Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Carbenicillin, Disodium Salt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. 10177012 Carbenicillin, Disodium Salt"

Transkript

1 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Carbenicillin, Salt Identifikasjon av selskapet/foretaket Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482 Carlsbad, CA Life Technologies Limited 3 Fountain Drive Inchinnan Business Park Paisley, PA4 9RF SCOTLAND Telefonnummer for nødstilfelle Outside of the U.S Bare til forskningsformål. Ikke beregnet til diagnostisk bruk eller behandling for mennesker eller dyr. GHS - Klassifisering AVSNITT 2: Fareidentifikasjon I henhold til lokale og nasjonale forskrifter Preparatet er klassifisert som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF Regulering (EU) nr. 1272/2008 Klassifisering i henhold til direktiv 67/548/EEC eller 1999/45/EC signalord FARE Helsefarer Luftveissensibilisering Kategori 1 Hudsensibilisering Kategori 1 Side 1 / 7 Produktnavn Carbenicillin, Salt

2 Fysiske faremomenter Ikke farlig faresetninger H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding sikkerhetssetninger P261 - Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/spray P280 - Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiksskjerm P285 - Ved utilstrekkelig ventilasjon må det benyttes egnet åndedrettsvern P304 + P341 - VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet P333 + P313 - Ved hudirritasjon eller -utslett: Søk legehjelp P363 - Vask tilsølte klær før ny bruk Den europeiske unionen Den europeiske unionen Spesifikke EU-faresetninger R-setning(er) R42/43 - Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt S-setninger S22 - Unngå innånding av støv S23 - Unngå innånding av gass/røykgass/damp/spray S36 - Bruk egnede verneklær S45 - Søk medisinsk hjelp umiddelbart ved uhell eller hvis du føler deg uvel Potensielle helsepåvirkninger ØYNENE Huden innånding SVELGING Spesifikke virkninger Karsinogene effekter MUTAGENISKE EFFEKTER Reproduktiv toksisitet Allergi Målorganpåvirkninger Kan forårsake øyeirritasjon hos følsomme personer. Kan forårsake hudirritasjon hos følsomme personer. Kan gi allergi ved hudkontakt. Kan irritere luftveiene. Kan gi allergi ved innånding. KAN VÆRE FARLIG VED SVELGING. Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt under vanlige bruksforhold Side 2 / 7 Produktnavn Carbenicillin, Salt

3 AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler CAS-nr. EINECS-nr )]-6-(car boxylatophenylacetamido)-3,3-dimet hyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]h ept Vi anbefaler å håndtere alle kjemikalier med varsomhet. Velktprosent AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak Hudkontakt Kontakt med øyne SVELGING innånding Merknader til leger Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Ikke fremkall brekninger uten å ha rådspurt helsepersonell. Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen. Behandle symptomene. AVSNITT 5: Brannslukningstiltak Egnede slukningsmidler Spesielt verneutstyr for brannslokkere Vannspray. Karbondioksid (CO2). Skum. Tørrkjemikalie. Bruk selvforsynt åndedrettsvern og vernedrakt. AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp Personlige forholdsregler Metoder for rengjøring Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk personlig verneutstyr. Samle det opp mekanisk og legg det i egnede beholdere for avfallsbehandling. Miljømessige forholdsregler Hindre ytterligere lekkasje eller spill hvis det kan gjøres farefritt. Ikke la produktet komme ned i avløp. Se seksjon 12 for ytterligere informasjon. AVSNITT 7: Håndtering og oppbevaring Håndtering Oppbevaring Bruk alltid anbefalt verneutstyr. Bær personlig beskyttelsesutstyr. Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Oppbevar i beholdere med passende merking. AVSNITT 8: Eksponeringskontroller/personlig beskyttelse Eksponeringsgrenser Vi har ikke kjennskap til noen nasjonale utsettelsesbegrensninger. Side 3 / 7 Produktnavn Carbenicillin, Salt

4 a mido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4an e-2-carboxylate EU OEL (TWA) EU OEL (STEL) EU Skin Notation Østerrike Belgium (TWA) Denmark (TWA) Finland OEL (TWA) France OEL (VME) Germany OEL (TWA) Ireland (TWA) Sweden - Occupational Exposure Limits - TLVs (LLVs) Netherlands OEL (MAC) Spain OEL (TWA) Italy OEL (TWA) U.K. Den europeiske unionen U.K. France OEL (VME) Germany OEL (TWA) Italy OEL (TWA) Portugal Netherlands OEL (MAC) Finland OEL (TWA) Østerrike Danmark Polen Sveits Irland Norge Lithuania OEL (TWA) Spain OEL (TWA) Side 4 / 7 Produktnavn Carbenicillin, Salt

5 Tekniske tiltak Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Personlig verneutstyr Personal Protective Equipment requirements are dependent on the user institution's risk assessment and are specific to the risk assessment for each laboratory where this material may be used. Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Håndvern Vernebriller Hud- og kroppsvern Hygieniske forhåndsregler Miljømessige eksponeringskontroller Ugjennomtrengelige hansker. Vernebriller med sideskjermer. lette beskyttelsesklær. Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet. AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper Generell informasjon Form Fast stoff utseende pulver Lukt informasjon tilgjengelig Kokepunkt/kokepunktsintervall C ingen data er tilgjengelig Smeltepunkt/smeltepunktsinterv C ingen data er tilgjengelig all flammepunkt C ingen data er tilgjengelig Selvantennelsestemperatur C ingen data er tilgjengelig Oksiderende egenskaper informasjon tilgjengelig Vannløselighet oppløselig AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet stabilitet Materialer som må unngås Farlige spaltningsprodukter Polymerisasjon Stabilt under normale forhold. Uforlikelig med oksidasjonsmidler. Carbon oxides, Nitrogen Oxides. Svoveloksider. ved normal prosesshåndtering. AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon Akutt toksisitet LD50 (oral,rat/mouse) LD50 (dermal,rat/rabbit) LC50 (inhalation,rat/mouse) Side 5 / 7 Produktnavn Carbenicillin, Salt

6 .)]-6-( carboxylatophenylacetamido)-3,3- dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo [3.2.0]hept ingen data er tilgjengelig ingen data er tilgjengelig ingen data er tilgjengelig Potensielle helsepåvirkninger ØYNENE Huden innånding SVELGING Karsinogene effekter MUTAGENISKE EFFEKTER Reproduktiv toksisitet Allergi Målorganpåvirkninger Kan forårsake øyeirritasjon hos følsomme personer Kan forårsake hudirritasjon hos følsomme personer Kan gi allergi ved hudkontakt Kan irritere luftveiene Kan gi allergi ved innånding KAN VÆRE FARLIG VED SVELGING. Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt under vanlige bruksforhold AVSNITT 12: Økologisk informasjon økotoksisitet Akutt giftighet for vannmiljøet Kronisk giftighet i vannmiljøet Mobilitet biologisk nedbrytning Bioakkumulering informasjon tilgjengelig Ikke klassifisert som akutt Ikke klassifisert som kronisk informasjon tilgjengelig informasjon tilgjengelig informasjon tilgjengelig AVSNITT 13: Avfallshåndtering Innhold/beholder skal avhendes i henhold til lokale lover og regler. AVSNITT 14: Informasjon om transport IATA Varenavn ved transport Fareklasse Subsidiær klasse Emballasjegruppe UN-nummer Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene. none Side 6 / 7 Produktnavn Carbenicillin, Salt

7 Internasjonale inventarlister AVSNITT 15: Opplysninger om lover og forskrifter a mido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4an e-2-carboxylate EINECS Listed ELINCS ENCS - Listed PICCS - AICS KECL DSL NDSL Listed Listed - - a mido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4an e-2-carboxylate AVSNITT 16: Annen informasjon Revisjonsårsak SDS sections updated Bare til forskningsformål. Ikke beregnet til diagnostisk bruk eller behandling for mennesker eller dyr. Informasjonen ovenfor er tatt ut i fra grundige søk og/eller undersøkelser, og våre anbefalinger er basert på forsiktig anvendelse etter faglige vurderinger. Informasjonen skal ikke oppfattes som altomfattende, og skal kun brukes som en veiledning. Alle materialer og stoffblandinger kan ha ukjente risikomomenter og bør brukes med forsiktighet. Siden selskapet ikke kan kontrollere de faktiske metodene, volumene eller bruksforholdene, skal ikke selskapet holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tap som følge av håndtering eller kontakt med produktet som er beskrevet her. INFORMASJONEN I DETTE SIKKERHETSDATABLADET UTGJØR INGEN GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET ELLER ANVENDELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL Slutt på sikkerhetsdatabladet Side 7 / 7 Produktnavn Carbenicillin, Salt

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn IKBKB (IKK BETA) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 13015H08E250 IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag)

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 13015H08E250 IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag) SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag) Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsdato 29-okt-2014 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsdato 29-okt-2014 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utstedelsesdato 08-mai-2012 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk CM0910 Laboratoriekjemikalier Firma Oxoid Ltd

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Utstedelsesdato 31-jan-2011 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : QB8135 Synonymer Anbefalt bruk Laboratoriekjemikalier Foretaket Dupont/Qualicon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1

Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Sikkerhetsdatablad Utstedelsesdato 01-des-2010 Oppdatert dato 29-jul-2014 Versjon 2.1 Avsnitt 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 11-feb-2011 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk BR0038 Laboratoriekjemikalier Foretaket Oxoid

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 30-sep-2010 Revisjonsnummer 1 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalt bruk CM1069 Laboratoriekjemikalier Selskap Oxoid Ltd Wade Road Basingstoke,

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Ingen informasjon tilgjengelig. Laboratoriekjemikalier Utstedelsesdato 23-jun-2011 Revisjonsnummer 2 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalt bruk BR0050 Laboratoriekjemikalier Foretaket Oxoid

Detaljer

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

HMS-datablad. 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket 1.1 Produkt-ID Produktnavn: SPC-801 Væske 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Oppfyller EU-forordning EC 1907/2006 med tillegg Oasis Pro 61D Premium Kode 112799E Versjon 1 Revisjonsdato 23 mai 2008 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD GE Healthcare HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator SV 100 Aerosolbeholdere 1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Sodium iodide

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produkt identifikatorer Produktnavn : Sodium iodide SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 4.0 Revisjonsdato 31.12.2010 Utskriftsdato 21.03.2011 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

Produkt-Sikkerhetsdatablad

Produkt-Sikkerhetsdatablad 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Identifikasjon Produktnavn: ADIPIC ACID Dato 10.10.2002 Produkttype Stoffet Anvendelse av stoffet eller preparatet Tilsetningsstoffer mat/matvarer, Mellomliggende

Detaljer

Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid. : Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid. ITW Chemtronics 8125 Cobb Center Drive Kennesaw, GA 30152

Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid. : Soder-Wick(R) Lead-Free Desoldering Braid. ITW Chemtronics 8125 Cobb Center Drive Kennesaw, GA 30152 I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Europa 1. SIKKERHETSDATABLAD IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Produktnavn Kjemisk navn SoderWick(R) LeadFree

Detaljer

mirna Labeling and Hyb Kit, Part Number 5190-0456 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

mirna Labeling and Hyb Kit, Part Number 5190-0456 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. (Kit) 5190-0456 Part No. 5190-0425 5190-0428 10X 5190-0426 5190-0427

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-26 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 060818 Bruksområde : Fugefrie belegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF)

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD (følger 2001/58/EF) (følger 2001/58/EF) Utskriftsdato: 2005-09-22 Side 1 av 5 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn : Deklarasjonsnummer : 020432 Bruksområde : Fugefrie gulvbelegg. Forhandler : Flowcrete

Detaljer

: Solifenacin for system suitability CRS

: Solifenacin for system suitability CRS Utgivelsesdato: 29/05/2015 Redigert: : Versjon: 1.0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktets form Handelsnavn : Stoff CAS-nr :

Detaljer

I henhold til Europeisk direktiv 67/548/EØF, som rettet. Faresymboler

I henhold til Europeisk direktiv 67/548/EØF, som rettet. Faresymboler SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 Utgave 5.0 Revisjonsdato 24.04.2012 Utskriftsdato 08.03.2013 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika.

IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET. Sika Norge AS Industriveien 22, Postboks 76 1483 Skytta Norge. HMS@no.sika. Sikkerhetsdatablad I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER

SIKKERHETSDATABLAD SVOVEL PULVER 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 23/2/2011 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Formel Synonymer Svovelpulver S Svovelblomme EC-nr 231-722-6 CAS-nr

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

OPUS T 02 TAKMALING Interiør

OPUS T 02 TAKMALING Interiør Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffblandingen og av selskapet Side 1 av 8 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: T 02 Produktbeskrivelse: Belegg: T 02 helmatt, vanntynnbar, luktsvak og refleksfri PVAmaling

Detaljer

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013 HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode: Kjemisk Familie: NORPOL SVG 20000-99999 H,S SVGHS Polyesterharpiks 1.2.

Detaljer