SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL."

Transkript

1 SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Asalheim II med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens

2 SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 160/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for tekniske saker vedtar ved 4.gangsbehandling forslag til reguleringsplan for Asalheim II 69/53 m.fl. med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). Hovedutvalg for tekniske saker viser til teknisk sjefs vurdering av de innkomne uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med teknisk sjefs anbefaling. De grunneiere og rettighetshavere som berøres av endringer i planforslaget som er vedtatt i den foreliggende behandling, varsles og gis en frist av 6 uker til å uttale seg. Jf plan- og bygningslovens Dersom det ikke kommer inn merknader, anses behandlingen i hovedutvalg for tekniske saker som avsluttet og saken legges fram for kommunestyret. Jf plan- og bygningslovens

3 SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 M.FL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 24/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for tekniske saker vedtar ved 3.gangsbehandling forslag til reguleringsplan for Asalheim II, gnr. 69 bnr. 53 m.fl., med tilhørende reguleringsbestemmelser. (vist på kart sist datert ). Hovedutvalg for tekniske saker viser til teknisk sjefs vurdering av de innkomne uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med teknisk sjefs anbefaling. Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens og 5-2.

4 SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - GNR/BNR 69/53 M.FL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 23/13 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Hovedutvalg for tekniske saker vedtar ved 2. gangs behandling forslag til reguleringsplan for Asalheim II, gnr. 69 bnr. 53 m.fl., med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). 2. Hovedutvalg for tekniske saker viser til teknisk sjefs vurdering av de innkomne uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med teknisk sjefs anbefaling. 3. Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens

5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 3012 Arkivsaksnr.: 11/2709 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Kommunestyret PLAN REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Asalheim II med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens

6 SAKSFRAMSTILLING Karmøy kommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for Asalheim II. Planforslaget omfatter et areal på ca. 140 daa. Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekkene boligbebyggelse med tilhørende anlegg i form av veger og lekeplasser, samt tilliggende friluftsområder. Karmøy kommune eier deler av arealene innenfor planområdet. Planforslaget er utarbeidet som en detaljert områdeplan i nye eneboligområder og i fortettingsområder med eksisterende eneboligbebyggelse. I områder vist til konsentrert småhusbebyggelse stiller planen krav om detaljplan før de enkelte delområder kan utbygges. Opprinnelig var planforslaget en del av reguleringsplan 3001 for Asalheim I, men ble tatt ut av planområdet før 2. gangs behandling i påvente av arkeologiske registreringer i regi av kulturseksjonen i Rogaland fylkeskommune. Det ble derfor besluttet å dele planen i to slik at Asalheim I kunne egengodkjennes av kommunestyret Kulturseksjonen i Rogaland fylkeskommune har nå gjennomført arkeologiske registreringer i området. Det fremgikk av disse undersøkelsene fire automatisk freda kulturminner. 1. Felt med gardfar og rydningsrøyser 2. Gravrøys 3. Steinalderboplass 4. Steinalderboplass Nr. 2,3 og 4 er sikret med hensynssoner H730 og H570 i tråd med krav fra regionale kulturmyndigheter. Feltet med gardfar og rydningsrøysene kunne kulturseksjonen anbefale dispensasjonssøknad fra Lov om kulturminner, 8, 4.ledd. Dispensasjonssøknaden ble oversendt til Riksantikvaren for behandling med tanke på utgraving og frislepp av det berørte området. Riksantikvaren innvilget dispensasjonen på betingelse om at det må innarbeides en bestemmelse om at det skal foretas arkeologiske utgravninger av det berørte automatisk fredete kulturminnet før iverksetting av tiltak. Arkeologisk museum har beregnet at det vil koste inntil kr ,- i 2015-kroner og satser på utgraving av det aktuelle kulturminnet. Denne kostnaden må betales av tiltakshaver jf. kml 10. Beskrivelse av eksisterende forhold og planens hovedtema: Planområdet er uregulert. Området grenser mot Sundvegen i nord, plan 3001, Asalheim I i øst, Fv. 47 i sørøst og Øygardsvegen i vest.

7 Deler av planområdet har eksisterende boligbebyggelse i form av eneboliger som er tilknyttet Øygardsvegen i vest. Utenfor planområdet ligger barnehage ved Sundvegen i nordøst, og øst for denne ligger næringsområdet på Østrem med flere næringsbygg. Det er eksisterende boligområder sør og sørvest for planområdet. Terrenget i området er preget av lange åser og mindre koller. Planens laveste områder ligger på kote 4-20 og utgjør et drag, svakt stigende fra Øygardsvegen og Veavågen i vest, til Fv. 47 og Eidsbotn i sørøst. Planområdet har mindre skogkledde partier med blandingsskog i nord, nordvest og i sørvest. Store deler av planområdet er i kommunens marklagskart registrert som innmarksbeite og dyrka mark. Deler av innmarksbeite preges av gjengroing av einer og bartrær. Grunnen er stedvis myrlendt, særlig i draget inn fra Veavågen. I følge NGUs kartverk består grunnen for en stor del av løsmasser i form av hav- og fjordavsetning. En grunnleggende forutsetning i planarbeidet har vært ønsker om å videreføre sentrale terrengelementer og naturmark. Dette har gitt større, sammenhengende grøntarealer i planforslaget, egnet for lek, opphold og myk transport. Tilgang til grøntområder er sikret via gangveger og gjennom lekeplasser. Nye byggeområder er hovedsakelig i form av konsentrert boligbebyggelse som krever ytterligere detaljregulering. Disse områdene har krav til minimum 2,5 boliger per daa. Dette tilsier rundt 100 nye boenheter Det vises for øvrig til den vedlagte planbeskrivelsen. Overordnede planer: Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til boligområde med krav om reguleringsplan. Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet er planområdet beskrevet som et viktig utbyggingsområde, med sentral plassering i forhold til Kopervik og eksisterende kollektivtraseer. Anbefalt byggetetthet i området er 2-2,5 boliger pr daa. Teknisk plan - vann- og avløp: Det skal etableres nytt anlegg for kloakkering som skal ledes til Veavågen. Eksisterende eneboliger i området kan tilknyttes nytt anlegg når dette foreligger. Planområdet er i sin helhet planlagt med selvfall til kloakk. Dersom det skal etableres pumpestasjoner innenfor området må disse oppføres og driftes som private anlegg. Overvann kan ledes til Veavågen. Eksisterende ledning i Øygardsvegen er ikke dimensjonert for planlagt ny boligbebyggelse. Enten må anlegget oppgraderes, eller/og overvannet føres til Øygardstjern. Øygardstjern og området rundt blir i dag brukt som friluftsområde, og selve tjernet

8 er en rik kulturlandskapssjø og viktig naturtype. Dersom overvann fra tilliggende områder nordøst for vegen ledes til Veavågen vil Øygardstjern få mindre naturlig tilsig av vannmasser. Dersom deler av overvannet ledes til Øygardstjern må vanntilførselen balanseres slik at ikke vannet oversvømmes og tilliggende boligbebyggelse påvirkes. Uansett løsning vil Øygardstjern bli påvirket av utbygging i området. Valg av overvannsløsning må derfor vurderes med tanke på konsekvenser for Øygardstjern. Vannforsyning til nye boligområder kan skje via tilkobling til hovedvannledningen som går gjennom området. Ringforbindelse kan oppnås ved tilkobling til hovedvannledning og oppgradert vannledning i Øygardsvegen. Saksbehandling: Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg for tekniske saker 1.gang i møte den sak 100/11 og følgende vedtak ble fattet: 1. Hovedutvalg for tekniske saker vedtar ved 1.gangsbehandling forslag til reguleringsplan for Asalheim, del av gnr. 66, 67 og 69 med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). 2. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og berørte grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens og 5-2. Planforslaget ble utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til Det kom inn følgende uttalelser og merknader til planforslaget: A. Uttalelser: 1. Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen Helse- og omsorgsetaten, her Statens vegvesen, Region vest B. Private merknader: 1. Knut Medhaug Vidar Kvamme Anne Irene og Einar Tangjerd Kristian Brautaset Haaland & Thuestad AS David Svensen Norconsult AS

9 Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt. Forslaget ble behandlet 2.gang i møte den sak 23/13 - og følgende vedtak ble fattet: 1. Hovedutvalg for tekniske saker vedtar ved 2.gangsbehandling forslag til reguleringsplan for Asalheim II, gnr. 69 bnr. 53 m.fl., med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). 2. Hovedutvalg for tekniske saker viser til teknisk sjefs vurdering av de innkomne uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med teknisk sjefs anbefaling. 3. Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og rettighetshavere varsles. Jfr. plan- og bygningslovens Planforslaget ble utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til Det kom inn følgende uttalelser og merknader til planforslaget: A. Uttalelser: 1. Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen Eldrerådet Rogaland Fylkeskommune, regionaplanseskjonen Statens vegvesen, Region vest B. Private merknader: 1. Oddbjørn Bendiksen og Aage Bendiksen Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt. Forslaget ble behandlet 3.gang i møte den sak 24/14 - og følgende vedtak ble fattet: 4. Hovedutvalg for tekniske saker vedtar ved 3.gangsbehandling forslag til reguleringsplan for Asalheim II, gnr. 69 bnr. 53 m.fl., med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). 5. Hovedutvalg for tekniske saker viser til teknisk sjefs vurdering av de innkomne uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med teknisk sjefs anbefaling.

10 6. Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og rettighetshavere varsles. Jfr. plan- og bygningslovens og 5-2. Planforslaget ble utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til Det kom inn følgende uttalelser og merknader til planforslaget: A. Uttalelser: 1. Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen Rogaland Fylkeskommune, regionaplanseskjonen Statens vegvesen, Region vest Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt. Forslaget ble behandlet 4.gang i møte den sak 160/14 - og følgende vedtak ble fattet: 7. Hovedutvalg for tekniske saker vedtar ved 4.gangsbehandling forslag til reguleringsplan for Asalheim II, gnr. 69 bnr. 53 m.fl., med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). 8. Hovedutvalg for tekniske saker viser til teknisk sjefs vurdering av de innkomne uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med teknisk sjefs anbefaling. 9. De grunneiere og rettighetshavere som berøres av endringer i planforslaget som er vedtatt i den foreliggende behandling, varsles og gis en frist av 6 uker til å uttale seg. Jf plan- og bygningsloven Dersom det ikke kommer inn merknader, anses behandlingen i hovedutvalg for tekniske saker som avsluttet og saken legges fram for kommunestyret. Jf. plan- og bygningslovens Planforslaget ble utlagt til begrenset ettersyn til Rogaland Fylkeskommune - kulturavdelingen med frist for uttalelse satt til Fylkeskommunen ba om utsettelse på svarfristen med hjemmel i Lov om kulturminner 9, 2. ledd. Utsettelsen ble innvilget og ny frist ble 26. mars Det kom inn følgende uttalelser: A. Uttalelser: 1. Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen

11 Sammendrag av uttalelsen anmerkninger til reguleringsforslaget er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt. Rådmannen vil bemerke: Det foreliggende forslag til reguleringsplan er en oppfølging av den arealbruken og det plankrav som kommuneplanen trekker opp. Detaljene i plan med bestemmelser er også i samsvar med de krav til teknisk anlegg, friområder og fellesarealer som kommunens retningslinjer stiller. Forslaget til reguleringsplan er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Det foreligger ikke innsigelse fra fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet og planen kan egengodkjennes av kommunestyret. Høringsrunden har ikke avdekket vesentlige konflikter knyttet til det foreliggende forslag til reguleringsplan. Rådmannen vil i denne sammenheng vise til den etterfølgende gjennomgang av de enkelte uttalelser og merknader. Det er i denne gjennomgangen ikke foreslått endringer i planforslaget som betinger nytt offentlig ettersyn. På bakgrunn av det som er sagt over, vil rådmannen anbefale at planforslaget med tilhørende bestemmelser sist datert , godkjennes. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg:

12 SAMMENDRAG AV INNKOMNE UTTALELSER OG MERKNADER SOM INNEHOLDER ANMERKNINGER TIL PLANEN SAMT ADMINISTRATIV VURDERING Alle uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til det foreliggende planforslag, er vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet knyttet til de forhold som angår reguleringsplanen. Det fullstendige innholdet i uttalelsen eller merknaden framgår av vedleggene. A. UTTALELSER: 1. Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen: Rogaland fylkeskommune som sektormyndighet innenfor kulturminnevern oversendte den søknad om dispensasjon fra Lov om kulturminner 8, 4. ledd, for ID til Riksantikvaren. Riksantikvaren har vurdert at reguleringsplan for Asalheim kan godkjennes med betingelse om at det blir gjennomført arkeologisk undersøkelse av det berørte kulturminnet før tiltak etter planen kan realiseres. Dispensasjonen er gitt på bakgrunn av at Riksantikvaren sin vektlegging på tiltakets viktighet i et større samfunnsmessig perspektiv. Utbygging av boliger i dette området blir ansett som et samfunns- og miljømessig godt grep og er vurdert til å veie tyngre enn fortsatt bevaring av det registrerte automatisk fredete kulturminnet. Lokaliteten med ID har likevel stor vitenskapelig verdig og det blir stilt krav om at det vitenskapelige potensialet blir realisert ved at det blir gjennomført arkeologiske undersøkelser. Kulturminnet ID skal markeres på plankartet som Bestemmelsesområde og skal ha nr #1. Følgende tekst skal tas inn i fellesbestemmelsene: «Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgraving av det berørte automatisk fredete kulturminnet ID54181 som er markert som bestemmelsesområde #1 i plankartet. Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.» Riksantikvaren gir dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket under forutsetning om at teksten ovenfor blir tatt med i bestemmelsene. Dersom den ikke tas med er dette å regne som en innsigelse til planen. Utgifter i forbindelse med de arkeologiske utgravingene skal belastes av tiltakshaver jfr. Kml 10. Vedtak om omfang av den arkeologiske granskingen, herunder endelige kostnader og avgrensing av undersøkelsesområdet, kan først skje etter at reguleringsplanen er endelig vedtatt. Riksantikvaren vil etter at tiltakshaver har varslet Rogaland fylkeskommune, fatte vedtatt om

13 omfanget av den arkeologiske granskingen. Vedtaket vil kunne påklages jf. forvaltningsloven 28 og 29. I følge Arkeologisk museums forslag til budsjett er utgravingen av det aktuelle kulturminne med ID 54181, beregnet til å koste inntil kr ,- (2015-kroner og satser). Riksantikvaren vil sjå nærmere på forslaget til budsjett og arbeidsomfang før vedtak etter kulturminneloven sin 10 bli fattet. Rådmannens vurdering: Bestemmelsen til kulturminnet ID er innarbeidet i planbestemmelsene. Det foreligger dermed ingen innsigelse til planen slik den nå foreligger. Planen kan egengodkjennes av kommunestyret. SAMMENDRAG AV UTTALELSER OG MERKNADER INNKOMMET ETTER 1. GANGS BEHANDLING AV PLANFORSLAGET: 1. Rogaland fylkeskommune, Kulturseksjonen: Viser til tidligere brev der det framgår at planområdet har potensial for funn av automatisk freda kulturminner under dagens markoverflate. Det er nødvendig å registrere i deler av planområdet før endelig uttale til planen kan gis. Deler av området kulturseksjonen ønsker å registrere i, er i planforslaget vist til friluftsformål og LNF-område med hensynssone og restriksjoner for bruken av områdene. Det er viktig at bestemmelsene sikrer et graveforbud i disse områdene. Det er også vesentlig at det sikres krav om omregulering før det iverksettes tiltak som kan være til skade for evt. uregistrerte kulturminner. Dersom dette tas inn i bestemmelsene til 78 vil kostnadsoverslaget for registreringsarbeidet kunne reduseres noe. I planforslaget er kulturminnet ID regulert til byggeområde for bolig med hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner. Formålet er ikke forenelig med vern. Påpeker også at kulturminnet ID har fått feil hensynssone, som må endres til båndlegging H730. Størrelsen på bevaringsområdet må avgjøres etter registreringen. Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn, og kulturseksjonen krever derfor at det blir gjennomført registrering. Kostnadene forbundet med registreringen må betales av tiltakshaver. På denne bakgrunn ber kulturseksjonen om godkjenning av vedlagt kostnadsoverslag og utsatt høringsfrist. Kommunen kan ikke egengodkjenne planen før registreringen er gjennomført og endelig uttale foreligger Arkeologiske registreringer ble gjennomført i august Det ble påvist to steinalderboplasser innenfor planområdet (id og id ). Begge boplassene kan dateres til slutten av eldre steinalder/tidlig yngre steinalder. Fra før er det også registrert en gravhaug (id 44434) og en

14 rydningsrøyslokalitet (id 54181) innenfor planområdet. Sistnevnte ble dokumentert nærmere ved kulturseksjonens registrering. Kulturminnene er automatisk freda i henhold til Kulturminneloven 3 og 4, og skal sikres for fremtiden som nasjonale minnesmerker. Kulturseksjonen mener at de tidligere registrerte kulturminnene (gravhaugen og rydningsrøyslokaliteten) og de nyregistrerte steinalderboplassene er av en slik karakter at de bør bevares for ettertiden ved å regulere dem til Hensynssone kulturminne i kombinasjon med LNF/kulturlandskap og/eller friluftsliv. Reguleringsbestemmelsene for Hensynssone bør formuleres på følgende måte: Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området avsatt til «Hensynssone kulturminne». Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av reguleringsendring. I planområdet finnes også flere nyere tids kulturminner/landskapstrekk som jordkjellere og steingarder. Disse har ikke automatisk vern, men bør søkes bevart/hensyntatt i den videre planleggingen. Når det gjelder verneverdig bygningsmasse vises det til tidligere uttalelser. Teknisk sjefs vurdering: Kulturseksjonens kostnadsoverslag på registreringsarbeidet ble akseptert ved brev datert På bakgrunn av utsettelsene som registreringsarbeidet medførte ble det opprinnelige planforslaget delt i to, og områdene der Kulturseksjonen ville gjennomføre nærmere arkeologiske registreringer ble tatt ut av planen. Foreliggende planforslag omfatter disse områdene, tidligere vestre halvdel av plan Teknisk sjef anser at Karmøy kommune vil søke Riksantikvaren om frigivelse av steinalderboplassene (id og id ) og rydningsrøyslokaliteten (id 54181). I planforslaget er disse derfor vist til byggeformål og sone med båndlegging etter lov om kulturminner. Det framgår av planbestemmelsene at: Innenfor båndleggingssone H730_1 ligger et automatisk freda kulturminne i form av en rydningsrøyslokalitet (id 54181). Innenfor båndleggingssone H730_2 ligger automatisk freda kulturminner i form av to steinalderboplasser (id og id ). Før iverksetting av tiltak i henhold til reguleringsplanen som innvirker på båndleggingsområdene skal tiltakene avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner 3 og 8. Tiltakene skal fremmes i form av en reguleringsendring eller avklares i forbindelse med detaljregulering av områdene. Gravhaugen (id 44434) ønskes bevart og er vist til friluftsformål i kombinasjon med Hensynssone bevaring kulturmiljø i planforslaget. Det framgår av planbestemmelsene at: Innenfor området ligger et automatisk freda kulturminne i form av en gravhaug fra jernalderen (id 44434). Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området. Eventuelle tiltak må på forhånd

15 avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner 3 og 8. Slike tiltak skal fremmes i form av reguleringsendring. Når det gjelder nyere tids kulturminner/landskapstrekk innenfor planområdet vises det til planbestemmelsenes fellesbestemmelser. 2. Rogaland fylkeskommune, Regionalplanseksjonen: Ved oppstart av planarbeidet hadde Regionalplanseksjonen innspill til planforslaget vedrørende utnyttelsesgrad, krav til bomiljø og estetikk, universell utforming, støy, trafikksikkerhet og ikke minst kontakten til Kopervik sentrum gjennom et attraktivt sykkel- og gangvegtilbud. Planforslaget ivaretar bare på enkelte punkter disse hensyn: Planområdets beliggenhet (0-500 m fra hovedkollektivaksen og 1,5-2 km fra Kopervik) stiller krav til effektiv arealutnyttelse der retningslinjene i fylkesdelplanen for areal og transport skal følges. For planområdet som helhet vil det tilsi en arealutnyttelse tilsvarende på 2-2,5 boliger pr. daa. Planforslaget legger opp til en samlet tetthet på 1,7 boliger pr. daa. Tettheten i områder for frittliggende småhusbebyggelse, B1 og B2, bør vurderes på ny i forhold til kravene om arealeffektivitet. Det er ikke stilt krav til detaljregulering i områder for frittliggende småhusbebyggelse. Dette er uheldig i forhold til en forutsigbar og styrende utvikling av disse boligområdene. Ubebygde eneboligområder bør detaljreguleres slik dette er forutsatt i bestemmelsene for de øvrige delfeltene. Det er viktig at de nye boligfeltene på Asalheim får en tilhørighet til Kopervik sentrum. Dette kan gjøres ved og 1) forhindre at tilgrensende næringsområde på Østrem/Bygnes åpnes for tilbud som naturlig hører til i sentrum, 2) tilrettelegge for gjennomgående gode kollektiv- og sykkelvegtilbud som knytter området opp mot Kopervik. Dette er ikke tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Det bør vurderes å tilrettelegge for gjennomkjøring nord-sør for kollektivtransport og utrykningskjøretøy. Det bør også opparbeides gang- og sykkelveg gjennom frilufts korridorer nord-sør og øst-vest. Det bør stilles rekkefølgekrav til opparbeidelsen av disse. Teknisk sjefs vurdering: Effektiv arealutnyttelse: I foreliggende planforslag er tillatt bebygd areal (BYA) økt fra % i eneboligområdene, og fra % i områder for konsentrert småhusbebyggelse. Økt BYA gir mulighet for høyere utnyttelse og mindre boligtomter. Krav om detaljregulering: Planforslaget stiller ikke krav om detaljplan i eneboligområder. Teknisk sjef mener at reguleringsplanen for disse arealene har tilstrekkelig forutsigbarhet og at krav til tilhørende anlegg i form av lekearealer, vegnett m. m. er ivaretatt i planforslaget.

16 Tilhørighet til Kopervik sentrum: Planområdet har god gangfot sykkelforbindelse i retning nordsør og til Kopervik. Planforslaget tilrettelegger for sykkeltrafikk mot Kopervik via Øygardsvegen og Skansebakken. I tillegg er det god gangforbindelse mot sør gjennom friområdet over tunnelen og gjennom LNF-området i søre del av planområdet. LNF-området er vist med Hensynssone for bevaring og det er ikke tillatt med inngrep og vegopparbeidelse. Det er innarbeidet offentlig g/sveg gjennom grønndraget som binder sammen boligområdene i øst og vest. Planbestemmelsene stiller rekkefølgekrav til opparbeidelse av g/s-vegen. Gjennomkjøring i retning nord-sør for kollektivtransport og utrykningskjøretøy: Det er mulighet for slik gjennomkjøring via Skansebakken og Asaldalvegen. Det er ikke ønskelig å åpne for gjennomkjøring av ordinær biltrafikk på grunn av tilstanden på kjørevegen under Fv. 47. Dersom det blir aktuelt å åpne for utvidet trafikk i framtiden må det foretas en omregulering av dagens planskilte kryssløsning. 3. Helse- og omsorgssjefen, her: Det etterlyses fortau eller gang- og sykkelveg langs alle kjøreveger. På et nytt byggefelt blir det mange barnefamilier. Det kan være aktuelt å etablere bygg med tilrettelagte boligenheter for utviklingshemmede innenfor områder som kommunen disponerer. Disse skal i noen grad samles, men må likevel framstå som integrert i boligområdet. Det vises til kommunestyrets vedtak sak 40/11 om framtidens helse- og omsorgstjenester. Det må sjekkes at arealene for konsentrert bolig i nordøst er store nok til å romme 2 bygg med 6 boenheter i hver, samt et antall boligenheter utover dette slik at integrering i vanlig bomiljø blir mulig. Teknisk sjefs vurdering: Karmøy kommunes tekniske norm for vegutforming på reguleringsplannivå er lagt til grunn for utformingen av veganlegg i planforslaget. Det framgår av normen at fortau skal vurderes for adkomstveger med mer enn 30 boenheter. For adkomstveger med mer enn 50 boenheter skal kommunen kreve fortau. Alle kjøreveger med 30 boenheter eller mer er i planforslaget vist med fortau. Arealene for konsentrert bolig i nordøst er store nok til å romme det antall tilrettelagte boligenheter som etterspørres. Den konkrete vurderingen av hvordan arealene skal håndteres og bebygges må avgjøres i samarbeid med eiendomsavdelingen og i forbindelse med detaljregulering av området. 4. Statens vegvesen, Region vest: Påpeker at planen må ivareta trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper. Busslommer og øvrige anlegg for myke trafikanter må være universelt utformet. Utbedring av Fv. 47 langs planområdet er en del av Haugalandspakken og kan komme inn i neste handlingsplanperiode. Vegvesenet ber om at det sikres en korridor på 25 m fra dagens senterlinje til annen veggrunn, evt. at arealene vises til LNF-formål. Byggegrense på 50 m må vises i planen. Dersom byggegrense ikke vises i planen gjelder Veglovens krav.

17 Planen viser boligområder i rød og gul støysone, med krav om detaljert støyutredning i detaljplan. Vegvesenet viser til T1442 og planbeskrivelsen, hvor rød støysone omtales som uegnet for bebyggelse til varig opphold. Vegvesenet gir et sterkt faglig råd om å ta ut boligformål i rød støysone. Det er positivt at Øygardsvegen foreslås stengt og forbeholdt myke trafikanter. Stiller spørsmål ved om vegen fra undergangen og sørover tilfredsstiller dagens krav til universell utforming. Her er nok areal til å gi vegen mindre stigning. Undergangen ved Skansebakken må utbedres dersom den skal fungere som kjøreveg og g/s-veg. Særlig må krysset mot Asaldalen vurderes for utbedring dersom traseen skal være trafikksikker for gående og syklende. Vegvesenet gir faglig råd om å endre planen og sikre helheten i reisekjeden for myke trafikanter. Teknisk sjefs vurdering: I foreliggende planforslag er det sikret en korridor langs Fv. 47, 25 m ut fra vegens senterlinje, som er vist til annen veggrunn grøntareal. Det er i tillegg vist byggegrense i byggeområdene, 50 m fra senterlinje Fv. 47. Dersom Øygardsvegen skal utbedres sørover fra rundkjøringen mener Teknisk sjef at dette bør vurderes i egen sak. Uttalelsen fra Statens vegvesen berører forøvrig forhold som er behandlet i plan B. MERKNADER: 1. Knut Medhaug: Utbygging på Asalheim og økt trafikk tilknyttet nye boliger vil medføre trafikkøkning i Østrembrovegen. Deler av veien har ikke fortau, og det ferdes mange skolebarn og myke trafikanter langs vegen. Medhaug foreslår at Østrembrovegen stenges ved krysset i området Østremlia. Teknisk sjefs vurdering: Utbygging av nye boliger på Asalheim vil foregå over lang tid og medføre en gradvis økning av trafikken i området, blant annet på Østrembrovegen. Utviklingen av trafikken må holdes under oppsikt og tiltak vurderes ved behov. Aktuelle tiltak kan være opparbeidelse av fortau eller at vegen stenges for gjennomkjøring. 2. Vidar Kvamme: Merknaden gjelder gnr. 69 bnr. 4 sørvest i planområdet. Kvamme er gårdbruker på 69/4. Bnr. 4 er i planforslaget vist dels til Friluftsformål og dels til boligformål. Friluftsformålet er dels vist med hensynssone for bevaring av kulturmiljø og det tillates beitedyr i form av småfe som kan skjøtte området. Eksisterende gårdstun er vist til frittliggende eneboligbebyggelse, også med hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Arealene sørvest for tunet er vist til konsentrert boligbebyggelse. Kvamme ønsker å regulere hele bnr. 4 til landbruksformål.

18 Marka mellom gardstunet og Øygardsvegen er gårdens slåslette. Dersom slåsletten til gården bebygges forsvinner beitet og muligheten til å produsere eget for. Gården kan dermed vanskelig drives videre og driften må trolig avvikles. Dermed forsvinner også beitedyra som skal skjøtte friluftsområdet/kulturmiljøet. Dets vises forøvrig til vedlagt merknad fra Vidar Kvamme. Teknisk sjefs vurdering: Merknaden fra Kvamme er etterkommet. I planforslaget er størsteparten av 69/4 i planområdet vist til landbruk. Gardstunet er videreført som frittliggende boligbebyggelse med hensyssone for bevaring av kulturmiljø. Det er også vist hensynssone for bevaring av kulturmiljø over landbruksformålet. Det tillates bare beiting med småfe i området, og eventuelle inngrep/tiltak i grunnen må avklare på forhånd med kommuneantikvaren. I samråd med kommunens landbruksansvarlige er det innarbeidet en eneboligtomt beliggende til eksisterende adkomstveg, nord for bedehuset. Hensikten med tomten er å sikre et boligareal med tanke på eventuelle framtidige behov tilknyttet gårdsdriften. 3. Anne Irene og Einar Tangjerd: Merknaden gjelder gnr. 69/3. Tangjerd viser til avtale fra 1982 mellom daværende grunneier Osmund Tveit og Karmøy kommune. I avtalen står det at Karmøy kommune får kjøpe deler av eiendommen mot at Tveit får regulert inn 3 boligtomter på resterende del av eiendommen. Tangjerd mener at planforslaget strider med denne avtalen. Det blir også påpekt at deler av eiendommen som er vist til bolig i planforslaget er vist med støysone, og at Skansebakken er for smal slik den er opparbeidet i dag. Det etterlyses trase for vann og avløp, og at framtidig utvidelse av Fv47 hensyntas i planforslaget. Tangjerd vil kreve eiendommen innløst dersom planforslaget godkjennes. Teknisk sjefs vurdering: Merknaden vedrører forhold som er behandlet i plan 3001 og Kristian Brautaset: Merknaden gjelder eksisterende høyspentlinje som båndlegger store arealer i vestre halvdel av planområdet. Høyspentlinjen bør legges i bakken for å frigjøre byggeland og redusere potensielt skadelig stråling. Ledningene og mastene er i tillegg visuelt skjemmende. Teknisk sjefs vurdering: Høyspentlinjene utgjør hoved forsyning til Karmøy og må videreføres uendret slik de er i dag. Planforslaget viser faresone over linjene og 25 m ut på hver side. Nye boliger skal plasseres utenfor faresonen. Bygg uten rom for varig opphold, som for eksempel garasjeanlegg, kan plasseres i faresonen, min 10 m fra ytterste ledning. Under høyspentanlegget viser planforslaget LNF og friluftsområde 10 m ut fra ledningene på hver side. Der det er ansett som formålstjenlig ut fra terrengforhold og beliggenhet er det vist byggeområde inn til denne 10 meters grensen. Det er innarbeidet i planbestemmelsene at det ikke

19 skal etableres innretninger for varig opphold innenfor reguleringsformålet. Alle tiltak innenfor formålet skal skje ihht Forskrift for elektriske anlegg forsyningsanlegg Det vises forøvrig til planbeskrivelsen og Teknisk sjefs samlede vurdering og konklusjon. 5. Egil M. Mortensen og Tor R. Haaland/ Håland & Thuestad AS: Grensene mellom industriområde, friluftsområde og boligareal er dårlig tilpasset terrenget sørvest for eiendomsgrense til gnr. 66/343. På industriområdet er det utsprengt fjell og 9 m høy skjæring som i høringsforslaget inngår i friluftsområdet. Skjæringen vil være vanskelig å sikre. Resterende deler av fjellknaus bør innlemmes i industriområdet slik at den kan sprenges ned til kanten av den gamle Fotveien. Nordøstre del av konsentrert boligområde kan endres til friluftsformål slik at friluftsområdet blir sammenhengende opp til Sundvegen. Boligområdet kan utvides mot øst og oppover i vestvendt skråning. Teknisk sjefs vurdering: Merknaden vedrører forhold som er behandlet i plan David Svensen: Reagerer på nedbygging av dyrka mark som planforslaget legger opp til. Iverksetting av reguleringsplanen vil ødelegge samtlige bruk i området. Forslår en endring av planen der landbruket prioriteres høyere. Teknisk sjefs vurdering: Planområdet er vist til bolig i kommuneplanen og beskrevet som et viktig utbyggingsområde i Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet. Fortetting i bynære områder er i samsvar med sentralpolitiske føringer og vesentlig for en miljømessig bærekraftig utvikling. Teknisk sjef mener derfor ikke at landbruksinteressene bør være retningsgivende for videre forvaltning av området. Landbruksområdet er imidlertid utvidet noe i foreliggende planforslag. 7. Norconsult AS v/may Britt Vikingstad: Norconsult er konsulent for Stange Tre og Boligservice AS som har utarbeidet planforslag for Øygardsvegen, plan Planforslag for Øygardsvegen overlapper deler av planforslag for Asalheim. På vegne av tiltakshaver ber Norconsult om at arealene der planene overlapper tas ut av reguleringsplan for Asalheim. Teknisk sjefs vurdering: Planforslaget er tilpasset reguleringsplan for Øygardsvegen, plan Det vises forøvrig til Teknisk sjefs samlede vurdering og konklusjon. SAMMENDRAG AV UTTALELSER OG MERKNADER INNKOMMET ETTER 2. GANGS BEHANDLING AV PLANFORSLAGET:

20 1. Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen: Innenfor planområdet er det registrert fire automatisk freda kulturminner. En gravhaug, to steinalderboplasser og et felt med røyser og gardfar. I brev datert understrekte kulturseksjonen at kulturminnene i planområdet måtte reguleres til Hensynsone kulturminne i kombinasjon med LNF/Kulturlandskap og/eller kombinasjon med friluftsområde, med bestemmelser som sikrer et varig vern av kulturminnene. I planen som var ute på offentlig ettersyn er alle kulturminnene innenfor planområdet markert på plankart, men det er kun gravhaugen som er regulert til Hensynsone kulturminne. Ut fra en samlet vurdering ser kulturseksjonen seg nødt til å reise innsigelse til plan 3012 slik den foreligger. Innsigelsen vil imidlertid kunne frafalles dersom de to steinalderboplassene blir regulert til Hensynsone kulturminne i kombinasjon med LNFR eller friluftsområde. Når det gjelder bestemmelsene for Hensynsone kulturminne og størrelsen på hensynsonen viser vi til vårt brev datert I forhold til plankartet som var lagt ut på offentlig ettersyn ber vi derfor at hele BK2, FKS1 og LEK1 tas ut av planen og erstattes med LNFR. Når det gjelder feltet med gardfar og de to røysene, kan kulturseksjonen fra en samlet vurdering, tilrå at disse kan frigis etter en nærmere arkeologisk undersøkelse. Teknisk sjefs vurdering: Kulturseksjonen i Rogaland Fylkeskommune har reist innsigelse. Planen kan derfor ikke egengodkjennes av kommunestyret. BK2, FKS1 og LEK1 er tatt ut av planen og erstattet med friluftsformål. De to steinalderboplassene er regulert til Hensynsone kulturmiljø i kombinasjon med friluftsformål. For bestemmelser knyttet opp til områdene med steinalderboplassene og gravhaugen vises det til 49 i planbestemmelsene. Feltet med gardfar og de to røysene er uendret fra forrige planforslag med bakgrunn i at Kulturseksjonen kan ut fra en samlet vurdering tilrå at disse kan frigis etter en nærmere arkeologisk undersøkelse. Det vises til 51 i planbestemmelsene hvor det står at tiltak skal avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner 3 og Eldrerådet: Eldrerådet menet at det må anlegges sykkel/gangveg og/eller fortau langs alle kjøreveier i planen. Eldrerådet kan ikke se at teknisk sjefs vurdering av merknaden fra helse- og omsorgssjefen er i tråd med gjeldende plan- og bygningslov. Det vises til plan og bygningsloven 1-1,5. Teknisk sjefs vurdering: 1-1,5 sier følgende:

21 Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. Teknisk sjef anser Karmøy kommunes tekniske norm for vegutforming til å være i tråd med gjeldende plan- og bygningslov. Det framgår av normen at fortau skal vurderes for adkomstveger med mer enn 30 boenheter. For adkomstveger med mer enn 50 boenheter skal kommunen kreve fortau. Alle kjøreveger med 30 boenheter eller mer er i planforslaget vist med fortau. Arealene for konsentrert bolig i nordøst er store nok til å romme det antall tilrettelagte boligenheter som etterspørres. Den konkrete vurderingen av hvordan arealene skal håndteres og bebygges må avgjøres i samarbeid med eiendomsavdelingen og i forbindelse med detaljregulering av området. 3. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen: Ut fra vedlagte planbestemmelser og den redegjørelse som er gitt av teknisk sjef, synes fylkesrådmannens merknader hva angår utnyttelse å være imøtekommet. En videreføring av planforslaget vil derfor måtte skje med nødvendige justeringer i samsvar med kulturavdelingens innsigelse i brev av Teknisk sjefs vurdering: Kulturseksjonens uttalelse er vurdert og innarbeidet i det foreliggende planforslag. 4. Statens vegvesen, region vest. Statens vegvesen ber om at byggegrense på 50 m blir tegnet inn på plankartet fra Fv. 851, Sundsvegen. Det er ikke vist avkjørsler til B1 Fra Fv. 851, og Statens vegvesen antar at adkomst til B1 blir løst via interne veger. Teknisk sjefs vurdering: Adkomst til B1 vil være i vest i plan Adkomsten er markert med pil i planforslaget. Det er også lagt inn en 30 m byggegrense fra senterlinje på Fv Veien har en ÅDT på 1500 og teknisk sjef anser derfor byggegrensen i foreliggende planforslag som tilfredsstillende. A. MERKNADER: 1. Oddbjørn Bendiksen og Aage Bendiksen: G/S-veg merket GS1 vil gå vers over gnr. 69 bnr. 70 og gnr. 69 bnr. 31. Dette området er et gammelt gårdstun. G/S-veg fra Asalheim I og II vil danne et kryss på dette gårdstunet. Dette vil medføre betydelig inngrep i terreng og utemiljø. Gårdstunet tjener også som parkering og snuplass for gnr. 69 bnr. 70. Valgt trasé over gårdstunet vil dermed vanskeliggjøre parkering og snumuligheter for bil. Det påpekes også de potensielle

22 faremomenter gjennomgangstrafikk særlig fra syklende vil utgjøre, ved å legge trasé så tett opp til bygninger. Teknisk sjefs vurdering: Gang- og sykkelvegen merket GS1 knytter sammen plan 3000 i vest, plan 3001 i nordøst og plan 3015 i sør og er således et svært viktig knutepunkt. Krysset som forbinder disse tre planene er likevel flyttet litt lenger nord for å redusere inngrep i gårdstunet. Det er også lagt inn frisikt i krysset slik at det blir gode siktforhold for syklende og gående. SAMMENDRAG AV UTTALELSER OG MERKNADER INNKOMMET ETTER 3. GANGS BEHANDLING AV PLANFORSLAGET: 1. Rogaland Fylkeskommune, kulturavdelingen: Alle kulturminnene innenfor planområdet er markert, men det mangler riktige hensynssoner og markeringer for kulturminner. På bakgrunn av dette fremmer Rogaland fylkeskommune ved seksjon for kulturarv innsigelse til planen. Innsigelsen frafalles på følgende vilkår: Steinalderboplassene med ID og med 5 meters sikringssone må markeres på plankartet med H730 (båndleggingssone) i kombinasjon med LNF-R, eventuelt grøntområde med tilhørende reguleringsbestemmelse. Området rundt disse kulturminnene, innenfor de stiplete linjene må markeres med hensynssone H560 rundt båndleggingssonen. Hensynssonen må tilknyttes en bestemmelse som sikrer at det ikke blir oppført bygg eller anlegg for tett på automatisk fredede kulturminnene. ID 44438, Gravhaugen må sikres på samme måte som ovennevnte. Feltet med gardfar- og røysfelt ID vil Fylkesrådmannen kunne tilråde at dette feltet blir frigitt etter en nærmere arkeologisk undersøkelse. Dersom planen er å søke om dispensasjon må en fjerne ruteskravur (H730) og kun legge inn omrisset av fornminnefeltet med Askeladden ID Dersom kommunen ikke ønsker å søke om dispensasjon og heller beholde kulturminnefeltet med ID 54181, må kulturminner med fem meteres sikringssone markeres på plankartet på samme måte som ovennevnte kulturminner. Teknisk sjefs vurdering: Steinalderboplassene med ID og med 5 meters sikringssone er markert med bestemmelsesområde #3 og #4 i henhold til Riksantikvarens anbefalinger og Miljøverndepartementets planveileder. Dette for å gjøre plankartet mer lesbart.

23 Videre er bestemmelsesområdene markert med H730 båndleggingssone i kombinasjon med friluftsformål med tilhørende reguleringsbestemmelse 50: «Innenfor hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner finnes det to steinalderboplasser med bestemmelsesområde #3 og #4 og en gravhaug fra jernalderen med bestemmelsesområde #2. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnene eller foreta noe form for fysiske inngrep i området, jf. Kulturminnelovens 3 og 8. Eventuelle tiltak innenfor området må på forehånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner 3 og 8. Slike tiltak skal fremmes i form av reguleringsendring.» Området rundt kulturminnene er sikret med hensynssone H570 bevaring kulturmiljø med tilhørende bestemmelse 49: «Innenfor området ligger det automatisk freda kulturminne i form av en gravhaug fra jernalderen merket #2 og to steinalderboplasser merket #3 og #4. Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området. Eventuelle tiltak må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner 3 og 8. Slike tiltak skal fremmes i form av reguleringsendring.» Gravhaugen med ID 44438, markert med bestemmelsesområde #2 er sikret på samme måte som Steinalderboplassene. Feltet med gardfar- og røysfelt ID 54181, markert med bestemmelsesområde #1 er kun markert med omriss av fornminnefeltet med tilhørende bestemmelse 60: «Før iverksetting av tiltak i henhold til reguleringsplanen som innvirker på gardfar- og røysfelt merket med bestemmelsesområde #1 skal tiltakene avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner 3 og 8. Tiltakene skal fremmes i form av en reguleringsendring eller avklares i forbindelse med detaljregulering av områdene.» Teknisk sjef anser dermed at kriteriene for at innsigelsen skal frafalle som oppfylt. 2. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen: Regionalplanseksjonen har ingen øvrige merknader men viser til kulturseksjonens uttale. 3. Statens vegvesen, region vest: Statens vegvesen har ikke merknader til reguleringsplanen.

24 Planbestemmelser 3012 ASALHEIM II - 69/53 MFL. Arkivsak: 11/2709 Arkivkode: PLANR 3012 Sakstittel: PLAN REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist med reguleringsgrense. I. Bebyggelse og anlegg a. Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse b. Boligbebyggelse c. Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse d. Religionsutøvelse II. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur a. Kjøreveg offentlig og privat/ felles b. Fortau c. Gang-/ sykkelveg d. Annen veggrunn grøntareal e. Parkeringsplass III. Grønnstruktur a. Grønnstruktur offentlig lek IV. Landbruks-, natur- og friluftsformål a. Friluftsformål b. Landbruksformål

25 V. Soner a. Sikringssoner Frisikt b. Sikringssone Hovedvannledning industri c. Støysoner Gul støysone d. Faresoner - Høyspenningsanlegg e. Infrastruktursone Avløpsledning f. Hensynssoner - Bevaring kulturmiljø g. Båndleggingsone - Båndlegging etter lov om kulturminner h. Bestemmelsesområder Fellesbestemmelser Rekkefølgebestemmelser I. Bebyggelse og anlegg a. Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse 1. I området skal det oppføres frittliggende småhusbebyggelse i form av eneboliger med tilhørende anlegg. Sekundærleilighet kan tillates dersom tomteforholdene legger til rette for det. 2. Tillatt bebygd areal ( BYA ) skal ikke overstige 35 % av tomtas nettoareal. Garasje/ carport og bod skal medregnes i BYA. 3. Total byggehøyde skal være maks 8 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 4. Det skal legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder bebyggelse og uterom. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og omkringliggende eksisterende bebyggelse med hensyn til utforming og material- og fargevalg. 5. Boligene skal plasseres slik at det gis mulighet for soleksponert og skjermet uteplass med god kvalitet for beboerne. Uteplass skal være soleksponert minimum 5 timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl Rom for varig opphold skal sikres et innendørs støynivå som ikke overstiger Lden 30 dba. Utendørs oppholdsarealer skal plasseres og anlegges slik at de best mulig

26 skjermes mot trafikkstøy. Hver boenhet skal sikres privat utendørs oppholdsareal på minimum 25 kvm som holder støyen under Lden 55 dba. Ved behov skal støytiltak i form av lokal skjerm og/eller fasadetiltak gjennomføres samtidig med oppføring av bebyggelsen. 7. Ved byggemelding av bolig skal garasjeplassering vises i samsvar med planen på situasjonsplan selv om garasjen ikke oppføres samtidig med boligen. 8. Frittliggende garasjer tillates oppført med byggehøyde inntil 5 m fra gjennomsnittlig planert terreng. Garasje skal ikke benyttes til beboelse. Garasje skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og material- og fargevalg. 9. På egen eiendom skal det anlegges 2 biloppstillingsplasser for enebolig (garasjeplass medregnet), 1 i tillegg for enebolig med sekundærleilighet. Bil skal kunne snus på egen grunn. b. Boligbebyggelse 10. I områder for boligbebyggelse (sosi 1110) kan det oppføres frittliggende småhus i form av enebolig, kjedehus, rekkehus, flermannsboliger eller terrassebebyggelse med tilhørende anlegg. 11. Områdene skal ha en utnyttelsesgrad på minimum 2 boliger pr. daa. 12. Før byggetillatelse etter kap 20 i plan- og bygningsloven kan gis, skal det innenfor det enkelte delfelt foreligge en godkjent detaljregulering som viser: - Bygningers plassering og utforming - Maksimalt tillatt kotehøyde for bygninger - Felles lekeplass og utendørs oppholdsarealer i henhold til kommunal norm - Adkomst fra offentlig veg og internt vegsystem - Evt. felles garasjeanlegg/ parkeringsplasser og gjesteparkeringsplasser - Støyutredning og evt. skjermingstiltak som sikrer innendørs og utendørs støynivå i samsvar med Miljøverndepartementets retningslinje T Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 45 % av tomtens nettoareal.

27 14. Det skal legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder bebyggelse og uterom. Innenfor hvert delområde skal bebyggelsens plassering, utforming, materialbruk og fargesetting gi et helhetlig inntrykk. 15. Boligene skal plasseres slik at det gis mulighet for soleksponert og skjermet uteplass med god kvalitet for beboerne. Uteplass skal være soleksponert minimum 5 timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl.15. c. Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse 16. I områder for konsentrert småhusbebyggelse kan det oppføres kjedehus, rekkehus, flermannsboliger eller terrassebebyggelse med tilhørende anlegg. 17. Områdene skal ha en utnyttelsesgrad på minimum 2,5 boliger pr. daa. 18. Før byggetillatelse etter kap. 20 i plan- og bygningsloven kan gis, skal det innenfor det enkelte delfelt foreligge en godkjent detaljregulering som viser: - Bygningers (inkl. garasjers) plassering og utforming - Felles lekeplass og utendørs oppholdsarealer i henhold til kommunal norm - Adkomst fra offentlig veg og internt vegsystem - Evt. felles garasjeanlegg/ parkeringsplasser og gjesteparkeringsplasser - Støyutredning og evt. skjermingstiltak som sikrer innendørs og utendørs støynivå i samsvar med Miljøverndepartementets retningslinje T Tillatt bebygd areal(bya) skal ikke overstige 50 % av tomtens nettoareal. 20. Maksimalt tillatt byggehøyde skal ikke overstige den kotehøyde som er påført plankartet i det enkelte delområdet. Der kotehøyde ikke er påført plankartet skal tillatt byggehøyde avklares i forbindelse med detaljregulering av området. 21. Det skal legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder bebyggelse og uterom. Innenfor hvert delområde skal bebyggelsens plassering, utforming, materialbruk og fargesetting gi et helhetlig inntrykk. 22. Boligene skal plasseres slik at det gis mulighet for soleksponert og skjermet uteplass med god kvalitet for beboerne. Uteplass skal være soleksponert minimum 5 timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl.15.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG. REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG Planen er utarbeidet av på vegne av REGULERINGSPLAN FOR SANDBERG - PLANBESKRIVELSE Side - 1 - av 58 Oppdragsgiver: Nordbohus Gjøvik AS Rapportnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE

SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE SANDNES KOMMUNE ENDRET REGULERING AV FV.330 HOVEVEIEN FRA HØYLANDSGATA TIL HOVE, PLAN 2009 106 PLANBESKRIVELSE 30. JUNI 2014 Planbeskrivelse, plan 2009 106 - Hoveveien fra Høylandsgata til Hove PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE

VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE VAGLE NÆRINGSPARK AS DETALJREGULERING FOR INDUSTRI/LAGER PÅ IL1 OG IL2 VAGLE PLAN NR 2010327-01 PLANBESKRIVELSE 27. MARS 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Industri/lager IL1 og IL2

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø NB! Befaring kl. 17, sak 122/13. Oppmøte i Nordbyveien 72 kl. 17.00 eller utenfor rådhuset i Ås kl. 16.45. Møtetid: 12.12.2013 kl. 18:00 Møtested: Lille

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Natur. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Natur Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302

SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 LEIRFJORD KOMMUNE RESSURS OG UTVIKLING SOLSIDEN Gbnr 50/30 m.fl. Planid: 201302 Detaljregulering Planbeskrivelse 16.03.15 Navn på plan/tiltak: Solsiden Kommune: Leirfjord kommune Stedsnavn: Leines, Vardhaugen

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling Lier kommune Forslagsstillers planbeskrivelse Reguleringsplan for Kjellstadkrysset Øst, del av gnr/bnr.23/1, 23/2 og gnr/bnr.24/19, mfl. Plan ID: 504-901-46 Planforslag til sluttbehandling UTARBEIDET AV

Detaljer