ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49"

Transkript

1

2 2

3 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: e-post adresse: Ånstad: Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman ped.leder 20% barnepleier 80% Asbjørg Pedersen assistent 80% Inger Paulsen assistent 40% 3

4 OM ÅRSPLANEN Årsplanen bygger på: Barnehageloven, Rammeplanen med temahefter, stortingsmelding 27, stortingsmelding 16, stortingsmelding 41 og vedtektene for de kommunale barnehagene i Ibestad. Årsplanen trekker frem en del hovedlinjer for mål og innhold i barnehagen. Personalet bruker planen som et arbeidsredskap i den videre planleggingen i barnehagen. Planen vil suppleres med andre planer og evalueres jevnlig. Årsplanen skal gi barnehagens eier, foreldre/foresatte, samarbeidspartnere og andre interesserte konkret informasjon om barnehagens pedagogiske innhold og metoder. Og det å holde dere oppdatert om hva som foregår gjennom året på alle områder. Barnehageloven ble revidert , mens rammeplanen for barnehagen er nylig revidert og den nye tredde i kraft I rammeplanen står det helt konkret hva det forventes at en årsplan skal inneholde. Planen bør leses under ett for å sikre et helhetlig inntrykk av barnehagens mål og innhold. Håper den er oversiktlig og forståelig, og at dere får til å bruke den som kalender og et lettlest oppslagsverk, gjennom barnehageåret. Vi mottar konstruktive tilbakemeldinger med stor takk. Vi vil jobbe ut fra barnehagens formåls- som lyder: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetiske arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 4

5 MÅLSETTING Barnehagens hovedsatsningsområde: Vennskap og deltakelse Vennskap og deltakelse går på å omsette formålsparagrafen i det praktiske arbeidet i barnehagen. Førskolealderen er en læringsintensiv periode i barns liv. Grunnlaget for deltakelse i sosiale felleskap, for vennskap og for videre utvikling og læring blir lagt i de tidlige barneår. Å få delta i lek og å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med andre legges grunnlaget for både læring og for utvikling av sosial kompetanse. Barns aktivitet, engasjement og deltakelse i barnehagens fellesskap og aktiviteter gir barna kunnskap om verden og seg selv. Dette forutsetter et miljø for lek og læring som gir mening for alle barn med deres ulike forutsetninger og bakgrunn. Alt vi arbeider med vil og skal ha «barnet i Sentrum» som det overordnede fokus. Det er noe vi viderefører også i år. I arbeidet med sosial kompetanse - vennskap og deltakelse vil det også være et klart fokus på forebyggende arbeid mot mobbing. Vennskap er viktig for alle barn i alle aldre. Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte opplever seg som godtatt og verdsatt for akkurat den han eller hun er. Også de yngste barna har sterke vennskapsrelasjoner, og mange barn gir uttrykk for at det beste ved barnehagen er å få møte andre barn og leke med vennene sine. Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning. Opplevelser sammen med andre barn kan være veien inn i nye vennskap. Å etablere vennskap og opprettholde dem er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen og en forebyggende faktor mot uheldig og negativ utvikling. Hentet fra Utdanningsdirektoratets veileder «Barns trivsel voksnes ansvar En sentral oppgave for de ansatte er å hjelpe barna med å bygge relasjoner til hverandre. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna og barnas omsorg for hverandre. Å gi barn muligheten til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Det er skrevet mer om sosial kompetanse over september og oktober 5

6 MÅLSETTING.. Hvordan tilrettelegger vi dette? Arbeidet med å definere kvalitet i barnehagen fortsetter dette året. Vi jobber med å få laget en pedagogisk plattform for barnehagene i Ibestad. Resultatet skal til slutt bli et verdidokument hvor vi har jobbet frem en felles visjon og et sett felles verdier vi skal jobbe ut fra. Det arbeidet vi tidligere har gjort i denne forbindelse vil fortsatt gjelde frem til det nye dokumentet foreligger. I arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehagen bygger vi vårt arbeid på prinsipper om anerkjennende relasjoner. Det å definere og utvikle kvaliteten i barnehagen forutsetter en anerkjennende relasjon. Dette gjelder mellom barnehage og samfunn, mellom foreldrene og personalet og ikke minst mellom personalet og barna. Vi må kunne se de ulike behovene og virkelighetsforståelsene som til sammen skaper den gode barnehage. Samtidig er det i møtet mellom personal og barn at mye av kvaliteten realiseres. Det er ingen hemmelighet at barna ofte uttrykker helt andre ting enn det både foreldrene og personalet ser på som kvalitet i barnehagen. Og det er dette vi skal gripe fatt i. For å jobbe med å ha fokus på barnet vil hverdagen for de voksne bli strammere, men det vil også skape rom for at barnas kreativitet skal kunne utfoldes. Barneperspektivet er en spennende, men ikke uproblematisk tilnærming til kvalitetsarbeid i barnehagen. Barn i barnehagen har rett til å uttale seg om sitt syn på barnehagen og rett til medbestemmelse innenfor barnehagens daglige virksomhet. 6

7 MÅLSETTING.. Barnehagen har tilgang til bibliotek, spille- og datarom (håper å få satt opp en maskin i løpet av høsten), dukkerom, konstruksjonsrom og formingsrom, gymsalen og skolegangen m.m. Vi har et mål om å få oppleve barn som er fornøyd med selv å få gjøre valg innenfor større bredde og valgmulighet i aktiviteter. Tema vi vil møte gjennom året: Bli kjent, meg selv og familien min, kroppen, forplantning og grenser for egen kropp (barns seksualitet), Solidaritet, solidaritetsjogg, mørketid, advent og jul, vinteraktiviteter, fargene, nytt liv, sola kommer, skogen, påske, fjæra, lys, blomster og fellesskap, sosial kompetanse, lekeferdigheter (kompetanse) Språk og samspill er sentralt for alle barn og barnegrupper, og vil ha prioritet i barnehagen. Fagområdene i rammeplanen skal belyses gjennom det arbeidet vi gjør og tema skal naturlig knyttes til dem. De berøres i ulik grad innenfor hvert av temaene, og går som oftest på tvers av hverandre. Rammeplanen sier det er personalets plikt som ansatte i barnehagen og alltid jakte på barneperspektivet når virksomheten planlegges. Tenk om et tre veltet og vi var rett under det?" sa Nasse Nøff. "Tenk om det ikke veltet," sa Brumm, da han hadde tenkt seg om en stund. 7

8 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Danning er forstått som en kontinuerlig prosess som skjer i og med alle mennesker innenfor et sosialt og kulturelt fellesskap, og barnehagen skal være en arena for danning. Vi skaper oss selv og blir skapt i møte med andre mennesker, kultur og historie, natur og samfunn. Danning og identitet hører sammen, og starter i de nære relasjoner og fortsetter gjennom et mylder av erfaringer på ulike arenaer gjennom hele livet. Danningsprosesser er på samme tid kroppslige og mentale, og er knyttet til steder, innhold og relasjoner. Danning skjer gjennom erfaring, og erfaring får barn ved å få og gi omsorg, i lek og i læring. Vi skal veilede barna i rett og galt ut i fra de ulike situasjonene man møter i løpet av en dag, slik at barna får erfaringer og kan speile seg i sine egne handlinger. I Ånstad barnehage veileder vi barna i forhold til egne handlinger og væremåte i samspill med andre barn og voksne gjennom hele dagen og i alle situasjoner. Dette fører til at de voksne kan møte hvert enkelt barn med sine behov og forutsetninger, som igjen skaper tillit og trygghet mellom barn og voksne. I barnehagen vil det si at vi hilser på alle barn om morgenen, vi sitter på gulvet sammen med barna, vi tar barna på fanget, vi snakker med barna, vi gir barna nærkontakt, vi leser kroppsspråk og tolker signaler, vi oppmuntrer barna, vi hjelper barna og vi er positive til barnas innspill. På denne måten er vi omsorgsfulle, trygge og forutsigbare voksne for alle barn. Det er barnehagens oppgave å legge til rette for variert lek. Vi skal inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse og personalet skal støtte og oppmuntre barna i deres lek. Leken er grunnlaget for at barn får erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn. Vi legger til rette for lek både ute og inne. Vi setter av tid til lek og vi varierer og skjermer lekemiljøer slik at barna får inspirasjon og mulighet til å leke uforstyrret. De voksne deltar i leken der det er naturlig og deltar på barns premisser. Barn har en iboende trang til læring og skaping, og er nysgjerrige av natur. De spør, undersøker, oppdager, utforsker og undrer seg over ting, hendelser, opplevelser, følelser, det de ser, det de hører, det de selv og andre gjør og alt som skjer rundt dem. Vi skiller mellom uformelle læringssituasjoner og formelle læringssituasjoner. De uformelle læringssituasjoner er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter og her-og-nå situasjoner, i lek, oppdragelse og annen samhandling. De formelle læringssituasjonene er planlagt og ledet av personalet. De syv fagområdene i rammeplanen kan knyttes til både uformelle og formelle læringssituasjoner. I vår barnehage deler personalet av sin kunnskap, vi undrer oss sammen med barna, vi støtter og utfordrer barna gjennom varierte opplevelser, kunnskaper og materialer. Vi legger til rette for at barn skal få utforske og videreutvikle egne ferdigheter ut i fra sitt eget ståsted. 8

9 AUGUST 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG PLANLEGG- INGSDAG PLANLEGG- INGSDAG ASBJØRG NYTT BHG ÅR HUSK:BARNEHAGEN ER STENGT UNDER PLANLEGGINGSDAGENE 15. OG 18. AUGUST 9

10 SOSIAL KOMPETANSE Rammeplanen sier at sosial kompetanse er det mest sentrale utviklings- og læringsområdet for barn under skolepliktig alder. Sosial kompetanse dreier seg om kunnskaper, ferdigheter, holdninger og motivasjonen vi trenger for å kunne samhandle med andre mennesker. Hvordan vi behandler andre mennesker med respekt uavhengig av rase, kjønn og posisjon. Sosial kompetanse utvikles ikke av seg selv, men krever målrettet og langsiktig arbeid fra de voksnes side slik at barnegruppa fungerer positivt for alle. Et mål med sosial kompetanse er at barna skal ha lært disse ferdighetene før de begynner på skolen: * Hilse på en ordentlig måte * Å være høflig * Kunne be om hjelp * Tilby andre hjelp * Bordskikk * Positiv selvhevdelse * Vente på tur * Å høre etter * Å gi et komplement * Å be om unnskyldning * Å inkludere andre * Å kunne dele * Å våge å snakke i en barnegruppe Når vi jobber med sosial kompetanse er det spesielt fem områder vi prøver å styrke: Selvhevdelse. Handler om evnen til å hevde seg selv i samspill med andre, på en måte som oppfattes positivt av andre. Empati. Handler om evnen til innlevelse i andre menneskers følelser, og evnen til å sette seg inn i andres situasjon. Prososial atferd. Handler om positive sosiale holdninger, samt evnen og viljen til å utføre disse handlingene, som å hjelpe, støtte, oppmuntre, dele osv. Selvkontroll. Handler om evnen til å holde litt av seg selv tilbake i samspill med andre, styring av aggresjon. Lek, glede og humor. Handler om å ha evnen til å komme seg over småting i hverdagen, produsere humor og kunne innta en lekende og humoristisk holdning til andre barn og omgivelsene. 10

11 SEPTEMBER 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG SUSANN 4 5 INGER GABRIEL FORELDREKAFFE PLANLEGGINGSDAG FORELDREMØTE HUSK: Barnehagen er stengt 26. p.g.a planleggingsdagen 11

12 SOSIAL KOMPETANSE fortsetter For å få til dette kreves det en aktiv voksenrolle. I Ånstad barnehage ønsker vi voksne å jobbe med/forberede oss på følgende områder: Fremme positiv selvfølelse hos barna, f.eks ved å la de hevde sine meninger, ønsker og behov, og vise interesse for det de forteller. Gi passe utfordringer slik at barna så ofte som mulig opplever mestring. Bekrefte/rose og oppfordre til prososiale handlinger. Refleksjon over egen atferd. Bevisst og gjennomtenkt grensesetting. Gi rom for leken. Spesielt rollelek er viktig for utvikling av sosial kompetanse. Frilek er viktig for at barna skal få tid til å opprette vennskap seg imellom. Stimulere til vennskap. Bruke mindre grupper hvor vi trener på å lytte til hverandre, snakke høyt og tydelig og se på den man snakker med. Synge, opptre, vise frem noe, fortelle, vente på tur. Her har vi en fin anledning til å skape og stimulere til fortellerglede hos barna. Engasjement. Vi ønsker å være gode språkmodeller for barna, være tilgjengelige, lydhøre og gi tilbakemeldinger på deres ytringer. Gi barna fellesopplevelser slik at alle har en forutsetning for å være med på samtalen når opplevelsen skal bearbeides. Det er lettere å styre en nasjon enn å oppdra tre barn Sitat Winston Churchill 12

13 OKTOBER 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG HØSTFEST M/FORELDRENE MAY-KIRSTI HUSK: 13

14 LEK (..OG LEKEKOMPETANSE) Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Leken skal ha en viktig plass i barnehagehverdagen. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for at barna skal trives. Gjennom leken frigjør barnet egne «krefter», evner og anlegg. Leken kjennetegnes ved at den er frivillig og indremotivert. I leken foregår også viktige læringsprosesser. Leken fremmer utvikling på det intellektuelle, språklige, fysiske, sosiale og emosjonelle området. Den gjenspeiler forhold i barnets oppvekstmiljø og i samfunnet generelt. Leken er en viktig del av barnekulturen, og her overføres barnekulturelle tradisjoner fra eldre til yngre barn. Personalet må gå foran som rollemodeller og hjelpe barna til å fremme lek på tvers av de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene. I noen situasjoner kan det være nødvendig å hjelpe barna slik at leken blir inkluderende og morsom for alle i barnegruppen. Utelek og uteaktivitet er en viktig del av barnekulturen som må tas vare på, uavhengig av geografiske og klimatiske forhold. Barna bør få impulser og inspirasjon til leken gjennom hva de opplever i nærmiljøet. Barnehagen skal legge til rette for variert lek ute og inne. Det å fremme lekekompetanse hos barn er sentralt for å fremme inkludering av barn. Og med inkludering menes å være en del av fellesskapet og bli regnet som en del av en gruppe. Altså å gå fra og være en tilskuer til å kunne bli en deltager. Det er helt nødvendig for barn å ha lekekompetanse for å selv kunne ta initiativ for å komme med i leken. Dette kreves også for å kunne opprettholde en lek og for å kunne forhandle om roller og rammer for leken. Dette øker muligheten for å bli inkludert i fellesskapet. (Barn må altså ha inneha noen grunnleggende ferdigheter for å kunne delta i lek. Forskning viser at barns evne til å etablere vennskap er nært knyttet opp til deres lekekompetanse og sosialkompetanse). Disse ferdighetene kan oppsummeres slik: Sosiale ferdigheter. Å Kunne lese en sosial situasjon. Skille lek fra ikke-lek. Å kunne skille lek fra annen aktivitet og forstå når det er på liksom og når det er på ordentlig. Evnen til å utvikle et leketema og å godta at dette temaet endres underveis. Lære at man ikke alene kan bestemme hvordan et leketema skal utvikles. Ha kunnskap om leketema. Evnen til å gjenkjenne og identifisere det leken handler om. Turtaking. Selvhevdelse og respekt for de andre. 14

15 NOVEMBER 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG THEO SANDRA MØRKETIDFEST/ NISSEMARSJ KL HUSK: 15

16 JULA I BARNEHAGEN Ånstad har samlingsstund hvor vi synger sanger og snakker sammen om hva dagen i dag skal inneholde. Vi prater om jul og tradisjoner, om kalender innhold den dagen og hva planene er fremover, julegaveønsker osv.. Adventstiden i barnehagen skal være preget av kos og juleforberedelser uten stress og mas. Der vil være aktiviteter som handler om tiden vi er inne i, men ingen blir pålagt å lage noe hvis de ikke vil. Mens andre vet vi vil lage julegaver til hele familien og vel så det. Det vil bli feiret Lucia fredag 12. desember med Luciatog, baking av lussekatter og sang. Vi har de siste årene vært på herredscafeen og gått i tog, noe vi håper kan gjentas i år. Vi kommer til å ha julefrokost og nissefest med alt som tilhører der. Er vi heldig ser vi både nissekjerringa, og får besøk av julenissen i barnehagen Det beste du kan gi dine barn, nest etter gode vaner, er gode minner. Sydney J. Harris PERSONALET ØNSKER DERE ALLE EI RIKTIG GOD JUL, OG GODT NYTTÅR 16

17 DESEMBER 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG FORELDREKAFFE MARKUS JULAFTEN 1. JULEDAG JULEDAG ISAK HANNE HUSK: Egen juleplan kommer ut denne måneden Barnehagen er stengt 24., 25., 26. og

18 HVORDAN JOBBER VI MED SOSIAL KOMPETANSE (det vil fortsette over februar, mars og april) Det kan settes tre mål for arbeidet med sosialkompetanse. Vi har prøvd å si noe om hvordan jobben vil utarte seg etter alder, men det er viktig å poengtere at vi ikke bare ser på alder, men også på hvert enkelt barns utvikling, behov, modning og forutsetninger i det daglige. Mange av tiltakene er langsiktige og følger barnet gjennom hele barnehagetiden. Hver barnehage og avdeling har skrevet detaljert om sin måte å gripe fatt i dette. 1. Barnet utvikler positiv selvoppfatning Barna må oppleve seg respektert og betydningsfull, og få en positiv holdning til egen læreevne. Barnets selvbilde farges av responsen og oppmerksomheten en får fra mennesker rundt seg. Det er derfor viktig å gi barna ros, anerkjennelse og oppmuntring gjennom den daglige omsorgen i trygge omgivelser. Å oppleve mestring påvirker også selvoppfatningen til barna. Hvordan dette vises i praksis for 1-2-åringen Garderobe og stellesituasjonen er gode omsorgssituasjoner som gir fin mulighet for et godt voksen-barn samspill. Ved å gi barnet man steller/kler på full oppmerksomhet, nærhet og kos får barnet kjenne seg betydningsfullt. Gi barna utfordringer å strekke seg etter gjennom aktiviteter som lek, av og påkledning og ordens barn. Vise at vi ser og hører barnet og tar det på alvor. Bruke glede og humor i hverdagen. Hvordan dette vises i praksis for 3-4-åringen Gi oppmerksomhet, oppmuntre, motivere og hjelpe barnet over eventuelle hinder, slik at barnet får følelsen av at jeg kan og jeg er enn ressurs. Vi ser og hører barnet viser interesse og tar det på alvor. Gi barnet mestrings- og ansvarsoppgaver i barnehagehverdagen. Og la barnet får utfordringer ut fra forutsetninger når det gjelder av/påkledning, hygiene/toalettsituasjon, dekke av og på bordet, rydde og vaske m.m. Gi barnet støtte og veiledning i å løse konflikter selv. La barnet få fritt spillerom til å bruke sin fantasi og kreativitet i styrte aktiviteter. 18

19 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 1 1 NYTTÅRSDAG PLANLEGG- INGSDAG FORELDREKAFFE HUSK: Barnehagen er stengt pga planleggingsdag 19

20 SOSIAL KOMPETANSE fortsetter.. Hvordan dette vises i praksis for 5-åringen La barnet aktivt få delta i samtaler og diskusjoner, og få være med på å ta avgjørelser. Gi barnet ansvars- og mestringsoppgaver i forbindelse med skolestart. Gi barna mulighet til å håndtere og løse konflikter selv, slik at barna får en forståelse for rett og galt, samt å ta ansvar for felles regler. La barnet få muligheten til å komme med ideer og synspunkter, og få utforske gjennom egen kreativitet og fantasi. 2. Barnet utvikler evnen til sosialt samspill og å kunne kommunisere på ulike plan Det er viktig at barnet kan ta og opprettholde kontakt med andre barn. Videre er det viktig å kunne samarbeide, ta hensyn, vise empati og gi omsorg for hverandre. Det er også viktig for barnet å utvikle et godt muntlig språk, da språket har en viktig sosial funksjon. Tiltak for 1-2-åringen Gruppetilhørighet er viktig også for de aller minste barna. De må få oppleve verdien av å være sammen. Dette kan barna oppleve under måltider og samlingsstunder. Dette er viktig for barnets utvikling av relasjoner seg i mellom. Vi setter av mye tid til frilek i hverdagen. Det er gjennom denne type lek at barna blir kjent med sine egne og andres følelser og reaksjoner. Det er alltid en voksen i nærheten som kan være der for veiledning i leken og dette kan bidra til positive lekeopplevelser. Gjennom sang og musikkaktiviteter fremmer man språket og uttrykksformer hos små barn. Garderobe og stellsituasjoner er gode arenaer for å fremme språkutviklingen. Det er da viktig at man setter ord på det man gjør og hva ting heter. Tiltak for 3-4-åringen Gi barna rom for en åpen kommunikasjon med andre og være der som en støtte og en som leder kommunikasjonen videre. I konfliktsituasjoner samtaler vi om konsekvenser, om det å ta hensyn til hverandre og vise respekt for hverandre. Oppmuntre til godt samarbeid og til å ta hensyn til hverandre i hverdagsaktiviteter som rydding, av/påkledning og i lek. Skape et trygt lekemiljø der barnet kan få utforske leken, finne sin rolle og få en forståelse for lekens regler. Stimulere barnet ved å lese, si rim og regler, synge sang, samtale og fortelle. 20

21 FEBRUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG SAMEFOLKETS- DAG 7 8 MORSDAG WILLIAM FORELDREKAFFE HUSK: 21

22 SOSIAL KOMPETANSE fortsetter.. Motivere og oppmuntre barnet til å bruke språket aktivt i grupper som for eksempel i samling og ved måltidene. Arbeide med ulike tema på avdelingene som fremmer barnets lek. Tiltak for 5-åringen Gi barnet oppgaver som går på å fremme samarbeid og det å komme frem til svar og løsninger. Gi barnet ansvar i forhold til de mindre barna få lov til å være et godt forbilde. Stimulere barnets nysgjerrighet og forståelse av skriftspråk og matematikk gjennom lek med bokstaver/tall, lyd, rim og regler og logisk tenking. Gi barnet mulighet til å utrykke sine tanker og følelser, og få reflektere gjennom å delta aktivt i samtaler, diskusjoner og undring. 3. Barnet får utfordringer ut i fra alder og modning Vi ønsker å gi barna utfordringer gjennom fysisk aktivitet. Vi vil at barna skal få oppleve motorisk aktivitet i varierte former og få et positivt forhold til egen kropp. Vi vil også jobbe med selvstendighetstrening og å gi barna utfordringer for videreutvikling på alle utviklingsområder. Tiltak for 1-2-åringen Barna vil få erfaring med ulike typer terreng og ulike måter å bruke kroppen på. Vi bruker barnehagens uteområde daglig og er også ukentlig på turer. Det er viktig at de minste barna får bevege seg i ulikt terreng for å utvikle balansen og kroppsbeherskelsen, ikke sitte for mye i vogn. Blir ikke lange turen, men den skjer på deres premisser. Daglige rutinesituasjoner er gode i forhold til selvstendighetstrening. Det er viktig at de små barna får prøve seg i mestringsoppgaver som av- og påkledning, dekking av bord osv. Ros, anerkjennelse og oppmuntring fra voksne er viktig. Delta i lek og aktivitet i grupper med barn på samme alder. "Brumm," sa sprett vennlig, "du har ikke mye forstand." "Nei jeg vet det," sa Brumm beskjedent. 22

23 MARS 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG PÅSKEFROKOST HUSK: 23

24 SOSIAL KOMPETANSE fortsetter.. Tiltak for 3-4-åringen La barnet få utfordringer i uteleken og på tur med aktiviteter som å klatre, sykle, springe, hoppe, balansere, stå på ski, ake akebrett, huske m.m. La barnet få utforske og være kreativ ved å bruke fingrene. Klippe, lime, tegne, male, perle og modellere. Stille krav og oppmuntre barnet til å klare selv ved av/på kledning, do situasjon, hente saker og ting, rydde og å dekke på/av bordet. Lære barnet å håndtere konflikter gjennom å si ifra og å spørre om barnet har behov for hjelp og støtte. Gi barnet anerkjennelse og ros, å gjøre det oppmerksom på at det mestrer. Tiltak for 5-åringen Forberede barnet på skolestart gjennom å variere utfordringene, ha både stillesittende og fysiske aktiviteter og konsentrasjonstrening. Gi barnet utfordringer i 5 års -gruppen der de får trening i å skrive, tegne, fargelegge og klippe, samt intellektuell stimuli gjennom filosofiske undringssamtaler. Barn siterer sjelden feil. Faktisk gjentar de vanligvis ordrett de tingene du ikke skulle ha sagt. 24

25 APRIL 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG SKJÆRTORSDAG LANGFREDAG PÅSKEDAG FORELDREKAFFE SANDER HUSK: 25

26 OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE Barnehagene har i mange år hatt samarbeid med skole og SFO for å få til en best mulig overgang fra barnehagen til skolen. For Ånstad barnehage er det sånn at vi besøker Montessori skolen ett par ganger før førskoledagen. I førskoletreningen i barnehagen, gjennom året, er det bokverket Trampoline som brukes av barnehagene i Ibestad. Førskoledagen varer ca , og inneholder mye forskjellig. Førskolebarna og evt. ved behov er foreldrene tilstede gjennom dagen. Pedagogisk leder eller den som har barna i førskoletreningen har en overgangssamtale med læreren som skal ha barna når de begynner på skolen. Der er også mulighet for foreldrene å være tilstede under denne samtalen. Det er også utarbeidet skjema som foreldrene skal fylle ut, så papirene barnehagen har kan følge barna opp i skolen. Vi mener det blir det beste utgangspunktet for skolen å kunne ivareta ett hvert barn som det individet det er. Der står i Forskrift for Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kap. 5.1; Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan. Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring. Barn vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene. Barnehage og skole bør gi hverandre gjensidig informasjon om sine respektive virksomheter. Barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barn kan møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Mens vi prøver å lære barna våre om livet, lærer barna oss om hva å leve handler om. 26

27 MAI 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG KRISTI HIMMELFART NASJONALDAG PINSEDAG 26 FORELDREKAFFE HUSK: 27

28 Sommer kos i barnehagene I følge vedtektene: Alle barn skal ha minimum fire uker ferie. 3 uker tas sammenhengende i hovedferieperioden, 1.juni 30. september. Foreldrene/foresatte vil få utlevert skjema om evt annen ferie enn når barnehagen er stengt, i løpet av juni måned og leverer den så tilbake til barnehagen igjen. Vi stenger en måned midt på sommeren, og åpner igjen til nytt barnehageår tirsdag 18. august Det er blitt varmere i været og vi er mye ute. Vi ønsker ikke å knytte oss opp mot spesielle tema, da erfaringen er at vi gjør mye på sparket, fra dag til dag, med utgangspunkt i været. Førskolebarna får en form for avslutning bare dem, sammen med de voksne som har hatt førskolegruppa. De siste årene har vi hatt overnatting i barnehagen, noe som er stor stas Sommeravslutningen i år kommer til å være i slutten av juni I fjor hadde barnehagen avslutning med foreldremiddag og foreldrene bidro med godt til dessert, Kan det gjentas? 28

29 JUNI 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG HUSK:I uke 26 vil vi ha foreldremiddag og avslutning 29

30 KOSTHOLD Barnehagene serverer frokost, lunsj og ettermiddags måltid hver dag. Ettermiddagsmåltidet inneholder knekkebrød/kavring og frukt/grønnsaker. Hver torsdag/fredag har vi varm lunsj, noe variert meny der. Vi legger stor vekt på at barna får et sunt og godt kosthold. Vi jobber ut fra Sosial og Helsedirektoratets anbefalinger om redusert sukker innhold, mer fisk, mindre fett, vann som tørste drikk og rikelig med frukt og grønnsaker. Rammeplanen kap. 3.2 Gjennom arbeid med kropp og helse skal barnehagen bidra til at barn får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sundt kosthold. Hensikten er å legge til rette for at mat og måltidstilbud som fremmer helse, trivsel, utvikling og læring. Og at vi sørger for god hygiene før og under måltidene ved oppbevaring og tilberedning av mat, samt vasking av småfingre til måltidet selv om de skal spise maten ute. Måltidets pedagogiske funksjon: Vi skal skape et hyggelig og rolig måltid med rom for den gode samtalen Dette betyr blant annet at vi skal: Snakke med barna og ikke til dem Benevne maten med riktig navn. Vi er viktige rollemodeller Personalet skal sitte i ro ved bordet i størst mulig grad Vi skal være åpen for det barna kommer med av ytringer Oppmuntre barna til å smake på maten Gi ros når barna hjelper hverandre f.eks når de sender til hverandre Å, Bamsen min!" sa Kristoffer Robin. "Jeg er så glad i deg!" "Det er jeg også," sa Ole Brumm 30

31 JULI 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG TOBIAS STINE HUSK: 31

32 SKOLE- OG BARNEHAGERUTE 2014/2015 Oppvekstleder har vedtatt følgende skolerute for skoleåret/barnehageåret 2014/2015. Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglementet for Ibestad kommune. HØST 2014: Måned Fridager m.m Ant.skoledager August Skolestart tirsdag September Elevfri 25. og Oktober 23 November Elevfri 20 og Desember Siste skoledag før jul Sum dager høsthalvåret 85 VÅR 2015: Måned Fridager m.m. Ant. Skoledager Januar Skolestart Februar Vinterferie ) 15 Mars 20 April Påskeferie Mai Elevfri Juni Siste skoledag Sum skoledager vårhalvåret 105 Til sammen 190 Barnehagene har planlegging flg. datoer: 15. og 18. august, 26. september, 02. januar + 1 ikke datofestet Barnehageåret starter tirsdag Humor er den korteste avstanden mellom to mennesker. 32

33 MED SKRUBBSÅR PÅ KNÆRNE OG STJERNER I ØYNENE I Ånstad barnehage skal barna få en god start på livet i møte med omsorgsfulle, forutsigbare og trygge voksne. Vi ser hvert enkelt barn, deres behov og forutsetninger. Vi har fokus på at barna opplever seg selv som respekterte og betydningsfulle, og at de får en positiv holdning til seg selv. Vi tror at ved å fokusere på glede og humor i hverdagen får vi glade og forventningsfulle barn, som stadig tar nye utfordringer i et lærende og lekende miljø Vi ønsker at hvert enkelt barn skal føle trygghet og tilhørighet til oss som voksne, de andre barna og til barnehagen. Utvikling og trivsel skal hele tiden stå på dagsorden, og da er vi avhengig av et godt samarbeid med dere som er foreldre og kjenner barna deres best. Det daglige arbeidet skal bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Natur og uteliv Nærmiljøet vårt er naturlig nok noe som gjenspeiler vår hverdag i barnehagen, og vi prøver å være ute hver dag gjennom hele året. Uteliv er også en del av vår pedagogiske virksomhet og vi bruker uteområdet til lek, utforskning, opplevelser, læring og mestring. Gjennom årstidenes skiftninger blir barna kjent med hvordan naturen endrer seg. De opplever endringer i været, varmt og kaldt, tørt og vått, og hva de må ha på seg av klær i forhold til været. Natur og uteliv tar utgangspunkt i fagområdet Natur, Miljø og Teknikk Gjennom arbeidet med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna - Opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet - Opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen - Får erfaringer med og kunnskap om dyr og vekster Uteleken gir god plass til fri utfoldelse, stimulerer alle sanser, styrker muskler, balanse og smidighet. Barna opplever mestring, som igjen styrker selvfølelsen. Fysisk aktivitet fremmer også sosial læring. 33

34 TEMA Vi vil fortsette å jobbe med å tilrettelegge for gode vennskapsrelasjoner gjennom sosial handlingskompetanse Vennskap og deltakelse er også barnehagens hovedsatsingsområde (årsplanen s 5) Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Vi er i dag også blitt stadig mer oppmerksomme på hvor viktig barns sosiale kompetanse er for om de verdsettes av venner. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring (rammeplanen s.27) Å ha en venn er viktig for trivsel i barnehagen! Å ha noen å tøyse å tulle med, krangle med, bli venner med igjen og noen å dele hemmeligheter med er viktig. (Pape, 2002) Små barn knytter vennskap. Det er derfor viktig at vi barnehagen legger opp til lek, læring og omsorg, da dette er arenaer hvor vennskapsbånd knyttes. Spør vi barn hva de synes er det viktigste i barnehagehverdagen, får de som oftest til svar at vennskap kommer før aktivitetene, lekematriale og de voksne. Gjensidige relasjoner og vennskap har en positiv effekt på barns trivsel og identitet. Det å ha venner vi er trygge på skaper en solid base. Rammeplanen sier at tidligere erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling (sosial kompetanse) læring og etablering av vennskap. Gjennom samtaler med barna er vennskap tema. Både i samlingsstund hvor vi fortsatt vil bruke materiellet Steg for Steg (Steg for steg fremmer barns sosiale kompetanse og inneholder leksjoner for barn fra 1 til 6 år. Det er et systematisk og praktisk verktøy som gir oss et konkret opplegg og hjelper oss til å sette målbare mål i arbeidet vårt. Gjennom Steg for Steg trenes det på: empati, mestre sterke følelser og problemløsning.), men også i uformelle situasjoner og samtaler som for eksempel: Personalet hjelper barna med å resonnere i situasjoner som oppleves som konfliktfylt, prøver å finne løsninger sammen. Å resonnere sammen med barna stimulerer empatien. Hvordan ville du følt dersom? Hvis du gjør slik får han vondt 34

35 BARNS MEDVIRKNING/ INNFLYTELSE PÅ EGEN HVERDAG Vi vil også dette året fortsette å jobbe aktivt med barns medvirkning, for alle barn har krav på å bli møtt som aktive samspillspartnere som skal lyttes til. Barna har krav på egen innflytelse over hverdagen sin, noe som både rammeplanen og barnehageloven slår fast. Her er det ingen aldersgrense. Barns medvirkning stiller store krav til oss som voksne, vår evne til å lytte, følge opp og ta barnas tanker, følelser og meninger på alvor. Når vi gir rom for medvirkning og medansvar i barnehagen er vi med på å danne grunnlaget for at barna utvikler seg til å bli kompetente borgere i et demokratisk samfunn. Hvordan barns rett til medvirkning praktiseres vil være avhengig av barnets alder og modenhet. De yngste barna formidler i hovedsak sine ønsker, behov og synspunkter gjennom kroppsholdning, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Hos små barn bærer kroppen og mimikken i seg både følelser, intensjoner og tanker. De eldre barna har gjennom verbalspråket store muligheter til å påvirke. Det er viktig at de voksne viser anerkjennelse for barnas undring, spørsmål og innspill. Og viser at barnas initiativ blir tatt på alvor. Barna skal oppleve at deres innspill nedfelles i planer og aktiviteter. I barnehagen vår legger vi vekt på at vi som voksne skal være tilstedeværende og deltakende i barnas aktiviteter og lek. Vår hovedoppgave blir å prøve å fange opp barnas kroppslige og verbale uttrykk, tolke og bekrefte barnas ønske. Vi voksne må være anerkjennende og tydelige. Barns rett til medvirkning betyr ikke at barna alltid får det som de vil. Ansvaret for det som skjer i barnehagen ligger hos oss som voksne. Barna trenger voksne veiledere. Det er vårt ansvar at valgene barna tar er gode nok og i samsvar med mål og verdier. Jeg er så glad for at jeg er født av mamma og pappa, det må være fælt å bli født av noen man ikke kjenner Gullkorn fra barnemunn 35

36 HVERDAGSAKTIVITETER. Hverdagsaktiviteter som måltid, hvile, av og påkledning, voksenstyrte aktiviteter, frilek osv. er betydningsfulle deler av barnehagens indre liv. Vi som voksne skal møte barnet på en omsorgsfull måte gjennom å la barnet være en aktiv medspiller og bidragsyter i samspillet dem i mellom. I barnehagen verdsetter vi hverdagslivet som læringsarena. Med hverdagsaktiviteter mener vi: begynnelse og slutt på barnehagen stell/bleieskift/toalett/håndvask/generell hygiene av- og påkledning Hvile/sove Måltid Samlingsstund Lek ute og inne FAGOMRÅDENE Rammeplanen for barnehagen beskriver syv fagområder som inngår som en del av barnehagens læringsmiljø Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. I barnehagen jobber vi hele tiden tverrfaglig og fagområdene vil derfor hele tiden være til stede og gli over i hverandre. Fagområdene finnes i kommunikasjonen mellom menneskene, velkomstene, utelivet, samlingsstundene, i musikken, dansen, bildene, bevegelsene, uttrykkene, ordene, lydene og luktene. Vi tilpasser arbeidet med de ulike fagområdene til barnas alder, interesser, modenhet og barnegruppens sammensetning. Hverdagen og de daglige gjøremålene i barnehagen skal by på varierte opplevelser slik at barna kan få muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. VURDERING OG EVALUERING Personalet evaluerer fortløpende gjennom året. Dette skjer på avdelingsmøter, pedledermøter og personalmøter. Evalueringen danner grunnlaget for vårt videre arbeid med barna. 36

37 TRADISJONER/AKTIVITETER August: Planleggingsdag 15. og 18. Nytt barnehage år starter Tilvenning nye og gamle barn September: tilvenning foreldrekaffe høstaktiviteter planleggingsdag 26. foreldremøte Oktober høstfest markering av FN dagen brannvernuke November. mørketidsfest /nissemarsj på ettermiddagstid sammen med foreldre og søsken Desember Egen jule/aktivitetsplan vil komme ut foreldrekaffe Januar Planleggingsdag 2.01 Foreldrekaffe Februar temajobbing solfest karneval foreldrekaffe Mars temajobbing påskeaktiviteter påskelunsj/påskefrokost April temajobbing foreldrekaffe Mai planleggingsdag foreldrekaffe brannvernuke Juni Foreldremiddag/avslutning 37

38 FORELDRERÅD/SAMARBEIDSUTVALG Det er vanlig at foreldrerådet lager et arbeidsutvalg/arbeidsgruppe. Disse tar opp saker som er aktuelle og behandle i foreldregruppa/foreldrerådet og har ansvar for at det blir innkalt til foreldrerådsmøter. Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre, personalet og eier. Det er vanlig at der er to representanter fra hver gruppe. Styrer er sekretær, med møte- og tele- og forslagsrett. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og har ansvar for barnehages drift og innhold. Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplanen for barnehagen. SU 2014/2015 Foreldrerepresentanter/ foreldrerådets utvalg:.vara:.. Personalrepresentant: Ped. Leder: Susann eller May Kirsti Eierrepresentant, styrer: Sandra Bertinussen Eierrepresentant, politiker:.. 4 i barnehageloven: Foreldreråd og samarbeidsutvalg For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 38

39 Solen skinte så deilig, og stenen han satt på, var så god og varm at Ole Brumm nesten hadde bestemt seg for å være Brumm-midt-ute-i-bekken resten av formiddagen. Men så kom han til å tenke på Sprett. "Sprett," sa Brumm til seg selv. "Jeg liker å snakke med Sprett. Han snakker om fornuftige ting. Han bruker ikke lange, vanskelige ord slik som Ugla gjør. Sprett bruker korte, enkle setninger som: 'Hva med litt formiddagsmat?' Barn er de hendene som vi griper himmelen med. Henry Waard Beeche For en fireåring som har falt av sykkelen og fått skrubbsår, teller to ting: Mors fang og full skademelding. VELL MØTT I NYTT BARNEHAGEÅR 2015/

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER...

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Barnehagens

Detaljer

Virksomhetsplan kalender

Virksomhetsplan kalender Virksomhetsplan kalender og Barna fortjener det beste Store Tune Gård barnehage www.storetunegaard.no 2015 2016 Velkommen til Store Tune Gård barnehage! Hjertelig velkommen til nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE ORD OM SUKSESS: Å LE OFTE OG MYE, Å VINNE INNTELIGENTE MENNESKERS RESPEKT OG BARNS HENGIVENHET, Å BLI VERDSATT AV ÆRLIGE

Detaljer