H M S - D A T A B L A D. Rubcol B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H M S - D A T A B L A D. Rubcol B"

Transkript

1 H M S - D A T A B L A D i henhold til bestemmelse (EU) nr. 453/20 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode Synonymer Ingen. Ingen Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/preparatet Herdingsmiddel 1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Identifikasjon av selskap/foretak Habasit AG Römerstrasse Reinach/BL Nødnummer (Tox Center) Utstedelsesdato Utgave / 12

2 2. Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008 (GHS/CLP) Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF Tilleggsinformasjon 2.2. Merkelementer Hudetsing / Hudirritasjon, Kategori 2, H315 Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon, Kategori 2, H319 Cancerogenitet, Kategori 2, H351 Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse), Kategori 2, H373 Åndedretts sensibilisatorer, Kategori 1, H334 Hud sensibilisatorer, Kategori 1, H317 Spesifikk målorgan systemisk giftighet (enkel utsettelse), Narkotiske virkninger, Kategori 3, H336 Brennbare væsker, Kategori 2, H225 Inneholder isocyanater. Kan produsere en allergisk reaksjon. F; R11 Xn; R20 Carc. Cat. 3; R40 R66 R67 Xi; R36/38 R42/43 For den fulle teksten til setningene nevnt i denne Seksjonen, se Seksjon 16. F Signalord Fareutsagn Forsiktighetsutsagn Fare H225: Meget brannfarlig væske og damp. H315: Irriterer huden. H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H334: Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H351: Mistenkes for å kunne forårsake kreft. H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. P260: Ikke innånd støv /røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler. P210b: Holdes vekk fra varme, varme flater, gnister, åpen flamme og andre tennkilder. Røyking forbudt. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P304+P340: VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. P280: Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm. P342+P311: Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P333+P313: Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P303+P361+P353: VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann / 12

3 Tilleggsråd Inneholder isocyanater. Kan produsere en allergisk reaksjon. GHS produktidentifikator ethyl acetate, CAS-Nr , EC-NR Diphenylmethanediisocyanate, isomers and homologues, CAS-Nr Isocyanatosulphonyltoluene; Tosyl isocyanate, CAS-Nr , EC-NR Merking i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF F - Meget brannfarlig. Xn - Helseskadelig. R-setning(er) S-setning(er) Tilleggsråd Risikobestemmende komponent(er) for etikettering R11: Meget brannfarlig. R20: Farlig ved innånding. R40: Begrenset bevis på kreftfremkallende påvirkning. R66: Gjentatt utsettelse kan forårsake uttørking eller sprekking av hud. R67: Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. R36/38: Irriterer øynene og huden. R42/43: Kan forårsake allergi ved innånding og hudkontakt. S16: Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S23: Unngå innånding av damp. S26: Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S37: Bruk egnede vernehansker. S38: Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, må det brukes egnet åndedrettsvern. S7/9: Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et godt ventilert sted. S24/25: Unngå kontakt med huden og øynene. Inneholder isocyanater. Se informasjon fra produsenten. Diphenylmethanediisocyanate, isomers and homologues, CAS- Nr Andre farer Ikke kjent 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Kjemisk karakteristikk Inneholder isocyanater. Se informasjon fra produsenten. Komponenter ethyl acetate % CLP klassifisering Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, Flam. Liq. 2 H225, EUH066 DSD/DPD klassifisering F,Xi; R Produktidentifikator CAS-Nr.: EC-NR.: Indeks-Nr.: / 12

4 Diphenylmethanediisocy anate, isomers and homologues 4- Isocyanatosulphonyltolu ene; Tosyl isocyanate % - 1% Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Eye Irrit. 2 H319, Acute Tox. 4 H332, Resp. Sens. 1 H334, STOT SE 3 H336, Carc. 2 H351, STOT RE 2 H373 Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H335, Skin Irrit. 2 H315, Resp. Sens. 1 H334, EUH4 [CEy2: C 5 % SSEIn3: C 5 % CSk2: C 5 %] Xn; R-20-36/ / Xn; R-14-36/37/38-42 [C >= 5 % \ Xn; R- 36/37/ % <= C < 5 % \ Xn; R-42] CAS-Nr.: Indeks-Nr.: CAS-Nr.: EC-NR.: Indeks-Nr.: For den fulle teksten til setningene nevnt i denne Seksjonen, se Seksjon 16. Farlige urenheter Ikke kjent. 4. Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førsthjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Flytt ut i frisk luft. Kontakt lege ved betydelig påvirkning. Vask øyeblikkelig av med såpe og rikelig med vann. Fjern forurenset tøy og sko. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Fremkall ikke brekninger. Tilkall lege øyeblikkelig Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Svimmelhet. Svimmelhet. Forårsaker hodepine, svimmelhet og andre påvirkninger på sentralnervesystemet Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling Ikke kjent 5. Brannslokkingstiltak 5.1. Slukkemidler Egnede slokkingsmidler Slukningsmidler som av sikkerhetsgrunner ikke må anvendes 5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Bruk vannspray, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier eller karbondioksid. Vannstråle med høyt volum. Ved brann kan røken inneholde det opprinnelige materialet i tillegg til uidentifiserte giftige og/eller irriterende forbindelser. Isocyanater Råd for brannmenn / 12

5 Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper Spesielle metoder I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Forhindre at brannslukkingsvann forurenser overflatevann- eller grunnvannsystemet. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. 6. Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer Råd for ikke-nødspersonale Råd for nødspersonale Sørg for skikkelig ventilasjon. Hold folk borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje. Alle tennkilder fjernes. Bruk eget verneutstyr. Sørg for skikkelig ventilasjon. Fjern alla kilder til antennelse. Damper er tyngre enn luft og kan fordele seg langs gulvene Miljømessige forholdsregler Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem Metoder og materialer for forurensning og opprensing Rens forurenset overflate grundig. Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis). Fei opp og hell oppi egnede beholdere for disponering Referanse til andre seksjoner Se seksjon 8 og Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 7.2. Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Bær personlig beskyttelsesutstyr. Damper er tyngre enn luft og kan fordele seg langs gulvene. Sørg for behørig gassavtrekk ved maskinanlegget. Innånd ikke damper/støv. Vask hendene og eksponert hud før du spiser, drikker eller røker og etter arbeidet. Fjern forurenset tøy og sko. Hold beholderne tett lukket på en tørr, kjølig og godt ventilert plass. Må ikke lagres sammen med næringsmidler Spesielle sluttanvendelser Brukes kun I henhold til våre anbefalinger. 8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1. Kontrollparametere Eksponeringsgrense(r) Selv i tilfelle av fullstendig frigjørelse regner en ikke med at eksponeringsgrenser vil nåes p.g.a. de små substansmengder som er tilstede. Det er imidlertid brukerens plikt å kontrollere dette og følge gitte / 12

6 Ethyl acetate (CAS ) Germany - DFG - Recommended Exposure Limits - Ceilings (Peak Limitations) Germany - TRGS Occupational Exposure Limits - TWAs (AGWs) eksponeringsgrenser på arbeidsplassen. Hvor det er rimelig praktisk skulle dette kunne oppnåes med bruk av lokalt utsugningsanlegg og godt generelt avtrekk. Hvis dette ikke er tilstrekkelig til å oppnå konsentrasjoner av partikler og løsningsmiddeldamper under de administrative normer må det benyttes egnet åndedrettsverneutstyr. 800 ppm Peak 3000 mg/m3 Peak 400 ppm TWA AGW (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed, exposure factor 2) 1500 mg/m3 TWA AGW (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed, exposure factor 2) Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (CAS ) Germany - DFG - Recommended 0.05 mg/m3 Peak (inhalable fraction) Exposure Limits - Ceilings (Peak Limitations) Germany - TRGS Occupational Exposure Limits - TWAs (AGWs) 8.2. Eksponeringskontroll 0.05 mg/m3 TWA AGW (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed, inhalable fraction, as MDI, exposure factor 1) Kontroll med eksponering i arbeidet Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Personlig verneutstyr Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Hud- og kroppsvern Termiske farer Hvis god ventilasjon, normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse. Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, bruk egnet maskeutstyr. Passende åndedrettsvern: ABEKfilter ABEK-P3-filter Pusteapparat med filter for organisk damp Vernehansker som retter seg etter EN 374. Hansker laget av Nitril. Vær oppmerksom på at varigheten til kjemisk motstandsdyktige vernehansker kan bli merkbart kortere enn gjennombruddstiden målt i henhold til EN 374 ved daglig bruk på grunn av uttalige utvendige påvirkninger (f.eks. temperatur). Den nøyaktige gjennombruddstiden kan oppnås fra vernehanskeprodusenten og dette må observeres. Bruk ikke skinnhansker. Bruk ikke bomullshansker. Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166. Klær med lange ermer. Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Avhenting av avfallsprodukt eller brukte containere må skje i henhold til de lokale bestemmelsene / 12

7 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Form Farge Lukt Duftterskel ph: Smeltepunkt/område: Kokepunkt/område: Flammepunkt: Fordampningshastighet: Antennelighet: Eksplosjonsgrenser: Damptrykk: Damptetthet: Relativ tetthet: Vannløselighet: Fordelingskoeffisient (noktanol/vann): Autoantennelsestemperatur: Dekomponeringstemperatur: Viskositet: Tennings-/eksplosjonsfarer: Oksyderende egenskaper: Væske. Ravfarget. Karakteristisk. >70 C -4 C 0.95 g/ml (20 C) Dekomponerer i kontakt med vann ufarlig Ingen 9.2. Andre opplysninger Generelle produktkarakteristikker 10. Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen farer som spesielt bør nevnes Kjemisk stabilitet Stabil opp til ca. 80 C Mulighet for farlige reaksjoner Ingen farer som spesielt bør nevnes Forhold som skal unngås Varme, flammer og gnister Ukompatible materialer Ingen Farlige nedbrytingsprodukter Ingen rimelig forutsigbare / 12

8 11. Toksikologiske opplysninger Informasjon angående toksikologiske virkninger Akutt giftighet Hudetsing / Hudirritasjon Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Åndedretts/Hud sensibilisatorer Cancerogenitet Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Reproduserbar giftighet Spesifikk målorgan systemisk giftighet (enkel utsettelse) Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse) Aspirasjonsfare Menneskelig erfaring Informasjon angående sannsynlige utsettelsesruter Symtomer som vedrører de fysiske, kjemiske og toksigologiske karakteristikkene utsatte og øyeblikkelige virkninger og også kroniske virkninger fra kort tids eller lang tids utsettelse Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet. Ethyl acetate (CAS ) Inhalation LC50 Mouse = 1500 ppm 4 h (NZ_CCID) Dermal LD50 Rabbit > 20 ml/kg (IUCLID) Oral LD50 Rat = 5620 mg/kg (IUCLID) Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (CAS ) Inhalation LC50 Rat = 490 mg/m3 4 h (NLM_CIP) Benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl- (CAS ) Inhalation LC50 Rat > 640 ppm 1 h (NLM_CIP) Forårsaker hudirritasjon. Forårsaker øyenirritasjon. Kan forårsaket allergisk hudreaksjon. Isosyanater kan forårsake akutt irritasjon og/eller sensibilisering av åndedrettssystemet som fører til stramming over brystkassen, hvesende pusting og en asmatisk tilstand. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Inneholder ingen ingredienser oppført på liste som mutagene. Inneholder ingen ingredienser oppført på liste som giftig for forplantning. Narkotiske virkninger Kan forårsake skade på ved langvarig eller gjentatt eksponering. ingen data tilgjengelig ingen data tilgjengelig Innåndning. Hudkontakt. Svimmelhet Søvninghet Forårsaker hodepine, svimmelhet og andre påvirkninger på sentralnervesystemet. Tretthet / 12

9 12. Økologiske opplysninger Giftighet Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet. Ethyl acetate (CAS ) Ecotoxicity - Freshwater Fish - Acute Toxicity Data Ecotoxicity - Water Flea - Acute Toxicity Data Persistens og nedbrytbarhet 96 h LC50 Pimephales promelas: mg/l [flow-through] 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss: 484 mg/l [flow-through] 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss: mg/l [semi-static] 48 h EC50 Daphnia magna: 560 mg/l [Static] Delvis bionedbrytbart Bioakkumuleringspotensial Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet. Bioakkumulerer ikke Mobilitet i jord Ingen data tilgjengelig Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Dette preparetet inneholder ingen stoffer som ansees som stride, bioakkumulerende eller giftig (PBT). Dette preparatet inneholder ingen stoffer som ansees som Meget stridige eller Meget bioakkumulerende (vpvb) Andre skadevirkninger ingen data tilgjengelig 13. Instrukser ved disponering Metoder for behandling av avfall Avfall fra rester / ubrukte produkter Forurenset emballasje Avhent i likhet med farlig avfall i henhold til de lokale og nasjonale bestemmelsene. Kan forbrennes i overensstemmelse med lokale forskrifter avfall av isocyanater Avhend på samme måte som ubrukt produkt. 14. Transportopplysninger ADR/RID Proper shipping name BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (ethyl acetate, Diphenylmethanediisocyanate, isomers and homologues) UN-No Klasse 3. Emballasje gruppe II. ADR/RID-etiketter 3. Klassifisering-kode F1. Risk No. 33. Begrenset mengde 1 L. Tunnel code D/E / 12

10 IMDG IATA Fart på innlands vannveier ADN Ytterligere informasjon Proper shipping name Flammable liquid, n.o.s. (ethyl acetate, Diphenylmethanediisocyanate, isomers and homologues) UN-No Klasse 3. Emballasje gruppe II. IMDG-etiketter 3. Begrenset mengde 1 L. EMS F-E, S-E. Marine Pollutant no Proper shipping name Flammable liquid, n.o.s. (ethyl acetate, Diphenylmethanediisocyanate, isomers and homologues) UN-No Klasse 3. IATA-etiketter 3. Emballasje gruppe II. Emballeringsinstruksjon (passasjerfly): 353 (5 L). Pakkingsinstruksjon (LQ): Y341 (1 L). Emballeringsinstruksjon (fraktfly): 364 (60 L). Proper shipping name FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethyl acetate, Diphenylmethanediisocyanate, isomers and homologues) UN-No Klasse 3. Emballasje gruppe II. ADN-etiketter 3. ADN Fare 3+CMR. Ingen. 15. Regelverksmessige opplysninger Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen Opplysninger om forskrifter Inneholder isocyanater. Se informasjon fra produsenten. Water contaminating class 1. Merkblatt BG Chemie: M004 Reizende Stoffe/Ätzende Stoffe M7 Lösemittel M050 Umgang mit Gefahrstoffen (für die Beschäftigten) M056 ODIN-Schlüsselverzeichnis "Krebserzeugende Gefahrstoffe" VOC (CH) = 70%% Ethyl acetate (CAS ) Switzerland - Volatile Organic Compounds EU - REACH (1907/2006) - List of Present Registered Substances Germany - Water Classification ID Number 95, hazard class 1 - low hazard to waters (VwVwS) - Annex 2 - Water Hazard Classes Benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl- (CAS ) EU - REACH (1907/2006) - List of Present Registered Substances Vurdering av Kreves ikke / 12

11 kjemikaliesikkerheten 16. Andre opplysninger Revisjonsmerknad : 1, 2, 3, 8, 15 Nøkkel eller tegnforklaring av forkortelser og akronymer Nøkkelliteratur henvisninger og kilder for data Klassifiseringsprosedyre Fullstendig tekst for setninger henvist til i kapitler 2 og 3 CLP: Klassifisering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008 (GHS/CLP) DSD/DPD: Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF MAK: Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense. Informasjon tatt fra referanseverk og literaturen. Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF. Klassifisering i henhold til bestemmelse (EU) 1272/2008 med korrelasjonstabell 67/548/EØF eller 1999/45/EF (Tillegg VII av CLP). EUH4: Reagerer voldsomt med vann. EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H225: Meget brannfarlig væske og damp. H315: Irriterer huden. H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H332: Farlig ved innånding. H334: Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H351: Mistenkes for å kunne forårsake kreft. H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. R11: Meget brannfarlig. R20: Farlig ved innånding. R36/38: Irriterer øynene og huden. R36: Irriterer øynene. R40: Begrenset bevis på kreftfremkallende påvirkning. R42/43: Kan forårsake allergi ved innånding og hudkontakt. R48: Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning. R66: Gjentatt utsettelse kan forårsake uttørking eller sprekking av hud. R67: Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Råd om opplæring Instruksjoner for bruk Reglene som dekker blant annet kravene for ventilasjon, vernetøy, personlig verneutstyr osv., kan oppnås fra Rådet (Danmark). Yrkesbruk. Brukes kun I henhold til våre anbefalinger / 12

12 Beriktigelse Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten / 12

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14440-17 Benzene

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14440-17 Benzene Side 1 av 10 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: Index-nr.: EF-nr.: 71-4-2 601-020-00-8 200-75-7 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H

: ENERGY BAR 2 L GB/D/F/I/NL/PL/H SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 64224 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2560766 ToxTrak Reagenz 2560766 ToxTrak Reagenz Trykkingsdato: 01.08.2013 Produktkode: 2560766 Side 1 av 8 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 2560766 ToxTrak

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Tilbehør til isolasjonssystemer for fasader SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Tilbehør

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number:

Utgave 1.0a Utskriftsdato 05.12.2012 Revisjonsdato 22.11.2012 Spesifikasjon Nummer: 350000020123 SITE FORM Number: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Produktidentifikator : Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER

: GREASE PERFECT 2 X 5 LITER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61218, 64246 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet

Detaljer

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013 HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode: Kjemisk Familie: NORPOL SVG 20000-99999 H,S SVGHS Polyesterharpiks 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. KitchenPro AziDes SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115970E Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115763E Bruk

Detaljer

: GLASS&WINDOW CLEANER 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: GLASS&WINDOW CLEANER 2X5L DK/S/N/FIN/GB 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61548 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 100063E Bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 115374E Bruk

Detaljer

: FLOOR CLEANER S WEST 1L

: FLOOR CLEANER S WEST 1L 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61103 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Sodium iodide

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Sodium iodide SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 4.0 Revisjonsdato 31.12.2010 Utskriftsdato 21.03.2011 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KVITT VEPSESKUM 1/10 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke KVITT VEPSESKUM Produktkode (UVP) 06109950 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato 12.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 116067E

Detaljer

I henhold til Europeisk direktiv 67/548/EØF, som rettet. Faresymboler

I henhold til Europeisk direktiv 67/548/EØF, som rettet. Faresymboler SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 5.0 Revisjonsdato 24.04.2012 Utskriftsdato 08.03.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper

HMS DATABLAD. SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet. SEKSJON 2: Farlige egenskaper Side : 1 / 20 SEKSJON 1: Beskrivelse av stoffet/blandingen og det aktuelle selskapet 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn : Produktkode : 1276 1.2. Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 058 Wasserstoffperoxid/Hydrogen peroxyde/peroxyde d'hydrogèn, LCW 058 A; 1/2

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 058 Wasserstoffperoxid/Hydrogen peroxyde/peroxyde d'hydrogèn, LCW 058 A; 1/2 Trykkingsdato: 24.04.2014 Produktkode: LCW058-1 Side 1 av SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 K-OTHRINE SC 25 1/9 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke K-OTHRINE SC 25 Produktkode (UVP) 79112947 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 21224-32 PAN Indicator

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 21224-32 PAN Indicator Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer