Oppgave 1a. Mellomspråk. Elevtekstanalyse. Elementnivået. Ordnivået

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgave 1a. Mellomspråk. Elevtekstanalyse. Elementnivået. Ordnivået"

Transkript

1 Oppgave 1a I denne elevtekstanalysen vil alle nivå i teksten kommenteres, men i ulik grad. Jeg har funnet mest å kommentere på ordnivå og tekstnivå. Først vil jeg skrive litt om hva som kjenner mellomspråk, deretter vil jeg analysere elevteksten og til sist vil jeg si noe om hvilket nivå denne eleven befinner seg på. Mellomspråk En person som har et annet førstespråk enn norsk, vil i en overgangsfase ha et andrespråk som er preget av førstespråket, både i lydinventar, aksent, syntaks, morforlogi og så videre. På vei mot et godt andrespråk, vil dette kalles mellomspråk. Det som kjennetegner dette språket er at det ofte er kontekstavhengig og det er preget av flere leksikalske ord enn grammatiske ord, dessuten vil det i starten være flere rotord, enn sammensetninger, avledninger og bøyde ord. Ordtilfanget er gjerne begrenset og overekstensjon er svært vanlig. Det vil si at en bruker et ord som erstatning for et annet, gjerne flere ord i samme kategori. For eksempel kan en bruke ordet gå som erstatning for flere ord som har med forflytning å gjøre: å reise, å løpe, å fly, å kjøre og så videre. Underekstensjon er også vanlig, det vil si å unngå skrivemåter som oppleves som vanskelige, ved å skrive på en annen måte. Flerformeri og feil er noe en finner endel av i varierende grad. Det vil si at en jobber mer ulike deler av språket på samme tid, og en kan noen ganger skrive riktig, andre ganger feil, selv i samme tekst. Feila en gjør kan være både av typen som forstyrrer forståelsen, og de som ikke gjør det. Ord en skriver læres ofte som helheter, såkalt holistisk læring. Dette preger språket på den måten at selv om et ord er skrevet riktig, så vil ikke nødvendigvis forståelsen ligge bak det, og ordet kan brukes feil i mange sammenhenger. Setningene er ofte mer preget av sideordning enn underordning. Dessuten finner en ofte svake forbindelser i teksten, og språket har ofte en enklere stil. Elevtekstanalyse Elementnivået På dette nivået er det ikke mye å påpeke. Eleven skriver ortografisk, det ser en blant annet på tiktig vokallengde og dobbel konsonant, stumme bokstaver og lydstridige ord. Det eneste sporet av fonologisk skrift er på linje 11: forde. Dette ordet ender på e i stedet for i, og kan være preget av uttalen. Mange steder sier man /fårdi/, men i enkelte dialekter ender ordet på /e/. Ellers er lydstridige ord skrevet riktig ortografisk, for eksempel : for, gode, og, fattige. Likevel er teksten preget av mange lydrette ord, noe som gjør det lettere for eleven å skrive riktig. Dette kan være et tegn på underekstensjon. Eleven gjør konsekvent riktig når det kommer til stor forbokstav, og eleven er flink til å bruke punktum riktig. Hun mangler et punktum på linje 5 etter tenner. Det kan bare være en forglemmelse. Hun har brukt kolon i linje 4, noe som ikke nødvendigvis trenger å være der, men jeg ville ikke påpekt det som feil. Det som er positivt er at hun prøver det ut. Hun kan bli flinkere til å bruke komma pi leddsetninger, og der en pause ville vært naturlig, for eksempel i linje 8 mellom år og eller, i linje 6 mellom tannlege og må. Ordnivået På ordnivå er det endel å påpeke. Når det kommer til ordenheten har eleven god kontroll. Hun bruker i all hovedsak mellomrom der hun skal, og hun har skjønt at den sammenhengende talen er delt opp i enheter. Hun har to feil når det kommer til særskriving: tannlege skolen (linje () og og så (linje 12). Ellers har hun lite sammensetninger, og de hun har, mistenker jeg at er lært holistisk, for eksempel tannlege og videregående. Eleven har endel å vinne på å utvikle ordforrådet sitt, og viser noen steder

2 overekstensjon. For eksempel på linje 5 der hun skriver sette nye tenner. Der mangler hun ordet gebiss eller krone (usikker på hva hun mener), og velger i stedet ordet tenner som er fellestrekk for temaet. Andre ord hun kunne ha bytta ut for å få et mer presist språk er stor (linje 2) der hun kan skrive voksen, pusser, der hun kan skrive rense og tetter, der hun kan skrive fylle (linje 4). Dette er førfaglige ord, og eleven kunne dratt nytte av en samtale i forkant for å hente frem erfaringer hos seg selv og andre, eller undersøkelse på internett eller lignende for å utvide vokabularet om temaet. Dette er ord som er spesifikke for temaet, og som ikke nødvendigvis en jevnaldrende ville brukt heller. Eleven har noen feil når det kommer til det morfologiske. Hun har kommet forbi det stadiet hvor hun bare bruker rotord, og bøyer substantiv i både tall og bestemthet. Hun skriver på linje 13: "de fattige mennesker". Her kunne hun ha skrevet enten i ubestemt form "hjelpe fattige mennesker" eller i bestemt form: "hjelpe de fattige menneskene". Her blander hun ubestemt og bestemt form. Eleven blander ulike tempus. Det som er vanlig er å først mestre infinitv og presensform av verbene, deretter preteritum, og presens og preteritum perfektum. Eleven skriver både i futurum (linje 1 og 2), presens (linje 4, 5, 8, 11 og 14), infinitiv (6, 7, 9, 10, halve 12 og 13) Sånn sett bruker eleven enkle tempusformer, men likevel passer det å bruke de valgte formene da hun skriver generelt om hva yrket går ut på slik det er i dag, og hva hun tror om det. Hun kunne ha skrevet annerledes på linje 14 der hun skriver: "Jeg tjener godt...". Hun jobber ikke som tannlege i dag, og kan derfor ikke skrive i presensform som hun gjør. Hun kunne ha skrevet i presens futurum: "Jeg kommer til å tjene godt", eller å skrive om setningen til generell form: "Man tjener godt". Eleven har god kontroll på bruk av og og å. Dette viser hun best på linje 13 der hun skriver "og hjelpe", som er en presensform der det ville vært naturlig å skrive "å hjelpe", men siden det er en oppramsing (hun kan både reise og hjelpe) bruker hun og, som er riktig. Dette viser god forståelse, men hun mangler et og i oppramsinga mellom de to siste elementene på linje 5. Hun kunne ha brukt flere grammatiske ord, for eksempel en preposisjon på linje 5: "sette på/inn nye tenner", og teksten er sentrert rundt leksikalske ord. Ellers har hun lite bruk av adjektiv, kun på linje 10: gode. Det hun har, har hun bøyd riktig i ubestemt form, flertall. Hun har ellers to måtesadverb: gøy (linje 12) og godt (linje 14). Hun kunne med fordel ha byttet disse ut med andre adverb, og brukt flere beskrivende adjektiv og adverb for å bygge ut verb og substantivfrasene. Det gjør teksten variert og mer fargerik. Setningsnivå Eleven bruker både sideordning og underordning i leddsetninger. Leddsetningen på linje 12 og 13 er bundet sammen med konjunksjonen og. Leddsetningen på linje 11 og 12 er bundet sammen med subjunksjonen fordi (skrevet forde). Det er bra at hun prøver seg på underordning, men kan oppmuntres til å fortsette med det, gjerne ved å bruke flere subjunksjoner som derfor, så, eller som og så videre. Eleven mestrer inversjon! Teksten har flest standardsetninger (s-v-x), (linje 3, 4-5, 8, 11-12, 14), men hun bruker riktig inversjon på linje 1, 2, 6-7, 9-10, Dette er veldig bra, og hun gjør det riktig konsekvent. Ellers har hun variasjon i forfeltet, i de fleste setningene der hun bruker inversjon, linje: 2, 6 og De to sistnevnte setningene bruker hun samme strategi for å starte setningen: "for å bli tannlege". Dette tyder på at hun prøver ut å variere setningene, men at hun trenger flere strategier og måter å gjøre det på.

3 Tekstnivå På tekstnivå kan det sies noen om setningskoblinger og referansekoblinger. Jeg skrev om bruk av subjunksjoner og konjunskjoner som blir brukt som setningskoblere, og vil derfor gå over til referansekoblingene. Hun viser god forståelse av referansekobling. I linje 3 skriver hun jobben, som refererer tilbake til jobben som tannlege hun skriver om i linje 2. I linje 4 og 5 utelater hun å skrive noe om i hvilken jobb man kan bore, pusse og så videre, men det er heller ikke nødvendig da vi har fått opplyst om yrket det handler om. Når vi kommer til linje 6 passer det likevel å nevne nevne tannlege igjen, for å forklare hvorfor det er tannlegeskolen en må gå på, men hun kunne også ha valgt å skrive noe som: "Først må jeg gå på...". Hun nevner tannlegeskole både i slutten av linje 7 og på linje 8. Men det er nødvendig, for om hun hadde skrevet: "den tar 4 år.." hadde vi ikke visst om det var videregående- eller tannlegeskolen det var snakk om. På linje 9 og 10 utelater hun å skrive hvor hun må få gode karakterer, da vi forstår at det handler om å komme inn på tannlegeskolen, da hun akkurat har nevnt dette.på linje 11 skiver hun "dette yrket", og hun skriver "det er gøy" på linje 12, og viser dermed tilbake til jobben som tannlege hun har skrevet om tidligere. Overskriften starter hun med en referansekobling: "dette", som vi ikke har noen forutsetning for å forstå hva handler om. Likevel vil jeg si at hun kan bruke det, da vi forstår at vi vil bli presentert for hva "dette" er i følgende tekst. Det skaper en viss nysgjerrighet hos leseren. Eleven har ikke skrevet en særlig lang tekst, til å gå i sjette klasse, og det er derfor mindre naturlig å bruke mye avsnitt. Da vil det bare vært en til to setninger i hvert avsnitt. Hun ender ofte en setning midt på en linje, for så å ta et linjeskift før hun starter på neste. Det er noe hun med lite instruksjon endre på for å gjøre teksten bedre. Komposisjonsmessig synes jeg teksten er relativt god. Hun beskriver først hva teksten handler om gjennom overskriften, nemlig hva hun vil bli, deretter utvider hun ved å si at yrket er tannlege. Det vil jeg si er en god innledning. Deretter skriver hun generelt om yrket, og hva det innebærer, for så å gå over på hva som må til for å bli tannlege. Til slutt skriver hun noe om årsaken til at hun har valgt dette yrket. Dette er en mer subjektiv mening som passer å komme etter man har presentert det generelle. Det jeg savner er en god avslutning. Det er noe mange elever, også de svakere elevene med norsk som førstespråk, sliter med. Det handler om at de ofte bruker mye krefter på å skrive selve hovedteksten, og har gjerne ingen plan for skrivinga. Når de da kommer til slutten er de slitne, og ønsker gjerne å bli ferdige. Dette handler ofte om motivasjon, men også om hva fokuset for skrivinga er, og om eleven får god veiledning underveis og har mulighet til å bearbeide teksten i etterkant. Tekst i kontekst Vi vet lite om omstendighetene rundt denne skriveoppgaven, om det er gjort noe for og etterarbeid. Derfor synes jeg det er vanskelig å si noe om hvor kontekstavhengig den er. Teksten viser ikke tegn på å ha blitt skrevet til for eksempel et bilde eller lignende. Det vil si at den antagelig er ganske kontekstuavhengig, men oppgaven er mindre kognitiv krevende enn det ville være å skrive om noe en ikke hadde et personlig forhold til. Da refererer jeg til Cummins reviderte modell, som skiller mellom 4 ulike typer nivå å skrive på når det kommer til kontekstavhengighet og kognitivt vanskelighetsgrad. Målgruppen er antageligvis læreren eller medelevene, men likevel skriver hun slik at dette er en tekst også utenforstående ville forstå. Sjangermessig er det en sakprega tekst hn skriver. Hun skriver konkret og prøver seg på faglige termer, selv om de kunne ha vært enda mer presise, som nevnt under ordnivået. Hun skriver uten å legge for mye vekt på følelser, og holder seg til saken. Dette er bra.

4 Språkfase Språkfasen en elev befinner seg på er ikke lett å si helt bastant. En elev kan være god på noe, og være mindre utviklet på andre områder. Dessuten kan eleven, som sagt tidligere, ha flerformeri, og feil kan dessuten være et tegn på utvikling og utprøving. Ut i fra elevtekstanalysen vil jeg si at eleven befinner seg på utbyggingsstadiet når det kommer til ordnivå på grunn av at hun mangler endel ord, og er noe usikker på hvordan enkelte ord bøyes, lener seg mest på de leksikalske ordene og kan bygge ut setningene mer. På tekstnivå skriver hun relativt kort, og mangler noe når det kommer til avsnitt og linjebruk. Dessuten virker det som om hun bruker de enkleste verbtidene. På de andre nivåene vil jeg si at hun nærmer seg jevnaldringslikt språk. Hun skriver så og si feilfritt ortografisk, og er god på tegnbruk. Dessuten varierer hun setningsoppbygningen og har god komposisjon på teksten, med unntak av en manglende avslutning. Men det må sies at selv om hun har bodd i Norge i seks år, har hun på enkelt områder ikke kommet lengre enn utbyggerspråket. Det kan ha sammenheng med at hun kom til Norge i det skolen startet opp, og at hun dermed ikke har fått skolegang på sitt eget språk, da eventuelt her i Norge på en mottaksskole eller lignende. Til tross for disse antakelsene vil jeg si at det kan være vanskelig å bedømme hvordan selve koblingene i hjernen fungerer, og tankeverktøyet hun bruker for å skrive. Dette sier jeg på grunnlag av Cummins isfjellmodell som sier noe om at overflatetrekkene vi ser ved de ulike språkene er ikke nok for å bedømme hvordan hjernen fungerer. Dessuten vet vi også at det ut fra forskning er påvist at elever som får bruke sin helhetlige språkkompetanse, gjør det bedre enn elever som for eksempel kun lærer norsk. Vi vet også at i den norske skolen i dag annerkjennes flerspråklighet på et normativt nivå, for eksempel i Stortingsmelding nr. 23, språk bygger broer, men ikke i praksis. I praksis får en kun morsmålsopplæring som et verktøy for å følge med i norsk undervisning. Dessuten er det lite samarbeid mellom morsmålslærer og lærer som underviser i grunnleggende norsk for språklige minoriteter/norsk. Dette gjør at elever ikke får benyttet sin helhetlige språkkompetanse, og det er påvist gjennom forskning at flerspråklige elever blir dårligere gjennom våre undervisningsopplegg (Bloom). Men utenom dette mener jeg at denne eleven klarer seg godt, men har en stor jobb foran seg for å komme opp på likt nivå som elever med norsk som førstespråk før ungdomsskolen. Særlig når det kommer til ordforråd. På ungdomsskolen er det mye større faglig press og om språket ikke er godt nok er det svært lett å henge etter. Oppgave 2a Frosken og den framande er en bildebok som tematiserer et kulturmøte og det flerkulturelle samnfunnet. Jeg vil i denne oppgaven fokusere på kulturmøte og en flerkulturell livssituasjon gjennom å si noe om bokas tematikk og form. Bildebok som sjanger og flerkulturell litteratur Jeg har presentert Frosken og den framande som en bildebok, men hva er definisjonen på en bildebok? I følge Mjør er det en bok som har minst et bilde på hvert oppslag. Den består av både verbaltekst og bilde, der begge fungerer sammen og hver for seg, for å få frem budskapet i teksten. I denne boken møter vi fem dyr, som vi kan si er antromorfiserte. Det vil si at det er dyr som ha mennesklige egenskaper. De er alle samme størrelse (selv om en rotte er mye mindre enn en gris i virkeligheten), de kan snakke, har på seg klær og så videre. Dette er en måte å tilnærme seg barneleseren på for å skape distanse mellom han og et vanskelig tema.

5 Vi kan også si at denne boken faller inn under kategorien flerkulturell litteratur. I følge Anne Skaret er det ulike typer av dette. Vi finner mange eksempler på litteratur som kun viser frem det flerkulturelle, kanskje gjennom en fremmedspråklig biperson, uten å tematisere flerkulturalitet. Vi har en til type littertur som ikke tematiserer det flerkulturelle, men som viser frem en annen kultur. Det kan for eksempel være en bok som handler om Asia, eller et eventyr fra et annet land. Den siste typen er den som tematiserer flerkulturalitet, og av den er det to varianter: den som skildrer et kulturmøte og den som handler om et flerkulturelt samfunn. Frosken og den framande kan sies å være i den siste kategorien, men jeg vil si at den både handler om et kulturmøte der en oppleves som en "inntrenger" i en kultur, men den problematiserer også det flerkulturelle samfunnet ved å ta opp de negative holdningene enkelte kan ha på grunnlag av fordommer. Dessuten sier den noe om hva som skal til for å være godtatt i et samfunn. Tematikk Tenngart skriver endel om postkolonialisme, som handler om hvordan Vesten har marginalisert fremmede kulturer gjennom blant annet kolonialisering, og forsvart dette med å skape distanse og å hevde at den hvite mann er overordna den svarte. Bhaba har et uttrykk som handler om mimicry, som er en følge av dette. Den sorte mann kan ta på seg en "hvit maske" og etterligne den hvite mann, legge fra seg sin væremåte, sin kultur, sitt språk for å ligne og ikke bli trykket ned. På grunn av den sorte huden vil han i bunn og grunn aldri klare dette helt og holdent. Jeg vil si at Frosken og den framande i noen grad viser frem de postkoloniale holdningene gjennom at de som er annerledes ikke hører hjemme her, at de blir sett ned på og ikke er like gode som de som hører til innenfor en kultur. Hylland eriksen: kultur er relativt, for at noen skal være vi, må andre stå utenfor, en gruppe skaper en samlende enhet og identitet, men stenger noen utenfor. Frosken og den framande handler om en rotte som ankommer et sted. Der blir han møtt med blandede reaksjoner, både åpenhet og skepsis i ulik grad. Frosken er den som er mest åpen, kanskje basert på en naivitet og mindre viten om verden enn for eksempel haren. Frosken kan sies å ha en "ethics of infinite hospitality" som handler om at alle er velkommen, som kraft i å være et menneske som alle andre. Haren derimot er også åpen for at rotta skal være velkommen, men må følge visse regler for å gjøre seg fortjent til hospitaliteten, en "politics of finite hospitality". Han sier at han ikke har stjelt materialer han bygger et sted å bo med, men at han rettmessig har tatt de, og kan derfor få lov til å bli. Grisen derimot har stor frykt for det fremmede og har fordommer mot den fremmede rotta, og kaller han sjofel. Dette sies han på grunnlag av en antagelse om at rotter generelt er både frekke og late. Dette er til tross for at frosken sier han ser både snill og vennlig ut. Han kan sies å ha en forestilling om stedsmonogami, og at man skal holde seg til der man hører hjemme, og utenforstående har ingen rett til å få være en del av fellesskapet. En slik måte å tenke på kan kalles fundamentalistisk, og bygger på en essenialistsik identitetsforsåelse (Hylland Eriksen). Han driver med huslige ting, lager mat og vasker og representerer det tradisjonelle i samfunnet. Motsatsen er en konstruktivistisk identitetsforståelse som handler om at identitet er noe som forandrer seg hele veien, og som endrer seg på grunnlag av ulike påvirkninger. Denne måten å tenke på henger sammen med en tanke om plasspolygami. Rotta kan sies å tenke på denne måten. Han er en verdensvant kosmopolitt som kan snakke flere språk, og som reiser fordi han vil det. En anne form for plasspolygami er de som reiser på grunn av krig eller nød, men det er ikke tilfellet her. Anda viser også de samme holdningene som grisen, men i mindre grad. Han er en av de som så ofte følger etter de andres meninger, og kanskje ikke tenker så mye om hva han mener selv. Han er en av de som velger enkleste løsning i frykt for å stikke seg ut, men som kan vise seg å være feil. Det som skjer etterhvert er at rotta viser seg å komme til unsetning når grisens hus brenner ned. Han

6 slukker brannen, han er en kløpper på å bygge opp huset igjen og etterhvert. Han gjør seg fortjent til tillit som nevnt tidligere. Da snut både grisen, haren og anda, og sammen med frosken og rotta lever de sammen i fred og fordragelighet. De nyter hverandres ulikheter, og liker å høre på rottas spennende historier. Oppslaget vedlegg 3c viser en situasjon rundt et måltid. Måltidet er ofte brukt som et samlende element. Vi ser på oppslaget at frosken er plassert i midten som et samlende element med åpne armer. På samme måte som han har tatt i mot rotta: med åpne armer. Når rotta har fått innpass i deres kultur og verden, bestemmer han seg for å forlate. Han vil videre. Til tross for at vi har sett en positiv utvikling hos de andre, som etterhvert har endret sine holdninger til han, vil han nå ut for å oppleve nye deler av verden. Men også hos han ser vi en utvikling. Vi ser en ambivalens mellom det å forlate og det å bli. Han sier at han kanskje kommer tilbake for å bygge en bro over elva senere. Han har utviklet seg til å bare ville reise, og til å muligvis vede tilbake til sine venner, og til å ta vare på det faste og trygge. "Å bygge bro" kan sies å være en metafor for det rotta har klart, å forbinde dette stedets stengte grenser, til resten av verden. Han har utvidet de andres hosisont med han historie og uvante væremåte, og kanskje åpnet opp for at de kan få nye bekjentskap om noen andre velger å komme. Med andre ord har han gjort verden deres mindre. Vi ser en tendens Beck har vist oss om risikosamfunnet. Gjennom nåtidens informasjonsflyt åpnes grensene, og vi kommer hverandre nærmere. På godt og vondt. Det innebærer ny informasjon og erfaring, men det skaper også en risiko. Form I en bildebok er det mange elementer som skaper den samlede teksten. Parateksten spiller også en rolle i forståelsen, det vil si for eksempel forsiden, tittelbladet, innsideperm, vaskeseddelen og så videre. Her ser vi at innsidepermen, både baksiden og framsiden viser bilde av det samme: Rotten som er på vei. Når vi ser på retningen ser vi at han er på vei mot høyre, inn i handlingen på framsiden, og på baksiden er det fremdeles mot høyre, men på vei ut av handlingen. Vi ser en horisontal retning, og jeg vil si at dette er et eksempel på sirkelkomposisjon. Fortellingen biter seg i halen, selv om dette ikke er verbalisert. Videre vil jeg si at anslaget starter med å presentere en verden, for så å presentere et problem. Deretter ser vi en utvidelse av dette når grisen ikke annerkjenner rotta. "Point of no return" ser vi når rotta hjelper grisen med å redde og bygge opp huset, og vendepunktet når han blir godtatt i samfunnet. Resolusjonen kommer når da rotta bestemmer seg for å reise, men der vi ser at holdninger har endret seg både hos han og de andre. Vennskap er bygd og synet på flerkulturalitet har endret seg. Boken følger med andre ord en klassisk komposisjon og spenningsoppbygging. Mjør presenterer ulike måter verbaltekst og bilde kan spille sammen på i en bildebok gjennom tre ulike prinsipp: det gjentagende prinsippet der bildene sier det samme som verbalteksten, uten å utdype de, det komplementære prinsippet der bilde og verbaltekst utfyller hverandre og kommer med ulik informasjon og det tolkende prinsippet der man må tolke både bilde og tekst for å forstå teksten. Jeg vil si at vi i denne boken ser mest av det komplmentære prisippet der vi får ulik informasjon fra bilde og verbaltekst. Det kan jeg si på grunnlag av vedlegg 3c som jeg snakket om tidligere. Der kan vi tolke kroppsspråk og komposisjon i bilde som utdyper verbalteksten. Vi ser også det gjentagende prinsippet på vedlegg 3b der vi ikke får mye ny informasjon i verken bilde eller verbaltekst der vi ser rotta arbeide godt og snekrer. Vi får mer informasjon om tid, hva som skjer før og etter akkurat denne hendelsen, blant annet at han bader i elva etterpå.

7 Fargene brukt i boka er klare og varierte. Noen bøker, ofte de som er er laget etter det tolkende prinsippet bruker ofte litt duse eller brutte farger, og der er gjerne farge brukt på grunnlag av sin symbolske betydning. Det finner jeg lite av i denne boken, og tror det er for å fenge et yngre publikum enn svært tolkende bøker kan nå. Her ser vi at tingene er gjengitt med de fargene de egentlig har, i forenklet tilstand, vel å merke. På en måte kan det tenkes at grunnen til at forfatteren har benyttet seg av et rikt fargespekter, er for å understreke at verden er fargerik og variert, som i den betydning av at verden består av mange folkeslag og kulturer. I boka ser vi også variasjon gjennom å bruke både rammer og åpen kant på bildet. Rammene er med på å samle, mens når det ikke er rammer er det mer fokus på selve handlingene som skjer i bildet. Denne variasjonen oppleves som spennende. Fortellingen fortelles gjennom en allvitende tredjepersonsforteller, med både ytre og indre perspektiv. Vi får vite hva som skjer gjennom dialog og handling som beskriver det ytre, men også de indre tankene som vi ser på vedlegg 3a der vi får vite frosken tenker, uten at han sier det høyt. Perspektivet ligger hos frosken, det er han leseren skal identifisere seg med, men det er realtivt lang distanse mellom leser og forteller. Som vi har sett er dette en bok som tar opp et tema som kan være ømt for mange, og det er en klar norm i boka: en skal ikke skue hunden på hårene. Den impliserte forfatteren sier noe om dette. Vi må være åpne for det verden ha å by på, som vi har sett frosken er. Folk kan være annerledes enn oss selv, og likevel ha mye å tilby. Dette sier oss noe om at kultur er relativt, og kognitivt skapte størrelser som er skapt av mennesket. Hva det er som binder oss sammen kan være ulikt, men det vi vet er at når en gruppe skapes, så skaper det enhet og kan gi trygghet, men samtidig som et "vi" skapes, skapes også noen "andre" (Hylland Eriksen). Frosken og den framande er med på å utfordre en streng tanke om at "vi" er en konstant størrelse og klarer det, også for barnlige lesere. Dette gjøres da distanse er skapt gjennom å bruke dyr som karakterer. En kan samtale om dette når man leser boken, og dermed skape forståelse og mening ut fra bokens tematikk som barna kan relatere til sin egen verden. Jeg mener dette er en svært vellykket flerkulturell bok for barn.

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Analyse av elevtekst

Analyse av elevtekst Analyse av elevtekst Beskrivelse av teksten: Teksten er en kort historie om og av ei jente, som forteller om noe selvopplevd.. Historien handler om faren hennes som fikk vondt i foten og i armen, og som

Detaljer

Vurdering for læring. Oktober 2013 Læringsdagene i Alta. Line Tyrdal

Vurdering for læring. Oktober 2013 Læringsdagene i Alta. Line Tyrdal Vurdering for læring Oktober 2013 Læringsdagene i Alta Line Tyrdal Line Tyrdal 2013 Sarah Hva gjør Sarah i stand til å snakke slik hun gjør? Hvilke elementer fra vurdering for læring kjenner dere igjen

Detaljer

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut å tolke noveller Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen de har, og begrunne dine egne

Detaljer

Enkel beskrivelse av somali

Enkel beskrivelse av somali Enkel beskrivelse av somali Både kunnskaper om andrespråksutvikling, om trekk ved elevers morsmål og om norsk språkstruktur er til god nytte i undervisningen. Slike kunnskaper gjør at læreren lettere forstår

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke likheter

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Fagplan i engelsk 7. trinn

Fagplan i engelsk 7. trinn Fagplan i engelsk 7. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål Chapter 1 Stairs 7 Eleven skal kunne: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I NORSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014 2015 Periode 1: - UKE 34 UKE 39 - Uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding. -

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 10. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34 UKE 39 Kunne utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket. Kunne undersøke

Detaljer

Årsplan 2016/2017 Norsk 6. trinn. Læreverk: Zeppelin språkbok 6 Zeppelin lesebok 6 Zeppelin arbeidsbok til språkbok Zeppelin arbeidsbok til lesebok 6

Årsplan 2016/2017 Norsk 6. trinn. Læreverk: Zeppelin språkbok 6 Zeppelin lesebok 6 Zeppelin arbeidsbok til språkbok Zeppelin arbeidsbok til lesebok 6 Årsplan 2016/2017 Norsk 6. trinn Læreverk: Zeppelin språkbok 6 Zeppelin lesebok 6 Zeppelin arbeidsbok til språkbok Zeppelin arbeidsbok til lesebok 6 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser

Detaljer

Vurderingskriterier Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking

Vurderingskriterier Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking Vurderingskriterier Skrivesenteret har utviklet vurderingskriterier for skriving for mellom- og ungdomstrinnene. Disse kalles «mestringsnivåbeskrivelser», eller «MNB-16». MNB-16 inkluderer fem vurderingsområder:

Detaljer

Å tolke noveller. Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag

Å tolke noveller. Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Å tolke noveller Jostein Christensen og Asbjørn Odin Aag Oppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Kunne delta i enkle, spontane samtalesituasjoner. Bruke språkets alfabet og tegn. Bruke grunnleggende

Detaljer

Fagplan i norsk 7. trinn

Fagplan i norsk 7. trinn Fagplan i norsk 7. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål læreverk Skriftlige tekster Bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen Muntlige

Detaljer

Modelltekst som inspirasjon til å skrive egne bøker

Modelltekst som inspirasjon til å skrive egne bøker Modelltekst som inspirasjon til å skrive egne bøker - vurdering gjennom dialog underveis i en skriveprosess Skriving med de yngste elevene bør bestå av mange små skriveprosesser som ledes av læreren. Vurdering

Detaljer

Vurderingsområder og nivåbeskrivelser

Vurderingsområder og nivåbeskrivelser Vurderingsområder og nivåbeskrivelser Rolf Fasting, dosent i spesialpedagogikk, HIOA. rolf@fasting@hioa.no Slide 1 Formålet med prosjektets fase I, og da spesielt: hva er det vi ønsker å vite noe om? Hva

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I SPANSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: 34-39 Kunne delta i enkle, spontane samtalesituasjoner. Bruke språkets alfabet og tegn. Bruke grunnleggende

Detaljer

GRAMMATIKK. birgit.walter@stavanger.kommune.no

GRAMMATIKK. birgit.walter@stavanger.kommune.no Ingrid Værum Larsen GRAMMATIKK. ingrid.verum.larsen@stavanger.kommune.no birgit.walter@stavanger.kommune.no HVEM ER DERE? Kontaktlærere? Faglærere? I norsk? SNO? Barnetrinn/ungdomstrinn? Hvor mye grammatikk

Detaljer

FLERSPRÅKLIGE ELEVER I KLASSEN ELLER I SNO KURS 5: OM KARTLEGGING AV SPRÅKKOMPETANSE HOS FLERSPRÅKLIGE ELEVER

FLERSPRÅKLIGE ELEVER I KLASSEN ELLER I SNO KURS 5: OM KARTLEGGING AV SPRÅKKOMPETANSE HOS FLERSPRÅKLIGE ELEVER FLERSPRÅKLIGE ELEVER I KLASSEN ELLER I SNO KURS 5: OM KARTLEGGING AV SPRÅKKOMPETANSE HOS FLERSPRÅKLIGE ELEVER 5. APRIL 2016, 14.00-15.00 PROGRAM 14.00-15.00 Oppbygging av UDIRs Kartleggingsmateriell:

Detaljer

Vurdering FOR læring. Fra mål og kriterier til refleksjon og læring. Line Tyrdal. 24.september

Vurdering FOR læring. Fra mål og kriterier til refleksjon og læring. Line Tyrdal. 24.september Vurdering FOR læring Fra mål og kriterier til refleksjon og læring Line Tyrdal 24.september Sarah Hva gjør Sarah i stand til å snakke slik hun gjør? Hvordan? Når? Hvem? VURDERINGS- KULTUR Hvorfor? Hvordan

Detaljer

Vurdering for læring. Oktober 2014 Læringsdagene i Alta. Line Tyrdal

Vurdering for læring. Oktober 2014 Læringsdagene i Alta. Line Tyrdal Vurdering for læring Oktober 2014 Læringsdagene i Alta Line Tyrdal Sarah Hva gjør Sarah i stand til å snakke slik hun gjør? Hvilke elementer fra vurdering for læring kjenner dere igjen her? Mål Tenkning,

Detaljer

Læringsstrategi Tankekart Nøkkelord Understrekning

Læringsstrategi Tankekart Nøkkelord Understrekning Antall uker 2-3 Klar tale! Side 11-25 i Fabel Nynorsk grammatikk side 59-93 Tankekart Nøkkelord Understrekning Lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster Presentere

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Uke/ period e TEMA Kompetansemål KL-06 Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Læremiddel Innhold / emner / lærebok / ressurs / tips / metode (TPO, læringsstrategi,

Detaljer

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I SPANSK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne SPRÅKLÆRING LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne lære nye spanske

Detaljer

Lesestund. Samtale om tekst, bilde og konkreter, på norsk og eventuelt på morsmål

Lesestund. Samtale om tekst, bilde og konkreter, på norsk og eventuelt på morsmål Lesestund. Samtale om tekst, bilde og konkreter, på norsk og eventuelt på morsmål L er 5 år, gått i barnehagen siste år Situasjonsbeskrivelse Hvem er til stede? Hvor skjer det? Hva leses/fortelles? Hvordan

Detaljer

Satsingsområder: Lesing, skriving og regning Tilpasset opplæring Digital kompetanse

Satsingsområder: Lesing, skriving og regning Tilpasset opplæring Digital kompetanse 7. Trinn Fag: NORSK VÅR 2016 Satsingsområder: Lesing, skriving og regning Tilpasset opplæring Digital kompetanse Grunnleggende ferdigheter å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese å kunne regne å kunne

Detaljer

Den gretne marihøna. Mål med undervisningsopplegget: Elevene skal kunne:

Den gretne marihøna. Mål med undervisningsopplegget: Elevene skal kunne: Den gretne marihøna Dette undervisningsopplegget kan gjennomføres mot slutten av skoleåret på 1. trinn. Da har elevene lært seg alle bokstavene, og de har erfaring med å skrive tekster. Opplegget kan også

Detaljer

5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 2

5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 2 1 5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 2 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: opptre i ulike roller gjennom dramaaktiviteter, opplesing og presentasjon uttrykke og grunngi

Detaljer

UKEPLAN UKE 34 UKE: 34 DATO: GRUPPE: E

UKEPLAN UKE 34 UKE: 34 DATO: GRUPPE: E UKEPLAN UKE 34 UKE: 34 DATO: 22.-26.08.16 GRUPPE: E Ukens tema: Norsk: Vi leser 2 Ukas ord 2: Ord som rimer (is, ris, gris, bur, sur, mur) Grammatikk: * Alfabetet: Konsonanter og vokaler. * Verb * Substantiv

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok - et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 2. trinn Delt av Anne Kathrine Nedrebø Hadland, student på Lesing 2 Lesesenteret Universitetet

Detaljer

Nærlese. lekser. skriftlig språk. Jeg vet hva sammensatte tekster er.

Nærlese. lekser. skriftlig språk. Jeg vet hva sammensatte tekster er. Lesekurs sammensatte tekster Bli kjent i lærebøkene Uke gi eksempler på noen likheter Jeg kan finne fram i bøkene ved å Nærlese Vurdering av og forskjeller mellom muntlig og bruke innholdsoversikt og Lete-lese

Detaljer

Kulturendring og motivasjon i klasserommet. praktiske undervisningsopplegg

Kulturendring og motivasjon i klasserommet. praktiske undervisningsopplegg Kulturendring og motivasjon i klasserommet praktiske undervisningsopplegg Oppgave 1 Husk ordene. Hvor mange ord husker du? Tegn en påfugl Hvilke følelser ble vekket? Prestasjonsangst Mestringsglede Sinne

Detaljer

Vurdering FOR læring. 30.01.2012 Charlotte Duesund

Vurdering FOR læring. 30.01.2012 Charlotte Duesund Vurdering FOR læring MÅL FOR DAGEN: Jeg kan skape liv i læringsmålene Jeg kan utarbeide kriterier på ulike måter Jeg kan gi ulike former for tilbakemelding Jeg kan bruke den informasjonen jeg får i videre

Detaljer

Sigrunn Askland (UiA)

Sigrunn Askland (UiA) Grammatikkundervisningens rolle i spansk som fremmedspråk i norsk skole. -Resultater fra en undersøkelse. Sigrunn Askland (UiA) sigrunn.askland@uia.no 5. FELLES SPRÅKL ÆRERDAG 2017 LØRDAG 1. APRIL 2017

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

Foreldrestøtte i leseutviklingen

Foreldrestøtte i leseutviklingen Foreldrestøtte i leseutviklingen Barnet ditt har behov for at dere hjemme gir dem veiledning og støtte i leseutviklingen. Det er ikke lett å vite hva en konkret kan gjøre for å hjelpe, men her er noen

Detaljer

med sammenheng og forståelse. dagene i uka. - Samtale om sanger, regler fra fortid og nåtid. - Variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving.

med sammenheng og forståelse. dagene i uka. - Samtale om sanger, regler fra fortid og nåtid. - Variere ordvalg og setningsbygning i egen skriving. Halvårsplan i norsk våren 2017 Bogafjell skole Ukenummer: Tema: Kompetansemål fra Kunnskapsløftet. Læringsmål for perioden. Elevene skal kunne: 1 Kap 24: Ukedagene - Kunne lese tekster av ulike typer -

Detaljer

Verbets tider til A-1

Verbets tider til A-1 Perfektum brukes for å fortelle om noe som har skjedd. Men den sier ikke når. Vi står i presens og forteller bare hva som har skjedd Verbets tider til A-1 Vi befinner oss alltid i presens når vi snakker

Detaljer

Vite hva sakprosa er du leser. Vite hva dikt kan handle om ser for deg når

Vite hva sakprosa er du leser. Vite hva dikt kan handle om ser for deg når ÅRSPLAN NORSK, 5.klasse, FROSTA SKOLE, skoleåret 2016/2017 KAPITTEL SJANGER LESERIKET TALERIKET SPRÅKRIKET SKRIVERIKET ANTALL UKER MÅL A-BOKA (Ordriket) 1 Hva er en Finn Si meningen Synonymer, Skriv til

Detaljer

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3 1 4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON forstå noe svensk og dansk tale samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon bruke et egnet ordforråd til å samtale

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Sommerfortelling skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende

Detaljer

KORT REPETISJON AV ORDSTILLING:

KORT REPETISJON AV ORDSTILLING: KORT REPETISJON AV ORDSTILLING: HOVEDSETNINGER Vanlig ordstilling: Subjekt Verbal Objekt (SVO) Verbal alltid står på plass N2!!!! (V-2) Ikke glem inversjon om det står noe annet enn subjekt på første plass!

Detaljer

Uke Fagemne Læringsmål Arbeidsmåte Vurdering

Uke Fagemne Læringsmål Arbeidsmåte Vurdering Miland skole 2015-16. Årsplan i norsk for 5. trinn. Seks timer per uke. Lærer: Bjørn Ove Kjennvold. Lærebøker: Safari 5, Agora 5, Agora Øvebok, Medio A og Snipp. Digitale ressurser: Forlagets webside,

Detaljer

UNDERVISNINGSOPPLEGG I NORSK

UNDERVISNINGSOPPLEGG I NORSK Den gretne marihøna Dette undervisningsopplegget i skriving er gjennomført mot slutten av skoleåret på 1.trinn. Da har elevene lært seg alle bokstavene, og de har erfaring med å skrive tekster. Opplegget

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn til måloppnåelse:

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Periode 1: UKE 34-39. Kompetansemål: Kjennetegn til måloppnåelse: Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Presentere ulike emner muntlig SKOLEÅR 2015-2016

Detaljer

VURDERINGER AV EKSEMPELSVAR TIL NORSKPRØVE, DELPRØVE I SKRIFTLIG FRAMSTILLING NIVÅ A1 A2

VURDERINGER AV EKSEMPELSVAR TIL NORSKPRØVE, DELPRØVE I SKRIFTLIG FRAMSTILLING NIVÅ A1 A2 1 NIVÅ A1 A2 Eksempeltekst 1 Oppgave 1, Skrive melding: Kandidaten svarer på oppgaven og skriver ved hjelp av enkle setninger og fraser en kort og enkel e-post om hva han/hun skal gjøre i helgen. Oppgave

Detaljer

Norsk minigrammatikk bokmål

Norsk minigrammatikk bokmål Norsk minigrammatikk bokmål Ordklassene Substantiv Adjektiv Artikler Pronomen Tallord Verb Adverb Konjunksjoner Preposisjoner Interjeksjoner ORDKLASSENE Den norske grammatikken inneholder ti ordklasser:

Detaljer

NO-149 1 Norsk - emne 4: Innføring i norsk som andrespråk og kulturkunnskap

NO-149 1 Norsk - emne 4: Innføring i norsk som andrespråk og kulturkunnskap NO-149 1 Norsk - emne 4: Innføring i norsk som andrespråk og kulturkunnskap Kandidat-ID: 7219 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 NO-149 02/12-2015 Flervalg Automatisk poengsum Levert 2 NO-149, H15,

Detaljer

Forslag til analyse av læreplanen i fremmedspråk, nivå 1. (1. utkast)

Forslag til analyse av læreplanen i fremmedspråk, nivå 1. (1. utkast) Forslag til analyse av læreplanen i fremmedspråk, nivå 1. (1. utkast) Utarbeidet av Hilde Paaske-Knauer, Anne Rebekka Øiseth og Olav Gåsemyr Myking ved Bjørkelangen vgs. Kommentarer og forslag til endringer

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

NORSK 1.periode Ukene 34-40

NORSK 1.periode Ukene 34-40 NORSK 1.periode Ukene 34-40 3.trinn MÅL FRA LKO6 KJENNETEGN PÅ MÃLoPPNÅELsE VURDERINGSFORM Begynnende måloppnåelse Middels måloppnåelse Høy måloppnåelse kommunikas'lon Lytte etter, gjenfortelle, forklare

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE 34-39

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR Periode 1: UKE 34-39 Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I TYSK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Undersøke likheter og ulikheter mellom morsmålet og det nye språket og utnytte dette i egen språklæring

Detaljer

Uke: 5 Navn: Gruppe: G

Uke: 5 Navn: Gruppe: G Uke: 5 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Astrid Lindgren Aktiviteter og interesser Lærebok: «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Fagmål: Jeg kan skrive en presentasjon av ei bok jeg har lest. Jeg

Detaljer

Norsk 5. kl

Norsk 5. kl Antall timer pr uke: 5,5 timer Lærere: Marianne Fjose og Eva Ternstein Læreverk: Teigen/Sunne/Brovold/Bjørndal/Aslam: Salto 5A Elevbok, Gyldendal undervisning Teigen/Sunne/Brovold/Bjørndal/Aslam: Salto

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

Lokal læreplan norsk 7. trinn

Lokal læreplan norsk 7. trinn Lokal læreplan norsk 7. trinn Lærebok: Zeppelin Språkbok, Lesebok, Lesebok 7+ og tilhørende arbeidsbøker Antall uker 2 Uke 34-36 Lær å lære Nøkkelord BISON Venn-diagram (Samskjema) Sammendrag Tankekart

Detaljer

Sensurveiledning. Isjenta. Skriv en narratologisk analyse med vekt på sammenhengen mellom innhold og form.

Sensurveiledning. Isjenta. Skriv en narratologisk analyse med vekt på sammenhengen mellom innhold og form. Sensurveiledning Oppgave 1 (50%) Isjenta. Skriv en narratologisk analyse med vekt på sammenhengen mellom innhold og form. Her er det helheten av analysen som blir vurdert. Som minstekrav må kandidaten

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16 ÅRSPLAN I NORSK 8. klasse 2015/ 16 LÆREVERK: Kontekst (Gyldendal norsk Forlag) - Basisbok - Grammatikk og rettskriving - Nynorskboka Nettsiden: www.gyldendal.no/kontekst Kontekst tekster1 + div. kopier

Detaljer

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk Plan i norsk 2014/2015 Følger læreverket Zeppelin Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk 35-36 Læresamtale sammendrag Lære ulike læringsstrategier. Bli bevisst egne

Detaljer

Fagplan i norsk 4. trinn

Fagplan i norsk 4. trinn Fagplan i norsk 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 34-35 Muntlige tekster Samhandle med andre gjennom lek,dramatisering,samtal e og diskusjoner og praktisere regler

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Læringsmål for trinnet: Kva skal elevane lære, kunne, mestre innanfor kompetansemålet Eleven Skal Kunne

Læringsmål for trinnet: Kva skal elevane lære, kunne, mestre innanfor kompetansemålet Eleven Skal Kunne FAGPLAN I ENGELSK FOR 7. ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 7. ÅRSTRINN Språklæring 1. Identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter. Kappitel Chapter 1 Tema:

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

BESTEMT ELLER UBESTEMT FORM?

BESTEMT ELLER UBESTEMT FORM? BESTEMT ELLER UBESTEMT FORM? Substantivene kan være i bestemt eller ubestemt form på norsk. Vi har noen absolutte regler for hvilken form vi skal bruke, men tre viktige distinksjoner hjelper oss også når

Detaljer

Klasse. Uke 11 - Reise Mars Navn:

Klasse. Uke 11 - Reise Mars Navn: Klasse H Uke 11 - Reise 14. - 18. Mars - 2016 Navn: Arbeidsplan Mandag 1. Se supernytt 2. Repetisjon 3. Dele ut ukeplanen 4. Øveord/verb - tavleundervisning 5. Lese - Norsk start Tirsdag 1. Se supernytt

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 35 MAL ÅRSPLAN I NORSK FOR 6. TRINN 2014/15. Utarbeidet av: Kristiane Danielsen Læreverk: Zeppelin språkbok med arbeidsbok. Zeppelin lesebok med arbeidsbok. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE

Detaljer

Oppgaver knyttet til filmen

Oppgaver knyttet til filmen Mål Barnehage Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna - lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne - videreutvikler sin begrepsforståelse

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene»

Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Etterarbeid til forestillingen «Frosk er Frosk sammen og alene» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Del II, Øvelser, er

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Lesekurs i praksis. Oppgaver på «Nivå 2» Vigdis Refsahl

Lesekurs i praksis. Oppgaver på «Nivå 2» Vigdis Refsahl 1 Lesekurs i praksis Oppgaver på «Nivå 2» Vigdis Refsahl Dette heftet må brukes sammen med: Teori Når lesing er vanskelig» og Praksis oppgaver på «Nivå 1» Oppgavene på «Nivå 2» innføres gradvis når elevene

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013

Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012/2013 Fag: Norsk År: 2012/2013 Trinn: 3.trinn Lærer: Therese Hermansen og Monica S Brunvoll Uke Hovedtema Kompetansemål Delmål/ukens læringsmål Arbeidsmetode

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 7. trinn 2015-16 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med skriftlige oppgaver innen sjangeren sakprosa/fagtekst og skjønnlitterære tekster. På

Detaljer

SNO HVA ER LUREST Å JOBBE MED? HVORDAN JOBBE?

SNO HVA ER LUREST Å JOBBE MED? HVORDAN JOBBE? Ingen fasit! Kom med innspill. SNO HVA ER LUREST Å JOBBE MED? HVORDAN JOBBE? høsten 2016 Forberede eleven til det som blir tema i klassen i neste uke Skape førforståelse Hva er målet i SNO timen? Jobbe

Detaljer

Årsplan i norsk med Zeppelin 6

Årsplan i norsk med Zeppelin 6 Bli kjent med språkboka og lesebøkene 1 Lesekurs (Lesebok 6 s. 7 29) s. 00 Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste s. 85 Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt

Detaljer

FAGPLAN I NORSK FOR 7. TRINN HØSTEN 2016

FAGPLAN I NORSK FOR 7. TRINN HØSTEN 2016 FAGPLAN I NORSK FOR 7. TRINN HØSTEN 06 a Kap Side a 5 6 Vite hvordan språket ble til 8 9 Rettskriving Og/å Lydlike ord 0 5 Rettskriving og 8 9 0 46 59 5 4 + 6 60 7 4 Vite hva språk er og hvordan det har

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Lokal læreplan i norsk 10

Lokal læreplan i norsk 10 Lokal læreplan i norsk 10 -Romanen -Rep. nynorsk: substantiv, adjektiv - samtale om form, innhold og formål i litteratur, teater og film og framføre tolkende opplesing og dramatisering - lese og analysere

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: SLS Astrid Lindgren Trinn: 6. klasse Tidsramme: Fire uker ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Kom i gang veiledning

Kom i gang veiledning Brukerveiledning Kom i gang veiledning PCS kommunikasjonstavle Art.nr 461333 Rev A NO 2 Innhold 1. PCS kommunikasjonstavle... 5 2. Beskrivelse av sidene i PCS kommunikasjonstavle... 6 Tavle: beskrivelse

Detaljer

NORSKPRØVEN 2014 ny muntlig prøve. Sett inn sted, dato og foredragsholder Kurs i vurdering av ny muntlig prøve, i regi av Vox

NORSKPRØVEN 2014 ny muntlig prøve. Sett inn sted, dato og foredragsholder Kurs i vurdering av ny muntlig prøve, i regi av Vox NORSKPRØVEN 2014 ny muntlig prøve Sett inn sted, dato og foredragsholder Kurs i vurdering av ny muntlig prøve, i regi av Vox Innhold Teoretisk innledning Hva er muntlige språkferdigheter? Utfordringer

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013 ENGELSK kjennetegn på måloppnåelse NUS HOVEDOMRÅDE Språklæring: 1. bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk 2. kommentere eget arbeid med å lære

Detaljer

Lokal læreplan. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 5 Fag: Norsk Utarbeidet av: Harald, Camilla, Carsten. Karl Johans Minne skole. Grunnleggende ferdigheter

Lokal læreplan. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 5 Fag: Norsk Utarbeidet av: Harald, Camilla, Carsten. Karl Johans Minne skole. Grunnleggende ferdigheter Lokal læreplan Skoleåret: 2015/16 Trinn: 5 Fag: Norsk Utarbeidet av: Harald, Camilla, Carsten Uke Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse Tema Grunnleggende ferdigheter Arbeidsmetode,

Detaljer

Å skrive brev. Læringsmål med kjennetegn på måloppnåelse. Læringsmål: Å skrive kort og brev. Du er i gang Du er på god vei Du har kommet langt

Å skrive brev. Læringsmål med kjennetegn på måloppnåelse. Læringsmål: Å skrive kort og brev. Du er i gang Du er på god vei Du har kommet langt Å skrive brev Oppgave 10 og I mål-oppgave i kapittel 1 «Send en hilsen» Å skrive kort og brev Skrive sted, tid, åpningshilsen og underskrift Skrive en innledning, en hoveddel og en avslutning Jeg greier

Detaljer

Årsplan i norsk med Zeppelin 6

Årsplan i norsk med Zeppelin 6 Bli kjent med språkboka og lesebøkene s. 4 Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside

Detaljer

Årsplan i norsk 2017/2018

Årsplan i norsk 2017/2018 Årsplan i norsk 2017/2018 Uke Tema: Kunnskapsløftet sier: Innhold i timene: Kompetansemål: Læringsmål: Grunnleggende : 34-36 Kap. 1 Lær å lære opptre i ulike roller gjennom drama, opplesing og presentasjon

Detaljer

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger

Grammatikk Adverb. Forteller oss noe nytt om ord eller setninger Side 1 av 10 Tekst og filosofiske spørsmål: Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 20. november 2003 Forteller oss noe nytt om ord eller setninger er navnet på en rekke småord i språket som forteller oss noe om

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Om å utvikle sjangerkompetanse i skriving. Kathrine Wegge

Om å utvikle sjangerkompetanse i skriving. Kathrine Wegge Om å utvikle sjangerkompetanse i skriving Kathrine Wegge Å kunne uttrykke seg skriftlig- en verktøykasse må til! Stadig flere yrkesgrupper sitter foran dataskjermen Man må kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer