann forurense dammer eller andre vannkilder Henvisning til andre punkter Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se punkt 13. PUNKT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå spising, drikking og røyking når produktet brukes. Unngå søl og kontakt med huden og øynene Betingelser for sikker oppbevaring, herunder eventuell inkompatibilitet Oppbevares i originalemballasjen. Oppbevares opprettstående. Oppbevares frostfritt. Lagringskategori Lagring av ulike farlige materialer Spesifikke slutt-bruksområder Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2. PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 3 / 9

4 8.1. Kontrollparametere Benzylalkohol (CAS: ) DNEL Industri Dermal Lang tid 9, 5 mg/kg/dag Industri Innånding. Lang tid 90 mg/m3 PNEC Ferskvann 1 mg/l Sjøvann 0, 1 mg/l DNEL Professionell Innånding. Lang tid Systemiske Effekter 0, 526 mg/kg/dag Professionell Innånding. Kort tid Lokale Effekter 20, 1 mg/m3 Forbruker Oral Lang tid Systemiske Effekter 0, 526 mg/kg/dag PNEC Jord 1, 121 mg/kg Ferskvann 0, 06 mg/l Sediment 5, 784 mg/kg Sjøvann 0, 006 mg/l Sediment (Havvann) 0, 578 mg/kg 8.2. Eksponeringskontroll Verneutstyr Tekniske tiltak Godt ventilert område. Åndedrettsvern Ingen spesielle anbefalinger. Håndvern Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt. Hansker av nitrilgummi, PVA eller Viton anbefales. Øyevern Bruk godkjente vernebriller. Andre Vernetiltak Bruk egnede verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. Hygienetiltak. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Vask straks hud som er blitt våt eller tilsølt. Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Hudvern Bruk forkle eller verneklær ved fare for kontakt. PUNKT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Væske Farge Diverse farger Lukt Karakteristisk Løselighet Emulgerbar i vann Startkokepunkt og 100 C kokepunktsintervall ( C) Smeltepunkt ( C) 0 C Relativ tetthet Volumvekt. Damptetthet (luft=1) Damptrykk 2, 3 kpa 20 C 4 / 9

5 Fordampningshastighet Fordamningsfaktor ph, Konsentrert Løsning Viskositet mpas Løselighet (G/100 G H2O, 20 ºC) Nedbrytnings- temperatur ( C) Luktgrense, Nedre Ikke relevant Luktgrense, Øvre Ikke relevant Flammepunkt ( C) Selvantennelsestemperatur ( C) Eksplosjonsgrense, Nedre (%) Eksplosjonsgrense, Øvre (%) Fordelingskoeffisient: N-Oktanol/Vann Eksplosive egenskaper Annen brannfarlighet Oksiderende egenskaper 9.2. Andre opplysninger Partikkelstørrelse Ikke relevant PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Det er ingen kjente reaktivitetsrisici forbundet med dette produktet Kjemisk stabilitet Ingen spesielle stabilitetshensyn Risiko for farlige reaksjoner Farlig Polymerisering Ikke relevant Forhold som skal unngås Unngå frost. Unngå høy varme over lengre perioder Inkompatible materialer Materialer Som Skal Unngås Ingen reaktive grupper Farlige spaltningsprodukter Ingen farlige spaltningsprodukter. PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Informasjon om toksikologiske virkninger 5 / 9

6 Innånding Ingen spesielle helsefarer angitt. Hudkontakt Ved normal bruk forventes ingen hudirritasjon. Øyekontakt Irritasjon, etsing, tåreflod og uklart syn etter væskesprut. Toksikologisk informasjon for ingredienser. Toksisk Dose 1 - LD mg/kg (oral-mus) Toksisk Dose 2 - LD mg/kg (oral-rotte) Benzylalkohol (CAS: ) Akutt toksisitet: Akutt Toksisitet (Oral LD50) 1040 mg/kg Kanin Akutt Toksisitet (Dermal LD50) 2000 mg/kg Kanin Akutt toksisitet: Akutt Toksisitet (Oral LD50) 1030 mg/kg Rotte Akutt Toksisitet (Dermal LD50) 1840 mg/kg Kanin Etsende/irriterende på huden: OECD 405 Acute Eye Irritation/Corrosion: rabit / eyes / corrosive Respiratory or Skin Sensitisation Hudsensibilisering Maksimeringstest på marsvin (GPMT): Marsvin Germ Cell Mutagenicity På basis av tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt. Reproduksjonstoksisitet: Reproduksjonstoksisitet - Utvikling Utviklingstoksisitet: NOAEL > 250 mg/kg Rotte Spesifikk organtoksisitet - gjentatt eksponering: OECD 408 Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents / NOAEL / result 60 mg/kg / target: kidneys PUNKT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Toksisitet 6 / 9

7 Miljøopplysninger for ingredienser. Akutt Toksisitet - Fisk LC50 96 timer 10 mg/l Lepomis macrochirus (Blå solabborre) LC50 96 timer 460 mg/l Pimephales promelas (Storhodet ørekyte) EC 50, 48 T, Dafnia, mg/l 23 mg/l Akutt Toksisitet - Vannplanter EC50 3 timer 35 mg/l Saltvannsalger EC50 96 timer 640 mg/l Scenedesmus subspicatus Akutt Toksisitet - Fisk LC50 96 timer 110 mg/l Leuciscus idus (Gullvederbuk) EC 50, 48 T, Dafnia, mg/l 23 mg/l DIN (Lumistox test) Endpoint: Akut EC 50 Exposition: 24 h Spezies: Daphnia Result: 42 mg/l Akutt Toksisitet - Vannplanter EC50 72 timer 37 mg/l Scenedesmus subspicatus 72 timer > 50 (ErC50) mg/l Scenedesmus subspicatus Persistens og nedbrytbarhet Benzylalkohol (CAS: ) Miljøopplysninger for ingredienser. EU EC C.4-A Biodegradation: Determination of the "Ready " Biodegradability: Dissoveld Organic Carbon (DOC) Die-Away test. 28 days: 8 % Bioakkumuleringspotensial Fordelingskoeffisient Miljøopplysninger for ingredienser. low Mobilitet i jord Miljøopplysninger for ingredienser. Mobilitet: Not availiable Adsorpsjon/Desorpsjon Koeffisient Jord Koc Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer. Miljøopplysninger for ingredienser. Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer Andre negative virkninger 7 / 9

8 Miljøopplysninger for ingredienser. PUNKT 13: INSTRUKSER VED DISPONERING Generelt Emballasjen bør samles inn for gjenbruk Metoder for avfallsbehandling Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Avfallsklasse : annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i PUNKT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER Generelt Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID) UN-nummer UN-forsendelsesnavn (UN proper shipping name) Transportfareklasse(r) Transportetiketter Ingen faremerking for transport kreves Emballasjegruppe Miljøfarer Miliøskadelig Stoff/Marin Forurensning Nei Spesielle forholdsregler for brukeren Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden PUNKT 15: OPPLYSNINGER OM FORSKRIFTER 15.1 Forskrifter/regelverk for stoffer eller blandinger i forhold til sikkerhet, helse og miljø EU-Direktiver Preparatdirektivet 1999/45/EF. Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer Kjemikaliesikkerhetsvurdering Ingen kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført. PUNKT 16: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER Revisjonskommentarer BEMERK: Markering i marginen indikerer vesentlige endringer i forhold til den tidligere revisjonen. Utarbeidet Av Endret 29/05/2015 Revisjon 2 Erstatter dato 25/10/2011 ARDEX SKANDINAVIA A/S: Carsten Rasmussen, Technical Manager 8 / 9

9 Risikosetninger R34 R21/22 R20/22 R43 R52/53 Full Tekst For H-Setninger H302 H312 H314 H317 H319 H332 H412 H302 H312 H314 H317 H319 H332 H412 Etsende. Farlig ved hudkontakt og svelging. Farlig ved innånding og svelging. Kan gi allergi ved hudkontakt. Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Farlig ved svelging. Farlig ved hudkontakt. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved innånding. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Forbehold Om Ansvar Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Så langt selskapet kjenner til er informasjonen korrekt og pålitelig pr. den dato som er angitt. Det gis imidlertid ingen forsikringer eller garantier om at informasjonen er korrekt, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at informasjonen er egnet for det tiltenkte formålet. 9 / 9

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway)

SIKKERHETSDATABLAD Provalue Våtrom / Concentrated Washroom Cleaner (Norway) Endret 19/07/2013 Revisjon 5 Erstatter dato 09/07/2013 SIKKERHETSDATABLAD (Norway) PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach

SIKKERHETSDATABLAD Klorent / Liquid Bleach Endret 17/06/2013 Revisjon 2 Erstatter dato 05/02/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 11009

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk Endret 01/08/2014 Revisjon 3 Erstatter dato 01/08/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. SM 15054,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng

SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng Endret 07/12/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Slide Master Waterproofing

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec RT Rapid Starter Endret 17/12/2014 Revisjon 13 Erstatter dato 22/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1807813

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Deb Extra Soft Lotion Wash

SIKKERHETSDATABLAD Deb Extra Soft Lotion Wash Endret 12/08/2011 Erstatter dato 15/02/2011 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. EXS1L 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD

SIKKERHETSDATABLAD BODYGUARD DEFENCE SPRAY RØD Endret 12/06/2012 Revisjon 1 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 12177 Intern Id 1-8298 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY

SIKKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET PRODUKTNAVN PRODUKTNR. ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON PCL-db APCL100 ZA Cleaning Product AF INTERNATIONAL. A division

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Cleartron MRD208 SW. Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623

SIKKERHETSDATABLAD. Cleartron MRD208 SW. Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623 Cleartron MRD208 SW Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Cleartron MRD208 SW FLOKKULANT. Leverandørens artikkelnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt (dato): 23-04-2015 SDS Versjon: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: -

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt (dato): 23-04-2015 SDS Versjon: 1.0. 1.1. Produktidentifikator Pr-nr.: - SIKKERHETSDATABLAD Utgitt (dato): 23042015 SDS Versjon: 1.0 DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Opalescence Boost PF

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10

SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 Gjødsel NPK 22-3-10 Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD Gjødsel NPK 22-3-10 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61218, 64246 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original Bar s Leaks Original Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Leaks Original SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer