SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket. AVSNITT 2: Fareidentifikasjon"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Part Number Utgivelsesdato Versjonsnummer 01 LPS Nickel Anti-Seize - Ingen , 03910, M03908, M Desember Relevant, identifisert bruk av stoffet eller blandingen, og bruk som er frarådet Identifiserte bruksområder En lavfriksjons skillemiddelsmøring som er utviklet for å hindre fastbrenning og gnaging, og motstå sedimentering og herding av sveising. Bruksområder som frarådes Ingen kjente Leverandørens detaljer på sikkerhetsdataarket Supplier Name ITW Spraytec Nordic Adresse Priorsvej 36 By 8600 Silkeborg Land Danmark Tel: In Case of Emergency Produsent Firmanavn LPS Laboratories, a division of Illinois Tool Works, Inc. Adresse 4647 Hugh Howell Rd., tucker, GA (U.S.A.) Nettside E-post AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoffet/blandingen Blandingen er vurdert og/eller testet for sine fysiske, helsemessige og miljømessige farer, og følgende klassifisering gjelder. Klassifisering ifølge Direktiv 67/548/EEC og 1999/45/EC, med endringer Klassifisering T;R48/23, R43 Den fullstendige teksten i alle R-setningene er vist i avsnitt 16. Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer Helsefarer Hudsensibilisering Karsinogenitet Toksisitet for bestemte målorganer etter gjentatt eksponering Oppsummering av farer Fysiske farer Helsefarer Miljøfarer Spesifikke farer Hovedsymptomer 2.2. Etikettelementer Kategori 1 Kategori 2 Kategori 1 Ikke klassifisert for fysiske farer. H317 - Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. H351 - Stoffet mistenkes å forårsake kreft. H372 - Skader organer ved langvarig eller gjentatt eksponering. Mulig fare for kreft. Kan gi allergi ved hudkontakt. Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. Ikke klassifisert for helsefarer. Yrkesmessig eksponering for blandingen eller stoffet(ene) kan imidlertid ha negativ innvirkning på helsen. Ikke klassifisert for miljøfarer. Etikett ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer Inneholder: Nikkel Langvarig påvirkning kan forårsake kroniske virkninger. Utslett. Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Hudsykdom. Langvarig påvirkning kan forårsake kroniske virkninger , 03910, M03908, M03910 Versjonsnummer: 01 Utgivelsesdato: 10-Desember / 10

2 Farepiktogrammer Signalord Fareerklæring(er) H317 H351 H372 Anbefalt forholdsregel Forebygging Svar P201 P280 P281 P302 + P352 P308 + P313 P321 P363 Lagring kassering P501 Tilleggsinformasjon om etiketter Fare Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Stoffet mistenkes å forårsake kreft. Skader organer ved langvarig eller gjentatt eksponering. Skaff spesialanvisninger før bruk. Bruk vernehansker. Bruk personlig verneutstyr etter behov. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Ved eksponering eller involvering: Søk medisinsk råd/tilsyn. Særlig behandling (se etiketten). Vask forurensede klær før gjenbruk Avhend innhold/beholder i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter. Ingen Andre farer Ingen kjente. AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2. Blandinger Generelle opplysninger Kjemikalienavn % CAS-nr. / EC-nr. REACH-registreringsnr. INDEKS-nr. Merknader Nikkel M= Klassifisering: DSD: CLP: T;R48/23, R43, R52/53 Skin Sens. 1;H317, Carc. 2;H351, STOT RE 1;H372, Aquatic Chronic 3;H412 CLP: Forskrift nr. 1272/2008. DSD: Direktiv 67/548/EEC. M:M-faktor vpvb: meget persistent og meget bioakkumulerende. PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk stoff. #: For dette stoffet er det angitt tillatt(e) eksponeringsgrense(r) på arbeidsstedet. Kommentarer til sammensetningen AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak Generelle opplysninger Den fullstendige teksten i alle R- og S-setningene er vist i avsnitt 16. Ved eksponering eller involvering: Søk medisinsk råd/tilsyn. Ved illebefinnende kontakt lege (vis etiketten hvis mulig). Sørg for at medisinsk personell er informert om hvilke materialer som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg. Vask forurensede klær før gjenbruk 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Innånding Flytt personen ut i frisk luft. Ring til lege hvis symptomene forverres eller vedvarer. Hudkontakt Øyekontakt Svelging 4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede Ta straks av kontaminerte klær og vask huden med såpe og vann. Ved eksem eller andre hudplager: Kontakt lege og ta med HMS-databladet. Skyll med vann. Kontakt lege hvis irritasjonen utvikler seg og vedvarer. Skyll munnen Kontakt lege dersom det inntreffer sykdomstegn. Direkte kontakt med øyne kan forårsake midlertidig irritasjon. Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Hudsykdom. Utslett , 03910, M03908, M03910 Versjonsnummer: 01 Utgivelsesdato: 10-Desember / 10

3 4.3. Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig Still til rådighet generelle, støttende tiltak og behandle symptomatisk. Hold offeret under observasjon. Symptomene kan opptre forsinket. AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak Generelle brannfarer 5.1. Brannslokningsmedier Egnede slokkingsmidler Uegnete brannslokkingsmedier 5.2. Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt. Pulverapparat, CO2, vann i spredt stråle eller vanlig skum. Ikke bruk vannstråle ved brannslokking, da dette vil spre brannen. Ved brann kan det dannes helseskadelige gasser Informasjon for brannslokningspersonell Spesielt verneutstyr for Bruk bærbart åndedrettsvern og heldekkende verneutstyr ved brann. brannmenn Særlige brannslokkingstiltak Spesielle metoder AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp Flytt beholderne bort fra brannområdet hvis det kan gjøres uten risiko. Bruk standard brannslukkingsrutiner og vurder faremomentene ved andre involverte stoffer Personforholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer For ikke-nødpersonell Hold unødvendig personell borte. Hold folk borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje. Bruk riktig verneutstyr og -klær ved rengjøring. Ikke berør skadde beholdere eller kjemikalieutslipp uten egnede verneklær. Sørg for skikkelig ventilasjon. Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp. Se avsnitt 8 i HMS-databladet for anbefalinger om personlig verneutstyr. For nødpersonell 6.2. Forholdsregler for sikring av miljøet 6.3. Metoder og materiell for avgrensing og opprensking Hold unødvendig personell borte. Se avsnitt 8 i HMS-databladet for anbefalinger om personlig verneutstyr. Unngå utslippi miljøet. Informer ledelsen eller overordnede ved alle utslipp i miljøet. Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig. Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp. Stopp strømmingen av materialet, hvis det ikke medfører noen risiko. Lag demning i god avstand fra utslipp for senere oppsamling/fjerning. Unngå tilsig til vannløp, kloakk, kjellere eller lukkede rom. Spyl området med vann når produktet er fjernet Referanse til andre avsnitt Se avsnitt 8 i HMS-databladet for anbefalinger om personlig verneutstyr. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13. AVSNITT 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering: 7.2. Forhold for sikker oppbevaring, inkludert eventuelle uforlikelige stoffer 7.3. Spesifikk sluttbruk Skaff spesialanvisninger før bruk. Du må ikke håndtere produktet før du har lest og forstått alle sikkerhetsanvisninger. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Unngå langvarig eksponering. La vær å spise, drikke eller røke under bruk. Det må anordnes tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnet, personlig verneutstyr. Vask hendene grundig etter håndtering. Unngå utslippi miljøet. Følg yrkeshygienisk praksis. Lagres avlåst. Oppbevares i originalbeholderen, tett lukket. Oppbevares atskilt fra uforlikelige stoffer (se avsnitt 10 i SDS-et). AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametre Yrkesmessige eksponeringsgrenser Austria. TRK List, OEL Ordinance (GwV), BGBl. II, no. 184/2001 Belgia. Grenseverdier for eksponering. Svevestøv. STEL 2 mg/m3 Svevestøv. Bulgaria. OEL-er. Forskrift nr. 13, om beskyttelse av arbeidere mot risiko for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen 0,05 mg/m , 03910, M03908, M03910 Versjonsnummer: 01 Utgivelsesdato: 10-Desember / 10

4 Croatia. Dangerous Substance Exposure Limit Values in the Workplace (ELVs), Annexes 1 and 2, Narodne Novine, 13/09 MAC Kypros. OEL-er. Forskrift om kontroll av fabrikkatmosfære og farlige stoffer i fabrikker, PI 311/73, med endringer. Czech Republic. OELs. Government Decree 361 Tak Danmark. Grenseverdier for eksponering TLV 0,05 mg/m3 Støv. Estonia. OELs. Occupational Exposure Limits of Hazardous Substances. (Annex of Regulation No. 293 of 18 September 2001) Finland. Eksponeringsgrenser på arbeidsplassen Frankrike. Terskelgrenseverdier (VLEP) for yrkeseksponering for kjemikalier i Frankrike, INRS ED 984 VME Hellas. OEL-er (Resolusjon nr. 90/1999, med endringer) Hungary. OELs. Joint Decree on Chemical Safety of Workplaces Tak Island. OEL-er. Forskrift 154/1999 om yrkeseksponeringsgrenser 0, 0,05 mg/m3 Støv. Irland. Yrkesmessige eksponeringsgrenser Italy. Occupational Exposure Limits 1,5 mg/m3 Innåndbar fraksjon. Latvia. OELs. Occupational exposure limit values of chemical substances in work environment 0,05 mg/m3 Lithuania. OELs. Limit Values for Chemical Substances, General Requirements Norge. Administrative normer for forurensninger på arbeidsstedet TLV 0,05 mg/m3 Poland. MACs. Minister of Labour and Social Policy Regarding Maximum Allowable Concentrations and Intensities in Working Environment 0,25 mg/m , 03910, M03908, M03910 Versjonsnummer: 01 Utgivelsesdato: 10-Desember / 10

5 Portugal. VLE-er. Norm om yrkeseksponering for kjemiske stoffer (NP 1796) 1,5 mg/m3 Innåndbar fraksjon. Romania. OELs. Protection of workers from exposure to chemical agents at the workplace 0, STEL Slovenia. OEL-er. Forskrift om beskyttelse av arbeidere mot risikoer fra eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Official Gazette of the Republic of Slovenia) Spain. Occupational Exposure Limits Innåndbar fraksjon. Sweden. Occupational Exposure Limit Values Sveits. SUVA Grenzwerte am Arbeitsplatz Totalt støv. Storbritannia. EH40 Eksponeringsgrenser på arbeidsplassen (WEL-er) Biologiske grenseverdier Svevestøv. Czech Republic. Limit Values for Indictators of Biological Exposure Tests in Urine and Blood, Annex 2, Tables 1 and 2, Government Decree 432/2003 Sb. Bestemmende faktor Prøve Prøvetakingstid * - Se i kildedokumenet for detaljer om prøvetaking. 0,077 µmol/mmol Nikkel Kreatin i urinen 0,04 mg/g Nikkel Kreatin i urinen Ungarn. Chemical Safety at Workplace Ordinance Joint Decree No. 25/2000 (Annex 2): Indisier vedr. tillatte grenseverdier for biologisk eksponering (virkning) Bestemmende faktor Prøve Prøvetakingstid * - Se i kildedokumenet for detaljer om prøvetaking. 0,02 mg/g nikkel Kreatin i urinen 0,038 µmol/mmol nikkel Kreatin i urinen Switzerland. BAT-Werte (Biological Limit Values in the Workplace as per SUVA) Bestemmende faktor Prøve * - Se i kildedokumenet for detaljer om prøvetaking. Anbefalte overvåkningsprosedyrer Avledet nivå uten virkning (Derived no-effect level (DNEL)) * * * * Prøvetakingstid 45 µg/l Nikkel urin * Følg standard fremgangsmåte for overvåkning. Konsentrasjoner som ikke forventes å gi virkning (PNEC-er) 8.2. Forebyggende tiltak 03908, 03910, M03908, M03910 Versjonsnummer: 01 Utgivelsesdato: 10-Desember / 10

6 Egnede konstruksjonsmessige kontrolltiltak God, generell ventilasjon (typisk 10 luftskiftninger per time) bør brukes. Ventilasjonsgraden bør tilpasses forholdene. Hvis det er aktuelt, bør det brukes prosessavtrekkshetter, lokal avtrekksventilasjon eller andre konstruksjonsmessige tiltak for å redusere de luftbårne nivåene til lavere enn de anbefalte eksponeringsgrensene. Hvis det ikke er etablert eksponeringsgrenser, må de luftbårne nivåene holdes på et akseptabelt nivå. Individuelle vernetiltak, som personlig verneutstyr Generelle opplysninger Bruk personlig verneutstyr etter behov. Personlig verneutstyr bør velges i følge CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Øye-/ansiktsvern Hudbeskyttelse Hvis det er sannsynlighet for kontakt, må det brukes vernebriller med sidevern. - Håndvern Ha på passende kjemikaliebestandige hansker - Annet Bruk egnede, kjemikaliebestandige klær. Bruk av et ugjennomtrengelig forkle er anbefalt. Åndedrettsvern Temperaturfarer Hygienetiltak Miljømessig forebyggende tiltak AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Respiratory protection complying with EN 141. ( P, White. ) Bruk egnete, termiske verneklær når det er nødvendig. Hold alltid god personlig hygiene, for eksempel vasking etter håndtering av materialet og før du spiser, drikker eller røyker. Vask arbeidsklær og personlig verneutstyr regelmessig for å fjerne forurensninger. Forurensede arbeidsklær må ikke bringes ut fra arbeidsstedet. Informer ledelsen eller overordnede ved alle utslipp i miljøet Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Utseende Odør Fysisk tilstand Farge Odørterskel ph Smeltepunkt/frysepunkt Startkokepunkt og kokeområde Flammepunkt Fordampningsrate Brennbarhet (faststoff, gass fast stoff. Pasta sølv, Grå Slight petroleum odor > 232 C (> 449,6 F) > 260 C (> 500 F) > 221,0 C (> 429,8 F) Åpen digel Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser Brennbarhetsgrense - nedre (%) Brennbarhetsgrense - øvre (%) Damptrykk Damptetthet Relativ tetthet 1,12 Løselighet(er) Løselighet (i vann) Løselighet (annen) Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann) Selvantenningstemperatur Nedbrytningstemperatur Viskositet Eksplosjonsegenskaper Oksideringsegenskaper 9.2. Andre opplysninger VOC (Vekt %) Not soluble in water Ingen 03908, 03910, M03908, M03910 Versjonsnummer: 01 Utgivelsesdato: 10-Desember / 10

7 AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Produktet er stabilt og ikke-reaktivt under normale bruks-, lagrings- og transportforhold Kjemisk stabilitet Materialet er stabilt under normale forhold Mulighet for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk Forhold som må unngås Unngå temperaturer som overstiger flammepunktet. Kontakt med ikke-kompatible materialer Uforlikelige materialer Sterkt oksiderende stoffer Farlige nedbrytningsprodukter Karbonoksider. Svoveloksider. AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger Generelle opplysninger Yrkesmessig eksponering for stoffet eller blandingen kan ha negativ innvirkning. Opplysninger om sannsynlige eksponeringsveier Innånding Langvarig innånding kan være farlig. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Symptomer Informasjon om toksikologiske effekter Akutt toksisitet Akutt Oralt LD50 Etsing/irritasjon på huden Alvorlig øyeskade/-irritasjon Sensibilisering av luftveiene Hudsensibilisering Mutagenisitet på kimceller Karsinogenitet ACGIH-karsinogener Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Hyppig og langvarig kontakt kan avfette og tørke ut huden og gi ubehag og hudbetennelse. Direkte kontakt med øyne kan forårsake midlertidig irritasjon. Kan forårsake ubehag ved svelging. Direkte kontakt med øyne kan forårsake midlertidig irritasjon. Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Hudsykdom. Utslett. Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Arter Rotte Langvarig hudkontakt kan forårsake midlertidig irritasjon. Direkte kontakt med øyne kan forårsake midlertidig irritasjon. Ikke sensibiliserende for åndedrettssystemet. Testresultater > 9000 mg/kg Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. Hyppig og langvarig kontakt kan avfette og tørke ut huden og gi ubehag og hudbetennelse. Det finnes ingen data tilgjengelig som indikerer at produktet eller produktets bestanddeler som utgjør en større prosentandel enn 0,1 %, kan forårsake fødselsskader. Stoffet mistenkes å forårsake kreft. Not suspected as a human carcinogen. A5 IARC-monografier. Helhetlig evaluering av karsinogenisitet Toksisitet for reproduksjonssystemet Toksisitet for bestemte målorganer etter én enkelt eksponering Toksisitet for bestemte målorganer etter gjentatt eksponering Fare for aspirering Opplysninger om blanding versus stoff Andre opplysninger 2B Mulig karsinogent for mennesker. Dette produktet forventes ikke å forårsake innvirkninger på reproduksjonen eller utviklingen. Ikke klassifisert. AVSNITT 12: Økologiske opplysninger Skader organer ved langvarig eller gjentatt eksponering. Ikke sannsynlig på grunn av produktets form. Ingen informasjon tilgjengelig. Symptomene kan opptre forsinket Toksisitet Produktet er ikke klassifisert som skadelig for miljøet. Dette betyr imidlertid ikke at store eller hyppige utslipp ikke kan ha skadelig eller farlig innvirkning på miljøet , 03910, M03908, M03910 Versjonsnummer: 01 Utgivelsesdato: 10-Desember / 10

8 Akvatisk Fisk Krepsdyr Persistens og nedbrytbarhet Potensial for biologisk akkumulering Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log Kow) Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) LC50 EC50 Arter Ørekyt (Pimephales promelas) Vannloppe (Daphnia magna) Ikke naturlig biologisk nedbrytbar. Ingen data tilgjengelig Mobilitet i jord Ingen data tilgjengelig Resultater av PBT- og vpvb-vurderinger Ikke kjent Andre uheldige effekter Ingen kjente. Testresultater 2,923 mg/l, 96 timer 1 mg/l, 48 timer AVSNITT 13: Instrukser om deponering Avfallsbehandlingsmetoder Restavfall Forurenset emballasje Avfallskode, EU Deponeringsmetoder/informasj on Spesielle forsiktighetsregler AVSNITT 14: Transportopplysninger ADR Ikke regulert som farlig gods. RID Ikke regulert som farlig gods. ADN Ikke regulert som farlig gods. IATA Ikke regulert som farlig gods. IMDG Ikke regulert som farlig gods Transport i bulk, i samsvar med vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. Tomme beholdere eller fôringer kan inneholde produktrester. Dette stoffet og beholderen må avhendes på sikker måte (se: avhendingsanvisninger). Tomme beholdere bør fraktes til et godkjent avfallshåndteringsanlegg for gjenvinning eller kasting. Da tomme beholdere kan inneholde produktrester, må advarselsmerkingen følges selv etter at beholderen er tømt. Avfallskoden bør fastsettes etter drøfting mellom brukeren, produsenten og avfallsfjerningsfirmaet. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent mottaksstasjon. Ikke la dette materialet renne ned i avløp/vannforsyning. Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder. Avhend innhold/beholder i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter. Avhendes i samsvar med alle gjeldende forskrifter. Ikke aktuelt. AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen EU-forskrifter Forskrift (EU) nr. 1005/2009, om stoffer som bryter ned ozonlaget, vedlegg I Forskrift (EU) nr. 1005/2009, om stoffer som bryter ned ozonlaget, vedlegg II Forskrift (EU) nr. 850/2004, om persistent, organisk forurensning, vedlegg I med endringer Forskrift (EU) nr. 689/2008, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 1 med endringer 03908, 03910, M03908, M03910 Versjonsnummer: 01 Utgivelsesdato: 10-Desember / 10

9 Forskrift (EU) nr. 689/2008, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 2 med endringer Forskrift (EU) nr. 689/2008, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 3 med endringer Forskrift (EU) nr. 689/2008, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg V med endringer Forskrift (EU) nr. 166/2006 vedlegg II: Register over utslipp og transport av forurensende stoffer Forskrift (EU) nr. 1907/2006, REACH, artikkel 59(1) Kandidatliste som for tiden er utgitt av ECHA. Autorisasjoner Forskrift (EU) nr. 1907/2006 REACH anneks XIV, Stoffer som krever godkjenning, med endringer Bruk og restriksjoner Forskrift (EU) nr. 1907/2006, REACH anneks XVII: Stoffer med restriksjoner på markedsføring og bruk, med endringer Direktiv 2004/37/EØF: om vern av arbeidstakere mot farer ved å være utsatt for kreftfremkallende eller mutagene stoffer på arbeidsplassen Direktiv 92/85/EØF: om iverksetting av tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født, eller som ammer Andre EU-forskrifter Direktiv 96/82/EU (Seveso II) om kontroll av farene ved alvorlige ulykker som omfatter farlige stoffer Direktiv 98/24/EF, Vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot risiko i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen. Direktiv 94/33/EF om vern av unge personer på arbeidsplassen Andre forskrifter Nasjonale forskrifter Sikkerhetsvurdering, kjemikalier AVSNITT 16: Andre opplysninger Liste over forkortelser Referanser Informasjon om evalueringsmetoden som førte til klassifiseringen av blandingen Fullstendig tekst i alle erklæringer eller R- og H-setninger er angitt under avsnitt 2 til 15 Revisjonsinformasjon Opplæringsinformasjon Produktet er klassifisert og merket i henhold til EF-forskrifter eller respektive nasjonale lover. Dette sikkerhetsdatabladet overholder kravene i EU-forskrift nr. 1907/2006. Det er ikke tillatt for personer under 18 år å arbeide med dette produktet, iht. EU-direktiv 94/33/EC, som gjelder beskyttelse av ungdom på arbeidsplassen. Følg nasjonalt regelverk for arbeid med kjemiske stoffer. Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering. Klassiseringen m.h.t. helse- og miljøfare er utledet med en kombinasjon av beregningsmetoder og testdata, hvis tilgjengelig. R40 Mulig fare for kreft. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R48/23 Giftig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. H317 Kan forårsake en allergisk hudreaksjon. H351 Stoffet mistenkes å forårsake kreft. H372 Skader organer ved langvarig eller gjentatt eksponering. H412 Skadelig for vannlevende organismer, med langtidseffekter. Ingen. Følg opplæringsanvisningene når du håndterer dette materialet , 03910, M03908, M03910 Versjonsnummer: 01 Utgivelsesdato: 10-Desember / 10

10 Ansvarsfraskrivelse LPS Laboratories, no puede anticiparse a todas las condiciones bajo las cuales se puede usar esta información y su producto o los productos de otros fabricantes en combinación con su producto. Es responsabilidad del usuario cerciorarse de que haya condiciones seguras para el manejo, almacenamiento y desecho del producto, así como asumir la responsabilidad de pérdida, lesión, daño o gasto debido a un uso inapropiado. Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for det spesifikke materialet, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten , 03910, M03908, M03910 Versjonsnummer: 01 Utgivelsesdato: 10-Desember / 10

SIKKERHETSDATABLAD. Ingen. Blandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering.

SIKKERHETSDATABLAD. Ingen. Blandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Part Number

Detaljer

HMS-DATABLAD. HP ElectroInk Calibration Cartridge Light Magenta for WS6000, W7200 Q4190A N/A

HMS-DATABLAD. HP ElectroInk Calibration Cartridge Light Magenta for WS6000, W7200 Q4190A N/A HMSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer Utstedelsesdato

Detaljer

HMS-DATABLAD. Kontakt med hud og øyne kan medføre irritasjon.

HMS-DATABLAD. Kontakt med hud og øyne kan medføre irritasjon. HMSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn eller benevnelse på blandingen Registreringsnummer Synonymer C1Q40Series N/A

Detaljer

SIKKERHETS DATAB LAD

SIKKERHETS DATAB LAD SIKKERHETS DATAB LAD AVSNITT 1: Identifika sjon av stoffet/bl andingen og av selskapet/ foret aket 1.1. Produktide ntifi kator Handelsnav n eller benevnelse på blandingen Registreri ngsnu mmer Synonymer

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskrift (EU) nr. 1907/2006 (REACH) artikkel 31, tillegg II med endringer. Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet/blandingen og ansvarlig firma 1.1

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) Europa Gemstar Laser Versjon 2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1

Detaljer

Q8 Moto SBK Racing 10W-50

Q8 Moto SBK Racing 10W-50 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD Q8 Moto SBK 10W40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Europa

I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 - Europa I samsvar med forskriften (EC) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret av forskriften (EU) nr. 453/2010 Europa 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktbeskrivelse SIKKERHETSDATABLAD Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Castrol

Detaljer

Q8 Formula Excel 5W-40

Q8 Formula Excel 5W-40 utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. Utgitt dato/revisjonsdato : 19 Februar 2014. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD Utgitt dato/revisjonsdato 19 Februar 2014 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode D8018/E3 Andre identifiseringsmåter

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Produktet er kun beregnet til profesjonell/industriell bruk. SIKKERHETSDATABLAD I samsvar med forordning (EC) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II (453/2010) - Europa Mip CA Versjon 1.2 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikasjon

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-, AVSNITT 1: Identifikasjon

Detaljer

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge

I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge I samsvar med forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II/ forordning (EF) Nr.453/2010 - Norge SIKKERHETSDATABLAD OPTI-START 12-23-0 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL TRADITIONAL METAL PRIMER (RØD) AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 22120 Produktbeskrivelse Belegg Løsemiddelbasert. Type produkt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD. 100 mm AMMONIUM CITRATE BUFFER. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Type produkt Andre identifiseringsmåter SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Delenummer i produktet 4371274

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode 6420 Produktbeskrivelse Belegg Vanntynnet maling. Type produkt

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket GE Healthcare SIKKERHETSDATABLAD I overensstemmelse med forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier og forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad

Detaljer

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * *

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * 1.1 Produktidentifikator: Materialets navn: OBJET HA FULLCURE630, CLEAR Kjemisk familie akrylholdige blandinger

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr 1907/2006 (REACH), Vedlegg II Norge SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Produktkode

Detaljer

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk

APCI - APPI Calibration Solution. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket. Identifisert bruk SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Part No. G2432A, G2432-60001 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET)

US 35 S0502-Y +46 40 35 50 00 (08.00-16.30 CET) I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II - Norge. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn

Detaljer

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013

HMS-DATABLAD Revisjonsdato 26.aug.2013 HMS-DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktkode: Kjemisk Familie: NORPOL SVG 20000-99999 H,S SVGHS Polyesterharpiks 1.2.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST- OG SPERREGRUNN. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg IINorge SIKKERHETSDATABLAD ORIGINAL KVIST OG SPERREGRUNN AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40. AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Vedlegg II-Norge SIKKERHETSDATABLAD PROFESSIONAL DØR, LIST OG PANEL 40 AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator SIKKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Produktnavn Produktkode Produktbeskrivelse Type produkt Andre identifiseringsmåter

Detaljer