SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy)"

Transkript

1 Comp-A Internkode: LAT IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser som frarådes Anvendelse 1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør E-post Land Ansvarlig Utarbeidet av Comp-A L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy) Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet. LATICRETE NORDIC AS Postboks 165 Kalbakken 0903 Oslo Norway Telefon: Fax: Norge Laticrete Nordic AS Grepa-HMS 1.4 Nødtelefon Giftinformasjonen: Revisjonsdato: VIKTIGSTE FAREMOMENTER 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen (1272/2008) 2.2 Merkningselementer Aquatic Chronic 2: Giftig for vannmiljøet. Skin Irrit 2: Irriterende for huden. Eye Irrit 2: Alvorlig øyeirritasjon. Skin Sens 1: Sensibiliserende ved hudkontakt. Piktogram Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen (67/548/EEC og 1999/45/EC) Advarsel H315 Irriterer huden. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. EUH205 Inneholder epoksyforbindelser; Kan gi en allergisk reaksjon. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P273 Unngå utslipp til miljøet. Irriterende, Miljøfarlig 2.2 Merkningselementer Side 1 (7)

2 Comp-A Fortsettelse fra forrige side Internkode: LAT092 Revisjonsdato: Faresymboler R-setninger S-setninger R-36/38 Irriterer øynene og huden. R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R-51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. T-205 Inneholder epoksyforbindelser; Kan gi en allergisk reaksjon. S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S-28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder såpe og vann S-37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S-61 Unngå utslipp til miljøet; Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon. 2.3 Andre farer GENERELT: Kan gi allergi ved hudkontakt. Irriterer øynene og huden. Giftig for vannlevende organismer. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING 3.2 Blandinger Klassifisering etter forordning Ingrediens Identifisering 67/548/EEC, 1999/45/EC 1272/2008 (CLP) Bisfenol F-epiklorhydrin (mol.v. <700) 1,6-hexandiol-diglycidyleter Bisfenol-A og epiklorhydrin; epoksyharpiks (gjennomsnittsmolekylvekt = 700), reaksjonsprodukt av Ec/Nlp nr: Cas nr: Ec/Nlp nr: Cas nr: Ec/Nlp nr: Cas nr: Index nr: Polymer Xi,N R36/ /53 Xi,N R36/ /53 Xi,N R36/ /53 Eye Irrit.2 Skin Irrit.2 Skin Sens.1 Aquatic Chronic H319 H315 H317 H411 Eye irrit.2 SkinIrrit.2 Skin Sens.1 Aquatic Chronic H319 H315 H317 H411 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2 H319 H315 H317 H411 Vekt-% 30-70% % % Tegnforklaring Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig. Forklaring til relevante fare- og risikosetninger finnes i seksjon FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Flytt den skadede fra forurensningskilden. Vask straks forurenset hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter mens lege kontaktes. Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Skyll munnen med vann. Drikk rikelig med vann. Side 2 (7)

3 Comp-A Fortsettelse fra forrige side Internkode: LAT092 Revisjonsdato: Medisinsk informasjon 4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3 Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og særlig behandling er nødvendig 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING Gi aldri noe å drikke til en skadet som har hoste eller kramper eller er bevisstløs. Om mulig også aktivt kull (kullsuspensjon). Kontakt øyeblikkelig lege eller Giftinformasjonssentralen (Tlf ). Allergireaksjoner kan forekomme. Hvis hudsensibilisering er utviklet og en årsakssammenheng er blitt bekreftet, bør ytterligere eksponering ikke skje. Kontakt med huden kan forverre eksisterende hudsykdommer. Legehjelp er nødvendig ved symptomer som kan tilbakeføres til produktets innvirkning på hud, øyne eller ved innånding av damper. Ved legebesøk, ta med dette sikkerhetsdatabladet. Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. 5.1 Slukningsmidler Passende slukningsmidler 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 5.3 Råd til brannbekjempningspersonale Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. Stoffet er ikke brannfarlig. Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt. Ikke brannfarlig. Ved brann dannes: Giftige gasser/damper/røyk. Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), Nitrøse gasser (NOx), Hydrogenklorid (HCl), Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Unngå innånding av røykgasser. 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1 Personlige sikkerhetsforanstaltninger, personlige vernemidler og nødprosedyrer 6.2 Miljøbeskyttelsestiltak 6.3 Metoder og utstyr til inndemning og opprenskning Hold mennesker og dyr unna det forurensede området. Unngå hudkontakt/innånding av spill/støv/damp. Bruk beskrevet verneutstyr. Kontakt brannvesen eller politimyndighet ved større utslipp. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt. Rengjør området. Samle opp med absorberende, ikke-brennbart materiale i passende beholdere. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. Ventiler godt. Personell som har vært i kontakt med spilt materiale må vaske seg grundig etterpå. 6.4 Henvisning til andre avsnitt Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering. Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr. Se avsnitt 12 for informasjon om økologi. Se avsnitt 13 for informasjon om fjerning av avfall. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 7.2 Forhold for sikker oppbevaring, herunder eventuell uforenlighet Spesielle egenskaper og farer 7.3 Særlige anvendelser Håndteres i samsvar med god hygiene og sikkerhetspraksis. Unngå kontakt med øynene og langvarig kontakt med huden. Bør oppbevares i originalemballasje. Emballasjen skal holdes tett lukket. Emballasjen skal være korrekt merket. Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Lagres over 5 C. Produktet inneholder stoffer som er klassifisert allergifremkallende ved hudkontakt. Personer som lett får allergiske reaksjoner bør ikke håndtere produktet. Personer med utviklet epoksyallergi skal ikke arbeide med dette eller lignende produkter. Side 3 (7)

4 Comp-A Fortsettelse fra forrige side Internkode: LAT092 Revisjonsdato: EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 8.1 Kontrollparametre Administrativ norm anmerkning 8.2 Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern Øyevern Håndvern Annet hudvern enn håndvern Ingen eksponeringsgrense angitt for ingrediensen(e). Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Ta straks av alle klær som er blitt våte eller tilsølt. Vask straks tilsølt hud med såpe og vann. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Skift arbeidsklær daglig når det er sannsynlig at de er blitt tilsølt. Det må ikke spises eller drikkes under arbeidet. Ingen røyking i arbeidsstedet. Åndedrettsvern normalt ikke påkrevd. Bruk åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon (EN 141, EN143) og filter A/P2 Øyevern normalt ikke påkrevd. Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Tettsluttende vernebriller eller ansiktmaske i henhold til EN166. For eksponering fra 1 til 4 timer, bruk hansker av: Butylgummi. Nitrilgummi. For eksponering mellom 4 og 8 timer, bruk hansker av: Barricade. Butylgummi. Flerlagshansker (f.eks. 4H). Det er arbeidsgiver og brukers ansvar å vurdere om respektive hansker beskytter mot de risker som kan finnes ved respektive arbeidssituasjon. Kontakt leverandør for nærmere informasjon. Arbeidsklær.(EN465) 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Form Farge Lukt Flytende. Oransje. Kokepunkt > 200 C Flammepunkt 150 C Tetthet Løselighet i vann 9.2 Andre opplysninger Ingen eller ukarakteristisk lukt. 1,1 g/cm3 Uoppløselig i vann. 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet 10.2 Kjemisk stabilitet 10.3 Risiko for farlige reaktioner 10.4 Forhold som skal unngås Unngå høye temperaturer Materialer som skal unngås Unngå kontakt med syrer og alkalier Farlige nedbrytningsprodukter Produktet er kjemisk stabilt i lukket emballasje og under ellers normale forhold. Ved brann eller høy temperatur dannes: Giftige gasser/damper/røyk av: Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), Nitrøse gasser (NOx), Hydrogenklorid (HCl), Normalt stabil. 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt giftighet Etsende eller irriterende for huden Kan fremkalle ubehag ved svelging. Kan gi magesmerter eller brekninger. Irriterende. Kan gi irritasjonseksem. Side 4 (7)

5 Comp-A Fortsettelse fra forrige side Internkode: LAT092 Revisjonsdato: Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt Kjønnscellemutagenitet Kreftfremkallende egenskaper Reproduksjonstoksisitet Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Irriterende. Sprut og damp kan gi irritasjon og svie i øynene. Produktet inneholder en epoksyharpiks, som kan forårsake sensibilisering og allergiutvikling. Allergiske reaksjoner kan fremkomme allerede ved lave konsentrasjoner og/eller flere timer etter påvirkning. Kan fremkalle overfølsomhet, en allergisk reaksjon, som vises ved senere eksponering for dette kjemikaliet. Ingen kjent effekt. Ingen tilgjengelig informasjon. Ingen tilgjengelig informasjon. Produktet er irriterende for øynene og huden og kan fremkalle allergi ved hudkontakt. Kan gi irritasjonseksem. Kan gi kontaktallergi. Sprut i øynene kan forårsake irritasjon. Gass eller damp i høye konsentrasjoner kan irritere luftveier/lunger. Kan gi magesmerter eller brekninger. Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning. Allergikere skal ikke arbeide med epoxyprodukter. Personer med utslett henvises til hudspesialist for undersøkelse av allergisk eksem. 1,6-hexandiol-diglycidyleter : Eksponeringsvei Verdi/enhet Art Kilde LD50(Oralt) > 8500 mg/kg rotte LD50(Dermalt) > 4900 mg/kg kanin bisfenol-f-epiklorhydrin mv<700 : Eksponeringsvei Verdi/enhet Art Kilde LD50(Oralt) > 2000 mg/kg rotte Toksisitet og bioakkumulering: Ingrediens Einecs nr CAS nr LC50 EC50 IC50 Log Pow BCF BOD5/COD Bisfenol F-epiklorhydrin (mol.v. <700) 1,6-hexandiol-diglycidylete r Polymer <10 mg/l Fisk 2 mg/l < 10 mg/l Daphnia Alger mg/l 47 mg/l Leuciscus idus Faphnia 12.1 Toksisitet Produktet inneholder en komponent som er giftig for vannlevende organismer. Miljøfarlig: Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøer. Når produktet benyttes til de angitte formål og håndteres i følge bruksanvisningen, utgjør produktet minimal risiko for negative miljøbelastninger. Kjemikaliet er langsomt, ikke lett nedbrytbart Persistens og nedbrytelighet 12.3 Bioakkumuleringspotensiale 12.4 Mobilitet i jord Ingen opplysninger. Uoppløselig i vann Resultater av PBT- og Ingen tilgjengelige data. vpvb-vurdering 12.6 Andre skadevirkninger Ingen tilgjengelig informasjon. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Avfallsgrupper Emballasje EAL- kode: Avfall av klebemidler og tettningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer. EAL-kode: Emballasje som inneholder rester eller som er forurenset av farlig avfall. Rester som ikke kan oppbevares for senere bruk eller resirkulering skal leveres til godkjent destruksjonsanlegg. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Samles i merkede beholdere og leveres til godkjent deponeringssted. Side 5 (7)

6 Comp-A Fortsettelse fra forrige side Internkode: LAT092 Revisjonsdato: OPPLYSNINGER OM TRANSPORT 14.1 UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Varenavn 14.3 Transportfareklasse(r) Fareseddel ADR/RID klasse ADR/RID klassifiseringskode ADR/RID farenummer ADR/RID begrensede mengder IMDG klasse 9 IMDG EmS Avfall skal disponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings- eller mottaksstasjon. For nærmere informasjon om forsvarlig håndtering, kontakt NORSAS tlf Miljøfarlig stoff, flytende N.O.S. 9: Forskjellige farlige stoffer og gjenstander. 9: Forskjellige farlige stoffer og gjenstander.9 M6: Miljøskadelige stoffer. Flytende stoffer som forurenser akvatisk miljø. 90: Miljøskadelig stoff; forskjellige farlige stoffer. 5L / E1 F-A, S-F 14.4 Emballasjegruppe III: Mindre farlige stoffer 14.5 Miljøfarer Produktet får ikke slippes ut i avløp, vassdrag eller i grunnvann Særskilte forsiktighetsregler 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden N/A. 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER 15.1 Særlige bestemmelser/ særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhet, helse og miljø 15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren. ADR/RID Direktiv 1999/45/EF. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Forordning(EF) nr 1907/2006. Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008. FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Norsk Stoffliste. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet skal ikke betraktes som brukerens egen risikovurdering. Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendige forholdsregler er fulgt for å oppfylle kravene i henhold til lokale regler og bestemmelser. Databladet er endret på punktene:.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Relevante fare og risiko setninger for hver enkelt ingrediens H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Henvisninger til viktig litteratur og spesielle datakilder Forkortelser i dokumentet Utskriftsdato R-36/38 Irriterer øynene og huden. R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R-51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Sikkerhetsdatablad fra produsenten. datert: N/A - Ingen relevant informasjon Sikkerhetsdatabladet er laget etter vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Forhold som dukker opp som skyldes manglende opplysninger til oss er utenfor vår kontroll og må svares for av produsenten. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette sikkerhetsdatabladet blir lest Side 6 (7)

7 Comp-A Fortsettelse fra forrige side Internkode: LAT092 Revisjonsdato: og forstått av alle som bruker, behandler, avhender eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Databladet utarbeidet av: Grepa-HMS Svartedalsveien Florvåg Norge Tlf: SIKKERHETSDATABLAD i henhold til EU direktiv 67/548/EEC, 1999/45/EC og 453/2010 av 20. Mai Side 7 (7)

8 Comp-B Internkode: LAT IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt anvendelser som frarådes Anvendelse 1.3 Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør E-post Land Ansvarlig Utarbeidet av Comp-B L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoksy) Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet. (Herder for Laticrete Injeksjonslim). LATICRETE NORDIC AS Postboks 165 Kalbakken 0903 Oslo Norway Telefon: Fax: Norge Laticrete Nordic AS Grepa-HMS 1.4 Nødtelefon Giftinformasjonen: Revisjonsdato: VIKTIGSTE FAREMOMENTER 2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen (1272/2008) 2.2 Merkningselementer Aquatic Chronic 3: Farlig for vannmiljøet. Acute Tox 4: Akutt giftighet. Skin Corr 1B: Etsende for huden. Eye Dam 1: Alvorlig øyeskade. Skin Sens 1: Sensibiliserende ved hudkontakt. Piktogram Varselord Faresetninger Sikkerhetssetninger Fare H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H302 Farlig ved svelging. H412 Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H318 Gir alvorlig øyeskade.. P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre; Fortsett skyllingen. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. P273 Unngå utslipp til miljøet. Side 1 (7)

9 Comp-B Fortsettelse fra forrige side Internkode: LAT093 Revisjonsdato: Klassifisering av stoffet eller blandingen (67/548/EEC og 1999/45/EC) 2.2 Merkningselementer Faresymboler Helseskadelig, Etsende R-setninger S-setninger R-22 Farlig ved svelgning. R-34 Etsende. R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R-52/53 Skadelig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S-24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S-36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S-45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. S-60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall. S-61 Unngå utslipp til miljøet; Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon. 2.3 Andre farer GENERELT. Farlig ved svelging. Etsende. Kan gi allergi ved hudkontakt. Skadelig for vannlevende organismer. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING 3.2 Blandinger Klassifisering etter forordning Ingrediens Identifisering 67/548/EEC, 1999/45/EC 1272/2008 (CLP) Trimethylhexamethylendiamine Ec/Nlp nr: Cas nr: Xn,C R /53 Acute Tox.4 Skin Corr.1B Skin Sens.1 Aquatic chronic.3 H302 H314 H317 H412 Vekt-% % Tegnforklaring Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig. Forklaring til relevante fare- og risikosetninger finnes i seksjon FØRSTEHJELPSTILTAK 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Medisinsk informasjon Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Flytt den skadede fra forurensningskilden. Vask straks forurenset hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Kontakt lege ved sårdannelse eller vedvarende irritasjon. Skyll straks med mye vann i min. 15 minutter, hold øyelokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser. (Dersom Diphoterine finnes på stedet, så bruk dette istedenfor vann.). Skylling under transport til lege overtar Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadede er ved full bevissthet. Hvis brekninger inntreffer, hold hodet lavt slik at ikke luftveiene blokkeres. Kontakt øyeblikkelig lege eller Giftinformasjonssentralen (Tlf ). Allergireaksjoner kan forekomme. Symptomatisk behandling. Side 2 (7)

10 Comp-B Fortsettelse fra forrige side Internkode: LAT093 Revisjonsdato: Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 4.3 Angivelse av om øyeblikkelig legehjelp og særlig behandling er nødvendig 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING Etsende virkning på hud og slimhinner. Legehjelp er nødvendig ved symptomer som kan tilbakeføres til produktets innvirkning på hud, øyne eller ved innånding av damper. Ved legebesøk, ta med dette sikkerhetsdatabladet. Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Diphoterine bør finnes på arbeidsplassen. Diphoterine er beregnet kun som førstehjelp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. 5.1 Slukningsmidler Passende slukningsmidler 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 5.3 Råd til brannbekjempningspersonale Stoffet er ikke brannfarlig. Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt. Ikke brannfarlig. Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Unngå innånding av røykgasser. Ved brann dannes: Giftige gasser/damper/røyk. Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), Nitrøse gasser (NOx), 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 6.1 Personlige sikkerhetsforanstaltninger, personlige vernemidler og nødprosedyrer 6.2 Miljøbeskyttelsestiltak 6.3 Metoder og utstyr til inndemning og opprenskning Benytt nødvendig verneutstyr Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt. Samle opp med absorberende, ikke-brennbart materiale i passende beholdere. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. Ventiler godt. Rengjør området. Unngå hudkontakt/innånding av spill/støv/damp. Personell som har vært i kontakt med spilt materiale må vaske seg grundig etterpå. 6.4 Henvisning til andre avsnitt Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering. Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr. Se avsnitt 12 for informasjon om økologi. Se avsnitt 13 for informasjon om fjerning av avfall. 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 7.2 Forhold for sikker oppbevaring, herunder eventuell uforenlighet Håndteres i samsvar med god hygiene og sikkerhetspraksis. Brukerveiledningen skal følges for å oppnå sikker bruk og best mulig resultat. Unngå kontakt med øynene, huden og klærne. Lagres som etsende stoff. Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Lagres over 5 C. 7.3 Særlige anvendelser Personer som lett får allergiske reaksjoner bør ikke håndtere produktet. 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 8.1 Kontrollparametre Administrativ norm anmerkning 8.2 Eksponeringskontroll Ingen eksponeringsgrense angitt for ingrediensen(e). Side 3 (7)

11 Comp-B Fortsettelse fra forrige side Internkode: LAT093 Revisjonsdato: Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Sunn fornuft og sikkerhetsregler skal alltid brukes ved allmenn omgang med kjemikalier. Sørg for at emballasjen er riktig merket for å forebygge uforutsett inntak eller feilaktig bruk. Sørg for god arbeidshygiene. Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. Sørg for tilstrekkelig utsug eller ventilasjon på arbeidsplassen. Unngå kontakt med øyne og hud. Åndedrettsvern Åndedrettsvern normalt ikke påkrevd. Bruk åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon (EN 141, EN143) og filter A/P2 Øyevern Tettsluttende vernebriller eller ansiktsmaske ( EN166, EN169. ). Håndvern Annet hudvern enn håndvern For eksponering fra 1 til 4 timer, bruk hansker av: Nitrilgummi. For eksponering mellom 4 og 8 timer, bruk hansker av: Butylgummi. Bruk bare beskyttelseshansker med CE-merking og i henhold til EN374. For riktig valg av hanskemateriale med hensyn på holdbarhet mot kjemikalier, samt gjennomtrengningstid, søk råd hos kjemisk hanskeleverandør. Hansker bør skiftes regelmessig, spesielt ved langvarig kontakt med produktet. Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt. Det er god industriell hygienepraksis å unngå hudkontakt mest mulig. Unngå bruk av ringer, klokker e. l. som er egnet til å holde på produktet og derved forårsake hudreaksjoner. Beskyttelseskrem kan hjelpe til å beskytte utsatte hudområder, men kan ikke erstatte hansker. Fjern forurensete klær for å unngå hudkontakt. Etter vask av huden påføres fet hudkrem for å erstatte tapt hudfett. Hold god orden. 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Form Farge Lukt Flytende. Blå. Amin. ph (kons.) ca Kokepunkt > 200 C Flammepunkt 114 C Tetthet Løselighet i vann 9.2 Andre opplysninger 1 g/cm3 Oppløselig i vann. 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet 10.2 Kjemisk stabilitet 10.3 Risiko for farlige reaktioner Ingen tilgjengelig informasjon. Produktet er kjemisk stabilt i lukket emballasje og under ellers normale forhold Forhold som skal unngås Eksponering for høye temperaturer kan forårsake farlige dekomponeringsprodukter Materialer som skal unngås Eksotermisk reaksjon kan oppstå ved blanding med epoxy harpiks, syrer og oksiderende stoffer Farlige nedbrytningsprodukter 11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger Akutt giftighet Etsende eller irriterende for huden Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon Ved brann utvikles CO2, CO, NOx og andre farlige gasser. Farlig ved svelging. Kan gi alvorlig innvendig skade. Etsende. Kan gi allergisk kontakteksem. Etsende. Irritasjon, etsing, tåreflod og uklart syn etter væskesprut. Hornhinneskader. Side 4 (7)

12 Comp-B Fortsettelse fra forrige side Internkode: LAT093 Revisjonsdato: Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt Kjønnscellemutagenitet Kreftfremkallende egenskaper Reproduksjonstoksisitet Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering Aspirasjonsfare LD50 Oral ( rotte ) 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Hornhinneskader. Kan fremkalle overfølsomhet, en allergisk reaksjon, som vises ved senere eksponering for dette kjemikaliet. Kan fremkalle allergisk hudreaksjon. Ingen kjent effekt. Forårsaker ikke kreft (ikke noe bevis for kreftfremkallende egenskaper). Ingen tilgjengelig informasjon. Produktet kan fremkalle allergi ved hudkontakt. Kan gi irritasjonseksem. Kan forårsake etseskader på slimhinner, svelg, spiserør og magesekk. Kan gi alvorlig indre skade. Sprut i øynene vil virke sterkt irriterende. Alvorlige magesmerter. Kontakteksem. Allergisk utslett. Gass eller damp i høye konsentrasjoner kan irritere luftveier/lunger. 910 mg/kg (trimethylhexamethylendiamine) Toksisitet og bioakkumulering: Ingrediens Einecs nr CAS nr LC50 EC50 IC50 Log Pow BCF BOD5/COD trimethylhexamethylendiam ine mg/l/48h 31.5 mg/l/24h leuciscus idus Daphnia 29.5mg/l/72h scenedesmus subspicatus % ( EG79/831) 12.1 Toksisitet Produktet inneholder en komponent som er skadelig for vannlevende organismer. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet Persistens og nedbrytelighet 12.3 Bioakkumuleringspotensiale 12.4 Mobilitet i jord 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurdering 12.6 Andre skadevirkninger Når produktet benyttes til de angitte formål og håndteres i følge bruksanvisningen, utgjør produktet minimal risiko for negative miljøbelastninger. Forventes å være delvis nedbrytbart. Ingen bioakkumulering er indikert. Oppløselig i vann. 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Avfallsgrupper Emballasje EAL- kode: Avfall av klebemidler og tettningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer. Angivelse av EAL-koder er kun veiledende. Sjekk alltid avfallskoden med henblikk på den aktuelle tilstand produktet befinner seg i. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet. EAL-kode: Emballasje som inneholder rester eller som er forurenset av farlig avfall. Rester som ikke kan oppbevares for senere bruk eller resirkulering skal leveres til godkjent destruksjonsanlegg. 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT 14.1 UN-nummer UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) Varenavn IMDG proper shipping name Trimethylhexamethylendiaminer. Trimethylhexamethylendiamins. Side 5 (7)

13 Comp-B Fortsettelse fra forrige side Internkode: LAT093 Revisjonsdato: Transportfareklasse(r) Fareseddel ADR/RID klasse ADR/RID klassifiseringskode ADR/RID farenummer ADR/RID begrensede mengder IMDG klasse 8 IMDG EmS IATA klasse 14.4 Emballasjegruppe lll 14.5 Miljøfarer 14.6 Særskilte forsiktighetsregler 8: Etsende stoffer. 8: Etsende stoffer. C7: Etsende stoffer uten tilleggsrisiko. Basiske stoffer. Organiske væsker. 80: Etsende eller svakt etsende stoff. 5L / E1 F-A, S-B 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER 15.1 Særlige bestemmelser/ særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhet, helse og miljø 15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering 8 Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren. ADR/RID Direktiv 1999/45/EF. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), Forordning(EF) nr 1907/2006. Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008. FOR nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Norsk Stoffliste. Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet skal ikke betraktes som brukerens egen risikovurdering. Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendige forholdsregler er fulgt for å oppfylle kravene i henhold til lokale regler og bestemmelser. Databladet er endret på punktene:1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, , ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Relevante fare og risiko setninger for hver enkelt ingrediens H302 Farlig ved svelging. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H412 Skadelig for vannlevende organismer, med langvarige virkninger. Henvisninger til viktig litteratur og spesielle datakilder Forkortelser i dokumentet Utskriftsdato R-22 Farlig ved svelgning. R-34 Etsende. R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R-52/53 Skadelig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Sikkerhetsdatablad fra produsenten N/A - Ingen relevant informasjon Sikkerhetsdatabladet er laget etter vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. Forhold som dukker opp som skyldes manglende opplysninger til oss er utenfor vår kontroll og må svares for av produsenten. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette sikkerhetsdatabladet blir lest og forstått av alle som bruker, behandler, avhender eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Databladet utarbeidet av: Grepa-HMS Svartedalsveien 49 Side 6 (7)

14 Comp-B Fortsettelse fra forrige side Internkode: LAT093 Revisjonsdato: Florvåg Norge Tlf: SIKKERHETSDATABLAD i henhold til EU direktiv 67/548/EEC, 1999/45/EC og 453/2010 av 20. Mai Side 7 (7)

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler

SIKKERHETSDATABLAD OIL & GREASE REMOVER. OIL & GREASE REMOVER R10990 Øvrige rengjøringsmidler Internkode: MUR012 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Deklarasjons-nr 306183 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 10.01.2013 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr PRN 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner. Latona Pb. 109, 1801 Askim Tlf. 69 88 24 47 Fax.: 69 88 02 76 www.latona.no Arne Mørkestøl

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner. Latona Pb. 109, 1801 Askim Tlf. 69 88 24 47 Fax.: 69 88 02 76 www.latona.no Arne Mørkestøl 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 31.07.2012 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr PRN 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMBISULFAT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/12/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Natriumhydrogensulfat NaHSO4 Artikkel-nr 100334 EC-nr 231-665-7

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON

SIKKERHETSDATABLAD. Latona avløpsåpner 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 2. FAREIDENTIFIKASJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Revisjonsdato: 11.12.2013 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Avløpsåpner Deklarasjons-nr 080339 Erstatter sikkerhetsdatablad

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

SIKKERHETSDATABLAD. Ferro-Bet Sealer, Oxide Rød 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 02.02.2014 Utgave nummer 4.0 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. KALSIUMHYDROKSID Ca(OH)2 250 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S

SIKKERHETSDATABLAD. KALSIUMHYDROKSID Ca(OH)2 250 g. Fybikon A/S, fax: 38 01 27 71, tlf: 38 01 21 66 Norge Fybikon A/S Internkode: 16093 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Synonymer Kalsiumhydrat ECnr 2151373 CASnr 1305620 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/2/2011 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Synonymer Svovelpulver S Svovelblomme EC-nr 231-722-6 CAS-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NPK 21-3-10 (4S) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Standard 600 kg's sekker

SIKKERHETSDATABLAD NPK 21-3-10 (4S) 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Standard 600 kg's sekker 1. IDENTIFASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Utgave nummer 1.0 Pakningstype 1.2 Identifiserte bruksområder for stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2011 Revisjonsdato 01.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

SIKKE RH ETSD ATAB LAD

SIKKE RH ETSD ATAB LAD SIKKE RH ETSD ATAB LAD Barazan Sist endret: 12.10.2012 Erstatter dato: 27.03.2009 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Barazan

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Tornado

SIKKERHETSDATABLAD Tornado Tornado Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD Tornado Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato 27.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG

SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG FERSK FABRIKKBLANDET BETONG Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD FERSK FABRIKKBLANDET BETONG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Wire Oil 20-30 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter

SIKKERHETSDATABLAD Ilfotec DD Starter Endret 04/12/2013 Revisjon 8 Erstatter dato 01/12/2010 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1918674

Detaljer

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06 Revisjonsdato: 08.01.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 08.01.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger

Detaljer

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad Antisept E 12 Plus Handelsnavn: Antisept E 12 Plus Revisjonsdato: 14.12.2006 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Antisept

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II

SIKKERHETSDATABLAD. AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AFINION HbA1c CONTROL C I OG CONTROL C II AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer