Årsplan Kragsgate barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan Kragsgate barnehage"

Transkript

1 Årsplan

2 KRAGSGATE BARNEHAGE styrer: Liss Hammerborg 2 avdelinger: 1-3 år og 4-5 år 33 barn Kongsberg kommune Adr: Kragsgate 19, 3616 Kongsberg Tlf: E-post: Webadr: 2

3 Forord Årsplanen bygger på overordnede dokumenter: 1. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2. Kommuneplan for Kongsberg Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene Kvalitetsutviklingsplanen med tilhørende strategiplan, beskriver hva som forventes av barnehagene Barnehagens årsplan følger samme struktur som kvalitetsutviklingsplanen, med kjennetegn, tiltak og måloppnåelse. Nett:Kongsberg kommune/kommunale tjenester/ Oppvekst / Barnehagene/ Kragsgate bhg/ Kvalitetsutviklingsplan Blant det nye er at vi skal fokusere mer på barns læringsprosesser, og særlig barnets språkutvikling. Vi er i ferd med å utvikle en progresjonsplan for fagområdet Kommunikasjon,språk og tekst. Med oss i tenkningen har vi skolens 5 grunnleggende ferdigheter, barnehagens fagområde, språkutvikling og hvordan personalet kan tilrettelegge for gode tiltak på de ulike utviklingsnivåer. Kartleggingsverktøy og annen dokumentasjon får en større plass i barnehagens arbeid med språk oa læring. Barnehagens syn på læring er at det henger tett sammen med barnets lekende væremåte. Barnet ses som meningsskapende og kompetent. Et menneske som bidrar med sin nysgjerrighet, utforskertrang og vilje. Personalet skal følge barna tett i deres lærende lek, og ta hensyn til det i planleggingsarbeidet. Skal vi ta et slikt demokratisk barnesyn på alvor, betyr det at evaluering blir minst like viktig som forhåndsplanlegging: vi må se oss tilbake, og vurdere med tanke på neste ukes planer : hva skjedde, hva lærte barna, hva må vi endre for bedre å matche barnas ståsted, hva må personalet gjøre og tilrettelegge for. Vi må ha bevegelige planer, der det er en blanding av forhånds-og etterskuddsvis planlegging. Personalet er barnehagens viktigste kvalitetsfaktor. Derfor er det stort fokus på forventninger, kompetanseutvikling og trivsel. I tillegg til denne årsplanen, har barnehagen en pedagogisk plattform, samt at vi følger Kongsberg kommune's «Manifest mot mobbing i barnehager». Vi operer også med flere detaljerte planer, bla ulike periodeplaner til personalet og månedsbrev til foresatte. Andre dokumenter vi forholder oss til er bla. kompetanse-utviklingsplan og eget HMS- system. Henvend deg til undertegnede hvis du er interessert i noe av dette. Nett : Kongsberg kommune / Kommunale tjenester/ Oppvekst / Barnehagene/ Kragsgate bhg/ Årsplan Trygghet og trivsel som næring for mestring og læring 3

4 Kongsberg kommunes visjon Vi skaper verdier i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. I barnehagen betyr det: Teknologi: Barna bruker sin nysgjerrighet til å utforske. Natur: Barna erobrer sin plass i kretsløpet. Kultur: Barna får inntrykk som kommer til varierte uttrykk. Summen av dette gir verdifulle barnehagedager og lærdom for livet. Kongsberg kommunes verdigrunnlag Stolthet, åpenhet, nyskaping og raushet. I arbeid med barna betyr det: Stolthet: Vi viser glede og stolthet sammen med barna og foreldrene. Åpenhet: Vi er åpne for og nysgjerrige på barns utforskning. Nyskaping: Vi ser og bruker mulighetene i og utenfor barnehagen. Raushet: Vi ser mangfold som en ressurs. Se hvordan vi jobber med: Vårt hovedmål s.6 Lek s.6 Læring s.7 Barns medvirkning s.7 Omsorg og oppdragelse s.8 Sosial kompetanse s.8 Foreldresamarbeid s.9 4

5 Barnehagens hovedmål Barnehagen skal være et godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap på barnas premisser Med delmålene: Barnehagen skal ha høy kvalitet Barnehagen skal styrkes som læringsarena Alle barn skal få delta aktivt i et inkluderende fellesskap Se hvordan vi jobber med: Rammeplanens fagområder s.10 Overgang barnehage/skole s.11 Kompetent personale s.12 Planlegging/dokumentasjon/vurdering s.12 Kongsbergs kommunale barnehager skaper verdier gjennom lek, glede og humor opplevelse av mestring en demokratisk praksis å gi barna god omsorg og oppdragelse positive samspill et godt foreldresamarbeid å delta i barnas læreprosesser på veien mot kunnskap innenfor fagområdene i rammeplanen å gjøre barna skoleklare å være en lærende organisasjon målrettet arbeid 5

6 s hovedmål Vi ser barn som kompetente og meningsskapende individer, gjennom at : Voksne og barn er aktive deltakere i et kommunikativt og omsorgfullt fellesskap, der individet, fellesskapet og det fysiske miljøet inngår i en helhet, som oppleves meningsfylt, kreativt og lærerikt. Gjennomgående tema: Kommunikasjon, språk og tekst Lek og læring Sosial kompetanse Fysisk læringsmiljø Lek Vi skaper verdier gjennom lek, glede og humor. I leken viser barna glede. De lærer, etablerer vennskap og en positiv selvoppfatning. De er interesserte, undrende og nysgjerrige. De utforsker sine omgivelser og bearbeider inntrykk og opplevelser. De viser fantasi og kreativitet i måten de uttrykker seg på. Personalet går inn og ut av leken på barnas premisser. Vi tilfører leken noe nytt, og setter fokus på læring. Personalet observerer og ser hva barna trenger Personalet har dokumentert at de deltar i leken, av nytt /annet materiell for å bringe den lærende er nyskapende og hva barna har lært. leken videre. Lek i små-grupper Bedre læringsprosesser for barna Meningsfylt (dels planlagt ) lek De som har vansker med lek, kan hjelpes til bla å lære lekekoder Vi har avsatt TID til lek Variert lek ute Personalet gjennomfører planlagt aktivitet 1-2 ggr uka. Tilbyr ulikt materiell. Utforskende, narrative og formbundne samspill Personalet veksler mellom samspill som er hensiktsmessige utfra opplegg og situasjon Det fysiske miljøet endres i takt med barna's lekeinteresser Avdelingene har hensiktsmessige kroker for variert leik, og er i stadig endring. Det fysiske miljøet avspeiler leke-tema Personalet benytter regler som fremmer, og ikke Situasjonsbestemte regler som også ivaretar HMS hemmer leken Vi skiller mellom lyd og støy Humor, lek og livsglede høres i det daglige Støydempende veggmatter suppleres v behov 6

7 Læring Vi skaper verdier gjennom opplevelse av mestring. Barna er konsentrerte og entusiastiske i den aktiviteten de holder på med. Miljøet og rutinene i barnehagen inspirerer til læring. Barna bruker naturen og uteområdet til variert fysisk aktivitet og utforsking. Barna reflekterer, tar egne valg og står for dem i samspill med andre barn og voksne. De har et godt og aktivt språk. Barna har positiv kunnskap om seg selv og sin egen læring. Personalet motiverer til læring ved å utforske og være nysgjerrige sammen med barna. Leken inngår som en naturlig del av helhetlig tenking om barns læring. Narrative samspill- fortelling kombinert med objekter. Utforskende samspill. Pers dok at barna har mer kreativ og variert leik. Mer meningsskaping. Dok : Før og etter innsats. Lære et videre lekereportoar ved feks møte med Personalet supplerer leken og barna viser mer nye materialer kreativ og variert leik Utforske og leke i eget tempo Personalet gir tid og rom for lek Vi opparbeider større kunnskap om sammenhengen lek og læring Refleksjon på avdelingsmøtene som ender i læringsfokusert praksis : hva lærte barna i denne leken, og hva bør de lære videre. Styrke utholdenheten når barna møter motstand Personalet må hjelpe barnet å nå sitt mål slik at det kan ferdigstille aktiviteten: pirre nysgjerrigheten og vise nye muligheter. Stille krav og utfordringer, få barnet til å holde ut litt lenger. Øke bevisstheten om sammenhengen mellom læring, lek, estetikk og kreative aktiviteter Rommene er i endring utfra lekeinteresser og aktiviteter som pågår Selvstendighetstrening Barnet øker stadig sine ferdigheter i dagliglivet. Eks: De yngste : gå opp og ned trappa på en trygg måte. Eldre: mestre egen påkledning Barns medvirkning Vi skaper verdier gjennom en demokratisk praksis. Barna blir møtt med åpenhet og raushet, blir tatt på alvor og lyttet til. Deres meninger får konsekvenser her og nå, og for de pedagogiske planene. Barna lærer at deres tanker er viktige for fellesskapet. Personalet anerkjenner barnas mangfoldige uttrykksmåter. Personalet bryter gamle mønstre som hindrer Situasjonsbestemte regler som tjener barnet i 7

8 medvirkning dets aktivitet (eks bilbanen stå til etter lunsj) - dokumenteres via foto el fortelling. Barn's innspill påvirker deres hverdag og utvikling av prosjekter/ planer Personalet har en bevegelig praksis som bla dokumenteres I mndplan og månedsbrev. Barnesamtaler Mellom og Maxi-barna gjennomfører systematiske samtaler som får følger for praksis Personalet sørger for felles oppmerksomhet, gi mening, utvid/gi forklaringer Den meningsskapende og utvidende dialogen - ICDP prinsipper gjennomgås Omsorg og oppdragelse Vi skaper verdier gjennom å gi barna god omsorg og oppdragelse. Barna er trygge og tillitsfulle. De utforsker egne og andres grenser. Personalet gir hvert enkelt barn positiv oppmerksomhet. Ved behov er personalet tydelige ved å lede dem til gode alternativer. Vi gir ros og anerkjennelse for det barna klarer å gjøre, og er stolte sammen med dem. Planlegging steg for steg, gradert støtte, positiv grensesetting Den regulerende dialog ( m respekt for barnet) - ICDP prinsippene gjennomgås Gi tid og veiledning til å klare selv Selvstendige og stolte barn Snakke med, ikke til Gode / varierte hverdags-samtaler, SER barnet Lytte til barnets egentlige budskap Reflektere og tolke, følge opp. Personalet stopper negativ utestenging Alle opplever seg inkludert i fellesskapet Kartlegge de voksnes holdninger til enkeltbarn Barnet opplever trygghet og tilhørighet ved at det blir akseptert og sett. Kildesortering, ENØK-tiltak mm Følger opp egen handlingsplan iht Miljøfyrtårn Tradisjons- og verdiformidling Barnet opplever, og lærer, om både norske og barnehagens egne tradisjoner Sosial kompetanse Vi skaper verdier gjennom positive samspill. 8

9 Barna lever seg inn i og gjenkjenner andre menneskers følelser. De viser raushet ved at de hjelper, støtter, anerkjenner, oppmuntrer og inkluderer andre. De venter på tur og deler med andre. De tar initiativ og er aktive i leken, er engasjerte og stolte over egen mestring. Alle har en lekekamerat. Personalet er gode rollemodeller i samvær med barna og andre voksne. Gruppedeling slik at enkeltbarnet syns i gruppa Alle opplever å ha en venn / vennskap. Kartlegge gruppedynamikk minimum 2 ggr /året Løpende protokoll/ systematisk observasjon Hjelpe barn som sliter, inn i lek / aktivitet og følge opp dette. Alle føler seg trygge og inkludert i fellesskapet Vi ser om barna greier å løse konflikter selv, og hjelper evt til å løse de på en positiv måte Barna styrker sin kompetanse til etterhvert å finne løsninger selv Situasjonsbestemte regler og demokratisk praksis. Selvsikre, omtenksomme og selvstendige barn Klare regler innen helse, miljø og sikkerhet Et oppegående internkontrollsystem inkl tilsynsrutiner for regler ute og inne Orden og oppførsel Innlæring av gode arbeidsvaner (rydde etter aktiviteten, behandle bøker og spill pent mm) Vi følger opp «Manifest mot mobbing » Mobbing toleres ikke og personalet setter inn tiltak dersom man ser faresignaler eller tegn til mobbing. Foreldresamarbeid Vi skaper verdier gjennom et godt foreldresamarbeid. Foreldrene er trygge og har et eierforhold til barnehagen. De er stolte av sine barn, og personalet tar del i den stoltheten. Foreldrene samarbeider i utviklingen av barnehagen, og formidler sin kunnskap om egne barn. Personalet er åpne og gir innsyn i og kunnskap om det som foregår i barnehagen. Vi tar i mot mangfoldet i foreldregruppa med raushet, og alle oppleves som ressurser i samarbeidet. Differensiere vår- og høstsamtalen, slik at progresjon tydeliggjøres. Interessante samtaler, reell dialog, god info, samarbeid om felles tiltak. Egen rutine følges. Løpende protokoll av hverdagsspråket og relasjoner, i forkant av hver foreldresamtale Foreldre og barnehage jobber sammen om tiltak for å sikre progresjon innen nevnte områder Implementere ICDP i vanlig foreldresamarbeid Foreldresamtaler:Beskrivelse- redefinisjon. Pedagogene benytter veileder,- i tillegg til, instruktør-rollen 9

10 Være bevisst oppdragerkulturen i hjemmet Vi ser verdien av, er rause med, og ser b's atferd i lys av oppdragermetoder utenom A4 kulturen Drøfte bekymringer på et tidlig stadium Tillegggs-samtaler med foresatte Snakke m hver enkelt foreldre i hente -og el bringesituasjon Foreldre opplever god informasjon og at de blir tatt på alvor (bruke ped plattform dok til dette) Kompetanseutvikling foreldre ICDP på foreldremøte vår Involvere FAU/ SU i forkant av beslutninger Har gitt innspill til ny årsplan Månedsbrev Foreldre er fornøyd med informasjonen. (bedre score på brukerundersøkelsen ) Tips om hva foreldre bør følge opp denne mnd Så tidlig som mulig (utheva skrift); spesielle hendelser Oppslag Påminninger på utgangsdøra Brukerundersøkelse (jan/febr 2012) Endringer i samsvar med resultatene. Rammeplanens fagområder Vi skaper verdier gjennom å delta i barnas læreprosesser på veien mot kunnskap innenfor fagområdene. De er: 1: Kommunikasjon, språk og tekst. 2: Kropp, bevegelse og helse 3: Kunst, kultur og kreativitet 4: Natur, miljø og teknikk 5: Etikk, religion og filosofi 6: Nærmiljø og samfunn 7: Antall, rom og form Barna lærer dette gjennom lek, temaarbeid, hverdagsaktiviteter og turer. Ofte er flere av områdene representert samtidig. Det er tydelig i læringsmiljøet hva vi jobber med og hva barna er opptatt av. Personalet har gode kunnskaper og bruker dem aktivt i samspill med barna. 1: Kommunikasjon, språk og tekst. 1.1.Språksamling minimum 2 g/u Bedre rytmefølelse,fortellerevner, kan rime, fått flere begreper/ bedre språk, økt interesse og repertoar av sanger rim,regler,fortellinger,eventy 1.1. Språklek Systematisk opplegg gjennom uker 10

11 1.2.Materialhylle, dokumentasjons-vegg, lesekrok,bokstavvegg Fysisk miljø avspeiler satsingsområdet 1.4. Kommunisere om objektet. Bedre/ utvidet begrepsforståelse, spennende lek 1.5. Kartlegge hverdagsspråket 2 ggr/året Foreldre og personale kan iverksette tiltak dersom noen viser sen/avvikende språkutvikling 1.6. TRAS: test av barnets språkutvikling 1.7. Hverdagsspråket Bedre tilrettelagt språkoppfølging på individnivå SE og være der barnet er ; mentalt og fysisk for å kunne møte det også kommunikativt 1.8 Språkkartlegging og tiltak på individ-og gruppenivå 3: Kunst, kultur og kreativitet 3.1.Barn utforsker nye formingsmaterialer 3.2 Barna møter musikk og drama Følge progresjonsplan for fagområdet kommunikasjon, språk og tekst våren 2012 Barna viser mer varierte og individuelle uttrykk. ( vi unngår for mye artefakter) Det fysiske læringsmiljøet tilrettelegges med musikk/forsker-rom i kjelleren (etter jul) 3.3. Barna lærer nye uttrykksmåter, nye sanger mm Deltakelse i Kulturskolens prosjekter og arbeide videre m innholdet i bhg Bruk av aksjonshjulet for å få bevegelige planer Prosess like viktig som produkt Prosjektarbeid innenfor KKK Andre fagområder 2. Kropp,bevegelse og helse. 4. Natur,miljø og teknikk. 5. Etikk, religion og filosofi. 6. Nærmiljø og samfunn. 7. Antall,rom og form. I avdelingenes periode-og prosjektplaner, samt månedsbrevet til foresatte, vil vi beskrive hvordan vi arbeider med de ulike fagområdene. Overgang barnehage/skole Vi skaper verdier gjennom å gjøre barna skoleklare. Barna kjenner egen læringsstrategi. De møter på skolen med lærelyst og nysgjerrighet, og mestrer ferdigheter som inngår i det å være skoleklare. Personalet hjelper barna med å sette ord på læring. Samarbeid med foreldre om selvstendighet Vi øver på hverdagsferdigheter i hjem og bhg,samarb bla som tips på månedsbrevet til foreldre Vannprosjekt m Kulturskolen for Maxi-barna Læring innen flere fagområder Deltakelse m 1.klasse om Sangskattekista Blir litt kjent med andre skoleklare barn, skolen 11

12 og elevene på 1.trinn Besøke skole/sfo våren før skolestart, min2ggr Barna trygges noe v å møte andre bhg-barn som begynner i 1.kl, og møte skole / lærere Stille åpne spørsmål og gi åpne oppgaver Individuelle løsninger ( egen plan for Maxi-gr. ) Forum for bhg-skole ( ped l Maxi og 1.kl lærere) Smidigere overgang ved at bhg og skole har mer kunnskap om hverandre og gjennomfører tiltak som letter overgangen Vi følger Kongsberg kommune's rutine for Rutinen deles ut til Maxi-foreldre og ped l er overgang bhg-skole godt orientert om, og følger rutinen Planlegge gjennomføre- avslutte en oppgave. - over tid og på en grundig måte Konsentrasjon og utholdenhet Kompetent personale Vi skaper verdier gjennom å være en lærende organisasjon. Vi har kunnskap om hvordan barn lærer og er kunnskapsrike om samfunnet rundt oss. Vi er engasjerte i det vi gjør, og reflekterer over egen praksis for å bli bedre. Drøfter barne/læringssyn Endret praksis / referater Ny teori, samt erfaringsbasert læring Refleksjon over teori og egen praksis (egen plan for kompetanseutvikling&møter ) Personalmøter og planl dager Tema fra årsplanen/kval utv pl implementeres ved at pers dok endret praksis i referater Komp hevende tiltak ift barnesamtaler&ped dok Barnesamtaler gjennomføres. Dokumentasjonen er tydeligere og vises på mnd plan og i ref etg møter. Progresjonsplan Tydeligere mål kartlegging og tiltak (ind- gr) Personalet får kunnskap om småskoletrinnet og drøfter hva det vil si å være skoleklar Personalet har planer som viser progresjon ift det livslange læringsløpet Psyko-sosialt arb miljø jevnlig tema Trivsel og læringsvillige medarbeidere Planlegging, dokumentasjon og vurdering Vi skaper verdier gjennom målrettet arbeid. 12

13 Personalet er i en kontinuerlig prosess der observasjon, pedagogisk dokumentasjon, refleksjon og nyskaping inngår. Sammenhengen mellom lek og læring kommer til syne i barnehagens planer og dokumentasjon. Dynamiske planleggingsmodeller Bevegelig praksis dokumentert I referater+foto Etterskudds-og forskuddsvis mndplan / mnd brev. Prosjektplaner. Ulike samspillsformer med fokus på hva lærte de i denne leken Hva har barna vært opptatt av, og hva må vi gjøre videre, dokumenteres i referat fra møter Observasjoner for å kartlegge barnet & gruppedynamikk, og som forberedelse til foreldresamtaler Observasjonsuke 2 ggr/ året- dok i b's mappe Tiltak for å inkludere alle- ref avd møte God kunnskap om enkeltbarnet og ref foreldresamtale Tydeliggjøre sammenhengen lek-læring Periodeplanen vår 2012 Utarbeide tidsplan for dokumentasjonsarbeidet Oversiktlig og systematisk arbeid med dokumentasjon 13

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN

Espira Gjemble. Årsplan 2014-15 GJEMBLE SOLKNATTEN Espira Gjemble SOLKNATTEN GJEMBLE Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Del 1 Vårt barnesyn...4 Omsorg, lek, læring...4 Naturen som læringsarena...4 Miljøspirer...5 Metoder i pedagogisk opplegg...5 Reveklubb

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Frogner Rosenborg barnehage Rosenborg barnehage rosenborg@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 23 33 27 60 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rosenborg-barnehage/

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage Årsplan 2011-201 2012 Laksevåg barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer