Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A"

Transkript

1 HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A Produkttype: Anvendelsesområde: BETONGLIM Epoxylim for liming av betong. Artikkelnr: , , , PR-nr: Nødtelefon1: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN: Tlf Leverandør/omsetter: Rescon Mapei AS Besøksadresse: Vallsetvegen 6 Postnummer 2120 Poststed: Land: Sagstua Norge Telefon: Telefax: E-post: www: Kontaktperson: Kontaktperson e-post: HMS-datablad utarbeidet av: Alan Ulstad Rescon Mapei AS Besøksadresse: Vallsetveien 6 Postnummer 2120 Poststed: Land: Sagstua Norway Telefon: Telefax: E-post bedrift: www: Utarbeidet av: Utarbeidet av E-post: Alan Ulstad 2. Opplysninger om kjemisk sammensetning Cas-nr EC-nr Navn Kons.(vekt%) Fareklasse/Anm bisfenol A/F-diglycidyleter mv< Xi;N; R36/ / ,6-hexandiol-diglycidyleter 5-10 Xi;N; R36/ /53 Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig Ingrediens informasjon 3. Viktigste faremomenter Helsefare: Miljøfare: Kan gi allergi ved hudkontakt. Irriterer øynene og huden. Giftig for vannlevende organismer. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 4. Førstehjelpstiltak Generelt: Innånding: Hudkontakt: Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Flytt den skadede fra forurensningskilden. Vask straks forurenset hud med vann og såpe eller et mildt rengjørings-middel. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og skyll huden med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks øyet

2 Øyekontakt: Svelging: Førstehjelpsinformasjon: med mye vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadede er ved full bevissthet. Om mulig også aktivt kull (kullsuspensjon). FREMKALL IKKE BREKNING! KONTAKT LEGE ELLER RING GIFTINFORMASJONSSENTRALEN: Tlf MEDISINSKE HENSYN: Hudlidelser og allergier. 5. Tiltak ved brannslukking Passende slukningsmiddel: Brann- og eksplosjonsfarer: Personlig verneutstyr ved slukking av brann: Brann kan slukkes med; Skum, Karbondioksid (CO2), Pulver, Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. FAREMOMENTER VED BRANN: Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt. Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. BRANNSLUKKINGSMETODER Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Unngå innånding av røykgasser. FARLIGE FORBRENNINGSPRODUKTER: Ved brann dannes: Giftige gasser/damper/røyk. Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell: Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø: Egnede metoder for skadebegrensning og opprensking: Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. Ventiler godt. Rengjør området. Unngå hudkontakt/innånding av spill/støv/damp. Benytt nødvendig verneutstyr. Personell som har vært i kontakt med spilt materiale må vaske seg grundig etterpå. 7. Håndtering og oppbevaring Håndteringsveiledning: Lagringsanvisning: Unngå søl, hud- og øyekontakt. Unngå innånding av damper. Sørg for god ventilasjon. Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Lagres over 5 C. Personer som lett får allergiske reaksjoner bør ikke håndtere produktet. 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Ingrediens navn Cas-nr ppm mg/m³ Adm.år Anm. Forebyggende tiltak: Åndedrettsvern: Øyevern: Arbeidshansker: Verneklær: BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING FORHOLDSREGLER VED BRUK: VENTILASJON: Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. HYGENISKE RUTINER: Ta straks av alle klær som er blitt våte eller tilsølt. Vask straks tilsølt hud med såpe og vann. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Skift arbeidsklær daglig når det er sannsynlig at de er blitt tilsølt. Ingen røyking i arbeidsstedet. Det må ikke spises eller drikkes under arbeidet. Åndedrettsvern normalt ikke påkrevd. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Gassfilter A (organiske stoffer, brunt). Øyevern normalt ikke påkrevd. Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Bruk vernehansker av: Polyvinylalkohol (PVA). Bruk flerlagshansker (f.eks. 4H). Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt. EKSPONERINGSKOMMENTARER: Ingen eksponeringsgrense angitt for ingrediensen(e). 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform: Flytende. Lukt: Ingen eller ukarakteristisk lukt. Farge: Gråhvit. Løselighet: Uoppløselig i vann. Tetthet: ~ 1,7 g/ml Flammepunkt: ~ 180 C 10. Stabilitet og Reaktivitet Stabilitet: Reagerer med: Normalt stabil. MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS RISIKOFORHOLD: Unngå kontakt med syrer og alkalier. REAKTIVE STOFFGRUPPER: Uspesifisert.

3 Farlige spaltningsprodukter: Ved brann eller høy temperatur dannes: Giftige gasser/damper/røyk av: Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), Nitrøse gasser (NOx), FARLIG POLYMERISERING: Polymeriserer ikke. FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS POLYMISERINGSBESKRIVELSE: Unngå alkalier, sterke syrer og varme. 11. Opplysninger om helsefare Innånding: Hudkontakt: Øyekontakt: Svelging: Akutte og kroniske skadevirkninger: Allergi: Kreft: Mutagene effekter: Reproduksjonskade effekter: Annen toksisk informasjon: Gass eller damp i høye konsentrasjoner kan irritere luftveier/lunger. Irriterende. Kan gi irritasjonseksem. Kan gi allergisk kontakteksem. Kan gi kontaktallergi. Irriterende. Væsken virker lokalirriterende på slimhinner og kan eventuelt gi magebesvær ved svelging. Kan gi magesmerter eller brekninger. Mage- tarmsymptomer, følelse av oppblåst mage. Gass eller damp i høye konsentrasjoner kan irritere luftveier/lunger. Produktet er irriterende for øynene og huden og kan fremkalle allergi ved hudkontakt. Langvarig eller gjentatt kontakt kan gi irritasjon og dermatitis (hudbetennelse). Kan gi irritasjonseksem. Kan gi kontaktallergi. Produktet inneholder en epoksyharpiks, som kan forårsake sensibilisering og allergiutvikling. SYMPTOMER PÅ OVEREKSPONERING Irritert hud. Irritasjonseksem. Kontakteksem. Allergisk utslett. Kan fremkalle overfølsomhet, en allergisk reaksjon, som vises ved senere eksponering for dette kjemikaliet. Forårsaker ikke kreft (ikke noe bevis for kreftfremkallende egenskaper). FOSTERSKADELIGE EFFEKTER OPPTAKSVEI: Innånding. Svelging. Hud- og/eller øyekontakt. MÅLORGAN: Huden, Akutte toksiske testresultater Eksponeringsvei: Oral LD50 Verdi/enhet: > 5000 mg/kg Dyreart: rotte 12. Opplysninger om miljøfare Mobilitet: Nedbrytbarhet: Akkumulering: Økotoksitet: Uoppløselig i vann. Kjemikaliet er langsomt, ikke lett nedbrytbart. Ingen opplysninger. Miljøfarlig: Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøer. Når produktet benyttes til de angitte formål og håndteres i følge bruksanvisningen,utgjør produktet minimal risiko for negative miljøbelastninger. AKVATISK ØKOTOKSISITET Produktet inneholder en komponent som er giftig for vannlevende organismer. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 13. Fjerning av rester og avfall Generelt: Avfallsgrupper(EAL-koder): Må ikke slippes ut i kloakk eller vassdrag: Giftig for vannorganismer. Samles i merkede beholdere og leveres til godkjent deponeringssted. Ventiler til friskluft. Avfall skal disponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlingseller mottaksstasjon. For nærmere informasjon om forsvarlig håndtering, kontakt NORSAS tlf avfall fra PBDB av klebemidler og tetningsmasse (herunder vanntetningsmidler) 14. Opplysninger om transport Varenavn/Proper Shipping Name: Miljøskadelig stoff, flytende NOS. UN-nr: 3082 Farlig gods ADR/RID: Ja, Klasse: 9, Fareseddel: 9, Farenummer: 90, Forpakn.gr: III Farlig gods IMDG: Ja, Klasse: 9, Forpakn.gr: III, EmS: F-A, S-F, Marine Pollutant: Ja Farlig gods IATA/ICAO: Ja, Klasse: 9, Fareseddel: 9, Forpaknings gruppe: III VARENAVN OG BESKRIVELSE: Generell transport info: Miljøskadelig stoff, flytende NOS. Miljøskadelig stoff; forskjellige farlige stoffer. 15. Opplysninger om lover og forskrifter Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A

4 Farebestemmende komponenter: R-setninger: S-setninger: Referanser: bisfenol A/F-diglycidyleter mv<700, 1,6-hexandiol-diglycidyleter R36/38 Irriterer øynene og huden. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker. S61 Unngå utslipp til miljøet. Se produktdatablad for ytterligere informasjon. LITTERATURREFERANSER: SAX S dangerous properties of industrial materials - 10th Edition. REFERANSELISTER: LITTERATURREFERANSER: SAX S dangerous properties of industrial materials - 10th Edition. REFERANSELISTER: Forskrifter om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Transport av farlig gods: ADR, RID, IATA, IMDG. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best. nr.361). Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)). EU-DIREKTIVER EU DIREKTIVER: Klassifisering og merking ihht. 1999/45/EC Dangerous Preparations Directive. Klassifisering og merking ihht. 2001/58/EC. Klassifisering og merking ihht. 2004/73/EC. LOVER OG FORSKRIFTER Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier AT 548 (N). Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen AT 524 (N). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære Veiledning AT 361 (N). Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) AT 566 (N). EF-etikett: Nei Sikkerhetssetninger P-5 Inneholder epoksyforbindelser. Se informasjon fra produsenten. Stoffet kan fremkalle allergi ved hudkontakt (vist ved R-43). Inneholder epoksyforbindelser.se informasjon fra produsent. 16. Andre opplysninger Erstatter HMS-datablad av: ANNEN INFORMASJON Informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap, og er derfor ingen garanti Leverandørens merknader: for spesielle egenskaper. Det er opp til brukeren av vårt produkt å forsikre seg om at informasjonen er komplett og tilstrekkelig i forhold til den tilsiktede bruk. R36/38 Irriterer øynene og huden. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. Risiko-setninger(fra pkt. 2): R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet

5 HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-B Produkttype: Anvendelsesområde: BETONGLIM To-komponent betonglim. Artikkelnr: , , , PR-nr: Nødtelefon1: GIFTINFORMASJONSSENTRALEN: Tlf Leverandør/omsetter: Rescon Mapei AS Besøksadresse: Vallsetvegen 6 Postnummer 2120 Poststed: Land: Sagstua Norge Telefon: Telefax: E-post: www: Kontaktperson: Kontaktperson e-post: HMS-datablad utarbeidet av: Alan Ulstad Rescon Mapei AS Besøksadresse: Vallsetveien 6 Postnummer 2120 Poststed: Land: Sagstua Norway Telefon: Telefax: E-post bedrift: www: Utarbeidet av: Utarbeidet av E-post: Alan Ulstad 2. Opplysninger om kjemisk sammensetning Cas-nr EC-nr Navn Kons.(vekt%) Fareklasse/Anm p-toluensulfonsyre med høyst 5% H2SO R36/37/38 C; R trimethylhexamethylendiamine /53 Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig IK=Ikke Klassifiseringspliktig Ingrediens informasjon 3. Viktigste faremomenter Helsefare: Miljøfare: Farlig ved svelging. Etsende. Kan gi allergi ved hudkontakt. Skadelig for vannlevende organismer. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 4. Førstehjelpstiltak Generelt: Innånding: Hudkontakt: Flytt den skadede fra forurensningskilden. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Flytt den skadede fra forurensningskilden. Ta av gjennomfuktede klær. Vask straks forurenset hud med såpe og vann. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede klær og fortsett å vaske. Kontakt lege ved sårdannelse eller vedvarende irritasjon. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks øyet

6 Øyekontakt: Svelging: Førstehjelpsinformasjon: med mye vann. Skaff øyeblikkelig legehjelp eller transport til sykehus. Fortsett å skylle. Den skadede flyttes straks fra eksponeringskilden. Skyll munnen øyeblikkelig og sørg for frisk luft. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadede er ved full bevissthet. FREMKALL IKKE BREKNING! KONTAKT LEGE ELLER RING GIFTINFORMASJONSSENTRALEN: Tlf MEDISINSKE HENSYN: Hudlidelser og allergier. 5. Tiltak ved brannslukking Passende slukningsmiddel: Brann- og eksplosjonsfarer: Personlig verneutstyr ved slukking av brann: Produktet er ikke brennbart. Brann kan slukkes med; Skum, Karbondioksid (CO2), Pulver, Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann. FAREMOMENTER VED BRANN: Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt. Ikke brannfarlig. Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser /spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. BRANNSLUKKINGSMETODER Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann. Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Unngå innånding av røykgasser. FARLIGE FORBRENNINGSPRODUKTER: Ved brann dannes: Giftige gasser/damper/røyk. Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), Nitrøse gasser (NOx), Svovelholdige gasser (SOx), 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell: Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø: Egnede metoder for skadebegrensning og opprensking: Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8. Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt. Samle opp med absorberende, ikke-brennbart materiale i passende beholdere. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. Ventiler godt. Rengjør området. Unngå hudkontakt/innånding av spill/støv/damp. Benytt nødvendig verneutstyr. 7. Håndtering og oppbevaring Håndteringsveiledning: Lagringsanvisning: Unngå søl, hud- og øyekontakt. Unngå innånding av damper. Sørg for god ventilasjon. Lagres som etsende stoff. Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Lagres over 5 C. Personer som lett får allergiske reaksjoner bør ikke håndtere produktet. 8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr Ingrediens navn Cas-nr ppm mg/m³ Adm.år Anm. Forebyggende tiltak: Åndedrettsvern: Øyevern: Arbeidshansker: Verneklær: BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING FORHOLDSREGLER VED BRUK: VENTILASJON: Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. PROSESSFORHOLD: Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling. HYGENISKE RUTINER: Ta straks av alle klær som er blitt våte eller tilsølt. Vask straks tilsølt hud med såpe og vann. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Det må ikke spises eller drikkes under arbeidet. Ingen røyking i arbeidsstedet. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. Gassfilter A (organiske stoffer, brunt). Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Bruk vernehansker av: Naturgummi (latex). Bruk flerlagshansker (f.eks. 4H). Bruk hensiktsmessige verneklær for å beskytte mot mulig hudkontakt. EKSPONERINGSKOMMENTARER: Ingen eksponeringsgrense angitt for ingrediensen(e). 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform: Flytende. Lukt: Amin. Farge: Svart. Løselighet: Oppløselig i vann. Tetthet: ~ 0,9 g/ml Kokepunkt: > 200 C Flammepunkt: ~ 114 C ph konsentrat: ~ Stabilitet og Reaktivitet Stabilitet: Normalt stabil.

7 Reagerer med: Farlige spaltningsprodukter: MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS RISIKOFORHOLD: Ikke relevant. REAKTIVE STOFFGRUPPER: Uspesifisert. Ved brann eller høy temperatur dannes: Giftige gasser/damper/røyk av: Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), Nitrøse gasser (NOx), Svovelholdige gasser (SOx), FARLIG POLYMERISERING: Polymeriserer ikke. FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS POLYMISERINGSBESKRIVELSE: Ikke relevant. 11. Opplysninger om helsefare Innånding: Hudkontakt: Øyekontakt: Svelging: Akutte og kroniske skadevirkninger: Allergi: Kreft: Mutagene effekter: Reproduksjonskade effekter: Annen toksisk informasjon: Damper fra dette stoffet kan være farlige ved inhalsjon. Gass eller damp er helseskadelig ved høye konsentrasjoner eller langvarig påvirkning. Kan gi slimhinneskader i nese, svelg, bronkier og lunger. Etsende. Kan gi allergisk kontakteksem. Kan gi kontaktallergi. Etsende. Etsende. Kan gi alvorlig innvendig skade. Kan forårsake etseskader på slimhinner, svelg, spiserør og magesekk. Produktet er etsende og farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. Kan gi alvorlig indre skade. Kan gi irritasjonseksem. Kan gi kontaktallergi. Produktet kan fremkalle allergi ved hudkontakt. Langvarig eller gjentatt kontakt kan gi irritasjon og dermatitis (hudbetennelse). SYMPTOMER PÅ OVEREKSPONERING Irritasjon, etsing, tåreflod og uklart syn etter væskesprut. Irritert hud. Irritasjonseksem. Kontakteksem. Allergisk utslett. Kan fremkalle overfølsomhet, en allergisk reaksjon, som vises ved senere eksponering for dette kjemikaliet. Forårsaker ikke kreft (ikke noe bevis for kreftfremkallende egenskaper). FOSTERSKADELIGE EFFEKTER OPPTAKSVEI: Innånding. Svelging. Hud- og/eller øyekontakt. MÅLORGAN: Huden, Slimhinner, Akutte toksiske testresultater Eksponeringsvei: Oral LD50 Verdi/enhet: = 700 mg/kg Dyreart: rotte 12. Opplysninger om miljøfare Mobilitet: Nedbrytbarhet: Akkumulering: Økotoksitet: Oppløselig i vann. Produktet forventes å være noe bionedbrytbart. Ingen opplysninger. Miljøfarlig: Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøer. Når produktet benyttes til de angitte formål og håndteres i følge bruksanvisningen,utgjør produktet minimal risiko for negative miljøbelastninger. AKVATISK ØKOTOKSISITET Produktet inneholder en komponent som er skadelig for vannlevende organismer. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 13. Fjerning av rester og avfall Generelt: Avfallsgrupper(EAL-koder): Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Bland kjemikaliet med inert materiale (sand, vermikulitt etc.) og plasser i egnet beholder. Samles i merkede beholdere og leveres til godkjent deponeringssted. Ventiler til friskluft. Avfall skal disponeres på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings- eller mottaksstasjon. For nærmere informasjon om forsvarlig håndtering, kontakt NORSAS tlf avfall fra PBDB av klebemidler og tetningsmasse (herunder vanntetningsmidler) 14. Opplysninger om transport Varenavn/Proper Shipping Name: Trimethylhexamethylendiaminer. UN-nr: 2327 Farlig gods ADR/RID: Ja, Klasse: 8, Fareseddel: 8, Farenummer: 80, Forpakn.gr: III Farlig gods IMDG: Ja, Klasse: 8, Forpakn.gr: III, EmS: F-A, S-B, Marine Pollutant: Nei Farlig gods IATA/ICAO: Ja, Klasse: 8, Fareseddel: 8, Forpaknings gruppe: III VARENAVN OG BESKRIVELSE: Generell transport info: Trimethylhexamethylendiaminer. Etsende eller svakt etsende stoff

8 15. Opplysninger om lover og forskrifter Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-B Farebestemmende komponenter: R-setninger: S-setninger: Referanser: p-toluensulfonsyre med høyst 5% H2SO4, trimethylhexamethylendiamine R22 Farlig ved svelging. R34 Etsende. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten om mulig. S61 Unngå utslipp til miljøet. Se produktdatablad for ytterligere informasjon. LITTERATURREFERANSER: SAX S dangerous properties of industrial materials - 10th Edition. REFERANSELISTER: Forskrifter om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Transport av farlig gods: ADR, RID, IATA, IMDG. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best. nr.361). Norsk stoffliste (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)). EU-DIREKTIVER EU DIREKTIVER: Klassifisering og merking ihht. 1999/45/EC Dangerous Preparations Directive. Klassifisering og merking ihht. 2001/58/EC. Klassifisering og merking ihht. 2004/73/EC. LOVER OG FORSKRIFTER Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier AT 548 (N). Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen AT 524 (N). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære Veiledning AT 361 (N). Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) AT 566 (N). EF-etikett: Nei Stoffet kan fremkalle allergi ved hudkontakt (vist ved R-43). 16. Andre opplysninger Erstatter HMS-datablad av: ANNEN INFORMASJON Informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap, og er derfor ingen garanti Leverandørens merknader: for spesielle egenskaper. Det er opp til brukeren av vårt produkt å forsikre seg om at informasjonen er komplett og tilstrekkelig i forhold til den tilsiktede bruk. R22 Farlig ved svelging. R34 Etsende. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. Risiko-setninger(fra pkt. 2): R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA

HANDELSNAVN: Antisept E 12 Plus GODKJENT: JA HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad Antisept E 12 Plus Handelsnavn: Antisept E 12 Plus Revisjonsdato: 14.12.2006 Erstatter: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: Antisept

Detaljer

Handelsnavn: Shell Gadus S3 A1300C 2

Handelsnavn: Shell Gadus S3 A1300C 2 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 22.12.2010 Handelsnavn: Shell Gadus S3 A1300C 2 Produkttype: Anvendelsesområde: Artikkelnr: PR-nr: SMØREFETT Smørefett

Detaljer

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40

OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 25.06.2009 Handelsnavn: OPUS EKSTERIØR X-TRA DEKKENDE 40 Produkttype: MALING Anvendelsesområde: Alkydemulsjonsmaling

Detaljer

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95

Damsgårdsveien 163 5162 Laksevåg Tlf: 55 94 74 94 Fax: 55 94 74 95 HMS DATABLAD Handelsnavn: Cerastone Betongimpregnering Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad Revisjonsdato: 02.02.2006 Erstatter: 03.11.2005 Cerastone Betongimpregnering 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET

Detaljer

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40

HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 HMS-DATABLAD n-alkanstandard C20+C40 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson n-alkanstandard C20+C40 Laboratoriekjemikalie. Samsi AS Nustadveien

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2002-04-08 Internt nr.: Erstatter dato: 1999-11-23 EXCITE 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Teknologisk Institutt HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Bondingmateriale Tann- og munnpleieprodukter for

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 07/06/2006 Internt nr: 62297 Erstatter dato: 09/10/2002 Råolje (diverse oljefelter) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Kontrollert iht gjeldende regelverk (2005) Godkjent for lab.bruk Godkjent av Fellesdatabasen HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE Includes

Detaljer

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD

HMS - DATABLAD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD CORROSTABIL GRUNNING GRÅ / RØD Internkode: 22630 / 22642 Revisjonsdato: 01.12.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 01.12.2006 Produsent, importør Internkode 22630 / 22642 Deklarasjons-nr

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 18.11.2004 Internt nr: Erstatter dato: Tit Shoe Cream 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN Nasjonal produsent/importør Foretak Boston Scandinavia AB Adresse Berga Allè 1 Postnr./sted 254 52 Helsingborg Telefon +46 42-15 38 60

Detaljer

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06

HMS - DATABLAD. Norm Tec Cemflex pulver. Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger Telefon: 45 40 06 58 Fax: 62 81 55 06 Revisjonsdato: 08.01.2008 1. IDENTIFASJON AV KJEMALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 08.01.2008 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Norm Tec Grubeveien 10 2208 Kongsvinger

Detaljer

HMS - DATABLAD. IB FILLER No. 1

HMS - DATABLAD. IB FILLER No. 1 Internkode: 1612 Revisjonsdato: 20.03.2001 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 20.03.2001 Produsent, importør Land Internett Ansvarlig E-post Nødtelefon Steen-Hansen

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HMS DATABLAD Helse- miljø- og sikkerhetsdatablad VEGGLASUR 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: VEGGLASUR GODKJENT: Handelsnavn: VEGGLASUR Revisjonsdato: 26.09.2002 Erstatter:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51%

HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% SVOVELSYRE < 51% Side 1 av 5 HELSE-, MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE < 51% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjon 29.10.2007 Kjemikaliets

Detaljer

Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot, Happy Spring, Fire Eyes, Nattsmell

Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot, Happy Spring, Fire Eyes, Nattsmell 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av T.I.L AS (TITO) HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Pr-nr. Cascade Silver, Ground Fife, Airborne, Chilli Shot,

Detaljer

SIKKE RH ETSD ATAB LAD

SIKKE RH ETSD ATAB LAD SIKKE RH ETSD ATAB LAD Barazan Sist endret: 12.10.2012 Erstatter dato: 27.03.2009 1 Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapet/virksomheten 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn / betegnelse Barazan

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP)

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 21.01.2005 Internt nr: Erstatter dato: SILICONTETNING - RØD (HØY TEMP) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Endret av Pon Equipment HANDELSNAVN SYNONYMER BRUKSOMRÅDE High temperature Adhesive/Sealant Til generell tetting/liming

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 2004-05-06 Internt nr.: 01940 Erstatter dato: 2002-07-19 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Motoroljer. Produsent/importør Reginol Trading A/S Adresse Postboks 11 Furuset Postnr. / sted 1001 OSLO Land N Telefon 23 17

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill

SIKKERHETSDATABLAD. OLJESANERINGSMIDDEL Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Sanering etter oljespill. Sanering etter oljespill Artikkelnummer 222512 Nasjonal produsent/importør Foretak

Detaljer

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD EPX-V Primer komponent B - härdare Sist endret: 15.05.2008 Internt nr: Erstatter dato: 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN EPX-V Primer

Detaljer

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD HMS-DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 01.11.2001 Internt nr: Erstatter dato:05.03.2001 EPX Solid Primer B (ej på hemsida) 0 (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HMS-DATABLAD

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato 12.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY

Detaljer

Handelsnavn: MOBIL SUPER 2T

Handelsnavn: MOBIL SUPER 2T HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 01.08.2006 Handelsnavn: MOBIL SUPER 2T Produkttype: Anvendelsesområde: MOTOROLJE Totaktsolje Artikkelnr: 201515103515, 400259,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler

Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler HMS - DATABLAD Sist endret: 2010-01-19 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Erstatter dato: Handelsnavn Produktgruppe Anvendelsesområde HENSOTHERM 2 KS - UTENDØRS M05122 Brannbeskyttende

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol)

HMS - DATABLAD HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD Sist endret: 19/06/06 Internt nr.: Erstatter dato: 30/06/04 BYCOTEST C 10 (aerosol) 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Godkjent for bruk Godkjent for lab. bruk Modifisert av Kvinlog HMS Rådgivning HANDELSNAVN PRODUKTTYPE Rensemiddel. Pr-nr. 065442 Produsent/importør AS

Detaljer