Oppgave 1a. Mellomspråk. Elevtekstanalyse. Elementnivået. Ordnivået

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgave 1a. Mellomspråk. Elevtekstanalyse. Elementnivået. Ordnivået"

Transkript

1 Oppgave 1a I denne elevtekstanalysen vil alle nivå i teksten kommenteres, men i ulik grad. Jeg har funnet mest å kommentere på ordnivå og tekstnivå. Først vil jeg skrive litt om hva som kjenner mellomspråk, deretter vil jeg analysere elevteksten og til sist vil jeg si noe om hvilket nivå denne eleven befinner seg på. Mellomspråk En person som har et annet førstespråk enn norsk, vil i en overgangsfase ha et andrespråk som er preget av førstespråket, både i lydinventar, aksent, syntaks, morforlogi og så videre. På vei mot et godt andrespråk, vil dette kalles mellomspråk. Det som kjennetegner dette språket er at det ofte er kontekstavhengig og det er preget av flere leksikalske ord enn grammatiske ord, dessuten vil det i starten være flere rotord, enn sammensetninger, avledninger og bøyde ord. Ordtilfanget er gjerne begrenset og overekstensjon er svært vanlig. Det vil si at en bruker et ord som erstatning for et annet, gjerne flere ord i samme kategori. For eksempel kan en bruke ordet gå som erstatning for flere ord som har med forflytning å gjøre: å reise, å løpe, å fly, å kjøre og så videre. Underekstensjon er også vanlig, det vil si å unngå skrivemåter som oppleves som vanskelige, ved å skrive på en annen måte. Flerformeri og feil er noe en finner endel av i varierende grad. Det vil si at en jobber mer ulike deler av språket på samme tid, og en kan noen ganger skrive riktig, andre ganger feil, selv i samme tekst. Feila en gjør kan være både av typen som forstyrrer forståelsen, og de som ikke gjør det. Ord en skriver læres ofte som helheter, såkalt holistisk læring. Dette preger språket på den måten at selv om et ord er skrevet riktig, så vil ikke nødvendigvis forståelsen ligge bak det, og ordet kan brukes feil i mange sammenhenger. Setningene er ofte mer preget av sideordning enn underordning. Dessuten finner en ofte svake forbindelser i teksten, og språket har ofte en enklere stil. Elevtekstanalyse Elementnivået På dette nivået er det ikke mye å påpeke. Eleven skriver ortografisk, det ser en blant annet på tiktig vokallengde og dobbel konsonant, stumme bokstaver og lydstridige ord. Det eneste sporet av fonologisk skrift er på linje 11: forde. Dette ordet ender på e i stedet for i, og kan være preget av uttalen. Mange steder sier man /fårdi/, men i enkelte dialekter ender ordet på /e/. Ellers er lydstridige ord skrevet riktig ortografisk, for eksempel : for, gode, og, fattige. Likevel er teksten preget av mange lydrette ord, noe som gjør det lettere for eleven å skrive riktig. Dette kan være et tegn på underekstensjon. Eleven gjør konsekvent riktig når det kommer til stor forbokstav, og eleven er flink til å bruke punktum riktig. Hun mangler et punktum på linje 5 etter tenner. Det kan bare være en forglemmelse. Hun har brukt kolon i linje 4, noe som ikke nødvendigvis trenger å være der, men jeg ville ikke påpekt det som feil. Det som er positivt er at hun prøver det ut. Hun kan bli flinkere til å bruke komma pi leddsetninger, og der en pause ville vært naturlig, for eksempel i linje 8 mellom år og eller, i linje 6 mellom tannlege og må. Ordnivået På ordnivå er det endel å påpeke. Når det kommer til ordenheten har eleven god kontroll. Hun bruker i all hovedsak mellomrom der hun skal, og hun har skjønt at den sammenhengende talen er delt opp i enheter. Hun har to feil når det kommer til særskriving: tannlege skolen (linje () og og så (linje 12). Ellers har hun lite sammensetninger, og de hun har, mistenker jeg at er lært holistisk, for eksempel tannlege og videregående. Eleven har endel å vinne på å utvikle ordforrådet sitt, og viser noen steder

2 overekstensjon. For eksempel på linje 5 der hun skriver sette nye tenner. Der mangler hun ordet gebiss eller krone (usikker på hva hun mener), og velger i stedet ordet tenner som er fellestrekk for temaet. Andre ord hun kunne ha bytta ut for å få et mer presist språk er stor (linje 2) der hun kan skrive voksen, pusser, der hun kan skrive rense og tetter, der hun kan skrive fylle (linje 4). Dette er førfaglige ord, og eleven kunne dratt nytte av en samtale i forkant for å hente frem erfaringer hos seg selv og andre, eller undersøkelse på internett eller lignende for å utvide vokabularet om temaet. Dette er ord som er spesifikke for temaet, og som ikke nødvendigvis en jevnaldrende ville brukt heller. Eleven har noen feil når det kommer til det morfologiske. Hun har kommet forbi det stadiet hvor hun bare bruker rotord, og bøyer substantiv i både tall og bestemthet. Hun skriver på linje 13: "de fattige mennesker". Her kunne hun ha skrevet enten i ubestemt form "hjelpe fattige mennesker" eller i bestemt form: "hjelpe de fattige menneskene". Her blander hun ubestemt og bestemt form. Eleven blander ulike tempus. Det som er vanlig er å først mestre infinitv og presensform av verbene, deretter preteritum, og presens og preteritum perfektum. Eleven skriver både i futurum (linje 1 og 2), presens (linje 4, 5, 8, 11 og 14), infinitiv (6, 7, 9, 10, halve 12 og 13) Sånn sett bruker eleven enkle tempusformer, men likevel passer det å bruke de valgte formene da hun skriver generelt om hva yrket går ut på slik det er i dag, og hva hun tror om det. Hun kunne ha skrevet annerledes på linje 14 der hun skriver: "Jeg tjener godt...". Hun jobber ikke som tannlege i dag, og kan derfor ikke skrive i presensform som hun gjør. Hun kunne ha skrevet i presens futurum: "Jeg kommer til å tjene godt", eller å skrive om setningen til generell form: "Man tjener godt". Eleven har god kontroll på bruk av og og å. Dette viser hun best på linje 13 der hun skriver "og hjelpe", som er en presensform der det ville vært naturlig å skrive "å hjelpe", men siden det er en oppramsing (hun kan både reise og hjelpe) bruker hun og, som er riktig. Dette viser god forståelse, men hun mangler et og i oppramsinga mellom de to siste elementene på linje 5. Hun kunne ha brukt flere grammatiske ord, for eksempel en preposisjon på linje 5: "sette på/inn nye tenner", og teksten er sentrert rundt leksikalske ord. Ellers har hun lite bruk av adjektiv, kun på linje 10: gode. Det hun har, har hun bøyd riktig i ubestemt form, flertall. Hun har ellers to måtesadverb: gøy (linje 12) og godt (linje 14). Hun kunne med fordel ha byttet disse ut med andre adverb, og brukt flere beskrivende adjektiv og adverb for å bygge ut verb og substantivfrasene. Det gjør teksten variert og mer fargerik. Setningsnivå Eleven bruker både sideordning og underordning i leddsetninger. Leddsetningen på linje 12 og 13 er bundet sammen med konjunksjonen og. Leddsetningen på linje 11 og 12 er bundet sammen med subjunksjonen fordi (skrevet forde). Det er bra at hun prøver seg på underordning, men kan oppmuntres til å fortsette med det, gjerne ved å bruke flere subjunksjoner som derfor, så, eller som og så videre. Eleven mestrer inversjon! Teksten har flest standardsetninger (s-v-x), (linje 3, 4-5, 8, 11-12, 14), men hun bruker riktig inversjon på linje 1, 2, 6-7, 9-10, Dette er veldig bra, og hun gjør det riktig konsekvent. Ellers har hun variasjon i forfeltet, i de fleste setningene der hun bruker inversjon, linje: 2, 6 og De to sistnevnte setningene bruker hun samme strategi for å starte setningen: "for å bli tannlege". Dette tyder på at hun prøver ut å variere setningene, men at hun trenger flere strategier og måter å gjøre det på.

3 Tekstnivå På tekstnivå kan det sies noen om setningskoblinger og referansekoblinger. Jeg skrev om bruk av subjunksjoner og konjunskjoner som blir brukt som setningskoblere, og vil derfor gå over til referansekoblingene. Hun viser god forståelse av referansekobling. I linje 3 skriver hun jobben, som refererer tilbake til jobben som tannlege hun skriver om i linje 2. I linje 4 og 5 utelater hun å skrive noe om i hvilken jobb man kan bore, pusse og så videre, men det er heller ikke nødvendig da vi har fått opplyst om yrket det handler om. Når vi kommer til linje 6 passer det likevel å nevne nevne tannlege igjen, for å forklare hvorfor det er tannlegeskolen en må gå på, men hun kunne også ha valgt å skrive noe som: "Først må jeg gå på...". Hun nevner tannlegeskole både i slutten av linje 7 og på linje 8. Men det er nødvendig, for om hun hadde skrevet: "den tar 4 år.." hadde vi ikke visst om det var videregående- eller tannlegeskolen det var snakk om. På linje 9 og 10 utelater hun å skrive hvor hun må få gode karakterer, da vi forstår at det handler om å komme inn på tannlegeskolen, da hun akkurat har nevnt dette.på linje 11 skiver hun "dette yrket", og hun skriver "det er gøy" på linje 12, og viser dermed tilbake til jobben som tannlege hun har skrevet om tidligere. Overskriften starter hun med en referansekobling: "dette", som vi ikke har noen forutsetning for å forstå hva handler om. Likevel vil jeg si at hun kan bruke det, da vi forstår at vi vil bli presentert for hva "dette" er i følgende tekst. Det skaper en viss nysgjerrighet hos leseren. Eleven har ikke skrevet en særlig lang tekst, til å gå i sjette klasse, og det er derfor mindre naturlig å bruke mye avsnitt. Da vil det bare vært en til to setninger i hvert avsnitt. Hun ender ofte en setning midt på en linje, for så å ta et linjeskift før hun starter på neste. Det er noe hun med lite instruksjon endre på for å gjøre teksten bedre. Komposisjonsmessig synes jeg teksten er relativt god. Hun beskriver først hva teksten handler om gjennom overskriften, nemlig hva hun vil bli, deretter utvider hun ved å si at yrket er tannlege. Det vil jeg si er en god innledning. Deretter skriver hun generelt om yrket, og hva det innebærer, for så å gå over på hva som må til for å bli tannlege. Til slutt skriver hun noe om årsaken til at hun har valgt dette yrket. Dette er en mer subjektiv mening som passer å komme etter man har presentert det generelle. Det jeg savner er en god avslutning. Det er noe mange elever, også de svakere elevene med norsk som førstespråk, sliter med. Det handler om at de ofte bruker mye krefter på å skrive selve hovedteksten, og har gjerne ingen plan for skrivinga. Når de da kommer til slutten er de slitne, og ønsker gjerne å bli ferdige. Dette handler ofte om motivasjon, men også om hva fokuset for skrivinga er, og om eleven får god veiledning underveis og har mulighet til å bearbeide teksten i etterkant. Tekst i kontekst Vi vet lite om omstendighetene rundt denne skriveoppgaven, om det er gjort noe for og etterarbeid. Derfor synes jeg det er vanskelig å si noe om hvor kontekstavhengig den er. Teksten viser ikke tegn på å ha blitt skrevet til for eksempel et bilde eller lignende. Det vil si at den antagelig er ganske kontekstuavhengig, men oppgaven er mindre kognitiv krevende enn det ville være å skrive om noe en ikke hadde et personlig forhold til. Da refererer jeg til Cummins reviderte modell, som skiller mellom 4 ulike typer nivå å skrive på når det kommer til kontekstavhengighet og kognitivt vanskelighetsgrad. Målgruppen er antageligvis læreren eller medelevene, men likevel skriver hun slik at dette er en tekst også utenforstående ville forstå. Sjangermessig er det en sakprega tekst hn skriver. Hun skriver konkret og prøver seg på faglige termer, selv om de kunne ha vært enda mer presise, som nevnt under ordnivået. Hun skriver uten å legge for mye vekt på følelser, og holder seg til saken. Dette er bra.

4 Språkfase Språkfasen en elev befinner seg på er ikke lett å si helt bastant. En elev kan være god på noe, og være mindre utviklet på andre områder. Dessuten kan eleven, som sagt tidligere, ha flerformeri, og feil kan dessuten være et tegn på utvikling og utprøving. Ut i fra elevtekstanalysen vil jeg si at eleven befinner seg på utbyggingsstadiet når det kommer til ordnivå på grunn av at hun mangler endel ord, og er noe usikker på hvordan enkelte ord bøyes, lener seg mest på de leksikalske ordene og kan bygge ut setningene mer. På tekstnivå skriver hun relativt kort, og mangler noe når det kommer til avsnitt og linjebruk. Dessuten virker det som om hun bruker de enkleste verbtidene. På de andre nivåene vil jeg si at hun nærmer seg jevnaldringslikt språk. Hun skriver så og si feilfritt ortografisk, og er god på tegnbruk. Dessuten varierer hun setningsoppbygningen og har god komposisjon på teksten, med unntak av en manglende avslutning. Men det må sies at selv om hun har bodd i Norge i seks år, har hun på enkelt områder ikke kommet lengre enn utbyggerspråket. Det kan ha sammenheng med at hun kom til Norge i det skolen startet opp, og at hun dermed ikke har fått skolegang på sitt eget språk, da eventuelt her i Norge på en mottaksskole eller lignende. Til tross for disse antakelsene vil jeg si at det kan være vanskelig å bedømme hvordan selve koblingene i hjernen fungerer, og tankeverktøyet hun bruker for å skrive. Dette sier jeg på grunnlag av Cummins isfjellmodell som sier noe om at overflatetrekkene vi ser ved de ulike språkene er ikke nok for å bedømme hvordan hjernen fungerer. Dessuten vet vi også at det ut fra forskning er påvist at elever som får bruke sin helhetlige språkkompetanse, gjør det bedre enn elever som for eksempel kun lærer norsk. Vi vet også at i den norske skolen i dag annerkjennes flerspråklighet på et normativt nivå, for eksempel i Stortingsmelding nr. 23, språk bygger broer, men ikke i praksis. I praksis får en kun morsmålsopplæring som et verktøy for å følge med i norsk undervisning. Dessuten er det lite samarbeid mellom morsmålslærer og lærer som underviser i grunnleggende norsk for språklige minoriteter/norsk. Dette gjør at elever ikke får benyttet sin helhetlige språkkompetanse, og det er påvist gjennom forskning at flerspråklige elever blir dårligere gjennom våre undervisningsopplegg (Bloom). Men utenom dette mener jeg at denne eleven klarer seg godt, men har en stor jobb foran seg for å komme opp på likt nivå som elever med norsk som førstespråk før ungdomsskolen. Særlig når det kommer til ordforråd. På ungdomsskolen er det mye større faglig press og om språket ikke er godt nok er det svært lett å henge etter. Oppgave 2a Frosken og den framande er en bildebok som tematiserer et kulturmøte og det flerkulturelle samnfunnet. Jeg vil i denne oppgaven fokusere på kulturmøte og en flerkulturell livssituasjon gjennom å si noe om bokas tematikk og form. Bildebok som sjanger og flerkulturell litteratur Jeg har presentert Frosken og den framande som en bildebok, men hva er definisjonen på en bildebok? I følge Mjør er det en bok som har minst et bilde på hvert oppslag. Den består av både verbaltekst og bilde, der begge fungerer sammen og hver for seg, for å få frem budskapet i teksten. I denne boken møter vi fem dyr, som vi kan si er antromorfiserte. Det vil si at det er dyr som ha mennesklige egenskaper. De er alle samme størrelse (selv om en rotte er mye mindre enn en gris i virkeligheten), de kan snakke, har på seg klær og så videre. Dette er en måte å tilnærme seg barneleseren på for å skape distanse mellom han og et vanskelig tema.

5 Vi kan også si at denne boken faller inn under kategorien flerkulturell litteratur. I følge Anne Skaret er det ulike typer av dette. Vi finner mange eksempler på litteratur som kun viser frem det flerkulturelle, kanskje gjennom en fremmedspråklig biperson, uten å tematisere flerkulturalitet. Vi har en til type littertur som ikke tematiserer det flerkulturelle, men som viser frem en annen kultur. Det kan for eksempel være en bok som handler om Asia, eller et eventyr fra et annet land. Den siste typen er den som tematiserer flerkulturalitet, og av den er det to varianter: den som skildrer et kulturmøte og den som handler om et flerkulturelt samfunn. Frosken og den framande kan sies å være i den siste kategorien, men jeg vil si at den både handler om et kulturmøte der en oppleves som en "inntrenger" i en kultur, men den problematiserer også det flerkulturelle samfunnet ved å ta opp de negative holdningene enkelte kan ha på grunnlag av fordommer. Dessuten sier den noe om hva som skal til for å være godtatt i et samfunn. Tematikk Tenngart skriver endel om postkolonialisme, som handler om hvordan Vesten har marginalisert fremmede kulturer gjennom blant annet kolonialisering, og forsvart dette med å skape distanse og å hevde at den hvite mann er overordna den svarte. Bhaba har et uttrykk som handler om mimicry, som er en følge av dette. Den sorte mann kan ta på seg en "hvit maske" og etterligne den hvite mann, legge fra seg sin væremåte, sin kultur, sitt språk for å ligne og ikke bli trykket ned. På grunn av den sorte huden vil han i bunn og grunn aldri klare dette helt og holdent. Jeg vil si at Frosken og den framande i noen grad viser frem de postkoloniale holdningene gjennom at de som er annerledes ikke hører hjemme her, at de blir sett ned på og ikke er like gode som de som hører til innenfor en kultur. Hylland eriksen: kultur er relativt, for at noen skal være vi, må andre stå utenfor, en gruppe skaper en samlende enhet og identitet, men stenger noen utenfor. Frosken og den framande handler om en rotte som ankommer et sted. Der blir han møtt med blandede reaksjoner, både åpenhet og skepsis i ulik grad. Frosken er den som er mest åpen, kanskje basert på en naivitet og mindre viten om verden enn for eksempel haren. Frosken kan sies å ha en "ethics of infinite hospitality" som handler om at alle er velkommen, som kraft i å være et menneske som alle andre. Haren derimot er også åpen for at rotta skal være velkommen, men må følge visse regler for å gjøre seg fortjent til hospitaliteten, en "politics of finite hospitality". Han sier at han ikke har stjelt materialer han bygger et sted å bo med, men at han rettmessig har tatt de, og kan derfor få lov til å bli. Grisen derimot har stor frykt for det fremmede og har fordommer mot den fremmede rotta, og kaller han sjofel. Dette sies han på grunnlag av en antagelse om at rotter generelt er både frekke og late. Dette er til tross for at frosken sier han ser både snill og vennlig ut. Han kan sies å ha en forestilling om stedsmonogami, og at man skal holde seg til der man hører hjemme, og utenforstående har ingen rett til å få være en del av fellesskapet. En slik måte å tenke på kan kalles fundamentalistisk, og bygger på en essenialistsik identitetsforsåelse (Hylland Eriksen). Han driver med huslige ting, lager mat og vasker og representerer det tradisjonelle i samfunnet. Motsatsen er en konstruktivistisk identitetsforståelse som handler om at identitet er noe som forandrer seg hele veien, og som endrer seg på grunnlag av ulike påvirkninger. Denne måten å tenke på henger sammen med en tanke om plasspolygami. Rotta kan sies å tenke på denne måten. Han er en verdensvant kosmopolitt som kan snakke flere språk, og som reiser fordi han vil det. En anne form for plasspolygami er de som reiser på grunn av krig eller nød, men det er ikke tilfellet her. Anda viser også de samme holdningene som grisen, men i mindre grad. Han er en av de som så ofte følger etter de andres meninger, og kanskje ikke tenker så mye om hva han mener selv. Han er en av de som velger enkleste løsning i frykt for å stikke seg ut, men som kan vise seg å være feil. Det som skjer etterhvert er at rotta viser seg å komme til unsetning når grisens hus brenner ned. Han

6 slukker brannen, han er en kløpper på å bygge opp huset igjen og etterhvert. Han gjør seg fortjent til tillit som nevnt tidligere. Da snut både grisen, haren og anda, og sammen med frosken og rotta lever de sammen i fred og fordragelighet. De nyter hverandres ulikheter, og liker å høre på rottas spennende historier. Oppslaget vedlegg 3c viser en situasjon rundt et måltid. Måltidet er ofte brukt som et samlende element. Vi ser på oppslaget at frosken er plassert i midten som et samlende element med åpne armer. På samme måte som han har tatt i mot rotta: med åpne armer. Når rotta har fått innpass i deres kultur og verden, bestemmer han seg for å forlate. Han vil videre. Til tross for at vi har sett en positiv utvikling hos de andre, som etterhvert har endret sine holdninger til han, vil han nå ut for å oppleve nye deler av verden. Men også hos han ser vi en utvikling. Vi ser en ambivalens mellom det å forlate og det å bli. Han sier at han kanskje kommer tilbake for å bygge en bro over elva senere. Han har utviklet seg til å bare ville reise, og til å muligvis vede tilbake til sine venner, og til å ta vare på det faste og trygge. "Å bygge bro" kan sies å være en metafor for det rotta har klart, å forbinde dette stedets stengte grenser, til resten av verden. Han har utvidet de andres hosisont med han historie og uvante væremåte, og kanskje åpnet opp for at de kan få nye bekjentskap om noen andre velger å komme. Med andre ord har han gjort verden deres mindre. Vi ser en tendens Beck har vist oss om risikosamfunnet. Gjennom nåtidens informasjonsflyt åpnes grensene, og vi kommer hverandre nærmere. På godt og vondt. Det innebærer ny informasjon og erfaring, men det skaper også en risiko. Form I en bildebok er det mange elementer som skaper den samlede teksten. Parateksten spiller også en rolle i forståelsen, det vil si for eksempel forsiden, tittelbladet, innsideperm, vaskeseddelen og så videre. Her ser vi at innsidepermen, både baksiden og framsiden viser bilde av det samme: Rotten som er på vei. Når vi ser på retningen ser vi at han er på vei mot høyre, inn i handlingen på framsiden, og på baksiden er det fremdeles mot høyre, men på vei ut av handlingen. Vi ser en horisontal retning, og jeg vil si at dette er et eksempel på sirkelkomposisjon. Fortellingen biter seg i halen, selv om dette ikke er verbalisert. Videre vil jeg si at anslaget starter med å presentere en verden, for så å presentere et problem. Deretter ser vi en utvidelse av dette når grisen ikke annerkjenner rotta. "Point of no return" ser vi når rotta hjelper grisen med å redde og bygge opp huset, og vendepunktet når han blir godtatt i samfunnet. Resolusjonen kommer når da rotta bestemmer seg for å reise, men der vi ser at holdninger har endret seg både hos han og de andre. Vennskap er bygd og synet på flerkulturalitet har endret seg. Boken følger med andre ord en klassisk komposisjon og spenningsoppbygging. Mjør presenterer ulike måter verbaltekst og bilde kan spille sammen på i en bildebok gjennom tre ulike prinsipp: det gjentagende prinsippet der bildene sier det samme som verbalteksten, uten å utdype de, det komplementære prinsippet der bilde og verbaltekst utfyller hverandre og kommer med ulik informasjon og det tolkende prinsippet der man må tolke både bilde og tekst for å forstå teksten. Jeg vil si at vi i denne boken ser mest av det komplmentære prisippet der vi får ulik informasjon fra bilde og verbaltekst. Det kan jeg si på grunnlag av vedlegg 3c som jeg snakket om tidligere. Der kan vi tolke kroppsspråk og komposisjon i bilde som utdyper verbalteksten. Vi ser også det gjentagende prinsippet på vedlegg 3b der vi ikke får mye ny informasjon i verken bilde eller verbaltekst der vi ser rotta arbeide godt og snekrer. Vi får mer informasjon om tid, hva som skjer før og etter akkurat denne hendelsen, blant annet at han bader i elva etterpå.

7 Fargene brukt i boka er klare og varierte. Noen bøker, ofte de som er er laget etter det tolkende prinsippet bruker ofte litt duse eller brutte farger, og der er gjerne farge brukt på grunnlag av sin symbolske betydning. Det finner jeg lite av i denne boken, og tror det er for å fenge et yngre publikum enn svært tolkende bøker kan nå. Her ser vi at tingene er gjengitt med de fargene de egentlig har, i forenklet tilstand, vel å merke. På en måte kan det tenkes at grunnen til at forfatteren har benyttet seg av et rikt fargespekter, er for å understreke at verden er fargerik og variert, som i den betydning av at verden består av mange folkeslag og kulturer. I boka ser vi også variasjon gjennom å bruke både rammer og åpen kant på bildet. Rammene er med på å samle, mens når det ikke er rammer er det mer fokus på selve handlingene som skjer i bildet. Denne variasjonen oppleves som spennende. Fortellingen fortelles gjennom en allvitende tredjepersonsforteller, med både ytre og indre perspektiv. Vi får vite hva som skjer gjennom dialog og handling som beskriver det ytre, men også de indre tankene som vi ser på vedlegg 3a der vi får vite frosken tenker, uten at han sier det høyt. Perspektivet ligger hos frosken, det er han leseren skal identifisere seg med, men det er realtivt lang distanse mellom leser og forteller. Som vi har sett er dette en bok som tar opp et tema som kan være ømt for mange, og det er en klar norm i boka: en skal ikke skue hunden på hårene. Den impliserte forfatteren sier noe om dette. Vi må være åpne for det verden ha å by på, som vi har sett frosken er. Folk kan være annerledes enn oss selv, og likevel ha mye å tilby. Dette sier oss noe om at kultur er relativt, og kognitivt skapte størrelser som er skapt av mennesket. Hva det er som binder oss sammen kan være ulikt, men det vi vet er at når en gruppe skapes, så skaper det enhet og kan gi trygghet, men samtidig som et "vi" skapes, skapes også noen "andre" (Hylland Eriksen). Frosken og den framande er med på å utfordre en streng tanke om at "vi" er en konstant størrelse og klarer det, også for barnlige lesere. Dette gjøres da distanse er skapt gjennom å bruke dyr som karakterer. En kan samtale om dette når man leser boken, og dermed skape forståelse og mening ut fra bokens tematikk som barna kan relatere til sin egen verden. Jeg mener dette er en svært vellykket flerkulturell bok for barn.

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver?

Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? Hva kjennetegner 2. kl assingers leseferdigheter slik dette blir kartlagt i nasjonale kartleggings prøver? En analyse Andreas Bråthen Masteroppgave i pedagogikk Ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning

Innholdsfortegnelse: PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Side 1: Innholdsfortegnelse. Side 2: Innledning Innholdsfortegnelse: Side 1: Innholdsfortegnelse Side 2: Innledning Side 2: Rammebetingelser Side 3: Høytlesing i barnehagen Side 6: Metode og resultat Side 8: Kartlegging Side 9: Hva er blitt gjort i

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt

Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen. Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen Skrive godt Skrive godt Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Mars 2010 Forfattere: Ragnhild Ørstavik Geir Stene-Larsen

Detaljer

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen?

PC i skolen. - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? PC i skolen - Verktøy eller krykke? Hva er elevers syn på databruk i den videregående skolen? Camilla Louise Aag Sjursen Siri Tuft Isdahl VG3, 2008 Bergen Handelsgymnasium Forord F orskningsrapporten PC

Detaljer

Retten til å være meg

Retten til å være meg Retten til å være meg Innledning Introduksjonspakken til Våre rettigheter, vårt ansvar kommer med disse tankene rundt temaet retten til å være meg: Hver enkelt menneske er en unik person. Mange ting, slik

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Matematikk på småskoletrinnet

Matematikk på småskoletrinnet Bokmål Kartlegging av matematikkforståelse Matematikk på småskoletrinnet Kartlegging av matematikkforståelse Bjørnar Alseth Matematikk på småskoletrinnet Utdanningsdirektoratet 1998 Trykk: GAN Grafisk

Detaljer

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter

Veiledning. Morsmål for språklige minoriteter Veiledning Morsmål for språklige minoriteter Innhold 1. Innledning... 3 2. Hva sier loven?... 5 Rett til tilpasset opplæring... 5 Organisering i grupper... 6 Elever ved privatskoler... 6 3. Flerspråklighet

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Livet med Gullbilletten?

Livet med Gullbilletten? Holbergprisen i skolen 2014 Livet med Gullbilletten? Muligheter og utfordringer for unge voksne som kom alene til Norge som mindreårig Luisa Van den Bergh, Katrine Jakobsen og Johanne F. Ullestad Langhaugen

Detaljer

Ungdommer i Røde Kors Flyktningeguide. Hvordan kommuniserer de?

Ungdommer i Røde Kors Flyktningeguide. Hvordan kommuniserer de? SEVU Ungdommer i Røde Kors Flyktningeguide Hvordan kommuniserer de? Gabriel Ernesto Romero Semesteroppgave våren 2007 Norge som innvandringsland 2/ etnisitet, kjønn og kommunikasjon SEVU -UiB Veileder:

Detaljer

Kulturelle forberedelser til internasjonale operasjoner

Kulturelle forberedelser til internasjonale operasjoner Ugradert Luftkrigsskolen HOVEDOPPGAVE LKSK II/2 Modul VI Kulturelle forberedelser til internasjonale operasjoner Skrevet av: Therese Schmitz Kull Luftkrigsskolen 26-MARS BERIKTIGELSE De meninger og konklusjoner

Detaljer

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER

Respekt. Samarbeid mellom hjem og skole. Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Samarbeid mellom hjem og skole Av Elsa Westergård og Hildegunn Fandrem STATLIG SPESIALPEDAGOGISK KOMPETANSESENTER Respektprogrammet Innhold Om Respekt...3 Litt om forfatterne...3 Innledning... 4 Respektprogrammet...5

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Frafall i den videregående skolen

Frafall i den videregående skolen Frafall i den videregående skolen Det 11. skoleår et hinder i søken etter mening? Hva skjer i møtet mellom det 11. skoleår og den fenomenologiske kropp? Hva vil dette ha å si for elevens søken etter mening,

Detaljer

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE

BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE BACHELOROPPGAVE I TANNPLEIE Kan SDT teori og Piagets læringsteori brukes i et undervisningsopplegg i en barnehage for å bevisstgjøre barn på egen tannhelse? KULL 2008-2011 TANNPLEIERUTDANNINGEN, DET ODONTOLOGISKE

Detaljer

Språk, identitet og personlighetsutvikling

Språk, identitet og personlighetsutvikling 70 Kapittel 1 Hvor viktig er språket når du er sammen med venner? På hvilken måte bruker du språket når du løser et problem?? Hvordan kan et godt utviklet språk hjelpe mennesker når de har problemer av

Detaljer

Leser nynorskelever bedre bokmål enn nynorsk? En analyse av Carlstensprøvens to utgaver for 8. klasse

Leser nynorskelever bedre bokmål enn nynorsk? En analyse av Carlstensprøvens to utgaver for 8. klasse Leser nynorskelever bedre bokmål enn nynorsk? En analyse av Carlstensprøvens to utgaver for 8. klasse Av Briten Russdal-Hamre På min skole er det tradisjon for å gjennomføre en kartleggingsprøve i lesing

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK

Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Cecilie Lønn Opp og fram! for deg som lærer norsk på mellomnivå Nivå B1 ARBEIDSBOK Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2012 ISBN 978-82-519-2898-4

Detaljer