1- TILTENKT BRUK Platelia Aspergillus IgG er en indirekte mikroplate immunenzymatisk teknikk for å påvise IgG anti-aspergillusantistoffer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1- TILTENKT BRUK Platelia Aspergillus IgG er en indirekte mikroplate immunenzymatisk teknikk for å påvise IgG anti-aspergillusantistoffer"

Transkript

1 PLATELIA Aspergillus IgG TESTER PÅVISNING AV IgG ANTI-ASPERGILLUS-ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED HJELP AV EN IMMUNENZYMATISK METODE 1- TILTENKT BRUK Platelia Aspergillus IgG er en indirekte mikroplate immunenzymatisk teknikk for å påvise IgG anti-aspergillusantistoffer i humant serum eller plasma. 2- INDIKASJONER FOR BRUK Platelia Aspergillus IgG er en analyse som når den tolkes på bakgrunn av pasientens kliniske og terapeutiske sammenheng, og når den utføres sammen med andre diagnoseteknikker som f.eks. radiologiske, cytologiske, immunologiske og mykologiske undersøkelser, kan brukes som et hjelpemiddel for diagnostisering av Aspergilluspatologier. 3- KLINISK INTERESSE Det kan finnes forskjellige Aspergillus-patologier hos immunkompetente, og det er derfor ofte vanskelig å stille en diagnose. Muggsensibilisering kan gradvis føre til allergiske utslag som f.eks. astma, allergisk bronkopulmonal aspergillose (ABPA), som er den mest hissige kliniske formen 4, 8. Pasienter som er rammet av mucoviscidose (cystisk fibrose) står i fare for å utvikle ABPA og blir jevnlig undersøkt med tanke på denne diagnosen 1, 2. Hos som har vært utsatt for omfattende innånding av sporer, kan man finne allergisk alveolitt, der de mest kjente formene er fugleholderlunge og bondelunge. Aspergillom er den mest typiske ikke-allergeniske, kroniske patologien som oppstår som følge av at soppmycel koloniserer et eksisterende lungehulrom (tuberkulose, emfysem, sarkoidose, lungekreft) og danner en Aspergillusball 4, 6, 10. Sammenlignet med andre ikke-allergeniske patologier, er kronisk nekrotisk aspergillose en spesielt alvorlig, progressiv dødelig form. I disse forskjellige kliniske formene er diagnostisering av aspergillose ofte vanskelig, enten det dreier seg om allergiske eller ikke-allergiske varianter. Dette skyldes at de kliniske tegnene kan tyde på andre mykose-, bakterie-, virus- eller til og med kreftlidelser. Radiologiske undersøkelser, som er typiske for aspergillom, er åpenbart mindre vanlig for andre former av aspergillose der kliniske og radiologiske undersøkelser bare er et ledd i en diagnostisk foranstaltning. Biologiske grenser og ikke minst serologiske tester er absolutt nødvendige for å støtte denne diagnosen 5. Følgelig kan serologisk overvåkning være relevant for en alvorlig, men ofte klinisk passiv infeksjon hos aspergillomrisiko. Å stille visse ABPA-diagnoser avhenger av fem kriterier, inklusive serologisk påvisning av anti-aspergillus-antistoffet 13. Platelia Aspergillus IgG, som er en analyse som brukes til å påvise klasse G-immugloboliner rettet mot et rekombinant, renset antigen av Aspergillus, er et verktøy som bidrar til å stille en diagnose når det gjelder disse kroniske formene av aspergillose som finnes hos immunkompetente 3. Forekomster av anti-aspergillus-antistoffer har dessuten nylig blitt beskrevet hos onko-hematologiske før det iverksettes en immunsuppressiv behandling før beinmargstransplantasjon. Disse studiene foreslår påvisning av en Aspergillus-kolonisering når pasienten blir lagt inn på sykehus, eller i utjevningen før transplantasjon hos de pasientene som vil komme i faresonen for å få invasiv aspergillose etter at immunsuppressiv behandling er satt i gang. 4- PRINSIPPET VED PROSEDYREN PlateliaTM Aspergillus IgG er en tofaset, indirekte mikroplate immunenzymatisk teknikk for å påvise IgG anti-aspergillusantistoffer i humant serum eller plasma. Prøver av fortynnet serum eller plasma tilsettes brønnene i mikroplaten sensibilisert med renset rekombinant Aspergillus-antistoff 7. Etter inkubasjon ved 37 C, vaskes remsene for å fjerne løst materiale. Konjugatet (ikke-humant IgG monoklont antistoff fra mus merket med peroksidase) tilsettes hver brønn på mikroplaten og inkuberes ved 37 C. Hvis det er IgG anti-aspergillus i den humane prøven, dannes det et kompleks: Ag Aspergillus - humant IgG anti- Aspergillus - anti-humant IgG Ab/peroksidase fra mus. Remsene vaskes for å fjerne løst materiale. Tilsetting av kromogen som inneholder peroksidasesubstrat og inkubasjon ved romtemperatur benyttes for å avsløre eventuelle komplekser som har blitt dannet. Den enzymatiske reaksjonen stanses ved å tilsette 1N svovelsyre. Et spektrofotometer satt til 450/620 nm brukes til å måle den optiske tettheten. 1

2 5- REAGENSER Reagenser leveres i en tilstrekkelig mengde til å utføre 96 påvisninger eller maksimalt ni testkjøringer. Informasjon om reagensenes oppbevaringsforhold og utløpsdato finnes på esken. Sørg for at alle reagenser holder romtemperatur ( C) ved bruk. Sørg straks for å sette reagensene tilbake til oppbevaring ved +2-8 C etter bruk. Ubrukte remser legges i originalposen, som forsegles godt. Desikkanten må ikke fjernes. R1 R2 Merking Reagenstype Utforming Microplate Concentrated Washing Solution (20x) R3 Calibrator 0 R4a Calibrator 10 R4b Calibrator 20 R4c Calibrator 40 R4d Calibrator 80 R6 R7a R7b R9 R10 Conjugate Sample Diluent 1 Sample Diluent 2 Chromogen TMB Stopping Solution Mikroplate: - 96 brønner (12 remser som hver inneholder 8 brønner) sensibilisert med det rensede rekombinante Aspergillus-antistoffet. Konsentrert vaskeløsning (20x): - TRIS-NaCl-buffer (ph 7,4) - 2 % Tween 20 Kalibrator 0 AU/ml (klar til bruk): - Tris-NaCl-buffer som ikke inneholder IgG anti- Aspergillus Kalibrator 10 AU/ml (klar til bruk): - Humant serum som inneholder anti-aspergillusantistoffer Kalibrator 20 AU/ml (klar til bruk): - Humant serum som inneholder anti-aspergillusantistoffer Kalibrator 40 AU/ml (klar til bruk): - Humant serum som inneholder anti-aspergillusantistoffer Kalibrator 80 AU/ml (klar til bruk): - Humant serum som inneholder anti-aspergillusantistoffer Konjugat (klar til bruk) - Ikke-humant IgG monoklont antistoff fra mus merket med peroksidase - Fenolrød Prøvefortynningsmiddel 1 (klart til bruk): - Tris-NaCl-buffer - 0,1 % Tween 20 - Fenolrød Prøvefortynningsmiddel 2 (klart til bruk): - Tris-NaCl-buffer - 0,1 % Tween 20 - Bromkresollilla TMB-kromogenløsning (klar til bruk) - 3,3,5,5 -tetrametylbenzidinløsning (< 0,1 %), H 2 O 2 (< 1,0 %) 1 1 x 70 ml 1 x 2,5 ml 1 x 2,5 ml 1 x 2,5 ml 1 x 2,5 ml 1 x 2,5 ml 1 x 26 ml 1 x 28 ml 1 x 26 ml 1 x 28 ml Stoppeløsning (klar til bruk): 1 x 28 ml - 1N svovelsyreløsning Klebefilm 4 6- HELSE- OG SIKKERHETSANVISNINGER 1 Kun til in vitro-diagnostisk bruk. 2. Kun til profesjonell bruk. 3. Bruk av denne analysen til prøver av annet enn humant serum eller plasma er ikke tilrådelig. 4. Kalibrator R4a, R4b, R4c og R4d er fremstilt av humant serum som testet negativt for anti-hiv-1-, anti-hiv-2-, anti- HCV-antistoffer samt med HBs-antistoffer med CE-merkede tester. Alle reagenser skal imidlertid behandles som om de er smittefarlige. Alle tester skal utføres i samsvar med OSHA-standarden med hensyn til patogene agenser som overføres hematogent, biosikkerhetsnivå 2 eller i samsvar med annen egnet biosikkerhetspraksis. 2

3 5. Bruk verneutstyr som laboratoriefrakk, øye- og ansiktsvern samt engangshansker (hansker i syntetisk materiale uten lateks anbefales), og håndter reagensene i settet og pasientprøvene i henhold til god laboratoriepraksis (GLP). Vask hendene grundig etter at analysen er gjennomført. 6. Må ikke pipetteres oralt. 7. Ikke røyk, drikk eller spis på steder der prøver eller reagenser håndteres. 8. Unngå å søle prøver eller løsninger. 9. Overflater som er tilsølt med forurenset væske som ikke innholder syre, rengjøres grundig med et effektivt desinfeksjonsmiddel. Desinfeksjonsmidler som kan brukes er (men ikke begrenset til) en løsning av natriumhypokloritt og vann fortynnet til 10 % (0,5 % løsning av natriumhypokloritt), 70 % etanol eller 0,5 % Wescodyne Plus. Materialet som brukes til rengjøring, kastes i en egen beholder for forurenset avfall. ADVARSEL: Tilsett aldri løsninger som inneholder en kombinasjon av natriumkloritt og vann i dampsteriliseringsapparatet. 10. Hvis den forurensende væsken er en syre, skal tilsølte overflater vaskes eller nøytraliseres med natriumbikarbonat og området skylles og tørkes. Inneholder den forurensende væsken materiale som utgjør en mikrobiologisk fare, skal området vaskes med et kjemisk desinfeksjonsmiddel. 11. Fjern alle prøver og reagenser som brukes til analysen som om de skulle være smittefarlige. Farlige kjemikalier og biologisk avfall fjernes i overensstemmelse med gjeldende forskrifter. 12. ADVARSEL: Mulige kjemiske farer som noen komponenter i settet utgjør, står oppgitt nedenfor (se kapittel 5 REAGENSER) Xi-irriterende Noen reagenser inneholder ProClinTM 300 < 1,5 %: R43: Kan gi allergi ved hudkontakt. S : Unngå innånding av damp/sprøytetåke. Unngå hudkontakt. Bruk egnede vernehansker. Dette materialet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall. 13. Sikkerhetsdatabladet for dette materialet er tilgjengelig på forespørsel. 7- FORHOLDSREGLER FOR BRUKERE 1. HVIS DE FROSNE PRØVENE OPPBEVARES UNDER FORHOLD SOM ER UKJENT FOR OSS, KAN DE GI FALSKE POSITIVE RESULTATER SOM FØLGE AV SOPP- OG/ELLER BAKTERIEFORURENSNING. 2. Ikke bruk settet eller reagenser i settet etter utløpsdatoen. 3. Ikke bland eller kombiner reagenser fra esker med forskjellige batchnummer under samme serie. MERK Du kan bruke andre batcher av vaskeløsningen (R2, identifisert* i grønt som 20x), av kromogen (R9, identifisert* i turkis som TMB) og av stoppeløsning (R10, identifisert* i rødt som 1N) enn de som følger med esken så fremt det benyttes reagenser som er nøyaktig likeverdig med en og samme batch under samme serie. MERK: Vaskeløsningen (R2, identifisert* i grønt som 20x) kan ikke blandes med vaskeløsningen (R2, identifisert* i blått som 10x) som følger med i Bio-Rads reagenssett. * på ampulleetiketten 4. Vent i 30 minutter før dispensering til reagensene holder romtemperatur (+18 to +30 C). 5. Bruk fortrinnsvis engangsutstyr. Hvis ikke det er mulig, skal det brukes glassbeholdere som er vasket og skylt grundig med destillert vann. 6. Kontroller at pipettene er nøyaktige og at instrumentene som benyttes, fungerer som de skal. 7. Rekondisjoner reagens R2 forsiktig. Pass på å unngå forurensning. 8. Den enzymatiske reaksjonen er meget sensitiv overfor metall og metallioner. Pass derfor på at ingen metallgjenstander kommer i kontakt med de forskjellige løsningene som inneholder konjugatet eller substratløsningen. 9. Ved pipettering av kalibratorer og prøver skal det benyttes en ny pipettspiss for hver brønn for å unngå forurensning. 10. For å sikre at brønnene er tilstrekkelig rene, skal anbefalt antall vaskesykluser gjennomføres. Pass på at alle brønnene fylles helt opp og deretter tømmes helt. Vaskingen skal utføres ved hjelp av en mikroplatevasker. 11. Ikke la mikroplaten tørke ut mellom endt vaskesyklus og tilsetting av reagenser. 12. Ikke bruk samme flaske til konjugatet og utviklingsløsningen. 13. Unngå å eksponere kromogenløsningen eller avsløringsløsningen for sterkt lys under oppbevaring eller inkubasjon. Ikke la løsninger som inneholder kromogen, komme i kontakt med oksidasjonsmidler. 14. Kromogenet (R9) skal være fargeløst. Hvis det blir blålig, tyder det på at reagensen er ubrukelig og må erstattes. 15. Unngå at stoppeløsningen kommer i kontakt med oksidasjonsmidler, metall eller metallioner. 16. Ikke tøm overskytende, ufordelt konjugat tilbake i originalampullen. 3

4 8- KLARGJØRING OG OPPBEVARING AV REAGENSER Mikroplate (R1) Hver ramme bestående av 12 remser er pakket i en pose. Klipp opp posen med saks like nedenfor skjøten. Åpne posen og ta ut rammen. Legg rammen med de ubrukte remsene tilbake i originalposen. Lukk posen godt og legg den på et sted som holder +2-8 C. Etter at den vakuumpakkede posen har blitt åpnet, er remser som oppbevares ved +2-8 C i den godt forseglede originalposen, stabile i åtte uker. Kontroller at dessikanten fremdeles ligger i posen. Vaskeløsning (R2) Klargjør vaskeløsningen ved å fortynne den konsentrerte løsningen 20 ganger med destillert vann: 50 ml R2 i 950 ml destillert vann. (Lag 650 ml destillert vaskeløsning til en hel plate med 12 remser eksklusive vaskerens dødvolum.) Etter fortynning kan vaskeløsningen oppbevares i 14 dager ved C. Etter at den konsentrerte vaskeløsningen som oppbevares ved C er åpnet, er den stabil til utløpsdatoen på etiketten forutsatt at den ikke blir forurenset. Kalibrator 0 (R3), kalibrator 10 (R4a), kalibrator 20 (R4b), kalibrator 40 (R4c), kalibrator 80 (R4d): Kalibratorene er klare til bruk. Etter åpning er reagensene stabile i åtte uker hvis de oppbevares ved +2-8 C og ikke blir forurenset. Konjugat (R6), prøvefortynningsmiddel 1 (R7a), prøvefortynningsmiddel 2 (R7b), TMB-kromogenløsning (R9): Disse reagensene er klare til bruk. Etter åpning er reagensene stabile i åtte uker hvis de oppbevares ved +2-8 C og ikke blir forurenset. Stoppeløsning (R10): Denne reagensen er klar til bruk. Etter at denne reagensen, som oppbevares ved +2-8 C, er åpnet, er den stabil til utløpsdatoen på etiketten forutsatt at den ikke blir forurenset. 9- PRØVER 1. Testene utføres på serum- eller plasmaprøver tatt på EDTA-heparin eller citratholdig antikoagulasjonsmiddel. 2. Overhold følgende retningslinjer for prøvetaking, behandling og oppbevaring av blodprøvene: Ta en blodprøve i henhold til vanlig fremgangsmåte. La serumet klumpe seg helt før sentrifugering. Hold rørene lukket. Etter sentrifugering skilles serumet eller plasmaet ut og oppbevares i et lukket rør. Prøver oppbevares ved +2-8 C hvis analysen utføres innen fire dager. Hvis ikke analysen utføres innen fire dager, skal prøvene fryses ned ved -20 C (eller -80 C). Prøvene bør ikke fryses/tines mer enn fem ganger. Etter tining homogeniseres (virvles) prøvene forsiktig før analysen utføres. 3. Resultatene blir ikke påvirket av prøver som inneholder 90 g/l albumin eller 100 mg/l ukonjugert bilirubin, lipemiske prøver som inneholder tilsvarende 36 g/l triolein (triglyserid) eller hemolyserte prøver som inneholder 10 g/l hemoglobin. 4. Prøvene må ikke varmes opp. 10- FREMGANGSMÅTE Utstyr som følger med Se kapitlet REAGENSER Utstyr som er påkrevd, men ikke følger med 1. Sterilt destillert eller demineralisert vann til å fortynne den konsentrerte vaskeløsningen. 2. Absorberende papir. 3. Engangshansker. 4. Vernebriller. 5. Natriumhypokloritt og natriumbikarbonat. 6. Pipetter eller multipipetter, enten automatiske eller halvautomatiske, justerbare eller faste, som kan måle og tildele 10 til 1000 μl, 1 ml, 2 ml og 10 ml. 7. Målereagensrør på 25 ml, 50 ml, 100 ml og 1000 ml. 8. Engangsrør. 9. Beholder for forurenset avfall. 10. Virvelagitator. 11. Mikroplateinkubator som kan stilles på 37 C ± 1 C (*). 12. Halvautomatisk eller automatisk mikroplatevasker (*). 13. Mikroplateleser utstyrt med filtre på 450 og 620 nm (*). (*) Be oss om nærmere opplysninger om innretninger som er godkjent av vår tekniske avdeling. 4

5 EIA-prosedyre Følg standardprotekollen. Følg god laboratoriepraksis: - Vent i minst 30 minutter før reagensene brukes, slik at de oppnår romtemperatur (18-30 C). - Bruk alle kalibratorene hver gang dosen brukes til å stadfeste analysen. Fremgangsmåte: 1. Planlegg fordelingen og identifiseringen av kalibratorene og pasientprøvene nøye. 2. Forhåndsfortynn prøvene som skal testes på forhånd: til 1/20, dvs. 10 μl serum eller plasma μl prøvefortynningsmiddel 1 (R7a). Når prøveresultatene forhåndsfortynnes, får de rød farge. 3. Ta rammen og remsene (R1) ut av den beskyttende emballasjen. Legg de ubrukte remsene tilbake i emballasjen og forsegl den. 4. Fordel 190 μl prøvefortynningsmiddel 2 (R7b) i brønnene som skal inneholde testprøvene, og tilsett 10 μl forhåndsfortynnede prøver som er fortynnet 1/20. Bland forsiktig ved suging og gjenta to eller tre ganger. NB: På dette stadiet i prosedyren er det mulig å kontrollere fordelingen fordi brønnene som inneholder prøver, vil bli grå i fargen etter tilsetting av 10 μl forhåndsfortynnede prøver. Et beger som ikke inneholder en prøve, er blåfiolett i fargen. 5. Fordel 200 μl per brønn av de ferdigpreparerte kalibratorene i henhold til følgende plan: - A1: Kalibrator 0 (R3) - B1: Kalibrator 10 AU/ml (R4a) - C1: Kalibrator 20 AU/ml (R4b) - D1: Kalibrator 40 AU/ml (R4c) - E1: Kalibrator 80 AU/ml (R4d) A R3 S4 S12 B R4a S5 C R4b S6 D R4c S7 E R4d S8 F S1 S9 G S2 S10 H S3 S11 6. Dekk til mikroplaten med klebefilm og klem den ned over hele overflaten slik at det blir helt tett. 7. Inkuber mikroplaten i en tørr mikroplateinkubator umiddelbart i 60 ± 5 minutter ved 37 C (± 1 C). 8. Klargjør den fortynnede vaskeløsningen (se kapittel 8). 9. Fjern klebefilmen. Sug ut innholdet i hver brønn og tøm det i en beholder (som inneholder natriumhypokloritt) for forurenset avfall. 10. Vask mikroplaten fire ganger med en mikroplatevasker (med 800 μl fortynnet vaskeløsning). Ved siste vask vendes mikroplaten opp ned. Dunk lett på den over absorberende papir for å fjerne resterende væske. 11. Homogeniser innholdet i ampulle R6 ved å vende den opp ned før bruk. Ved bruk av en flerkanalspipett skal det bare tas opp det volumet som er nødvendig for å utføre serien: 3,5 ml for to remser på åtte beger. 12. Fordel 200 μl R6 konjugat i hver brønn. 13. Dekk til mikroplaten med klebefilm og klem den ned over hele overflaten slik at det blir helt tett. 14. Inkuber mikroplaten i en tørr mikroplateinkubator i 60 ± 5 minutter ved 37 C (± 1 C). 15. Fjern klebefilmen. Sug ut innholdet i hver brønn og tøm det i en beholder (som inneholder natriumhypokloritt) for forurenset avfall. 16. Vask mikroplaten fire ganger med en mikroplatevasker (med 800 μl fortynnet vaskeløsning). Ved siste vask vendes mikroplaten opp ned. Dunk lett på den over absorberende papir for å fjerne resterende væske. 17. Unngå sterkt lys og fordel raskt 200 μl TMB-kromogenløsningen (R9) i hver brønn. 18. Inkuber mikroplaten ved romtemperatur ( C) i mørke omgivelser i 30 ± 5 minutter. Ikke bruk klebefilm under dette inkubasjonsstadiet. 19. Tilsett 100 μl stoppeløsning (R10) i hver brønn i samme rekkefølge og rytme som for tilsetting av substratløsningen. Bland godt. 20. Tørk forsiktig av bunnen på hver mikroplate. 21. Les av den optiske tettheten for hver brønn ved 450 nm (referansefilter ved 620 nm) innen 30 minutter etter tilsetting av stoppeløsningen (remsene skal alltid oppbevares beskyttet mot direkte sollys før avlesning). 22. Kontroller overensstemmelsen mellom leserutskriften og mikroplatens fordelingsplan før resultatene skrives ut. 11- KVALITETSKONTROLL (GYLDIGHETSKRITERIER) Bruk kalibratorene på hver mikroplate hver gang testen utføres. Følgende kriterier må etterkommes for at analysen skal være godkjent: 5

6 Verdi for optisk tetthet (OD): OD R4a > 0,200 Forholdstall: OD R4a / OD R3 > 3,00 OD R4b / OD R4a > 1,20 OD R4c / OD R4b > 1,20 OD R4d / OD R4c > 1, TOLKNING AV RESULTATER Opptegning av kalibreringskurven Kalibreringskurven angis ved hjelp av de fem områdepunktene (kalibratorene) 0, 10, 20, 40 og 80 AU/ml. Tegn opp kalibreringskurven [OD = funksjon (AU/ml)] ved å registrere OD for kalibrator R3, R4a, R4b, R4c og R4d på den vertikale aksen (Y-aksen) og deretter registrere deres respektive konsentrasjoner i AU/ml på horisontalaksen (Xaksen). Velg en punkt-til-punkt-bane som forbinder de forskjellige områdepunktene. Konstatering av konsentrasjonen av IgG anti-aspergillus-antistoffer (AU/ml) i de testede prøvene Kurvediagrammet i avsnitt 12 kan brukes til å konstatere konsentrasjonen av IgG anti-aspergillus-antistoffer i hver testet prøve uttrykt i AU/ml. Tolkning av resultater Prøver med en konsentrasjon på under 5 AU/ml (C < 5) betraktes som "negative" for forekomst av IgG anti- Aspergillus-antistoff. Prøver med en konsentrasjon på mellom 5 og 10 AU/ml (5 C < 10) betraktes som "intermediære" for forekomst av IgG anti-aspergillus-antistoff. Prøver med en konsentrasjon på over eller lik 10 AU/ml (C 10) betraktes som "positive" for forekomst av IgG anti-aspergillus-antistoff. Områdepunkter som brukes til å tegne opp kalibreringskurven, kan ikke brukes til å oppnå en nøyaktig titrering av konsentrasjoner på over 80 AU/ml. Hvis du ønsker å konstatere sterkt positive prøvers titrering mer nøyaktig, kan du begynne analysen på nytt og utføre en ekstra forhåndsfortynning av prøven ved å fortynne R7a: - For en prøve med titrering > 80 AU/ml og OD < 3000: forhåndsfortynn først 1/5 av prøven i R7a. - For prøver med titrering > 80 AU/ml og OD 3000: forhåndsfortynn først 1/60 av prøven i R7a. Etter denne innledende forhåndsfortynningen, følges prosedyren i kapittel 10 (forhåndsfortynning til 1/20 i R7a og deretter fortynning til 1/20 i R7b). Den sterkt positive prøvens titrering beregnes ved å gange den oppnådde titreringen med faktoren for den første forhåndsfortynningen (dvs.: 5 eller 60 i samsvar med utført forhåndsfortynning). Et intermediært resultat kan bekreftes ved hjelp av en ny prøve som tas av pasienten innen 2-3 uker etter den første prøven som ga en intermediær titrering. Under serologisk overvåkning av pasienten anbefaler vi at alle pasientens prøver i samme serie testes for å avsløre betydelige variasjoner i IgG anti-aspergillus-antistoffers titrering. 13- BEGRENSNINGER VED PROSEDYREN 1. Et negativt resultat kan ikke utelukke en aspergillosediagnose. En aspergillosediagnose kan kun stilles etter en gjennomgang av de kliniske, terapeutisk, radiologiske, cytologiske, direkte mykologiske og serologiske resultatene, nødvendigvis ved å tolke hvert element grundig hver for seg. 2. Hvis det ved mistanke om aspergillose tas en prøve av en immunkompetent person tidlig under Aspergillusinfeksjonen, kan prøven vise et negativt resultat for påvisning av IgG anti-aspergillus. Det anbefales derfor å utføre en ny analyse av en prøve som er tatt to eller tre uker senere. 3. Prosedyren og tolkningen av resultatene beskrevet for Platelia Aspergillus IgG-analysen må overvåkes når prøver blir testet for forekomst av IgG anti-aspergillus-antistoffer. Vi anbefaler at brukeren leser pakningsvedlegget som følger med settet nøye før analysen gjennomføres. Det er spesielt viktig å følge protokollen for pipettering av prøver og reagenser, vasking av mikroplaten og tidsberegning av inkubasjonsstadiene. 4. Hvis ikke prøvene og reagensene tilsettes som angitt i pakningsvedlegget, kan man få et falskt negativt resultat. Ved prosedyrefeil må en ny prøve fra den samme pasienten testes. 5. Forurensning av brønner som inneholder negative pasientprøver fra brønner som inneholder positive pasientprøver eller pasientprøver, kan oppstå hvis innholdet i en brønn flyter over i en annen brønn pga. klossete håndtering av mikroplaten eller dårlig pipetteringsteknikk under tilsetting av reagenser. 6. Platelia Aspergillus IgGs ytelsesresultater er ikke evaluert ved bruk av serum- eller plasmaprøver fra nyfødte spedbarn eller pediatriske. 7. Platelia Aspergillus IgGs ytelse er ikke fastslått for manuell avlesning og/eller fastsetting av resultatene. 6

7 14-FORVENTEDE VERDIER Den alminnelige forekomsten av anti-aspergillus IgG målt ved hjelp av Platelia Aspergillus IgG-testen ble evaluert ved hjelp av 129 prøver fra 64 franske som led av cystisk fibrose og sto i fare for å få en Aspergillus-infeksjon. Av de 129 prøvene var 53 positive og 12 intermediære, noe som ga en alminnelig forekomst på 53/129 = 41,1 % [: 32,5-50,1 %] ved betraktning av de intermediære resultatene som negative og 65/129 = 50,4 % [: 41,4-59,3 %] ved betraktning av de intermediære resultatene som positive. Når det gjelder pasientene, hadde 29 av 64 minst én positiv prøve, og fem hadde minst én intermediær prøve og ingen positive, noe som ga en alminnelig forekomst på 29/64 = 45,3 % [: 32,8-58,3 %] ved betraktning av de intermediære resultatene som negative og 34/64 = 53,1 % [: 40,2-65,7 %] ved betraktning av de intermediære resultatene som positive. 15- YTELSESKARAKTERISTIKKER A. Sammenlignbarhetsstudier Analyseintern nøyaktighet (gjentagelsesnøyaktighet): For å evaluere den analyseinterne gjentagelsesnøyaktigheten, ble én negativ og fem positive prøver testet 32 ganger for en gitt serie. Titreringen ble konstatert for hver prøve i AU/ml. Gjennomsnittet for titreringene, standardavviket (SD) og variasjonskoeffisienten (CV %) for hver prøve er oppgitt i følgende tabell: Analyseintern nøyaktighet (gjentagelsesnøyaktighet) N=332 Negativ prøve prøve nr. 1 prøve nr. 2 prøve nr. 3 Middels positiv prøve Sterkt positivt prøve Gjennomsnitt 2,44 9,31 10,31 13,64 31,69 43,10 (AU/ml) SD 0,067 0,320 0,218 0,387 0,939 1,546 CV % 2,7 % 3,4 % 2,1 % 2,8 % 3,0 % 3,6 % Tverranalytisk nøyaktighet (reproduserbarhet): For å evaluere tverranalytisk reproduserbarhet, ble hver av seks prøver (én negativ og fem positive) testet i to eksemplarer i to serier på én dag i en periode på totalt 20 dager. Titreringen ble konstatert for hver positive prøve i AU/ml. Den negative prøven er uttrykt i form av et forholdstall. Gjennomsnittet for konsentrasjonene eller forholdstallene, standardavviket (SD) og variasjonskoeffisienten (CV %) for hver prøve er oppgitt i følgende tabell: Tverranalytisk nøyaktighet (reproduserbarhet) N=80 Gjennomsnitt (AU/ml) Negativ prøve prøve nr. 1 prøve nr. 2 prøve nr. 3 Middels positiv prøve Sterkt positivt prøve 1,88 3,60 6,99 12,34 32,49 51,65 SD 0,26 0,46 0,92 1,49 5,25 7,65 CV % 13,8 % 12,8 % 13,1 % 12,1 % 16,2 % 14,8 % B. Kryssreaksjoner Patologi Antall testede prøver Antall positive prøver Anti-Candida-antistoffer 54 2* Anti-ds-DNA-antistoffer 10 0 ANA-positiv 10 0 Myelom IgG 10 0 Toksoplasma OgG 10 0 Humane anti-musantistoffer 12 0 HIV 10 0 Revmatoid faktor 10 0 * De to seraene som testet positivt, ble bekreftet med et kommersielt sett for påvisning av anti-aspergillus IgGantistoffer. C. Linearitet Det linjeformede dynamikkområdet for Platelia Aspergillus IgG-doseringen ble fastslått til mellom 2 og 80 UA/ml ved hjelp av fortynningsstudier som ble utført på fem positive prøver. D. Kliniske studier Platelia Aspergillus IgG-settets ytelsesegenskaper ble evaluert på to steder på totalt 499 prøver fra

8 SENSIBILITET Sensibiliteten ble fastslått ved hjelp av 277 prøver fra to steder i Frankrike delt opp på følgende måte: 129 sera fra 64 som led av cystisk fibrose og sto i alvorlig fare for å få allergisk bronkopulmonal aspergillose (ABPA), ble testet på sted sera fra 43 med alvorlig, kronisk aspergillose ble testet på sted 2. Resultater på sted 1 Tabellen nedenfor oppsummerer resultatene som ble oppnådd på sted 1 blant en populasjon av som led av cystisk fibrose og fikk utført ABPA-diagnostisering på bakgrunn av kliniske opplysninger, med de oppnådde resultatene for total IgE, Aspergillus elektrosynerese, påvisning av Aspergillus-antistoffer og påvisning av anti-aspergillus IgGantistoffer med en kommersiell EIA-test som ikke var Platelia Aspergillus IgG. Pasientene ble delt opp i fire kategorier: fravær av ABPA, tidligere ABPA, mistanke om ABPA og bekreftet ABPA 9, 11. Fravær av ABPA ekskluderer imidlertid ikke en annen Aspergillus-patologi 12. Pasientens status med Aspergillus-elektrosynerese eller Platelia Aspergillus IgG ble betraktet som positiv når minst én av pasientens prøver testet positivt med den tilsvarende metoden. Ellers ble statusen betraktet som intermediær hvis minst én av pasientens prøver testet intermediært, og negativ hvis alle pasientens prøver testet negativt. Pasientkategorier 49 uten ABPA Elektrosynereseresultater Status Platelia TM Aspergillus IgG-resultater Pasientstatus ansett som negative) Antall Positive Intermediære Negative Negative 40 7 (1) 4 (2) 29 7/40 (17,5 %) [7,3-32,8 %] ansett som positive) 11/40 (27,5 %) [14,6-43,9 %] 8/9 9/9 Positive (88,9 %)* (100,0 %)* Negative 5 5 (3) 5/5 5/5 5 med 0 0 (100,0 %)* (100,0 %)* tidligere ABPA Positive Negative 2 2 (4) 2/2 2/2 4 med 0 0 (100,0 %)* (100,0 %)* mistanke om 2/2 2/2 ABPA Positive (100,0 %) (100,0 %) Negative 3 2 (5) 2/3 2/ med (66,7 %)* (66,7 %)* bekreftet ABPA Positive /3 (100,0 %)* 3/3 (100,0 %)* 1): 57 % (4/7) av de positive resultatene med Platelia Aspergillus IgG testet positivt med et annet kommersielt EIAsett for påvisning av anti-aspergillus IgG. (2): 100 % (4/4) av de intermediære resultatene med Platelia Aspergillus IgG testet negativt med et annet kommersielt EIA-sett for påvisning av anti-aspergillus IgG. (3): 100 % (5/5) av de positive resultatene med Platelia Aspergillus IgG testet positivt med et annet kommersielt EIAsett for påvisning av anti-aspergillus IgG. (4): 100 % (2/2) av de positive resultatene med Platelia Aspergillus IgG testet positivt med et annet kommersielt EIAsett for påvisning av anti-aspergillus IgG. (5): 100 % (2/2) av de positive resultatene med Platelia Aspergillus IgG testet positivt med et annet kommersielt EIAsett for påvisning av anti-aspergillus IgG. * : Konfidensintervallet på 95 % kunne ikke beregnes pga. utilstrekkelig prøveomfang. Resultater på sted 2 Tabellen nedenfor oppsummerer resultatene som ble oppnådd blant en prøvepopulasjon av som led av alvorlig kronisk aspergillose, som ble vervet på bakgrunn av kompatibel lungeavbildning, ekspektorasjonskulturer som var positive for Aspergillus og Aspergillus-positive serologiske tester ved hjelp av immunelektroforese (IEP). 8

9 Resultater iht. prøve IEP-resultater Platelia TM Aspergillus IgG-resultater Pasientkategorier Pasientstatus Antall Status Positive Intermediære Negative ansett som negative) 96,3% Positive % CI [90,8-99,0] 68.2% Alvorlig kronisk Intermediære % CI aspergillose [45,1-86,1] 35,3% Negative % CI [14,2-61,7] ansett som positive) 99,1% 95% CI [95,0-100] 86,4% 95% CI [65,1-97,1] 64,7% 95% CI [38,5-85,8] Resultater iht. pasient Pasientens status med Aspergillus-immunelektroforese eller Platelia Aspergillus IgG ble betraktet som positive når minst én av pasientens prøver testet positivt med den tilsvarende metoden. Ellers ble statusen betraktet som intermediær hvis minst én av pasientprøvene testet intermediært, og negativ hvis alle pasientprøvene testet negativt. Pasientkategorier Alvorlig kronisk aspergillose IEP-resultater Platelia TM Aspergillus IgG-resultater Pasientstatus Antall Status Positive Intermediære Negative ansett som negative) 95,0 % Positive [83,1-99,4] ansett som positive) 97,5% [86,8-99,00] Negative ,3 %* 66,7 %* * : Konfidensintervallet på 95 % kunne ikke beregnes pga. utilstrekkelig prøveomfang. SPESIFISITET Spesifisiteten ble fastslått ved hjelp av 222 prøver fra 222 som var innlagt på sykehus på sted 1 (200 prøver) og sted 2 (22 prøver) og ikke hadde symptomer på Aspergillus-infeksjon. Populasjon testet /sted Antall prøver Negative Intermediære Positive Sted Sted Totalt Spesifisitet betraktet som negative) 99,5 % [97,2-100,0 %] 100 % [84,6-100,0 %] 99,6 % 95 % [97,5-100,0 %] Spesifisitet betraktet som positive) 100 % [98,2-100,0 %] 100 % [84,6-100,0 %] 100 % [98,3-100,0 %] 16. KVALITETSKONTROLL AV PRODUSENTEN Alle produsentens reagenser fremstilles i samsvar med vårt kvalitetssikringssystem, fra mottak av råmaterialer til kommersialisering av det ferdige produktet. Hvert parti går gjennom kvalitetskontroller og blir først sendt ut på markedet når det tilfredsstiller forhåndsdefinerte godkjenningskriterier. Bio-Rad tar vare på alle rapporter med tilknytning til produksjon og kontroll av hvert enkelt parti. 9

10 17. LITTERATURFORTEGNELSE 1. Agarwal, R Allergic bronchopulmonary aspergillosis. Chest 135 (3): p Agarwal, R., Nath, A., Aggarwal, A. N., Gupta, D., Chakrabarti, A Aspergillus hypersensitivity and allergic bronchopulmonary aspergillosis in patients with acute severe asthma in a respiratory intensive care unit in North India. Mycoses Centeno-Lima, S., de Lacerda, J. M., do Carmo, J. A., Abecasis, M., Casimiro, C., Exposto, F Follow-up of anti-aspergillus IgG and IgA antibodies in bone marrow transplated patients with invasive aspergillosis. Journal of clinical laboratory analysis 16: p Denning, D. W Chronic forms of pulmonary aspergillosis. Clinical microbiology and infection 7 (Suppl 2): p Latzin, P., Hartl, D., Regamey, N., frey, U., Schoeni, M. H., Casaulta, C Comparison of serum markers for allergic bronchopulmonary aspergillosis in cystic fibrosis. Eur. Respiratory Journal 31: p Pagella, F., Matti, E., De Bernardi, F., Semino, L., Cavanna, C., Marone, P., Farina, C., Castelnuovo, P Paranasal sinus fungus ball: diagnosis and management. Mycoses 50: p Sarfati, J., Monod, M., Recco, P., Sulahian, A., Pinel, C., Candolfi, E., Fontaine, T., Debeaupuis, J.P., Tabouret, M., Latgé, J.P Recombinant antigens as diagnostic markers for aspergillosis. Diagnostic microbiology and infectious disease 55: p Schubert, M. S Allergic fungal sinusitis: pathophysiology, diagnosis and management. Medical Mycology p Shah, A Aspergillus-associated hypersensitivity respiratory disorders. Indian journal of Chest disease and allied sciences 50: p Shah, R., Vaidesswar, P., Pandit, S. P Pathlogy of pulmonary aspergillomas. Indian journal of pathology and microbiology 51 (3): p Thia, L. P., Balfour Lynn, I. M Diagnosing allergic bronchopulmonary aspergillosis in children with cystic fibrosis, Paediatric Respiratory Reviews 10: p Tillie-Leblond, I., Tonnel, A. B Allergic bronchopulmonary aspergillosis. Allergy 60: p Virnig, C., Bush, R. K Allergic bronchopulmonary aspergillosis: a US perspective. Current opinion in Pulmonary Medicine 13: p Bio-Rad 3, boulevard Raymond Poincaré Marnes-la-Coquette France Tel.: +33 (0) Fax: +33 (0) /

PLATELIA ASPERGILLUS Ag 96 TESTER 62794

PLATELIA ASPERGILLUS Ag 96 TESTER 62794 PLATELIA ASPERGILLUS Ag 96 TESTER 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunoenzymatisk sandwich-mikroplateanalyse for påvisning av Aspergillus galaktomannan-antigen i serum og bronkoalveolær skyllevæske

Detaljer

Nr. 9/60 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. februar 2002

Nr. 9/60 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 21. februar 2002 Nr. 9/60 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.2.2005 KOMMISJONSVEDTAK 2005/EØS/9/09 av 21. februar 2002 om endring av vedlegg D til rådsdirektiv 90/426/EØF med hensyn til diagnostiske prøver

Detaljer

PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TESTER

PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TESTER PLATELIA H. PYLORI IgG 72778 96 TESTER PÅVISNING AV IgG ANTI-HELICOBACTER PYLORI I HUMANT SERUM MED ENZYM IMMUNOASSAY 1. KLINISK INTERESSE Helicobacter pylori, som ble identifisert i 1983 av Warren og

Detaljer

PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799 96 ANALYSER

PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799 96 ANALYSER PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak 62799 96 ANALYSER PLATELIA CANDIDA Ab/Ac/Ak ER EN INDIREKTE IMMUNENZYMATISK MIKROPLATEANALYSE TIL KVANTITATIV PÅVISNING AV CANDIDA ANTI-MANNAN- ANTISTOFFER I SERUM. 1 ANVENDELSESOMRÅDE

Detaljer

2 INDIKASJONER FOR BRUK

2 INDIKASJONER FOR BRUK PLATELIA Candida Ab Plus 96 TESTER 62785 PÅVISNING AV CANDIDA MANNAN-ANTIGEN ANTISTOFFER I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED BRUK AV IMMUNOENZYMATISK METODE 1 TESTENS FORMÅL Platelia Candida Ab Plus er en

Detaljer

PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLATEANALYSE AV SANDWICH-TYPEN TIL PÅVISNING AV CANDIDA MANNAN-ANTIGEN I SERUM.

PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLATEANALYSE AV SANDWICH-TYPEN TIL PÅVISNING AV CANDIDA MANNAN-ANTIGEN I SERUM. PLATELIA CANDIDA Ag 96 ANALYSER 62798 PLATELIA CANDIDA Ag ER EN IMMUNENZYMATISK MIKROPLATEANALYSE AV SANDWICH-TYPEN TIL PÅVISNING AV CANDIDA MANNAN-ANTIGEN I SERUM. 1 ANVENDELSESOMRÅDE Platelia Candida

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILTENKT BRUK 2. SAMMENDRAG OG FORKLARING AV TESTEN 3. ANALYSEPRINSIPP 4. KITTETS INNHOLD OG REAGENSKLARGJØRING

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILTENKT BRUK 2. SAMMENDRAG OG FORKLARING AV TESTEN 3. ANALYSEPRINSIPP 4. KITTETS INNHOLD OG REAGENSKLARGJØRING PLATELIA HSV (1 + 2) IgM 96 TESTER 72683 IMMUNENZYMATISK FANGSTMETODE FOR KVALITATIV BESTEMMELSE AV ANTISTOFFER AV IgM-TYPEN MOT HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPER 1 OG 2) I HUMANT SERUM INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Laboratorieprotokoll for manuell rensing av DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokoll for manuell rensing av DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokoll for manuell rensing av DNA fra 0,5 ml prøve For rensing av genomisk DNA fra innsamlingssett i seriene Oragene og ORAcollect. Du finner flere språk og protokoller på vårt nettsted,

Detaljer

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned 8290200 Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Renset matriksstoff til matriksassistert laserdesorpsjons-ionisasjon flytid for massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkter er utformet for å støtte

Detaljer

PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767

PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767 PLATELIA TM CHLAMYDIA IgG TMB 62767 PÅVISNING AV HUMANE IgG ANTISTOFFER MOT CHLAMYDIA MED ENZYM IMMUNOASSAY INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - KLINISK INTERESSE... 4 2 - PROSEDYREPRINSIPP... 4 3 - PRODUKTINFORMASJON...

Detaljer

/10 1. TILTENKT BRUK

/10 1. TILTENKT BRUK PLATELIA LYME IgM 1 Plakk 96 72951 Kvantitativ påvisning av IgM-antistoffer mot borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum eller plasma med enzym immunoassay 883712 2016/10 1. TILTENKT BRUK Platelia

Detaljer

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Renset matriksstoff til massespektrometri med matriksassistert laserdesorpsjonsionisasjonflytid (MALDI-TOF-MS). CARE- produkter er beregnet på å forsyne våre internasjonale

Detaljer

Syphilis Total Ab 1 plate - 96 72530 5 plater - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 plate - 96 72530 5 plater - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 plate - 96 72530 5 plater - 480 72531 SETT FOR KVALITATIV DETEKSJON AV ANTISTOFFER TIL TREPONEMA PALLIDUM I MENNESKELIG SERUM ELLER PLASMA VED BRUK AV ENZYMIMMUNOANALYSETEKNIKK 883679-2014/11

Detaljer

Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT.

Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT. Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT.610-NO-V5 Brukerveiledning Bruksområde T-Cell Xtend-reagenset er beregnet

Detaljer

PLATELIA Candida Ag Plus 96 TESTER 62784 PÅVISNING AV CANDIDA MANNAN-ANTIGEN I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED BRUK AV IMMUNOENZYMATISK METODE

PLATELIA Candida Ag Plus 96 TESTER 62784 PÅVISNING AV CANDIDA MANNAN-ANTIGEN I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED BRUK AV IMMUNOENZYMATISK METODE PLATELIA Candida Ag Plus 96 TESTER 62784 PÅVISNING AV CANDIDA MANNAN-ANTIGEN I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED BRUK AV IMMUNOENZYMATISK METODE 1 TESTENS FORMÅL Platelia Candida Ag Plus er en immunoenzymatisk

Detaljer

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. For å overvåke systemytelse for Access HIV combo-analysen. B71115A - [NO] - 2015/01

ACCESS Immunoassay System. HIV combo QC4 & QC5. For å overvåke systemytelse for Access HIV combo-analysen. B71115A - [NO] - 2015/01 ACCESS Immunoassay System HIV combo QC4 & QC5 B22822 For å overvåke systemytelse for Access HIV combo-analysen. - [NO] - 2015/01 Access HIV combo QC4 & QC5 Innholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 3

Detaljer

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Norsk 135-PKS-VPN/010512

Rubella-IgM-ELA Test PKS medac. Norsk 135-PKS-VPN/010512 RubellaIgMELA Test PKS medac Norsk 0123 FABRIKANT medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg DISTRIBUSJON medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh

Detaljer

HMS - DATABLAD E. COLI ST EIA, TD0700

HMS - DATABLAD E. COLI ST EIA, TD0700 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Handelsnavn. Dato: 31.03.2004 Revidert den: 08.12.2007 Leverandør: Produsent: OXOID AS OXOID Ltd. Pb 6490 Etterstad Wade Road, Basingstoke 0606 Oslo

Detaljer

PLATELIA VZV IgG 48 TESTER 72684 IMMUNENZYMATISK METODE FOR KVALITATIV BESTEMMELSE AV ANTISTOFF AV IgG-TYPEN MOT VARICELLA ZOSTER I HUMANT SERUM

PLATELIA VZV IgG 48 TESTER 72684 IMMUNENZYMATISK METODE FOR KVALITATIV BESTEMMELSE AV ANTISTOFF AV IgG-TYPEN MOT VARICELLA ZOSTER I HUMANT SERUM PLATELIA VZV IgG 48 TESTER 72684 IMMUNENZYMATISK METODE FOR KVALITATIV BESTEMMELSE AV ANTISTOFF AV IgG-TYPEN MOT VARICELLA ZOSTER I HUMANT SERUM Ref. 91078/BRD Norwegian 1/9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILTENKT

Detaljer

/11 1. TILTENKT BRUK

/11 1. TILTENKT BRUK PLATELIA LYME IgG 1 Plakk 96 72952 Kvantitativ påvisning av IgG-antistoffer mot borrelia burgdorferi sensu lato i humant serum, plasma eller spinalvæske med enzym immunoassay 883689 2015/11 1. TILTENKT

Detaljer

HEMOCUE. Resultater med laboratoriekvalitet Rask, lett å utføre.

HEMOCUE. Resultater med laboratoriekvalitet Rask, lett å utføre. HEMOCUE Resultater med laboratoriekvalitet Rask, lett å utføre. HEMOCUE Hemoglobin Hb 201+ og 201 Måleområde: 0-25,6 g/dl Nøyaktighet: Korrelasjon på 0,99 sammenliknet med ref. metoden. Prøvevolum: 10ul

Detaljer

QIAsymphony SP protokollark

QIAsymphony SP protokollark QIAsymphony SP protokollark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokoll Tilsiktet bruk Til in vitro-diagnostisk bruk. Denne protokollen ble utviklet til bruk med cervikalprøver som lagres i PreservCyt -løsning ved bruk

Detaljer

PLATELIA HSV (1 + 2) IgG 96 TESTER 72682

PLATELIA HSV (1 + 2) IgG 96 TESTER 72682 PLATELIA HSV (1 + 2) IgG 96 TESTER 72682 IMMUNENZYMATISK KIT FOR KVALITATIV BESTEMMELSE AV ANTISTOFFER AV IgG-TYPEN MOT HERPES SIMPLEX VIRUS (TYPER 1 OG 2) I HUMANT SERUM Norwegian 1/10 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vi endrar metode for påvisning av anti dsdna i desse dagar

Vi endrar metode for påvisning av anti dsdna i desse dagar Påvisning av anti dsdna med forskjellige metodar/teknikkar Tromsø 11. februar 2015 Jannike Lundervik Sælen Bioingeniør Haukland universitetssjukehus, AIT Vi endrar metode for påvisning av anti dsdna i

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8

Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 Sikkerhetsdatablad Page 1 of 8 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Varenavn: Hygicult E Katalognummer: 68012 1.2. Identifiserte relevante

Detaljer

96 TESTER 72741. SETT FOR KVALITATIV/KVANTITATIV PÅVISNING AV ANTI- TOXOPLASMA GONDII IgG I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED ENZYMIMMUNANALYSE

96 TESTER 72741. SETT FOR KVALITATIV/KVANTITATIV PÅVISNING AV ANTI- TOXOPLASMA GONDII IgG I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED ENZYMIMMUNANALYSE 96 TESTER 72741 SETT FOR KVALITATIV/KVANTITATIV PÅVISNING AV ANTI- TOXOPLASMA GONDII IgG I HUMANT SERUM ELLER PLASMA MED ENZYMIMMUNANALYSE Til in vitro-diagnostisering Alle produserte og markedsførte reagenser

Detaljer

PLATELIA CMV IgG 1 Plakk KVANTITATIV BESTEMMELSE AV IgG-ANTISTOFFER MOT CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA AV ENZYMIMMUNANALYSE

PLATELIA CMV IgG 1 Plakk KVANTITATIV BESTEMMELSE AV IgG-ANTISTOFFER MOT CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA AV ENZYMIMMUNANALYSE PLATELIA CMV IgG 1 Plakk 96 72810 KVANTITATIV BESTEMMELSE AV IgG-ANTISTOFFER MOT CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA AV ENZYMIMMUNANALYSE 881140 2013/11 1. TILTENKT BRUK Platelia CMV IgG er en

Detaljer

BRUKSINSTRUKSJONER PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILTENKT BRUK OPPSUMMERING OG FORKLARING PRINSIPPER KOMPOSISJON

BRUKSINSTRUKSJONER PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILTENKT BRUK OPPSUMMERING OG FORKLARING PRINSIPPER KOMPOSISJON BRUKSINSTRUKSJONER n Parasite Suspensions i formalin TILTENKT BRUK Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved å fungere som kvalitetskontrollutfordringer som inneholder

Detaljer

Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3

Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3 Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3 Bruksanvisning Bruksområde Leucosep-rørene er beregnet til bruk ved oppsamling og separasjon av mononukleære celler

Detaljer

Syrer og sure løsninger

Syrer og sure løsninger Syrer og sure løsninger I denne aktiviteten skal du prøve ut noen egenskaper til syrer og sure løsninger Innhold 1 BTB (bromtymolblått) i dråpeteller (blå) 1 saltsyre i dråpeteller med tynn stilk 1 eddik

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Lubodrive AT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Lubodrive AT Båndsmøremiddel Prnr: 058462 Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien

Detaljer

Platelia Rubella IgM 1 Plakk KVALITATIV BESTEMMELSE AV IgM-ANTISTOFFER MOT RUBELLAVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE

Platelia Rubella IgM 1 Plakk KVALITATIV BESTEMMELSE AV IgM-ANTISTOFFER MOT RUBELLAVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE Platelia Rubella IgM 1 Plakk 96 72851 KVALITATIV BESTEMMELSE AV IgM-ANTISTOFFER MOT RUBELLAVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA VED ENZYMIMMUNANALYSE 881142 2013/11 1. TILTENKT BRUK Platelia Rubella IgG er

Detaljer

CMV-IgM-ELA Test PKS medac. Norsk 110-PKS-VPN/010512

CMV-IgM-ELA Test PKS medac. Norsk 110-PKS-VPN/010512 CMVIgMELA Test PKS medac Norsk 0123 110PKSVPN/010512 PRODUSENT medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg DISTRIBUSJON medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix DES 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Polix DES Prnr.: 059085 Anvendelse: Desinfeksjonsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD CMT-test

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD CMT-test HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD CMTtest 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: CMTtest Jurpleiemiddel Produsent/Importør: Ecolab a.s Stålverksveien 1 Postboks 6440,

Detaljer

Brukerveiledning. www.med-kjemi.no. firmapost@med-kjemi.no

Brukerveiledning. www.med-kjemi.no. firmapost@med-kjemi.no Brukerveiledning S www.med-kjemi.no firmapost@med-kjemi.no 1 HEMOSURE Hemosure er en ett-trinns immunologisk hurtigtest for påvisning av skjult blod i fæces. Denne type tester er også referert til som

Detaljer

QIAsymphony SP protokollark

QIAsymphony SP protokollark QIAsymphony SP protokollark DNA_Blood_400_V6_DSP-protokoll Generell informasjon Til in vitro-diagnostisk bruk. Denne protokollen brukes til rensing av totalt genomisk og mitokondrielt DNA fra friskt eller

Detaljer

Alkohol med mange OH-grupper

Alkohol med mange OH-grupper 12. årstrinn Alkohol med mange OH-grupper Organiske forbindelser som inneholder én eller flere OH-grupper kalles alkoholer og navnet ender på ol. Polyetenol er en alkohol med mange tusen OH-grupper i hvert

Detaljer

Sikkerhetsdatablad for materialer

Sikkerhetsdatablad for materialer Sikkerhetsdatablad for materialer I henhold til forordningsnummer (EF) 1907/2006 (REACH) tillegg II ABX Minotrol 16 A91A00725DNO Revisjon 1. Produkt- og bedriftsidentifikasjon 1.1. Identifikasjon av produktet

Detaljer

Nettoinnhold: 3 L L NORW/5V PPE

Nettoinnhold: 3 L L NORW/5V PPE L1030415 NORW/5V PPE 4081694 Fludioksonil - suspensjonskonsentrat Mot sopp på gras på golfbaner og i grøntanlegg. Les alltid etiketten nøye før bruk. Sammensetning: Fludioksonil 125 g/l, fyllstoffer 937

Detaljer

Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit

Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit Instruksjoner for legen Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit Til in vitro diagnostisk bruk. Bare for eksport fra USA. Instruksjoner 1. Det kan være nyttig å be pasienten drikke mye vann (omtrent

Detaljer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Instruksjoner for legen Til in vitro diagnostisk bruk. Bare for eksport fra USA. Instruksjoner 1. Det kan være nyttig å be pasienten drikke mye vann (omtrent

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Horolith 3000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Horolith 3000 Prnr: 100182 Anvendelse: Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Aquanta EXTRA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Aquanta EXTRA Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Polix XT 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Polix XT Vannbehandlingsmiddel til industriel brug Produsent/Importør: Ecolab a.s

Detaljer

ABX Pentra Bilirubin Direct CP A91A00562CNO 10/08/2005

ABX Pentra Bilirubin Direct CP A91A00562CNO 10/08/2005 Materialdatablad ABX Pentra Bilirubin Direct CP A91A00562CNO 10/08/2005 1. Produkt- og selskapsidentifisering 1.1. Identifisering av produktet Produktnavn: Produktkode: 1.2. Selskapsidentifisering ABX

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid Veloucid Utarbeidet dato.: 08092003 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Veloucid 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Veloucid Jurpleiemiddel Produsent/Importør:

Detaljer

Resistensbestemmelse

Resistensbestemmelse Torunn Sneide Haukeland Spesialbioingeniør Mikrobiologisk avdeling Haukeland universitetssjukehus Resistensbestemmelse Påvisning av mikrobers følsomhet for antimikrobielle midler Vi bruker mest fenotypiske

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint KF

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint KF HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Clint KF 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Clint KF Prnr.: 060052 Anvendelse: Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

SeroMP IgM. Instruksjonshåndbok. Testsett for 96 påvisninger (Kat. Nr. A262-01M) Testsett for 192 påvisninger (Kat. Nr. B262-01M)

SeroMP IgM. Instruksjonshåndbok. Testsett for 96 påvisninger (Kat. Nr. A262-01M) Testsett for 192 påvisninger (Kat. Nr. B262-01M) SeroMP IgM Enzyme -Linked Immunosorbent Assay (ELISA) for semi-kvantitativ påvisning av spesifikke IgM antistoffer mot Mykoplasma pneumoni i humant serum Instruksjonshåndbok Testsett for 96 påvisninger

Detaljer

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082

HMS - DATABLAD MICROBACT REAGENT SET D, MB1082 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Handelsnavn. Dato: 07.08.2007 Revidert den: Leverandør: Produsent: OXOID AS OXOID Ltd. Pb 6490 Etterstad Wade Road, Basingstoke 0606 Oslo Hants, RG24

Detaljer

SeroMP IgG. Instruksjonshåndbok. Testsett for 96 påvisninger (Kat. Nr. A261-01M) Testsett for 192 påvisninger (Kat. Nr. B261-01M)

SeroMP IgG. Instruksjonshåndbok. Testsett for 96 påvisninger (Kat. Nr. A261-01M) Testsett for 192 påvisninger (Kat. Nr. B261-01M) SeroMP IgG Enzyme -Linked Immunosorbent Assay (ELISA) for semi-kvantitativ påvisning av spesifikke IgG antistoffer mot Mykoplasma pneumoni i humant serum Instruksjonshåndbok Testsett for 96 påvisninger

Detaljer

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter

PKS BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2. Produktteknisk kompetanse- og servicesenter PKS Produktteknisk kompetanse- og servicesenter BESTEMMELSE AV BAKTERIER OG SOPP I OLJEPRODUKTER MED MICROBMONITOR 2 Innhold 1 FORMÅL OG BEGRENSNINGER... 2 2 REFERANSEDOKUMENT... 2 3 DEFINISJONER...2 4

Detaljer

68021 Oksygen analysesett LaMotte

68021 Oksygen analysesett LaMotte 68021 Nov02AS BRUKSANVISNING 68021 Oksygen analysesett LaMotte Vannplanter og -dyr behøver oksygen for å overleve. Oksygen oppløses lett i vannet fra atmosfæren, inntil vannet er mettet. Når oksygenet

Detaljer

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk

Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk 1. LEGEMIDLETS NAVN 1 Natriumklorid Fresenius Kabi 9 mg/ml, oppløsningsvæske til parenteral bruk 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml Natriumklorid 9 mg/ml inneholder: Natriumklorid Vann til

Detaljer

Pakningsvedlegg for QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96

Pakningsvedlegg for QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 November 2014 Pakningsvedlegg for QuantiFERON Monitor (QFM ) ELISA 2 96 IFN-γ-testen med fullblod måler responser på naturlige og adaptive immunstimulanter Versjon 1 Til bruk i in vitro-diagnostikk 0650-0201

Detaljer

HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer.

HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer og Strep A FIA HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer. TESTPROSEDYRE Alle kliniske prøver må ha romtemperatur før du begynner med analysen. Utløpsdato:

Detaljer

bruksanvisninger Introduksjon Advarsel Slik virker FertilCount For produktet FertilCount

bruksanvisninger Introduksjon Advarsel Slik virker FertilCount For produktet FertilCount bruksanvisninger For produktet FertilCount Les instruksjonen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kan du sende mail til post@fertil.no. Introduksjon FertilCount tester din sædcellekonsentrasjon. Testen

Detaljer

TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE

TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE VEILEDNING TIL FORHANDLERE AV DESINFEKSJONSMIDLER TIL TEKNISK BRUK I HELSE- OG SYKEPLEIE Det henvises til Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Søknad om godkjennelse

Detaljer

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas.

Nordic Chemical Solutions AS Strandbakken 1-4070 Randaberg Norway T: +47 51 73 33 70 - F: +47 51 73 33 71 Epost: mail@ncsas. Side Side 1 av 5 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Produktkode UCA-1 Produsent Chemetall PLC Denbigh Road Bletchley, Milton Keynes MK1 1PB, United Kingdom uksales@chemetall.com http://www.chemetall.com/

Detaljer

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP.

HMS-DATABLAD. PC35: Vaske- og rengjøringsmidler (herunder løsemiddelbaserte produkter). Dette produktet har ingen klassifisering iht. CLP. Side: 1 Utarbeidelsesdato: 29/06/2015 Revidert utgave nr.: 1 Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Produktkode: 307 1.2. Relevante, identifiserte

Detaljer

ABX CRP 100 A91A00238CNO 27/04/2007

ABX CRP 100 A91A00238CNO 27/04/2007 Materialdatablad ABX CRP 100 A91A00238CNO 27/04/2007 1. Produkt- og selskapsidentifisering 1.1. Identifisering av produktet Produktnavn: ABX CRP 100 Produktkode: Ref. HORIBA ABX : 0501005 1.2. Selskapsidentifisering

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Stabicip AD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Stabicip AD Additiv til industrielt bruk Prnr: 059079 Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

PLATELIA VZV IgM 48 TESTER 72685 IMMUNENZYMATISK FANGSTMETODE FOR KVALITATIV BESTEMMELSE AV ANTISTOFF AV IgM-TYPEN MOT VARICELLA ZOSTER I HUMANT SERUM

PLATELIA VZV IgM 48 TESTER 72685 IMMUNENZYMATISK FANGSTMETODE FOR KVALITATIV BESTEMMELSE AV ANTISTOFF AV IgM-TYPEN MOT VARICELLA ZOSTER I HUMANT SERUM PLATELIA VZV IgM 48 TESTER 72685 IMMUNENZYMATISK FANGSTMETODE FOR KVALITATIV BESTEMMELSE AV ANTISTOFF AV IgM-TYPEN MOT VARICELLA ZOSTER I HUMANT SERUM INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILTENKT BRUK 2. SAMMENDRAG

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. AviPro THYMOVAC Lyofilisat til bruk i drikkevann 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. AviPro THYMOVAC Lyofilisat til bruk i drikkevann 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN AviPro THYMOVAC Lyofilisat til bruk i drikkevann 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose inneholder: Virkestoff: levende kyllinganemivirus (CAV*), stamme Cux-1: 10

Detaljer

Alkohol med mange OH-grupper

Alkohol med mange OH-grupper Alkohol med mange OH-grupper Organiske forbindelser som inneholder én eller flere OH-grupper kalles alkoholer og navnet ender på ol. Polyvinylakohol (PVA) er en alkohol med mange tusen OH-grupper i hvert

Detaljer

CMV-IgG-ELISA PKS medac. Norsk 115-Q-PKS-VPN/010512

CMV-IgG-ELISA PKS medac. Norsk 115-Q-PKS-VPN/010512 CMVIgGELISA PKS medac Norsk 0123 115QPKSVPN/010512 FABRIKANT medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbh Fehlandtstraße 3 D20354 Hamburg DISTRIBUSJON medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate

Detaljer

Synovasure PJI-sett for lateral flowtest

Synovasure PJI-sett for lateral flowtest Synovasure PJI-sett for lateral flowtest Alfadefensintest for periprostetisk leddinfeksjon Distribueres av Gå til www.cddiagnostics.com for ytterligere produktinformasjon. Brukere må lese dette pakningsvedlegget

Detaljer

SeroCP IgM. Instruksjonshåndbok. Testsett for 96 påvisninger (Kat. Nr. A192-01M) Testsett for 192 påvisninger (Kat. Nr. B192-01M)

SeroCP IgM. Instruksjonshåndbok. Testsett for 96 påvisninger (Kat. Nr. A192-01M) Testsett for 192 påvisninger (Kat. Nr. B192-01M) SeroCP IgM Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) for påvisning av spesifikke IgM antistoffer mot Chlamydia pneumoni i humant serum Instruksjonshåndbok Testsett for 96 påvisninger (Kat. Nr. A192-01M)

Detaljer

1 Bakgrunn Metode og gjennomføring Belegg Biofilmdannelse Resultater Biofilmdannelse Diskusjon...

1 Bakgrunn Metode og gjennomføring Belegg Biofilmdannelse Resultater Biofilmdannelse Diskusjon... Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 2 Metode og gjennomføring... 4 2. Belegg... 4 2.2 Biofilmdannelse... 4 3 Resultater... 5 3. Biofilmdannelse... 5 4 Diskusjon... 6 5 Foreløpige konklusjoner... 7 60205-2

Detaljer

Sikkerhet Rester av kobbersulfatløsningen kan helles i vasken hvis vi skyller med minst 1 liter vann! 1. Beskriv stålullen og kobbersulfatløsningen.

Sikkerhet Rester av kobbersulfatløsningen kan helles i vasken hvis vi skyller med minst 1 liter vann! 1. Beskriv stålullen og kobbersulfatløsningen. En kjemisk reaksjon Hva kan vi observere ved en kjemisk reaksjon? Innhold 2 kobbersulfatløsning 2 stålull 1 tørkepapir Sikkerhet Rester av kobbersulfatløsningen kan helles i vasken hvis vi skyller med

Detaljer

10 BIOLOGISKE FAKTORER

10 BIOLOGISKE FAKTORER 10 BIOLOGISKE FAKTORER 97 98 10.1 Definisjon biologiske faktorer: Levende og døde mikroorganismer, cellekulturer, endo-parasitter og prioner som kan framkalle infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos

Detaljer

INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. Sofia Analyzer og Influenza A+B FIA. Velg analysatormodus.

INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. Sofia Analyzer og Influenza A+B FIA. Velg analysatormodus. Eject Sofia Analyzer og Influenza FIA INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. TESTPROSEDYRE Alle kliniske prøver må ha romtemperatur før analysen begynner. Utløpsdato: Kontroller

Detaljer

Produktet kan være skadelig dersom det svelges, og kan føre til oppkast, bevisstløshet og diaré. CAS-nr. EC-nummer Navn Konsentrasjon Symbol Risiko

Produktet kan være skadelig dersom det svelges, og kan føre til oppkast, bevisstløshet og diaré. CAS-nr. EC-nummer Navn Konsentrasjon Symbol Risiko Materialdatablad ABX Miniclean 1L 1. Produkt- og firmaidentifikasjon 1.1. Identifikasjon av produktet Produktnavn: ABX Miniclean 1L Produktkode: Ref.: 0403010 1.2. Bruk av produktet Enzymatisk løsning

Detaljer

SC5b-9 Plus SAMMENDRAG OG FORKLARING PROSEDYREPRINSIPP BRUKSOMRÅDE

SC5b-9 Plus SAMMENDRAG OG FORKLARING PROSEDYREPRINSIPP BRUKSOMRÅDE SC5b-9 Plus En enzymimmunanalyse for kvantifisering av SC5b-9-komplekset i humant plasma eller serum Sammendrag av MicroVue SC5b-9 Plus EIA Forberedelse av Reagens og Prøve Fortynn konsentrert vaskebuffer

Detaljer

Nasjonal holdbarhetsdatabase

Nasjonal holdbarhetsdatabase Nasjonal holdbarhetsdatabase hvordan kan vi finne ut hvor lenge prøvene er holdbare? Preanalyse 10. 11.mai 2017 Nasjonalt prosjekt for standardisering av holdbarhetsforsøk Protokoll med beskrivelse av

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Topactive LA 157

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Topactive LA 157 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Topactive LA 157 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Topactive LA 157 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

PNA ISH Detection Kit

PNA ISH Detection Kit PNA ISH Detection Kit Kode nr. K5201 8. utgave Til in situ-hybridisering ved bruk av fluorescein-konjugerte PNA-prøver. Settet inneholder reagenser til minst 40 tester*. * Antall tester basert på bruk

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkevann? Heldigvis tar naturen hånd om en stor del av vannrensingen og gir oss tilgang på

Detaljer

PLATELIA CMV IgM TESTER

PLATELIA CMV IgM TESTER PLATELIA CMV IgM 72811 96 TESTER KVALITATIV BESTEMMELSE AV IgM-ANTISTOFFER MOT CYTOMEGALOVIRUS I HUMANT SERUM ELLER PLASMA AV ENZYMIMMUNANALYSE 1. TILTENKT BRUK Platelia CMV IgM er en immunanalyse som

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSDATABLAD Citrolith 3000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Citrolith 3000 PRnr: 100181 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør:

Detaljer

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *.

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Porcilis Glässer Vet. injeksjonsvæske, suspensjon til gris 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (2 ml) inneholder: Virkestoff(er): Inaktiverte hele bakterieceller

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL

HVORDAN DU BRUKER INSTANYL HVORDAN DU BRUKER INSTANYL flerdosebeholder endosebeholder VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON OM INSTANYL Instanyl finnes både som endosebeholder og flerdosebeholder. Kontroller

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 og 10 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av ILARIS

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 1 IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: INSTRUMENT GLYCEROL Produktnr.: 4392215 Leverandør: Applied Biosystems, UK 7 Kingsland Grange, Woolston

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR

BRUKSANVISNING FOR LEVERANDØR 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG AV VIRKSOMHETEN HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smøremiddel Nasjonal importør Virksomhet Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense SØ Land

Detaljer

HMS - DATABLAD PathoDX STREP Grouping, R62025

HMS - DATABLAD PathoDX STREP Grouping, R62025 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. Handelsnavn. Dato: 06.11.2007 Revidert den: Leverandør: Produsent: OXOID AS REMEL EUROPE LTD. Pb 6490 Etterstad Remel House, Clipper Boulevard West

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint FC 130

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint FC 130 HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Clint FC 130 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn: Anvendelse: Clint FC 130 Rengjøringsmiddel til industrielt bruk Produsent/Importør: Ecolab

Detaljer

Trombotisk Trombocytopenisk Purpura og ADAMTS13

Trombotisk Trombocytopenisk Purpura og ADAMTS13 Trombotisk Trombocytopenisk Purpura og ADAMTS13 Bergen 14. september 2017 Bioingeniør Siri Lie Størkersen Seksjon spesiell biokjemi Avdeling for medisinsk biokjemi St Olavs hospital Analysering av ADAMTS13-aktivitet

Detaljer

Pakningsvedlegg for QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Pakningsvedlegg for QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Pakningsvedlegg for QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA 2 x 96 IFN- -test med fullblod måler reaksjoner på peptidantigenene ESAT-6 og CFP-10 Til bruk i in vitro-diagnostikk 622120 QIAGEN GmbH QIAGEN

Detaljer

STERIL KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGEN

STERIL KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGEN 0086 TM Leveringssystem for legemidler til embolisering BRUKSANVISNING DC Bead Leveringssystem for legemidler til embolisering STERIL KUN TIL ENGANGSBRUK IKKE-PYROGEN Norsk BRUKSANVISNING DC Bead Leveringssystem

Detaljer

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brukervalidert for QIAsymphony DSP DNA Mini-sett)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brukervalidert for QIAsymphony DSP DNA Mini-sett) August 2015 QIAsymphony SP-protokollark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brukervalidert for QIAsymphony DSP DNA Mini-sett) Dette dokumentet er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Detaljer

QUANTA Lite TM ENA 6 708615 For In Vitro-diagnostikk CLIA-klassifisering: Høy kompleksitet

QUANTA Lite TM ENA 6 708615 For In Vitro-diagnostikk CLIA-klassifisering: Høy kompleksitet QUANTA Lite TM ENA 6 708615 For In Vitro-diagnostikk CLIA-klassifisering: Høy kompleksitet Anvendelsesområde QUANTA Lite TM ENA 6 er en enzym-koblet immunsorbent analyse (ELISA) for semikvantitativ påvisning

Detaljer

Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/76/EF. av 23. juli 1999

Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSDIREKTIV 1999/76/EF. av 23. juli 1999 Nr. 46/108 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, under henvisning

Detaljer

Serologisk diagnostikk av luftveisinfeksjoner; Hva kan vi? Nina Evjen Mikrobiologisk avdeling Ahus

Serologisk diagnostikk av luftveisinfeksjoner; Hva kan vi? Nina Evjen Mikrobiologisk avdeling Ahus Serologisk diagnostikk av luftveisinfeksjoner; Hva kan vi? Nina Evjen Mikrobiologisk avdeling Ahus Hva gjør vi? Serologisk rutinetilbud tilgjengelig for Bakterier Mycoplasma pneumoniae Chlamydophila pneumoniae

Detaljer

Sikkerhetsdatablad for materialer

Sikkerhetsdatablad for materialer Sikkerhetsdatablad for materialer I henhold til forordningsnummer (EF) 1907/2006 (REACH) tillegg II ABX Difftrol A91A00320ENO Revisjon 1. Produkt- og bedriftsidentifikasjon 1.1. Identifikasjon av produktet

Detaljer

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN

Produkttype Produktet er en stoffblanding. Farlige stoffer Kjemisk navn Kons% EC-nr CAS-nr Symbol R-setninger AN HMS - DATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn NORDEX EXOTOL Artikkel nr 30610 30615 Anvendelse/produkttype Leverandør Universalrengjøringsmiddel Nilfisk-Advance AS Adresse

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

SIKKERHETSDATABLAD DESINFECT 44. Miljøskadelig. Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. no 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefaks: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad

Detaljer

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Bruksområder Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver) skal brukes til Aptima-analyser. Aptima Multitest Swab Specimen

Detaljer

Monosed SR Vakuumrør BRUKERVEILEDNING

Monosed SR Vakuumrør BRUKERVEILEDNING Monosed SR Vakuumrør BRUKERVEILEDNING Manual kode MAN-133-nb Revisjon 01 Revidert dato: November 2015 Bruksanvisning for in vitro diagnostiske instrumenter for profesjonell bruk PRODUKTNAVN PRODUKTET DELENUMMER

Detaljer