Resultat- og avkastningsmåling for private equity-porteføljer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat- og avkastningsmåling for private equity-porteføljer"

Transkript

1 Resultat- og avkastningsmåling for private equity-porteføljer Nye investeringsformer kan medføre behov for nye nøkkeltall og alternative metoder for resultatmåling. I denne artikkelen blir de vanligste nøkkeltall for presentasjon og beregning av historiske investeringsresultater i Private Equity-porteføljer (PE) gjennomgått. Autorisert finansanalytiker Jørn Gunnar Kleven Eidsiva Vannkraft Jørn Gunnar Kleven (38) er Autorisert Finansanalytiker (AFA), CEFA, MBM (handelsøkonom) og har avlagt forsikringseksamen. Han er tidligere ansvarlig for bl.a. investeringsrapportering i KLP Forsikring og Storebrand Kapitalforvaltning ASA. Han er i dag controller i Eidsiva Vannkraft og leder av Norske Finansanalytikeres Forenings (NFF) komité for avkastningsmåling (GIPS komité). Han er norsk delegat i Regional Investment Performance Subcommittee for Europe, Middle-East and Africa (RIPS EMEA) og GIPS Council (Global Investment Performance Standards Council). Som det fremgår i artikkelen, kan det i mange tilfeller være utfordrende å sammenligne historiske investeringsresultater på tvers av de etablerte og «nye» investeringsformene. Artikkelen bygger på anbefalinger for verdsettelse, avkastningsmåling og nøkkeltall gitt i flere ulike standarder og anbefalinger lansert i )2)3)4). Revisjonsmiljøene internasjonalt har vært sterkt delaktige i utarbeidelse av anbefalingene. PE-fondenes mange unike karakteristika (se egen rammesak) tilsier at måling av oppnådde resultater i mange tilfeller baseres på andre nøkkeltall enn de som gjelder for porteføljer bestående av ordinære børsnoterte verdipapirer med variabel innskutt kapital. I det etterfølgende vil emnene verdsettelse, avkastningsmåling og nøkkeltall bli gjennomgått. Gjennomgangen tar utgangspunkt i Global Investment Performance Standards (GIPS) 1) fra januar 2006, utkast til Reporting Guidelines fra European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) 2) fra april 2006 og International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines 3) fra januar Verdsettelse av private equity-fond Analytikere av PE-investeringsobjekter og ordinære børsnoterte papirer (Public Equity) kan ofte ha en identisk verdsettelsesprosess. Begge vil med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon forsøke å estimere en korrekt markedspris for det aktuelle investeringsobjekt. Til forskjell fra forvalteren av ordinære børsnoterte aksjer vil PE-forvalterens løpende estimerte pris være å anse som endelig, inntil realisering av porteføljeinvesteringen er foretatt. Som en følge av ulike forutsetninger kan to ulike PE-fond som har investert i samme porteføljeselskap (se figur 1) overfor den samme deltaker (Limited Partner) rapportere ulike markedsverdier for ett og samme porteføljeselskap. Store avvik i rapportert markedsverdi for ett og samme porteføljeselskap (eller instrument), har imidlertid langt mindre økonomiske konsekvenser i et lukket fond med fast innskutt kapital, enn i et åpent fond med variabel innskutt kapital hvor eierskap til fondet hyppig endres. Tidligere var det vanlig å rapportere verdien av porteføljeselskapet til kostpris, inntil det ble foretatt endringer i selskapets eiersammensetning eller foretatt emisjoner som endret eiersammensetningen. Perioden mellom førstegangsinvestering og eventuelle påfølgende kapitaltransaksjoner kan i mange tilfeller være lang, særlig for kategorien Buy-out, og tilfredsstiller ikke lenger investors krav til rettidig informasjon. Det har de senere år vært lansert en rekke standarder som tar utgangspunkt i prinsippet om Fair Value. Tanken bak Fair Value er balanseorientert, og identisk med den man finner i IFRS (International Financial Reporting Standards). IFRS er i dag gjeldende regnskapsstandard for norske børsnoterte selskaper. Det sier seg selv at standarder med målsetning om å fastsette Fair Value i PE-fond må bli omfattende. De skal favne alt fra nystartede selskaper uten inntjening (Venture) til selskaper med lang resultathistorikk (Buy-out). I tillegg skal forhold knyttet til investeringsinstrumenter ivaretas, slik som hvorvidt instrumentet er preferanseaksjer, ordinære aksjer, ansvarlig lån, konvertibelt lån, mezzanine- eller hybridkapital. I januar 2005 ble International Private Equity and Venture Valuation Guidelines 3) lansert av AFIC (Association des Investisseurs en Capital), BVCA (British Venture Capital Association) og EVCA (European Private Equity and Venture Association). Standarden ble raskt adoptert av 25 andre organisasjoner, herunder den norske foreningen The Norwegian Venture Capital & Private Equity Association 7). Året før ble det lansert en tilsvarende standard fra Private Equity Industry Guidelines Group (PEIGG) 4). Denne organisasjonen har sitt utspring i den nordamerikanske PE-industrien. Begge de omtalte standardene er anerkjent av organisasjonen The Institutional Limited Partners Association (ILPA) 5). ILPA er en form for paraplyorganisasjon for investorene i bransjen. Begge de lanserte standardene i 2004 og 2005 har en hierarkisk tilnærming til begrepet Fair Value, se tabell 1 s 18. Revisjon og Regnskap

2 Generelt om private equity-fond Tradisjonelt har formuende privatpersoner og shippingselskaper finansiert oppstart og utvikling av kapitalkrevende virksomheter i Norge. De første rendyrkede private eierfondene ble etablert på begynnelsen av 1980-tallet. Ved utgangen av 2005 ble det forvaltet 26 mrd. NOK i private eierfond i Norge. I løpet av 2005 ble 12 nye selskaper som var finansiert av private eierfond notert på Oslo Børs. Statistikk fra Norsk Venture tilsier at kapitaltilgangen i private eierfond i 2005 beløp seg til 8 mrd. NOK. Fra å være en form for nisjeinvestering har investeringsformen Private Equity (PE) de senere år utviklet seg til å bli en viktig bestanddel i mange sammensatte verdipapirporteføljer. I vårt naboland Sverige har de statlige pensjonsfondene (AP-fondene) kommittert om lag 25 mrd. SEK til denne investeringsformen. I Norge ble statens PE-fond Argentum etablert i 2001 med en kapital på 2,5 mrd NOK. Den økte oppslutningen om investeringsformen har medført behov for ensartet og standardisert rapportering av investeringsresultatene. Behovet for standardisert informasjon gjelder både i forhold til løpende rapportering til eksisterende investorer, og selvsagt i de tilfeller oppnådde historiske resultater benyttes til «fundraising» (kapitalinnhenting til nye fond). I tillegg har tilsynsmyndighetene i Norge og EU satt fokus på regulering av alle former for spesialfond, herunder krav til verdsettelse og løpende rapportering i slike fond. PE-fond er en fellesbetegnelse for private eierfond som tilfører kapital til ikke-børsnoterte selskaper. Det er vanlig å klassifisere fondene som enten Venture- eller Buy Out-(In-)fond, eller kombinasjoner av disse kategoriene. Kapital fra PE-fondene kan bli benyttet til å utvikle nye produkter og ny teknologi, til ekspansjon, til oppkjøp og endring av selskapers kapitalstruktur. Videre kan kapitalen bli benyttet ved ledelsesdrevne eierskifter, de såkalte buy-outs. Ved tilførsel av kapital oppnår PE-fondene ofte en kontrollerende eierandel i porteføljeselskapet. Den kontrollerende eierandelen utnyttes aktivt for å videreforedle porteføljeselskapet med henblikk på videresalg til andre eiere eller PE-fond (såkalt secondaries) eller med henblikk på børsnotering. Investeringsformen kjennetegnes i de fleste tilfeller av å være et lukket investeringsfond med få innskytere/investorer, fast kommittert kapital og ofte lite likvide investeringsobjekter. Dette i motsetning til åpne investeringsfond hvor investoren hyppig kan foreta tegninger og innløsninger. Med utgangspunkt i investorens innskudd eller uttak foretar forvalteren i åpne investeringsformer utbetaling av innløsning samt utstedelse av nye andeler for tegning. I åpne investeringsformer foretar forvalteren kjøp eller salg av investeringsobjekter som er «public» i motsetning til «private». Kjøp og salg av verdipapirene skjer med utgangspunkt i utstedelse og innløsning av andeler i fondet initiert av investoren. Innskutt kapital i slike fond er således variabel av natur. I PE-fondene vil investoren (Limited Partner) kunne realisere sin investering ved videresalg til en ny eller eksisterende investor i annenhåndsmarkedet. Slike handler forekommer relativt sjelden. Forvalteren vil ytterst sjelden foreta salg av fondets porteføljeinvesteringer for å innløse en enkeltstående investor. PE-investeringer kjennetegnes videre av at investoren (Limited Partner) kommitterer seg for en gitt kapitalstørrelse, hvorpå forvalteren (General Partner) innkaller kapitalen etter hvert som tilfredsstillende porteføljeinvesteringer åpenbarer seg, eller allerede har foretatt investeringer som krever oppfølgingsinvesteringer. Etter hvert som porteføljeinvesteringene selges, fusjoneres eller børsnoteres, foretar forvalteren utbetalinger til investorene. En typisk levetid for et PE-fond er 7 12 år, og eietiden for ett enkelt porteføljeselskap er ofte 5 10 år. Utbetalinger til investoren skjer hovedsakelig ved realisering av investeringene, og ikke ved likvidering av selve fondet. I mange tilfeller vil avkastningen til fondet og porteføljeselskapene følge et «Jkurve» forløp. «J-kurve» effekten oppstår ved at fondet de første årene benytter store deler av innskutt kapital til analyse av investeringsobjektene. I tillegg kan det påregnes at tapsbærende investeringer, særlig innen ventureområdet, avdekkes på et tidlig stadium med den konsekvens at investeringen nedskrives. Styre i fondet Beslutning vedr. investering og salg Advisory AS (General Partner) Fond AS Fond KS Advisory agreement Investorer (Limited Partner) Institusjonelle Statlige Internasjonale Private avkastning (%) Porteføljeselskap år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 Figur 1: Tradisjonell organisering. Figur 2: «J-kurve» effekt Tilfredsstillende avkastning tar tid 14 Revisjon og Regnskap

3 + \W VNDWWHW À}iÃÊ iãìê LÀÕ ÌiÊ «À }À> iàê v ÀÊ Ài} Ã >«Ã>ÛÃ ÕÌ }]ÊÊ Ài} Ã >«Ã> > ÞÃi]Ê Ã >ÌÌiLiÀi} }Ê }Ê } }Ã` Õ i ÌiÀ 9nUH SURJUDPPHUV EUXNHUYHQQOLJH O V QLQJHU RJ DYDQVHUWH WHNQRORJL KDU JMRUW ),1$/( WLO PDUNHGVOHGHU Sn VLWW RPUnGH ),1$/( cuvrssjm U ² VRP HU PLGWSXQNWHW L ),1$/(V SURJUDPYDUHIDPLOLH ² EHQ\WWHV KYHUW nu WLO PHU HQQ QRUVNH UHJQ VNDSVDYVOXWQLQJHU 6SHVLHOW IRU ),1$/( V\VWHPHW HU DW GH HQNHOWH PRGXOHU KYHU IRU VHJ XWJM U VHOYVWHQGLJH SURJUDPPHU VDPWLGLJ VRP GH VDPPHQ IXQJHUHU WHWW LQWHJUHUW RJ JLU EUXNHUHQ DYDQVHUWH YHUNW \ ),1$/( WLOE\U RJVn HW RPIDWWHQGH VHUYLFH SURJUDP VRP EO D EHVWnU DY SURJUDP YHGOLNHKROG NRQVXOHQWELVWDQG RJ NXUV *MHQQRP DYWDOHU VLNUHV EUXNHUQH NRQWLQX HUOLJ EUXNHUVW WWH RJ WHOHIRQVXSSRUW )RU PHU LQIRUPDVMRQ RP KYRUIRU Vn PDQJH YHOJHU ),1$/( VH ÜÜÜ v > i ),1$/(6 352*5$002'8/(5 7,//(**602'8/(5 Ê Ê À>vÌÊ 7LOOHJJVPRGXO WLO cuvrssjm U /LJQLQJVRSSJDYHU RJ VNDWWH EHUHJQLQJ IRU NUDIWVHOVNDSHU Ê ÀÃ ««} À cuvuhjqvnds IRU Q ULQJV GULYHQGH RJ VHOVNDSHU 6NDWWHEHUHJQLQJ IRU VHOVNDSHU Ê- >ÌÌ 6NDWWHEHUHJQLQJ IRU SHUVRQOLJ Q ULQJVGULYHQGH RJ DQGUH SHUVRQOLJH VNDWWH\WHUH ÊÀ vìã ` ià $YDQVHUW GULIWVPLGGHONDUWRWHN IRU DOOH W\SHU GULIWVPLGOHU Ê,>««ÀÌiÀ } 3HULRGLVNH UHJQVNDSVDYVOXWQLQJHU $QDO\VH RJ Q NNHOWDOOUDSSRUWHU Ûi` Ì ÀÊ/À Ã \Ê/i iv ÊÇÇÊÈÈÊx{ÊÈä]Ê/i iv> ÃÊÇÇÊÈÈÊx{Ê Û`i }Ã Ì ÀÊ"Ã \Ê/i iv Ê ÈÊ{ÓÊxxx]Ê/i iv> ÃÊÓÓÊÈ ÊÓÓÊÎ «ÃÌ\ÊwÀ >«ÃÌJw > i Ê Ã il 7LOOHJJVPRGXO WLO cuvrssjm U RJ 5DSSRUWHULQJ (OHNWURQLVN DNVMHERN RJ DOOH Q GYHQGLJH UDSSRUWHU IRU IXOO DNVMRQ UVHUYLFH Ê * ÃÌ 7LOOHJJVPRGXO WLO cuvrssjm U RJ 5DSSRUWHULQJ 6HQG UDSSRUWHU RJ OLJQLQJVSDSLUHU L 3') IRUPDW SU H SRVW GLUHNWH IUD cuvrssjm U RJ 5DSSRUWHULQJ Ê Ã `ià }.RQVROLGHULQJ DY nuvrssjm U RJ NRQVHUQUHJQVNDS Ê ÛiÃÌ À 2YHUVLNW RYHU DNVMHLQYHVWHULQJHU IRU SULYDWSHUVRQHU RJ VHOVNDSHU Ê > ÞÃiÊ 7LOOHJJVPRGXO WLO cuvrssjm U $QDO\VHU RJ Q NNHOWDOO SUHVHQWHUW JUDILVN RJ WDEHOODULVN

4 Hvordan er konseptet Fair Value mottatt i industrien? Finansindustrien har historisk vært flink til å etablere nøkkeltall for å evaluere investeringsobjekter. Det er derfor et lite paradoks at nøkkeltall og standarder for å evaluere egne prestasjoner først ble satt på dagsordenen omkring år 2000 og senere. Tuck School of Business at Dartmouth 11) presenterte sommeren 2005 resultater fra en undersøkelse i USA om holdning og oppslutning til Private Equity Industry Guidelines lansert i General Partners (forvalterne) i denne undersøkelsen, til sammen 102, hadde generelt en motforestilling mot å skrive opp verdier på porteføljeselskapene i fravær av transaksjoner/emisjoner i selskapet. 70 % av forvalterne mente fondets verdi måtte oppskrives hvis Fair Value skulle legges til grunn, der hvor Venture-fond sto for den største andelen av urealiserte verdier. Under ett år etter at PEIGG lanserte standarder for verdsettelse, etterlevde 19 % av forvalterne standarden. 50 % av forvalterne etterlevde deler av retningslinjene for verdsettelse gitt av PEIGG, NVCA, EVCA. Av de som ikke hadde implementert standarden, svarte 41 % at dette skyldtes «likegyldighet» til standarden fra investorens side (Limited partner). I tillegg ble økt resultatvolatilitet trukket frem som en negativ konsekvens av Fair Value. De fleste forvaltere erfarte økt oppmerksomhet om verdsettelse fra selskapets eksternrevisor fra 2003 til Hvordan beregnes forvaltningshonorar? I åpne verdipapirporteføljer med variabel kapital baseres honoraret til forvalter på prosentpoeng av underliggende markedsverdi og eventuelt overskuddsdeling ved meravkastning. I PEfond er det vanlig å basere det faste honoraret på en prosentsats av kommittert kapital. I fondets første år vil det således beregnes honorar av en større underliggende verdi enn den som er registrert i fondets balanse. Ved utløpet av investeringsperioden reduseres gjerne beregningsgrunnlaget til kostpris av foretatte investeringer fratrukket realiserte investeringer. I tillegg beregnes det ofte et suksessavhengig honorar, såkalt «carried interest». Normalt utgjør dette 20 % av fondets overskudd utover nærmere angitt minsteavkastning som er forbeholdt investorene. Global Investment Performance Standards (GIPS ) 1) ble fra 2006 utvidet til å inkludere blant annet PE. GIPS sine retningslinjer for verdsettelse er tilnærmet identisk med PEIGG og EVCA, men er mindre detaljert og i større utstrekning basert på overordnede prinsipper. Er så fokuset på standardisering av verdsettelse i PE-industrien i perioden tilfeldig? Nei, det er trolig en «postbubble»-konsekvens, og et utslag av at investorene har satt fokus på «timingen» av «exit» for porteføljeselskapene i PE-fondene. Med verdsettelse til kostpris vil det meste av exits fremstå som vellykket for investoren (Limited Partner). I tillegg har utvilsomt det økte innslaget av institusjonelle investorer, som pensjonsfond og livsforsikringsselskaper, bidratt til mer oppmerksomhet om standardisering av informasjon til eksisterende og prospektive investorer. Det kan nevnes at CalPERS (California Public Employees' Retirement System) 8) med en forvaltningskapital på ca mrd. NOK deltar som Limited Partner i mer enn 300 ulike eierfond. Som Limited Partner i flere separate eierfond vil fravær av standardisering av verdsettelse og investorinformasjon etter hvert være uholdbart for en profesjonell investor. I tillegg kan forekomsten av hyppige «fetter-kusine»- transaksjoner mellom PE-fondene (secondaries) ha medført at det fokuseres påløpende verdsettelse i PE-fondene fra investors side. Global Investment Performance Standards (GIPS ) 1) inneholder krav om at bruk av annen verdi enn Fair Value skal begrunnes av forvalteren i hvert enkelt tilfelle. I tillegg skal antall porteføljeselskaper hvor Fair Value ikke er benyttet ved verdsettelse oppgis, i tillegg til disse selskapenes absolutte verdi samt relative andel i forhold til fondets totale forvaltning. I neste avsnitt vil det bli gitt en gjennomgang av hvordan avkastning beregnes i PE-fond. I forhold til rapportert avkastning vil prinsipper for verdsettelse ha stor betydning de første årene i et PE-fonds levetid. Etter hvert som porteføljeinvesteringer realiseres og fondet modnes, vil rapportert avkastning gradvis gå over til å bli basert på faktiske kontantstrømmer, og ikke utelukkende interimsverdier. Når siste krone er utbetalt til investorene, vil rapportert avkastning utelukkende være basert på «cash-on-cash return». Avkastningsmåling i private equity-fond Avkastning er et vanlig mål for å beskrive en porteføljes verdiutvikling. Forvalterens suksess eller fiasko er knyttet til den oppnådde avkastningen. Graden av suksess eller fiasko avgjøres ved å sammenligne avkastningen mot benchmarks eller andre investeringsformers avkastning. Som det vil fremgå av dette avsnittet, kan det i mange tilfeller være utfordrende å sammenligne en rapportert bruttoavkastning i et PE-fond med fast innskutt kapital med en beregnet bruttoavkastning i et åpent verdipapirfond med variabel kapital. I åpne verdipapirfond og aktivt forvaltede verdipapirporteføljer med børsnoterte instrumenter er det vanlig å forutsette at størrelsen på porteføljen og innskutt kapital er utenfor forvalterens kontroll. Forvalteren er en operatør for investoren, hvor sistnevnte står fritt til å øke eller redusere sitt innskudd. Kapitalen er derfor ansett for å være variabel. Tilsvarende forutsetninger legges til grunn i de mest benyttede børsindeksene nasjonalt og internasjonalt. 16 Revisjon og Regnskap

5 årsoppgjør utført i 2005! Jeg gjør årsoppgjør raskere enn dem jeg benytter Total Årsoppgjør! Stadige nye reformer, nye lover, nye regelendringer, nye teknologier. Dette er forhold som revisorer og regnskapsførere er nødt til å tilpasse seg i en hektisk hverdag. Med tiden som en knapp ressurs er det derfor viktig å ta i bruk det mest effektive verktøyet. I over 20 år har tusenvis av brukere latt seg imponere og begeistre av Total Årsoppgjør. Her er gode grunner for at også du bør velge denne løsningen: Brukervennlig og funksjonelt Enkelt og effektivt Komplett og oppdatert Profesjonell og personlig brukerstøtte/oppfølging Faglige og innholdsrike kurs Markedets beste pris Hele 99% av våre brukere er fornøyde med programmet - det håper vi at du også vil bli! Vi gjør det kompliserte enkelt! Mer informasjon Tlf

6 Tabell 1: International Private Equity and Venture Valuation Guidelines 3 # Anbefalt handling Anbefalt metode Kommentar 6) 1. Fastsett porteføljeselskapets bruttoverdi med utgangspunkt i anbefalt metode. Metodene, A F er likestilt og skal sees i forhold til virksomhetens egenart og porteføljeselskapets fase (såkorn, venture, ekspansjon, modning etc.). I tillegg til selve verdsettelsen skal det tillegges vekt hvorvidt porteføljeselskapets resultater er iht. forutsetningene for inntreden i selskapet og de planer og milepæler som er lagt for investeringen og selskapets drift. Manglende måloppnåelse bør resultere i reduksjon av Enterprise Value (EV) 2. Trekk fra verdien på finansielle instrumenter med bedre sikkerhet/prioritet enn fondets eget instrument i porteføljeselskapet. (Engelsk Gross Attributable Enterprise Value). 3. Trekk fra en relevant likviditetspremie for det aktuelle instrument. (Engelsk Marketability Discount) 4. Fordel verdien fra punkt 3 på finansielle instrumenter med lik eller dårligere sikkerhet/ prioritet enn eget instrument i porteføljeselskapet (Engelsk Net Attributable Value) 5. Fordel verdien av det enkelte finansielle instrument pr. rettighetshaver (Engelsk: Fair Value) Omsetningskurs (bid-kurs). A: Pris ved tilsvarende transaksjon eller siste investering i porteføljeselskapet B: Multiplikator (P/E, EV/EBIT+) Det skal vurderes reduksjon i omsetningskurs for likviditetspremie, enten ut fra antall dager siden siste omsetning eller ut fra størrelse på eierandel i forhold til daglig omsetning: inntil 20 dg. -0 %, dg. -10 %, dg. -20 % og 100 dg %. IFRS forutsetter at bid-kurs kan oppnås for enhver aksjepost, noe som medfører at fondets verdi etter IFRS ikke nødvendigvis er iht. bransjens egne konservative normer. Transaksjoner hvor eierbrøk endres, skal tillegges større vekt enn øvrige transaksjoner. Strategiske kjøp/salg skal tillegges mindre vekt. Kostpris kan være relevant i en kort periode etter transaksjon. Kostpris er ellers ansett for ikke å være Fair Value. Egner seg kun for virksomheter med normalisert inntjening. Beregn bruttoverdien av virksomheten (EV) etter skatt, og ikke nettoverdien hvor gjeldsgrad inngår. Forutsetter videre at referanseselskapene er korrekt priset. C: Substansverdi Hvor verdien er avledet av verdi for aktiva og ikke inntjening. D: NV (nåverdi) av kontantstrøm fra porteføljeselskapet E: NV (nåverdi) av kontantstrøm til instrumentet F: Prising ut fra benchmarks Fastsett kontantstrømmer, terminalverdi og diskonteringsrente. Anbefalt som «syretest» for verdier fastsatt med A, B, C, F. Passer best til nært forestående transaksjoner. Passer best til instrumenter uten egenkapitalrisiko. Forutsetter at kjøper er villig til å betale for markedsandel, volum e.l. og at lønnsomhet, kapitalbehov og kostnadsstruktur i bransjen er tilnærmet identisk. Eks. pris/pr. abonnent, pris/ passasjer, pris pr. omsatt krone. Forutsetter videre at referanseselskapene er korrekt priset. I en tenkt likvideringssituasjon av selskapet. Juster for utvanning ved konvertering av lån, utøvelse av opsjoner/warrants, konvertering til preferanseaksjer etc. Etter IFRS skal salgspris/betingelser legges til grunn for forpliktelser. Faktorer som skal tillegges vekt: Mulighet for fondet til å fastsette tidspunkt for realisering; er alle investorer enig om exit plan; er selskapet ferdig restrukturert og klart for realisering? Er exit allerede utsatt? Vanligvis 10 % 30 % reduksjon basert på 5 % inkrementer. I et PE-fond vil imidlertid beslutningen om å fastsette nivået på innskutt kapital ligge innenfor forvalterens kontroll, jf. gjennomgangen i «Generelt om private equityfond». Innbetalt kapital i porteføljen er derfor å anse som fast, selv om den i praksis blir innbetalt i rater. Det er derfor anbefalt at man benytter en pengevektet avkastningsberegning i lukkede PE-fond. Som pengevektet avkastningsberegning er det vanlig å benytte ordinær internrenteberegning (IRR). Som kjent kan internrenten være utfordrende å beregne i de tilfeller kontantstrømmen skifter fortegn mer enn én gang. Mens et fonds kontantstrøm uttrykt som ( ) har én entydig løsning, kan kontantstrømmen ( ) ha flere enn én matematisk løsning 14). For brukere av Excel er det derfor anbefalt at funksjonen XIR () benyttes i stedet for IR() ved beregning av fondets avkastning. En kontantstrøms internrente finnes ved å løse ligning (1) med hensyn på r. K1 K 2 K n IR = K n (1 + r) (1 + r) (1 + r), (1) K = kontantstrøm, eventuelt restverdi r = avkastning, internrente n = periode I åpne verdipapirporteføljer og i de vanligste referanseindekser, måles avkastningen som en tidsvektet avkastning (2), se for øvrig tekstboks for ytterligere informasjon om tidsvektet avkastningsmåling. R [ 1+ r )*(1 + r )...*...(1 + r ) 1 ] t = ( 1 2 n r = avkastning n = periode, (2) En vesentlig forskjell på (1) og (2) er forutsetningen som gjøres omkring hvilken avkastning kontantstrømmene (innskutt kapital) oppnår. I den tidsvektede beregningen forutsettes det at all akkumulert kapital i periode 1 oppnår avkastning r 1, mens all akkumulert kapital i periode n oppnår avkastning r n. Avkastning r 1 og r n vil typisk være ulik, siden avkastningen i januar 1998 normalt er ulik avkastningen i mars Når avkastningen skal måles i porteføljer med variabelt innskutt kapital, er det vanlig å benytte en tidsvektet avkastningsberegning. I en tidsvektet avkastningsberegning vil resultater oppnådd i en liten portefølje tillegges like mye vekt som resultater oppnådd i en stor portefølje. Dette er vanligvis en korrekt forutsetning siden forvalteren ikke påvirker størrelsen på den innskutte kapitalen i fondet. Ved en internrenteberegning forutsetter man at r er identisk i alle perioder. Som det fremgår av formel (1) vil kontantstrømmen i periode 1 oppnå samme avkastning som kontantstrømmen i periode n. Dette er en forutsetning man sjelden gjør i porteføljer med variabel kapital. 18 Revisjon og Regnskap

7 Dersom det kun er én innbetaling og én utbetaling, vil annualisert verdi av R t i (2) være identisk med r i (1). I dette tilfellet vil internrenten være identisk med den annualiserte tidsvektede avkastningen. Hva innebærer dette i praksis? Jo, det betyr at sammenligning av beregnet bruttoavkastning i et lukket PE-fond og en åpen verdipapirportefølje ikke blir entydig med hensyn til hvilken formuesvekst investoren har oppnådd 12). Tabell 2: Kontantstrøm i PE-fondet og alternativavkastning (benchmark) År Innbetaling av kapital 1) Udeling av kapital 2) Alternativt verdipapirfond 9) / Benchmark Benchmark nivå , ,47 % 97, ,74 % 92, ,59 % 104, ,94 % 113, ,10 % 126,62 Akkumulert ,62 % 1) Det forutsettes at kontantstrømmer skjer siste dag i året PE-fondet i tabell 2 har foretatt 3 kapitalinnkallinger og realiserer alle porteføljeinvesteringer i slutten av år 2005 med tilhørende utbetaling til investoren. All kapital blir utbetalt i år 2005, og PE-fondets internrente er følgelig 5,6 %. Når vi besluttet å bli Limited Partner i PE-fondet, vurderte vi alternativt å investere i et åpent verdipapirfond med ordinære børsnoterte aksjer. Vårt alternativ kunne gjerne ha vært Oslo Børs Hovedindeks i stedet. Vi anser verdipapirfondets avkastning for å være vår alternativkostnad ved kapitalbindingen. Vårt alternative investeringsobjekt har i samme periode oppnådd en akkumulert tidsvektet avkastning på 26,62 % 9) eller 4,83 % p.a. Umiddelbart fremstår investeringen i PE-fondet som mer gunstig enn investeringen i det alternative verdipapirfondet, i og med at 5,6 % p.a. er større enn 4,83 % p.a. Om vi beregner horisontverdien til innbetalingene i PE-fondet og legger avkastningen i det åpne verdipapirfondet til grunn som alternativkostnad, oppnår vi følgende horisontverdi (se Tabell). Som det fremgår av tabell 4, ville vår formuesvekst i kroner vært større ved en annualisert tidsvektet avkastning på 4,83 % p.a. enn ved PE-fondets beregnede internrente på 5,6 % p.a. For en utenforstående kan det virke meningsløst å ikke basere avkastningsmåling på identiske forutsetninger, selv om investeringsformene kan ha enkelte ulikheter. Den tidsvektede metoden er dessverre svært sårbar overfor den til enhver tid akkumulerte kapital og resultat i forhold til denne akkumulerte kapitalen. Revisjon og Regnskap

8 I et PE-fond kan det tenkes at de første innbetalingene blir benyttet til å utrede og analysere investeringsobjekter. Dersom det etter utredningsperioden blir foretatt en ny innbetaling, vil den første periodens resultat i en tidsvektet beregning bli isolert, og gitt nøyaktig samme vekt som de senere perioders resultater. Om 80 % av den første kapitalen er benyttet til utredning, identifisering og analyse, vil det kreves en avkastning på 400 % på innskutt kapital i neste resultatperiode for å rapportere 0 % tidsvektet avkastning!!!! (1 80 %)* (1+400 %)-1 = 0 %. Tilsvarende situasjon oppstår ved unøyaktige interimsverdier og etterfølgende kontantstrømmer. Som investor og forvalter er det således svært viktig å erkjenne at avkastning i åpne og lukkede verdiporteføljer svært sjelden kan sammenlignes direkte, i og med at de rapporterte avkastningene baseres på forskjellige forutsetninger for kapitalens vekstfaktor 12). I Global Investment Performance Standards (GIPS ) 1) kapittel 7 er det derfor anbefalt at man legger til grunn referanseindekser basert på internrenteprinsippet (Since Inception IRR), og ikke ordinære tidsvektede indekser ved sammenligning av oppnådd avkastning i PE-fond. I en tidligere standard beregnet for det nordamerikanske markedet fremgår det at det er upassende å sammenligne IRR i PE-fond og ordinære tidsvektede referanseindekser. Ved eventuell sammenligning var det anbefalt at forvalteren inkluderte en påminnelse om at sammenligning av nevnte avkastningsdata kunne være «misleading» 13). Når en tidsvektet referanseindeks skal reberegnes til en pengevektet referanseindeks (IRR), er det vanlig å forutsette at Ingen regel uten unntak I PE-fond med ubegrenset levetid, såkalte «evergreen funds» og i evigvarende captive-funds 10), er det ikke anbefalt å benytte internrente som metode for beregning av avkastning. I slike porteføljer bør en tidsvektet beregning legges til grunn. Tilsvarende i åpne PE-fond hvor innskutt kapital er variabel. I sammensatte verdipapirporteføljer hvor investeringsformen PE inngår sammen med tradijonelle investeringsformer, er det anbefalt at man beregner tidsvektet avkastning for den konsoliderte totalporteføljen. Tabell 3: Horisontverdi av kontantstrømmer i PE-fondet versus alternativkostnad År Innkalling 1) Alternativverdi (kontantstrøm X endring i benchmarknivå) PE-fondet kjøper og innløser andeler i referanseindeksen, og at restbeholdning av andeler gjøres opp sammen med den siste utbetalingen til investoren fra PE-fondet. Som det fremgår av tabell 4 er den siste verdien i kontantstrømrekken 7806 som er identisk med horisontverdien beregnet i tabell 3. Videre fremgår det av tabell 4 at den relevante benchmarken (SI -IRR) for PE-fondet ikke er 4,83 %, men derimot 6,63 %, som er høyere enn fondets oppnådde avkastning på 5,6 %. I PE-bransjen er det videre vanlig å evaluere egne oppnådde resultater ved å etablere sammenligningsgrupper (Peer- Groups) basert på felles oppstartsår (Vintage year), eventuelt supplert med beregning av horisontavkastning (Horizon IRR). Ved beregning av horisontavkastning tar man utgangspunkt i fondets verdi pr. rapporteringsdato, og beregner internrente siste år, siste 3 år, siste 10 år etc. En slik beregning har gjerne til hensikt å uttrykke utvikling i trender i bransjen. Fondets start- og sluttverdi for perioden vil bli Horisontverdi (alt.) Horisontverdi (internrente) * 126,62 / 100, , = 1500*(1+5,6 %) * 126,62 / 97, , = 3500*(1+5,6 %) * 126,62 / 92, , = 1000*(1+5,6 %) Akkumulert Tabell 4: Beregning av Since Inception IRR (SI-IRR) for tidsvektet benchmark År Kontantstrøm PE-fond (se tabell 3) Benchmarknivå tidsvektet (se tabell 3) Endring i # andeler Akkumulert # andeler Since Inception IRR for tidsvektet benchmark ,00 15,00 15, ,53 35,88 50, ,91 10,76 61, , , ,62-59,23 2, = ,42*126,62 IRR 5,6 % 4,83 % p.a. 6,63 % lagt til grunn som kontantstrømmer, i tillegg til alle mellomliggende innbetalinger og utbetalinger. De vanligste nøkkeltall for private equityporteføljer Det er anbefalt å beregne avkastning (IRR) på porteføljenivå (fondets hånd) før og etter alle former for faste og variable forvaltningshonorarer 1) samt avkastning på investorens hånd 2). I tillegg er det anbefalt å separere fondets totalavkastning i realiserte porteføljeinvesteringer («fast fisk») og porteføljeinvesteringer som ikke er realisert på rapporteringsdato. Når avkastningen skal separeres, er det viktig å ha en konsekvent håndtering av alle former for generalposter, så som forvaltningshonorarer, bankkonti, valutasikringer etc. I tillegg er det anbefalt å beregne en rekke forholdstall som har visse likheter med den mer kjente Pay-Back metoden. De fleste nøkkeltallene tar utgangspunkt i innbetalt kapital. Nøkkeltallene som benyttes inkluderer ikke «tidsverdien» av kapitalbindingen. Nøkkeltallene i seg selv er således ikke egnet til å evaluere de ulike PE-fond. For eksempel vil en «pay-back» på investert kapital på 206 % (Total Value to Paid in Capital (TVPI)), se tabell 4, være storartet for et fond med 2 års levetid, men 20 Revisjon og Regnskap

9 Tabell 5: De mest benyttede nøkkeltall i PE-fond (USD$ mil) År Kommittert kapital Fair Value (restverdi) Innbetalt kapital Utbetalt kapital Paid in Capital to Committed Capital (PIC) Distributed Capital to paid in capital (DPI) Residual Value to Paid in Capital (RVPI) Total Value to Paid in Capital (TVPI) A B C D C/A D/C B/C (D+B)/C ,31 4,68 0 0,19 0,00 0,92 0, ,04 9,56 0 0,38 0,00 1,05 1, ,25 14,54 2,55 0,58 0,18 0,98 1, ,21 23,79 2,55 0,95 0,11 1,06 1, ,78 1,00 0,63 2,16 2, , ,44 1,00 1,10 0,97 2, , ,1 1,00 1,56 0,33 1, , ,25 1,00 1,65 0,41 2,06 PIC = Paid in Capital to Committed Capital (akkumulert innbetalt kapital i forhold til forpliktet innbetaling) DIP = Distributed Capital to Paid in Capital (akkumulert utbetalt kapital i forhold til akkumulert innbetalt kapital) RVPI = Residual Value to Paid in Capital (restverdi i forhold til akkumulert innbetalt kapital) TVPI = Total Value to Paid in Capital (DIP + RVPI). Restverdi + akkumulert utbetalt kapital i forhold til akkumulert innbetalt kapital UTFORDRENDE: Det kan være utfordrende å sammenligne historiske investeringsresultater på tvers av etablerte og «nye» investeringsformer. trolig kun middelmådig for et fond med 15 års levetid. Kombinert med fondets internrente vil nøkkeltallene gi nyttig tilleggsinformasjon til eksisterende og potensielle investorer. Som for avkastningsberegningen kan nøkkeltallene presenteres henholdsvis bruttoog netto alle former for honorar til forvalteren. I tillegg er det vanlig å oppgi nøkkeltall på porteføljeselskapsnivå, som for eksempel Fair Value/kostpris. For ytterligere rapportering på fond- og porteføljeselskapsnivå henvises det til de viktigste standardene på området 1)2)4). Avslutning En erkjennelse av ulikheter i metodene for å beregne og presentere historiske investeringsresultater i PE-fond og ordinære verdipapirporteføljer kan i mange tilfeller være en forutsetning for å gjøre en korrekt evaluering og presentasjon av de historiske investeringsresultatene i PE-fond. Dette gjelder både i forhold til løpende rapportering til investorer og ved kapitalinnhenting til nye fond. PE-bransjen er i manges øyne en ung bransje, og innslaget av standardisering av investorinformasjon er et naturlig skritt i å «avmystifisere» investeringsformen. Bransjens egne organisasjoner og aktører har hittil lagt ned betydelige ressurser i dette standardiseringsarbeidet. Hvorvidt forvalterne selv akter å ta aktivt del i selvreguleringen gjenstår imidlertid å se. Referanser: 1) Global Investment Performance Standards (GIPS) 2) EVCA Reporting Guidelines (utkast) april 2006 ) evca_reporting_guidelines.pdf 3) International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines fra januar international_valutation_guidelines.pdf 4) Private Equity Industry Guidelines U.S._PE_Valuation_Guidelines_September_04. pdf 5) The Institutional Limited Partners Association 6) Se for eksempel «Verdsettelse og finansiering av ventureselskaper», Knut Boye, Praktisk Økonomi og Finans 2 / ) 8) 9) ((1 2,5 %)*(1 4,7 %)*(1+12,6 %)* (1+8,9 %)*(1+11,1 %)-1)) = 26,62 %, 1,2662 0,2 = 4,83 %, den oppgitte avkastningen er oppnådd avkastning i Statens Pensjonsfond Utland for vår oppgitte periode uttrykt i valutakurven. 10) Et Captive-fond kan for eksempel være en bedrifts eget PE-fond med «evigvarende» liv. 11) 12) Merk at ulikheter i formuesvekst kan oppstå også om begge porteføljene baseres på tidsvektede beregninger og viser identisk tidsvektet avkastning. Avvik oppstår som en følge av volatilitet i avkastningen og profilen på inn- og utbetalingene. Det som er spesielt med PE-fond er imidlertid tidsperspektivet og forutsetningen om lineær avkastning i hele fondets levetid. I tillegg kommer det faktum at alternativavkastningen gjerne er investering i ordinære verdipapirfond med betydelig volatilitet over den perioden PE-fondet foretar inn- og utbetaling av kapital. 13) AIMR (Association for Investment Management and Research) Performance Presentation Standards Handbook 1997, second Edition, page ) En kontantstrømrekke hvor fortegnet på kontantstrømmen skifter mer enn en gang, kan inntreffe i de tilfeller hvor fondet foretar utbetalinger i etterkant av realisasjon av porteføljeselskaper, hvorpå fondet senere kaller inn kapital til oppfølgingsinvesteringer. Revisjon og Regnskap

Oslo, 20. juni 2005. Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering.

Oslo, 20. juni 2005. Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering. Finansdepartementet v/ Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo, 20. juni 2005 Kommentar på forslag til endring av forskrift om prospekt for verdipapirfond og forskrift om periodisk rapportering.

Detaljer

Metodiske feilkilder ved avkastningsberegning

Metodiske feilkilder ved avkastningsberegning Utbredelsen av tilnærmede metoder for beregning av avkastning er stor. Problemet med disse tilnærmede metodene er at de har iboende svakheter ved avgang og tilgang av kapital i portefølgjen. Innledning

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping

Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014. Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping Joachim Høegh-Krohn, Trondheim 17. september 2014 Kapitalforvaltning er den nye oljen: Om kompetent kapital, aktivt eierskap og verdiskaping 1 2 Kapital er den nye oljen Norge bør ha ambisjon om å bli

Detaljer

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Oslo 19.11.2002. Deres ref: 99/1294 FM JOE

Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo. Oslo 19.11.2002. Deres ref: 99/1294 FM JOE Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Oslo 19.11.2002 Deres ref: 99/1294 FM JOE Høring: Forslag til forskrift etter lov 12. juni 1981 nr 52 om verdipapirfond - forvaltningsselskapers informasjonsplikt

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 112.863 310.960 310.960 450.834 1.010.059 Tidsvektet avkastning i % 0,43 1,21 1,76 4,03 Referanseindeks

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 208.584 487.219 1.803.480 688.678 7.635.916 Tidsvektet avkastning i % 0,44 1,18 4,90 1,73

Detaljer

Nordic Secondary II AS

Nordic Secondary II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Private Equity II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Private Equity II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2006 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1999 til 31.12.2009 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK 90.381 189.195 979.398 829.352 1.388.577 Tidsvektet avkastning i % 0,34 0,72 3,85 3,24 5,54

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding II AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Månedsrapport

Månedsrapport Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -97.666-97.666-236.026 1.254.530-5.166 5.210.080 Tidsvektet avkastning i % -0,28-0,28-0,67

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 3,84, opp 6,6 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 32 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning

Temaartikkel. Folketrygdfondets aksjeforvaltning Temaartikkel Folketrygdfondets aksjeforvaltning Denne temaartikkelen er hentet fra Folketrygdfondets årsrapport for 2008 Haakon VIIs gate 2 Pb. 1845 Vika, 0123 Oslo Tlf: 23 11 72 00 Faks: 23 11 72 10 e-post:

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

INFORMASJON OM PARETO PE II Selskapets formål er å investere sine midler i private equity-fondet Nordic Capital VII.

INFORMASJON OM PARETO PE II Selskapets formål er å investere sine midler i private equity-fondet Nordic Capital VII. INFORMASJON OM PARETO PE II Selskapets formål er å investere sine midler i private equity-fondet Nordic Capital VII. Selskapsform Indre Selskap Tidspunkt for etablering av selskapet / første gangs innbetaling

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2007 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor

Varige verdier og tydelige spor. Rapport for 1. halvår 2012. Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor Varige verdier og tydelige spor Rapport for 1. halvår 2012 Videre vekst. For å skape varige verdier og sette tydelige spor 1 Ferds regnskap for 1. halvår 2012 Resultat 1.1. 30.6.2012 1.1. 30.6.2011 2011

Detaljer

INFORMASJON OM PARETO PE III AS/IS Selskapets formål er å investere sine midler i private equity-fondet Nordic Capital VII.

INFORMASJON OM PARETO PE III AS/IS Selskapets formål er å investere sine midler i private equity-fondet Nordic Capital VII. INFORMASJON OM Selskapets formål er å investere sine midler i private equity-fondet Nordic Capital VII. Selskapsform Indre Selskap Tidspunkt for etablering av selskapet / første gangs innbetaling av kapital

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Realkapital European Opportunity Invest AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen...

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 4,58, opp 4,3 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 21 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Søgne kommune Kapitalforvaltning

Søgne kommune Kapitalforvaltning Søgne kommune Kapitalforvaltning Presentasjon kommunestyret 29.03.2012 P. 1 Dato 29.03.2012 Gabler Wassum Søgne kommune Agenda Langsiktig kapitalforvaltning Kapitalforvaltningsresultater 2011 Kapitalforvaltningsresultater

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

Unoterte investeringer i Statens pensjonsfond utland (SPU)

Unoterte investeringer i Statens pensjonsfond utland (SPU) Unoterte investeringer i Statens pensjonsfond utland (SPU) 16. mars 2011 Fagsjef Eivind Øy Avdeling for formuesforvaltning 1 SPUs styringsmodell Stortinget Finansdepartementet Norges Bank Stortinget endelig

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt om selskapet

Detaljer

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012

Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Forvaltningen av Norges Banks valutareserver Rapport for første kvartal 2012 Valutareservene skal kunne brukes til intervensjoner i valutamarkedet som ledd i gjennomføringen av pengepolitikken eller ut

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II

Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Pengemarked Dato: 08.11.2013 Fusjon av Verdipapirfondene Eika Pengemarked og Eika Pengemarked II 1.REDEGJØRELSE FOR FUSJONEN Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5

Detaljer

Global Private Equity I AS

Global Private Equity I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity I AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i tredje kvartal 2006 Pressekonferanse 21. november 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 500 Statens petroleumsforsikringsfond 2 000 Noregs

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. April 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. April 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. April 2012 VEK

Detaljer

~ HØRINGSNOTAT ~ Kredittilsynet 12. februar Innledning

~ HØRINGSNOTAT ~ Kredittilsynet 12. februar Innledning Kredittilsynet 12. februar 2009 ~ HØRINGSNOTAT ~ UTKAST TIL FORSKRIFT OM BEREGNING AV KAPITALAVKASTNING I LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1. Innledning Beregning av kapitalavkastningsrente og gjennomsnittsrente

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1998 til 31.12.2008 Folketrygdfondet har utarbeidet denne rapporten i samsvar med Global Investment Performance Standards (GIPS ) Side Porteføljegruppens

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015

ODIN kombinasjonsfond. Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond Fondskommentar september 2015 ODIN kombinasjonsfond - september 2015 Avkastning siste måned og hittil i år ODIN Konservativ Fondet leverte siste måned en avkastning på -0,5 prosent.

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler

Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler Statoil Kapitalforvaltning ASA - Vår måte å forvalte midler Thomas Ludvigsen, daglig leder 13. januar 2012 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kapitalforvaltning

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Oktober 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 Selecta Ltd. Oktober 2013

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Februar 2013 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor

Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Hva er forsvarlig kapitalforvaltning? Seniorrådgiver Bjarte Urnes Statsautorisert revisor Dagens tema 1. Lovtekst 2. Kapitalforvaltningsstrategi og Stiftelsestilsynets forventninger 3. Hva ser vi i praksis?

Detaljer

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter?

Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Finansiering av de store teknologiløftene Hvem er investorene i de tidlige fasene av selskapets utvikling og hva ser de etter? Jon Trygve Berg Siv.Ing Autorisert Finansanalytiker Enova Januar 2018 Sarsia

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy

Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no. Nordic Multi Strategy Nordic Capital Management AS Telefon: +47 21 95 12 70 Grundingen 2 Kundeservice.ncm@thenordicgroup.no N-0250 Oslo thenordicgroup.no Nordic Multi Strategy Nordic Multi Strategy (NMS) Skapt for å bevare

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS

Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS. 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Til aksjonærene i Pareto World Wide Shipping AS 1. juni 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO WORLD WIDE SHIPPING AS Aksjeeierne i Pareto World Wide Shipping AS innkalles til ordinær generalforsamling

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Grafpakke. Oppdatert

Grafpakke. Oppdatert Grafpakke Oppdatert 31.12.2017 01 Markedssyn vs. Markedet (Kvikk-lunch grafen) 02 03 04 Navigare Aktiv Allokering Totalforvaltning 2 Markedssyn: Allokering vs markedsutvikling 3 ALLOKERINGSVALG VS AKSJER

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Generelt om selskapet

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005

Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref: 03/2992 FM KW Vår ref: JSB Oslo, 15. april 2005 HØRING FORSLAG TIL REGULERING AV SPESIALFOND 1. KONKLUSJON 1.1 Oppsummering Dagens lov om verdipapirfond

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1

Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 1 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2016 SIDE 2 Delårsrapport 2. kvartal 2016 Rapporten er oppdatert per 28.oktober 2016 Virksomheten OBOS Forsikrings

Detaljer

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015

Nordic Financials ASA 3. kvartal 2015 Om selskapet Nordic Financials ASA er et norsk allmennaksjeselskap som ble stiftet som et aksjeselskap ved utfisjonering fra Nordisk Finans Invest AS den 28. september 2011, og omdannet til allmennaksjeselskap

Detaljer

Global Private Equity II AS

Global Private Equity II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Private Equity II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 5

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND

STATENS PENSJONSFOND UTLAND 213 STATENS PENSJONSFOND UTLAND ÅRSRAPPORT PRESSEKONFERANSE 28. FEBRUAR 214 Fondets markedsverdi Milliarder kroner 6 6 5 5 38 5 Eiendomsinvesteringene Renteinvesteringene 4 3 816 4 Aksjeinvesteringene

Detaljer

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Tilpasning til ny verdipapirfondlov og forslag til harmonisering av rammebetingelser i fondene. Utarbeidet av Harald Ulrikson Oppsummering av de

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011

Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010. Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 Melding om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2010 Finansminister Sigbjørn Johnsen 8. april 2011 1 Hovedinnhold i meldingen Gode resultater i 2010 Perspektiver for SPU fram mot 2020 Unoterte investeringer

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012

Storebrand Selecta Ltd. og Storebrand Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Månedsrapport Selecta Ltd. og Multi Strategy Ltd. Desember 2012 Selecta Ltd. faktaark 2 Multi Strategy Ltd. faktaark 3 Verdijustert egenkapital per andelsklasse 4 Definisjoner 5 12.03 06.04 12.04 06.05

Detaljer

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Innhold Hovedpunkter 2013... 3 Oversikt over Obligo RE Secondaries Invest AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning... 8 Resultatregnskap... 10 Eiendeler...

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Nordic Secondary AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Generelt om selskapet

Detaljer

Folketrygdfondets Investeringsresultat

Folketrygdfondets Investeringsresultat Folketrygdfondets Investeringsresultat Fra 31.12.1997 til 31.12.2012 Folketrygdfondet etterlever Global Investment Performance Standards (GIPS ) og har utarbeidet og presentert denne rapporten i samsvar

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i andre kvartal 2006 Pressekonferanse 22. august 2006 1 Utvikling i beløp under forvaltning 2 000 1 800 1 600 1 400 Statens petroleumsforsikringsfond

Detaljer

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi?

Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? Finanskrise og tilgang på kapital: Strupes vekstmotorene i norsk økonomi? De aktive eierfondenes rolle Kapitaltilgang på og utenfor børs: 50 mrd i obligasjonslån hos de børsnoterte selskapene forfaller

Detaljer

En evaluering av SPUs mulighet til å oppnå berdre enn gjennomsnittlig avkastning fra investeringer i unoterte aksjer og anbefaling avreferanseindekser

En evaluering av SPUs mulighet til å oppnå berdre enn gjennomsnittlig avkastning fra investeringer i unoterte aksjer og anbefaling avreferanseindekser En evaluering av SPUs mulighet til å oppnå berdre enn gjennomsnittlig avkastning fra investeringer i unoterte aksjer og anbefaling avreferanseindekser Ludovic Phalippou 1 Desember 2010 1 Forfatteren er

Detaljer

Avkastning og risiko for Private Equity fond

Avkastning og risiko for Private Equity fond NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 19.06.07 Avkastning og risiko for Private Equity fond Måleproblemer, empiri og simulering Søren Andreas Liby Clausen Veileder: Professor Thore Johnsen Masterutredning i fordypnings-/spesialfagområdet:

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Styrets beretning 2014 Legatet er opprettet av Vidar Nybakk, Brumunddal, og midlene er slått sammen med Klara Bergs gave. Den disponible inntekt skal anvendes til forskning innenfor området muskelsykdommer.

Detaljer

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Fornybar Energi I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Fornybar Energi I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 5 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER Kursen per ordinære

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden

ODIN Aksje. Fondskommentar april 2014. ODIN Norge i topp. Positiv april måned. Øker i ODIN Europa og i ODIN Norden Aksje Fondskommentar april 2014 Positiv april måned Norge i topp Øker i Europa og i Norden Nytt fond fra April var en positiv måned for Aksje, som var opp 0,5 prosent. Fondets referanseindeks var opp 1,0

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006

Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Forvaltningen i Norges Bank Investment Management (NBIM) i første kvartal 2006 Pressekonferanse 23. mai 2006 1 Porteføljene NBIM forvalter pr. 31.03.2006 Portefølje Størrelse Eier Aksjei mrd. NOK andel

Detaljer

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009

Innføring av egenkapitalbevis. Oslo, 17. september 2009 Innføring av egenkapitalbevis Oslo, 17. september 2009 MNOK Ansatte Kostnadsandel En gjensidig endringsreise Fokus på effektivisering og lønnsomhet Skadeforsikring - Norge 2900 Ansatte 35 2400 1900 Kostnadsandel

Detaljer

Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS

Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS TILLEGGSPROSPEKT Innbydelse til mulig deltakelse i offentlig emisjon av minimum 200 000 aksjer og maksimum 20 000 000 aksjer i Nordic Secondary II AS Bestillingskurs: NOK 10,00 per aksje, hver pålydende

Detaljer