Revisjonsdato 27-Mar-2015 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjonsdato 27-Mar-2015 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET"

Transkript

1 Utstedelsesdato 08-Dec-2008 Revisjonsnummer Produktidentifikator AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : SR Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot Anbefalt bruk Frarådet bruk Laboratoriekjemikalier Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Firma E-postadresse 1.4. Nødtelefonnummer Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke, Hants, UK RG24 8PW Tel: +44 (0) Leverandør OXOID AS Frysjaveien 33E N Oslo Tel: Klassifisering av stoffet eller blandingen AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 Fysiske farer Helsefarer Åndedrett sensibilisering Kategori 1 Hudsensibilisering Kategori 1 Miljøfarer Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF Symbol(er) Xn - Helseskadelig R-setning(er) R42/43 - Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt For fullstendig tekst for R-frasene og H-erklæringene som er nevnt i dette avsnittet, henvises det til avsnitt Merkingselementer Side 1 / 9

2 Signalord Fare Fareutsagn H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding Sikkerhetssetninger P261 - Unngå innånding av støv P285 - Ved utilstrekkelig ventilasjon må det benyttes egnet åndedrettsvern P280 - Benytt vernehansker P304 + P341 - VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet P342 + P311 - Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege P302 + P352 - VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann P333 + P313 - Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp P280 - Benytt vernehansker/ verneklær 2.3. Andre farer 3.2. Stoffblandinger AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER Komponent CAS-nr EC-nr. Velktprosent CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 Cefoperazone (Cefobid) EEC No Resp. Sens. 1 (H334) Skin Sens. 1 (H317) 67/548/EEC Klassifisering Xn; R42/43 For fullstendig tekst for R-frasene og H-erklæringene som er nevnt i dette avsnittet, henvises det til avsnitt Beskrivelse av førstehjelpstiltak AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK Generell anbefaling Kontakt med øyne Hudkontakt Svelging Kontakt lege hvis symptomene vedvarer. Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Sørg for legetilsyn. Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Kontakt lege umiddelbart dersom det oppstår symptomer. Skyll munnen med vann, og drikk deretter rikelig med vann. Kontakt lege hvis symptomene oppstår. Innånding Flytt ut i frisk luft. Kontakt lege umiddelbart dersom det oppstår symptomer. Side 2 / 9

3 Beskyttelse av førstehjelpspersonellingen spesielle forholdsregler er påkrevet De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan forårsake allergisk hudreaksjon.. Symptomer på allergisk reaksjon kan være utslett, kløe, hevelse, pustevansker, prikking i hender og føtter, svimmelhet, brystsmerter, muskelsmerter, eller spyling 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig Merknader til leger Behandle symptomene. AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK 5.1. Slokkingsmidler Egnede slukningsmidler Bruk vannspray, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier eller karbondioksid. Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Termisk dekomponering kan føre til frigivelse av irriterende gasser og damper. Farlige brennbare produkter Ingen under vanlige bruksforhold Råd til brannmannskaper Som ved alle branner, må det brukes trykkregulert luft-tilførsel, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk eget verneutstyr. Unngå støvdannelse Forsiktighetsregler med hensyn til miljø Unngå utslipp til miljøet Metoder og materialer for oppsamling og rensing Fei opp eller støvsug søl og samle det i passende beholdere for kast. Unngå støvdannelse Henvisning til andre avsnitt Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og Forsiktighetsregler for sikker håndtering AVSNITT 7. HÅNDTERING OG LAGRING Bær personlig beskyttelsesutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå inntak og inhalasjon. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå støvdannelse Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter Side 3 / 9

4 Emballasjen skal holdes tett lukket. Lagres ved temperaturer mellom 2 og 8 C Særlig(e) sluttanvendelse(r) Bruk i laboratorier 8.1. Kontrollparametere AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE Eksponeringsgrenser Ved leveransen inneholder dette produktet inneholder ingen farlige stoffer med yrkesmessige eksponeringsgrenser fastsatt av regionspesifikke kontrollorganer Biologiske grenseverdier Dette produktet, slik det er levert, inneholder ikke farlige materialer med biologiske grenseverdier fastsatt av lokale myndigheter. Overvåkingsmetoder EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer. DNEL (Derived No Effect Level) Eksponeringsvei Oral Dermal Innånding Akutt effekt (lokal) Akutt effekt (systemisk) Kroniske effekter (lokal) Kroniske effekter (systemisk) PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning) Eksponeringskontroller Tekniske tiltak Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer Personlig verneutstyr Vernebriller Vernebriller med sideskjermer (EU-standard - EN 166) Håndvern Beskyttelseshansker Hanskemateriale Engangshansker Hud- og kroppsvern Gjennombruddstid Hansketykkelse EU-standard Hanske kommentarer Se produsentens - EN 374 (minstekrav) anbefalinger Klær med lange ermer Inspiser hansker før bruk Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren. Referer til produsent / leverandør for informasjon Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner Side 4 / 9

5 Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning Åndedrettsvern Storskala / bruk i nødstilfeller Småskala / Laboratory bruk Hygienetiltak Miljømessige eksponeringskontroller Hvis arbeidere møter konsentrasjoner over eksponeringsgrensene må de benytte egnet godkjent åndedrettsvern. For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte Hvis effektiv ventilasjon ikke er mulig, bruk egnet maskeutstyr Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres Må håndteres i god henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis.. AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 9.1. Informasjon om grunnleggende, fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Fysisk tilstand Lukt Luktterskel ph Smeltepunkt/frysepunkt Mykgjøringspunkt Kokepunkt/kokepunktintervall Flammepunkt Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Eksplosjonsgrenser hvit Lyofilisert pellets Metode - Fast stoff Damptrykk Damptetthet Tyngdekraft / Tetthet Bulktetthet Vannløselighet Løselig i vann Løselighet i andre løsemidler Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) Selvantennelsestemperatur Spaltningstemperatur Viskositet Eksplosjonsegenskaper Oksidasjonsegenskaper Fast stoff Fast stoff 9.2. Annen informasjon AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Ingen, basert på tilgjengelig informasjon Kjemisk stabilitet Side 5 / 9

6 Stabilt under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner Farlig polymerisering Farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Uforenlige materialer Farlige nedbrytningsprodukter Farlig polymerisering forekommer ikke. Ingen ved normal prosesshåndtering. Inkompatible produkter. Overoppheting. Unngå støvdannelse. Ingen kjent. Ingen under vanlige bruksforhold Informasjon om toksikologiske effekter AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER Produktinformasjon (a) akutt giftighet,; Oral Dermal Innånding Produktet utgjør ingen akutt toksisk fare ut fra kjente eller forelagte opplysninger Toksikologidata for komponentene Komponent LD50 munn LD50 hud LC50 Inhalering Cefoperazone (Cefobid) 12 g/kg ( Rat ) (b) Hudetsende / irritasjon; (c) alvorlig øyeskade / irritasjon; (d) Sensibilisering; Respiratorisk Kategori 1 Huden Kategori 1 (e) mutagenitet i kjønnsceller; (f) kreftfremkallende; (g) reproduksjonstoksisitet; (h) STOT-enkel eksponering; Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt Det finnes ingen kjente karsinogene kjemikalier i dette produktet (i) STOT-gjentatt eksponering; Målorganer (j) aspirasjonsfare;. Fast stoff Side 6 / 9

7 Symptomer / effekter, både akutte og forsinkede Symptomer på allergisk reaksjon kan være utslett, kløe, hevelse, pustevansker, prikking i hender og føtter, svimmelhet, brystsmerter, muskelsmerter, eller spyling AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER Toksisitet Økotoksiske effekter Inneholder ingen materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg Persistens og nedbrytbarhet Persistens Løselig i vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon Bioakkumuleringsevne Bioakkumulering er lite sannsynlig Mobilitet i jord Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Svært mobile i jord Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Ingen data tilgjengelig for vurdering Andre skadevirkninger Opplysninger om hormonhermer Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere Persistente organiske forurensende Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes Ozonforbrukende potential Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes Metoder for avfallsbehandling AVSNITT 13. DISPONERING Avfall fra rester / ubrukte produkter Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Skal håndteres i overensstemmelse med lokalt lovverk. Forurenset emballasje Europeisk avfallskatalog Annen informasjon Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Må ikke tømmes i kloakkavløp. AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER IMDG/IMO Ikke klassifisert UN-nummer UN-varenavn ved transport Transportfareklasse(r) Emballasjegruppe ADR Ikke klassifisert UN-nummer UN-varenavn ved transport Transportfareklasse(r) Emballasjegruppe IATA Ikke klassifisert UN-nummer UN-varenavn ved transport Side 7 / 9

8 14.3. Transportfareklasse(r) Emballasjegruppe Miljøfarer Ingen farer identifisert Spesielle forholdsregler for brukeren Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet Ikke aktuelt, emballert varer AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER Helse-, miljø- og sikkerhetforskrifter/-lover som er spesifikke for stoffet eller blandingen Internasjonale betegnelser X = oppført Komponent EINECS ELINCS NLP TSCA DSL NDSL PICCS ENCS IECSC AICS KECL (Toxic Substanc e Control Act) Cefoperazone (Cefobid) X - Nasjonale skrifter. Legg merke til direktiv 94/33/EF angående vern av unge mennesker på arbeide Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen Kjemisk sikkerhetsvurdering Kjemisk sikkerhetsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke nødvendig for blandinger Fulltekst av R-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3 R42/43 - Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3 H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding Forkortelser CAS - Chemical Abstracts Service EINECS/ELINCS Europeiskstoflisteoverkommersieltbestående, kjemiske stoffer/eu-liste over innmeldte, kjemiske stoffer PICCS - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer IECSC Kina,stoflisteoverkjemiskestofer KECL - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering TSCA - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste DSL/NDSL - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav ENCS Japan,stoflisteoverbeståendeognyekjemiskestofer AICS - Australsk stoffliste over kjemiske stoffer NZIoC - New Zealands stoffliste WEL - Administrativ norm TWA - Tidsvektet gjennomsnitt ACGIH - Amerikansk Konferansen av Industriell Hygieniske IARC - International Agency for Research on Cancer DNEL - Avledede ingen virkning nivå PNEC - Forutsagt ingen virkning konsentrasjon RPE - Åndedrettsvern LD50 - Dødelig dose 50% LC50 - Dødelig konsentrasjon 50% EC50 - Effektiv konsentrasjon 50% Side 8 / 9

9 NOEC - Ingen observert effekt konsentrasjon POW - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann PBT - Persistent, bioakkumulerende, Giftig vpvb - svært persistent, svært bioakkumulerende ADR - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling BCF - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) Viktigste litteraturreferanser og datakilder Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association MARPOL - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip ATE - Akutt giftighet estimat VOC - Flyktige organiske sammensetninger Klassifisering og prosedyre som brukes for avledning av klassifisering for blandinger i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]: Fysiske farer På grunnlag av testdata Helsefarer Beregningsmetode Miljøfarer Beregningsmetode Opplæringsråd Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene. Utstedelsesdato Revisjonsdato Revisjonsoppsummering 08-Dec Mar-2015 Oppdatering av CLP format. Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006 Ansvarsfraskrivelse Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er korrekt i henhold til vår beste kunnskap, informasjon og mening på publikasjonsdatoen. Opplysningene er kun ment som en veiledning for sikkerhet ved håndtering, bruk, bearbeiding, lagring, transport, kassering og utslipp, og skal ikke anses som garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare dette spesifikke stoffet og gjelder ikke nødvendigvis hvis stoffet benyttes sammen med andre stoffer eller i hvilken som helst annen prosess dersom te ikke er spesielt omtalt i teksten. Slutt på sikkerhetsdatabladet Side 9 / 9

Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsdato 29-okt-2014 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsdato 29-okt-2014 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk CM0910 Laboratoriekjemikalier Firma Oxoid Ltd

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 23-jun-2011 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk BR0050 Laboratoriekjemikalier Foretaket Oxoid

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Utstedelsesdato 31-jan-2011 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : QB8135 Synonymer Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier Foretaket Dupont/Qualicon

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 11-feb-2011 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk BR0038 Laboratoriekjemikalier Foretaket Oxoid

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 30-sep-2010 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalt bruk CM1069 Laboratoriekjemikalier Selskap Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke,

Detaljer

OPUS T 02 TAKMALING Interiør

OPUS T 02 TAKMALING Interiør Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Side 1 av 8 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: T 02 Produktbeskrivelse: Belegg: T 02 helmatt, vanntynnbar, luktsvak og refleksfri PVAmaling

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze

SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006. Sapur Freeze/Carpet Freeze SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Produktkode : 116067E

Detaljer

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv.

Gjøco Gulv 40 vanntynnbar Belegg: Gjøco Gulv 40 vanntynnbar er en polyuretanmodifisert alkydmaling for innendørs og utendørs bruk på gulv. Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Produktbeskrivelse: Type produkt: Andre identifiseringsmåter: Produktregisternummer: Belegg: er en polyuretanmodifisert

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Castrol

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA

Sikkerhetsdatablad MAPEFAST SA Sikkerhetsdatablad 21/2/2014, Revisjon 2 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg IINorge SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST OG SPERREGRUNN AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25

Sikkerhetsdatablad MAPEAIR 25 Sikkerhetsdatablad 30/11/2012, Revisjon 1 DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG

SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG 101 WIPES, 101 WIPES BIG Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD 101 WIPES, 101 WIPES BIG SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Versjon: 1.0 no datoen for utarbeiding: 26.05.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet Artikkelnummer 2978

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer.

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i REACH forordning (1907/2006) og dens endringer. 3M ESPE Ketac-Bond Aplicap Sikkerhetsdatablad Opphavsrett, 2013, 3M Company. Alle rettigheter reservert. Kopiering og/ eller nedlasting av denne informasjonen med den hensikt å sørge for riktig bruk av

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com

1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder det rådes mot. : sds.no@univareurope.com DEL 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Materialnavn : Produktkode : 001D8528 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruksområder

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket Versjon: 1.0 no datoen for utarbeiding: 29.05.2015 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Identifikasjon av stoffet Artikkelnummer Registreringsnummer

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Ingen. Blandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering.

SIKKERHETSDATABLAD. Ingen. Blandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Part Number

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD Q8 Moto SBK 10W40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer