ÅRSPLAN 2014 / 2015 BÅSHEIM BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014 / 2015 BÅSHEIM BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2014 / 2015 BÅSHEIM BARNEHAGE Organisasjonsnummer: Telefon: mobil: E-post: Nettside:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord s 2 Barnehagens visjon s 3 Personalgruppa s 4 Personalsamarbeid s 5 Samarbeidsutvalget og eierstyret s 6 Foreldresamarbeid s 7 Fagområdene s 9 Satsingsområde s 10 Barns medvirkning s 12 Overgang barnehage skole s 13 Progresjonskjema s 14 Dagsrytme s 15 Aktivitetsplan s 16 Evaluering s 17 1

3 FORORD Velkommen til barnehageåret 2014/2015! Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet og det gir foreldrene generell informasjon om barnehagen og planer, temaer og satsningsområder for barnehageåret. Årsplanen endrer seg fra år til år og danner grunnlag for vår pedagogisk tilrettelagte virksomhet. Kunnskapsdepartementet sin Rammeplan danner grunnlaget for årsplanen, som igjen gir utgangspunkt for månedsplanene. Ytterlig informasjon kommer i form av informasjonsskriv og bilder som deles ut og henges opp i garderoben. Årsplanen bygger på lover og forskrifter fra; Loven om barnehager og Rammeplan for barnehager. Barnehagen skal i samarbeid med hjemmet bistå i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver. På den måten skaper vi et godt grunnlag for barns utvikling, læring og deltakelse. Sentrale prinsipper i rammeplanen er et helhetlig lærings- og dannelsesbegrep, barns medvirkning, omsorg, leik og læring. Vi har laget en aktivitetsplan som viser en grov oversikt over temaer og viktige merkedager i løpet av året. I tillegg vil dere få månedsplaner med mer detaljerte aktiviteter. Vi håper dere syntes dette er interessant lesning, og at dere bruker planen til å innhente informasjon ikke putt den for langt ned i skuffen. Spør hvis dere lurer på noe, og si fra når det er noe vi bør vite! Dere som foreldre er eksperter på deres barn. Og husk: det du er misfornøyd med vil vi gjerne at du sier til oss, det du er fornøyd med kan du si til andre. Et godt samarbeid mellom hjem og barnehage er til barnets beste. Vi gleder oss til et nytt barnehageår! Godkjent i samarbeidsutvalget dato: For personalet: Leder i samarbeidsutvalget: Lillian Holm Hege Mohagen 2

4 BARNEHAGENS VISJON En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand. En visjon er altså en slags fremtidsdrøm. I Båsheim barnehage er det godt å være og godt å lære. Lek Omsorg Læring Fagområdene Felleskap Anerkjennelse Trygghet Selvstendighet For barn er leken et mål i seg selv Vi lar barna utfolde seg i lek Barna skal lære empati. Det å sette seg i andres sted. Vi opptrer som empatiske voksne med omsorg for enkeltbarnet Barna skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kunnskaper Vi jobber systematisk og helhetlig etter rammeplanen Barna skal få opplevelser innenfor de syv fagområdene Vi jobber systematisk med rammeplanens innhold for å gi barna god faglig dekning. Fellesskap og felles opplevelser gir følelse av samhold og inspirasjon til lek. Vi inspirerer til lek og aktiviteter der barna kan delta likestilt Barna skal bli sett, hørt og anerkjent som det barnet de er. Vi er lyttende, støttende og anerkjennende i vår kommunikasjon Barna skal oppleve trygghet i hverdagen Vi skal gi barna en opplevelse av å være trygge Barna skal utvikle seg som selvstendige individer Vi har tillit til og tro på våre barn. Vi jobber for å styrke deres selvbilde 3

5 PERSONALGRUPPA NAVN STILLING STILLINGS- PROSENT Lillian Holm / JOBBER Daglig leder 60% Onsdag og torsdag (mandag hjemme kontor) Anne Coventry Pedagogisk leder 100 % Alle dager Wenche Gullstein Assistent 100 % Alle dager Liv Inger Albjerk Assistent, 40 % Mandag og onsdag Heidi Frydenhaug Assistent 70 % + vikar Alle dager Sigdal renhold Renholder Ca 25 % Alle dager Susann Nymoen Lærling 100 % Alle dager Anne går ut i permisjon i begynnelsen av desember, hvem som kommer inn i hennes stilling er ikke avklart enda. Stillingen vil bli lyst ut på Nav sine sider. Gjør oppmerksom på at det også kan bli andre forandringer i personal gruppa, dere vil da bli informert hvis det skulle skje. 4

6 PERSONALSAMARBEID For å få til det fellesskapet og den enigheten vi ønsker, trenger vi å ha et tett og godt personalsamarbeid. Vi jobber kontinuerlig mot felles holdninger, verdier og syn på barn/ barndom. Vi legger vekt på åpenhet, raushet, delaktighet, humor, samhørighet, glede over arbeidet, tillit og trivsel. Hver tredje uke har vi personalmøter hvor vi bl.a: Samtaler om enkeltbarn og barnegruppa som helhet. Planlegger dager, uker og aktiviteter. Deler informasjon. Diskuterer det pedagogiske innholdet. Tar opp problemstillinger og utfordringer. Evaluerer. Vi kan ha 5 planleggingsdager i løpet av året. Disse er: Tirsdag 2 september, Fredag 2 januar, Onsdag 15 april, Fredag 15 mai og Mandag 3 august. 5

7 SAMARBEIDSUTVALGET/ EIERSTYRET Samarbeidsutvalget 2014/ 2015: Hege Mohagen Ståle Albjerk Erik Albjerk Kaggestad Erland Braathen Ansattes representant: Wenche Gullstein Representant fra oppvekst og kultur: Emil Skare Eierstyret 2014 / 2015: Hege Mohagen Erland Braathen Erik Albjerk Kaggestad Ståle Albjerk Lene Trøseng Leder i SU og eierstyret Foreldrerådsleder, dugnadsansvarlig. Styremedlem. Foreldrerådsrep. Vara Styrer er sekretær og saksforbereder. De ansattes fagforeninger er reprensentert i saker som berører de ansatte, og i saker som regulerer forholdet mellom eierstyret som arbeidsgiver og de ansatte.

8 FORELDRESAMARBEID. Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldre må kunne stole på at de kan ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og barnehagen, selv om det skulle innebære kritikk. Daglig kontakt når barnet bringes og hentes. En viktig arena for å utveksle informasjon mellom hjemmet og barnehagen. Denne informasjonen er viktig i hverdagen for barnet her og nå. Informasjon fra barnehagen. Det meste av informasjonen vil komme på mail, i tillegg er månedsplanen en viktig arena for informasjon. Vi henger også opp en del lapper på foreldretavla og på utgangsdøra. Minner om nettsiden vår: Møter. Foreldremøte 2 ganger i året, høst og vår. Dette er et møte for alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerådsmøte holdes også 2 ganger i året i forbindelse med foreldremøtene. Disse møtene ledes av foreldrene og eierstyret. Foreldresamtaler. Holdes 2 ganger i året, høst og vår. Om høsten har vi også oppstart møte for nye barn 1-2 mnd etter oppstart. Dugnader/ sammenkomster. Sosiale og nettverk skapende arrangement er bl. a. nissefest, Lucia feiring, foreldrekaffe, påskefrokost, grillavslutning og barnehagetur. Dugnad har vi høst og vår etter behov, i tillegg til vask av barnehagen en gang i året. Inntektsbringende dugnad er rydding av Strandefjorden og kakelotteri. 7

9 Dokumentasjon. Daglig har vi en dagen i dag tavle og/eller bilder i fotoramma. Hver måned lager vi et månedsbrev over hva som har skjedd i løpet av måneden. Vi bruker nettsiden vår til å vise frem ting vi har gjort og til informasjon om ting som skal skje. Vi henger opp tegninger, malerier og annen kunst som barna lager på avdelingen og/eller i gangen. Etter endt barnehagetid får barna med en egen perm med tegninger, malerier og diverse, samt bilder fra tiden i barnehagen, minner fra Båsheim barnehage. Kartlegging. Barnehagen benytter seg av observasjonsskjemaet alle med for å kartlegge barna i forhold til de ulike aldrene. Alle med skjemaet dekker områdene: lek, trivsel, hverdagsaktiviteter, sansing/motorikk, språk og sosio/emosjonell kompetanse. Dette blir foretatt hver høst og vår og er et utgangspunkt i forbindelse med foreldresamtalene. Vi benytter også TRAS som kartleggingsverktøy. Tras er en forkortelse for Tidlig Registrering av Språk og er utviklet for å kunne kartlegge språkutvikling. Kuno Beller er et observasjonsverktøy som dekker de fleste utviklingsområdene, og dette må brukes i forbindelse med oppmelding til PPT. Taushet og opplysning Barnehagens ansatte har i følge barnehageloven 20 taushetsplikt. Barnehagen har i følge 21 og 22 opplysningsplikt til sosialtjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten og barneverns tjenesten. 8

10 FAGOMRÅDENE I rammeplanen finner vi 7 fagområder som barnehagen skal jobbe med. I løpet av et barnehageår vil alle barna ha blitt bedre kjent med temaer innenfor de sju fagområdene. De 7 fagområdene er: Kommunikasjon, språk og tekst, -> bl.a lytte, samtale, lese, sang, leike med språket, rim, regler, lyder. Kropp, bevegelse og helse -> bl.a Gå turer, fysisk leik, ute i naturen, aktiviteter i storsalen, mat og tradisjoner før og nå. Kunst, kultur og kreativitet -> bl.a lage billedkunst, kunsthåndverk, musikk, dans, drama, utvikle ideer skape uttrykk. Natur, miljø og teknikk -> bl.a la barna bli kjent med planter, dyr, landskap, årstider og vær. Etikk, religion og filosofi -> bl.a Markere høytider som jul og påske, hverdagsetikk, normer og regler. Nærmiljø og samfunn ->bl.a Bli kjent med nærmiljøet her i Båsheim, kultursteder, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Antall, rom og form -> bl.a Spille spill, matlaging, lære former, begrep om tall og mengder. 9

11 SATSNINGSOMRÅDET I barnehageåret 2014/ 2015 er satsningsområdet: Antall, rom og form. I løpet av et år er vi innom alle fagområdene i rammeplanen. Vi velger oss allikevel et av områdene som satsningsområde hvert år. Antall rom og form kan lett flettes sammen med årets tema som er omtalt lenger ned. Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna: - Opplever glede over å utforske og leke med tall og former. - Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper. - Erfarer, utforsker og leker med form og mønster. - Erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne. - Erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. (Rammeplan for barnehagen) 10

12 Tema: Vår verden Vi har valgt å kalle årets tema for vår verden. Dette ble godkjent av foreldrene ved siste foreldremøte vår Med dette temaet ønsker vi gjennom året å finne ut av vår egen sigdalsidentitet. Vi vil finne Sigdals plass i Norge og vi vil sette Norge på europa og senere verdenskartet. Dette blir en spennende reise både for store og små i Båsheim barnehage. Vi har mye å lære og mye å undre oss over med dette som tema. Vi tenker oss at barna vil være med å forme prosjektet underveis. Deres tanker og deres undringer vil være sentrale i forhold til hvor prosjektet ender opp hen. Vi vil gjerne se på forskjellige verdensdeler. Hva er spesielt ved de forskjellige verdensdelene? Mat, kultur, menneskene, dyra, musikk og boform. Satsningsområdet matematikk vil også flettes inn i tema-jobbingen. Innimellom tema-arbeidet vil vi selvfølgelig ha med oss faste årlige aktiviteter som jul, påske, sydentur og mye annet spennende. Vi gleder oss til å gå i gang med et spennende år i Båsheim barnehage. 11

13 BARNS MEDVIRKNING 3 Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barns medvirkning er blitt et viktig begrep i barnehagen. Det er en del av den rammeplanen, og SKAL være tilstede i barnehagehverdagen. Vi i Båsheim har alltid vært flinke til å la barnet ta egne initiativ, og de har fått være med og bestemme. Men noe annet er å sette det i system, og at vi voksne sammen med barna reflekterer og evaluerer. Barns medvirkning er et stort begrep og innebærer flere ting: Bidra, delta, medbestemmelse, innflytelse, ansvar, ytringsfrihet, åpenhet og respekt. Det krever en del av de voksne å jobbe med barns medvirkning, og det kan ikke oppnås ved bruk av teknikker eller spesielle program. For å lykkes må pedagogene arbeide med holdninger i personalet, medvirkning må ligge som en væremåte for alt arbeid i barnehagen. Vi må bli flinkere til å slippe opp litt på kontrollen, og la barna komme frem med sine synspunkter. Vi voksne må også være flinke til å tyde de barna som ikke uttrykker seg så godt muntlig, vi må forstå og tolke det enkelte barn. Vi vil være bevisste på å bruke tid med enkeltbarn, og jobbe i smågrupper som gir en nærere relasjon med barna. Foreldrene vil merke at i noen perioder vil månedsplanene være ganske frie for opplegg og aktiviteter for å gjøre plass til barnas ideer og ønsker. Det er en fin balansegang innenfor området medvirkning. Målet er ikke at alle barna skal få bestemme hele tiden, det hadde ikke blitt noen god opplevelse. Vi vil fortsette å ha våre faste rammer og rutiner, og noen ganger må barna bli med på det noen andre barn har ønsket å gjøre. Poenget er at alle skal få følelsen av å være med på avgjørelsene, alle skal bli hørt og alle er like mye verdt. Som vi voksne yter mer når vi får medbestemmelse, vil også barna yte mer og få en bedre barnehagedag. 12

14 OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Vi i barnehagen har i samarbeid med skolene og kommunen laget en årskalender for overgangen mellom barnehage skole. En viktig del av samarbeidet er fadderordningen som skolene har. Alle som skal begynne på skolen får tildelt en fadder fra 5.klasse, som skal følge dem det første året på skolen. Vi bruker en del tid på våren til å bli kjent med fadderne og skolen. Når det gjelder forberedelser til skolestart for barna legges det i første omgang vekt på å bli kjent som gruppe her i barnehagen og bli kjent med de barna som de skal gå i klasse sammen med. Vi har til tider barn fra to forskjellige skolekretser, Eggedal skole og Prestfoss skole. Vi har et tett samarbeid med både Eggedal bhg, Enger bhg og Prestfoss bhg om disse barna. Det er et mål for oss, at barna skal ha møtt og blitt kjent med andre barn de skal starte på skolen sammen med. Gjennom skolegruppa har vi forberedende skolestart i barnehagen. Vi ønsker å gi barna trening i: - Å ta ordet, tørre å snakke når andre hører på. - Rim og regler. - Lytte og konsentrere seg til det andre forteller - Tall, mengder og former - Bli kjent med bokstaver og deres lyder - Øve på praktiske egenskaper som blyantgrep, klippe med saks og forståelse for trafikkregler. - Praktiske ferdigheter som å knyte skolissa, kle på seg selv og selvstendige på toalettet. Og det aller viktigste før barna begynner på skolen er at de forstår de sosiale reglene. Fra første dag i barnehagen må barna tilegne seg sosiale kunnskaper for å fungere sammen med andre og for å utvikle vennskap. I skolegruppa vil vi også prate en del om dette, hvordan oppfører vi oss sammen med andre, øve på å ta andres ståsted og vise empati. Årets skolegruppe er fem ivrige og engasjerte barn og vi gleder oss til et spennende år! 13

15 PROGRESJONSSKJEMA Vi har utarbeidet et eget progresjonsskjema for å vise hovedtrekkene og eksempler i arbeidet vårt med satsningsområdet sosial kompetanse og de syv fagområdene. Dette er bare et utgangspunkt, i praksis så er det hvert enkelt barns individuelle ståsted, utviklingsnivå og interesse som blir i fokus og som vi arbeider ut ifra. Tema/ fagområde Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Kunst, kultur og kreativitet. Natur, miljø og teknikk. Etikk, religion og filosofi. Nærmiljø og samfunn. Antall, rom og form 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år Se i enkle bildebøker og pekebøker Bevege seg til musikk Fingermaling, hånd og fotavtrykk. Kjenne på ulike materiale Bli kjent med seg selv. Bli kjent i barnehagen inne og ute. Putteleker og klosseleker. Sette ord på ting vi bruker i hverdagen. Utvide begreps forståelsen. Kroppsdeler, bevegelses sanger. Male med pensel Bli kjent med husdyr Å være god med hverandre, vise omsorg. Utforskning av barnehage området. Bruke begreper, duplo. Bruke bøker aktivt. Lillesøster, Karsten og Petra. Bruke språket aktivt. Hygienedotrening, kle av og på seg. Bli kjent med ulike materialer. Bli kjent med skogsdyr og ville dyr. Dele med hverandre, rett og galt. Tur i nærområdet, gapahuk. Farger, telling og sortering. Rim, regler og det å leke med språket. Eventyr Sansene, kroppsdeler og funksjoner. Klippe og lime, blyant grep. Bli kjent med småkryp, været. Vennskap, farger til høytider. Utvide nærområdet, gå turer. Motsetninger, størrelser og former. Bøyninger av ord og setnings oppbygging. Si noe høyt i en større gruppe. Egne og andres følelser og følelsesliv. Fargelegge, dramatisere og lage fortelling Bli kjent med fugler, årstidene Kjennskap til tradisjon og høytid. Trafikk opplæring, skolebesøk Tall og mengder. 14

16 DAGSRYTME 6.30 Barnehagen åpner, leik 8.00 Frokost, nistemat og/eller havregrøt 8.30 Fri leik 9.30 Aktivitet / gapahuk/tur/ leikegrupper Samlingsstund Smøremåltid Utetid / leik Måltid, niste/ barna får knekkebrød og frukt Lesestund/ rolig aktivitet Leik Barnehagen stenger, barna skal være hentet før

17 Aktivitetsplan barnehageåret 2014/2015 AUGUST/ Planleggingsdag SEPT Tema: Vår verden: Sigdal og Norge Uke Brannvern-uke Uke 38 Planleggingsdag Foreldremøte OKTOBER Tema: Vår verden- Europa Uke Foreldrekaffe Foreldresamtaler Uke 42 -> NOVEMBER Tema: Vår verden-australia Uke Juleforberedelser Uke Foreldresamtaler fortsetter DESEMBER Adventstid Uke 48 Lage lussekatter Nissefest JANUAR Tema: Vår verden- Asia Planleggingsdag Sydentur FEBRUAR Tema: Vår verden- Asia Uke 6-9 Samisk nasjonaldag Karneval MARS Tema: Vår verden- Amerika Uke Vinterfestival 12.mars Forberedelse påske Uke Påskefrokost APRIL Tema: Vår verden Amerika Uke Foreldresamtaler Uke 17 -> Planleggingsdag MAI Tema: Vår verden- Afrika Uke Foreldremøte 17-Mai forberedelser Uke 20 Planleggingsdag Brannuke Uke 23 JUNI Tema: Vår verden-afrika Uke 24 Brannvernuke Uke 23 Grillavslutning

18 EVALUERING Evaluering og vurdering er en sentral prosess i alt pedagogisk arbeid. Den foregår kontinuerlig fra man begynner å planlegge, under gjennomføringa og når noe er avsluttet. HVEM SKAL EVALUERE: Personalet, foreldre og barna. HVA SKAL EVALUERES: Årsplanen, månedsplaner, mål og visjoner, foreldresamarbeid og personalsamarbeid. EVALUERINGA VIL FOREGÅ GJENNOM: Observasjoner, samtaler, spørreskjema, egenrefleksjon og ulike møter (personalmøter, medarbeidersamtaler, foreldremøter, foreldresamtaler). HVORFOR SKAL VI EVALUERE: For å sikre kvaliteten og utviklingen i barnehagens arbeid. Evalueringa gjør at vi kan fornye og justere våre planer, slik at vi når måla våre og er på rett vei mot «den gode barndom». Hva er bra / hva kan vi ta med oss videre, og hva er ikke så bra / hva bør vi gjøre annerledes? Nyttige linker: Kunnskapsdepartementet-Rammeplanen: Matematikksenteret: Hjemmeside: 17

19 HVERDAG (T & M Louis Jacoby) Når en morgengretten unge slår seg vrang og rekker tunge, og nekter å ta klær og støvler på. Når melkeglasset veltes og geitostmaten eltes mellom fingre som er klønete og små.. Refr. Så husk at denne dag må du ta vare på. Den forsvinner mellom fingra dine nå. En gang vil du savne slitet, Da er det for sent å vite Det er du som gjør din dag og tinning grå.. Når skrikinga og skrålet Blir litt mer enn du kan tåle, Og du kjefter på en glede og en lek. Når du har glemt å leve Midt i hverdagen og strevet, og tålmodigheten din har satt sin strek Så husk.osv Du er kysten som de engang seiler fra. Si meg, hvem er stor og hvem er liten da? Når fremtidshavet ligger som et speil, Så blås da medvind inn i deres seil. Når lørda`n blir til sønda, Du ber en stille bønn da Om at unga ikke våkner klokka fem. Men vårherre kan`ke love At du skal kunne sove Når to små kommer inn med morraklem. Så husk.osv 18

20 19

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPP BARNEHAGE 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET... 4 BARNEHAGENS VISJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE Telefonnr. til barnehagen: 62 45 80 76 / mob. 99 100 605 adresse: Østlia nord 12, 2440 ENGERDAL E-post: wkh@engerdal.kommune.no Foreldre og brukere av barnehagen finner mer informasjon om barnehagetilbudet

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN

PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN PEDAGOGISK PLAN AVD. BJØRNEN HØSTEN 2014 Et barn som får mye kritikk lærer å fordøme. Et barn som opplever fiendtlighet lærer å slåss. Et barn som blir latterliggjort utvikler sjenanse. Et barn som bestandig

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer