Sikkerhetsdatablad BENFER JOLLY Komponent A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad BENFER JOLLY Komponent A"

Transkript

1 Side 1 av 8 DEL 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikasjon av produktet 1.2. Bruk av stoffet / preparatet Forberedt eksklusivt for profesjonell bruk. Polyuretan-epoksylim i to deler for bruk på gulv og vegger i marmor, granitt og naturstein Informasjon om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Benfer Schomburg Srl Via Paletti, sn Castelnuovo Rangone (MO) - Italia Tlf. (+39) Faks (+39) Norsk importør: Ellingard Collection AS Østre Aker vei Oslo Tlf. (+47) Faks (+47) Nødtelefonnummer Norsk legevaktnummer: 113 Nødtelefon Giftinformasjonen, døgnåpen telefon: Foretakstelefon for nødtelefoner: (+39) Tilgjengelighet utenfor arbeidstid: JA NEIN DEL 2: FAREIDENTIFIKASJON 2.1 Klassifisering av stoffet / preparatet Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til kravene i direktivene 67/548/EØF og 1999/45/EF og påfølgende endringer og tilpasninger. Blandingen behøver dermed et sikkerhetsdatablad i samsvar med kravene i regelverket (EF) 1907/2006 og påfølgende endringer. Eventuell tilleggsinformasjon som angår helse- og/eller miljøfarer finnes under punkt 11 og 12 i denne dokumentasjonen.

2 Side 2 av 8 Faresymboler: Xi-N R-setning: 36/ / Identifisering av farer IRRITERER ØYNENE OG HUD. KAN GI ALLERGI VED HUDKONTAKT. GIFTIG FOR VANNLEVENDE ORGANISMER, KAN FORARSAKE UØNSKEDE LANGTIDSVIRKNINGER I VANNMILJØT. Produktet inneholder epoksyharpiks. Informasjonen fra produsenten er følgende: På bakgrunn av egenskapene til epoksykomponenten og tatt i betraktning de toksikologiske opplysningene til lignende produkter, kan denne blandingen virke både sensibiliserende og irriterende på hud og luftveier. Produktet inneholder epoksykomponenter med lav molekylvekt, som er irriterende for øynene, slimhinnene og huden. Gjentatt kontakt med huden kan forårsake irritasjon og sensibilisering, dette siste gjelder også for andre epoksykomponenter (krys sensibilisering). Kontakt mellom hud og produkt må derfor unngås, på samme måte som eksponering for damp og areosoler fra produktet. DEL 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 3.1 Hydraulisk bindemiddel som inneholder sement, sand, kaliumkarbonat, cellulose og inerte materialer. XYLEN (Isomerblanding) Flytende epoksyharpiks (P.M. < 700) Mengde CAS-nummer CE-nummer Klassifisering <2% R10, Xn R20/21, Xi 38, nota C <30% Xi R36/38, R43, N R51/53 Fullstendig tekst for R-setningen er å finne i del 16 i dette sikkerhetsdatabladet. DEL 4: FØRSTEHJELPSTILTAK ØYE: Skyll umiddelbart med rikelige mengder vann i minst 15 minutter. Kontakt umiddelbart lege. HUD: Vask straks med store mengder vann. Ta av tilsølte klær. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. Vask tilsølte klær før du bruker dem igjen. INNANDING: Bring vedkommende ut i frisk luft. Kontakt umiddelbart lege ved pustevanskeligheter. SVELGING: Kontakt umiddelbart lege. Forsøk kun å framkalle brekninger hvis dette tilrådes av lege. Ikke gi noe inn i munnen hvis den forulykkede er bevisstløs og hvis dette ikke er godkjent av legen.

3 Side 3 av 8 DEL 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK GENERELL INFORMASJON Avkjøl beholderne med vannsprut for å unngå at produktet nedbrytes og danner mulig helsefarlige stoffer. Bruk alltid komplett brannvernutstyr. Samle opp slokkevannet, som ikke må tømmes ut i avløpsvannet. Kast det forurensede slokkevannet og andre brannrester i henhold til gjeldende regler. EGNEDE SLOKKEMIDLER Tradisjonelle slokkemidler: Karbondioksid, skum, pulver og vanntåke. IKKE EGNEDE SLOKKEMIDLER Ingen spesielle. FARER SOM SKYLDES EKSPONERING I TILFELLE AV BRANN Unngå å puste inn forbrenningsproduktene (karbondioksid, produkter av toksisk pyrolyse, etc.). UTSTYR Vernehjelm med visir, uantennelige klær (uantennelig jakke og bukse med strikk rundt armer, bein og liv), inngrepshansker (brannsikre, kuttsikre og dielektriske), en overtrykksmaske som dekker hele ansiktet til operatøren eller pusteutstyr (selvbeskyttende) i tilfelle av store røykmengder. DEL 6: TILTAK VED DISPERGERING UTSLIPP PERSONLIGE FORHOLDSREGLER: Fjern alle antenningskilder (sigaretter, flammer, gnister, etc.), eller varmekilder fra luften der lekkasjen forekommer. Ved fast produkt, unngå at det dannes støv ved å sprute på produktet med vann, med mindre dette frarådes. Ved støv i luften eller damp, bruk pusteutstyr. Blokker lekkasjen hvis dette ikke medfører fare. Ikke håndter skadde beholdere eller utlekket produkt uten først å ha tatt på egnet verneutstyr. For informasjon som angår farer for miljøet og helsen, åndedrettsvern, ventilasjon og egnet personlig verneutstyr, se de andre delene av dette sikkerhetsdatabladet. MILJØMESSIGE FORHOLDSREGLER: Forhindre at produktet trenger inn i avløpssystemer, overflatevann, i grunnvann og tilgrensende områder METODER FOR OPPRENSKNING Absorber ut sølt produkt med et inert absorberende materiale (sand, vermikulitt, Kieselguhr, etc.). Samle opp mesteparten av materialet og plasser det i egnede beholdere for avhending. Fjern rester med vannsprut hvis det ikke er kontraindikasjoner mot dette. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på stedet der lekkasjen har skjedd. Avhending av tilsølt materiale må skje i tråd med kravene i punkt 13.

4 Side 4 av 8 DEL 7: HÅNDTERING OG LAGRING Oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted. Hold beholderen lukket når den ikke er i bruk. Ikke røyk under håndteringen, oppbevar produktet lang fra varmekilder, åpne flammer, gnister eller andre antenningskilder. DEL 8: PERSONLIG BESKYTTELSE/ EKSPONERINGSKONTROLL 8.1 Grenser for eksponeringskontroll BESKRIVELSE Typen Stat XYLEN TWA/8h mg/m3 ppm STEL/15min mg/m3 TLV-ACGIH OEL EU ppm 8.2 Eksponeringskontroller Tatt i betraktning at bruken av egnede tekniske tiltak alltid må prioriteres framfor personlig verneutstyr, garantere god ventilasjon på arbeidsstedet ved hjelp av effektiv lokalt lufteutstyr eller ved en tømming av forurenset luft. Hvis disse operasjonene ikke gjør det mulig å holde produktkonsentrasjonen under eksponeringsgrensen på arbeidsstedet, bruk egnet åndedrettsvern. Se fareetiketten for detaljer under bruk av produktet. Ved valg av personlig verneutstyr be eventuelt om råd fra egen leverandør av kjemiske stoffer. Alt personlig verneutstyr må være i samsvar med gjeldende standarder indikert under. ÅNDEDRETTSVERN Ved overstigning av maksimalverdien for konsentrasjon på arbeidsstedet, bruk en maske som beskytter munn og nese (ref. standard EN 141). For høye konsentrasjoner på arbeidsstedet eller i nødstilfeller, der eksponeringsnivået er ukjent, bruk pusteutstyr med trykkluft i åpen krets, (ref. standard EN 137), eller pusteutstyr med eksternt luftinntak for bruk med heldekkende maske, halvmaske eller munnstykke (ref. standard EN 138). BESKYTTELSE AV HENDENE Beskytt hendene med arbeidshansker av typen Laminate LCT Film (ref. standard 374). Vi anbefaler bruk av en beskyttende krem for hendene. For endelig valg av materiale i hanskene må du ta hensyn til: slitasje, bruddtidd og vanntetthet. I tilfelle av blandinger må motstanden til arbeidshansker testet først, da denne ikke er forutsigbar. Hanskene har en slitasjetid som avhenger av eksponeringsvarigheten. BESKYTTELSE AV ØYNENE Bruk hermetiske vernebriller med sidebeskyttelse (ref. standard EN 166). BESKYTTELSE AV HUDEN. Bruk arbeidsdress med lange ermer og vernesko for profesjonell bruk (ref. standard EN 344). Vask deg med vann og såpe etter å tatt av vernetøyet. Vask klærne før de brukes igjen. DEL 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Generell Informasjon Fast stoff i pastaform i forskjellige farger lukt: Ingen

5 Side 5 av Viktig informasjon om menneskelig helse, sikkerhet og miljø ph i vannløsning, / Kokepunkt / Flammepunkt >56 C Flammepunkt (faste stoffer, gass) / Eksplosive egenskaper Forbrenningsegenskaper Fraværende Fraværende Ikke aktuelt Damptrykk Densitet 1,8 til 25 C Oppløselighet i vann Ikke løselig Oppløselighet i organiske løsemidler Alkoholer, glykoletere, ketoner Fordelingskoeffisent n-oktanol/vann Ikke aktuelt Viskositet Ca mpas ved 25 C Damptetthet Dampspenning Ikke aktuelt Ikke aktuelt DEL 10: STABILITET OG REAKTIVITET Produktet er stabilt under normale bruks- og oppbevaringsbetingelser. Ved varme eller i tilfelle av brann kan det frigjøres karbonoksider og damp som kan være helseskadelige. Dampen kan danne eksplosive blandinger med luft. XYLEN: Er stabilt, men kan gi voldsomme reaksjoner hvis det finnes sterke oksidanter som svovelsyre, salpetersyre, perklorater. Bio nedbrytbart i vann og nedbrytes i lys (fotonedbrytbart). DEL 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Akutte virkninger: kontakt med øynene gir irritasjon. Symptomene kan inkludere: røde øyne, ødem, smerter og tårer. Ved kontakt med huden får vi irritasjon med utslett, ødem, tørr og sprukken hud. Innånding av damp kan medføre moderat irritasjon i øvre luftveier. Svelging kan føre til plager som omfatter magesmerter med sviing, kvalme og kontakt. Kontakt med produktet på huden forårsaker en sensibilisering (kontaktdermatitt). Dermatitten går deretter over til en betennelse av huden, som begynner på de hudområdene som kommer i gjentatt kontakt med det sensibiliserende stoffet. Hudskader kan omfatte utslett, ødem, byller, blemmer, avskalling, sprekker og fenomener med utskilling av væske, som varierer avhengig av sykdommens fase og de berørte områdene. I den akutte fasen forekommer først og fremst utslett, ødem og væske utskilling. I de kroniske fasene forekommer først og fremst avskalling, tørrhet, sprekker og fortykkelse av huden.

6 Side 6 av 8 Xylener: giftig virkning på sentralnervesystemet (encefalopati), irriterende virkning på huden, konjunktivitt, hornhinnen og luftveiene. DEL 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Produktet er å anse som miljøfarlig og giftig for vannlevende organismer, kan forarsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. DEL 13: INSTRUKSER OM DISPONERING Gjenbruk om mulig. Produkt rester er å anse som farlig spesialavfall. Hvor farlig avfallet som inneholder rester av dette produktet er, må vurderes på bakgrunn av bestemmelsene i gjeldende regelverk. Avhending må besørges av et godkjent avfallshåndteringsselskap, i overensstemmelse med gjeldende nasjonale og eventuelt lokale standarder og regler. Transport av avfallet kan være underlagt ADR. FORURENSET EMBALLASJE Forurenset emballasje må sendes inn til gjenvinning eller avhending i tråd med gjeldende nasjonale avfallshåndteringsregler. DEL 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER Transporten må skje med kjøretøy som er godkjent for transport av farlig gods i henhold til kravene gitt i gjeldende utgave ASR-avtalen og gjeldende nasjonale lover. Transporten må skje i originalemballasjen og i alle tilfelle i emballasje som er laget av materialer som ikke kan angripes av innholdet og som ikke kan reagerer med produktet i farlige reaksjoner. Folk som arbeider med lasting og lossing av farlig gods må ha fått korrekt opplæring i risikoen som ligger i stoffet, og om eventuelle tiltak som må treffes i en eventuell nødsituasjon. Veitransport eller jernbanetransport: Klasse ADR/RID: 9 UN: 3082 Packing Group: III Etiketten: 9 Nr. Kemler: 90 Teknisk navn: Miljøfarlig stoff, væske, n.a.s. (REAKSJONSPRODUKT: BISFENOL-A- EPIKLORIDRIN) SjØtransport: Klasse IMO: 9 UN: 3082 Packing Group: III Label: 9

7 Side 7 av 8 EMS: F-A, S-F Proper Shipping Name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (REACTION PRODUCT: BISPHENOL A-(EPICHLORHYDRIN)) Lufttransport: IATA: 9 UN: 3082 Packing Group: III Label: 9 Cargo: Pakking instruksjoner: 914 Maksimal mengde: 450 L Pass.: Pakking instruksjoner:: 914 Maksimal mengde: 450 L Spesielle instruksjoner: A Regelverksmessige opplysninger Xi N IRRITERER MILJØFARLIG R 36/38 IRRITERER ØYNENE OG HUDEN R 43 KAN GI ALLERGI VED HUDKONTAKT. R 51/53 GIFTIG FOR VANNLEVENDE ORGANISMER, KAN FORARSAKE UØNSKEDE LANGTIDSVIRKNINGER I VANNMILJØT. S 23 UNNGA INNANDING AV GASS/RØYK/DAMP SRPØYTETAKE (DEN ELLER DE AKTUELLE BETEGNELSER ANGIS AV PRODUSENT, IMPORTER ELLER OMSETTER). S 24/25 UNNGA KONTAKT MED HUDEN OG ØYNENE. S 29 MA IKKE TØMMES I KLOAKKAVLØP. S 37 BRUK EGNEDE VERNEHANSKER. S 61 UNGGA UTSLIPP TIL MILJØET. SE HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETS- (HMS) DATABLAD FOR YTTERLIGERE INFORMASJON. Inneholder epoksyharpiks. Les informasjonen fra produsenten. Inneholder REAKSJONSPRODUKT: BISFENOL-A-EPIKLORIDRIN Faremerking i henhold til direktivene 67/548/EØF og 1999/45/EF og påfølgende endringer og tilpasninger. Arbeidere som utsettes for dette helsefarlige kjemiske stoffet må være underlag helseovervåking i tråd med kravene satt i artikkel 41 i D.Lgs. 81 av den 9. april 2008, med mindre faren for vedkommende helse og sikkerhet har blitt vurdert som irrelevant, i tråd med bestemmelsene gitt i art. 224 komma 2.

8 Side 8 av 8 DEL 16: ANDRE OPPLYSNINGER Fullstendig tekst vedrørende risikosetninger beskrevet i del 16 I sikkerhetsdatablad R 10 BRANNFARLIG R 20/21 FARLIG VED INNANDING OG VED HUDKONTAKT. R 36/38 IRRITERER ØYNENE OG HUDEN R 38 IRRITER HUDEN R 43 KAN GI ALLERGI VED HUDKONTAKT. R 51/53 GIFTIG FOR VANNLEVENDE ORGANISMER, KAN FORARSAKE UØNSKEDE LANGTIDSVIRKNINGER I VANNMILJØT. Der det er aktuelt referere til følgende bestemmelser i loven (og senere endringer) i forhold til sikkerhet og miljøvern: Direttiva 1999/45/CE og følgende endringer Direttiva 67/548/CEE og følgende endringer og justeringer (teknisk justering XXIX) EU forordning 1907/2006 fra Europaparlamentet (REACH) DPR 547/55 Forskrift om forebygging av ulykker på arbeidsplassen DPR303/56 Generelle regler for hygiene av arbeidet D.Lgs. 152/99 Regler for beskyttelse av vann mot forurensning DPR 203/88 Luftforurensning fra industrianlegg D.Lgs.22/97 Implementering av EU-direktiver om avfall D.Lgs.626/94 Implementering av EU-direktivene om forbedring av arbeidstakernes sikkerhet på arbeidsplassen D.Lgs.25/02 Implementering av EU-direktiver om vern av arbeidere fra risiko relatert til kjemiske stoffer på arbeidsplassen TLV (Threshold Limit Value) konsentrasjonen av en substans (i luft) til hvilken det antas at nesten alle arbeidere kan utsettes gjentatte ganger dag etter dag, uten helsefare. Er uttrykt i mg stoff per m3 luft som et daglig gjennomsnitt på over åtte timer (TLV-TWA), eller hvor angitt, i gjennomsnitt over 15 minutter (STEL), eller som en umiddelbar verdi (Ceiling). Brukeren må bekrefte egnethet og fullstendigheten av slik informasjon i forhold til den spesifikke tiltenkte bruken. Dette databladet erstatter alle foregående utgivelse. Listen over referanser til lovverket bør ikke anses som uttømmende; er ansvaret av produktet brukeren å referere til de relevante lover som gjelder for deres bruk, oppbevaring og håndtering ", som er å bli holdt ansvarlig.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions.

FILA INDUSTRIA CHIMICA S.P.A. FILA CR10. Sikkerhetsdatablad. Vaskemiddel for fjerning av rester etter epoxyfug. sds@filasolutions. Side nr. 1 / 7 Sikkerhetsdatablad 1. Identifikatorelementer for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikator Navn 1.2. Relevant bruk identifisert av stoffet eller blandingen,

Detaljer

Pineline Brushshampoo

Pineline Brushshampoo Side nr. 1/11 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1. Identifikasjon for stoffet eller blandingen og for firmaet/selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Kode: 1234-120010 1234-120001 1234-120002 Navn 1.2. Relevant

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12

Sikkerhetsdatablad MAPEWALL I /A kremhvit-12 Sikkerhetsdatablad 8/5/2015, Revisjon 3 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER

SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge SIKKERHETSDATABLAD HAMMERITE SPECIAL METAL PRIMER 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler Internkode: MUR012 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 306183 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I henhold til regulering (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktnavn og/eller -kode Selskapsopplysninger

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444

Pavia Poison Centre - IRCCS Maugeri Foundation, Italy (24/24 h, 7/7 d) 0039 0382 24444 DEL 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR IDENTIFISERING AV PREPARATET: HANDELSNAVN: Handelskode: 1442 Registreringsnummer N/A 1.2. RELEVANT IDENTIFISERT

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge.

SIKKERHETSDATABLAD ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET. Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 ANGIVELSE AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for Norge. PRODUKT Produktnavn: Produktbeskrivelse: Baseolje

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Cleartron MRD208 SW. Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623

SIKKERHETSDATABLAD. Cleartron MRD208 SW. Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623 Cleartron MRD208 SW Sist endret: 24.11.2010 Internt nr. 63623 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Cleartron MRD208 SW FLOKKULANT. Leverandørens artikkelnummer

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

335014 (14kg) / 335170 (170kg)

335014 (14kg) / 335170 (170kg) 1.Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Handelsnavn: Duraspray 335 Artikkelnummer: 335014 (14kg) / 335170 (170kg) Bruk av stoffet/tilberedning: Kontaktlim / klebestoff for industriell liming

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

Maximum Diesel Performance

Maximum Diesel Performance I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge - Europa 1. SIKKERHETSDATABLAD Maximum Diesel Performance IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Identifikasjon

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg IINorge SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST OG SPERREGRUNN AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

OPUS T 02 TAKMALING Interiør

OPUS T 02 TAKMALING Interiør Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Side 1 av 8 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: T 02 Produktbeskrivelse: Belegg: T 02 helmatt, vanntynnbar, luktsvak og refleksfri PVAmaling

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHETSDATABLAD. DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHETSDATABLAD DEL 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7634 REACH registreringsnummer Ikke brukbart Andre produktidentifikatorer

Detaljer