ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49"

Transkript

1

2 2

3 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: e-post adresse: Ånstad: Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman ped.leder 20% barnepleier 80% Asbjørg Pedersen assistent 80% Inger Paulsen assistent 40% 3

4 OM ÅRSPLANEN Årsplanen bygger på: Barnehageloven, Rammeplanen med temahefter, stortingsmelding 27, stortingsmelding 16, stortingsmelding 41 og vedtektene for de kommunale barnehagene i Ibestad. Årsplanen trekker frem en del hovedlinjer for mål og innhold i barnehagen. Personalet bruker planen som et arbeidsredskap i den videre planleggingen i barnehagen. Planen vil suppleres med andre planer og evalueres jevnlig. Årsplanen skal gi barnehagens eier, foreldre/foresatte, samarbeidspartnere og andre interesserte konkret informasjon om barnehagens pedagogiske innhold og metoder. Og det å holde dere oppdatert om hva som foregår gjennom året på alle områder. Barnehageloven ble revidert , mens rammeplanen for barnehagen er nylig revidert og den nye tredde i kraft I rammeplanen står det helt konkret hva det forventes at en årsplan skal inneholde. Planen bør leses under ett for å sikre et helhetlig inntrykk av barnehagens mål og innhold. Håper den er oversiktlig og forståelig, og at dere får til å bruke den som kalender og et lettlest oppslagsverk, gjennom barnehageåret. Vi mottar konstruktive tilbakemeldinger med stor takk. Vi vil jobbe ut fra barnehagens formåls- som lyder: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanetiske arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 4

5 MÅLSETTING Barnehagens hovedsatsningsområde: Vennskap og deltakelse Vennskap og deltakelse går på å omsette formålsparagrafen i det praktiske arbeidet i barnehagen. Førskolealderen er en læringsintensiv periode i barns liv. Grunnlaget for deltakelse i sosiale felleskap, for vennskap og for videre utvikling og læring blir lagt i de tidlige barneår. Å få delta i lek og å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling med andre legges grunnlaget for både læring og for utvikling av sosial kompetanse. Barns aktivitet, engasjement og deltakelse i barnehagens fellesskap og aktiviteter gir barna kunnskap om verden og seg selv. Dette forutsetter et miljø for lek og læring som gir mening for alle barn med deres ulike forutsetninger og bakgrunn. Alt vi arbeider med vil og skal ha «barnet i Sentrum» som det overordnede fokus. Det er noe vi viderefører også i år. I arbeidet med sosial kompetanse - vennskap og deltakelse vil det også være et klart fokus på forebyggende arbeid mot mobbing. Vennskap er viktig for alle barn i alle aldre. Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte opplever seg som godtatt og verdsatt for akkurat den han eller hun er. Også de yngste barna har sterke vennskapsrelasjoner, og mange barn gir uttrykk for at det beste ved barnehagen er å få møte andre barn og leke med vennene sine. Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning. Opplevelser sammen med andre barn kan være veien inn i nye vennskap. Å etablere vennskap og opprettholde dem er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen og en forebyggende faktor mot uheldig og negativ utvikling. Hentet fra Utdanningsdirektoratets veileder «Barns trivsel voksnes ansvar En sentral oppgave for de ansatte er å hjelpe barna med å bygge relasjoner til hverandre. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna og barnas omsorg for hverandre. Å gi barn muligheten til å gi hverandre og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse, og er et viktig bidrag i et livslangt læringsperspektiv. Det er skrevet mer om sosial kompetanse over september og oktober 5

6 MÅLSETTING.. Hvordan tilrettelegger vi dette? Arbeidet med å definere kvalitet i barnehagen fortsetter dette året. Vi jobber med å få laget en pedagogisk plattform for barnehagene i Ibestad. Resultatet skal til slutt bli et verdidokument hvor vi har jobbet frem en felles visjon og et sett felles verdier vi skal jobbe ut fra. Det arbeidet vi tidligere har gjort i denne forbindelse vil fortsatt gjelde frem til det nye dokumentet foreligger. I arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehagen bygger vi vårt arbeid på prinsipper om anerkjennende relasjoner. Det å definere og utvikle kvaliteten i barnehagen forutsetter en anerkjennende relasjon. Dette gjelder mellom barnehage og samfunn, mellom foreldrene og personalet og ikke minst mellom personalet og barna. Vi må kunne se de ulike behovene og virkelighetsforståelsene som til sammen skaper den gode barnehage. Samtidig er det i møtet mellom personal og barn at mye av kvaliteten realiseres. Det er ingen hemmelighet at barna ofte uttrykker helt andre ting enn det både foreldrene og personalet ser på som kvalitet i barnehagen. Og det er dette vi skal gripe fatt i. For å jobbe med å ha fokus på barnet vil hverdagen for de voksne bli strammere, men det vil også skape rom for at barnas kreativitet skal kunne utfoldes. Barneperspektivet er en spennende, men ikke uproblematisk tilnærming til kvalitetsarbeid i barnehagen. Barn i barnehagen har rett til å uttale seg om sitt syn på barnehagen og rett til medbestemmelse innenfor barnehagens daglige virksomhet. 6

7 MÅLSETTING.. Barnehagen har tilgang til bibliotek, spille- og datarom (håper å få satt opp en maskin i løpet av høsten), dukkerom, konstruksjonsrom og formingsrom, gymsalen og skolegangen m.m. Vi har et mål om å få oppleve barn som er fornøyd med selv å få gjøre valg innenfor større bredde og valgmulighet i aktiviteter. Tema vi vil møte gjennom året: Bli kjent, meg selv og familien min, kroppen, forplantning og grenser for egen kropp (barns seksualitet), Solidaritet, solidaritetsjogg, mørketid, advent og jul, vinteraktiviteter, fargene, nytt liv, sola kommer, skogen, påske, fjæra, lys, blomster og fellesskap, sosial kompetanse, lekeferdigheter (kompetanse) Språk og samspill er sentralt for alle barn og barnegrupper, og vil ha prioritet i barnehagen. Fagområdene i rammeplanen skal belyses gjennom det arbeidet vi gjør og tema skal naturlig knyttes til dem. De berøres i ulik grad innenfor hvert av temaene, og går som oftest på tvers av hverandre. Rammeplanen sier det er personalets plikt som ansatte i barnehagen og alltid jakte på barneperspektivet når virksomheten planlegges. Tenk om et tre veltet og vi var rett under det?" sa Nasse Nøff. "Tenk om det ikke veltet," sa Brumm, da han hadde tenkt seg om en stund. 7

8 DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING Danning er forstått som en kontinuerlig prosess som skjer i og med alle mennesker innenfor et sosialt og kulturelt fellesskap, og barnehagen skal være en arena for danning. Vi skaper oss selv og blir skapt i møte med andre mennesker, kultur og historie, natur og samfunn. Danning og identitet hører sammen, og starter i de nære relasjoner og fortsetter gjennom et mylder av erfaringer på ulike arenaer gjennom hele livet. Danningsprosesser er på samme tid kroppslige og mentale, og er knyttet til steder, innhold og relasjoner. Danning skjer gjennom erfaring, og erfaring får barn ved å få og gi omsorg, i lek og i læring. Vi skal veilede barna i rett og galt ut i fra de ulike situasjonene man møter i løpet av en dag, slik at barna får erfaringer og kan speile seg i sine egne handlinger. I Ånstad barnehage veileder vi barna i forhold til egne handlinger og væremåte i samspill med andre barn og voksne gjennom hele dagen og i alle situasjoner. Dette fører til at de voksne kan møte hvert enkelt barn med sine behov og forutsetninger, som igjen skaper tillit og trygghet mellom barn og voksne. I barnehagen vil det si at vi hilser på alle barn om morgenen, vi sitter på gulvet sammen med barna, vi tar barna på fanget, vi snakker med barna, vi gir barna nærkontakt, vi leser kroppsspråk og tolker signaler, vi oppmuntrer barna, vi hjelper barna og vi er positive til barnas innspill. På denne måten er vi omsorgsfulle, trygge og forutsigbare voksne for alle barn. Det er barnehagens oppgave å legge til rette for variert lek. Vi skal inspirere til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse og personalet skal støtte og oppmuntre barna i deres lek. Leken er grunnlaget for at barn får erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn. Vi legger til rette for lek både ute og inne. Vi setter av tid til lek og vi varierer og skjermer lekemiljøer slik at barna får inspirasjon og mulighet til å leke uforstyrret. De voksne deltar i leken der det er naturlig og deltar på barns premisser. Barn har en iboende trang til læring og skaping, og er nysgjerrige av natur. De spør, undersøker, oppdager, utforsker og undrer seg over ting, hendelser, opplevelser, følelser, det de ser, det de hører, det de selv og andre gjør og alt som skjer rundt dem. Vi skiller mellom uformelle læringssituasjoner og formelle læringssituasjoner. De uformelle læringssituasjoner er nærmere knyttet til hverdagsaktiviteter og her-og-nå situasjoner, i lek, oppdragelse og annen samhandling. De formelle læringssituasjonene er planlagt og ledet av personalet. De syv fagområdene i rammeplanen kan knyttes til både uformelle og formelle læringssituasjoner. I vår barnehage deler personalet av sin kunnskap, vi undrer oss sammen med barna, vi støtter og utfordrer barna gjennom varierte opplevelser, kunnskaper og materialer. Vi legger til rette for at barn skal få utforske og videreutvikle egne ferdigheter ut i fra sitt eget ståsted. 8

9 AUGUST 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG PLANLEGG- INGSDAG PLANLEGG- INGSDAG ASBJØRG NYTT BHG ÅR HUSK:BARNEHAGEN ER STENGT UNDER PLANLEGGINGSDAGENE 15. OG 18. AUGUST 9

10 SOSIAL KOMPETANSE Rammeplanen sier at sosial kompetanse er det mest sentrale utviklings- og læringsområdet for barn under skolepliktig alder. Sosial kompetanse dreier seg om kunnskaper, ferdigheter, holdninger og motivasjonen vi trenger for å kunne samhandle med andre mennesker. Hvordan vi behandler andre mennesker med respekt uavhengig av rase, kjønn og posisjon. Sosial kompetanse utvikles ikke av seg selv, men krever målrettet og langsiktig arbeid fra de voksnes side slik at barnegruppa fungerer positivt for alle. Et mål med sosial kompetanse er at barna skal ha lært disse ferdighetene før de begynner på skolen: * Hilse på en ordentlig måte * Å være høflig * Kunne be om hjelp * Tilby andre hjelp * Bordskikk * Positiv selvhevdelse * Vente på tur * Å høre etter * Å gi et komplement * Å be om unnskyldning * Å inkludere andre * Å kunne dele * Å våge å snakke i en barnegruppe Når vi jobber med sosial kompetanse er det spesielt fem områder vi prøver å styrke: Selvhevdelse. Handler om evnen til å hevde seg selv i samspill med andre, på en måte som oppfattes positivt av andre. Empati. Handler om evnen til innlevelse i andre menneskers følelser, og evnen til å sette seg inn i andres situasjon. Prososial atferd. Handler om positive sosiale holdninger, samt evnen og viljen til å utføre disse handlingene, som å hjelpe, støtte, oppmuntre, dele osv. Selvkontroll. Handler om evnen til å holde litt av seg selv tilbake i samspill med andre, styring av aggresjon. Lek, glede og humor. Handler om å ha evnen til å komme seg over småting i hverdagen, produsere humor og kunne innta en lekende og humoristisk holdning til andre barn og omgivelsene. 10

11 SEPTEMBER 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG SUSANN 4 5 INGER GABRIEL FORELDREKAFFE PLANLEGGINGSDAG FORELDREMØTE HUSK: Barnehagen er stengt 26. p.g.a planleggingsdagen 11

12 SOSIAL KOMPETANSE fortsetter For å få til dette kreves det en aktiv voksenrolle. I Ånstad barnehage ønsker vi voksne å jobbe med/forberede oss på følgende områder: Fremme positiv selvfølelse hos barna, f.eks ved å la de hevde sine meninger, ønsker og behov, og vise interesse for det de forteller. Gi passe utfordringer slik at barna så ofte som mulig opplever mestring. Bekrefte/rose og oppfordre til prososiale handlinger. Refleksjon over egen atferd. Bevisst og gjennomtenkt grensesetting. Gi rom for leken. Spesielt rollelek er viktig for utvikling av sosial kompetanse. Frilek er viktig for at barna skal få tid til å opprette vennskap seg imellom. Stimulere til vennskap. Bruke mindre grupper hvor vi trener på å lytte til hverandre, snakke høyt og tydelig og se på den man snakker med. Synge, opptre, vise frem noe, fortelle, vente på tur. Her har vi en fin anledning til å skape og stimulere til fortellerglede hos barna. Engasjement. Vi ønsker å være gode språkmodeller for barna, være tilgjengelige, lydhøre og gi tilbakemeldinger på deres ytringer. Gi barna fellesopplevelser slik at alle har en forutsetning for å være med på samtalen når opplevelsen skal bearbeides. Det er lettere å styre en nasjon enn å oppdra tre barn Sitat Winston Churchill 12

13 OKTOBER 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG HØSTFEST M/FORELDRENE MAY-KIRSTI HUSK: 13

14 LEK (..OG LEKEKOMPETANSE) Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Leken skal ha en viktig plass i barnehagehverdagen. Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for at barna skal trives. Gjennom leken frigjør barnet egne «krefter», evner og anlegg. Leken kjennetegnes ved at den er frivillig og indremotivert. I leken foregår også viktige læringsprosesser. Leken fremmer utvikling på det intellektuelle, språklige, fysiske, sosiale og emosjonelle området. Den gjenspeiler forhold i barnets oppvekstmiljø og i samfunnet generelt. Leken er en viktig del av barnekulturen, og her overføres barnekulturelle tradisjoner fra eldre til yngre barn. Personalet må gå foran som rollemodeller og hjelpe barna til å fremme lek på tvers av de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene. I noen situasjoner kan det være nødvendig å hjelpe barna slik at leken blir inkluderende og morsom for alle i barnegruppen. Utelek og uteaktivitet er en viktig del av barnekulturen som må tas vare på, uavhengig av geografiske og klimatiske forhold. Barna bør få impulser og inspirasjon til leken gjennom hva de opplever i nærmiljøet. Barnehagen skal legge til rette for variert lek ute og inne. Det å fremme lekekompetanse hos barn er sentralt for å fremme inkludering av barn. Og med inkludering menes å være en del av fellesskapet og bli regnet som en del av en gruppe. Altså å gå fra og være en tilskuer til å kunne bli en deltager. Det er helt nødvendig for barn å ha lekekompetanse for å selv kunne ta initiativ for å komme med i leken. Dette kreves også for å kunne opprettholde en lek og for å kunne forhandle om roller og rammer for leken. Dette øker muligheten for å bli inkludert i fellesskapet. (Barn må altså ha inneha noen grunnleggende ferdigheter for å kunne delta i lek. Forskning viser at barns evne til å etablere vennskap er nært knyttet opp til deres lekekompetanse og sosialkompetanse). Disse ferdighetene kan oppsummeres slik: Sosiale ferdigheter. Å Kunne lese en sosial situasjon. Skille lek fra ikke-lek. Å kunne skille lek fra annen aktivitet og forstå når det er på liksom og når det er på ordentlig. Evnen til å utvikle et leketema og å godta at dette temaet endres underveis. Lære at man ikke alene kan bestemme hvordan et leketema skal utvikles. Ha kunnskap om leketema. Evnen til å gjenkjenne og identifisere det leken handler om. Turtaking. Selvhevdelse og respekt for de andre. 14

15 NOVEMBER 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG THEO SANDRA MØRKETIDFEST/ NISSEMARSJ KL HUSK: 15

16 JULA I BARNEHAGEN Ånstad har samlingsstund hvor vi synger sanger og snakker sammen om hva dagen i dag skal inneholde. Vi prater om jul og tradisjoner, om kalender innhold den dagen og hva planene er fremover, julegaveønsker osv.. Adventstiden i barnehagen skal være preget av kos og juleforberedelser uten stress og mas. Der vil være aktiviteter som handler om tiden vi er inne i, men ingen blir pålagt å lage noe hvis de ikke vil. Mens andre vet vi vil lage julegaver til hele familien og vel så det. Det vil bli feiret Lucia fredag 12. desember med Luciatog, baking av lussekatter og sang. Vi har de siste årene vært på herredscafeen og gått i tog, noe vi håper kan gjentas i år. Vi kommer til å ha julefrokost og nissefest med alt som tilhører der. Er vi heldig ser vi både nissekjerringa, og får besøk av julenissen i barnehagen Det beste du kan gi dine barn, nest etter gode vaner, er gode minner. Sydney J. Harris PERSONALET ØNSKER DERE ALLE EI RIKTIG GOD JUL, OG GODT NYTTÅR 16

17 DESEMBER 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG FORELDREKAFFE MARKUS JULAFTEN 1. JULEDAG JULEDAG ISAK HANNE HUSK: Egen juleplan kommer ut denne måneden Barnehagen er stengt 24., 25., 26. og

18 HVORDAN JOBBER VI MED SOSIAL KOMPETANSE (det vil fortsette over februar, mars og april) Det kan settes tre mål for arbeidet med sosialkompetanse. Vi har prøvd å si noe om hvordan jobben vil utarte seg etter alder, men det er viktig å poengtere at vi ikke bare ser på alder, men også på hvert enkelt barns utvikling, behov, modning og forutsetninger i det daglige. Mange av tiltakene er langsiktige og følger barnet gjennom hele barnehagetiden. Hver barnehage og avdeling har skrevet detaljert om sin måte å gripe fatt i dette. 1. Barnet utvikler positiv selvoppfatning Barna må oppleve seg respektert og betydningsfull, og få en positiv holdning til egen læreevne. Barnets selvbilde farges av responsen og oppmerksomheten en får fra mennesker rundt seg. Det er derfor viktig å gi barna ros, anerkjennelse og oppmuntring gjennom den daglige omsorgen i trygge omgivelser. Å oppleve mestring påvirker også selvoppfatningen til barna. Hvordan dette vises i praksis for 1-2-åringen Garderobe og stellesituasjonen er gode omsorgssituasjoner som gir fin mulighet for et godt voksen-barn samspill. Ved å gi barnet man steller/kler på full oppmerksomhet, nærhet og kos får barnet kjenne seg betydningsfullt. Gi barna utfordringer å strekke seg etter gjennom aktiviteter som lek, av og påkledning og ordens barn. Vise at vi ser og hører barnet og tar det på alvor. Bruke glede og humor i hverdagen. Hvordan dette vises i praksis for 3-4-åringen Gi oppmerksomhet, oppmuntre, motivere og hjelpe barnet over eventuelle hinder, slik at barnet får følelsen av at jeg kan og jeg er enn ressurs. Vi ser og hører barnet viser interesse og tar det på alvor. Gi barnet mestrings- og ansvarsoppgaver i barnehagehverdagen. Og la barnet får utfordringer ut fra forutsetninger når det gjelder av/påkledning, hygiene/toalettsituasjon, dekke av og på bordet, rydde og vaske m.m. Gi barnet støtte og veiledning i å løse konflikter selv. La barnet få fritt spillerom til å bruke sin fantasi og kreativitet i styrte aktiviteter. 18

19 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG 1 1 NYTTÅRSDAG PLANLEGG- INGSDAG FORELDREKAFFE HUSK: Barnehagen er stengt pga planleggingsdag 19

20 SOSIAL KOMPETANSE fortsetter.. Hvordan dette vises i praksis for 5-åringen La barnet aktivt få delta i samtaler og diskusjoner, og få være med på å ta avgjørelser. Gi barnet ansvars- og mestringsoppgaver i forbindelse med skolestart. Gi barna mulighet til å håndtere og løse konflikter selv, slik at barna får en forståelse for rett og galt, samt å ta ansvar for felles regler. La barnet få muligheten til å komme med ideer og synspunkter, og få utforske gjennom egen kreativitet og fantasi. 2. Barnet utvikler evnen til sosialt samspill og å kunne kommunisere på ulike plan Det er viktig at barnet kan ta og opprettholde kontakt med andre barn. Videre er det viktig å kunne samarbeide, ta hensyn, vise empati og gi omsorg for hverandre. Det er også viktig for barnet å utvikle et godt muntlig språk, da språket har en viktig sosial funksjon. Tiltak for 1-2-åringen Gruppetilhørighet er viktig også for de aller minste barna. De må få oppleve verdien av å være sammen. Dette kan barna oppleve under måltider og samlingsstunder. Dette er viktig for barnets utvikling av relasjoner seg i mellom. Vi setter av mye tid til frilek i hverdagen. Det er gjennom denne type lek at barna blir kjent med sine egne og andres følelser og reaksjoner. Det er alltid en voksen i nærheten som kan være der for veiledning i leken og dette kan bidra til positive lekeopplevelser. Gjennom sang og musikkaktiviteter fremmer man språket og uttrykksformer hos små barn. Garderobe og stellsituasjoner er gode arenaer for å fremme språkutviklingen. Det er da viktig at man setter ord på det man gjør og hva ting heter. Tiltak for 3-4-åringen Gi barna rom for en åpen kommunikasjon med andre og være der som en støtte og en som leder kommunikasjonen videre. I konfliktsituasjoner samtaler vi om konsekvenser, om det å ta hensyn til hverandre og vise respekt for hverandre. Oppmuntre til godt samarbeid og til å ta hensyn til hverandre i hverdagsaktiviteter som rydding, av/påkledning og i lek. Skape et trygt lekemiljø der barnet kan få utforske leken, finne sin rolle og få en forståelse for lekens regler. Stimulere barnet ved å lese, si rim og regler, synge sang, samtale og fortelle. 20

21 FEBRUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG SAMEFOLKETS- DAG 7 8 MORSDAG WILLIAM FORELDREKAFFE HUSK: 21

22 SOSIAL KOMPETANSE fortsetter.. Motivere og oppmuntre barnet til å bruke språket aktivt i grupper som for eksempel i samling og ved måltidene. Arbeide med ulike tema på avdelingene som fremmer barnets lek. Tiltak for 5-åringen Gi barnet oppgaver som går på å fremme samarbeid og det å komme frem til svar og løsninger. Gi barnet ansvar i forhold til de mindre barna få lov til å være et godt forbilde. Stimulere barnets nysgjerrighet og forståelse av skriftspråk og matematikk gjennom lek med bokstaver/tall, lyd, rim og regler og logisk tenking. Gi barnet mulighet til å utrykke sine tanker og følelser, og få reflektere gjennom å delta aktivt i samtaler, diskusjoner og undring. 3. Barnet får utfordringer ut i fra alder og modning Vi ønsker å gi barna utfordringer gjennom fysisk aktivitet. Vi vil at barna skal få oppleve motorisk aktivitet i varierte former og få et positivt forhold til egen kropp. Vi vil også jobbe med selvstendighetstrening og å gi barna utfordringer for videreutvikling på alle utviklingsområder. Tiltak for 1-2-åringen Barna vil få erfaring med ulike typer terreng og ulike måter å bruke kroppen på. Vi bruker barnehagens uteområde daglig og er også ukentlig på turer. Det er viktig at de minste barna får bevege seg i ulikt terreng for å utvikle balansen og kroppsbeherskelsen, ikke sitte for mye i vogn. Blir ikke lange turen, men den skjer på deres premisser. Daglige rutinesituasjoner er gode i forhold til selvstendighetstrening. Det er viktig at de små barna får prøve seg i mestringsoppgaver som av- og påkledning, dekking av bord osv. Ros, anerkjennelse og oppmuntring fra voksne er viktig. Delta i lek og aktivitet i grupper med barn på samme alder. "Brumm," sa sprett vennlig, "du har ikke mye forstand." "Nei jeg vet det," sa Brumm beskjedent. 22

23 MARS 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG PÅSKEFROKOST HUSK: 23

24 SOSIAL KOMPETANSE fortsetter.. Tiltak for 3-4-åringen La barnet få utfordringer i uteleken og på tur med aktiviteter som å klatre, sykle, springe, hoppe, balansere, stå på ski, ake akebrett, huske m.m. La barnet få utforske og være kreativ ved å bruke fingrene. Klippe, lime, tegne, male, perle og modellere. Stille krav og oppmuntre barnet til å klare selv ved av/på kledning, do situasjon, hente saker og ting, rydde og å dekke på/av bordet. Lære barnet å håndtere konflikter gjennom å si ifra og å spørre om barnet har behov for hjelp og støtte. Gi barnet anerkjennelse og ros, å gjøre det oppmerksom på at det mestrer. Tiltak for 5-åringen Forberede barnet på skolestart gjennom å variere utfordringene, ha både stillesittende og fysiske aktiviteter og konsentrasjonstrening. Gi barnet utfordringer i 5 års -gruppen der de får trening i å skrive, tegne, fargelegge og klippe, samt intellektuell stimuli gjennom filosofiske undringssamtaler. Barn siterer sjelden feil. Faktisk gjentar de vanligvis ordrett de tingene du ikke skulle ha sagt. 24

25 APRIL 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG SKJÆRTORSDAG LANGFREDAG PÅSKEDAG FORELDREKAFFE SANDER HUSK: 25

26 OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE Barnehagene har i mange år hatt samarbeid med skole og SFO for å få til en best mulig overgang fra barnehagen til skolen. For Ånstad barnehage er det sånn at vi besøker Montessori skolen ett par ganger før førskoledagen. I førskoletreningen i barnehagen, gjennom året, er det bokverket Trampoline som brukes av barnehagene i Ibestad. Førskoledagen varer ca , og inneholder mye forskjellig. Førskolebarna og evt. ved behov er foreldrene tilstede gjennom dagen. Pedagogisk leder eller den som har barna i førskoletreningen har en overgangssamtale med læreren som skal ha barna når de begynner på skolen. Der er også mulighet for foreldrene å være tilstede under denne samtalen. Det er også utarbeidet skjema som foreldrene skal fylle ut, så papirene barnehagen har kan følge barna opp i skolen. Vi mener det blir det beste utgangspunktet for skolen å kunne ivareta ett hvert barn som det individet det er. Der står i Forskrift for Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kap. 5.1; Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan. Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring. Barn vil møte både likhetstrekk og ulikheter mellom institusjonene. Barnehage og skole bør gi hverandre gjensidig informasjon om sine respektive virksomheter. Barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barn kan møte ulikhetene med nysgjerrighet og tillit til egne forutsetninger. Det må legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Mens vi prøver å lære barna våre om livet, lærer barna oss om hva å leve handler om. 26

27 MAI 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG KRISTI HIMMELFART NASJONALDAG PINSEDAG 26 FORELDREKAFFE HUSK: 27

28 Sommer kos i barnehagene I følge vedtektene: Alle barn skal ha minimum fire uker ferie. 3 uker tas sammenhengende i hovedferieperioden, 1.juni 30. september. Foreldrene/foresatte vil få utlevert skjema om evt annen ferie enn når barnehagen er stengt, i løpet av juni måned og leverer den så tilbake til barnehagen igjen. Vi stenger en måned midt på sommeren, og åpner igjen til nytt barnehageår tirsdag 18. august Det er blitt varmere i været og vi er mye ute. Vi ønsker ikke å knytte oss opp mot spesielle tema, da erfaringen er at vi gjør mye på sparket, fra dag til dag, med utgangspunkt i været. Førskolebarna får en form for avslutning bare dem, sammen med de voksne som har hatt førskolegruppa. De siste årene har vi hatt overnatting i barnehagen, noe som er stor stas Sommeravslutningen i år kommer til å være i slutten av juni I fjor hadde barnehagen avslutning med foreldremiddag og foreldrene bidro med godt til dessert, Kan det gjentas? 28

29 JUNI 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG HUSK:I uke 26 vil vi ha foreldremiddag og avslutning 29

30 KOSTHOLD Barnehagene serverer frokost, lunsj og ettermiddags måltid hver dag. Ettermiddagsmåltidet inneholder knekkebrød/kavring og frukt/grønnsaker. Hver torsdag/fredag har vi varm lunsj, noe variert meny der. Vi legger stor vekt på at barna får et sunt og godt kosthold. Vi jobber ut fra Sosial og Helsedirektoratets anbefalinger om redusert sukker innhold, mer fisk, mindre fett, vann som tørste drikk og rikelig med frukt og grønnsaker. Rammeplanen kap. 3.2 Gjennom arbeid med kropp og helse skal barnehagen bidra til at barn får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sundt kosthold. Hensikten er å legge til rette for at mat og måltidstilbud som fremmer helse, trivsel, utvikling og læring. Og at vi sørger for god hygiene før og under måltidene ved oppbevaring og tilberedning av mat, samt vasking av småfingre til måltidet selv om de skal spise maten ute. Måltidets pedagogiske funksjon: Vi skal skape et hyggelig og rolig måltid med rom for den gode samtalen Dette betyr blant annet at vi skal: Snakke med barna og ikke til dem Benevne maten med riktig navn. Vi er viktige rollemodeller Personalet skal sitte i ro ved bordet i størst mulig grad Vi skal være åpen for det barna kommer med av ytringer Oppmuntre barna til å smake på maten Gi ros når barna hjelper hverandre f.eks når de sender til hverandre Å, Bamsen min!" sa Kristoffer Robin. "Jeg er så glad i deg!" "Det er jeg også," sa Ole Brumm 30

31 JULI 2015 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG TOBIAS STINE HUSK: 31

32 SKOLE- OG BARNEHAGERUTE 2014/2015 Oppvekstleder har vedtatt følgende skolerute for skoleåret/barnehageåret 2014/2015. Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglementet for Ibestad kommune. HØST 2014: Måned Fridager m.m Ant.skoledager August Skolestart tirsdag September Elevfri 25. og Oktober 23 November Elevfri 20 og Desember Siste skoledag før jul Sum dager høsthalvåret 85 VÅR 2015: Måned Fridager m.m. Ant. Skoledager Januar Skolestart Februar Vinterferie ) 15 Mars 20 April Påskeferie Mai Elevfri Juni Siste skoledag Sum skoledager vårhalvåret 105 Til sammen 190 Barnehagene har planlegging flg. datoer: 15. og 18. august, 26. september, 02. januar + 1 ikke datofestet Barnehageåret starter tirsdag Humor er den korteste avstanden mellom to mennesker. 32

33 MED SKRUBBSÅR PÅ KNÆRNE OG STJERNER I ØYNENE I Ånstad barnehage skal barna få en god start på livet i møte med omsorgsfulle, forutsigbare og trygge voksne. Vi ser hvert enkelt barn, deres behov og forutsetninger. Vi har fokus på at barna opplever seg selv som respekterte og betydningsfulle, og at de får en positiv holdning til seg selv. Vi tror at ved å fokusere på glede og humor i hverdagen får vi glade og forventningsfulle barn, som stadig tar nye utfordringer i et lærende og lekende miljø Vi ønsker at hvert enkelt barn skal føle trygghet og tilhørighet til oss som voksne, de andre barna og til barnehagen. Utvikling og trivsel skal hele tiden stå på dagsorden, og da er vi avhengig av et godt samarbeid med dere som er foreldre og kjenner barna deres best. Det daglige arbeidet skal bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Natur og uteliv Nærmiljøet vårt er naturlig nok noe som gjenspeiler vår hverdag i barnehagen, og vi prøver å være ute hver dag gjennom hele året. Uteliv er også en del av vår pedagogiske virksomhet og vi bruker uteområdet til lek, utforskning, opplevelser, læring og mestring. Gjennom årstidenes skiftninger blir barna kjent med hvordan naturen endrer seg. De opplever endringer i været, varmt og kaldt, tørt og vått, og hva de må ha på seg av klær i forhold til været. Natur og uteliv tar utgangspunkt i fagområdet Natur, Miljø og Teknikk Gjennom arbeidet med fagområdet skal barnehagen bidra til at barna - Opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet - Opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen - Får erfaringer med og kunnskap om dyr og vekster Uteleken gir god plass til fri utfoldelse, stimulerer alle sanser, styrker muskler, balanse og smidighet. Barna opplever mestring, som igjen styrker selvfølelsen. Fysisk aktivitet fremmer også sosial læring. 33

34 TEMA Vi vil fortsette å jobbe med å tilrettelegge for gode vennskapsrelasjoner gjennom sosial handlingskompetanse Vennskap og deltakelse er også barnehagens hovedsatsingsområde (årsplanen s 5) Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Vi er i dag også blitt stadig mer oppmerksomme på hvor viktig barns sosiale kompetanse er for om de verdsettes av venner. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er en forutsetning for god læring og opplevelse av glede og mestring (rammeplanen s.27) Å ha en venn er viktig for trivsel i barnehagen! Å ha noen å tøyse å tulle med, krangle med, bli venner med igjen og noen å dele hemmeligheter med er viktig. (Pape, 2002) Små barn knytter vennskap. Det er derfor viktig at vi barnehagen legger opp til lek, læring og omsorg, da dette er arenaer hvor vennskapsbånd knyttes. Spør vi barn hva de synes er det viktigste i barnehagehverdagen, får de som oftest til svar at vennskap kommer før aktivitetene, lekematriale og de voksne. Gjensidige relasjoner og vennskap har en positiv effekt på barns trivsel og identitet. Det å ha venner vi er trygge på skaper en solid base. Rammeplanen sier at tidligere erfaringer med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillsferdigheter og gjør barnehagen til en viktig arena for sosial utvikling (sosial kompetanse) læring og etablering av vennskap. Gjennom samtaler med barna er vennskap tema. Både i samlingsstund hvor vi fortsatt vil bruke materiellet Steg for Steg (Steg for steg fremmer barns sosiale kompetanse og inneholder leksjoner for barn fra 1 til 6 år. Det er et systematisk og praktisk verktøy som gir oss et konkret opplegg og hjelper oss til å sette målbare mål i arbeidet vårt. Gjennom Steg for Steg trenes det på: empati, mestre sterke følelser og problemløsning.), men også i uformelle situasjoner og samtaler som for eksempel: Personalet hjelper barna med å resonnere i situasjoner som oppleves som konfliktfylt, prøver å finne løsninger sammen. Å resonnere sammen med barna stimulerer empatien. Hvordan ville du følt dersom? Hvis du gjør slik får han vondt 34

35 BARNS MEDVIRKNING/ INNFLYTELSE PÅ EGEN HVERDAG Vi vil også dette året fortsette å jobbe aktivt med barns medvirkning, for alle barn har krav på å bli møtt som aktive samspillspartnere som skal lyttes til. Barna har krav på egen innflytelse over hverdagen sin, noe som både rammeplanen og barnehageloven slår fast. Her er det ingen aldersgrense. Barns medvirkning stiller store krav til oss som voksne, vår evne til å lytte, følge opp og ta barnas tanker, følelser og meninger på alvor. Når vi gir rom for medvirkning og medansvar i barnehagen er vi med på å danne grunnlaget for at barna utvikler seg til å bli kompetente borgere i et demokratisk samfunn. Hvordan barns rett til medvirkning praktiseres vil være avhengig av barnets alder og modenhet. De yngste barna formidler i hovedsak sine ønsker, behov og synspunkter gjennom kroppsholdning, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Hos små barn bærer kroppen og mimikken i seg både følelser, intensjoner og tanker. De eldre barna har gjennom verbalspråket store muligheter til å påvirke. Det er viktig at de voksne viser anerkjennelse for barnas undring, spørsmål og innspill. Og viser at barnas initiativ blir tatt på alvor. Barna skal oppleve at deres innspill nedfelles i planer og aktiviteter. I barnehagen vår legger vi vekt på at vi som voksne skal være tilstedeværende og deltakende i barnas aktiviteter og lek. Vår hovedoppgave blir å prøve å fange opp barnas kroppslige og verbale uttrykk, tolke og bekrefte barnas ønske. Vi voksne må være anerkjennende og tydelige. Barns rett til medvirkning betyr ikke at barna alltid får det som de vil. Ansvaret for det som skjer i barnehagen ligger hos oss som voksne. Barna trenger voksne veiledere. Det er vårt ansvar at valgene barna tar er gode nok og i samsvar med mål og verdier. Jeg er så glad for at jeg er født av mamma og pappa, det må være fælt å bli født av noen man ikke kjenner Gullkorn fra barnemunn 35

36 HVERDAGSAKTIVITETER. Hverdagsaktiviteter som måltid, hvile, av og påkledning, voksenstyrte aktiviteter, frilek osv. er betydningsfulle deler av barnehagens indre liv. Vi som voksne skal møte barnet på en omsorgsfull måte gjennom å la barnet være en aktiv medspiller og bidragsyter i samspillet dem i mellom. I barnehagen verdsetter vi hverdagslivet som læringsarena. Med hverdagsaktiviteter mener vi: begynnelse og slutt på barnehagen stell/bleieskift/toalett/håndvask/generell hygiene av- og påkledning Hvile/sove Måltid Samlingsstund Lek ute og inne FAGOMRÅDENE Rammeplanen for barnehagen beskriver syv fagområder som inngår som en del av barnehagens læringsmiljø Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. I barnehagen jobber vi hele tiden tverrfaglig og fagområdene vil derfor hele tiden være til stede og gli over i hverandre. Fagområdene finnes i kommunikasjonen mellom menneskene, velkomstene, utelivet, samlingsstundene, i musikken, dansen, bildene, bevegelsene, uttrykkene, ordene, lydene og luktene. Vi tilpasser arbeidet med de ulike fagområdene til barnas alder, interesser, modenhet og barnegruppens sammensetning. Hverdagen og de daglige gjøremålene i barnehagen skal by på varierte opplevelser slik at barna kan få muligheter til å møte utfordringer som svarer til deres utviklingsnivå. VURDERING OG EVALUERING Personalet evaluerer fortløpende gjennom året. Dette skjer på avdelingsmøter, pedledermøter og personalmøter. Evalueringen danner grunnlaget for vårt videre arbeid med barna. 36

37 TRADISJONER/AKTIVITETER August: Planleggingsdag 15. og 18. Nytt barnehage år starter Tilvenning nye og gamle barn September: tilvenning foreldrekaffe høstaktiviteter planleggingsdag 26. foreldremøte Oktober høstfest markering av FN dagen brannvernuke November. mørketidsfest /nissemarsj på ettermiddagstid sammen med foreldre og søsken Desember Egen jule/aktivitetsplan vil komme ut foreldrekaffe Januar Planleggingsdag 2.01 Foreldrekaffe Februar temajobbing solfest karneval foreldrekaffe Mars temajobbing påskeaktiviteter påskelunsj/påskefrokost April temajobbing foreldrekaffe Mai planleggingsdag foreldrekaffe brannvernuke Juni Foreldremiddag/avslutning 37

38 FORELDRERÅD/SAMARBEIDSUTVALG Det er vanlig at foreldrerådet lager et arbeidsutvalg/arbeidsgruppe. Disse tar opp saker som er aktuelle og behandle i foreldregruppa/foreldrerådet og har ansvar for at det blir innkalt til foreldrerådsmøter. Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre, personalet og eier. Det er vanlig at der er to representanter fra hver gruppe. Styrer er sekretær, med møte- og tele- og forslagsrett. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ, og har ansvar for barnehages drift og innhold. Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplanen for barnehagen. SU 2014/2015 Foreldrerepresentanter/ foreldrerådets utvalg:.vara:.. Personalrepresentant: Ped. Leder: Susann eller May Kirsti Eierrepresentant, styrer: Sandra Bertinussen Eierrepresentant, politiker:.. 4 i barnehageloven: Foreldreråd og samarbeidsutvalg For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 38

39 Solen skinte så deilig, og stenen han satt på, var så god og varm at Ole Brumm nesten hadde bestemt seg for å være Brumm-midt-ute-i-bekken resten av formiddagen. Men så kom han til å tenke på Sprett. "Sprett," sa Brumm til seg selv. "Jeg liker å snakke med Sprett. Han snakker om fornuftige ting. Han bruker ikke lange, vanskelige ord slik som Ugla gjør. Sprett bruker korte, enkle setninger som: 'Hva med litt formiddagsmat?' Barn er de hendene som vi griper himmelen med. Henry Waard Beeche For en fireåring som har falt av sykkelen og fått skrubbsår, teller to ting: Mors fang og full skademelding. VELL MØTT I NYTT BARNEHAGEÅR 2015/

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

De yngste barna i barnehagen

De yngste barna i barnehagen De yngste barna i barnehagen Antallet barn i barnehagen yngre enn tre år har økt betydelig de siste årene. De yngste barna har et større omsorgsbehov og vil kreve mer tid sammen med voksne enn de større

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Hva skjer på Borgen september-november 2015

Hva skjer på Borgen september-november 2015 Hva skjer på Borgen september-november 2015 Personalet i spira Høytorp Fort har valgt Forskning og Uteliv som fordypning i en tre års periode fra 2015-2017. Det vil si at dette skal være hovedfokuset vårt

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012. Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser

VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012. Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE ÅRSPLAN 2012 Et lite samfunn som arena for lek, samhold og læring i nære og trygge omgivelser VESTRE JAKOBSELV BARNEHAGE Vestre Jakobselv barnehage ble åpnet 1. november 1991.

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer