SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL."

Transkript

1 SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Asalheim II med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens

2 SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 160/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for tekniske saker vedtar ved 4.gangsbehandling forslag til reguleringsplan for Asalheim II 69/53 m.fl. med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). Hovedutvalg for tekniske saker viser til teknisk sjefs vurdering av de innkomne uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med teknisk sjefs anbefaling. De grunneiere og rettighetshavere som berøres av endringer i planforslaget som er vedtatt i den foreliggende behandling, varsles og gis en frist av 6 uker til å uttale seg. Jf plan- og bygningslovens Dersom det ikke kommer inn merknader, anses behandlingen i hovedutvalg for tekniske saker som avsluttet og saken legges fram for kommunestyret. Jf plan- og bygningslovens

3 SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 M.FL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 24/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg for tekniske saker vedtar ved 3.gangsbehandling forslag til reguleringsplan for Asalheim II, gnr. 69 bnr. 53 m.fl., med tilhørende reguleringsbestemmelser. (vist på kart sist datert ). Hovedutvalg for tekniske saker viser til teknisk sjefs vurdering av de innkomne uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med teknisk sjefs anbefaling. Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens og 5-2.

4 SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - GNR/BNR 69/53 M.FL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den , saksnr. 23/13 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Hovedutvalg for tekniske saker vedtar ved 2. gangs behandling forslag til reguleringsplan for Asalheim II, gnr. 69 bnr. 53 m.fl., med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). 2. Hovedutvalg for tekniske saker viser til teknisk sjefs vurdering av de innkomne uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med teknisk sjefs anbefaling. 3. Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens

5 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Lunde Arkiv: PLANR 3012 Arkivsaksnr.: 11/2709 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Hovedutvalg teknisk Kommunestyret PLAN REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar reguleringsplan for Asalheim II med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). Jf plan- og bygningslovens Planen kunngjøres og grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens

6 SAKSFRAMSTILLING Karmøy kommune har utarbeidet forslag til reguleringsplan for Asalheim II. Planforslaget omfatter et areal på ca. 140 daa. Den foreslåtte arealdisponeringen er i hovedtrekkene boligbebyggelse med tilhørende anlegg i form av veger og lekeplasser, samt tilliggende friluftsområder. Karmøy kommune eier deler av arealene innenfor planområdet. Planforslaget er utarbeidet som en detaljert områdeplan i nye eneboligområder og i fortettingsområder med eksisterende eneboligbebyggelse. I områder vist til konsentrert småhusbebyggelse stiller planen krav om detaljplan før de enkelte delområder kan utbygges. Opprinnelig var planforslaget en del av reguleringsplan 3001 for Asalheim I, men ble tatt ut av planområdet før 2. gangs behandling i påvente av arkeologiske registreringer i regi av kulturseksjonen i Rogaland fylkeskommune. Det ble derfor besluttet å dele planen i to slik at Asalheim I kunne egengodkjennes av kommunestyret Kulturseksjonen i Rogaland fylkeskommune har nå gjennomført arkeologiske registreringer i området. Det fremgikk av disse undersøkelsene fire automatisk freda kulturminner. 1. Felt med gardfar og rydningsrøyser 2. Gravrøys 3. Steinalderboplass 4. Steinalderboplass Nr. 2,3 og 4 er sikret med hensynssoner H730 og H570 i tråd med krav fra regionale kulturmyndigheter. Feltet med gardfar og rydningsrøysene kunne kulturseksjonen anbefale dispensasjonssøknad fra Lov om kulturminner, 8, 4.ledd. Dispensasjonssøknaden ble oversendt til Riksantikvaren for behandling med tanke på utgraving og frislepp av det berørte området. Riksantikvaren innvilget dispensasjonen på betingelse om at det må innarbeides en bestemmelse om at det skal foretas arkeologiske utgravninger av det berørte automatisk fredete kulturminnet før iverksetting av tiltak. Arkeologisk museum har beregnet at det vil koste inntil kr ,- i 2015-kroner og satser på utgraving av det aktuelle kulturminnet. Denne kostnaden må betales av tiltakshaver jf. kml 10. Beskrivelse av eksisterende forhold og planens hovedtema: Planområdet er uregulert. Området grenser mot Sundvegen i nord, plan 3001, Asalheim I i øst, Fv. 47 i sørøst og Øygardsvegen i vest.

7 Deler av planområdet har eksisterende boligbebyggelse i form av eneboliger som er tilknyttet Øygardsvegen i vest. Utenfor planområdet ligger barnehage ved Sundvegen i nordøst, og øst for denne ligger næringsområdet på Østrem med flere næringsbygg. Det er eksisterende boligområder sør og sørvest for planområdet. Terrenget i området er preget av lange åser og mindre koller. Planens laveste områder ligger på kote 4-20 og utgjør et drag, svakt stigende fra Øygardsvegen og Veavågen i vest, til Fv. 47 og Eidsbotn i sørøst. Planområdet har mindre skogkledde partier med blandingsskog i nord, nordvest og i sørvest. Store deler av planområdet er i kommunens marklagskart registrert som innmarksbeite og dyrka mark. Deler av innmarksbeite preges av gjengroing av einer og bartrær. Grunnen er stedvis myrlendt, særlig i draget inn fra Veavågen. I følge NGUs kartverk består grunnen for en stor del av løsmasser i form av hav- og fjordavsetning. En grunnleggende forutsetning i planarbeidet har vært ønsker om å videreføre sentrale terrengelementer og naturmark. Dette har gitt større, sammenhengende grøntarealer i planforslaget, egnet for lek, opphold og myk transport. Tilgang til grøntområder er sikret via gangveger og gjennom lekeplasser. Nye byggeområder er hovedsakelig i form av konsentrert boligbebyggelse som krever ytterligere detaljregulering. Disse områdene har krav til minimum 2,5 boliger per daa. Dette tilsier rundt 100 nye boenheter Det vises for øvrig til den vedlagte planbeskrivelsen. Overordnede planer: Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til boligområde med krav om reguleringsplan. Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet er planområdet beskrevet som et viktig utbyggingsområde, med sentral plassering i forhold til Kopervik og eksisterende kollektivtraseer. Anbefalt byggetetthet i området er 2-2,5 boliger pr daa. Teknisk plan - vann- og avløp: Det skal etableres nytt anlegg for kloakkering som skal ledes til Veavågen. Eksisterende eneboliger i området kan tilknyttes nytt anlegg når dette foreligger. Planområdet er i sin helhet planlagt med selvfall til kloakk. Dersom det skal etableres pumpestasjoner innenfor området må disse oppføres og driftes som private anlegg. Overvann kan ledes til Veavågen. Eksisterende ledning i Øygardsvegen er ikke dimensjonert for planlagt ny boligbebyggelse. Enten må anlegget oppgraderes, eller/og overvannet føres til Øygardstjern. Øygardstjern og området rundt blir i dag brukt som friluftsområde, og selve tjernet

8 er en rik kulturlandskapssjø og viktig naturtype. Dersom overvann fra tilliggende områder nordøst for vegen ledes til Veavågen vil Øygardstjern få mindre naturlig tilsig av vannmasser. Dersom deler av overvannet ledes til Øygardstjern må vanntilførselen balanseres slik at ikke vannet oversvømmes og tilliggende boligbebyggelse påvirkes. Uansett løsning vil Øygardstjern bli påvirket av utbygging i området. Valg av overvannsløsning må derfor vurderes med tanke på konsekvenser for Øygardstjern. Vannforsyning til nye boligområder kan skje via tilkobling til hovedvannledningen som går gjennom området. Ringforbindelse kan oppnås ved tilkobling til hovedvannledning og oppgradert vannledning i Øygardsvegen. Saksbehandling: Ovennevnte forslag til reguleringsplan ble behandlet av hovedutvalg for tekniske saker 1.gang i møte den sak 100/11 og følgende vedtak ble fattet: 1. Hovedutvalg for tekniske saker vedtar ved 1.gangsbehandling forslag til reguleringsplan for Asalheim, del av gnr. 66, 67 og 69 med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). 2. Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og berørte grunneiere og rettighetshavere varsles. Jf plan- og bygningslovens og 5-2. Planforslaget ble utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til Det kom inn følgende uttalelser og merknader til planforslaget: A. Uttalelser: 1. Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen Helse- og omsorgsetaten, her Statens vegvesen, Region vest B. Private merknader: 1. Knut Medhaug Vidar Kvamme Anne Irene og Einar Tangjerd Kristian Brautaset Haaland & Thuestad AS David Svensen Norconsult AS

9 Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt. Forslaget ble behandlet 2.gang i møte den sak 23/13 - og følgende vedtak ble fattet: 1. Hovedutvalg for tekniske saker vedtar ved 2.gangsbehandling forslag til reguleringsplan for Asalheim II, gnr. 69 bnr. 53 m.fl., med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). 2. Hovedutvalg for tekniske saker viser til teknisk sjefs vurdering av de innkomne uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med teknisk sjefs anbefaling. 3. Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og rettighetshavere varsles. Jfr. plan- og bygningslovens Planforslaget ble utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til Det kom inn følgende uttalelser og merknader til planforslaget: A. Uttalelser: 1. Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen Eldrerådet Rogaland Fylkeskommune, regionaplanseskjonen Statens vegvesen, Region vest B. Private merknader: 1. Oddbjørn Bendiksen og Aage Bendiksen Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt. Forslaget ble behandlet 3.gang i møte den sak 24/14 - og følgende vedtak ble fattet: 4. Hovedutvalg for tekniske saker vedtar ved 3.gangsbehandling forslag til reguleringsplan for Asalheim II, gnr. 69 bnr. 53 m.fl., med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). 5. Hovedutvalg for tekniske saker viser til teknisk sjefs vurdering av de innkomne uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med teknisk sjefs anbefaling.

10 6. Planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn og berørte grunneiere og rettighetshavere varsles. Jfr. plan- og bygningslovens og 5-2. Planforslaget ble utlagt til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til Det kom inn følgende uttalelser og merknader til planforslaget: A. Uttalelser: 1. Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen Rogaland Fylkeskommune, regionaplanseskjonen Statens vegvesen, Region vest Sammendrag av uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til reguleringsforslaget er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt. Forslaget ble behandlet 4.gang i møte den sak 160/14 - og følgende vedtak ble fattet: 7. Hovedutvalg for tekniske saker vedtar ved 4.gangsbehandling forslag til reguleringsplan for Asalheim II, gnr. 69 bnr. 53 m.fl., med tilhørende reguleringsbestemmelser (vist på kart sist datert ). 8. Hovedutvalg for tekniske saker viser til teknisk sjefs vurdering av de innkomne uttalelser og merknader og vedtar endringer i planforslaget i samsvar med teknisk sjefs anbefaling. 9. De grunneiere og rettighetshavere som berøres av endringer i planforslaget som er vedtatt i den foreliggende behandling, varsles og gis en frist av 6 uker til å uttale seg. Jf plan- og bygningsloven Dersom det ikke kommer inn merknader, anses behandlingen i hovedutvalg for tekniske saker som avsluttet og saken legges fram for kommunestyret. Jf. plan- og bygningslovens Planforslaget ble utlagt til begrenset ettersyn til Rogaland Fylkeskommune - kulturavdelingen med frist for uttalelse satt til Fylkeskommunen ba om utsettelse på svarfristen med hjemmel i Lov om kulturminner 9, 2. ledd. Utsettelsen ble innvilget og ny frist ble 26. mars Det kom inn følgende uttalelser: A. Uttalelser: 1. Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen

11 Sammendrag av uttalelsen anmerkninger til reguleringsforslaget er, sammen med den administrative vurdering, vedlagt. Rådmannen vil bemerke: Det foreliggende forslag til reguleringsplan er en oppfølging av den arealbruken og det plankrav som kommuneplanen trekker opp. Detaljene i plan med bestemmelser er også i samsvar med de krav til teknisk anlegg, friområder og fellesarealer som kommunens retningslinjer stiller. Forslaget til reguleringsplan er behandlet i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Det foreligger ikke innsigelse fra fylkeskommunen eller statlig fagmyndighet og planen kan egengodkjennes av kommunestyret. Høringsrunden har ikke avdekket vesentlige konflikter knyttet til det foreliggende forslag til reguleringsplan. Rådmannen vil i denne sammenheng vise til den etterfølgende gjennomgang av de enkelte uttalelser og merknader. Det er i denne gjennomgangen ikke foreslått endringer i planforslaget som betinger nytt offentlig ettersyn. På bakgrunn av det som er sagt over, vil rådmannen anbefale at planforslaget med tilhørende bestemmelser sist datert , godkjennes. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg:

12 SAMMENDRAG AV INNKOMNE UTTALELSER OG MERKNADER SOM INNEHOLDER ANMERKNINGER TIL PLANEN SAMT ADMINISTRATIV VURDERING Alle uttalelser og merknader som inneholder anmerkninger til det foreliggende planforslag, er vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet knyttet til de forhold som angår reguleringsplanen. Det fullstendige innholdet i uttalelsen eller merknaden framgår av vedleggene. A. UTTALELSER: 1. Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen: Rogaland fylkeskommune som sektormyndighet innenfor kulturminnevern oversendte den søknad om dispensasjon fra Lov om kulturminner 8, 4. ledd, for ID til Riksantikvaren. Riksantikvaren har vurdert at reguleringsplan for Asalheim kan godkjennes med betingelse om at det blir gjennomført arkeologisk undersøkelse av det berørte kulturminnet før tiltak etter planen kan realiseres. Dispensasjonen er gitt på bakgrunn av at Riksantikvaren sin vektlegging på tiltakets viktighet i et større samfunnsmessig perspektiv. Utbygging av boliger i dette området blir ansett som et samfunns- og miljømessig godt grep og er vurdert til å veie tyngre enn fortsatt bevaring av det registrerte automatisk fredete kulturminnet. Lokaliteten med ID har likevel stor vitenskapelig verdig og det blir stilt krav om at det vitenskapelige potensialet blir realisert ved at det blir gjennomført arkeologiske undersøkelser. Kulturminnet ID skal markeres på plankartet som Bestemmelsesområde og skal ha nr #1. Følgende tekst skal tas inn i fellesbestemmelsene: «Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgraving av det berørte automatisk fredete kulturminnet ID54181 som er markert som bestemmelsesområde #1 i plankartet. Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.» Riksantikvaren gir dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket under forutsetning om at teksten ovenfor blir tatt med i bestemmelsene. Dersom den ikke tas med er dette å regne som en innsigelse til planen. Utgifter i forbindelse med de arkeologiske utgravingene skal belastes av tiltakshaver jfr. Kml 10. Vedtak om omfang av den arkeologiske granskingen, herunder endelige kostnader og avgrensing av undersøkelsesområdet, kan først skje etter at reguleringsplanen er endelig vedtatt. Riksantikvaren vil etter at tiltakshaver har varslet Rogaland fylkeskommune, fatte vedtatt om

13 omfanget av den arkeologiske granskingen. Vedtaket vil kunne påklages jf. forvaltningsloven 28 og 29. I følge Arkeologisk museums forslag til budsjett er utgravingen av det aktuelle kulturminne med ID 54181, beregnet til å koste inntil kr ,- (2015-kroner og satser). Riksantikvaren vil sjå nærmere på forslaget til budsjett og arbeidsomfang før vedtak etter kulturminneloven sin 10 bli fattet. Rådmannens vurdering: Bestemmelsen til kulturminnet ID er innarbeidet i planbestemmelsene. Det foreligger dermed ingen innsigelse til planen slik den nå foreligger. Planen kan egengodkjennes av kommunestyret. SAMMENDRAG AV UTTALELSER OG MERKNADER INNKOMMET ETTER 1. GANGS BEHANDLING AV PLANFORSLAGET: 1. Rogaland fylkeskommune, Kulturseksjonen: Viser til tidligere brev der det framgår at planområdet har potensial for funn av automatisk freda kulturminner under dagens markoverflate. Det er nødvendig å registrere i deler av planområdet før endelig uttale til planen kan gis. Deler av området kulturseksjonen ønsker å registrere i, er i planforslaget vist til friluftsformål og LNF-område med hensynssone og restriksjoner for bruken av områdene. Det er viktig at bestemmelsene sikrer et graveforbud i disse områdene. Det er også vesentlig at det sikres krav om omregulering før det iverksettes tiltak som kan være til skade for evt. uregistrerte kulturminner. Dersom dette tas inn i bestemmelsene til 78 vil kostnadsoverslaget for registreringsarbeidet kunne reduseres noe. I planforslaget er kulturminnet ID regulert til byggeområde for bolig med hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner. Formålet er ikke forenelig med vern. Påpeker også at kulturminnet ID har fått feil hensynssone, som må endres til båndlegging H730. Størrelsen på bevaringsområdet må avgjøres etter registreringen. Planforslaget er lagt ut til offentlig ettersyn, og kulturseksjonen krever derfor at det blir gjennomført registrering. Kostnadene forbundet med registreringen må betales av tiltakshaver. På denne bakgrunn ber kulturseksjonen om godkjenning av vedlagt kostnadsoverslag og utsatt høringsfrist. Kommunen kan ikke egengodkjenne planen før registreringen er gjennomført og endelig uttale foreligger Arkeologiske registreringer ble gjennomført i august Det ble påvist to steinalderboplasser innenfor planområdet (id og id ). Begge boplassene kan dateres til slutten av eldre steinalder/tidlig yngre steinalder. Fra før er det også registrert en gravhaug (id 44434) og en

14 rydningsrøyslokalitet (id 54181) innenfor planområdet. Sistnevnte ble dokumentert nærmere ved kulturseksjonens registrering. Kulturminnene er automatisk freda i henhold til Kulturminneloven 3 og 4, og skal sikres for fremtiden som nasjonale minnesmerker. Kulturseksjonen mener at de tidligere registrerte kulturminnene (gravhaugen og rydningsrøyslokaliteten) og de nyregistrerte steinalderboplassene er av en slik karakter at de bør bevares for ettertiden ved å regulere dem til Hensynssone kulturminne i kombinasjon med LNF/kulturlandskap og/eller friluftsliv. Reguleringsbestemmelsene for Hensynssone bør formuleres på følgende måte: Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området avsatt til «Hensynssone kulturminne». Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner 3 og 8. Fortrinnsvis bør slike tiltak fremmes i form av reguleringsendring. I planområdet finnes også flere nyere tids kulturminner/landskapstrekk som jordkjellere og steingarder. Disse har ikke automatisk vern, men bør søkes bevart/hensyntatt i den videre planleggingen. Når det gjelder verneverdig bygningsmasse vises det til tidligere uttalelser. Teknisk sjefs vurdering: Kulturseksjonens kostnadsoverslag på registreringsarbeidet ble akseptert ved brev datert På bakgrunn av utsettelsene som registreringsarbeidet medførte ble det opprinnelige planforslaget delt i to, og områdene der Kulturseksjonen ville gjennomføre nærmere arkeologiske registreringer ble tatt ut av planen. Foreliggende planforslag omfatter disse områdene, tidligere vestre halvdel av plan Teknisk sjef anser at Karmøy kommune vil søke Riksantikvaren om frigivelse av steinalderboplassene (id og id ) og rydningsrøyslokaliteten (id 54181). I planforslaget er disse derfor vist til byggeformål og sone med båndlegging etter lov om kulturminner. Det framgår av planbestemmelsene at: Innenfor båndleggingssone H730_1 ligger et automatisk freda kulturminne i form av en rydningsrøyslokalitet (id 54181). Innenfor båndleggingssone H730_2 ligger automatisk freda kulturminner i form av to steinalderboplasser (id og id ). Før iverksetting av tiltak i henhold til reguleringsplanen som innvirker på båndleggingsområdene skal tiltakene avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner 3 og 8. Tiltakene skal fremmes i form av en reguleringsendring eller avklares i forbindelse med detaljregulering av områdene. Gravhaugen (id 44434) ønskes bevart og er vist til friluftsformål i kombinasjon med Hensynssone bevaring kulturmiljø i planforslaget. Det framgår av planbestemmelsene at: Innenfor området ligger et automatisk freda kulturminne i form av en gravhaug fra jernalderen (id 44434). Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området. Eventuelle tiltak må på forhånd

15 avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner 3 og 8. Slike tiltak skal fremmes i form av reguleringsendring. Når det gjelder nyere tids kulturminner/landskapstrekk innenfor planområdet vises det til planbestemmelsenes fellesbestemmelser. 2. Rogaland fylkeskommune, Regionalplanseksjonen: Ved oppstart av planarbeidet hadde Regionalplanseksjonen innspill til planforslaget vedrørende utnyttelsesgrad, krav til bomiljø og estetikk, universell utforming, støy, trafikksikkerhet og ikke minst kontakten til Kopervik sentrum gjennom et attraktivt sykkel- og gangvegtilbud. Planforslaget ivaretar bare på enkelte punkter disse hensyn: Planområdets beliggenhet (0-500 m fra hovedkollektivaksen og 1,5-2 km fra Kopervik) stiller krav til effektiv arealutnyttelse der retningslinjene i fylkesdelplanen for areal og transport skal følges. For planområdet som helhet vil det tilsi en arealutnyttelse tilsvarende på 2-2,5 boliger pr. daa. Planforslaget legger opp til en samlet tetthet på 1,7 boliger pr. daa. Tettheten i områder for frittliggende småhusbebyggelse, B1 og B2, bør vurderes på ny i forhold til kravene om arealeffektivitet. Det er ikke stilt krav til detaljregulering i områder for frittliggende småhusbebyggelse. Dette er uheldig i forhold til en forutsigbar og styrende utvikling av disse boligområdene. Ubebygde eneboligområder bør detaljreguleres slik dette er forutsatt i bestemmelsene for de øvrige delfeltene. Det er viktig at de nye boligfeltene på Asalheim får en tilhørighet til Kopervik sentrum. Dette kan gjøres ved og 1) forhindre at tilgrensende næringsområde på Østrem/Bygnes åpnes for tilbud som naturlig hører til i sentrum, 2) tilrettelegge for gjennomgående gode kollektiv- og sykkelvegtilbud som knytter området opp mot Kopervik. Dette er ikke tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget. Det bør vurderes å tilrettelegge for gjennomkjøring nord-sør for kollektivtransport og utrykningskjøretøy. Det bør også opparbeides gang- og sykkelveg gjennom frilufts korridorer nord-sør og øst-vest. Det bør stilles rekkefølgekrav til opparbeidelsen av disse. Teknisk sjefs vurdering: Effektiv arealutnyttelse: I foreliggende planforslag er tillatt bebygd areal (BYA) økt fra % i eneboligområdene, og fra % i områder for konsentrert småhusbebyggelse. Økt BYA gir mulighet for høyere utnyttelse og mindre boligtomter. Krav om detaljregulering: Planforslaget stiller ikke krav om detaljplan i eneboligområder. Teknisk sjef mener at reguleringsplanen for disse arealene har tilstrekkelig forutsigbarhet og at krav til tilhørende anlegg i form av lekearealer, vegnett m. m. er ivaretatt i planforslaget.

16 Tilhørighet til Kopervik sentrum: Planområdet har god gangfot sykkelforbindelse i retning nordsør og til Kopervik. Planforslaget tilrettelegger for sykkeltrafikk mot Kopervik via Øygardsvegen og Skansebakken. I tillegg er det god gangforbindelse mot sør gjennom friområdet over tunnelen og gjennom LNF-området i søre del av planområdet. LNF-området er vist med Hensynssone for bevaring og det er ikke tillatt med inngrep og vegopparbeidelse. Det er innarbeidet offentlig g/sveg gjennom grønndraget som binder sammen boligområdene i øst og vest. Planbestemmelsene stiller rekkefølgekrav til opparbeidelse av g/s-vegen. Gjennomkjøring i retning nord-sør for kollektivtransport og utrykningskjøretøy: Det er mulighet for slik gjennomkjøring via Skansebakken og Asaldalvegen. Det er ikke ønskelig å åpne for gjennomkjøring av ordinær biltrafikk på grunn av tilstanden på kjørevegen under Fv. 47. Dersom det blir aktuelt å åpne for utvidet trafikk i framtiden må det foretas en omregulering av dagens planskilte kryssløsning. 3. Helse- og omsorgssjefen, her: Det etterlyses fortau eller gang- og sykkelveg langs alle kjøreveger. På et nytt byggefelt blir det mange barnefamilier. Det kan være aktuelt å etablere bygg med tilrettelagte boligenheter for utviklingshemmede innenfor områder som kommunen disponerer. Disse skal i noen grad samles, men må likevel framstå som integrert i boligområdet. Det vises til kommunestyrets vedtak sak 40/11 om framtidens helse- og omsorgstjenester. Det må sjekkes at arealene for konsentrert bolig i nordøst er store nok til å romme 2 bygg med 6 boenheter i hver, samt et antall boligenheter utover dette slik at integrering i vanlig bomiljø blir mulig. Teknisk sjefs vurdering: Karmøy kommunes tekniske norm for vegutforming på reguleringsplannivå er lagt til grunn for utformingen av veganlegg i planforslaget. Det framgår av normen at fortau skal vurderes for adkomstveger med mer enn 30 boenheter. For adkomstveger med mer enn 50 boenheter skal kommunen kreve fortau. Alle kjøreveger med 30 boenheter eller mer er i planforslaget vist med fortau. Arealene for konsentrert bolig i nordøst er store nok til å romme det antall tilrettelagte boligenheter som etterspørres. Den konkrete vurderingen av hvordan arealene skal håndteres og bebygges må avgjøres i samarbeid med eiendomsavdelingen og i forbindelse med detaljregulering av området. 4. Statens vegvesen, Region vest: Påpeker at planen må ivareta trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper. Busslommer og øvrige anlegg for myke trafikanter må være universelt utformet. Utbedring av Fv. 47 langs planområdet er en del av Haugalandspakken og kan komme inn i neste handlingsplanperiode. Vegvesenet ber om at det sikres en korridor på 25 m fra dagens senterlinje til annen veggrunn, evt. at arealene vises til LNF-formål. Byggegrense på 50 m må vises i planen. Dersom byggegrense ikke vises i planen gjelder Veglovens krav.

17 Planen viser boligområder i rød og gul støysone, med krav om detaljert støyutredning i detaljplan. Vegvesenet viser til T1442 og planbeskrivelsen, hvor rød støysone omtales som uegnet for bebyggelse til varig opphold. Vegvesenet gir et sterkt faglig råd om å ta ut boligformål i rød støysone. Det er positivt at Øygardsvegen foreslås stengt og forbeholdt myke trafikanter. Stiller spørsmål ved om vegen fra undergangen og sørover tilfredsstiller dagens krav til universell utforming. Her er nok areal til å gi vegen mindre stigning. Undergangen ved Skansebakken må utbedres dersom den skal fungere som kjøreveg og g/s-veg. Særlig må krysset mot Asaldalen vurderes for utbedring dersom traseen skal være trafikksikker for gående og syklende. Vegvesenet gir faglig råd om å endre planen og sikre helheten i reisekjeden for myke trafikanter. Teknisk sjefs vurdering: I foreliggende planforslag er det sikret en korridor langs Fv. 47, 25 m ut fra vegens senterlinje, som er vist til annen veggrunn grøntareal. Det er i tillegg vist byggegrense i byggeområdene, 50 m fra senterlinje Fv. 47. Dersom Øygardsvegen skal utbedres sørover fra rundkjøringen mener Teknisk sjef at dette bør vurderes i egen sak. Uttalelsen fra Statens vegvesen berører forøvrig forhold som er behandlet i plan B. MERKNADER: 1. Knut Medhaug: Utbygging på Asalheim og økt trafikk tilknyttet nye boliger vil medføre trafikkøkning i Østrembrovegen. Deler av veien har ikke fortau, og det ferdes mange skolebarn og myke trafikanter langs vegen. Medhaug foreslår at Østrembrovegen stenges ved krysset i området Østremlia. Teknisk sjefs vurdering: Utbygging av nye boliger på Asalheim vil foregå over lang tid og medføre en gradvis økning av trafikken i området, blant annet på Østrembrovegen. Utviklingen av trafikken må holdes under oppsikt og tiltak vurderes ved behov. Aktuelle tiltak kan være opparbeidelse av fortau eller at vegen stenges for gjennomkjøring. 2. Vidar Kvamme: Merknaden gjelder gnr. 69 bnr. 4 sørvest i planområdet. Kvamme er gårdbruker på 69/4. Bnr. 4 er i planforslaget vist dels til Friluftsformål og dels til boligformål. Friluftsformålet er dels vist med hensynssone for bevaring av kulturmiljø og det tillates beitedyr i form av småfe som kan skjøtte området. Eksisterende gårdstun er vist til frittliggende eneboligbebyggelse, også med hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Arealene sørvest for tunet er vist til konsentrert boligbebyggelse. Kvamme ønsker å regulere hele bnr. 4 til landbruksformål.

18 Marka mellom gardstunet og Øygardsvegen er gårdens slåslette. Dersom slåsletten til gården bebygges forsvinner beitet og muligheten til å produsere eget for. Gården kan dermed vanskelig drives videre og driften må trolig avvikles. Dermed forsvinner også beitedyra som skal skjøtte friluftsområdet/kulturmiljøet. Dets vises forøvrig til vedlagt merknad fra Vidar Kvamme. Teknisk sjefs vurdering: Merknaden fra Kvamme er etterkommet. I planforslaget er størsteparten av 69/4 i planområdet vist til landbruk. Gardstunet er videreført som frittliggende boligbebyggelse med hensyssone for bevaring av kulturmiljø. Det er også vist hensynssone for bevaring av kulturmiljø over landbruksformålet. Det tillates bare beiting med småfe i området, og eventuelle inngrep/tiltak i grunnen må avklare på forhånd med kommuneantikvaren. I samråd med kommunens landbruksansvarlige er det innarbeidet en eneboligtomt beliggende til eksisterende adkomstveg, nord for bedehuset. Hensikten med tomten er å sikre et boligareal med tanke på eventuelle framtidige behov tilknyttet gårdsdriften. 3. Anne Irene og Einar Tangjerd: Merknaden gjelder gnr. 69/3. Tangjerd viser til avtale fra 1982 mellom daværende grunneier Osmund Tveit og Karmøy kommune. I avtalen står det at Karmøy kommune får kjøpe deler av eiendommen mot at Tveit får regulert inn 3 boligtomter på resterende del av eiendommen. Tangjerd mener at planforslaget strider med denne avtalen. Det blir også påpekt at deler av eiendommen som er vist til bolig i planforslaget er vist med støysone, og at Skansebakken er for smal slik den er opparbeidet i dag. Det etterlyses trase for vann og avløp, og at framtidig utvidelse av Fv47 hensyntas i planforslaget. Tangjerd vil kreve eiendommen innløst dersom planforslaget godkjennes. Teknisk sjefs vurdering: Merknaden vedrører forhold som er behandlet i plan 3001 og Kristian Brautaset: Merknaden gjelder eksisterende høyspentlinje som båndlegger store arealer i vestre halvdel av planområdet. Høyspentlinjen bør legges i bakken for å frigjøre byggeland og redusere potensielt skadelig stråling. Ledningene og mastene er i tillegg visuelt skjemmende. Teknisk sjefs vurdering: Høyspentlinjene utgjør hoved forsyning til Karmøy og må videreføres uendret slik de er i dag. Planforslaget viser faresone over linjene og 25 m ut på hver side. Nye boliger skal plasseres utenfor faresonen. Bygg uten rom for varig opphold, som for eksempel garasjeanlegg, kan plasseres i faresonen, min 10 m fra ytterste ledning. Under høyspentanlegget viser planforslaget LNF og friluftsområde 10 m ut fra ledningene på hver side. Der det er ansett som formålstjenlig ut fra terrengforhold og beliggenhet er det vist byggeområde inn til denne 10 meters grensen. Det er innarbeidet i planbestemmelsene at det ikke

19 skal etableres innretninger for varig opphold innenfor reguleringsformålet. Alle tiltak innenfor formålet skal skje ihht Forskrift for elektriske anlegg forsyningsanlegg Det vises forøvrig til planbeskrivelsen og Teknisk sjefs samlede vurdering og konklusjon. 5. Egil M. Mortensen og Tor R. Haaland/ Håland & Thuestad AS: Grensene mellom industriområde, friluftsområde og boligareal er dårlig tilpasset terrenget sørvest for eiendomsgrense til gnr. 66/343. På industriområdet er det utsprengt fjell og 9 m høy skjæring som i høringsforslaget inngår i friluftsområdet. Skjæringen vil være vanskelig å sikre. Resterende deler av fjellknaus bør innlemmes i industriområdet slik at den kan sprenges ned til kanten av den gamle Fotveien. Nordøstre del av konsentrert boligområde kan endres til friluftsformål slik at friluftsområdet blir sammenhengende opp til Sundvegen. Boligområdet kan utvides mot øst og oppover i vestvendt skråning. Teknisk sjefs vurdering: Merknaden vedrører forhold som er behandlet i plan David Svensen: Reagerer på nedbygging av dyrka mark som planforslaget legger opp til. Iverksetting av reguleringsplanen vil ødelegge samtlige bruk i området. Forslår en endring av planen der landbruket prioriteres høyere. Teknisk sjefs vurdering: Planområdet er vist til bolig i kommuneplanen og beskrevet som et viktig utbyggingsområde i Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet. Fortetting i bynære områder er i samsvar med sentralpolitiske føringer og vesentlig for en miljømessig bærekraftig utvikling. Teknisk sjef mener derfor ikke at landbruksinteressene bør være retningsgivende for videre forvaltning av området. Landbruksområdet er imidlertid utvidet noe i foreliggende planforslag. 7. Norconsult AS v/may Britt Vikingstad: Norconsult er konsulent for Stange Tre og Boligservice AS som har utarbeidet planforslag for Øygardsvegen, plan Planforslag for Øygardsvegen overlapper deler av planforslag for Asalheim. På vegne av tiltakshaver ber Norconsult om at arealene der planene overlapper tas ut av reguleringsplan for Asalheim. Teknisk sjefs vurdering: Planforslaget er tilpasset reguleringsplan for Øygardsvegen, plan Det vises forøvrig til Teknisk sjefs samlede vurdering og konklusjon. SAMMENDRAG AV UTTALELSER OG MERKNADER INNKOMMET ETTER 2. GANGS BEHANDLING AV PLANFORSLAGET:

20 1. Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen: Innenfor planområdet er det registrert fire automatisk freda kulturminner. En gravhaug, to steinalderboplasser og et felt med røyser og gardfar. I brev datert understrekte kulturseksjonen at kulturminnene i planområdet måtte reguleres til Hensynsone kulturminne i kombinasjon med LNF/Kulturlandskap og/eller kombinasjon med friluftsområde, med bestemmelser som sikrer et varig vern av kulturminnene. I planen som var ute på offentlig ettersyn er alle kulturminnene innenfor planområdet markert på plankart, men det er kun gravhaugen som er regulert til Hensynsone kulturminne. Ut fra en samlet vurdering ser kulturseksjonen seg nødt til å reise innsigelse til plan 3012 slik den foreligger. Innsigelsen vil imidlertid kunne frafalles dersom de to steinalderboplassene blir regulert til Hensynsone kulturminne i kombinasjon med LNFR eller friluftsområde. Når det gjelder bestemmelsene for Hensynsone kulturminne og størrelsen på hensynsonen viser vi til vårt brev datert I forhold til plankartet som var lagt ut på offentlig ettersyn ber vi derfor at hele BK2, FKS1 og LEK1 tas ut av planen og erstattes med LNFR. Når det gjelder feltet med gardfar og de to røysene, kan kulturseksjonen fra en samlet vurdering, tilrå at disse kan frigis etter en nærmere arkeologisk undersøkelse. Teknisk sjefs vurdering: Kulturseksjonen i Rogaland Fylkeskommune har reist innsigelse. Planen kan derfor ikke egengodkjennes av kommunestyret. BK2, FKS1 og LEK1 er tatt ut av planen og erstattet med friluftsformål. De to steinalderboplassene er regulert til Hensynsone kulturmiljø i kombinasjon med friluftsformål. For bestemmelser knyttet opp til områdene med steinalderboplassene og gravhaugen vises det til 49 i planbestemmelsene. Feltet med gardfar og de to røysene er uendret fra forrige planforslag med bakgrunn i at Kulturseksjonen kan ut fra en samlet vurdering tilrå at disse kan frigis etter en nærmere arkeologisk undersøkelse. Det vises til 51 i planbestemmelsene hvor det står at tiltak skal avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner 3 og Eldrerådet: Eldrerådet menet at det må anlegges sykkel/gangveg og/eller fortau langs alle kjøreveier i planen. Eldrerådet kan ikke se at teknisk sjefs vurdering av merknaden fra helse- og omsorgssjefen er i tråd med gjeldende plan- og bygningslov. Det vises til plan og bygningsloven 1-1,5. Teknisk sjefs vurdering: 1-1,5 sier følgende:

21 Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. Teknisk sjef anser Karmøy kommunes tekniske norm for vegutforming til å være i tråd med gjeldende plan- og bygningslov. Det framgår av normen at fortau skal vurderes for adkomstveger med mer enn 30 boenheter. For adkomstveger med mer enn 50 boenheter skal kommunen kreve fortau. Alle kjøreveger med 30 boenheter eller mer er i planforslaget vist med fortau. Arealene for konsentrert bolig i nordøst er store nok til å romme det antall tilrettelagte boligenheter som etterspørres. Den konkrete vurderingen av hvordan arealene skal håndteres og bebygges må avgjøres i samarbeid med eiendomsavdelingen og i forbindelse med detaljregulering av området. 3. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen: Ut fra vedlagte planbestemmelser og den redegjørelse som er gitt av teknisk sjef, synes fylkesrådmannens merknader hva angår utnyttelse å være imøtekommet. En videreføring av planforslaget vil derfor måtte skje med nødvendige justeringer i samsvar med kulturavdelingens innsigelse i brev av Teknisk sjefs vurdering: Kulturseksjonens uttalelse er vurdert og innarbeidet i det foreliggende planforslag. 4. Statens vegvesen, region vest. Statens vegvesen ber om at byggegrense på 50 m blir tegnet inn på plankartet fra Fv. 851, Sundsvegen. Det er ikke vist avkjørsler til B1 Fra Fv. 851, og Statens vegvesen antar at adkomst til B1 blir løst via interne veger. Teknisk sjefs vurdering: Adkomst til B1 vil være i vest i plan Adkomsten er markert med pil i planforslaget. Det er også lagt inn en 30 m byggegrense fra senterlinje på Fv Veien har en ÅDT på 1500 og teknisk sjef anser derfor byggegrensen i foreliggende planforslag som tilfredsstillende. A. MERKNADER: 1. Oddbjørn Bendiksen og Aage Bendiksen: G/S-veg merket GS1 vil gå vers over gnr. 69 bnr. 70 og gnr. 69 bnr. 31. Dette området er et gammelt gårdstun. G/S-veg fra Asalheim I og II vil danne et kryss på dette gårdstunet. Dette vil medføre betydelig inngrep i terreng og utemiljø. Gårdstunet tjener også som parkering og snuplass for gnr. 69 bnr. 70. Valgt trasé over gårdstunet vil dermed vanskeliggjøre parkering og snumuligheter for bil. Det påpekes også de potensielle

22 faremomenter gjennomgangstrafikk særlig fra syklende vil utgjøre, ved å legge trasé så tett opp til bygninger. Teknisk sjefs vurdering: Gang- og sykkelvegen merket GS1 knytter sammen plan 3000 i vest, plan 3001 i nordøst og plan 3015 i sør og er således et svært viktig knutepunkt. Krysset som forbinder disse tre planene er likevel flyttet litt lenger nord for å redusere inngrep i gårdstunet. Det er også lagt inn frisikt i krysset slik at det blir gode siktforhold for syklende og gående. SAMMENDRAG AV UTTALELSER OG MERKNADER INNKOMMET ETTER 3. GANGS BEHANDLING AV PLANFORSLAGET: 1. Rogaland Fylkeskommune, kulturavdelingen: Alle kulturminnene innenfor planområdet er markert, men det mangler riktige hensynssoner og markeringer for kulturminner. På bakgrunn av dette fremmer Rogaland fylkeskommune ved seksjon for kulturarv innsigelse til planen. Innsigelsen frafalles på følgende vilkår: Steinalderboplassene med ID og med 5 meters sikringssone må markeres på plankartet med H730 (båndleggingssone) i kombinasjon med LNF-R, eventuelt grøntområde med tilhørende reguleringsbestemmelse. Området rundt disse kulturminnene, innenfor de stiplete linjene må markeres med hensynssone H560 rundt båndleggingssonen. Hensynssonen må tilknyttes en bestemmelse som sikrer at det ikke blir oppført bygg eller anlegg for tett på automatisk fredede kulturminnene. ID 44438, Gravhaugen må sikres på samme måte som ovennevnte. Feltet med gardfar- og røysfelt ID vil Fylkesrådmannen kunne tilråde at dette feltet blir frigitt etter en nærmere arkeologisk undersøkelse. Dersom planen er å søke om dispensasjon må en fjerne ruteskravur (H730) og kun legge inn omrisset av fornminnefeltet med Askeladden ID Dersom kommunen ikke ønsker å søke om dispensasjon og heller beholde kulturminnefeltet med ID 54181, må kulturminner med fem meteres sikringssone markeres på plankartet på samme måte som ovennevnte kulturminner. Teknisk sjefs vurdering: Steinalderboplassene med ID og med 5 meters sikringssone er markert med bestemmelsesområde #3 og #4 i henhold til Riksantikvarens anbefalinger og Miljøverndepartementets planveileder. Dette for å gjøre plankartet mer lesbart.

23 Videre er bestemmelsesområdene markert med H730 båndleggingssone i kombinasjon med friluftsformål med tilhørende reguleringsbestemmelse 50: «Innenfor hensynssone for båndlegging etter lov om kulturminner finnes det to steinalderboplasser med bestemmelsesområde #3 og #4 og en gravhaug fra jernalderen med bestemmelsesområde #2. Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge eller utilbørlig skjemme kulturminnene eller foreta noe form for fysiske inngrep i området, jf. Kulturminnelovens 3 og 8. Eventuelle tiltak innenfor området må på forehånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner 3 og 8. Slike tiltak skal fremmes i form av reguleringsendring.» Området rundt kulturminnene er sikret med hensynssone H570 bevaring kulturmiljø med tilhørende bestemmelse 49: «Innenfor området ligger det automatisk freda kulturminne i form av en gravhaug fra jernalderen merket #2 og to steinalderboplasser merket #3 og #4. Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området. Eventuelle tiltak må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner 3 og 8. Slike tiltak skal fremmes i form av reguleringsendring.» Gravhaugen med ID 44438, markert med bestemmelsesområde #2 er sikret på samme måte som Steinalderboplassene. Feltet med gardfar- og røysfelt ID 54181, markert med bestemmelsesområde #1 er kun markert med omriss av fornminnefeltet med tilhørende bestemmelse 60: «Før iverksetting av tiltak i henhold til reguleringsplanen som innvirker på gardfar- og røysfelt merket med bestemmelsesområde #1 skal tiltakene avklares med kulturminnemyndighetene, jf. Lov om kulturminner 3 og 8. Tiltakene skal fremmes i form av en reguleringsendring eller avklares i forbindelse med detaljregulering av områdene.» Teknisk sjef anser dermed at kriteriene for at innsigelsen skal frafalle som oppfylt. 2. Rogaland Fylkeskommune, regionalplanavdelingen: Regionalplanseksjonen har ingen øvrige merknader men viser til kulturseksjonens uttale. 3. Statens vegvesen, region vest: Statens vegvesen har ikke merknader til reguleringsplanen.

24 Planbestemmelser 3012 ASALHEIM II - 69/53 MFL. Arkivsak: 11/2709 Arkivkode: PLANR 3012 Sakstittel: PLAN REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist med reguleringsgrense. I. Bebyggelse og anlegg a. Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse b. Boligbebyggelse c. Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse d. Religionsutøvelse II. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur a. Kjøreveg offentlig og privat/ felles b. Fortau c. Gang-/ sykkelveg d. Annen veggrunn grøntareal e. Parkeringsplass III. Grønnstruktur a. Grønnstruktur offentlig lek IV. Landbruks-, natur- og friluftsformål a. Friluftsformål b. Landbruksformål

25 V. Soner a. Sikringssoner Frisikt b. Sikringssone Hovedvannledning industri c. Støysoner Gul støysone d. Faresoner - Høyspenningsanlegg e. Infrastruktursone Avløpsledning f. Hensynssoner - Bevaring kulturmiljø g. Båndleggingsone - Båndlegging etter lov om kulturminner h. Bestemmelsesområder Fellesbestemmelser Rekkefølgebestemmelser I. Bebyggelse og anlegg a. Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse 1. I området skal det oppføres frittliggende småhusbebyggelse i form av eneboliger med tilhørende anlegg. Sekundærleilighet kan tillates dersom tomteforholdene legger til rette for det. 2. Tillatt bebygd areal ( BYA ) skal ikke overstige 35 % av tomtas nettoareal. Garasje/ carport og bod skal medregnes i BYA. 3. Total byggehøyde skal være maks 8 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 4. Det skal legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder bebyggelse og uterom. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og omkringliggende eksisterende bebyggelse med hensyn til utforming og material- og fargevalg. 5. Boligene skal plasseres slik at det gis mulighet for soleksponert og skjermet uteplass med god kvalitet for beboerne. Uteplass skal være soleksponert minimum 5 timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl Rom for varig opphold skal sikres et innendørs støynivå som ikke overstiger Lden 30 dba. Utendørs oppholdsarealer skal plasseres og anlegges slik at de best mulig

26 skjermes mot trafikkstøy. Hver boenhet skal sikres privat utendørs oppholdsareal på minimum 25 kvm som holder støyen under Lden 55 dba. Ved behov skal støytiltak i form av lokal skjerm og/eller fasadetiltak gjennomføres samtidig med oppføring av bebyggelsen. 7. Ved byggemelding av bolig skal garasjeplassering vises i samsvar med planen på situasjonsplan selv om garasjen ikke oppføres samtidig med boligen. 8. Frittliggende garasjer tillates oppført med byggehøyde inntil 5 m fra gjennomsnittlig planert terreng. Garasje skal ikke benyttes til beboelse. Garasje skal tilpasses bebyggelsen på eiendommen med hensyn til utforming og material- og fargevalg. 9. På egen eiendom skal det anlegges 2 biloppstillingsplasser for enebolig (garasjeplass medregnet), 1 i tillegg for enebolig med sekundærleilighet. Bil skal kunne snus på egen grunn. b. Boligbebyggelse 10. I områder for boligbebyggelse (sosi 1110) kan det oppføres frittliggende småhus i form av enebolig, kjedehus, rekkehus, flermannsboliger eller terrassebebyggelse med tilhørende anlegg. 11. Områdene skal ha en utnyttelsesgrad på minimum 2 boliger pr. daa. 12. Før byggetillatelse etter kap 20 i plan- og bygningsloven kan gis, skal det innenfor det enkelte delfelt foreligge en godkjent detaljregulering som viser: - Bygningers plassering og utforming - Maksimalt tillatt kotehøyde for bygninger - Felles lekeplass og utendørs oppholdsarealer i henhold til kommunal norm - Adkomst fra offentlig veg og internt vegsystem - Evt. felles garasjeanlegg/ parkeringsplasser og gjesteparkeringsplasser - Støyutredning og evt. skjermingstiltak som sikrer innendørs og utendørs støynivå i samsvar med Miljøverndepartementets retningslinje T Tillatt bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 45 % av tomtens nettoareal.

27 14. Det skal legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder bebyggelse og uterom. Innenfor hvert delområde skal bebyggelsens plassering, utforming, materialbruk og fargesetting gi et helhetlig inntrykk. 15. Boligene skal plasseres slik at det gis mulighet for soleksponert og skjermet uteplass med god kvalitet for beboerne. Uteplass skal være soleksponert minimum 5 timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl.15. c. Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse 16. I områder for konsentrert småhusbebyggelse kan det oppføres kjedehus, rekkehus, flermannsboliger eller terrassebebyggelse med tilhørende anlegg. 17. Områdene skal ha en utnyttelsesgrad på minimum 2,5 boliger pr. daa. 18. Før byggetillatelse etter kap. 20 i plan- og bygningsloven kan gis, skal det innenfor det enkelte delfelt foreligge en godkjent detaljregulering som viser: - Bygningers (inkl. garasjers) plassering og utforming - Felles lekeplass og utendørs oppholdsarealer i henhold til kommunal norm - Adkomst fra offentlig veg og internt vegsystem - Evt. felles garasjeanlegg/ parkeringsplasser og gjesteparkeringsplasser - Støyutredning og evt. skjermingstiltak som sikrer innendørs og utendørs støynivå i samsvar med Miljøverndepartementets retningslinje T Tillatt bebygd areal(bya) skal ikke overstige 50 % av tomtens nettoareal. 20. Maksimalt tillatt byggehøyde skal ikke overstige den kotehøyde som er påført plankartet i det enkelte delområdet. Der kotehøyde ikke er påført plankartet skal tillatt byggehøyde avklares i forbindelse med detaljregulering av området. 21. Det skal legges vekt på arkitektonisk kvalitet både når det gjelder bebyggelse og uterom. Innenfor hvert delområde skal bebyggelsens plassering, utforming, materialbruk og fargesetting gi et helhetlig inntrykk. 22. Boligene skal plasseres slik at det gis mulighet for soleksponert og skjermet uteplass med god kvalitet for beboerne. Uteplass skal være soleksponert minimum 5 timer ved vårjevndøgn med hovedtyngde rundt kl.15.

Planbestemmelser ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE

Planbestemmelser ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE Planbestemmelser 3000 - ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE Arkivsak: 10/672 Arkivkode: PLANR 3000 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR ØYGARDSVEGEN, MIDTRE EIDE Godkjent i Karmøy kommunestyre 20.3.2012 Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbestemmelser ÅDLAND, DEL AV GNR. 17 OG 18

Planbestemmelser ÅDLAND, DEL AV GNR. 17 OG 18 Planbestemmelser 2057 - ÅDLAND, DEL AV GNR. 17 OG 18 Arkivsak: 12/299 Arkivkode: PLANR 2057 Sakstittel: OMRÅDEREGULERING FOR ÅDLAND, DEL AV GNR. 17,18 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl.

Planbestemmelser SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Planbestemmelser 5041 - SNIKVEGEN 85 - gnr 123/8 mfl. Arkivsak: 11/2156 Arkivkode: PLANR 5041 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SNIKVEGEN 85 gnr. 123/8 mfl. Godkjent i Karmøy kommunestyre 11.12.2014. Disse

Detaljer

Planbestemmelser SILJEBERG OG KROKHAUGEN - NY PLAN

Planbestemmelser SILJEBERG OG KROKHAUGEN - NY PLAN Planbestemmelser 2055 - SILJEBERG OG KROKHAUGEN - NY PLAN Arkivsak: 11/2407 Arkivkode: PLANR 2055 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR SILJEBERG OG KROKHAUGEN - ny plan Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013.

Detaljer

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111

Planbestemmelser SNIK - del av 123/4,111 Planbestemmelser 5059 - SNIK - del av 123/4,111 Arkivsak: 14/226 Arkivkode: PLANR 5059 Sakstittel: OMRÅDEREGULERING FOR SNIK - DEL AV 123/4,111 Godkjent i Karmøy kommunestyre 8.2.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbestemmelser FERKINGSTAD HAVTUN

Planbestemmelser FERKINGSTAD HAVTUN Planbestemmelser 1015 - FERKINGSTAD HAVTUN Arkivsak: 15/1526 Arkivkode: PLANR 1015 Sakstittel: DETALJREGULERING FERKINGSTAD HAVTUN - 22/35 mfl Godkjent i Karmøy kommunestyre 19.12.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbestemmelser NY HÅLANDSVEG, DEL 2. Arkivsak: 15/2230 Arkivkode: PLANR 4063 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NY HÅLANDSVEG DEL 2

Planbestemmelser NY HÅLANDSVEG, DEL 2. Arkivsak: 15/2230 Arkivkode: PLANR 4063 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NY HÅLANDSVEG DEL 2 Planbestemmelser 4063 - NY HÅLANDSVEG, DEL 2 Arkivsak: 15/2230 Arkivkode: PLANR 4063 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NY HÅLANDSVEG DEL 2 Godkjent i Karmøy kommunestyre 19.9.2016. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbestemmelser 2050 Detaljplan for Seihammaren brygge

Planbestemmelser 2050 Detaljplan for Seihammaren brygge Planbestemmelser 2050 Detaljplan for Seihammaren brygge Arkivsak: 10/3080 Arkivkode: PLANR 2050 Sakstittel: PLAN 2050 - DETALJPLAN FOR SEIHAMMAREN BRYGGE - GNR. 15/251, 320 M.FL. Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

Planbestemmelser TORVASTAD SKOLE/IDRETT

Planbestemmelser TORVASTAD SKOLE/IDRETT Planbestemmelser 4021 - TORVASTAD SKOLE/IDRETT Arkivsak: 09/2624 Arkivkode: PLANR 4021 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TORVASTAD SKOLE/IDRETT Godkjent i Karmøy kommunestyre 15.05.12 sak 35/12. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN NR. 1008 - DETALJREGULERING FOR HØYNESTUNET - 43/190 M.FL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN NR. 1008 - DETALJREGULERING FOR HØYNESTUNET - 43/190 M.FL. SAKSPROTOKOLL - PLAN NR. 1008 - DETALJREGULERING FOR HØYNESTUNET - 43/190 M.FL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 07.11.2013, saksnr. 180/13 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalg

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Planbestemmelser VORMEDAL GNR. 147/218. Arkivsak: 10/3038 Arkivkode: PLANR 5039 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VORMEDAL - GNR/BNR 147/218

Planbestemmelser VORMEDAL GNR. 147/218. Arkivsak: 10/3038 Arkivkode: PLANR 5039 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VORMEDAL - GNR/BNR 147/218 Planbestemmelser 5039 - VORMEDAL GNR. 147/218 Arkivsak: 10/3038 Arkivkode: PLANR 5039 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VORMEDAL - GNR/BNR 147/218 Godkjent i Karmøy kommunestyre 13.06.13 sak 32/13. 1 GENERELT

Detaljer

Planbestemmelser 4044 STORHAUG/GUNNARHAUG

Planbestemmelser 4044 STORHAUG/GUNNARHAUG Planbestemmelser 4044 STORHAUG/GUNNARHAUG Arkivsak: 12/2536 Arkivkode: PLANR 4044 Sakstittel: DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORHAUG, GUNNARSHAUG - DEL AV 143/5,17 Godkjent i Karmøy kommunestyre 10.06.2014.

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: 05.10.2012

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU

SAKSPROTOKOLL - PLAN REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU SAKSPROTOKOLL - PLAN 150-3 - REGULERINGSPLAN FOR SJØHAUGANE - ENDRING VEDR. FJERNING AV FORTAU Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 30.01.2014, saksnr. 28/14 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt.

Detaljer

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Planbestemmelser 2085 - ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Arkivsak: 15/1558 Arkivkode: PLANR 2085 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK gnr. 15/2078 mfl. Godkjent

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbestemmelser RV 47- Utvik-Bøvågen

Planbestemmelser RV 47- Utvik-Bøvågen Planbestemmelser 4017 - RV 47- Utvik-Bøvågen Arkivsak: 08/4155 Arkivkode: PLAN NR. 4017 Sakstittel: RV. 47/Bøkrysset, UTVIK-BØVÅGEN Egengodkjent Karmøy kommunestyre 23.3.2010 Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Planbestemmelser TORVVIKA, REGULERINGSENDRING VEDR. BYGGEHØYDE SAMT TAKVINKEL

Planbestemmelser TORVVIKA, REGULERINGSENDRING VEDR. BYGGEHØYDE SAMT TAKVINKEL Planbestemmelser 389.1 TORVVIKA, REGULERINGSENDRING VEDR. BYGGEHØYDE SAMT TAKVINKEL Arkivsak: 09/2373 Arkivkode: PLANR 389.1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TORVVIKA, KOPERVIK - GULERINGSENDRING VEDR.

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 1 FORMÅL Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

Planbestemmelser 453 LITLASUND, DEL AV GNR. 141

Planbestemmelser 453 LITLASUND, DEL AV GNR. 141 Planbestemmelser 453 LITLASUND, DEL AV GNR. 141 Arkivsak: 01/4279 Arkivkode: PLANR 453 Sakstittel: PLAN NR. 453 - REGULERINGSPLAN FOR LITLASUND, DEL AV GNR. 141 Datert 14.06.07 Egengodkjent Karmøy kommunestyre

Detaljer

Planbestemmelser OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159

Planbestemmelser OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159 Planbestemmelser 2040 - OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159 Arkivsak: 09/2613 Arkivkode: PLAN 2040 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR OSPØY - KOMBINERT FORMÅL BOLIG/NÆRING, GNR. 1/159 Godkjent

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 42145/2016 Arkivnr.: 20130012/L13 Saksnr.: 2013/7290 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Detaljer

Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN

Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Planbestemmelser 2034 BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Arkivsak: 08/3882 Arkivkode: PLANR 2034 Sakstittel: PLAN NR. 2034 - BEBYGGELSESPLAN FOR STEINARSKOGEN Godkjent i HTS 03.09.2009 sak 146/09. Disse

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Planbestemmelser 3027 DETALJREGULERING FOR VÅJEN BRYGGE - 58/64 M.FL.

Planbestemmelser 3027 DETALJREGULERING FOR VÅJEN BRYGGE - 58/64 M.FL. Planbestemmelser 3027 DETALJREGULERING FOR VÅJEN BRYGGE - 58/64 M.FL. Arkivsak: 15/709 Arkivkode: PLANR 3027 Sakstittel: PLAN 3027 - DETALJREGULERING FOR VÅJEN BRYGGE - 58/64 M.FL. ALTERNATIV B (endringene

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/33 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/62 15.05.2014 Kommunestyret 14/48 17.06.2014 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID

DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE. Plankart datert Plan ID DETALJREGULERING FOR STADIONVEGEN ØST PLANBESTEMMELSER KVINESDAL KOMMUNE Plankart datert 07.06.2013 Plan ID 10372012004 GENERELT 1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Planbestemmelser 4071 VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL.

Planbestemmelser 4071 VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. Planbestemmelser 4071 VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. Arkivsak: 16/1518 Arkivkode: PLANR 4071 Sakstittel: PLAN 4071 - DETALJREGULERINGSPLAN FOR VIKAFJELLET, VIKJÅ - 141/46 M.FL. HTM 8.6.2017 Disse reguleringsbestemmelser

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/250 OMREGULERING HEGG II - GNR 9/5 Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 9/5 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/16 Formannskapet 01.06.2016 42/16 Formannskapet

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune

Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune Reguleringsbestemmelser for detaljregulering av rv. 23 Oslofjordforbindelsen, Hurum kommune 1 Reguleringsformål Reguleringsbestemmelsene gjelder for rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2, det området

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

Planbestemmelser KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5. Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR.

Planbestemmelser KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5. Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR. Planbestemmelser 4032 - KVALAVÅG HAVN, GNR. 75/5 Arkivsak: 10/2837 Arkivkode: PLANR 4032 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVALAVÅG HAVN - GNR. 75/5 Godkjent Karmøy kommunestyre 18.09.12. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSPLAN «HØKNESLIA» i Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 26.04.2012 Reguleringsbestemmelser datert: 26.04.2012 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser

Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune. Bestemmelser Detaljreguleringsplan R-313 Kjærnesveien 18 m.fl. Gnr/Bnr 109/60 m.fl. Ås kommune Bestemmelser Saksbehandling etter plan og bygningsloven Sak nr. Dato Sign. Varsel om oppstart av planarbeidet (Avisdato)

Detaljer

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse.

2 PLANKRAV 2.1 Havnivå Ny bebyggelse skal bygges minimum 2,5 meter over havet, ihht. ROS analyse. 1 Kvitsøy kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN MELINGGARDEN. Arkivsaknr. Arkivkode Avdeling/Saksb Deres ref. Dato: KK/PLU/LG 4.6.2013 1 FORMÅL Planen legger til rette for utbygging

Detaljer

Planbestemmelser 4048 LITLASUND - NORD FOR FAGERVOLLVEGEN

Planbestemmelser 4048 LITLASUND - NORD FOR FAGERVOLLVEGEN Planbestemmelser 4048 LITLASUND - NORD FOR FAGERVOLLVEGEN Arkivsak: 12/5204 Arkivkode: PLANR 4048 Sakstittel: PLAN 4048 - DETALJREGULERING FOR LITLASUND - NORD FOR FAGERVOLLVEGEN - 141/101 MFL.- Godkjent

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Planbestemmelser PLANFRI ADKOMST TIL BØ VEST. Arkivsak: 11/2463 Arkivkode: PLANR 4037 Sakstittel: DETALJPLAN FOR PLANFRI ADKOMST TIL BØ VEST

Planbestemmelser PLANFRI ADKOMST TIL BØ VEST. Arkivsak: 11/2463 Arkivkode: PLANR 4037 Sakstittel: DETALJPLAN FOR PLANFRI ADKOMST TIL BØ VEST Planbestemmelser 4037 - PLANFRI ADKOMST TIL BØ VEST Arkivsak: 11/2463 Arkivkode: PLANR 4037 Sakstittel: DETALJPLAN FOR PLANFRI ADKOMST TIL BØ VEST Godkjent i Karmøy kommunestyret 11.02.2014. 1 Generelt

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr.

Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del av/plan nr. Stange kommune FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR 95/8 GIMLE REGULERINGSBESTEMMELSER Dato: 21.7.2011 Sist revidert: 5.3.2012 Plankart datert: 21.7.2011 Plankart sist revidert: 5.3.2012 Planen opphever del

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT

AKSLAKLEIVA BOLIGFELT Midsund kommune Planident: Utarbeidet dato: 15.01.2015 Revidert dato: 23.03.2015 31.03.2015 Vedtatt i kommunestyret: DETALJREGULERING OVER TEIG AV EIENDOMMEN TEIG AV GNR 55 BNR 7, DEL AV 55/72, DEL AV

Detaljer

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål

LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT ( 12-5, pkt. 5) - Jordbruk - Friluftsformål Plan: Vinnahaugen PLANBESTEMMELSER Plan ID xxxxxxxxxxxx Plandato: 27. 06.2017 Dato siste rev.: Dato vedtak: 1 GENERELT 1.1 PLANGRENSE Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Planbestemmelser 2089 REGULERINGSPLAN FOR STIVLEVÅGEN, MANNES - 11/387 M.Fl.

Planbestemmelser 2089 REGULERINGSPLAN FOR STIVLEVÅGEN, MANNES - 11/387 M.Fl. Planbestemmelser 2089 REGULERINGSPLAN FOR STIVLEVÅGEN, MANNES - 11/387 M.Fl. Arkivsak: 15/3655 Arkivkode: PLANR 2089 Sakstittel: PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 M.FL.

Detaljer

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. REGULERINGSPLAN FOR KANTVEIEN 19 I LILLEHAMMER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 04.05.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 04.05.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Planbestemmelser 4073 TURVEI SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL.

Planbestemmelser 4073 TURVEI SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. Planbestemmelser 4073 TURVEI SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. Arkivsak: 16/2635 Arkivkode: PLANR 4073 Sakstittel: PLAN 4073 - DETALJREGULERING FOR TURVEI SKARVANE - 141/4, 142/22 M.FL. HTM 27.04.2017 I.

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Dimensjon rådgivning Gamle Forusveien 10a 4031 STAVANGER 25.04.2014 Deres ref.: 2325 Saksbehandler: Malin Kristin Aasbø Saksnr. 14/6780-3 Direkte innvalg: 51 51 68 50 Løpenr.

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR NYE SANDERUD SYKEHUS Gnr/Bnr. 1/11 m.fl. Stange kommune Datert: 09.07.2010 (rev. 17.11.2010) GENERELT Avgrensning Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som

Detaljer

OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET

OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET OMRÅDEREGULERING NESTVOLDJORDET REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 14.07.2016 Reguleringsbestemmelser datert: 14.07.2016 Reguleringsbestemmelser for plan nr2012012 Side 1 av 8 REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 10/83 GNR.54 BNR.1 KAI - SLOTTET - REGULERINGSPLAN 2.GANGS BEHANDLING Saksbeh.: Lars Å. Arnesen Arkivkode: GNR 54/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 75/11 Utvalg for

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT

SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Planident: Utarbeidet dato: 10.11.2016 Revidert dato: Vedtatt i kommunestyret: SOLBJØRBAKKEN BOLIGFELT Detaljregulering i Nesset kommune. REGULERINGSBESTEMMELSER 1 FORMÅL Formålet med detaljreguleringen

Detaljer

Planbestemmelser 209A-21 - REGULERINGSPLAN FOR VEA ØST I PRIVAT DETALJREGULERING

Planbestemmelser 209A-21 - REGULERINGSPLAN FOR VEA ØST I PRIVAT DETALJREGULERING Planbestemmelser 209A-21 - REGULERINGSPLAN FOR VEA ØST I PRIVAT DETALJREGULERING Arkivsak: 12/1006 Arkivkode: PLANR 209A-21 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VEA ØST I - PRIVAT DETALJREGULERING - ENDRING

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/ Averøy kommunestyre 117/ Averøy kommune Arkiv: L12 Arkivsaksnr: 2008/1547-42 Saksbehandler: Rune Kvannli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 191/2012 17.12.2012 Averøy kommunestyre 117/2012 17.12.2012 Egengodkjenning,

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 11.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg 04.10.2017 17/60 Kommunestyret 31.10.2017 Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Reguleringsplan Bergly, Ervika - Sluttbehandling

Detaljer

Raskere, enklere og sikrere samhandling med Rogaland fylkeskommune.

Raskere, enklere og sikrere samhandling med Rogaland fylkeskommune. Rogaland fylkeskommune Postboks 130 4001 Stavanger Norway Time Kommune Postboks 38 4349 BRYNE NO TIME KOMMUNE - DETALJREGULERING FOR STEMMEN BARNEHAGE OG BOLIGOMRÅDE - PLAN 0458.00 - TILLATELSE TIL INNGREP

Detaljer

Planbestemmelser VORÅ - del av 99/5. Arkivsak: 12/3953 Arkivkode: PLANR 4045 Sakstittel: DETALJREGULERINGSPLAN FOR VORÅ - DEL AV 99/5

Planbestemmelser VORÅ - del av 99/5. Arkivsak: 12/3953 Arkivkode: PLANR 4045 Sakstittel: DETALJREGULERINGSPLAN FOR VORÅ - DEL AV 99/5 Planbestemmelser 4045 - VORÅ - del av 99/5 Arkivsak: 12/3953 Arkivkode: PLANR 4045 Sakstittel: DETALJREGULERINGSPLAN FOR VORÅ - DEL AV 99/5 Godkjent i Karmøy kommunestyre 19.9.2016. Det regulerte området

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Langbakken 54-60 med adkomstveg Endring for del av reguleringsplanene for: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen (081) REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelser

Detaljer

Utlagt til offentlig ettersyn

Utlagt til offentlig ettersyn Plan 1130201311 - Detaljregulering for Krogevoll Reguleringsbestemmelser Utlagt til offentlig ettersyn 10.06 10.08.2015 1 Formål Planområdet reguleres til følgende formål (PBL 12-5) Bebyggelse og anlegg

Detaljer

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA

BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA BESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJREGULERING FOR KNIPLIA PANORAMA Planident: 201502 Planen er datert: 13.04.2015 Bestemmelsene er datert: 27.05.2015 1 GENERELT Disse bestemmelsene gjelder for området

Detaljer

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076

BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 BESTEMMELSER FOR KOMMUNEDELPLAN FOR LEINES - PLANID: 30076 1 Generelle Bestemmelser: 1.1 Kommunedelplanen omfatter gnr 49 og 50 og samtlige bruk under disse. 1.2 Bestemmelsene kommer i tillegg til det

Detaljer

Planbestemmelser 2089 STIVLEVÅGEN vest, MANNES - 11/387 mfl.

Planbestemmelser 2089 STIVLEVÅGEN vest, MANNES - 11/387 mfl. Planbestemmelser 2089 STIVLEVÅGEN vest, MANNES - 11/387 mfl. Arkivsak: 15/3655 Arkivkode: PLANR 2089 Sakstittel: PLAN 2089 - DETALJREGULERING FOR STIVLEVÅGEN VEST, MANNES - 11/387 MFL. Endret etter HTM

Detaljer

HAMNINGA - SMØRLYKJA

HAMNINGA - SMØRLYKJA Plan-ID: 20170X Hamninga - Smørlykja DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMNINGA - SMØRLYKJA Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 23.01.2017 Tilhørende plankart er sist revidert: 23.01.2017 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

DETALJREGULERING JAMTVEGEN LEVANGER

DETALJREGULERING JAMTVEGEN LEVANGER DETALJREGULERING JAMTVEGEN 22 7600 LEVANGER REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 18.05.2017 Reguleringsbestemmelser datert: 18.05.2017 Side 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Planbestemmelser LITLASUND TERRASSE, GNR. 141/32-ENDRING TIL KONSENTR. BOLIGB

Planbestemmelser LITLASUND TERRASSE, GNR. 141/32-ENDRING TIL KONSENTR. BOLIGB Planbestemmelser 466.2 LITLASUND TERRASSE, GNR. 141/32-ENDRING TIL KONSENTR. BOLIGB Arkivsak: 06/3023 Arkivkode: PLANR 466.2 Sakstittel: PLAN NR. 466.2 - REGULERINGSPLAN FOR LITLASUND TERRASSE REG.ENDRING

Detaljer

Planbestemmelser RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, Åkrehamn

Planbestemmelser RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, Åkrehamn Planbestemmelser 2044 RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, Åkrehamn Arkivsak: 10/1272 Arkivkode: PLANR 2044 Sakstittel: REGULERINGSPLAN RINDÅ - OMRÅDE ØST FOR RINDANE, ÅKREHAMN GNR. 15/30,346,947 Godkjent i

Detaljer

Planbestemmelser 4004 VELDETUNKRYSSET, GNR. 88/64

Planbestemmelser 4004 VELDETUNKRYSSET, GNR. 88/64 Planbestemmelser 4004 VELDETUNKRYSSET, GNR. 88/64 Arkivsak: 06/3147 Arkivkode: PLANR 4004 Sakstittel: PLAN NR. 4004 - REGULERINGSPLAN FOR VELDETUNKRYSSET Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM

ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM ENDRING / UTVIDELSE AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR FOLLDAL SENTRUM Reguleringsbestemmelser Forvaltningsstyrets planforslag til høring og offentlig ettersyn, sak../.. den PlanID R01 Høringsfrist. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune

Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Reguleringsbestemmelser. Områdereguleringsplan for Krossnesveien - Stifjellet, gnr/bnr 20/62 m.fl. i Søgne kommune Plankart dato: 07.02.2012 Reguleringsbestemmelser dato: 10.02.2012 1. Generelt Det regulerte

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Reguleringsplan for Hasselbakken

Reguleringsplan for Hasselbakken Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Hasselbakken Utarbeidet av Toten Tomteutvikling AS og BoligPartner Dato 25.01.2002 Lunner kommune - Utviklingsutvalget U/U-sak 11/02 av 18.04.2002 Vedtatt

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer