HØY- VS. LAVDOSE APROTININ (TRASYLOL) TIL CABG- PASIENTER SOM STÅR PÅ CLOPIDOGREL (PLAVIX). FORELØPIGE RESULTATER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØY- VS. LAVDOSE APROTININ (TRASYLOL) TIL CABG- PASIENTER SOM STÅR PÅ CLOPIDOGREL (PLAVIX). FORELØPIGE RESULTATER"

Transkript

1 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 327 HØY- VS. LAVDOSE APROTININ (TRASYLOL) TIL CABG- PASIENTER SOM STÅR PÅ CLOPIDOGREL (PLAVIX). FORELØPIGE RESULTATER Øvrum, E, Tangen, G, Tølløfsrud, S, Ringdal, MAL, Øystese, R, Istad, R. Rikshospitalet-Radiumhospitalet.HF, Hjerte-lungeklinikken, Hjertesenteret i Oslo, Postboks 2684 St.Hanshaugen, 0131 Oslo. Stadig flere pasienter som henvises til koronarkirurgi behandles med clopidogrel (Plavix), enten etter PCI og/eller ved ustabil angina og NSTEMI. Studier har vist at clopidogrel øker risikoen for postoperative blødning. Aprotinin (Trasylol) reduserer blø-ning etter hjertekirurgi. Medikamentet er kostbart og har bivirkninger. Målet for studien er å evaluere kliniske effekter av aprotinin gitt som høydose per- og postoperativt versus en lav postoperativ dose. Materiale og metoder: Alle pasienter som henvises til koronarkirurgi og som får clopidogrel +/- acetylsalicylsyre siste 7 dager før operasjon inkluderes i studien. Eksklusjonkriterier er annen platebehandling og/eller samtidig antikoagulasjon. Heparincoating av CPB utstyr er standard. Pasientene randomiseres prospektivt til KIU/Kg aprotinin gitt per-og postoperativt (full heparindose, ACT > 480 sek) eller KIU/Kg aprotinin etter reversering av heparin med protamin (lav heparindose, ACT > 250 sek.). Resultater: De første 225 randomiserte pasienter i studien viser at gruppene (høydose n=112, lavdose n=113) er sammenlignbare i alle relevante kliniske variable. Median blødning i høydosegruppen var 443 ml og 515 ml i lavdosegruppen (p=0,02). Reoperasjon for blødning var lik i begge grupper (2,7 %) og andel pasienter som fikk blod eller blodprodukter var den samme (høydose 19,6 %, lavdose 18,6 %). Det var ingen forskjell i nevrologiske utfall, myokardinfarkt eller mortalitet. Blødningen var signifikant lavere i begge grupper i forhold til hos 835 koronarpasienter operert i samme tidsrom utenom studien (median 670 ml). Konklusjon: Lav postoperativ dose aprotinin kombinert med lav heparindose ser ut til å gi samme kliniske resultater som høy perioperativ aprotinindose kombinert med full heparinisering. Både lav- og høydose gir redusert blødning i forhold pasienter som ikke får aprotinin.

2 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 328 HEPARIN RESISTENS OG PLATEAKTIVERING HOS KORONAR-PASIENTER BEHANDLET MED LAVMOLEKYLÆRT HEPARIN Wahba A 1, Pleym H 1, Videm V 2, Åsberg A 3, Amundsen T 4, Bjella L 1, Dale O 5, Stenseth R 1 1 St. Elisabeth, Avdeling for Hjerte- og Lungekirurgi, 2 Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, 3 Avdeling for medisinsk biokjemi, 4 Lungeavdelingen St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim og 5 Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk NTNU Trondheim Bakgrunn: Pasienter med ustabil koronarsyndrom viser tegn til aktivering av det hemostatiske systemet og behandles ofte med lavmolekylært heparin inntil operasjon. Vår hypotese er at den hyperkoagulable tilstanden av disse pasienter vedvarer gjennom operasjonen til tross for heparin behandling. Metoder: 32 pasienter med ustabilt koronarsyndrom behandlet med lavmolekylært heparin (enoxaparin) preoperativt og 32 kontroll pasienter uten enoxaparin ble inkludert. Alle pasienter sto på Albyl-E inntil operasjonsdagen og fikk Tranexamsyre før start av HLM. Blodprøver ble tatt preoperativt, etter 30 minutter på HLM og etter 30 minutter, 3 timer og 20 timer postoperativt. Vi undersøkte koagulasjonsaktivering (protrombin fragment 1+2, thrombin-antithrombin kompleks, antithrombin), fibrinolyse (plasmin-antiplasmin kompleks, D-dimer) og blodplatefunskjon (thrombocyttall, neutrofil aktiverende peptid (NAP-2), thrombocytt-monocytt aggregater). Resultater: Sammenlignet med kontrollgruppen, trengte pasienter i enoxaparin gruppen mer heparin (48100±7500 vs 42800±7300, p=0,007) for å holde ACT over 480 sek, hadde høyere heparinkonsentrasjoner (p<0,001), og lavere antithrombinverdier (p=0,001). Preoperative hemoglobinverdier var signifikant lavere i enoxaparin gruppen (13,8±1,2 vs 14,4±1,1, p=0,038). Enoxaparin pasienter fikk flere transfusjoner med SAG (61 vs 15, p=0,037), selv om total blødning ikke var signifikant forskjellig. NAP-2 konsentrasjoner (p<0,001) og % thrombocytt-monocytt aggregater (p=0,092) var høyere i enoxaparin studien. Diskusjon: Pasienter behandlet med enoxaparin før koronarkirurgi viste tegn på heparinresistens intraoperativt. Enoxaparin behandlete pasienter hadde en økt perioperativ blodplateaktivisering. Det er uklart hvilken mekanisme er ansvarlig for dette.

3 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 329 KAPILLÆRE BLØDNINGER OG MIKROTROMBOSE INDIKATORER PÅ DÅRLIG PROGNOSE VED ECMO? Wester T 1, Kvernebo TS 2, Ilias M 3, Salerud G 3, Kvernebo K 1 1 Thoraxkirurgisk avdeling, Ullevål Universitetssykehus, 2 Sjukhuset i Torsby, 3 Institutionen för medicinsk teknik, Universitetet i Linköping Målet med ECMO er å sørge for adekvat vevsnutrisjon ved lunge eller sirkulasjonssvikt. Parametere som blodtrykk og syre/base status brukes til å styre minuttvolum, volumfyll og vasoaktive medikamenter. Vi har satt opp et mobilt mikrosirkulasjonslaboratorium, der vi bed-side kan måle kapillær densitet (videomikroskop), mikrovaskulær perfusjon (laser Doppler flowmetri, LDF) og oksygenmetning i mikrovaskulære erythrocytter (spektroskopi). Laboratoriet er brukt til å vurdere to pasienter på ECMO. Kasus 1: Mann f SLE med organ-affeksjon. AS + MS og VV hypertrofi ga indikasjon for AVR + MVR. Forløp: Sviktende VVfunksjon ved maskinavgang, initialt behandlet med IABP. Etter få timer kardiogent sjokk, lagt på VA-ECMO. Klinisk vurdering: Hjertet, sentral hemodynamikk og klinikk ble på dag 3 og 6 bedømt som tilfredsstillende og ga grunnlag for prognostisk optimisme. Mikrosirkulasjon: Målinger 3 og 6 dag: Nesten totalt fravær av synlige nutritive kapillærer i hud. Uttalte perikapillære blødninger i hud og munnslimhinner. Perifer hud var varm med høy LDF målt perfusjon. Funn forenlig med stor kapillærskade og mikrovaskulær av-shunting ga grunn for bekymring. Diskusjon: Høy sentralvenøs O 2 metning og vektøkning på vel 50 kg over 9 døgn var forenlig med de mikrovaskulære funn. Pasienten døde 9 dager postoperativt av sepsis og sjokk. Kasus 2: Mann f Tidligere AMI og ICD grunnet VT. Forløp: A-disseksjon med EF på 15-20%. VVsvikt ved maskinavgang, behandlet med VA- ECMO. Klinisk vurdering: 2. po dag, kritisk ischemi v. underekstremitet (lyskekanylering), forøvrig god perifer sirkulasjon. Betydelig kapillær lekkasje. Positiv væskebalanse liter daglig. Mikrosirkulasjon: Målinger 2 dag. Makroskopiske småblødninger i hud og utbredte mikrotromber i nutritive hudkapillærer. Intravasal trombose i v ben. Sublingualt: Redusert antall arterioler og store kapillærer? Små kapillærer med høye perfusjonshastigheter og tilsynelatende opphevet vasomosjon. Totalt opphør av sirkulasjon sekunder etter reduksjon av ECMO fra 4 til 2 liter, med reversering når ECMO igjen økes. Diskusjon: Liten funksjonsbedring av VV 2 dag (ecco) og betydelig patologi ved mikrovasmkulære funn. ECMO avvikles 3 dag. Diskusjon. Perikapillære blødninger tyder på stor kapillær (endotel) skade irreversibelt sjokk ved ECMO oppstart? Fenomenet er beskrevet ved bindevevssykdommer,og v Willebrand. Mikrotromboser er grov patologi indikator på irreversibilitet ved sjokk eller utvikling av DIC? Normalt varierer mikrovaskulær perfusjonshastighet (vasomosjon). Hos pasient nr. 2 var det konstante høye perfusjonshastigheter, et patologisk funn. Høye LDF verdier kombinert med redusert kapillær densitet (pas. 2) indikerer perifer mikrovaskulær arteriovenøs shunting. Varm hud og høy sentralvenøs metning var altså ikke tegn på adekvat vevsoksygenering. Hypotese: Kvaliteten av vevsperfusjon under ECMO kan vurderes ved mikrovaskulære undersøkelser. Parametrene kan brukes til å styre volumfyll og bruk av vasoaktive medikamenter, i tillegg til å gi prognostisk informasjon.

4 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 330 ENDOGEN CELLEPROTEKSJON VED POSTKONDISJONERING BLIR UTSLÅTT NÅR NA CA PUMPEN BLOKKERES Kaljusto M-L., Rutkovsky A., Stensløkken K-O., Vaage J. Thoraxkirurgisk avdeling, Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning og Kirurgisk klinikk,ullevål universitetssykehus Bakgrunn. Postkondisjonering, korte episoder av reperfusjon og ischemi i det første reperfusjonsminuttet, reduserer ischemi-reperfusjonsskaden. Na-Ca pumpen pumper Ca ut fra cellen og tar inn Na. I slutten av en ischemiepisode går Na-Ca pumpen over i revers modus og akkumulerer Ca + inn i cellene. Dette bidrar i stor grad til utvikling av ischemireperfusjonsskade. Det er tidligere vist at blokkering av denne revers modus for Na-Ca pumpen også reduserer ischemi-reperfusjonsskaden. Formål. Å undersøke om kombinasjon av de 2 forskjellige teknikker for celleproteksjon, postkondisjonering og blokkering av intracellulær Ca- akkumulering ved å blokkere revers modus av Na-Ca pumpen, har en additiv proteksjon ved ischemi-reperfusjonsskade. Metode. Isolerte, perfunderte musehjerter ble benyttet og infarkt ble indusert med minutters global ischemi. En blokker av Na-Ca pumpen, KB-R7943, ble benyttet som anført nedenfor. Reperfusjonsperioden var 60 minutter. Studien var delt i 3 serier og musehjerter ble randomisert i følgende grupper: 1.1 Kontrollgruppe uten intervensjon 1.2 Postkondisjonering med 3 sykler av 10 sekunder reperfusjon og 10 sekunder ischemi. 1.3 DMSO, oppløsningmiddel for KB-R7943, ble gitt i perfusatet 5 minutter før ischemi 2.1 Kontroll 2.2 KB-R7943 (1 µm) ble gitt i perfusjonsvæske 1 minutt før ischemi KB-R7943 ble gitt før ischemi og hjertet ble postkondisjonert. 3.1 Kontroll 3.2 KB-R7943 gitt i perfusatet 5 minutter før reperfusjonsstart. 3.3 KB-R7943 gitt i reperfusjonen kombinert med samtidig postkondisjonering. Venstre ventrikkels systoliske og diastoliske trykk og hjertefrekvensen ble målt. Venstre ventrikkels utviklede trykk, dp/dt max og dp/dt min ble beregnet. Infarktstørrelse ble beregnet. Materiale ble bevart for immunhistokjemiske studier. Resultater. Postkondisjonering reduserte infarktstørrelsen med 52 % i forhold til kontroller, p=0.02. Venstre ventrikkels utviklede trykk (p=0.053) samt dp/dt max (p=0.037) og dp/dt min (p=0.043) viste bedre kontraktilitet og relaksasjon i postkondisjoneringsgruppen. KB-R7943 gitt både før (p=0.016) og etter (p=0.045) ischemi reduserte infarktstørrelsen. Kombinasjonen av KB-R7943 og postkondisjonering, uansett tidspunkt, eliminerte enhver protektiv effekt. Immunhistokjemiske resultater blir videre presentert på høstmøte. Konklusjon. Postkondisjonering beskytter musehjerter etter ischemisk skade, det samme gjør blokkering av revers modus av Na-Ca-pumpen. Kombinering av de to teknikkene slår ut all proteksjon. Våre molekylærbiologiske analyser kan forhåpentligvis forklare noen mekanismer bak dette overraskende funn, og forhåpentligvis gi noen svar på mekanismene bak postkondisjonering.

5 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 331 ANAFYLAKTISK SJOKK I FORBINDELSE MED PROTAMINBEHANDLING VED CORONAR BY-PASS KIRURGI. Fosby B, Fiane A. Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet-Radiumhospitalet Kasuistikk En 56 år gammel mann med diabetes utviklet anafylaktisk sjokk umiddelbart etter at han fikk en liten dose protamin i forbindelse med at man skulle gå av hjerte/lunge maskinen. Preoperativ undersøkelse viste en stor mitral insuffisiens, sannsynelig på bakgrunn av dilatert cardiomyopati. Hypokinetisk venstre ventrikkel med ca. 30 % i EF. Han hadde forøverig diabetes type 1 og var HCV-positiv. Nylig oppstartet dialyse pga diabetes nefropati. Han sto å på behandling med Insulin, Triatec, Burinex og Selo-Zok. Ingen kjent allergi. Pasienten ble operert med mitralplastikk med innsetting av Physioring str.26. Ved normotermi gikk man greit av hjerte/lungemaskin. I forbindelse med dekanylering og protaminisering ble trykket helt borte, ingen økning i venetrykk og man komprimerte hjertet uten effekt. Adrenalin ga heller ingen effekt. Man gikk på maskin igjen og etter ca ½ time steg trykket spontant igjen. Man gikk deretter av hjerte/lunge maskinen uten vansker. Unnlot å gi protamin. Det ble tatt blodprøve av pasienten i forbindelse med episoden med tanke på utvidete analyser ved Haukeland Sykehus (Nasjonalt nettverk for anafylaktiske reaksjoner under narkose (NARA)). Pasienten måtte revideres for blødning samme kveld og ble revidert igjen for tamponade 14 dager senere. Diskusjon: Alvorlig reaksjon på protamin har vært kjent i mange år, med en incidens som i forskjellige materialer varierer fra 0.06 % til 10.6 %. Forløpet hos vår pasient tyder på en anafylaktisk reaksjon på protamin. Pasienten hadde hatt diabetes type 1 gjennom en årrekke og sannsynligvis blitt behandlet med protamininneholdende insulin. Kommersielt protamin lages av lakse-sperm og man antar at pasienter med fiske allergi eller som har brukt medikamenter som inneholder protamin er mer utsatt for å reagere allergisk. Behandlingen av pasienter som får en anafylaktisk reaksjon på protamin består først og fremst i å få stabilisert pasienten sirkulatorisk, og om mulig å minske frigivelsen av vasoaktive og bronkoaktive mediatorer. Rask volum tilførsel vil kunne være nødvendig. Adrenalin vil kunne øke vaskulær motstand, har inotropisk effekt og minske histamin frigivelse fra mast-celler og basofile celler. Adrenalin og antihistamin (Deksklorfeniramin) kan også reveresere bronkospasme. Ved manglende effekt bør behandling med beta-2 agonist (Terbutalin) legges til. Steroider (Metyprednisolone) kan også ha effekt på persisterende bronkospasme. Pasienter som står på beta-blokker behandling kan være resistent for adrenalin og bør få glukagon 1 mg intravenøst. Hvis det er respons på dette bør det startes infusjon. H 2-blokker kan være nyttig ved å inhibere effekten av protamin på myocard og perifert vaskulært vev. Ofte vil det være nødvendig å gå på maskin igjen en periode, slik som i vårt tilfelle. Pasienter som har økt risiko for allergisk reaksjon på protamin bør trolig forbehandles med steroider og histamin-blokkere (H 1 og H 2 ) og få protamin-infusjon langsomt under svært nøye overvåking selv om dokumentasjon for et slikt regime fortsatt mangler.

6 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 332 DET LIKNER PÅ MARFANS SYNDROM, MEN DET ER NOE ANNET. LOEYS DIETZ SYNDROM OG ANDRE SYNDROMER MED THORACAL AORTA ANEURISME OG DISSECTION (TAAD). Rand-Hendriksen, S; Tjeldhorn,L; Paus, B; Geiran, O.R. TRS kompetansesenter for sjeldne syndromer, Sunnaas sykehus HF; Avd. for med. Genetikk, Ullevål Universitetssykehus; Thoraxkirurgisk avdeling, Fakultetsdivisjonen Rikshospitalet - Radiumhospitalet. Bakgrunn: Økt viten om mennesker med Marfans syndrom og om mutasjoner i genet for fibrillin 1, FBN1, har vist at det finnes flere differensialdiagnoser ved Thoracal Aorta Aneurism and Dissektion, TAAD. Siden 1993 har man diskutert forekomsten av Marfan syndrom type 2 (Boileau et al. 2005), og nylig er Loeys-Dietz syndrom type 2 (Loeys et al. 2006) presentert. Loeys-Dietz syndrom type 1 og 2 skyldes begge mutasjoner i genene Transforming Growth Factor Reseptor 1 og 2 (TGFBR1 og 2). For TAAD er det funnet mutasjoner i flere områder (Pannu, Tran-Fadulu, and Milewicz 2005). Metode: I forbindelse med en studie av 105 individer med antatt Marfans syndrom, identifiserte man to norske familier uten mutasjon i genet FBN1. Medlemmer av begge familier har vært diagnostisert som Marfans syndrom og andre medlemmer av den ene familien har vært diagnostisert som Ehlers-Danlos syndrom. Representanter for begge familier har vært undersøkt for alle relevante organsystemer for genetiske bindevevssykdommer og med genanalyser. Resultater: Mutasjoner i genet TGFBR2 er funnet i begge familier. De kliniske funnene passer med beskrivelsen av Loeys Dietz syndrom type 2, som i tillegg til aortasykdom også har mange felles trekk med vaskulær Ehlers-Danlos syndrom. Diskusjon: Den vanskelige differensialdiagnostikk vil bli illustrert. Presis diagnostikk har praktiske konsekvenser, dels fordi mennesker med LDS synes å dissekere på mindre diameter enn mennesker med Marfans sydrom, og dels fordi utvidelser og disseksjon ved LDS oppstår overalt i de store arteriene i bolen og iblant også intracranielt, mens aortasykdommen ved Marfans syndrom som regel starter i aorta ascendens. Så langt har man ikke funnet løse linser hos mennesker med Loeys-Dietz syndrom. Rutiner og metoder for kontroll og behandling må tilpasses diagnosen. Boileau C et al (2005) Molecular genetics of Marfan syndrome. Curr.Opin.Cardiol. 20 (3): Loeys BL et al (2006) Aneurysm syndromes caused by mutations in the TGF-beta receptor. N.Engl.J.Med. 355 (8): Pannu H, Tran-Fadulu V, and Milewicz DM (2005) Genetic basis of thoracic aortic aneurysms and aortic dissections. Am.J.Med.Genet.C.Semin.Med.Genet. 139 (1):10-16.

7 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 333 ER HØYE NIVÅ AV ASYMMETRISK DIMETYLARGININ (ADMA) RELATERT TIL TIDLIG GRAFTSVIKT VED KORONARKIRURGI? Hermansen SE, Muller S, Hansen M, Myrmel T Avdeling for Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9037 Tromsø Bakgrunn: Sirkulerende endoteliale progenitorceller (CEP) er involvert i reparasjon av endotelskade og dermed vedlikehold av den vaskulære homeostasen. Disse cellene spiller derfor sannsynligvis en rolle ved hjertekirurgi som kilde til endotelial re-generasjon. Asymmetrisk dimetyhylarginin (ADMA) er en endogen hemmer av nitrogenmonoksid (NO) syntesen og en markør for kardiovaskulær risiko. Dette skyldes sannsynligvis at ADMAindusert NO-blokkade gir redusert mobilisering av endoteliale progenitorceller fra beinmarg. Vi har undersøkt om høye ADMA-verdier under koronarkirurgi er relatert til redusert mobilisering av beinmargsderiverte CEP og dermed reparasjonspotensialet for nylig implanterte venegraft. Metode: Blodprøver fra 14 pasienter ble tatt dagen før og dagen etter hjerteoperasjonen (koronarkirurgi, n = 11, Klaffekirurgi, n = 3). Alle ble operert med bruk av hjertelungemaskin. ADMA ble målt ved bruk av ELISA. For bestemmelse av CEP-nivå, ble mononukleære celler isolert og dyrket i 7 dager før kvantitering. Adherente celler med endotelial fenotype som inkorporerer Dil-Ac-LDL og binder lectin (UEA-1) ble definert som CEP. Resultat: Hos 12 av 14 pasienter var det et fall i CEP første postoperative dag sammenlignet med preoperativt nivå. Det var en tydelig relasjon mellom preoperativt ADMA-nivå og det relative fallet i CEP (Høye ADMA-verdier relatert til lavt postoperativt CEP-nivå). Denne relasjonen var tilstede også etter korreksjon for andre potensielle faktorer med virkning på CEP nivået. Konklusjon: Denne observasjonen viser en relasjon mellom høyt ADMA-nivå og redusert mobiliseringen av regenerative endoteliale progenitorceller fra beinmarg under hjertekirurgi. Et redusert CEP-nivå kan potensielt være kritisk for tidlig graftfunksjon.

8 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 334 LEVOSIMENDAN (SIMDAX ) BEDRER KONTRAKTILITETEN I POSTISKEMISKE GRISEHJERTER UTEN ØKNING I OKSYGENFORBRUKET Müller S, Myrmel T Avd. for hjerte/lunge/karkirurgi, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø Bakgrunn Inodilatoren Levosimendan antas å bedre hemodynamikk og kontraktilitet i sviktende hjerter uten å øke det relative O2-forbruket. In vivo data som viser dette finnes ikke. Vi har undersøkt effekten av Levosimendan på hjertets mekano-energetiske profil (O2 relatert til total mekanisk energi) og sammenlignet denne med effekten av en annen inodilator (Dobutamin) i postiskemiske grisehjerter. Metode 16 gris ble instrumentert med koronare blodstrømsmålere, trykk-volumkateter i venstre ventrikkel, aortatrykk, Swan-Ganz kateter og oksygenmåling i aorta og Sinus coronarius. Hjertets kontraktilitet ble målt som dp/dtmax og preload- recruitable stroke work (PRSW). Myocardielt oksygen forbruk (MVO2) ble kalkulert fra koronarflow og arteriovenøs oksygen differanse. Venstre ventrikkel ble utsatt for en ischemi-reperfusjonsskade (stunning, total ischemi-tid 20 min). Etter stunning fikk 8 gris en bolus på 24µg/kg Levosimendan fulgt av en kontinuerlig infusjon (0.04 µg/kg/min). Kontrollgruppen (n=8) fikk en kontinuerlig infusjon med 1.25µg/kg/min Dobutamin. Målinger ble gjennomført etter etablert stunning og gjentatt 40 min etter start av medikament infusjon. Den hemodynamiske og mekanoenergetiske profilen av de to inodilatorene ble så sammenlignet. Resultater Postiskemisk kontraktilitet var redusert i alle 16 grisene. Den hemodynamiske effekten var tilnærmet lik for de to inodilatorene med øket kontraktilitet, redusert perifer motstand og øket hjerte-minuttvolum. Dobutamin økte oksygenforbruket signifikant (stigningskoeffisient for MVO2/total mekanisk energi øket 2,3 ganger), mens Levosimendan hadde en uendret mekanisk effektivitet (uendret stigningskoeffisient) Konlusjon Dette er den første studien som viser uendret mekanoenergetisk profil (ingen O2-sløsing) for et inotropt medikament (Levosimendan).

9 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 335 TRANSIT-TID BLODSTRØMSMÅLING AV MULTIPLE VENØSE SEKVENSGRAFT VED KORONAR BYPASSKIRURGI Nordgaard HB, Vitale N, Haaverstad R Klinikk for hjerte- og lungekirurgi, St. Olavs Hospital og Det Medisinske Fakultet, NTNU, Trondheim Bakgrunn: Det er antatt at sekvensgraft gir økt revaskularisering av myokard sammenlignet med separate graft. Målet med studien var å undersøke blodstrømmen ved dobbel og trippel sekvensgrafting med vene under koronar bypasskirurgi samt å analysere pulsatility index (PI = [max. flow - min.flow]/mean flow) ved ulike typer graft. Materiale og metode: I alt 278 pasienter (220 menn, 56 kvinner) fortløpende koronaroperert med bruk av hjerte-lungemaskin og av samme kirurg ble inkludert i studien. Vena saphena magna ble høstet med konvensjonell teknikk. En registrerte transit-tid blodstrømsmåling og PI med bruk av MediStim flowmeter. Ni pasienter hadde 1-kar-sykdom, 49 hadde 2-kar, 211 hadde 3-kar-sykdom og sju hadde venstre hovedstamme-stenose. Antall anastomoser/pasient var gjennomsnittlig 3,9±0,9. Blodstrømsmåling ble utført etter avgang av hjerte-lungemaskin og med proben plassert nær den proksimale anastomose. Resultat: Det var ingen postoperativ mortalitet. Gjennomsnittlig blodstrøm og PI i LIMA- LAD og venøse graft til hhv. venstre og høyre side av hjertet er vist i tabellen: KOR. ART. TYPE GRA FT: LIMA /VEN E single /sekve ns MENN N Mean flow ± SD ml/min Mean PI ± SD KVINNER N Mean flow ± SD ml/min Mean PI ± SD Venstre Høyre VENE - Single - Dobbel - Trippel VENE - Single - Dobbel ± ± ± ± ± 38 2,1 ± 1,3 2,0 ± 1,0 2,0 ± 0,7 2,8 ± 2,0 2,4 ± 1, ± ± ± ± ± 35 1,7 ± 0,4 2,2 ± 1,2 2,0 ± 0,7 2,6 ± 2,0 2,6 ± 1,2 LAD LIMA (single) ± 21 2,4 ± 1, ± 16 2,3 ± 0,1 Konklusjon: En kan forvente gjennomsnittlig høyere blodstrømsmåling ved venøse sekvensgraft i forhold til separate graft, mest uttalt hos menn og i venstre koronararterie (til circumflex og diagonal). PI var gjennomsnittlig <3 uansett type graft og styrket dokumentasjonen av god funksjon i bypass-årene.

10 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: ÅRS ERFARING MED MEDTRONIC-HALL VENTILEN I AORTAPOSISJON. Svennevig JL, Abdelnoor M, Nitter-Hauge S. Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo. 816 pasienter som fikk operert inn aortaventil ved vår avdeling i perioden , er fulgt opp ved hjelp av spørreskjema, telefonintervjuer og eventuelt polikliniske kontroller. 25 års overlevelse fra hele gruppen var 24%, best for unge pasienter under 18 år (87,8%) og dårligst for pasienter over 70 år. Overlevelsen var bedre for menn (27,7%) enn for kvinner (17,8%). Overlevelsen var også signifikant redusert for pasienter med samtidig koronarsykdom, som trengte bypass kirurgi (11,0 vs 27,7%), mens det ikke var signifikante forskjeller i overlevelsen for pasienter som pga aneurisme eller disseksjon samtidig fikk skiftet ut aorta ascendens. Overlevelsen var redusert for den gruppen pasienter som fikk de minste ventilstørrelsene (20-21 mm), men når man i multivariat analyse korrigerte for at de fleste i denne gruppen var eldre kvinner fant man at ventilstørrelsen pr se ikke var en signifikant risikofaktor. 79% av pasientene var på oppfølgingstidspunktet i NYHA funksjonsgruppe I-II og lineariserte rater av komplikasjoner var sammenlignbare eller bedre enn det som oppgis for tilsvarende andre typer hjerteklaffer. Det ble i løpet av oppfølgingsperioden ikke påvist noen form for mekanisk ventilsvikt. Konklusjon: Dette er en av de studiene som har fulgt ventilpasienter lengst. Den viser at den norske hjerteventilen, som ble utviklet ved vår avdeling på midten av 70-tallet og for første gang implantert ved Rikshospitalet i 1977 fortsatt er en solid og god ventil.

11 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 337 BRUK AV HTK-KARDIOPLEGI HAR POTENSIALE FOR FORBEDRINGER Haaverstad R 1,2, Sørensen E 2, Münter Sellevold OF 1,2 1 Klinikk for hjerte og lungekirurgi, St.Olavs Hospital og 2 Det Medisinske Fakultet, NTNU, Trondheim Bakgrunn: Kjemisk induksjon av hjertestans og lokal nedkjøling for å redusere metabolisme har sammen med protektive medikamenter vært hovedprinsippene bak moderne myokardproteksjon under hjertekirurgi. Ulempen ved metodene har vært at kardioplegiløsningen må injiseres hvert min for å sikre proteksjon, noe som gir avbrudd i operasjonen. Retrograd infusjon av kardioplegi via sinus coronarius kan gi dårlige proteksjon spesielt av høyre hjerte-halvdel. Bretschneider kardioplegi baseres på bl.a. bufring av det iskemiske hjertet med histidin. Eksperimentelle og kliniske studier har indikert at reinfusjon skal være unødvendig. Ekvilibrering av myokardiet mot kardioplegi-væsken er essensielt og derfor synes store volum og lang infusjonstid (ca ml/6-8 min) å være optimalt. Na + innholdet i væsken er 25mM og bør derfor om mulig fjernes fra sirkulasjon. Vi har gjort en feasibility studie med den kommersielle histidin-tryptofan-ketoglutarat (HTK) kardioplegi (Custodiol). Materiale og metode: Inntil 8/2006 er 15 pasienter behandlet med HTK-kardioplegi under ulike typer akutte og elektiv klaffe-, aorta- og kombinert kirurgi. Kardioplegi ble injisert via aorta, mens mest mulig av kardioplegivæsken ble aspirert via sinus coronarius kateter (SCC). Volumstyrt infusjon fra pumpe ga best pålitelighet mht infusjonstid og dermed ekvilibrering mot vev. Data er presentert som gjennomsnitt ± SD eller median (variasjon). Resultater: Alle hjertene gikk i diastolisk arrest ved infusjon av 1987±135 ml HTKkardioplegi etter 122±82 sek (hos fire via ventrikkelflimmer). Det ble aspirert 405 ± 199 ml fra SCC hos 10 pasienter. Aorta avklemmingstid: var 95 ± 36min. Mekanisk aktivitet under avklemming ble observert hos to pasient og supplerende kardioplegi ble da infundert. Ved declamping av aorta startet hjertet i rytme hos sju pasienter, mens det oppsto ventrikkelflimmer (VF) hos åtte pasienter. Disse ble gitt kalium (23±5 mmol), mens fire pasienter krevde DC-sjokk. Fire pasienter krevde temporær pacemaker etter avgang fra hjertelungemaskin. Enzymverdier 1. postoperative dag var akseptable hos denne til dels komplekse pasientgruppen med median CKMB 25,4 µg/l( µg/l) og Troponin-T 0,530 µg/l (0,194-25,0 µg/l). En pasient med aortaklaffe-endokarditt fikk asystole først etter 360 sek under induksjon, men de postoperative enzymverdier var allikevel lave. En pasient med disseksjon i aorta ascendens fikk injisert HTK direkte i venstre coronarostium og hadde et tilfredsstillende forløp med lave enzymutslipp. En pasient operert under pågående infarkt etter PCI-havari hadde som forventet høye postoperative enzymverdier. Konklusjon: Vår foreløpige erfaring viser at HTK-kardioplegi er anvendelig og trygt ved ulike typer hjertekirurgi. Det foreligger ikke sammenlignende analyser der denne metoden er brukt til kompliserte prosedyrer, men slike studier er under arbeid.

12 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 338 MINIMALINVASIV MITRALPLASTIKK. Rein KA, Lundblad R, Lingaas PS, Halvorsen S, Fosse E, Andersen K, Offstad J, Karlsen H, Geiran O, Svennevig JL. Thoraxkirurgisk avdeling, Intervensjonsenteret, Rikshospitalet, Oslo. Forskjellige minimal-invasive teknikker for å reparere mitralklaffen er blitt gjorttilgjengelig gjennom nytt utstyr. Vanligvis gjøres en mini-thoracotomi, og hensikten er å få godt innsyn og tilgang til mitralapparatet, og derved gjøre rekonstruksjonen lettere. Likeledes miniseres det hjertekirurgiske traumet og forkorter rekonvalesentperioden. Denne teknikken kan være et skritt på veien til å gjøre klaffereparasjoner om til enda mindre invasive prosedyrer og i fremtiden til rene percutane operasjoner veiledet med et videokamera. Fra tidligere har man Port Access teknologien. For å forenkle prosedyren og unngå femoral perfusjon gjøres en mini-direkte teknikk med en 5 cm lang høyresidig thoracotomi i 4. intercostalrom, sentral aortakanylering og direkte aortaavklemming med en fleksibel, spesialkonstruert aortatang. Det trengs lange instrumenter, men standard klaffereparasjons prinsipper anvendes. Plasseringen av intracardiale kanyler (vene fra lysken og sinus coronarius kateter), gjøres under transøsofagus-ekko (TEE) overvåkning. I alt er 7 pasienter med mitralprolaps ( en konvertert til sternotomi) blitt vellykket behandlet med denne minimal-invasive teknikken ved Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet siden mai menn og 2 kvinner, gj.snittsalder 61 år, er fulgt fra 3 til 12 måneder postoperativt. En pasient hadde prolaps av fremre seil, resten av P2 eller P3 segmentet av bakre seil. 3 pasienter hadde paroksysmal atrieflimmer som samtidig ble behandlet med monopolar RF-ablasjon. Pasientmaterialet presenteres. Resulatet av behandlingen og tilgangen ved denne teknikken vil bli diskutert. Metoden (MIVS) presenteres på en kort videofilm.

13 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 339 TIDLIGE ERFARINGER MED PUCA (PULSATILT CATHETER) LVAD FOR HJERTESVIKT A E Fiane, T Tønnessen *, J Offstad, S Halvorsen, H Karlsen, J L Svennevig, O Geiran Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, * Ulleval Universitetssykehus, Oslo Bakgrunn: Det fins flere typer venstre ventrikkel assist (LVAD) systemer for korttids behandling ved alvorlig hjertesvikt. Vi har startet utprøving av et nytt, billig og kommersielt tilgjengelig pulsatilt pumpekateter (PUCA) som kan koples til et standard tilgjengelig aortaballongpumpe (IABP) konsoll. Metode: PUCA kateteret føres inn via en kort karprotese på a.subclavia eller aorta ascendens. Pumpen består av et kateter med et innløp plassert retrograd i venstre ventrikkel og et utløp i aorta over aortaklaffen, koblet til en membranpumpe utenfor kroppen som blir aktivert og styrt av IABP konsollen. En enveisventil styrer utløpet til aorta fra det enløpede kateteret. Rett posisjon av kateteret dokumenteres ved transøsofageal ekko og eventuell røntgengjennomlysning. Resultater: Vi har utført griseforsøk der pumpen ga blodstrøm ut av venstre ventrikkel på opptil 3L/min. I tillegg har vi klinisk erfaring fra to pasienter en med kardiogent sjokk etter AMI og en med hypoperfusjon etter reoperativ hjertekirurgi. Begrensede erfaringer fra disse to pasienter vil bli meddelt. Konklusjon: PUCA pumpen er enkel å betjene og kan ha en indikasjon for korttids venstre ventrikkel support hos pasienter hvor inotropi og IABP ikke er nok til å avlaste og også styrke venstre ventrikkel effektivt. Konseptet må imidlertid testes ytterligere ved a sammenligne effekt med IABP og andre typer enkle pumper. Blodstrøm (effekt) må kunne måles bedre, og den industrielle produktkvaliteten må vare upåklagelig.

14 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 340 OBSTRUERENDE MYXOM I HØYRE VENTRIKKELS UTLØPSTRACTUS HOS GRAVID KVINNE. EN KASUISTIKK Busund R 1, Schive B 2, Bjørsvik G 3, Ladehoff P 4, Busund L-T 5. Avd for hjerte, lunge og karkirurgi 1, Hjertemedisinsk avdeling 2, Anestesiavdelingen 3, Kvinneklinikken 4, Patologis anatomisk avdeling 5. Universitetssykehuset i Tromsø Sykehistorie En 36 år gammel kvinne, gravid i 36 uke, ble innlagt lokalsykehuset etter å ha synkopert hjemme sittende i stol. I etterkant forbigående respiratorisk besvær. Ekkocardiografi ved lokalsykehuset viste en stor tumor i høyre ventrikkel og pasienten ble overflyttet UNN til videre diagnostikk og behandling. Ved innkomst var pasienten besværsfri. Ved innkomststatus fant man en systolisk bilyd. Innkomstprøver viste lett leucocytose, lett forøket D-dimer og ALP og normale blodgasser. Øsofagusekkokardiografi viste pendulerende tumormasser som fylte store deler av høyre ventrikkel og som partielt obstruerte høyre ventrikkels utløpstractus med en beregnet middelgradient på 35 mm Hg. Ultralyd abdomen viste et upåfallende og vitalt foster i hodeleie. Etter en konsensuskonferanse mellom kardiolog, obstetriker og thoraxkirurg ble det besluttet å operere henne påfølgende dag ved først å forløse fosteret ved sectio, for deretter å fjerne tumor med standard teknikk (Ekstrakorporal sirkulasjon med fullheparinisering). Behandling Pas ble operert påfølgende dag hvor det først ble gjort sectio med forløsning av en levende velskapt pike. Uterus ble lukket i to lag og nedre fremre del av peritonealcaviteten ble pakket med kompresser. I samme narkose ble pasienten tilkoblet ekstrakorporal sirkulasjon med bicaval kanylering og tilgang til høyre ventrikkel via høyre atrium og tricuspidalklaffen. To separate tumores ble identifisert. Den største med tre stilkede tilheftninger, en til myocard nær høyre ventrikkels utløpstractus og to til cordae tilhørende tricuspidalklaffens septale seil. Den andre tumoren var tilheftet to av det septale seils mediale cordae. Alt tumorvev ble resesert og det ble gjort tricuspidalplastikk. Frysesnitt fra tumor og reseksjonsflater viste sannsynlig myxom, og det ble gjort utvidete reseksjoner. Etter problemfri avgang av hjerte lungemaskin ble det gjort ny runde med hemostase i abdomen. Pasienten ble extubert på bordet og kunne legge sitt barn til brystet etter få timer. Det postoperative forløpet var ukomplisert. Ekko kontroll viste en patent tricuspidalklaff og mor og ble overflyttet lokalsykehuset i velbefinnende åttende postoperative dag. Endelig patologisk vurdering bekreftet myxom diagnosen. Diskusjon Myxomer utgående fra høyre ventrikkel er meget sjelden. I et materiale på 114 pasienter med myxomer i hjertet ble det kun påvist i to tilfeller utgående fra høyre ventrikkel mot 22 utgående fra høyre atrium 1. En av to med myxom i høyre ventrikkel fikk recidiv, mens ingen med myxom i høyre atrium fikk recidiv. Pasienter med myxom utgående fra høyre ventrikkel bør derfor følges med ecco kontroller. Gravide tiltrengende hjertekirurgi på hjerte lungemaskin utgjør en spesiell utfordring grunnet blødningsfare og risiko for skade på fosteret. I de tilfeller hvor fostret er levedyktig, anbefaler litteraturen forløsning ved sectio før påfølgende hjertekirurgi. Referanse: Bruke AP, Virmani R. Cardiac myxoma. A cliniopathologic study. Am J Clin Pathol 1993;100:671-80

15 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 341 IMPLANTERBAR LVAD SOM BRO TIL HJERTETRANSPLANTASJON. ETABLERING AV VAD-KOORDINATORFUNKSJON. Sørensen S, Fiane AE, Geiran OR, Svennevig JL, Thoraxkirurgisk avdeling,rikshospitalet-radiumhospitalet HF, Oslo Bakgrunn: Hjertetransplantasjon har vært et etablert tilbud ved RRHF siden Årlig blir ca 30 pasienter behandlet. De fleste som venter på transplantasjon er hjemme, men en gruppe på ca 15% er avhengig av intensivbehandling. Felles for de former for sirkulasjonsassistanse vi har brukt til nå, er at pasienten i praksis er lenket til sengen på intensivavdelingen med invasiv monitorering og begrenset mulighet til mobilisering. Denne livreddende behandlingen er ressurskrevende og ingen ideell situasjon sett i lys av at pasienten skal være best mulig rehabilitert og mentalt forberedt på transplantasjon. RRHF er ett av to europeiske sentre som er delaktig i en internasjonal multisenter prospektiv studie for utprøving av VentrAssist. Målet er at pasientene skal bli effektivt rehabiltert ut av organsvikt, være mobile, flytte ut av intensiv, evt ut av sykehuset og vente hjemme på transplantasjon. Videre mål er at disse kritisk syke pasienter skal få optimal mental forberedelse til transplantasjon. Pr har 60 alvorlig syke hjertesviktpasienter, derav 3 norske, fått denne behandlingen. Prosjektet involverer flere avdelinger og yrkesgrupper, og det derfor et betydelig koordineringsbehov. Metode: VAD-koordinator ble ansatt ut ifra kriteriene: intensivsykepleier, kompetanse ift sirkulasjonsasssistanse og transplantasjon. Oppgavene har vært mangesidige i prosessen frem mot å etablere et nytt LVAD-program: 1) utvikle intensivmanual for pasientgruppen, 2) administrere all opplæring og praktisk undervisning, 3) samarbeid med hjertemedisinsk avdeling vedrørende aktuelle pasienter. 4) preoperativ informasjon til pasient og pårørende, 5) praktisk arbeid og veiledning i intensivavdelingen postoperativt, 6) opplæring av pasient og pårørende ift hvordan håndtere hjertepumpen, 7) oppfølging av pasient og pårørende i alle praktisk spørsmål rundt tilværelsen med hjertepumpe utenfor sykehuset, 8) veiledning og tilgjengelighet for personalet på hjertemedisinsk avdeling, 9) oppfølging av selve prosjektet med datainnsamling/-registrering. Resultater: Tre pasienter er behandlet, to kun i intensivavdelingen. Pasient nr tre var ca 3 uker i avdelingen før hun flyttet over til medisinsk avdeling. Hun bor i dag delvis hjemme, delvis på sykehushotellet og følger undervisning på videregående skole. Hun har vært gjennom opplæringsprogram med skriftlig test for å kunne administrere LVAD selv. Hennes nærmeste pårørende har vært gjennom samme opplæring. I tillegg til prosessen med å mestre livet som kritisk syk avhengig av LVAD, blir hun parallelt forberedt på livet etter hjertetransplantasjon. VAD-koordinators oppgaver er omfattende er utvidet og forandret etter hvert som en har fått erfaringer Konklusjon: Program for VentAssist LVAD er etablert ved RRHF. For å sikre kontinuitet i et behandlingsprogram som involverer mange avdelinger og yrkesgrupper, er det fordelaktig for sykehuset å ha en koordinator ansatt. Erfaringene så langt gjør det aktuelt å diskutere en utvidelse av oppgavene til også å gjelde andre typer sirkulasjonsassistanse, tilsvarende som for transplantasjonskoordinatortjenesten.

16 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 342 IMPLANTERBAR LVAD SOM BRO TIL HJERTETRANSPLANTASJON OG FOR VARIG BEHANDLING VED ALVORLIG HJERTESVIKT. ETABLERING AV ET NYTT NASJONALT PROGRAM VED RIKSHOSPITALET-RADIUMHOSPITALET HF Arnt E. Fiane, Jan L. Svennevig, Gro Sørensen, Jon Offstad, Kai Andersen, Odd R. Geiran, TKA; Einar Gude, Lars Gullestad, Arne Andreassen, Knut Endresen, Bjørn Bendz, Lars Aaberge, Svein Simonsen, HMA; Arne J. Petersen, Jan F. Bugge, ANE; Vinod Mishra, Stein Vaaler, Leif A. Steffensen, Morten Reymert, ADM Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF, Oslo Bakgrunn: Antallet pasienter med alvorlig hjertesvikt øker. Tidligere studier har vist at mekanisk venstre ventrikkel pumper (LVAD) er overlegen optimal medisinsk behandling for pasienter med terminal venstre ventrikkel hjertesvikt. Mange av disse hjertesviktpasientene har også svikt av andre organsystemer. LVAD kan reversere slik svikt. En implanterbar LVAD muliggjør tilnærmet normal mobilisering.ventrassist LVAD (Ventracor) er en ny type implanterbar pumpe som vil stabilisere og optimalisere slike pasienter i påvente av hjertetransplantasjon (HTx), eller kunne være et varig alternativ til HTx, enten pga mangel på organer til HTx, eller pga kontraindikasjoner mot HTx. Pumpen er elektromagnetisk drevet, kan gå på batteri, er preload avhengig og afterload sensitiv, og krever kun Albyl-E160 mg og Marevan til INR som antikoagulasjon. Norge har tidligere ligget etter andre sammenlignbare land mhp avanserte, implanterbare pumper for venstre ventrikkelsvikt.rikshospitalet-radiumhospitalet HF (RRHF) har særlige faglige og logistiske forutsetninger for å kunne etablere et nasjonalt LVAD program. Nye nettverk, samt bedre økonomiske, administrative og koordinerende forutsetninger har muliggjort satsning og etablering av et nytt nasjonalt behandlingstilbud for svært syke hjertesviktpasienter. Materiale: RRHF ble høsten 2005 sammen med Papworth Hospital, UK, som eneste europeiske sentre, delaktig i en internasjonal multisenter prospektiv studie for klinisk utprøving av en ny type tredjegenerasjons LVAD. Pr 1/8-06 har 60 alvorlig syke hjertesviktpasienter, hvorav tre norske, fått denne behandlingen. Resultater: En pasient, som hadde iskemisk kardiomyopati, hadde Ventrassist LVAD i fire uker før han ble vellykket hjertetransplantert. Pasient no. 2 hadde uttalt dillatert kardiomyopati. Han var svært syk preoperativt med uttalte organdysfunksjoner, ødemer og ascites, før han fikk implantert Ventrassist LVAD, som han hadde i 40 dager. Pasienten døde før HTx av flerorgansvikt utløst av uttalt høyre ventrikkel sviktunderkjent preoperativt. Ved obduksjon var alle forhold knyttet til implantasjonen av LVAD uten anmerkning.den tredje pasienten var en livstruende syk 16 år gammel jente med kardiomyopati. Hun har pr. 31/8 hatt sin LVAD i to måneder, er fullt mobilisert, sendt hjem og har nylig begynt på videregående skole. Forløpet så langt har vært ukomplisert. Hun venter på HTx. De internasjonale resultater og våre pasienterfaringer vil bli presentert. Økonomiske og administrative forhold vil også bli kommentert. Konklusjon: Nye behandlingsmuligheter med mekanisk venstre ventrikkel støtte (LVAD) for pasienter med alvorlig hjertesvikt gir gode resultater. RRHF har etablert et nytt nasjonalt program for denne pasientgruppen.

17 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 343 REKONSTRUKTIV KLAFFEKIRURGI VED HØYRESIDIG ENDOKARDITT MED AFFEKSJON AV TRICUSPIDAL- OG PULMONALKLAFF HOS NARKOMAN. Rynning S.E., Andersen K. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, 5021 Bergen. Bakgrunn: Optimal kirurgisk håndtering av endokarditt hos narkomane er omdiskutert. Ventilimplantasjon har dårlige resultater p.g.a. ofte vedvarende misbruk og reinfeksjon av ventil. Rekonstruktiv klaffekirurgi bør foretrekkes om mulig. Kasuistikk: En 27 år gammel mann med kjent forhistorie på i.v. heroinmisbruk presenterte seg med feber og dyspne. Det ble påvist massive vegetasjoner både på tricuspidalklaffen og pulmonalklaffen og multiple lungeabcesser. Blodkultur viste oppvekst av Stafylococcus aureus. Etter 2 uker med iv. antibiotikabehandling ble pasienten henvist Haukeland sykehus til evt. kirurgi. Pasienten var i dårlig klinisk forfatning med tachycardi, dyspne og anemi. Vedvarende febrilia og CRP stigning på tross av adekvat antibiotikabehandling. Preoperativ ekko viste en vegetasjon på 2x5 cm på tricuspidalklaffen og stor T.I. Lett pulmonal hypertensjon. To vegetasjoner på ca. 2 cm på pulmonalklaffen og en mindre PI. Aorta- og mitralklaff uten anmerkning. Pasienten ble operert 3 uker etter primær sykehusinnleggelse. Pasienten var infeksjonspreget med febrilia, leucocytter 34 og CRP 150. Den preoperative strategi var å rekonstruere tricuspidalklaffen om mulig og erstatte pulmonalroten med ett Freestyle-graft. Peroperativt fant man en stor vegetasjon og destruksjon av septale seil. Dette ble recisert og erstattet med bovint perikard. I tillegg implantert en Edwards tricuspidal ring nr. 34. Ved inspeksjon av pulmonalklaffen var 2 seil destruert av vegetasjoner og disse ble recisert. Man beholdt ett nativt seil og rekonstruerte ett stort seil med bovint perikard. Ukomplisert postoperativt forløp. Postoperativ ekko viste velfungerende tricuspidalklaff med liten sentral lekkasje. Pulmonalklaffen hadde ingen lekkasje men litt høy hastighet på 2,4 m/s tilsvarende trykk på 24/14 mmhg. Pasienten ble overflyttet primærsykehus 12. p.o.d. Han var da afebril med normaliserte hvite og CRP 80. Konklusjon: Narkomane har økt risiko for reinfeksjon etter bakteriell endokarditt. Rekonstruktiv klaffekirurgi bør foretrekkes fremfor ventilimplantasjon. Ved høyresidig endokarditt kan både tricuspidalklaffen og pulmonalklaffen rekonstrueres ved bovint perikard.

18 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 344 EN PSYKOSOSIAL OPPFØLGINGSSTUDIE AV BARN SOM ER BEHANDLET MED EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENERING (ECMO) Wagner K,¹Risnes I²,Rasmussen M³,Berntsen T, Skarbø AB,Ramberg B,Vanvik IH,Nome T, Olsen KB,Svennevig JL². Anestesiavd.¹,Thorakskirurgisk avd.², Pediatrisk avd.³,seksjon for Barne og Ungdomspsykiatri, Radiologisk avd.,nevrologisk avd.,rikshospitalet, 0027 Oslo. Bakgrunn. Alvorlig hjerte og lungesykdom kan bli behandlet med ekstracorporeal membran oxygenering (ECMO) når annen behandling har feilet. ECMO behandling innebærer en risiko for hjerneskade. Hensikten med denne oppfølgingsstudien var ved hjelp av ulike undersøksmetoder å vurdere barnas resultater og følgetilstander etter at de hadde overlevd ECMO behandling ved Rikshospitalet i perioden 1991-feb Pasienter og metoder. 22 barn, i gjennomsnitt 1,2 (0,1-7,8) år da ECMO ble initiert. Ved oppfølgingsstudien var gjennomsnttsalderen 7,2 (1,8-13,9) år. 13 barn var blitt behandlet for cardial sykdom og 9 barn for pulmonal sykdom. ECMO ble utført med veno-arteriell (VA) bypass hos 21 og med veno-venøs (VV) bypass hos en pasient. Oppfølgings-protokollen inkluderte gjennongang av pasientjournalene, klinisk (fysisk, nevrologisk, nevropsykologisk) undersøkelser, radiologiske undersøkelser (CT, MRI, ultralyd), EEG registrering og intervju med en av foreldrene. Resultatene av undersøkelsene ble kategorisert som: normal/ubetydelig, moderat eller alvorlig svekkelse. Resultater. 16 barn (72,7%) hadde moderat eller alvorlig svekkelse ved minst en av de kliniske undersøkelsene; av disse ble 3 behandlet for epilepsi, 5 hadde cerebral parese og 15(68,2%) hadde moderat eller alvorlig nedsatt kognitiv funksjon. 9 av 18 barn (50%) hadde patologiske radilogiske funn (CT, MRI). Patologisk EEG ble funnet hos 11 pasienter (50%), inkludert 4 (18,2%) med epiletisk aktvitet. Barna som hadde radiologiske funn, hadde noe mer alvorlig kognitiv svekkelse enn barna uten radiologiske funn. Det var ingen assosiasjon mellom EEG funn og nevropsykologiske ferdigheter eller radiologiske funn. Basert på foreldre intervjuene var det kun 4 barn som ble kategorisert til å ha klinisk nedsatt funksjon. Konklusjon.Cerebrale sekveler ble hyppig funnet i oppfølgingsstudien av barn som var litt behandlet med ECMO. Disse barna trenger tverrfaglig oppfølging av fysisk, nevrologisk, nevropsykologisk og sosial funksjon. Tiltak for å kartlegge behov for behandling og støtte er nødvendig for å optimalisere barnas fysiske og psykososiale funksjon i et livstidsperspektiv.

19 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 345 EPICARDIELL PACEMAKER ELEKTRODE SOM LEDD I KARDIELL RESYNKRONISERINGSTERAPI (CRT). ERFARINGER VED RIKSHOSPITALET-RADIUMHOSPIALET. Dahle, G *, Aarønæs, M **, Kongsgård, E**,Fiane, A*, Seem,E*, Geiran, O*. Thoraxkirurgisk avdeling, ** Hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet-Radiumhospitalet, Sognsvannsveien 20, OSLO Bakgrunn: Kardiell resynkroniseringsterapi (CRT) reduserer mortalitet og morbiditet hos pasienter med hjertesvikt (NYHAIII og IV), bredt QRS kompleks og optimal medikamentell behandling. Vanligvis blir den venstre elektroden lagt inn transvenøst via sinus coronarius. Hos noen pasientgrupper velger man å legge elektroden epicardielt : 1) Barn, pga små anatomiske forhold 2) Hos pasienter der det ikke er egnete CS vener 3) Peroperativt hos pasienter der man forventer en dårlig og evt forverrelse av ventrikkelfunksjonen videre i forløpet Formål: Beskrive de første erfaringen vi har ved RH med pasienter med implantasjon av epicardielle ledninger. Metode: Pasientene får anlagt epikardiell elektrode på venstre ventrikkel via venstresidig thoracotomi. Høyre elektrode via venesystemet. Materiale: Ved Rikshospitalet har 12 pasienter fått implantert epicardielle elektroder som ledd i biventrikulær pacemakerterapi. Av disse var fire barn, tre pasienter fikk anlagt elektrode(r) peroperativt for fremtidig BiVPM og fem fikk anlagt epicardiell elektrode via thoracotomi. Resultater: En pasient vil bli lagt fram for å illustrere uegnet CS anatomi og vise respons etter implantasjon. Tre av barna fikk bedring av EF.( FU 4-24 mnd ). Alle ble klinisk bedre. Barnet uten endring av EF hadde TGA. Av de tre voksne som fikk peroperative elektroder, fikk en to eletroder (TGA) og paces med klinisk bedring. Den ene av de to andre planlegges transvenøst innlagt elektrode i hø ventrikkkel og atrium og start av biventrikulær pacing. Av de fem som ble operert med thoracotomi er to nonrespondere hvorav den ene er død. To har markant bedring av hemodynamikken (forbedring av EF, redusert LVEDd og reduksjon av QRS bredde). Hos en pasient løsnet elektroden 4. postoperative dag og det planlegges anlagt ny. (FU 0-12 mnd.). Konklusjon: Kardiell resynkroniseringsterapi kan gi bedre livskvalitet og klinisk funksjon hos utvalgte pasienter med alvorlig hjertesvikt. Implantasjon av epikardielle elektroder via thoracotomi kan i noen tilfeller være nødvendig. Materialet vårt er for lite til å uttale seg om resultater. I større materialer er det påvist reduksjon i mortalitet og bedret funksjonsnivå hos % av pasientene. Fremtid: Det foreligger nå devicer som lettere skal kunne implanteres thoracoskopisk. Man har da bedre oversikt over epicard og kan lettere finne et egnet sted for plasseringen. Samtidig er dette kanskje en raskere metode enn den transvenøse og en mindre traumatisk metode enn thoracotomi. I tillegg slipper pasientene kontrast- og strålebelastningen som det blir under den transvenøse prosedyren. Foreløpig er dette ikke utført i Norge.

20 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 346 KIRURGISK BEHANDLING AV ATRIFLIMMER MED BRUK AV HØYINTENSIVT FOKUSERT ULTRALYD (HIFU) Rein KA, Amlie JP, Dahle G, Geiran O, Svennevig JL. Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo. Ved Thoraxkirurgisk avdeling, Rikshospitalet har man siden 2001 gjort kirurgisk ablasjon av atrieflimmer (AF) hos 78 pasienter sammen med annen samtidig hjertekirurgi. Behandlingsformen har økt de siste år i takt med bedring av ablasjonsutstyret. Vi har anvendt ulike energikilder for denne type behandling. Siden begynnelsen av desember-05 har vi for det meste benyttet høyintensivt fokusert ultralyd-hifu, (Epicor, St. Jude Medical) som energikilde for våre ablasjoner. Dette er en epikardiell form for ablasjon som utføres på bankende hjerte. Utstyret består av tre komponenter, Ultra Cinch, Ultra Wand samt en drivenhet. Førstnevnte er et bånd med ultralydkrystaller som appliseres rundt venstre forkammer foran lungeveneinnmunningene. Båndet leveres i forskjellige størrelser avhengig av hvor stort pasientens forkammer er. Ved hjelp av en guide-lignende målestokk tres den under v. cava sup., gjennom sinus transversus, lateralt rundt ve. aurikkel, og deretter ned og under v. cava inf. Endene forenes vha to spesielle forankringstråder. Båndet kobles til systemets drivenhet med en spesiell algoritme som utfører selve ablasjonen uavhengig av kirurgen. Ablasjonstiden er ca min. Tilslutt appliseres Ultra Wand på baksiden av hjertet, en stav med to ultralydceller for å legge istmuslinjen ned til mitralannulus. Dette tar ca. 2 min. Så langt har 12 pasienter (8 kvinner/4 menn, gj.snittsalder 67 år) blitt beghandlet med denne teknikk ved vår avdeling. Halvparten av dem hadde paroksysmal atrieflimmer, resten mer permanent AF, varighet av AF i underkant av to år. Alle gjennomgikk annen samtidig hjertekirurgi (koronarkirurgi, aorta-eller mitralklaffe kirurg, aortarot kirurgi). Hos de fleste ble ultralyd-bånd nummer 9 eller 10 brukt for å isolere lungevenene. Postoperativt fikk alle behandling med amiodarone i avtrappende doser, antikoagulasjonsbehandlingen ble kontinuert frem til etterkontrollen, og de fleste sto på betablokkade. Postoperativt etterkontrolleres pasientene etter 3 og 6 måneder. De gjennomgår en nøye klinisk undersøkelse, standard 12 avlednings EKG, arbeidsbelastnings EKG, 24 timers Holter-monitorering og en transtorakal ekko undersøkelse. Resultatet er så langt oppløftende. Av 8 etterkontrollerte pasienter har alle 8 (100%) fravær av atrieflimmer 3 måneder etter HIFU-ablasjonen. Dette er en ny og kostnadskrevende teknologi i behandlingen av AF, men effekten av behandlingen er så god at den i fremtiden vil ha sin berettigelse, evt. også som en såkalt stand alone prosedyre for AF.

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI

KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI KOMPENDIUM I THORAXKIRURGI for medisinske studenter Leidulf Segadal, prof. dr. med Ketil Grong, prof. dr. med Lodve Stangeland, amm. dr med Kirurgisk institutt Det medisinske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*, St Olavs Hospital, Trondheim

Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*, St Olavs Hospital, Trondheim 19-23 oktober 2009 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 142 14 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME Lange C, Aasland J, Hatlinghus S*, Kirurgisk klinikk og Avdeling for bildediagnostikk*,

Detaljer

13 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME.

13 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME. 20-24 oktober 2008 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 180 13 ÅR MED STENTGRAFTBEHANDLING FOR ABDOMINALT AORTAANEURISME. Lange C, Hatlinghus S* Ødegård A*, Aasland J, Myhre HO Kirurgisk klinikk og

Detaljer

SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI

SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI 23-27 oktober 2006 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 300 SAMMENHENGEN MELLOM DIABETES MELLITUS OG PREVALENSEN AV SYMPTOMATISK UNDEREKSTREMITETSISKJEMI SA Jensen 1,2, LJ Vatten 1, HO Myhre 2, Inst.

Detaljer

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS

HJERTEINFARKT. Diagnostikk og behandling. Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen ISSN 0802-1465. Trykk: Molvik Grafisk AS HJERTEINFARKT Diagnostikk og behandling Jan Erik Otterstad Eivind S. Platou Arild Mangschau Knut Endresen Trykk: Molvik Grafisk AS ISSN 0802-1465 HJERTEFORUM Suppl. 1-2007; VOL 20 Forord til 6. utgave

Detaljer

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin?

Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Hva du bør vite om intensivmedisin 23-04-06 1 Hva bør du som turnuslege vite om intensivmedisin? Et kompendium om akutt (alvorlig) svikt i vitale organer Redaktør Hans Flaatten Intensivmedisinsk seksjon

Detaljer

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller.

Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. MED-3950 5.års oppgave - Profesjonsstudiet i medisin Universitetet i Tromsø Symptomer, diagnostikk og behandling av akutt hjerteinfarkt med fokus på kjønnsforskjeller. [1] Keth Andersen, MK-10 Veileder:

Detaljer

Rekruttering til faget

Rekruttering til faget Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 2/2007 Tema: Vaskulære aneurismer side 7 fagnytt: Rekruttering til faget side 28 mini invasiv kirurgi: Ferdighetsevaluering side 37 Simulatortrening side 42

Detaljer

Norsk hjertekirurgiregister

Norsk hjertekirurgiregister Norsk hjertekirurgiregister Årsrapport 2013 Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Norsk Thoraxkirurgisk Forening Kontaktpersoner: Fagrådsleder: Dataansvarlig: Admin. ansvarlig; Norsk Thoraxkirurgisk

Detaljer

Hjertekirurgi TEMA. s. 69-91. Jubileumsboken s. 94. "Safe Surgery Saves Lives" s. 108 Husk Høstmøtet! Frist for abstrakter 3. september s.

Hjertekirurgi TEMA. s. 69-91. Jubileumsboken s. 94. Safe Surgery Saves Lives s. 108 Husk Høstmøtet! Frist for abstrakter 3. september s. Til medlemmer av norsk kirurgisk forening Nr. 2/2010 TEMA Hjertekirurgi s. 69-91 Fagmedisinske foreninger Jubileumsboken s. 94 Fagnytt "Safe Surgery Saves Lives" s. 108 Minimalt invasiv kirurgi Distal

Detaljer

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi

Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Høgskolen i Bergen, avdeling for helseog sosialfag, institutt for fysioterapi Postoperativ opptrening etter median sternotomi operasjon med biologisk aortaventil Bjarne Vad Nilsen Prosjektoppgave i medisinsk

Detaljer

2. Sammendrag s. 4. 3. Hva er hjerte- og karforskning? s. 10. 4. Kardiovaskulære sykdommer. Betydning for folkehelse s. 11

2. Sammendrag s. 4. 3. Hva er hjerte- og karforskning? s. 10. 4. Kardiovaskulære sykdommer. Betydning for folkehelse s. 11 UNIKARD Innholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammendrag s. 4 3. Hva er hjerte- og karforskning? s. 10 4. Kardiovaskulære sykdommer. Betydning for folkehelse s. 11 5. Oversikt over eksisterende hjerte-

Detaljer

DOBBELT-BALLONG ENTEROSKOPI NYE MULIGHETER

DOBBELT-BALLONG ENTEROSKOPI NYE MULIGHETER 22-26 oktober 2007 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 100 DOBBELT-BALLONG ENTEROSKOPI NYE MULIGHETER Paulsen V, Hofstad B Gastromedisinsk avdeling, Kreft- og kirurgidivisjonen Ullevål Universitetssykehus,

Detaljer

Hemodynamiske forandringer hos friske kvinner under normal fødsel

Hemodynamiske forandringer hos friske kvinner under normal fødsel Hemodynamiske forandringer hos friske kvinner under normal fødsel 5. års studentoppgave. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Skrevet av: Elisabeth K. Hallem - mk05 Gyri Hagen - mk06 Veiledere: Ganesh

Detaljer

Forskning. en forutsetning for god pasientbehandling! 21 eksempler på forskning som gir viktige bidrag

Forskning. en forutsetning for god pasientbehandling! 21 eksempler på forskning som gir viktige bidrag Forskning en forutsetning for god pasientbehandling! 21 eksempler på forskning som gir viktige bidrag Innhold Forord 1 Innledning 2 Hjerte- og karsykdom 5 Halvert dødelighet og funksjonshemming, og bedret

Detaljer

VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Aker

VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS. Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus, Aker 24-28 oktober 2011 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 73 VEKT OG FEDMERELATERT SYKDOM 5 ÅR ETTER GASTRISK BYPASS Aftab H 1,3, Risstad H 1, Søvik TT 1,2, Aasheim ET 1, Hewitt S 1, Kristinsson J 1,

Detaljer

Indremedisineren. God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12. Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28

Indremedisineren. God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12. Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28 Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2010 God påske! Kateterbasert behandling av aortastenose ved et veiskille? s 12 Postprandial hypoglykemi etter fedmekirurgi s 28 www.legeforeningen.no/indremedisin

Detaljer

håndboka til familier med hjertesyke barn

håndboka til familier med hjertesyke barn håndboka til familier med hjertesyke barn FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN Når barnet ditt har hjertefeil Hjertefeil? Verden raser sammen noen sekunder. Hjertet, noe galt med hjertet til barnet? Det må jo

Detaljer

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS

METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS METODEBOK: SEKSJON FOR INTENSIVMEDISIN KIRURGISK SERVICEKLINIKK HAUKELAND UNIVERSITETSSYKEHUS Kjære leser. Metodebok for Intensivmedisinsk seksjon, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetsykehus

Detaljer

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS NR. 4, OKTOBER 2004 Paidos 4-2004_pdc.p65 1 9/27/04, 1:08 PM

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS NR. 4, OKTOBER 2004 Paidos 4-2004_pdc.p65 1 9/27/04, 1:08 PM PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 1 PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING OKTOBER 2004 ÅRGANG 22 SIDE 57-76 PAIDOS (tidligere NBF-nytt) er et tidsskrift

Detaljer

IS-1669. Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave

IS-1669. Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave IS-1669 Håndbok i transfusjonsmedisin 2. reviderte utgave 1 Heftets tittel: Håndbok i transfusjonsmedisin. 2. reviderte utgave Utgitt: Mai 2011 Bestillingsnummer: IS-1669 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Leversykdommer. God høst og god jakt! tema: side 7. Levertransplantasjon i Norge. Vintermøte 2008 Lillehammer side 15 side 16 side 21

Leversykdommer. God høst og god jakt! tema: side 7. Levertransplantasjon i Norge. Vintermøte 2008 Lillehammer side 15 side 16 side 21 Årgang 15 Informasjon fra Norsk Gastroenterologisk Forening Nr. 3 - Oktober 2008 tema: Leversykdommer side 7 God høst og god jakt! Levertransplantasjon i Norge Vintermøte 2008 Lillehammer side 15 side

Detaljer

Paradigm VEO gir bedre regulering for barn med diabetes. Nytt insulinpumpesystem gjør suksess i Finland og Danmark SIDE 9

Paradigm VEO gir bedre regulering for barn med diabetes. Nytt insulinpumpesystem gjør suksess i Finland og Danmark SIDE 9 nr 2 2010 ET NORDISK NYHETSMAGASIN FRA MEDTRONIC Paradigm VEO gir bedre regulering for barn med diabetes Nytt insulinpumpesystem gjør suksess i Finland og Danmark SIDE 9 Stort behov for MR-sikre pacemakere

Detaljer

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s.

Indremedisineren. Akutt respirasjonssvikt ved alvorlig sykdom (s. 10) Kan fisk og omega-3- fettsyrer redusere infarktstørrelsen? s. Indremedisineren Fagtidsskrift for Norsk Indremedisinsk Forening 1 2013 3000 2500 2000 y= 2807-156 x; 2p= 0.110 CK max (U/l) 1500 y= 2086-157 x; 2p= 0.004 1000 y= 1260-54 x; 2p= 0.230 500 0 0 1 2 3 4 5

Detaljer

Diagnostisering av dyp venetrombose ved kombinasjon av klinikk, D-dimer og ultralyd vener underekstremitet

Diagnostisering av dyp venetrombose ved kombinasjon av klinikk, D-dimer og ultralyd vener underekstremitet 5 års oppgave stadium IV Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Diagnostisering av dyp venetrombose ved kombinasjon av klinikk, D-dimer og ultralyd vener underekstremitet Skrevet av: Karina Pleym og

Detaljer

Sluttrapport fra Sæther-utvalget. - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom

Sluttrapport fra Sæther-utvalget. - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom Sluttrapport fra Sæther-utvalget - Faglige avhengigheter og risiko ved behandling av pasienter med karsykdom Våren 2011 1 Sammendrag Arbeidet med funksjonsfordeling av karkirurgi i Helse Sør-Øst ble igangsatt

Detaljer

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING JULI 2003 ÅRGANG 21 SIDE 37-60

PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING JULI 2003 ÅRGANG 21 SIDE 37-60 PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING JULI 2003 ÅRGANG 21 SIDE 37-60 PAIDOS TIDSSKRIFT FOR NORSK BARNELEGEFORENING JULI 2003 ÅRGANG 21 SIDE 37-60 PAIDOS (tidligere NBF-nytt) er et tidsskrift av

Detaljer

Nefrologisk Forum. Årgang 11, nr. 2 Oktober 2005

Nefrologisk Forum. Årgang 11, nr. 2 Oktober 2005 Nefrologisk Forum Årgang 11, nr. 2 Oktober 2005 Innhold Redaktørens spalte....3 Formannsnytt 4 Regulering av arginin vasopressin reseptor ved genetisk hypertensjon v/bjarne Iversen...5 Effekt av hemodialyse

Detaljer

H ertebarnet. Les mer om: Hjertesyke barn og medikamentbruk side 12-16 Pasientenes og brukernes advokat side 23-25 Må leve med savnet side 26-29

H ertebarnet. Les mer om: Hjertesyke barn og medikamentbruk side 12-16 Pasientenes og brukernes advokat side 23-25 Må leve med savnet side 26-29 Nr. 4 2013 Utgis av Foreningen for hjertesyke barn H ertebarnet Les mer om: Hjertesyke barn og medikamentbruk side 12-16 Pasientenes og brukernes advokat side 23-25 Må leve med savnet side 26-29 Nr. 4

Detaljer

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN

PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN 20-24 oktober 2003 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 159 PULSDEFICIT VED SUPRAKONDYLÆRE HUMERUSFRAKTURER HOS BARN Vera Halvorsen og Terje Ugland Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus Introduksjon:Opptil

Detaljer