Kapittel 3: Sammensetning/Opplysninger om bestanddeler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel 3: Sammensetning/Opplysninger om bestanddeler"

Transkript

1 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 SN62RA10BAS86 Side 1 av 9 SDB-Nr. : V001.2 bearbeidet den: Trykkdato: Kapittel 1: Betegnelse på stoff hhv. blanding og firmabetegnelse Produktidentifikator: SN62RA10BAS86 Relevant fastsatt bruksformål av stoff eller blanding og bruksformål, av disse blir frarådet: Planlagt bruk: Loddepasta Detaljer om leverandører som stiller datablad til rådighet: Henkel AG & Co. KGaA Henkelstr Düsseldorf DE Tel.: +49 (211) Nødtelefonnummer: (kontortid) Klassifisering av stoff eller blanding: Klassifisering (DPD): Kategori 1 Reproduksjonstoksisk. R61 Kan gi fosterskader. Xn - Helseskadelig R20/22 Farlig ved innånding og svelging. Kategori 3 Reproduksjonstoksisk. R62 Mulig fare for skade på forplantningsevnen. Sensibiliserende R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R33 Kan opphopes i kroppen ved gjentatt bruk. Kapittel 2: Mulige farer

2 SDB-Nr.: V001.2 SN62RA10BAS86 Side 2 av 9 Identifikasjonselementer (DPD): T - Giftig R-Setninger: R20/22 Farlig ved innånding og svelging. R33 Kan opphopes i kroppen ved gjentatt bruk. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R61 Kan gi fosterskader. R62 Mulig fare for skade på forplantningsevnen. S-Setninger: S35 Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte. S36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. S53 Unngå direkte kontakt- innhent spesielle opplysninger før bruk. Tilleggsinformation: Unngå innånding av røyk som utvikles ved lodding. Fluss-røyk kan irritere nese, svelg og luftveier. Langvarig og gjentatt eksponering kan forårsake en allergisk reaksjon(astma). Inneholder bly, som kan kan skade din helse. Bly kan forårsake fødselsdefekter og andre reproduksjonsskader. Blyholdig loddetinn får ikke benyttes I privat eller offentlig drikkevannsforsyning. Unngå oppvarming over 500 C Etter håndtering av loddematerialet, vask hendene med såpe og vann før det spises, drikkes eller røykes. Oppbevares utilgjengelig for barn. Tilleggshenvisninger: Begrenset til profesjonelle brukere. Inneholder: Bly, Andre farer: Produktet inneholder modifisert kolofoniumharpiks. Røyk som utvikles ved limets brukstemperatur vil irritere nese, hals og lunger. Gjentatt eller langvarig eksponering av kolofonium-røyk kan forårsake sensibilisering og mulig utvikling av allergi hos disponerte personer. Kapittel 3: Sammensetning/Opplysninger om bestanddeler

3 SDB-Nr.: V001.2 SN62RA10BAS86 Side 3 av 9 Erklæring av ingrediensene i henhold til CLP (EF) nr. 1272/2008: Bly EC-Nummer REACH- Registreringsnum mer Innhold Klassifisering % Akutt toksisitet 4; Inhalation H332 Toksisk for forplantningssystemet 1A H360Df Toksisitet for bestemte målorganer - gjentatt eksponering 2 H373 Akutt fare for vannmiljøet 1 H400 Akutt toksisitet 4; Oral H302 Kronisk fare for vannmiljøet 1 H % Allergifremkallende stoff for huden 1 H317 Kun farlige ingredienser, hvor CLP klassifisering er allerede tilgjengelig, er vist i denne tabellen. For fullstendig forklaring på H -uttalelser og andre forkortelser se avsnitt 16 "Andre opplysninger". Observer at stoffer uten klassifisering kan ha lokale yrkeshygieniske grenseverdier. Deklarasjon av innholdsstoffer iht DPD (EF) nr. 1999/45: Tinn Bly Sølv EC-Nummer Innhold REACH- Registreringsnum mer % Klassifisering % T - Giftig; R61 Xn - Helseskadelig; R20/22, R62 R % % R43 For fullstendig forklaring på R-fraser som angis som koder, se avsnitt 16 'Øvrig informasjon'. Observer at stoffer uten klassifisering kan ha lokale yrkeshygieniske grenseverdier. Beskrivelse av førstehjelpstiltak: Kapittel 4: Førstehjelpstiltak Inhalere: Sørg for frisk luft. Søk lege i tilfelle vedvarende symptomer. Hudkontakt: Vask med såpe og mye vann. Søk lege i tilfelle vedvarende irritasjon. Øyekontakt: Skylling under rennende vann (i 10 minutter), oppsøk eventuelt lege. Svelging: Fremkall ikke brekninger. Oppsøk lege.

4 SDB-Nr.: V001.2 SN62RA10BAS86 Side 4 av 9 Viktige akutte og forsinkede symptomer og konsekvenser: Hud, Utslett, elveblest. Åndedrett, Irritasjon,hosting, kort pust, Trykk i brystet. Svelging, svimmelhet, oppkast, diare, unormal smerte. Opplysninger om eventuell nødvendig øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling: Se pkt.: Beskrivelse av førstehjelpstiltak Slokningsmiddel: Egnede slukningsmidler: Karbondioksid, skum, pulver. Vanntåke Kapittel 5: Tiltak ved brannbekjempelse Spesielle farer med utgangspunkt i stoff eller blanding: Ved høy temperatur kan det dannes giftig tungmetall-støv, røyk og/eller damper. Flussmiddel kan forårsake røykutvikling. Instruksjoner for brannbekjempelse: Benytt åndedrettsvern som er uavhengig av den omgivende luft. Kapittel 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp Personlige forsiktighetstiltak, verneutstyr og bruk av nødprosedyrer: Unngå kontakt med huden og øynene. Miljøbeskyttelsestiltak: La ikke produktet gå i avløpsystemet. Metoder og materiell for inndemming og rengjøring: Søl skrapes opp med egnet redskap og plasseres i lukket beholder for avhending. Referanse til andre deler Se kapittel 8. Forsiktighetstiltak for sikker håndtering Bruk bare på godt gjennomluftede områder. Unngå kontakt med øyne og hud. Se kapittel 8. Kapittel 7: Håndtering og oppbevaring Hygienetiltak Høy industriell og hygienisk standard bør praktiseres Vask hendene før pauser og etter arbeidsslutt. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Bruk kun CE-merkte PVU iht. Forskrift av 19. august 1994 nr. 819 Betingelser for sikker oppbevaring med hensyn på uforlikelighet: Sørg for effektiv ventilasjon. Oppbevares i original emballasje ved 5-10 C. Spesifikke sluttbrukformål Loddepasta

5 SDB-Nr.: V001.2 SN62RA10BAS86 Side 5 av 9 Kapittel 8: Begrensning og overvåking av eksponering/personlig verneutstyr Kontrollparametre: Gyldig for NO Innholdsstoff ppm mg/m 3 Type Kategori Bemerkninger TINNFORB., UORGANISKE (BEREGNET 2 Administrative normer N_TLV SOM SN) BLY OG UORG. BLYFORB. (BEREGNET 0,05 Administrative normer N_TLV SOM PB) (STØV OG RØYK) LODDETRÅD MED HARPIKSHOLDIG 0,1 Administrative normer N_TLV KJERNE (BEREGNET SOM FORMALDEHYD) SØLV, METALLSTØV OG RØYK 0,1 Administrative normer N_TLV PROPAN-1,2-DIOL Administrative normer N_TLV PROPAN-1,2-DIOL Administrative normer N_TLV Begrensning og overvåking av eksponering: Informasjon ang. oppbygging av tekniske anlegg: Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Punktavsug som suger røyken bort fra pustesonen til operatøren, avsugslufta skal ikke resirkuleres. Åndedrettsvern: I tilfelle støvdannelse anbefales det å bruke passende beskyttende respiratorutstyr med partikkelfilter type P Denne anbefalingen bør være i tråd med lokale bestemmelser Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Benytt godkjent maske med filter for organiske damper eller friskluftmaske dersom produket benyttes i områder med darlig ventilasjon Filtertype: A Håndbeskyttelse: Kjemikaliebestandige vernehansker (EN 374). Egnede materialer ved kort kontakt eller sprut (Anbefalt: Minst beskyttelsesindeks 2, tilsvarende > 30 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjikttykkelse). Egnede materialer også ved lengre, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6, tilsvarende > 480 minutter permeasjonstid ifølge EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm sjikttykkelse). Denne informasjonen er basert på litteraturreferanser og informasjon fra hanskeprodusenter eller er avledet fra analogiprognose for lignende stoffer. Merk at bruksvarigheten for en hanske til beskyttelse mot kjemikalier i praksis kan være mye kortere enn den permeasjonstiden som er beregnet ifølge EN 374, på grunn av de mange innflytelsesfaktorene (f.eks. temperatur). Skift ut hansken dersom den viser tegn på slitasje. Øyenbeskyttelse: Bruk vernebriller med sideskjerm eller ansiktsskjerm dersom det er risiko for sprut. Kroppsbeskyttelse: Bruk egnede verneklær. Kapittel 9: Fysikalske og kjemiske egenskaper Opplysninger om grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper: Utseende pasta grå Lukt Mild ph-verdi Initielt kokepunkt Flammepunkt ikke relevant. ubestemt 124,0 C (255.2 F)

6 SDB-Nr.: V001.2 SN62RA10BAS86 Side 6 av 9 Spaltningstemperatur Damptrykk Densitet () Styrtetetthet Viskositet Viskositet (kinematisk) Eksplosive egenskaper Løselighet kvalitativt Størkningstemperatur Smeltepunkt Antennbarhet Selvantenningstemperatur Eksplosjonsgrenser Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann Fordampingshastighet Damptetthet Oksiderende egenskaper ubestemt 4,1500 g/cm3 Uløselig 179,0 C (354.2 F) 186 C (366.8 F) ubestemt tyngre enn luft Andre opplysninger: Reaktivitet: Reagerer med sterke oksidasjonsmidler. Kjemisk stabilitet: Stabil under anbefalte lagringsforhold. Mulighet for farlige reaksjoner: Se avsnitt reaktivitet Kapittel 10: Stabilitet og reaktivitet Betingelser som må unngås: Ved tilsetting av konsentrert salpetersyre, vil det utvikles nitrøse gasser som er kraftig lungeirriterende. Uforenlige materialer: Ingen ved anbefalt bruk. Farlige spaltningsprodukter: Termisk dekomponering kan føre til frigivelse av irriterende gasser og damper. Kapittel 11: Opplysninger om toksikologi Generelle opplysninger om toksikologi: Stoffblandingen er klassifisert basert på den konvensjonelle metoden skissert i artikkel 6 (1) (a) i direktiv 1999/45/EC. Relevante tilgjengelig helse / økologisk informasjon for den stoffene oppført under punkt 3 er gitt i det følgende. Akutt oral toksisitet: Farlig ved svelging. Svelging kan gi irritasjon i munn, svelg og spiserør, diare og brekninger Akutt inhalativ toksisitet: Farlig ved innånding. Røyk som utvikles ved limets brukstemperatur vil irritere nese, hals og lunger. Gjentatt eller langvarig eksponering av kolofonium-røyk kan forårsake sensibilisering og mulig utvikling av allergi hos disponerte personer. Hudirritasjon: Langvarig eller gjentatt kontakt kan irritere huden. Øyenirritasjon: Røyk som utvikles ved lodding kan irritere øynene. Langvarig eller gjentatt kontakt kan irritere øynene.

7 SDB-Nr.: V001.2 SN62RA10BAS86 Side 7 av 9 Sensibilisering: Kan gi overfølsomhet ved hudkontakt. Andre opplysninger: Symptomer på bly-forgiftning kan oppstå som følge av høyt bly-innhold iluften eller ved svelging; anemi, søvnløshet, skade på nyrer, lever ognervesystemet. Bly passerer morkaka og kan derfor gi opphav tilfosterskader. Bly kan påvirke reproduksjonsevnen (sæd- eggproduksjon). Akutt toksisitet: Sølv Verdetyp e Verdi Eksponeringsvei Eksponeri ngstid Arter Metode LD50 > mg/kg oral Rotte OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) Etse-/irritasjonsvirkning på hud: Sølv Resultat Eksponeri ngstid Arter Metode Lett irriterende Kanin OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion) Alvorlig øyeskade/-irritasjon: Sølv Resultat Eksponeri ngstid Arter Metode ikke irriterende Kanin OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion) Kapittel 12: Miljørelevante opplysninger Generelle opplysninger om økologi: Stoffblandingen er klassifisert basert på den konvensjonelle metoden skissert i artikkel 6 (1) (a) i direktiv 1999/45/EC. Relevante tilgjengelig helse / økologisk informasjon for den stoffene oppført under punkt 3 er gitt i det følgende. Økotoksisitet: Kan på lang sikt ha skadelige virkninger i vassdrag. Mobilitet: Produktet er uoppløseøig og synker i vann. Persistens/nedbrytbarhet: Produktet er ikke biologisk nedbrytbart Bioakkumulasjonspotensial: Fordelingskoeffisient oktanol / vann: ubestemt Toksisitet: Verdetyp e Verdi Studie av akutt toxicitet Eksponeri ngstid Arter Metode LC50 > mg/l Fish 96 h Pimephales promelas OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) EC mg/l Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) EC50 > 100 mg/l Algae 72 h Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus) Persistens og nedbrytbarhet: Resultat Eksponeringsvei Nedbrytbarhet Metode

8 SDB-Nr.: V001.2 SN62RA10BAS86 Side 8 av 9 aerob % OECD Guideline 301 F (Ready Biodegradability: Manometric Respirometry Test) Kapittel 13: Instruksjoner for avhending Fremgangsmåte ved avfallsbehandling: Avfallsbehandling av produktet: Avfall skal leveres til den som lovlig kan håndtere dette. Søk hos kommunen eller fylkesmannen. Kan tilbys metallgjenvinning. Avhendes som spesialavfall i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter. Avfallsbehandling av ikke rengjort emballasje: Avhend på samme måte som ubrukt produkt. Avfallsnøkkel uorganisk avfall som inneholder farlige stoffer Kapittel 14: Opplysninger om transport Generelle anvisninger: Ikke farlig gods i.h.h.t. RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR Kapittel 15: Lovforskrifter Forskrifter om helse, miljø og sikkerhet/spesifikke lovforskrifter for stoff eller blanding: VOC-innhold < 5,0 % Nasjonale forskrifter/henvisninger (Norges): Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, FOR nr (I henhold til EU-direktiver 67/548/EØF, 76/769/EØF og 1999/45/EF). Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og siikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier, FOR nr (I henhold til EU direktiver 91/155 EØF, 93/112/EØF, 1999/45/EF og 2001/58/EF). Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), FOR nr. 930

9 SDB-Nr.: V001.2 SN62RA10BAS86 Side 9 av 9 Merkingen av produktet er anngitt i kapittel 2. Forklaring på av alle forkortelser som brukes i dette sikkerhetsdatabladet er som følger: R20/22 Farlig ved innånding og svelging. R33 Kan opphopes i kroppen ved gjentatt bruk. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R61 Kan gi fosterskader. R62 Mulig fare for skade på forplantningsevnen. Kapittel 16: Andre opplysnnger H302 Farlig ved svelging. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H332 Farlig ved innånding. H360Df Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. H400 Meget giftig for liv i vann. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Ytterligere informasjoner: Opplysningene er basert på våre nåværende kunnskaper og gjelder produktet i levert form. Det er meningen å beskrive våre produkter med tanke på sikkerhetskrav og ikke garantere bestemte egenskaper. Dette databladet er utarbeidet i henhold til EU Stoffdirektiv 67/548/EØF og dets etterfølgende endringer i Stoffblandingsdirektiv 1999/45/EF.

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 HPQ WEARING PRIMER RESIN Side 1 av 13 SDB-Nr. : 157172 V002.4 bearbeidet den: 26.05.2015 Trykkdato: 30.09.2015 Erstatter versjon fra: 15.08.2014 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad i.h.t. (EF) nr. 1907/2006 LOC SG P EASY-B HH 4G SKICK27 Side 1 av 11 SDB-Nr. : 366476 V003.0 bearbeidet den: 03.07.2015 Trykkdato: 25.08.2015 Erstatter versjon fra: 13.08.2014 Kapittel

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o

Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad etter (EF) nr. 1907/2006 PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket o 1.1 Produktidentifikasjon: Deklarasjonsnummer: 34721 GULL-LAKK FORGYLLINGSFARGE

Detaljer

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

: sds.no@univareurope.com

: sds.no@univareurope.com 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Materialnavn : Bruksmåter : Smørefett for bilindustri og industri. Produktkode : 001A0407 Produsent/leverandør: : Univar AS Østensjøveien 32 NO-0667

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008

SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med 453/2010 og 1272/2008 (Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til bare nummerbetegnelse) Utgitt 2012-12-07 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge Penguin Ravilakk 1. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med EU-direktiv 91/155/EØF, som endret ved direktiv 2001/58/EF - Norge HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Penguin Racing - Blå, Grønn, Rød, Sort 1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten

SIKKERHETSDATABLAD. Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten SIKKERHETSDATABLAD Utarbeidet etter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikasjon av stoffet/bandingen og av selskapet/virksomheten 1.1.Produktidentifikator Isoparaffin Solvent - ESOL P-20. 1.2.

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2011, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av 3M produkter er tillatt forutsatt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Type produkt Andre identifiseringsmåter

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz 2560766 ToxTrak Reagenz Trykkingsdato: 01.08.2013 Produktkode: 2560766 Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 2560766 ToxTrak

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-26 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 060818 Bruksområde : Fugefrie belegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer