Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3"

Transkript

1 Fagerheim barnehage Årsplan

2 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for Vurdering av satsningsområdet Side nr. 3 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver Formål Side nr. 5 Barns medvirkning Side nr. 5 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver Side nr. 5 Barnehagens innhold Omsorg og danning Side nr. 6 Lek Side nr. 7 Læring Side nr. 7 Sosial kompetanse Side nr. 8 Språklig kompetanse Side nr. 8 Barnehagen som kulturarena Side nr. 9 Barnehagens satsningsområder Danning, likeverd og mangfold Side nr. 9 Hvordan ønsker vi å arbeide med satsningsområdene? Side nr. 10 Prosjektarbeid med barn Side nr. 10 Steg for steg Side nr. 10 Løft for barn Side nr. 11 Digitale verktøy Side nr. 11 Rammeplanens fagområder Kommunikasjon, språk og tekst Side nr. 12 Kropp, bevegelse og helse Side nr. 13 Kunst, kultur og kreativitet Side nr. 14 Natur, miljø og teknikk Side nr. 15 Nærmiljø og samfunn Side nr. 16 Etikk, religion og filosofi Side nr. 17 Antall, rom og form Side nr. 17 Kosthold i Fagerheim barnehage Side nr. 18 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Planlegging Side nr. 19 Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring Side nr. 19 Vurdering av barnehagens arbeid Side nr. 20 Plan for vurdering Side nr. 21 Kompetanseutvikling Kompetanseplaner Side nr. 22 Samarbeid Samarbeid med barnets hjem Side nr. 24 Samarbeid med andre instanser Side nr. 24 Plan for samarbeid barnehage, hjem og skole Side nr. 25 Personalet Blekkulf Side nr. 26 Smurfene Side nr. 26 Gråtass Side nr. 27 Administrasjonen Side nr. 27 Vikarer Side nr. 27 Side nr. 2

3 Innledning Hvorfor en årsplan Barnehagelovens 2 pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan for det pedagogiske innholdet. Denne skal hvert år godkjennes av samarbeidsutvalget. Planen skal være: et arbeidsredskap for personalet et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen Grunnlag for kommunens tilsyn Informasjon til eiere, politikere, kommune og andre interesserte Rammer for barnehagedriften i Horten Lov om barnehager. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Vedtekter for kommunale barnehager Kommunal plan for sammenheng barnehage, hjem og skole. Kommunal plan for språkstimulering og språkmiljø i barnehagen. Kommunal kompetanseplan (Disse finnes på eller lånes i barnehagen) Vurdering av årsplan for Vurdering av satsningsområdet Barnehagen har siden høsten 2010 hatt kropp, bevegelse og helse som vårt satsningsområde. I løpet av disse årene har vi arbeidet med kostholdet i barnehagen, Vi har forsket på miljøvern og bærekraftig utvikling. Kroppen har vært tema for alle avdelingene og vi jevnlig på turer i nærmiljøet. Mål: Barnehagen skal bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Dette har vi gjort: Før jul ble det jevnlig laget hinderløyper på alle avdelingene. Etter jul ble dette ble det laget noen færre. Vi har hatt to store hinderløyper gjennom hele huset. Høsten 2011 arrangerte vi en stor idrettsdag på Sletta. Side nr. 3

4 Mål: Barnehagen skal bidra til at barna skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer Dette har vi gjort: Alle avdelingene er jevnlig på turer. Vi er i skogen, bruker sletta og stasjonsparken. Vi er på gårdsbesøk og tar ofte buss for å gå på biblioteket. I juni arrangerte vi sykkeldag. Mål: Barnehagen skal bidra til at barna får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Dette har vi gjort: Alle avdelingene har gjennomfører turer hver uke. Vi har som vanlig arranger ski og akedag. Vi har tilrettelagt for skibruk både på uteområdet og i forbindelse med turer. Dette har vi ikke gjort Vi har fått tilrettelagt for skøyter. Mål: Barnehagen skal bidra til at barna utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet. Mål: Barnehagen skal bidra til at barna videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmottorikk, rytme og motoriske følsomhet Dette har vi gjort: Vi har hatt bevegelsesleker, danset og arbeidet med rytme. Materiell som stimulerer finmotorikken er alltid tilgjengelig. På Blekkulf har vi laget et sanserom som har vært tilgjengelig for alle avdelingene. Dette har vi gjort: Vi har gjennomført tre naturstier i løpet av året, alle med miljøvern og bærekraftig utvikling som tema. Vi har hatt spesielle steder ute i naturen som avdelingen har fulgt gjennom året. Vi har gjennomført prosjekter om økosystemet. Vi har hatt prosjekter med resirkulering som tema. Mål: Barnehagen skal bidra til at barna utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. Dette har vi gjort: Vi har gjennom året videreført ulike prosjekter om kroppen, som ble startet opp i barnehageåret Mål: Barnehagen skal bidra til at barna får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold Side nr. 4

5 Dette har vi gjort: Barnehagen har laget sin egen kokebok, som i tillegg til oppskrifter på sunne matretter, beskriver barnehagens syn på kosthold. Oppskriftene i boka vil bli testet ut i løpet av høsten Vi har gjennomført førstehjelpskurs med barna. Dette har vi ikke gjort: Alle avdelingene har ikke arbeidet med kostsirkelen og videreutviklet den tidligere 3 årsgruppens prosjekt om hva som er sunt for kroppen. Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver Formål Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 11) Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) For oss i Fagerheim barnehage handler dette om å gi barn mulighet til å påvirke sin egen hverdag gjennom å bli sett, bli hørt og bli tatt på alvor. Det å fokusere på at barna skal medvirke i innholdet i barnehagen innebærer ikke at de skal få velge fritt og bestemme alt. Barna skal lære å fungere i en gruppe hvor de opplever at alle barn har hver sin stemme. Barns medvirkning i barnehagen innebærer at vi voksne er lydhøre og tar tak i barns interesser og behov. Barna opplever at vi er fleksible hvis oppmerksomheten og interessen tar en annen retning enn vi hadde tenkt. Side nr. 5

6 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver Barnehagens verdiformidling skal praktiseres i overensstemmelse med menneskerettskonvensjoner som Norge er bundet av. Internasjonale konvensjoner og norsk lov vektlegger både foreldrenes rett til å oppdra barn i henhold til sin religion eller sitt livssyn og barns rett til å bli kjent med samfunnet de vokser opp i. Internasjonale bestemmelser og norsk lovgivning gir beskyttelse mot religiøs og kulturell diskriminering. Menneskeverdet er grunnlaget for de andre verdiene. Menneskeverdet kommer til uttrykk i innledningen og første artikkel i menneskerettighetserklæringen og er en grunnleggende verdi i de fleste religioner og livssyn. Åndsfrihet er en forutsetning for alle kulturinstitusjoner i samfunnet. Barnehagen er en av dem. Både i samfunnet som helhet og i den enkelte institusjon må hvert individ møtes med respekt for sine ideologiske og religiøse overbevisninger. Nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er grunnleggende for forholdet mellom mennesker. Den etiske veiledning barnehagen gir, må ta hensyn til barnas alder og det enkelte hjems kulturelle, religiøse og verdimessige tilknytning. Det er avgjørende å legge arbeidet til rette for en felles forståelse for det som skjer i barnehagen. Barnehagen skal lære barna om verdier forankret i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Opplæring til tro er hjemmets ansvar. Barnehagen må påse at barna ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen. Det enkelte barns og de enkelte foreldres integritet skal respekteres. Personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Refleksjoner over egne verdier og handlinger skal inngå i personalets pedagogiske drøftinger. Barnehagen må systematisk vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdiene som skal ligge til grunn for barnehagens virksomhet. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 12) Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter. Det er viktig å fremme forvalteransvaret overfor natur og kultur og ansvaret for menneskers liv og helse allerede i barnehagen. Forståelse for en bærekraftig utvikling skal fremmes i dagliglivet. Respekten for liv er grunnleggende. Nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier i barnehagen. I barnehagen er det av stor betydning at barna får oppleve varme og kjærlighet. I barnegruppen kan de utvikle solidaritet med andre barn. Innlevelse i andre menneskers situasjon vil bidra til medmenneskelighet, solidaritet og toleranse. I et globalt perspektiv er det av stor betydning at barn utvikler nestekjærlighet og solidariske holdninger. Barnehagen skal legge grunnlag for livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn i nær forståelse og samarbeid med barna hjem. Side nr. 6

7 Barnehagens innhold Omsorg og danning I Fagerheim barnehage skal alle barn blitt møtt av voksne som er bevisste på å yte omsorg i alle situasjoner i løpet av dagen. De voksne skal møte barn med nærhet, innlevelse og vilje til samspill i leken, i rutinesituasjoner, når de skal sove, om de har slått seg, eller rett og slett ønsker et fang å sitte på. Rammeplanen sier at i barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring, og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Lek Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidlig utfordrende omgivelse. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold) Gjennom leken får barnet mulighet til å utforske, eksperimentere og bearbeide følelser og opplevelser de har i livet sitt. Det er gjennom leken barnet får og utvikler vennskap og som danner grunnlaget for deres trivsel i barnehagen. Det er også en viktig arena for sosial og språklig utvikling og læring i bred forstand. I Fagerheim barnehage anser vi leken for å være den viktigste enkeltaktiviteten barn foretar seg. I vår barnehage legger vi til rette for at barna får gode muligheter til felles opplevelser, erfaringer og læring, samt tid til å utvikle den gode leken. Derfor legger vi til rette for lek hver eneste dag, på ulike arenaer, som inne, på utelekeplassen eller når vi er på tur. Gjennom ulike aktiviteter og arbeid med rammeplanens fagområder, ønsker vi å gi barna opplevelser og erfaringer som de kan videreutvikle i leken. For oss handler danning om at barn er aktører i sitt eget liv og hvor læring skjer i skillet mellom barnet og samfunnet som omgir dem. For å få til dette må de voksne i barnehagen være tydelige og gode rollemodeller som er tilstede både på og utenfor barnas arenaer. De voksne må omfavne barns medvirkning og bidra til å fremme likestilling, likeverd og mangfold i barnehagen. Side nr. 7

8 Læring Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold) Rammeplanen for barnehagen sier at vi skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegær og lærerlyst og bidra til å danne et godt grunnlag for livslang læring og danning (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 33) Gjennom læring får barna innsikt i og erfaringer, som de senere kan bearbeide i leken, sammen med andre. Det er i samspill med andre at læring skjer. Både den formell og uformelle læringen. Vi lærer sammen med andre gjennom aktiviteter, dialoger og samhandling med de som er rundt oss. Læring og danning skjer hele tiden (rundt oss) Ved å ta del i det som skjer etter hvilke arenaer vi er på tilegner vi oss ulike erfaringer so medfører læring. I Fagerheim ønsker vi å tilrettelegge for et vidt spekter av opplevelser som barna senere kan bearbeide og som resulterer i læring. For å få til dette må vi voksne være aktivt tilstede og lydhøre overfor det barna er opptatt av. Sosial kompetanse Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 4. ledd) Sosial kompetanse er den aller viktigste kompetansen barnet får trene på i barnehagen. For oss handler dette om å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter om å samhandle positivt med andre mennesker. Sosial kompetanse består av fem sentrale områder: empati og rolletaking prososiale holdninger og handlinger selvkontroll selvhevdelse lek I arbeidet med sosial kompetanse vil vi tidvis bruke et pedagogisk opplegg, steg for steg. Steg for steg fokuserer på at barn skal lære seg og utvikle ferdigheter til å omgås andre på en positiv måte. Det legger opp til at man skal bygge videre på det positive barna gjør. Dette krever at vi voksne er aktive, fungerer som gode rollemodeller, at vi ser det unike og positive i hvert barn og at vi tilrettelegger for at barna kan utforske disse ferdighetene i leken. Side nr. 8

9 Språklig kompetanse I likhet med sosiale ferdigheter, så utvikles språket i møtet med andre mennesker. Rammeplanen for barnehagen sier at språket er identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Derfor er språklig- og sosial kompetanse gjensidig avhengig av hverandre. For å drive god språkstimulering er vi avhengig av å skape et godt språkmiljø for barn og voksne. Dette vil vi få til ved å være gode rollemodeller og språklige forbilder. Vi leter etter den gode samtalen, og får til de etiske og filosofiske samtalene knyttet til temaer i satsningsområdet vårt eller det barna er opptatt av. Vi leser bøker sammen med barn, bruker muntlige fortellinger og er tilstede på barnas arenaer, som leken. Vi bruker pc til å skape sosiale arenaer som stimulerer til samtaler og diskusjoner omkring ulike opplevelser. Barnehagen som kulturarena Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 4. ledd) Hos oss handler barnehagen som kulturarena å ivareta tradisjoner, som Nissefest og karneval, formidling av kjente og kjære bøker og sanger, arbeide med de kreative fagområdene, som kunst kultur og kreativitet, ta vare på lokale og nasjonale kulturverdier og ivareta barnas egen kulturskaping. Dette vil foregå i et vekselspill mellom voksnes formidling hvor barna er mottakere og aktiviteter hvor barna er medskapere av kultur. Videre så betyr dette at vi skal være en inkluderende barnehage hvor alle uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og kulturell bakgrunn har en betydningsfull plass i fellesskapet. Side nr. 9

10 Barnehagens satsningsområder Danning, likeverd og mangfold Innenfor barnehageområdet har det de siste årene vært stort fokus på danning, likeverd og mangfold. Danning og kravet til at barnehagen skal bidra til gode danningsprosesser ble implementert i barnehageloven i 2010, og etter noen år hvor vi har forsøkt oss litt frem ønsker vi nå å fokusere på danning sammen med likeverd og mangfold. Horten kommune er en av tre kommuner i Vestfold som i samarbeid med fylkesmannen har satset på likestilling, likeverd og mangfold. Hovedmål for prosjektet er at Barnehagenes læringsmiljø skal fremme likeverd og likestilling mellom gutter og jenter. Dette prosjektet har så langt resultert i ett arbeidshefte som skal inspirere og skape utvikling i barnehagen. Etter at vi våren 2012 brukte tid på å tilegne oss kunnskap omkring temaet har vi bestemt oss for å fokusere på mangfold og likeverd de neste årene. Gjennom arbeidet med disse satsningsområdene ønsker barnehagen å et læringsmiljø som bidrar til at det enkelte barn utvikler et godt selvbilde og et positivt grunnsyn med fokus på vennskap, inkludering, respekt og forståelse. Hvordan ønsker vi å arbeide med satsningsområdene? Vi vil i år erstatte månedsplanene med periodeplaner, som vil gjelde over lengre tid. Disse vil bygges opp med en generell del, som gjelder hele barnehagen og en spesiell del, som gjelder den enkelte avdeling. Den generelle delen av periodeplanen vil inneholde et felles tema for hele barnehagen og målsetninger for det aktuelle tidsrommet. Den spesielle delen, vil inneholde en beskrivelse av hvordan den enkelte avdeling ønsker å arbeide med det felles tema, samt andre aktiviteter de ønsker å sette fokus på. Prosjektarbeid med barn Prosjektarbeid vil være vår viktigste arbeidsmetode. Gjennom prosjektarbeid ønsker vi å gi barn mulighet til å ha innflytelse fra start til slutt. Et prosjekt kan starte på bakgrunn av et enkelt barns undring, noe de er opptatt av, innspill eller ved at de voksne legger ut ledetråder for å skape en interesse. Et prosjekt kan vare fra en formiddag til flere måneder, og det kan foregå flere prosjekter på en gang. Gjennom prosjektene skal vi sammen med barna undre oss og forske på livets mange mysterier, veien blir til mens vi går den sammen. Side nr. 10

11 Prosjektarbeid med barn Prosjektarbeid vil være vår viktigste arbeidsmetode. Gjennom prosjektarbeid ønsker vi å gi barn mulighet til å ha innflytelse fra start til slutt. Et prosjekt kan starte på bakgrunn av et enkelt barns undring, noe de er opptatt av, innspill eller ved at de voksne legger ut ledetråder for å skape en interesse. Et prosjekt kan vare fra en formiddag til flere måneder, og det kan foregå flere prosjekter på en gang. Gjennom prosjektene skal vi sammen med barna undre oss og forske på livets mange mysterier, veien blir til mens vi går den sammen. Steg for steg Hensikten med steg for steg er å øke barns sosiale kompetanse gjennom å øve på ferdigheter i empati, problemløsning og mestring av sinne i sosiale sammenhenger. Det blir lagt vekt på det positive barna gjør, det er den grunnleggende drivkraften. Barna må også få en forståelse av at de valgene de gjør, ikke bare påvirker en selv, men også de andre rundt seg. Holdningsarbeidet hos de voksne er sentralt, siden voksne er en viktig rollemodell for barna. De voksnes holdninger og handlinger i hverdagen betyr mye for barns opplevelser av seg selv og av andre mennesker. Barn lærer gjennom observasjon, imitasjon og i samspill med andre. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Løft for barn LØFT står for løsningsfokusert tilnærming og er en pedagogisk metode som setter fokus på det vi ønsker mer av. Ved å bruke denne metoden vil vi bekrefte og synliggjøre det som vi synes går bra med det enkelte barn, gruppe, avdeling og i barnehagen. For å få til dette må vi voksne hele tiden være gode rollemodeller, som aktivt leter etter de gode løsningene sammen med barna. De voksne skal altså ta i bruk det som fungerer, og rydde unna det som ikke fungerer. Vi skal arbeide med å sikre, små, synlig, suksesser. Dette gjøres ved: Å se etter lysglimt i hverdagen og dele de med alle rundt seg. Gi barnet tilbakemeldinger på det positive de gjør og sier i her og nå situasjoner. Positive tilbakemeldinger gis personlig, med navn, og konkret i forhold til den ønskede handlingen. Fortelle om barnas suksesser til andre, og gjerne i barnets påhør. Fokusere oppmerksomheten vår på det vi ønsker mer av. La barna vise hva de kan til andre, og eventuelt lære det videre. Vise barna tillit, tro på dem og feire alle små suksesser. Side nr. 11

12 Digitale verktøy Bruken av digitale verktøy får en stadig større plass i våre liv. Selv små barn må tidlig forholde seg til ulike digitale verktøy, enten det er foreldrenes mobiltelefon, tv, kamera eller datamaskinen. Vi vil gi barna en introduksjon i disse verktøyene og aktiv bruke de i vårt pedagogiske arbeid. Vi kan for eksempel la barn bruke fotoapparater til å dokumentere en tur vi er på, bruke datamaskinen som støtte i språkarbeidet, lage digitale fortellinger eller produsere vår egen animasjonsfilm. Horten kommune har utarbeidet egne retningslinjer for bruk av digitale verktøy i barnehagen. August Man 29 Velkommen til alle nye og gamle barn Tir 30 Ons 1 Tor 2 Fre 3 Lør 4 Søn 5 Man 6 Tir 7 Ons 8 Tor 9 Fre 10 Lør 11 Søn 12 Man 13 Tir 14 Ons 15 Tor 16 Fre 17 Planleggingsdag Barnehagen er stengt Lør 18 Søn 19 Man 20 Tir 21 Ons 22 Tor 23 Fre 24 Lør 25 Søn 26 Man 27 Tir 28 Ons 29 Tor 30 Fre 31 Side nr. 12

13 Rammeplanens fagområder Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 1 Formål, 2. ledd) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver beskriver 7 fagområder som enhver barnehage skal arbeide med i løpet av et barnehageår. Når en barnehage arbeider med et prosjekt eller tema vil disse fagområdene sjeldent opptre isolert. En enkelt aktivitet vil nesten alltid berøre ulike fagområder. Vi vil derfor gjennom arbeidet med våre satsningsområder på ulike måter berøre alle fagområdene. Dette vil bli synliggjort gjennom avdelingenes dokumentasjon av våre prosjekter. Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 40) Vi vil arbeide med dette fagområde gjennom å skape rom for kommunikasjon og gode samtaler mellom barn, og barn og voksne, Vi leser for og sammen med barn, vi bruker digitale verktøy og vi legger til rette for ulik rollelek. Barnehagen vil bruke kommunens plan for språkmiljø og språkstimulering. September Lør Søn 1 2 Man 3 Fotografering Tir 4 Ons 5 Tor 6 Fre 7 Lør 8 Søn 9 Man 10 Tir 11 Ons 12 Tor 13 Fre 14 Høstsuppe Lør 15 Søn 16 Man 17 Tir 18 Ons 19 Tor 20 Fre 21 Lør 22 Søn 23 Man 24 Tir 25 Ons 26 Foreldremøte Tor 27 Fre 28 Lør 29 Søn 30 Side nr. 13

14 Kropp, bevegelse og helse løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 41 ) Vi har de siste årene fått mange gode erfaringer i arbeidet med dette fagområdet, som vi fortsatt vil ivareta. Vi vil hver dag legge opp til aktiviteter som gir rom for bevegelse. Vår hovedregel er at vi skal være ute hver dag. Vi vil gjennomføre idrettsdag og tre naturstier i løpet av året. Vi vil fortsatt ha fokus på kosthold og betydningen av dette i vårt arbeid. Oktober Man 1 Tir 2 Ons 3 Tor 4 Fre 5 Lør 6 Søn 7 Man 8 Tir 9 Ons 10 Natursti Tor 11 Fre 12 Lør 13 Søn 14 Man 15 Tir 16 Ons 17 Tor 18 Fre 19 Lør 20 Søn 21 Man 22 Tir 23 Ons 24 FN Dagen, Vi vil arrangere kafé Tor 25 Fre 26 Lør 27 Søn 28 Man 29 Evaluering av periodeplan Tir 30 Ons 31 Side nr. 14

15 Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 42) I arbeidet med kunst, kultur og kreativitet er vi opptatt av det kulturelle mangfoldet som omgir oss og vi vil jevnlig gå ut av barnehagen for å hente inspirasjon som skal stimulere barnets nysgjerrighet og skaperglede. Vi har alltid tegnesaker og modelleire tilgjengelig, vi vil jevnlig ha andre kreative aktiviteter i forbindelse med ulike prosjekter. Vi vil legge stor vekt på aktiviteter som fremmer vennskap og samarbeid. November Tor 1 Fre 2 Planleggingsdag Barnehagen er stengt Lør 3 Søn 4 Man 5 Denne måneden gjennomfører vi foreldresamtaler Tir 6 Ons 7 Tor 8 Fre 9 Lør 10 Søn 11 Man 12 Tir 13 Ons 14 Tor 15 Fre 16 Lør 17 Søn 18 Man 19 Tir 20 Ons 21 Tor 22 Fre 23 Lør 24 Søn 25 Man 26 Tir 27 Ons 28 Tor 29 Pynting av barnehagen fra kl Fre 30 Side nr. 15

16 Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 42) Alle avdelingene skal ha en turdag i uken, da skal vi i stor grad benytte oss av de mulighetene nærmiljøet gir oss. for eksempel er bygdas kuer et populært besøksmål for barn i alle aldre. På disse turene vil vi sammen med barna undre oss små og store mysterier som møter oss. Vi vil fortsatt gjennomføre naturstier og ha fokus på miljøvern. Årets 4 - års gruppe ta opp tråden fra de som går over på 5 - års gruppa og fortsette med geocaching som et av sine prosjekter. Desember Lør 1 Søn 2 Man 3 Tir 4 Ons 5 Tor 6 Fre 7 Julebord for barn Lør 8 Søn 9 Man 10 Tir 11 Ons 12 Tor 13 Lucia Fre 14 Lør 15 Søn 16 Man 17 Tir 18 Nissefest Ons 19 Tor 20 Fre 21 Lør 22 Søn 23 Man 24 Julaften Tir juledag Ons juledag Tor 27 Barnehagen er stengt Fre 28 Barnehagen er stengt Lør 29 Søn 30 Man 31 Barnehagen er åpent frem til Side nr. 16

17 Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 47) Barnehagen vil for mange barn være deres første møte med storsamfunnet og de demokratiske prinsipper som preger dette. Vi vil gi barna erfaringer som viser at de er verdifulle for felleskapet i barnehagen og at barnets medvirkning kan påvirke situasjoner både for seg selv og andre. I dagens flerkulturelle samfunn ønsker vi å gi barna et innblikk i ulike tradisjoner og levesett og vi vil bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter. Januar Tir 1 Første nyttårsdag Ons 2 Planleggingsdag Barnehagen er stengt Evaluering av høsten 2012 Tor 3 Fre 4 Lør 5 Søn 6 Man 7 Tir 8 Ons 9 Tor 10 Fre 11 Lør 12 Søn 13 Man 14 Tir 15 Ons 16 Tor 17 Fre 18 Lør 19 Søn 20 Man 21 Tir 22 Ons 23 Tor 24 Fre 25 Lør 26 Søn 27 Man 28 Tir 29 Ons 30 Tor 31 Side nr. 17

18 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 45) Gjennom fagområdet etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna tilegner seg og får en oppfattelse av normer og verdier. Vi vil arbeide med et pedagogisk opplegg som heter steg for steg for å få til etiske og filosofiske samtaler. Vi vil vi legge til rette for filosofiske samtaler omkring temaer som fremmer danning, likeverd og mangfold. Barnehagen vil på ulike hvis markere de religiøse høytidene som er representert hos oss. Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 48) Matematikk er noe barna møter hver eneste dag, derfor vil vi voksne være lyttende og oppmerksomme i forhold til matematikken barna selv utrykker i lek og andre aktiviteter og bruke dette som utgangspunkt for vårt arbeid. Videre vil vi styrke barnas interesse for fagområdet gjennom å tilrettelegge for meningsfulle aktiviteter som utfordrer sansene, gir oss mulighet til å forske videre, undre oss og resonnere om stort, smått, høyt, lavt, likheter og ulikheter Februar Fre 1 Lør 2 Søn 3 Man 4 Tir 5 Ons 6 Tor 7 Fre 8 Lør 9 Søn 10 Man 11 Tir 12 Ons 13 Tor 14 Fre 15 Karneval Lør 16 Søn 17 Man 18 Tir 19 Ons 20 Tor 21 Fre 22 Lør 23 Søn 24 Man 25 Tir 26 Ons 27 Tor 28 Natursti Side nr. 18

19 Kosthold i Fagerheim barnehage Fagerheim barnehage arbeider for å følge helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Barnehagen er MER ambassadører, noe som betyr at vi fokuserer på et sunt kosthold og at vi serverer frukt eller grønnsaker til alle måltider. I dette barnehageåret skal vi lage vår egen kokebok med sunne varmretter som i hovedsak skal bli laget fra bunnen av. Vi har fortatt noen endringer i hva barna kan velge i forbindelse med bursdagsfeiringer. Alternativene for er: Smoothie Fruktspyd Fruktsalat Grønnsaker med dipp Mars Fre 1 Planleggingsdag Barnehagen er stengt Lør 2 Søn 3 Man 4 Tir 5 Ons 6 Tor 7 Fre 8 Lør 9 Søn 10 Man 11 Tir 12 Ons 13 Tor 14 Fre 15 Lør 16 Søn 17 Man 18 Tir 19 Ons 20 Tor 21 Fre 22 Lør 23 Søn 24 Man 25 Barnehagen er stengt Tir 26 Barnehagen er stengt Ons 27 Barnehagen er stengt Tor 28 Skjærtorsdag Fre 29 Langfredag Lør 30 Påskaften Søn 31 1.påskedag Side nr. 19

20 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Planlegging Årsplanen legger de grove rammene for innholdet i barnehagen. Den sier noen om hva vi skal arbeide med, hvordan vi skal tilrettelegge for utvikling og hva vi kan tenke oss å gjøre for å nå målene våre. En annen viktig del av planleggingsprosessen er å legge til rette for barns medvirkning og hvordan de skal bidra i planleggingsarbeidet. Dette vil skje ute på den enkelte avdeling, og siden disse kan bevege seg i ulike retninger vil de ha sine egne månedsplaner og ukeplaner. Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring Å arbeide med pedagogisk dokumentasjon handler om å åpne opp for en kritisk og reflekterende praksis. Videre så gir den et godt grunnlag for å synliggjøre barns utvikling og personalet arbeid. Den gir informasjon til kommunens barnehagemyndighet og omverden for øvrig. Vi ønsker å bruke dokumentasjon til å synliggjøre det vi gjør i barnehagen, la det lede oss frem til nye perspektiver og som grunnlag og inspirasjon for videre utvikling. Vi vil bruke den i ulike samtaler med barn og som en del av arbeidet med barns medvirkning. Dokumentasjonen vil i tillegg bli brukt som et middel til å synliggjøre barnehagens innhold for foreldre, besteforeldre og andre som kommer inn i barnehagen. April Man 1 2. påskedag Tir 2 Ons 3 Tor 4 Fre 5 Lør 6 Søn 7 Man 8 Tir 9 Ons 10 Tor 11 Fre 12 Lør 13 Søn 14 Man 15 Tir 16 Ons 17 Tor 18 Fre 19 Lør 20 Søn 21 Man 22 Tir 23 Ons 24 Tor 25 Fre 26 Lør 27 Søn 28 Man 29 Tir 30 Side nr. 20

21 Vurdering av barnehagens arbeid Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven og rammeplanen. Vi vil bruke den pedagogiske dokumentasjonen som grunnlag for vårt vurderingsarbeid. I vil vi i hovedsak vurdere vårt arbeid med satsningsområdet, danning, likeverd og mangfold, i hvilken grad vi arbeider med de ulike fagområdene og barnehagens språkmiljø. Målet for vurderingsarbeidet er: Å sikre en god kvalitet i barnehagen. Å være i en kontinuerlig prosess for å bli en enda bedre barnehage. Læring og utvikling for barn og personale. Vurderingsarbeidet vil foregå kontinuerlig på den enkelte avdeling og samlet i januar og april/mai. Styrer og personalet har det overordnede ansvaret for vurderingsarbeidet, men både barn og foreldre skal inkluderes. Barn bidrar til vurderingsarbeidet gjennom samtaler, dokumentasjon, observasjon og ved at vi inkluderer deres erfaringer og synspunkter. Foreldre inkluderes ved at de oppmuntres til å komme med tilbakemeldinger i hverdagen. Vi tilbyr også minimum to foreldresamtaler. Foreldre har også mulighet til å påvirke gjennom foreldrerådet og barnehagens samarbeidsutvalg Mai Ons 1 Tor 2 Fre 3 Lør 4 Søn 5 Man 6 Idrettsdag Tir 7 Ons 8 Tor 9 Kristi himmelfartsdag Fre 10 Planleggingsdag Barnehagen er stengt Lør 11 Søn 12 Man 13 Tir 14 Ons 15 Tor 16 Barnehagetog Fre 17 Lør 18 Pinseaften Søn pinsedag Man pinsedag Tir 21 Ons 22 Tor 23 Fre 24 Lør 25 Søn 26 Man 27 Tir 28 Ons 29 Natursti Tor 30 Fre 31 Side nr. 21

22 Plan for vurdering Oktober: Evaluering av periodeplan for september og oktober. V i vurderer prosjekter knyttet til fellestemaet Verden inn i barnehagen November: Foreldresamtaler, hvor nye foreldre inviteres til å vurdere oppstarten. Eventuelt evaluering av periodeplan for november. Januar: Halvårsevaluering av årsplanen og periodeplaner gjennomføres på planleggingsdagen. Da vurderer vi arbeidet med satsningsområdet, fagområdene og barns medvirkning i prosjekter. Februar: Eventuell evaluering av periodeplan (dersom perioden avsluttes i februar) Da vurderer vi den siste periodeplanen, det vil si prosjekter, fagområder og barns medvirkning knyttet til satsningsområdet. Mars: Evaluering av barnehagens språkmiljø. April: Vi starter arbeidet med å evaluere årsplanen på personalmøtet i april. Foreldresamtaler, hvor foreldre inviteres til å komme med innspill til barnehagens arbeid. Eventuell evaluering av periodeplan (dersom perioden avsluttes i april) Da vurderer vi den siste periodeplanen, det vil si prosjekter, fagområder og barns medvirkning knyttet til satsningsområdet. Juni Lør 1 Søn 2 Man 3 Tir 4 Ons 5 Tor 6 Fre 7 Lør 8 Søn 9 Man 10 Tir 11 Sommerfest Ons 12 Tor 13 Fre 14 Lør 15 Søn 16 Man 17 Tir 18 Ons 19 Tor 20 Sommertur Fre 21 Lør 22 Søn 23 Man 24 Tir 25 Ons 26 Tor 27 Sykkeldag Fre 28 Lør 29 Søn 30 Mai: Evaluering av årsplan på planleggingsdagen 10. mai. Side nr. 22

23 Kompetanseutvikling Kompetanseplaner Horten kommune har en overordnet kompetanseplan for barnehagene, som stiller krav til kompetanseutvikling både for personalet og barnehageområdet som helhet. Vår barnehages kompetanseplan er i overensstemmelse med den overordnede. I 2012 er følgende satsningsområder valgt: Likestilling, likeverd og mangfold i barnehagen. Samarbeid og sammenheng barnehage, hjem og skole. Vi er i startfasen når det gjelder vår arbeid med likestilling, likeverd og mangfold. Våre to viktigst oppgaver det kommende året er å heve vår kompetanse på dette området og kartlegge barnehagens tilstand. Juli Man 1 Tir 2 Ons 3 Tor 4 Fre 5 Lør 6 Søn 7 Man 8 Tir 9 Ons 10 Tor 11 Fre 12 Lør 13 Søn 14 Man 15 Tir 16 Ons 17 Tor 18 Fre 19 Lør 20 Søn 21 Man 22 Tir 23 Ons 24 Tor 25 Fre 26 Lør 27 Søn 28 Man 29 Tir 30 Ons 31 Side nr. 23

24 Samarbeid Samarbeid med barnets hjem Vår barnehage har følgende plan for foreldresamarbeid dette året: Barnehagen inviterer til minimum 2 foreldresamtaler, en i okt nov og en i april mai. Gjennomføre to foreldremøter i løpet av året. En i september og en tidlig 2013 i samarbeid med skolen og Skånetoppen. Barnehagen har følgende planleggingsdager i løpet av : o 17. August o 2. November o 2. Januar o 1. Mars o 10. mai Barnehagen er stengt følgende dager i forbindelse med jul og påske: o 24. Desember 2012 o 27 og 28. Desember 2012 o mars 2013 Samarbeid med andre instanser For at barn og foreldre skal få et helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre institusjoner og tjenester i kommunen. Dette er: PP-tjenesten, barnevern, helsestasjon og skolen. Side nr. 24

25 Plan for samarbeid barnehage, hjem og skole Dato Tiltak Ansvarlig september Samarbeidsmøte mellom barnehagene og skolen. Styrer, rektor, foreldrerepresentanter og pedagogisk personal deltar. Det utarbeides en Årsplan for samarbeid mellom barnehage, hjem og skole. Her nedfelles felles rutiner, pedagogiske aktiviteter, prosjekter, møteplasser, besøksdager m.m. Rektor innkaller barnehagene som hører til skolekretsen. (jf. oversikten) 15. November Overføringsmøte fra barnehagen til skolen for barn som trenger spesialpedagogiske tiltak kommende skoleår. Etter behov deltar PP-tjenesten, SFO, foreldre, BUPA m.fl. Alternativt inviteres skolen til barnets ansvarsgruppe Nye barn i barnehagen meldes fortløpende til rektor 15.desember Halvårsrapport vedr. barn som har spesialpedagogiske ressurser leveres den enkelte skole ved rektor. Styrer i barnehagen Styrer i barnehagen Dato Tiltak Ansvarlig Mai Barna besøker skolen i 2 dager. Blir kjent med skolen, læreren og medelever. Kopi av invitasjonen til foreldrene sendes barnehagene. Rektor 5-års gruppen 5. klasse/fadderne inviteres til lunsj i barnehagen 1. juni Barnehagens rapport Siste året i barnehagen sendes skolen. Den inneholder informasjon om enkeltbarn, barnegruppa og det pedagogiske arbeidet i avdelingen / barnehagen. Skolen formidler den til SFO. Mai/juni 1. klasselærer besøker minst en barnehage i sin skolekrets hvert år. Foreldremøte for nye foreldre. Styrer i barnehagen Rektor/lærere 15. februar Søknadsfrist for spesialpedagogiske tiltak i skolen. Barnehagen, evt. ulike hjelpeinstanser kan veilede foresatte. Foreldre / foresatte Side nr. 25

26 Barnehagens adresse: Fagerheim barnehage Kopstadveien Nykirke e-post: Side nr. 26

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt

August 2010. Grandehagen Barnehage 3 FERIE 6 FERIE 4 FERIE 2 FERIE 5 FERIE. 9 Planleggings dag bhg stengt August 0 0 0 Planleggings dag bhg stengt I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø la nysgjerrighet og

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Månedsbrev for NORDLYS FEBRUAR 2014

Månedsbrev for NORDLYS FEBRUAR 2014 Månedsbrev for NORDLYS FEBRUAR 2014 Prosjekt: Kroppen vår Granåsen barnehager jobber med prosjekt som arbeidsmåte. Når vi jobber i prosjekt arbeider vi med utgangspunkt i barnas interesser. Vi ønsker å

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Månedsbrev for NORDLYS MARS 2014

Månedsbrev for NORDLYS MARS 2014 Månedsbrev for NORDLYS MARS 2014 Antall, Rom og Form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016

HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 HALVÅRSPLAN FOR BIKUBEN BARNEHAGE HØSTEN 2016 Oversikt over arrangementer høsten 2016 Planleggingsdag: 15. august, 10 oktober Kultursekken: 2.september Foreldremøte: 14.oktober Høstfest: tirsdag 1.nov.

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Årsplan. Skavli barnehage. Tar vare på det originale og kreative i mennesker

Årsplan. Skavli barnehage. Tar vare på det originale og kreative i mennesker Årsplan Skavli barnehage Tar vare på det originale og kreative i mennesker 1. INNLEDNING Hvorfor har vi en årsplan. Hva er en årsplan Vurdering av fjorårets årsplan Rammer for barnehagedriften 2. BARNEHAGENS

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Overordnet handlingsplan

Overordnet handlingsplan Overordnet handlingsplan 2013 2016 Innholdsfortegnelse: Innledning akgrunn for det pedagogiske arbeidet Satsningsområder Handlingsplan Innledning Virksomhetsplanen er en fireårig plan. Den vil bli jevnlig

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRATANGEN BARNEHAGE 2016 DEL I Årsplan Gratangen barnehage Side 1 DEL I Innledning 1) Pedagogisk grunnsyn 2) Hva legger vi vekt på i arbeidet med barna? Omsorg Sosial kompetanse Voksenrollen

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer