Resultat- og avkastningsmåling for private equity-porteføljer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultat- og avkastningsmåling for private equity-porteføljer"

Transkript

1 Resultat- og avkastningsmåling for private equity-porteføljer Nye investeringsformer kan medføre behov for nye nøkkeltall og alternative metoder for resultatmåling. I denne artikkelen blir de vanligste nøkkeltall for presentasjon og beregning av historiske investeringsresultater i Private Equity-porteføljer (PE) gjennomgått. Autorisert finansanalytiker Jørn Gunnar Kleven Eidsiva Vannkraft Jørn Gunnar Kleven (38) er Autorisert Finansanalytiker (AFA), CEFA, MBM (handelsøkonom) og har avlagt forsikringseksamen. Han er tidligere ansvarlig for bl.a. investeringsrapportering i KLP Forsikring og Storebrand Kapitalforvaltning ASA. Han er i dag controller i Eidsiva Vannkraft og leder av Norske Finansanalytikeres Forenings (NFF) komité for avkastningsmåling (GIPS komité). Han er norsk delegat i Regional Investment Performance Subcommittee for Europe, Middle-East and Africa (RIPS EMEA) og GIPS Council (Global Investment Performance Standards Council). Som det fremgår i artikkelen, kan det i mange tilfeller være utfordrende å sammenligne historiske investeringsresultater på tvers av de etablerte og «nye» investeringsformene. Artikkelen bygger på anbefalinger for verdsettelse, avkastningsmåling og nøkkeltall gitt i flere ulike standarder og anbefalinger lansert i )2)3)4). Revisjonsmiljøene internasjonalt har vært sterkt delaktige i utarbeidelse av anbefalingene. PE-fondenes mange unike karakteristika (se egen rammesak) tilsier at måling av oppnådde resultater i mange tilfeller baseres på andre nøkkeltall enn de som gjelder for porteføljer bestående av ordinære børsnoterte verdipapirer med variabel innskutt kapital. I det etterfølgende vil emnene verdsettelse, avkastningsmåling og nøkkeltall bli gjennomgått. Gjennomgangen tar utgangspunkt i Global Investment Performance Standards (GIPS) 1) fra januar 2006, utkast til Reporting Guidelines fra European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) 2) fra april 2006 og International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines 3) fra januar Verdsettelse av private equity-fond Analytikere av PE-investeringsobjekter og ordinære børsnoterte papirer (Public Equity) kan ofte ha en identisk verdsettelsesprosess. Begge vil med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon forsøke å estimere en korrekt markedspris for det aktuelle investeringsobjekt. Til forskjell fra forvalteren av ordinære børsnoterte aksjer vil PE-forvalterens løpende estimerte pris være å anse som endelig, inntil realisering av porteføljeinvesteringen er foretatt. Som en følge av ulike forutsetninger kan to ulike PE-fond som har investert i samme porteføljeselskap (se figur 1) overfor den samme deltaker (Limited Partner) rapportere ulike markedsverdier for ett og samme porteføljeselskap. Store avvik i rapportert markedsverdi for ett og samme porteføljeselskap (eller instrument), har imidlertid langt mindre økonomiske konsekvenser i et lukket fond med fast innskutt kapital, enn i et åpent fond med variabel innskutt kapital hvor eierskap til fondet hyppig endres. Tidligere var det vanlig å rapportere verdien av porteføljeselskapet til kostpris, inntil det ble foretatt endringer i selskapets eiersammensetning eller foretatt emisjoner som endret eiersammensetningen. Perioden mellom førstegangsinvestering og eventuelle påfølgende kapitaltransaksjoner kan i mange tilfeller være lang, særlig for kategorien Buy-out, og tilfredsstiller ikke lenger investors krav til rettidig informasjon. Det har de senere år vært lansert en rekke standarder som tar utgangspunkt i prinsippet om Fair Value. Tanken bak Fair Value er balanseorientert, og identisk med den man finner i IFRS (International Financial Reporting Standards). IFRS er i dag gjeldende regnskapsstandard for norske børsnoterte selskaper. Det sier seg selv at standarder med målsetning om å fastsette Fair Value i PE-fond må bli omfattende. De skal favne alt fra nystartede selskaper uten inntjening (Venture) til selskaper med lang resultathistorikk (Buy-out). I tillegg skal forhold knyttet til investeringsinstrumenter ivaretas, slik som hvorvidt instrumentet er preferanseaksjer, ordinære aksjer, ansvarlig lån, konvertibelt lån, mezzanine- eller hybridkapital. I januar 2005 ble International Private Equity and Venture Valuation Guidelines 3) lansert av AFIC (Association des Investisseurs en Capital), BVCA (British Venture Capital Association) og EVCA (European Private Equity and Venture Association). Standarden ble raskt adoptert av 25 andre organisasjoner, herunder den norske foreningen The Norwegian Venture Capital & Private Equity Association 7). Året før ble det lansert en tilsvarende standard fra Private Equity Industry Guidelines Group (PEIGG) 4). Denne organisasjonen har sitt utspring i den nordamerikanske PE-industrien. Begge de omtalte standardene er anerkjent av organisasjonen The Institutional Limited Partners Association (ILPA) 5). ILPA er en form for paraplyorganisasjon for investorene i bransjen. Begge de lanserte standardene i 2004 og 2005 har en hierarkisk tilnærming til begrepet Fair Value, se tabell 1 s 18. Revisjon og Regnskap

2 Generelt om private equity-fond Tradisjonelt har formuende privatpersoner og shippingselskaper finansiert oppstart og utvikling av kapitalkrevende virksomheter i Norge. De første rendyrkede private eierfondene ble etablert på begynnelsen av 1980-tallet. Ved utgangen av 2005 ble det forvaltet 26 mrd. NOK i private eierfond i Norge. I løpet av 2005 ble 12 nye selskaper som var finansiert av private eierfond notert på Oslo Børs. Statistikk fra Norsk Venture tilsier at kapitaltilgangen i private eierfond i 2005 beløp seg til 8 mrd. NOK. Fra å være en form for nisjeinvestering har investeringsformen Private Equity (PE) de senere år utviklet seg til å bli en viktig bestanddel i mange sammensatte verdipapirporteføljer. I vårt naboland Sverige har de statlige pensjonsfondene (AP-fondene) kommittert om lag 25 mrd. SEK til denne investeringsformen. I Norge ble statens PE-fond Argentum etablert i 2001 med en kapital på 2,5 mrd NOK. Den økte oppslutningen om investeringsformen har medført behov for ensartet og standardisert rapportering av investeringsresultatene. Behovet for standardisert informasjon gjelder både i forhold til løpende rapportering til eksisterende investorer, og selvsagt i de tilfeller oppnådde historiske resultater benyttes til «fundraising» (kapitalinnhenting til nye fond). I tillegg har tilsynsmyndighetene i Norge og EU satt fokus på regulering av alle former for spesialfond, herunder krav til verdsettelse og løpende rapportering i slike fond. PE-fond er en fellesbetegnelse for private eierfond som tilfører kapital til ikke-børsnoterte selskaper. Det er vanlig å klassifisere fondene som enten Venture- eller Buy Out-(In-)fond, eller kombinasjoner av disse kategoriene. Kapital fra PE-fondene kan bli benyttet til å utvikle nye produkter og ny teknologi, til ekspansjon, til oppkjøp og endring av selskapers kapitalstruktur. Videre kan kapitalen bli benyttet ved ledelsesdrevne eierskifter, de såkalte buy-outs. Ved tilførsel av kapital oppnår PE-fondene ofte en kontrollerende eierandel i porteføljeselskapet. Den kontrollerende eierandelen utnyttes aktivt for å videreforedle porteføljeselskapet med henblikk på videresalg til andre eiere eller PE-fond (såkalt secondaries) eller med henblikk på børsnotering. Investeringsformen kjennetegnes i de fleste tilfeller av å være et lukket investeringsfond med få innskytere/investorer, fast kommittert kapital og ofte lite likvide investeringsobjekter. Dette i motsetning til åpne investeringsfond hvor investoren hyppig kan foreta tegninger og innløsninger. Med utgangspunkt i investorens innskudd eller uttak foretar forvalteren i åpne investeringsformer utbetaling av innløsning samt utstedelse av nye andeler for tegning. I åpne investeringsformer foretar forvalteren kjøp eller salg av investeringsobjekter som er «public» i motsetning til «private». Kjøp og salg av verdipapirene skjer med utgangspunkt i utstedelse og innløsning av andeler i fondet initiert av investoren. Innskutt kapital i slike fond er således variabel av natur. I PE-fondene vil investoren (Limited Partner) kunne realisere sin investering ved videresalg til en ny eller eksisterende investor i annenhåndsmarkedet. Slike handler forekommer relativt sjelden. Forvalteren vil ytterst sjelden foreta salg av fondets porteføljeinvesteringer for å innløse en enkeltstående investor. PE-investeringer kjennetegnes videre av at investoren (Limited Partner) kommitterer seg for en gitt kapitalstørrelse, hvorpå forvalteren (General Partner) innkaller kapitalen etter hvert som tilfredsstillende porteføljeinvesteringer åpenbarer seg, eller allerede har foretatt investeringer som krever oppfølgingsinvesteringer. Etter hvert som porteføljeinvesteringene selges, fusjoneres eller børsnoteres, foretar forvalteren utbetalinger til investorene. En typisk levetid for et PE-fond er 7 12 år, og eietiden for ett enkelt porteføljeselskap er ofte 5 10 år. Utbetalinger til investoren skjer hovedsakelig ved realisering av investeringene, og ikke ved likvidering av selve fondet. I mange tilfeller vil avkastningen til fondet og porteføljeselskapene følge et «Jkurve» forløp. «J-kurve» effekten oppstår ved at fondet de første årene benytter store deler av innskutt kapital til analyse av investeringsobjektene. I tillegg kan det påregnes at tapsbærende investeringer, særlig innen ventureområdet, avdekkes på et tidlig stadium med den konsekvens at investeringen nedskrives. Styre i fondet Beslutning vedr. investering og salg Advisory AS (General Partner) Fond AS Fond KS Advisory agreement Investorer (Limited Partner) Institusjonelle Statlige Internasjonale Private avkastning (%) Porteføljeselskap år 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 Figur 1: Tradisjonell organisering. Figur 2: «J-kurve» effekt Tilfredsstillende avkastning tar tid 14 Revisjon og Regnskap

3 + \W VNDWWHW À}iÃÊ iãìê LÀÕ ÌiÊ «À }À> iàê v ÀÊ Ài} Ã >«Ã>ÛÃ ÕÌ }]ÊÊ Ài} Ã >«Ã> > ÞÃi]Ê Ã >ÌÌiLiÀi} }Ê }Ê } }Ã` Õ i ÌiÀ 9nUH SURJUDPPHUV EUXNHUYHQQOLJH O V QLQJHU RJ DYDQVHUWH WHNQRORJL KDU JMRUW ),1$/( WLO PDUNHGVOHGHU Sn VLWW RPUnGH ),1$/( cuvrssjm U ² VRP HU PLGWSXQNWHW L ),1$/(V SURJUDPYDUHIDPLOLH ² EHQ\WWHV KYHUW nu WLO PHU HQQ QRUVNH UHJQ VNDSVDYVOXWQLQJHU 6SHVLHOW IRU ),1$/( V\VWHPHW HU DW GH HQNHOWH PRGXOHU KYHU IRU VHJ XWJM U VHOYVWHQGLJH SURJUDPPHU VDPWLGLJ VRP GH VDPPHQ IXQJHUHU WHWW LQWHJUHUW RJ JLU EUXNHUHQ DYDQVHUWH YHUNW \ ),1$/( WLOE\U RJVn HW RPIDWWHQGH VHUYLFH SURJUDP VRP EO D EHVWnU DY SURJUDP YHGOLNHKROG NRQVXOHQWELVWDQG RJ NXUV *MHQQRP DYWDOHU VLNUHV EUXNHUQH NRQWLQX HUOLJ EUXNHUVW WWH RJ WHOHIRQVXSSRUW )RU PHU LQIRUPDVMRQ RP KYRUIRU Vn PDQJH YHOJHU ),1$/( VH ÜÜÜ v > i ),1$/(6 352*5$002'8/(5 7,//(**602'8/(5 Ê Ê À>vÌÊ 7LOOHJJVPRGXO WLO cuvrssjm U /LJQLQJVRSSJDYHU RJ VNDWWH EHUHJQLQJ IRU NUDIWVHOVNDSHU Ê ÀÃ ««} À cuvuhjqvnds IRU Q ULQJV GULYHQGH RJ VHOVNDSHU 6NDWWHEHUHJQLQJ IRU VHOVNDSHU Ê- >ÌÌ 6NDWWHEHUHJQLQJ IRU SHUVRQOLJ Q ULQJVGULYHQGH RJ DQGUH SHUVRQOLJH VNDWWH\WHUH ÊÀ vìã ` ià $YDQVHUW GULIWVPLGGHONDUWRWHN IRU DOOH W\SHU GULIWVPLGOHU Ê,>««ÀÌiÀ } 3HULRGLVNH UHJQVNDSVDYVOXWQLQJHU $QDO\VH RJ Q NNHOWDOOUDSSRUWHU Ûi` Ì ÀÊ/À Ã \Ê/i iv ÊÇÇÊÈÈÊx{ÊÈä]Ê/i iv> ÃÊÇÇÊÈÈÊx{Ê Û`i }Ã Ì ÀÊ"Ã \Ê/i iv Ê ÈÊ{ÓÊxxx]Ê/i iv> ÃÊÓÓÊÈ ÊÓÓÊÎ «ÃÌ\ÊwÀ >«ÃÌJw > i Ê Ã il 7LOOHJJVPRGXO WLO cuvrssjm U RJ 5DSSRUWHULQJ (OHNWURQLVN DNVMHERN RJ DOOH Q GYHQGLJH UDSSRUWHU IRU IXOO DNVMRQ UVHUYLFH Ê * ÃÌ 7LOOHJJVPRGXO WLO cuvrssjm U RJ 5DSSRUWHULQJ 6HQG UDSSRUWHU RJ OLJQLQJVSDSLUHU L 3') IRUPDW SU H SRVW GLUHNWH IUD cuvrssjm U RJ 5DSSRUWHULQJ Ê Ã `ià }.RQVROLGHULQJ DY nuvrssjm U RJ NRQVHUQUHJQVNDS Ê ÛiÃÌ À 2YHUVLNW RYHU DNVMHLQYHVWHULQJHU IRU SULYDWSHUVRQHU RJ VHOVNDSHU Ê > ÞÃiÊ 7LOOHJJVPRGXO WLO cuvrssjm U $QDO\VHU RJ Q NNHOWDOO SUHVHQWHUW JUDILVN RJ WDEHOODULVN

4 Hvordan er konseptet Fair Value mottatt i industrien? Finansindustrien har historisk vært flink til å etablere nøkkeltall for å evaluere investeringsobjekter. Det er derfor et lite paradoks at nøkkeltall og standarder for å evaluere egne prestasjoner først ble satt på dagsordenen omkring år 2000 og senere. Tuck School of Business at Dartmouth 11) presenterte sommeren 2005 resultater fra en undersøkelse i USA om holdning og oppslutning til Private Equity Industry Guidelines lansert i General Partners (forvalterne) i denne undersøkelsen, til sammen 102, hadde generelt en motforestilling mot å skrive opp verdier på porteføljeselskapene i fravær av transaksjoner/emisjoner i selskapet. 70 % av forvalterne mente fondets verdi måtte oppskrives hvis Fair Value skulle legges til grunn, der hvor Venture-fond sto for den største andelen av urealiserte verdier. Under ett år etter at PEIGG lanserte standarder for verdsettelse, etterlevde 19 % av forvalterne standarden. 50 % av forvalterne etterlevde deler av retningslinjene for verdsettelse gitt av PEIGG, NVCA, EVCA. Av de som ikke hadde implementert standarden, svarte 41 % at dette skyldtes «likegyldighet» til standarden fra investorens side (Limited partner). I tillegg ble økt resultatvolatilitet trukket frem som en negativ konsekvens av Fair Value. De fleste forvaltere erfarte økt oppmerksomhet om verdsettelse fra selskapets eksternrevisor fra 2003 til Hvordan beregnes forvaltningshonorar? I åpne verdipapirporteføljer med variabel kapital baseres honoraret til forvalter på prosentpoeng av underliggende markedsverdi og eventuelt overskuddsdeling ved meravkastning. I PEfond er det vanlig å basere det faste honoraret på en prosentsats av kommittert kapital. I fondets første år vil det således beregnes honorar av en større underliggende verdi enn den som er registrert i fondets balanse. Ved utløpet av investeringsperioden reduseres gjerne beregningsgrunnlaget til kostpris av foretatte investeringer fratrukket realiserte investeringer. I tillegg beregnes det ofte et suksessavhengig honorar, såkalt «carried interest». Normalt utgjør dette 20 % av fondets overskudd utover nærmere angitt minsteavkastning som er forbeholdt investorene. Global Investment Performance Standards (GIPS ) 1) ble fra 2006 utvidet til å inkludere blant annet PE. GIPS sine retningslinjer for verdsettelse er tilnærmet identisk med PEIGG og EVCA, men er mindre detaljert og i større utstrekning basert på overordnede prinsipper. Er så fokuset på standardisering av verdsettelse i PE-industrien i perioden tilfeldig? Nei, det er trolig en «postbubble»-konsekvens, og et utslag av at investorene har satt fokus på «timingen» av «exit» for porteføljeselskapene i PE-fondene. Med verdsettelse til kostpris vil det meste av exits fremstå som vellykket for investoren (Limited Partner). I tillegg har utvilsomt det økte innslaget av institusjonelle investorer, som pensjonsfond og livsforsikringsselskaper, bidratt til mer oppmerksomhet om standardisering av informasjon til eksisterende og prospektive investorer. Det kan nevnes at CalPERS (California Public Employees' Retirement System) 8) med en forvaltningskapital på ca mrd. NOK deltar som Limited Partner i mer enn 300 ulike eierfond. Som Limited Partner i flere separate eierfond vil fravær av standardisering av verdsettelse og investorinformasjon etter hvert være uholdbart for en profesjonell investor. I tillegg kan forekomsten av hyppige «fetter-kusine»- transaksjoner mellom PE-fondene (secondaries) ha medført at det fokuseres påløpende verdsettelse i PE-fondene fra investors side. Global Investment Performance Standards (GIPS ) 1) inneholder krav om at bruk av annen verdi enn Fair Value skal begrunnes av forvalteren i hvert enkelt tilfelle. I tillegg skal antall porteføljeselskaper hvor Fair Value ikke er benyttet ved verdsettelse oppgis, i tillegg til disse selskapenes absolutte verdi samt relative andel i forhold til fondets totale forvaltning. I neste avsnitt vil det bli gitt en gjennomgang av hvordan avkastning beregnes i PE-fond. I forhold til rapportert avkastning vil prinsipper for verdsettelse ha stor betydning de første årene i et PE-fonds levetid. Etter hvert som porteføljeinvesteringer realiseres og fondet modnes, vil rapportert avkastning gradvis gå over til å bli basert på faktiske kontantstrømmer, og ikke utelukkende interimsverdier. Når siste krone er utbetalt til investorene, vil rapportert avkastning utelukkende være basert på «cash-on-cash return». Avkastningsmåling i private equity-fond Avkastning er et vanlig mål for å beskrive en porteføljes verdiutvikling. Forvalterens suksess eller fiasko er knyttet til den oppnådde avkastningen. Graden av suksess eller fiasko avgjøres ved å sammenligne avkastningen mot benchmarks eller andre investeringsformers avkastning. Som det vil fremgå av dette avsnittet, kan det i mange tilfeller være utfordrende å sammenligne en rapportert bruttoavkastning i et PE-fond med fast innskutt kapital med en beregnet bruttoavkastning i et åpent verdipapirfond med variabel kapital. I åpne verdipapirfond og aktivt forvaltede verdipapirporteføljer med børsnoterte instrumenter er det vanlig å forutsette at størrelsen på porteføljen og innskutt kapital er utenfor forvalterens kontroll. Forvalteren er en operatør for investoren, hvor sistnevnte står fritt til å øke eller redusere sitt innskudd. Kapitalen er derfor ansett for å være variabel. Tilsvarende forutsetninger legges til grunn i de mest benyttede børsindeksene nasjonalt og internasjonalt. 16 Revisjon og Regnskap

5 årsoppgjør utført i 2005! Jeg gjør årsoppgjør raskere enn dem jeg benytter Total Årsoppgjør! Stadige nye reformer, nye lover, nye regelendringer, nye teknologier. Dette er forhold som revisorer og regnskapsførere er nødt til å tilpasse seg i en hektisk hverdag. Med tiden som en knapp ressurs er det derfor viktig å ta i bruk det mest effektive verktøyet. I over 20 år har tusenvis av brukere latt seg imponere og begeistre av Total Årsoppgjør. Her er gode grunner for at også du bør velge denne løsningen: Brukervennlig og funksjonelt Enkelt og effektivt Komplett og oppdatert Profesjonell og personlig brukerstøtte/oppfølging Faglige og innholdsrike kurs Markedets beste pris Hele 99% av våre brukere er fornøyde med programmet - det håper vi at du også vil bli! Vi gjør det kompliserte enkelt! Mer informasjon Tlf

6 Tabell 1: International Private Equity and Venture Valuation Guidelines 3 # Anbefalt handling Anbefalt metode Kommentar 6) 1. Fastsett porteføljeselskapets bruttoverdi med utgangspunkt i anbefalt metode. Metodene, A F er likestilt og skal sees i forhold til virksomhetens egenart og porteføljeselskapets fase (såkorn, venture, ekspansjon, modning etc.). I tillegg til selve verdsettelsen skal det tillegges vekt hvorvidt porteføljeselskapets resultater er iht. forutsetningene for inntreden i selskapet og de planer og milepæler som er lagt for investeringen og selskapets drift. Manglende måloppnåelse bør resultere i reduksjon av Enterprise Value (EV) 2. Trekk fra verdien på finansielle instrumenter med bedre sikkerhet/prioritet enn fondets eget instrument i porteføljeselskapet. (Engelsk Gross Attributable Enterprise Value). 3. Trekk fra en relevant likviditetspremie for det aktuelle instrument. (Engelsk Marketability Discount) 4. Fordel verdien fra punkt 3 på finansielle instrumenter med lik eller dårligere sikkerhet/ prioritet enn eget instrument i porteføljeselskapet (Engelsk Net Attributable Value) 5. Fordel verdien av det enkelte finansielle instrument pr. rettighetshaver (Engelsk: Fair Value) Omsetningskurs (bid-kurs). A: Pris ved tilsvarende transaksjon eller siste investering i porteføljeselskapet B: Multiplikator (P/E, EV/EBIT+) Det skal vurderes reduksjon i omsetningskurs for likviditetspremie, enten ut fra antall dager siden siste omsetning eller ut fra størrelse på eierandel i forhold til daglig omsetning: inntil 20 dg. -0 %, dg. -10 %, dg. -20 % og 100 dg %. IFRS forutsetter at bid-kurs kan oppnås for enhver aksjepost, noe som medfører at fondets verdi etter IFRS ikke nødvendigvis er iht. bransjens egne konservative normer. Transaksjoner hvor eierbrøk endres, skal tillegges større vekt enn øvrige transaksjoner. Strategiske kjøp/salg skal tillegges mindre vekt. Kostpris kan være relevant i en kort periode etter transaksjon. Kostpris er ellers ansett for ikke å være Fair Value. Egner seg kun for virksomheter med normalisert inntjening. Beregn bruttoverdien av virksomheten (EV) etter skatt, og ikke nettoverdien hvor gjeldsgrad inngår. Forutsetter videre at referanseselskapene er korrekt priset. C: Substansverdi Hvor verdien er avledet av verdi for aktiva og ikke inntjening. D: NV (nåverdi) av kontantstrøm fra porteføljeselskapet E: NV (nåverdi) av kontantstrøm til instrumentet F: Prising ut fra benchmarks Fastsett kontantstrømmer, terminalverdi og diskonteringsrente. Anbefalt som «syretest» for verdier fastsatt med A, B, C, F. Passer best til nært forestående transaksjoner. Passer best til instrumenter uten egenkapitalrisiko. Forutsetter at kjøper er villig til å betale for markedsandel, volum e.l. og at lønnsomhet, kapitalbehov og kostnadsstruktur i bransjen er tilnærmet identisk. Eks. pris/pr. abonnent, pris/ passasjer, pris pr. omsatt krone. Forutsetter videre at referanseselskapene er korrekt priset. I en tenkt likvideringssituasjon av selskapet. Juster for utvanning ved konvertering av lån, utøvelse av opsjoner/warrants, konvertering til preferanseaksjer etc. Etter IFRS skal salgspris/betingelser legges til grunn for forpliktelser. Faktorer som skal tillegges vekt: Mulighet for fondet til å fastsette tidspunkt for realisering; er alle investorer enig om exit plan; er selskapet ferdig restrukturert og klart for realisering? Er exit allerede utsatt? Vanligvis 10 % 30 % reduksjon basert på 5 % inkrementer. I et PE-fond vil imidlertid beslutningen om å fastsette nivået på innskutt kapital ligge innenfor forvalterens kontroll, jf. gjennomgangen i «Generelt om private equityfond». Innbetalt kapital i porteføljen er derfor å anse som fast, selv om den i praksis blir innbetalt i rater. Det er derfor anbefalt at man benytter en pengevektet avkastningsberegning i lukkede PE-fond. Som pengevektet avkastningsberegning er det vanlig å benytte ordinær internrenteberegning (IRR). Som kjent kan internrenten være utfordrende å beregne i de tilfeller kontantstrømmen skifter fortegn mer enn én gang. Mens et fonds kontantstrøm uttrykt som ( ) har én entydig løsning, kan kontantstrømmen ( ) ha flere enn én matematisk løsning 14). For brukere av Excel er det derfor anbefalt at funksjonen XIR () benyttes i stedet for IR() ved beregning av fondets avkastning. En kontantstrøms internrente finnes ved å løse ligning (1) med hensyn på r. K1 K 2 K n IR = K n (1 + r) (1 + r) (1 + r), (1) K = kontantstrøm, eventuelt restverdi r = avkastning, internrente n = periode I åpne verdipapirporteføljer og i de vanligste referanseindekser, måles avkastningen som en tidsvektet avkastning (2), se for øvrig tekstboks for ytterligere informasjon om tidsvektet avkastningsmåling. R [ 1+ r )*(1 + r )...*...(1 + r ) 1 ] t = ( 1 2 n r = avkastning n = periode, (2) En vesentlig forskjell på (1) og (2) er forutsetningen som gjøres omkring hvilken avkastning kontantstrømmene (innskutt kapital) oppnår. I den tidsvektede beregningen forutsettes det at all akkumulert kapital i periode 1 oppnår avkastning r 1, mens all akkumulert kapital i periode n oppnår avkastning r n. Avkastning r 1 og r n vil typisk være ulik, siden avkastningen i januar 1998 normalt er ulik avkastningen i mars Når avkastningen skal måles i porteføljer med variabelt innskutt kapital, er det vanlig å benytte en tidsvektet avkastningsberegning. I en tidsvektet avkastningsberegning vil resultater oppnådd i en liten portefølje tillegges like mye vekt som resultater oppnådd i en stor portefølje. Dette er vanligvis en korrekt forutsetning siden forvalteren ikke påvirker størrelsen på den innskutte kapitalen i fondet. Ved en internrenteberegning forutsetter man at r er identisk i alle perioder. Som det fremgår av formel (1) vil kontantstrømmen i periode 1 oppnå samme avkastning som kontantstrømmen i periode n. Dette er en forutsetning man sjelden gjør i porteføljer med variabel kapital. 18 Revisjon og Regnskap

7 Dersom det kun er én innbetaling og én utbetaling, vil annualisert verdi av R t i (2) være identisk med r i (1). I dette tilfellet vil internrenten være identisk med den annualiserte tidsvektede avkastningen. Hva innebærer dette i praksis? Jo, det betyr at sammenligning av beregnet bruttoavkastning i et lukket PE-fond og en åpen verdipapirportefølje ikke blir entydig med hensyn til hvilken formuesvekst investoren har oppnådd 12). Tabell 2: Kontantstrøm i PE-fondet og alternativavkastning (benchmark) År Innbetaling av kapital 1) Udeling av kapital 2) Alternativt verdipapirfond 9) / Benchmark Benchmark nivå , ,47 % 97, ,74 % 92, ,59 % 104, ,94 % 113, ,10 % 126,62 Akkumulert ,62 % 1) Det forutsettes at kontantstrømmer skjer siste dag i året PE-fondet i tabell 2 har foretatt 3 kapitalinnkallinger og realiserer alle porteføljeinvesteringer i slutten av år 2005 med tilhørende utbetaling til investoren. All kapital blir utbetalt i år 2005, og PE-fondets internrente er følgelig 5,6 %. Når vi besluttet å bli Limited Partner i PE-fondet, vurderte vi alternativt å investere i et åpent verdipapirfond med ordinære børsnoterte aksjer. Vårt alternativ kunne gjerne ha vært Oslo Børs Hovedindeks i stedet. Vi anser verdipapirfondets avkastning for å være vår alternativkostnad ved kapitalbindingen. Vårt alternative investeringsobjekt har i samme periode oppnådd en akkumulert tidsvektet avkastning på 26,62 % 9) eller 4,83 % p.a. Umiddelbart fremstår investeringen i PE-fondet som mer gunstig enn investeringen i det alternative verdipapirfondet, i og med at 5,6 % p.a. er større enn 4,83 % p.a. Om vi beregner horisontverdien til innbetalingene i PE-fondet og legger avkastningen i det åpne verdipapirfondet til grunn som alternativkostnad, oppnår vi følgende horisontverdi (se Tabell). Som det fremgår av tabell 4, ville vår formuesvekst i kroner vært større ved en annualisert tidsvektet avkastning på 4,83 % p.a. enn ved PE-fondets beregnede internrente på 5,6 % p.a. For en utenforstående kan det virke meningsløst å ikke basere avkastningsmåling på identiske forutsetninger, selv om investeringsformene kan ha enkelte ulikheter. Den tidsvektede metoden er dessverre svært sårbar overfor den til enhver tid akkumulerte kapital og resultat i forhold til denne akkumulerte kapitalen. Revisjon og Regnskap

8 I et PE-fond kan det tenkes at de første innbetalingene blir benyttet til å utrede og analysere investeringsobjekter. Dersom det etter utredningsperioden blir foretatt en ny innbetaling, vil den første periodens resultat i en tidsvektet beregning bli isolert, og gitt nøyaktig samme vekt som de senere perioders resultater. Om 80 % av den første kapitalen er benyttet til utredning, identifisering og analyse, vil det kreves en avkastning på 400 % på innskutt kapital i neste resultatperiode for å rapportere 0 % tidsvektet avkastning!!!! (1 80 %)* (1+400 %)-1 = 0 %. Tilsvarende situasjon oppstår ved unøyaktige interimsverdier og etterfølgende kontantstrømmer. Som investor og forvalter er det således svært viktig å erkjenne at avkastning i åpne og lukkede verdiporteføljer svært sjelden kan sammenlignes direkte, i og med at de rapporterte avkastningene baseres på forskjellige forutsetninger for kapitalens vekstfaktor 12). I Global Investment Performance Standards (GIPS ) 1) kapittel 7 er det derfor anbefalt at man legger til grunn referanseindekser basert på internrenteprinsippet (Since Inception IRR), og ikke ordinære tidsvektede indekser ved sammenligning av oppnådd avkastning i PE-fond. I en tidligere standard beregnet for det nordamerikanske markedet fremgår det at det er upassende å sammenligne IRR i PE-fond og ordinære tidsvektede referanseindekser. Ved eventuell sammenligning var det anbefalt at forvalteren inkluderte en påminnelse om at sammenligning av nevnte avkastningsdata kunne være «misleading» 13). Når en tidsvektet referanseindeks skal reberegnes til en pengevektet referanseindeks (IRR), er det vanlig å forutsette at Ingen regel uten unntak I PE-fond med ubegrenset levetid, såkalte «evergreen funds» og i evigvarende captive-funds 10), er det ikke anbefalt å benytte internrente som metode for beregning av avkastning. I slike porteføljer bør en tidsvektet beregning legges til grunn. Tilsvarende i åpne PE-fond hvor innskutt kapital er variabel. I sammensatte verdipapirporteføljer hvor investeringsformen PE inngår sammen med tradijonelle investeringsformer, er det anbefalt at man beregner tidsvektet avkastning for den konsoliderte totalporteføljen. Tabell 3: Horisontverdi av kontantstrømmer i PE-fondet versus alternativkostnad År Innkalling 1) Alternativverdi (kontantstrøm X endring i benchmarknivå) PE-fondet kjøper og innløser andeler i referanseindeksen, og at restbeholdning av andeler gjøres opp sammen med den siste utbetalingen til investoren fra PE-fondet. Som det fremgår av tabell 4 er den siste verdien i kontantstrømrekken 7806 som er identisk med horisontverdien beregnet i tabell 3. Videre fremgår det av tabell 4 at den relevante benchmarken (SI -IRR) for PE-fondet ikke er 4,83 %, men derimot 6,63 %, som er høyere enn fondets oppnådde avkastning på 5,6 %. I PE-bransjen er det videre vanlig å evaluere egne oppnådde resultater ved å etablere sammenligningsgrupper (Peer- Groups) basert på felles oppstartsår (Vintage year), eventuelt supplert med beregning av horisontavkastning (Horizon IRR). Ved beregning av horisontavkastning tar man utgangspunkt i fondets verdi pr. rapporteringsdato, og beregner internrente siste år, siste 3 år, siste 10 år etc. En slik beregning har gjerne til hensikt å uttrykke utvikling i trender i bransjen. Fondets start- og sluttverdi for perioden vil bli Horisontverdi (alt.) Horisontverdi (internrente) * 126,62 / 100, , = 1500*(1+5,6 %) * 126,62 / 97, , = 3500*(1+5,6 %) * 126,62 / 92, , = 1000*(1+5,6 %) Akkumulert Tabell 4: Beregning av Since Inception IRR (SI-IRR) for tidsvektet benchmark År Kontantstrøm PE-fond (se tabell 3) Benchmarknivå tidsvektet (se tabell 3) Endring i # andeler Akkumulert # andeler Since Inception IRR for tidsvektet benchmark ,00 15,00 15, ,53 35,88 50, ,91 10,76 61, , , ,62-59,23 2, = ,42*126,62 IRR 5,6 % 4,83 % p.a. 6,63 % lagt til grunn som kontantstrømmer, i tillegg til alle mellomliggende innbetalinger og utbetalinger. De vanligste nøkkeltall for private equityporteføljer Det er anbefalt å beregne avkastning (IRR) på porteføljenivå (fondets hånd) før og etter alle former for faste og variable forvaltningshonorarer 1) samt avkastning på investorens hånd 2). I tillegg er det anbefalt å separere fondets totalavkastning i realiserte porteføljeinvesteringer («fast fisk») og porteføljeinvesteringer som ikke er realisert på rapporteringsdato. Når avkastningen skal separeres, er det viktig å ha en konsekvent håndtering av alle former for generalposter, så som forvaltningshonorarer, bankkonti, valutasikringer etc. I tillegg er det anbefalt å beregne en rekke forholdstall som har visse likheter med den mer kjente Pay-Back metoden. De fleste nøkkeltallene tar utgangspunkt i innbetalt kapital. Nøkkeltallene som benyttes inkluderer ikke «tidsverdien» av kapitalbindingen. Nøkkeltallene i seg selv er således ikke egnet til å evaluere de ulike PE-fond. For eksempel vil en «pay-back» på investert kapital på 206 % (Total Value to Paid in Capital (TVPI)), se tabell 4, være storartet for et fond med 2 års levetid, men 20 Revisjon og Regnskap

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank

Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Petroleumsfondet ny stor oppgave for Norges Bank Harald Bøhn og Birger Vikøren 1 Forvaltningen av Petroleumsfondet har blitt en viktig oppgave for Norges Bank. I løpet av få år har fondet fått en betydelig

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002

Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge. Høringsforslag 24. oktober 2002 Anbefalte normer for god Corporate Governance i Norge Høringsforslag 24. oktober 2002 Kommentarer bes sendt: NFF Postboks 1276 Vika 011 Oslo nff@finansanalytiker.no Svarfristen er 9. desember 2002 Side

Detaljer

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet

www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet www.pwc.no Risikopremien i det norske markedet Desember 2014 Innhold 1. Introduksjon 3 2. Oppsummering av årets undersøkelse 4 3. Utvalg 6 4. Resultater fra undersøkelsen 7 4.1. Risikofri rente i avkastningskravet

Detaljer

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures

Derivater. Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Derivater Alt du trenger å vite om Opsjoner, Forwards & Futures Hva er Opsjoner? 4 Generelt om Opsjoner 5 CALL (kjøpsopsjon) 6 PUT (salgsopsjon) 9 Hva koster det å handle Opsjoner? 11 Kombinasjoner 14

Detaljer

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT

OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT OPSJONER PÅ EGENHÅND SELVSTUDIUM MED FASIT INNHOLDSFORTEGNELSE Side KAPITTEL 1 Innledning... 4 Historisk bakgrunn... 4 Definisjon av begreper: spot, opsjon og termin... 5 Repetisjonsoppgaver... 7 KAPITTEL

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom

Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland. Skaper verdier Bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland Skaper verdier Bekjemper fattigdom Virksomhetsrapport 2008 Norfund Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

God kommunikasjon god avkastning?

God kommunikasjon god avkastning? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2008 God kommunikasjon god avkastning? En empirisk test av avkastning og Norsk Anbefaling for Eierskap og Selskapsledelse. Av Øyvind Rustad Pedersen Veileder: Eirik

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Erfaringer med eksterne aktive aksjeforvaltere

Erfaringer med eksterne aktive aksjeforvaltere 46.................................................................................................................................................................................................... Erfaringer

Detaljer

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER

INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER INFORMASJON TIL KUNDER OM EGENSKAPER OG RISIKO KNYTTET TIL FINANSIELLE INSTRUMENTER (AKSJER, AKSJERELATERTE INSTRUMENTER, OBLIGASJONER OG VERDIPAPIRFOND) Kunden skal være kjent med at: handel med finansielle

Detaljer

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi

Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: 10. mars 2015 Vår ref.: Deres ref.: 14/5757 SL HSH/KR Høringsuttalelse: NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi Finans Norge viser

Detaljer

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel?

Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? Forenklet IFRS ikke så enkelt likevel? *connectedthinking Forenklet IFRS -For hvem og hvordan Side 1 Hva du finner svar på i publikasjonen... og hvor du finner det Hva finner jeg svar på i publikasjonen

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Den norske finansnæringen

Den norske finansnæringen Den norske finansnæringen - en vekstnæring Marius Nordkvelde, Robert Alexandru og Torger Reve 1 S i d e Innholdsfortegnelse 1. Innledning: finansnæringens rolle... 4 2. Finansnæringen i Norge... 6 3. Næringsdefinisjon...

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet

Rapport 2010-016. Ny prisstrategi for sentralnettet Rapport 2010-016 Ny prisstrategi for sentralnettet Econ-rapport nr. 2010-016, Prosjekt nr. 5Z090144.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-xxx-x ÅJE/CSE, BTE, 25. juni 2010 Offentlig Ny prisstrategi for sentralnettet

Detaljer

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no

99% SMB. Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv. MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON Business Economics www.menon.no 99% SMB Grunnfjell og vekstmotorer i norsk næringsliv MENON-publikasjon nr. 13/2009 August 2009 Av Gjermund Grimsby

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer