H M S - D A T A B L A D. Rubcol B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H M S - D A T A B L A D. Rubcol B"

Transkript

1 H M S - D A T A B L A D i henhold til bestemmelse (EU) nr. 453/20 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode Synonymer Ingen. Ingen Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Bruk av stoffet/preparatet Herdingsmiddel 1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet Identifikasjon av selskap/foretak Habasit AG Römerstrasse Reinach/BL Nødnummer (Tox Center) Utstedelsesdato Utgave / 12

2 2. Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen Klassifisering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008 (GHS/CLP) Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF Tilleggsinformasjon 2.2. Merkelementer Hudetsing / Hudirritasjon, Kategori 2, H315 Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon, Kategori 2, H319 Cancerogenitet, Kategori 2, H351 Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse), Kategori 2, H373 Åndedretts sensibilisatorer, Kategori 1, H334 Hud sensibilisatorer, Kategori 1, H317 Spesifikk målorgan systemisk giftighet (enkel utsettelse), Narkotiske virkninger, Kategori 3, H336 Brennbare væsker, Kategori 2, H225 Inneholder isocyanater. Kan produsere en allergisk reaksjon. F; R11 Xn; R20 Carc. Cat. 3; R40 R66 R67 Xi; R36/38 R42/43 For den fulle teksten til setningene nevnt i denne Seksjonen, se Seksjon 16. F Signalord Fareutsagn Forsiktighetsutsagn Fare H225: Meget brannfarlig væske og damp. H315: Irriterer huden. H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H334: Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H351: Mistenkes for å kunne forårsake kreft. H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. P260: Ikke innånd støv /røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler. P210b: Holdes vekk fra varme, varme flater, gnister, åpen flamme og andre tennkilder. Røyking forbudt. P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P304+P340: VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. P280: Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm. P342+P311: Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. P333+P313: Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. P303+P361+P353: VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann / 12

3 Tilleggsråd Inneholder isocyanater. Kan produsere en allergisk reaksjon. GHS produktidentifikator ethyl acetate, CAS-Nr , EC-NR Diphenylmethanediisocyanate, isomers and homologues, CAS-Nr Isocyanatosulphonyltoluene; Tosyl isocyanate, CAS-Nr , EC-NR Merking i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF F - Meget brannfarlig. Xn - Helseskadelig. R-setning(er) S-setning(er) Tilleggsråd Risikobestemmende komponent(er) for etikettering R11: Meget brannfarlig. R20: Farlig ved innånding. R40: Begrenset bevis på kreftfremkallende påvirkning. R66: Gjentatt utsettelse kan forårsake uttørking eller sprekking av hud. R67: Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. R36/38: Irriterer øynene og huden. R42/43: Kan forårsake allergi ved innånding og hudkontakt. S16: Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. S23: Unngå innånding av damp. S26: Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S37: Bruk egnede vernehansker. S38: Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, må det brukes egnet åndedrettsvern. S7/9: Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et godt ventilert sted. S24/25: Unngå kontakt med huden og øynene. Inneholder isocyanater. Se informasjon fra produsenten. Diphenylmethanediisocyanate, isomers and homologues, CAS- Nr Andre farer Ikke kjent 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Kjemisk karakteristikk Inneholder isocyanater. Se informasjon fra produsenten. Komponenter ethyl acetate % CLP klassifisering Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336, Flam. Liq. 2 H225, EUH066 DSD/DPD klassifisering F,Xi; R Produktidentifikator CAS-Nr.: EC-NR.: Indeks-Nr.: / 12

4 Diphenylmethanediisocy anate, isomers and homologues 4- Isocyanatosulphonyltolu ene; Tosyl isocyanate % - 1% Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Eye Irrit. 2 H319, Acute Tox. 4 H332, Resp. Sens. 1 H334, STOT SE 3 H336, Carc. 2 H351, STOT RE 2 H373 Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H335, Skin Irrit. 2 H315, Resp. Sens. 1 H334, EUH4 [CEy2: C 5 % SSEIn3: C 5 % CSk2: C 5 %] Xn; R-20-36/ / Xn; R-14-36/37/38-42 [C >= 5 % \ Xn; R- 36/37/ % <= C < 5 % \ Xn; R-42] CAS-Nr.: Indeks-Nr.: CAS-Nr.: EC-NR.: Indeks-Nr.: For den fulle teksten til setningene nevnt i denne Seksjonen, se Seksjon 16. Farlige urenheter Ikke kjent. 4. Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førsthjelpstiltak Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Flytt ut i frisk luft. Kontakt lege ved betydelig påvirkning. Vask øyeblikkelig av med såpe og rikelig med vann. Fjern forurenset tøy og sko. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Fremkall ikke brekninger. Tilkall lege øyeblikkelig Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte Svimmelhet. Svimmelhet. Forårsaker hodepine, svimmelhet og andre påvirkninger på sentralnervesystemet Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling Ikke kjent 5. Brannslokkingstiltak 5.1. Slukkemidler Egnede slokkingsmidler Slukningsmidler som av sikkerhetsgrunner ikke må anvendes 5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen Bruk vannspray, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier eller karbondioksid. Vannstråle med høyt volum. Ved brann kan røken inneholde det opprinnelige materialet i tillegg til uidentifiserte giftige og/eller irriterende forbindelser. Isocyanater Råd for brannmenn / 12

5 Særlig verneutstyr for brannslokkingsmannskaper Spesielle metoder I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Forhindre at brannslukkingsvann forurenser overflatevann- eller grunnvannsystemet. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. 6. Tiltak ved utilsiktede utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer Råd for ikke-nødspersonale Råd for nødspersonale Sørg for skikkelig ventilasjon. Hold folk borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje. Alle tennkilder fjernes. Bruk eget verneutstyr. Sørg for skikkelig ventilasjon. Fjern alla kilder til antennelse. Damper er tyngre enn luft og kan fordele seg langs gulvene Miljømessige forholdsregler Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem Metoder og materialer for forurensning og opprensing Rens forurenset overflate grundig. Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis). Fei opp og hell oppi egnede beholdere for disponering Referanse til andre seksjoner Se seksjon 8 og Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 7.2. Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Bær personlig beskyttelsesutstyr. Damper er tyngre enn luft og kan fordele seg langs gulvene. Sørg for behørig gassavtrekk ved maskinanlegget. Innånd ikke damper/støv. Vask hendene og eksponert hud før du spiser, drikker eller røker og etter arbeidet. Fjern forurenset tøy og sko. Hold beholderne tett lukket på en tørr, kjølig og godt ventilert plass. Må ikke lagres sammen med næringsmidler Spesielle sluttanvendelser Brukes kun I henhold til våre anbefalinger. 8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1. Kontrollparametere Eksponeringsgrense(r) Selv i tilfelle av fullstendig frigjørelse regner en ikke med at eksponeringsgrenser vil nåes p.g.a. de små substansmengder som er tilstede. Det er imidlertid brukerens plikt å kontrollere dette og følge gitte / 12

6 Ethyl acetate (CAS ) Germany - DFG - Recommended Exposure Limits - Ceilings (Peak Limitations) Germany - TRGS Occupational Exposure Limits - TWAs (AGWs) eksponeringsgrenser på arbeidsplassen. Hvor det er rimelig praktisk skulle dette kunne oppnåes med bruk av lokalt utsugningsanlegg og godt generelt avtrekk. Hvis dette ikke er tilstrekkelig til å oppnå konsentrasjoner av partikler og løsningsmiddeldamper under de administrative normer må det benyttes egnet åndedrettsverneutstyr. 800 ppm Peak 3000 mg/m3 Peak 400 ppm TWA AGW (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed, exposure factor 2) 1500 mg/m3 TWA AGW (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed, exposure factor 2) Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (CAS ) Germany - DFG - Recommended 0.05 mg/m3 Peak (inhalable fraction) Exposure Limits - Ceilings (Peak Limitations) Germany - TRGS Occupational Exposure Limits - TWAs (AGWs) 8.2. Eksponeringskontroll 0.05 mg/m3 TWA AGW (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed, inhalable fraction, as MDI, exposure factor 1) Kontroll med eksponering i arbeidet Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Personlig verneutstyr Åndedrettsvern Håndvern Øyevern Hud- og kroppsvern Termiske farer Hvis god ventilasjon, normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse. Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, bruk egnet maskeutstyr. Passende åndedrettsvern: ABEKfilter ABEK-P3-filter Pusteapparat med filter for organisk damp Vernehansker som retter seg etter EN 374. Hansker laget av Nitril. Vær oppmerksom på at varigheten til kjemisk motstandsdyktige vernehansker kan bli merkbart kortere enn gjennombruddstiden målt i henhold til EN 374 ved daglig bruk på grunn av uttalige utvendige påvirkninger (f.eks. temperatur). Den nøyaktige gjennombruddstiden kan oppnås fra vernehanskeprodusenten og dette må observeres. Bruk ikke skinnhansker. Bruk ikke bomullshansker. Vernebriller med sideskjold som retter seg etter EN166. Klær med lange ermer. Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen Avhenting av avfallsprodukt eller brukte containere må skje i henhold til de lokale bestemmelsene / 12

7 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Form Farge Lukt Duftterskel ph: Smeltepunkt/område: Kokepunkt/område: Flammepunkt: Fordampningshastighet: Antennelighet: Eksplosjonsgrenser: Damptrykk: Damptetthet: Relativ tetthet: Vannløselighet: Fordelingskoeffisient (noktanol/vann): Autoantennelsestemperatur: Dekomponeringstemperatur: Viskositet: Tennings-/eksplosjonsfarer: Oksyderende egenskaper: Væske. Ravfarget. Karakteristisk. >70 C -4 C 0.95 g/ml (20 C) Dekomponerer i kontakt med vann ufarlig Ingen 9.2. Andre opplysninger Generelle produktkarakteristikker 10. Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen farer som spesielt bør nevnes Kjemisk stabilitet Stabil opp til ca. 80 C Mulighet for farlige reaksjoner Ingen farer som spesielt bør nevnes Forhold som skal unngås Varme, flammer og gnister Ukompatible materialer Ingen Farlige nedbrytingsprodukter Ingen rimelig forutsigbare / 12

8 11. Toksikologiske opplysninger Informasjon angående toksikologiske virkninger Akutt giftighet Hudetsing / Hudirritasjon Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Åndedretts/Hud sensibilisatorer Cancerogenitet Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller Reproduserbar giftighet Spesifikk målorgan systemisk giftighet (enkel utsettelse) Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse) Aspirasjonsfare Menneskelig erfaring Informasjon angående sannsynlige utsettelsesruter Symtomer som vedrører de fysiske, kjemiske og toksigologiske karakteristikkene utsatte og øyeblikkelige virkninger og også kroniske virkninger fra kort tids eller lang tids utsettelse Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet. Ethyl acetate (CAS ) Inhalation LC50 Mouse = 1500 ppm 4 h (NZ_CCID) Dermal LD50 Rabbit > 20 ml/kg (IUCLID) Oral LD50 Rat = 5620 mg/kg (IUCLID) Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester (CAS ) Inhalation LC50 Rat = 490 mg/m3 4 h (NLM_CIP) Benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl- (CAS ) Inhalation LC50 Rat > 640 ppm 1 h (NLM_CIP) Forårsaker hudirritasjon. Forårsaker øyenirritasjon. Kan forårsaket allergisk hudreaksjon. Isosyanater kan forårsake akutt irritasjon og/eller sensibilisering av åndedrettssystemet som fører til stramming over brystkassen, hvesende pusting og en asmatisk tilstand. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Inneholder ingen ingredienser oppført på liste som mutagene. Inneholder ingen ingredienser oppført på liste som giftig for forplantning. Narkotiske virkninger Kan forårsake skade på ved langvarig eller gjentatt eksponering. ingen data tilgjengelig ingen data tilgjengelig Innåndning. Hudkontakt. Svimmelhet Søvninghet Forårsaker hodepine, svimmelhet og andre påvirkninger på sentralnervesystemet. Tretthet / 12

9 12. Økologiske opplysninger Giftighet Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet. Ethyl acetate (CAS ) Ecotoxicity - Freshwater Fish - Acute Toxicity Data Ecotoxicity - Water Flea - Acute Toxicity Data Persistens og nedbrytbarhet 96 h LC50 Pimephales promelas: mg/l [flow-through] 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss: 484 mg/l [flow-through] 96 h LC50 Oncorhynchus mykiss: mg/l [semi-static] 48 h EC50 Daphnia magna: 560 mg/l [Static] Delvis bionedbrytbart Bioakkumuleringspotensial Ingen informasjon er tilgjengelig for selve produktet. Bioakkumulerer ikke Mobilitet i jord Ingen data tilgjengelig Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Dette preparetet inneholder ingen stoffer som ansees som stride, bioakkumulerende eller giftig (PBT). Dette preparatet inneholder ingen stoffer som ansees som Meget stridige eller Meget bioakkumulerende (vpvb) Andre skadevirkninger ingen data tilgjengelig 13. Instrukser ved disponering Metoder for behandling av avfall Avfall fra rester / ubrukte produkter Forurenset emballasje Avhent i likhet med farlig avfall i henhold til de lokale og nasjonale bestemmelsene. Kan forbrennes i overensstemmelse med lokale forskrifter avfall av isocyanater Avhend på samme måte som ubrukt produkt. 14. Transportopplysninger ADR/RID Proper shipping name BRANDFARLIG VÆSKE, N.O.S. (ethyl acetate, Diphenylmethanediisocyanate, isomers and homologues) UN-No Klasse 3. Emballasje gruppe II. ADR/RID-etiketter 3. Klassifisering-kode F1. Risk No. 33. Begrenset mengde 1 L. Tunnel code D/E / 12

10 IMDG IATA Fart på innlands vannveier ADN Ytterligere informasjon Proper shipping name Flammable liquid, n.o.s. (ethyl acetate, Diphenylmethanediisocyanate, isomers and homologues) UN-No Klasse 3. Emballasje gruppe II. IMDG-etiketter 3. Begrenset mengde 1 L. EMS F-E, S-E. Marine Pollutant no Proper shipping name Flammable liquid, n.o.s. (ethyl acetate, Diphenylmethanediisocyanate, isomers and homologues) UN-No Klasse 3. IATA-etiketter 3. Emballasje gruppe II. Emballeringsinstruksjon (passasjerfly): 353 (5 L). Pakkingsinstruksjon (LQ): Y341 (1 L). Emballeringsinstruksjon (fraktfly): 364 (60 L). Proper shipping name FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (ethyl acetate, Diphenylmethanediisocyanate, isomers and homologues) UN-No Klasse 3. Emballasje gruppe II. ADN-etiketter 3. ADN Fare 3+CMR. Ingen. 15. Regelverksmessige opplysninger Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen Opplysninger om forskrifter Inneholder isocyanater. Se informasjon fra produsenten. Water contaminating class 1. Merkblatt BG Chemie: M004 Reizende Stoffe/Ätzende Stoffe M7 Lösemittel M050 Umgang mit Gefahrstoffen (für die Beschäftigten) M056 ODIN-Schlüsselverzeichnis "Krebserzeugende Gefahrstoffe" VOC (CH) = 70%% Ethyl acetate (CAS ) Switzerland - Volatile Organic Compounds EU - REACH (1907/2006) - List of Present Registered Substances Germany - Water Classification ID Number 95, hazard class 1 - low hazard to waters (VwVwS) - Annex 2 - Water Hazard Classes Benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl- (CAS ) EU - REACH (1907/2006) - List of Present Registered Substances Vurdering av Kreves ikke / 12

11 kjemikaliesikkerheten 16. Andre opplysninger Revisjonsmerknad : 1, 2, 3, 8, 15 Nøkkel eller tegnforklaring av forkortelser og akronymer Nøkkelliteratur henvisninger og kilder for data Klassifiseringsprosedyre Fullstendig tekst for setninger henvist til i kapitler 2 og 3 CLP: Klassifisering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008 (GHS/CLP) DSD/DPD: Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF MAK: Nasjonal yrkeshygienisk eksponeringsgrense. Informasjon tatt fra referanseverk og literaturen. Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF. Klassifisering i henhold til bestemmelse (EU) 1272/2008 med korrelasjonstabell 67/548/EØF eller 1999/45/EF (Tillegg VII av CLP). EUH4: Reagerer voldsomt med vann. EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. H225: Meget brannfarlig væske og damp. H315: Irriterer huden. H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H332: Farlig ved innånding. H334: Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. H335: Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. H351: Mistenkes for å kunne forårsake kreft. H373: Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. R11: Meget brannfarlig. R20: Farlig ved innånding. R36/38: Irriterer øynene og huden. R36: Irriterer øynene. R40: Begrenset bevis på kreftfremkallende påvirkning. R42/43: Kan forårsake allergi ved innånding og hudkontakt. R48: Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning. R66: Gjentatt utsettelse kan forårsake uttørking eller sprekking av hud. R67: Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Råd om opplæring Instruksjoner for bruk Reglene som dekker blant annet kravene for ventilasjon, vernetøy, personlig verneutstyr osv., kan oppnås fra Rådet (Danmark). Yrkesbruk. Brukes kun I henhold til våre anbefalinger / 12

12 Beriktigelse Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten / 12

H M S - D A T A B L A D. Polycol B

H M S - D A T A B L A D. Polycol B H M S - D A T A B L A D i henhold til bestemmelse (EU) nr. 453/20 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode Synonymer Ingen. Ingen. 1.2.

Detaljer

H M S - D A T A B L A D. Silicone Primer

H M S - D A T A B L A D. Silicone Primer H M S - D A T A B L A D i henhold til bestemmelse (EU) nr. 453/2010 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode Synonymer 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

HMS-DATABLAD. Electrolyte O2 low level

HMS-DATABLAD. Electrolyte O2 low level HMS-DATABLAD i henhold til bestemmelse (EU) nr. 453/2010 Electrolyte O2 low level 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode 52201005, 52206111,

Detaljer

HMS-DATABLAD. O2 electrolyte

HMS-DATABLAD. O2 electrolyte HMS-DATABLAD i henhold til forordning (EG) nr. 1907/2006 (endret ved forordning (EU) 2015/830) 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

H M S - D A T A B L A D. Fixol

H M S - D A T A B L A D. Fixol H M S - D A T A B L A D i henhold til bestemmelse (EU) nr. 453/20 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode Synonymer 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2797149 Fluoride Standard Lösung als F (NIST), 5.0 mg/l, 500 ml

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2797149 Fluoride Standard Lösung als F (NIST), 5.0 mg/l, 500 ml Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22777-00 Media Set, Total Bacteria Count

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22777-00 Media Set, Total Bacteria Count Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 LCN 543. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 25M2A1001-115 ORP Test Solution, 200 mv Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Calcium/Magnesium Indicator Solution Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. S11M003 ph 6.865 IUPAC ph Standard Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Hverdagshåndvask (6331)

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Hverdagshåndvask (6331) SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 081B8031 EVITA Standard solution, 0 mg/l NO3-N

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 081B8031 EVITA Standard solution, 0 mg/l NO3-N 081B8031 EVITA Standard solution, 0 mg/l NO3-N Trykkingsdato: 01.08.2013 Produktkode: 081B8031-1 Side 1 av 4 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 32315 CO2 Sensor Calibration Reagent A

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 32315 CO2 Sensor Calibration Reagent A Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22835-49 Buffer Solution ph 7.00

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22835-49 Buffer Solution ph 7.00 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LZV-402-886.116 Magnesium perchlorate, Drying Agent

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LZV-402-886.116 Magnesium perchlorate, Drying Agent Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PER_1025774

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PER_1025774 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator n 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Hår og kropp dusjsåpe (6332)

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Hår og kropp dusjsåpe (6332) SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2251926 TKN Indikator Lösung

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 2251926 TKN Indikator Lösung Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Buffer Solution ph 4.01

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Buffer Solution ph 4.01 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. GCZ 100 Ganimede; 1/1

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. GCZ 100 Ganimede; 1/1 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ H Polishing powder for EC Sensor face

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ H Polishing powder for EC Sensor face Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 3 Reagent_1002859-1021268

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. DPD 3 Reagent_1002859-1021268 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Stoffgruppe: Zulieferprodukt 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

H M S - D A T A B L A D. Vulcol

H M S - D A T A B L A D. Vulcol H M S - D A T A B L A D i henhold til bestemmelse (EU) nr. 453/2010 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode Synonymer Ingen. Ingen. 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_1005215-1027657-100521-1027655-1027656

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_1005215-1027657-100521-1027655-1027656 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1005215; 1027657; 1005214; 1027655;

Detaljer

H M S - D A T A B L A D

H M S - D A T A B L A D H M S - D A T A B L A D i henhold til bestemmelse (EU) nr. 453/20 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode Synonymer 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Bromcresol Green Indicator Solution

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/ Bromcresol Green Indicator Solution Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Luksus skumsåpe for hyppig bruk (6342/6345/6375)

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 KLEENEX Luksus skumsåpe for hyppig bruk (6342/6345/6375) SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : KLEENEX Luksus skumsåpe for hyppig bruk (6342/6345/6375) 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 228 Kalium/Potassium, Analysekyvette; 1/3

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCK 228 Kalium/Potassium, Analysekyvette; 1/3 LCK 228 Kalium/Potassium, Analysekyvette; 1/3 Trykkingsdato: 01.08.2013 Produktkode: LCK228-1 Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Conductivity Buffer_ Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Synergy Nano Formula

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Synergy Nano Formula Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Revisjonsdato: Forrige dato: Utskriftsdato:

SIKKERHETSDATABLAD. Revisjonsdato: Forrige dato: Utskriftsdato: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Handelsnavn Deklarasjonsnummeret: 59324 Bruk av stoffet/stoffblandingen Dispergerings- og antiscalemiddel. Navnet

Detaljer

SIGMA-ALDRICH. SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 4.0 Revisjonsdato 25.07.2010 Utskriftsdato 28.02.

SIGMA-ALDRICH. SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 4.0 Revisjonsdato 25.07.2010 Utskriftsdato 28.02. SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 4.0 Revisjonsdato 25.07.2010 Utskriftsdato 28.02.2012 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 4_791436-506251-150535

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 4_791436-506251-150535 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. C40A200 SE/CL/500/AP/pH2.4 Calibration Solution

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. C40A200 SE/CL/500/AP/pH2.4 Calibration Solution Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 7_1001389-791437-506253-506258-150536 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1001389; 791437; 506253; 150536

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. ParaPost Cement Katalysator

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. ParaPost Cement Katalysator Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Utgave 1.1 Revisjonsdato 26.10.2013 Utskriftsdato 15.11.2013

Utgave 1.1 Revisjonsdato 26.10.2013 Utskriftsdato 15.11.2013 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : Mat.-No./ Genisys-No. : 04663632190 Stoffnavn : for Cobas Integra 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 506244; 506245 1.2. Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Revisjonsdato: Forrige dato: Utskriftsdato:

SIKKERHETSDATABLAD. Revisjonsdato: Forrige dato: Utskriftsdato: 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Handelsnavn Deklarasjonsnummeret: 100068 Bruk av stoffet/stoffblandingen Tilsetningsprodukt ved papirproduksjon. Navnet

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_ Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: : 791442; 505534; 505532 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLT/CDP_1002712-1022015

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLT/CDP_1002712-1022015 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 910 Nitrifikationshemmer/ Nitrification Inhibitor

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 910 Nitrifikationshemmer/ Nitrification Inhibitor Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 2_1001386-1001390

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 2_1001386-1001390 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 884 Testlösung 2 für NH4Dsc/Test solution 2 for NH4Dsc

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 884 Testlösung 2 für NH4Dsc/Test solution 2 for NH4Dsc Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 5 PRF 444 Green 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn PRF 444 Green 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: : 914925; 505533; 791440; 791441

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 867 Amtax SC Reinigungslösung/Cleaning solution; 1/1

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. LCW 867 Amtax SC Reinigungslösung/Cleaning solution; 1/1 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

H M S - D A T A B L A D. TRS Plasto PU

H M S - D A T A B L A D. TRS Plasto PU H M S - D A T A B L A D i henhold til forordning (EG) nr. 1907/2006 (endret ved forordning (EU) 2015/830) 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CGE/CTE/BRE_

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CGE/CTE/BRE_ Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD

Revisjon: 23 Juli 2015 SIKKERHETSDATABLAD SIKKERHETSDATABLAD DEL 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse - Produktnavn: WorkCentre 7525, 7530, 7535, 7545, 7556 TONER (Sort, Cyan, Magenta, Gul) -

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte PAA_1024558 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Materialnr. 1024558 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CLO 2_1035480-1035481 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 1035481 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1

SIKKERHETSDATABLAD UNIVAR GREASE LTS 1 Endret 07.06.2012 Revisjon 01 1 / SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 106383 1.2. Relevante identifiserte

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Margin Bond

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Margin Bond Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

H M S - D A T A B L A D. Polycol A

H M S - D A T A B L A D. Polycol A H M S - D A T A B L A D i henhold til forordning (EG) nr. 1907/2006 (endret ved forordning (EU) 2015/830) 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktkode

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Exactaphos P612/ P1020_950049-950098-950153-1005077-950048

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Exactaphos P612/ P1020_950049-950098-950153-1005077-950048 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 950049; 950098; 950153; 1005077;

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Frysskydd 2016-03-22 SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen Frysskydd 1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen Frostskyddsmedel

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14080-26 CDTA Disodium Magnesium Salt Powder

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14080-26 CDTA Disodium Magnesium Salt Powder Side 1 av 7 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: EF-nr.: 63451-33-2-1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Side 1 / 7 HMS-DATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 as amended. Yellow Ink

Side 1 / 7 HMS-DATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 as amended. Yellow Ink Side 1 / 7 HMS-DATABLAD i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 as amended 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Delenummer Aqueous Ink for Impika

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff Fugger Industri Proff Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Industri Proff SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri

1.2. Identifiserte anvendelsesområder og anvendelser som frarådes Anvendelsesområde Fôrindustri SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Versjon 2.0 Revisjonsdato 08.11.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFF/STOFFBLANDING OG FORETAK 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Urea Kjemikalienavn

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. One Coat Self-Etching Primer 1

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. One Coat Self-Etching Primer 1 Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22369-45 Water in Oil Reagent Set

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 22369-45 Water in Oil Reagent Set Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar_791445-914925-505533-791440-791441 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: : 914925; 505533; 791440; 791441

Detaljer

: LONGLIFE VARIO 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: LONGLIFE VARIO 2X5L DK/S/N/FIN/GB 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : Identifikasjonsnummer : 61659 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. SWISSVAX Alcanta Reiniger

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. SWISSVAX Alcanta Reiniger Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 1878-34 Hexamethylenetetramine

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 1878-34 Hexamethylenetetramine Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator : Index-nr.: EF-nr.: 100-97-0 612-101-00-2 202-905-8 1.2. Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_791446-791442-505534-505532

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_791446-791442-505534-505532 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: : 791442; 505534; 505532 1.2.

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. One Coat Bond

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. One Coat Bond Trykkingsdato: 25.06.2014 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Scrubs hand cleaning towels

HMS-datablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Scrubs hand cleaning towels i henhold til Forordning (EF) nr. 107/2006 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktidentifikator Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14390-01 Hydrochloric Acid Cartridge, 8.00 N

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. 14390-01 Hydrochloric Acid Cartridge, 8.00 N Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte CDM_506271 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Forkortelse: Elektrolyt CDM 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/5 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* RHAPSODIE Duft refill

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* RHAPSODIE Duft refill SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* RHAPSODIE Duft refill (6136) 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SILIKON SPESIAL 180 TUBE 70 ML

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 SILIKON SPESIAL 180 TUBE 70 ML 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktinformasjon Handelsnavn : Produktkode : 0890320 MSDS-Identcode : 10001132 Foretaket : Würth Norge AS Gjelleråsen Næringspark,

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. SWISSVAX Pneu White

Sikkerhetsdatablad. i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. SWISSVAX Pneu White Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Harmony Duft refill

: KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Harmony Duft refill AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* Harmony Duft refill (6181) 1.2 Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og skelskapet/foretaket. 2 Fareidentifikasjon

SIKKERHETSDATABLAD. 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og skelskapet/foretaket. 2 Fareidentifikasjon SIKKERHETSDATABLAD 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og skelskapet/foretaket 1.1 Produktbetegnelse Produktnavn: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Dataark nummer: 3-3034 1. 0. 0 Produktkode:

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 5_506252-791448

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 5_506252-791448 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn Gjelder også for følgende materialnumre: 506252; 791448 1.2. Relevante

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 10_506255-791438-506260-791451

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 10_506255-791438-506260-791451 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 9-pH 8_791450-1001387-1001391-506254-1001388-506259-150537

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 9-pH 8_791450-1001387-1001391-506254-1001388-506259-150537 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1

Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad ifølge 91/155/EØF og ISO 11014-1 (se instruksjon i vedlegg 93/112/EF) Side: 1/6 1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og av selskapet Produktopplysninger Handelsnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body

SIKKERHETSDATABLAD jf. EU-forordning 1907/2006. Eco Flower Hair and Body Utstedelsesdato: 17.01.2011 Revisjonsdato: 1. Angivelse av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket: Produktidentifikator: Synonymer: Deklarasjonsnummer: 202271 - Vision200-200 ml Ikke deklarert.

Detaljer

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 SIKKERHETSDATABLAD Utgave: 1.3 Revisjonsdato 08.07.2015 Utskriftsdato 19.08.2016 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : 1.2

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Adhesive AC

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Adhesive AC Side 1 av 6 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte BCR_1044842-1044843

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Electrolyte BCR_1044842-1044843 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 5_506252-791448

Sikkerhetsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer ph 5_506252-791448 Side 1 av 5 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som

Detaljer