LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN STE 6251 Styring av romfartøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN STE 6251 Styring av romfartøy"

Transkript

1 HØGSKOLEN I NARVIK Institutt for data-, elektro-, og romteknologi MSc-studiet Studieretning for romteknologi Side 1 av 4 LØSNINGSFORSLAG TIL EKSAMEN STE 6251 Styring av romfartøy Tid: Tirsdag , kl: 09:00-12:00 Fagansvarlig: Per J. Nicklasson, tlf / Tillatte hjelpemidler: Godkjent programmerbar kalkulator, med tomt minne. Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Oppgaven inneholder 4 sider og 4 oppgaver. Relativ vekt av deloppgaver er oppgitt i prosent.

2 Side 2 av 4 Oppgave 1 (5%10%10%10%5%40%) a) Forklar kort som menes med Hohmann-overføringer. Med Hohmann-overføringer mener man en type baneoverføringer som er optimale mhp. drivstoffforbruk. Opprinnelig ble betegnelsen benyttet om en optimal overføring mellom to sirkulære baner i samme plan. En Hohmann-overføring er optimal så lenge forholdet mellom de to radiene er mindre enn b) Anta at en ønsker å øke radien til en sirkulær satellittbane fra r 1 til r 2. Vis at absoluttverdien av den totale hastighetsendringen som må utføres er gitt av hvor ΔV 1 ΔV 2 ΔV ΔV 1 ΔV 2 r 1 r 2 1 2r 2 r 1 r 2 1 2r 1 r 1 r 2 For å endre radien benyttes en elliptisk overføringsbane som vist i figuren over. Hastigheten i den opprinnelige banen er v 1 /r 1. Vi kjenner nå avstanden til apogeum r 2 og perigeum r 1 av overføringsbanen, og kan dermed beregne hastigheten for denne banen i perigeum utfra ligningen for totalenergien v 2 /2 /r /2a som Dette gir v p ΔV 1 v p v 1 2 r1 2 r 1 r 2 2r 2 r 1 r 1 r 2 r1 2r 2 r 1 r 1 r 2 r 1 2r 2 r 1 r 2 1 For å finne ΔV 2 må vi kjenne hastigheten i apogeum av overføringsbanen og hastigheten i den endelige banen. Ved samme fremgangsmåte som over finner vi Dette gir nå v a v 2 2 r2 r 2 ΔV 2 v 2 v a 2 r 1 r 2 r 2 1 2r 1 r 2 r 1 r 2 2r 1 r 1 r 2 c) Anta at for baneendringen i forrige spørsmål skal initiell radius r km økes med 230 km. Beregn massen av den nødvendige drivstoffmengden som skal til for å utføre endringen når den initielle massen til satellitten er 1.5 tonn og trusterne som benyttes har I sp 230 s. Jordradien er R e km, g 9.81 m/s 2 og km 3 /s 2.

3 Beregner ΔV ΔV 1 ΔV m/s. Dette gir utfra rakettligningen m p m i m f m i e ΔV/gIsp kg. d) Anta at det på en satellitt i lav jordbane virker en atmosfærisk motstand (drag) F d [N]. Vis med utgangspunkt i Newton s andre lov og rakettligningen at drivstoffmassen Δm prop [kg] som må til for å kompensere for denne drag-kraften i en gitt tidsperiode Δt [s]ergittsom Δm prop F dδt gi sp Newton s 2.lov kan skrives på formen F mδv/δt for et endelig inkrement i hastighet, og rakettligningen kan for små ΔV tilnærmes med m f m i 1 ΔV/gI sp. Dette gir m i m f gi sp Δm prop gi sp m i ΔV F d Δt Δm prop gi sp og endelig Δm prop F dδt gi sp e) Forklar kort hvilke følger en feilorientering av trusterne på en satellitt vil gi ved banekorreksjoner. En feilorientering av trusteren vil gi et hastighetstap og følgelig et tap av drivstoff. Dessuten vil det bli introdusert krefter som gir en uønsket nutasjonsbevegelse, og dermed uønsket endring av orienteringen. Oppgave 2 (5%10%15%) a) Forklar hva man mener med hovedtreghetsakser for et stivt legeme. Hvilke fordeler gir bruk av hovedakser ved analyse av bevegelsen til et slikt legeme? Med hovedtreghetsakser menes en orientering av aksene i et legemefast koordinatsystem med origo i massesenteret, som er slik at matrisen med treghetsmomenter evaluert relativt dette koordinatsystemet, blir diagonal (krysstreghetsmomenter blir lik null). Det finnes alltid en slik orientering. Bruk av hovedakser gir de fordeler at de dynamiske bevegelsesligningene forenkles betraktelig. b) Anta at et koordinatsystem er festet til et legeme med en vilkårlig orientering relativt hovedtreghetsaksene. En ønsker å reorientere koordinataksene slik at de nye aksene sammenfaller med hovedtreghetsaksene. Treghetsmatrisen for legemet er opprinnelig beregnet til å være I Nms 2 Beregn rotasjonmatrisen som roterer en vektor fra det originale koordinatsystemet til det nye systemet. Angi hvilke vinkler og akser det originale systemet må roteres om for å falle sammen med hovedtreghetsaksene. A Vi ser at dette er en rotasjonsmatrise for en dreining om x-aksen. Legg merke til at både cosinus og sinus er negativ, altså er dette en vinkel i 3. kvadrant. Vinkelen er o. Oppgave 3 (5%5%5%5%20%) Bevegelsesligningene for en gravitasjonsstabilisert satellitt i sirkulær bane rundt jorden er gitt på

4 generell form som: T dx T cx I x I y I z 0 I y I z I x ḣ wx 0 h wz h wy0 0 h wy0 T dy T cy I y I x I z ḣ wy T dz T cz I z 0 I z I x I y 2 0 I y I x ḣ wz 0 h wx h wy0 0 h wy0 a) Under hvilke forutsetninger er dette en tilstrekkelig nøyaktig matematisk modell av satellittens dynamikk? Forklar. Dette er ikke en eksakt matematisk modell av satellitens dynamikk. Ligningene representerer en linearisering av de ulineære differensialligningene som beskriver rotasjon, under forutsetninger om små verdier av Euler-vinkler samt deres deriverte. Dette betyr at modellen over er en god modell når satellitten har en orientering som omtrent er sammenfallende med en ønsket orientering, og rotasjonshastighetene samtidig er små. Det er også viktig å merke seg at det ikke er tatt med effekter som f.eks. metning i pådragsorganer i denne modellen, og det betyr at en antar liten pådragsbruk (små amplituder av pådrag). I praksis vil det være umulig å lage en eksakt modell av satellittens dynamikk, men gode tilnærmelser kan oppnås ved å ta med de viktigste faktorene. b) Hva betyr de ulike symbolene som er benyttet i modellen? - T di, i x, y,z : Forstyrrende moment på satellitten. - T ci,i x, y,z : Moment fra pådragsorganer (dyser, momenthjul etc.) som benyttes til å styre/regulere orientering. - I i,i x, y,z : Treghetsmomenter (hovedtreghetsakser) -,, : Eulervinkler - 0 : Rotasjonshastighet for sirkulær bane - h wi, i x, y,z :Spinn fra hjul fast i satellitten c) Hvordan vil tidsforløpene for t, t og t se ut dersom det kun benyttes gravitasjonsbasert stabilisering? Forslå løsninger som forbedrer foreløpet av en eventuell uønsket respons. Tidsforløpene vil være oscillatoriske pga. forstyrrende momenter og initialbetingelser ulik null. I verste tilfelle, der det innbyrdes forholdet mellom treghetsmomentene er feil, vil tidsforløpene også være divergente (dvs. ustabilitet). Dersom vi forutsetter at systemet i utgangspunkter er designet slik mhp. treghetsmomenter at der er stabilt, vil probelmet være å dempe ut svingningene. Dette kan løeses ved å innføre passiv eller aktiv dempning. d) Angi en passende regulatorstruktur for aktiv styring av satellittens orientering, med regulatorligninger. Diskuter innvirkningen av et konstant forstyrrende moment om en av satellittens akser. Den mest naturlige fremgangsmåten er å benytte tre dekoblede PID-regulatorer, slik at f.eks. t d T cx K px d K dx dt d K ix d dt 0 Tilsvarende for de to andre vinklene. Merk at det ikke holder med PD-regulator dersom en ønsker null stasjonært avvik når det virker forstyrrelser på satellitten. Et konstant forstyrrende moment vil dessuten medvirke at regulatoren må gi et tilsvarende konstant moment for å motvirke forstyrrelsen. Dette kan resultere i at pådragsorganer går i metning (f.eks. reaksjonshjul), og spinn må dumpes. Dessuten vil dette medføre et konstant drivstoff-forbruk.

5 Oppgave 4 (5%5%5%5%5%25%) Forklar kort følgende begreper. Benytt gjerne en skisse og/eller formler dersom du synes det er nødvendig. a) Treghetsmatrise (eng. inertia matrix) I sin enkleste form kan denne skrives I I x I y I z der elementene er treghetsmomentene langs hovedtreghetsaksene. Matrisen kan også brukes i beskrivelsen av spinn h I og rotasjonsenergi T 1/2 T I. b) Kvaternioner Kvaternioner benyttes for å beskrive orienteringen av koordinatsystem relativt et annet. Metoden benytter 4 parametre og defineres som en vektor på følgende måte: q q 4 iq 1 jq 2 kq 3,deri 2 j 2 k 2 1, og ij ji k, jk kj i, ki ik j. Kvaternioner kan også defineres utfra elementene i en enhetsvektor e (vektor det roteres om), sammen med rotasjonsvinkelen. Bruk av kvaternioner er mindre regnekrevende enn andre metoder, fordi det er færre ledd som skal regnes ut, og dessuten inngår det kun algebraiske funksjoner i de enkelte leddene. De kinematiske differensialligningene er dessuten fri for singulariteter når denne metoden benyttes for beskrivelse av orientering. c) Treghetsellipsoide Treghetsmomentet kan i utgangspunktet beregnes om enhver akse som går gjennom legemets massesenter. Rotasjonsenergien kan da uttrykkes som T 1/2I 2,somvedbrukav T 1/2 T I (og antagelsen om hovedtreghetakser) gir I 2 I x 2 x I y 2 y I z 2 z. Denne ligningen kan skrives om, og gir da 2 I I x 2 x I y 2 2 y I z 2 z 2 Nå er 2 z 2 y 2 x, og vi kan beregne treghetsmomentet I for enhver konfigurasjon av vinkelhastigheter, dvs. for enhver orientering i rommet av. Dette gir en tredimensjonal ellipsoide dersom vi fremstiller ligningen grafisk med hovedtreghetsaksene som basis. d) Klassiske baneparametre De 6 klassiske baneparametre benyttes for å beskrive en Keplersk bane til et legme om et annet legeme: a- største hovedakse for banen e-eksentrisiteten i-inklinasjonen -rektasensjonen til oppstigende knute -perigeets lengde M nt t 0 -midlere anomalitet (n er midlere bevegelse)

6 e) Ikke-Keplerske baner Keplerske baner er i utgangspunkter ideelle baner for himmellegemer som er utledet utfra en antagelse om det kun er gjensidige gravitasjonskrefter (sentralkrefter) som virker mellom to legemer. For et legeme i en Keplersk bane kan vi utlede bevegelsesligningene utfra sammenhengen d 2 r r dt 2 r 3 Der r beskriver avstanden mellom legemene. Ligningen ovenfor kan løses, og gir den klassiske ligningen h r 2 / 1ecos 0 Ikke-Keplerske baner omhandler det realistiske tillellet der det også virker andre krefter på legemene, slik at vi må ta med ekstra kraftledd i bevegelsesligningene d 2 r r dt 2 r 3

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler)

Eksempeloppgave 2014. REA3024 Matematikk R2 Eksempel på eksamen våren 2015 etter ny ordning. Ny eksamensordning. Del 1: 3 timer (uten hjelpemidler) Eksempeloppgave 014 REA04 Matematikk R Eksempel på eksamen våren 015 etter ny ordning Ny eksamensordning Del 1: timer (uten hjelpemidler) Del : timer (med hjelpemidler) Minstekrav til digitale verktøy

Detaljer

Universitetet i Bergen Fysisk institutt

Universitetet i Bergen Fysisk institutt FIE 216 - våren 1999 Laboratoriekurs i instrumentering og prosessregulering Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Fysisk institutt FIE216 - oppgave 2 Turtallsregulering av DC-motor Gruppe 1 Jørn

Detaljer

Forelesning i konsumentteori

Forelesning i konsumentteori Forelesning i konsumentteori Drago Bergholt (Drago.Bergholt@bi.no) 1. Konsumentens problem 1.1 Nyttemaksimeringsproblemet Vi starter med en liten repetisjon. Betrakt to goder 1 og 2. Mer av et av godene

Detaljer

201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave

201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave 201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave Oppgave 1 Vi deriverer i denne oppgaven de gitte funksjonene med hensyn på alle argumenter. a) b) c),, der d) deriveres med hensyn på både og. Vi kan benytte dee generelle

Detaljer

Differenslikninger. Inger Christin Borge. Matematisk institutt, UiO. Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1. Høsten 2008

Differenslikninger. Inger Christin Borge. Matematisk institutt, UiO. Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1. Høsten 2008 Differenslikninger Kompendium 2 i MAT1001 Matematikk 1 Høsten 2008 Inger Christin Borge Matematisk institutt, UiO Forord Trilogien fortsetter, og du tar nå fatt på Kompendium 2 i MAT1001. Her skal vi ta

Detaljer

Eksempeloppgave 2008. REA3024 Matematikk R2. Bokmål

Eksempeloppgave 2008. REA3024 Matematikk R2. Bokmål Eksempeloppgave 008 REA04 Matematikk R Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del : Hjelpemidler på Del : Bruk av kilder: Vedlegg: Framgangsmåte: Veiledning om vurderingen: 5 timer:

Detaljer

Tom Lindstrøm. Tilleggskapitler til. Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget,

Tom Lindstrøm. Tilleggskapitler til. Kalkulus. 3. utgave. Universitetsforlaget, Tom Lindstrøm Tilleggskapitler til Kalkulus 3. utgave Universitetsforlaget, Oslo 3. utgave Universitetsforlaget AS 006 1. utgave 1995. utgave 1996 ISBN-13: 978-8-15-00977-3 ISBN-10: 8-15-00977-8 Materialet

Detaljer

Problemløsing. Treningshefte foran den Internasjonale Matematikkolympiade. Einar Andreas Rødland 199X

Problemløsing. Treningshefte foran den Internasjonale Matematikkolympiade. Einar Andreas Rødland 199X Problemløsing Treningshefte foran den Internasjonale Matematikkolympiade Einar Andreas Rødland 199X Innhold 1 Innledning 3 2 Logikk og notasjon 3 3 Reductio ad absurdum 5 4 Induksjon 5 4.1 Induksjonsbevis.................................

Detaljer

Dok.nr.: JD 540 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT

Dok.nr.: JD 540 Utgitt av: ITP Godkjent av: IT Kontaktledningssystem Side: 1 av 87 1 NØDVENDIGE UNDERLAG... 3 1.1 Nye strekninger... 3 1.2 Ombygninger/standardhevinger... 4 2 PROSJEKTERINGSFORLØP... 5 3 FORPROSJEKTERING PÅ FRI LINJE MED S 20... 7 3.1

Detaljer

Rapport Kraft på strømførende leder i statisk magnetfelt

Rapport Kraft på strømførende leder i statisk magnetfelt Rapport Kraft på strømførende leder i statisk magnetfelt Kristian S Sagmo 1 ved Institutt for fysikk, NTNU, N-7491 Trondheim, Norge 4. april 2011 Sammendrag Vi undersøkte magnetiske krefter i et homogent

Detaljer

Derivasjon og differensiallikninger

Derivasjon og differensiallikninger Derivasjon og differensiallikninger Anton Bjartnes Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 005 Derivasjon og differensiallikninger Anton Bjartnes Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Avdeling

Detaljer

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Dersom man ofte ikke er intressert i å finne eksakte løsninger kun sikkre interval, er ulikheter

Detaljer

KOMPLEKSE TALL. hvor x og y er reelle tall. x = Re z og y = Im z

KOMPLEKSE TALL. hvor x og y er reelle tall. x = Re z og y = Im z KOMPLEKSE TALL. Innledning og definisjoner Mengden av komplekse tall danner en utvidelse av den reelle tallmengden. Denne utvidelsen skjer ved at vi innfører en ny størrelse (et tall) i som er slik at

Detaljer

Emne 10 Litt mer om matriser, noen anvendelser

Emne 10 Litt mer om matriser, noen anvendelser Emne 10 Litt mer om matriser, noen anvendelser (Reelle) ortogonale matriser La A være en reell, kvadratisk matrise, dvs. en (n n)-matrise hvor hvert element Da vil A være ortogonal dersom: og Med menes

Detaljer

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1

IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken 1 IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel i pengepolitikken Steinar Holden, 9. september 004 Kommentarer er velkomne steinar.holden@econ.uio.no IS-RR - modellen: IS-LM med rente som virkemiddel

Detaljer

PID-REGULERING OG JUSTERINGSTEKNIKKER

PID-REGULERING OG JUSTERINGSTEKNIKKER TEMPERATUR AN-CNTL-13 PID-REGULERING OG JUSTERINGSTEKNIKKER Versjon 1 D. Mitchell Carr 23. april 1986 Norsk oversettelse H. Slettvoll 31. januar 2012 Riktig justering av regulatorer er ikke bare avgjørende

Detaljer

FYS3320: Fysikk og energiressurser. Ukesoppgaver Fysisk institutt, Universitetet i Oslo

FYS3320: Fysikk og energiressurser. Ukesoppgaver Fysisk institutt, Universitetet i Oslo FYS3320: Fysikk og energiressurser Ukesoppgaver Fysisk institutt, Universitetet i Oslo Vår 2015 Chapter 1 Termodynamikk i energisammenheng Oppgave 1 a) Skisser (tegn) varmekraftmaskin, kjølemaskin og varmepumpe

Detaljer

Emne 11 Differensiallikninger

Emne 11 Differensiallikninger Emne 11 Differensiallikninger Differensiallikninger er en dynamisk beskrivelse av et system eller en prosess, basert på de balanselikningene vi har satt opp for prosessen. (Matematisk modellering). Vi

Detaljer

GeoGebra. Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet. Bjørn Ove Thue

GeoGebra. Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet. Bjørn Ove Thue GeoGebra Kurshefte for mellom- og ungdomstrinnet Bjørn Ove Thue 1 Om GeoGebra GeoGebra er et dynamisk verktøy som forener geometri, algebra og numeriske utregninger. Programmet er gratis og kan lastes

Detaljer

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Midtveisrapport, Espen K. Jensen Henning Carlsen Stian Kristiansen Ole-Petter Jensen I Forord Avgangstudentene på Høgskolen i Østfold ved avdeling

Detaljer

MAT3010. Rapport - skoleprosjekt Gruppe R 3. Figur 1: Slik kan en elev oppfatte lærerens skriblerier på tavlen under en mattetime.

MAT3010. Rapport - skoleprosjekt Gruppe R 3. Figur 1: Slik kan en elev oppfatte lærerens skriblerier på tavlen under en mattetime. MAT3010 Rapport - skoleprosjekt Gruppe R 3 Figur 1: Slik kan en elev oppfatte lærerens skriblerier på tavlen under en mattetime. Any fool can know. The point is to understand. Albert Einstein Av: Randi

Detaljer

Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger

Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger Eivind Eriksen 9. april 010 Dierensiallikninger En dierensiallikning inneholder en avhengig variabel (typisk y ) og en uavhengig variabel (typisk x), som

Detaljer

Forbedret treningsmaskin for fotballspillere

Forbedret treningsmaskin for fotballspillere Forbedret treningsmaskin for fotballspillere Torbjørn Tveit Alvestrand Master i teknisk kybernetikk og robotikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Øyvind Stavdahl, ITK Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Coulombgass i To Dimensjoner. Gunnar Taraldsen

Coulombgass i To Dimensjoner. Gunnar Taraldsen Coulombgass i To Dimensjoner Gunnar Taraldsen 15.september 1987 Dette prosjektet er blitt til ved Institutt for Teoretisk Fysikk under veiledning av Kåre Olaussen. Trondheim 15.september 1987 Gunnar Taraldsen

Detaljer

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning MEK1100 Differensiallikninger Definsjon, litt om generelle egenskaper Noen få anvendte eksempler Teknikker for løsning i formel 3-4 spesielle

Detaljer

Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng.

Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng. FORORD Denne oppgaven er skrevet som et selvstendig arbeid i siste semester på masterstudiet i finansiell økonomi ved NTNU. Oppgaven utgjør 30 studiepoeng. Formålet med oppgaven har vært å se om man kan

Detaljer

x n+1 rx n = 0. (2.2)

x n+1 rx n = 0. (2.2) Kapittel 2 Første ordens lineære differenslikninger 2.1 Homogene likninger Et av de enkleste eksemplene på en følge fås ved å starte med et tall og for hvert nytt ledd multiplisere det forrige leddet med

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

Kapittel 5. Lineære funksjoner

Kapittel 5. Lineære funksjoner Kapittel 5. Lineære funksjoner Funksjon er et av de viktigste begrepene i matematikken. Funksjoner handler om sammenhengen mellom to størrelser. I dette kapitlet repeterer vi stoffet om lineære funksjoner

Detaljer

Oppsummering om kretser med R, L og C FYS1120

Oppsummering om kretser med R, L og C FYS1120 Oppsummering om kretser med R, L og C FYS1120 Likestrømskretser med motstander Strøm og spenning er alltid i fase. Ohms lov: V = RI Effekt er gitt ved: P = VI = RI 2 = V 2 /R Kirchoffs lover: Summen av

Detaljer