BASAL NYREFYSIOLOGI med særlig relevans for radiologer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BASAL NYREFYSIOLOGI med særlig relevans for radiologer"

Transkript

1 BASAL NYREFYSIOLOGI med særlig relevans for radiologer Anders Hartmann,, Rikshospitalet Nyrefunksjonen- glomerulusfiltrasjonen (GFR) Med nyrefunksjon mener vi vanligvis evnen til å produsere primærurin, det vil si glomerulusfiltrat. Denne bestemmes i alt vesentlig av netto filtrasjonstrykk over glomerulusmembranen hvor den viktigste faktor er blodtrykket i glomeruli. Glomerulusfiltrasjonsraten (GFR) er normalt ca 120ml/min. Blodgjennomstrømmingen i nyrene er 1liter i minuttet, det vil si at omtrent 20% av plasmastrømmen blir filtrert ut som primærurin (Filtrasjonsfraksjon 20%). Først når GFR faller til verdier under 10ml/min, oppstår alvorlig behandlingstrengende nyresvikt. GFR opprettholdes automatisk over et stort område av blodtrykksvariasjoner (Autoregulering). Først når blodtrykket faller betydelig og under en viss terskelverdi, vil GFR falle dramatisk. Autoreguleringen skjer ved en utvidelse av preglomerulære motstandskar ved fallende perfusjonstrykk. Dette er muligens mediert av tubuloglomerulær feed-back og kanskje også ved strekksensitive kalsiumkanaler. Samme mekanisme beskytter mot GFR fall ved hydronefrose og økt intrarenalt trykk. Måling av nyrefunksjonen GFR kan måles indirekte ved å måle clearance av stoffer som bare elimineres fra organismen ved glomerulær filtrasjon og som enten tilføres personen (inulin = gullstandard eller radioaktivt merket DTPA eller EDTA) eller som har en konstant «produksjon» i organismen. Kreatinin er en metabolitt fra muskel som stort sett tilfredsstiller disse krav og kreatinin clearance kan derfor brukes som et mål for nyrefunksjonen. Måling gjøres oftest som utskillelsen av kreatinin i en 24 timers urinsamling som relateres til serum kreatinin tatt samme morgen. Serum kreatinin er inverst korrelert til nyrefunksjonen og stiger i takt med fallende GFR. Serum kreatinin er et dårlig mål for den absolutte nyrefunksjon, men hos en og samme person vil variasjoner i serum kreatinin fra dag til dag kunne avspeile variasjoner i nyrefunksjon og er det viktigste redskap for måling av nyrefunksjonen i klinikken. I alle fall vil praktisk talt alle pasienter med forhøyet serum kreatinin ha nedsatt nyrefunksjon mens mange med verdier i den øvre del av normalområdet vil ha svekket funksjon, særlig eldre kvinner med lav muskelmasse. Et bedre uttrykk for den absolutte funksjon er såkalt estimert GFR (egfr) som er basert på kreatininalgoritme og som oppgis fra klinisk laboratorium sammen med kreatinin. Den biologiske målevariasjon for serum kreatinin inkludert laboratoriets variasjon er cirka 8%, mens større variasjoner indikerer reell endring i funksjon. Stigning på over 20% anses signifikant og signaliserer en klinisk betydningsfull endring. Langtidsendringer i serum kreatinin over mange måneder eller år er vanskeligere å tolke fordi det da kan være endringer i muskelmasse og kreatinin produksjon. Ved langkommet nyresvikt legger vi mer vekt på urinstoffverdiene enn kreatinin fordi denne korrelerer bedre til pasientens uremiske tilstand, det vil si «forgiftningsgraden». Konsentreringsmekanisme Konsentrering av urinen er en sekundær nyrefunksjon. Primærurinen er normalt 120/ml minutt eller 180 liter/døgn og på den måten kan kroppen kvitte seg med store mengder avfallsstoffer. For væske/og elektrolyttbalansen må det meste av dette reabsorberes og urinproduksjonen reguleres ned til noen liter i døgnet avhengig av hydreringsgrad og osmolaliteten i organismen. Dette forutsetter et intakt tubulussystem i nyrene. Salt og væsketransport i Henles sløyfe og distale fortynningssegment må være intakt for å skape et hypertont miljø i medulla. Dersom samlerørene er permeable og stimulert av antidiuretisk hormon (ADH) vil den siste oppkonsentrering av urinen finne sted gjennom samlerørene slik at urinen kan oppnå en osmolalitet på ca 1200momol/kg. Konsentrasjonsevnen går tidlig tapt ved tubulære nyresykdommer- for eksempel kronisk pyelonefritt eller medullære cystenyrer (nefronophtise)- ofte lenge før det oppstår klinisk nyresvikt. Røntgenkontrast

2 ved tubulære nyresykdommer- for eksempel kronisk pyelonefritt eller medullære cystenyrer (nefronophtise)- ofte lenge før det oppstår klinisk nyresvikt. Røntgenkontrast som filtereres fritt i nyrene og som ikke reabsorberes i tubulussystemet vil bli oppkonsentrert i samme grad som urinen- normalt vil det si ca 100 ganger. Dette forklarer at man får synlige og gode urografibilder hos friske personer. Når nyrefunksjonen nedsettes, filtreres det mindre kontrast og oppkonsentreringen blir dessuten dårligere. Ved serum kreatinin over er det vanskelig å oppnå tilfredsstillende urografifase med intravenøs kontrast, og dessuten kan man få sviktende nyrefunksjon eller total nyresvikt. Dette gjelder all iodholdig kontrast. Effekten er doseavhengig. Man antar at vasokonstriksjon inklusive endotelinfrisetting og tubulær påvirkning kan være medvirkende faktorer i utvikling av skaden som vanligvis går tilbake i løpet av en ukes tid. Risikoen øker med graden av eksisterende nyresvikt og av diabetes nyresykdom. Har man diabetisk nefropati og kreatinin over må man regne det som sannsynlig at total nyresvikt vil oppstå etter undersøkelsen- om enn oftest forbigående. Den eneste forebyggende behandling er 1000 ml 0.9% NaCl infusjon før undersøkelsen, dette bør være rutine ved angiografisk undersøkelse av pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Renin-angiotensinsystemet (RAS)- renovaskulær og renal hypertensjon Renin produseres i nyrene fra juxtaglomerulære celler. Renin spalter plasmapeptidet angiotensinogen, som hovedsakelig produseres i leveren. Det frigjøres da et decapeptid angiotensin I som videre blir omdannet til octapeptidet angiotensin II ved hjelp av converting enzymes. Converting enzymes er lokalisert i lunger, på luminal membranen av vaskulære endotelceller, i glomerulus, binyrer og hjerne. Angiotensin II binder seg til reseptorer, hovedeffekten er via AT1 reseptorer som medfører en kraftig vasokonstriksjon med blodtrykksøkning og frisetting av aldosteron i binyrebarken med Na retensjon og økt kaliumutskillelse til følge. Denne mekanismen kan utviklingsmessig ses på som et alarmredskap ved blod og væsketap samt blodtrykksfall. Hypovolemi eller blodtrykksfall og sympatisk aktivering er stimuli for reninfrigjøringen. Aktivering av RAS systemet skjer ved signifikant nyrearteriestenose (renal hypoperfusjon), men det skjer også ved de fleste kroniske nyresykdommer. Man får da henholdsvis en renovaskulær eller en renalt betinget hypertensjon. Ved en klassisk nyrearteriestenose vil derfor blodtrykket bli forhøyet, en finner forhøyet renin og aldosteron i perifert blod og alt dette normaliseres ved en vellykket intervensjon, oftest utført som en PTRA av arteria renalis. Funksjonen vil oftest ikke gi seg utslag i forhøyet serum kreatinin. Hvis kreatinin er over umol/l vil det oftest foreligge en parenkymatøs nyresykdom i tillegg eller en bilateral affeksjon av sirkulasjonen til nyrene. Nyere studier har vist at PTRA generelt ikke gir bedre resultater enn konservativ behandling.

3 ULTRASONOGRAFI AV NYRER OG URINVEIER KNUT BRABRAND OG ANNE GÜNTHER, RIKSHOSPITALET UNDERSØKELSESTEKNIKK Pasientforberedelse Blæren må være komfortabel full hvis den eller det lille bekken skal undersøkes. Fastende pasient ved nyrearterieundersøkelse. Scanningteknikk Start med pasienten i ryggleie. Skråleie, sideleie, bukleie (biopsi), nyreknekk (nyrearterieundersøkelse og nyrebiopsi) eller stående pasient (nyrearterier) kan være nødvendig for å få full oversikt. Optimaliser med inspirasjon eller ekspirasjon. Respirasjonen kan også benyttes som autoscanning. Systematisk vurdering av kontur, parenchym og nyresinus både i lengdeaksen og tverraksen. Obs nyrens lengste akse er litt på skrå bakover og ikke parallelt med kroppens coronalplan (jf nyrens orientering). ANATOMI Lokalisasjon og omkringliggende strukturer Nyrene ligger retroperitonealt og er omgitt av fett. Det perirenale fettet er avgrenset av en anterior og en posterior renal fascie (Gerotas fascie) som skiller det perirenale rom fra det fremre og bakre pararenale rom. Mellom høyre leverlapps nedre flate og høyre nyres fremre begrensning ligger en lomme av peritoneum, Morrisons lomme. Lengdeaksen divergerer i kaudal retning (nedre nyrepol ligger mer lateralt og ventralt enn øvre pol). Nyrens coronalplan er vinklet ca 45 grader ifht kroppens coronalplan (nyrehilus ligger mer anteriort enn den laterale nyrebegrensningen). Nærliggende strukturer: psoas, lever, milt, binyrene, colonflexurene, duodenum, vena cava inferior og aorta. Nyrene Nyrenes lengde er cm. Nyrene er små når de er < 9 cm. Parenchymets tykkelse er 1,3-2 cm. Parenchymtykkelsen avtar med alder. Nyrekapselen fremstår som ekkorik. Nyrecortex har vanligvis lavere ekko enn lever. Pyramidene har lavere ekko enn cortex. Mellom cortex og medulla kan en se aa.arcuatae som små ekkorike punkter. Sinus og samlesystemet Sinus er den sentrale delen av nyren og inneholder calyces og nyrebekkenet (pelvis), samt arterier og vener. Strukturene omsluttes av fett. Nyresinus er pga fettet vanligvis ekkorikt sammenliknet med nyreparenchymet. Calyces og calyxhalsene synes normalt ikke. Nyrebekkenet kan ofte visualiseres, enten intra- eller ekstrarenalt. Ureter har en lengde på cm og en diameter på 0,5 cm. En normal ureter kan ikke visualiseres med ultralyd. Urinblæren Blæreveggen er normalt glatt og har en tykkelse på < 3 mm. Den rommer normalt ml urin. Ureter forløper på skrå gjennom bakre blærevegg, og ureterostiene fremstår som små, lokaliserte fortykkelser i blærebunnen. Urinjet fra ostiene kan visualiseres med fargedoppler ca 2-4 ganger i minuttet (varierer med pasientens hydreringsgrad). ANATOMISKE VARIANTER OG ANOMALIER Embryologi Nyrene har en lang og komplisert embryonal utvikling. Det dannes (og tilbakedannes) 3 ulike nyregenerasjoner pronephros, mesonephros og metanephros. Dette gir mulighet for ulike

4 nyregenerasjoner pronephros, mesonephros og metanephros. Dette gir mulighet for ulike utviklingsanomalier. Nyreparenchymet dannes ved sammensmeltning av flere lobi (ofte 14). Hver lobus består av medulla omgitt av cortex. Sammensmeltningen mellom hver lobus danner septae renales. Foetal lobulering Rester etter sammensmeltningen av lobi som fremstår som kortikale inndragninger i nyrekonturen. Columna Berthinii Prominente septae renales hvor en ser cortexvev strekke seg helt inn til sinus mellom papillene. Dromedary hump/splenic hump Nyren tilpasser seg omgivelsene. Trykk fra milten (og også leveren) kan gi nyren en kompensatorisk hump som kan mistolkes som en tumor. Aplasi og hypoplasi Ectopisk nyre Nyren lokalisert i bekkene eller på motsatt side av abdomen (krysset ectopi). Hesteskonyre De to nyrenes nedre poler henger sammen. Kongenitale cystenyrer Muligvis forårsaket av manglende sammensmelting mellom nephronene fra metanephros og samlerørene fra ureteranlegget. Dobbeltanlegg DOPPLERUNDERSØKELSE AV NYRENE OG NYREARTERIENE Teknikk Scanning forfra eller fra flanken med nyreknekk. Høyre nyrearterie forløper bak vena cava inferior. RI, PI, akselerasjonstid og akselerasjon (m/s²) måling i segmentarterie. Vinkelkorrigert, absolutt toppsystolisk hastighet ved nyrearterieavgangen og i hele nyrearterienes lengde (spesielt viktig ved fibromuskulær dysplasi). Obs polarterier. Normalfunn 0,5<RI < 0,7 PI < 1,8. Akselerasjonstid < 70 millisek. Akselerasjon > 3 m/s² Maks toppsystolisk hastighet 1,8 m/s. Ratio nyrearteriens toppsystoliske hastighet/aortas toppsystoliske hastighet < 3,5 Fargedoppler med korrekt skalainnstilling: Sterkt svakt, ikke blinklys. Patologi Nyrearteriestenoser: Lav RI og PI, pulsus tardus et parvus (sen og liten), forlenget akselerasjonstid (alle parametere målt i interlobær- eller segmentarterie) kan forekommer ved markante nyrearteriestenoser. Forhøyet toppsystolisk hastighet og breddeøket spektralkurve kan ses i selve stenosen. Nyreinfarkt: Manglende dopplersignal i hele nyren eller i en sektor. Nyrevenetrombose: Lite/ingen/reversert flow i arterien i diastolen (blodet skvulper frem og tilbake). PARENCHYMATØSE SYKDOMMER Det kan som kjent forekomme en rekke sykdomstilstander i nyreparenchymet. Ultralydundersøkelsen kan oftest ikke gi noen spesifikk diagnose. Undersøkelsen demonstrerer tilstedeværelse, størrelse og ekkogenisitet av nyrene. UL kan utelukke obstruktiv hydronephrose som årsak til nyresvikt, evt også nyrearteriestenose. Sirkulasjon av nyren kan bedømmes. Ultralydveiledet nyrebiopsi er ofte aktuelt. Nyre størrelse: Liten / forstørret (inflammasjon, ødem, avleiringer) Cortex: Avsmalnet / fortykket, hyper/iso/hypoekkoisk, forkalkninger. Medulla: Prominente pyramider (hyper/hypoekkoiske) relativt til cortex eller redusert corticomedullær differensiering. Doppler: Høy RI kan sees ved parenchymsykdommer og obstruksjon av samlesystemet. Blinklys ved fargedoppler, dvs. ingen eller betydelig redusert diastolisk flow. INFEKSJONER Pyelonephritt Fokalt eller generalisert ødem og redusert ekko. Fortykket urothel i nyrebekkenet.

5 Fokalt eller generalisert ødem og redusert ekko. Fortykket urothel i nyrebekkenet. Pyonephrose. Abscess Lavekkogen fokal lesjon eller cystisk lesjon som ofte ikke er helt ekkotom. Cystitt Ultralydundersøkelse sjeldent aktuelt, med unntak av residualurinmåling ved residiverende urinveisinfeksjon. CYSTER Simple cyster Finnes hos halvparten av de over 60 år. Rund/oval form, skarpt avgrenset, tynnvegget, ekkotom og bakenforliggende ekkoforsterkning. Trenger ikke videre utredning eller kontroll. Cyste med tynt septum (minimalt komplisert cyste) trenger heller ikke videre oppfølging. Kompliserte cyster Kriteriene til simpel cyste oppfylles ikke; fortykket vegg lokalt eller generelt, fortykket septum, multilokulære, veggforkalkninger, ikke ekkotom, blødning. Utredes videre! Cystenyrer To former: arvelig adult og arvelig infantil. Den adulte formen blir vanligvis transplantasjonstrengende år etter diagnosetidspunkt. Store og ekkorike nyrer i tidlig fase. Senere tilkommer multiple små cyster som progredierer i størrelse over år slik at nyrens totalstørrelse også øker. EKSPANSIVE PROSESSER Benigne ekspansive prosesser Angiomyolipom: Sterkt ekkorik, velavgrenset tumor. Kan gi blødning. Diagnosen bekreftes med CT. Oncocytom: Ingen patognomoniske funn ved ultralyd. Ofte karrik ved Dopplerundersøkelse. Kan ha sentralt arr. Sinuslipomatose: Sinus er stor i forhold til nyreparenchymet. Urografi kan vise strukne calyces. Sinus kan være både ekkorik og ekkofattig. Pseudotumor Maligne ekspansive prosesser Adenocarcinoma renis (hypernephrom): Varierende ekko, oftest ekkofattig sammenliknet med nyreparenchymet. Kan inneholde cystiske områder og forkalkninger. Kan obstruere avløpet og gi hydronephrose. Wilms tumor (barn) Sarcom: Sjeldent. Heterogen solid masse, ofte med forkalkninger. Lymfom: Kan fremstå som solitær, ekkofattig tumor. Retroperitoneale lymfeknuter! Leukemiske infiltrater: Kan fremstå som solitær, ekkofattig prosess eller som en diffus, stor og ekkorik struktur. Metastaser: Vanligst fra lunger, bryst og kontralaterale nyre. Urotheliale tumores: Vanskelig å påvise små tumores, spesielt i nyrebekkenet. I en velfylt urinblære kan tumores over 0,5-1,0 cm påvises. TRAUME Hematom Intrarenale subkapsulære perirenale - pararenale. De intrarenale hematomene er ofte hyperekkoisk umiddelbart etter skaden. De øvrige har vekslende ekko. Formen av hematomet følger ofte omgivende begrensende strukturer. Hvis man er i tvil om det foreligger hematom: Ultralydkontrast eller annen modalitet (CT). Sirkulasjon Let etter opphevet sirkulasjon med fargedoppler og intensitetsdoppler - hele nyren eller i en sektor. Ultralyd med kontrast er mer følsom enn Doppler når det gjelder sirkulasjonsforstyrrelser. DILATASJON

6 DILATASJON Nivå Lokaliser nivå av dilatasjon: Calyx, nyrebekken, overgang nyrebekken/ureter, ureter over/nedenfor bekkeninngangen, ureterkryssning av bekkenkarene, ureter i blæreveggnivå, urinblæren, urethra. De to sistnevnte gir bilateral dilatasjon. OBS ved full blære og bilateral dilatasjon bør undersøkelsen gjentas etter at pasienten har latt vannet. Grad Lavgradig moderat svær hydronephrose. Eventuelt parenchymsvinn bør kommenteres (tyder på langvarig tilstand). Feilkilder: Falske positive: Kar (bruk doppler!), cyster (spesielt parapelvine), cystenyrer, nyrearterieaneurysme. Falske negative: tidlig fase av obstruksjon, dehydrering, partiell eller intermitterende obstruksjon, dekompresjon f.eks. fornixruptur (ofte litt væske perirenalt), dilatasjon tolkes som cyster, koagler som fyller ut samlesystemet, pyonephrose. Komplikasjon Pyonephrose. Diagnosen kan ikke stilles ved ultralyd. Klinikk og ul veiledet punksjon! Årsak uten obstruksjon Det er en rekke årsaker til dilatasjon av samlesystemet uten at det foreligger obstruksjon. De kan deles i 4 hovedgrupper av årsaker: 1- anatomiske varianter. 2- høy diurese. 3- deformerte eller runde calyces, medfødt. 4- deformerte eller runde calyces, akkvirerte. Årsak med obstruksjon Det er også en rekke årsaker til obstruktiv dilatasjon av samlesystemet. Disse kan deles i 3 hovedgrupper etter lokalisasjon: 1 intraluminale. 2 i veggen. 3 utenfor veggen. Utover generell påvisning av dilatasjon er konkrementer er den mest aktuelle problemstillingen i ultralydsammenheng og vil omtales nærmere. Konkrementer Tilgrunnliggende patologi? infeksjonsforandringer, nephrocalcinose, medullær svampnyre. Påvisning av konkrementet ekkosterk struktur med bakenforliggende skygge, twinkeling artefact. Konkrementets størrelse og avstand fra ureterostiet. Grad og nivå av obstruksjon. Passasje av urin? jet fra ureterostiene. OBS Det tar timer fra akutt obstruksjon oppstår til tydelig dilatasjon er utviklet. RI forhøyet > 0,7 (første 8 timer) eller sideforskjell av RI > 0,1. Gravide Forekommer normalt fra svangerskapsuke. Ved 20.uke har ca ¾ synlig dilatert høyre nyrebekken. Høyre nyre har oftere og mer uttalt enn dilatasjon enn venstre nyre. Normal RI. Normaliseres vanligvis raskt etter fødselen, men kan vedvare opp til tre måneder postpartum. Forårsakes av mekaniske forhold, hormonpåvirkning og øket blodgjennomstrømming. URINBLÆREN Urinblæredivertikler Trabekulert urinblære Urotheliale tumores

7 Kurs i urogenital radiologi, 9. deseember 2013 KONTRASTMIDLER FOR RØNTGEN OG MR - uroradiologisk rettet - Jarl Åsbjörn Jakobsen, Dr.med., MHA. Professor, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Overlege, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Enhet for abdominal Radiologi - Rikshospitalet, Klinikk for diagnostikk og intervensjon,. AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Farmakokinetikk Farmakodynamikk Akutte bivirkninger prevensjon, diagnostikk og behandling Senbivirkninger prevensjon, diagnostikk og behandling Renale bivirkninger og dialyse Ekstravasering Metformin og lactoacidose Graviditet og amming Effekt på thyroideafunksjonen og pheochromocytom Gadolinium som røntgenkontrastmiddel Interaksjoner Applikasjon relasjoner mellom injeksjon og skanneprotokoller Røntgen og kontrast i bildene, skann-parametre HELSEPERSONELLOVEN KONTRASTMIDLER ER LEGEMIDLER Forskrift om legemiddelhåndtering 4 Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tannlegen ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient. 5 Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølgning som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn. Helsepersonelloven 5 Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring. 11 Bare leger og tannleger kan rekvirere reseptbelagte legemidler. Departementet kan i forskrift bestemme at annet helsepersonell med autorisasjon eller lisens kan få begrenset rekvireringsrett. 4. Virksomhetsleders ansvar Virksomhetsleder er ansvarlig for at legemiddelhåndtering i virksomheten utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Når virksomhetsleder ikke selv har legemiddelkompetanse, skal det utpekes en faglig rådgiver med slik kompetanse. Virksomhetsleder skal sørge for at helsepersonell med tilstrekkelig kompetanse utfører oppgaver innen legemiddelhåndtering på en forsvarlig måte. Helsepersonells kompetanse må vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner, oppgavens art og den oppfølgning som gis. Virksomhetsleder skal sørge for at studenter bare gis oppgaver i tråd med helsepersonelloven 5 annet ledd. Til 7: Til 1. ledd: Virksomheten skal jf. 4 utarbeide rutiner for istandgjøring av legemidler: Når det gjelder legemidler til injeksjon og infusjon tilrådes det at det gjøres dobbelkontroll av legemiddel og utregning av dose. Ved infusjoner bør utregning og innstilling av infusjonshastighet inkluderes i kontrollen. Holdbarhet kan variere fra timer til år og må derfor merkes særskilt. KONTRASTMIDLER FOR RØNTGEN (R-KM) R-KM I NORGE 1 : Fysikokjemiske egenskaper Kontrastmiddel (Salgsnavn) Iod [C] mg I/mL Viskositet mpas 37 o Osmolalitet mosm/kg H 2 0 Na + mmol/l *Ca ++ mmol/l Iodixanol (Visipaque) (iso) Iohexol (Omnipaque) (lav) 0 0 Iobitridol (Xenetix) (lav) 0 0 Iomeprol (Iomeron) (lav) 0 0 Iomeprol (Iomeron) (lav) 0 0 Iopromide (Ultravist) (lav) 0 0 Ioversol (Optiray) (lav) 0 0 Ioxaglate (Hexabrix) (lav) *Fri ionekonsentrasjon, Ca++ bundet til EDTA ikke inkludert. Modifisert etter Dunkel et al. Acta Radiol. 1995; og Jakobsen JA. EJR ) per november 2013, nettutgaven av Felleskatalogen Jarl Å. Jakobsen 1

8 KONTRAST-ELIMINASJON Praktisk farmakokinetikk 1 VANLIG VEV Vaskulær fase Senfase kar vev utenfor kar Fortynning HJERNEVEV MED BLOD-HJERNE- BARRIERE Vaskulær fase i hjernen Senfase i hjernen kar i hjernen hjernevev utenfor kar J.Å. Jakobsen? BLODKAR I NYREPARENCHYMET NEFRONET OG SAMLERØRENE Kortikale nefroner 85 % Juxtamedullære nefroner 15 % (I rotte er 30 % juxtamedullære) CJ Lote. Principles of renal physiology, 2 nd ed, Croom Helm RENAL KONTRASTFYSIOLOGI Kontrast konsentreres mot papillen CM Na + Na+ Na + H 2 O H 2 O Na + H 2O Na + H 2O Na + Na + H 2O Na + H 2 O Kontrasten konsentreres x på sin vei gjennom nefronet Jarl Å. Jakobsen 2

9 KONTRASTFORDELING I NORMAL NYRE Etter 90 ml 300mgI/ml ved injeksjonshastighet 3 ml/sek, 60 pasienter TRANSIT-TID HU Aorta Cortex i nyren Medulla Sekunder post inj. Fritt etter LeMaitre et al, 2002 Se også: Daghini et al., Comparison of Mathematic Models for Assessment of Glomerular Filtration Rate with Electron-Beam CT in Pigs. Radiology: Volume 242: Number 2 February 2007 Urinvolum ml/time 0.3 g I/kg 0.6 g I/kg 1.2 g I/kg NaCl 0.9% Baseline 0-1 timer OSMOLAITET I URINEN ETTER I.V. INJEKSJON (friske frivillige) mosm/kg H 2 O Osmolalitet i urinen etter iodixanol 0,9 mgi/kg i.v. Before 4h 24h 48h 120h Farmakokinetikk - plasma clearance 37 Kinetikk normalt og ved nyresvikt logc (kons.) mg I/ml Serum- og urinkonsentrasjoner av jod hos nyrefriske og nyresviktpasienter (GFR ca 20 ml/t) Normal Nyresvikt GFR Urin, nyresvikt Urine, normal Serum, nyresvikt Serum, normal Timer etter inj Timer Jarl Å. Jakobsen 3

10 EKSTRARENAL KONTRASTUTSKILLELSE Eksempel: GFR ca 20 ml/min KONTRASTMIDLER FOR MR (MR-KM) Før 1 dag 2 dager 3 dager 5 dager 7 dager Anuri: * > 25 % i galle innen 24 timer * Ca 15 % fra tynntarmsmucosa KLASSIFISERING AV MR-KONTRASTMIDLER UTVIKLINGEN AV MR-KM Metall: Gadolinium, mangan, jern Kjemi: Ionisitet, struktur (lineære, makrocykliske), kompleksstabilitet, osmolalitet og viskositet Farmakokinetikk: Ekstracellulære, vevsspesifikke, intravaskulære, metabolisme, utskillelse Etter magnetiske egenskaper: Paramagnetiske, superparamagnetiske, relaksivitet (r 1 ) Etter effekt i bildet Positive (dominerende T1-effekt) Negative (dominerende T2-effekt) DTPA-BMEA; Gadoversetamide; Linear; Nonionic EU 2007 Bloodpool Gd-chelat Vasovist Gadofosvesat Gd-DTPA; Linear, Ionic; EU 2005 Ekstracellulært Gd-chelat Gadovist 1.0 Gadobutrol; Gd-BT-DO3A; Cyclic; Nonionic EU 1999, angio 2003 Ekstracellulært Gd-chelat Omniscan Gadodiamide ; Gd-DTPA-BMA; Nonionic Linear UK 2002 FDA 1993 Ekstracellulært Gd-chelat ProHance Gadoteridol Gb-HP-DO3A Nonionic; Cyclic, FDA 2002 Ekstracellulært Gd-chelat Dotarem; Gd-DOTA; Gadoterat meglumine; Cyclic; Ionic; France 1989 osv Ekstracellulært Gd-chelat Magnevist, GD-DTPA; Linear; Ionic EU 1988 Leverspesifikke p.o. Mn-basert CMC-001 Hepatobiliært Gd-chelat Primovist Gadotexetate disodium; Gd-EOB-DTPA; Linear; Ionic ; EU 2004 Hepatisk Gd-chelat Multihance Gadobenate dimeglumine Gd- BOPTA; Linear; Ionic. EU Ekstracellulært Gd-chelat Optimark; Gd- Superparamagnetisk, jernpartikler Endorem, Sinerem Liver specific i.v. Mn-based MR-KONTRASTMIDLER OG NAVN I NORGE Dimeglumingadopentetat: Magnevist Dinatriumgadoksetinsyre: Primovist Gadobensyre: MultiHance Gadodiamid: Omniscan Gadofosvesettrinatrium: Vasovist Gadoteridol: ProHance Gadoversetamid: OptiMARK KJEMI OG STRUKTUR Gadolinium alene er skadelig for kroppen, bindes derfor til et organisk molekyl som kalles chelator eller ligand Chelat: Ligand og metall sammen Mangan (Mn) -chelat, gadolinium (Gd) chelat Lineære Makrocykliske Jarl Å. Jakobsen 4

11 KONTRASTMIDLER OG NAVN I NORGE FARMAKOKINETIKK Dimeglumingadopentetat: Magnevist Dinatriumgadoksetinsyre: Primovist Gadobensyre: MultiHance Gadodiamid: Omniscan Gadofosvesettrinatrium: Vasovist Gadoteridol: ProHance Gadoversetamid: OptiMARK Fordeling og utskillelse av medikamentet Extracellulære (EC): Fordeler seg fra blodet til alle rom mellom cellene der det ikke er kontrast. Ut gjennom nyrene. Lever/gallekontrast: Fordeler seg EC først, deretter går 50 % inn i levercellene, og resten som EC. 50 % skilles ut i galle, 50 % i nyrene. PARAMAGNETISK MR-KM: eksempel ARTERIELL EFFEKT AV MR-KM Vi ser ikke MR-kontrastmidlet, bare dets effekt på vevet! Fra: G. Myhr et al, 2002 MR-KONTRASTS T1- OG T2-EFFEKT HÅNDTERING AV RENALT RELATERTE BIVIRKNINGER Jarl Å. Jakobsen 5

12 KLINISK FORLØP AV KONTRAST-INDUSERT NYRESKADE INSIDENS AV CIN ER AVHENGIG AV DEFINISJONEN CIN: redusert nyrefunskjon innen 3 dgr etter kontrast (S-Kr opp 25% eller 44 µmol/l S-kreatinin (S-Kr): Kan ta 24 timer etter kontrast før S-Kr stiger Urin: Oliguri i svære tilfelle Persisterende nefrogram ikke entydig tegn på patologi Kontrast-clearance redusert Normaliseres ofte innen 2 uker Kan ende i akutt nyresvikt S-kr, µmol/l Kontrast Dager Incidens % ,5 3,9 1,8 >25% >50% >100% >1.0 mg/dl >5.0 mg/dl postprosedyre SCr-endringer eller dialyse 2,4 1,3 McCullough PA et al. Am J Med. 1997;103: RISIKOFAKTORER FOR CIN egfr < 60 ml/min min -1 1,73m -2 før intraarteriell injeksjon egfr < 45 ml/min min -1 1,73m -2 før intravenøs injeksjon Spesielt sammen med: Diabetisk nefropati Dehydrering Kronisk hjertesvikt (NYHA grad 3-4) og lav LVEF Nylig hjerteinfarkt, < 24 timer Aortaballongpumpe Hypotensjon i forbindelse med inngrep Lav hematocrit Alder > 70 år Samtidig inntak av nefrotoksiske legemidler Akutt nyresvikt Store doser med korte mellomrom GJENTATTE KONTRASTMIDDELINJEKSJONER S-kreatinin (µmol/l) Koronar angio 65 årig kvinne CT m i.v. KM Arteriografi Mnd J F M A M J J A S O N D Tegnet etter: Favre H. Insuffisance rénale aigü medicamenteuse. Médicine et Hygiène 1990;48: KONTRASTRETENSJON ASSESSMENT OF RENAL FUNCTION IS IMPORTANT Normal Patologisk Patologisk Formulas to calculate egfr exists The most important is to find the patients with egfr < 45 ml/min for i.v. iodinebased contrast medium, and egfr < 30 ml/min for i.v. Gdbased contrast medium. Made after: Grunnleggende farmakokinetikk likevekt. Olav Spigset og Lars Slørdal. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: Department of Radiology and Nuclear Medicine Jarl Å. Jakobsen 6

13 KRONISK NYRESVIKT GRADERING Gradering av nyresykdom (CKD) WHICH RG-CM FOR THE ELDERLY? Stadium Glomerulær filtrasjonshastighet (ml/min/1,73 m 2 ) 1 2 3A 3B 4 5 Nyreskade Terminal nyresvikt < 15 ± skade Lett redusert nyrefunksjon Moderat nedsatt nyrefunksjon Moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon Alvorlig nedsatt nyrefunksjon > 90 + skade* skade ± skade ± skade ± skade Skaden som påvises kan være et urinfunn med proteinuri eller hematuri, eller det kan være røntgenologiske eller ultrasonografiske forandringer i nyrene. Det er imidlertid verdt å merke seg at GFR < 60 ml/min i seg selv definisjonsmessig er ensbetydende med kronisk nyresykdom. GFR synker med 1 ml/min per år etter 40 år. Fra Hartman A et al. Stadienndeling og måling av nyrefunksjon ved kronisknyresykdom. Tidssk Nor Lægeforen 2006; 126: A og 3B-kategoriene er hentet fra Kidney International Supplements (2013) 3, Chart from GE brochure. Reference: Poster C-1120, Scientific Exhibit. Contrast Media. S. Wang, X. Wang, F. Li, X. Zhao, Q. Jing, Y. Han; Shenyang/CN. DOI: /ecr2010/C-1120 Department of Radiology and Nuclear Medicine PROFYLAKSE MOT CIN FRA 2012 Identifiser pasienter med egfr < 45 ml min -1 1,73 m -2 og andre risikofaktorer Annen metode uten kontrast? Hydrering Fysiologisk saltvann eller IV isoton NaHCO 3 OBS hjertesvikt, levercirrhose eller andre årsaker til ødem Begrenset nytte ved ø.hj. Helst 72 timer mellom kontrastinjeksjoner Stoppe NSAIDs:?? Stacul et al Europ J Radiol 2011 Mueller et al, Arch Intern Med 2002; 162: Solomon et al, N Engl J Med 1994; 331: Hörl WH. Kontrastmittel-induzierte Nephropathie. WKW, 2009:121: HYDRERINGSRÅD IV 0,9 % saltvann eller drikkevann (100 ml/time, start 4-6 timer før, fortsett i minst 6 timer etter kontrast) Eller: Fysiologisk saltvann: i.v. 1,0 1, 5 ml/kg/time I 6 timer før og etter Natriumbikarbonat: 3 ml/kg/t 1 time før og så 1 ml/kg/t i 6 timer etter "In conclusion, it appears that sodium bicarbonate provides equal or superior protection to isotonic saline. Therefore, the Committee considers that there is enough evidence to recommend that either volume expansion regimen may be used. When normal saline is used, the Committee recommends an intravenous regime of ml/kg/h for at least 6 h before and after contrast medium administration. For sodium bicarbonate, the most widely used regimen (3 ml/kg/h for 1 h before contrast medium followed by 1 ml/kg/h for 6 h after) seems appropriate, although the dose of sodium bicarbonate should be increased until urine alkalinisation is achieved [81]. The sodium bicarbonate protocol is quicker than the optimal isotonic saline regimen and might be useful for outpatients. Additional studies are required to assess whether a single bolus of sodium bicarbonate administered just before contrast medium administration is effective as Tamura et al. [86] suggested, as this protocol would be extremely useful in daily practice." (Stacul et al 2011) METFORMIN OG RISIKOPASIENTER RØNTGENKONTRAST OG DIALYSE Risikoen for melkesyreforgiftning angis å være 0,03 tilfeller per 1000 pasientår i preparatomtalen for metformin. Melkesyreforgiftning kan forebygges ved å ta hensyn til disse risikofaktorene: Metformin skal ikke gis dersom S-Kreatinin er >135 µmol/l hos menn og >110 µmol/l hos kvinner Akuttpasient egfr > 60 ml min -1 1,73m -2 : kan fortsette egfr < 60 ml min -1 1,73m -2 : risikovurdering, stopp medisineringen om kontrast må gis Følg så opp nyrefunksjonen før ny start av metformin Elektiv egfr < 60 ml min -1 1,73m -2 : stoppes 48 timer før, start ev på nytt 48 timer etter undersøkelsen om nyrefunksjonen er tilbake på vanlig nivå NB: prosedyrene er forenklet Unngå overhydrering hos dialysepasienter som skal ha R-KM Dialyse etter kontrastinjeksjon beskytter ikke mot skadevirkning Tilpassing mellom tid for kontrastundersøkelse og dialyse er unødvendig Ekstra dialyse for å fjerne kontrast er unødvendig CAPD: Ta vare på residualfunksjonen ved å beskytte i henhold til ESUR guidelines Jarl Å. Jakobsen 7

14 HVA ER NSF? NSF KLINISK PRESENTASJON Tilstanden ble først erkjent i California i 1997 Cowper SE, Lancet 2000: Tilstanden ikke assosiert med noe kjent agens. Relatert til MR-kontrast fra 2006, senere flere publikasjoner Første publikasjon: Grobner T (2006): Neph Dial Transpl: 9 pasienter med NSF hvorav 5 assosiert m gadolinium (og acidose) gadodiamide Senere flere andre (Marckmann et al, Broome et al, osv.) Typiske pasienter: Middelaldrende, avansert nyresvikt, i dialyse Hovedtrekk: Smerte, kløe, erythem og hudindurasjon som starter perifert på ekstremitetene og vandrer sentralt Fibrosen kan også affisere lever, hjerte, lunge, muskler Kan resultere i fleksjonskontrakturer, spesielt i albuer og ankler Et fåtall pasienter dør, de fleste lever med lidelsen Broome et al., AJR 2007; 188: Cowper SE, JACR 2008 Sadowski, E. A. et al. Radiology 2007;243: Girardi M, JACR PATOGENESE OG PROGNOSE NSF OG Gd-KM Utløsende årsaker som har vært diskutert i tillegg til Gd-kontrast dialyseveske (eller forurensning), erythropoetin, ACE-hemmere, antistoff mot fosfolipider (vanlig hos nyresviktpasienter), acidose Patogenese Celle: sirkulerende fibrocytter > forlater sirkulasjonen (endothelskade?) > differensierer til dermale fibroblaster Hudbiopsi viktig for diagnosen I 2001 beskrev Cowper et al unike histopatologiske funn. Prognose Noen blir gradvis verre og kan dø (< 5%?) Noen blir invalide, rullestolsbrukere Noen blir bra, men ikke de som har kronisk nyresykdom NSF utvikles innen 3 mnd (2uker 3 mnd) etter Gd-KM FDA per Oct 26, 2006 følgende assosiasjoner: 57 totalt ( Magnevist 6, Optimark 2, Omniscan + Optimark 3, ukjent 3, Omniscan 43) Av registrerte: Etter Omniscan: 85 %, etter Mangevist 10 %, men Magnevist mest solgte (Cowper) Men: NSF sett hos nyresviktpasienter uten at gadolinium er med NSF sett hos nyresviktpasienter svært lenge etter NSF Risikopasienter har fått gadolinium uten å få NSF Studier er biased De fleste populasjoner har fått utelukkende eller som oftest Omniscan FOREKOMST AV NSF ETTER GADOLINIUM PREVENSJON Thomsens risikoberegninger: 1000 har fått NSF etter gadolinium i verden, 200 død 3 % til 7 % av pasienter med nyresvikt vil få NSF etter Omniscan (personlig kommunikasjon) Deo et al. riakoberegninger*: Hver us. med Gd hos pasient med end stage renal failure har en risiko på 2,4 % for NSF De siste årene er nesten ingen tilfeller registrert 6 kjente i Norge egfr før injeksjon er en fordel og nødvendig ved bruk av Gd-KM med høyest risiko Høy risiko: CKD 4 og 5 og pasienter med redusert funksjon som har eller har fått lever-tx Lavere risiko: CKD 3 og barn under ett år Ingen risiko: Pasienter med normal nyrefunksjon Tre RISIKO-klasser av Gd-KM høy, middels og lav egfr (s-ckr) ikke nødvendig når klassen med lavest risiko brukes Repeterte doser er en risikofaktor, obs unge personer med sannsynlighet for flere kontroller Se: for detaljer * Clinical Journal of the American Society of Nephrology, March 2007 Jarl Å. Jakobsen 8

15 Livstidsdose og risiko* Matriale: 1826 transplanterte pasienter Fjorten hadde NSF, 13 etter gadodiamide, 1 uten kjent kontrastinjeksjon Risiko: Totalt: 0,77% NSF: Mayoklinikkens erfaring * Retrospektiv studie doser i pas Utbredt co-morbiditet Generell risk: % Riskogrupper: Hemodialyse: 1.0 % Nyretransplanterte: 0.9 % Levertransplanterte: 0 % Graph shows frequency of MR imaging and NSF incidence from January 2000 to July 2006 (x-axis). Line = number of gadolinium-enhanced MR examinations, = incidence of NSF. The increasing use of MR parallels the identification of patients with NSF. *Collidge, T. A. et al. Radiology 2007;245: av 57 var med sikkerhet eksponert for Gd. Omniscan preferred kontrast medium. * Presentasjon på RSNA 27. nov 2007 Tiltak for å redusere risiko for nefrogen systemisk fibrose ved behandling med MR-kontrastmidler SLM ESUR Guidelines side 52 Europeiske legemiddelmyndigheter har gjort en gjennomgang av gadoliniumbaserte røntgenkontrastmidler og risiko for nefrogen systemisk fibrose (NSF). Risikoen for NSF ved administrering av MR-kontrastmidler med gadolinium har blitt nøye overvåket siden Som følge av dette er kontrastmidlene kategorisert i tre risikogrupper: Høy risiko: Omniscan (gadodiamid), Optimark (gadoversetamid), Magnevist (gadopentetsyre) Medium risiko: Multihance (gadobensyre), Primovist (gadoksetinsyre), Vasovist (gadofosveset) Lav risiko: Gadovist (gadobrutrol), ProHance (gadoteridol), Dotarem (gadotersyre) Råd til leger: Ved administrering av kontrastmidler med gadolinium, må tiltak iverksettes for å redusere risikoen for NSF. De konkrete tiltakene for hver risikogruppe er oppsummert her. Bivirkninger forbundet med bruk av gadoliniumbaserte kontrastmidler rapporteres til RELIS i din helseregion. Sist gjennomgått: Første gang publisert: HIERARCHY OF EVIDENCE AND MAKING GUIDELINES "the higher up a methodology is ranked, the more robust and closer to objective truth it is assumed to be" International guidelines are not international law Methodology? Your own institutional quality system should have guidelines, on level 1 and systematic reviews and meta-analyses 2. randomized controlled trials 3. cohort studies 4. case-control studies 5. cross sectional surveys 6. case reports 7. expert opinion 8. anecdotal Redrawn from: University of Sheffield School of Health and Related Research. Hierarchy of evidence. Available at units/systrev/hierarchy.htm. Accessed 15 October Levels of Evidence Highest Level A Level B High-quality randomized controlled trial (RCT) High-quality meta-analysis Level C Well-designed, nonrandomized clinical trial Nonquantitative systematic review Lower quality RCTs Clinical cohort studies Case-controlled studies High-quality, historical, uncontrolled studies Well-designed epidemiological studies Consensus viewpoint Expert opinion American Academy of Family Physicians. Accessed 8/8/06. Lowest Jarl Å. Jakobsen 9

16 CLASSES OF RECOMMENDATION AND LEVELS OF EVIDENCE CMSC PAPER, F. Stacul 2011?? &!! Jarl Å. Jakobsen 10

Nefrologisk Forum. Årgang 11, nr. 2 Oktober 2005

Nefrologisk Forum. Årgang 11, nr. 2 Oktober 2005 Nefrologisk Forum Årgang 11, nr. 2 Oktober 2005 Innhold Redaktørens spalte....3 Formannsnytt 4 Regulering av arginin vasopressin reseptor ved genetisk hypertensjon v/bjarne Iversen...5 Effekt av hemodialyse

Detaljer

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling

Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Diabetesnefropati klassifisering, patofysiologi og behandling Lise Røstberg Sneltvedt Examensarbete i farmaci 15 hp Receptarieprogrammet 180 hp Rapporten godkänd: 15 juni 2012 Handledare: Martin Burman

Detaljer

Av Kari Gerhardsen Vikestad. Masteroppgave i Helsefag RAB fag. Medisinsk - odontologiske fakultet

Av Kari Gerhardsen Vikestad. Masteroppgave i Helsefag RAB fag. Medisinsk - odontologiske fakultet Videreutdanning i Ultralyd for radiografer I hvilken grad er læringsmålene nådd? En kontrollert prospektiv sammenlignende studie 6 mnd etter endt utdanning. Av Kari Gerhardsen Vikestad Masteroppgave i

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK

RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK RETNINGSLINJER FOR HENVISNING TIL BILDEDIAGNOSTIKK Utarbeidet av eksperter innen europeisk radiologi og nukleærmedisin I samarbeid med UK Royal College of Radiologists Samordnet av Den europeiske kommisjon

Detaljer

ESC - Retningslinjer i Lommeformat

ESC - Retningslinjer i Lommeformat ESC - Retningslinjer i Lommeformat 2007 Veiledning for håndtering av hypertensjon* ESH-ESC Ekspertkomité for praktisk veiledning om hypertensjon Leder: Giuseppe Mancia (ESH) Leder: Guy de Backer (ESC)

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

Tema Urologisk cancer. Side 7. Spesialistforeninger Høstmøteseminarer. Side 49. Fagnytt/debatt Mekanisk sirkulasjonsstøtte

Tema Urologisk cancer. Side 7. Spesialistforeninger Høstmøteseminarer. Side 49. Fagnytt/debatt Mekanisk sirkulasjonsstøtte Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 3/2008 Tema Urologisk cancer Side 7 Spesialistforeninger Høstmøteseminarer Side 30 Fagnytt/debatt Mekanisk sirkulasjonsstøtte Side 34 Minimalt invasiv kirurgi

Detaljer

Diagnostisering av dyp venetrombose ved kombinasjon av klinikk, D-dimer og ultralyd vener underekstremitet

Diagnostisering av dyp venetrombose ved kombinasjon av klinikk, D-dimer og ultralyd vener underekstremitet 5 års oppgave stadium IV Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Diagnostisering av dyp venetrombose ved kombinasjon av klinikk, D-dimer og ultralyd vener underekstremitet Skrevet av: Karina Pleym og

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 217040 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61K 49/04 (06.01) A61K 49/06 (06.01) A61K 1/04 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 13.02.04 (80)

Detaljer

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika

Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika Effekt og sikkerhet av angiotensin reseptorblokkere med og uten diuretika hos pasienter med hypertensjon, hjertesvikt eller diabetisk nefropati Rapport fra Kunnskapssenteret nr 24 2008 Oversikt over oversikter

Detaljer

Indremedisineren. Tema: Hjerneslag s. 20. Kardiorenalt syndrom viktige aspekter for indremedisinere s. 13

Indremedisineren. Tema: Hjerneslag s. 20. Kardiorenalt syndrom viktige aspekter for indremedisinere s. 13 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 2 2014 Tema: Hjerneslag s. 20 Kardiorenalt syndrom viktige aspekter for indremedisinere s. 13 Indremedisineren i morgendagens slagbehandling

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

Nefrologisk Forum Nr 1 2007. Nefrologisk Forum. Årgang 13, nr. 1 Mars 2007

Nefrologisk Forum Nr 1 2007. Nefrologisk Forum. Årgang 13, nr. 1 Mars 2007 Nefrologisk Forum Årgang 13, nr. 1 Mars 2007 1 Innhold Redaktørens spalte.3 Formannsnytt..4 Nyremedisinsk avdeling UNN V/ Markus Rumpsfeld.....5 Kronisk nyresvikt og benhelse V/ Ragnar Joakimsen 6 Er vi

Detaljer

Indremedisineren. Husk Høstmøtet! s. 22. Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8. Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12

Indremedisineren. Husk Høstmøtet! s. 22. Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8. Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2011 Hypoglykemi ved type 1 diabetes s. 8 Stadieinndeling av kreft i spiserøret s. 12 Husk Høstmøtet! s. 22 www.legeforeningen.no/indremedisin

Detaljer

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft

IS - 2191. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft IS - 2191 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pancreaskreft Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling

Detaljer

Indremedisineren. God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12. Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28

Indremedisineren. God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12. Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2010 God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12 Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28 www.legeforeningen.no/indremedisin

Detaljer

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave

ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave ELEKTROLYTTVEILEDER 2. utgave Kiarash Tazmini Elektrolyttveileder Kiarash Tazmini Diakonhjemmet Sykehus 2014 (1. utgave 2011, 5. opplag 2013) 2. utgave, 1. opplag 2014 Omslagsillustrasjon: Kari C. Toverud

Detaljer

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden.

Cozaar 12,5 mg tablett Blå, ovale filmdrasjerte tabletter merket med 11 på den ene siden og glatt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 12,5 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 50 mg tablett, filmdrasjert Cozaar 100 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver Cozaar 12,5 mg tablett inneholder

Detaljer

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå?

Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Jeg har redusert nyrefunksjon Hva nå? Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte Grafisk design og layout: Ingegerd Tveit Foto: Ingegerd Tveit og Ann Karin Presterud Trykkeri: Trykksakleverandøren

Detaljer

Nefrologisk Forum. Årgang 20, nr 2 Oktober 2014. Haukeland Universitetssykehus

Nefrologisk Forum. Årgang 20, nr 2 Oktober 2014. Haukeland Universitetssykehus Nefrologisk Forum Årgang 20, nr 2 Oktober 2014 Haukeland Universitetssykehus Innhold Redaktørens spalte......... 3 Formannsnytt...4 Forskningsprosjektet «Long term prognosis in IgA nephropathy» Thomas

Detaljer

Nefrologisk Forum Nr 1 2010 Årgang 16, nr 1 April 2010. Stavanger Universitetssykehus

Nefrologisk Forum Nr 1 2010 Årgang 16, nr 1 April 2010. Stavanger Universitetssykehus Nefrologisk Forum Nr 1 2010 Årgang 16, nr 1 April 2010 Stavanger Universitetssykehus NOVARTIS NORGE AS Postboks 237 Økern 0510 OSLO Tlf. 23 05 20 00 Faks. 23 05 20 01 www.novartis.no ID-kode: 5942/03.2010

Detaljer

Indremedisineren. Tema: Ultralyd i indremedisin s. 10. Husk Høstmøtet! 31.10 1.11. Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk. s.

Indremedisineren. Tema: Ultralyd i indremedisin s. 10. Husk Høstmøtet! 31.10 1.11. Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk. s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2013 Tema: Ultralyd i indremedisin s. 10 Husk Høstmøtet! 31.10 1.11 Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk s. 18 Ultralyd ved lungesykdommer

Detaljer

Indremedisineren. Tema: Ultralyd i indremedisin s. 10. Husk Høstmøtet! 31.10 1.11. Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk. s.

Indremedisineren. Tema: Ultralyd i indremedisin s. 10. Husk Høstmøtet! 31.10 1.11. Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk. s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 3 2013 Tema: Ultralyd i indremedisin s. 10 Husk Høstmøtet! 31.10 1.11 Anvendelse av ultralyd i hjertediagnostikk s. 18 Ultralyd ved lungesykdommer

Detaljer

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium.

En flaske rekonstituert suspensjon (200 ml) inneholder 500 mg losartankalium. 1. LEGEMIDLETS NAVN Cozaar 2,5 mg/ml pulver og væske til mikstur, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dosepose med pulver til mikstur, suspensjon inneholder 500 mg losartankalium.

Detaljer

Kolesterol og Statiner

Kolesterol og Statiner Paal Røiri: Kolesterol og Statiner Fører inntak av fett til økt kolesterolnivå i blodet? Er det sammenheng mellom høyt kolesterolnivå, aterosklerose og utvikling av koronarsykdom? Hvordan virker statiner,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

Nevrokirurgi TEMA. Nordisk kirurgisk forening Kirurgiutdannelsen i Danmark. Prisvinnere Doktorgrader

Nevrokirurgi TEMA. Nordisk kirurgisk forening Kirurgiutdannelsen i Danmark. Prisvinnere Doktorgrader Til medlemmer av norsk kirurgisk forening www.kirurgen.no Nr. 1/2013 TEMA Nevrokirurgi fagmedisinske foreninger Nordisk kirurgisk forening Kirurgiutdannelsen i Danmark Fagnytt Prisvinnere Doktorgrader

Detaljer

Ultralydsymposium 2015

Ultralydsymposium 2015 Ultralydsymposium 2015 Røros 15. 17. april Norsk Forening for Ultralyd-Diagnostikk Norwegian Society for Diagnostic Ultrasound in Medicine Velkommen til Røros og til NFUDs 39. symposium Røros ligger for

Detaljer

Indremedisineren. Tema: Diabetes (s.20) Lettkjedeamyloidose. s. 8. Interstitielle pneumonier s. 14. HbA1c som diagnosticum s. 22. ACP 2013 s.

Indremedisineren. Tema: Diabetes (s.20) Lettkjedeamyloidose. s. 8. Interstitielle pneumonier s. 14. HbA1c som diagnosticum s. 22. ACP 2013 s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 2 2013 Tema: Diabetes (s.20) Lettkjedeamyloidose s. 8 Interstitielle pneumonier s. 14 HbA1c som diagnosticum s. 22 www.indremedisineren.no

Detaljer

Strålefare hos tannlegen, frem til i dag

Strålefare hos tannlegen, frem til i dag Strålefare hos tannlegen, frem til i dag Jonar Storesund, Eirik Mørch Aaen Det Odontologiske Fakultet, Universitetet i Bergen. 2010 Veileder: Professor Agnar Halse, Klinikk for Odontologisk Røntgendiagnostikk

Detaljer