Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf / Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed, somgis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS26/12 Innhold Lukket Arkiv - saksnr Sakertil behandling Referatsak RS78/12 Referat- evalueringetterlokaleforhandlinger 2012/254 RS79/12 Ansettelsei stillinger i PLO (internutlysning) 2012/553 RS80/12 Ansettelseav lærere 2012/515 RS81/12 Ansettelseav vernepleier 2012/125 RS82/12 Tidsbegrensetarbeidsavtale 2012/587 RS83/12 Tidsbegrensetarbeidsavtale 2012/588 RS84/12 Tidsbegrensetarbeidsavtale 2008/547 RS85/12 Oppsigelseav stilling 2009/434 Sakertil behandling PS27/12 Arbeidsgruppelønnspolitiskplan 2009/169 PS28/12 Søknadom permisjon 2007/305 PS29/12 Tidlig innsatsfor livslanglæring- kvalitetsplanfor barnehagenei Midt-Troms /659 PS30/12 Kompetanseplanpleieog omsorg /478 RandiLillegård ordfører

4 Saker til behandling

5 PS 26/12 Referat sak

6 Dyrøy kommune Den lærende kommune Fagforeningene Deresref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2012/254 Elin MelengBlomseth, tlf.: Referat - evaluering etter lokale forhandlinger SomtemapåHTV møte ble evalueringetterlokaleforhandlinger(alle kap.)tatt opp. Tilstede:Fraarbeidsgiversiden: rådmann,enhetslederpersonalog servicetorg. Fraarbeidstakersiden: Fagforbundetv/Kjell J.Lillegård,NSFv/Noeline Goos, Utdanningsforbundet v/janåge Rydningen. NITO og Naturviterneer informertom at evalueringfinner sted,og var invitert til å deltadersom deønsketdet.deltav/hjørdissvendsenvar ikke tilstedepåhtv møtet. Rådmannenserfram til å få enlønnspolitiskplan.hvemskalprioriteres.blir litt låsti forhold til prioritering,kanskjegjort andrevalg. Kunnetenktsegåprioriterelitt annerledes.goddialog.to likeverdigeparter.sattav 2 dager kunneværtbrukt korteretid. Oppsummer evalueringi referattil adm.utv. NSF:Avslappetholdning,2 likeverdigeparter.kunnetenkesegendretrekkefølgedag2, dansf kom sistbeggedager.greit med2 dager,får tid å tenke.trengerenlønnspolitiskplanfor å forstå hverandrebedre.stabilitet. Fagforbundet:Åpenhet,ryddig,likeverdigeparter.Lønnspolitiskplanferdig til nestegang. Negativtdag2 Deltala premisserføltessompress,menfagforbundetlot segikke påvirke. Fordelingpåslutten(prorata)kom plutselig,burdeværtkjent før forhandlingenestartet. Skrekkhistorierfortalt påkursi Fagforbundet.Kjennermotparten.Godtklima. Ønskerpotten beregnetfør drøftingsmøtet. Utdanningsforbundet:Lov for arbeidsgiverå skifte kursunderveisang.prorata. Greit å vite på forhånd.positivtfor Utdanningsforbundet, klagerikke pådet.lønnspolitiskplanviktig. Hvem vil vi vektleggeav grupper.skjønnerandresineprioriteringer.bedrestrukturmedplan,ikke så steil mot andregrupper.lettereå ta tilbaketil medlemmene,enighetom å satsepådengruppa. Er blitt skolerti Utdanningsforbundetpååmøtearroganse,arbeidsgivermotbevistdet,får skryt. Skolerti forhold til å krevedetdobbelte. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.:

7 Enhetslederpersonal:Burdeværtenighetom prorata/andelav pott påforhånd.over1 million i krav og ingenvil fire, avgrensningunderveisvedå brukeprorata/andelav potten.holdningertil individuell avlønningkontragruppeløft.stabilitetovertid hvis detteer nedfelti lønnspolitisk plan. Ønskerbedreprioritering av kraveneog krav framsattpånavnfra fagforeningeneslik at vi vethvavi forholderosstil. Foretrekkerreellekrav.Endringeri forhandlingstaktikk. Fellesmål å kommefram til bestmulig resultat.kanskjekankravmengdenreduseresvedå bli enig om prioriteringerpåforhånd. Med hilsen Elin MelengBlomseth enhetslederpersonalog servicetorg Side2 av 2

8 Dyrøy kommune Den lærende kommune Søkerepåstillinger i PLO Melding om vedtak Deresref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2012/553 Elin MelengBlomseth, tlf.: Ansettelsei stillinger i PLO (intern utlysning) Viser til søknadpåstilling. Vedtak i Ansettelsesutvalget EnhetslederPLO foretaransettelsei h.h.t.3 mndfullmakteni ledigestillinger i PLO ut januar 2013.Dettep.g.a.budsjettprosessen2013. Ansettelsesutvalget vil behandlesakenpånytt nårvirkningeneav budsjettetfor 2013er klart. Klageadgang Vedtaki ansettelsessaker er enkeltvedtaketterforvaltningslovens 2 annetledd.vedtaki ansettelsessaker er unntattfra regleneombegrunnelsei forvaltningslovens 24-25,og unntatt fra regleneomklagei forvaltningslovens 28-34ogregleneomomgjøringi forvaltningslovens 35 tredjeledd. Med hilsen Elin MelengBlomseth enhetslederpersonalog servicetorg Kopi til: ToveUtmo LenaRøsægOlsen May-Elin Kristoffersen BenteM. Paulsen May AnneLudvigsen Viktor K. Olsen Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.:

9

10 Dyrøy kommune Den lærende kommune Søkerepåstillingen Melding om vedtak Deresref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2012/125 Elin MelengBlomseth, tlf.: Ansettelseav vernepleier Viser til søknadpåstilling. Vedtak i Ansettelsesutvalget Trine Sørensenansettesi 100%faststilling somvernepleier.det tasforbeholdom at Sørensen tar defagenehunmanglerfor å få godkjentvernepleierutdanning,medoppstart innen2 år. Lønnespåhøyskolestigen.TiltredelseetteravtalemedenhetslederPLO. DersomTrine Sørensentakkernei, vil øvrigesøkerevurderespånytt. Klageadgang Vedtaki ansettelsessakerer enkeltvedtaketterforvaltningslovens 2annetledd.Vedtaki ansettelsessakerer unntattfra regleneombegrunnelsei forvaltningslovens 24-25,ogunntatt fra regleneomklagei forvaltningslovens 28-34ogregleneomomgjøringi forvaltningslovens 35 tredjeledd. Medhilsen Elin MelengBlomseth enhetslederpersonalog servicetorg Kopi til: LenaRøsægOlsen ToveUtmo May-Elin Kristoffersen BenteM. Paulsen May AnneLudvigsen Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.:

11 Side2 av 2

12 Dyrøy kommune - Den lærende kommune 2 1 SEPT 2012,- Espen Estensen Nedre Bakkejord SØRREISA Deres ref.: Vår ref.: 2012/587 kei:e P: 1Ark. Saksbehandler: Elin Melena I3lomseth,tlf.: Klasserina: 420 Dato: Tidsbegrenset arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Elvetun skole Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers navn: Adresse: Fødselsdato: Espen Estensen. Nedre Bakkejord 64, 9310 Sørreisa Vedtak om ansettelse: Stilling: Stillingsstørrelse: Vikar for: Tidsrom: Ansettelsesutvalget Lærer. 100% vikariat skoleåret 12/13. Bl.a. Mariann Andreassen. Fra snarest mulig t.o.m Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består. gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Du lønnes i h.h.t. gjeldende regelverk for lærere. Kopi av vitnemål og attester må leveres snarest mulig og senest før tiltredelse i stillingen, slik at lønn kan fastsettes og lønnsansiennitet kan beregnes. Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt senest innen 10 dager fra mottakelsen av dette brev. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Tub.kontroll etter gjeldende forskrift. Politiattest må leveres før tiltredelse i stillingen. Postadresse: Dyroytunet Brostadbotn E-post: postmottakrddyroy.kommune.no Besoksadresse: Dyroytunet 1 Telefon: Telefaks: Bank: Org.nr.:

13 Underskrift arbeidsgiver: C(\/NL-4C Flin Meleng Blomseth Enhetsleder personal og servicetorg Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre I(:)/i ;72. C Dato Underskrift

14 Dyrøy kommune Den lærencle kommune E 3 SEPT 2012 Camilla Olsen Sorstrom Engslettveien SORREISA A 12k,r)-) c:l, ; Ark,kr4e Deres ref.: Vår ref.: 2012/588 Tidsbegrenset Sakshehandler: Melenp, Blomseth, tlf.: Klassering: 420 Dato: arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Elvetun skole Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers na n: Adresse: Fødselsdato: Camilla Olsen Sørstrom. Engslettveien 28, 9310 Sørreisa Vedtak om ansettelse: Ansettelsesutvalget Lærer. Inntil 60% stilling. Bl.a. Ny Giv prosjekt. F.o.m t.o.m Stillin2sstørrelse: Vikar for: Tidsrom: Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Du lønnes i h.h.t. gjeldende regelverk for lærere. Kopi av vitnemål og attester må leveres snarest mulig og senest før tiltredelse i stillingen, slik at lønn kan fastsettes og lønnsansiennitet kan beregnes. Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk. reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt innen 10 dager fra mottakelsen av dette brev. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Tub.kontroll etter gjeldende forskrift. Politiattest må leveres før tiltredelse i stillingen. Postadresse Dy roytunet I 9311 Brostadbotn E-post: postmottak(ddyroy.kornrnune.no Besoksadresse: Dyroytunet 1 Telefon: Telefaks: Bank: Org.nr.:

15 nderskri ft arbeidsgiver: Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal og servicetorg Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre Dato ES Underskrift,

16 Dyrøy kommune Den Icerende kommune Ingjerd Espenes 9311 BRØSTADBOTN Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2008/547 Bente M. Paulsen, tlf.: Ingjerd Espenes/420 Tidsbegrenset arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Elvetun skole. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers navn: Ingjerd Espenes Adresse: 9311 Brøstadbotn Fødselsdato: Vedtak om ansettelse: Administrativt. Stilling: Lærer Vikariat for: Ledig (Stillingen etter Tone Krogh) Stillingsstørrelse: 89,33% Tidsrom: Fra tom Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Stillingen lønnes etter gjeldende regelverk for lærere. Din lønnsansiennitet er fastsatt til Du lønnes i SKO 7961 lærer, med årslønn tilsvarende kr i 100% stilling, jf. HTA pr Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt innen 10 dager fra mottakelsen av dette brev. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Elvetun skole, Fossrnovn Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottakgdyroy.kommune.no

17 Underskrift arbeidsgiver: (i'&// Ft is May Efin s enhetsleder skole- og SFO 1,1 CLE Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre Dato Utiderskrift

18 Dyrøy kommune Den lærende kommune Karin Nilssen 9311 BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deresref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/434 Elin MelengBlomseth, tlf.: Karin Nilssen/ Oppsigelseav stilling Saksopplysninger: Oppsigelseav fra Karin Nilssen. Vurderinger: Karin Nilssener ansatti 100%faststilling somrenholder. Oppsigelsestideni fastestillinger er 3 måneder. Vedtak: Oppsigelsefra Karin Nilssenav fast100%renholderstillingfra tastil etterretning. Arbeidsforholdetopphører Vi takkerfor dentidendu harværtansatti Dyrøy kommune. Med hilsen Elin MelengBlomseth enhetslederpersonalog servicetorg Internkopi til: May AnneLudvigsen, Geir Fjellberg,Britt JanneWangberg,Aud MoanKastnes Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.:

19 Saker til behandling

20 Saker til behandling

21 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 400 Saksmappe : 2009/169 Saksbehandler: Elin MelengBlomseth Dato: Saksfr amlegg Arbeidsgruppe lønnspolitisk plan Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget 27/ Saksopplysninger Lønnspolitiskplanfor Dyrøy kommunevar ferdig utredetav ei partssammensatt arbeidsgruppei mai 2009.P.g.a.skifte av rådmanni dettetidsromharsakenikke værtlagt fram for behandlingi administrasjonsutvalget. Administrasjonens vurdering RådmannenforeslopådrøftingsmøtetHTA pkt for ledereog ansattei kap.3, 4 og 5 den ,at detnedsettesei ny partssammensatt gruppefor utarbeidelseav lønnspolitiskplan. Det var enighetom detteblantpartene. PåHTV møte bledetenighetomatarbeidsgruppenburdebeståavdehovedtillitsvalgte påarbeidstakersiden, og rådmannensledergruppepåarbeidsgiversiden. Rådmannensforslag til vedtak: Det nedsettesei arbeidsgruppefor utarbeidelseav forslagtil lønnspolitisk planbeståendeav de hovedtillitsvalgtefra NSF,Delta,Fagforbundetog Utdanningsforbundetpåarbeidstakersiden, og rådmannensledergruppepåarbeidsgiversiden. ØrjanHigraff Rådmann Elin M. Blomseth Enhetslederpersonal

22 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 420 Saksmappe : 2007/305 Saksbehandler: Elin MelengBlomseth Dato: Saksfr amlegg Søknad om permisjon Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget 28/ Saksopplysninger Søknadav fra WencheMonika Hermansen: Jegharsøktopptakog kommetinn påerfaringsbasertmastergradi stedsutviklingved Universiteteti TromsøUiT, sevedlegg. Informasjonom studiet: Dettestudietilbudetskalforbedretilgjengelighetentil høyereutdanningi stedsutviklingfor arbeidslivet.studieter tverrfagligog byggerpåsamfunnsvitenskapeligeperspektiverfra sosiologi,statsvitenskap,sosialantropologiog geografi.studentenefår innføringi teorierog metodersomgårpåtversav faggrensene.studietgir ogsåinnføringi bruk av ny kommunikasjonsteknologi i samfunnsplanlegging. Studieter problemløsningsorientert og rettet inn påstedsutviklingsomsektorovergripendeprosesser.dettegjeldersærligsamspillog spenningermellomdagligliv, næringslivog offentlig politikk i lokalsamfunn. Studieter distansebasertmedsamlingerog utstraktbruk av nettbasertsamhandling. Det leggesopptil 2 samlingeri halvåret,hverpå3-4 dageri tillegg til eksamensdag. Sidenmin oppfatninger at dette studietkommerdyrøykommunetil nytte søkerjeg om åfå permisjonmed lønnfra mitt arbeidsstedi Dyrøy kommunei inntil 7 dagerpr. halvårskoleåret og Skoleåret søkerjeg om 10 dagerpr. halvårsidendetskaljobbeshardt medmasteroppgavenda. Jeghåperat Dyrøy kommuneer villig til å stille oppfor enøkt kompetanseblantsineansatte. Min oppfattelseav at dettestudietkommerå tilføre kommunenmerekunnskapinnomet område kommunenalleredehargjort segbemerket.skaldetskjeenfortsattutvikling mådettilføresmer kompetanse.min intensjoner å prøveå trekkeutviklingsarbeidinnenforskoleog ungdomsarbeid inn i utdanningenvedå ogsåværefokusertpådisseviktige aspektene.utenå tenkepåbarnog ungefår vi ingenstedsutvikling Håperpåvelvillig behandlingav søknaden. Administrasjonens vurdering WencheMonika Hermansener fastansatti 50%lærerstillingpåElvetunskole,og 20%stilling somklubblederi ungdomsklubben.

23 Uttalelsefra enhetslederskole/sfo: Viser til permisjonssøknadfra WencheMonika Hermansen.Hun søkerpermisjonfor å ta erfaringsbasertmastergradi stedsutvikling.studieter samlingsbasertog gårover3 år. I beskrivelsenav studietsynesjeg at detteikke ermestrelevantfor skolen,ogmenerderforat permisjonmedlønnoverskolensbudsjettikke blir riktig. Vi harhellerikke budsjettertmed dette.denarbeidstakerenhososssomi år harpermisjonmedlønnhardetgjennom «Kompetansefor kvalitet», og tar ei fagrettavidereutdanning. Rådmannenforeslårat søknadenavslåspåbakgrunnav kommunensøkonomiskesituasjon,samt at søknadenikke kommerinn underkompetansehevingsprioriteringen i skolen.rådmannenantar at søknadengjelderpermisjonmedlønn. Rådmannensforslag til vedtak: Søknadom permisjonfra WencheMonika Hermansenfor å deltapåsamlingeri erfaringsbasert mastergradi stedsutviklingveduniversiteteti Tromsø ,avslåsp.g.a.kommunens økonomiskesituasjon,og p.g.a.at søknadenikke kommerinn underprioriteringav kompetansehevingi skolen. ØrjanHigraff rådmann Elin M. Blomseth Enhetslederpersonal

24 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe : 2012/659 Saksbehandler: RosmariForsberg Dato: Tidlig innsatsfor livslang læring kvalitetsplan for barnehagenei Midt -Troms Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og omsorgsutvalget 24/ Administrasjonsutvalget 29/ Vedlagtedokumenter: «Tidlig innsatsfor livslanglæring»kvalitetsplan «Tidlig innsatsfor livslanglæring»tiltaksplan «Tidlig innsatsfor livslanglæring»kompetanseutviklingsplan Alle detre deleneer planen«tidlig innsatsfor livslanglæring» Saksopplysninger Det er utarbeidetforslagtil enfelleskvalitetsplanfor alle barnehagenei kommunenei regionen indre- og ytre Midt Troms. Planenskalværeendel av et gjennomgåendekvalitetssystemfra barnehagetil videregåendeskole. Administrativtrådfor Midt-Tromsharigangsattarbeidetmedplanen,og regionenehar utarbeidetplanenfor barnehagene, trinn en,medstøttefra fylkesmanneni Troms. Planfor grunnskolener trinn to, og er underutarbeidelse. Det er ønskeligat planenbehandlespolitisk i alle kommunene. Administrasjonens vurdering Utgangspunktetfor arbeidetmed«tidlig innsatsfor livslanglæring»er Sjumilsstegprosjektet «Tidlig innsatsmot frafall i videregåendeskole». Etterå hagjennomgåttresultaterog kartlagt hvor vi står,menervi at vi nåmåarbeidemedet merhelhetligsystemmot frafall i videregående skole. Vi måsamordnesystemetmeddetmål åetablereet gjennomgåendekvalitetssystemfra barnehagetil videregåendeskole. Det måetablerestetteresamarbeidmellombarnehageog skole,og mellomandretverrfagligeinstansersomppt,barnevernog BUP. Målet for prosjektet«tidlig innsatsfor livslanglæring», er åetablereet kvalitetssystemsomhar forebyggingog tidlig intervensjonsomhovedmål.i praksisbetyr detet systemfor kartlegging og observasjonsomharsommål å identifiseredebarnasompået seneretidspunktvil kunne utvikle fagligeog/ellersosialevanskerog dermedogsåværei risikosoneni forhold til frafall i videregåendeskole. Det er ikke nok å identifiseredissebarna. Systemetmåogsåinneholde forpliktendebeskrivelserfor hvordanbarnehageog skolepået tidig tidspunktretterøkt innsats mot dissebarna. PlanenbyggerpåRammeplanfor barnehager,st.meld.nr. 41 ( )Kvalitet i barnehagen, NOU Retttil læring,nou 2010 Mestring og mangfold,nou 2010 Med forskertrang

25 oglekelystsamtst.meld.nr.18( )læringog fellesskap Tidlig innsatsog gode læringsmiljøerfor barn,ungeog voksnemedsærligebehov. Kvalitetsplanener: Et styringsdokumentfor ansattei barnehagenog barnehageeiere. En orienteringtil politikereom fokusområdenei barnehagenei Midt-Troms. Et grunnlagfor kompetansehevingog utvikling. En informasjontil foresatte. Kvalitetsplanenfor barnehagenei Midt-Tromsskalværemedå bidratil: Å utvikle et likeverdigbarnehagetilbudmedhøy kvalitet i alle barnehager. Å styrke barnehagensomlæringsarena. At alle barnskalfå deltaaktivt i et inkluderendefellesskap. Å leggetil rettefor tverrfagligsamarbeid Å reduserefrafaller i videregåendeskole. Kursing- og opplæringav ansatte. Barnehagenei regionindremidt-tromsharet nettverksomsamarbeiderom fellesutvikling av barnehagesektoren og skoleringav barnehageansatte. Høsten2012er detsattoppopplæringi TRAS, somer et kartleggingsverktøyi forhold til barns språkligeferdigheterog utvikling. Det er ogsåtenktopplæringi et lignendeverktøy somserpå barnssosialeferdigheter.det er tenktgjennomførtvåren2013. Til detteharvi søktog fått midler fra Fylkesmanneni Troms. Denneopplæringener knyttet til kvalitetsplanensføringerfor kompetanseutvikling. Somendel av kvalitetsplanen,harstatpednord blitt forespurtom å bidramedfaglig støttetil arbeidetmedtidlig ogforebyggendeinnsatsi barnehageog skole.dettearbeidetvil hafokuspå begrepsundervisningog ferdighetsopplæringi barnehageog skole.det vil væreenkursingav ansattebådei barnehagerog skolen.andreashansenfra Statpedvil værevår kontaktperson. I regionrådetfor Midt-Tromser detvedtatt, medtilslutning av ordførernei deltakerkommunene, at detskalutarbeideset prosjekti forhold til dennedelenav planen.arbeideter i gang,og målet er at innen1. mai 2013skaldetværeutarbeidetenplanfor veienvidere. Det vil knytte segkostnaderopp mot dennekursinga,somikke kan dekkesav Fylkesmannens midler. Når dennedelenav planenforeligger,vil vi kommetilbaketil innholdog kostnader. Arbeidet med planen Tidlig innsatsfor livslang læring er ikke avhengigav om StatpedNord bidrar eller ikke. Arbeidetkan starteopp,og vurderingav StatpedNordsbidragkan gjørespå et seneretidspunkt. Rådmannensforslag til vedtak: Vedå gjøreet politisk vedtakom at barnehageni Dyrøyskalleggeplanen«Tidlig innsatsfor livslanglæring» til grunnfor sitt pedagogiskearbeidgjør barnehageeierenbeslutningom at barnehageni Dyrøy skalhaenpedagogiskplattformsomer tuftet påengjennomgående pedagogikkfra barnehagetil videregåendeskole.barnehagenblir dadenførsteviktige læringsarenaeni et barnsliv. 1. Planen Tidlig innsatsfor livslanglæring vedtas.

26 2. DelplanvedrørendeStatpedNordsengasjement i forbindelsemedbegrepsundervisning og ferdighetsopplæringi barnehageog skoleleggesfram til politisk behandlingnården foreligger. Utvalgsledersinnstilling: Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget Sakenoversendesadministrasjonsutvalget og kommunestyret. Enst.vedtattsområdmannensforslagtil vedtak. Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget Vedå gjøreet politisk vedtakom at barnehageni Dyrøyskalleggeplanen«Tidlig innsatsfor livslanglæring»til grunnfor sitt pedagogiskearbeidgjør barnehageeierenbeslutningom at barnehageni Dyrøy skalhaenpedagogiskplattformsomer tuftet påengjennomgående pedagogikkfra barnehagetil videregåendeskole.barnehagenblir dadenførsteviktige læringsarenaeni et barnsliv. 3. Planen Tidlig innsatsfor livslanglæring vedtas. 4. DelplanvedrørendeStatpedNordsengasjement i forbindelsemedbegrepsundervisning og ferdighetsopplæringi barnehageog skoleleggesfram til politisk behandlingnården foreligger. Leif HermodJenssen utvalgsleder ØrjanHigraff rådmann

27 TIDLIGINNSATS FOR LIVSLANGLÆRING Kvalitetsplanfor barnehagenei Midt-Troms RegionMidt-Troms Bardu Dyrøy LavangenMålselvSalangenBerg Lenvik TorskenTranøyTromsFylkeskommune

28 Innhold 1.0 Bakgrunn for kvalitetsplanen. Side Innlednin g Side Visjon.. Side Barnehagen som språklig arena.. Side Barnehagen som sosial arena Side Foreldre som ressurs. Side Barnehagen som lærende organisasjon. Side Vedlegg - Bruk av egenvurder ingsskjema.. Side Vedlegg Tiltaksplan og kompetanseutviklingsplan 2

29 1.0 Bakgrunn for kvalitetsplanen I regionen har det vært arbeidet på mange ulike måter med frafall tidligere. Etter å ha gjennomgått resultater og kartlagt hvor vi står, mener vi at vi nå må arbeide med et mer helhetlig system mot frafall i videregående skole. Vi må samordne systemet med det mål å etablere et gjennomgående kvalitetssystem fra barnehage til videregående skole. Det må etableres tet tere samarbeid mellom barnehage og skole, og mellom andre tverrfaglige instanser som PPT, barnevern og BUP. Målet for prosjektet Tidlig innsats mot frafall i videregående skole er å etablere et levende kvalitetssystem som har forebygging og tidlig inter vensjon som hovedmål. I praksis betyr det et system for kartlegging og observasjon som har som mål å identifisere de barna som på et senere tidspunkt vil kunne utvikle faglige og/eller sosiale vansker og dermed også å identifisere disse barna. Systemet må også inneholde forpliktende beskrivelser for hvordan barnehage og skole på et tidlig tidspunkt retter økt innsats mot disse barna. Tove Fedje, regionkontakt Lind a Johansen, rådgiver Grete Berg Fosseng, sty rer Region Indre Midt - Troms PPT Midt - Troms Asphaugen barnehage Stian Eliseussen, styrer Merete Henriksen, styrer Jorunn Indseth, rådgiver Karlstad barnehage Silsand barnehage PPT Salangen/Lavangen/ Dyrøy Inger Stenseth, styrer Roger Bendiksen, leder Olsborg barnehage Pedagogisk Senter 3

30 2.0 Innledning TIDLIG INNSATS FOR LIVSLANG LÆRING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING I BARNEHAGENE I MIDT TROMS Kvalitetsplan for barnehagen skal utvikle barnehagen som en enda tydeligere læringsarena og bidra til å øke fokus på barnehagens rolle i forhold til forebygging og tidlig intervensjon. Fokus i barnehagene rettes i større grad mot kvalitet og innhold. Kvalitetsplanen skal for barnehagene i Midt Troms være med på å bidra til: Å utvikle et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet i alle barnehager Å styrke barnehagen som læringsarena At alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap Å legge til rette for tverrfaglig samarbeid Å redu sere frafallet i videregående skole Planen bygger på Rammeplan for barnehage, St.meld. nr. 41 ( ) Kvalitet i barnehagen, NOU 2009 Rett til læring, NOU 2010 Mestring og mangfold, NOU 2010 Med forskertrang og lekelyst samt St.meld. nr. 18 ( ) Læring og fellesskap Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Kvalitetsplanen er: Et styringsdokument for ansatte i barnehagene og barnehageeiere En orientering til politikere om fokusområdene i barnehage ne i Midt Troms Et grunnlag for kompetanseheving og utvikling En informasjon til foresatte Et kompetent personale er avgjørende for et barnehagetilbud med høy kvalitet. Det er derfor viktig å legge til rette for kompetanseutviklingstiltak. Det utarbeide s en egen kompetanseplan som er i tråd med kvalitetsplanen. Kvalitetsplanen skal være tydelig og kortfattet og ikke utfyllende for all virksomhet i barnehagene. Kvalitetsplanen skal skape felles fokus for utvikling og vekst. Fokusområder er: Barnehagen som språklig arena Barnehagen som sosial arena Foreldre og foresatte som ressurs Barnehagen som lærende organisasjon Til hvert fokusområde er det formulert mål. Målene retter seg mot barnas læring og utvikling, er formulert som prosessmål. 4

31 3.0 Visjon BARNEHAGEN EN GOD LÆRINGSARENA FOR ALLE BARN Overordnet målsetting for alle barnehager i Midt Troms. KVALITETEN I BARNEHAGEN Kvalitet utvikles i barnehagen gjennom kontinuerlige prosesser mellom barn/voksne og innhold, og kan vurderes på ulike måter: Subjektiv vurdering av kvalitet kan defineres som hvordan brukere og andre aktører vurderer tilbudet barnehagen gir. Objektiv vurdering av kvalitet kan forklares som rammefaktorene og forutsetningene for å gi et barnehagetilbud av høy kvalitet. Prosesskva litet handler om innholdet, hvor prosess - og samspillkvalitet er knyttet til hverandre. Kvalitet handler om hva ansatte gjør og hvordan gjennomføringen er. Den didaktiske relasjonsmodellen viser hvilke faktorer som må være tilstede i et pedagogisk system atisk barnehagetilbud. Kvalitet i barnehagen handler om hva ansatte gjør og hvordan gjennomføringen er. Didaktikk handler om tilrettelegging av lærings - og utviklingsprosesser, med momenter som læringens innhold, mål og lærestoff, gjennomføring, metode og arbeidsmåter, dokumentasjon og evaluering, sosiale, kulturelle og fysiske rammer for læring, personalet, barna, rom, utstyr med mer og sammenhengen mellom disse. Innenfor modellen kan man stille spørsmål om: Hva skal barn lære? Hvorfor skal de lære det? Hvordan skal de lære det? Kan de lære det? Har de lært det? Hvilke rammefaktorer spiller inn? Spørsmålene ovenfor illustrerer elementene i det didaktiske arbeidet. Barnegruppens,foreldresog personaletsforutsetninger Vurdering Mål Barn Arbeidsmåter Innhold 5 Rammer Sosiale,kulturelle, fysisk, økonomiske,organisatoriske og politiske

32 4.0 Barnehagen som språklig arena Å utvikle språket er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Gjennom språket lærer vi å forstå oss selv og omgivelsene rundt oss, og det hjelper oss til å reflektere og organisere tankene våre. Det gir oss en identitet, fellesskap med andre menneske r og tilhørighet i det samfunnet vi lever i. Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver. I rammeplan for barnehagen vektlegges tidlig og god språkutvikling som en viktig del av barnehagens innhold. Barnehagen må sçrge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljç i barnehagen. Rammeplan for barnehagen s.29 En forsinket utvik ling er ikke bare et språklig problem, men noe som berører hele livssituasjonen for de barn som rammes. Det kan påvirke barnets utvikling sosialt, emosjonelt og intellektuelt, og øke risikoen for senere lese og skrivvansker, lærevansker og psykososiale van sker. MÅLSETTING: - Alle barn skal kunne lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. - Alle barn skal videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd. - Alle barn skal kunne bruke sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter, og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. - Alle barn skal få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtale, og som inspirasjon til fabuler ing og nyskaping. PROSESSMÅL: - I vår barnehage skaper personalet et språkstimulerende miljø ved å være bevisst sin forbildefunksjon for hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst. - I vår barnehage fremmer personalet tillit mellom barn, og mellom barn og voksne, slik at barn føler glede ved å kommunisere og trygghet til å benytte ulike språk og tekstformer i hverdagen. - I vår barnehage tilrettelegger personalet for meningsfylte opplevelser, og skaper tid og rom for bru k av nonverbalt og verbalt språk i hverdagsaktiviter, lek og i mer tilrettelagte situasjoner. 6

33 - I vår barnehage legger personalet til rette for at barn skal møte symboler som bokstaver og siffer i daglige sammenhenger, og støtter barn initiativ når det gjel der å telle, sortere, lese, lekeskrive eller til å diktere tekst. - I vår barnehage viser personalet forståelse for betydningen av barns morsmål. Personalet oppmuntrer barn med to eller flerspråklig bakgrunn til å være språklig aktive og samtidig hjelpe dem til å få erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse og ordforråd i norsk. - I vår barnehage støtter personalet barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklige aktive eller har sen språkutvikling. - I vår barnehage baserer vi det pedagogiske arbeidet på kunnskap om barn og barns utvikling og læring individuelt og i gruppe. PROSESSMÅLENE VURDERES GJENNOM - Barnehagens planer - Kvalitetsplanen - Ansattes refleksjon over egen praksis - Foreldresamarbeid - Tverrfaglig samarbeid 7

34 5.0 Barnehagen som arena for utvikling av sosial kompetanse Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter. Dette gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap (Rpl 2011). Læring og danning foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Miljøet i barnehagen må være preget av trygghet og anerkjennelse, og gi rom for bekreftelser, opplevelser og mestring på ulike alders - og utviklingsnivå. Personale må støtte barna i å bygge opp, samt verne om gode relasjoner og vennskap. Sosial kompetanse har vist seg å være en viktig ressurs når man skal mestre stress og motgang i livet. Det er viktig for å un ngå drop - out fra skolen, depresjon, kriminalitet, rusmisbruk og annen problematferd. MÅLSETTING Alle barn skal, ut fra modningsnivå/ alder ha adekvate ferdigheter innenfor områdene: o Empati og rolletaking o Prososial adferd o Selvkontroll o Selvhevdelse o Lek, glede og humor Alle barn skal få støtte i sin sosiale og emosjonelle utvikling. Alle barn skal få støtte i utvikling av et godt selvbilde. PROSESSMÅL Vår barnehage har kunnskap og handlingskompetanse til å støtte og lede barn i samspill, lek og inkluderi ng for å legge til rette for læring av sosial kompetanse. Vår barnehage samhandler med foreldre for sammen å støtte barna i deres utvikling av sosial kompetanse. Personalet i vår barnehage er bevisst sin egen rolle som gode rollemodeller for barna. Vår barnehage er anerkjennende overfor alle foreldre, uansett kultur og sosial bakgrunn. 8

35 PROSESSMÅLENE VURDERES GJENNOM - Barnehagens planer - Kvalitetsplanen - Ansattes refleksjon over egen praksis - Foreldresamarbeid - Tverrfaglig samarbeid 9

36 6.0 Foreldre/foresatte som ressurs Språklige ferdigheter er en svært viktig faktor for å kunne delta på den sosiale arenaen. Barn med språkvansker kan derfor lett bli tapere i slike sammenhenger, og foreldre som opplever å ha barn som ikke tilfredsstille r samfunnets eller kulturens krav, vil lett kunne oppleve seg selv som tapere. Erfaringer viser at foreldre som får veiledning i å utvikle gode samhandlingsmønstre med sine barn, bidrar til å fremme barnets dialogferdigheter og sosiale ferdigheter. Det eksisterer et stort og udekket behov hos foreldre for rådgiving i forhold til språk - og kommunikasjonsvansker. Slik rådgivning har i Norge tradisjonelt vært gitt i forhold til fagpersoner, og har i lite grad fokusert på den ressursen foreldrene representere r (språkveilederen s. 92). Barnehageloven sier at barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling ( utdrag av barnehageloven 1 Formål). MÅLSETTING Alle foreldre skal oppleve at barnehagen arbeider i overensstemmelse med foreldrenes verdier, ressurser og innsatsvilje, og at foreldrenes prioriteringer vektlegges i stor grad. Alle foreldre skal få veiledning og hjelp til å støtte opp under barnets språ klige og sosiale utvikling. PROSESSMÅL I vår barnehage veileder de ansatte foreldrene på hvordan de kan være gode språkmodeller og legge til rette for at barna får bruke språket sitt og utvikle det. I vår barnehage veileder de ansatte foreldrene til å sti mulere barnet sitt til mest mulig selvstendighet og selvhjulpenhet. I vår barnehage gir personalet foreldrene forståelse og kunnskap om sosial kompetanse. PROSESSMÅLENE EVALUERES GJENNOM Barnehagens planer Kvalitetsplanen Ansattes refleksjon Foreldresamarbeid 10

37 7.0 Barnehagen som lærende organisasjon Barnehagen skal være et systematisk pedagogisk tilbud, hvor dokumentasjon og vurdering er en del av redskapene. Dokumentasjon og vurdering er også knyttet til planlegging. Med bakgrunn i Barnehagen som lærende organisasjon blir dokumentasjon og vurdering viktige elementer i barnehagens didaktiske arbeid. Dette arbeidet skal gå i regelmessige prosesser. Didaktisk relasjonstenkning er en modell som synliggjør hva et systematisk pedagogisk barnehagetilbud er. Barnehagen skal arbeide med klare målsettinger for kvalitetssikring, vurdering og utvikling av det pedagogiske tilbudet. MÅLSETTING Alle barnehager skal ha et system for dokumentasjon og vurdering som skal inngå i barnehagens regelmes sige prosesser Alle barnehager skal ha kunnskap om observasjons - og kartleggingsmetoder til det enkelte barn og tiltak for oppfølgning PROSESSMÅL I vår barnehage gjennomføres vurderinger på en åpen, systematisk og planlagt måte I vår barnehage gjennomfør es vurderinger på en reflekterende måte I vår barnehage er det et tydelig system for dokumentasjon og vurdering I vår barnehage tilegner personalet seg kompetanse på fokusområdene I vår barnehage benyttes observasjon - og kartleggingsmetoder til det enkelte barn PROSESSMÅL VURDERERES GJENNOM Kvalitetsplan med egenvurderingsskjema Barnehagens årsplaner Samarbeidsutvalg Medarbeider - og vurderingssamtaler Brukerundersøkelser/foreldresamtaler 11

38 8.0 Vedlegg Bruk av egenvurderingsskjema Målet med egenvurderingsskjemaet er refleksjon og diskusjon i personalgruppa. Skjemaet og resultatet av kartleggingen skal brukes til intern bruk i barnehagen. Skjemaet er laget på bakgrunn av prosessmå lene under fokusområdene. Skjemaet kan brukes individuelt, i min dre grupper av personalet eller hele barnehagen. Barnehagen skal legge opp til systematikk i arbeidet, og på den måten kan barnehagen internt dokumentere utviklingen som skjer. Bruk av skjema kan være en del av de årlige evalueringsprosessene. Egenvurde ringsskjemaet kan brukes blant annet til å videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon. Skjemaet skal bidra til å finne sitt ståsted for arbeidet med fokusområdene dvs. hvor er vi nå i forhold til språk -, sosial kompetanse og foreldresamarbeidet. Dersom dette skjer regelmessig, vil barnehagen ha mulighet til å synliggjøre utviklingen internt i hele personalgruppen. Skjemaet kan i tillegg være en del av medarbeidersamtalen. Barnehagen som arena for utvikling av språket Jeg/vi legger til rette for at barn skal kunne lytte, observere og gi respons i samhandling med barn og voksne Jeg/vi utvikler barns ordforråd og begrepsforståelse Jeg/vi legger til rette for at barn kan uttrykke følelser, ønsker, erfaringer og til å løse konflikter Jeg/vi legger til rette for positive relasjoner i lek og samvær Jeg/vi legger til rette for at barn skal få et positivt forhold til tekst og bilde Barnehagen som arena for utvikling av sosial kompetanse Jeg/vi støtter og leder barn i samspill, lek og inkludering Jeg/vi utvikler barns sosiale kompetanse i barnehagens daglige aktiviteter Jeg/vi samhandler med foreldre for sammen å støtte barna i deres utvikling av sosial kompetanse 12

39 Jeg/vi er bevisst egen rolle som gode rollemodeller for barna Jeg/vi er anerkjennende ovenfor alle foreldre, uansett kultur og sosial bakgrunn Foreldre og foresatte som ressurs Jeg/vi veileder foreldrene på hvordan de kan være gode språklige rollemodeller Jeg/vi veileder foreldre på hvordan kan legge til rette for at barna får bruke og utvikle språket sitt Jeg/vi veileder foreldrene slik at barnet får utvikle mest mulig selvstendighet og selvhjulpenhet Jeg/vi gir foreldre forståelse og kunnskap om sosial kompetanse Barnehagen som lærende organisasjon Jeg/vi bruker dokumentasjon og vurdering som grunnlag for planlegging Jeg/vi gjennomfører vurderinger på en åpen, systematisk og planlagt måte Jeg/vi gjennomfører vurderinger på en reflekterende måte Jeg/vi har et tydelig system for dokumentasjon og vurdering Jeg/vi tilegner oss kompetanse på fokusområdene Jeg/vi benytter observasjon - og kartleggingsmetoder til alle barn 13

40 TIDLIGINNSATS FOR LIVSLANGLÆRING KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FORBARNEHAGENE I MIDTTROMS RegionMidt-Troms Bardu Dyrøy LavangenMålselvSalangenBerg Lenvik TorskenTranøyTromsFylkeskommune

41 1.0 INNLEDNING TIDLIG INNSATS FOR LIVSLANG LÆRING Kompetanseutviklingsp lanen tar utgangspunkt i føringer fra Rammeplan for barnehage, St.meld. nr. 41 ( ) Kvalitet i barnehagen, NOU 2009 Rett til læring, NOU 2010 Mestring og mangfold, NOU 2010 Med forskertrang og lekelyst samt St.meld. nr. 18 ( ) Læring og fellesskap Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. BARNEHAGEN SOM LÆRENDE ORGANISASJON Et kompetent personale er avgjørende for et barnehagetilbud med høy kvalitet. Det er derf or viktig å legge til rette for kompetanseutviklings - tiltak for hele pe rsonalet i barnehagen. Denne kompetanseplan er utviklet i tråd med innsatsområdene i kvalitetsplanen. De metoder vi har vektlagt å bruke vil være etterutdanning i form av kurs/skolering og nettverk i og på tvers av barnehager. Vi forutsetter et tett samarb eid med PPT i kompetansehevinga. Fokusområder er: Barnehagen som språklig arena Barnehagen som sosial arena Foreldre og foresatte som ressurs Barnehagen som lærende organisasjon Til hvert fokusområde er det formulert mål. Målene retter seg mot barnas læring og utvikling, er formulert som prosessmål. KARTLEGGING AV BARNEHAGENS STÅSTED OG BEHOV FOR KOMPETANSEUTVIKLING Vi viser til Vedlegg 8 i Kvalitetsplanen bruk av egenvurderi ngsskjema. Det er viktig at alle barnehager kartlegger eget ståsted før vi starter kompetanseutviklinga av de ansatte. Den enkelte barnehage v/leder må sammenfatte kompetansebehovet og melde dette videre til barnehagefaglige ansvarlig i egen kommune innen 15. mai hvert år i perioden Obligatorisk kompetanseheving for alle vil være skolering/nettverk i TRAS, Alle med, MIO og barnehagen som lærende organisasjon. Valg av øvrige tiltak vil kunne variere ut fra den enkeltes barnehage kompetanse og be hov (jf. Egenvurderingskjema).

42 INNSATSOMRÅDE NR. 1 BARNEHAGEN SOM SPRÅKLIG ARENA Tiltak Hvordan Når Målgruppe Ansvar Skolering i TRAS Kurs Høsten 2012 Pedagogisk personell Må avklares Skolering i TRAS Nettverk i Høst/vår Alle ansatte Styrer egen 2012/13 barnehage Skolering i MIO Kurs Vår 2013 Pedagogisk personale Må avklares Skolering i MIO Nettverk Vår/Høst Alle ansatte Styrer 2013 Begrepsopplæring Kurs Må avklares Alle ansatte Må avklares Språkverksted Kurs/nettverk Må avklares Alle ansatte Må avklares Snakkepakken Kurs/nettverk Må avklares Alle ansatte Må avklares Språksprell Kurs/nettverk Må avklares Alle ansatte Må avklares Språk 1 og 2 Kurs/nettverk Må avklares Alle ansatte Må avklares PRAXIS Kurs/nettverk Må Alle ansatte Må avklares Karlstadmodellen Kurs/nettverk Må avklares Alle ansatte avklares Må avklares INNSATSOMRÅDE NR. 2 BARNEHAGEN SOM SOSIAL ARENA Tiltak Hvordan Når Målgruppe Ansvar Alle med Kurs /nettverk Høsten 2012 Pedagogisk personell Må avklares Alle med Nettverk Høst/vår Alle ansatte Styrer 2012/13 Du og jeg og vi to Kurs /nettverk Må avklares Alle ansatte Må avklares Steg for steg Kurs /nettverk Må avklares Alle ansatte Må avklares Det er mitt valg Kur s/nettverk Må avklares Alle ansatte Må avklares Samtalebilder Kurs/nettverk Må avklares Alle ansatte Må avklares ICPS Kurs/nettverk Må avklares Alle ansatte Må avklares

43 INNSATSOMRÅDE NR. 3 FORELDRE OG FORESATTE SOM RESSURS Tiltak Hvordan Når Målgruppe Ansvar Kompetanseheve Kurs/nettverk Må Pedagogisk Styrer foreldre på språk avklares personell Kompetanseheve Kurs/ Nettverk Må Alle ansatte Styrer foreldre på sosial kompetanse avklares Utdanne Kurs Må Ansatte i PPT og Må foreldreveieledere avklares spesialpedagoger i barnehage avklares INNSATSOMRÅDE NR. 4 BARNEHAGEN SOM LÆRENDE ORGANISASJON Tiltak Hvordan Når Målgruppe Ansvar Barnehagen som Kurs og Høst Pedagogisk Må lærende organisasjon nettverk 2012 personell avklares Barnehagen som Kurs og Vår Alle ansatte Styrer lærende organisasjon nettverk 2013 Etablere systemer for: Kurs og Må Styrere Må - Kartlegging nettverk avklares avklares - Dokumentasjon - vurdering Etablere systemer for: - Kartlegging - Dokumentasjon - vurdering Nettverk Må avklares Pedagogisk personale Ei forutsetning for å gå i gang med kompetansehevingen er å avklare følgende: - Hvem skal ha hovedansvar for gjennomføringen? - Hvilke midler skal brukes? Styrer

44 TIDLIGINNSATS FOR LIVSLANGLÆRING TILTAKSPLANFORBARNEHAGENE I MIDTTROMS RegionMidt-Troms

45 Språk Hovedområde Kjennetegn Tiltak Hvilke tiltak velger barnehagen for dette innsatsområdet? Språkforståelse Språkforståelsen omfatter to former for forståelse. Den ene er kommunikasjonsforståelse, som er en sammensatt tolkning av situasjon, kroppsspråk og verbalt språk. Den andre formen for forståelse er lingvistisk forståelse, tolkning. som er en ren språklig I de første leveårene er språkforståelsen avhengig av situasjonen språket brukes i, den er knyttet til her og nå situasjon. I 3-4 års alderen kan man forvente at barn kan forstå et verbalt utsagn uten ikke - verbal støtte. Tiltak til TRAS Begrepsopplærin Språkverkstedet (Ottem) Snakkepakken g Språklig bevissthet Det er en sterk sammenheng mellom språklig bevissthet og den begynnende lese - og skriveutviklingen. Den som skal lære å lese og skrive må kunne rette oppmerksomheten mot, leke med og analysere, språkets formside. Se om barnet kan klappe takten i egne og andres ord og leke med rimord, om de er i stand til å analysere og identifisere språklydene. Tiltak til TRAS Språksprell Språk 1 og 2

46 Uttale Alle språk har sitt eget inventar av lyder og vi kan si at lydene utgjør et system. Barnet må oppfatte systemet av språklyder og forstå at sk illet mellom dem får frem ulike meninger gjennom forskjellige ord. Ordproduksjon Ordproduksjon har å gjøre med den gradvise læringen av hvordan ord lages og bøyes (morfologi). Ordproduksjon går på ordforråd, som er en svært viktig del av språklæring en blant annet fordi størrelsen på ordforrådet viser seg å være en indikator på senere grammatiske ferdigheter som morfologi og syntaks/setningsproduksjon. Tiltak til TRAS PRAXIS Tiltak til TRAS Begrepsopplæring Språkverkstedet (Ottem) Snakkepakken Setningsproduk sjon Setningsutvikling handler om barnets utvikling i å kunne kombinere ord til setninger med ulik lengde og vanskelighetsgrader. Tiltak til TRAS Karlstadsmodellen Kommunikasjon Kommunikasjon er både verbal og ikke - språklig. I verbal kommunikasjon bruker vi symbolsystemer som for eksempel ord eller tegnspråk. I en ikke - språklig kommunikasjon brukes gester, kroppsspråk, øyebevegelser, mimikk, handlinger eller objekter. Tiltak til TRAS Språkverkstedet Snakkepakken Karlstadmodellen

47 Sosial kompetanse Hovedområde Kjennetegn Tiltak Empati og rolletaking Barnet gjenkjenner følelser og viser dette ved å: - skille mellom egne og andres følelser - brukeordene glede, tristhet og redsel for å beskrive følelser hos seg selv Barnet tar andres perspektiv og viser dette ved å: - trøste når andre er lei seg - fortelle hva det selv har gjort i en konflikt - vise forståelse for hva dette har betydd for det andre barnet - lytte til hva andre barn forteller i lek og i en konflikt Du og jeg og vi to (Kari Lamer) Alle med Steg for steg Det er mitt Samtalebilder Holmsen) valg ICPS (Kari Lamer) (Merete Hvilke tiltak velger barnehagen for dette innsatsområdet? Barnet tar kontakt med andre på en passende måte ved å: - spørre om det får lov til å være med i lek - invitere andre inn i lek / gjøre plass for andre i leken

48 Prososial atferd Barnet viser prososial atferd ved å: - Vise omtenksomhet overfor andre - Forsøke å gjøre noe slik at andre har det bra - Gi bort og deler med andre - Ta med andre på aktiviteter - Si noe hyggelig til andre, for eksempel rose andre - Invitere andre inn i lek/ gjøre plass for andre i leken Du og jeg og vi to (Kari Lamer) Alle med Steg for steg Det er mitt valg Samtalebilder (Merete Holmsen) Selvkontroll Barnet viser selvkontroll ved å: - Vente på tur - Vise tegn til å kompromisse i konfliktsituasjoner - Vise tegn til å mestre egen aggresjon/ frustrasjon - Unngå unødvendig argumentering og krangling - Innordne seg og innrømme egne feil Selvhevdelse Barnet viser selvhevdelse ved å: - Komme inn i lek på en passende måte - Be om hjelp - Hilse - Ta ordet - Engasjere seg i prat med andre ICPS (Kari Lamer) Du og jeg og vi to (Kari Lamer) Alle med Steg for steg Det er mitt valg Samtalebilder (Merete Holmsen) ICPS (Kari Lamer) Du og jeg og vi to (Kari Lamer) Alle med Steg for steg

49 - Gi uttrykk for egne meninger - Stå imot gruppepress - Rette andres oppmerksomhet mot seg selv på en positiv måte - Ta initiativ til sosial kontakt på en passende måte Det er mitt valg Samtalebilder (Merete Holmsen) ICPS (Kari Lamer) Lek, glede og humor Barn leker og viser dette ved å: - Bli så opptatt av en lek sammen med andre at det protesterer ved en avslutning - Vite forskjellen mellom lek og virkelighet - Kunne identifisere tema i lek - Bidra med tema og roller til lek - Barnet viser glede og humor ved å være barnslig og spontan - Le hver dag - Ta initiativ til spøk - Bli opptatt av å utforske - Delta i aktiviteter med glimt i øyet - Barnet kjenner begrepet rose og viser dette ved å rose seg selv og rose and re Du og jeg og vi to (Kari Lamer) Alle med Steg for steg Det er mitt valg Samtalebilder (Merete Holmsen) ICPS (Kari Lamer)

50 Foresatte som ressurs Hovedområde Kjennetegn Tiltak Veiledning språk på - Personalet veileder foresatte på hvordan de kan være gode språkmodeller og legge til rette for at barna får bruke språket sitt og utvikle det. Foreldresamtaler: Ressursskjema utarbeides av pedagog og foresatte og må beskrive hvilke tiltak barnehagen og de foresatte skal vektlegge i det videre arbeidet. Hvilke tiltak velger barnehagen for dette innsatsområdet? Tema som kan brukes på foreldremøter/temakvelder: Jesper Juul: Ditt kompetente barn m/dvd Veiledning sosial kompetanse på - Personalet gir foresatte kunnskap og forståelse om barns sosiale utvikling Buf - etat: 8 tema for godt samspill Kari Pape: Ser dere meg? om å være barn av foreldre i dag Stat - ped: Foreldre som ressurs i språkutvikling og språkstimulering (foreldrebok m/dvd)

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN. Auglend barnehage 2015-2020. Glede, trivsel, lekested det er Auglend barnehage det

ÅRSPLAN. Auglend barnehage 2015-2020. Glede, trivsel, lekested det er Auglend barnehage det ÅRSPLAN Auglend barnehage 2015-2020 Glede, trivsel, lekested det er Auglend barnehage det 2 Innholdsfortegnelse Forord s. 4 Presentasjon av Auglend barnehage. s. 5 Vurdering s. 6 Pedagogisk del 1.1 Auglend

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage et godt minne i livet 2015-2017 re HAGA BARNEHAGE Skolegata 7, 3070 Sande Tlf 33 78 79 00 post.haga.barnehage@sande-ve.kommune.no Planen oppsummerer det pedagogiske

Detaljer

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10

Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015. - jf. Opplæringslova 13-10 Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO 2014-2015 - jf. Opplæringslova 13-10 Forord Med dette legger vi fram Tilstandsrapport for barnehage, skole og SFO for skole- og barnehageåret 2014-15. I årets

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage

VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage VIRKSOMHETSPLAN Beitstad barnehage 2014-2017 Innholdsfortegnelse 1. Utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet Lov om barnehager Rammeplan for barnehage Steinkjer kommunes lokale plan for barnehagene Beitstad

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 UNIVERSET STUDENTBARNEHAGE Fotograf Nicole Joel Planen er gjeldende fra 01.08.15 31.07 2016. INNHOLDSFORTEGNELSE: Barnehagens egenart 3 Fokusområde i 2015/16 3 Kosthold og ernæring 4

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer