Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Carbenicillin, Disodium Salt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. 10177012 Carbenicillin, Disodium Salt"

Transkript

1 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Carbenicillin, Salt Identifikasjon av selskapet/foretaket Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482 Carlsbad, CA Life Technologies Limited 3 Fountain Drive Inchinnan Business Park Paisley, PA4 9RF SCOTLAND Telefonnummer for nødstilfelle Outside of the U.S Bare til forskningsformål. Ikke beregnet til diagnostisk bruk eller behandling for mennesker eller dyr. GHS - Klassifisering AVSNITT 2: Fareidentifikasjon I henhold til lokale og nasjonale forskrifter Preparatet er klassifisert som farlig i henhold til direktiv 1999/45/EF Regulering (EU) nr. 1272/2008 Klassifisering i henhold til direktiv 67/548/EEC eller 1999/45/EC signalord FARE Helsefarer Luftveissensibilisering Kategori 1 Hudsensibilisering Kategori 1 Side 1 / 7 Produktnavn Carbenicillin, Salt

2 Fysiske faremomenter Ikke farlig faresetninger H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon H334 - Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding sikkerhetssetninger P261 - Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/spray P280 - Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiksskjerm P285 - Ved utilstrekkelig ventilasjon må det benyttes egnet åndedrettsvern P304 + P341 - VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet P333 + P313 - Ved hudirritasjon eller -utslett: Søk legehjelp P363 - Vask tilsølte klær før ny bruk Den europeiske unionen Den europeiske unionen Spesifikke EU-faresetninger R-setning(er) R42/43 - Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt S-setninger S22 - Unngå innånding av støv S23 - Unngå innånding av gass/røykgass/damp/spray S36 - Bruk egnede verneklær S45 - Søk medisinsk hjelp umiddelbart ved uhell eller hvis du føler deg uvel Potensielle helsepåvirkninger ØYNENE Huden innånding SVELGING Spesifikke virkninger Karsinogene effekter MUTAGENISKE EFFEKTER Reproduktiv toksisitet Allergi Målorganpåvirkninger Kan forårsake øyeirritasjon hos følsomme personer. Kan forårsake hudirritasjon hos følsomme personer. Kan gi allergi ved hudkontakt. Kan irritere luftveiene. Kan gi allergi ved innånding. KAN VÆRE FARLIG VED SVELGING. Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt under vanlige bruksforhold Side 2 / 7 Produktnavn Carbenicillin, Salt

3 AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler CAS-nr. EINECS-nr )]-6-(car boxylatophenylacetamido)-3,3-dimet hyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]h ept Vi anbefaler å håndtere alle kjemikalier med varsomhet. Velktprosent AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak Hudkontakt Kontakt med øyne SVELGING innånding Merknader til leger Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Ikke fremkall brekninger uten å ha rådspurt helsepersonell. Flytt til frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen. Behandle symptomene. AVSNITT 5: Brannslukningstiltak Egnede slukningsmidler Spesielt verneutstyr for brannslokkere Vannspray. Karbondioksid (CO2). Skum. Tørrkjemikalie. Bruk selvforsynt åndedrettsvern og vernedrakt. AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp Personlige forholdsregler Metoder for rengjøring Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Bruk personlig verneutstyr. Samle det opp mekanisk og legg det i egnede beholdere for avfallsbehandling. Miljømessige forholdsregler Hindre ytterligere lekkasje eller spill hvis det kan gjøres farefritt. Ikke la produktet komme ned i avløp. Se seksjon 12 for ytterligere informasjon. AVSNITT 7: Håndtering og oppbevaring Håndtering Oppbevaring Bruk alltid anbefalt verneutstyr. Bær personlig beskyttelsesutstyr. Oppbevares på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Oppbevar i beholdere med passende merking. AVSNITT 8: Eksponeringskontroller/personlig beskyttelse Eksponeringsgrenser Vi har ikke kjennskap til noen nasjonale utsettelsesbegrensninger. Side 3 / 7 Produktnavn Carbenicillin, Salt

4 a mido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4an e-2-carboxylate EU OEL (TWA) EU OEL (STEL) EU Skin Notation Østerrike Belgium (TWA) Denmark (TWA) Finland OEL (TWA) France OEL (VME) Germany OEL (TWA) Ireland (TWA) Sweden - Occupational Exposure Limits - TLVs (LLVs) Netherlands OEL (MAC) Spain OEL (TWA) Italy OEL (TWA) U.K. Den europeiske unionen U.K. France OEL (VME) Germany OEL (TWA) Italy OEL (TWA) Portugal Netherlands OEL (MAC) Finland OEL (TWA) Østerrike Danmark Polen Sveits Irland Norge Lithuania OEL (TWA) Spain OEL (TWA) Side 4 / 7 Produktnavn Carbenicillin, Salt

5 Tekniske tiltak Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom. Personlig verneutstyr Personal Protective Equipment requirements are dependent on the user institution's risk assessment and are specific to the risk assessment for each laboratory where this material may be used. Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Håndvern Vernebriller Hud- og kroppsvern Hygieniske forhåndsregler Miljømessige eksponeringskontroller Ugjennomtrengelige hansker. Vernebriller med sideskjermer. lette beskyttelsesklær. Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet. AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper Generell informasjon Form Fast stoff utseende pulver Lukt informasjon tilgjengelig Kokepunkt/kokepunktsintervall C ingen data er tilgjengelig Smeltepunkt/smeltepunktsinterv C ingen data er tilgjengelig all flammepunkt C ingen data er tilgjengelig Selvantennelsestemperatur C ingen data er tilgjengelig Oksiderende egenskaper informasjon tilgjengelig Vannløselighet oppløselig AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet stabilitet Materialer som må unngås Farlige spaltningsprodukter Polymerisasjon Stabilt under normale forhold. Uforlikelig med oksidasjonsmidler. Carbon oxides, Nitrogen Oxides. Svoveloksider. ved normal prosesshåndtering. AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon Akutt toksisitet LD50 (oral,rat/mouse) LD50 (dermal,rat/rabbit) LC50 (inhalation,rat/mouse) Side 5 / 7 Produktnavn Carbenicillin, Salt

6 .)]-6-( carboxylatophenylacetamido)-3,3- dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo [3.2.0]hept ingen data er tilgjengelig ingen data er tilgjengelig ingen data er tilgjengelig Potensielle helsepåvirkninger ØYNENE Huden innånding SVELGING Karsinogene effekter MUTAGENISKE EFFEKTER Reproduktiv toksisitet Allergi Målorganpåvirkninger Kan forårsake øyeirritasjon hos følsomme personer Kan forårsake hudirritasjon hos følsomme personer Kan gi allergi ved hudkontakt Kan irritere luftveiene Kan gi allergi ved innånding KAN VÆRE FARLIG VED SVELGING. Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt under vanlige bruksforhold AVSNITT 12: Økologisk informasjon økotoksisitet Akutt giftighet for vannmiljøet Kronisk giftighet i vannmiljøet Mobilitet biologisk nedbrytning Bioakkumulering informasjon tilgjengelig Ikke klassifisert som akutt Ikke klassifisert som kronisk informasjon tilgjengelig informasjon tilgjengelig informasjon tilgjengelig AVSNITT 13: Avfallshåndtering Innhold/beholder skal avhendes i henhold til lokale lover og regler. AVSNITT 14: Informasjon om transport IATA Varenavn ved transport Fareklasse Subsidiær klasse Emballasjegruppe UN-nummer Ikke klassifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene. none Side 6 / 7 Produktnavn Carbenicillin, Salt

7 Internasjonale inventarlister AVSNITT 15: Opplysninger om lover og forskrifter a mido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4an e-2-carboxylate EINECS Listed ELINCS ENCS - Listed PICCS - AICS KECL DSL NDSL Listed Listed - - a mido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4an e-2-carboxylate AVSNITT 16: Annen informasjon Revisjonsårsak SDS sections updated Bare til forskningsformål. Ikke beregnet til diagnostisk bruk eller behandling for mennesker eller dyr. Informasjonen ovenfor er tatt ut i fra grundige søk og/eller undersøkelser, og våre anbefalinger er basert på forsiktig anvendelse etter faglige vurderinger. Informasjonen skal ikke oppfattes som altomfattende, og skal kun brukes som en veiledning. Alle materialer og stoffblandinger kan ha ukjente risikomomenter og bør brukes med forsiktighet. Siden selskapet ikke kan kontrollere de faktiske metodene, volumene eller bruksforholdene, skal ikke selskapet holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tap som følge av håndtering eller kontakt med produktet som er beskrevet her. INFORMASJONEN I DETTE SIKKERHETSDATABLADET UTGJØR INGEN GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET ELLER ANVENDELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL Slutt på sikkerhetsdatabladet Side 7 / 7 Produktnavn Carbenicillin, Salt

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. Dynabeads Protein G, 50 ml

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. Dynabeads Protein G, 50 ml Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Dynabeads Protein G, 50 ml Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Identifikasjon av selskapet/foretaket Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket MOUSE ANTI-PCNA-BT

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket MOUSE ANTI-PCNA-BT Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn MOUSE ANTI-PCNA-BT Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn MarowMAX BoneMarowMedium Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. A10439 Alexa Fluor 350 hydrazide, sodium salt

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. A10439 Alexa Fluor 350 hydrazide, sodium salt Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Identifikasjon av selskapet/foretaket Life Technologies

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn TRYPSIN, 1/250 (1:250) porcine parvovirus tested Identifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn UltraPure EthylenediaminetetraaceticAcid,Disodium Salt,Dihydrate

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Dulbecco's Modified Eagle Medium (D-MEM) (1X) liquid Identifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn actin from rabbit muscle, *in Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn BULK IMMOBILIZED TRYPSIN Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Brand AcroMetrix BKV Panel 5E3 cp/ml AcroMetrix Identifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn IKBKB (IKK BETA) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Homogenization Buffer (5x) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn UltraPure 10XTBEBufer Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn pcr2.1-topo Identifikasjon av selskapet/foretaket Life

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Penicillin-Streptomycin, liquid Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket COMPONENTB High Fidelity Enzyme Mix

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket COMPONENTB High Fidelity Enzyme Mix Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn High Fidelity Enzyme Mix Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Opti-MEM I Reduced-Serum Medium (1X), liquid Identifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Brand QConnect CMV AcroMetrix Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Ampicillin Salt, irradiated Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket CAMPYLOBACTER LARI WET

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket CAMPYLOBACTER LARI WET Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn CAMPYLOBACTER LARI WET Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. 20813805L Bovigam(30) Green Dil'nt 175mL German

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. 20813805L Bovigam(30) Green Dil'nt 175mL German Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Bovigam(30) Green Dil'nt 175mL German Identifikasjon av

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Rhinohide polyacrylamidegelstrengthenerconcentrate Identifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Wash Solution 1 Concentrate Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn DNA LYSIS BUFFER Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket 400236 TCA (CH2-C12)/DCM, 450ML

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket 400236 TCA (CH2-C12)/DCM, 450ML Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn TCA (CH2-C12)/DCM, 450ML Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn DCC/DCM PEP.SYN. 200ML Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. AIM V Medium, liquid (Research Grade)

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. AIM V Medium, liquid (Research Grade) Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn AIM V Medium, liquid (Research Grade) Identifikasjon av

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Washing Fluid (20x) Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Oligo(dT)20 50 µm Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket 21218LT BIOTIN LABELED CENTROMERE 7

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket 21218LT BIOTIN LABELED CENTROMERE 7 Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn BIOTIN LABELED CENTROMERE 7 Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn (TCEP) Identifikasjon av selskapet/foretaket APPLIED BIOSYSTEMS

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Conversion Buffer Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn goat anti-rabbit IgG (H+L), horseradish peroxidase Identifikasjon

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn KB Extender Identifikasjon av selskapet/foretaket Manufacturer/Supplier

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket C10619COMPONENTG

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket C10619COMPONENTG Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn ALEXA FLUOR 647 PICOLYL AZIDE DYE Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Identifikasjon av selskapet/foretaket Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket A12220COMPONENTB

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket A12220COMPONENTB Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn (DMSO) Identifikasjon av selskapet/foretaket Life Technologies

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn UltraPure Acrylamide Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. H1398 Hoechst 33258, pentahydrate

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. H1398 Hoechst 33258, pentahydrate SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Hoechst 33258, pentahydrate Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn BTL, ETHANOL MIX Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. B-27 Supplement Minus Vitamin A (50X), liquid

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. B-27 Supplement Minus Vitamin A (50X), liquid SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn B-27 Supplement Minus Vitamin A (50X), liquid Navnet på ansvarlig firma Life

Detaljer

No known effects under normal use conditions. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler. Velktprosent RECOMBINANT HUMAN INSULIN

No known effects under normal use conditions. 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler. Velktprosent RECOMBINANT HUMAN INSULIN SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn AOF Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 10X PCR BUFFER I Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn DISPASE Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 10X RNase III Reaction Buffer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 10X RNase III Reaction Buffer SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 10X RNase III Reaction Buffer Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn BTL XTERMINATOR SOLUTION Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn (5-chloromethylfluoresceindiacetate)*special packaging* Navnet på ansvarlig firma

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. CD62L Rat Anti-Mouse mab (clone MEL-14) PE Conjugate

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. CD62L Rat Anti-Mouse mab (clone MEL-14) PE Conjugate SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482 Carlsbad, CA 92008

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket C33367 CLICK-IT GLCNAZ METABOLIC GLYC

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket C33367 CLICK-IT GLCNAZ METABOLIC GLYC SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn CLICK-IT GLCZ METABOLIC GLYC Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn TBPA DA AMIDITE Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Arcturus Picopure Conditioning Buffer Identifikasjon av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket C10632COMPONENTD

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket C10632COMPONENTD SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn CLICK-IT FIXATIVE Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket HEPES Buffer Solution 1M, liquid

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket HEPES Buffer Solution 1M, liquid SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn HEPES Buffer Solution 1M, liquid Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket IONPGM TEMPLATEOT2400PCRREAGENTB

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket IONPGM TEMPLATEOT2400PCRREAGENTB SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn IONPGM TEMPLATEOT2400PCRREAGENTB Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. C33368COMPONENTD MnCl2 *100 mm aqueous solution

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. C33368COMPONENTD MnCl2 *100 mm aqueous solution SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn MnCl2 *100 mm aqueous solution Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. EasyComp KitSolutionI

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. EasyComp KitSolutionI SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn EasyComp KitSolutionI Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn 5% PHENYLISOTHIOCYNATE IN N-HEPTANE PROTEIN SEQUENCING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Ion PGM Template IA Start Solution

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Ion PGM Template IA Start Solution SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Ion PGM Template IA Start Solution Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn Water, nuclease-free Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Copper (II) sulfate (CuSO4) *100 mm aqueous solution* Navnet på ansvarlig

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket GEN063080 PNA EXPEDITE ACTIVATOR (HATU)

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket GEN063080 PNA EXPEDITE ACTIVATOR (HATU) SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn PNA EXPEDITE ACTIVATOR (HATU) Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Selective Antibiotic, liquid Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn POROS MC 20 um Self Pack Media Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn resorufin, sodium salt *reference standard* Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ION PI" ISP RESUSPENSION SOLUTION

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ION PI ISP RESUSPENSION SOLUTION SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn ION PI" ISP RESUSPENSION SOLUTION Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket EC60252 NOVEX 4-20% TRIS-GLYCINE GEL - EC6025

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket EC60252 NOVEX 4-20% TRIS-GLYCINE GEL - EC6025 SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn NOVEX 4-20% TRIS-GLYCINE GEL - EC6025 Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. V13180COMPONENTB cyclosporin A

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. V13180COMPONENTB cyclosporin A SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn cyclosporin A Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. GEN911021 Fmoc ASP(OtBU)-OH 25g

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. GEN911021 Fmoc ASP(OtBU)-OH 25g SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Fmoc ASP(OtBU)-OH 25g Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. F2045 HIV Reverse Transcriptase

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. F2045 HIV Reverse Transcriptase SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn HIV Reverse Transcriptase Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn UltraPure Phenol:Chloroform:IsoamylAlcohol(25:24:1, Identifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 13015H08E250 IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag)

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. 13015H08E250 IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag) SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn IGJ, Human Prot,Recomb (His Tag) Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn LSI Internal Reference Neospora - Serum Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. TB, 10X AMPLITAQ GOLD UP BUFFER, 1.5 ml

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. TB, 10X AMPLITAQ GOLD UP BUFFER, 1.5 ml SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn TB, 10X AMPLITAQ GOLD UP BUFFER, 1.5 ml Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. A12216COMPONENTD Hydrogen peroxide *stabilized ~3% solution

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. A12216COMPONENTD Hydrogen peroxide *stabilized ~3% solution SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Hydrogen peroxide *stabilized ~3% solution Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket E. COLI RNASE H 100, RXN VIALED

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket E. COLI RNASE H 100, RXN VIALED SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn E. COLI RNASE H 100, RXN VIALED Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn AKT1 [ps473] HS ELISA AKT1 [ps473] HS Antibody Navnet på ansvarlig firma Life

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. pexp7-tet POS CNTR ASSY

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. pexp7-tet POS CNTR ASSY SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn pexp7-tet POS CNTR ASSY Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ION ONETOUCHTM REACTION OIL

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ION ONETOUCHTM REACTION OIL SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn ION ONETOUCHTM REACTION OIL Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482 Carlsbad,

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. DMT - dguanosine (dmf) ß - Cyanoethylphosphoramidite

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. DMT - dguanosine (dmf) ß - Cyanoethylphosphoramidite SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn DMT - dguanosine (dmf) ß - Cyanoethylphosphoramidite Navnet på ansvarlig firma

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn Wash Solution Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. CaptureSelect Human Serum Albumin Ligand 1g

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. CaptureSelect Human Serum Albumin Ligand 1g SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn CaptureSelect Human Serum Albumin Ligand 1g Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn epidermal growth factor, fluorescein conjugate (fluorescein Navnet på ansvarlig

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. SYBR Select Master Mix

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. SYBR Select Master Mix SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn SYBR Select Master Mix Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. SM043 AKT Pathway Total 7-Plex Standard

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. SM043 AKT Pathway Total 7-Plex Standard SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn AKT Pathway Total 7-Plex Standard Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. PGM v1.1 Reagents 1

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. PGM v1.1 Reagents 1 SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn PGM v1.1 Reagents 1 Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. A22189E COMPONENT E: glucose oxidase

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. A22189E COMPONENT E: glucose oxidase SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn COMPONENT E: glucose oxidase Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ATTUNE 1 X 1L FOCUSING FLUID

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket ATTUNE 1 X 1L FOCUSING FLUID SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn ATTUNE 1 X 1L FOCUSING FLUID Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. AM8671 NMax 10X Running Buffer 1 liter

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. AM8671 NMax 10X Running Buffer 1 liter SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn NMax 10X Running Buffer 1 liter Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX 6482 CARLSBAD,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket COMPONENTE2

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket COMPONENTE2 SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn DAB Chromogen Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn T FLOWCOMP DYNABEADS 15MG/ML Navnet på ansvarlig firma INVITROGEN DYNAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn HiMark Pre-stainedProteinStandard Navnet på ansvarlig firma Life Technologies

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket 466038 HQ LYSIS BUFFER ALIQ

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket 466038 HQ LYSIS BUFFER ALIQ Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn HQ LYSIS BUFFER ALIQ Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. F8691G Cell Fractionation Buffer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. F8691G Cell Fractionation Buffer SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn Cell Fractionation Buffer Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn 75ML ACCELERATOR II Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van Allen

Detaljer

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SAFETY DATA SHEET. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SAFETY DATA SHEET Identifikasjon av kjemikaliet 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Produktnavn FG,DCM 1L Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 VAN ALLEN WAY PO BOX

Detaljer

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Sikkerhetsdatablad. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon Sikkerhetsdatablad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/produktet og av selskapet/foretaket Identifikasjon av stoffet eller preparatet Produktnavn PrepFiler Express Identifikasjon av selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av stoffet/stoffbland og selskapet/foretaket Identifikasjon av kjemikaliet Produktnavn SilverXpress Sensitizer Navnet på ansvarlig firma Life Technologies 5791 Van

Detaljer