1 BAKGRUNN 2 2 DAGENS FORHOLD Beliggenhet og dagens bruk Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 BAKGRUNN 2 2 DAGENS FORHOLD 2. 2.1 Beliggenhet og dagens bruk 2 2.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 4"

Transkript

1 llil I 0 2 C 5 D Go,;j.;k 2010/ ANKO PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Forslagsstillers planbeskrivelse:lunderød terrasse Utarbeidet av : Forslagsstiller: Bravebygg AS Konsulent: Arkitekt Bengt G. Michalsen AS Innhold 1 BAKGRUNN 2 2 DAGENS FORHOLD Beliggenhet og dagens bruk Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 4 3 PLANSTATUS Overordnede føringer og gjeldende planstatus Mulig utnyttelse i henhold til gjeldende regulering 7 4. MEDVIRKNING Varsel om oppstart Innkomne merknader til varsel om oppstart 8 5. BESKRIVELSE AV PLANSKISSEN / PLANFORSLAGET V1RKNINGER AV FORSLAGET ILLUSTRASJONER 13 1

2 1. BAKGRUNN 2.1.0ppdragsgiver Bravebygg AS 2.2.Planlegger/forslagsstiller Arkitekt Bengt G. Michalsen AS 2.3.Eiendoms - og eierforhold: Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene gnr/bnr: 438/32, 438/31, 438/22, 438/23, 436/358, 438/69 og 438/10. Det er foretatt oppmåling av usikre grenser slik at planen nå forholder seg til innmålte grensepunkter. 2.4.Hensikten med planen Planforslaget fremmes av Arkitekt Bengt G. Michalsen AS på vegne av Bravebygg AS Hensikten med planen er å detaljplanlegge for boligbebyggelse innenfor tidligere regulert boligområde med tilhørende adkomstveier og lekeareal. I denne sammenheng er det også vesentlig å regulere bort eksisterende innregulert adkomstvei mot Asdal skole som ikke er opparbeidet. 2.5.Gjennomføringen av planen Utbygging innenfor planområdet ønsket så snart detaljplanen er godkjent i kommunen. 2. DAGENS FORHOLD 2.1 Beliggenhet og dagens bruk Den røde sirkel viser plonområdets plossering i kommunen Området ligger på Asdal mellom FV407 og Asdal skole. Området er regulert gjennom reguleringsplan for Lunderød-Sandstø. Omgivelsene i vest er Asdal skole og skolens uteområder. Området er ellers bebygd med eneboliger på romslige tomter. Området er hovedsakelig sydvendt med forholdsvis gode solforhold. 2

3 Gjeldende reguleringsformål innenfor planavgrensningen er i dag boligformål, næringsformål, veiformål og offentlig byggeområde. Kartet viser utsnitt av gjeldene reguleringsplan for området. Planornradets avgrensning er skravert. I gjeldende plan er en innregulert adkomstvei mot Asdal skole. Denne er aldri blitt opparbeidet og skal nå reguleres bort. Arealene er i dag i bruk for tilhørende boligeiendom og er tenkt tillagt denne eiendommen som boligformål. Det er 3 eksisterende bygninger innenfor planområdet. Boligen på gnr/bnr 438/32 er i god stand og skal fortsatt fungere som enebolig. Det skal fradeles egen tomt rundt denne boligen i henhold til plankartet. Bygget på gnr/bnr 438/31 (se bilde) er hovedsakelig et næringsbygg med lagerlokale mv. Dette er også i god teknisk stand slik at det på dette tidspunkt ikke er aktuelt å gjøre noe med dette bygget. Disse to eiendommene har i dag sin adkomst mot eksisterende adkomstvei i nord. Bildet viser eksisterende bygg på gnr/bnr 438/31 som benyttes til lager/næring. På gnr/bnr 436/358står et eldre boligbygg i dårlig teknisk stand. Dette bygget ligger i dag innenfor byggegrensen mot Fylkesveien og skal fjernes. 3

4 Bildet viser eksisterende bygg på gnr/bnr 436/358 som skal rives Områdene som representerer byggetomtene, hovedsakelig det flatere myrlignende områdene midt i planområdet, er i dag ikke særlig bruk. Vegetasjon i ulike høyder og typer. Kollen danner en avgrensning av boligområdet mot skolens uteområde. Kollen rapporteres å være et godt lekeområde for barn i dag. Eksisterende adkornstvei til boliger innenfor plonområdets sydlige del. Området mot høyre i bilder viser deler av området som skol bebygges 2.2 Planornrådet og forhold ti/ tilliggende areal Natur- og ressursgrunnlaget Det finnes ikke jordbruksinteresser, skogbruksinteresser, friluftsinteresser eller viltinteresser innenfor planområdet. Landskap/Naturkvaliteter / grønn infrastruktur Området ligger noen meter høyere enn Fylkesveien og består der av et forholdsvis flatt område med blanding av lav vegetasjon, kratt, og store trær. I området lengst vest mot skolen er det en kolle med flotte store trær. Disse bør i stor grad beholdes, men området kan ryddes for lav vegetasjon slik at sol kommer inn, og fremstå som et flott nærområde/lekeområde og fin buffer mellom boligbebyggelse og skoleområde. Denne delen av området er derfor regulert som friområdet. Fra V2 til Friområdet Fl er det vist sti/gangadkomst regulert som AV1. Videre er det vist stiadkomst som F2 over friområdet mot skolen. 4

5 Ekststerende sti og skolevei nordre de/av plonområdet inn til Asdal skoleområde. Verneinteresser Etter det vi kjenner finnes det ikke verneinteresser innenfor planområdet. Aust Agder Fylkeskommune har foretatt nødvendige undersøkelser i området og har meddelt at det heller ikke da er gjort funn. Miljetfaglige forhold Det forventes ikke ulemper som følge av luftforurensning på stedet. Det er utført støyanalyse for området og særlig for boliger som lokaliseres nærest opp til Fylkesveien. Støyanalyse er utført av Sinus AS (vedlagt). Analysen konkluderer med at bebyggelsen må flyttes bort fra Fylkesveien eller at det må utføres tiltak. Dette er ivaretatt i plandokumentet. Ingen kjent forurensninger igrunnen. Trafikkforhold Eksisterende adkomstvei til området som skal bygges ut har i dag en avkjørsel til Fylkesveien som ikke tilfredsstiller tekniske krav til sikt m.m. Statens vegvesen har uttrykt at den innregulerte adkomstveien mot Asdal skole kan utgå, på vilkår av at avkjørselen opparbeides tilfredsstillende og oppgraderes. Adkomstveien fra sør er i dag asfaltert et stykke fra avkjørsel og opp bakken resten er grusvei. Bolig og næringslokale på gnr/bnr 438/31 og 32 har i dag adkomst fra annen felles avkjørsel lenger nord. Disse to enhetene skal fremdeles ha sin adkomst her. 5

6 Eksisterende adkomst til boliger. Denne reguleres nå med kommunal standard og tilfredsstiller tekniske krav til avkjørsel mot Fylkesveien. Kollektivtrafikk har god dekning i området, med stoppested langs Fylkesveien. Trafikksikkerhet er ellers ivaretatt med eksisterende gangfelt over Fylkesvelen. Fylkesveien har på stedet en fartsgrense på 40 km/t. Det er imidlertid ikke i dag tilfredsstillende gangadkomst for skolebarn bort til gangfeltet langs Fylkesveien. Som del av planleggingen og etter innspill fra Statens Vegvesen, beboere og naboer skal det anlegges fortau over nederste del av området mot fylkesveien som vist på plankartet. Fortauet skal ledes bort til gangfeltet. I marka er det et lite område mellom regulert fortau og selve gangfeltet, altså utenfor reguleringsplanen for Lunderød terrasse. Dette «mellom- området» på noen få meter berører et annet veikryss/avkjørsel som er under regulering av andre utbyggere. Det er derfor valgt å ikke ta med dette i denne reguelringen, men som nevnt, løse dette som egen sak. Statens Vegvesen har vært innstilt på å løse dette slik at fortauet føres sammen og etablerer den trafikksikre skolevegen. Det er en forutsetning for å ta i bruk de nye boligene, at dette løses i samarbeid med Statens Vegvesen. Risiko- og sårbarhet Se vedlagt analyseskjema. Sosial infrastruktur Området ligger ikke langt fra Arendal sentrum med gode kollektivforbindelser til de ulike offentlige tjenester. Asdal skole ligger inntil planområdet med gangadkomst ved egen stiforbindelse over kollen. Skolens utearealer har ballplass osv åpent for aktiviteter for barn og unge utenom skoletid. Barnehage finnes også i umiddelbar nærhet til området ved Asdal skole. Teknisk infrastruktur Teknisk infrastruktur som vann, avløpsnett og pumpestasjoner må vurderes nærmere. Det ligger trolig anlegg som kan påkoples på andre siden av Fylkesveien. Etter oppfordring fra kommunen vil det ved opparbeidelse bli sett på om også andre eksisterende private ledninger kan påkoples nytt anlegg. Estetikk og byggeskikk I henhold til god arealforvaltning og kommunens overordnete mål planlegges området som en noe fortettet bebyggelse. Boligene organiseres som mindre tun eller definerte boligrekker for å oppnå god variasjon og et godt bomiljø for hver enkelt beboer. 6

7 Området er et regulert boligområdet som ligger innimellom den allerede utbygde boligbebyggelsen. Utfra terreng forhold på stedet vil ikke nye planlagte bygninger dominere eller få noe som helst fjernvirkning i landskapet. Terrenget er småkupert og de høyeste deler av nærområdet er allerede bebygd med boliger. Ny bebyggelse er tenkt som varianter av rekkehus og flermannsboliger i 2 etasjer. Det vil også bli en tilpasning til eksisterende bebyggelse med tanke på materialbruk og arkitektonisk uttrykk ellers. Det er planlagt tradisjonell fasadeuttrykk som ikke skal skille seg ut fra de bygde omgivelser. Stedsutvikling Utbyggingen på Asdal er med på å styrke både nærmiljø, kollektivtilbud og næringsgrunnlag for eksisterende nærbutikk. Barns interesser Det er påpekt i innspillene at barn og unge i dag bruker deler av området og det er viktig at dette ivaretas videre på en god måte. Det er også pekt på trygg skolevei og adkomst til skolen og skolens utearealer. Barn og unges interesser er ivaretatt i planen ved å avsette eget areal til felles lek for beboerne i de nye boliger. Dette lekeområdet grenser igjen til regulert friområde, kollen, som igjen grenser til skolens uteområde. Kollen vil være en flott buffer mellom skole og boliger og være et godt tilbud til små barns lek i naturen rett utenfor boligene. Vi ser det som viktig gå legge til rette både for opparbeidede lekeområder og naturlig områder som ikke er tilrettelagt for mye. Denne planen vil klare å oppnå dette. Positivt er det også at her ligger rikelig med arealer for barns lek og muligheter i umiddelbar nærhet til boligene uten å måtte benytte trafikkerte veier. Universell utforming Bebyggelsen og tilhørende uteområder skal planlegges og bygges etter retningslinjer for universell utforming så langt det lar seg gjøre. Fellesareal får direkte adkomst fra den private adkomstveien uten nivåforskjell. Juridiske forhold Vegrett til området er sikret. Fremtidig adkomstvei skal være kommunal. Utbyggingsavtale skal inngås mellom utbygger og kommunen før igangsetting. 3. PLANSTATUS 3.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus Rikspolitiske bestemmelser eller retningslinjer Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge har betydning for fokus på denne gruppen i all arealplanlegging. Dette betyr gode utearealer/lekearealer både nært og større balløkker/idrettsanlegg. I tillegg skal det settes fokus på trafikksikker skolevei. Gjeldende overordnede planer Overordnet plandokument er gjeldende Kommuneplan for Arendal kommune. Området er her avsatt som Boligformål. Bygningen på gnr/bnr 438/31, som benyttes til lager/næring, er avsatt som erverv/næring. Tilliggende kommunal eiendom er avsatt til idrettsanlegg. Gjeldende regulering Gjeldende reguleringsplan er Lunderød-Sandstø 1 og 2. Området er regulert til boligformål. Kollen vest i planområdet er regulert til offentlig byggeområde. Det er regulert i fremtidig adkomstvei fra området ned mot Asdal skole. Denne er ikke opparbeidet. 7

8 Pågående pkmarbeid i nærområdet Det er ikke kjent annet planarbeid i umiddelbar nærhet til planområdet. 4. MEDVIRKNING 4.1 Varsel om oppstart Planarbeidet ble kunngjort i Agderposten den (Se vedlegg) I tillegg på kommunens hjemmesider. Naboer, berørte parter og offentlige instanser er varslet direkte med brev (se vedlagt adresseliste). 4.2 Innkomne merknader til varsel om oppstart Innkomne merknader følger som eget vedlegg. Merknadene er referert og kommentert etter følgende rekkefølge: Kommunale etater Statlige instanser Organisasjoner Private 1 Arendal kommune AK 24 v Knut Nordb Må vurderes om kunstgressbanen i nærheten vil medføre ulemper for ny rekkebebyggelse. Det må vises konkret trase for skolevei fra planområdet. Forslagstillers kommentor: Vi tror ikke dette er noen ulempe. Heller en grunn til at folk vil bosette seg i området nettopp nærheten til banen og attraktive leke og oktivitetsområder i nærområdet. 2 Arendal kommune v 0 målin Laurence M&iaux Anbefaler oppmåling av området da det ikke er komplette innmålte eiendomsgrenser innenfor hele planområdet. Forslagstillers kommentar: Det er nå gjennomført kortforretning og innmålte grenser der disse ikke vor sikre fra før. Opplysningene er lagt inn i plangrunnlaget. 3 Arendal kommune Kommunalteknikk Vannverket v As eir bekk Brannvann finnes i RV 407 og veien inn til Asdal skole. Det må redegjøres for hvordan brannvann skal føres inn til boligene. Forslagstillers kommentor: All teknisk infrastruktur må prosjekteres. Dette gjøres på et senere tidspunkt i planleggingen. 4 Statens Ve vesen Viser til byggegrense i Vegloven på 50 meter som skal ivareta miljøhensyn og samfunnshensyn. Positiv til at regulert adkomstvei mot Asdal skole reguleres bort og at det etableres avkjørsel mot FV407 som tilfredsstilier tekniske krav. Det bør jobbes med en felles løsning for avkjørsler. Det må redegjøres for sikker skolevei. Forslagstillers kommentar: Sikker skolevei er beskrevet. Planforslaget legger til grunn 20 meter byggegrense. Vi mener dette er tilstrekkelig for å ivareta hensynet til vedlikehold og dnft av 8

9 Fylkesveien. Området ligger høyere enn veien på stedet og bygningene vil være orientert bort fra veien. Fylkesveien har på stedet også fortsgrense 40 km/t. Det er utført støyanalyse av Sinus AS. Ved utbygging i henhold til anbefalinger i støyrapporten, vil også de miljø- og støymessige sidene være ivaretatt. 5 F Ikesmannen i Aust A der Påpeker at det må søkes løsninger som hindre silhuettvirkning og planlegger ny bebyggelse på landskapets premisser. Forventer at kollen reguleres Grønt. Viser til barn og unges medvirkning og interesser i planarbeidet. Det må gjøres rede for sikker skolevei. Mener det må foretas støyanalyse med bakgrunn i nærheten til Fyikesveien. ROS-analyse må vedlegges plandokumentet. Forslagstillers kommentar: Kollen er regulert grønn til Friområde. Sikker skolevei er redegjort. Støyanalyse er foretatt av Sinus AS. ROS analyse vedlagt. Bebyggelsen er planlogt tradisjonelt i to etasjer som ivaretar hensyn til landskap. 6 Aust A der F Ikeskommune v vind Raen Viktig forutsetning å sikre kollen som grøntareal. I tillegg til å bevare vegetasjonen på kollen, vil dette være en viktig buffer mellom boliger og skole. Byggehøydene bør vurderes og tilpasses bebyggelsen rundt. Tilpasse bygningsmasse til landskapet. Det må tas hensyn til universell utforming i videre planarbeid. Forutsetter at det opparbeides lekearealer for barn. Videre planarbeid bør klargjøre hvorvidt trase for vestlandske hovedvei går gjennom området. Vurdere regulering av hensynsone C bevaring for dette området. Bør også vurdere regulering av verneverdig bebyggelse langs FV407 Det må foretas arkeologisk undersøkelser før planen kan godkjennes. Forslagstillers kommentar: Kollen er regulert grønn til Friområde. Byggehøyder er vurdert utfra terrengsnitt flere steder i planområdet. Hensyn til evt bevaringsverdige elementer er vurdert i forbindelse med arkeologiske undersøkelsene som er foretatt. 7 Ole Nilsen Asdal nr bnr Gjør oppmerksom på at Arendal kommune og andre grunneiere i området. Nilsen ønsker ikke å avstå grunn. Det må legges vekt på lekearealer for barn og godt bomiljø Forslagstillers kommentar: Lekearealer er ivaretatt og kollen er regulert til Friområde med tilgang for alle. Oversikt over grunneiere i området er avklart. 8 Kenneth Sveinun sen Asdal nr bnr Ønsker at ny vei til FV407 skal ha fartshumper og belysning. Fine eiketrær på kollen mot skolen bør bevares. Kollen blir også brukt som lekeareal i dag. Ønsker primært eneboligbebyggelse i området. Viser til at 4 boliger i dag bruker denne adkomstveien. Naboforholdene er gode og ønsker at dette blir vektlagt og ivaretatt ved planleggingen og fremtidige utbyggingen. Forslagstillers kommentar: Fjerning av trær på kollen vurderes av kommunen. Fortshumper vil ikke være naturlig på denne korte veistrekningen. Veilys etableres etter kommunal standard på V2. 9

10 9 Naboer v Jarl Erik Nesland nr bnr: Arealene er benyttet til barns lek. Viktig å bevare eiketrærne. Antar at kollen skal forbli en buffer mot skoleområdene. Ønsker primært eneboligbebyggelse. Dersom det legges opp til fortettet bebyggelse er det ønskelig med tomannsboliger og /eller oppdelte rekkehus. Form og arkitektur bør tilpasses det eksisterende. Positiv til at avkjørsel opprustes til å tilfredsstille tekniske krav til sikt osv. Ønsker at det knyttes en trafikksikker gangmulighet til det eksisterende gangfeltet over FV 407. Ønsker at den enkle og nære tilgangen til skolen opprettholdes via nytt stisystem og grøntarealer. Ønsker et nabomøte for å diskutere planen. Forslagstillers kommentar: Bevaring av trær vurderes ov kommunen. Trær på byggeområdene vil trolig bli fjernet for å gi plass til utbygging og tilhørende anlegg og uteområder. Imøtekommer ønske om rekkehus. Nabomøte er avholdt. Gangadkomst til gangfelt er inkludert i planforslaget. 5. BESKRIVELSEAV PLANSKISSEN/ PLANFORSLAGET Bebyggelsestruktur Planforslaget viser utbyggingsområder for boliger i noe fortettet struktur. Det er tenkt noe fortettet bebyggelse i form av rekkehus og flermannsboliger i 2 etg. Mønehøyde og utnyttelsesgrad er fastsatt i plandokumentet og bestemt i forhold til eksisterende terrengsnitt og bygde omgivelser. Det er avsatt felles lekeareal på ca 100 m2 som skal fungere som felles nærelekeplass for boligene. Tilliggende kolle er vist som Friareal, Fl, og skal fungere som buffer mellom bolig og skole og være en naturlig lekeplass for barn og unge. Det bør være mulig å rydde vegetasjon i friområdet for å få inn lys og sol og gjøre lekearealene mer tilgjengelig. Store eiketrær skal vurderes bevart. I den sydligste enden av friområdet er vist sti inn til skoleområde. Avl er regulert gangsti mellom V2 og friområdet/skoleområdet. Adkomstvei inn til regulert vendehammer skal være offentlig. Etter instruks fra veiansvarlig i Arendal kommune Torbjørn Hjellevik, ble det etter oppstartsmøte lagt inn en regulert veibredde på 10 meter. Hjellevik uttrykte at kommunen da hadde alle nødvendig bredde til et evt fortau, sidearealer, grøfter og snøopplag. Det ville da være mulig å la byggegrensen gå i formålsgrense. Dette er tatt utgangspunkt i ved den videre utforming av reguleringsplanen, hvor byggegrense er lagt i formålsgrense mot V2. Videre er adkomstveien regulert felles privat (V3). B5 og B6 har i dag sin adkomst fra annen avkjørsel til Fy mot nord. Disse eiendommene skal ikke endres og fremdeles ha sin adkomst her. B6 kan på senere tidspunkt endres til boligformål og bebygges med BYA 40%. Adkomst må da gå over V3 som vist i planen. Regulert adkomstvei mot Asdal skole endres til boligformål og inngår i tilliggende boligtomt. Arealformål Arealformål innenfor planforslaget: 1 Bebyggelse og anlegg: BOLIGBEBYGGELSE: B1 B7 (privat) 10

11 LEKEPLASS: L 1 (Privat felles) RENOVASJONSANLEGG: R1 (privat felles) 2 Grønnstruktur: Friområde: F 1 3 Samferdsel: VEIFORMÅL: V1 V3 ANNEN VEIGRUNN: AV1 AV2 Arealregnskap Totalt planområdet: 10693m2 Boligformål 81: 2653 m2 82: 580 m2 83: 993m2 84: 794 m2 85: 615 m2 86: 636m2 87: 727 m2 Totalt boligformål= 6974 m2 Lekeareal: L1: 66 m2 Totalt lekeareal = 66 m2 Veiformål: V1 294m2 V2: 1316m2 V3: 412 m2 Totalt veiformål= 2087m2 Annen veigrunn: AV 1: 75 m2 AV2: 16 m2 AV 3: 114 m2 AV 4: 47m2 Totalt Annen veigrunn = 252 m2 Friområde: Fl: 820 m2 F2: 64 m2 Totalt Friområde =884 m2 Grad av utnytting og høyder Utnyttelsesgraden settes til 40 % BYA for områdene 81, 83, 84 og 86. Utnyttelsesgraden for delområde 82 og 85 settes til 50 % BYA. Dette mener vi er en rimelig og god utnyttelse av boligområdene og en god balanse mellom fortetting og tilpasning til eksisterende boligmiljø på stedet. Kotehøyder for øverste bygningsdel er satt slik: Delområde: Maks kote topp gesims/møne : B1 K

12 K+ 33 K+33 K+ 33,5 K+33,5 K+33,5 Bygningenes maksimale mønehøyde/gesimshøyde settes til 10 meter. Bebyggelsens plassering Bebyggelsen plasseres i grupper som vist med Mndeling i plandokumentet. Gruppene skal struktureres som tun eller boligrekker og skal innenfor delområdene løse parkering og inndeling av fellesområder og private uteområder til hver enkelt bolig. For byggegrense mot FV er det lagt til grunn 20 meter. Dette er økt byggegrense i forhold til eksisterende bebyggelse både i nord og syd for området. Vi mener denne byggegrensen ivaretar de forhold som byggegrenser normalt skal gjøre. Byggeområdene ligger høyere enn FV og er orientert mer mot vest bort fra veien. Det er i tillegg foretatt støyanalyse som viser at boligene ivaretar støyhensyn og anbefalte verdier. Trafikk Adkomstvei fra sør i området er regulert som offentlig kjørevei V2. Denne er lagt opp tu kommunal standard etter anvisning i oppstartsmøte. Bredde er lagt til 10 meter, noe som da skal omfatte selve kjøreveien og nødvendig sideareal og grøft. Det er lagt inn vendehammer i enden av veien. Frisiktsoner mot Fylkesveien er vist med 4x40m. Avkjørselen skal opparbeides med flatt område mot Fylkesveien og ellers etter tekniske krav etter egen plan. Vei 3 er planlagt med privat standard med bredde som vist på plankartet, og skal driftes og vedlikeholdes av beboerne i fellesskapet. Parkering skal prosjekteres til hver enkelt boligbygg i henhold til parkeringsvedtekt for Arendal kommune. Det er imidlertid ikke tilfredsstillende gangadkomst for skolebarn bort til gangfeltet langs Fylkesveien. Som del av planleggingen og etter innspill fra beboere og naboer skal det anlegges en gangsti over nederste del av B8 ned mot gangfeltet. På denne måten slipper barna å gå langs fylkesveien før de krysser. Dette er et godt bidrag til å øke trafikksikkerheten på stedet og må gjøres i samråd med Statens Vegvesen. 12

13 6. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET Overordnede planer og mål Planforslaget er i tråd med overordnete planer for tettstedsutvikling og fortetting av allerede utbygde områder. Utbyggingen styrker nærmiljø, kollektivgrunnlag og næringsliv på stedet. Verneinteresser Ingen negativ virkning. Miljøfaglige forhold Ingen negativ virkning på biologisk mangfold. Støy er utredet nærmere. Risiko - og sårbarhet Se vedlegg Barns interesser Det opplyses fra beboerne i området at kollen er i bruk for barns lek i dag. Dette videreføres ved å sikre kollen som grøntareal i stedet for dagens regulerings til offentlig byggeområde. Universell utforming Ingen konsekvenser for dagens tilrettelegging av universell utforming. økonomiske konsekvenser for Arendal kommune Ingen økonomiske konsekvenser utover overtakelse av kommunal vei V2. Utbyggingsavtale Forhandlinger for utbyggingsavtale skal startes opp i april ILLUSTRASJONER Illustrasjonsplan/situasjonsplan 13

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Saksbehandler: Roy Vindvik Arkiv: REG Arkivsaksnr: 08/10830 Løpenummer: 48573/09. Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret

Saksbehandler: Roy Vindvik Arkiv: REG Arkivsaksnr: 08/10830 Løpenummer: 48573/09. Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret Utvalg Planutvalg 20.05.2009 Planutvalg Bystyret REGULERINGSPLANFORSLAG FOR BJØNNESVEIEN 2.GANGSBEHANDLING Innholdsfortegnelse: A. Bilag som følger saken. B. Kort om planforslaget / bakgrunn. C. Kommunal

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplan for del av Erik Munks vei 19.05.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks vei. Intensjonen med planforslaget er å rette opp i

Detaljer

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS

Innhold. Utarbeidet av: Dakark AS for Hald Eiendomsutvikling AS Forslagsstillers planbeskrivelse Alexander Kiellands gate, Sandnessjøen Omfang: Alle eiendommer har g.nr. 37 Følgende bruksnummer ligger helt innenfor plangrensene: 101, 157 og 190 Planen omfatter også

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

DEL AV SKONNERTVEIEN

DEL AV SKONNERTVEIEN DETALJREGULERINGSPLAN DEL AV SKONNERTVEIEN DOKUMENT: Planbeskrivelse PLAN ID: DATO: 26.10.10 Rev 2 05.09.11 1 BAKGRUNN 2 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON I OMRÅDET 3 PLANSTATUS 4 PLANFORSLAGET 5 GJENNOMFØRING

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSENDRING FOR OMRÅDE MELLOM CARL HAUGENS VEG OG GUDBRANDSDALSVEGEN PÅ FÅBERG Dato: 01/12-2010 Sist revidert: 18/05-2011 Vedtatt av kommunestyret: REGULERINGSBESTEMMELSER Planendring: Planen erstatter

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien. Formannskapet 16.04.2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/488 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Møtedato: Formannskapet 16.04.2015 81/5 Narums vei 5 - Spikkestad - Reguleringsplan Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune

Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE. Planforslag Glomfjord-B503. Meløy kommune Forslag til reguleringsendring for GLOMFJORD-B503 PLANBESKRIVELSE Planforslag Glomfjord-B503 Meløy kommune INNHOLD 1.0 Innledning 3 1.1 Oppdragsgiver 3 1.2 Eiendomsforhold 3 1.3 Planlegger 3 1.4 Hensikten

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 PLANBESTEMMELSER FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR RAGNAR SCHJØLBERGS VEI NR. 1, 3 OG 5 PLAN ID 1308 Dato for siste behandling i PNM komiteen den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. Sak nr.

Detaljer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer

Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d Bestemmelser og retningslinjer Detaljplan for Skytterhusfjellet, felt B2d og retningslinjer Revisjonsdato: 02.05.11 Forslag ved Offentlig ettersyn Sluttbehandling x Innholdsfortegnelse 1 PLANENS INTENSJON 3 2. REGULERINGSFORMÅL 3 3.

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Breiteigen Plan ID Ørland kommune

Forslag til detaljreguleringsplan for Breiteigen Plan ID Ørland kommune Dato 02.02.2015 Forslag til detaljreguleringsplan for Breiteigen Plan ID 1621201501 Ørland kommune Innholdsfortegnelse FORMÅL...2 Oppdragsgiver:...2 Beskrivelse av planområdet:...2 Dagens bruk av planområdet:...2

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ

LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ LUNNER KOMMUNE AREALFORVALTNING PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR - - - - - - - - - - - - - - - - PLAN NR. NN DD.MM.ÅÅÅÅ 2. INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1. BAKGRUNN...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL.

SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN 01 FORMÅL. SANDØY KOMMUNE Gnr/bnr 10/83 DETALJREGULERING FOR SMIHAUGEN REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) 01 FORMÅL. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 1.1 Å sikre en kontrollert og

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/287-5 Saksbehandler: STL Dato: 27.02.2014 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 30/14 Plan- og Bygningsrådet 21.03.2014 1. gangsbehandling-

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser tilhørende FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR BAKKANE SYD, SILJAN KOMMUNE Dato: 09.01.04 Rev dato: 16.06.04 Rev nr: 1 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/7020 / 13 Ordningsverdi: 2413pua1 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Detaljreguleringsforslag

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent 17.06.04 1 FORMÅL 1.1 Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av bolig, kontor- og forretnings- formål samt offentlige funksjoner

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser

Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl. Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan ENGSETÅSEN BOLIGFELT gnr 131 bnr 58 m.fl Gunnilåra Eiendom AS Selbu kommune Planident 2014-000-5 Reguleringsbestemmelser Planforslag revidert dato 08.06.15 GeoTydal AS Telefon 474 16 945

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER

LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER LINNHEIA NORD BOLIGOMRÅDE Detaljregulering BESTEMMELSER Plankartets dato: 28.05.13 Revidert sist: Bestemmelsenes dato: 28.05.13 Revidert sist: 25.11.13 Behandling Behandling Dato sak Sign Melding om planarbeid

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 16.04.2013 110/13 Kommunestyret 29.04.2013 61/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 16.04.2013 110/13 Kommunestyret 29.04.2013 61/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 16.04.2013 110/13 Kommunestyret 29.04.2013 61/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Ingebjørg

Detaljer

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS.

Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS. Konsulent for planarbeidet har vært Arealtek AS. Elverum Kommune Planbeskrivelse Detaljplan Løvbergsmoen Næringspark, planid 201006 Vedlegg: 1. Plankart 1:1000 2. Bestemmelser 3. Innkommende merknader Bakgrunn Planen fremmes av Løvbergsmoen Eiendom AS.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 2 FELLESBESTEMMELSER Estetikk Det skal stilles

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel.

Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Lillehammer, 8.5.2014 Sjekkliste for utendørs bokvalitet Retningslinjene til kommuneplanens arealdel. Sjekklisten er gjennomgått og lagt til grunn for planarbeidet i Reguleringsplan for Flugsrud skog,

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet.

Planbeskrivelse. Oppstart av planarbeidet. Planbeskrivelse INGENIØR Detaljregulering gnr 15 bnr 14 Kilen. Songdalsvegen 750 Bakgrunn. På vegne av grunneier Jonny Tønnesland fremmes forslag til regulering av gnr15 bnr 14 til boligformål. Området

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Nora Moberg Lillegaard, tlf 37013787 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2015/5988 / 5 Ordningsverdi: xxxx Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Høgedalslia,

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR PRESTDALEN, SORTLAND KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR PRESTDALEN, SORTLAND KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR PRESTDALEN, SORTLAND KOMMUNE Vedtatt den: 11.02.2010 Sist revidert: 04.10.2012 GENERELT 1. Krav om bebyggelsesplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN Gnr/Bnr: 39/38, 39/455, 39/456, 39/457, 39/458, 39/459, 39/460, 39/462, 39/501, 39/465, 39/493, 39/491, 39/492, 39/494, 39/495, 39/484,

Detaljer

Veiledning/krav til utarbeidelse av reguleringsplaner info til forslagstiller

Veiledning/krav til utarbeidelse av reguleringsplaner info til forslagstiller Veiledning/krav til utarbeidelse av reguleringsplaner info til forslagstiller Alle dokumentene som det vises til her finnes på kommunens hjemmeside under «krav til reguleringsplan» Oppstartsmøte/forhåndskonferanse

Detaljer

Kjerrberget sørvest B8-B12 og BA1 plan nr. 0518. Redegjørelse for lekearealer

Kjerrberget sørvest B8-B12 og BA1 plan nr. 0518. Redegjørelse for lekearealer Til: Fra: Sola kommune arealbruk Norconsult Stavanger Dato/Rev: 20.10.2014 Kjerrberget sørvest B8-B12 og BA1 plan nr. 0518. Redegjørelse for lekearealer I forbindelse med høring av plan Kjerrberget sørvest

Detaljer