1- TILTENKT BRUK Platelia Aspergillus IgG er en indirekte mikroplate immunenzymatisk teknikk for å påvise IgG anti-aspergillusantistoffer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1- TILTENKT BRUK Platelia Aspergillus IgG er en indirekte mikroplate immunenzymatisk teknikk for å påvise IgG anti-aspergillusantistoffer"

Transkript

1 PLATELIA Aspergillus IgG TESTER PÅVISNING AV IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJELP AV EN IMMUNENZYMATISK METODE 1- TILTENKT BRUK Platelia Aspergillus IgG er en indirekte mikroplate immunenzymatisk teknikk for å påvise IgG anti-aspergillusantistoffer i humant serum eller plasma. 2- INDIKASJONER FOR BRUK Platelia Aspergillus IgG er en analyse som når den tolkes på bakgrunn av pasientens kliniske og terapeutiske sammenheng, og når den utføres sammen med andre diagnoseteknikker som f.eks. radiologiske, cytologiske, immunologiske og mykologiske undersøkelser, kan brukes som et hjelpemiddel for diagnostisering av Aspergilluspatologier. 3- KLINISK INTERESSE Det kan finnes forskjellige Aspergillus-patologier hos immunkompetente, og det er derfor ofte vanskelig å stille en diagnose. Muggsensibilisering kan gradvis føre til allergiske utslag som f.eks. astma, allergisk bronkopulmonal aspergillose (ABPA), som er den mest hissige kliniske formen 4, 8. Pasienter som er rammet av mucoviscidose (cystisk fibrose) står i fare for å utvikle ABPA og blir jevnlig undersøkt med tanke på denne diagnosen 1, 2. Hos som har vært utsatt for omfattende innånding av sporer, kan man finne allergisk alveolitt, der de mest kjente formene er fugleholderlunge og bondelunge. Aspergillom er den mest typiske ikke-allergeniske, kroniske patologien som oppstår som følge av at soppmycel koloniserer et eksisterende lungehulrom (tuberkulose, emfysem, sarkoidose, lungekreft) og danner en Aspergillusball 4, 6, 10. Sammenlignet med andre ikke-allergeniske patologier, er kronisk nekrotisk aspergillose en spesielt alvorlig, progressiv dødelig form. I disse forskjellige kliniske formene er diagnostisering av aspergillose ofte vanskelig, enten det dreier seg om allergiske eller ikke-allergiske varianter. Dette skyldes at de kliniske tegnene kan tyde på andre mykose-, bakterie-, virus- eller til og med kreftlidelser. Radiologiske undersøkelser, som er typiske for aspergillom, er åpenbart mindre vanlig for andre former av aspergillose der kliniske og radiologiske undersøkelser bare er et ledd i en diagnostisk foranstaltning. Biologiske grenser og ikke minst serologiske tester er absolutt nødvendige for å støtte denne diagnosen 5. Følgelig kan serologisk overvåkning være relevant for en alvorlig, men ofte klinisk passiv infeksjon hos aspergillomrisiko. Å stille visse ABPA-diagnoser avhenger av fem kriterier, inklusive serologisk påvisning av anti-aspergillus-antistoffet 13. Platelia Aspergillus IgG, som er en analyse som brukes til å påvise klasse G-immugloboliner rettet mot et rekombinant, renset antigen av Aspergillus, er et verktøy som bidrar til å stille en diagnose når det gjelder disse kroniske formene av aspergillose som finnes hos immunkompetente 3. Forekomster av anti-aspergillus-antistoffer har dessuten nylig blitt beskrevet hos onko-hematologiske før det iverksettes en immunsuppressiv behandling før beinmargstransplantasjon. Disse studiene foreslår påvisning av en Aspergillus-kolonisering når pasienten blir lagt inn på sykehus, eller i utjevningen før transplantasjon hos de pasientene som vil komme i faresonen for å få invasiv aspergillose etter at immunsuppressiv behandling er satt i gang. 4- PRINSIPPET VED PROSEDYREN PlateliaTM Aspergillus IgG er en tofaset, indirekte mikroplate immunenzymatisk teknikk for å påvise IgG anti-aspergillusantistoffer i humant serum eller plasma. Prøver av fortynnet serum eller plasma tilsettes brønnene i mikroplaten sensibilisert med renset rekombinant Aspergillus-antistoff 7. Etter inkubasjon ved 37 C, vaskes remsene for å fjerne løst materiale. Konjugatet (ikke-humant IgG monoklont antistoff fra mus merket med peroksidase) tilsettes hver brønn på mikroplaten og inkuberes ved 37 C. Hvis det er IgG anti-aspergillus i den humane prøven, dannes det et kompleks: Ag Aspergillus - humant IgG anti- Aspergillus - anti-humant IgG Ab/peroksidase fra mus. Remsene vaskes for å fjerne løst materiale. Tilsetting av kromogen som inneholder peroksidasesubstrat og inkubasjon ved romtemperatur benyttes for å avsløre eventuelle komplekser som har blitt dannet. Den enzymatiske reaksjonen stanses ved å tilsette 1N svovelsyre. Et spektrofotometer satt til 450/620 nm brukes til å måle den optiske tettheten. 1

2 5- REAGENSER Reagenser leveres i en tilstrekkelig mengde til å utføre 96 påvisninger eller maksimalt ni testkjøringer. Informasjon om reagensenes oppbevaringsforhold og utløpsdato finnes på esken. Sørg for at alle reagenser holder romtemperatur ( C) ved bruk. Sørg straks for å sette reagensene tilbake til oppbevaring ved +2-8 C etter bruk. Ubrukte remser legges i originalposen, som forsegles godt. Desikkanten må ikke fjernes. R1 R2 Merking Reagenstype Utforming Microplate Concentrated Washing Solution (20x) R3 Calibrator 0 R4a Calibrator 10 R4b Calibrator 20 R4c Calibrator 40 R4d Calibrator 80 R6 R7a R7b R9 R10 Conjugate Sample Diluent 1 Sample Diluent 2 Chromogen TMB Stopping Solution Mikroplate: - 96 brønner (12 remser som hver inneholder 8 brønner) sensibilisert med det rensede rekombinante Aspergillus-antistoffet. Konsentrert vaskeløsning (20x): - TRIS-NaCl-buffer (ph 7,4) - 2 % Tween 20 Kalibrator 0 AU/ml (klar til bruk): - Tris-NaCl-buffer som ikke inneholder IgG anti- Aspergillus Kalibrator 10 AU/ml (klar til bruk): - Humant serum som inneholder anti-aspergillusantistoffer Kalibrator 20 AU/ml (klar til bruk): - Humant serum som inneholder anti-aspergillusantistoffer Kalibrator 40 AU/ml (klar til bruk): - Humant serum som inneholder anti-aspergillusantistoffer Kalibrator 80 AU/ml (klar til bruk): - Humant serum som inneholder anti-aspergillusantistoffer Konjugat (klar til bruk) - Ikke-humant IgG monoklont antistoff fra mus merket med peroksidase - Fenolrød Prøvefortynningsmiddel 1 (klart til bruk): - Tris-NaCl-buffer - 0,1 % Tween 20 - Fenolrød Prøvefortynningsmiddel 2 (klart til bruk): - Tris-NaCl-buffer - 0,1 % Tween 20 - Bromkresollilla TMB-kromogenløsning (klar til bruk) - 3,3,5,5 -tetrametylbenzidinløsning (< 0,1 %), H 2 O 2 (< 1,0 %) 1 1 x 70 ml 1 x 2,5 ml 1 x 2,5 ml 1 x 2,5 ml 1 x 2,5 ml 1 x 2,5 ml 1 x 26 ml 1 x 28 ml 1 x 26 ml 1 x 28 ml Stoppeløsning (klar til bruk): 1 x 28 ml - 1N svovelsyreløsning Klebefilm 4 6- HELSE- OG SIKKERHETSANVISNINGER 1 Kun til in vitro-diagnostisk bruk. 2. Kun til profesjonell bruk. 3. Bruk av denne analysen til prøver av annet enn humant serum eller plasma er ikke tilrådelig. 4. Kalibrator R4a, R4b, R4c og R4d er fremstilt av humant serum som testet negativt for anti-hiv-1-, anti-hiv-2-, anti- HCV-antistoffer samt med HBs-antistoffer med CE-merkede tester. Alle reagenser skal imidlertid behandles som om de er smittefarlige. Alle tester skal utføres i samsvar med OSHA-standarden med hensyn til patogene agenser som overføres hematogent, biosikkerhetsnivå 2 eller i samsvar med annen egnet biosikkerhetspraksis. 2

3 5. Bruk verneutstyr som laboratoriefrakk, øye- og ansiktsvern samt engangshansker (hansker i syntetisk materiale uten lateks anbefales), og håndter reagensene i settet og pasientprøvene i henhold til god laboratoriepraksis (GLP). Vask hendene grundig etter at analysen er gjennomført. 6. Må ikke pipetteres oralt. 7. Ikke røyk, drikk eller spis på steder der prøver eller reagenser håndteres. 8. Unngå å søle prøver eller løsninger. 9. Overflater som er tilsølt med forurenset væske som ikke innholder syre, rengjøres grundig med et effektivt desinfeksjonsmiddel. Desinfeksjonsmidler som kan brukes er (men ikke begrenset til) en løsning av natriumhypokloritt og vann fortynnet til 10 % (0,5 % løsning av natriumhypokloritt), 70 % etanol eller 0,5 % Wescodyne Plus. Materialet som brukes til rengjøring, kastes i en egen beholder for forurenset avfall. ADVARSEL: Tilsett aldri løsninger som inneholder en kombinasjon av natriumkloritt og vann i dampsteriliseringsapparatet. 10. Hvis den forurensende væsken er en syre, skal tilsølte overflater vaskes eller nøytraliseres med natriumbikarbonat og området skylles og tørkes. Inneholder den forurensende væsken materiale som utgjør en mikrobiologisk fare, skal området vaskes med et kjemisk desinfeksjonsmiddel. 11. Fjern alle prøver og reagenser som brukes til analysen som om de skulle være smittefarlige. Farlige kjemikalier og biologisk avfall fjernes i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. 12. ADVARSEL: Mulige kjemiske farer som noen komponenter i settet utgjør, står oppgitt nedenfor (se kapittel 5 REAGENSER) Xi-irriterende Noen reagenser inneholder ProClinTM 300 < 1,5 %: R43: Kan gi allergi ved hudkontakt. S : Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Unngå hudkontakt. Bruk egnede vernehansker. Dette materialet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall. 13. Sikkerhetsdatabladet for dette materialet er tilgjengelig på forespørsel. 7- FORHOLDSREGLER FOR BRUKERE 1. HVIS DE FROSNE PRØVENE OPPBEVARES UNDER FORHOLD SOM ER UKJENT FOR OSS, KAN DE GI FALSKE POSITIVE RESULTATER SOM FØLGE AV SOPP- OG/ELLER BAKTERIEFORURENSNING. 2. Ikke bruk settet eller reagenser i settet etter utløpsdatoen. 3. Ikke bland eller kombiner reagenser fra esker med forskjellige batchnummer under samme serie. MERK Du kan bruke andre batcher av vaskeløsningen (R2, identifisert* i grønt som 20x), av kromogen (R9, identifisert* i turkis som TMB) og av stoppeløsning (R10, identifisert* i rødt som 1N) enn de som følger med esken så fremt det benyttes reagenser som er nøyaktig likeverdig med en og samme batch under samme serie. MERK: Vaskeløsningen (R2, identifisert* i grønt som 20x) kan ikke blandes med vaskeløsningen (R2, identifisert* i blått som 10x) som følger med i Bio-Rads reagenssett. * på ampulleetiketten 4. Vent i 30 minutter før dispensering til reagensene holder romtemperatur (+18 to +30 C). 5. Bruk fortrinnsvis engangsutstyr. Hvis ikke det er mulig, skal det brukes glassbeholdere som er vasket og skylt grundig med destillert vann. 6. Kontroller at pipettene er nøyaktige og at instrumentene som benyttes, fungerer som de skal. 7. Rekondisjoner reagens R2 forsiktig. Pass på å unngå forurensning. 8. Den enzymatiske reaksjonen er meget sensitiv overfor metall og metallioner. Pass derfor på at ingen metallgjenstander kommer i kontakt med de forskjellige løsningene som inneholder konjugatet eller substratløsningen. 9. Ved pipettering av kalibratorer og prøver skal det benyttes en ny pipettspiss for hver brønn for å unngå forurensning. 10. For å sikre at brønnene er tilstrekkelig rene, skal anbefalt antall vaskesykluser gjennomføres. Pass på at alle brønnene fylles helt opp og deretter tømmes helt. Vaskingen skal utføres ved hjelp av en mikroplatevasker. 11. Ikke la mikroplaten tørke ut mellom endt vaskesyklus og tilsetting av reagenser. 12. Ikke bruk samme flaske til konjugatet og utviklingsløsningen. 13. Unngå å eksponere kromogenløsningen eller avsløringsløsningen for sterkt lys under oppbevaring eller inkubasjon. Ikke la løsninger som inneholder kromogen, komme i kontakt med oksidasjonsmidler. 14. Kromogenet (R9) skal være fargeløst. Hvis det blir blålig, tyder det på at reagensen er ubrukelig og må erstattes. 15. Unngå at stoppeløsningen kommer i kontakt med oksidasjonsmidler, metall eller metallioner. 16. Ikke tøm overskytende, ufordelt konjugat tilbake i originalampullen. 3

4 8- KLARGJØRING OG OPPBEVARING AV REAGENSER Mikroplate (R1) Hver ramme bestående av 12 remser er pakket i en pose. Klipp opp posen med saks like nedenfor skjøten. Åpne posen og ta ut rammen. Legg rammen med de ubrukte remsene tilbake i originalposen. Lukk posen godt og legg den på et sted som holder +2-8 C. Etter at den vakuumpakkede posen har blitt åpnet, er remser som oppbevares ved +2-8 C i den godt forseglede originalposen, stabile i åtte uker. Kontroller at dessikanten fremdeles ligger i posen. Vaskeløsning (R2) Klargjør vaskeløsningen ved å fortynne den konsentrerte løsningen 20 ganger med destillert vann: 50 ml R2 i 950 ml destillert vann. (Lag 650 ml destillert vaskeløsning til en hel plate med 12 remser eksklusive vaskerens dødvolum.) Etter fortynning kan vaskeløsningen oppbevares i 14 dager ved C. Etter at den konsentrerte vaskeløsningen som oppbevares ved C er åpnet, er den stabil til utløpsdatoen på etiketten forutsatt at den ikke blir forurenset. Kalibrator 0 (R3), kalibrator 10 (R4a), kalibrator 20 (R4b), kalibrator 40 (R4c), kalibrator 80 (R4d): Kalibratorene er klare til bruk. Etter åpning er reagensene stabile i åtte uker hvis de oppbevares ved +2-8 C og ikke blir forurenset. Konjugat (R6), prøvefortynningsmiddel 1 (R7a), prøvefortynningsmiddel 2 (R7b), TMB-kromogenløsning (R9): Disse reagensene er klare til bruk. Etter åpning er reagensene stabile i åtte uker hvis de oppbevares ved +2-8 C og ikke blir forurenset. Stoppeløsning (R10): Denne reagensen er klar til bruk. Etter at denne reagensen, som oppbevares ved +2-8 C, er åpnet, er den stabil til utløpsdatoen på etiketten forutsatt at den ikke blir forurenset. 9- PRØVER 1. Testene utføres på serum- eller plasmaprøver tatt på EDTA-heparin eller citratholdig antikoagulasjonsmiddel. 2. Overhold følgende retningslinjer for prøvetaking, behandling og oppbevaring av blodprøvene: Ta en blodprøve i henhold til vanlig fremgangsmåte. La serumet klumpe seg helt før sentrifugering. Hold rørene lukket. Etter sentrifugering skilles serumet eller plasmaet ut og oppbevares i et lukket rør. Prøver oppbevares ved +2-8 C hvis analysen utføres innen fire dager. Hvis ikke analysen utføres innen fire dager, skal prøvene fryses ned ved -20 C (eller -80 C). Prøvene bør ikke fryses/tines mer enn fem ganger. Etter tining homogeniseres (virvles) prøvene forsiktig før analysen utføres. 3. Resultatene blir ikke påvirket av prøver som inneholder 90 g/l albumin eller 100 mg/l ukonjugert bilirubin, lipemiske prøver som inneholder tilsvarende 36 g/l triolein (triglyserid) eller hemolyserte prøver som inneholder 10 g/l hemoglobin. 4. Prøvene må ikke varmes opp. 10- FREMGANGSMÅTE Utstyr som følger med Se kapitlet REAGENSER Utstyr som er påkrevd, men ikke følger med 1. Sterilt destillert eller demineralisert vann til å fortynne den konsentrerte vaskeløsningen. 2. Absorberende papir. 3. Engangshansker. 4. Vernebriller. 5. Natriumhypokloritt og natriumbikarbonat. 6. Pipetter eller multipipetter, enten automatiske eller halvautomatiske, justerbare eller faste, som kan måle og tildele 10 til 1000 μl, 1 ml, 2 ml og 10 ml. 7. Målereagensrør på 25 ml, 50 ml, 100 ml og 1000 ml. 8. Engangsrør. 9. Beholder for forurenset avfall. 10. Virvelagitator. 11. Mikroplateinkubator som kan stilles på 37 C ± 1 C (*). 12. Halvautomatisk eller automatisk mikroplatevasker (*). 13. Mikroplateleser utstyrt med filtre på 450 og 620 nm (*). (*) Be oss om nærmere opplysninger om innretninger som er godkjent av vår tekniske avdeling. 4

5 EIA-prosedyre Følg standardprotekollen. Følg god laboratoriepraksis: - Vent i minst 30 minutter før reagensene brukes, slik at de oppnår romtemperatur (18-30 C). - Bruk alle kalibratorene hver gang dosen brukes til å stadfeste analysen. Fremgangsmåte: 1. Planlegg fordelingen og identifiseringen av kalibratorene og pasientprøvene nøye. 2. Forhåndsfortynn prøvene som skal testes på forhånd: til 1/20, dvs. 10 μl serum eller plasma μl prøvefortynningsmiddel 1 (R7a). Når prøveresultatene forhåndsfortynnes, får de rød farge. 3. Ta rammen og remsene (R1) ut av den beskyttende emballasjen. Legg de ubrukte remsene tilbake i emballasjen og forsegl den. 4. Fordel 190 μl prøvefortynningsmiddel 2 (R7b) i brønnene som skal inneholde testprøvene, og tilsett 10 μl forhåndsfortynnede prøver som er fortynnet 1/20. Bland forsiktig ved suging og gjenta to eller tre ganger. NB: På dette stadiet i prosedyren er det mulig å kontrollere fordelingen fordi brønnene som inneholder prøver, vil bli grå i fargen etter tilsetting av 10 μl forhåndsfortynnede prøver. Et beger som ikke inneholder en prøve, er blåfiolett i fargen. 5. Fordel 200 μl per brønn av de ferdigpreparerte kalibratorene i henhold til følgende plan: - A1: Kalibrator 0 (R3) - B1: Kalibrator 10 AU/ml (R4a) - C1: Kalibrator 20 AU/ml (R4b) - D1: Kalibrator 40 AU/ml (R4c) - E1: Kalibrator 80 AU/ml (R4d) A R3 S4 S12 B R4a S5 C R4b S6 D R4c S7 E R4d S8 F S1 S9 G S2 S10 H S3 S11 6. Dekk til mikroplaten med klebefilm og klem den ned over hele overflaten slik at det blir helt tett. 7. Inkuber mikroplaten i en tørr mikroplateinkubator umiddelbart i 60 ± 5 minutter ved 37 C (± 1 C). 8. Klargjør den fortynnede vaskeløsningen (se kapittel 8). 9. Fjern klebefilmen. Sug ut innholdet i hver brønn og tøm det i en beholder (som inneholder natriumhypokloritt) for forurenset avfall. 10. Vask mikroplaten fire ganger med en mikroplatevasker (med 800 μl fortynnet vaskeløsning). Ved siste vask vendes mikroplaten opp ned. Dunk lett på den over absorberende papir for å fjerne resterende væske. 11. Homogeniser innholdet i ampulle R6 ved å vende den opp ned før bruk. Ved bruk av en flerkanalspipett skal det bare tas opp det volumet som er nødvendig for å utføre serien: 3,5 ml for to remser på åtte beger. 12. Fordel 200 μl R6 konjugat i hver brønn. 13. Dekk til mikroplaten med klebefilm og klem den ned over hele overflaten slik at det blir helt tett. 14. Inkuber mikroplaten i en tørr mikroplateinkubator i 60 ± 5 minutter ved 37 C (± 1 C). 15. Fjern klebefilmen. Sug ut innholdet i hver brønn og tøm det i en beholder (som inneholder natriumhypokloritt) for forurenset avfall. 16. Vask mikroplaten fire ganger med en mikroplatevasker (med 800 μl fortynnet vaskeløsning). Ved siste vask vendes mikroplaten opp ned. Dunk lett på den over absorberende papir for å fjerne resterende væske. 17. Unngå sterkt lys og fordel raskt 200 μl TMB-kromogenløsningen (R9) i hver brønn. 18. Inkuber mikroplaten ved romtemperatur ( C) i mørke omgivelser i 30 ± 5 minutter. Ikke bruk klebefilm under dette inkubasjonsstadiet. 19. Tilsett 100 μl stoppeløsning (R10) i hver brønn i samme rekkefølge og rytme som for tilsetting av substratløsningen. Bland godt. 20. Tørk forsiktig av bunnen på hver mikroplate. 21. Les av den optiske tettheten for hver brønn ved 450 nm (referansefilter ved 620 nm) innen 30 minutter etter tilsetting av stoppeløsningen (remsene skal alltid oppbevares beskyttet mot direkte sollys før avlesning). 22. Kontroller overensstemmelsen mellom leserutskriften og mikroplatens fordelingsplan før resultatene skrives ut. 11- KVALITETSKONTROLL (GYLDIGHETSKRITERIER) Bruk kalibratorene på hver mikroplate hver gang testen utføres. Følgende kriterier må etterkommes for at analysen skal være godkjent: 5

6 Verdi for optisk tetthet (OD): OD R4a > 0,200 Forholdstall: OD R4a / OD R3 > 3,00 OD R4b / OD R4a > 1,20 OD R4c / OD R4b > 1,20 OD R4d / OD R4c > 1, TOLKNING AV RESULTATER Opptegning av kalibreringskurven Kalibreringskurven angis ved hjelp av de fem områdepunktene (kalibratorene) 0, 10, 20, 40 og 80 AU/ml. Tegn opp kalibreringskurven [OD = funksjon (AU/ml)] ved å registrere OD for kalibrator R3, R4a, R4b, R4c og R4d på den vertikale aksen (Y-aksen) og deretter registrere deres respektive konsentrasjoner i AU/ml på horisontalaksen (Xaksen). Velg en punkt-til-punkt-bane som forbinder de forskjellige områdepunktene. Konstatering av konsentrasjonen av IgG anti-aspergillus-antistoffer (AU/ml) i de testede prøvene Kurvediagrammet i avsnitt 12 kan brukes til å konstatere konsentrasjonen av IgG anti-aspergillus-antistoffer i hver testet prøve uttrykt i AU/ml. Tolkning av resultater Prøver med en konsentrasjon på under 5 AU/ml (C < 5) betraktes som "negative" for forekomst av IgG anti- Aspergillus-antistoff. Prøver med en konsentrasjon på mellom 5 og 10 AU/ml (5 C < 10) betraktes som "intermediære" for forekomst av IgG anti-aspergillus-antistoff. Prøver med en konsentrasjon på over eller lik 10 AU/ml (C 10) betraktes som "positive" for forekomst av IgG anti-aspergillus-antistoff. Områdepunkter som brukes til å tegne opp kalibreringskurven, kan ikke brukes til å oppnå en nøyaktig titrering av konsentrasjoner på over 80 AU/ml. Hvis du ønsker å konstatere sterkt positive prøvers titrering mer nøyaktig, kan du begynne analysen på nytt og utføre en ekstra forhåndsfortynning av prøven ved å fortynne R7a: - For en prøve med titrering > 80 AU/ml og OD < 3000: forhåndsfortynn først 1/5 av prøven i R7a. - For prøver med titrering > 80 AU/ml og OD 3000: forhåndsfortynn først 1/60 av prøven i R7a. Etter denne innledende forhåndsfortynningen, følges prosedyren i kapittel 10 (forhåndsfortynning til 1/20 i R7a og deretter fortynning til 1/20 i R7b). Den sterkt positive prøvens titrering beregnes ved å gange den oppnådde titreringen med faktoren for den første forhåndsfortynningen (dvs.: 5 eller 60 i samsvar med utført forhåndsfortynning). Et intermediært resultat kan bekreftes ved hjelp av en ny prøve som tas av pasienten innen 2-3 uker etter den første prøven som ga en intermediær titrering. Under serologisk overvåkning av pasienten anbefaler vi at alle pasientens prøver i samme serie testes for å avsløre betydelige variasjoner i IgG anti-aspergillus-antistoffers titrering. 13- BEGRENSNINGER VED PROSEDYREN 1. Et negativt resultat kan ikke utelukke en aspergillosediagnose. En aspergillosediagnose kan kun stilles etter en gjennomgang av de kliniske, terapeutisk, radiologiske, cytologiske, direkte mykologiske og serologiske resultatene, nødvendigvis ved å tolke hvert element grundig hver for seg. 2. Hvis det ved mistanke om aspergillose tas en prøve av en immunkompetent person tidlig under Aspergillusinfeksjonen, kan prøven vise et negativt resultat for påvisning av IgG anti-aspergillus. Det anbefales derfor å utføre en ny analyse av en prøve som er tatt to eller tre uker senere. 3. Prosedyren og tolkningen av resultatene beskrevet for Platelia Aspergillus IgG-analysen må overvåkes når prøver blir testet for forekomst av IgG anti-aspergillus-antistoffer. Vi anbefaler at brukeren leser pakningsvedlegget som følger med settet nøye før analysen gjennomføres. Det er spesielt viktig å følge protokollen for pipettering av prøver og reagenser, vasking av mikroplaten og tidsberegning av inkubasjonsstadiene. 4. Hvis ikke prøvene og reagensene tilsettes som angitt i pakningsvedlegget, kan man få et falskt negativt resultat. Ved prosedyrefeil må en ny prøve fra den samme pasienten testes. 5. Forurensning av brønner som inneholder negative pasientprøver fra brønner som inneholder positive pasientprøver eller pasientprøver, kan oppstå hvis innholdet i en brønn flyter over i en annen brønn pga. klossete håndtering av mikroplaten eller dårlig pipetteringsteknikk under tilsetting av reagenser. 6. Platelia Aspergillus IgGs ytelsesresultater er ikke evaluert ved bruk av serum- eller plasmaprøver fra nyfødte spedbarn eller pediatriske. 7. Platelia Aspergillus IgGs ytelse er ikke fastslått for manuell avlesning og/eller fastsetting av resultatene. 6

7 14-FORVENTEDE VERDIER Den alminnelige forekomsten av anti-aspergillus IgG målt ved hjelp av Platelia Aspergillus IgG-testen ble evaluert ved hjelp av 129 prøver fra 64 franske som led av cystisk fibrose og sto i fare for å få en Aspergillus-infeksjon. Av de 129 prøvene var 53 positive og 12 intermediære, noe som ga en alminnelig forekomst på 53/129 = 41,1 % [: 32,5-50,1 %] ved betraktning av de intermediære resultatene som negative og 65/129 = 50,4 % [: 41,4-59,3 %] ved betraktning av de intermediære resultatene som positive. Når det gjelder pasientene, hadde 29 av 64 minst én positiv prøve, og fem hadde minst én intermediær prøve og ingen positive, noe som ga en alminnelig forekomst på 29/64 = 45,3 % [: 32,8-58,3 %] ved betraktning av de intermediære resultatene som negative og 34/64 = 53,1 % [: 40,2-65,7 %] ved betraktning av de intermediære resultatene som positive. 15- YTELSESKARAKTERISTIKKER A. Sammenlignbarhetsstudier Analyseintern nøyaktighet (gjentagelsesnøyaktighet): For å evaluere den analyseinterne gjentagelsesnøyaktigheten, ble én negativ og fem positive prøver testet 32 ganger for en gitt serie. Titreringen ble konstatert for hver prøve i AU/ml. Gjennomsnittet for titreringene, standardavviket (SD) og variasjonskoeffisienten (CV %) for hver prøve er oppgitt i følgende tabell: Analyseintern nøyaktighet (gjentagelsesnøyaktighet) N=332 Negativ prøve prøve nr. 1 prøve nr. 2 prøve nr. 3 Middels positiv prøve Sterkt positivt prøve Gjennomsnitt 2,44 9,31 10,31 13,64 31,69 43,10 (AU/ml) SD 0,067 0,320 0,218 0,387 0,939 1,546 CV % 2,7 % 3,4 % 2,1 % 2,8 % 3,0 % 3,6 % Tverranalytisk nøyaktighet (reproduserbarhet): For å evaluere tverranalytisk reproduserbarhet, ble hver av seks prøver (én negativ og fem positive) testet i to eksemplarer i to serier på én dag i en periode på totalt 20 dager. Titreringen ble konstatert for hver positive prøve i AU/ml. Den negative prøven er uttrykt i form av et forholdstall. Gjennomsnittet for konsentrasjonene eller forholdstallene, standardavviket (SD) og variasjonskoeffisienten (CV %) for hver prøve er oppgitt i følgende tabell: Tverranalytisk nøyaktighet (reproduserbarhet) N=80 Gjennomsnitt (AU/ml) Negativ prøve prøve nr. 1 prøve nr. 2 prøve nr. 3 Middels positiv prøve Sterkt positivt prøve 1,88 3,60 6,99 12,34 32,49 51,65 SD 0,26 0,46 0,92 1,49 5,25 7,65 CV % 13,8 % 12,8 % 13,1 % 12,1 % 16,2 % 14,8 % B. Kryssreaksjoner Patologi Antall testede prøver Antall positive prøver Anti-Candida-antistoffer 54 2* Anti-ds-DNA-antistoffer 10 0 ANA-positiv 10 0 Myelom IgG 10 0 Toksoplasma OgG 10 0 Humane anti-musantistoffer 12 0 HIV 10 0 Revmatoid faktor 10 0 * De to seraene som testet positivt, ble bekreftet med et kommersielt sett for påvisning av anti-aspergillus IgGantistoffer. C. Linearitet Det linjeformede dynamikkområdet for Platelia Aspergillus IgG-doseringen ble fastslått til mellom 2 og 80 UA/ml ved hjelp av fortynningsstudier som ble utført på fem positive prøver. D. Kliniske studier Platelia Aspergillus IgG-settets ytelsesegenskaper ble evaluert på to steder på totalt 499 prøver fra

8 SENSIBILITET Sensibiliteten ble fastslått ved hjelp av 277 prøver fra to steder i Frankrike delt opp på følgende måte: 129 sera fra 64 som led av cystisk fibrose og sto i alvorlig fare for å få allergisk bronkopulmonal aspergillose (ABPA), ble testet på sted sera fra 43 med alvorlig, kronisk aspergillose ble testet på sted 2. Resultater på sted 1 Tabellen nedenfor oppsummerer resultatene som ble oppnådd på sted 1 blant en populasjon av som led av cystisk fibrose og fikk utført ABPA-diagnostisering på bakgrunn av kliniske opplysninger, med de oppnådde resultatene for total IgE, Aspergillus elektrosynerese, påvisning av Aspergillus-antistoffer og påvisning av anti-aspergillus IgGantistoffer med en kommersiell EIA-test som ikke var Platelia Aspergillus IgG. Pasientene ble delt opp i fire kategorier: fravær av ABPA, tidligere ABPA, mistanke om ABPA og bekreftet ABPA 9, 11. Fravær av ABPA ekskluderer imidlertid ikke en annen Aspergillus-patologi 12. Pasientens status med Aspergillus-elektrosynerese eller Platelia Aspergillus IgG ble betraktet som positiv når minst én av pasientens prøver testet positivt med den tilsvarende metoden. Ellers ble statusen betraktet som intermediær hvis minst én av pasientens prøver testet intermediært, og negativ hvis alle pasientens prøver testet negativt. Pasientkategorier 49 uten ABPA Elektrosynereseresultater Status Platelia TM Aspergillus IgG-resultater Pasientstatus ansett som negative) Antall Positive Intermediære Negative Negative 40 7 (1) 4 (2) 29 7/40 (17,5 %) [7,3-32,8 %] ansett som positive) 11/40 (27,5 %) [14,6-43,9 %] 8/9 9/9 Positive (88,9 %)* (100,0 %)* Negative 5 5 (3) 5/5 5/5 5 med 0 0 (100,0 %)* (100,0 %)* tidligere ABPA Positive Negative 2 2 (4) 2/2 2/2 4 med 0 0 (100,0 %)* (100,0 %)* mistanke om 2/2 2/2 ABPA Positive (100,0 %) (100,0 %) Negative 3 2 (5) 2/3 2/ med (66,7 %)* (66,7 %)* bekreftet ABPA Positive /3 (100,0 %)* 3/3 (100,0 %)* 1): 57 % (4/7) av de positive resultatene med Platelia Aspergillus IgG testet positivt med et annet kommersielt EIAsett for påvisning av anti-aspergillus IgG. (2): 100 % (4/4) av de intermediære resultatene med Platelia Aspergillus IgG testet negativt med et annet kommersielt EIA-sett for påvisning av anti-aspergillus IgG. (3): 100 % (5/5) av de positive resultatene med Platelia Aspergillus IgG testet positivt med et annet kommersielt EIAsett for påvisning av anti-aspergillus IgG. (4): 100 % (2/2) av de positive resultatene med Platelia Aspergillus IgG testet positivt med et annet kommersielt EIAsett for påvisning av anti-aspergillus IgG. (5): 100 % (2/2) av de positive resultatene med Platelia Aspergillus IgG testet positivt med et annet kommersielt EIAsett for påvisning av anti-aspergillus IgG. * : Konfidensintervallet på 95 % kunne ikke beregnes pga. utilstrekkelig prøveomfang. Resultater på sted 2 Tabellen nedenfor oppsummerer resultatene som ble oppnådd blant en prøvepopulasjon av som led av alvorlig kronisk aspergillose, som ble vervet på bakgrunn av kompatibel lungeavbildning, ekspektorasjonskulturer som var positive for Aspergillus og Aspergillus-positive serologiske tester ved hjelp av immunelektroforese (IEP). 8

9 Resultater iht. prøve IEP-resultater Platelia TM Aspergillus IgG-resultater Pasientkategorier Pasientstatus Antall Status Positive Intermediære Negative ansett som negative) 96,3% Positive % CI [90,8-99,0] 68.2% Alvorlig kronisk Intermediære % CI aspergillose [45,1-86,1] 35,3% Negative % CI [14,2-61,7] ansett som positive) 99,1% 95% CI [95,0-100] 86,4% 95% CI [65,1-97,1] 64,7% 95% CI [38,5-85,8] Resultater iht. pasient Pasientens status med Aspergillus-immunelektroforese eller Platelia Aspergillus IgG ble betraktet som positive når minst én av pasientens prøver testet positivt med den tilsvarende metoden. Ellers ble statusen betraktet som intermediær hvis minst én av pasientprøvene testet intermediært, og negativ hvis alle pasientprøvene testet negativt. Pasientkategorier Alvorlig kronisk aspergillose IEP-resultater Platelia TM Aspergillus IgG-resultater Pasientstatus Antall Status Positive Intermediære Negative ansett som negative) 95,0 % Positive [83,1-99,4] ansett som positive) 97,5% [86,8-99,00] Negative ,3 %* 66,7 %* * : Konfidensintervallet på 95 % kunne ikke beregnes pga. utilstrekkelig prøveomfang. SPESIFISITET Spesifisiteten ble fastslått ved hjelp av 222 prøver fra 222 som var innlagt på sykehus på sted 1 (200 prøver) og sted 2 (22 prøver) og ikke hadde symptomer på Aspergillus-infeksjon. Populasjon testet /sted Antall prøver Negative Intermediære Positive Sted Sted Totalt Spesifisitet betraktet som negative) 99,5 % [97,2-100,0 %] 100 % [84,6-100,0 %] 99,6 % 95 % [97,5-100,0 %] Spesifisitet betraktet som positive) 100 % [98,2-100,0 %] 100 % [84,6-100,0 %] 100 % [98,3-100,0 %] 16. KVALITETSKONTROLL AV PRODUSENTEN Alle produsentens reagenser fremstilles i samsvar med vårt kvalitetssikringssystem, fra mottak av råmaterialer til kommersialisering av det ferdige produktet. Hvert parti går gjennom kvalitetskontroller og blir først sendt ut på markedet når det tilfredsstiller forhåndsdefinerte godkjenningskriterier. Bio-Rad tar vare på alle rapporter med tilknytning til produksjon og kontroll av hvert enkelt parti. 9

10 17. LITTERATURFORTEGNELSE 1. Agarwal, R Allergic bronchopulmonary aspergillosis. Chest 135 (3): p Agarwal, R., Nath, A., Aggarwal, A. N., Gupta, D., Chakrabarti, A Aspergillus hypersensitivity and allergic bronchopulmonary aspergillosis in patients with acute severe asthma in a respiratory intensive care unit in North India. Mycoses Centeno-Lima, S., de Lacerda, J. M., do Carmo, J. A., Abecasis, M., Casimiro, C., Exposto, F Follow-up of anti-aspergillus IgG and IgA antibodies in bone marrow transplated patients with invasive aspergillosis. Journal of clinical laboratory analysis 16: p Denning, D. W Chronic forms of pulmonary aspergillosis. Clinical microbiology and infection 7 (Suppl 2): p Latzin, P., Hartl, D., Regamey, N., frey, U., Schoeni, M. H., Casaulta, C Comparison of serum markers for allergic bronchopulmonary aspergillosis in cystic fibrosis. Eur. Respiratory Journal 31: p Pagella, F., Matti, E., De Bernardi, F., Semino, L., Cavanna, C., Marone, P., Farina, C., Castelnuovo, P Paranasal sinus fungus ball: diagnosis and management. Mycoses 50: p Sarfati, J., Monod, M., Recco, P., Sulahian, A., Pinel, C., Candolfi, E., Fontaine, T., Debeaupuis, J.P., Tabouret, M., Latgé, J.P Recombinant antigens as diagnostic markers for aspergillosis. Diagnostic microbiology and infectious disease 55: p Schubert, M. S Allergic fungal sinusitis: pathophysiology, diagnosis and management. Medical Mycology p Shah, A Aspergillus-associated hypersensitivity respiratory disorders. Indian journal of Chest disease and allied sciences 50: p Shah, R., Vaidesswar, P., Pandit, S. P Pathlogy of pulmonary aspergillomas. Indian journal of pathology and microbiology 51 (3): p Thia, L. P., Balfour Lynn, I. M Diagnosing allergic bronchopulmonary aspergillosis in children with cystic fibrosis, Paediatric Respiratory Reviews 10: p Tillie-Leblond, I., Tonnel, A. B Allergic bronchopulmonary aspergillosis. Allergy 60: p Virnig, C., Bush, R. K Allergic bronchopulmonary aspergillosis: a US perspective. Current opinion in Pulmonary Medicine 13: p Bio-Rad 3, boulevard Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette France Tel.: +33 (0) Fax: +33 (0) /

PLATELIA ASPERGILLUS EIA 62796 96 TESTER

PLATELIA ASPERGILLUS EIA 62796 96 TESTER PLATELIA ASPERGILLUS EIA 62796 96 TESTER PLATELIA ASPERGILLUS EIA ER EN ENZYMIMMUNANALYSE BASERT PÅ SANDWICH- TEKNIKK I MIKROTITERPLATE FOR PÅVISNING AV ASPERGILLUS GALACTOMANNAN ANTIGEN I SERUM. 1 FORMÅL

Detaljer

Et hjelpemiddel til diagnostisering av tuberkuloseinfeksjoner PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro-diagnostikk

Et hjelpemiddel til diagnostisering av tuberkuloseinfeksjoner PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro-diagnostikk Et hjelpemiddel til diagnostisering av tuberkuloseinfeksjoner PAKNINGSVEDLEGG Brukes til in vitro-diagnostikk Dette pakningsvedlegget omfatter bruk av: T-SPOT.TB 8 (8-brønners strip-plate til flergangsbruk.

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Biologisk kjemi Vårsemesteret, 2012. Åpen Forfatter: Mette Figenschou (signatur forfatter) Fagansvarlig: Grete Jonsson

Detaljer

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning.

System til måling av blodsukker. Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok. Bruksanvisning. System til måling av blodsukker Brukerhåndbok 1 Brukerhåndbok Takk for at du valgte OneTouch! OneTouch Verio Pro-systemet til måling av blodsukker

Detaljer

NA Dok. nr. 48a Klinisk kjemi

NA Dok. nr. 48a Klinisk kjemi Side: 1 av 33 Norsk akkreditering NA Dok. nr. 48a: Klinisk kjemi Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: ICL Versjon: 1.00 Gjelder fra: 01.01.2004 Sidenr: 1 av 33 NA Dok. nr. 48a

Detaljer

Bare for. fremstilling før

Bare for. fremstilling før Bare for bruk med Sofia Analyzer BRUKSOMRÅDE Sofia Strep A Fia benytter immunfluorescensteknologi for å påvise antigener fra gruppe A streptokokker fra halsprøver på pasienter som viser symptomer. Alle

Detaljer

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk håndbok Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsiktig - håndter kassettene med forsiktighet, forseglede kanter kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In Vitro diagnostisk medisinsk

Detaljer

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall.

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Kapittel 6 Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha kunnskap om: Fysisk og psykisk og psykososialt arbeidsmiljø Yrkesskader

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD (SDS)

SIKKERHETSDATABLAD (SDS) SIKKERHETSDATABLAD (SDS) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV PRODUKT (BLANDING) OG LEVERANDØR Produktnavn: Produktnummer: Tiltenkt bruk: BioPlex 2200 25-OH Vitamin D Reagent Pack 665-3750 (200 tester) BioPlex

Detaljer

betydelig kortere tid

betydelig kortere tid BARE FOR BRUK MED SOFIA CLIA kompleksitet: Frafalt Kun til in vitro bruk; R x Only For å kunne utføre denne testen i en CLIA godkjent (CLIA waived) innstilling, er det påkrevd med et sertifikat om ansvarsfraskrivelse

Detaljer

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

User manual SC1992 SC1991

User manual SC1992 SC1991 User manual SC1992 SC1991 5 SC1992, SC1991 NORSK 63 NORSK 63 Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER Utarbeidet av en arbeidsgruppe på oppdrag av Fylkeslegen i Akershus: Anne Cathrine Berg Petter Elsrtrøm Tore Hoel Redigert aug. 2004 for MNR kommunene

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

UNO-FLUSH TM ENDOSCOPE CHANNEL CLEANSER

UNO-FLUSH TM ENDOSCOPE CHANNEL CLEANSER UNO-FLUSH TM ENDOSCOPE CHANNEL CLEANSER Medical Innovations har utviklet dette heftet for å informere endoskopi avdelinger i innføring av Uno-Flush. Innhold: 1 2 3 4 5 6 7 Hva er Uno-flush? Hvordan virker

Detaljer

Systemhåndbok Endoskopi. SYSTEMRELATERT bruksanvisning

Systemhåndbok Endoskopi. SYSTEMRELATERT bruksanvisning Systemhåndbok Endoskopi SYSTEMRELATERT bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1 Innledning...5 1.1 Mulig risiko og signalord... 6 1.2 Symboler...7 2 Bruk av endoskopisk utstyr... 9 2.2 Kontroll før hver bruk...

Detaljer

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge

Veileder for transfusjonstjenesten i Norge IS-1414 Veileder for transfusjonstjenesten i Norge 6. utgave 2009 Heftets tittel: Veileder for transfusjonstjenesten i Norge 6. utgave 2009 Utgitt: 02/2009 Bestillingsnummer: IS-1414 Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

TEMA Hygiene og vedlikehold

TEMA Hygiene og vedlikehold TEMA Hygiene og vedlikehold 3 2012 Endringer i ledelsen i Opus side 3 Desinfeksjon rengjøring - sterilisering side 12 Velkommen til Nordental side 29 Kundemagasin fra Norsk Dental Depot NDD - en del av

Detaljer

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Rapport nr. 5.23 BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Trondheim, august 23 Ann Kristin Sjaastad 1 Kristin Svendsen 1 Hanne

Detaljer

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

Forord til mal for IK-MAT

Forord til mal for IK-MAT INTERNKONTROLL MAT Side 1 av 48 Forord til mal for IK-MAT 1. utgave av mal for IK-mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo ble utarbeidet i 2001 som en del av prosjektet institusjonshygiene. IK-mat

Detaljer

Oppklaring av yngeldødelighet

Oppklaring av yngeldødelighet Rapport 3 2013 Veterinærinstituttets rapportserie Norwegian Veterinary Institute Report Series Oppklaring av yngeldødelighet Anne-Gerd Gjevre Anne Berit Olsen Hege Hellberg Hanne Katrine Nilsen Hanne Ringkjøb

Detaljer

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014)

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014) Forord En kvalitetssikret tekstilbehandling i vaskerier baseres på standardiserte aksepterte teknikker for dekontaminering, tekstilhåndtering, lagring og transport, og spiller en viktig rolle for det infeksjonsforebyggende

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Infeksjonskontrollprogram Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Utarbeidet av: Smittevernenheten, SSHF Revidert: September 2006 2 Forord Det foreliggende infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER

FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK FØRSTE VASKESYKLUS FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AV VASKEMASKINEN BARN OG SIKKERHET VASKEMIDLER OG TILLEGGSMIDLER TØMME UT

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN

VELKOMMEN TIL BLODBANKEN VELKOMMEN TIL BLODBANKEN Utarbeidet av Norges Røde Kors Blodprogram med faglig støtte fra Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet Utarbeidet av

Detaljer

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma

P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING. Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma P.N.:6530-681EB Rev. A 680 SERIES BRUKERVEILEDNING Denali Edison McKinley Peyton Ramona Tacoma Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad i 680-Serien!

Detaljer