BASAL NYREFYSIOLOGI med særlig relevans for radiologer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BASAL NYREFYSIOLOGI med særlig relevans for radiologer"

Transkript

1 BASAL NYREFYSIOLOGI med særlig relevans for radiologer Anders Hartmann,, Rikshospitalet Nyrefunksjonen- glomerulusfiltrasjonen (GFR) Med nyrefunksjon mener vi vanligvis evnen til å produsere primærurin, det vil si glomerulusfiltrat. Denne bestemmes i alt vesentlig av netto filtrasjonstrykk over glomerulusmembranen hvor den viktigste faktor er blodtrykket i glomeruli. Glomerulusfiltrasjonsraten (GFR) er normalt ca 120ml/min. Blodgjennomstrømmingen i nyrene er 1liter i minuttet, det vil si at omtrent 20% av plasmastrømmen blir filtrert ut som primærurin (Filtrasjonsfraksjon 20%). Først når GFR faller til verdier under 10ml/min, oppstår alvorlig behandlingstrengende nyresvikt. GFR opprettholdes automatisk over et stort område av blodtrykksvariasjoner (Autoregulering). Først når blodtrykket faller betydelig og under en viss terskelverdi, vil GFR falle dramatisk. Autoreguleringen skjer ved en utvidelse av preglomerulære motstandskar ved fallende perfusjonstrykk. Dette er muligens mediert av tubuloglomerulær feed-back og kanskje også ved strekksensitive kalsiumkanaler. Samme mekanisme beskytter mot GFR fall ved hydronefrose og økt intrarenalt trykk. Måling av nyrefunksjonen GFR kan måles indirekte ved å måle clearance av stoffer som bare elimineres fra organismen ved glomerulær filtrasjon og som enten tilføres personen (inulin = gullstandard eller radioaktivt merket DTPA eller EDTA) eller som har en konstant «produksjon» i organismen. Kreatinin er en metabolitt fra muskel som stort sett tilfredsstiller disse krav og kreatinin clearance kan derfor brukes som et mål for nyrefunksjonen. Måling gjøres oftest som utskillelsen av kreatinin i en 24 timers urinsamling som relateres til serum kreatinin tatt samme morgen. Serum kreatinin er inverst korrelert til nyrefunksjonen og stiger i takt med fallende GFR. Serum kreatinin er et dårlig mål for den absolutte nyrefunksjon, men hos en og samme person vil variasjoner i serum kreatinin fra dag til dag kunne avspeile variasjoner i nyrefunksjon og er det viktigste redskap for måling av nyrefunksjonen i klinikken. I alle fall vil praktisk talt alle pasienter med forhøyet serum kreatinin ha nedsatt nyrefunksjon mens mange med verdier i den øvre del av normalområdet vil ha svekket funksjon, særlig eldre kvinner med lav muskelmasse. Et bedre uttrykk for den absolutte funksjon er såkalt estimert GFR (egfr) som er basert på kreatininalgoritme og som oppgis fra klinisk laboratorium sammen med kreatinin. Den biologiske målevariasjon for serum kreatinin inkludert laboratoriets variasjon er cirka 8%, mens større variasjoner indikerer reell endring i funksjon. Stigning på over 20% anses signifikant og signaliserer en klinisk betydningsfull endring. Langtidsendringer i serum kreatinin over mange måneder eller år er vanskeligere å tolke fordi det da kan være endringer i muskelmasse og kreatinin produksjon. Ved langkommet nyresvikt legger vi mer vekt på urinstoffverdiene enn kreatinin fordi denne korrelerer bedre til pasientens uremiske tilstand, det vil si «forgiftningsgraden». Konsentreringsmekanisme Konsentrering av urinen er en sekundær nyrefunksjon. Primærurinen er normalt 120/ml minutt eller 180 liter/døgn og på den måten kan kroppen kvitte seg med store mengder avfallsstoffer. For væske/og elektrolyttbalansen må det meste av dette reabsorberes og urinproduksjonen reguleres ned til noen liter i døgnet avhengig av hydreringsgrad og osmolaliteten i organismen. Dette forutsetter et intakt tubulussystem i nyrene. Salt og væsketransport i Henles sløyfe og distale fortynningssegment må være intakt for å skape et hypertont miljø i medulla. Dersom samlerørene er permeable og stimulert av antidiuretisk hormon (ADH) vil den siste oppkonsentrering av urinen finne sted gjennom samlerørene slik at urinen kan oppnå en osmolalitet på ca 1200momol/kg. Konsentrasjonsevnen går tidlig tapt ved tubulære nyresykdommer- for eksempel kronisk pyelonefritt eller medullære cystenyrer (nefronophtise)- ofte lenge før det oppstår klinisk nyresvikt. Røntgenkontrast

2 ved tubulære nyresykdommer- for eksempel kronisk pyelonefritt eller medullære cystenyrer (nefronophtise)- ofte lenge før det oppstår klinisk nyresvikt. Røntgenkontrast som filtereres fritt i nyrene og som ikke reabsorberes i tubulussystemet vil bli oppkonsentrert i samme grad som urinen- normalt vil det si ca 100 ganger. Dette forklarer at man får synlige og gode urografibilder hos friske personer. Når nyrefunksjonen nedsettes, filtreres det mindre kontrast og oppkonsentreringen blir dessuten dårligere. Ved serum kreatinin over er det vanskelig å oppnå tilfredsstillende urografifase med intravenøs kontrast, og dessuten kan man få sviktende nyrefunksjon eller total nyresvikt. Dette gjelder all iodholdig kontrast. Effekten er doseavhengig. Man antar at vasokonstriksjon inklusive endotelinfrisetting og tubulær påvirkning kan være medvirkende faktorer i utvikling av skaden som vanligvis går tilbake i løpet av en ukes tid. Risikoen øker med graden av eksisterende nyresvikt og av diabetes nyresykdom. Har man diabetisk nefropati og kreatinin over må man regne det som sannsynlig at total nyresvikt vil oppstå etter undersøkelsen- om enn oftest forbigående. Den eneste forebyggende behandling er 1000 ml 0.9% NaCl infusjon før undersøkelsen, dette bør være rutine ved angiografisk undersøkelse av pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Renin-angiotensinsystemet (RAS)- renovaskulær og renal hypertensjon Renin produseres i nyrene fra juxtaglomerulære celler. Renin spalter plasmapeptidet angiotensinogen, som hovedsakelig produseres i leveren. Det frigjøres da et decapeptid angiotensin I som videre blir omdannet til octapeptidet angiotensin II ved hjelp av converting enzymes. Converting enzymes er lokalisert i lunger, på luminal membranen av vaskulære endotelceller, i glomerulus, binyrer og hjerne. Angiotensin II binder seg til reseptorer, hovedeffekten er via AT1 reseptorer som medfører en kraftig vasokonstriksjon med blodtrykksøkning og frisetting av aldosteron i binyrebarken med Na retensjon og økt kaliumutskillelse til følge. Denne mekanismen kan utviklingsmessig ses på som et alarmredskap ved blod og væsketap samt blodtrykksfall. Hypovolemi eller blodtrykksfall og sympatisk aktivering er stimuli for reninfrigjøringen. Aktivering av RAS systemet skjer ved signifikant nyrearteriestenose (renal hypoperfusjon), men det skjer også ved de fleste kroniske nyresykdommer. Man får da henholdsvis en renovaskulær eller en renalt betinget hypertensjon. Ved en klassisk nyrearteriestenose vil derfor blodtrykket bli forhøyet, en finner forhøyet renin og aldosteron i perifert blod og alt dette normaliseres ved en vellykket intervensjon, oftest utført som en PTRA av arteria renalis. Funksjonen vil oftest ikke gi seg utslag i forhøyet serum kreatinin. Hvis kreatinin er over umol/l vil det oftest foreligge en parenkymatøs nyresykdom i tillegg eller en bilateral affeksjon av sirkulasjonen til nyrene. Nyere studier har vist at PTRA generelt ikke gir bedre resultater enn konservativ behandling.

3 ULTRASONOGRAFI AV NYRER OG URINVEIER KNUT BRABRAND OG ANNE GÜNTHER, RIKSHOSPITALET UNDERSØKELSESTEKNIKK Pasientforberedelse Blæren må være komfortabel full hvis den eller det lille bekken skal undersøkes. Fastende pasient ved nyrearterieundersøkelse. Scanningteknikk Start med pasienten i ryggleie. Skråleie, sideleie, bukleie (biopsi), nyreknekk (nyrearterieundersøkelse og nyrebiopsi) eller stående pasient (nyrearterier) kan være nødvendig for å få full oversikt. Optimaliser med inspirasjon eller ekspirasjon. Respirasjonen kan også benyttes som autoscanning. Systematisk vurdering av kontur, parenchym og nyresinus både i lengdeaksen og tverraksen. Obs nyrens lengste akse er litt på skrå bakover og ikke parallelt med kroppens coronalplan (jf nyrens orientering). ANATOMI Lokalisasjon og omkringliggende strukturer Nyrene ligger retroperitonealt og er omgitt av fett. Det perirenale fettet er avgrenset av en anterior og en posterior renal fascie (Gerotas fascie) som skiller det perirenale rom fra det fremre og bakre pararenale rom. Mellom høyre leverlapps nedre flate og høyre nyres fremre begrensning ligger en lomme av peritoneum, Morrisons lomme. Lengdeaksen divergerer i kaudal retning (nedre nyrepol ligger mer lateralt og ventralt enn øvre pol). Nyrens coronalplan er vinklet ca 45 grader ifht kroppens coronalplan (nyrehilus ligger mer anteriort enn den laterale nyrebegrensningen). Nærliggende strukturer: psoas, lever, milt, binyrene, colonflexurene, duodenum, vena cava inferior og aorta. Nyrene Nyrenes lengde er cm. Nyrene er små når de er < 9 cm. Parenchymets tykkelse er 1,3-2 cm. Parenchymtykkelsen avtar med alder. Nyrekapselen fremstår som ekkorik. Nyrecortex har vanligvis lavere ekko enn lever. Pyramidene har lavere ekko enn cortex. Mellom cortex og medulla kan en se aa.arcuatae som små ekkorike punkter. Sinus og samlesystemet Sinus er den sentrale delen av nyren og inneholder calyces og nyrebekkenet (pelvis), samt arterier og vener. Strukturene omsluttes av fett. Nyresinus er pga fettet vanligvis ekkorikt sammenliknet med nyreparenchymet. Calyces og calyxhalsene synes normalt ikke. Nyrebekkenet kan ofte visualiseres, enten intra- eller ekstrarenalt. Ureter har en lengde på cm og en diameter på 0,5 cm. En normal ureter kan ikke visualiseres med ultralyd. Urinblæren Blæreveggen er normalt glatt og har en tykkelse på < 3 mm. Den rommer normalt ml urin. Ureter forløper på skrå gjennom bakre blærevegg, og ureterostiene fremstår som små, lokaliserte fortykkelser i blærebunnen. Urinjet fra ostiene kan visualiseres med fargedoppler ca 2-4 ganger i minuttet (varierer med pasientens hydreringsgrad). ANATOMISKE VARIANTER OG ANOMALIER Embryologi Nyrene har en lang og komplisert embryonal utvikling. Det dannes (og tilbakedannes) 3 ulike nyregenerasjoner pronephros, mesonephros og metanephros. Dette gir mulighet for ulike

4 nyregenerasjoner pronephros, mesonephros og metanephros. Dette gir mulighet for ulike utviklingsanomalier. Nyreparenchymet dannes ved sammensmeltning av flere lobi (ofte 14). Hver lobus består av medulla omgitt av cortex. Sammensmeltningen mellom hver lobus danner septae renales. Foetal lobulering Rester etter sammensmeltningen av lobi som fremstår som kortikale inndragninger i nyrekonturen. Columna Berthinii Prominente septae renales hvor en ser cortexvev strekke seg helt inn til sinus mellom papillene. Dromedary hump/splenic hump Nyren tilpasser seg omgivelsene. Trykk fra milten (og også leveren) kan gi nyren en kompensatorisk hump som kan mistolkes som en tumor. Aplasi og hypoplasi Ectopisk nyre Nyren lokalisert i bekkene eller på motsatt side av abdomen (krysset ectopi). Hesteskonyre De to nyrenes nedre poler henger sammen. Kongenitale cystenyrer Muligvis forårsaket av manglende sammensmelting mellom nephronene fra metanephros og samlerørene fra ureteranlegget. Dobbeltanlegg DOPPLERUNDERSØKELSE AV NYRENE OG NYREARTERIENE Teknikk Scanning forfra eller fra flanken med nyreknekk. Høyre nyrearterie forløper bak vena cava inferior. RI, PI, akselerasjonstid og akselerasjon (m/s²) måling i segmentarterie. Vinkelkorrigert, absolutt toppsystolisk hastighet ved nyrearterieavgangen og i hele nyrearterienes lengde (spesielt viktig ved fibromuskulær dysplasi). Obs polarterier. Normalfunn 0,5<RI < 0,7 PI < 1,8. Akselerasjonstid < 70 millisek. Akselerasjon > 3 m/s² Maks toppsystolisk hastighet 1,8 m/s. Ratio nyrearteriens toppsystoliske hastighet/aortas toppsystoliske hastighet < 3,5 Fargedoppler med korrekt skalainnstilling: Sterkt svakt, ikke blinklys. Patologi Nyrearteriestenoser: Lav RI og PI, pulsus tardus et parvus (sen og liten), forlenget akselerasjonstid (alle parametere målt i interlobær- eller segmentarterie) kan forekommer ved markante nyrearteriestenoser. Forhøyet toppsystolisk hastighet og breddeøket spektralkurve kan ses i selve stenosen. Nyreinfarkt: Manglende dopplersignal i hele nyren eller i en sektor. Nyrevenetrombose: Lite/ingen/reversert flow i arterien i diastolen (blodet skvulper frem og tilbake). PARENCHYMATØSE SYKDOMMER Det kan som kjent forekomme en rekke sykdomstilstander i nyreparenchymet. Ultralydundersøkelsen kan oftest ikke gi noen spesifikk diagnose. Undersøkelsen demonstrerer tilstedeværelse, størrelse og ekkogenisitet av nyrene. UL kan utelukke obstruktiv hydronephrose som årsak til nyresvikt, evt også nyrearteriestenose. Sirkulasjon av nyren kan bedømmes. Ultralydveiledet nyrebiopsi er ofte aktuelt. Nyre størrelse: Liten / forstørret (inflammasjon, ødem, avleiringer) Cortex: Avsmalnet / fortykket, hyper/iso/hypoekkoisk, forkalkninger. Medulla: Prominente pyramider (hyper/hypoekkoiske) relativt til cortex eller redusert corticomedullær differensiering. Doppler: Høy RI kan sees ved parenchymsykdommer og obstruksjon av samlesystemet. Blinklys ved fargedoppler, dvs. ingen eller betydelig redusert diastolisk flow. INFEKSJONER Pyelonephritt Fokalt eller generalisert ødem og redusert ekko. Fortykket urothel i nyrebekkenet.

5 Fokalt eller generalisert ødem og redusert ekko. Fortykket urothel i nyrebekkenet. Pyonephrose. Abscess Lavekkogen fokal lesjon eller cystisk lesjon som ofte ikke er helt ekkotom. Cystitt Ultralydundersøkelse sjeldent aktuelt, med unntak av residualurinmåling ved residiverende urinveisinfeksjon. CYSTER Simple cyster Finnes hos halvparten av de over 60 år. Rund/oval form, skarpt avgrenset, tynnvegget, ekkotom og bakenforliggende ekkoforsterkning. Trenger ikke videre utredning eller kontroll. Cyste med tynt septum (minimalt komplisert cyste) trenger heller ikke videre oppfølging. Kompliserte cyster Kriteriene til simpel cyste oppfylles ikke; fortykket vegg lokalt eller generelt, fortykket septum, multilokulære, veggforkalkninger, ikke ekkotom, blødning. Utredes videre! Cystenyrer To former: arvelig adult og arvelig infantil. Den adulte formen blir vanligvis transplantasjonstrengende år etter diagnosetidspunkt. Store og ekkorike nyrer i tidlig fase. Senere tilkommer multiple små cyster som progredierer i størrelse over år slik at nyrens totalstørrelse også øker. EKSPANSIVE PROSESSER Benigne ekspansive prosesser Angiomyolipom: Sterkt ekkorik, velavgrenset tumor. Kan gi blødning. Diagnosen bekreftes med CT. Oncocytom: Ingen patognomoniske funn ved ultralyd. Ofte karrik ved Dopplerundersøkelse. Kan ha sentralt arr. Sinuslipomatose: Sinus er stor i forhold til nyreparenchymet. Urografi kan vise strukne calyces. Sinus kan være både ekkorik og ekkofattig. Pseudotumor Maligne ekspansive prosesser Adenocarcinoma renis (hypernephrom): Varierende ekko, oftest ekkofattig sammenliknet med nyreparenchymet. Kan inneholde cystiske områder og forkalkninger. Kan obstruere avløpet og gi hydronephrose. Wilms tumor (barn) Sarcom: Sjeldent. Heterogen solid masse, ofte med forkalkninger. Lymfom: Kan fremstå som solitær, ekkofattig tumor. Retroperitoneale lymfeknuter! Leukemiske infiltrater: Kan fremstå som solitær, ekkofattig prosess eller som en diffus, stor og ekkorik struktur. Metastaser: Vanligst fra lunger, bryst og kontralaterale nyre. Urotheliale tumores: Vanskelig å påvise små tumores, spesielt i nyrebekkenet. I en velfylt urinblære kan tumores over 0,5-1,0 cm påvises. TRAUME Hematom Intrarenale subkapsulære perirenale - pararenale. De intrarenale hematomene er ofte hyperekkoisk umiddelbart etter skaden. De øvrige har vekslende ekko. Formen av hematomet følger ofte omgivende begrensende strukturer. Hvis man er i tvil om det foreligger hematom: Ultralydkontrast eller annen modalitet (CT). Sirkulasjon Let etter opphevet sirkulasjon med fargedoppler og intensitetsdoppler - hele nyren eller i en sektor. Ultralyd med kontrast er mer følsom enn Doppler når det gjelder sirkulasjonsforstyrrelser. DILATASJON

6 DILATASJON Nivå Lokaliser nivå av dilatasjon: Calyx, nyrebekken, overgang nyrebekken/ureter, ureter over/nedenfor bekkeninngangen, ureterkryssning av bekkenkarene, ureter i blæreveggnivå, urinblæren, urethra. De to sistnevnte gir bilateral dilatasjon. OBS ved full blære og bilateral dilatasjon bør undersøkelsen gjentas etter at pasienten har latt vannet. Grad Lavgradig moderat svær hydronephrose. Eventuelt parenchymsvinn bør kommenteres (tyder på langvarig tilstand). Feilkilder: Falske positive: Kar (bruk doppler!), cyster (spesielt parapelvine), cystenyrer, nyrearterieaneurysme. Falske negative: tidlig fase av obstruksjon, dehydrering, partiell eller intermitterende obstruksjon, dekompresjon f.eks. fornixruptur (ofte litt væske perirenalt), dilatasjon tolkes som cyster, koagler som fyller ut samlesystemet, pyonephrose. Komplikasjon Pyonephrose. Diagnosen kan ikke stilles ved ultralyd. Klinikk og ul veiledet punksjon! Årsak uten obstruksjon Det er en rekke årsaker til dilatasjon av samlesystemet uten at det foreligger obstruksjon. De kan deles i 4 hovedgrupper av årsaker: 1- anatomiske varianter. 2- høy diurese. 3- deformerte eller runde calyces, medfødt. 4- deformerte eller runde calyces, akkvirerte. Årsak med obstruksjon Det er også en rekke årsaker til obstruktiv dilatasjon av samlesystemet. Disse kan deles i 3 hovedgrupper etter lokalisasjon: 1 intraluminale. 2 i veggen. 3 utenfor veggen. Utover generell påvisning av dilatasjon er konkrementer er den mest aktuelle problemstillingen i ultralydsammenheng og vil omtales nærmere. Konkrementer Tilgrunnliggende patologi? infeksjonsforandringer, nephrocalcinose, medullær svampnyre. Påvisning av konkrementet ekkosterk struktur med bakenforliggende skygge, twinkeling artefact. Konkrementets størrelse og avstand fra ureterostiet. Grad og nivå av obstruksjon. Passasje av urin? jet fra ureterostiene. OBS Det tar timer fra akutt obstruksjon oppstår til tydelig dilatasjon er utviklet. RI forhøyet > 0,7 (første 8 timer) eller sideforskjell av RI > 0,1. Gravide Forekommer normalt fra svangerskapsuke. Ved 20.uke har ca ¾ synlig dilatert høyre nyrebekken. Høyre nyre har oftere og mer uttalt enn dilatasjon enn venstre nyre. Normal RI. Normaliseres vanligvis raskt etter fødselen, men kan vedvare opp til tre måneder postpartum. Forårsakes av mekaniske forhold, hormonpåvirkning og øket blodgjennomstrømming. URINBLÆREN Urinblæredivertikler Trabekulert urinblære Urotheliale tumores

7 Kurs i urogenital radiologi, 9. deseember 2013 KONTRASTMIDLER FOR RØNTGEN OG MR - uroradiologisk rettet - Jarl Åsbjörn Jakobsen, Dr.med., MHA. Professor, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Overlege, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Enhet for abdominal Radiologi - Rikshospitalet, Klinikk for diagnostikk og intervensjon,. AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Farmakokinetikk Farmakodynamikk Akutte bivirkninger prevensjon, diagnostikk og behandling Senbivirkninger prevensjon, diagnostikk og behandling Renale bivirkninger og dialyse Ekstravasering Metformin og lactoacidose Graviditet og amming Effekt på thyroideafunksjonen og pheochromocytom Gadolinium som røntgenkontrastmiddel Interaksjoner Applikasjon relasjoner mellom injeksjon og skanneprotokoller Røntgen og kontrast i bildene, skann-parametre HELSEPERSONELLOVEN KONTRASTMIDLER ER LEGEMIDLER Forskrift om legemiddelhåndtering 4 Ved samarbeid med annet helsepersonell, skal legen og tannlegen ta beslutninger i henholdsvis medisinske og odontologiske spørsmål som gjelder undersøkelse og behandling av den enkelte pasient. 5 Helsepersonell kan i sin virksomhet overlate bestemte oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølgning som gis. Medhjelpere er underlagt helsepersonells kontroll og tilsyn. Helsepersonelloven 5 Elever og studenter skal som regel bare gis oppgaver ut fra hensynet til opplæring. 11 Bare leger og tannleger kan rekvirere reseptbelagte legemidler. Departementet kan i forskrift bestemme at annet helsepersonell med autorisasjon eller lisens kan få begrenset rekvireringsrett. 4. Virksomhetsleders ansvar Virksomhetsleder er ansvarlig for at legemiddelhåndtering i virksomheten utføres forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Når virksomhetsleder ikke selv har legemiddelkompetanse, skal det utpekes en faglig rådgiver med slik kompetanse. Virksomhetsleder skal sørge for at helsepersonell med tilstrekkelig kompetanse utfører oppgaver innen legemiddelhåndtering på en forsvarlig måte. Helsepersonells kompetanse må vurderes individuelt ut fra vedkommendes formelle og reelle kvalifikasjoner, oppgavens art og den oppfølgning som gis. Virksomhetsleder skal sørge for at studenter bare gis oppgaver i tråd med helsepersonelloven 5 annet ledd. Til 7: Til 1. ledd: Virksomheten skal jf. 4 utarbeide rutiner for istandgjøring av legemidler: Når det gjelder legemidler til injeksjon og infusjon tilrådes det at det gjøres dobbelkontroll av legemiddel og utregning av dose. Ved infusjoner bør utregning og innstilling av infusjonshastighet inkluderes i kontrollen. Holdbarhet kan variere fra timer til år og må derfor merkes særskilt. KONTRASTMIDLER FOR RØNTGEN (R-KM) R-KM I NORGE 1 : Fysikokjemiske egenskaper Kontrastmiddel (Salgsnavn) Iod [C] mg I/mL Viskositet mpas 37 o Osmolalitet mosm/kg H 2 0 Na + mmol/l *Ca ++ mmol/l Iodixanol (Visipaque) (iso) Iohexol (Omnipaque) (lav) 0 0 Iobitridol (Xenetix) (lav) 0 0 Iomeprol (Iomeron) (lav) 0 0 Iomeprol (Iomeron) (lav) 0 0 Iopromide (Ultravist) (lav) 0 0 Ioversol (Optiray) (lav) 0 0 Ioxaglate (Hexabrix) (lav) *Fri ionekonsentrasjon, Ca++ bundet til EDTA ikke inkludert. Modifisert etter Dunkel et al. Acta Radiol. 1995; og Jakobsen JA. EJR ) per november 2013, nettutgaven av Felleskatalogen Jarl Å. Jakobsen 1

8 KONTRAST-ELIMINASJON Praktisk farmakokinetikk 1 VANLIG VEV Vaskulær fase Senfase kar vev utenfor kar Fortynning HJERNEVEV MED BLOD-HJERNE- BARRIERE Vaskulær fase i hjernen Senfase i hjernen kar i hjernen hjernevev utenfor kar J.Å. Jakobsen? BLODKAR I NYREPARENCHYMET NEFRONET OG SAMLERØRENE Kortikale nefroner 85 % Juxtamedullære nefroner 15 % (I rotte er 30 % juxtamedullære) CJ Lote. Principles of renal physiology, 2 nd ed, Croom Helm RENAL KONTRASTFYSIOLOGI Kontrast konsentreres mot papillen CM Na + Na+ Na + H 2 O H 2 O Na + H 2O Na + H 2O Na + Na + H 2O Na + H 2 O Kontrasten konsentreres x på sin vei gjennom nefronet Jarl Å. Jakobsen 2

9 KONTRASTFORDELING I NORMAL NYRE Etter 90 ml 300mgI/ml ved injeksjonshastighet 3 ml/sek, 60 pasienter TRANSIT-TID HU Aorta Cortex i nyren Medulla Sekunder post inj. Fritt etter LeMaitre et al, 2002 Se også: Daghini et al., Comparison of Mathematic Models for Assessment of Glomerular Filtration Rate with Electron-Beam CT in Pigs. Radiology: Volume 242: Number 2 February 2007 Urinvolum ml/time 0.3 g I/kg 0.6 g I/kg 1.2 g I/kg NaCl 0.9% Baseline 0-1 timer OSMOLAITET I URINEN ETTER I.V. INJEKSJON (friske frivillige) mosm/kg H 2 O Osmolalitet i urinen etter iodixanol 0,9 mgi/kg i.v. Before 4h 24h 48h 120h Farmakokinetikk - plasma clearance 37 Kinetikk normalt og ved nyresvikt logc (kons.) mg I/ml Serum- og urinkonsentrasjoner av jod hos nyrefriske og nyresviktpasienter (GFR ca 20 ml/t) Normal Nyresvikt GFR Urin, nyresvikt Urine, normal Serum, nyresvikt Serum, normal Timer etter inj Timer Jarl Å. Jakobsen 3

10 EKSTRARENAL KONTRASTUTSKILLELSE Eksempel: GFR ca 20 ml/min KONTRASTMIDLER FOR MR (MR-KM) Før 1 dag 2 dager 3 dager 5 dager 7 dager Anuri: * > 25 % i galle innen 24 timer * Ca 15 % fra tynntarmsmucosa KLASSIFISERING AV MR-KONTRASTMIDLER UTVIKLINGEN AV MR-KM Metall: Gadolinium, mangan, jern Kjemi: Ionisitet, struktur (lineære, makrocykliske), kompleksstabilitet, osmolalitet og viskositet Farmakokinetikk: Ekstracellulære, vevsspesifikke, intravaskulære, metabolisme, utskillelse Etter magnetiske egenskaper: Paramagnetiske, superparamagnetiske, relaksivitet (r 1 ) Etter effekt i bildet Positive (dominerende T1-effekt) Negative (dominerende T2-effekt) DTPA-BMEA; Gadoversetamide; Linear; Nonionic EU 2007 Bloodpool Gd-chelat Vasovist Gadofosvesat Gd-DTPA; Linear, Ionic; EU 2005 Ekstracellulært Gd-chelat Gadovist 1.0 Gadobutrol; Gd-BT-DO3A; Cyclic; Nonionic EU 1999, angio 2003 Ekstracellulært Gd-chelat Omniscan Gadodiamide ; Gd-DTPA-BMA; Nonionic Linear UK 2002 FDA 1993 Ekstracellulært Gd-chelat ProHance Gadoteridol Gb-HP-DO3A Nonionic; Cyclic, FDA 2002 Ekstracellulært Gd-chelat Dotarem; Gd-DOTA; Gadoterat meglumine; Cyclic; Ionic; France 1989 osv Ekstracellulært Gd-chelat Magnevist, GD-DTPA; Linear; Ionic EU 1988 Leverspesifikke p.o. Mn-basert CMC-001 Hepatobiliært Gd-chelat Primovist Gadotexetate disodium; Gd-EOB-DTPA; Linear; Ionic ; EU 2004 Hepatisk Gd-chelat Multihance Gadobenate dimeglumine Gd- BOPTA; Linear; Ionic. EU Ekstracellulært Gd-chelat Optimark; Gd- Superparamagnetisk, jernpartikler Endorem, Sinerem Liver specific i.v. Mn-based MR-KONTRASTMIDLER OG NAVN I NORGE Dimeglumingadopentetat: Magnevist Dinatriumgadoksetinsyre: Primovist Gadobensyre: MultiHance Gadodiamid: Omniscan Gadofosvesettrinatrium: Vasovist Gadoteridol: ProHance Gadoversetamid: OptiMARK KJEMI OG STRUKTUR Gadolinium alene er skadelig for kroppen, bindes derfor til et organisk molekyl som kalles chelator eller ligand Chelat: Ligand og metall sammen Mangan (Mn) -chelat, gadolinium (Gd) chelat Lineære Makrocykliske Jarl Å. Jakobsen 4

11 KONTRASTMIDLER OG NAVN I NORGE FARMAKOKINETIKK Dimeglumingadopentetat: Magnevist Dinatriumgadoksetinsyre: Primovist Gadobensyre: MultiHance Gadodiamid: Omniscan Gadofosvesettrinatrium: Vasovist Gadoteridol: ProHance Gadoversetamid: OptiMARK Fordeling og utskillelse av medikamentet Extracellulære (EC): Fordeler seg fra blodet til alle rom mellom cellene der det ikke er kontrast. Ut gjennom nyrene. Lever/gallekontrast: Fordeler seg EC først, deretter går 50 % inn i levercellene, og resten som EC. 50 % skilles ut i galle, 50 % i nyrene. PARAMAGNETISK MR-KM: eksempel ARTERIELL EFFEKT AV MR-KM Vi ser ikke MR-kontrastmidlet, bare dets effekt på vevet! Fra: G. Myhr et al, 2002 MR-KONTRASTS T1- OG T2-EFFEKT HÅNDTERING AV RENALT RELATERTE BIVIRKNINGER Jarl Å. Jakobsen 5

12 KLINISK FORLØP AV KONTRAST-INDUSERT NYRESKADE INSIDENS AV CIN ER AVHENGIG AV DEFINISJONEN CIN: redusert nyrefunskjon innen 3 dgr etter kontrast (S-Kr opp 25% eller 44 µmol/l S-kreatinin (S-Kr): Kan ta 24 timer etter kontrast før S-Kr stiger Urin: Oliguri i svære tilfelle Persisterende nefrogram ikke entydig tegn på patologi Kontrast-clearance redusert Normaliseres ofte innen 2 uker Kan ende i akutt nyresvikt S-kr, µmol/l Kontrast Dager Incidens % ,5 3,9 1,8 >25% >50% >100% >1.0 mg/dl >5.0 mg/dl postprosedyre SCr-endringer eller dialyse 2,4 1,3 McCullough PA et al. Am J Med. 1997;103: RISIKOFAKTORER FOR CIN egfr < 60 ml/min min -1 1,73m -2 før intraarteriell injeksjon egfr < 45 ml/min min -1 1,73m -2 før intravenøs injeksjon Spesielt sammen med: Diabetisk nefropati Dehydrering Kronisk hjertesvikt (NYHA grad 3-4) og lav LVEF Nylig hjerteinfarkt, < 24 timer Aortaballongpumpe Hypotensjon i forbindelse med inngrep Lav hematocrit Alder > 70 år Samtidig inntak av nefrotoksiske legemidler Akutt nyresvikt Store doser med korte mellomrom GJENTATTE KONTRASTMIDDELINJEKSJONER S-kreatinin (µmol/l) Koronar angio 65 årig kvinne CT m i.v. KM Arteriografi Mnd J F M A M J J A S O N D Tegnet etter: Favre H. Insuffisance rénale aigü medicamenteuse. Médicine et Hygiène 1990;48: KONTRASTRETENSJON ASSESSMENT OF RENAL FUNCTION IS IMPORTANT Normal Patologisk Patologisk Formulas to calculate egfr exists The most important is to find the patients with egfr < 45 ml/min for i.v. iodinebased contrast medium, and egfr < 30 ml/min for i.v. Gdbased contrast medium. Made after: Grunnleggende farmakokinetikk likevekt. Olav Spigset og Lars Slørdal. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: Department of Radiology and Nuclear Medicine Jarl Å. Jakobsen 6

13 KRONISK NYRESVIKT GRADERING Gradering av nyresykdom (CKD) WHICH RG-CM FOR THE ELDERLY? Stadium Glomerulær filtrasjonshastighet (ml/min/1,73 m 2 ) 1 2 3A 3B 4 5 Nyreskade Terminal nyresvikt < 15 ± skade Lett redusert nyrefunksjon Moderat nedsatt nyrefunksjon Moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon Alvorlig nedsatt nyrefunksjon > 90 + skade* skade ± skade ± skade ± skade Skaden som påvises kan være et urinfunn med proteinuri eller hematuri, eller det kan være røntgenologiske eller ultrasonografiske forandringer i nyrene. Det er imidlertid verdt å merke seg at GFR < 60 ml/min i seg selv definisjonsmessig er ensbetydende med kronisk nyresykdom. GFR synker med 1 ml/min per år etter 40 år. Fra Hartman A et al. Stadienndeling og måling av nyrefunksjon ved kronisknyresykdom. Tidssk Nor Lægeforen 2006; 126: A og 3B-kategoriene er hentet fra Kidney International Supplements (2013) 3, Chart from GE brochure. Reference: Poster C-1120, Scientific Exhibit. Contrast Media. S. Wang, X. Wang, F. Li, X. Zhao, Q. Jing, Y. Han; Shenyang/CN. DOI: /ecr2010/C-1120 Department of Radiology and Nuclear Medicine PROFYLAKSE MOT CIN FRA 2012 Identifiser pasienter med egfr < 45 ml min -1 1,73 m -2 og andre risikofaktorer Annen metode uten kontrast? Hydrering Fysiologisk saltvann eller IV isoton NaHCO 3 OBS hjertesvikt, levercirrhose eller andre årsaker til ødem Begrenset nytte ved ø.hj. Helst 72 timer mellom kontrastinjeksjoner Stoppe NSAIDs:?? Stacul et al Europ J Radiol 2011 Mueller et al, Arch Intern Med 2002; 162: Solomon et al, N Engl J Med 1994; 331: Hörl WH. Kontrastmittel-induzierte Nephropathie. WKW, 2009:121: HYDRERINGSRÅD IV 0,9 % saltvann eller drikkevann (100 ml/time, start 4-6 timer før, fortsett i minst 6 timer etter kontrast) Eller: Fysiologisk saltvann: i.v. 1,0 1, 5 ml/kg/time I 6 timer før og etter Natriumbikarbonat: 3 ml/kg/t 1 time før og så 1 ml/kg/t i 6 timer etter "In conclusion, it appears that sodium bicarbonate provides equal or superior protection to isotonic saline. Therefore, the Committee considers that there is enough evidence to recommend that either volume expansion regimen may be used. When normal saline is used, the Committee recommends an intravenous regime of ml/kg/h for at least 6 h before and after contrast medium administration. For sodium bicarbonate, the most widely used regimen (3 ml/kg/h for 1 h before contrast medium followed by 1 ml/kg/h for 6 h after) seems appropriate, although the dose of sodium bicarbonate should be increased until urine alkalinisation is achieved [81]. The sodium bicarbonate protocol is quicker than the optimal isotonic saline regimen and might be useful for outpatients. Additional studies are required to assess whether a single bolus of sodium bicarbonate administered just before contrast medium administration is effective as Tamura et al. [86] suggested, as this protocol would be extremely useful in daily practice." (Stacul et al 2011) METFORMIN OG RISIKOPASIENTER RØNTGENKONTRAST OG DIALYSE Risikoen for melkesyreforgiftning angis å være 0,03 tilfeller per 1000 pasientår i preparatomtalen for metformin. Melkesyreforgiftning kan forebygges ved å ta hensyn til disse risikofaktorene: Metformin skal ikke gis dersom S-Kreatinin er >135 µmol/l hos menn og >110 µmol/l hos kvinner Akuttpasient egfr > 60 ml min -1 1,73m -2 : kan fortsette egfr < 60 ml min -1 1,73m -2 : risikovurdering, stopp medisineringen om kontrast må gis Følg så opp nyrefunksjonen før ny start av metformin Elektiv egfr < 60 ml min -1 1,73m -2 : stoppes 48 timer før, start ev på nytt 48 timer etter undersøkelsen om nyrefunksjonen er tilbake på vanlig nivå NB: prosedyrene er forenklet Unngå overhydrering hos dialysepasienter som skal ha R-KM Dialyse etter kontrastinjeksjon beskytter ikke mot skadevirkning Tilpassing mellom tid for kontrastundersøkelse og dialyse er unødvendig Ekstra dialyse for å fjerne kontrast er unødvendig CAPD: Ta vare på residualfunksjonen ved å beskytte i henhold til ESUR guidelines Jarl Å. Jakobsen 7

14 HVA ER NSF? NSF KLINISK PRESENTASJON Tilstanden ble først erkjent i California i 1997 Cowper SE, Lancet 2000: Tilstanden ikke assosiert med noe kjent agens. Relatert til MR-kontrast fra 2006, senere flere publikasjoner Første publikasjon: Grobner T (2006): Neph Dial Transpl: 9 pasienter med NSF hvorav 5 assosiert m gadolinium (og acidose) gadodiamide Senere flere andre (Marckmann et al, Broome et al, osv.) Typiske pasienter: Middelaldrende, avansert nyresvikt, i dialyse Hovedtrekk: Smerte, kløe, erythem og hudindurasjon som starter perifert på ekstremitetene og vandrer sentralt Fibrosen kan også affisere lever, hjerte, lunge, muskler Kan resultere i fleksjonskontrakturer, spesielt i albuer og ankler Et fåtall pasienter dør, de fleste lever med lidelsen Broome et al., AJR 2007; 188: Cowper SE, JACR 2008 Sadowski, E. A. et al. Radiology 2007;243: Girardi M, JACR PATOGENESE OG PROGNOSE NSF OG Gd-KM Utløsende årsaker som har vært diskutert i tillegg til Gd-kontrast dialyseveske (eller forurensning), erythropoetin, ACE-hemmere, antistoff mot fosfolipider (vanlig hos nyresviktpasienter), acidose Patogenese Celle: sirkulerende fibrocytter > forlater sirkulasjonen (endothelskade?) > differensierer til dermale fibroblaster Hudbiopsi viktig for diagnosen I 2001 beskrev Cowper et al unike histopatologiske funn. Prognose Noen blir gradvis verre og kan dø (< 5%?) Noen blir invalide, rullestolsbrukere Noen blir bra, men ikke de som har kronisk nyresykdom NSF utvikles innen 3 mnd (2uker 3 mnd) etter Gd-KM FDA per Oct 26, 2006 følgende assosiasjoner: 57 totalt ( Magnevist 6, Optimark 2, Omniscan + Optimark 3, ukjent 3, Omniscan 43) Av registrerte: Etter Omniscan: 85 %, etter Mangevist 10 %, men Magnevist mest solgte (Cowper) Men: NSF sett hos nyresviktpasienter uten at gadolinium er med NSF sett hos nyresviktpasienter svært lenge etter NSF Risikopasienter har fått gadolinium uten å få NSF Studier er biased De fleste populasjoner har fått utelukkende eller som oftest Omniscan FOREKOMST AV NSF ETTER GADOLINIUM PREVENSJON Thomsens risikoberegninger: 1000 har fått NSF etter gadolinium i verden, 200 død 3 % til 7 % av pasienter med nyresvikt vil få NSF etter Omniscan (personlig kommunikasjon) Deo et al. riakoberegninger*: Hver us. med Gd hos pasient med end stage renal failure har en risiko på 2,4 % for NSF De siste årene er nesten ingen tilfeller registrert 6 kjente i Norge egfr før injeksjon er en fordel og nødvendig ved bruk av Gd-KM med høyest risiko Høy risiko: CKD 4 og 5 og pasienter med redusert funksjon som har eller har fått lever-tx Lavere risiko: CKD 3 og barn under ett år Ingen risiko: Pasienter med normal nyrefunksjon Tre RISIKO-klasser av Gd-KM høy, middels og lav egfr (s-ckr) ikke nødvendig når klassen med lavest risiko brukes Repeterte doser er en risikofaktor, obs unge personer med sannsynlighet for flere kontroller Se: for detaljer * Clinical Journal of the American Society of Nephrology, March 2007 Jarl Å. Jakobsen 8

15 Livstidsdose og risiko* Matriale: 1826 transplanterte pasienter Fjorten hadde NSF, 13 etter gadodiamide, 1 uten kjent kontrastinjeksjon Risiko: Totalt: 0,77% NSF: Mayoklinikkens erfaring * Retrospektiv studie doser i pas Utbredt co-morbiditet Generell risk: % Riskogrupper: Hemodialyse: 1.0 % Nyretransplanterte: 0.9 % Levertransplanterte: 0 % Graph shows frequency of MR imaging and NSF incidence from January 2000 to July 2006 (x-axis). Line = number of gadolinium-enhanced MR examinations, = incidence of NSF. The increasing use of MR parallels the identification of patients with NSF. *Collidge, T. A. et al. Radiology 2007;245: av 57 var med sikkerhet eksponert for Gd. Omniscan preferred kontrast medium. * Presentasjon på RSNA 27. nov 2007 Tiltak for å redusere risiko for nefrogen systemisk fibrose ved behandling med MR-kontrastmidler SLM ESUR Guidelines side 52 Europeiske legemiddelmyndigheter har gjort en gjennomgang av gadoliniumbaserte røntgenkontrastmidler og risiko for nefrogen systemisk fibrose (NSF). Risikoen for NSF ved administrering av MR-kontrastmidler med gadolinium har blitt nøye overvåket siden Som følge av dette er kontrastmidlene kategorisert i tre risikogrupper: Høy risiko: Omniscan (gadodiamid), Optimark (gadoversetamid), Magnevist (gadopentetsyre) Medium risiko: Multihance (gadobensyre), Primovist (gadoksetinsyre), Vasovist (gadofosveset) Lav risiko: Gadovist (gadobrutrol), ProHance (gadoteridol), Dotarem (gadotersyre) Råd til leger: Ved administrering av kontrastmidler med gadolinium, må tiltak iverksettes for å redusere risikoen for NSF. De konkrete tiltakene for hver risikogruppe er oppsummert her. Bivirkninger forbundet med bruk av gadoliniumbaserte kontrastmidler rapporteres til RELIS i din helseregion. Sist gjennomgått: Første gang publisert: HIERARCHY OF EVIDENCE AND MAKING GUIDELINES "the higher up a methodology is ranked, the more robust and closer to objective truth it is assumed to be" International guidelines are not international law Methodology? Your own institutional quality system should have guidelines, on level 1 and systematic reviews and meta-analyses 2. randomized controlled trials 3. cohort studies 4. case-control studies 5. cross sectional surveys 6. case reports 7. expert opinion 8. anecdotal Redrawn from: University of Sheffield School of Health and Related Research. Hierarchy of evidence. Available at units/systrev/hierarchy.htm. Accessed 15 October Levels of Evidence Highest Level A Level B High-quality randomized controlled trial (RCT) High-quality meta-analysis Level C Well-designed, nonrandomized clinical trial Nonquantitative systematic review Lower quality RCTs Clinical cohort studies Case-controlled studies High-quality, historical, uncontrolled studies Well-designed epidemiological studies Consensus viewpoint Expert opinion American Academy of Family Physicians. Accessed 8/8/06. Lowest Jarl Å. Jakobsen 9

16 CLASSES OF RECOMMENDATION AND LEVELS OF EVIDENCE CMSC PAPER, F. Stacul 2011?? &!! Jarl Å. Jakobsen 10

ULTRASONOGRAFI AV NYRER OG URINVEIER KNUT BRABRAND OG ANNE GÜNTHER, RIKSHOSPITALET

ULTRASONOGRAFI AV NYRER OG URINVEIER KNUT BRABRAND OG ANNE GÜNTHER, RIKSHOSPITALET ULTRASONOGRAFI AV NYRER OG URINVEIER KNUT BRABRAND OG ANNE GÜNTHER, RIKSHOSPITALET UNDERSØKELSESTEKNIKK Pasientforberedelse Blæren må være komfortabel full hvis den eller det lille bekken skal undersøkes.

Detaljer

Universitetet i Oslo Oslo universitetssykehus. Kurs i Urogenital radiologi. Jarl Å. Jakobsen 1 AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER

Universitetet i Oslo Oslo universitetssykehus. Kurs i Urogenital radiologi. Jarl Å. Jakobsen 1 AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER Kurs i urogenital radiologi, 9. deseember 2013 KONTRASTMIDLER FOR RØNTGEN OG MR - uroradiologisk rettet - Jarl Åsbjörn Jakobsen, Dr.med., MHA. Professor, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet,

Detaljer

MR KONTRAST OG NYRESYKDOM

MR KONTRAST OG NYRESYKDOM MR KONTRAST OG NYRESYKDOM Høstmøtet, Norsk Indremedisinsk Forening Oslo, den 27/10 2011 v. overlege Jakob Anker Jørgensen Disposisjon MR kontrast midler Nefrogen systemisk fibrose klinikk og et historisk

Detaljer

NYREFUNKSJON OG NYRESYKDOMMER

NYREFUNKSJON OG NYRESYKDOMMER NYREFUNKSJON OG NYRESYKDOMMER April 2015 Solbjørg Sagedal, overlege Nyremedisinsk avdeling Agenda Nyrefunksjon Etter pause: Nyresykdommer Lengdesnitt av en nyre Glomerulær filtrasjonstrykk avhengig av

Detaljer

Tilfeldige bildefunn i nyrene hvorfor bry seg?

Tilfeldige bildefunn i nyrene hvorfor bry seg? Høstmøtet 2014, NFAR-sesjonen Tilfeldige bildefunn i nyrene hvorfor bry seg? Jarl Åsbjörn Jakobsen, dr.med., MHA. Overlege, Enhet for abdominal radiologi - Rikshospitalet, Avdeling for radiologi og nukleærmedisin,

Detaljer

Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb

Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb Laboratorium for medisinsk biokjemi og blodbank. www.helse-forde.no/lmbb LAB- nytt nr 1-2008 INNHALD: Endring av metode for analyse av s-folat Gentest ved utredning av laktoseintoleranse Vurdering av glomerulær

Detaljer

03.11.2013. Nyresvikt (akutt og kronisk) Hva kan bildediagnostikk si noe om? Generelt. Parenchymatøse nyresykdommer

03.11.2013. Nyresvikt (akutt og kronisk) Hva kan bildediagnostikk si noe om? Generelt. Parenchymatøse nyresykdommer 1 Parenchymatøse nyresykdommer Arvelige sykdommer og anomalier Infeksjon Toksisk påvirkning Neoplasi Steinsykdom Inflammasjon/immunologi Vaskulære tilstander Avleiringssykdommer Degenerasjon 4 Akutt forløp

Detaljer

Klinisk ultralyddiagnostikk. Einar Svarstad Haukeland universitetssykehus

Klinisk ultralyddiagnostikk. Einar Svarstad Haukeland universitetssykehus Klinisk ultralyddiagnostikk Einar Svarstad Haukeland universitetssykehus 2 Klinikk + Lab + Bilde + Palpasjon + Funksjon (Algebra) ULTRALYD VED NYRESYKDOM Generell abdominal us Organspesifikk us. Tidens

Detaljer

KONTRASTMIDLER FOR RØNTGEN

KONTRASTMIDLER FOR RØNTGEN 1 KONTASTMDLE FO ØNTGEN Jarl Å. Jakobsen, Oslo Universitetssykehus HF, ikshospitalet GENEELT OM ØNTGENKONTASTMDLE Vevskarakteristika. Kontrastmidler endrer vevskarakteristika, uansett modalitet. Ved røntgenundersøkelser

Detaljer

Anne-Mona Øberg Produktsjef

Anne-Mona Øberg Produktsjef Anne-Mona Øberg Produktsjef Afinion TM Multiparameter analysesystem Enkelt, raskt og brukervennlig Pålitelig og sikkert Helautomatisk Lite prøvevolum Mulighet for journaltilkobling / LIS SKUP pågår (HbA1c)

Detaljer

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14 Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Alder og vaskulær mortalitet Lancet 2002;360:1903-1913 Norsk nyreregister http://www.nephro.no/nnr/aarsm2012.pdf

Detaljer

Hjertesvikt og nyrefunksjon - kardiorenalt syndrom

Hjertesvikt og nyrefunksjon - kardiorenalt syndrom Hjertesvikt og nyrefunksjon - kardiorenalt syndrom Erlend Aune Overlege PhD Hjerteseksjonen, Sykehuset i Ves?old Hjertesviktpasienten jama.jamanetwork.com 1 Bakgrunn 30-60% av hjertesviktpasienter har

Detaljer

Fagspesifikk innledning - nyresykdommer

Fagspesifikk innledning - nyresykdommer Prioriteringsveileder - Nyresykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - nyresykdommer Fagspesifikk innledning - nyresykdommer I den voksne befolkningen i Norge har

Detaljer

Cyster i nyrene. Innhold. Autosomal polycystisk nyresykdom. Autosomal dominant polycystisk nyresykdom. Nyrecyster som del av syndrom 28.12.

Cyster i nyrene. Innhold. Autosomal polycystisk nyresykdom. Autosomal dominant polycystisk nyresykdom. Nyrecyster som del av syndrom 28.12. 28.12.13 Innhold l Cyster ved generell nyresykdom l Ervervet cystisk nyresykdom Cyster i nyrene l Cystiske cancere/ kompliserte cyster Line Ytterland Tveter Curato avd Lillestrøm Autosomal polycystisk

Detaljer

Ultralyd ved nyresykdom

Ultralyd ved nyresykdom Klinikk + Lab + Bilde + Palpasjon + Funksjon (Algebra) Ultralyd ved nyresykdom Generell abdominal us Organspesifikk us. UL er obligat i nefrologisk diagnostikk Einar Svarstad, seksjonsoverlege. Nov2012

Detaljer

Diabetes nefropati, del 2

Diabetes nefropati, del 2 Diabetes nefropati, del 2 Trond Jenssen, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet The Liver and the Kidne y Both Contribute to Glucos e Production Gluconeogenes is 20 25%* Glucos e production ~70 g/day

Detaljer

Nefropati og diabetes Trond Jenssen MD, PhD Overlege/ professor II

Nefropati og diabetes Trond Jenssen MD, PhD Overlege/ professor II Nefropati og diabetes Trond Jenssen MD, PhD Overlege/ professor II Cumulative insidence of diabetic nephropathy Hovind P, et al. Diabetes Care 2003;26:1258-64 Forekomst diabetisk nefropati 1:3 1:5 90-100

Detaljer

Presentasjon av kronisk nyresykdom

Presentasjon av kronisk nyresykdom Presentasjon av kronisk nyresykdom Protein og eller blod i urinen (tilfeldig funn) Forhøyet kreatinin, nedsatt egfr (tilfeldig funn) Forhøyet blodtrykk (renal hypertensjon) Uremi- urinforgiftning NYREFUNKSJONER

Detaljer

Akutt nefrologi i allmennpraksis. - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises?

Akutt nefrologi i allmennpraksis. - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises? Akutt nefrologi i allmennpraksis - Hva kan gjøres i allmennpraksis? - Hva bør akutthenvises? Maria Radtke, Nidaroskongressen 2015 Alfred 73 år Hypertensjonsbehandlet siden -03, Prostatabesvær, BPH påvist

Detaljer

Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015)

Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - nyresykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Publisert 27.2.2015 Sist endret 12.10.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g

1. LEGEMIDLETS NAVN. Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Mannitol 150 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml inneholder: Mannitol 150 g Osmolalitet: ca. 950 mosmol/kg vann ph:

Detaljer

Kroppens væskebalanse.

Kroppens væskebalanse. Kroppens væskebalanse. H2O = vann. Ca 60% av et menneskekroppen består av vann og vannmolekyler utgjør 99 % av det totale antall molekyler i oss! Vannet fordeler seg i kroppens forskjellige rom. Cellemembanen

Detaljer

Akutt nyresvikt i intensivavdelingen. Sigrid Beitland Overlege Anestesiavdelingen Akuttklinikken Oslo Universitetssykehus November 2011

Akutt nyresvikt i intensivavdelingen. Sigrid Beitland Overlege Anestesiavdelingen Akuttklinikken Oslo Universitetssykehus November 2011 Akutt nyresvikt i intensivavdelingen Sigrid Beitland Overlege Anestesiavdelingen Akuttklinikken Oslo Universitetssykehus November 2011 Definisjon Akutt nyresvikt er et raskt fall i glomerulær filtrasjonsrate

Detaljer

HEMOSTASE Reversere heparin med protamin?

HEMOSTASE Reversere heparin med protamin? INDIKASJONER for angiografi ANGIOGRAFI PTRA EMBOLISERING Kurs i urogenital radiologi 12. desember 2013 De fleste utredninger kan gjøres med CTA, MRA eller Doppler Nyrearteriestenose Samtidig med PTRA ved

Detaljer

Hvordan og hvorfor teste for urin albumin?

Hvordan og hvorfor teste for urin albumin? Hvordan og hvorfor teste for urin albumin? Kristin M. Aakre Seksjonsoverlege, medisinsk biokjemi, Haukeland universitetssykehus Kvalitetskonsulent, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring Nyrens oppgave

Detaljer

Estimering av GFR ved bruk av Kreatinin og cystatin C. Bioingeniørkongressen 1 3. juni 2016

Estimering av GFR ved bruk av Kreatinin og cystatin C. Bioingeniørkongressen 1 3. juni 2016 Estimering av GFR ved bruk av Kreatinin og cystatin C Bioingeniørkongressen 1 3. juni 2016 Gro Elisabeth Jensen Master i biomedisin Avdelingssjef Avdeling for medisinsk biokjemi Diakonhjemmet sykehus 1

Detaljer

Hvem er dette heftet beregnet på?

Hvem er dette heftet beregnet på? Kronisk nyresvikt Hvem er dette heftet beregnet på? Dette heftet er ment til deg som helsepersonell og er et verktøy ved opplæring og dialog med omsorgspersoner og foreldre til barn med kronisk nyresvikt.

Detaljer

Utvikling av nyresvikt

Utvikling av nyresvikt Utvikling av nyresvikt Stein Hallan, MD PhD St. Olavs Hospital, Trondheim Definisjon Nyresvikt = Chronic renal failure = Chronic kidney failure = Chronic kidney disease stage 5 S-Creatinine >200 umol/l?

Detaljer

Organunderstøttende behandling: Nyresvikt

Organunderstøttende behandling: Nyresvikt Organunderstøttende behandling: Nyresvikt Elin Helset Overlege Dr med, Avd for Anestesiologi Generell Intensiv / Nevrointensiv Oslo Universitetssykehus Ullevål Agenda Avgrensning: organunderstøttendebehandling

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

Prioriteringsveileder - Urologi

Prioriteringsveileder - Urologi Prioriteringsveileder - Urologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - urologi Fagspesifikk innledning - urologi Urologitilstander har ofte høy kreftforekomst.dette må

Detaljer

Definisjon INCIDENTALOMER I BINYRENE. Bakgrunn 29.11.13. Randi Solstrand. Retroperitoneal pneumografi

Definisjon INCIDENTALOMER I BINYRENE. Bakgrunn 29.11.13. Randi Solstrand. Retroperitoneal pneumografi INCIDENTALOMER I BINYRENE Definisjon Oppfylning i binyren større enn 1 cm. Tilfeldig oppdaget. Randi Solstrand Bakgrunn En stadig økende andel av befolkningen er blitt undersøkt med CT eller MR. Det oppdages

Detaljer

Radiologiske metoder ved lever, galle og pancreas sykdom. Prof. Per Kristian Hol OUS

Radiologiske metoder ved lever, galle og pancreas sykdom. Prof. Per Kristian Hol OUS Radiologiske metoder ved lever, galle og pancreas sykdom 6. semester Prof. Per Kristian Hol OUS Lever galle pancreas Disposisjon Fokale leverlesjoner Benigne Cyster Hemangiom Fokal nodulær hyperplasi (FNH)

Detaljer

15 minutter med nefrologen. 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl

15 minutter med nefrologen. 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl 15 minutter med nefrologen 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl Nefrologi på poliklinikken? Aktuelle henvisninger? Aktuelle henvisninger Begynnende nyresvikt Rask progresjon av nyresvikt Proteinuri /

Detaljer

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014 Arne Aarflot 29. oktober 2014 Følgende presentasjon er i all hovedsak hentet fra Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL) Definisjon Lymfeknutesvulst foreligger når en lymfeknute er større enn det den normalt

Detaljer

Ultralyd av normale abdominalorganer

Ultralyd av normale abdominalorganer Ultralyd av normale abdominalorganer Geir Folvik Haukeland Universitetssykehus Grunnkurs i gastroenterologisk ultralyd Novemeber 2014 1 Ultralyd abdomen ultralyd baseres på refleksjon fra overganger i

Detaljer

Aortaaneurismer og aortaskader. Jørgen Joakim Jørgensen Oslo vaskulære senter og Avdeling for Traumatologi Oslo universitetssykehus

Aortaaneurismer og aortaskader. Jørgen Joakim Jørgensen Oslo vaskulære senter og Avdeling for Traumatologi Oslo universitetssykehus Aortaaneurismer og aortaskader Jørgen Joakim Jørgensen Oslo vaskulære senter og Avdeling for Traumatologi Oslo universitetssykehus En tikkende bombe Den første vellykkede operasjonen for rumpert

Detaljer

Treningsindusert rabdomyolyse. Lene Heramb Nidaroskongressen 19/10-15

Treningsindusert rabdomyolyse. Lene Heramb Nidaroskongressen 19/10-15 Treningsindusert rabdomyolyse Lene Heramb Nidaroskongressen 19/10-15 1.30 og 4.05 Rabdomyolyse Syndrom der skade på skjelettmuskulatur fører til frigjøring av toksisk intracellulært materiale til systemisk

Detaljer

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l

PREPARATOMTALE. 154 mmol/l 154 mmol/l PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid Braun 9 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1000 ml infusjonsvæske inneholder: Natriumklorid Elektrolyttinnhold:

Detaljer

Mann 42 år. Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag?

Mann 42 år. Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag? Mann 42 år Manisk psykose Drukket mye vann Innlegges bevisstløs med kramper Blodgass viser Na 108 Forslag? Treating hyponatremia: damned if we do and damned if we don't. Utredning S-Na s-osmolalitet s-k+

Detaljer

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg II Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg 1 For preparater som inneholder angiotensinkonverterende enyzymhemmerne (ACEhemmere) benazepril, kaptopril, cilazapril, delapril,

Detaljer

Radiologiske undersøkelser ved barnesvulster. Anne Thora Grammeltvedt Seksjonsoverlege i Barneradiologi St Olavs hospital

Radiologiske undersøkelser ved barnesvulster. Anne Thora Grammeltvedt Seksjonsoverlege i Barneradiologi St Olavs hospital Radiologiske undersøkelser ved barnesvulster Anne Thora Grammeltvedt Seksjonsoverlege i Barneradiologi St Olavs hospital 140 nye tilfeller hos barn under 15 år årlig i Norge 75% overlever På verdensbasis

Detaljer

Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet

Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet Lars Aabakken Medisinsk avd Oslo Universitetssykehus/Rikshospitalet 2% fem års overlevelse Cancer pancreatis I USA: 42000 med diagnosen i 2009, 35000 vil dø av sin sykdom 4. største cancer-dødsårsak

Detaljer

RØNTGEN- KONTRASTMIDLER

RØNTGEN- KONTRASTMIDLER RØNTGEN- KONTRASTMIDLER Jarl Å. Jakobsen, dr.med., MHA, Klinikksjef i og professor, Bilde- Jarl Å. og Jakobsen, intervensjonsklinikken dr.med., MHA, Professor og klinikksjef, Bilde- og intervensjonsklinikken,

Detaljer

Ultralyd hals. Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF

Ultralyd hals. Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF Ultralyd hals Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF Anatomi Størrelse: Normalt ca. 4x2x2 cm hos voksne > 2 cm ap-diameter sannsynlig forstørret >2,5 cm sikkert forstørret

Detaljer

Nyresvikt Emnekurs i Geriatri

Nyresvikt Emnekurs i Geriatri Nyresvikt Emnekurs i Geriatri Harald Bergrem Seksjonsoverlege dr. med. Nyreseksjonen SUS Tema Hva er nyresvikt? Akutt Kronisk Akutt på kronisk Vanligste årsaker Pre renal Renal Post renal Dialyse hos

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Fortekor vet. 5 mg, tabletter til hund og katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Fortekor vet. 5 mg, tabletter til hund og katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Fortekor vet. 5 mg, tabletter til hund og katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Benazeprilhydroklorid 5 mg Se punkt 6.1 for komplett liste over hjelpestoffer

Detaljer

Virkestoff: Benazepril 2,3 mg (tilsvarende 2,5 mg benazeprilhydroklorid)

Virkestoff: Benazepril 2,3 mg (tilsvarende 2,5 mg benazeprilhydroklorid) 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Benakor vet. 2,5 mg, filmdrasjerte tabletter til katt 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én tablett inneholder: Virkestoff: Benazepril 2,3 mg (tilsvarende 2,5 mg benazeprilhydroklorid)

Detaljer

Særlige forholdsregler for personer som gir veterinærpreparatet til dyr

Særlige forholdsregler for personer som gir veterinærpreparatet til dyr PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRLEGEMIDLETS NAVN Fortekor vet. 20 mg, tabletter til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: Benazeprilhydroklorid 20 mg Se punkt 6.1 for komplett liste over

Detaljer

Sirkulasjonssystemet. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU. Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening

Sirkulasjonssystemet. v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU. Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening Sirkulasjonssystemet v/ Stig A. Slørdahl ISB, Medisinsk Teknisk Forskningssenter NTNU Anestesi-simulator - virkelighetsnær ferdighetstrening Blodet Celler (99% ery) og væske (plasma) Plasma- organiske

Detaljer

KURS I IKKE-NEOPLASTISK GASTROINTESTINAL PATOLOGI AHUS 26.03.2014. Mikroskopisk kolitt. TOR J. EIDE Oslo Universitetssykehus

KURS I IKKE-NEOPLASTISK GASTROINTESTINAL PATOLOGI AHUS 26.03.2014. Mikroskopisk kolitt. TOR J. EIDE Oslo Universitetssykehus KURS I IKKE-NEOPLASTISK GASTROINTESTINAL PATOLOGI AHUS 26.03.2014 Mikroskopisk kolitt TOR J. EIDE Oslo Universitetssykehus Pathol Eur. 1976;11(1):87-9. 'Collagenous colitis' with watery diarrhoea--a new

Detaljer

Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi

Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi Hvordan teste nedsatt leverfunksjon? Leverenzymer (ALAT, ASAT, -GT, ALP)?

Detaljer

Akutt nyresvikt-i akuttmottaket. Aud Høieggen, overlege dr. med Nyremedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Akutt nyresvikt-i akuttmottaket. Aud Høieggen, overlege dr. med Nyremedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Akutt nyresvikt-i akuttmottaket Aud Høieggen, overlege dr. med Nyremedisinsk avdeling Oslo Universitetssykehus, Ullevål Akutt nyreskade definisjon Syndrom forårsaket av et raskt fall i GFR Karakterisert

Detaljer

Mage-tarmsykdommer! Leversykdom! Leversykdom! Forandring i legemidlers farmakokinetikk og -dynamikk ved sykdom! Mage-tarmsykdommer! Leversykdom!

Mage-tarmsykdommer! Leversykdom! Leversykdom! Forandring i legemidlers farmakokinetikk og -dynamikk ved sykdom! Mage-tarmsykdommer! Leversykdom! Forandring i legemidlers farmakokinetikk og -dynamikk ved sykdom Mage-tarmsykdommer Mage-tarmsykdommer Nedsatt nyrefunksjon Andre Funksjon/parameter Absorpsjon Førstepassasjeeffekten Distribusjonsvolum

Detaljer

Forebygging av nyresvikt

Forebygging av nyresvikt Forebygging av nyresvikt Hva kan allmennlegene bidra med? Robert Tunestveit Spes. allmennmedisin Ål legekontor 24.09.2010 En oversikt over forventninger som myndigheter og spesialistmiljøer har til allmennlegen...

Detaljer

Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier

Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Klinikk for diagnostikk og intervensjon Institutt for

Detaljer

Akutt nyresvikt i intensivavdelingen. Sigrid Beitland Overlege Anestesiavdelingen Akuttklinikken Oslo Universitetssykehus November 2012

Akutt nyresvikt i intensivavdelingen. Sigrid Beitland Overlege Anestesiavdelingen Akuttklinikken Oslo Universitetssykehus November 2012 Akutt nyresvikt i intensivavdelingen Sigrid Beitland Overlege Anestesiavdelingen Akuttklinikken Oslo Universitetssykehus November 2012 Definisjon Akutt nyresvikt er et raskt fall i glomerulær filtrasjonsrate

Detaljer

Røntgen thorax Av Sven Weum

Røntgen thorax Av Sven Weum Røntgen thorax Av Sven Weum Da Wilhelm Röntgen oppdaget røntgenstrålene for over hundre år siden var dette en diagnostisk revolusjon. Thorax med sine store kontraster mellom luft, bløtdeler og bein skulle

Detaljer

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber

Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Tumor Nekrose Faktor Reseptor Assosiert Periodisk Syndrom (TRAPS) eller Familiær Hiberniansk Feber Versjon av 2016 1. HVA ER TRAPS 1.1 Hva er det? TRAPS er

Detaljer

Natriumbehov [mmol] = (ønsket nåværende serumnatrium) total kroppsvæske [liter]

Natriumbehov [mmol] = (ønsket nåværende serumnatrium) total kroppsvæske [liter] PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Natriumklorid B. Braun 1 mmol/ml konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml konsentrat til infusjonsvæske inneholder:

Detaljer

Vesikoureteral refluks (VUR) hos barn

Vesikoureteral refluks (VUR) hos barn Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/2011 16:05 Page 1 Vesikoureteral refluks (VUR) hos barn Brosjyre til pasienter/foreldre Oceana Parent Booklet-NO.qxp:Layout 1 15/03/2011 16:05 Page 2 Forstå

Detaljer

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg.

God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Arbeidsdeling : SiV-Tønsberg - - - Unilabs Røntgen Tønsberg God kommunikasjon mellom ledelsen ved Radiologisk Avd. SiV og Unilabs Tønsberg. Utveksler nå bilder digitalt. Tilpassede protokoller. Unilabs

Detaljer

Erfaringer med spektral CT i onkoradiologisk hverdag

Erfaringer med spektral CT i onkoradiologisk hverdag Erfaringer med spektral CT i onkoradiologisk hverdag Claudius Steinfeldt-Reisse Oslo universitetssykehus Radiumhospitalet Hovedproblemstillinger innen onkologisk radiologi Deteksjon av malignitetssuspekt

Detaljer

Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi

Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi 1. Innledende legemiddellære Hvilket internasjonalt dokument regulerer rammebetingelsene for bruk av mennesker i medisinsk forskning? Nevn tre pasientgrupper

Detaljer

Mann 50 år ringer legekontoret

Mann 50 år ringer legekontoret HVA ER DIABETES? Ingrid Nermoen avdelingssjef, ph.d Endokrinologisk avdeling 1 Mann 50 år ringer legekontoret Han tror han har fått diabetes for han er så tørst og tisser mye Hva spør dere om for å vurdere

Detaljer

Ulike typer screening

Ulike typer screening Ulike typer screening Hvordan virker dette på overdiagnostikk? Moderne bildediagnostikk og medisinske tester, for mye av det gode? Mette Kalager Lege, PhD Min bakgrunn Kirurg Sykehuset Telemark, OUS Radiumhospitalet

Detaljer

Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 -

Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 - Radiologisk diagnostikk og intervensjon i abdomen - Del 1 - Hans-Jørgen Smith Avdeling for radiologi og nukleærmedisin Oslo Universitetssykehus HF http://folk.uio.no/hjsmith/ Innhold: 1. Valg av undersøkelsesmetoder

Detaljer

Hjertesvikt Klinikk for termin 1B 2006. Stein Samstad

Hjertesvikt Klinikk for termin 1B 2006. Stein Samstad Hjertesvikt Klinikk for termin 1B 2006 Stein Samstad 1 Vår pasient Mann 58 år, tidligere røyker Familiær opphopning av hjerte-karsykdom 1986 Akutt hjerteinfarkt 1987 Operert med aortocoronar bypass og

Detaljer

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave.

På de åpne spørsmålene (26-30) kan det oppnås maksimalt 5 poeng per oppgave. 051HOEM2 2-1 Prøve i anatomi og fysiologi. 18.10.2010 På spørsmål 1-25 skal det markeres med ett kryss ut for det svaralternativet du mener er korrekt. Riktig svar på spørsmål 1-25 gir 1 poeng, feil svar

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid PAKNINGSVEDLEGG 1 Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Norcuron 10 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning vekuroniumbromid Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette

Detaljer

Postpartum urinretensjon - forekomst, årsaker, konsekvenser

Postpartum urinretensjon - forekomst, årsaker, konsekvenser Postpartum urinretensjon - forekomst, årsaker, konsekvenser Seminar for jordmødre Rikshospitalet 7.2.2008 Hjalmar Schiøtz 1 Nedre urinveier består av 1. urinblæren 2. urethra. 2 Nedre urinveiers oppgaver:

Detaljer

Rutiner ved bruk av intravenøs jodert kontrastmiddel.

Rutiner ved bruk av intravenøs jodert kontrastmiddel. Rutiner ved bruk av intravenøs jodert kontrastmiddel. En kartlegging av rutiner ved CT og konvensjonelle røntgen- undersøkelser i elleve enheter i OUS. Anne Pandrup Andersen Masteroppgave ved Avdeling

Detaljer

Ulike aspekter ved kronisk nyresykdom

Ulike aspekter ved kronisk nyresykdom Ulike aspekter ved kronisk nyresykdom Branimir Draganov Nyremedisinsk avdeling OUS-Ullevål - 25.09.2014 - Hva fører nedsatt nyrefunksjon til? Nedsatt total clearance Svekket volum kontroll Redusert nyreendokrin

Detaljer

Urinblærekreft. MS Trollfjord April 2015

Urinblærekreft. MS Trollfjord April 2015 Urinblærekreft MS Trollfjord April 2015 Hematuri hos voksne Mikroskopisk hematuri Nefrologiske årsaker Thin glomerular basement membrane IgA-nefropati Urologiske tilstander Betennelser i urinblære, urinrør

Detaljer

Akutt pankreatitt -en kirurgisk diagnose? Undervisning for allmennleger 09.09.15 Lars Wabø, assistentlege Kir.avd. Diakonhjemmet sykehus

Akutt pankreatitt -en kirurgisk diagnose? Undervisning for allmennleger 09.09.15 Lars Wabø, assistentlege Kir.avd. Diakonhjemmet sykehus Akutt pankreatitt -en kirurgisk diagnose? Undervisning for allmennleger 09.09.15 Lars Wabø, assistentlege Kir.avd. Diakonhjemmet sykehus Disposisjon Bakgrunn Klassifikasjon Anamnese Undersøkelse Lab Radiologi

Detaljer

Henvisning til radiologisk undersøkelse

Henvisning til radiologisk undersøkelse Henvisning til radiologisk undersøkelse -hvordan sikre riktig undersøkelse til riktig tid til riktig pasient? 09.03.2013 ASF Larsen, overlege, Rad. avd, SØ 1 Radiologi ved SØ 2012 100000 90000 80000 70000

Detaljer

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring.

4.1 Indikasjoner Sporelementtilskudd for å dekke basale til moderat økte behov ved parenteral ernæring. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Addaven, konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Addaven inneholder: 1 ml 1 ampulle (10 ml) Kromklorid (6H2O) 5,33 mikrog

Detaljer

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Professor, senterleder dr.med. Jøran Hjelmesæth Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt

Detaljer

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban)

Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) Forskriverveiledning for Xarelto (rivaroksaban) NB: Fullstendig forskriverinformasjon finnes i godkjent preparatomtale Pasientkort Et pasientkort skal gis til hver enkelt pasient som får forskrevet Xarelto

Detaljer

Tilfeldige funn i adnexa på MR & CT. Overlege Aleksei Ogarkov Seksjon kvinne-barn Klinikk for bildediagnostikk St.Olavs Hospital

Tilfeldige funn i adnexa på MR & CT. Overlege Aleksei Ogarkov Seksjon kvinne-barn Klinikk for bildediagnostikk St.Olavs Hospital Tilfeldige funn i adnexa på MR & CT Overlege Aleksei Ogarkov Seksjon kvinne-barn Klinikk for bildediagnostikk St.Olavs Hospital 25 år gammel kvinne med tilfeldig påvist 3,5cm stor «cystisk oppfylning»

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. ProHance 279,3 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. ProHance 279,3 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN ProHance 279,3 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Gadoteridol 279,3 mg (0,5 mmol)/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml)

Hjelpestoffer med kjent effekt: sorbitol (256 mg/ml), metylparahydroksybenzoat (1 mg/ml) og etanol (40 mg/ml) PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Solvipect comp 2,5 mg/ml + 5 mg/ml mikstur, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml mikstur inneholder: Etylmorfinhydroklorid 2,5 mg Guaifenesin 5

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Emnekode: BIO016. Emnenavn: Medisinsk Biokjemi. Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO. Dato: 10.

EKSAMENSOPPGAVE. Emnekode: BIO016. Emnenavn: Medisinsk Biokjemi. Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO. Dato: 10. EKSAMENSOPPGAVE Emnekode: BIO016 Emnenavn: Medisinsk Biokjemi Utdanning/kull/klasse: Bioingeniørutdanningen/11HBIO/3.BIO Dato: 10.mars 2014 Eksamensform: Skriftlig Eksamenstid: 5 timer Antall eksamensoppgaver:

Detaljer

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt

Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt Diagnostisering og behandling av ukomplisert cystitt INGVILD VIK, LEGE OG FORSKER OSLO KOMMUNE LEGEVAKTEN ANTIBIOTIKASENTERET FOR PRIMÆRMEDISIN, UNIVERSITETET I OSLO Bakgrunn Ukomplisert cystitt er en

Detaljer

Henoch-Schönlein Purpura

Henoch-Schönlein Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Henoch-Schönlein Purpura Versjon av 2016 1. OM HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA (HSP) 1.1 Hva er det? Henoch-Schönlein purpura (HSP) er en tilstand der veldig små

Detaljer

Juvenil Dermatomyositt

Juvenil Dermatomyositt www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Dermatomyositt Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Er sykdommen forskjellig hos barn og voksne? Dermatomyositt hos voksne (DM) kan være sekundært

Detaljer

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013

Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene. Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Kreftkoding 2014 en utfordring for helseforetakene Sidsel Aardal overlege, dr.med. Haukeland Universitetssykehus 4.November 2013 Hoveddiagnosen er det viktigste -Ved nyoppdaget kreftsykdom koder man med

Detaljer

Overlege ZEIAD AL-ANI

Overlege ZEIAD AL-ANI HELSE NORD NORDLANDSSYKEHUSET BODØ STUMP MILTSKADE Overlege ZEIAD AL-ANI 12 år gammel gutt som ble henvist øyeblikkelig hjelp etter at han falt på ski. Han slo venstre skulder og venstre hemithorax, ikke

Detaljer

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA)

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) Versjon av 2016 2. FORSKJELLIGE TYPER BARNELEDDGIKT 2.1 Hvilke typer finnes? Det er flere former for barneleddgikt.

Detaljer

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Har disse tilstandene noe

Detaljer

NFTR Protokoll CT Thorax rutine. Om indikasjoner for protokollen. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar

NFTR Protokoll CT Thorax rutine. Om indikasjoner for protokollen. Generelt. Parameter Teknikk Kommentar NFTR Protokoll CT Thorax rutine Om indikasjoner for protokollen Protokollen er generell og kan brukes som rutine-ct på mange indikasjoner hvor det ønskes optimal fremstilling av mediastinum, lunger og

Detaljer

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml

NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc Botulinumtoksin type B injeksjonsvæske, oppløsning 5000 E/ml NeuroBloc-veiledning for leger, utgave 1, august 2014 1 Viktig sikkerhetsinformasjon for leger Hensikten med denne håndboken er å

Detaljer

Kort om LEGEMIDLER OG ELDRE

Kort om LEGEMIDLER OG ELDRE Kort om LEGEMIDLER OG ELDRE v/avansert geriatrisk sykepleier Wenche Hammer Legemiddelbruk hos eldre Historisk sett en dramatisk utvikling på legemiddelområdet siste 50 år Vi lever lenger og de eldste har

Detaljer

Forebygging og behandling av urinveisinfeksjoner

Forebygging og behandling av urinveisinfeksjoner Forebygging og behandling av urinveisinfeksjoner Sør-Trøndersk Demensforum 5. mai 2015 Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs Hospital Nasjonale faglige retningslinjer

Detaljer

INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING. Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd.

INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING. Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd. INNLANDSKONGRESSEN FOR HELSEFORSKNING Hva kan behandles kirurgisk Overlege, Dr. med. Sven Ross Mathisen Karkirurgisk seksjon, kir avd. Carotis stenose Hjerneslag Insidens: 13 000-15 000/år i Norge Prevalens

Detaljer

Kap 47 Barselpleie urinretensjon etter fødsel

Kap 47 Barselpleie urinretensjon etter fødsel Kap 47 Barselpleie urinretensjon etter fødsel Margit Rosenberg (Margit.Rosenberg@vestreviken.no) Ellen Borstad Sissel Oversand Anbefalinger Alle bør ha dokumentert at vannlating er kommet i orden innen

Detaljer

Bildediagnostikk i anorectalområdet. Njål Bakka, gastroradiologisk seksjon, bildedagnostisk senter ved Ahus.

Bildediagnostikk i anorectalområdet. Njål Bakka, gastroradiologisk seksjon, bildedagnostisk senter ved Ahus. Bildediagnostikk i anorectalområdet Njål Bakka, gastroradiologisk seksjon, bildedagnostisk senter ved Ahus. Benigne tilstander Perianale fistler Avføringsproblematikk Perianale fistler 10/100 000 2-4:1

Detaljer

1. Hematuri (makro/mikro) med ledsagende symptomer 2. Hematuri uten ledsagende symptomer (monosymptomatisk)

1. Hematuri (makro/mikro) med ledsagende symptomer 2. Hematuri uten ledsagende symptomer (monosymptomatisk) HEMATURI FRA KLINIKERS STÅSTED Inndeling Rolf Walqvist, Oslo urologiske universitetsklinikk, Aker Makroskopisk Alle undersøkes, x 5 alvorlig patologi sammenlignet med mikroskopisk. Mikroskopisk Mengden

Detaljer

retinal veneokklusjon (RVO) En brosjyre om synssvekkelse på grunn av tilstopping av netthinnens vener.

retinal veneokklusjon (RVO) En brosjyre om synssvekkelse på grunn av tilstopping av netthinnens vener. retinal veneokklusjon (RVO) En brosjyre om synssvekkelse på grunn av tilstopping av netthinnens vener. 2 For mange mennesker er For mange mennesker er synet den viktigste sansen, synet den viktigste sansen,

Detaljer