KONTRASTMIDLER FOR RØNTGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTRASTMIDLER FOR RØNTGEN"

Transkript

1 1 KONTASTMDLE FO ØNTGEN Jarl Å. Jakobsen, Oslo Universitetssykehus HF, ikshospitalet GENEELT OM ØNTGENKONTASTMDLE Vevskarakteristika. Kontrastmidler endrer vevskarakteristika, uansett modalitet. Ved røntgenundersøkelser øker tettheten, ved M endres signalstyrken i vevet, og ved ultralyd ekkogenisiteten. Dette gir bedre fremstillingen av normalanatomi og av patologisk anatomi. Videre tilføres en ny parameter i diagnostikken, idet patologi blir tilført et dynamisk aspekt som kan øke spesifisiteten i bildediagnostikken (for eksempel utvaskingshastighet i binyrelesjoner). Jod øntgenkontrastmidler inneholder jod. Jod svekker penetrasjonen av røntgenstrålene slik at filmen blir mindre svertet der hvor det er kontrast. Maksimal attenuasjon av røntgenstrålene fås når man bruker rundt 70 kv for bildene. Hva bestemmer attenuasjonen av en anatomisk struktur? - + COO KATON COO - KATON + onisk monomer. atio: 1,5. Osm.: onisk dimer. atio: 3,0. Osm.: 600. Non-ionisk monomer. atio: 3,0. Osm.: 750. Non-ionisk dimer. atio: 6,0. Osm.: 280. Ved urografi er følgende faktorer av betydning for hvor mye en struktur som f.eks. ureter svekker røntgenstrålene: Antallet jodmolekyler i kontrastmidlet, konsentrasjonen av kontrastmiddel og størrelsen på strukturen.

2 2 En meget tynn ureter vil svekke røntgenstrålene mindre enn en tykkere ureter med samme jodkonsentrasjon i urinen. Klasser av kontrastmidler det følgende omtales kun vannløselige kontrastmidler. Man har følgende klasser: oniske monomere, non-ioniske monomere, ioniske dimere og non-ioniske dimere Formler for disse er vist i figuren over. Kontrastmidler i Norge. Tabellen under viser hvilke vannløselige jodholdige kontrastmidler som er på markedet i Norge i skrivende stund. Det er viktig å merke seg at ikke alle er godkjent for myelografi. Bariumprodukter skal ikke injiseres. Det er som oftest dødelig. Toksisitet Toksisiteten til de moderne kontrastmidlene er forbedret med en faktor på 10 siden de første kontrastmidlene kom. Toksisiteten kan måles i LD 50 (dosen som fører til at 50% av forsøksdyrene dør. Jo høyere LD 50, jo mindre toksisk er substansen). De ioniske monomere ligger lavest, under 10 g /kg kroppsvekt. Deretter følger ioniske dimere, non-ioniske monomere, og til sist non-ioniske dimere med neste 30 g /kg kroppsvekt. Osmolaliteten avtar i den rekkefølge kontrastmidlene er listet over. Non-ioniske dimere er isotone i ferdig løsning. Osmolaliteten er av betydning for en del av bivirkningene, spesielt ved arteriografi. Alle moderne kontrastmidler har meget høy vannløselighet og svært liten proteinbinding. Viskositeten er avhengig av konsentrasjon og temperatur, og er høyest for de non-ioniske kontrastmidlene. Dette har ikke gitt praktiske problemer.

3 3 Serumkonsentrasjonen Serumkonsentrasjonen i aorta under første passasje etter en intravenøs injeksjon er avhengig av: Dosen (konsentrasjon volum), injeksjonshastigheten, hjertefrekvensen, og distribusjonsvolumet Konsentrasjonen de første minuttene etter injeksjonen, når vi gjør CT-opptakene, er ikke avhengig av nyrefunksjonen. Forløpet av serumkonsentrasjonen er vist i figuren under. Når kontrasten har fordelt seg i hele distribusjonsvolumet (distribusjonsfasen 1/4 time), er det utskillelsen gjennom nyrer (i svært liten grad ekstrarenalt) som bestemmer forløpet av kurven (halveringstid 2 timer). Kjenner man dosen som er gitt, distribusjonsvolumet og tidspunktet for prøven kan man ut fra farmakokinetikk-formler beregne plasma-clearance for kontrastmiddelet. Dette samsvarer godt med den sanne renale clearance. Human farmakokinetikk (i.v.) - blod 18 - Distribusjonsfase 1/4 time Serum - Eliminasjonsfase - mg/ml halveringstid 2 timer - Distribusjonsvolum 12 extracellulært - 1/4 l pr kg - ngen metabolisme - ngen dose-avhengig kinetikk 6 Dose: 0.6 g /kg Urinutskillelsen Timer øntgenkontrasten utskilles gjennom nyrene. Utskillelsen skjer ved glomerulær filtrasjon, og det foregår ikke noe sekresjon eller reabsorbering. Det skjer imidlertid en kraftig konsentrering av kontrasten i nefronet, over 50 ganger plasmakonsentrasjonen. Derfor vises kontrasten på i.v. urografi, så sant nyrefunksjonen er god nok. Prosessen går raskt, maksimal konsentrasjon i urinen nåes etter 5-20 minutter, d.v.s. innen for tidsrammene til en urografi. Like etter at kontrasten er satt i.v., begynner diuresen og øke parallelt med kontrastutskillelsen. Mengden kontrast som skilles ut er proporsjonal med dosen som blir gitt. Dehydrering øker konsentreringen av urinen, og dermed også av kontrasten. Dette kan gi signifikant bedre pyelogram, men være farlig for nyrenes funksjon etterpå. ADH er viktig for den siste konsentrasjon av kontrasten. Med lav-osmolære kontrastmidler er ikke dehydrering nødvendig for gode pyelogrammer. Når kontrastmidlet utskilles, øker mengden osmotisk aktiv substans i urinen. Dette er det som fører til økt diurese, kalt osmotisk diurese. Kontrasten trekker med seg vann. Diuresen er avhengig av dosen som blir gitt, og av typen kontrastmiddel, i tillegg til pasientens veskebalanse. Diureseøkningen kan være fra 100 % til 300 % av baseline den første timen etter injeksjon. De ioniske kontrastmidler gir høyere diurese enn de non-ioniske ved ekvivalente jod-doser, og de non-ioniske dimere gir minst diureseøkning.

4 4 løpet av den første timen med økt diurese utskilles 40% av den injiserte dose, og når to timer har gått, er den akkumulert utskilte dose 60%. Og etter 24 er altså 98% skilt ut i urinen. De resterende 2% går vesentlig ut i leveren. BVKNNGE Generelt De bivirkningsfrekvenser er som oppgis i litteraturen fra den basale kliniske dokumentasjon av et kontrastmiddel er vanligvis 2-10 ganger større enn det man får ved vanlig klinisk bruk. Store kliniske studier som viser oss et meget godt bilde av bivirkningsfrekvensen. Det synes ikke å være kjønnsforskjeller i bivirkningsmønsteret, og aldersgruppen år er mest utsatt for akutte bivirkninger. Bivirkningene kan inndeles i allergilignende og organspesifikke. Av organspesifikke skal bare omtales virkningen på nyrene. Allergilignende bivirkninger Det er ikke påvist antistoffer mot kontrastmidler i mennesker. De allergilignende reaksjonene er altså ikke sanne allergiske reaksjoner, men de ser slik ut klinisk og har sannsynligvis noen av de samme patofysiologiske mekansismene. njeksjonshastigheten har lite å si for forekomst av bivirkninger. Testdose gir ingen informasjon om risiko, men innebærer i seg selv en risko for akutte reaksjoner. Karakteristika for allergilignende bivirkninger: 1. eaksjonen begynner vanligvis etter 5 minutter, og nesten alle innen 15 minutter. 2. Milde reaksjoner er kvalme, urticaria, kløe. 3. Moderat alvorlige bivirkningene er slike som Quincke-ødem, dyspnoe og bronchospasme. 4. Alvorlige bivirkninger er svær dyspnoe og blodtrykksfall (anafylaktoid sjokk). oniske versus non-ioniske. For alle bivirkninger sett under ett er forekomsten 12.7% etter ioniske, og 3.1% etter nonioniske. For alvorlige bivirkninger er frekvensen 0.22% etter ioniske, og 0.04% etter nonioniske. Premedikasjon hjelper mot alvorlige reaksjoner etter ioniske kontrastmidler, men mindre enn effekten av å gi et non-ionisk middel istedenfor. Non-ioniske monomere versus non-ioniske dimere De non-ioniske dimere midlene har vist seg å gi betydelige mindre smerter og ubehag ved arteriell injeksjon enn monomere. Det er også indikasjoner på at de gir færre alvorlige bivirkninger. På den annen side er det mulig at de gir noe mer senbivirkninger i form av forbigående hudforandringer. Disse er omtalt i mer detalj senere. Organspesifikke bivirkninger enale bivirkninger Den vanligste dødsårsaken forårsaket av røntgenkontrast er nyresvikt, detterfulgt av akutte allergi-lignende reasjoner. Den mest alvorlige bivirkningen er akutt forverrelse i nyrefunksjonen. Det kan også sees proteinuri og forandringer i tubulusfunksjonstester. Det er viktig at alle risikopasienter har en kreatininverdi på forhånd, og er godt hydrert. Dette temaet blir dekket mer utfyllende i kurset i urogenital radiologi.

5 5 CNS Ca. 30 % av de som har vært igjennom myelografi får hodepine. Mange av tilfellene kommer mer på grunn av spinalpunksjonen enn av kontrasten. Noen blir også kvalme og svimle. forbindelse med cerebral angio kan det forekomme varme, smerte og sensoriske forstyrrelser. Dialyserbarhet Kontraststoffene er lavmolekylære stoffer som lar seg dialysere, både i hemodialyse og ved peritoneal dialyse. Clearance er som for kreatinin ved de respektive metoder. Det er ikke kontraindisert å gi kontrast til pasienter som er etablert i dialyse. De krever heller ikke høyere dose til angiografi og CT selv om de mangler nyrefunksjon. Urografi, derimot, er umulig. Andre bivirkninger eller komplikasjoner Antidiabetica Melkesyreacidose kan utløses hos pasienter som tar metformind som peroralt antidiabeticum. Disse medikamentene bør seponeres 48 timer før kontrastundersøkelsen, eller senest ved tidspunktet der det gis kontrast. Acidosen kommer fordi en kontrasutløst reduksjon i nyrefunksjonen kan medføre at metabolitter av metformin ikke skilles ut, og så oppstår acidosen. Ekstravasering Ekstravasering er perivaskulær injeksjon av konrastmidler. Det skjer oftest i forbindelse med CT, opp mo vel 3 %, avhengig av hvordan man registrerer. Forebyggelse er å teste venflon grundig, og kontrollere injeksjonen palpatorisk. Ved ekstravsering opptrer smerter, hevelse, erythem og blemmer. Behandlingen er å heve armen, og legge på ispose. Vanligvis går plagene over innen 1 til 3 dager. alvorlige tilfelle bør man konsultere kirurg. Forsinkede kontrastreaksjoner Senbivirkninger defineres som bivirkninger som inntreffer senere enn 1 time etter kontrastinjeksjonen men før det er gått 7 dager, og der annen årsak er utelukket. Det er publisert at mange slags bivirkninger kan forekomme, især fra sentral- og gastrointestinalsystemet. Disse bivirkningen er langt vanligere enn hudreaksjoner, selv om hudreaksjonene har fått storst oppmerksomhet. Hudreaksjonene, som kan forekomme hos rundt 2 % av de som får non-ioniske midler forekommer sannsynligvis litt oftere etter non-ioniske dimere. Dette fenomenet er mest uttalt i Japan. Hudreaksjonene sees hyppigst etter 72 timer. Det er typisk legemiddelutslett, er ikke alvorlig, og behandles symptomatisk. Årsakssammenhengen til kontrast er ikke alltid like klar, fordi ¾ kan komme av «bakgrunnsstøy», og vi vet at noceboeffekten kan gi hudreaksjoner hos opp mot 5 % av pasientene. ANBEFALNGE PAKTSK BUK Her tas opp enkelte av de anbefaling som er gitt i litteraturen og nedfelt i retningslinjene fra ESU i deres brosjyre og på Akutte kontrastmiddelreaksjoner o Om pasienten har hatt tidligere alvorlig reaksjon: Alternativ 1: Forbehandling i avdeling. Forbehandling er i hovedsak metylprednisolon 32 mg oralt 12 og 2 timer før injeksjon. Antihistamin har tvilsom effekt.

6 6 Alt. 2 (om Alt. 1. er umulig): ngen forbehandling. Anestesilege tilstede. Beredskap. o Om pasienten tidligere har hatt lette reaksjoner eller er astmatiker eller har medikamentkrevende allergi: ngen forbehandling. Beredskap. o Beredskap betyr: epeter tlf.nr. ø.hj.-team og retningslinjer for behandling. Venflon, drypp. Opptrukket adrenalin, medikamentbord og ø.hj.-koffert klar. Observasjon i 30 min. etter inj. Behandling mens man ev. venter på anestesiteamet Gi surstoff og i.v. væske Andre retningslinjer Følgende temaer er dekket i ESU s retninglinjer, og er tema man bør ha en viss oversikt over eller tilgang til informasjon om: Akutte generelle reaksjoner og forebygging og behandling av disse, senreaksjoner, kontrastutløst nefropati, metforminproblematikken, dialyse og kontrastmidler, ekstravasering, effekt på thyroideafunksjonen, graviditet og amming, interaksjon med legemidler og med kliniske tester, effekt på blod og endothel, og hvordan man kan lokalisere risikopasienter. AVSLUTNNG Vannløselige kontrastmidler har nådd et høyt nivå hva angår sikkerhet og effektivitet. Likevel skal det alltid finnes akuttberedskap der pasienter får kontrast. adiologiske prosedyrer med kontrast utføres daglig i røntgenavdelinger i hele landet. Det er derfor nyttig å forstå kontrastmidlenes generelle egenskaper og bivirkninger. Da kan man lettere velge riktig kontrastmiddel for pasienten, og radiologisk diagnostikk kan drives på et høyt nivå.

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

HAE Hereditært angioødem

HAE Hereditært angioødem HAE Hereditært angioødem (Hereditary angioedema) mange ansikter en familie Innhold Innledning... side 3 Sykdomsbilde og diagnose... side 4 Behandling og forebygging... side 8 Å leve med HAE... side 12

Detaljer

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14

Innholdsfortegnelse: versjon1.0 sept- 14 Innholdsfortegnelse: NorVas informasjon til pasienter og pårørende... 2 Hva er et medisinsk kvalitetsregister?... 2 Hva er en vaskulitt?... 2 Kjempecelle- arteritt (Giant cell arteritis) (GCA)... 4 Takayasus

Detaljer

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon

Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Spørsmål og svar om influensa og influensavaksinasjon Hvordan kan jeg unngå å smitte andre med influensa? Spørsmål om hvordan man kan unngå å smitte andre, hvor lenge man er smittefarlig og hvor lange

Detaljer

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå?

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Grafisk design og layout: Ingegerd Tveit Foto: Ingegerd Tveit og Ann Karin Presterud Trykkeri: Trykksakleverandøren

Detaljer

Til deg som skal opereres

Til deg som skal opereres Til deg som skal opereres Stavanger Universitetssjukehus ønsker med denne brosjyren å gi deg som skal opereres kortfattet informasjon i forbindelse med din operasjon. Vi ønsker at du skal føle deg tryggere

Detaljer

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54

FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 05.05.11 10.54 FABRY SYKDOM 44180_Fabry_pasientbr_210x165_2.indd 1 05.05.11 10.54 Dette heftet er utarbeidet i samarbeid med Senter for sjeldne diagnoser, Fabry teamet ved Oslo universitetssykehus og Fabry teamet ved

Detaljer

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner

Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Allergener i mat En litteraturstudie med hovedvekt på alvorlighetsgrad og terskelverdier for allergiske reaksjoner Senter for mattrygghet, Norges veterinærhøgskole Hilde Mellegård Hilde Mellegård, Senter

Detaljer

Fysiologi, patofysiologi og grunnleggende farmakologii

Fysiologi, patofysiologi og grunnleggende farmakologii Fysiologi, patofysiologi og grunnleggende farmakologii Videreutdanning i intensivsykepleie, kull 2005 Ordinær eksamen, 25. mai 2005 Oppgavene gir totalt 100 poeng. Studenten må oppnå minimum 50 poeng for

Detaljer

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende

Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist. Brystkreft. En informasjonsbok for pasienter og pårørende Rolf Kåresen, Ellen Schlichting og Erik Wist Brystkreft En informasjonsbok for pasienter og pårørende Forord Livet byr på mange overraskelser, gledelige og vanskelige i en blanding som ikke alltid virker

Detaljer

Den lille parkinsonboken

Den lille parkinsonboken Den lille parkinsonboken Bind 1 Hva er Parkinsonisme? Og hva er Parkinsons sykdom? Mange spørsmål melder seg når man får en diagnose: Hva skyldes sykdommen, hvordan utvikler den seg, hvilken behandling

Detaljer

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Nevroendokrin kreft Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet du nå sitter med i hånden er laget for deg som nettopp har fått diagnosen nevroendokrin kreft, og for deg som er pårørende.

Detaljer

KRONISK DAGLIG HODEPINE

KRONISK DAGLIG HODEPINE KRONISK DAGLIG HODEPINE OVERLEGE DR. MED. STEINAR T. VILMING, NEVROLOGISK AVD., ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS KRONISK DAGLIG HODEPINE Begrepet kronisk daglig hodepine er kontroversielt, og klassifikasjonskomitéen

Detaljer

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1)

Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Om vaksine mot pandemisk influensa - ny influensa A(H1N1) Vaksinasjon er det mest effektive tiltaket for å beskytte seg mot pandemisk influensa (svineinfluensa). For de fleste vil influensaen være mild,

Detaljer

Premature 0.015 mg/kg 10-20% 0.025 mg/kg 10-20% Fullbårne 0.02 mg/kg 10-20% 0.03 mg/kg 10-20%

Premature 0.015 mg/kg 10-20% 0.025 mg/kg 10-20% Fullbårne 0.02 mg/kg 10-20% 0.03 mg/kg 10-20% 1. LEGEMIDLETS NAVN Lanoxin 0,25 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder: 0,25 mg digoksin For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3.

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag?

Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag? Buprenorfin i legemiddelassistert rehabiliteringhva vet vi i dag? Liliana C. Bachs, lege RELIS, Helseregion Øst Statens rettstoksikologiske institutt Jørgen G. Bramness, lege Statens rettstoksikologiske

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml.

1. LEGEMIDLETS NAVN. 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg vekuroniumbromid per ml. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Norcuron 10 mg, pulver til injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 hetteglass inneholder 10 mg vekuroniumbromid som tilsvarer 2 mg

Detaljer

Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum

Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum Introduksjon til RADIOLOGISKE UNDERSØKELSER AV GI-TRACTUS Av Sven Weum Gastrointestinalkanalen består av en serie hulrom fra leppene til anus som har varierende kaliber og lengde. Vi er avhengige av disse

Detaljer

Hva er epilepsi? HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? Hva er årsaken til epilepsi?

Hva er epilepsi? HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? Hva er årsaken til epilepsi? W Barn med epilepsi HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Bearbeidet til norsk ved Norsk

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Amaryl 1 mg, tablett Amaryl 2 mg, tablett Amaryl 3 mg, tablett Amaryl 4 mg, tablett Amaryl 6 mg, tablett

1. LEGEMIDLETS NAVN. Amaryl 1 mg, tablett Amaryl 2 mg, tablett Amaryl 3 mg, tablett Amaryl 4 mg, tablett Amaryl 6 mg, tablett Side 1 av 11 1. LEGEMIDLETS NAVN Amaryl 1 mg, tablett Amaryl 2 mg, tablett Amaryl 3 mg, tablett Amaryl 4 mg, tablett Amaryl 6 mg, tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Lise Røstberg Sneltvedt Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 15 juni 2012 Handledare: Martin Burman

Detaljer

Sarkoidose. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Sarkoidose. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Sarkoidose Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 2 Teksten er basert på en brosjyre utarbeidet av overlege dr. med. Frode K. Rømer, Silkeborg Centralsykehus, Danmark og utgitt av Danmarks Lungeforening.

Detaljer

Lege- midler. ved røykeslutt. Røyketelefonen

Lege- midler. ved røykeslutt. Røyketelefonen Lege- midler ved røykeslutt Røyketelefonen 800 400 85 1 Røykeslutt ved hjelp av legemidler Legemidler har vist seg å gjøre det lettere for den som vil slutte å røyke. De fire viktigste suksessfaktorene

Detaljer

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden.

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 12,5 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 50 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Cozaar 12,5 mg tablett inneholder

Detaljer

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner.

Vi takker alle som har bidratt med råd og kritiske kommentarer fra ulike fagmiljøer og organisasjoner. Om hivinfeksjon Om hivinfeksjon er skrevet av Ingeborg Lyngstad Vik ved Olafiaklinikken i samarbeid med Una Due-Tønnessen, Olafiaklinikken. Ragnhild Seip og Hilde Kløvstad, Nasjonalt folkehelseinstitutt,

Detaljer

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina).

Hypertensjon. Angina pectoris, fortrinnsvis som tilskudd til betablokkerbehandling. Forsøksvis ved variantangina (Prinzmetals angina). 1. LEGEMIDLETS NAVN Adalat Oros 20 mg depottabletter Adalat Oros 30 mg depottabletter Adalat Oros 60 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 depottablett inneholder 20 mg, 30 mg

Detaljer

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg.

Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol 350 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Heminevrin 50 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver ml inneholder: 50 mg klometiazoldisylat tilsvarende 32 mg klometiazol. Hjelpestoff: sorbitol

Detaljer