Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf / Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed, somgis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS26/12 Innhold Lukket Arkiv - saksnr Sakertil behandling Referatsak RS78/12 Referat- evalueringetterlokaleforhandlinger 2012/254 RS79/12 Ansettelsei stillinger i PLO (internutlysning) 2012/553 RS80/12 Ansettelseav lærere 2012/515 RS81/12 Ansettelseav vernepleier 2012/125 RS82/12 Tidsbegrensetarbeidsavtale 2012/587 RS83/12 Tidsbegrensetarbeidsavtale 2012/588 RS84/12 Tidsbegrensetarbeidsavtale 2008/547 RS85/12 Oppsigelseav stilling 2009/434 Sakertil behandling PS27/12 Arbeidsgruppelønnspolitiskplan 2009/169 PS28/12 Søknadom permisjon 2007/305 PS29/12 Tidlig innsatsfor livslanglæring- kvalitetsplanfor barnehagenei Midt-Troms /659 PS30/12 Kompetanseplanpleieog omsorg /478 RandiLillegård ordfører

4 Saker til behandling

5 PS 26/12 Referat sak

6 Dyrøy kommune Den lærende kommune Fagforeningene Deresref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2012/254 Elin MelengBlomseth, tlf.: Referat - evaluering etter lokale forhandlinger SomtemapåHTV møte ble evalueringetterlokaleforhandlinger(alle kap.)tatt opp. Tilstede:Fraarbeidsgiversiden: rådmann,enhetslederpersonalog servicetorg. Fraarbeidstakersiden: Fagforbundetv/Kjell J.Lillegård,NSFv/Noeline Goos, Utdanningsforbundet v/janåge Rydningen. NITO og Naturviterneer informertom at evalueringfinner sted,og var invitert til å deltadersom deønsketdet.deltav/hjørdissvendsenvar ikke tilstedepåhtv møtet. Rådmannenserfram til å få enlønnspolitiskplan.hvemskalprioriteres.blir litt låsti forhold til prioritering,kanskjegjort andrevalg. Kunnetenktsegåprioriterelitt annerledes.goddialog.to likeverdigeparter.sattav 2 dager kunneværtbrukt korteretid. Oppsummer evalueringi referattil adm.utv. NSF:Avslappetholdning,2 likeverdigeparter.kunnetenkesegendretrekkefølgedag2, dansf kom sistbeggedager.greit med2 dager,får tid å tenke.trengerenlønnspolitiskplanfor å forstå hverandrebedre.stabilitet. Fagforbundet:Åpenhet,ryddig,likeverdigeparter.Lønnspolitiskplanferdig til nestegang. Negativtdag2 Deltala premisserføltessompress,menfagforbundetlot segikke påvirke. Fordelingpåslutten(prorata)kom plutselig,burdeværtkjent før forhandlingenestartet. Skrekkhistorierfortalt påkursi Fagforbundet.Kjennermotparten.Godtklima. Ønskerpotten beregnetfør drøftingsmøtet. Utdanningsforbundet:Lov for arbeidsgiverå skifte kursunderveisang.prorata. Greit å vite på forhånd.positivtfor Utdanningsforbundet, klagerikke pådet.lønnspolitiskplanviktig. Hvem vil vi vektleggeav grupper.skjønnerandresineprioriteringer.bedrestrukturmedplan,ikke så steil mot andregrupper.lettereå ta tilbaketil medlemmene,enighetom å satsepådengruppa. Er blitt skolerti Utdanningsforbundetpååmøtearroganse,arbeidsgivermotbevistdet,får skryt. Skolerti forhold til å krevedetdobbelte. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.:

7 Enhetslederpersonal:Burdeværtenighetom prorata/andelav pott påforhånd.over1 million i krav og ingenvil fire, avgrensningunderveisvedå brukeprorata/andelav potten.holdningertil individuell avlønningkontragruppeløft.stabilitetovertid hvis detteer nedfelti lønnspolitisk plan. Ønskerbedreprioritering av kraveneog krav framsattpånavnfra fagforeningeneslik at vi vethvavi forholderosstil. Foretrekkerreellekrav.Endringeri forhandlingstaktikk. Fellesmål å kommefram til bestmulig resultat.kanskjekankravmengdenreduseresvedå bli enig om prioriteringerpåforhånd. Med hilsen Elin MelengBlomseth enhetslederpersonalog servicetorg Side2 av 2

8 Dyrøy kommune Den lærende kommune Søkerepåstillinger i PLO Melding om vedtak Deresref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2012/553 Elin MelengBlomseth, tlf.: Ansettelsei stillinger i PLO (intern utlysning) Viser til søknadpåstilling. Vedtak i Ansettelsesutvalget EnhetslederPLO foretaransettelsei h.h.t.3 mndfullmakteni ledigestillinger i PLO ut januar 2013.Dettep.g.a.budsjettprosessen2013. Ansettelsesutvalget vil behandlesakenpånytt nårvirkningeneav budsjettetfor 2013er klart. Klageadgang Vedtaki ansettelsessaker er enkeltvedtaketterforvaltningslovens 2 annetledd.vedtaki ansettelsessaker er unntattfra regleneombegrunnelsei forvaltningslovens 24-25,og unntatt fra regleneomklagei forvaltningslovens 28-34ogregleneomomgjøringi forvaltningslovens 35 tredjeledd. Med hilsen Elin MelengBlomseth enhetslederpersonalog servicetorg Kopi til: ToveUtmo LenaRøsægOlsen May-Elin Kristoffersen BenteM. Paulsen May AnneLudvigsen Viktor K. Olsen Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.:

9

10 Dyrøy kommune Den lærende kommune Søkerepåstillingen Melding om vedtak Deresref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2012/125 Elin MelengBlomseth, tlf.: Ansettelseav vernepleier Viser til søknadpåstilling. Vedtak i Ansettelsesutvalget Trine Sørensenansettesi 100%faststilling somvernepleier.det tasforbeholdom at Sørensen tar defagenehunmanglerfor å få godkjentvernepleierutdanning,medoppstart innen2 år. Lønnespåhøyskolestigen.TiltredelseetteravtalemedenhetslederPLO. DersomTrine Sørensentakkernei, vil øvrigesøkerevurderespånytt. Klageadgang Vedtaki ansettelsessakerer enkeltvedtaketterforvaltningslovens 2annetledd.Vedtaki ansettelsessakerer unntattfra regleneombegrunnelsei forvaltningslovens 24-25,ogunntatt fra regleneomklagei forvaltningslovens 28-34ogregleneomomgjøringi forvaltningslovens 35 tredjeledd. Medhilsen Elin MelengBlomseth enhetslederpersonalog servicetorg Kopi til: LenaRøsægOlsen ToveUtmo May-Elin Kristoffersen BenteM. Paulsen May AnneLudvigsen Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.:

11 Side2 av 2

12 Dyrøy kommune - Den lærende kommune 2 1 SEPT 2012,- Espen Estensen Nedre Bakkejord SØRREISA Deres ref.: Vår ref.: 2012/587 kei:e P: 1Ark. Saksbehandler: Elin Melena I3lomseth,tlf.: Klasserina: 420 Dato: Tidsbegrenset arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Elvetun skole Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers navn: Adresse: Fødselsdato: Espen Estensen. Nedre Bakkejord 64, 9310 Sørreisa Vedtak om ansettelse: Stilling: Stillingsstørrelse: Vikar for: Tidsrom: Ansettelsesutvalget Lærer. 100% vikariat skoleåret 12/13. Bl.a. Mariann Andreassen. Fra snarest mulig t.o.m Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består. gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Du lønnes i h.h.t. gjeldende regelverk for lærere. Kopi av vitnemål og attester må leveres snarest mulig og senest før tiltredelse i stillingen, slik at lønn kan fastsettes og lønnsansiennitet kan beregnes. Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt senest innen 10 dager fra mottakelsen av dette brev. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Tub.kontroll etter gjeldende forskrift. Politiattest må leveres før tiltredelse i stillingen. Postadresse: Dyroytunet Brostadbotn E-post: postmottakrddyroy.kommune.no Besoksadresse: Dyroytunet 1 Telefon: Telefaks: Bank: Org.nr.:

13 Underskrift arbeidsgiver: C(\/NL-4C Flin Meleng Blomseth Enhetsleder personal og servicetorg Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre I(:)/i ;72. C Dato Underskrift

14 Dyrøy kommune Den lærencle kommune E 3 SEPT 2012 Camilla Olsen Sorstrom Engslettveien SORREISA A 12k,r)-) c:l, ; Ark,kr4e Deres ref.: Vår ref.: 2012/588 Tidsbegrenset Sakshehandler: Melenp, Blomseth, tlf.: Klassering: 420 Dato: arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Elvetun skole Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers na n: Adresse: Fødselsdato: Camilla Olsen Sørstrom. Engslettveien 28, 9310 Sørreisa Vedtak om ansettelse: Ansettelsesutvalget Lærer. Inntil 60% stilling. Bl.a. Ny Giv prosjekt. F.o.m t.o.m Stillin2sstørrelse: Vikar for: Tidsrom: Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Du lønnes i h.h.t. gjeldende regelverk for lærere. Kopi av vitnemål og attester må leveres snarest mulig og senest før tiltredelse i stillingen, slik at lønn kan fastsettes og lønnsansiennitet kan beregnes. Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk. reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt innen 10 dager fra mottakelsen av dette brev. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Tub.kontroll etter gjeldende forskrift. Politiattest må leveres før tiltredelse i stillingen. Postadresse Dy roytunet I 9311 Brostadbotn E-post: postmottak(ddyroy.kornrnune.no Besoksadresse: Dyroytunet 1 Telefon: Telefaks: Bank: Org.nr.:

15 nderskri ft arbeidsgiver: Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal og servicetorg Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre Dato ES Underskrift,

16 Dyrøy kommune Den Icerende kommune Ingjerd Espenes 9311 BRØSTADBOTN Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2008/547 Bente M. Paulsen, tlf.: Ingjerd Espenes/420 Tidsbegrenset arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Elvetun skole. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers navn: Ingjerd Espenes Adresse: 9311 Brøstadbotn Fødselsdato: Vedtak om ansettelse: Administrativt. Stilling: Lærer Vikariat for: Ledig (Stillingen etter Tone Krogh) Stillingsstørrelse: 89,33% Tidsrom: Fra tom Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Stillingen lønnes etter gjeldende regelverk for lærere. Din lønnsansiennitet er fastsatt til Du lønnes i SKO 7961 lærer, med årslønn tilsvarende kr i 100% stilling, jf. HTA pr Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt innen 10 dager fra mottakelsen av dette brev. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Elvetun skole, Fossrnovn Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottakgdyroy.kommune.no

17 Underskrift arbeidsgiver: (i'&// Ft is May Efin s enhetsleder skole- og SFO 1,1 CLE Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre Dato Utiderskrift

18 Dyrøy kommune Den lærende kommune Karin Nilssen 9311 BRØSTADBOTN Delegert vedtak Deresref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2009/434 Elin MelengBlomseth, tlf.: Karin Nilssen/ Oppsigelseav stilling Saksopplysninger: Oppsigelseav fra Karin Nilssen. Vurderinger: Karin Nilssener ansatti 100%faststilling somrenholder. Oppsigelsestideni fastestillinger er 3 måneder. Vedtak: Oppsigelsefra Karin Nilssenav fast100%renholderstillingfra tastil etterretning. Arbeidsforholdetopphører Vi takkerfor dentidendu harværtansatti Dyrøy kommune. Med hilsen Elin MelengBlomseth enhetslederpersonalog servicetorg Internkopi til: May AnneLudvigsen, Geir Fjellberg,Britt JanneWangberg,Aud MoanKastnes Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.:

19 Saker til behandling

20 Saker til behandling

21 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 400 Saksmappe : 2009/169 Saksbehandler: Elin MelengBlomseth Dato: Saksfr amlegg Arbeidsgruppe lønnspolitisk plan Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget 27/ Saksopplysninger Lønnspolitiskplanfor Dyrøy kommunevar ferdig utredetav ei partssammensatt arbeidsgruppei mai 2009.P.g.a.skifte av rådmanni dettetidsromharsakenikke værtlagt fram for behandlingi administrasjonsutvalget. Administrasjonens vurdering RådmannenforeslopådrøftingsmøtetHTA pkt for ledereog ansattei kap.3, 4 og 5 den ,at detnedsettesei ny partssammensatt gruppefor utarbeidelseav lønnspolitiskplan. Det var enighetom detteblantpartene. PåHTV møte bledetenighetomatarbeidsgruppenburdebeståavdehovedtillitsvalgte påarbeidstakersiden, og rådmannensledergruppepåarbeidsgiversiden. Rådmannensforslag til vedtak: Det nedsettesei arbeidsgruppefor utarbeidelseav forslagtil lønnspolitisk planbeståendeav de hovedtillitsvalgtefra NSF,Delta,Fagforbundetog Utdanningsforbundetpåarbeidstakersiden, og rådmannensledergruppepåarbeidsgiversiden. ØrjanHigraff Rådmann Elin M. Blomseth Enhetslederpersonal

22 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 420 Saksmappe : 2007/305 Saksbehandler: Elin MelengBlomseth Dato: Saksfr amlegg Søknad om permisjon Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget 28/ Saksopplysninger Søknadav fra WencheMonika Hermansen: Jegharsøktopptakog kommetinn påerfaringsbasertmastergradi stedsutviklingved Universiteteti TromsøUiT, sevedlegg. Informasjonom studiet: Dettestudietilbudetskalforbedretilgjengelighetentil høyereutdanningi stedsutviklingfor arbeidslivet.studieter tverrfagligog byggerpåsamfunnsvitenskapeligeperspektiverfra sosiologi,statsvitenskap,sosialantropologiog geografi.studentenefår innføringi teorierog metodersomgårpåtversav faggrensene.studietgir ogsåinnføringi bruk av ny kommunikasjonsteknologi i samfunnsplanlegging. Studieter problemløsningsorientert og rettet inn påstedsutviklingsomsektorovergripendeprosesser.dettegjeldersærligsamspillog spenningermellomdagligliv, næringslivog offentlig politikk i lokalsamfunn. Studieter distansebasertmedsamlingerog utstraktbruk av nettbasertsamhandling. Det leggesopptil 2 samlingeri halvåret,hverpå3-4 dageri tillegg til eksamensdag. Sidenmin oppfatninger at dette studietkommerdyrøykommunetil nytte søkerjeg om åfå permisjonmed lønnfra mitt arbeidsstedi Dyrøy kommunei inntil 7 dagerpr. halvårskoleåret og Skoleåret søkerjeg om 10 dagerpr. halvårsidendetskaljobbeshardt medmasteroppgavenda. Jeghåperat Dyrøy kommuneer villig til å stille oppfor enøkt kompetanseblantsineansatte. Min oppfattelseav at dettestudietkommerå tilføre kommunenmerekunnskapinnomet område kommunenalleredehargjort segbemerket.skaldetskjeenfortsattutvikling mådettilføresmer kompetanse.min intensjoner å prøveå trekkeutviklingsarbeidinnenforskoleog ungdomsarbeid inn i utdanningenvedå ogsåværefokusertpådisseviktige aspektene.utenå tenkepåbarnog ungefår vi ingenstedsutvikling Håperpåvelvillig behandlingav søknaden. Administrasjonens vurdering WencheMonika Hermansener fastansatti 50%lærerstillingpåElvetunskole,og 20%stilling somklubblederi ungdomsklubben.

23 Uttalelsefra enhetslederskole/sfo: Viser til permisjonssøknadfra WencheMonika Hermansen.Hun søkerpermisjonfor å ta erfaringsbasertmastergradi stedsutvikling.studieter samlingsbasertog gårover3 år. I beskrivelsenav studietsynesjeg at detteikke ermestrelevantfor skolen,ogmenerderforat permisjonmedlønnoverskolensbudsjettikke blir riktig. Vi harhellerikke budsjettertmed dette.denarbeidstakerenhososssomi år harpermisjonmedlønnhardetgjennom «Kompetansefor kvalitet», og tar ei fagrettavidereutdanning. Rådmannenforeslårat søknadenavslåspåbakgrunnav kommunensøkonomiskesituasjon,samt at søknadenikke kommerinn underkompetansehevingsprioriteringen i skolen.rådmannenantar at søknadengjelderpermisjonmedlønn. Rådmannensforslag til vedtak: Søknadom permisjonfra WencheMonika Hermansenfor å deltapåsamlingeri erfaringsbasert mastergradi stedsutviklingveduniversiteteti Tromsø ,avslåsp.g.a.kommunens økonomiskesituasjon,og p.g.a.at søknadenikke kommerinn underprioriteringav kompetansehevingi skolen. ØrjanHigraff rådmann Elin M. Blomseth Enhetslederpersonal

24 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe : 2012/659 Saksbehandler: RosmariForsberg Dato: Tidlig innsatsfor livslang læring kvalitetsplan for barnehagenei Midt -Troms Saksfr amlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og omsorgsutvalget 24/ Administrasjonsutvalget 29/ Vedlagtedokumenter: «Tidlig innsatsfor livslanglæring»kvalitetsplan «Tidlig innsatsfor livslanglæring»tiltaksplan «Tidlig innsatsfor livslanglæring»kompetanseutviklingsplan Alle detre deleneer planen«tidlig innsatsfor livslanglæring» Saksopplysninger Det er utarbeidetforslagtil enfelleskvalitetsplanfor alle barnehagenei kommunenei regionen indre- og ytre Midt Troms. Planenskalværeendel av et gjennomgåendekvalitetssystemfra barnehagetil videregåendeskole. Administrativtrådfor Midt-Tromsharigangsattarbeidetmedplanen,og regionenehar utarbeidetplanenfor barnehagene, trinn en,medstøttefra fylkesmanneni Troms. Planfor grunnskolener trinn to, og er underutarbeidelse. Det er ønskeligat planenbehandlespolitisk i alle kommunene. Administrasjonens vurdering Utgangspunktetfor arbeidetmed«tidlig innsatsfor livslanglæring»er Sjumilsstegprosjektet «Tidlig innsatsmot frafall i videregåendeskole». Etterå hagjennomgåttresultaterog kartlagt hvor vi står,menervi at vi nåmåarbeidemedet merhelhetligsystemmot frafall i videregående skole. Vi måsamordnesystemetmeddetmål åetablereet gjennomgåendekvalitetssystemfra barnehagetil videregåendeskole. Det måetablerestetteresamarbeidmellombarnehageog skole,og mellomandretverrfagligeinstansersomppt,barnevernog BUP. Målet for prosjektet«tidlig innsatsfor livslanglæring», er åetablereet kvalitetssystemsomhar forebyggingog tidlig intervensjonsomhovedmål.i praksisbetyr detet systemfor kartlegging og observasjonsomharsommål å identifiseredebarnasompået seneretidspunktvil kunne utvikle fagligeog/ellersosialevanskerog dermedogsåværei risikosoneni forhold til frafall i videregåendeskole. Det er ikke nok å identifiseredissebarna. Systemetmåogsåinneholde forpliktendebeskrivelserfor hvordanbarnehageog skolepået tidig tidspunktretterøkt innsats mot dissebarna. PlanenbyggerpåRammeplanfor barnehager,st.meld.nr. 41 ( )Kvalitet i barnehagen, NOU Retttil læring,nou 2010 Mestring og mangfold,nou 2010 Med forskertrang

25 oglekelystsamtst.meld.nr.18( )læringog fellesskap Tidlig innsatsog gode læringsmiljøerfor barn,ungeog voksnemedsærligebehov. Kvalitetsplanener: Et styringsdokumentfor ansattei barnehagenog barnehageeiere. En orienteringtil politikereom fokusområdenei barnehagenei Midt-Troms. Et grunnlagfor kompetansehevingog utvikling. En informasjontil foresatte. Kvalitetsplanenfor barnehagenei Midt-Tromsskalværemedå bidratil: Å utvikle et likeverdigbarnehagetilbudmedhøy kvalitet i alle barnehager. Å styrke barnehagensomlæringsarena. At alle barnskalfå deltaaktivt i et inkluderendefellesskap. Å leggetil rettefor tverrfagligsamarbeid Å reduserefrafaller i videregåendeskole. Kursing- og opplæringav ansatte. Barnehagenei regionindremidt-tromsharet nettverksomsamarbeiderom fellesutvikling av barnehagesektoren og skoleringav barnehageansatte. Høsten2012er detsattoppopplæringi TRAS, somer et kartleggingsverktøyi forhold til barns språkligeferdigheterog utvikling. Det er ogsåtenktopplæringi et lignendeverktøy somserpå barnssosialeferdigheter.det er tenktgjennomførtvåren2013. Til detteharvi søktog fått midler fra Fylkesmanneni Troms. Denneopplæringener knyttet til kvalitetsplanensføringerfor kompetanseutvikling. Somendel av kvalitetsplanen,harstatpednord blitt forespurtom å bidramedfaglig støttetil arbeidetmedtidlig ogforebyggendeinnsatsi barnehageog skole.dettearbeidetvil hafokuspå begrepsundervisningog ferdighetsopplæringi barnehageog skole.det vil væreenkursingav ansattebådei barnehagerog skolen.andreashansenfra Statpedvil værevår kontaktperson. I regionrådetfor Midt-Tromser detvedtatt, medtilslutning av ordførernei deltakerkommunene, at detskalutarbeideset prosjekti forhold til dennedelenav planen.arbeideter i gang,og målet er at innen1. mai 2013skaldetværeutarbeidetenplanfor veienvidere. Det vil knytte segkostnaderopp mot dennekursinga,somikke kan dekkesav Fylkesmannens midler. Når dennedelenav planenforeligger,vil vi kommetilbaketil innholdog kostnader. Arbeidet med planen Tidlig innsatsfor livslang læring er ikke avhengigav om StatpedNord bidrar eller ikke. Arbeidetkan starteopp,og vurderingav StatpedNordsbidragkan gjørespå et seneretidspunkt. Rådmannensforslag til vedtak: Vedå gjøreet politisk vedtakom at barnehageni Dyrøyskalleggeplanen«Tidlig innsatsfor livslanglæring» til grunnfor sitt pedagogiskearbeidgjør barnehageeierenbeslutningom at barnehageni Dyrøy skalhaenpedagogiskplattformsomer tuftet påengjennomgående pedagogikkfra barnehagetil videregåendeskole.barnehagenblir dadenførsteviktige læringsarenaeni et barnsliv. 1. Planen Tidlig innsatsfor livslanglæring vedtas.

26 2. DelplanvedrørendeStatpedNordsengasjement i forbindelsemedbegrepsundervisning og ferdighetsopplæringi barnehageog skoleleggesfram til politisk behandlingnården foreligger. Utvalgsledersinnstilling: Saksprotokoll i Oppvekst- og omsorgsutvalget Sakenoversendesadministrasjonsutvalget og kommunestyret. Enst.vedtattsområdmannensforslagtil vedtak. Vedtak i Oppvekst- og omsorgsutvalget Vedå gjøreet politisk vedtakom at barnehageni Dyrøyskalleggeplanen«Tidlig innsatsfor livslanglæring»til grunnfor sitt pedagogiskearbeidgjør barnehageeierenbeslutningom at barnehageni Dyrøy skalhaenpedagogiskplattformsomer tuftet påengjennomgående pedagogikkfra barnehagetil videregåendeskole.barnehagenblir dadenførsteviktige læringsarenaeni et barnsliv. 3. Planen Tidlig innsatsfor livslanglæring vedtas. 4. DelplanvedrørendeStatpedNordsengasjement i forbindelsemedbegrepsundervisning og ferdighetsopplæringi barnehageog skoleleggesfram til politisk behandlingnården foreligger. Leif HermodJenssen utvalgsleder ØrjanHigraff rådmann

27 TIDLIGINNSATS FOR LIVSLANGLÆRING Kvalitetsplanfor barnehagenei Midt-Troms RegionMidt-Troms Bardu Dyrøy LavangenMålselvSalangenBerg Lenvik TorskenTranøyTromsFylkeskommune

28 Innhold 1.0 Bakgrunn for kvalitetsplanen. Side Innlednin g Side Visjon.. Side Barnehagen som språklig arena.. Side Barnehagen som sosial arena Side Foreldre som ressurs. Side Barnehagen som lærende organisasjon. Side Vedlegg - Bruk av egenvurder ingsskjema.. Side Vedlegg Tiltaksplan og kompetanseutviklingsplan 2

29 1.0 Bakgrunn for kvalitetsplanen I regionen har det vært arbeidet på mange ulike måter med frafall tidligere. Etter å ha gjennomgått resultater og kartlagt hvor vi står, mener vi at vi nå må arbeide med et mer helhetlig system mot frafall i videregående skole. Vi må samordne systemet med det mål å etablere et gjennomgående kvalitetssystem fra barnehage til videregående skole. Det må etableres tet tere samarbeid mellom barnehage og skole, og mellom andre tverrfaglige instanser som PPT, barnevern og BUP. Målet for prosjektet Tidlig innsats mot frafall i videregående skole er å etablere et levende kvalitetssystem som har forebygging og tidlig inter vensjon som hovedmål. I praksis betyr det et system for kartlegging og observasjon som har som mål å identifisere de barna som på et senere tidspunkt vil kunne utvikle faglige og/eller sosiale vansker og dermed også å identifisere disse barna. Systemet må også inneholde forpliktende beskrivelser for hvordan barnehage og skole på et tidlig tidspunkt retter økt innsats mot disse barna. Tove Fedje, regionkontakt Lind a Johansen, rådgiver Grete Berg Fosseng, sty rer Region Indre Midt - Troms PPT Midt - Troms Asphaugen barnehage Stian Eliseussen, styrer Merete Henriksen, styrer Jorunn Indseth, rådgiver Karlstad barnehage Silsand barnehage PPT Salangen/Lavangen/ Dyrøy Inger Stenseth, styrer Roger Bendiksen, leder Olsborg barnehage Pedagogisk Senter 3

30 2.0 Innledning TIDLIG INNSATS FOR LIVSLANG LÆRING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING I BARNEHAGENE I MIDT TROMS Kvalitetsplan for barnehagen skal utvikle barnehagen som en enda tydeligere læringsarena og bidra til å øke fokus på barnehagens rolle i forhold til forebygging og tidlig intervensjon. Fokus i barnehagene rettes i større grad mot kvalitet og innhold. Kvalitetsplanen skal for barnehagene i Midt Troms være med på å bidra til: Å utvikle et likeverdig barnehagetilbud med høy kvalitet i alle barnehager Å styrke barnehagen som læringsarena At alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap Å legge til rette for tverrfaglig samarbeid Å redu sere frafallet i videregående skole Planen bygger på Rammeplan for barnehage, St.meld. nr. 41 ( ) Kvalitet i barnehagen, NOU 2009 Rett til læring, NOU 2010 Mestring og mangfold, NOU 2010 Med forskertrang og lekelyst samt St.meld. nr. 18 ( ) Læring og fellesskap Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. Kvalitetsplanen er: Et styringsdokument for ansatte i barnehagene og barnehageeiere En orientering til politikere om fokusområdene i barnehage ne i Midt Troms Et grunnlag for kompetanseheving og utvikling En informasjon til foresatte Et kompetent personale er avgjørende for et barnehagetilbud med høy kvalitet. Det er derfor viktig å legge til rette for kompetanseutviklingstiltak. Det utarbeide s en egen kompetanseplan som er i tråd med kvalitetsplanen. Kvalitetsplanen skal være tydelig og kortfattet og ikke utfyllende for all virksomhet i barnehagene. Kvalitetsplanen skal skape felles fokus for utvikling og vekst. Fokusområder er: Barnehagen som språklig arena Barnehagen som sosial arena Foreldre og foresatte som ressurs Barnehagen som lærende organisasjon Til hvert fokusområde er det formulert mål. Målene retter seg mot barnas læring og utvikling, er formulert som prosessmål. 4

31 3.0 Visjon BARNEHAGEN EN GOD LÆRINGSARENA FOR ALLE BARN Overordnet målsetting for alle barnehager i Midt Troms. KVALITETEN I BARNEHAGEN Kvalitet utvikles i barnehagen gjennom kontinuerlige prosesser mellom barn/voksne og innhold, og kan vurderes på ulike måter: Subjektiv vurdering av kvalitet kan defineres som hvordan brukere og andre aktører vurderer tilbudet barnehagen gir. Objektiv vurdering av kvalitet kan forklares som rammefaktorene og forutsetningene for å gi et barnehagetilbud av høy kvalitet. Prosesskva litet handler om innholdet, hvor prosess - og samspillkvalitet er knyttet til hverandre. Kvalitet handler om hva ansatte gjør og hvordan gjennomføringen er. Den didaktiske relasjonsmodellen viser hvilke faktorer som må være tilstede i et pedagogisk system atisk barnehagetilbud. Kvalitet i barnehagen handler om hva ansatte gjør og hvordan gjennomføringen er. Didaktikk handler om tilrettelegging av lærings - og utviklingsprosesser, med momenter som læringens innhold, mål og lærestoff, gjennomføring, metode og arbeidsmåter, dokumentasjon og evaluering, sosiale, kulturelle og fysiske rammer for læring, personalet, barna, rom, utstyr med mer og sammenhengen mellom disse. Innenfor modellen kan man stille spørsmål om: Hva skal barn lære? Hvorfor skal de lære det? Hvordan skal de lære det? Kan de lære det? Har de lært det? Hvilke rammefaktorer spiller inn? Spørsmålene ovenfor illustrerer elementene i det didaktiske arbeidet. Barnegruppens,foreldresog personaletsforutsetninger Vurdering Mål Barn Arbeidsmåter Innhold 5 Rammer Sosiale,kulturelle, fysisk, økonomiske,organisatoriske og politiske

32 4.0 Barnehagen som språklig arena Å utvikle språket er noe av det viktigste som skjer i et barns liv. Gjennom språket lærer vi å forstå oss selv og omgivelsene rundt oss, og det hjelper oss til å reflektere og organisere tankene våre. Det gir oss en identitet, fellesskap med andre menneske r og tilhørighet i det samfunnet vi lever i. Språkstimulering er en av barnehagens viktigste oppgaver. I rammeplan for barnehagen vektlegges tidlig og god språkutvikling som en viktig del av barnehagens innhold. Barnehagen må sçrge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser. Alle barn må få et rikt og variert språkmiljç i barnehagen. Rammeplan for barnehagen s.29 En forsinket utvik ling er ikke bare et språklig problem, men noe som berører hele livssituasjonen for de barn som rammes. Det kan påvirke barnets utvikling sosialt, emosjonelt og intellektuelt, og øke risikoen for senere lese og skrivvansker, lærevansker og psykososiale van sker. MÅLSETTING: - Alle barn skal kunne lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne. - Alle barn skal videreutvikle sin begrepsforståelse og bruke et variert ordforråd. - Alle barn skal kunne bruke sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter, og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær. - Alle barn skal få et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtale, og som inspirasjon til fabuler ing og nyskaping. PROSESSMÅL: - I vår barnehage skaper personalet et språkstimulerende miljø ved å være bevisst sin forbildefunksjon for hvordan en lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst. - I vår barnehage fremmer personalet tillit mellom barn, og mellom barn og voksne, slik at barn føler glede ved å kommunisere og trygghet til å benytte ulike språk og tekstformer i hverdagen. - I vår barnehage tilrettelegger personalet for meningsfylte opplevelser, og skaper tid og rom for bru k av nonverbalt og verbalt språk i hverdagsaktiviter, lek og i mer tilrettelagte situasjoner. 6

33 - I vår barnehage legger personalet til rette for at barn skal møte symboler som bokstaver og siffer i daglige sammenhenger, og støtter barn initiativ når det gjel der å telle, sortere, lese, lekeskrive eller til å diktere tekst. - I vår barnehage viser personalet forståelse for betydningen av barns morsmål. Personalet oppmuntrer barn med to eller flerspråklig bakgrunn til å være språklig aktive og samtidig hjelpe dem til å få erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse og ordforråd i norsk. - I vår barnehage støtter personalet barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklige aktive eller har sen språkutvikling. - I vår barnehage baserer vi det pedagogiske arbeidet på kunnskap om barn og barns utvikling og læring individuelt og i gruppe. PROSESSMÅLENE VURDERES GJENNOM - Barnehagens planer - Kvalitetsplanen - Ansattes refleksjon over egen praksis - Foreldresamarbeid - Tverrfaglig samarbeid 7

34 5.0 Barnehagen som arena for utvikling av sosial kompetanse Tidlige erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter. Dette gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap (Rpl 2011). Læring og danning foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og med miljøet, og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Miljøet i barnehagen må være preget av trygghet og anerkjennelse, og gi rom for bekreftelser, opplevelser og mestring på ulike alders - og utviklingsnivå. Personale må støtte barna i å bygge opp, samt verne om gode relasjoner og vennskap. Sosial kompetanse har vist seg å være en viktig ressurs når man skal mestre stress og motgang i livet. Det er viktig for å un ngå drop - out fra skolen, depresjon, kriminalitet, rusmisbruk og annen problematferd. MÅLSETTING Alle barn skal, ut fra modningsnivå/ alder ha adekvate ferdigheter innenfor områdene: o Empati og rolletaking o Prososial adferd o Selvkontroll o Selvhevdelse o Lek, glede og humor Alle barn skal få støtte i sin sosiale og emosjonelle utvikling. Alle barn skal få støtte i utvikling av et godt selvbilde. PROSESSMÅL Vår barnehage har kunnskap og handlingskompetanse til å støtte og lede barn i samspill, lek og inkluderi ng for å legge til rette for læring av sosial kompetanse. Vår barnehage samhandler med foreldre for sammen å støtte barna i deres utvikling av sosial kompetanse. Personalet i vår barnehage er bevisst sin egen rolle som gode rollemodeller for barna. Vår barnehage er anerkjennende overfor alle foreldre, uansett kultur og sosial bakgrunn. 8

35 PROSESSMÅLENE VURDERES GJENNOM - Barnehagens planer - Kvalitetsplanen - Ansattes refleksjon over egen praksis - Foreldresamarbeid - Tverrfaglig samarbeid 9

36 6.0 Foreldre/foresatte som ressurs Språklige ferdigheter er en svært viktig faktor for å kunne delta på den sosiale arenaen. Barn med språkvansker kan derfor lett bli tapere i slike sammenhenger, og foreldre som opplever å ha barn som ikke tilfredsstille r samfunnets eller kulturens krav, vil lett kunne oppleve seg selv som tapere. Erfaringer viser at foreldre som får veiledning i å utvikle gode samhandlingsmønstre med sine barn, bidrar til å fremme barnets dialogferdigheter og sosiale ferdigheter. Det eksisterer et stort og udekket behov hos foreldre for rådgiving i forhold til språk - og kommunikasjonsvansker. Slik rådgivning har i Norge tradisjonelt vært gitt i forhold til fagpersoner, og har i lite grad fokusert på den ressursen foreldrene representere r (språkveilederen s. 92). Barnehageloven sier at barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling ( utdrag av barnehageloven 1 Formål). MÅLSETTING Alle foreldre skal oppleve at barnehagen arbeider i overensstemmelse med foreldrenes verdier, ressurser og innsatsvilje, og at foreldrenes prioriteringer vektlegges i stor grad. Alle foreldre skal få veiledning og hjelp til å støtte opp under barnets språ klige og sosiale utvikling. PROSESSMÅL I vår barnehage veileder de ansatte foreldrene på hvordan de kan være gode språkmodeller og legge til rette for at barna får bruke språket sitt og utvikle det. I vår barnehage veileder de ansatte foreldrene til å sti mulere barnet sitt til mest mulig selvstendighet og selvhjulpenhet. I vår barnehage gir personalet foreldrene forståelse og kunnskap om sosial kompetanse. PROSESSMÅLENE EVALUERES GJENNOM Barnehagens planer Kvalitetsplanen Ansattes refleksjon Foreldresamarbeid 10

37 7.0 Barnehagen som lærende organisasjon Barnehagen skal være et systematisk pedagogisk tilbud, hvor dokumentasjon og vurdering er en del av redskapene. Dokumentasjon og vurdering er også knyttet til planlegging. Med bakgrunn i Barnehagen som lærende organisasjon blir dokumentasjon og vurdering viktige elementer i barnehagens didaktiske arbeid. Dette arbeidet skal gå i regelmessige prosesser. Didaktisk relasjonstenkning er en modell som synliggjør hva et systematisk pedagogisk barnehagetilbud er. Barnehagen skal arbeide med klare målsettinger for kvalitetssikring, vurdering og utvikling av det pedagogiske tilbudet. MÅLSETTING Alle barnehager skal ha et system for dokumentasjon og vurdering som skal inngå i barnehagens regelmes sige prosesser Alle barnehager skal ha kunnskap om observasjons - og kartleggingsmetoder til det enkelte barn og tiltak for oppfølgning PROSESSMÅL I vår barnehage gjennomføres vurderinger på en åpen, systematisk og planlagt måte I vår barnehage gjennomfør es vurderinger på en reflekterende måte I vår barnehage er det et tydelig system for dokumentasjon og vurdering I vår barnehage tilegner personalet seg kompetanse på fokusområdene I vår barnehage benyttes observasjon - og kartleggingsmetoder til det enkelte barn PROSESSMÅL VURDERERES GJENNOM Kvalitetsplan med egenvurderingsskjema Barnehagens årsplaner Samarbeidsutvalg Medarbeider - og vurderingssamtaler Brukerundersøkelser/foreldresamtaler 11

38 8.0 Vedlegg Bruk av egenvurderingsskjema Målet med egenvurderingsskjemaet er refleksjon og diskusjon i personalgruppa. Skjemaet og resultatet av kartleggingen skal brukes til intern bruk i barnehagen. Skjemaet er laget på bakgrunn av prosessmå lene under fokusområdene. Skjemaet kan brukes individuelt, i min dre grupper av personalet eller hele barnehagen. Barnehagen skal legge opp til systematikk i arbeidet, og på den måten kan barnehagen internt dokumentere utviklingen som skjer. Bruk av skjema kan være en del av de årlige evalueringsprosessene. Egenvurde ringsskjemaet kan brukes blant annet til å videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon. Skjemaet skal bidra til å finne sitt ståsted for arbeidet med fokusområdene dvs. hvor er vi nå i forhold til språk -, sosial kompetanse og foreldresamarbeidet. Dersom dette skjer regelmessig, vil barnehagen ha mulighet til å synliggjøre utviklingen internt i hele personalgruppen. Skjemaet kan i tillegg være en del av medarbeidersamtalen. Barnehagen som arena for utvikling av språket Jeg/vi legger til rette for at barn skal kunne lytte, observere og gi respons i samhandling med barn og voksne Jeg/vi utvikler barns ordforråd og begrepsforståelse Jeg/vi legger til rette for at barn kan uttrykke følelser, ønsker, erfaringer og til å løse konflikter Jeg/vi legger til rette for positive relasjoner i lek og samvær Jeg/vi legger til rette for at barn skal få et positivt forhold til tekst og bilde Barnehagen som arena for utvikling av sosial kompetanse Jeg/vi støtter og leder barn i samspill, lek og inkludering Jeg/vi utvikler barns sosiale kompetanse i barnehagens daglige aktiviteter Jeg/vi samhandler med foreldre for sammen å støtte barna i deres utvikling av sosial kompetanse 12

39 Jeg/vi er bevisst egen rolle som gode rollemodeller for barna Jeg/vi er anerkjennende ovenfor alle foreldre, uansett kultur og sosial bakgrunn Foreldre og foresatte som ressurs Jeg/vi veileder foreldrene på hvordan de kan være gode språklige rollemodeller Jeg/vi veileder foreldre på hvordan kan legge til rette for at barna får bruke og utvikle språket sitt Jeg/vi veileder foreldrene slik at barnet får utvikle mest mulig selvstendighet og selvhjulpenhet Jeg/vi gir foreldre forståelse og kunnskap om sosial kompetanse Barnehagen som lærende organisasjon Jeg/vi bruker dokumentasjon og vurdering som grunnlag for planlegging Jeg/vi gjennomfører vurderinger på en åpen, systematisk og planlagt måte Jeg/vi gjennomfører vurderinger på en reflekterende måte Jeg/vi har et tydelig system for dokumentasjon og vurdering Jeg/vi tilegner oss kompetanse på fokusområdene Jeg/vi benytter observasjon - og kartleggingsmetoder til alle barn 13

40 TIDLIGINNSATS FOR LIVSLANGLÆRING KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FORBARNEHAGENE I MIDTTROMS RegionMidt-Troms Bardu Dyrøy LavangenMålselvSalangenBerg Lenvik TorskenTranøyTromsFylkeskommune

41 1.0 INNLEDNING TIDLIG INNSATS FOR LIVSLANG LÆRING Kompetanseutviklingsp lanen tar utgangspunkt i føringer fra Rammeplan for barnehage, St.meld. nr. 41 ( ) Kvalitet i barnehagen, NOU 2009 Rett til læring, NOU 2010 Mestring og mangfold, NOU 2010 Med forskertrang og lekelyst samt St.meld. nr. 18 ( ) Læring og fellesskap Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov. BARNEHAGEN SOM LÆRENDE ORGANISASJON Et kompetent personale er avgjørende for et barnehagetilbud med høy kvalitet. Det er derf or viktig å legge til rette for kompetanseutviklings - tiltak for hele pe rsonalet i barnehagen. Denne kompetanseplan er utviklet i tråd med innsatsområdene i kvalitetsplanen. De metoder vi har vektlagt å bruke vil være etterutdanning i form av kurs/skolering og nettverk i og på tvers av barnehager. Vi forutsetter et tett samarb eid med PPT i kompetansehevinga. Fokusområder er: Barnehagen som språklig arena Barnehagen som sosial arena Foreldre og foresatte som ressurs Barnehagen som lærende organisasjon Til hvert fokusområde er det formulert mål. Målene retter seg mot barnas læring og utvikling, er formulert som prosessmål. KARTLEGGING AV BARNEHAGENS STÅSTED OG BEHOV FOR KOMPETANSEUTVIKLING Vi viser til Vedlegg 8 i Kvalitetsplanen bruk av egenvurderi ngsskjema. Det er viktig at alle barnehager kartlegger eget ståsted før vi starter kompetanseutviklinga av de ansatte. Den enkelte barnehage v/leder må sammenfatte kompetansebehovet og melde dette videre til barnehagefaglige ansvarlig i egen kommune innen 15. mai hvert år i perioden Obligatorisk kompetanseheving for alle vil være skolering/nettverk i TRAS, Alle med, MIO og barnehagen som lærende organisasjon. Valg av øvrige tiltak vil kunne variere ut fra den enkeltes barnehage kompetanse og be hov (jf. Egenvurderingskjema).

42 INNSATSOMRÅDE NR. 1 BARNEHAGEN SOM SPRÅKLIG ARENA Tiltak Hvordan Når Målgruppe Ansvar Skolering i TRAS Kurs Høsten 2012 Pedagogisk personell Må avklares Skolering i TRAS Nettverk i Høst/vår Alle ansatte Styrer egen 2012/13 barnehage Skolering i MIO Kurs Vår 2013 Pedagogisk personale Må avklares Skolering i MIO Nettverk Vår/Høst Alle ansatte Styrer 2013 Begrepsopplæring Kurs Må avklares Alle ansatte Må avklares Språkverksted Kurs/nettverk Må avklares Alle ansatte Må avklares Snakkepakken Kurs/nettverk Må avklares Alle ansatte Må avklares Språksprell Kurs/nettverk Må avklares Alle ansatte Må avklares Språk 1 og 2 Kurs/nettverk Må avklares Alle ansatte Må avklares PRAXIS Kurs/nettverk Må Alle ansatte Må avklares Karlstadmodellen Kurs/nettverk Må avklares Alle ansatte avklares Må avklares INNSATSOMRÅDE NR. 2 BARNEHAGEN SOM SOSIAL ARENA Tiltak Hvordan Når Målgruppe Ansvar Alle med Kurs /nettverk Høsten 2012 Pedagogisk personell Må avklares Alle med Nettverk Høst/vår Alle ansatte Styrer 2012/13 Du og jeg og vi to Kurs /nettverk Må avklares Alle ansatte Må avklares Steg for steg Kurs /nettverk Må avklares Alle ansatte Må avklares Det er mitt valg Kur s/nettverk Må avklares Alle ansatte Må avklares Samtalebilder Kurs/nettverk Må avklares Alle ansatte Må avklares ICPS Kurs/nettverk Må avklares Alle ansatte Må avklares

43 INNSATSOMRÅDE NR. 3 FORELDRE OG FORESATTE SOM RESSURS Tiltak Hvordan Når Målgruppe Ansvar Kompetanseheve Kurs/nettverk Må Pedagogisk Styrer foreldre på språk avklares personell Kompetanseheve Kurs/ Nettverk Må Alle ansatte Styrer foreldre på sosial kompetanse avklares Utdanne Kurs Må Ansatte i PPT og Må foreldreveieledere avklares spesialpedagoger i barnehage avklares INNSATSOMRÅDE NR. 4 BARNEHAGEN SOM LÆRENDE ORGANISASJON Tiltak Hvordan Når Målgruppe Ansvar Barnehagen som Kurs og Høst Pedagogisk Må lærende organisasjon nettverk 2012 personell avklares Barnehagen som Kurs og Vår Alle ansatte Styrer lærende organisasjon nettverk 2013 Etablere systemer for: Kurs og Må Styrere Må - Kartlegging nettverk avklares avklares - Dokumentasjon - vurdering Etablere systemer for: - Kartlegging - Dokumentasjon - vurdering Nettverk Må avklares Pedagogisk personale Ei forutsetning for å gå i gang med kompetansehevingen er å avklare følgende: - Hvem skal ha hovedansvar for gjennomføringen? - Hvilke midler skal brukes? Styrer

44 TIDLIGINNSATS FOR LIVSLANGLÆRING TILTAKSPLANFORBARNEHAGENE I MIDTTROMS RegionMidt-Troms

45 Språk Hovedområde Kjennetegn Tiltak Hvilke tiltak velger barnehagen for dette innsatsområdet? Språkforståelse Språkforståelsen omfatter to former for forståelse. Den ene er kommunikasjonsforståelse, som er en sammensatt tolkning av situasjon, kroppsspråk og verbalt språk. Den andre formen for forståelse er lingvistisk forståelse, tolkning. som er en ren språklig I de første leveårene er språkforståelsen avhengig av situasjonen språket brukes i, den er knyttet til her og nå situasjon. I 3-4 års alderen kan man forvente at barn kan forstå et verbalt utsagn uten ikke - verbal støtte. Tiltak til TRAS Begrepsopplærin Språkverkstedet (Ottem) Snakkepakken g Språklig bevissthet Det er en sterk sammenheng mellom språklig bevissthet og den begynnende lese - og skriveutviklingen. Den som skal lære å lese og skrive må kunne rette oppmerksomheten mot, leke med og analysere, språkets formside. Se om barnet kan klappe takten i egne og andres ord og leke med rimord, om de er i stand til å analysere og identifisere språklydene. Tiltak til TRAS Språksprell Språk 1 og 2

46 Uttale Alle språk har sitt eget inventar av lyder og vi kan si at lydene utgjør et system. Barnet må oppfatte systemet av språklyder og forstå at sk illet mellom dem får frem ulike meninger gjennom forskjellige ord. Ordproduksjon Ordproduksjon har å gjøre med den gradvise læringen av hvordan ord lages og bøyes (morfologi). Ordproduksjon går på ordforråd, som er en svært viktig del av språklæring en blant annet fordi størrelsen på ordforrådet viser seg å være en indikator på senere grammatiske ferdigheter som morfologi og syntaks/setningsproduksjon. Tiltak til TRAS PRAXIS Tiltak til TRAS Begrepsopplæring Språkverkstedet (Ottem) Snakkepakken Setningsproduk sjon Setningsutvikling handler om barnets utvikling i å kunne kombinere ord til setninger med ulik lengde og vanskelighetsgrader. Tiltak til TRAS Karlstadsmodellen Kommunikasjon Kommunikasjon er både verbal og ikke - språklig. I verbal kommunikasjon bruker vi symbolsystemer som for eksempel ord eller tegnspråk. I en ikke - språklig kommunikasjon brukes gester, kroppsspråk, øyebevegelser, mimikk, handlinger eller objekter. Tiltak til TRAS Språkverkstedet Snakkepakken Karlstadmodellen

47 Sosial kompetanse Hovedområde Kjennetegn Tiltak Empati og rolletaking Barnet gjenkjenner følelser og viser dette ved å: - skille mellom egne og andres følelser - brukeordene glede, tristhet og redsel for å beskrive følelser hos seg selv Barnet tar andres perspektiv og viser dette ved å: - trøste når andre er lei seg - fortelle hva det selv har gjort i en konflikt - vise forståelse for hva dette har betydd for det andre barnet - lytte til hva andre barn forteller i lek og i en konflikt Du og jeg og vi to (Kari Lamer) Alle med Steg for steg Det er mitt Samtalebilder Holmsen) valg ICPS (Kari Lamer) (Merete Hvilke tiltak velger barnehagen for dette innsatsområdet? Barnet tar kontakt med andre på en passende måte ved å: - spørre om det får lov til å være med i lek - invitere andre inn i lek / gjøre plass for andre i leken

48 Prososial atferd Barnet viser prososial atferd ved å: - Vise omtenksomhet overfor andre - Forsøke å gjøre noe slik at andre har det bra - Gi bort og deler med andre - Ta med andre på aktiviteter - Si noe hyggelig til andre, for eksempel rose andre - Invitere andre inn i lek/ gjøre plass for andre i leken Du og jeg og vi to (Kari Lamer) Alle med Steg for steg Det er mitt valg Samtalebilder (Merete Holmsen) Selvkontroll Barnet viser selvkontroll ved å: - Vente på tur - Vise tegn til å kompromisse i konfliktsituasjoner - Vise tegn til å mestre egen aggresjon/ frustrasjon - Unngå unødvendig argumentering og krangling - Innordne seg og innrømme egne feil Selvhevdelse Barnet viser selvhevdelse ved å: - Komme inn i lek på en passende måte - Be om hjelp - Hilse - Ta ordet - Engasjere seg i prat med andre ICPS (Kari Lamer) Du og jeg og vi to (Kari Lamer) Alle med Steg for steg Det er mitt valg Samtalebilder (Merete Holmsen) ICPS (Kari Lamer) Du og jeg og vi to (Kari Lamer) Alle med Steg for steg

49 - Gi uttrykk for egne meninger - Stå imot gruppepress - Rette andres oppmerksomhet mot seg selv på en positiv måte - Ta initiativ til sosial kontakt på en passende måte Det er mitt valg Samtalebilder (Merete Holmsen) ICPS (Kari Lamer) Lek, glede og humor Barn leker og viser dette ved å: - Bli så opptatt av en lek sammen med andre at det protesterer ved en avslutning - Vite forskjellen mellom lek og virkelighet - Kunne identifisere tema i lek - Bidra med tema og roller til lek - Barnet viser glede og humor ved å være barnslig og spontan - Le hver dag - Ta initiativ til spøk - Bli opptatt av å utforske - Delta i aktiviteter med glimt i øyet - Barnet kjenner begrepet rose og viser dette ved å rose seg selv og rose and re Du og jeg og vi to (Kari Lamer) Alle med Steg for steg Det er mitt valg Samtalebilder (Merete Holmsen) ICPS (Kari Lamer)

50 Foresatte som ressurs Hovedområde Kjennetegn Tiltak Veiledning språk på - Personalet veileder foresatte på hvordan de kan være gode språkmodeller og legge til rette for at barna får bruke språket sitt og utvikle det. Foreldresamtaler: Ressursskjema utarbeides av pedagog og foresatte og må beskrive hvilke tiltak barnehagen og de foresatte skal vektlegge i det videre arbeidet. Hvilke tiltak velger barnehagen for dette innsatsområdet? Tema som kan brukes på foreldremøter/temakvelder: Jesper Juul: Ditt kompetente barn m/dvd Veiledning sosial kompetanse på - Personalet gir foresatte kunnskap og forståelse om barns sosiale utvikling Buf - etat: 8 tema for godt samspill Kari Pape: Ser dere meg? om å være barn av foreldre i dag Stat - ped: Foreldre som ressurs i språkutvikling og språkstimulering (foreldrebok m/dvd)

TIDLIG INNSATS FOR LIVSLANG LÆRING

TIDLIG INNSATS FOR LIVSLANG LÆRING TIDLIG INNSATS FOR LIVSLANG LÆRING TILTAKSPLAN FOR BARNEHAGENE I MIDT TROMS 2012-2016 Region Midt-Troms 12.04.2012 Språk Hovedområde Kjennetegn Tiltak Hvilke tiltak velger barnehagen for dette innsatsområdet?

Detaljer

TIDLIG INNSATS FOR LIVSLANG LÆRING

TIDLIG INNSATS FOR LIVSLANG LÆRING TIDLIG INNSATS FOR LIVSLANG LÆRING Kvalitetsplan for barnehagene i Midt-Troms 2012-2016 Region Midt-Troms Bardu Dyrøy Lavangen Målselv Salangen Berg Lenvik Torsken Tranøy Troms Fylkeskommune 15.03.2012

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Randi Lillegård LEDER AP Grete Moan MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Randi Lillegård LEDER AP Grete Moan MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ellen

Detaljer

Stadig bedre! Kvalitetsplan for barnehage 2011 2015

Stadig bedre! Kvalitetsplan for barnehage 2011 2015 Stadig bedre! Kvalitetsplan for barnehage 2011 2015 STADIG BEDRE! Kvalitetsplan for barnehage 2011 2015 Innhold Forord...6 Innledning...7 Visjon...8 Barnet som medskaper...9 Barnehagen som språklig arena...

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Randaberg kommune 2011-2015. Kvalitet i barnehagen

Randaberg kommune 2011-2015. Kvalitet i barnehagen Randaberg kommune KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2011-2015 KVALITETSPLAN 2011-2015 Kvalitet i barnehagen Randaberg kommune Randaberg kommune KVALITETSPLAN BARNEHAGE 2011-2015 SIDE 2 Innhold Innledning 4 Språkmiljø

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

2012-2015 KVALITETSPLAN FOR BARNEHAGE VI VIL! VI KAN! Gildeskål kommune Oppvekst og kultur. Kvalitetsplan for barnehage 2012-2015

2012-2015 KVALITETSPLAN FOR BARNEHAGE VI VIL! VI KAN! Gildeskål kommune Oppvekst og kultur. Kvalitetsplan for barnehage 2012-2015 Kvalitetsplan for barnehage VI VIL! VI KAN! KVALITETSPLAN FOR BARNEHAGE 1 Gildeskål kommune Oppvekst og kultur Innholdsfortegnelse Forord.....side 3 Innledning..side 4 Kvalitetsplanen er Satsningsområdene

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage

Stadig bedre. Kvalitetsplan for 2007 2011. Barnehage Stadig bedre Kvalitetsplan for 2007 2011 Barnehage Forord Nye kvalitetsutviklingsplaner for barnehage, skole og skolefritidsordning skal vise helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for barnehage-

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB!

HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! HANDLINGSPLAN -MOT MOBBING I SKOVHEIM BARNEHAGE STOPP! IKKE MOBB! INNLEDNING Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage Handlingsplan mot mobbing i Skovheim barnehage er et forpliktende verktøy for

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering

TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering Barnehagebasert vurdering er et ledd i Trondheim kommunes tilsyn med barnehagene. Tilsynet er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. I følge loven skal kommunen gi

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR THYRA BARNEHAGER INNLEDNING: Alle vi ved Thyra barnehager ønsker i samarbeid med barnas foreldre, økt bevissthet og aktiv innsats mot mobbing i barnehagen. Forebygging av

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Periodekalender 2017 Kommunikasjon, språk og tekst

Periodekalender 2017 Kommunikasjon, språk og tekst Periodekalender 2017 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02 6 Markering av samenes nasjonaldag. Skidag for Førskolebarna og Petter Sprettene. De av barna som er igjen i

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Læring i alt for alle

Læring i alt for alle ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering

TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering TILSYNSRAPPORT barnehagebasert vurdering Barnehagebasert vurdering er et ledd i Trondheim kommunes tilsyn med barnehagene. Tilsynet er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. I følge loven skal kommunen gi

Detaljer

Handlingsplan for Siggerud område 2013-2014

Handlingsplan for Siggerud område 2013-2014 Handlingsplan for Siggerud område 2013-2014 Med utgangspunkt i intensjonen om handlingsplanen for barnehage, skole og SFO, har Siggerud gård barnehage, Siggerud barnehage og Siggerud skole og SFO valgt

Detaljer

Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0

Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.05.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/49 Line Brandt, enhetsleder 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 04.06.2013 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING

LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING Byrådsavdeling for utdanning Sør-Tromsøya barnehager LOKAL HANDLINGSPLAN FOR SOSIAL KOMPETANSE OG MOT MOBBING 1. Hovedmål Barns trivsel voksnes ansvar I Sør-Tromsøya barnehager har vi nulltoleranse mot

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

Skjema for egenvurdering

Skjema for egenvurdering Skjema for egenvurdering barnehagens arbeid med språk og språkmiljø I denne delen skal du vurdere påstander om nåværende praksis i barnehagen opp mot slik du mener det bør være. Du skal altså ikke bare

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR STAVANGERBARNEHAGEN

KVALITETSPLAN FOR STAVANGERBARNEHAGEN STADIG BEDRE KVALITETSPLAN FOR STAVANGERBARNEHAGEN Stavanger kommune har laget en kvalitetsplan, og hensikten med denne er at det skal være en felles kvalitetsplattform for alle barnehager. Planen skal

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

MOBBEPLAN. Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing

MOBBEPLAN. Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing MOBBEPLAN Hovedmål: Eplekarten Steinerbarnehage har nulltoleranse mot mobbing Delmål: Alle ansatte skal jobbe aktivt for å opprettholde et mobbefritt oppvekstmiljø i barnehagen. HVA ER MOBBING? Mobbing

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing FOR RINGSAKER KOMMUNES BARNEHAGER Hovedmål for barnehagesektoren i Ringsaker er: «Kommunen skal bidra til at alle barn får et formålstjenlig og kvalitativt godt barnehagetilbud.»

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I TROMSØYUNDET BARNEHAGER Bakgrunn, hvorfor: Tromsø kommune har utarbeidet en strategiplan mot mobbing i skoler og barnehager. Denne lokale handlingsplanen skal være en konkret

Detaljer

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE

STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE ØVRE EIKER KOMMUNE KOMPETANSE FOR FRAMTIDA Barnehagene i Øvre Eiker 1 2 STRATEGI FOR ØKT KVALITET I BARNEHAGE Visjon og mål for barnehagene i Øvre Eiker: KOMPETANSE

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.05.2016 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE

IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE IMPLEMENTERINGSPLAN SPRÅKLØYPER 2017 BUGØYNES BARNEHAGE «Først i rekka» Heve kvaliteten i arbeid med språk, lesing og skriving. INNLEDNING: Språkløyper er en nasjonal strategi og et helhetlig løft som

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan 2014. «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2014 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER 2 Barnehagens plattform: Lilleløkka og Brannposten barnehage tar utgangspunkt i Lov om

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. for Ringsaker kommunes barnehager HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. for Ringsaker kommunes barnehager HANDLINGSPLAN MOT MOBBING for Ringsaker kommunes barnehager Hovedmål for barnehagesektoren i Ringsaker er: Kommunen skal bidra til at alle barn får et formålstjenlig og kvalitativt godt barnehagetilbud. I barnehagenes felles visjon

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - ROA BARNEHAGE Rammeplanene for barnehager: 3.1 Kommunikasjon, språk og tekst: Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens

Detaljer

Føringer for innhold i SFO

Føringer for innhold i SFO Føringer for innhold i SFO ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Stavanger kommune Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 "Fokusområdene i Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 er: 1. Sosial kompetanse gjennom

Detaljer

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE

Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Håndbok i læringsfremmende atferd Sosiale ferdigheter HOVETTUNET BARNEHAGE Side 1 BARNEHAGENS VISJON I vår barnehage skal - barna møtes med omsorg og anerkjennelse - å se og bli sett -selv om jeg ikke

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage Skole- og barnehageetaten Sandefjordsbarnehagene Kompetanse for fremtidens barnehage Kompetanseplan for Sandefjordsbarnehagene Kommunale og private barnehager 2015-2020 1 2 Innholdsfortegnelse Innledning...5

Detaljer

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål

Rullering Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet. Hovedmål Rullering 2012 1 Plan for utviklingsmål i barnehagene i Fet Hovedmål 2012-2015 Rullering 2012 2 UTVIKLINGSPLAN FOR BARNEHAGENE I FET KOMMUNE Utviklingsplanen for barnehagene i Fet har som mål å Sikre at

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Herøy barnehage 1 Handlingsplan mot mobbing For Herøy barnehage Utarbeidet november 2016 2 MÅL FOR HERØY BARNEHAGES ARBEID MOT MOBBING Hovedmål: Herøy barnehage har nulltoleranse

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011

HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011 HALVÅRSPLAN KASPER VINTER/VÅR 2011 ÅRETS FOKUS; SPRÅK OG SOSIAL KOMPETANSE (hentet fra barnehagens årsplan) Årets fokus i hele barnehagen er språk og sosial kompetanse. Vi ønsker at barna skal få varierte

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2017 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNHAGER

PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNHAGER PEDAGOGISK RAPPORT FOR BARNHAGER I forbindelse med henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Hobøl, Skiptvet og Spydeberg. Barnets navn: vedrørende: Fødselsdato: Barnehage: Avdeling/telefon:

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage

Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Virksomhetsplan 2015 Ramstadskogen barnehage Innholdsfortegnelse 1. Overordnede kommunale mål... 2 2. Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 3. Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål... 6

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Moan MEDL TV Karl Johan Olsen MEDL SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Moan MEDL TV Karl Johan Olsen MEDL SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene

Handlingsplan mot mobbing i barnehagene Handlingsplan mot mobbing i barnehagene Alle barn opplever å lykkes hver dag! Det er ikke viktig å ha veldig mange venner, det er viktig at barna har èn god venn 01.10.12 Innledning Songdalen kommune har

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Overordnet handlingsplan

Overordnet handlingsplan Overordnet handlingsplan 2013 2016 Innholdsfortegnelse: Innledning akgrunn for det pedagogiske arbeidet Satsningsområder Handlingsplan Innledning Virksomhetsplanen er en fireårig plan. Den vil bli jevnlig

Detaljer

Læring Visjon: i alt for alle. Læring i alt for alle. Godkjent i barnehagens SU 29/1-2013 1

Læring Visjon: i alt for alle. Læring i alt for alle. Godkjent i barnehagens SU 29/1-2013 1 ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2013 Tiurkroken barnehage Læring Visjon: i alt for alle Læring i alt for alle Godkjent i barnehagens SU 29/1-2013 1 Vår pedagogiske profil: «Læring i alt for alle» Barnehagens

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER

BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER. Årsplan «Vi vil gjøre hver dag verdifull» DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER BRANNPOSTEN OG LILLELØKKA BARNEHAGER Årsplan 2016 «Vi vil gjøre hver dag verdifull» 1 DRAMMEN KOMMUNALE BARNEHAGER Vi vil gjøre hver dag verdifull 2 BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka og Brannposten naturbarnehage

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 25.06.2015 2015/1017-7814/2015 Arkivkode: 412 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Silje

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE 1. Hovedmål: Å skape samarbeid mellom barnehagen og skolen for å gi barna en god overgang til skolen. - Skape trygghet for barn og foresatte. - Gjøre barna klare til

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE

SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE SPRÅKGLEDE I KLEM BARNEHAGE Språkstimulering er en av de viktigste oppgavene for barnehagen. Vi i KLEM barnehage har derfor utarbeidet denne planen som et verktøy i vårt arbeid med å sikre et godt språkstimulerende

Detaljer

Sammen for. kvalitet. Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen

Sammen for. kvalitet. Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen Sammen for kvalitet Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene i Bergen 2013-2016 I 1964 gikk knappe 10 000 barn i hele Norge i barnehage, i dag er tallet økt til nesten 300 000 barn. Utbyggingen av barnehageplasser

Detaljer

Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage

Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage 1 Handlingsplan ved mobbing av barn i Porsholen barnehage Hva er mobbing? Det dreier seg om aggressiv eller ondsinnet atferd, som gjentar seg og varer over ei viss tid i en mellommenneskelig relasjon som

Detaljer

PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) i Elverum For Fylkeskommunen og kommunene Elverum, Våler, Stor-Elvdal og Åmot PEDAGOGISK RAPPORT

PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) i Elverum For Fylkeskommunen og kommunene Elverum, Våler, Stor-Elvdal og Åmot PEDAGOGISK RAPPORT PEDAGOGISK/PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) i Elverum For Fylkeskommunen og kommunene Elverum, Våler, Stor-Elvdal og Åmot PEDAGOGISK RAPPORT I forbindelse med henvisning til Pedagogisk-psykologisk tjeneste vedrørende:

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer