Ammerudgrenda barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ammerudgrenda barnehage"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudgrenda barnehage Ammerudgrenda barnehage Telefon: Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

2 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE...4 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER...4 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING...5 BARNS MEDVIRKNING...6 SAMARBEID MED BARNAS HJEM...6 FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING...7 INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN...7 SOSIAL KOMPETANSE...8 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE...8 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING...9 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE...10 KALENDER...16 OM ÅRSPLANMALEN

3 INNLEDNING Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen. Foreldre skal gjennom planene få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre. Barnehagens årsplan med progresjonsplan, fastsettes av barnehagens samarbeidsutvalg. KORT OM BARNEHAGEN Ammerudgrenda barnehage er en kommunal barnehage med til sammen 54 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen består av to småbarnsavdelinger og to storebarnsavdelinger. På småbarnsavdelingene er det ni barn og tre voksne og på storebarnsavdelingene er det 18 barn og tre voksne. Det er en pedagogisk leder på hver avdeling og barnehagen har en fagleder.vi ligger sentralt plassert mellom høyblokkene på Ammerud, med kort vei til offentlig kommunikasjon. Vi har også kort vei til flotte turmuligheter i marka som vi ofte benytter oss av. Vi har et hyggelig uteområde med et variert terreng som vi dagelig benytter. Om vinteren har vi tilgang til akebakke i umiddelbar nærhet og skiene blir flittig brukt. Vi har et stort fokus på folkehelse og bruker mye tid på å være i aktivitet. Vi legger også en stor innsats i å ha et sunt kosthold. For oss i Ammerudgrenda er det viktig at vi tilrettelegger for at barnet utvikler en positiv selvoppfatning. Barna skal oppleve seg selv som respekterte og betydningsfulle og få en positiv holdning til egen læreevne. Barnets selvbilde farges av responsen og oppmerksomheten det får fra mennesker rundt seg. Det er derfor viktig at vi som voksne i barnehagen gir barna ros, anerkjennelse og oppmuntring gjennom den daglige omsorgen i trygge omgivelser. Vi ønsker å gi barna utfordringer gjennom fysisk aktivitet. Vi vil at barna skal oppleve motorisk aktivitet i varierte former og utvikle positivt forhold til egen kropp. I denne årsplanen har vi blant annet beskrevet de to fagområdene som vi spesielt satser på dette året. "Kommunikasjon, språk og tekst" og Kropp, bevegelse og helse". I januar 2015 er personalet fordelt på følgende avdelinger beskrevet nedenfor. Med tanke på hva som til en hver tid er det beste for barna kan endringer forekomme i løpet av året. Personalet samarbeider og hjelper hverandre på tvers av avdelingene. Dette skaper et fint felleskap og sikrer at alle barna er trygge på alle voksne i barnehagen. Maurtua: (tlf )Kjersti Hellerød, Pedagogisk leder, Ayse Yesil, Barnehagemedarbeider,Batseba Jacob, Barnehagemedarbeider Knøttene: (tlf ) Kirsten Bognerud, Pedagogisk leder, Aud Carlsen, Barnehagemedarbeider, Grethe Enersen, Barnehagemedarbeider Tyttebær: (tlf: )Golan Hejri, Pedagogisk leder, Siri Senawanna, Fagarbeider, Jon Sundsbø: Idrettspedagog Blåbær: (tlf: )Bente Frogner, Pedagogisk leder,hans Alexander Mangen, Idrettspedagog, Danijela Milutinovic, Barnehagemedarbeider 3

4 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE Oslos barnehagebarn skal få et likeverdig tilbud av høy kvalitet Alle barn skal kunne norsk og være forberedt til skolestart Alle ansatte i barnehagene skal kunne godt norsk og bidra til barnas språkutvikling. Bydel Groruds mål for barnehager 2015: Barnehagene i bydel Grorud skal tilby et barnehagetilbud av god kvalitet. Oslobarnehagens standarer for kvalitet i barnehagen benyttes i alle barnehagene Alle skolestartere skal ha gode norskkunnskaper og være forberedt til skolestart Barnehagen skal bidra aktivt og målrettet for å fremme god helse og levevaner blant barna og deres familier Bydel Groruds tiltak for å oppnå dette i år: Gratis kjernetid til alle 4 og 5 åringer Gi alle barn minst tre års språktilbud før skolestart Tilby foreldreveiledningsprogrammet ICDP til foreldre Gjennomføre brukerundersøkelse Gjennomføre folkehelseprosjekt i hele bydelen. Felles rettningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet benyttes i alle bydelens barnehager Utarbeide felles kompetansehevingsplan BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER "Kommunikasjon, språk og tekst": Vi tilrettelegger for at alle barna utvikler et rikt språk og god språkforståelse. "Kropp, bevegelse og helse": Vi sikrer at alle barn følger helsemyndighetenes råd om fysisk aktivitet og er aktive med moderat til høy intensitet i minumum 60 minutter hver dag. Barnas kosthold skal være i henhold til myndighetenes kostholdsråd. 4

5 Vi fokuserer på hverdagssamtalen og anerkjenner barns språklige initiativ og legger tilrette for at barna kan undre seg og utforske språket. Utvider barnas språkforståelse gjennom samtaler, opplevelser og støttende språkstrategier Tilrettelagte språkgrupper en gang i uka Vi bruker ulike typer litteratur, tekst og tegning for å fremme språkutviklingen Bøker er tilgjengelig for barna og vi har egen bibliotekfilial i barnehagen Alle barna er ute hver dag og vi skal ha ekstra fokus på de barna som av ulike årsaker har behov for stimulering når det gjelder fysisk aktivitet og iverksetter individrettede tiltak dersom det er nødvendig Alle barna skal på minst en tur utenfor barnehagens område hver uke Serverer sunn og variert mat med lite sukker, og daglig frukt og grønt. Et måltid i uka skal være et fullverdig varmt måltid Vi kartlegger mattilbudet i barnehagen hver høst Aktivitetsgrupper ute hver mandag der en mandag i måneden er en hel aktivitetsdag utenfor barnehagens område. Dette kommer i tillegg til turdagen Følger egen aktivitetsplan som personalet i barnehagen har laget Språkopplæring og fysisk utfoldelse går hånd i hånd. Barna skal få oppleve språklig mestring ute i frisk luft De ulike årstidene skal brukes til å introdusere barna for "utradisjonelle" barnehageaktiviteter. Eks. sykkelskole, skileik og friidrett MÅL FRA LOV OM BARNEHAGER OG RAMMEPLAN DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn som er forankret i menneskerettighetene. 5

6 Vi anerkjenner leken og den læringen og danningen som forekommer i den. De voksne gir tid og rom til den frie leken Vi har fellessamling for hele barnehagen en fredag i måneden. Her opplever barna et felleskap og vennskap på tvers av avdelingene Vi jobber med aldersinndelte grupper med aktiviteter og utfordringer ut i fra barnas behov og nivå Vi markerer ulike høytider som jul og påske og merkedager som 17. mai og FN-dagen BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barna får velge mellom ulike aktiviteter Barna får mulighet og støtte av de voksne til å ta nye utfordringer Barna blir møtt av anerkjennende voksne som er lydhøre og tilstedeværende De voksne tar barnas følelsesuttrykk på alvor De voksne observerer hva barnet viser interesse for og legger det til grunn for det pedagogiske planarbeidet SAMARBEID MED BARNAS HJEM Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. 6

7 Foreldrene inviteres til foreldremøte to ganger i året Foreldrene får tilbud om foreldresamtaler to ganger i året og flere ved behov Personalet etterstreber et samarbeid bygget på gjensidig åpenhet og tillitt der den daglige kontakten med foreldre er aller viktigst Personalet etterstreber at alle foreldre skal få en personlig tilbakemelding om sitt barn hver dag Barnehagen har et samarbeidsutvalg med representanter fra personalet og foreldre Foreldrene inviteres på ulike arrangement som sommerfest, høstsuppe, påskefrokost og Lucia-markering FYSISK MILJØ SOM FREMMER ALLE BARNS UTVIKLING Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. De voksne legger til rette for at leker og utstyr er tilgjengelig og synlig for barna både ute og inne til en hver tid Fokus på rommets organisering og tilgjengelighet av ulike materiell som stimulerer til lek, læring undring og kreativitet Fokus på organisering av rommet som også fremmer fysisk aktivitet innendørs INKLUDERENDE FELLESSKAP MED PLASS TIL DET ENKELTE BARN Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 7

8 Vi møter mangfoldet i barnehagen med en ressursorientert pedagogisk tilnærming Vi tilrettelegger for at alle barn uansett utfordring, funksjonsnivå og spesielle behov skal få en god og verdifull barnehegahvedag ved å tilpasse aktiviteter, turer osv om inkluderer alle barn Barna blir kjent med ulike kulturer, religioner, levesett og samlivsformer gjennom samtaler, feiring av høytider og i det daglige samspillet med hverandre SOSIAL KOMPETANSE Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. De voksne er gode rollemodeller og stimulerer barna til å ville hjelpe, dele, samarbeide og inkludere hverandre De voksne er aktive i leken og anerkjenner alle typer følelser. Snakker med barna om disse følelsene Barnehagen fokuserer på vennskap og hvordan man er en god venn Førskolegruppa følger Kari Lamer sine fem innholdsområder som til sammen utgjør sosial kompetanse: empati og rolletaking, prososial atferd, selvkontroll, selvhevdelse, lek, glede og humor SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole og eventuelt aktivitetsskole. Alle kommunale barnehager og skoler skal følger Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Et informasjonsskjema om barnetsendes skolen før skolestart gitt foreldrenes samtykke. 8

9 Førskolebarna samles en gang i uka for arbeid med skoleforberedende aktiviteter Fokuserer på selvstendighet og sosial kompetanse i førskolegruppa og i barnehagehverdagen ellers Foreldrene til skolestarterne blir på høsten innkalt til et foreldremøte i samarbeid med skolen. Temaet for møtet er innholdet i det siste året i barnehagen og hvordan barnehagen og hjemmet kan arbeide sammen for å gi barnet et godt grunnlag for mestring og læring i skolen. Det blir også generell informasjon om det første året på skolen. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogisk virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnehagen skal tilrettelegges for medvirkning fra barn, foreldre, ansatte og eier. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Månedsplan/brev med evaluering av forrige måned sendes ut til alle foreldre Det lages tema og metodeplan for planlagte aktiviteter Dagsrapporter henges opp på tavlene hver dag Barnehagen gjennomfører brukerundersøkelse hver høst. Vi lager mål og tiltak på bakgrunn av resultatene Personalet bruker møtefora til jevnlig refleksjon og evaluering av de pedagogiske planene Gjennom aktivt bruk av bilder dokumenters hverdagen og aktivitetene til barna 9

10 PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser,kunnskaper og ferdigheter. FAGOMRÅDENE KOMMUNIKASJON 1-2 år Vi setter ord på det vi gjør i ulike hverdagssituasjoner Vi leser bøker med handling og introduserer faktabøker Barna trener på preposisjoner og begreper Vi repeterer og bekrefter barns språklige uttrykk Vi leker med rim, regler, ordspill og rytme i språket Vi bruker aktivt ulike lytteøvelser Vi gjentar sanger og synger ulike bevegelsessanger Barna oppmuntres til å sette ord på handlinger og aktiviteter og øver på å be om hjelp Vi leser bøker med mer tekst for barna og trener på å gjenfortelle Vi ser på og leser enkle peke-og bildebøker Barna trener på å utføre muntlige beskjeder Barna får mulighet til å dramatisere eventyr Barna øver på å kjenne igjen og å skrive sitt eget navn Barna lytter til historier og bøker med bilder Barna synger i førskolekoret sammen med de andre barnehagene på Ammerud Vi motiverer og oppmuntrer barna til å snakke i større grupper Skolestartere SPRÅK TEKST 3-4 år Vi bruker konkreter til enkle eventyr og sanger Vi har språkgrupper for 2åringene i uka 10

11 FAGOMRÅDENE KROPP BEVEGELSE 1-2 år Barna får oppleve korte turer i nærmiljøet Barna får erfaring med ulike terreng og underlag Barna får smøre maten sin selv og deltar også på å forberede måltidene Barna får flere motoriske utfordringer i og utenfor barnehagen Barna får teste sin egen kropp og ferdigheter Vi snakker om kroppen Vi serverer et sunt og variert kosthold Vi tilrettelegger for at barna får trene på å krabbe, gå, klatre, hoppe, kaste og gripe 2-åringene deltar i aktivitetsgruppe utenfor barnehagens område sammen med 3-åringene HELSE KUNST 3-4 år Barna får oppleve Skolestartere Barna går på lengre turer i ulendt terreng og blir kjent med nærmiljøet og hvordan det kan brukes Vi fokuserer på av- og påkledning i henhold til været, og aktiviteter som fremmer fin- og grovmotorikk Barna får kunnskap om mat og matproduksjon Vi trener på personlig hygiene i forbindelse med toalettbesøk og måltid Barna deltar i større grad i matlagingen Voksne tilrettelegger for allsidig bevegelseslek og aktivitet ute og inne Barna motiveres til å forstå og respektere egen og andres kropp og sette grenser for seg selv Barna deltar i hinderløype sammen med førskolebarna på Ammerud Voksne tilrettelegger for allsidig lek innenfor og utenfor gjerde Barna deltar i ski- og sykkelgrupper Voksne tilrettelegger for at barna Barna går på lengre turer i variert terreng Vi snakker om sunt kosthold og den virkningen det har på kroppen Barna deltar i ski- og sykkelgrupper Barna får uttrykke seg gjennom 11

12 FAGOMRÅDENE 1-2 år KULTUR formingsaktiviteter og kjennskap til ulike materiale som maling, liming, tegning og bruk av leire KREATIVITET Vi bruker rytmeinstrumenter Vi bruker konkreter ved formidling av enkle eventyr NATUR MILJØ TEKNIKK Barna lager kunst til kunstutstillingen på sommeren Vi snakker med barna om dyr og natur når vi er på turer Skolestartere bruk av formingsmateriale 3-4 år skal kunne uttrykke seg spontant med variert formingsmateriell Barna lytter og danser til musikk og bevegelsessanger Formingsmateriale er tilgjengelig slik at barna kan bruke det spontant Barna deltar i førskolekoret og får kjennskap til ulike musikksjangere Barna deltar i rollespill og dramatiseringer Barna lager kunst til kunstutstilling på sommeren Barna gjenforteller eventyr Barna får teatertur i løpet av barnehageåret Vi legger tilrette for at barna får kulturopplevelser i nærområdet, blant annet på biblioteket Barna lager kunst til kunstutstillingen på sommeren Barna får kjennskap til naturen og hvordan den forandrer seg gjennom årstidene De voksne motiverer barna til å være ute i all slags vær og viser positivitet til å være ute Vi dokumenterer barnas hverdag i bilder Barna får mulighet til å utforske trær, planter og dyreliv på turer Barna utforsker spor og dyreliv i skogen sammen med de voksne Vi bruker bilder, sanger og eventyr om husdyr Barna kildesorterer og er med på Barna lager forskjellige ting ute i naturen. For eksempel hytte av 12

13 FAGOMRÅDENE 1-2 år Vi øver på dyrelyder Barna får kjennskap til årstider Vi drar på bondegårdsbesøk Barna deltar på Rusken-aksjonen Vi voksne er rollemodeller og møter hverandre med respekt Vi snakker med barna om vennskap og følelser ETIKK Barna får innblikk i ulike høytider RELIGION Vi undrer oss sammen med barna FILOSOFI NÆRMILJØ SAMFUNN Barna opplever turer i nærmiljøet og vi snakker om det vi møter på vår vei; biler, busser, t-bane, fly osv 3-4 år Skolestartere Rusken-aksjon Barna lager ting av det de finner i naturen Vi drar på bondegårdsbesøk materiale fra skogen De voksne undrer seg sammen med barna over endringer som skjer i naturen Vi drar på bondegårdsbesøk Vi jobber med sosial kompetanse og oppfordrer barna til å lytte å til hverandre og trøste hverandre Vi fokuserer videre på sosial kompetanse og inkluderer barna i konfliktløsning Vi markerer ulike høytider og får kjennskap til andre kulturer og levesett som er representert i barnehagen Barna får innblikk i forskjellige tradisjoner og om hvorfor vi feirer høytider Vi gir tid og rom til undring, filosofering og samtaler Vi filosoferer og undrer oss sammen med barna Vi reflekterer sammen med barna om hva som er rett og galt og hvordan vi er en god venn Barna får en utvidet kjennskap til nærmiljøet Barna blir kjent med skolen og skoleveien Vi bruker, parker, skoler og Barna besøker ulike institusjoner i nærmiljøet som for eksempel 13

14 FAGOMRÅDENE 1-2 år Vi besøker lekeplasser og parker i nærheten Vi markerer tradisjoner som FNdagen, 17.mai og samefolkets dag ROM Vi markerer ulike tradisjoner og samtaler om dem Barna har en større rolle i markeringer Barna medvirker praktisk med oppgaver som skal gjøres i barnehagen Barna oppfordres til å hjelpe de yngre barna Vi snakker om hvor barna bor De voksne tilrettelegger for innblikk i samisk kultur Vi snakker om avstander til ulike steder i nærmiljøet og Norge generelt og hvordan man kan forflytte seg dit Vi trener på tallrekka og tallstørrelser. Barna får kjennskap til skrevne tall Siller spill med terning Barna jobber med begrepsforståelse av geometri som for eksempel firkant, trekant og rektangel Barna får kunnskap om former og Vi bruker mer avanserte rim og regler De voksne peketeller antall barn i samlingsstund Vi utforsker og leker med mønster gjennom perling, maling og tegning Vi sorterer leker under rydding Barna bruker enkle puslespill Vi benevner plassering som over, Ammerudhjemmet Barna får erfaring med tall og tallbegreper Skolestartere biblioteket aktivt ANTALL FORM 3-4 år Vi knytter tallene opp mot konkreter Vi teller på ulike måter 14

15 FAGOMRÅDENE 1-2 år 3-4 år under, foran og bak Barna er med på å dekke bordet Vi bruker bevisst begreper som stor, større, liten, størst Vi bruker rim og regler med tall Vi legger til rette for konstruksjonslek og er bevisste på å bruke størrelsesbegreper i leken og i samtaler Barna er med på å dekke bordet 15 Skolestartere kan lage mønster Barna leker butikk med lekepenger Vi tilrettelegger for å videreutvikle begreper som brukes i det daglige; mengde, lengde, volum, høyde, vekt, tyngde osv. Barna er med og lager mat og får førstehåndserfaring med mengdebegreper

16 KALENDER Oversikt over viktige aktiviteter og kulturbegivenheter dette året. NÅR HVA 6.februar Samefolkets dag 12.februar Karneval 13.februar Planleggingsdag 26.mars Påskefrokost med foreldre 29.april Foreldremøte 9.mai Rusken-aksjon 8.mai Planleggingsdag 15.mai 17.mai-feiring mai Bondegårdstur 11.juni Sommerfest 19.juni Sjørøverfest Uke 38 Brannvernuke 11.september Planleggingsdag 17.september Foreldremøte 24.september Høstsuppe med foreldre 23.oktober Markering av FN-dagen 13.november Planleggingsdag 3.desember Julebord for barna 11.desember Luciamarkering med foreldre 17.desember Nissemarsj Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Hanne Granum Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den: 9. januar

17 OM ÅRSPLANMALEN Oslo kommunes mal for årsplan med progresjonsplan skal brukes av alle kommunale barnehager i Oslo. Det anbefales også at ikke-kommunale barnehager bruker malen. Årsplan med progresjonsplan skal utarbeides på grunnlag av barnehageloven, kommunale styringsdokumenter, brukerundersøkelsen og evalueringen av forrige årsplan. Styringsdokumenter: Lov om barnehage Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Oslo kommunes budsjett Bydelens budsjett Oslostandarden for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Barnehagens vedtekter Veilederen ABC og 1,2,3 Årsplanmalen er utarbeidet av som en del av Oslo kommunes prosjekt Oslobarnehagen, som skal øke kvaliteten i barnehagene og spesielt styrke barnehagen som læringsarena. tlf:

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender

Ole Brumm barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Stovner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Stovner Ole Brumm barnehage Ole Brumm barnehage team.haugenstua@bsr.oslo.kommune.no Telefon: 22103086 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/ole-brumm-barnehage/

Detaljer

Ammerudkollen barnehage

Ammerudkollen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Ammerudkollen barnehage Ammerudkollen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lotte.hermanrud@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 91244909 Webside på kommunens portal: Innhold

Detaljer

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender

Havnehagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Havnehagen barnehage Havnehagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 havnehagen.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22300486 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

Lakkegården barnehage

Lakkegården barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Lakkegården barnehage Lakkegården barnehage Lakkegardenbarnehage@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22682070 / 71 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/lakkegaarden-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Tyrihans barnehage Tyrihans barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 heidi.eeg@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494000 Webside på kommunens portal: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn

Oslo kommune Bydel Nordre Aker ÅRSPLAN. Voldsløkka barnehage for. progresjonsplan og kalender. hørselshemmede og hørende barn Oslo kommune Bydel Nordre Aker Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn Voldsløkka barnehage for hørselshemmede og hørende barn ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 voldslokka.barnehage@bna.oslo.kommune.no

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Frogner Rosenborg barnehage Rosenborg barnehage rosenborg@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 23 33 27 60 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rosenborg-barnehage/

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 15 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Innhold Forord 3 Om barnehagen 3 Om Maurtu barnebondegård

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage

Firkanten barnehage. Gartneriet barnehage Trondheim kommune Elgeseter barnehager Elgeseter barnehager ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014-2016 Firkanten barnehage Gartneriet barnehage E-post: Elgeseter-bhg.Postmottak@trondheim.kommune.no

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Brumlebassen Barnehage

Brumlebassen Barnehage Brumlebassen Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2013 kontakt@brumlebassen.no 22660092/47205454 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 4

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer