1 BAKGRUNN 2 2 DAGENS FORHOLD Beliggenhet og dagens bruk Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 BAKGRUNN 2 2 DAGENS FORHOLD 2. 2.1 Beliggenhet og dagens bruk 2 2.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 4"

Transkript

1 llil I 0 2 C 5 D Go,;j.;k 2010/ ANKO PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Forslagsstillers planbeskrivelse:lunderød terrasse Utarbeidet av : Forslagsstiller: Bravebygg AS Konsulent: Arkitekt Bengt G. Michalsen AS Innhold 1 BAKGRUNN 2 2 DAGENS FORHOLD Beliggenhet og dagens bruk Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 4 3 PLANSTATUS Overordnede føringer og gjeldende planstatus Mulig utnyttelse i henhold til gjeldende regulering 7 4. MEDVIRKNING Varsel om oppstart Innkomne merknader til varsel om oppstart 8 5. BESKRIVELSE AV PLANSKISSEN / PLANFORSLAGET V1RKNINGER AV FORSLAGET ILLUSTRASJONER 13 1

2 1. BAKGRUNN 2.1.0ppdragsgiver Bravebygg AS 2.2.Planlegger/forslagsstiller Arkitekt Bengt G. Michalsen AS 2.3.Eiendoms - og eierforhold: Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr: 438/32, 438/31, 438/22, 438/23, 436/358, 438/69 og 438/10. Det er foretatt oppmåling av usikre grenser slik at planen nå forholder seg til innmålte grensepunkter. 2.4.Hensikten med planen Planforslaget fremmes av Arkitekt Bengt G. Michalsen AS på vegne av Bravebygg AS Hensikten med planen er å detaljplanlegge for boligbebyggelse innenfor tidligere regulert boligområde med tilhørende adkomstveier og lekeareal. I denne sammenheng er det også vesentlig å regulere bort eksisterende innregulert adkomstvei mot Asdal skole som ikke er opparbeidet. 2.5.Gjennomføringen av planen Utbygging innenfor planområdet ønsket så snart detaljplanen er godkjent i kommunen. 2. DAGENS FORHOLD 2.1 Beliggenhet og dagens bruk Den røde sirkel viser plonområdets plossering i kommunen Området ligger på Asdal mellom FV407 og Asdal skole. Området er regulert gjennom reguleringsplan for Lunderød-Sandstø. Omgivelsene i vest er Asdal skole og skolens uteområder. Området er ellers bebygd med eneboliger på romslige tomter. Området er hovedsakelig sydvendt med forholdsvis gode solforhold. 2

3 Gjeldende reguleringsformål innenfor planavgrensningen er i dag boligformål, næringsformål, veiformål og offentlig byggeområde. Kartet viser utsnitt av gjeldene reguleringsplan for området. Planornradets avgrensning er skravert. I gjeldende plan er en innregulert adkomstvei mot Asdal skole. Denne er aldri blitt opparbeidet og skal nå reguleres bort. Arealene er i dag i bruk for tilhørende boligeiendom og er tenkt tillagt denne eiendommen som boligformål. Det er 3 eksisterende bygninger innenfor planområdet. Boligen på gnr/bnr 438/32 er i god stand og skal fortsatt fungere som enebolig. Det skal fradeles egen tomt rundt denne boligen i henhold til plankartet. Bygget på gnr/bnr 438/31 (se bilde) er hovedsakelig et næringsbygg med lagerlokale mv. Dette er også i god teknisk stand slik at det på dette tidspunkt ikke er aktuelt å gjøre noe med dette bygget. Disse to eiendommene har i dag sin adkomst mot eksisterende adkomstvei i nord. Bildet viser eksisterende bygg på gnr/bnr 438/31 som benyttes til lager/næring. På gnr/bnr 436/358står et eldre boligbygg i dårlig teknisk stand. Dette bygget ligger i dag innenfor byggegrensen mot Fylkesveien og skal fjernes. 3

4 Bildet viser eksisterende bygg på gnr/bnr 436/358 som skal rives Områdene som representerer byggetomtene, hovedsakelig det flatere myrlignende områdene midt i planområdet, er i dag ikke særlig bruk. Vegetasjon i ulike høyder og typer. Kollen danner en avgrensning av boligområdet mot skolens uteområde. Kollen rapporteres å være et godt lekeområde for barn i dag. Eksisterende adkornstvei til boliger innenfor plonområdets sydlige del. Området mot høyre i bilder viser deler av området som skol bebygges 2.2 Planornrådet og forhold ti/ tilliggende areal Natur- og ressursgrunnlaget Det finnes ikke jordbruksinteresser, skogbruksinteresser, friluftsinteresser eller viltinteresser innenfor planområdet. Landskap/Naturkvaliteter / grønn infrastruktur Området ligger noen meter høyere enn Fylkesveien og består der av et forholdsvis flatt område med blanding av lav vegetasjon, kratt, og store trær. I området lengst vest mot skolen er det en kolle med flotte store trær. Disse bør i stor grad beholdes, men området kan ryddes for lav vegetasjon slik at sol kommer inn, og fremstå som et flott nærområde/lekeområde og fin buffer mellom boligbebyggelse og skoleområde. Denne delen av området er derfor regulert som friområdet. Fra V2 til Friområdet Fl er det vist sti/gangadkomst regulert som AV1. Videre er det vist stiadkomst som F2 over friområdet mot skolen. 4

5 Ekststerende sti og skolevei nordre de/av plonområdet inn til Asdal skoleområde. Verneinteresser Etter det vi kjenner finnes det ikke verneinteresser innenfor planområdet. Aust Agder Fylkeskommune har foretatt nødvendige undersøkelser i området og har meddelt at det heller ikke da er gjort funn. Miljetfaglige forhold Det forventes ikke ulemper som følge av luftforurensning på stedet. Det er utført støyanalyse for området og særlig for boliger som lokaliseres nærest opp til Fylkesveien. Støyanalyse er utført av Sinus AS (vedlagt). Analysen konkluderer med at bebyggelsen må flyttes bort fra Fylkesveien eller at det må utføres tiltak. Dette er ivaretatt i plandokumentet. Ingen kjent forurensninger igrunnen. Trafikkforhold Eksisterende adkomstvei til området som skal bygges ut har i dag en avkjørsel til Fylkesveien som ikke tilfredsstiller tekniske krav til sikt m.m. Statens vegvesen har uttrykt at den innregulerte adkomstveien mot Asdal skole kan utgå, på vilkår av at avkjørselen opparbeides tilfredsstillende og oppgraderes. Adkomstveien fra sør er i dag asfaltert et stykke fra avkjørsel og opp bakken resten er grusvei. Bolig og næringslokale på gnr/bnr 438/31 og 32 har i dag adkomst fra annen felles avkjørsel lenger nord. Disse to enhetene skal fremdeles ha sin adkomst her. 5

6 Eksisterende adkomst til boliger. Denne reguleres nå med kommunal standard og tilfredsstiller tekniske krav til avkjørsel mot Fylkesveien. Kollektivtrafikk har god dekning i området, med stoppested langs Fylkesveien. Trafikksikkerhet er ellers ivaretatt med eksisterende gangfelt over Fylkesvelen. Fylkesveien har på stedet en fartsgrense på 40 km/t. Det er imidlertid ikke i dag tilfredsstillende gangadkomst for skolebarn bort til gangfeltet langs Fylkesveien. Som del av planleggingen og etter innspill fra Statens Vegvesen, beboere og naboer skal det anlegges fortau over nederste del av området mot fylkesveien som vist på plankartet. Fortauet skal ledes bort til gangfeltet. I marka er det et lite område mellom regulert fortau og selve gangfeltet, altså utenfor reguleringsplanen for Lunderød terrasse. Dette «mellom- området» på noen få meter berører et annet veikryss/avkjørsel som er under regulering av andre utbyggere. Det er derfor valgt å ikke ta med dette i denne reguelringen, men som nevnt, løse dette som egen sak. Statens Vegvesen har vært innstilt på å løse dette slik at fortauet føres sammen og etablerer den trafikksikre skolevegen. Det er en forutsetning for å ta i bruk de nye boligene, at dette løses i samarbeid med Statens Vegvesen. Risiko- og sårbarhet Se vedlagt analyseskjema. Sosial infrastruktur Området ligger ikke langt fra Arendal sentrum med gode kollektivforbindelser til de ulike offentlige tjenester. Asdal skole ligger inntil planområdet med gangadkomst ved egen stiforbindelse over kollen. Skolens utearealer har ballplass osv åpent for aktiviteter for barn og unge utenom skoletid. Barnehage finnes også i umiddelbar nærhet til området ved Asdal skole. Teknisk infrastruktur Teknisk infrastruktur som vann, avløpsnett og pumpestasjoner må vurderes nærmere. Det ligger trolig anlegg som kan påkoples på andre siden av Fylkesveien. Etter oppfordring fra kommunen vil det ved opparbeidelse bli sett på om også andre eksisterende private ledninger kan påkoples nytt anlegg. Estetikk og byggeskikk I henhold til god arealforvaltning og kommunens overordnete mål planlegges området som en noe fortettet bebyggelse. Boligene organiseres som mindre tun eller definerte boligrekker for å oppnå god variasjon og et godt bomiljø for hver enkelt beboer. 6

7 Området er et regulert boligområdet som ligger innimellom den allerede utbygde boligbebyggelsen. Utfra terreng forhold på stedet vil ikke nye planlagte bygninger dominere eller få noe som helst fjernvirkning i landskapet. Terrenget er småkupert og de høyeste deler av nærområdet er allerede bebygd med boliger. Ny bebyggelse er tenkt som varianter av rekkehus og flermannsboliger i 2 etasjer. Det vil også bli en tilpasning til eksisterende bebyggelse med tanke på materialbruk og arkitektonisk uttrykk ellers. Det er planlagt tradisjonell fasadeuttrykk som ikke skal skille seg ut fra de bygde omgivelser. Stedsutvikling Utbyggingen på Asdal er med på å styrke både nærmiljø, kollektivtilbud og næringsgrunnlag for eksisterende nærbutikk. Barns interesser Det er påpekt i innspillene at barn og unge i dag bruker deler av området og det er viktig at dette ivaretas videre på en god måte. Det er også pekt på trygg skolevei og adkomst til skolen og skolens utearealer. Barn og unges interesser er ivaretatt i planen ved å avsette eget areal til felles lek for beboerne i de nye boliger. Dette lekeområdet grenser igjen til regulert friområde, kollen, som igjen grenser til skolens uteområde. Kollen vil være en flott buffer mellom skole og boliger og være et godt tilbud til små barns lek i naturen rett utenfor boligene. Vi ser det som viktig gå legge til rette både for opparbeidede lekeområder og naturlig områder som ikke er tilrettelagt for mye. Denne planen vil klare å oppnå dette. Positivt er det også at her ligger rikelig med arealer for barns lek og muligheter i umiddelbar nærhet til boligene uten å måtte benytte trafikkerte veier. Universell utforming Bebyggelsen og tilhørende uteområder skal planlegges og bygges etter retningslinjer for universell utforming så langt det lar seg gjøre. Fellesareal får direkte adkomst fra den private adkomstveien uten nivåforskjell. Juridiske forhold Vegrett til området er sikret. Fremtidig adkomstvei skal være kommunal. Utbyggingsavtale skal inngås mellom utbygger og kommunen før igangsetting. 3. PLANSTATUS 3.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge har betydning for fokus på denne gruppen i all arealplanlegging. Dette betyr gode utearealer/lekearealer både nært og større balløkker/idrettsanlegg. I tillegg skal det settes fokus på trafikksikker skolevei. Gjeldende overordnede planer Overordnet plandokument er gjeldende Kommuneplan for Arendal kommune. Området er her avsatt som Boligformål. Bygningen på gnr/bnr 438/31, som benyttes til lager/næring, er avsatt som erverv/næring. Tilliggende kommunal eiendom er avsatt til idrettsanlegg. Gjeldende regulering Gjeldende reguleringsplan er Lunderød-Sandstø 1 og 2. Området er regulert til boligformål. Kollen vest i planområdet er regulert til offentlig byggeområde. Det er regulert i fremtidig adkomstvei fra området ned mot Asdal skole. Denne er ikke opparbeidet. 7

8 Pågående pkmarbeid i nærområdet Det er ikke kjent annet planarbeid i umiddelbar nærhet til planområdet. 4. MEDVIRKNING 4.1 Varsel om oppstart Planarbeidet ble kunngjort i Agderposten den (Se vedlegg) I tillegg på kommunens hjemmesider. Naboer, berørte parter og offentlige instanser er varslet direkte med brev (se vedlagt adresseliste). 4.2 Innkomne merknader til varsel om oppstart Innkomne merknader følger som eget vedlegg. Merknadene er referert og kommentert etter følgende rekkefølge: Kommunale etater Statlige instanser Organisasjoner Private 1 Arendal kommune AK 24 v Knut Nordb Må vurderes om kunstgressbanen i nærheten vil medføre ulemper for ny rekkebebyggelse. Det må vises konkret trase for skolevei fra planområdet. Forslagstillers kommentor: Vi tror ikke dette er noen ulempe. Heller en grunn til at folk vil bosette seg i området nettopp nærheten til banen og attraktive leke og oktivitetsområder i nærområdet. 2 Arendal kommune v 0 målin Laurence M&iaux Anbefaler oppmåling av området da det ikke er komplette innmålte eiendomsgrenser innenfor hele planområdet. Forslagstillers kommentar: Det er nå gjennomført kortforretning og innmålte grenser der disse ikke vor sikre fra før. Opplysningene er lagt inn i plangrunnlaget. 3 Arendal kommune Kommunalteknikk Vannverket v As eir bekk Brannvann finnes i RV 407 og veien inn til Asdal skole. Det må redegjøres for hvordan brannvann skal føres inn til boligene. Forslagstillers kommentor: All teknisk infrastruktur må prosjekteres. Dette gjøres på et senere tidspunkt i planleggingen. 4 Statens Ve vesen Viser til byggegrense i Vegloven på 50 meter som skal ivareta miljøhensyn og samfunnshensyn. Positiv til at regulert adkomstvei mot Asdal skole reguleres bort og at det etableres avkjørsel mot FV407 som tilfredsstilier tekniske krav. Det bør jobbes med en felles løsning for avkjørsler. Det må redegjøres for sikker skolevei. Forslagstillers kommentar: Sikker skolevei er beskrevet. Planforslaget legger til grunn 20 meter byggegrense. Vi mener dette er tilstrekkelig for å ivareta hensynet til vedlikehold og dnft av 8

9 Fylkesveien. Området ligger høyere enn veien på stedet og bygningene vil være orientert bort fra veien. Fylkesveien har på stedet også fortsgrense 40 km/t. Det er utført støyanalyse av Sinus AS. Ved utbygging i henhold til anbefalinger i støyrapporten, vil også de miljø- og støymessige sidene være ivaretatt. 5 F Ikesmannen i Aust A der Påpeker at det må søkes løsninger som hindre silhuettvirkning og planlegger ny bebyggelse på landskapets premisser. Forventer at kollen reguleres Grønt. Viser til barn og unges medvirkning og interesser i planarbeidet. Det må gjøres rede for sikker skolevei. Mener det må foretas støyanalyse med bakgrunn i nærheten til Fyikesveien. ROS-analyse må vedlegges plandokumentet. Forslagstillers kommentar: Kollen er regulert grønn til Friområde. Sikker skolevei er redegjort. Støyanalyse er foretatt av Sinus AS. ROS analyse vedlagt. Bebyggelsen er planlogt tradisjonelt i to etasjer som ivaretar hensyn til landskap. 6 Aust A der F Ikeskommune v vind Raen Viktig forutsetning å sikre kollen som grøntareal. I tillegg til å bevare vegetasjonen på kollen, vil dette være en viktig buffer mellom boliger og skole. Byggehøydene bør vurderes og tilpasses bebyggelsen rundt. Tilpasse bygningsmasse til landskapet. Det må tas hensyn til universell utforming i videre planarbeid. Forutsetter at det opparbeides lekearealer for barn. Videre planarbeid bør klargjøre hvorvidt trase for vestlandske hovedvei går gjennom området. Vurdere regulering av hensynsone C bevaring for dette området. Bør også vurdere regulering av verneverdig bebyggelse langs FV407 Det må foretas arkeologisk undersøkelser før planen kan godkjennes. Forslagstillers kommentar: Kollen er regulert grønn til Friområde. Byggehøyder er vurdert utfra terrengsnitt flere steder i planområdet. Hensyn til evt bevaringsverdige elementer er vurdert i forbindelse med arkeologiske undersøkelsene som er foretatt. 7 Ole Nilsen Asdal nr bnr Gjør oppmerksom på at Arendal kommune og andre grunneiere i området. Nilsen ønsker ikke å avstå grunn. Det må legges vekt på lekearealer for barn og godt bomiljø Forslagstillers kommentar: Lekearealer er ivaretatt og kollen er regulert til Friområde med tilgang for alle. Oversikt over grunneiere i området er avklart. 8 Kenneth Sveinun sen Asdal nr bnr Ønsker at ny vei til FV407 skal ha fartshumper og belysning. Fine eiketrær på kollen mot skolen bør bevares. Kollen blir også brukt som lekeareal i dag. Ønsker primært eneboligbebyggelse i området. Viser til at 4 boliger i dag bruker denne adkomstveien. Naboforholdene er gode og ønsker at dette blir vektlagt og ivaretatt ved planleggingen og fremtidige utbyggingen. Forslagstillers kommentar: Fjerning av trær på kollen vurderes av kommunen. Fortshumper vil ikke være naturlig på denne korte veistrekningen. Veilys etableres etter kommunal standard på V2. 9

10 9 Naboer v Jarl Erik Nesland nr bnr: Arealene er benyttet til barns lek. Viktig å bevare eiketrærne. Antar at kollen skal forbli en buffer mot skoleområdene. Ønsker primært eneboligbebyggelse. Dersom det legges opp til fortettet bebyggelse er det ønskelig med tomannsboliger og /eller oppdelte rekkehus. Form og arkitektur bør tilpasses det eksisterende. Positiv til at avkjørsel opprustes til å tilfredsstille tekniske krav til sikt osv. Ønsker at det knyttes en trafikksikker gangmulighet til det eksisterende gangfeltet over FV 407. Ønsker at den enkle og nære tilgangen til skolen opprettholdes via nytt stisystem og grøntarealer. Ønsker et nabomøte for å diskutere planen. Forslagstillers kommentar: Bevaring av trær vurderes ov kommunen. Trær på byggeområdene vil trolig bli fjernet for å gi plass til utbygging og tilhørende anlegg og uteområder. Imøtekommer ønske om rekkehus. Nabomøte er avholdt. Gangadkomst til gangfelt er inkludert i planforslaget. 5. BESKRIVELSEAV PLANSKISSEN/ PLANFORSLAGET Bebyggelsestruktur Planforslaget viser utbyggingsområder for boliger i noe fortettet struktur. Det er tenkt noe fortettet bebyggelse i form av rekkehus og flermannsboliger i 2 etg. Mønehøyde og utnyttelsesgrad er fastsatt i plandokumentet og bestemt i forhold til eksisterende terrengsnitt og bygde omgivelser. Det er avsatt felles lekeareal på ca 100 m2 som skal fungere som felles nærelekeplass for boligene. Tilliggende kolle er vist som Friareal, Fl, og skal fungere som buffer mellom bolig og skole og være en naturlig lekeplass for barn og unge. Det bør være mulig å rydde vegetasjon i friområdet for å få inn lys og sol og gjøre lekearealene mer tilgjengelig. Store eiketrær skal vurderes bevart. I den sydligste enden av friområdet er vist sti inn til skoleområde. Avl er regulert gangsti mellom V2 og friområdet/skoleområdet. Adkomstvei inn til regulert vendehammer skal være offentlig. Etter instruks fra veiansvarlig i Arendal kommune Torbjørn Hjellevik, ble det etter oppstartsmøte lagt inn en regulert veibredde på 10 meter. Hjellevik uttrykte at kommunen da hadde alle nødvendig bredde til et evt fortau, sidearealer, grøfter og snøopplag. Det ville da være mulig å la byggegrensen gå i formålsgrense. Dette er tatt utgangspunkt i ved den videre utforming av reguleringsplanen, hvor byggegrense er lagt i formålsgrense mot V2. Videre er adkomstveien regulert felles privat (V3). B5 og B6 har i dag sin adkomst fra annen avkjørsel til Fy mot nord. Disse eiendommene skal ikke endres og fremdeles ha sin adkomst her. B6 kan på senere tidspunkt endres til boligformål og bebygges med BYA 40%. Adkomst må da gå over V3 som vist i planen. Regulert adkomstvei mot Asdal skole endres til boligformål og inngår i tilliggende boligtomt. Arealformål Arealformål innenfor planforslaget: 1 Bebyggelse og anlegg: BOLIGBEBYGGELSE: B1 B7 (privat) 10

11 LEKEPLASS: L 1 (Privat felles) RENOVASJONSANLEGG: R1 (privat felles) 2 Grønnstruktur: Friområde: F 1 3 Samferdsel: VEIFORMÅL: V1 V3 ANNEN VEIGRUNN: AV1 AV2 Arealregnskap Totalt planområdet: 10693m2 Boligformål 81: 2653 m2 82: 580 m2 83: 993m2 84: 794 m2 85: 615 m2 86: 636m2 87: 727 m2 Totalt boligformål= 6974 m2 Lekeareal: L1: 66 m2 Totalt lekeareal = 66 m2 Veiformål: V1 294m2 V2: 1316m2 V3: 412 m2 Totalt veiformål= 2087m2 Annen veigrunn: AV 1: 75 m2 AV2: 16 m2 AV 3: 114 m2 AV 4: 47m2 Totalt Annen veigrunn = 252 m2 Friområde: Fl: 820 m2 F2: 64 m2 Totalt Friområde =884 m2 Grad av utnytting og høyder Utnyttelsesgraden settes til 40 % BYA for områdene 81, 83, 84 og 86. Utnyttelsesgraden for delområde 82 og 85 settes til 50 % BYA. Dette mener vi er en rimelig og god utnyttelse av boligområdene og en god balanse mellom fortetting og tilpasning til eksisterende boligmiljø på stedet. Kotehøyder for øverste bygningsdel er satt slik: Delområde: Maks kote topp gesims/møne : B1 K

12 K+ 33 K+33 K+ 33,5 K+33,5 K+33,5 Bygningenes maksimale mønehøyde/gesimshøyde settes til 10 meter. Bebyggelsens plassering Bebyggelsen plasseres i grupper som vist med Mndeling i plandokumentet. Gruppene skal struktureres som tun eller boligrekker og skal innenfor delområdene løse parkering og inndeling av fellesområder og private uteområder til hver enkelt bolig. For byggegrense mot FV er det lagt til grunn 20 meter. Dette er økt byggegrense i forhold til eksisterende bebyggelse både i nord og syd for området. Vi mener denne byggegrensen ivaretar de forhold som byggegrenser normalt skal gjøre. Byggeområdene ligger høyere enn FV og er orientert mer mot vest bort fra veien. Det er i tillegg foretatt støyanalyse som viser at boligene ivaretar støyhensyn og anbefalte verdier. Trafikk Adkomstvei fra sør i området er regulert som offentlig kjørevei V2. Denne er lagt opp tu kommunal standard etter anvisning i oppstartsmøte. Bredde er lagt til 10 meter, noe som da skal omfatte selve kjøreveien og nødvendig sideareal og grøft. Det er lagt inn vendehammer i enden av veien. Frisiktsoner mot Fylkesveien er vist med 4x40m. Avkjørselen skal opparbeides med flatt område mot Fylkesveien og ellers etter tekniske krav etter egen plan. Vei 3 er planlagt med privat standard med bredde som vist på plankartet, og skal driftes og vedlikeholdes av beboerne i fellesskapet. Parkering skal prosjekteres til hver enkelt boligbygg i henhold til parkeringsvedtekt for Arendal kommune. Det er imidlertid ikke tilfredsstillende gangadkomst for skolebarn bort til gangfeltet langs Fylkesveien. Som del av planleggingen og etter innspill fra beboere og naboer skal det anlegges en gangsti over nederste del av B8 ned mot gangfeltet. På denne måten slipper barna å gå langs fylkesveien før de krysser. Dette er et godt bidrag til å øke trafikksikkerheten på stedet og må gjøres i samråd med Statens Vegvesen. 12

13 6. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET Overordnede planer og mål Planforslaget er i tråd med overordnete planer for tettstedsutvikling og fortetting av allerede utbygde områder. Utbyggingen styrker nærmiljø, kollektivgrunnlag og næringsliv på stedet. Verneinteresser Ingen negativ virkning. Miljøfaglige forhold Ingen negativ virkning på biologisk mangfold. Støy er utredet nærmere. Risiko - og sårbarhet Se vedlegg Barns interesser Det opplyses fra beboerne i området at kollen er i bruk for barns lek i dag. Dette videreføres ved å sikre kollen som grøntareal i stedet for dagens regulerings til offentlig byggeområde. Universell utforming Ingen konsekvenser for dagens tilrettelegging av universell utforming. økonomiske konsekvenser for Arendal kommune Ingen økonomiske konsekvenser utover overtakelse av kommunal vei V2. Utbyggingsavtale Forhandlinger for utbyggingsavtale skal startes opp i april ILLUSTRASJONER Illustrasjonsplan/situasjonsplan 13

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS

Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for. Gamle Follum skole. Plan ID: 0605_359 29.03.12. Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Gamle Follum skole Plan ID: 0605_359 Datert: 29.03.12 Revidert: Planforslaget er utarbeidet av Faveo Prosjektledelse AS 1 Kort presentasjon av tiltaket/ planområdet

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16).

Utarbeidet av: Hjellnes Consult as for Bulk Eiendom AS (sist revidert 2010.12.16). Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 33 Forslagsstillers planbeskrivelse Fugleåsen næringsområde Planforslag til offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Utarbeidet av: Hjellnes Consult

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

Forslag til detaljplan for Mester Grønn AS gnr/bnr121/33, 121/16, 163/83 og del av 163/179 Planforslag til offentlig ettersyn

Forslag til detaljplan for Mester Grønn AS gnr/bnr121/33, 121/16, 163/83 og del av 163/179 Planforslag til offentlig ettersyn Forslag til detaljplan for Mester Grønn AS gnr/bnr121/33, 121/16, 163/83 og del av 163/179 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller (konsulent): Archus arkitekter AS, Pilestredet

Detaljer

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast Offentlig ettersyn Sluttbehandling, datert 08.10.12 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling

Lier kommune. Planforslag til sluttbehandling Lier kommune Forslagsstillers planbeskrivelse Reguleringsplan for Kjellstadkrysset Øst, del av gnr/bnr.23/1, 23/2 og gnr/bnr.24/19, mfl. Plan ID: 504-901-46 Planforslag til sluttbehandling UTARBEIDET AV

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20

REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 REGULERINGSPLAN 430R FOR LANDSTADS GATE 14-20 DETALJREGULERING jfr. pbl 12-3 KONGSBERG KOMMUNE, GNR. 8540 BNR. 24 m.fl Fv 87 Landstads gate PLANBESKRIVELSE 03.06.2013 Forslagsstiller Kongsberg kommunale

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer