ASTMA HOS BARN-Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASTMA HOS BARN-Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip"

Transkript

1 ASTMA HOS BARN-Behadlig Beraki Ghezai, Spes i allmemedisi Løvestadtuet legeseter/lip

2 Ageda Vedlikeholds behadlig av astma hos bar Behadlig av akutt astma afall T.Øie

3 Mål med astmabehadlige Forebygge forverrig, gjeom opplærig i sykdomsforebyggede tiltak, riktig medisibruk, og fysisk aktivitet. Sikre at pasiete, og familie får mulighet til å tilege seg ødvedig kuskap for å kue hådtere sykdommee best mulig, og sikre at pasiete får ødvedig opplærig til å kue mestre si sykdom Sikre gjeom oppfølgig, at fravær fra skole gruet astma skal bli av kortest mulig varighet og utvikle sie muligheter for vekst, fysisk utfoldelse og utdaelse.

4 Defiisjo av astma. E kroisk iflamatorisk sykdom i luftveiee. De kroiske iflammasjoe er assosiert med brokial hyperreaktivitet som fører til gjetatte episoder med pipig/hvesig, tugpust, trykk i brystet og hoste. Luftstrømsobstruksjoe er utbredt, variabel og reversibel ete spotat eller med behadlig. Global Strategy for Asthma Magemet ad Prevetio. GINA;

5 Patofysiologi ved astma Ødem Slimpluggdaesle ertrofi og kotraksjo latt muskulatur Avstøtig av epitel Hyperplasi av slimproduserede kjertler Iflammasjo Eosiofil og eutrofil ifiltrasjo Fortykket basalmembra Vasodilatasjo

6 Kasuistikk 30/6-11 Jete, sart 5 år. Vært lite hos lege, ku 2 gager for kojuktivitt Luftveisifeksjo oe dager, pustebesvær siste att, hvesig. Temp 38,5 Hu har ikke hatt eksem. Far har allergi og astma Us. Tørr og varm i hude, ikke utslett, ører, muhulle, hals, abdome ua Respirasjo: Puster ubesværet, frekves ca 28, ige idragiger Auskultasjo: Spredte pipelyder, fie katrelyder bilateralt

7 Normal respirasjosfrekves hos våke bar: <2 mdr. <60/mi 2-12 mdr. <50/mi 1-5 år <40/mi 6-8 år <30/mi

8 Kasuistikk 30/6-11 Jete, sart 5 år. Vært lite hos lege, ku 2 gager for kojuktivitt Luftveisifeksjo oe dager, pustebesvær siste att, hvesig. Temp 38,5 Hu har ikke hatt eksem. Far har allergi og astma Us. Tørr og varm i hude, ikke utslett, ører, muhulle, hals, abdome ua Respirasjo: Puster ubesværet, frekves ca 28, ige idragiger Auskultasjo: Spredte pipelyder, fie katrelyder bilateralt Hva å?

9 CRP 43 Herjetest/lot hee løpe i korridore Økte pipelyder, forleget ekspirium, økt obstruksjo Behadlig: Fikk kortidsvirkede beta 2 agoist via kammer

10 Ny klassifiserig av astma etter kotroll Kjeeteg Symptomer dagtid Begreset aktivitet Nattlige sympt/ oppvåkiger Behov for afallsmedisi Lugefuksjo (PEF eller FEV1) Kotrollert Nei Nei Nei Nei (midre e to gager i uke) Normal Delvis kotrollert > 2 gager i uke Ehver form Ehvert/oe > 2 gager i uke < 80% av forvetet (eller persolig beste) Gia Guidelies Workshop Report: Global Strategy for Asthma Maagemet ad Prevetio (Updated 2006) Forverrelser Nei E eller Ukotrollert 3 eller flere kjeeteg fra delvis kotrollert astma til stede

11 Behadligspla basert på astmakotroll Kotrollivå Kotrollert Delvis kotroll Ukotrollert Exacerbasjo Behadligstiltak Vedlikehold, fi laveste ivå for kotroll Overvei å trappe opp for å oppå kotroll Trapp opp til kotrollert Behadle som exacerbasjo Øk Behadligstri Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 5 Astmaopplærig / Miljøkotroll Ved behov hurtigvirkede β2- agoist Ved behov hurtigvirkede β2-agoist Velg e Velg e Legg til e eller flere Legg til e eller begge Forebyggede behadlig A Lav-dose ihalert ICS ( ug) Lav-dose ihalert ICS + LABA Medium eller høy dose ICS (> ug) + LABA Perorale steroider (lavest mulig dose) B Leucotriee atagoist Medium ( ug) eller høydose ICS C Lav dose ICS + ude R Leucotriee atagoist Teofylli SR Ati-IgE (spesialist)

12 Litt om de ulike medikametee

13 Ihalasjossteroider (ICS) ICS er e stadard del av vedlikeholdsbehadlige av astma Forbruket av brokodilatorer og perorale CS er lavere blat pasieter som bruker ICS i vedlikeholdsbehadlige det observeres e beskjede veksthemig det første året av behadlig, me det er ikke dokumetasjo for at de ikke år si fulle vokse høyde

14 Ihalasjossteroider (ICS) Bar har dårligere effekt av doseøkig av ICS e vokse Bar har også dårligere effekt av ICS kombiert med LABA e vokse Kombiasjoe ICS/LABA lite dokumetert hos bar uder 5 år Tillegg av motelukast har mulig e gustig effekt

15 Ekvipotete doser av ICS (mcg) Medikamet Lav dose Moderat dose Høye dose Bechlomethasoe DP I HFA-aerosol Ca 50% > Ca 50% > Ca 50& Budesoide > > Fluticasoe > > Bar < 5 år: omtret halve doser, me idividuelt

16 Admiistrasjosmåter

17 Leukotrie Reseptor Atagoist (LRA) Optimaliserig av dose med ICS syes å gi bedre astmakotroll e LA (peroral motelukast) Idikasjoe for motelukast er tilleggsbehadlig ved astma år behadlig med ICS og SABA tatt ved behov ikke gir tilstrekkelig kotroll av sykdomme

18 Lagtidsvirkede beta2- agoist (LABA) Dokumetasjoe er magelfull, sprikede og preparatee abefales ikke som mooterapi, kaskje ka kombiasjosbehadlig med ihalasjossteroid gi gustigere resultat Effekte hos bar uder 5 år er ikke tilstrekkelig studert Brukt som itermitterede edose-behadlig agis preparatet å være effektivt

19 Iformasjo og opplærig Opplærig av foreldre til bar med astma slik at de: Blir oppmerksomme på og ugår utløsede faktorer Forstår bruke av foreskreve medisier Bruker ihalasjosutstyr riktig Forstår viktighete av å følge behadligsistruksee og overvåke tilstade til baret

20 Saerig av astmatriggere Astmatriggere ikluderer allergeer (eks. støv, midd, polle), irritater (eks. røyk, parfymer), fysiske omgivelser (eks. treig, kald luft), fysiologiske triggere (eks. virusifeksjo) og medikameter Effekt: Saerig er av betydig både for behadlig og forebyggig av plager, me dokumetasjoe er ikke overbevisede Bruk av luftfilter til å redusere allergemegde magler også god dokumetasjo

21 Hyposesibiliserig Aktuelt år det er e markert allergisk kompoet i sykdomme, og behadlig og miljøsaerig ikke har gitt øsket effekt Oftest aktuelt ved uttalt polleallergi, ved allergi mot husstøvmidd, eller ved dyreallergi - hyppigst katt

22 Kasuistikk forts. 4 måeder seere Epikrise fra bareavdelige opphold oktober Vedvarede tedes til å bli obstruktiv ved luftveisifeksjoer Siste uke før ileggelse økede hoste og etter hvert tugpust Ved ileggelse Våke, dyspoe, takypoe, blek, marmoret i hude, forleget kapillæærfylig Afebril, hjerte, abdome, ører, hals ua Ispiratorisk stridor, forleget ekspirium, rikelig med pipelyder over alle flater, bruk av aksessoriske resp. muskler Idragiger subcostalt og jugulært samt esevigespill

23 Oppfølgig Etter e akutt forverrelse bør oppfølgig hos fastlege tilbys ie 2-4 uker Kosultasjo 1-3 måeder etter første besøk, og deretter hver tredje måed Bruk de samme spørsmålee på hvert besøk

24 Forslag til stadardiserte spørsmål Ifrir behadlig og behadligsplae forvetede mål? Har astmae gitt oppvåkig om atte? Har det vært behov for uvalig mye afallsbehadlig? Har det vært behov for øyeblikkelig medisisk assistase? Har fysisk aktivitetsivå vært ormalt? Bar > 5 år: Har PEF-verdie vært lavere e persolig rekord?

25 Forslag til stadardiserte spørsmål Bruker pasiete ihalator, kolbe og PEF-måler korrekt? Ka dere vise meg hvorda medisie blir tatt? Tar pasiete medikameter og ugår pasiete risikofaktorer i samsvar med behadligsplae? Ka dere fortelle hvor ofte dere husker på å ta medisiee, slik at vi ka plalegge videre behadlig? Hvilke utfordriger har dere i forhold til å følge behadligsplae eller å ta medisiee? Har dere oe gag i løpet av siste måed sluttet å ta medisiee fordi tilstade var bedret? Har pasiet/pårørede oe bekymriger? Hvilke bekymriger har dere vedrørede astma, medisierig eller behadligspla?

26 Skriftlig idividuell behadligspla Del iformasjoe i i 3 ivå slik at medisierige tilpasses symptomees itesitet A: Valig behadlig B: behadlig ved forverrelser C: Behadlig ved akutte afall Adresser og telefoummer Samarbeidspartere Oppfølgigspla Asvarlig behadler Ved justerig av behadligstri må behadligsplae foryes!

27 Akutt astma Akutte afall vil ofte være utløst av ytre faktorer; Ifeksjossykdommer Allergeekspoerig: polle, dyrehår, støv og ligede Fysiske faktorer: kulde, varme Akutte afall er ofte e følge av e gradvis forverrig av kroisk, evetuelt uderbehadlet astma, og utløsede faktorer er ikke alltid sylige

28 Dispoerede faktorer for akutt astma Øvre eller edre luftveisifeksjoer Allergeekspoerig Acetylsalicylsyre og NSAID`s ka utløse alvorlige afall

29 Mild astma forverrig bar Tugpusthet ved gage Ka ligge Sakker i setiger Ka være urolig Respirasjosfrekves økt Valigvis ikke bruk av aksessorisk respirasjosmuskulatur, ikke idragiger Auskultasjo: Moderat pipig, ofte bare i slutte av ekspiriet Puls <100 SpO2 (ute O2 tilskudd) >95%

30 Moderat astma forverrig bar Tugpusthet ved pratig, baybyer bløtere, kortere skrik, problemer med ammig Foretrekker å sitte Sakker i korte fraser Er valigvis urolig Respirasjosfrekves økt Valigvis bruk av aksessorisk respirasjosmuskulatur og idragiger Auskultasjo: Høye pipelyder Puls SpO2 (ute O2 tilskudd) 91%-95%

31 Alvorlig astma forverrig bar Tugpusthet i hvile, baybyer slutter å spise Foretrekker å sitte framoverlet Sakker i ekeltor Er valigvis urolig Respirasjosfrekves økt Valigvis bruk av aksessorisk respirasjosmuskulatur og idragiger Auskultasjo: Valigvis høye pipelyder Puls >120 Øyeblikkelig hjelp ileggelse SpO2 (ute O2 tilskudd) <90%

32 Behadlig akutt astma Start behadlig ved akutte afall via forstøverapparat (ev. drevet med O2) eller aerosol med spacer og maske (likeverdige alterativer ed til 6 md)* *Madelberg A, Tsehori S, Houri S, et al. Is ebulized aerosol treatmet ecessary i the pediatric emergecy departmet? Compariso with a metal spacer device for metered-dose-ihaler. Chest 2000; 117:

33 Medikametell behadlig bar 0-2 år Strategi ("dobbeltihalasjoer") Ihalasjo av adreali eller racemisk adreali på forstøverapparat, ev. ijeksjo av adreali ved truede respirasjosstas Ihalasjo av beta2-agoist

34 Ved utilstrekkelig effekt etter miutter 1. Ny ihalasjo av adreali, ev. ijeksjo av adreali og/eller 2. Ny ihalasjo med beta-2-agoist, ev. med tillegg av ipratropium Atrovet edosebeholdere 0,25 mg 3. Kortikosteroider til alle med moderat til alvorlig besvær Eks. betametaso (Betapred 0,5 mg-regfritak) 3-4 mg peroralt/evt. Predisolo 1 mg/kg/døg Fortsettes i 5-7 dager. Ka ev. erstattes av steroidihalasjoer ved mild til moderat astma

35 Uforadret etter ye mi.. Baret skal ilegges sykehus

36 Hvorda forebygge akutte afall? Nøyaktig behadlig av kroisk astma Iformasjo om tidlige symptomer på akutt astma PEF-registreriger og dagbok hjemme, ka gjøres fra 5-6 års alder

37 Forløp Det akutte afallet vil som regel kue behadles effektivt Et akutt afall ka idikere e egativ utviklig av selve sykdomme og bør derfor føre til itesivert kotroll og foryet gjeomgag av behadligsopplegget

38 Progose Progose Atall ileggelser for akutt astma er redusert og ma tror det skyldes økt bruk av forebyggede behadlig med ihalasjossteroider For bar uder 3 år er det fortsatt like stor sjase for re-ileggelser, oe som ka skyldes adre tilgruliggede patofysiologiske mekaismer hos de ygste bara

39 Doserig: adreali og ß2- agoist på forstøverapparat* 1. Adreali (1 mg/ml), ijeksjosvæske til ihalasjo, ev. fortyet i fysiologisk NaCl (9 mg/ml) 0-1 år: 1 ml (1 mg) fortyet med 1 ml saltva til 2 ml 1-2 år: 2 ml (2 mg) ufortyet > 2 år: itil 5 ml (5 mg) ufortyet Doserig ka gjetas 1 gag etter 30 mi. Deretter hver time dersom fortsatt behov Maksimal effekt etter 30 mi og varighet av effekt < 2 timer Kotroller puls, skal ikke overstige 150 slag/miutt 2. ß2-agoist ihalasjo 10 miutter etter adreali for bar over 1 år Doserig ß2-agoist Eks. Vetolie ihal.væske 1 mg/ml, edose 2,5 ml (2,5 mg): 1 ampulle, alt. 0,1 mg/kg bladet med ca. 2 ml NaCl *Lødrup Carlse KC, Petterse M, Forsdahl B, Skadberg B, Carlse K-H. Akutt astma brokiale. Akuttveileder / Luge- og luftveissykdommer:

40 Medikametell behadlig bar over 2 år Korttidsvirkede ß2-agoist som ihalasjo via ebulisator Salbutamol 0,1-0,15 mg/kg, max 5 mg, ev. terbutali max. 10 mg Ka gjetas etter mi., og etter ytterligere e time Bar med alvorlig besvær skal ilegges etter de iitiale behadlige

41 Maglede effekt etter miutter Gjetatt korttidsvirkede ß2-agoist som ihalasjo med tillegg av Ipratropium (Atrovet ) 0,25-0,5 mg i samme bladig Ipratropium bør gis i samme med ß2-agoist ved gjetatte ihalasjoer Kortikosteroider til alle med moderat til alvorlig besvær Eks. betametaso 4 mg peroralt. Fortsettes i 5-7 dager i samme dose. Ka ev. erstattes med ihalert kortiso til de med moderat besvær

ASTMA HOS BARN Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip

ASTMA HOS BARN Behandling. Beraki Ghezai, Spes i allmennmedisin Løvenstadtunet legesenter/lip ASTMA HOS BARN Behadlig Beraki Ghezai, Spes i allmemedisi Løvestadtuet legeseter/lip Coflicts of iterest Relatig to this presetatios-oe. Ageda Vedlikeholds behadlig og oppfølgig av astma hos bar. Behadlig

Detaljer

3 Svangerskapsomsorgen

3 Svangerskapsomsorgen 3 Svagerskapsomsorge 3 - TIGRIS 1 Ihold 1 Svagerskapsomsorges asvar for rusmiddel problematikk hos gravide og i småbarsfamilier.................................................... 3 1.1 Målsettiger.............................................................

Detaljer

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen!

VELKOMMEN. til EF High School Year Abroad og EF Stiftelsen! VELKOMMEN til EF High School Year Abroad og EF Stiftelse! GRATULERER! Du har kommet med i vårt iterasjoale utveksligsprogram. Du ka allerede å se frem til et år i utladet som du aldri vil glemme. Du får

Detaljer

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2012; 122: 276 82

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2012; 122: 276 82 V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Talegefore Tid. 2012; 122: 276 82 Erik Skaret, Mage Raadal, Gerd Kvale, Therese Varvi Fredrikse, Vibeke Krastad og Lars-Göra Öst Evaluerig av forsøksutdaelse av taleger og psykologer

Detaljer

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe

FORFATTER(E) Jan-W. Lippestad og Trond Harsvik OPPDRAGSGIVER(E) Rikstrygdeverket. Nanna Stender, Mari K. Rollag og Kristian Munthe SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Uimed Postadresse: Boks 124, Blider 0314 Oslo Besøksadresse: Forskigsveie 1 Telefo: 22 06 73 00 Telefaks: 22 06 79 09 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA Evaluerig av hevisigsprosjektet

Detaljer

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015

Rente og pengepolitikk 1. Innhold. Forelesningsnotat 9, februar 2015 Forelesigsotat 9, februar 2015 Rete og pegepolitikk 1 Ihold Rete og pegepolitikk...1 Hvorda virker Norges Baks styrigsrete?...3 Pegemarkedet...3 Etterspørselskaale...4 Valutakurskaale...4 Forvetigskaale...5

Detaljer

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor.

Hvor går pengene i 2014? 8 Ung i Bergen? Slik påvirker bybudsjettet din hverdag. Rusomsorg. Se planer for 3. på nye spor. 8 Ug i Berge? Rusomsorg Se plaer for 3 på ye spor di bydel 6 Bolig med det lille ekstra Tips for vitere Sjekk kurstilbud FOTO: ANN-KRISTIN LOODTZ JANUAR 4 INNBYGGER MAGASIN FRA BERGEN KOMMUNE Hvor går

Detaljer

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER

UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER RETURADRESSE: OMMENVEIEN 18, 1458 FJELLSTRAND UTGITT AV STIFTELSEN SOFIENLUND OG SOFIENLUNDS VENNER NR. 3 213 17. ÅRGANG foto: tor heig larse FOR REHABILITERING OG VITALISERING AV MENNESKER Stiftelse Sofielud

Detaljer

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping

De viktige hjelperne RAPPORT. Kartlegging av de strategiske rådgivningsbransjene i Hordaland og deres betydning for regional verdiskaping RAPPORT De viktige hjelpere Kartleggig av de strategiske rådgivigsbrasjee i Hordalad og deres betydig for regioal verdiskapig ADVOKAT REVISJON BEDRIFTSRÅDGIVNING Meo-publikasjo r 4 / 14, desember 14 Av

Detaljer

Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år.

Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år. FORELDREHEFTET Til FORELDRE TIL BARN MED ASTMA Barnemodulen MED PÅ DET MESTE! inneholder følgende deler: 1. Ane og Bronky i farta! Rikt illustrert barnebok beregnet på barn med astma 5 10 år. 2. CD. Ane

Detaljer

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering.

Bergen Parkering bidrar til et godt bymiljø, fremkommelighet og parkering. årsrapport 09 berge parkerig 1 Ihold Direktøre... 4 Trafikkutviklig i Berge... 8 Utviklige i parkerigsbrasje... 10 På patrulje i 28 år... 12 Beboerparkerig i Berge setrum... 14 Parkerigsreglemetet hadler

Detaljer

Del 2 praktisk tilnærming

Del 2 praktisk tilnærming Del 2 praktisk tilnærming Auskultasjon hos små barn 100 barn innlagt for nedre luftveisinfeksjon (88 hadde bronkiolitt) Wheeze; samsvar mellom 2 erfarne barneleger Ja Nei Totalt Ja 13 14 27 Nei 2 7 9 Totalt

Detaljer

Nettverk etter soning

Nettverk etter soning Nettverk etter soig Årsrapport 2013 Ihold Side 3 Forord Side 4 Om Oslo Røde Kors Side 6 Beskrivelse av Nettverk etter soig Side 7 Vi tilbyr Side 8 Nettverksarbeideree Side 10 Hva gjør vi Side 12 Brukerudersøkelse

Detaljer

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t

Årsmelding 2006. a b o a. l a. t lok. k a. e t Årsmeldig 2006 2 ÅRSRAPPORT 2006 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2006 Høy realløsvekst, lavt reteivå, god vekst iterasjoalt og høye oljeivesteriger bidro til sterk økoomisk vekst i 2006. Kapasitetsutyttige

Detaljer

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009

Rapport Brukertilfredshet blant pårørende til beboere ved sykehjem i Oslo kommune 2009 Rapport Brukertilfredshet blat pårørede til beboere ved sykehjem i Oslo kommue Resultater fra e spørreudersøkelse blat pårørede til sykehjemsbeboere februar 2010 Forord Brukerudersøkelser er ett av tre

Detaljer

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema 2011 www.naaf.no ASTMA/KOLSAVISEN -lev godt med astma og kols! Følg Astma- og Allergiforbundet på Facebook. Her vil det komme informasjon om bl. a. AstmaKolsTuren Se også: www.naaf.no/astmakolstur Astma-

Detaljer

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no

Kraftforsyningsberedskap. Roger Steen Seniorrådgiver Beredskapsseksjonen NVE, rost@nve.no Kraftforsyigsberedskap Roger Stee Seiorrådgiver Beredskapsseksjoe NVE, rost@ve.o Beredskapsasvar Olje- og eergidepartemetet har det overordede asvaret for ladets kraftforsyig. Det operative asvaret for

Detaljer

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd?

20 år med merknader fra FNs barnekomité hva har skjedd? 20 år med merkader fra FNs barekomité hva har skjedd? E kartleggig av orske mydigheters oppfølgig av merkadee fra FNs barekomité til Norge (1994-2014) Kirste Kolstad Kvalø, Redd Bara 2014 FORORD 20 år

Detaljer

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD

IO 77/45 29. november 1977 ESTIMERING AV ENGELDERIVERTE PA DATA MED MALEFEIL. Odd Skarstad 1) INNHOLD IO 77/45 29. ovember 977 ESTIMERING V ENGELDERIVERTE P DT MED MLEFEIL av Odd Skarstad ) INNHOLD I. Data fra forbruksudersøkelse II. Estimerig ved målefeil. Iledig 2. Systematiske målefeil 2 3. Tilfeldige

Detaljer

a b o a l a t lok k a e t

a b o a l a t lok k a e t b k 2 ÅRSRAPPORT 2007 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2007. Til tross for iterasjoal fiasuro, var det sterk vekst i orsk økoomi i 2007. Det var lege vetet at vekste ville avta oe, mall for dre

Detaljer

Allergi og Hyposensibilisering

Allergi og Hyposensibilisering Allergi og Hyposensibilisering Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med hyposensibilisering, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø

ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog anleggsbransjen. Et tryggere og bedre arbeidsmiljø ENMANNSBEDRIFTEN i byggeog aleggsbrasje Et tryggere og bedre arbeidsmiljø INNHOLD Formålet med hådboke... side 4 Lover og regler som hjelper deg til et tryggere og bedre arbeidsmiljø... side 6 HMS-arbeide

Detaljer

ROS analyse Gnr 58, bnr 63 Fjell gard

ROS analyse Gnr 58, bnr 63 Fjell gard Saksh. ROS aalyse Gr 58, br 63 Fjell gard SWECO RAPPORT ROS Rapport r.: Oppdrag r.: Dato: 1 97045001 3 mars 2010 Kude: Bolig Parter Straume AS Oppgave: ROS aalyse til regulerigspiaforslag for gr 58, br

Detaljer

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse

Dette bør du vite om. KOLS vi gir deg bedre helse En informasjonsbrosjyre fra Ditt Apotek Dette bør du vite om KOLS vi gir deg bedre helse Innhold Innledning 4 Luftveiene 6 Emfysem 8 Kronisk bronkitt 9 KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) 10 Behandling

Detaljer

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E.

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E. Dette er en norsk oversettelse av artikkelen Assisting the M.E. patient in managing relapses and adrenalinesurges av Jodi Basset. Oversettelsen er gjort av en M.E. pårørende, da jeg føler denne artikkelen

Detaljer

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema. Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge?

ASTMA/KOLSAVISEN. -lev godt med astma og kols! tema. Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge? 2010 www.naaf.no ASTMA/KOLSAVISEN -lev godt med astma og kols! Rett til gode medisner og rett til ren luft Er ikke det en selvfølge? Astma- og Allergiforbundet skal være den fremste pådriver for å øke

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik

Løsningsforslag R2 Eksamen 04.06.2012. Nebuchadnezzar Matematikk.net Øistein Søvik Løsigsforslag R2 Eksame 6 Vår 04.06.202 Nebuchadezzar Matematikk.et Øistei Søvik Sammedrag De fleste forlagee som gir ut lærebøker til de videregåede skole, gir ut løsigsforslag til tidligere gitte eksameer.

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer