Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage 2013-2014"

Transkript

1 Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr barnehage

2 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål 2. Om Kidsa Toppemyr barnehage Barnehagens mål Barnehagens egenart 3. Kidsa Toppemyr barnehages tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning Samarbeid med barnas hjem Danning gjennom omsorg, lek og læring Sosial kompetanse og Inkluderende felleskap Overgang mellom barnehage og skole Barnas fysiske miljø 4. Kidsa Toppemyr barnehages læringsmål I forhold til våre fagområder 5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering 6. Kalender og lokale begivenheter i Kidsa Toppemyr barnehage Viktige datoer i barnehagen 2

3 1. Årsplanarbeid Kidsa Toppemyr barnehages planer finner sitt grunnlag i lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Alle barnehager er pålagt å lage en årsplan. Denne skal presentere barnehagen slik at det fremkommer hvordan personalet jobber med alle områdene i rammeplanen. Kidsa barnehagers årsplaner har en varighet på 1 år, gjeldende fra den 1. august hvert år. Daglig leder har det faglige ansvar for årsplanen, og skal i samarbeid med barnehagens pedagoger og ansatte utarbeide barnehagens planer Årsplanens tiltak skal konkretiseres av barnehagen øvrige planer. I Rammeplan for barnehagen står dette om årsplanenes innhold: Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil jobbe med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling i samarbeid og forståelse med barns hjem. Planen må gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Årsplanen med læringsmål skal sammen med barnehagens øvrige planer gi foreldrene god innsikt i barnehagens pedagogiske arbeid og danne grunnlag for innspill fra foreldrene. Årsplanen skal også si noe om barnehagens lokale begivenheter og barnas medvirkning. Årsplanen skal fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg. 3

4 Kidsa barnehagers årsplaner skal gi mulighet for dem som leser den til å ta fatt i egne erfaringer og eller faglighet og kunnskap, og inspirere til å komme med innspill til utvidelser. Skal vi være venner? Kan vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig synes jeg. Vi kan være venner. Vi kan leke sammen du og jeg. Kom og rekk meg hånden, så går vi sammen på vår vei. (tekst: Bjarte Leithaug) 4

5 Organisasjonens overordnede oppdrag er å drive barnehager På barnas premisser Kidsa barnehagers verdier er Anerkjennende Raus - Tilstede 5

6 2. Om Kidsa Toppemyr barnehage Kidsa Toppemyr barnehages mål for I Kidsa Toppemyr barnehage vektlegger vi den gode barndommen, med allsidige erfaringer og opplevelser. Gjennom et godt etablert språkmiljø og kreative prosesser gir vi barna et godt grunnlag for lek og fantasi. Barna som begynner i barnehagen skal oppleve trygghet, tilhørighet og voksne som har tid til dem når de begynner i barnehagen. Vi har fokus på vennskap, og gode sosiale relasjoner mellom barna og de voksne i barnehagen. Gjennom fagområdene «Språk, tekst og kommunikasjon og kunst, kultur og kreativitet» jobber vi med eventyr og fortellinger fra forskjellige land. Tiltak for å oppnå dette: Oppstart i barnehagen: Vi planlegger tilvenningstiden godt for de nye barna, slik at de finner trygghet hos oss. De nye barna får faste voksne å forholde seg til under tilvenning og vi prøver å la barna følge sin egen rytme i starten. Dette gjelder særlig et og toåringene som begynner i barnehagen. Språk, tekst og kommunikasjon: Stimulere barns språklige og sosiale utvikling. Barna i Kidsa Toppemyr skal ha en bestevenn i barnehagen. Kunst, kultur og kreativitet: Barna skal få mulighet til å uttrykke seg kreativt gjennom forming, tekst, drama og lek. Vi skal lage utstilling med tegninger, malerier og skulpturer. Tema skal være eventyr og fortellinger fra ulike deler av verden Eventyr og fortellinger. Barna i Kidsa Toppemyr skal få kjennskap til eventyr og fortellinger fra ulike verdensdeler. Vi skal lage vår egen bildebok med barnas egne eventyr og fortellinger. I barnehagen vår legger vi til rette for at barna skal få tid til samtale, lek og samvær. Dette gir muligheter for vennskapsbygging barna imellom. Leken er en frivillig aktivitet som barnet velger å delta i. Leken er lystbetont aktivitet samtidig som det er arena for læring. Gjennom lek får barna styrket sin identitet og utviklet et positivt selvbilde. Vi legger opp til leke / lese og språkgrupper. Dette gir barna mulighet til å oppleve mestring i sosiale sammenhenger. Personalet er til stede i barnas lek og gruppeaktivitet på avdelingen. Personalet i barnehagen skal være positive rollemodeller for barna. På den måten skal barnehagen være med å gi barna grunnleggende positive holdninger til seg selv og andre. Utfordringer som avdelingene møter i det daglige skal også være tema. Dette kan være venn / uvenn, mobbing eller "innestemme / utestemme." - I faste ukentlige språkgrupper har vi fokus på språkforståelse og begreps læring og sosial interaksjon. - I faste lesegrupper arbeides det med eventyr og fortellinger som tar utgangspunkt i det kulturelle mangfoldet i barnehagen. Vi fokuserer på gode gjerninger, hjelpsomhet og omtanke, Kidsa Toppemyr barnehages egenart KIDSA Toppemyr barnehage er en tre avdelings barnehage med tilhold i to hus. Barnehagen er en tradisjonell avdelings barnehage med en småbarns avdeling 0-2 år med 10 barn, og to 2-5 års avdelinger med 19 til 20 barn. Kidsa Toppemyr er en flerkulturell nærmiljø barnehage. Barna får mulighet til å knytte vennskapsbånd med andre barn som bor i samme område. Vi benytter oss av de ulike aktivitets og kultur tilbudene som ligger i nærmiljøet og i Åsane bydel. Kidsa Toppemyr har et stabilt personale med mange års erfaring og mye kompetanse innenfor barnehage arbeid. Barnehagen har holdt til på Nordre Toppe siden 1974 og er en barnehage med mange tradisjoner. Vi er glad i å jobbe tverrfaglig. Dette viser seg blant annet i de senere års prosjekter. På barnehagens årlige sommerfest i juni har barna fremføring der de viser elementer av emner vi har arbeidet med året rundt. Vi har også en utstilling, der vi viser barnas egen kunst som de har laget i løpet av barnehageåret. I barnehagen ønsker vi å gi barna en allsidig erfaring. Dette gjør vi ved å tilby et variert aktivitetstilbud som er tilpasset barnas alder og utvikling. Vi har et eget verksted, der barna kan jobbe med formingsaktiviteter uforstyrret. Vi går på mange turer i nærmiljøet og bruker bydelens kulturtilbud flittig. Vi ønsker å gi de eldste barna litt mer utfordring. De får tilbud om riding på Haukås gård, der steller de hest, rir og får sitte i kjerre. De får også tilbud om å være mede på dagstur til Voss. 6

7 3. Kidsa Toppemyr barnehages tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger Barns medvirkning I Kidsa Toppemyr barnehage skal barna få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering. Barn skal gis tid og rom til innspill som bidrar til at de opplever å påvirke sin egen hverdag. Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger (Barnehageloven 1 Formål, 2 ledd) Barna i barnehagen har rett til å gi tuttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) For å sikre at barna i Kidsa Toppemyr barnehage har en reel mulighet til å påvirke deres egen hverdag i barnehagen arbeider vi aktivt med observasjon av, og samtale med barna. Tiltak For de yngste barna er det observasjon som er viktigst. Vi ser etter om de trives, er trygg, har gode venner og om de deltar i aktiviteter. For de eldre barna legger vi vekt på samtaler, gjerne med fokus på hva de liker å gjøre, hvem de liker å være med osv. Observasjoner og barnesamtaler gir oss innspill til neste års planer. Vi legger også vekt på å ha et romslig planleggingsmønster der det er rom for å kunne følge opp barnas initiativ underveis i aktiviteter. Samarbeid med barnas hjem og hjemmets medvirkning Foreldre skal være trygge på at barna i Kidsa Toppemyr barnehage blir sett, respektert og at de får delta i felleskap som er positivt for deres utvikling. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd) For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg) For oss i Kidsa Toppemyr barnehage er det viktig at dere foreldre har meninger om barnehagens aktivitet, og at dere formidler dette til barnehagen. Tiltak En gang om året i løpet av september arrangeres foreldremøte der aktivitet og planer blir presentert og Samarbeidsutvalg (SU) blir utnevnt. SU består av to representanter + vara, to representanter fra personalet i barnehagen og en representant fra barnehagens eier. Daglig leder i barnehagen er med som referent og saksfremlegger. SU har som oftest et møte i løpet av barnehageåret i løpet av mai, juni. (Det er fullt mulig å ha fler hvis det er behov for det). På dette møte legges neste års planer frem for godkjenning og andre saker fremmes. For oss i barnehagen er den daglige kontakten med dere foreldre det viktigste fora for å ha et godt samarbeid. Her er det gode muligheter til å gi og få informasjon som er viktig for at barna skal ha det så godt som mulig i barnehagen. Foreldrekaffe er også en god anledning til å utveksle informasjon som har med barna å gjøre, og dagliglivet i barnehagen. Samtidig får dere foreldre anledning til å bli litt kjent med andre foreldre i barnehagen. 7

8 Danning gjennom omsorg, lek og læring I Kidsa Toppemyr barnehage står både enkeltbarnet og barnegruppen i fokus. Barna skal få opplevelser, erfaringer og utfordringer som fremmer barnas læring. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende kristne verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven 1 Formål, 1 ledd) For at barn skal få utvikling og mestring trenger de omsorg. Dette er det viktigste vi kan gi. Derfor fokuserer vi mye på de yngste og nye barna som begynner i barnehagen. Vi ønsker at de nye barna så fort som mulig får trygge tilknyttingspersoner i barnehagen. Da blir det mer tid til lek og læring. I Kidsa Toppemyr barnehage er det tid og rom for lek og samtale, med gode muligheter for vennskapsbygging. Vi ønsker å gi barna gode muligheter til mestring i sosiale sammenheng. Dette er med på å gi barna et godt selvbilde. Barna skal få utfordringer som passer til den enkeltes alder og utvikling, i tråd med barnehagens læringsmål. Personalet i Kidsa Toppemyr barnehage skal gi barna grunnleggende positive holdninger til seg selv og andre. Når vi arbeider med eventyr og annen kreativ aktivitet i barnehagen, ønsker vi å støtte opp om gode gjerninger, hjelpsomhet og omtanke overfor andre medmennesker, og samtidig klarer å ta vare på seg selv, og vite noe om hva som er bra for seg selv. I Kidsa Toppemyr legger vi vekt på tilstedeværende voksne i lekegrupper, språkgrupper og førskolegrupper slik at barna føler trygghet og utvikling i lek. Tiltak 8

9 Sosial kompetanse og Inkluderende felleskap I Kidsa Toppemyr barnehage skal barn utvikle ferdigheter, kunnskaper og holdninger som gir dem mulighet til å komme inn og bli værende i et positivt fellesskap. Alle barn skal oppleve at de er viktige for fellesskapet. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barnedommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd) Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt felleskap. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 4. ledd) Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 3. ledd) Sosial kompetanse Inkluderende felleskap I sammenheng med barnehagens satsingsområde og prosjekt, legger vi vekt på felles opplevelser. - Voksne som gode og forutsigbare rollemodeller. Gjennom arbeid med språk, tekst og kommunikasjon vil vi legge til rette for. - Et godt språklig grunnlag for å kunne kommunisere med andre på en positiv måte. I Kidsa Toppemyr barnehage legger vi vekt på felles aktiviteter. Førskolegruppen får delta på riding. På barnehagens verksted holder vi på med formingsaktivitet på tvers av avdelingene. I barnehagens prosjekt tema vil vi arbeide med eventyr og fortellinger fra flere kulturer Tiltak Vi vektlegger gode handlinger, empati og prososial adferd. Gjennom arbeidet med kunst, kultur og kreativitet ønsker vi å gi mulighet for samarbeid, mestring og fellesskap. - Positive sosiale erfaringer. - Estetisk opplevelse og uttrykk. Vi arrangerer felles karneval, nissefest, sommertur. Vi vil synliggjøre den flerkulturelle barnehagen på FNdagen. Hvor har barna i Kidsa Toppemyr sine røtter? - Vennskapsbygging gjennom lek i trygge omgivelser. 9

10 Overgang mellom barnehage og skole Kidsa Toppemyr barnehage skal bidra til å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole. Vi skal legge til rette for et helhetlig læringsløp som ivaretar alle som går fra Kidsa Toppemyr barnehage og over i skolen. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til skole. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. (Rammeplan side 59) For de barna som skal begynne på skolen vil det bli gjennomført foreldresamtale som oppsummerer tiden i barnehagen og som kommer inn på hva som kan ventes når de begynner på skolen. Tiltak Hvert år blir det arrangert besøksdag på skolen for førskolegruppen. Barnehagen deltar på overføringsmøte i skolens regi. Der presenterer vi barnehagens arbeid med førskolegruppen for skolen. I enkelte tilfeller vil barnehagen, ved daglig leder, be om tillatelse fra foreldre om å overføre informasjon om enkelt barn. Barnas fysiske miljø Det fysiske miljøet i Kidsa Toppemyr barnehage skal medvirke til gode opplevelser, god helse, trivsel og utvikling. Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap (Barnehageloven 1 Formål, 3 ledd, annet punktum) Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold, 2. ledd) Inne: I Kidsa Toppemyr er det lyse og trivelige rom som gir mulighet for lek og aktivitet. Det er plass til konstruksjonslek, rollelek, formingsaktivitet, vannlek. Men det er også mulighet for rolig samvær og samtale. De yngste har god plass til å løpe, hoppe og krype. Barnehagen har også et eget formingsverksted der barn og voksne får utfolde seg uforstyrret. Ute: Tiltak Kidsa Toppemyr har to gode, lett kuperte lekeplasser som gir plass for fysisk utfoldelse som er tilpasset barnas alder og motorisk utvikling. Det er mulig å leke i store grupper, men det er også gode muligheter for å leke i små grupper. Barnehagens nærmiljø gir gode og varierte turmuligheter. Vi kan oppsøke gårder i nærmiljøet eller velge å gå i skog og mark. 10

11 4. Kidsa Toppemyr barnehage Læringsmål Læringsmål for Kidsa Toppemyr barnehage Kidsa Toppemyr barnehages læringsmål skal vise progresjon i opplevelser, aktiviteter og utfordringer i takt med modning og alder. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. (Barnehageloven 1 Formål. 2 og 3 ledd) Fagområdene 1-2 år 3-4 år Førskole gruppen Kommunikasjon, språk og tekst - Vi visualiserer og dramatiserer eventyr og fortellinger. - Benevner og setter ord på ting. - Vi leser og ser i peke og bildebøker. - Vi leser eventyr og fortellinger. Dramatiserer og tar dette med i rollelek. - Vi leser alderstillpassede billedbøker og faktabøker, gjerne en til en eller i små grupper. - Rim og regler for å bevisstgjøre barna i forhold til lyder i ord og navn. - Vi leser fortellinger uten bilder. - Lager rim og regler, leker med lyder. - Vi skal lage vårt eget eventyr, fabulere. - Øve på gjenfortelling. Bokstavleker, prøve å skrive sitt eget navn. - Gi barna mulighet til å følge sitt eget behov for læring. Kropp, bevegelse og helse - Vi synger mye, danser og beveger oss til musikk. - Mye grovmotorisk lek med løping, hopping og kryping. - Setter navn på kroppsdeler. - Klare selv, spise selv, vaske hender. - Leke med gåsykkel, gå på korte turer selv. Lære å vaske hender når vi har vert ute eller på do/steleromet. - Går på lengre turer i skog og mark til Bollasteinen og Trollskogen, klatrer i trær. - Gir fart på dissen selv, leker med trehjulsykkel og tohjulsykkel. - Sang og bevegelses leker. - Øver på å kle av og på seg selv. Hente egne klær og henge opp egne klær. Hjelpe hverandre. - Være med å lage mat, skjære frukt og dekke bord. - Går på fjellturer i barnehagens nærmiljø. - Regelleker, hoppetau, hoppe paradis. - Øver en del på finmotorisk aktivitet som klippe, lime og skrive. Skikkelig blyantgrep. - Fokus på variert og sundt kosthold. Lære å knyte skolissene selv. Klare å gå på toalett helt uten hjelp. Kunst, kultur og kreativitet - Kjennskap og utprøving av formingsmateriell. Kjenne på, smake på. - Fingermaling, bruke fargestifter, blyant. - Oppsøke museer, kunstutstilling, teater som er tilrettelagt for de yngste. - Introdusere rytmeinstrumenter. Dramatisere eventyr. - Bruke forskjellig formingsmateriell i formingsaktiviteter, leire, stoff, papir, papp. - Prosessen er viktig i formingsaktiviteten. - Barna dramatiserer og leker ut fra eventyr og fortellinger. - Gå på kunstutstilling, teater, bibliotek, lese bøker og eventyr. Lage egne kunstverk ut fra erfaring. - Barna dramatiserer eventyr og fortellinger. - Vi lager utstilling med barnas kunst. - Dette året har førskolegruppen viktige roller i forhold til Lucia feiring og underholdning på sommerfesten. - Gå på kunstutstilling, teater og bibliotek. 11

12 Fagområdene 1-2 år 3-4 år Førskole gruppen Natur, miljø og teknikk - Erfare ulike særegenheter ved alle de fire årstidene. - Føle på forskjellige overflater og bruke vår taktile sans. - Se etter småkryp når vi er ute på tur. - Plante frø. - Bygge med klosser. - Kildesortere plast og papir. - Se på sammenhenger i naturen. Årstider, Hva skjer når vann fryser til is. Hva skjer når is smelter. - Blader som kommer frem når våren kommer. - Litt kjennskap til navn på planter, dyr og insekt. Undre seg over livet som gror, og bli kjent med planter og dyr. - Vite noe grunnleggende om hvor maten vi spiser kommer fra og hvordan den er blitt til. Lære navn på noen planter, trær, og fugler. Naturvett. Vi rydder etter oss når vi er ute på tur. I mai rydder vi på lekeplassen vasker leker. Etikk, religion og filosofi - Veilede barna om hva som er rett og galt i ulike situasjoner. - Møte barnas spørsmål og undring med respekt. - Bli kjent med ulike tradisjoner som blir markert i barnehagen. - Være med å markere FN-dagen. Vi markerer jul og påske i barnehagen - Vi arbeider med vennskap og hvordan vi skal være mot hverandre. - Lære noe om å se ting fra andres ståsted. - Lære noe om ulike religiøse høytider som er representert i barnehagen. - Gi barna tid og mulighet for opplevelse, undring, ettertanke og gode samtaler. - Være med å utforme barnehagens markering av FN-dagen. - Vi markerer jul og påske i barnehagen - Vi arbeider med vennskap, hvordan vi skal være mot hverandre. - Vi ser på likheter og ulikheter mellom hverandre, og arbeider med begreper som respekt og det å ta hensyn til hverandre. - Lære å få venner og hva som må til for å beholde gode venner. - Være med å utforme barnehagens markering av FN-dagen. - Vi markerer jul og påske i barnehagen Nærmiljø og samfunn - Vi går på tur i barnehagens nærmiljø. - Bli kjent med offentlig kommunikasjon. - Bli kjent med ulike kulturtilbud i bydelen. Skole idrettsplass, bibliotek, teater, kino. - Bevisstgjøring i forhold til å være med å bestemme. - Bli kjent i eget nærmiljø slik at de trygt kan ferdes der. For eksempel veien fra barnehagen og hjem eller sin egen skolevei. - Bli kjent i barnehagens nærmiljø. For eksempel andre barnehager, skole, idrettsplass, bedrifter vaktmester. - Være med å bestemme aktiviteter i barnehagen og være delaktig hvordan aktiviteter skal utformes. Antall, rom og form - Bli kjent med begreper som liten og stor, lang og kort. - Sette ting i rekke. - Se forskjel på ulike former ved å bruke puttekasse. - Leke med klosser og bygge lave tårn og høye tårn. - Vi teller hvor mange trappetrinn, hvor mange kopper, hvor mange øyne, ører, fingre og tær. - Voksne hjelper barna til å sortere etter størrelse, antall og form. - Se etter mønster. - Vi lærer matematiske begreper som først, sist, størst, minst, lett og tung - Barna leker konstruksjons leker med lego og jovo brikker. - Voksne skal stimulere barna til å sortere, se etter mønster. - Bli kjent med ulike måter å måle ting på. Lengde, høyde og vekt, antall - Tallforståelse. Brettspill med telling. Dekke bord med riktig antall kopper, fat, kniver osv. - Geometriske former. - Lek med lego, jovo brikker og treklosser. 12

13 5. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanenes innhold skal beskrives nærmere i barnehagens periodeplaner. Periodeplaner skal lages for å sikre at barnehagen klarer å nå sine målsetninger. I disse planene skal det ligge hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Årsplanen skal gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenters og vurderes. Det skal legges til rette for at barn, foreldre, barnehagens personale og eiere kan delta i planlegging, dokumentasjon og i vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet. Barnegruppens og enkeltbarnets behov skal observeres og vurderes fortløpende. Barnehagens særlige vurderingsområde for året som kommer er: Den voksnes deltakelse i lek og aktivitet på avdelingene. Dette vil bli observert og vurdert av personalet fra andre avdelinger og så fremlagt på personalmøter i løpet av året. I Kidsa Toppemyr barnehage har vi valgt å lage årsplan som varer i 12 mnd. Vi har også periodeplaner som dekker ca 3-4 måneder. Barnehagens arbeid skal dokumenteres av pedagogisk leder i periodeplaner med tilbakeblikk på den perioden som er over. I begynnelsen av hver mnd. vil det bli levert ut en månedsoversikt. Med informasjon om hva som skal skje på avdelingen i inneværende måned. Turer, aktiviteter, bursdager osv. Barnehagens planverk skal evalueres og vurderes 2 ganger per år. Dette gjøres på to av planleggingsdagene i løpet av barnehageåret. På denne måten vil vi ha mulighet til å gjøre korrigeringer i opplegg om det skulle vise seg nødvendig. Tiltak For å sikre foreldrenes mulighet til å påvirke barnehagens aktivitet og innhold vil SU få forelagt en skisse for kommende års plan, med satsingsområde, forslag til prosjektarbeid og vurderingsområde for kommende barnehageår. 13

14 6. Kalender og markering av lokale begivenheter for Kidsa Toppemyr barnehage Lokale begivenheter Viktige datoer August 2013 Oppstart og tilvenning av nye barn September 2013 Torsdag 26. september: Foreldremøte i barnehagen. Mandag 9 sept: Planleggingsdag barnehagen er stengt. Torsdag 26. sept: Foreldremøte Oktober 2013 Torsdag 3. okt. reiser førskolegruppen på dagstur til Voss. Torsdag 24.okt. markerer vi FN-dagen i barnehagen okt: Skolens høstferie Fredag 11.okt: Planleggingsdag, barnehagen er stengt. November 2013 Fredag 8. nov: Planleggingsdag, barnehagen er stengt. Desember 2013 Mandag 2.des: 1. Adventstund mandag 9.des: 2. Adventstund fredag 13.des: Luciafeiring med opptog i barnehagen. Mandag 16.des: 3. Adventstund. Torsdag 19.des: Nissefest i barnehagen. Fredag 20.des: Foreldre kaffe med gløgg og kaker. Mandag 23.des: 4. Adventstund Januar 2014 Torsdag 2. jan: Planleggingsdag, barnehagen er stengt. Februar 2014 Fredag 7. febr: Karneval og fastelavens fest febr: Skolens vinterferie: Mars

15 April 2014 Fredag 11.april: Påskemarkering og rebusløp i barnehagen. Fredag 11.april: Foreldrekaffe. Mai 2014 Torsdag 16.mai: Vi øver til 17. mai med utdeling av russelue til barna i førskolegruppen. Vi går i tog rundt i barnehagens nærmiljø. Foreldre kaffe på slutten av dagen. Vi feirer 16. mai med rosa russ 30 mai: Planleggingsdag Juni 2014 Onsdag 4.juni: Sommerfest i barnehagen. Vi serverer kaffe, saft og kaker. Barna underholder med utdrag av det vi har arbeidet med i løpet av barnehageåret Onsdag 4. juni. Sommerfest i barnehagen Onsdag 12.juni: Sommertur med hele barnehagen. Juli 2014 Hjemmets egne notater: 15

16 16

17 Kontaktinformasjon Telefon E-post Daglig leder Navn Roald Bjørke Pedagogisk leder Gulspurven Eldbjørg Aarvold Pedagogisk leder Grønnspetten Elin Marie Gjelseng Pedagogisk leder Toppmeisen Helene Vik Hansen 17

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Toppemyr 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Innhold. 1. Årsplanarbeid. 2. Om barnehagen. 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger. 4. Kidsa barnehagers læringsmål

Innhold. 1. Årsplanarbeid. 2. Om barnehagen. 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger. 4. Kidsa barnehagers læringsmål Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens egenart 3. Barnehagens tiltak i forhold

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Anerkjennende Raus Tilstede

Anerkjennende Raus Tilstede På barnas premisser Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens egenart 3. Barnehagens

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Innhold. 1. Årsplanarbeid. 2. Om barnehagen. 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger. 4. Kidsa barnehagers læringsmål

Innhold. 1. Årsplanarbeid. 2. Om barnehagen. 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger. 4. Kidsa barnehagers læringsmål Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens egenart 3. Barnehagens tiltak i forhold

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Breistein

Årsplan med læringsmål KIDSA Breistein Årsplan med læringsmål KIDSA Breistein 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Breistein overordnede mål Kidsa Breistein pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ladegården 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Ladegården 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Ladegården 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Tertitten

Årsplan med læringsmål KIDSA Tertitten Årsplan med læringsmål KIDSA Tertitten 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun Årsplan med læringsmål KIDSA Øvsttun 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag KIDSA barnehager overordnede mål KIDSA Øvsttun pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

Innhold. 1. Årsplanarbeid. 2. Om barnehagen. 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger. 4. Kidsa barnehagers læringsmål

Innhold. 1. Årsplanarbeid. 2. Om barnehagen. 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger. 4. Kidsa barnehagers læringsmål Årsplan med læringsmål Kiidsa Øvsttun AS 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Tertitten Høst 2017

Årsplan med læringsmål KIDSA Tertitten Høst 2017 Årsplan med læringsmål KIDSA Tertitten Høst 2017 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Tertitten 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Tertitten 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Tertitten 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Slettebakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Slettebakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Slettebakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Dr. Rustads vei)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Dr. Rustads vei) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Dr. Rustads vei) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/hakkebakkeskogen-familiebarnehage-dr-rustads-vei/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 1.8.2017-31.12.2017 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sandgotna 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sandgotna 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sandgotna 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål. KIDSA Varden 2014-2015

Årsplan med læringsmål. KIDSA Varden 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa Barnehager pedagogiske plattform Kidsa Barnehager pedagogiske 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage

Hakkebakkeskogen familiebarnehage Hakkebakkeskogen familiebarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016/17 Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/sokeresultater/?q=hakkebakkeskogen&category ID=14&searchID=forside

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Myrdal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Ullernveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Ullernveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Ullernveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 45635196 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

VATNESTRØM OPPVEKSTSENTER

VATNESTRØM OPPVEKSTSENTER VATNESTRØM ÅRSPLAN BARNEHAGE progresjonsplan og kalender 2013/2014 okh@iveland.kommune.no 37961704 94 510 510 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for barnehagene... 3

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager

Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Alna Hellerud Barnehage Hellerud Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 post@hellerud-barnehage.no Telefon: 21902156 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/hellerud-barnehage/

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Slettebakken 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Slettebakken 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Slettebakken 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Vækerøveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Vækerøveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Vækerøveien) Hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Kokstad 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Kokstad 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Kokstad 2014-2015 Innhold ÅRSPLANARBEID 3 Kidsa Kokstads pedagogiske grunnsyn 5 OM BARNEHAGEN 5 Barnehagens mål for 2014-2015 6 Barnehagens egenart 6 BARNEHAGENS TILTAK I FORHOLD

Detaljer

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Rosenhagen barnehage Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 trine-lise.lysholm@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494050 / 99285170 Webside på kommunens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Hakkebakkeskogen Familiebarnehage

Hakkebakkeskogen Familiebarnehage Hakkebakkeskogen Familiebarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017/18 Avdeling Dr Rustadsvei Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/sokeresultater/?q=hakkebakkeskogen&cat

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2013-2014

Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2013-2014 Årsplan med læringsmål KIDSA barnehager 2013-2014 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender

Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Rosenhagen barnehage Rosenhagen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 trine-lise.lysholm@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494050 / 99285170 Webside på kommunens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Haukedalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Haukedalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Haukedalen 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa Haukedalen pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Grorud åpen barnehage

Grorud åpen barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud åpen barnehage Grorud åpen barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Hakkebakkeskogen Familebarnehage Avd Kolderups Vei

Hakkebakkeskogen Familebarnehage Avd Kolderups Vei Hakkebakkeskogen Familebarnehage Avd Kolderups Vei ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017/18 raymond@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: familiebarnehage.no Innhold INNLEDNING...

Detaljer

Maurtua Familiebarnehage

Maurtua Familiebarnehage Maurtua Familiebarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 maurtua@vikenfiber.no Telefon: 41604840 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.maurtua.private.barnehage.no Innhold

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

BarnehagenVår Sofus. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016. Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no

BarnehagenVår Sofus. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016. Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no BarnehagenVår Sofus ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015/2016 Styrer.sofus@barnehagenvaar.no 22648061 www.barnehagenvaar.no Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer