LOKAL PLAN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN I FLORA KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKAL PLAN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN I FLORA KOMMUNE 2008-2011"

Transkript

1 FLORA KOMMUNE LOKAL PLAN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN I FLORA KOMMUNE Frå Båtar og leik på Kystmuseet. Ein kulturell sikringskost for alle Flora-elevar frå 1. til 10. klasse Den kulturelle skulesekken, lokal plan Flora kommune side 1

2 INNHALD Føreord side 3 Oversikt over tilboda i lokal plan for Flora side 4 Område Film og kino side 5 Område Kulturarv side 8 Område Litteraturformidling side 10 Område Musikk side 14 Område Skulebaserte prosjekt side 16 Ressursmeny side 18 Økonomiplan lokal plan 2011/2012 side 19 Kulturkontaktar i Floraskulen og kontaktpersonar på kultursida side 20 Arbeidsoppgåver for kulturkontaktar på skulane og for kulturinstitusjonane side 21 Vurderingsark side 22 Den kulturelle skulesekken, lokal plan Flora kommune side 2

3 FØREORD Lokal plan for den kulturelle skulesekken i Flora starta opp i august 2004, og er revidert og knytt til læreplanverket for kunnskapsløftet våren Planen er eit samarbeidstiltak mellom skule- og kultursektoren i kommunen. Lokal plan inneheld fem tilbod: film/kino, kulturarv, litteraturformidling, musikk og skulebaserte prosjekt. Vi har valt å ta utgangspunkt i eksisterande kulturinstitusjonar i kommunen, og vil gjennom ressursmenyen forsøke å peike på ein del utviklingsprosjekt dei komande åra. Oversikta på neste side syner korleis dei fastlagde tilboda fordeler seg på dei ulike aldersstega. Dei fire første tilboda blir gjevne av kulturinstitusjonane våre, medan skulane sjølve skapar det siste tilbodet. For å få det praktiske til å gå i hop i arbeidet med Den kulturelle skulesekken har skulane oppnemnt eigne kulturkontaktar. Dette er skulen sin faste kontaktperson ut mot kulturinstitusjonane, dei som legg turnéane m. fl. Kulturinstitusjonane har på si side sine faste kontaktpersonar ut mot skulane. For å vere endå sikrare på at innhaldet i tilboda i Den kulturelle skulesekken i Flora skal vere det aller beste, treng vi fortløpande tilbakemeldingar. Vurderingsarket må difor bli nytta flittig! Den kulturelle skulesekken i Flora blir koordinert av Kultur og fritid, i nært samarbeid med skulane og kulturinstitusjonane. Frå Kultur og fritid er det kultur- og idrettskonsulent Margit Drivenes Kløvfjell som har ansvar for oppfølging av den kulturelle skulesekken. Skulenettverket oppnemner ein hovudansvarleg frå skulesida, dette er Gunnfrid Sund og Bjørg Aslaksen. Fylksestilboda i Den kulturelle skulesekken har si eiga nettside: Her finn du til ei kvar tid oppdatert informasjon om turnear, faktaark m.m. Finn t.d. først ditt fylke, så kommune og skule. Den kulturelle skulesekken, lokal plan Flora kommune side 3

4 OVERSIKT OVER TILBODA I LOKAL PLAN Tilbod Film/kino Kulturarv Litteratur teratur- formidling Musikk Skulebaserte prosjekt Ansvar Klassesteg Flora komm. kino Kystmuseet i Sogn og Fjordane / Flora krigshistorielag Flora folkebibliotek Flora komm. Kulturskule Den einskilde skule 1 X X 2 X X X X 3 X X X 4 X X X 5 X X X 6 X X X X 7 X X 8 X X X 9 X X X 10 X X X Den kulturelle skulesekken, lokal plan Flora kommune side 4

5 Lokal plan for Den kulturelle skulesekken Ein kulturell sikringskost for alle Flora-elevar frå 1. til 10. årssteg Område: FILM OG KINO MÅLSETJING Å la elevane oppleve film både som kunst og læremiddel. FORANKRING I LÆREPLAN 2006 I norskfaget er film ein del av det utvida tekstbegrepet som har kompetansemål på alle steg i grunnskulen. Elevane skal mellom anna samtale om korleis ord og bilete verkar saman (2.årssteg), drøfte estetiske verkemiddel i samansette tekstar(4.årssteg), vurdere filmar (7.årssteg) og vurdere estetiske verkemiddel og reflektere over korleis vi blir påverka av lyd, språk og bilete (10.årssteg). TIDSPUNKT Tiltaka er tenkt gjennomført kvart år. For dei fleste vil det skje knytt til den nasjonale skulekinodagen i januar. Men det er også mogleg å finne andre tidspunkt så lenge det er mange nok elevar samtidig. SAMARBEIDSPARTAR Skulane ved rektor, filmkontakt eller ein annan representant for dei involverte lærarane og kinosjefen ved Flora kommunale kino. Kinosjefen tar initiativ til skulefilmveka, ev etter eit møte med filmkontaktane på skulane. ØKONOMI Den økonomien som ligg i Flora sin kulturelle skulesekk, skal gå direkte til kulturtiltak for barna. Løn til lærarar og kulturarbeidarar og transport av elevar, skal ligge inne i institusjonane sine ordinære rammer. Det ligg inne ein kinobillett for kvar elev kvart år. 30 kroner er minimum for ein billett. Med eit barnetal på ca 1800 blir budsjettet kroner årleg. Vi oppfordrar interesserte til å ta eit initiativ til ein plan for filmproduksjon. Sjå også ressursmenyen. ORGANISERING OG INNHALD Film formidlar kunnskap om verda og livet, den rører ved kjensler og stimulerer fantasien. Kunnskap om film er med å fremje verbal- og biletspråket og ikkje minst gir film ei felles kunstoppleving for ei stor elevgruppe samtidig. Kinosalen er den ideelle arenaen for den gode filmopplevinga! Skulekinoveka blir den same kvart år slik at skulane kan legge dette inn i sine planar. Ein prøver å få til eit møte med filmkontaktane tidleg på hausten der filmutvalet blir gjort og vidareformidla til skulane. Den kulturelle skulesekken, lokal plan Flora kommune side 5

6 VURDERING OG ENDRING Dersom alle lærarar og kulturarbeidarar som gjennomfører samarbeidet fyller ut vedlagde vurderingsark, kan opplegget bli endå betre neste skuleår. Ingen lagar opplegga for oss, det er vi som skaper dei i lag her i Flora. Ein god sikringskost tar heile tida omsyn til dei råvarene som er å få tak i, og foredlar oppskriftene etter kvart. Planen bør altså vere under stadig endring. Læreplanar for faga klasse som kan koplast opp mot film/kino kjem på neste side. Sjølv om denne er laga for L 97, kan den framleis vere ei hjelp. L 06 har også mange kompetansemål knytt til eigenaktivitet og produksjon av samansette tekstar med levande bilete. Her kunne vi gjerne hatt ein fast aktivitet innanfor den lokale planen, og utfordringa er med dette gitt! Den kulturelle skulesekken, lokal plan Flora kommune side 6

7 TRINN NORSK SAMFUNNSFAG KUNST OG HÅNDVERK 1 Sjå video eller fjernsynsprogram, og snakke om det dei ser. Arbeide med bl.a. film for å bli kjend med korleis folk levde før. Gjengje inntrykk og uttrykke fantasi og skaparglede i bilde. 2 Sjå og snakke om film. Arbeide med og samtale om inntrykk og opplevingar dei har fått frå td fjernsyn, video og datanett. 3 Samtale om fantasi og røyndom i tegneseriar og andre massemedier, og arbeide med enkle grunnprinsipp for animasjon, bl.a. bla-bok. 4 Sjå film og samtale om innhaldet.. Eventuelt formidle.. med video.. Samtale om liv og virke i eige og andre sine land som dei har møtt bl.a. gjennom medier. Diskutere normer for mediebruk med lærarar og foreldre/føresette. Fortelje, uttrykke fantasi og kjensler gjennom skapande arbeid med bilde... og samtale om forholdet mellom skrift og bilde... 5 Sjå og snakke om program på fjernsyn. Tilegne seg kunnskap om å lese bilde. 6 Samarbeide om å lage manus til filmforteljingar. Få erfaring med frie medier som en føresetnad for levande folkestyre, men at medier også kan manipulere. Undersøke lysets eigenskapar ved praktiske eksperiment, og gi uttrykk for sine opplevingar og observasjonar i skapande arbeid med ulike teknikkar, t.d. filme. 7 Eksperimentere med å framføre tekst på ulike måtar. Om mogleg bruke video som hjelpemiddel. Få erfaring med korleis form, farge og komposisjon kan forsterke bestemte hensikter eller bodskap i bilde. Bruke erfaringane i eige skapande arbeid. 8 Diskutere innhaldet og verkemiddel i ungdoms- og underholdningsprogram i radio og tv. Få erfaring med bruk av foto og video... 9 Vurdere etiske og estetiske sider.. i musikkvideoar og ungdomsprogram på tv. Studere reklame... og lage reklame der dei tek i bruk bilde og tekst. Søke informasjon frå ulike kjelder, bl.a. film og IT. Undersøke kva politiske parti... og massemediene arbeider med.. Utvikle observasjonsevnene sine gjennom gjengivelse i teikning, måling, foto og video Sjå film og diskutere innhald og filmatiske verkemiddel. Vurdere verkemiddel i film, forteljarmåte, samspel mellom bilde, tale og lyd, og samanlikne bok og film. Gjere seg kjend med bakgrunnen for og følgene av den store rolla media har fått. Arbeide med og utforske ulike typar medier. Bli kjend med ulike filmuttrykk av t.d. Chaplin, Spielberg, Gaup. Øve seg i å sjå samanheng mellom filmspråk og eksperimentere med redigering og manipulasjon der videoopptak vert kombinert med eigne teikningar, stillbilde, lyd. side 7

8 Lokal plan for Den kulturelle skulesekken Ein kulturell sikringskost for alle Flora-elevar frå 1. til 10. årssteg Område: KULTURARV MÅLSETJING Gje elevane eit innblikk i kystkulturen før og no. Kjenne att historiske spor i lokalmiljøet. FORANKRING I LÆREPLAN 2006 Historie i grunnskulen dreier seg om å undersøke og drøfte korleis menneske og samfunn har forandra seg gjennom tidene. Kompetansemål som kan knyttast til kulturarven vår er bl.a. Utforske kjelder og bruke dei til å lage etterlikningar av gjenstandar frå fortida (4.årssteg) Skape forteljingar om menneske i fortida og snakke om skilnader og likskapar før og no (4.årssteg) Kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøke lokale samlingar og minnesmerke (4.årssteg) Utforske ulike kjelder, illustrere korleis dei kan gje ulik informasjon om fortida, og forklare korleis historikarar bruker dei til å lage historiske framstillingar (7.årssteg) Finne døme på hendingar som har vore med på å forme dagens Noreg, og reflektere over korleis samfunnet kunne ha vorte dersom desse hendingane hadde utvikla seg annleis (10.årssteg) Presentere viktige utviklingstrekk i norsk historie i første halvdel av 1900-talet, og forklare korleis dei peikar fram mot samfunnet i dag (10.årssteg) TIDSPUNKT Tiltaka er tenkt gjennomført i 2., 3., 4., 6., 9. og 10.årssteg. Fådelte skular tilpassar dette ut frå eigne planar. Dei kan slå saman elevar frå fleire skular, eller ha opplegga sjeldnare, men for fleire klassesteg i lag. SAMARBEIDSPARTAR Skulane ved rektor, kulturkontakt eller representant for lærarane på dei aktuelle klassestega. Kystmuseet, Synnøve Herstad (Ausevika) og Flora krigshistorielag. Det er skulane som tar initiativ til det konkrete samarbeidet med Kystmuseet kvart år. Kontakten med Synnøve Herstad og Flora kysthistorielag går via Kultur- og fritid, Flora kommune. ØKONOMI Den økonomien som ligg i Flora sin kulturelle skulesekk, skal gå direkte til kulturtiltak for barna. Løn til lærarar og kulturarbeidarar og transport av elevar, skal ligge inne i institusjonane sine ordinære rammer. Ressursar til utstyr og materiell ligg inne med desse summane: Ausevik; Kystmuseet Krigsminne; Totalt 3000 kroner 4000 kroner 2000 kroner kroner side 8

9 ORGANISERING OG INNHALD Krigsminne i Havreneset, 2. årssteg Dette er eit ferdig utarbeidd opplegg som legg opp til dramatisering med føre- og etterarbeid på skulen og besøk på kanonstillinga i Havreneset. Det er også utarbeidd eit faktahefte til lærarane med kart og bakgrunnsinformasjon. Dessutan ligg det ei kasse med rekvisittar som vert administrert av Kultur og fritid. Det vil bli gjennomført rollespelkurs for lærarane hausten Båtar og leik, 3. årssteg Tilbodet vert gitt i oktober, november, februar og mars. Skulane vender seg sjølve til Kystmuseet og avtalar tid. Opplegget varer til saman om lag 3 timar. Elevane får ei kort orientering om ulike båt- og segltypar i museet sin båthall. Deretter er det samling i kafeen, der elevane får høve til å lage enkle modellbåtar med utgangspunkt i fot og måleri av verkelege båtar. Kystmuseet stiller med halvfabrikkerte båtar (tilskorne båtar og masteemne), materiell til segl og rigg, limpistolar o.a. Elevane kan sjølve velje om dei skal lage ein avansert fullriggar eller eit enklare fartøy, t.d. vikingskip. Meir informasjon på Besøkshefte Det finst eit hefte med lærarrettleiing og elevoppgåver for å sjå på ein del av dei historiske tinga på Kystmuseet. Det passar best for 2. til 5. klasse, og har opplegg både for førearbeid, oppgåveløysing på museet og etterarbeid. Utstillinga på Kystmuseet endrar seg, så lærarar som ønskjer å bruke oppgåvene må til ei kvar tid sjekke med Kystmuseet om dei historiske tinga som blir omtala, er med i utstillinga. Helleristningfeltet i Ausevik No er feltet godt lagt til rette for besøkande skuleklassar inkludert ramper å gå på og eit moderne sanitæranlegg. Gjennom den lokale planen for Den Kulturelle skulesekken har vi betalt Synnøve Herstad for å ha om lag ein times omvising med alle som går i 4.årssteg. Det er mogleg å ta besøket når elevane går i 3.årssteget om det høver betre, men Synnøve sin erfaring er at 4.årssteg får med seg meir ved besøket. Vi har berekna omvising i grupper på elevar. Dersom store skular vil fylle opp ein buss når dei tar besøket, avtalar de direkte med Synnøve korleis dette kan organiserast ved å dele gruppa på fleire stasjonar. På sikt vil det bli opparbeidd ein leirstad med lavvo, bålplass, blinkar m.m. Enn så lenge er det gjort avtale om plass for grilling og bading. Vi har også lagt til rette for at elevane kan skyte med pil og boge. Bakgrunnsstoff finn du på og fritid har også nokre flotte plansjar til utlån om helleristningar. Sildeflekking, 6. årssteg Tilbodet vert gitt i mars månad, og varer frå 2 til 3 timar. Skulane vender seg sjølve til Kystmuseet og avtalar tid. Påmelding innan 1. februar. Elevane får her høve til å flekke sild på gamlemåten, med kniv på flekkebenken. Den flekte silda tek elevane med heim eller til skulen, og heng opp for å lage tørkasild. Kystmuseet legg til rette fysisk, skaffar til veie sild og stiller med ein mann på Bataldebua. Siste del av økta går med til opprydding og vasking av benkar og golv. Dette er sjølvsagt ein obligatorisk del av opplegget. Det er ikkje oppvarming på Bataldebua, så dei som skal delta må ha varme klede. Oljeklede vil vere ein fordel. Ta gjerne med foreldre eller besteforeldre! side 9

10 Oljeverksemda i Nordsjøen, 9. årssteg Tilbodet blir gitt i både oktober, november, februar og mars. Skulane vender seg sjølve til Kystmuseet og avtalar tid. Opplegget varer til saman om lag 3 timar. Vi besøker oljeutstillinga i Snorreankeret og fortel om oljeverksemda rett utanfor kysten vår. Vi startar med å fortelje korleis olja vart laga av mange millionar år gamle dyre- og planterestar frå den tida då dinosaurane rådde jorda. Så viser vi korleis dei leitar etter olja, korleis dei hentar olje og gass opp til overflata og korleis den blir transportert til land. Elevane jobbar med oppgåver til utstillinga. Deretter vert det busstur til Fjordbasen, og omvising på dette store området som er forsyningsbase for delar av oljeverksemda på norsk sektor. Krigsminne i Storåsen, 10.årssteg Opplegget er under utarbeiding i samarbeid mellom lærarar på Flora ungdomsskule og Flora krigshistorielag. Blant anna vil det vere ei omfattande utstilling om andre verdskrig, i bunkersen som ligg mellom Flora ungdomsskule og Likjeåsen. VURDERING OG ENDRING Dersom alle lærarar og kulturarbeidarar som gjennomfører samarbeidet fyller ut vedlagde vurderingsark, kan opplegget bli endå betre neste skuleår. Ingen lagar opplegga for oss, det er vi som skaper dei i lag her i Flora. Ein god sikringskost tar heile tida omsyn til dei råvarene som er å få tak i, og foredlar oppskriftene etter kvart. Planen bør altså vere under stadig endring. side 10

11 Lokal plan for Den kulturelle skulesekken Ein kulturell sikringskost for alle Flora-elevar frå 1. til 10. årssteg Område: LITTERATURFORMIDLING MÅLSETJING Gje elevane leselyst og leseglede, la dei bli kjende i biblioteket og lære dei å bruke biblioteket sine ressursar i samband med oppgåver og prosjekt. FORANKRING I LÆREPLAN 2006 Den lokale planen kan vere med å sikre bl.a. følgjande kompetansemål i norsk Finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til eiga lesing (2.årssteg) Finne stoff til eigne skrive- og arbeidsoppgåver på biblioteket (4.årssteg) Bruke bibliotek på ein målretta måte (7.årssteg) Forfattarbesøk kan vere med på å stimulere til lese- og skrivelyst og til å utvikle elevane sine lese- og skrivestrategiar. Utdrag frå L 97 kan framleis vere ei god hjelp, sjå side 13 og 14. TIDSPUNKT Tiltaka er tenkt gjennomført i 2., 5. og 8. klasse. Fådelte skular tilpassar dette ut frå eigne planar. Dei kan slå saman elevar frå fleire skular, eller ha opplegga sjeldnare, men for fleire klassesteg i lag. SAMARBEIDSPARTAR Skulane ved rektor, kulturkontakt eller representant for lærarane på dei aktuelle klassestega. Flora folkebibliotek ved biblioteksjef Eli Eidsvik eller bibliotekar Lise Monsen. Biblioteket arrangerer forfattarbesøk. Den enkelte skule som tar initiativ til det konkrete samarbeidet kvart år. ØKONOMI Den økonomien som ligg i Flora sin kulturelle skulesekk, skal gå direkte til kulturtiltak for barna. Løn til lærarar og kulturarbeidarar og transport av elevar, skal ligge inne i institusjonane sine ordinære rammer. Ressursar til forfattarbesøk på to årssteg er lagt inn i planen, til saman kroner. ORGANISERING OG INNHALD Skulane tar kontakt med biblioteket og gjer avtalar om tidspunkt og nærare organisering. Det er viktig at elevgruppene ikkje blir for store, så skulane må dele store elevgrupper eller ha med fleire vaksne slik at elevane kan organiserast i stasjonar. Sidan ein ikkje kan rekne med ressursauke for Flora Folkebibliotek i denne perioden, må lærarane rekne med å ta noko av orienteringa sjølve og legge noko av besøket til vanleg opningstid. Flora folkebibliotek sender ut brev om detaljar i tilbodet. 2. klasse Besøket bør helst skje om hausten. Bli kjent i barnekroken, lære om alderskodar, faktabøker kontra forteljingsbøker (skjønnlitteratur), biletbøker og eventyr. Barna får lånekort. Det er fint om det kan arrangerast høgtlesing. side 11

12 5. klasse Dette besøket bør helst skje etter jul i 5. klasse. Grundigare gjennomgang av fag- og skjønnlitteratur. Alfabetisk og systematisk oppstilling, enkel Dewey, bruk av oppslagsverk, leksika og internett. Det er lagt opp til forfattarbesøk eller bokprat med smakebitar frå aktuelle bøker. Nokre av bibliotekarane i fylket er spesielt kursa til å ha ein slik bokprat. Tilbodet kan bli gitt på skulen eller på Flora samfunnshus. Det er sett av midlar til tiltaket. 8. klasse Flora folkebibliotek tek initiativ til ein plan for forfattarbesøk til 8. klassesteget. Det er sett av midlar til tiltaket. Lesestimulering og litteraturformidling Flora folkebibliotek gir også tilbod om depotlån (kassar med bøker tilpassa klassesteget som supplement til skulen si boksamling) og emnekasse (bøker om eit bestemt emne til utfyllande lesing og oppgåveløysing). Sogn og Fjordane Fylkesbibliotek i Førde har bra utval av klassesett av barnebøker og romanar. Bøkene kan hentast der, eller sendast i posten på skulen sin kostnad VURDERING OG ENDRING Dersom alle lærarar og kulturarbeidarar som gjennomfører samarbeidet fyller ut vedlagde vurderingsark, kan opplegget bli endå betre neste skuleår. Ingen lagar opplegga for oss, det er vi som skaper dei i lag her i Flora. Ein god sikringskost tar heile tida omsyn til dei råvarene som er å få tak i, og foredlar oppskriftene etter kvart. Planen bør altså vere under stadig endring. side 12

13 L97 og folkebiblioteka Dette er ei skjematisk oppstilling av kva L97 seier om lesing, informasjonssøking og bibliotekbruk i ulike fag, klassetrinn for klassetrinn, og er utarbeidd av fylkesbiblioteket i Sogn og Fjordane. Utheva skrift er spesielt aktuelle for biblioteka. Norsk Samfunnsfag Kunst og handverk Engelsk Arbeide med bl.a. bildebøker Bli kjent med og samtale for å bli kjent med korleis folk om ulike eventyr - levde før. Bruke globus og illustratørar, td Theodor bøker, og samtale om folk og Kittelsen og Erik språk i ulike deler av verda. Werenskiold. 1. kl. Lytte til eventyr, fablar og andre forteljingar, høyre norrøne mytar. 2. kl. Daglege møte med eventyr eller andre tekstar gjennom høgtlesing. Møte eit rikt utval barnelitteratur med roller gutar og jenter kan identifisere seg med, av forfattarar som T. Egner, A. Lindgren og A. C. Vestly. Venje seg til å bruke biblioteket og få hjelp til å finne fram bøker. 3. kl. Lese mykje og for ulike formål, lese nyare litteratur av norske, samiske osb. Få øving i å finne fram bøker på skulebiblioteket. 4. kl. Lese nyare litteratur, norsk og omsett, bl.a. samiske forfattarar. Møte fantastisk litteratur av nyare dato. Arbeide med teikneseriar. Bruke bibliotek til å få ein viss oversikt over bøker av forfattarar dei kjenner, og lese eit tekstutval som kan levandegjere ein eller fleire av dei. 5. kl. Lytte til høgtlesing og slik dele litterære opplevingar. Lese korttekstar og barne- og ungdomsbøker av nyare forfattarar og ei eldre utanlandsk bok. Bruke kjelder til å skaffe opplysningar om ein nolevande forfattar. Arbeide med tekst og bilde i bildebøker og bli kjent med nokre bildebokkunstnarar. Hjelpe yngre elevar med å finne bøker i skulebiblioteket. Bli kjende med landa i Midtausten gjennom å høyre om til dømes faraoar, pyramidar og sfinksar. Bli kjende med myter, segn og eventyr og finne ut om dei kan fortelje noko om historia vår. Få kunnskap om det einaste urfolket i landet vårt, samane, gjennom til dømes bilde, film, litteratur og forteljingar. Gjere seg kjende med kulturtilbod og fritidsaktivitetar i nærmiljøet. Søkje informasjon om bronsealder og jernalder i Noreg og Norden. Gjere seg kjende med ressursar og viktige næringar på heimstaden, i heimfylket og grannefylka og i landet vårt, mellom anna med samiske næringar. side 13 Bli kjent med og samtale om barnebokill. av ulike nordiske kunstnarar, til dømes Thorbjørn Egner og Tove Jansson. Bli kjent med bilde av ulike kunstnarar frå realismen, t.d. Christian Krogh, Anna Ancher osb. Få innblikk i tradisjonane til dei ulike kulturane innan byggeskikk og bruksform Bli kjent med arbeida til sentrale kunstnarar innan nasjonalromantikken, til dømes A. Tidemand, og kjenne til bilde frå ekspresjonismen, blant anna bilde av E. Munch. Høyre engelsk gjennom fleire media, høyre utdrag av barnebøker. Oppleve det engelske språket gjennom fleire medium i eit rikt utval av tekstar, bl.a. rim, reglar og dikt,, høyre forteljingar, kort utgåver av eventyr dei allereie kjenner frå norsk. Arbeide med tekstar saman med bilde, film og musikk Vinne røynsle med engelsk språk og språkbruk, bildebøker, forteljingar, fablar, eventyr og utdrag av barnebøker. Elevane skal ha tilgang til m.a. forteljingar, eventyr, utdrag av barnebøker

14 Norsk Samfunnsfag Kunst og handverk Engelsk 6. kl. Fordjupe seg i lesing av bøker, til dømes leseprosjekt. Skrive sakprosatekstar. Hente aktuell informasjon frå leksikon, oppslagsverk, fagbøker, diagram og bilde. Bruke ulike kjelder for å lære om dei viktigaste hendingane på vegen mot samlinga av Noreg til eit rike. Bli kjent med ulike designarar Bli kjent med korleis ulike arkitektar, t.d. Sverre Fehn og Le Corbusier, har jobba med form, lys og skugge. Lytte til og lese eit rikt utval av tekstar frå ulike tidsepokar, m.a. fablar, legender.. Utdrag av barnebøker som Doctor Doolittle Black Beauty, The Little 7. kl. Lese ungdomsromanar for å oppdage og oppleve, - norske og omsette. Bli kjende med ein eller fleire lokale forfattarar. Gjere seg kjende i tilgjengelege offentlege bibliotek og søkje aktivt etter fag- og skjønnlitterære bøker dei vil lese, og skrive ei bokmelding om ei av dei. 8. kl. Fordjupe seg i lesing over tid, til dømes leseprosjekt. Lære litteratursøking, omskriving. Kunne få ta ansvaret for variert bruk av skulebiblioteket. Arbeide med teikneseriar. Arbeide med bildebøker, kunstbilde og plakatar. 9. kl. Lese ein roman frå eit europeisk land. 10.kl Lese nye bøker etter eige val. Søkje informasjon om landskapstypane regnskog, grasslette og ørken. Samle kunnskap om rusmiddel og få høve til å avklare sine eigne haldningar til dei. Finne ut kvifor flyktningar og asylsøkjarar kjem til landet vårt. Søkje informasjon om forhold i dei landa flyktningane kjem frå Nye nasjonalstatar i Europa Undersøkje korleis desse historiske hendingane har inspirert målarkunst, litteratur, arkitektur og musikk. Hente informasjon om og drøfte saker som kommunestyret behandlar. Søkje informasjon frå ulike kjelder, til dømes skrivne framstillingar frå den andre verdskrigen. Setje seg inn i og diskutere dei store forskjellane mellom fattige og rike delar av verda i lys av FN-erklæringa om menneskerettane. Bli kjende med dei problema som forskjellane skaper, og drøfte premissane for berekraftig utvikling. Bli kjent med ulike kunstnariske uttrykk der fargen er eit sentralt estetisk verkemiddel, bl.a. bilda til Henri Matisse og Vincent van Gogh. undersøkje korleis hus og interiør er framstilt i ulike stilperiodar hos ulike kunstnarar, bl.a. Harriet Backer. Søkje informasjon om nyare kunsthandverk og industridesign Få kunnskap om korleis ulike kunstnarar, t.d. Michelangelo og Käthe Kollwitz, har gjengitt menneske i ulike kunstepokar, bli kjent med ulike bilde av m.a. Picasso. Søkje informasjon om samtidskunst i ulike kulturar og utforske korleis kunst, kunsthandverk og handverkstradisjonar har utvikla seg og dannar grunnlag for nyare former og uttrykk. House on the Prairie. Same som ovanfor. Bøker: The secret Garden, Tom Sawyer, Little Women. Lese minst ein roman eller lettlesbok som dei vel sjølv og fortelje om kva dei har lese. Lese fagstoff på engelsk, til dømes innanfor natur- og miljøfag og samfunnsfag. Lese minst ein roman eller lettlesbok som dei vel sjølv og fortelje kva dei har lese. Lese minst ein roman eller lettlesbok som dei vel sjølv. Lese ei novelle eller sakprosatekst side 14

15 Lokal plan for Den kulturelle skulesekken MÅLSETJING Ein kulturell sikringskost for alle Flora-elevar frå 1. til 10. årssteg Område: MUSIKK MUSIKK Oppleve sang og musikkglede. Skape ei musikalsk fellesoppleving saman. Opparbeide ein felles songskatt for barn og unge i Flora. FORANKRING I LÆREPLAN Innanfor området Lytte for 7.årssteg finn vi bl.a.desse kompetansemåla * Gjenkjenne musikk frå historiske hovudepokar i kunstmusikken * Diskutere særtrekk ved kunstmusikk og norsk folkemusikk 2. Musikk for 4.årssteg seier bl.a. at målet for opplæringa er at eleven skal * Framføre song og spel i samhandling med andre * Gjere greie for ulik funksjon musikk kan ha I KRL for 4.årssteg skal elevane kjenne til kristen salmetradisjon og eit utval songar. TIDSPUNKT Grieg-ko konsert Eit opplegg knytt til Edvard Grieg sin musikk og nasjonalromantikken for mellomsteget (minimum 6.klasse, skulane tilpassar). Alle elevar får det då med seg ein gong i løpet av grunnskuletida i Flora. Konserten blir i gjennomført i vårsemesteret kvar åt, på Flora samfunnshus. SAMARBEIDSPARTAR Skulane ved leiinga eller kulturkontakt. Kulturskulen ved rektor. Kultur- og idrettskonsulent sørger for leige av lokale og invitasjon ut til skulane, etter avtale med Kulturskulen. ØKONOMI Den økonomien som ligg i Flora sin kulturelle skulesekk, skal gå direkte til kulturtiltak for barna. Løn til lærarar og kulturarbeidarar og transport av elevar, skal ligge inne i institusjonane sine ordinære rammer. For å kunne nytte kulturskulen sine tilsette blir dette noko annleis. Dei har ein del lærarar som har 20 % av si stilling som ein utøvande del det dei skal tene inn igjen si løn. Det er denne delen som står til disposisjon for skulane i desse prosjekta kr til musikarane kr til leige av lokale ORGANISERING OG INNHALD Ein føreset aktiv deltaking frå skulane si side, og at elevar/lærarar stiller godt førebudde. side 15

16 Grieg-konsert; Arrangert og gjennomført av Kulturskulen. VURDERING OG ENDRING Dersom alle lærarar og kulturarbeidarar som gjennomfører samarbeidet fyller ut vedlagde vurderingsark, kan opplegget bli endå betre neste skuleår. Ingen lagar opplegga for oss, det er vi som skaper dei i lag her i Flora. Ein god sikringskost tar heile tida omsyn til dei råvarene som er å få tak i, og foredlar oppskriftene etter kvart. Planen bør altså vere under stadig endring. side 16

17 Lokal plan for Den kulturelle skulesekken Ein kulturell sikringskost for alle Flora-elevar frå 1. til 10. årssteg Område: SKULEBASERTE PROSJEKT MÅLSETJING Å la elevane få delta i ei framføring eller ein presentasjon der samarbeidet med profesjonelle kunstnarar/musikarar aukar kvaliteten. FORANKRING I LÆREPLAN 2006 Det skapande menneske Elevane må kunne utvikle gleda ved det vakre både i møte med kunstneriske uttrykk og ved å utforske og utfalde eigne skapande krefter. Fagplanane i musikk, kunst og handverk og kroppsøving, gjerne også med tema henta frå dei andre faga Det er skulen sjølv som kan finne kompetansemål som dei ønskjer å sikre gjennom samarbeid med profesjonelle utøvarar. Presentasjonen som samarbeidet skal munne ut i, kan også definerast breitt ut frå skulen sine eigne prioriteringar. TIDSPUNKT Skulane planlegg sjølve i lag med dei kunstnarar/musikarar dei ønskjer å nytte i sitt skulebaserte prosjekt. SAMARBEIDSPARTAR Skulane ved leiinga eller kulturkontakt. Kulturskulen ved rektor. Ev. kan skulane velge å nytte andre samarbeidspartar i lokalsamfunnet. Det kan t.d. vere biletkunstnarar, musikarar eller dansarar. ØKONOMI Den økonomien som ligg i Flora sin kulturelle skulesekk, skal gå direkte til kulturtiltak for barna. Løn til lærarar og kulturarbeidarar og transport av elevar, skal ligge inne i institusjonane sine ordinære rammer. Til dei skulestyrte prosjekta vert det årleg totalt avsett kroner. Kvar skule får disponere ein prosentdel av denne summen, rekna ut frå nettobudsjettet til skulen. Beløpet kan akkumulerast og takast ut t.d. kvart 3. år. Skulane melder frå til Kultur og fritid det året dei vil gjennomføre prosjektet, og får den totale summen som står til disposisjon overført. Midlar som ikkje blir nytta i 3-årsperioden går tilbake til den lokale potten til Den kulturelle skulesekken i Flora, dersom det ikkje er gjort konkrete avtalar om bruk av midlane. Årlege beløp pr skule side 17

18 Årlege beløp pr skule: 2008/ / /2011 Batalden skule Brandsøy skule Eikefjord skule Flora ungdomsskule Florø Barneskole Krokane skule Solheim skule Standal skule Steinhovden skule Torvmyrane skule Årebrot ORGANISERING OG INNHALD Premissen som ligg for å få ressursen til skulen, er at ressursen skal utløyse eit kulturelt samarbeid som gjer at barna får delta i ei framføring eller ein presentasjon der samarbeidet med profesjonelle kunstnarar/musikarar aukar kvaliteten. Her kan det tenkast svært ulike opplegg. Av det som har vore gjennomført av prosjekt kan nemnast: Flora ungdomsskule sine musikalar. Ungdomsskulen har også hatt musikarar frå kulturskulen inne i samband med jul- og vårkonsertane. Dei store barneskulan har sjølve tatt initiativ og leigd inn kulturskulen i store oppsettingar på samfunnshuset som Sirkus Torvmyrano, Charlie og sjokoladefabrikken, Den levande skogen og Fruktsalat. Det kan og nemnast prosjekt som Kulturdagane for øyskulane, eit opplegg som vart køyrt for nokre år sidan. Den enkelte skule styrer sjølv bruken av ressursen. Mange skular kunne også ønskje seg hjelp til den meir ordinære opplæringa i musikk, t.d. innanfor komposisjon og notasjon. Her kunne ein sjå for seg at elevane vart utfordra på førehand til å jobbe med fagområdet. CD og opplegg kunne vore avtala på førehand, og så kunne det vere felles framføring i lag med profesjonelle musikarar. Det kan og vere at skulen vel å prioritere kunst og handverk og at presentasjonen er eit kunstverk, eller kroppsøving med dans og at ein dansekveld er presentasjonen VURDERING OG ENDRING Dersom alle lærarar og kulturarbeidarar som gjennomfører samarbeidet fyller ut vedlagde vurderingsark, kan opplegget bli endå betre neste skuleår. Ingen lagar opplegga for oss, det er vi som skaper dei i lag her i Flora. Ein god sikringskost tar heile tida omsyn til dei råvarene som er å få tak i, og foredlar oppskriftene etter kvart. Planen bør altså vere under stadig endring. side 18

19 RESSURSMENY Ressursmenyen inneheld tips og idear til skulane i kulturformidling av ulikt slag. Nokre av tilboda i ressursmenyen vil ha ei kostnadsside knytt til utvikling av kulturproduktet (eingongsbeløp). Andre produkt er meint meir som tips til den einskilde skule i kunst- og kulturformidling til elevane. Alle tiltaka vil bli gjort tilgjengelege på og mykje er allereie tilgjengeleg på Lista vil bli supplert fortløpande av Kultur og fritid. Meld inn! Skulpturheftet, Florø sentrum. Kunst i skolen. Fleire av skulane og Flora Samfunnshus er medlem i ordninga. Kostnader til innmelding, transport av utstillingar m.m. Vassbruksmiljøet i Terdalen. Tiltak: informere om ordninga og eventuelt utarbeide konkret tiltak seinare. Byarkitektur. Tiltak: Nytte DKS-midlar til utviklingsarbeid av eit konsept med undervisningsmateriale for ei byvandring i Florø. Alderstrinn? Tid? Biologisk mangfald på vestlandskysten: På Kystmuseet i Flora vil det i om lag ein månad kvart år vere ei utstilling som viser det biologiske mangfaldet i vårt området. Det blir gitt som eit spesielt tilbod til 5.årssteg å utforske utstillinga og lage sin eigen utstoppa fantasifugl. Utstillinga er laga av taksidermist Monicha Landøy. Kor Arti. Tiltak: DKS-midlar er nytta til innkjøp av undervisingsmateriell. Til utlån på folkebiblioteket. Volum 1 10 og Ut på golvet 1 4 med dvd er innkjøpt. Filmproduksjon. Tiltak: Vurdere å nytte utviklingsmidlar til kortkurs for lærarar i kombinasjon med filmproduksjon. Her kan det også utviklast eit fast tilbod knytt til eit årssteg. Filmstudieark. Er tilgjengelege på Skulane lastar sjølve ned materiell i samband med skulekino. Er del av tilbodet film og kino. Barnas kulturmønstring nytt tiltak på sikt? side 19

20 ØKONOMIPLAN LOKAL PLAN 2011/2012 skulesekk 2011/2012 Budsjett spesifisert Inntekter; Fylkeskommunalt tilskot Kommunalt tilskot Total Utgifter; Sogn og Fjordane fylkeskommune Rikskonsertane Litteraturformidling Til forfattar Reiseutgifter Totalt Kino Kulturarv Ausevik 3000 Kystmuseet 4000 Krigsminne 2000 Total 9000 Musikk kyrkjemusikk Kulturskulen Total Skulebaserte prosjekt diverse; leige lokale 6000 kunst i skulen 2000 kulturforum 5000 kurs og lignende Total total utgifter side 20

21 KULTURKONTAKTAR I FLORASKULEN OG KONTAKTPERSONAR PÅ KULTURSIDA Torvmyrane skule v/kulturkontakt Øyvind Østrem Torvmyra Florø tlf mobil; Solheim skule v/kulturkontakt Randi Holsen Norddalsfjord 6900 Florø tlf mobil; Brandsøy skule v/kulturkontakt Tone Aasrud 6900 Florø tlf Mobil: Steinhovden skule v/kulturkontakt Magnhild Hatleseth 6940 Eikefjord tlf; mobil: Eikefjord skule v/kulturkontakt Trine Hovland Pb Eikefjord tlf Flora Ungdomsskule v/kulturkontakt Jorunn Bjerk Pb Florø tlf mobil: Standal skule V/kulturkontakt Aldis Grytten Sund 6942 Svortevik tlf: mobil: Florø Barneskole v/kulturkontakt Venche Byrkjeland pb Florø tlf mobil: Krokane skule v/kulturkontakt Gunnfried Sund Postboks Florø tlf mobil Kultur og Fritid v/ kultur- og idrettskonsulent Margit Drivenes Kløvfjell Markegata Florø tlf; mobil; Koordinator for skulesida; Gunnfried Sund (sjå Krokane skule) Bjørg Aslaksen mobil; Flora kommunale kulturskule v/rektor Arne Sunnarvik Pb Florø tlf mobil; Kultur og fritid v/biblioteksjef Eli Eidsvik Markegata Florø tlf Kystmuseet i Sogn og Fjordane pb Florø tlf side 21

22 ARBEIDSOPPGÅVER Kulturkontakten på Floraskulane Kulturkontaktane skal vere skulen sin kontaktperson innover i skulesamfunnet og ha ansvar for oppfølging av Den kulturelle skulesekken Kulturkontaktane skal vere skulen sin kontaktperson utover mot fylkesleddet/ kommunenivå/andre skular som er med i Den kulturelle skulesekken/kulturinstitusjonane Kulturkontaktane har ansvar for at det er lagt til rette for tilboda som vitjar skulen, og at dei aktørar i Den kulturelle skulesekken som vitjar skulen blir tatt godt i mot og tatt vare på under besøket Kulturinstitusjonane Kulturinstitusjonane følgjer opp arbeidet med Den kulturelle skulesekken slik det er omtala under kvart delområde. Arbeidet med Den kulturelle skulesekken vert koordinert i nært samarbeid mellom skule- og kultursida i Flora kommune. side 22

23 Vurderingsark Lokal plan for Den kulturelle skulesekken i Flora Tilbod / Område: Vi vil gjerne ha tilbakemelding på tilboda, og ber difor om at de tek dykk tid til å gje ei kort vurdering med utgangspunkt i spørsmåla under. Opplysningane som blir gitt handsamar vi sjølvsagt konfidensielt. Korleis opplevde du at tilbodet fungerte for elevane? Kva respons gav elevane sjølve? Korleis fungerte formidlingssituasjonen (set kryss): Svært bra Ganske bra Mindre bra Dårleg Utfyllande kommentarar: Noko du var særleg godt nøgd med? Noko du meiner burde vore gjort annleis? Andre kommentarar: Skjemaet er utfylt av. (namn).. (skule) Ver venleg og returnér skjemaet til Kultur og fritid, Flora kommune, Markegata Florø eller faks Eller e-post: side 23

24 Takk for hjelpa! side 24

Sikringskost og melisdryss

Sikringskost og melisdryss FLORA KOMMUNE Sikringskost og melisdryss Den kulturelle skulesekken i Flora Kommune [2012-2016] Tittelen er henta frå jubileumsskriftet til den kulturelle skulesekken 2010 Innhold Sikringskost og melisdryss,

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN

DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DU SKULLE BERRE VISST KVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKULEN DEN KULTURELLE SKULESEKKEN Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing, og er eit samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR TRINN

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR TRINN Skolens navn: Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 3.-4. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: June Brattfjord Kompetansemålene som vektlegges for skoleåret

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty.

Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. Handlingsplan for biblioteket ved Sylte skule, perioden 2009-2010 Skulebiblioteket eit pedagogisk verkty. 1. Biblioteket skal vere ein viktig aktør når det gjeld å stimulere elevane til leselyst, og vere

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Vinje Folkebibliotek og Skulane i Vinje kommune.

Samarbeidsavtale mellom Vinje Folkebibliotek og Skulane i Vinje kommune. Samarbeidsavtale mellom Vinje Folkebibliotek og Skulane i Vinje kommune. Bakgrunn Denne samarbeidsavtala er meint å leggje grunnlag for eit godt samarbeid mellom skulane og folkebiblioteket i Vinje kommune.

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG 1. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG 1. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG 1. TRINN Årstimetallet i faget: 38 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 4. TRINN BRYNE SKULE ÅR 2017/2018 Veke Tema Mål (K06) Læringsmål Innhald (Lærebøker )

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 4. TRINN BRYNE SKULE ÅR 2017/2018 Veke Tema Mål (K06) Læringsmål Innhald (Lærebøker ) ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 4. TRINN BRYNE SKULE ÅR 2017/2018 Veke Tema Mål (K06) Læringsmål Innhald (Lærebøker ) Arbeidsform (Læringsstrategiar) Anna 33-40 Ut i verda Samle opplysningar frå globus, kart

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

Leseglede saman for betre lesing i alle fag

Leseglede saman for betre lesing i alle fag Leseglede saman for betre lesing i alle fag Brandsøy skule (1 7 + barnehage) og Krokane skule (1 7), Flora, Sogn og Fjordane Av Mari-Anne Mørk Flora kommune ønskjer å nytte skulebiblioteka meir systematisk

Detaljer

Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015

Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015 Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015 TID KOMPETANSEMÅL Elevane skal kunne INNHALD/LÆRESTOFF Elevane skal arbeide med ARBEIDSMÅTAR Aktuelle arbeidsmåtar i faget VURDERING Veke 34-52 Munnleg kommunikasjon

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3 TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: God i ord.

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3 TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: God i ord. ÅRSPLAN I NORSK FOR 3 TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: God i ord. Veke TEMA MÅL (K06) LÆRINGSMÅL INNHALD (Lærebøker..) 33 og 34 Tre på rad kap.1 Finna stoff til eigne skrive- og biblioteket og internett.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015

Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Årsplan i SAMFUNNSFAG 9.klasse 2014-2015 Utforskaren Hovudområdet grip over i og inn i dei andre hovudområda i faget, og difor skal ein arbeide med kompetansemåla i utforskaren samtidig med at ein arbeider

Detaljer

Vurdering for læring. Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer

Vurdering for læring. Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer Vurdering for læring Sund ungdomsskule Tone Haglund og Anne Hufthammer Dei fire prinsippa: 1: Elevane skal forstå kva dei skal læra og kva som blir forventa av dei 2: Elevane skal ha tilbakemeldingar

Detaljer

Plan for. Den kulturelle skulesekken. for Gaular kommune

Plan for. Den kulturelle skulesekken. for Gaular kommune Plan for Den kulturelle skulesekken for Gaular kommune 2012 2016 1 Plan for den kulturelle skulesekken for Gaular kommune 2012-2016. Målsetjinga med den kulturelle skulesekken: Den kulturelle skulesekken

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Årsplan for Norsk

Årsplan for Norsk Årsplan for Norsk 9 2017-2018 Med utgangspunkt i revidert læreplan av hausten 2013: http://www.udir.no/kl06/nor1-05 Ramme: 5 veketimar Læreverk: Frå Saga til CD 9a og 9b Norskfaget inneheld ein stor variasjon

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34-40

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34-40 Årsplan i samfunnsfag for 6. årssteg 2011/2012 Læreverk: Midgard 6, Tone Aarre, Bjørg Åsta Flatby, Per Martin Grønland, Håvard Lunnan, Aschehoug 1998 og 2007 Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg

Detaljer

Tid Kompetansemål Innhald Arbeidsmåtar Vurdering

Tid Kompetansemål Innhald Arbeidsmåtar Vurdering Farnes Skule Læreplan i: Norsk Trinn: 1. klasse Skuleåret: 2015/16 Årstimetal: 6, 5 t. pr. veke Læreverk: Salto,Gyldendal Tid Kompetansemål Innhald Arbeidsmåtar Vurdering August - september - Leike, improvisere

Detaljer

Steget skal ha 1t samfunnsfag pr. Veke. Noko av denne tida har vorte lagt til «Det er mitt val» og til matøkta.

Steget skal ha 1t samfunnsfag pr. Veke. Noko av denne tida har vorte lagt til «Det er mitt val» og til matøkta. Årsplan i samfunnsfag 1.årssteg Steget skal ha 1t samfunnsfag pr.. Noko av denne tida har vorte lagt til «Det er mitt val» og til matøkta. 34 35/36 37-40 41 42-47 Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg

Detaljer

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368)

Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Les for livet - del 2 (Ref #1318522676368) Søknadssum: 299000 Kategori: Leseløftet Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Osterøy bibliotek / 974774682 senter 5282 http://osteroy.bibliotekivest.no/

Detaljer

Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund Lande, Rune Eide

Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund Lande, Rune Eide SAMFUNNSFAG Årsplan 10. klasse 2014 2015 Truls Inge Dahl, Edmund La, Rune Eide LÆREMIDDEL: Lærebøkene Monitor 3 :Geografi, Historie og Samfunnskunnskap, Kunnskapsbasar på internett, aviser, dokumentarar

Detaljer

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving.

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving. Engelsk Kompetansemål: Når du er ferdig med denne perioden, skal du kunna: forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset

Detaljer

ØYSTESE BARNESKULE ÅRSPLAN FOR FAG

ØYSTESE BARNESKULE ÅRSPLAN FOR FAG ØYSTESE BARNESKULE ÅRSPLAN FOR FAG Skuleår: 2010-2011 Fag: Norsk Trinn: 4 Grunnbok: Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok Mål frå læreplanen

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 1 OG 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: CUMULUS 1

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 1 OG 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: CUMULUS 1 ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 1 OG 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: CUMULUS 1 FORFATTERE: STIG BJØRSHOL, SIGMUND LIE, WENCHE HOEL RØINE OG TROND VIDAR VEDUM FORLAG:

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR TRINN

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR TRINN Skolens navn: Breivikbotn skole Adresse: 9593 Breivikbotn Telefon: 78 45 27 25 / 26 ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 1.-2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: CUMULUS 2 av Stig

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Tid 34-37 Kompetansemål Elevane skal kunne: Innhald/Lære Elevane skal arbeide med: Kap.1. LB På biblioteket Lære å bruke biblioteket Lære skilnaden på skjønnlitteratur og faglitteratur Lære om ein forfattar

Detaljer

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE.

UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. UTDANNINGSVAL NORDBYGDO UNGDOMSSKULE. KOMPETANSEMÅL Etter 10.trinn skal elevane kunna:. Gje ei oversikt over lokalt næringsliv. Klargjera eigne interesser, anlegg og verdiar som føresetnad for sjølvstendige

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Halvårsplan, hausten 2011

Halvårsplan, hausten 2011 Halvårsplan, hausten 2011 Skule Straumen skule Rektor e-post Inger Marie Tørresdal imt@tysver.kommune.no Prosjektansvarleg Grete Fjeldheim Vestbø e-post GFVestbo@tysver.kommune.no Skriv kort kva skulen

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Lese snakke skrive. OS BARNESKULE, Os, Hordaland (1 7) Av Mari-Anne Mørk

Lese snakke skrive. OS BARNESKULE, Os, Hordaland (1 7) Av Mari-Anne Mørk Lese snakke skrive OS BARNESKULE, Os, Hordaland (1 7) Av Mari-Anne Mørk Som tittel på sitt ressursprosjekt har Os barneskule i Hordaland valt Lese snakke skrive, der den sentrale tanken er at elevane må

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Årsplan. for 3. årstrinn nynorsk

Årsplan. for 3. årstrinn nynorsk Årsplan for 3. årstrinn nynorsk Kapittel 1: Tre på rad Skulestart på 3. årstrinn 3A side 5 28 side 7 16 side 3 10 - lese enkle tekstar knytte til temaet: dikt, regler, spel og eventyr for samtale og munnleg

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279)

Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Poesislam i UKM (Ref #1318504201279) Søknadssum: 115000 Kategori: Leseløftet Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Hordaland fylkesbibliotek / 938626367 Postboks 7900 5018 http://www.hordaland.no/fylkesbibl

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse.

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Av 40 kompetansemål kan 18 behandles med utgangspunkt i naturfaget.

Detaljer

Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND

Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND September 2016 Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skuleelevar i Noreg får møta profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Detaljer

Handlingsplan for biblioteket ved Tornes skule, perioden 2009-2010. Skulebiblioteket - eit pedagogisk verkty

Handlingsplan for biblioteket ved Tornes skule, perioden 2009-2010. Skulebiblioteket - eit pedagogisk verkty Handlingsplan for biblioteket ved Tornes skule, perioden 2009-2010 Skulebiblioteket - eit pedagogisk verkty Biblioteket vårt skal vere eit rom for læring, for informasjon, ein sosial møteplass inspirasjon

Detaljer

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune 23.07.2014 Side 1 av 8 Forord Dette er ein plan som skal vere forpliktande for alle barnehagane og grunnskulane i Luster kommune. Den skal

Detaljer

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA

BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA PLAN FOR SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE/SKULE - KYRKJA I FUSA SKULEÅRA 2013/14-2016/17 Bakgrunn for planarbeidet I Fusa har ein i mange år hatt samarbeid mellom barnehage/skule og kyrkje. Liknande samarbeid

Detaljer

Støtteordningar og søknader

Støtteordningar og søknader Støtteordningar og søknader Dette er eit emne tillitsvalde og medlemer er svært interessert i. Filosofien er enkel: Får vi tak i pengar kan vi skape meir aktivitet. Samtidig skjer det stadig endringar

Detaljer

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og

Neon Studiebok, kapittel 1. - skriva dikt, individuelt tekster i ulike. og saman med andre. sjangere, både. - presentera dikt skjønnlitterære og ÅRSPLAN i Norsk Skuleåret: 2011/2012 Klasse: 8 Faglærar: Camilla Støen Bakke Læreverk/forlag: Neon 8 Studiebok og Tekstsamling/ Samlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34-40

Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34-40 Årsplan i samfunnsfag for 6. årssteg 2010/2011 Læreverk: Midgard 6 Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid 34-40 Norden - forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Den kulturelle nistepakken

Den kulturelle nistepakken Den kulturelle nistepakken Revidert mai 2006 Sentrale føringar Hausten 2002 gjekk startskotet for Den kulturelle skulesekken (DKS) i. I samarbeid med fylkeskommunen var Kvinnherad ein av dei første kommunane

Detaljer

Klepp kommune Tu skule

Klepp kommune Tu skule Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: Eg skal kunne 34 Familien om variasjonar i Eg skal veta om ulike typar familieformer og om familiar. 35 relasjonar og oppgåver i familien 36 37 38 39 40 42 Haust Bruk

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND

Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND Å VERA KULTURKONTAKT I ROGALAND September 2017 Den kulturelle skulesekken (DKS) er ei nasjonal satsing som skal bidra til at alle skuleelevar i Noreg får møta profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Detaljer

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 4. TRINN 2013/2014 Læreverk: Cumulus Faglærer: Liv Ytre-Arne

ÅRSPLAN I SAMFUNNSFAG FOR 4. TRINN 2013/2014 Læreverk: Cumulus Faglærer: Liv Ytre-Arne ÅRPLN I MFUNNFG FOR 4. TRINN 20132014 Læreverk: Cumulus Faglærer: Liv Ytre-rne U G U T E P T. MÅL (K06) TEM RBEIDFORM VURDERING Personvern Underveisvurderin Følgje enkle reglar for personvern når ein Lære

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Kosmos 8 Skulen ein stad å lære, s. 220-225 Elevdemokratiet, s. 226-231. 36 Kosmos 8 Vennskap, s. 232-241 Artiklar på internett

Kosmos 8 Skulen ein stad å lære, s. 220-225 Elevdemokratiet, s. 226-231. 36 Kosmos 8 Vennskap, s. 232-241 Artiklar på internett ÅRSPLAN i Samfunnsfag Skuleåret: 2010/2011 Klasse: 8 Faglærar: Alexander Fosse Andersen Læreverk/forlag: / Fagbokforlaget Kompetansemål LK06 Læringsmål for perioden Periode Innhald Læreverk/læremiddel

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn?

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Gode tips og idear, til alle oss som er saman med barn. Korleis stimulera til eit godt talespråk? Bruk språket Snakk med barnet. Snakk tydeleg Bruk

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Stortinget.no Regjeringa.no Ulike massemedia. Stortings- og sametingsvalet Historie: Kap 1. Kald krig ei todelt verd

Stortinget.no Regjeringa.no Ulike massemedia. Stortings- og sametingsvalet Historie: Kap 1. Kald krig ei todelt verd Årsplan i samfunnsfag 10.klasse 2017-18 Veke Kunnskapsløftet Emne: Læremiddel: Lærebok: Kosmos 10(2014 utgåva) 34-36 -gjere greie for politiske institusjonar i Noreg og deira rollefordeling (og samanlikne

Detaljer

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing

Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Skulebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing Kvifor satse på lesing? si rolle i ungdomstrinnsatsinga Praktiske eksempel / erfaringar frå piloteringa Nettresurssar Kva er tilgjengeleg for kven Eksempel

Detaljer

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012

Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Bergsøy skule Offshore-prosjekt 4. trinn november 2012 Mål: Lære å lese fagtekstar (både tekst, bilete og overskrifter). Lære å kunne trekke ut opplysningar frå ei fagtekst. Lære å kunne søke etter informasjon

Detaljer

Tid Kompetansemål Innhald Arbeidsmåtar Vurdering

Tid Kompetansemål Innhald Arbeidsmåtar Vurdering Farnes Skule Læreverk: Salto, Gyldendal Klasse/Trinn: 1. klasse Skuleåret: 2016-2017 Lærarar: Rigmor Andestad, Kari Larsen, Gry Hunshammer og Unn Merethe Hauge Tid Kompetansemål Innhald Arbeidsmåtar Vurdering

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

- kan lytta aktivt med ulike føremål: oppleving læring. - har delteke i dramatiseringar / skodespel

- kan lytta aktivt med ulike føremål: oppleving læring. - har delteke i dramatiseringar / skodespel Norsk Trinn 5 Kompetansemål Munnlege tekstar Mål for opplæringa er at eleven skal kunna Grunnleggjande ferdigheiter Læremiddel Arbeidsmåtar Tidsplan Eleven: opptre i ulike språkroller gjennom rollespel

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om :

Tarzan 3 og 4 åringane Fredagane Neste månad nformasjonstavla Nyttar høvet til å minne om : Denne månaden har me blant anna arbeid med «Barn hjelper barn» som ei førebuing til haustfesten vår 3. november, der inntektene vil gå til SOS-barnebyer Bergen. Barna har mellom anna laga epletrykk og

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse.

Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Uformell analyse av læreplan i mat og helse innenfor Kunnskapsløftet Naturfag som innfallsvinkel til undervisning i faget mat og helse. Av 39 kompetansemål kan 18 behandles med utgangspunkt i naturfaget.

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 7. trinn 2014/2015

Årsplan Samfunnsfag 7. trinn 2014/2015 Årsplan Samfunnsfag 7. trinn 2014/2015 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering (veke) 33 40 Kontinenta og verdsdelar Arbeid med eit emne - forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar,

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Lesarhistoria -ny veg til lesaren. Brev til bibliotekaren Flora folkebibliotek/krokane skule

Lesarhistoria -ny veg til lesaren. Brev til bibliotekaren Flora folkebibliotek/krokane skule Lesarhistoria -ny veg til lesaren Brev til bibliotekaren Flora folkebibliotek/krokane skule Kven er vi? Lesarhistoria Kverndokken den enkelte si historie som lesar ligg til grunn for vidare lesing. -interesser,

Detaljer

Samansette tekstar. Aina, Linn og Silje

Samansette tekstar. Aina, Linn og Silje Samansette tekstar Aina, Linn og Silje Innleiing Vi vil i denne oppgåva først presentere kva ein samansett tekst er og kvifor dei samansette tekstane er eit av hovudområda i norskfaget. Deretter vil vi

Detaljer

Læreplan i visuelle kunstfag - felles programfag i studieførebuande utdanningsprogram, programområde for formgjevingsfag

Læreplan i visuelle kunstfag - felles programfag i studieførebuande utdanningsprogram, programområde for formgjevingsfag Læreplan i visuelle kunstfag - felles programfag i studieførebuande utdanningsprogram, programområde for Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag for 5. og 6. trinn 2015/2016

Årsplan i samfunnsfag for 5. og 6. trinn 2015/2016 Årsplan i samfunnsfag for 5. og 6. trinn 2015/2016 Læreverk: Midgard 6, Aarre, Flatby, Grønland & Lunnan, 2006 Veke Tema Kompetansemål Delmål Arbeidsmåtar Vurdering 34 35 36 37 Bestemme saman (s. 154-175)

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder:

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder: Språk og språkmiljø Vi har språk og språkmiljø som satsingsområde. Det er eit mål å gje barna varierte og positive erfaringar med ord og uttrykk, saman med konkret sanse- og førstehandserfaring, i naturlege

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Årsplan 2015/16 Samfunnsfag, 6. trinn

Årsplan 2015/16 Samfunnsfag, 6. trinn Årsplan 2015/16 Samfunnsfag, 6. trinn Veke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34-35 Sei det med symbol Gje døme på ulike kulturelle symbol og gjere greie for kva vi meiner med omgrepa identitet

Detaljer

Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg.

Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg. Ulike kompetansemål i barneskolen man kan nå med Grønt Flagg. Samfunnsfag: 1.2.3.4.: Historie: kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke Geografi:

Detaljer

Årsplan Samfunnsfag 2015-2016

Årsplan Samfunnsfag 2015-2016 Årsplan Samfunnsfag 2015-2016 Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Karina møgster Verpe, Erlend Andresen, Åshild Ruud og Trude Thun Kompetansemål Tidspunkt Tema/ Innhold

Detaljer

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Forord Dette er ein plan som skal vere forpliktande for alle barnehagane og grunnskulane i Luster kommune. Den skal sikre progresjon, heilskap

Detaljer

Stasjonsarbeid Ulike gruppedelingar Samtale Syngje Klippe,lime og teikne Skrive Diktat Avskrift Lese dikt Dramatisere Rim og reglar.

Stasjonsarbeid Ulike gruppedelingar Samtale Syngje Klippe,lime og teikne Skrive Diktat Avskrift Lese dikt Dramatisere Rim og reglar. NORSKPLAN FOR 2.KLASSE Veke Mål Metode Læremiddel Tips Vurdering 34 40 Leike, improvisere og eksperimentere med, - vite kva ei setning er - kunne ta bort første lyd og seie kva resten av ordet er - kunne

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

Årsplan i norsk, skuleåret 2015-2016

Årsplan i norsk, skuleåret 2015-2016 Årsplan i norsk, skuleåret 2015-2016 Klasse: 8a b Lindås ungdomsskule 5955 LINDÅS Tlf. 56375054 Faglærarar: Solveig Skeidsvoll Frode Waardal Hovudkjelder: Frå Saga til CD, læreverk frå Forlaget Fag Kultur

Detaljer

Årsplan i samfunnsfag for 3.årssteg Læreverk: Cumulus (Aschehoug) Lærebok, elevbok, kopieringsoriginalar, nettstad: www.lokus123.

Årsplan i samfunnsfag for 3.årssteg Læreverk: Cumulus (Aschehoug) Lærebok, elevbok, kopieringsoriginalar, nettstad: www.lokus123. Årsplan i samfunnsfag for 3.årssteg Læreverk: Cumulus (Aschehoug) Lærebok, elevbok, kopieringsoriginalar, nettstad: www.lokus123.no/cumulus Veke Emne Mål Metode Tidsbruk Læremiddel Tverrfagleg samarbeid

Detaljer