ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1"

Transkript

1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1

2 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt godt. Planen er retningsgivende, samtidig som den skal være åpen og fleksibel nok til å kunne ta hensyn til innspill fra barn og foreldre gjennom året. Årsplanen beskriver derfor ikke innholdet i det pedagogiske arbeidet i detalj. Personalet lager månedsplaner og planer for enkelte aktiviteter, der det pedagogiske arbeidet blir nærmere konkretisert. Hvarnes barnehage er en del av Hvarnes skole og barnehage. Barnehageåret 2014/15 har vi en utvidet barnegruppe i vår 1- avdelingsbarnehage, for barn i alderen 0-6 år. Styrer i Hvarnes barnehage er også rektor på skolen og SFO-leder. Vi satser på samhandling med skole/sfo der dette er naturlig. Vi har en personalgruppe med lang erfaring og stor kompetanse. Lokalmiljø og nærområder står i fokus i Hvarnes Barnehage. Ta imot barnets uttrykk, La det gjøre inntrykk, Før du uttaler deg! KONTAKT INFO: MOBIL TELEFON DIREKTE TIL BARNEHAGEN: Telefon Inger Styrvold, styrer: / styrer: HJEMMESIDE: Brannmenn, brannbil og «Flambært» kom på besøk til Hvarnes barnehage. Side 2

3 ANSATTE I HVARNES BARNEHAGE: Barnehagestyrer Inger Styrvold 35 % stilling Pedagogisk leder June A. Alfheim 100 % Pedagogisk leder Irene Nordkvelde 100 % Assistent Tove Lise Holt 100 % Assistent Habiba Andreassen 100 % Assistent Marita Skjelbred 100 % LOV OM BARNEHAGER 1 FORMÅL Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Hvarnes barnehage har ikke vedtektsfestet særlig formål i henhold til barnehageloven 1a. Side 3

4 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER Rammeplanen gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet. Vi vil i denne årsplan beskrive hvordan vi jobber med rammeplanen i Hvarnes barnehage. BAKGRUNN FOR VÅRT ARBEID I Hvarnes barnehage velger vi mål, satsningsområder og arbeidsmetoder med utgangspunkt i; Lov om barnehager Rammeplan for barnehagen St.melding nr. 16, 27 og 41. Strategidokument for Larvik kommune Virksomhetsplan Vedtekter og tjenestebeskrivelse Kvalitet i oppvekst Larvik kommunes kultur skal være preget av NÆRhet til hverandre og innbyggerne At vi er nysgjerrig på å finne de beste løsninger At vi er ærlige i samspill med hverandre, innbyggerne og samarbeidspartnere At vi er rause i møte med hverandre, innbyggerne og samarbeidspartnerne VERDIER OG REGLER I HVARNES BARNEHAGE Reglene våre: RAUSHET Vi tar vare på hverandre ÅPENHET Vi venter på tur SAMARBEID Vi snakker sammen når vi er uenige Vi hører på hverandre Vi tar vare på tinga våre Verdigrunnlaget vil bli ivaretatt ved at sosial kompetanse og ved at vennskap går som en rød tråd gjennom hele barnehageåret. Sosial kompetanse handler om samspill mellom mennesker Et sosialt kompetent barn, er et barn som lykkes i å omgås andre. Sosial kompetanse er en egenskap som er viktig å ha med seg videre i livet Sosial kompetanse er en egenskap det er viktig for barn å ha for å få venner. Hvarnes barnehage startet i januar 2014 med implementering av HelART, som metode i arbeidet med sosial kompetanse. Side 4

5 HOVEDMÅL FOR HVARNES BARNEHAGE Vi skal gi barna gode hverdager med aktiviteter og utfordringer, slik at barna får oppleve mestringsglede i vår barnehage. RESPEKT VENNSKAP TRYGGHET ANERKJENNELSE HVARNES BARNEHAGE GLEDE OG HUMOR MESTRING MEDVIRKNING UTFORDRING OMSORG DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Side 5

6 Barn har rett til omsorg og nærhet. For barnehagen er det en primæroppgave å gi omsorg og nærhet og sørge for at barna ut fra alder og individuelle forutsetninger blir møtt med lydhørhet, innlevelse og vilje til samspill. Barnehagen skal gi rom for barns utøvelse av empati og omsorg i hverdagen. Barn kan uttrykke seg på mange måter i lek, og leken har en selvskreven og viktig plass i barnehagen. Barnehagen skal bidra til den gode barndommen ved å gi alle barn muligheter for lek. Leken har betydning for barns trivsel og som en grunnleggende livs- og læringsform. I barnehagen skal barna få oppleve lek både som egenverdi og som grunnlag for læring og allsidig utvikling. Læring skal foregå i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet og være nært sammenvevd med omsorg, lek og danning. De fleste barn har barnehageerfaring før de begynner på skolen. Det er derfor viktig å sørge for helhet og sammenheng i omsorgs- og læringstilbudet. Barnehagen skal være retningsgivende for den brede kompetansen det enkelte barn senere skal videreutvikle i opplæringen. Samtidig skal barnet selv ha mulighet for å søke erfaringer og opplevelser alene og i samspill med andre. Gjennom utforsking og samtale skaffer barn seg kunnskap og innsikt på mange områder. Vi legger til rette for omsorg, lek og læring gjennom: Gi nok tid, ro og rom for lek Tilby materiell og utstyr som kan brukes til lek, og gi nye impulser Ta utgangspunkt i barnets interesser Presentere barna for nye opplevelser og ny kunnskap gjennom prosjekter, tema, turer ol. Gripe fatt i barnas innspill og interesser, og ta disse et steg videre. Oppfordrer, og veileder, til selvstendig tankegang og problemløsning. Vi er rollemodeller - barna gjør som vi gjør. Vi ser hvert enkelt barn og anerkjenner det for den det er (rose, oppmuntre, legge til rette for utfordringer og mestring i hverdagen). Vi skaper trygghet gjennom omsorg (handler om tid, tilby et fang eller ei hand) hjelpe, vise og veilede, sette grenser og være tydelige). Vi legger til rette for forutsigbare hverdager med faste rutiner og struktur. Se; «spindelvev» Side 6

7 SPRÅKLIG KOMPETANSE Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Vår oppgave er å legge vekt på et språkstimulerende miljø, ved å inspirere barna til å bruke språket i alle situasjoner. Vi har fokus på språkstimulering i samlinger, lek, aktiviteter og i den daglige samtalen med og samværet. Vi jobber bl.a med et opplegg som er laget for barnehager Snakkepakken. Her henter vi temaer, materiell og ideer. Opplegget er laget for å brukes både til samling og aktiviteter. Materiellet byttes ut hver måned. Hovedprinsippene i Snakkepakken er: SE HØRE OG GJØRE! Det siste med å gjøre er en viktig del, det er bevist at barn og voksne, lærer best av å gjøre. Vi følger handlingsplan for god gruppeledelse, handlingsplan for god relasjonsbygging, plan for arbeid med sosial kompetanse, og tiltaksplan mot mobbing. Arbeidet vårt er forankret i Språkbølgen 0-16 år. Språkbølgen er en plan for språkstimulering og lese- og skriveopplæring. Planen gjelder for alle skoler og barnehager i Larvik kommune. SOSIAL KOMPETANSE Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter, og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Vi har stort fokus på det sosiale, relasjoner og mestring. For oss handler hverdagen i stor grad om å se, høre og anerkjenne hvert barn i barnehagen. Vi vet at det er helt avgjørende å lykkes på dette området. Måten vi møter barna på legger grunnlaget for trivsel, mestring, utvikling og læring. Vår jobb er å skape gode hverdager for barna, gjør barnehagen til et godt sted å være og et godt sted å lære. Ellers bruker mye tid i hverdagen på: Vennskap og relasjoner mellom barn og mellom barn og voksne. Å hjelpe hverandre. Å inkludere andre i leken. Hvordan løse konflikter. Høflighetsfraser; takk, kan jeg/du?, hei, ha det osv. Selvstendighetstrening: kle på seg selv, holde orden på tinga sine, rydde det man har brukt, før man starter noe nytt, avslutte påbegynte oppgaver, motta og følge opp beskjeder. Klare seg på do (elgene). Eks klær/sko/tøy mest mulig praktisk for barna, sånn at det er lettere mestrer. Side 7

8 MEDVIRKNING Barn har rett til å uttrykke seg og påvirke sitt liv i barnehagen. Både kroppslig og språklig gir barn uttrykk for hvordan de har det, og personalet må kunne lytte og tolke. Barn må erfare tydelige og ansvarsfulle voksne som tar hensyn til hele barnegruppa. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barn og personalet, og mellom personalet og foreldrene. Det handler om å sette sine egne spor, gjøre sine egne valg og erfaringer og få en bekreftelse! LIKESTILLING, LIKEVERD OG MANGFOLD. Likestilling, likeverd og mangfold skal ligge til grunn for all læring og pedagogisk virksomhet i barnehagen. Målet om at gutter og jenter skal ha like muligheter, betyr ikke at vi skal viske ut forskjellene mellom kjønnene. Det handler om hvordan barna blir møtt. Det handler om at alle skal ha lik mulighet til å delta i forskjellige aktiviteter, og at voksne ikke skal tillegge barn egenskaper fordi de er gutter, jenter eller ut fra den bakgrunn det enkelte barn har. Slik er det i vår barnehage: - Alle er like mye verd, og alle har rett til å være forskjellig. - Alle blir bekreftet hver dag på en positiv måte uten at det er kjønnsrelatert. - Alle tiltales med navn - Alle får mulighet til å reflektere over likheter og ulikheter - Alle har like muligheter til å bli sett og hørt - Alle barn får uttrykke og øve på følelsene glad, lei seg, sint og redd. - Alle oppmuntres til å delta i alle aktiviteter i barnehagen og til å ta utradisjonelle roller. - Personalet har metoder for å fordele den tiden barna har ordet, slik at alle får øve på å gi og ta plass. - Personalet reflekterer over egne holdninger og praksis. - Alle barns identitet blir ivaretatt. Side 8

9 RAMMEPLANENS FAGOMRÅDER Rammeplanen inneholder 7 ulike fagområder, og gir føringer for hvordan barnehagen skal arbeide med disse. Lek, kreativitet, glede, humor og omsorg er en rød tråd i arbeidet vårt med barna. Hvert fagområde dekker et vidt læringsbegrep, og fagområdene glir over i hverandre og blir brukt på en helhetlig måte. Vår oppgave er å støtte barna i deres nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær, samt å gi dem utfordringer med utgangspunkt i deres interesser, kunnskaper og ferdigheter. Side 9

10 KOMMUNIKASJON, SPRÅK, TEKST Rammeplanen sier bl.a. at barnehagen skal bidra til at barna: Lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd Bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær Skal få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping Lytter til lyder og rytme i språket og bli fortrolige med symboler som tallsiffer og bokstaver Blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m. VI JOBBER MED FAGOMRÅDET PÅ FØLGENDE MÅTE; Alder Mål Eksempel på metode 1-2 år Bli kjent med lyder og rytmer Bli kjent med enkle bøker, sanger, bilder, rim og regler Gi barna mulighet til å observere, lytte og erfare. Sette ord på ting. Ha framme bilde- og pekebøker. Bruke enkle sanger, rim og regler. 2 3 år 3 4 år 4-5 år Lytte til lyder og rytme i språket. Bli kjent med enkle rim og regler Bli kjent med sangleker Bli kjent med enkle eventyr Begrepsinnlæring Kunne lytte til hverandre og ta imot beskjeder. Øve seg på å få oppmerksomhet og til å snakke i en gruppe. Bli kjent med symboler bokstaver og tall Lære seg lengre eventyr og sanger. Få kjennskap til medier Øve seg i å lytte og skille ut lyder. Stimulerer til rollelek. Ha fremme bøker med enkel tekst, og rim og regle bøker. Eks: Dyra på bondegården Gi rolleleken et stort handlingsrom Barna får mulighet til å stå fram i samlingsstund etc. Benytte bøker med mer sammenhengende tekst Spille spill. Alf Prøysen sine sanger Lage veggavis Bruke ipad 5 6 år Kunne gjenfortelle og skape en tekst. Skriveforberedelser Kjenne igjen bokstaver og tallsiffer Gjenkjenne lyder Spille brettspill Metodisk opplegg som vi benytter: «Snakkepakken», «Språksprell», samlingsstund, Biblioteket Dramatisere eventyr/fortellinger, gjerne selvdiktede. Benytte ulikt førskolemateriell, terningspill etc. Klappe stavelser Lage rimeord I samtale med barna oppfordrer de voksne barna til å fortelle, sette ord på følelser og å løse konflikter ved å bruke språket Høytlesning av fortsettelsesbøker uten bilder. Bøker som utgangspunkt for sosial refleksjon. Side 10

11 KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Rammeplanen sier bl.a. at barnehagen skal bidra til at barna: Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider Utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og få en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen Utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige Får kunnskap om menneskekroppen, samt forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold. VI JOBBER MED FAGOMRÅDET PÅ FØLGENDE MÅTE; Alder Mål Eksempel på metode 1-2 år 2 3 år Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Kroppsbeherskelse Videreutvikle grov- og fin motorikk Få kjennskap til ulik mat og drikke, smak og konsistens Få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser. Friluftsliv og uteliv til ulike årstider Kunne drikke og spise selvstendig Legge til rette for at barnet kan bevege seg, og oppleve lek i variert terreng. Gi barnet et miljø med vekt på leker tilpasset barnets alderstrinn og utviklingsbehov. Erfare bevegelse på ulike typer underlag. Gå og krype i bakker, og ulendt terreng. Leke med ball, og danse til musikk. Benytte bevegelses leker og sanger. 3 4 år 4-5 år Utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp, og for at alle er forskjellige. Styrke selvfølelse ved å mestre nye motoriske utfordringer Få kunnskap om menneskekroppen, og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold Utvikle glede ved å bruke naturen til 5 6 år utforskning og kroppslige utfordringer. Få en forståelse av hvordan en bruker, og samtidig tar vare på miljøet og naturen Metodisk opplegg som vi benytter: Vi bruker uteområdet, nærområdet og Hallen Bli kjent med meg selv og egen familie. Bli kjent med at vi er ulike og at andre kan ha andre familie sammensetninger. Øve på trehjulssykkel, klatre, balansere, rutsje, bygge med ulike typer klosser. Bekrefte barnet når det mestrer motoriske ferdigheter. Bli mer kjent med, og lære om egen kropp, samt vite hvordan den fungerer. Ha fokus på sansene og hvilken betydning de har for oss i hverdagen. Fokus på vær og påkledning i forhold til været. Fokus på sunne måltider Bruke naturen som inspirasjon til allsidig og kreativ lek. Ha fokus på å ta vare på naturen. (Benytte samme ildsted, slukke bål, samle sammen søppel og ta med hjem osv. ) Lage mat ute. Side 11

12 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Rammeplanen sier bl.a. at barnehagen skal bidra til at barna: Utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk Styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede Utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet Utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form, for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama, samt oppleve at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse. VI JOBBER MED FAGOMRÅDET PÅ FØLGENDE MÅTE; Alder Mål Eksempel på metode 1-2 år Gi barna erfaring med musikk Bli kjent med ulikt formingsmateriell Gi barna mulighet for å uttrykke seg estetisk Lytte til ulik musikk og sang Bruke fargeblyanter, fingermaling, plastelina. Myke og harde ting Formingsaktiviteter og bevegelse til musikk 2 3 år 3 4 år 4-5 år 5 6 år Gi barna erfaring med musikk, dans og drama. Bli kjent med enkle sangleker og instrumenter. Lære fargene. Bli kjent med formingsmateriell som utfordrer skapergleden Gi barna erfaring med film, teater, musikalske opptredener. Lære sangleker Bli kjent med kunst som utfordrer skapergleden Få kjennskap til instrumenter og rytmer Gi barna erfaring med kunst Gi barna erfaring med kulturminner i nærområdet Gi barna kjennskap til at det finnes ulike kulturer Gi barna glede av å skape og utfordre fantasien Bevege seg til musikk, delta i enkle rollespill. Synge Bruke lerret, stoff, pensler, svamp, ruller, trykk osv. Ulike typer fargestifter og maling. Forme ting Film dag, dramatisere eventyr, besøk av musiker. Se på bilder til forskjellige kunstnere. Lage bilder for å bearbeide inntrykk. Lytte og prøve å spille selv Se på bilder til forskjellige kunstnere. Lage bilder for å bearbeide inntrykk. Være delaktig i å lage en kunstutstilling Side 12

13 NATUR, MILJØ, TEKNIKK Rammeplanen sier bl.a.at barnehagen skal bidra til at barna: Barna skal oppleve naturen og undring over naturens mangfoldighet Opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Får erfaringer med, og kunnskaper om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon Lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen Erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og i hverdagslivet. VI JOBBER MED FAGOMRÅDET PÅ FØLGENDE MÅTE; Alder Mål Eksempel på metode 1-2 år 2 3 år Bli kjent med husdyrene Bli kjent med uteområdet i barnehagen Bli glad i å være ute i naturen Lære navn på blomster Bli kjent med nærmiljøet til barnehagen Få erfaring med konstruksjonslek Lek med dyr Være mye ute Voksnes trivsel og glede over naturopplevelser smitter over på barna, men følg barnas tempo Samtale, bilder og ved å finne blomstene når en er på tur Gå på tur! Lytte til lyder, kjenn og lek med vann. 3 4 år 4-5 år 5 6 år Gi barna erfaring med å bygge og konstruere. Gi barna erfaring med kildesortering Gi barna erfaringer med det som lever og vokser i naturen Bli kjent med nærområdet rundt barnehagen. Gi barna erfaringer med naturfenomener. Kjenne til samspill mellom dyr, natur og mennesker. Gi barna erfaring med magnetisme Bære sekk på tur Lære seg å spikke og snekre Gi barna erfaring med skogen og jordene Gi barna erfaring med «fysiske lover Bli bevisst på å verne om miljø Metodisk opplegg som vi benytter: «Miljømoro» og Larry Vik Ulike typer klosser som duplo, lego, treklosser osv. Vi sorterer papir, plast, mat og restavfall. Ta med søppel tilbake til barnehagen når vi er på tur Studere og undre oss over mark, blomster, krypdyr, fugler osv Tur til «Trollstua», «skogen», Bjerkely, Skåtan, Skåtanlia osv Måle nedbør, fryse vann, studere skyer osv Så frø, bake og lage mat selv Leke med magneter Lære å tilpasse sekkene Liten gruppe; kunnskap om håndtering av kniv og hammer Gå på tur! Hva som flyter/synker, varme/kulde, utvidelse/sammentrekking osv Gjenvinning, Side 13

14 ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Rammeplanen sier bl.a.at barnehagen skal bidra til at barna: Erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger Tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier Utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet Får innsikt i grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon og deres plass i kulturen Får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner og tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen Blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn. VI JOBBER MED FAGOMRÅDET PÅ FØLGENDE MÅTE; Alder Mål Eksempel på metode 1-2 år 2 3 år 3 4 år 4-5 år Vise hverandre omsorg Lære et bordvers Norm: Lære å hilse. Si «hei» og «ha det» Lære å ta hensyn til hverandre. Få kjennskap til høytidene jul og påske. Norm; Lære å takke for maten Lære seg å vise hverandre omtanke Lærte seg å løse konflikter Lære seg å sette seg inn i den andres situasjon Få kjennskap til Luciafeiring Voksne går foran som gode eksempler i ord og handling Snakke om å dele med hverandre og synliggjøre det Samlingsstunder Voksne går foran som gode eksempler i ord og handling Voksne går foran som gode eksempler i ord og handling. Voksne går foran som gode eksempler i ord og handling. 5 6 år Lære seg å sette egne behov til side og handle til beste for andre Voksne går foran som gode eksempler i ord og handling. Metodisk opplegg som vi benytter: Vi jobber med sosial kompetanse gjennom «HelART» Side 14

15 NÆRMILJØ OG SAMFUNN Rammeplanen sier bl.a.at barnehagen skal bidra til at barna: Utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet Erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet Opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter Blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn Utvikle forståelse for ulike tradisjoner og levesett Bli kjent med at samene er Norges urbefolkning og få kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv. VI JOBBER MED FAGOMRÅDET PÅ FØLGENDE MÅTE; Alder Mål Eksempel på metode 1-2 år 2 3 år Bli kjent og trygg i barnehagen Bli kjent med uteområdet i Hvarnes barnehage Bli kjent med tradisjoner i egen barnehage og nærmiljøet Ha primærkontakt i oppstarten. Faste rutiner i hverdagen Leke ute og inne sammen med voksne. God informasjon mellom hjem og barnehage Leke og knytte kontakt med de andre barna i barnehagen Delta i markeringen av høytider, fødselsdager og merkedager 3 4 år 4-5 år 5 6 år Bli kjent på biblioteket Få kjennskap til bakgrunn for feiring av nasjonaldagen Bli kjent med jordbruket i Hvarnes Bli kjent med andre kulturer og levesett Bli kjent med bygda Hvarnes Bli kjent med lokalhistorien Bli kjent med Hvarnes skole og SFO Besøk på biblioteket, låne bøker og delta på bokstund Gå til Bommane og se på innhøstingen Tema som omhandler andre land og kulturer. Markere FN dagen Få en forståelse av det ved å skaffe kart og sette opp nåler som viser hvor den enkelte bor. Besøke steder i nærområdet Besøke skolen før skolestart Tungt med poteter og løk Side 15

16 ANTALL, ROM, FORM Rammeplanen sier bl.a.at barnehagen skal bidra til at barna: Opplever glede over og utforske og leke med tall og former Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper Erfarer, utforsker og leker med former og mønster Erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne Erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering. VI JOBBER MED FAGOMRÅDET PÅ FØLGENDE MÅTE; Alder Mål Eksempel på metode 1-2 år 2 3 år 3 4 år 4-5 år 5 6 år Erfare plassering og organisering i barnehagen Tilegne seg gode matematiske begreper Gi barna kjennskap til telle-regler La barna oppleve glede over å utforske og leke med tall Gi barna erfaring med å sortere og klassifisere Kunne telle til fem Bli kjent med begrepene størst og minst Erfare plassering og organisering, og på den måten få utvikle sine evner til lokalisering Kunne telle til ti, og stimulere interessen for tall. Få erfaring med former; firkanter, trekanter, sirkler og rektangel Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper. Bli kjent med begrepene foran og bak, over og under, ved siden av osv Gi barna kjennskap til trapes og rombe Gi barna kjennskap til «en mengde» Oppleve glede ved å leke med tall og former Markering av faste plasser i garderoben og på stolene. Markere med bilder hvor de ulike lekene skal være. De voksne setter ord på rommene i barnehagen. Tilgjengelige leker med ulike former og størrelser, som puttekasser og baller. La barna få oppleve og sanse ulike størrelser og former i naturen Voksne som benevner matematiske begreper i hverdagen. Få bevissthet til tall og mengde gjennom å bruke kroppen som utgangspunkt (to armer, ti fingre osv) Benytte eventyr om tall og telling, og enkle rim og regler Gjennom lek med ulike materialer, spill og puslespill Rydding av leker, vite hvor de ulike tingene skal stå. La barna være delaktig i valg av turmål. Aktive voksne som formidler en bevisst holdning hvor vi går og hvor vi skal Telleregler Benytte perler, tegning, klosser og inspirere barna til å eksperimentere med ulike mønstre. Gjøre barna oppmerksomme på former i naturen og bebyggelsen i nærmiljøet. De voksne må være bevisste og bruke varierte og korrekte matematiske begreper. I matlaging: telle, måle og veie. Undring og samtale sammen med bevisste voksne Terningspill, spill på ipad, bli kjent med tallsymboler Side 16

17 PLANLEGGING Det vektlegges i Rammeplanen at barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegge, dokumentere og vurdere. Gjennomføringen av planene må være så fleksible at det er rom for spontanitet og barns medvirkning, og endringer kan gjøres på kort varsel. For å utnytte barnehagens ressurser på en best mulig måte, er det en forutsetning med god planlegging. Personalet må legge kortsiktige planer, men også se hele barnehageåret under ett. Dette barnehageåret vil det bli brukt månedsplaner i stedet for ukeplaner. Dere vil få ny plan i hylla ved hvert månedsskifte, samt at planen legges ut på hjemmesida vår. Barnehagen har 5 planleggingsdager pr barnehageår da er barnehagen stengt, og personalet bruker tiden til å planlegging, evaluering og kompetanseheving. DOKUMENTASJON Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver, og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. MÅNEDSBREV er en kort oppsummering av måneden som har gått, hva barna har vært opptatt av, og spesielle hendelser ofte fulgt av litt bilder. Nytt månedsbrev legges ved månedsplanen. SKATTEKISTA er barnets egen perm som inneholder tegninger, bilder osv, Den følger barnet fra barnehagen og videre til skolen. Tavler, utstillinger, white board og digital fotoramme er også med på å synliggjøre aktiviteter o.l. VURDERING FOR LÆRING Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende. Oppmerksomheten rettes både mot samspillet barna imellom, mellom barn og personale, mellom barn og foreldre, og barnehagens ansatte i mellom. Barnehagens arbeid skal vurderes og skriftlig gjøres i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer. Systematisk vurderingsarbeid legger grunnlaget for barnehagen som lærende organisasjon. Barnehagen som organisasjon bærer på tradisjoner, sammensatt kompetanse og taus kunnskap som er viktig for videre kvalitetsutvikling. Side 17

18 Alle Med er et observasjonsmateriell til bruk i barnehager (høst og vår) i forbindelse med foreldresamtaler. Barnet observeres innenfor følgende 6 områder: sosio-emosjonell utvikling, lek, trivsel, hverdagsaktiviteter, sansing/motorikk og språk. Å bruke Alle Med er ikke det samme som testing av barn. Personalet skal observere over tid, gjennom deltakelse i barnas hverdagsaktiviteter. Observasjonsmateriellet blir brukt med ydmykhet og respekt i forhold til det enkelte barn og dets familie. Fokus er barns mestring. DAGSRYTMEN For at barna skal få oppleve trygghet og trivsel i hverdagen, bør dagene organiseres slik at de kan etablere forventninger om hva som skal skje. Dagen bør ha en viss struktur/dagsrytme, som barna kjenner igjen, men vi følger ikke alltid dagsrytmen til punkt og prikke. Mye kan skje i løpet av en dag og vi er åpne for spontanitet og fleksibilitet. GRUPPER I Hvarnes barnehage deler vi ofte barna inn i mindre grupper. De eldste har alltid en egen førskolegruppe, som bl.a. holder på med skoleforberedende aktiviteter. Barnas egne interesser og fastsatte planer er med på å styre barnets læring, Vi tilrettelegger for læring ved å dele barnegruppen etter alder, interesse eller aktivitet KULTURSKOLE. I kulturskoletimen blir det sang, musikk, drama, rim og regler sammen med pedagog ved Larvik kulturskole. MAT I BARNEHAGEN Barna får mat i barnehagen. Vi serverer brød med forskjellig pålegg til to måltider. Til andre måltid blir det også servert frukt. En gang i uka serverer vi varm mat. Vi har melk og vann å drikke og det er fint om vi får beskjed om barnet ikke tåler melk, slik at vi heller kan gi det vann eller laktoseredusert melk i stedet. Måltidene blir lagt inn i barnehageregningen og koster 250 kr i mnd pr. barn. Side 18

19 SOVING Barn som skal sove i barnehagen gjør dette i vogn (utendørs). Vi ønsker at alle barn skal sove i vogn. Dette frigjør plass inne som barna kan ha som lekeareal, samt at alle barn har godt av frisk luft. Dette gjelder også de minste, som ofte tilbringer kortere tid ute enn de litt eldre barna. Vi har av erfaring sett at barnet får en god søvn i vogn og at det ikke sover lenger enn nødvendig, slik det kan gjøre i en seng. Dere må selv ha med vogn og sengetøy/voksipose som passer til årstiden + regntrekk og vognsele. Foreldre/foresatte er ansvarlig for vask/renhold av dette. Alle vogner tas med hjem hver dag pga renhold i barnehagen. KLÆR I BARNEHAGEN Barna trenger minst ett ekstra skift som kan ligge i barnehagen. For de minste er det fint med et par bodyer og strømper i tillegg til et helt skift. Foreldre/foresatte må sjekke barnets utstyr fra dag til dag. Manglende skift/feil utetøy er ikke moro for verken barn eller voksne, og vi gjør oppmerksom på at barnehagen ikke har skiftetøy til utlån. Barna må også ha regntøy og støvler liggende i barnehagen til enhver tid. Vi ønsker av hygieniske hensyn at alt av utetøy; regntøy, vinterdresser etc. tas med hver fredag til vask og tas med tilbake påfølgende mandag. Vi bruker innesko (spesielt høst og vinter). Sandaler er et bedre alternativ enn tøfler (støtter foten bedre og blir ikke så varm ). Alt tøy må merkes med navn, da barnehagen ikke kan ta ansvar for tøy som kommer bort. Tøy som er merket er lettere å få lagt på riktig plass også. Ikke send med barn tøy/gjenstander dere er redd skal bli ødelagt. Ungene trenger tøy som tåler å lekes i, og som dere ikke er redd skal få flekker. Merk også sutter, kosekluter, kosedyr osv. Dersom dere har behov for bestillingsskjema for merkebånd/ navnelapper og lignende kan dere ta kontakt med barnehagens personale. BURSDAGSFEIRINGER Vi ønsker å ha fokus på det enkelte barn, og derfor blir alle barns bursdager markert i barnehagen. Vi henger ut flagget, barnet får bursdagskrone og vi har bursdagssamling med fokus på barnet og barnets ønsker for samlingen. Side 19

20 PRIVATE LEKER I BARNEHAGEN. Vi ønsker at private leker blir igjen hjemme, da det har vært store mengder leketøy med til barnehagen. Disse lekene er ofte en kilde til konflikter, og maktutøvelse i barnegruppa. Mange av disse lekene tar mye plass på avdeling og i hyller, og vi trenger hylleplassen vår til oppbevaring av mer nødvendig utstyr som f.eks klær! Vi har mer enn nok lekemateriell i barnehagen, derfor hold private leker hjemme! KJØP AV EKSTRA PLASS For barn som ikke har full plass, er det mulig å kjøpe ekstra plass ved behov. Så lenge vi har ledig kapasitet imøtekommer vi dette, men det er viktig at dette avtales med barnehagen i god tid, slik at vi kan vurdere om det passer. Det betales kr. 200 pr. ekstra dag som barnet er i barnehagen, og disse dagene blir ført opp i tillegg til ordinær månedsbetaling (på samme faktura). SYKDOM I en barnehage er det stor smittefare, og syke barn kan ikke være i barnehagen. Ved feber og/eller oppkast/diarè skal alltid barnet holdes hjemme. Dette gjelder også når et barn har vært sykt om natten, men tilsynelatende ser friskt ut om morgenen. Det er normalt at nye barn, og særlig de som er under tre år, lettere blir smittet enn andre. Dette kan føre til en del sykdom det første barnehageåret. Dersom barnet blir sykt i barnehagen, vil de foresatte bli kontaktet for å avtale henting av barnet snarest mulig. OVERGANG BARNEHAGE SKOLE/SFO Barna ved Hvarnes barnehage har en veldig myk overgang til skolen, fordi vi samarbeider med skole/sfo gjennom hele året! 5 fredager fra uke 3 til vinterferien i uke 8, og 4 tirsdager fra uke 21, inviterer skolen neste års førsteklassinger på «skoledager» sammen med 1.klasse. Plan for disse dagene; Kl går alle inn i klasserommet for å ha skole sammen. Neste års førsteklasse spiser sammen med 1. og 2. klasse kl , og da er det viktig at de har med seg matpakke hjemmefra Utetid. («skoledagen» avsluttes ute) Side 20

21 Bli Kjent-dag; o I tillegg til disse dagene er det en besøksdag på skolen for alle den 4.juni. Her får dere treffe kontaktlæreren. Barn som har søkt plass på SFO, vil få muligheten til å være noen timer der. Informasjon til foreldre; o Foreldremøte for dere som får barn i 1.klasse vil bli avholdt på besøksdagen. Her vil vi avklarer forventninger og spørsmål omkring det å være foreldre til et skolebarn. Her skal det også velges foreldrerepresentant. o Telefonsamtalen. En av foreldrene vil motta en telefon fra kontaktlæreren uken før skolestart. Dette er en veldig kort samtale, men viktig for barnets oppstart på skolen og videre samarbeid. Våre tanker omkring overgangen fra barnehage til skole; Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring. Barn vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene. Barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barn kan møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Det legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. SAMTYKKE Dersom barnehagen skal gi skolen informasjon om enkeltbarn, skal foreldrene samtykke i dette. Foreldrene får innsyn i, og innflytelse på, informasjonsutvekslingen. Samarbeidet må både fokusere på hva barn kan og mestrer og på hva de kan trenge særskilt støtte til. Nært samarbeid mellom barnehage og skole er særlig viktig for barn som har behov for særskilt tilrettelagt omsorgs- eller læringsmiljø. Dersom det er behov for omfattende tilrettelegging, må samarbeidet etableres i god tid før barnet begynner på skolen. FERIE Vår barnehage tar 3 uker sammenhengende ferie i juli. Det er alltid uke 28, 29 og 30, og i dette tidsrommet er barnehagen stengt. For øvrig skal barn ha fire uker ferie i løpet av et barnehageår (jmf. vedtektene). Tre av disse skal være sammenhengende. Side 21

22 SAMARBEID MED BARNAS HJEM Samarbeid mellom hjemmet og barnehagen er en selvfølgelig del av barnehagens arbeid. Barna har sin virkelighet hjemme, og den kan være svært forskjellig fra den virkeligheten barnet møter i barnehagen. Foreldrene er eksperter på egne barn og har hovedansvaret for barna. Den daglige kontakten er betydningsfull for barn og voksne, for da kan nødvendig informasjon utveksles. Be gjerne om å få gi informasjon på tomanns hånd, da små gryter også har ører. Ofte er vi en på jobb morgen/ettermiddag, og det kan være vanskelig å få gitt informasjon uten å ha barnet som tilhører. Da er det fint hvis dere heller tar en telefon til oss! FORELDRESAMTALER Vi gjennomfører foreldresamtaler to ganger pr. år for hvert barn, fortrinnsvis på høsten og våren. Utover dette er vi åpne for samtaler ved behov. For nye barn har vi samtale i løpet av den første uka i barnehagen. 4-ÅRS KONTROLL Barnehagen samarbeider med helsestasjonen om 4-årskontrollen. Alle foreldre/foresatte med 4-åringer mottar et brev der de må ta stilling til om de ønsker kontrollen utført i barnehagen eller på helsestasjonen. Dersom det ønskes 4-årskontroll i barnehagen, blir foreldre/foresatte innkalt til en samtale i etterkant av kontrollen. Denne samtalen vil i de fleste tilfeller erstatte en av de ordinære foreldresamtalene. FORELDREMØTER Det avholdes 1-2 foreldremøter hvert år. Det første avholdes i september, og det andre ved behov. FORELDREKAFFE Det blir av og til arrangert foreldrekaffe i barnehagen. Det er en uhøytidelig sammenkomst for foreldre, barn og personalet. DUGNAD En gang pr. år blir det invitert til dugnad, hvor vi jobber sammen om å gjøre det fint på uteområdene våre. Noen ganger har også behov for å gjøre andre ting (f.eks sliping/lakking av bord osv.) Like viktig som jobbingen, er den sosiale rammen rundt dette, der vi får tid til å prate med hverandre over en kaffekopp etter endt arbeid. Side 22

23 BARNEHAGENS SAMARBEIDSUTVALG I følge Lov om barnehage skal hver barnehage ha et samarbeidsutvalg. Ved Hvarnes skole og barnehage har man et felles samarbeidsutvalg, som består av likt antall representanter fra foreldre og ansatte. I lovens forskrifter 1 står det at samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. HELSESTASJONEN Hvarnes barnehage sogner til Hedrum Familiesenter. Vår helsesøster er: Inger Dahl tlf Hun har kontortid på skolen annenhver tirsdag, i partalls uker. Hver barnehage i Larvik kommune tilhører et familiesenter og på hvert familiesenter er det et tverrfaglig familieråd hvor familier kan ta direkte kontakt for veiledning og bistand. Gjennom familiesenteret kan man også få kontakt med psykolog eller andre fagpersoner like uformelt som på helsestasjonen. Familierådet kan kontaktes gjennom helsesøster. PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE: PP-tjenesten samarbeider med barn, ungdom og foresatte om forhold som har med trivsel, tilpasning og undervisning å gjøre. Barn blir ikke tatt opp uten samtykke fra foresatte. Foresatte kan også ta direkte kontakt med PP-tjenesten. Dere kan ringe eller besøke kontoret i Feyersgt. 7 (Henvendelse Servicesenteret). Vår kontaktperson i PPT er Helge Isaksen UHELL/SKADER Vi håper selvfølgelig å unngå dette. Men hvis ulykken er ute, er saksgangen slik: Regninger fra sykehus/lege, betales av foresatte Pedagogisk leder gir kontoret på skolen beskjed om skaden Skademelding sendes NAV Trygd, kopi til foresatte Foresatte får melding fra NAV Trygd når skaden er godkjent som barnehageskade Foresatte får utgiftene refundert av NAV Trygd Side 23

24 TEMA ARBEID I HVARNES BARNEHAGE SEPTEMBER: TESKJEKJERRINGA PÅ BLÅBÆRTUR Disse bøkene/sangene benyttes: 1957 Kjerringa som ble så lita som ei teskje, bok 1989 Teskjekjerringa på blåbærtur, bildebok Blåbærturen sang/bok/animasjon Ekstra fokus på fagområdene: Nærmiljø og samfunn Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse SEPTEMBERSANG mel. «Nisser og dverger» Jeg gir deg gaver, bugnende haver, epler og pærer og plommer i fleng, plukk kantareller, rips og moreller, gaver og grøde fra åker og eng. OKTOBER: GEITEKILLINGEN SOM KUNNE TELLE TIL TI Disse bøkene/sangene benyttes: Geitekillingen som kunne telle til ti, bildebok Jeger Bom-Bom Ekstra fokus på fagområdene: Antall, rom, form Kommunikasjon, språk, tekst Kropp, bevegelse og helse Natur, Miljø og teknikk Nærmiljø og samfunn OKTOBER SANG «Å, jeg vet en seter» mel. Samme hva du heter spiser du poteter, og nå kan du bukke ryggen din og plukke. Vi skal være flinke, siden kan vi vinke. Nå har vi poteter hele året rundt! Side 24

25 NOVEMBER: TESKJEKJERRINGA PÅ BASAR Disse bøkene/sangene benyttes: Teskjekjerringa på basar, bildebok ved Björn Berg Teddybjørnens vise, sang/animasjon Ekstra fokus på fagområdene: Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon, språk og tekst Nærmiljø og samfunn Antall rom form Arrangement: Bamsefest NOVEMBER SANG mel. «I østen stiger solen opp» November er så grå og trist, men nyttig likevel, for nå må barna tenke på å lage moro selv. DESEMBER: SNEKKER ANDERSEN. Disse bøkene/sangene benyttes: Snekker Andersen og Julenissen Teskjekjerringa på julehandel, bildebok ved Björn Berg Musevisa, sang/animasjon Julekveldsvisa, sang DESEMBER SANG mel. «O, jul med din glede» Du og jeg og dompappen, sang Ekstra fokus på fagområdene: Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Nærmiljø og samfunn Antall rom form Når dagen er mørkest, så vet vi en sang, vi hilser den alle velkommen, som barna har ønsket så mangen en gang ti tusener ganger velkommen. Vi klapper i hendene, vi synger og vi ler. Så glad er vi. Så glad er vi. Vi svinger oss i kretsen og neier og bukker. Side 25

26 JANUAR: DEN GRØNNE VOTTEN Disse bøkene/sangene benyttes: Den grønne votten, bok Den grønne votten, sang Ekstra fokus på fagområdene: Nærmiljø og samfunn Natur, Miljø og teknikk Kropp, bevegelse og helse Kommunikasjon, språk og tekst JANUAR SANG mel. «Bjelleklang» Jeg heter Januar, og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi, hvis du vil stå på ski, så strør jeg snø på veg og sti i bakkehell og li. FEBRUAR: TESKJEKJERRINGA OG ELGEN Disse bøkene/sangene benyttes: Teskjekjerringa og elgen, bildebok Nøtteliten, sang Ekstra fokus på fagområdene: FEBRUAR SANG Nærmiljø og samfunn Kropp, bevegelse og helse Kommunikasjon, språk og tekst Natur, Miljø og teknikk Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar med fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på nummer tre. Side 26

27 MARS: HALVMETER Disse bøkene/sangene benyttes: Halvmeter, bildebok Teskjekjerringa og den skjulte skatten, bildebok Ekstra fokus på fagområdene: Antall rom form Kunst, kultur og kreativitet Etikk, religion og filosofi Kommunikasjon, språk og tekst MARS SANG mel. «hu hei kor er det vel friskt og lett» Jeg heter mars og kan være stri, oppå fjellet, oppå fjellet. Men solskinn kan det jo også bli, oppå fjellet, oppå fjellet. Hvis jeg er heldig med vind og vær, så ser du gåseunger her og der, nedi hellet, nedi hellet APRIL: HELENE HAREFRØKEN Disse bøkene/sangene benyttes: Helene Harefrøken Bolla Pinnsvin Ekstra fokus på fagområdene: Nærmiljø og samfunn Natur, Miljø og teknikk Kommunikasjon, språk og tekst APRIL SANG mel. «Blåveispiken» Den siste snøen som fins i skaret, den tiner jeg for jeg er April. Jeg gir deg blåveis i bekkefaret og regn og solskinn og mere til. Side 27

28 MAI: MARTE OG BALDRIAN Disse bøkene/sangene benyttes: Marte og Baldrian, sang/animasjon Soltrall, sang Teskjekjerringa på camping, bok MAI SANG mel. «Norge i rødt, hvitt og blått» (refr.) Ekstra fokus på fagområdene: Nærmiljø og samfunn Natur, Miljø og teknikk Kropp, bevegelse og helse Kommunikasjon, språk og tekst Men det er nå vel jeg som tar prisen, hva du nå av de andre har fått! Det er jeg som kan vifte i brisen med et flagg som er rødt, hvitt og blått! Jeg har bjørker med slør over stammen, jeg har vårmuld til alt som vil gro. jeg har all ting som holder oss sammen i det landet der nordmenn skal bo! JUNI OG JULI: Vi er mye ute og på tur. Det lages egne planer for sommermånedene. JUNI SANG mel. «Steinrøysa neri bakken» Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken,. da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt. Når bålet er tent en midtsommernatt, blir Juni en drøm som du finner att i steinrøysa neri bakken. JULI SANG mel. «sol ute, sol inne» Sol ute, sol inne, ta et bad der det er å finne, plomp! uti dammen. Sol nede, sol oppe, gå på brettet og prøv å hoppe, plomp! uti dammen. Juli har ferie, kom igjen - finn melodien og hold på den. Sol ute, sol inne, ta et bad der det er å finne, plomp! uti dammen. Side 28

29 VI VIL: SE BARNA OG VÆRE TILSTEDE BLANT DEM HA EN JA HOLDNING OBSERVERE OG TILRETTELEGGE HA FLEKSIBLE PLANER SOM IVARETAR HER OG NÅ PERSPEKTIVET BRUKE NÆRMILJØET Side 29

30 VI HÅPER PÅ ET GODT SAMARBEID Hilsen personalet i Hvarnes barnehage Side 30

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

ÅRSPLAN 12-13 HVARNES BARNEHAGE WWW.HVARNES.LARVIKGS.NO

ÅRSPLAN 12-13 HVARNES BARNEHAGE WWW.HVARNES.LARVIKGS.NO ÅRSPLAN 12-13 HVARNES BARNEHAGE WWW.HVARNES.LARVIKGS.NO VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Læringsmål: 1 2 ÅR 3 4 ÅR SKOLESTARTERE. -samtaler. fortellinger, regler, rim og. øke vanskelighetsgrad i sanger, sanger. -bøker

Læringsmål: 1 2 ÅR 3 4 ÅR SKOLESTARTERE. -samtaler. fortellinger, regler, rim og. øke vanskelighetsgrad i sanger, sanger. -bøker KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Halvårsplan. For. Tyrihans

Halvårsplan. For. Tyrihans Halvårsplan For Tyrihans Vinter - Våren 2010 Evaluering av Høst 2009. Oppstarten, og det å bli kjent med omgivelsene og de andre barna, både for liten og stor, synes vi har gått fint. Vi har brukt uteområdet

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene

Mål: Barna skal få gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer. 1-2 åringene Kropp, bevegelse og helse: Vi vil arbeide med dette fagområdet ved å ha fokus på opplevelser i hverdagen og gi barna gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Mål: Barna skal få gode

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe med min egen situasjon i mitt eget liv. Hvert menneske

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 MÅL Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE.

PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. PLAN FOR PROGRESJON EGGA BARNEHAGE. Med progresjon menes fremgang, fremskritt, utvikling. Barnehagen skal støtte barns utvikling ut fra deres egne forutsetninger og gi det enkelte barn og barnegruppens

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Satsningsområdet i Kilden

Satsningsområdet i Kilden Satsningsområdet i Kilden 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Satsningsområde 2014/15 Dette barnehageåret har vi valgt å fordype oss i ett av de syv fagområdene i rammeplanen: Kropp, bevegelse og helse

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Søstuggu Høsten 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2012 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015

Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura 2014/2015 Årsplan for Frikultbarnehagen Avd. Gransjura / August Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 0 0 God informasjon er viktig for å skape en god hverdag for barna. Tilbakemelding på godt å

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer

Midtveisevaluering. Relasjoner og materialer Ås kommune Relasjoner og materialer Midtveisevaluering I begynnelsen når barna utforsket vannet fikk de ingen verktøy, vi så da at de var opptatte av vannets bevegelser og lyder. Etter hvert ønsket vi

Detaljer

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år

FAGOMRÅDENE: Slik jobber vi med fagområdet : 1-2 år 3 år 4 år 5 år PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE: Kommunikasjon, språk og tekst. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper.

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud!

Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud! Nlm-barnehagene a/s, avdeling Liavoll. Fra 2011. Måne og sol, skyer og vind og blomster og barn skapte vår Gud! 1 NLM-barnehagene A/S, avdeling Liavoll. Telefon- og e-mail: 72485517-liavoll@nlmbhg.no.

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst

1-2 ÅR. 1. Kommunikasjon, språk og tekst 1-2 ÅR FAGOMRÅDE: 1. Kommunikasjon, språk Bli kjent med enkle pekebøker og sanger Snakke om det vi ser og opplever, gjenta mye Snakke med bruk av begreper, f.eks navn på pålegg, klær Minstegym: lek med

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer