Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3"

Transkript

1 Fagerheim barnehage Årsplan

2 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for Vurdering av satsningsområdet Side nr. 3 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver Formål Side nr. 5 Barns medvirkning Side nr. 5 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver Side nr. 5 Barnehagens innhold Omsorg og danning Side nr. 6 Lek Side nr. 7 Læring Side nr. 7 Sosial kompetanse Side nr. 8 Språklig kompetanse Side nr. 8 Barnehagen som kulturarena Side nr. 9 Barnehagens satsningsområder Danning, likeverd og mangfold Side nr. 9 Hvordan ønsker vi å arbeide med satsningsområdene? Side nr. 10 Prosjektarbeid med barn Side nr. 10 Steg for steg Side nr. 10 Løft for barn Side nr. 11 Digitale verktøy Side nr. 11 Rammeplanens fagområder Kommunikasjon, språk og tekst Side nr. 12 Kropp, bevegelse og helse Side nr. 13 Kunst, kultur og kreativitet Side nr. 14 Natur, miljø og teknikk Side nr. 15 Nærmiljø og samfunn Side nr. 16 Etikk, religion og filosofi Side nr. 17 Antall, rom og form Side nr. 17 Kosthold i Fagerheim barnehage Side nr. 18 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Planlegging Side nr. 19 Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring Side nr. 19 Vurdering av barnehagens arbeid Side nr. 20 Plan for vurdering Side nr. 21 Kompetanseutvikling Kompetanseplaner Side nr. 22 Samarbeid Samarbeid med barnets hjem Side nr. 24 Samarbeid med andre instanser Side nr. 24 Plan for samarbeid barnehage, hjem og skole Side nr. 25 Personalet Blekkulf Side nr. 26 Smurfene Side nr. 26 Gråtass Side nr. 27 Administrasjonen Side nr. 27 Vikarer Side nr. 27 Side nr. 2

3 Innledning Hvorfor en årsplan Barnehagelovens 2 pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan for det pedagogiske innholdet. Denne skal hvert år godkjennes av samarbeidsutvalget. Planen skal være: et arbeidsredskap for personalet et utgangspunkt for foreldrenes mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen Grunnlag for kommunens tilsyn Informasjon til eiere, politikere, kommune og andre interesserte Rammer for barnehagedriften i Horten Lov om barnehager. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Vedtekter for kommunale barnehager Kommunal plan for sammenheng barnehage, hjem og skole. Kommunal plan for språkstimulering og språkmiljø i barnehagen. Kommunal kompetanseplan (Disse finnes på eller lånes i barnehagen) Vurdering av årsplan for Vurdering av satsningsområdet Barnehagen har siden høsten 2010 hatt kropp, bevegelse og helse som vårt satsningsområde. I løpet av disse årene har vi arbeidet med kostholdet i barnehagen, Vi har forsket på miljøvern og bærekraftig utvikling. Kroppen har vært tema for alle avdelingene og vi jevnlig på turer i nærmiljøet. Mål: Barnehagen skal bidra til at barna får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring. Dette har vi gjort: Før jul ble det jevnlig laget hinderløyper på alle avdelingene. Etter jul ble dette ble det laget noen færre. Vi har hatt to store hinderløyper gjennom hele huset. Høsten 2011 arrangerte vi en stor idrettsdag på Sletta. Side nr. 3

4 Mål: Barnehagen skal bidra til at barna skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer Dette har vi gjort: Alle avdelingene er jevnlig på turer. Vi er i skogen, bruker sletta og stasjonsparken. Vi er på gårdsbesøk og tar ofte buss for å gå på biblioteket. I juni arrangerte vi sykkeldag. Mål: Barnehagen skal bidra til at barna får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider. Dette har vi gjort: Alle avdelingene har gjennomfører turer hver uke. Vi har som vanlig arranger ski og akedag. Vi har tilrettelagt for skibruk både på uteområdet og i forbindelse med turer. Dette har vi ikke gjort Vi har fått tilrettelagt for skøyter. Mål: Barnehagen skal bidra til at barna utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet. Mål: Barnehagen skal bidra til at barna videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmottorikk, rytme og motoriske følsomhet Dette har vi gjort: Vi har hatt bevegelsesleker, danset og arbeidet med rytme. Materiell som stimulerer finmotorikken er alltid tilgjengelig. På Blekkulf har vi laget et sanserom som har vært tilgjengelig for alle avdelingene. Dette har vi gjort: Vi har gjennomført tre naturstier i løpet av året, alle med miljøvern og bærekraftig utvikling som tema. Vi har hatt spesielle steder ute i naturen som avdelingen har fulgt gjennom året. Vi har gjennomført prosjekter om økosystemet. Vi har hatt prosjekter med resirkulering som tema. Mål: Barnehagen skal bidra til at barna utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige. Dette har vi gjort: Vi har gjennom året videreført ulike prosjekter om kroppen, som ble startet opp i barnehageåret Mål: Barnehagen skal bidra til at barna får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold Side nr. 4

5 Dette har vi gjort: Barnehagen har laget sin egen kokebok, som i tillegg til oppskrifter på sunne matretter, beskriver barnehagens syn på kosthold. Oppskriftene i boka vil bli testet ut i løpet av høsten Vi har gjennomført førstehjelpskurs med barna. Dette har vi ikke gjort: Alle avdelingene har ikke arbeidet med kostsirkelen og videreutviklet den tidligere 3 årsgruppens prosjekt om hva som er sunt for kroppen. Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver Formål Barnehagens formål er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, i samarbeid og forståelse med barnas hjem. Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse og solidaritet er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, danning, lek og læring i barnehagen. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 11) Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning) For oss i Fagerheim barnehage handler dette om å gi barn mulighet til å påvirke sin egen hverdag gjennom å bli sett, bli hørt og bli tatt på alvor. Det å fokusere på at barna skal medvirke i innholdet i barnehagen innebærer ikke at de skal få velge fritt og bestemme alt. Barna skal lære å fungere i en gruppe hvor de opplever at alle barn har hver sin stemme. Barns medvirkning i barnehagen innebærer at vi voksne er lydhøre og tar tak i barns interesser og behov. Barna opplever at vi er fleksible hvis oppmerksomheten og interessen tar en annen retning enn vi hadde tenkt. Side nr. 5

6 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver Barnehagens verdiformidling skal praktiseres i overensstemmelse med menneskerettskonvensjoner som Norge er bundet av. Internasjonale konvensjoner og norsk lov vektlegger både foreldrenes rett til å oppdra barn i henhold til sin religion eller sitt livssyn og barns rett til å bli kjent med samfunnet de vokser opp i. Internasjonale bestemmelser og norsk lovgivning gir beskyttelse mot religiøs og kulturell diskriminering. Menneskeverdet er grunnlaget for de andre verdiene. Menneskeverdet kommer til uttrykk i innledningen og første artikkel i menneskerettighetserklæringen og er en grunnleggende verdi i de fleste religioner og livssyn. Åndsfrihet er en forutsetning for alle kulturinstitusjoner i samfunnet. Barnehagen er en av dem. Både i samfunnet som helhet og i den enkelte institusjon må hvert individ møtes med respekt for sine ideologiske og religiøse overbevisninger. Nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er grunnleggende for forholdet mellom mennesker. Den etiske veiledning barnehagen gir, må ta hensyn til barnas alder og det enkelte hjems kulturelle, religiøse og verdimessige tilknytning. Det er avgjørende å legge arbeidet til rette for en felles forståelse for det som skjer i barnehagen. Barnehagen skal lære barna om verdier forankret i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Opplæring til tro er hjemmets ansvar. Barnehagen må påse at barna ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen. Det enkelte barns og de enkelte foreldres integritet skal respekteres. Personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis. Refleksjoner over egne verdier og handlinger skal inngå i personalets pedagogiske drøftinger. Barnehagen må systematisk vurdere om egen praksis og barnehagens kultur bidrar til å fremme verdiene som skal ligge til grunn for barnehagens virksomhet. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 12) Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling mellom kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i felleskap i alle aktiviteter i barnehagen. Personalet må reflektere over sine egne holdninger til og samfunnets forventninger til gutter og jenter. Det er viktig å fremme forvalteransvaret overfor natur og kultur og ansvaret for menneskers liv og helse allerede i barnehagen. Forståelse for en bærekraftig utvikling skal fremmes i dagliglivet. Respekten for liv er grunnleggende. Nestekjærlighet, solidaritet, toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier i barnehagen. I barnehagen er det av stor betydning at barna får oppleve varme og kjærlighet. I barnegruppen kan de utvikle solidaritet med andre barn. Innlevelse i andre menneskers situasjon vil bidra til medmenneskelighet, solidaritet og toleranse. I et globalt perspektiv er det av stor betydning at barn utvikler nestekjærlighet og solidariske holdninger. Barnehagen skal legge grunnlag for livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn i nær forståelse og samarbeid med barna hjem. Side nr. 6

7 Barnehagens innhold Omsorg og danning I Fagerheim barnehage skal alle barn blitt møtt av voksne som er bevisste på å yte omsorg i alle situasjoner i løpet av dagen. De voksne skal møte barn med nærhet, innlevelse og vilje til samspill i leken, i rutinesituasjoner, når de skal sove, om de har slått seg, eller rett og slett ønsker et fang å sitte på. Rammeplanen sier at i barnehagen er gjensidige samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring, og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Barn må få utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. Gjennom danning legges grunnlaget for barnets allsidige utvikling. Lek Barnehagen skal gi barn mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidlig utfordrende omgivelse. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold) Gjennom leken får barnet mulighet til å utforske, eksperimentere og bearbeide følelser og opplevelser de har i livet sitt. Det er gjennom leken barnet får og utvikler vennskap og som danner grunnlaget for deres trivsel i barnehagen. Det er også en viktig arena for sosial og språklig utvikling og læring i bred forstand. I Fagerheim barnehage anser vi leken for å være den viktigste enkeltaktiviteten barn foretar seg. I vår barnehage legger vi til rette for at barna får gode muligheter til felles opplevelser, erfaringer og læring, samt tid til å utvikle den gode leken. Derfor legger vi til rette for lek hver eneste dag, på ulike arenaer, som inne, på utelekeplassen eller når vi er på tur. Gjennom ulike aktiviteter og arbeid med rammeplanens fagområder, ønsker vi å gi barna opplevelser og erfaringer som de kan videreutvikle i leken. For oss handler danning om at barn er aktører i sitt eget liv og hvor læring skjer i skillet mellom barnet og samfunnet som omgir dem. For å få til dette må de voksne i barnehagen være tydelige og gode rollemodeller som er tilstede både på og utenfor barnas arenaer. De voksne må omfavne barns medvirkning og bidra til å fremme likestilling, likeverd og mangfold i barnehagen. Side nr. 7

8 Læring Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 2 barnehagens innhold) Rammeplanen for barnehagen sier at vi skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegær og lærerlyst og bidra til å danne et godt grunnlag for livslang læring og danning (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 33) Gjennom læring får barna innsikt i og erfaringer, som de senere kan bearbeide i leken, sammen med andre. Det er i samspill med andre at læring skjer. Både den formell og uformelle læringen. Vi lærer sammen med andre gjennom aktiviteter, dialoger og samhandling med de som er rundt oss. Læring og danning skjer hele tiden (rundt oss) Ved å ta del i det som skjer etter hvilke arenaer vi er på tilegner vi oss ulike erfaringer so medfører læring. I Fagerheim ønsker vi å tilrettelegge for et vidt spekter av opplevelser som barna senere kan bearbeide og som resulterer i læring. For å få til dette må vi voksne være aktivt tilstede og lydhøre overfor det barna er opptatt av. Sosial kompetanse Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 4. ledd) Sosial kompetanse er den aller viktigste kompetansen barnet får trene på i barnehagen. For oss handler dette om å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter om å samhandle positivt med andre mennesker. Sosial kompetanse består av fem sentrale områder: empati og rolletaking prososiale holdninger og handlinger selvkontroll selvhevdelse lek I arbeidet med sosial kompetanse vil vi tidvis bruke et pedagogisk opplegg, steg for steg. Steg for steg fokuserer på at barn skal lære seg og utvikle ferdigheter til å omgås andre på en positiv måte. Det legger opp til at man skal bygge videre på det positive barna gjør. Dette krever at vi voksne er aktive, fungerer som gode rollemodeller, at vi ser det unike og positive i hvert barn og at vi tilrettelegger for at barna kan utforske disse ferdighetene i leken. Side nr. 8

9 Språklig kompetanse I likhet med sosiale ferdigheter, så utvikles språket i møtet med andre mennesker. Rammeplanen for barnehagen sier at språket er identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Derfor er språklig- og sosial kompetanse gjensidig avhengig av hverandre. For å drive god språkstimulering er vi avhengig av å skape et godt språkmiljø for barn og voksne. Dette vil vi få til ved å være gode rollemodeller og språklige forbilder. Vi leter etter den gode samtalen, og får til de etiske og filosofiske samtalene knyttet til temaer i satsningsområdet vårt eller det barna er opptatt av. Vi leser bøker sammen med barn, bruker muntlige fortellinger og er tilstede på barnas arenaer, som leken. Vi bruker pc til å skape sosiale arenaer som stimulerer til samtaler og diskusjoner omkring ulike opplevelser. Barnehagen som kulturarena Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 4. ledd) Hos oss handler barnehagen som kulturarena å ivareta tradisjoner, som Nissefest og karneval, formidling av kjente og kjære bøker og sanger, arbeide med de kreative fagområdene, som kunst kultur og kreativitet, ta vare på lokale og nasjonale kulturverdier og ivareta barnas egen kulturskaping. Dette vil foregå i et vekselspill mellom voksnes formidling hvor barna er mottakere og aktiviteter hvor barna er medskapere av kultur. Videre så betyr dette at vi skal være en inkluderende barnehage hvor alle uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og kulturell bakgrunn har en betydningsfull plass i fellesskapet. Side nr. 9

10 Barnehagens satsningsområder Danning, likeverd og mangfold Innenfor barnehageområdet har det de siste årene vært stort fokus på danning, likeverd og mangfold. Danning og kravet til at barnehagen skal bidra til gode danningsprosesser ble implementert i barnehageloven i 2010, og etter noen år hvor vi har forsøkt oss litt frem ønsker vi nå å fokusere på danning sammen med likeverd og mangfold. Horten kommune er en av tre kommuner i Vestfold som i samarbeid med fylkesmannen har satset på likestilling, likeverd og mangfold. Hovedmål for prosjektet er at Barnehagenes læringsmiljø skal fremme likeverd og likestilling mellom gutter og jenter. Dette prosjektet har så langt resultert i ett arbeidshefte som skal inspirere og skape utvikling i barnehagen. Etter at vi våren 2012 brukte tid på å tilegne oss kunnskap omkring temaet har vi bestemt oss for å fokusere på mangfold og likeverd de neste årene. Gjennom arbeidet med disse satsningsområdene ønsker barnehagen å et læringsmiljø som bidrar til at det enkelte barn utvikler et godt selvbilde og et positivt grunnsyn med fokus på vennskap, inkludering, respekt og forståelse. Hvordan ønsker vi å arbeide med satsningsområdene? Vi vil i år erstatte månedsplanene med periodeplaner, som vil gjelde over lengre tid. Disse vil bygges opp med en generell del, som gjelder hele barnehagen og en spesiell del, som gjelder den enkelte avdeling. Den generelle delen av periodeplanen vil inneholde et felles tema for hele barnehagen og målsetninger for det aktuelle tidsrommet. Den spesielle delen, vil inneholde en beskrivelse av hvordan den enkelte avdeling ønsker å arbeide med det felles tema, samt andre aktiviteter de ønsker å sette fokus på. Prosjektarbeid med barn Prosjektarbeid vil være vår viktigste arbeidsmetode. Gjennom prosjektarbeid ønsker vi å gi barn mulighet til å ha innflytelse fra start til slutt. Et prosjekt kan starte på bakgrunn av et enkelt barns undring, noe de er opptatt av, innspill eller ved at de voksne legger ut ledetråder for å skape en interesse. Et prosjekt kan vare fra en formiddag til flere måneder, og det kan foregå flere prosjekter på en gang. Gjennom prosjektene skal vi sammen med barna undre oss og forske på livets mange mysterier, veien blir til mens vi går den sammen. Side nr. 10

11 Prosjektarbeid med barn Prosjektarbeid vil være vår viktigste arbeidsmetode. Gjennom prosjektarbeid ønsker vi å gi barn mulighet til å ha innflytelse fra start til slutt. Et prosjekt kan starte på bakgrunn av et enkelt barns undring, noe de er opptatt av, innspill eller ved at de voksne legger ut ledetråder for å skape en interesse. Et prosjekt kan vare fra en formiddag til flere måneder, og det kan foregå flere prosjekter på en gang. Gjennom prosjektene skal vi sammen med barna undre oss og forske på livets mange mysterier, veien blir til mens vi går den sammen. Steg for steg Hensikten med steg for steg er å øke barns sosiale kompetanse gjennom å øve på ferdigheter i empati, problemløsning og mestring av sinne i sosiale sammenhenger. Det blir lagt vekt på det positive barna gjør, det er den grunnleggende drivkraften. Barna må også få en forståelse av at de valgene de gjør, ikke bare påvirker en selv, men også de andre rundt seg. Holdningsarbeidet hos de voksne er sentralt, siden voksne er en viktig rollemodell for barna. De voksnes holdninger og handlinger i hverdagen betyr mye for barns opplevelser av seg selv og av andre mennesker. Barn lærer gjennom observasjon, imitasjon og i samspill med andre. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og er nært sammenvevd med lek, oppdragelse og omsorg. Løft for barn LØFT står for løsningsfokusert tilnærming og er en pedagogisk metode som setter fokus på det vi ønsker mer av. Ved å bruke denne metoden vil vi bekrefte og synliggjøre det som vi synes går bra med det enkelte barn, gruppe, avdeling og i barnehagen. For å få til dette må vi voksne hele tiden være gode rollemodeller, som aktivt leter etter de gode løsningene sammen med barna. De voksne skal altså ta i bruk det som fungerer, og rydde unna det som ikke fungerer. Vi skal arbeide med å sikre, små, synlig, suksesser. Dette gjøres ved: Å se etter lysglimt i hverdagen og dele de med alle rundt seg. Gi barnet tilbakemeldinger på det positive de gjør og sier i her og nå situasjoner. Positive tilbakemeldinger gis personlig, med navn, og konkret i forhold til den ønskede handlingen. Fortelle om barnas suksesser til andre, og gjerne i barnets påhør. Fokusere oppmerksomheten vår på det vi ønsker mer av. La barna vise hva de kan til andre, og eventuelt lære det videre. Vise barna tillit, tro på dem og feire alle små suksesser. Side nr. 11

12 Digitale verktøy Bruken av digitale verktøy får en stadig større plass i våre liv. Selv små barn må tidlig forholde seg til ulike digitale verktøy, enten det er foreldrenes mobiltelefon, tv, kamera eller datamaskinen. Vi vil gi barna en introduksjon i disse verktøyene og aktiv bruke de i vårt pedagogiske arbeid. Vi kan for eksempel la barn bruke fotoapparater til å dokumentere en tur vi er på, bruke datamaskinen som støtte i språkarbeidet, lage digitale fortellinger eller produsere vår egen animasjonsfilm. Horten kommune har utarbeidet egne retningslinjer for bruk av digitale verktøy i barnehagen. August Man 29 Velkommen til alle nye og gamle barn Tir 30 Ons 1 Tor 2 Fre 3 Lør 4 Søn 5 Man 6 Tir 7 Ons 8 Tor 9 Fre 10 Lør 11 Søn 12 Man 13 Tir 14 Ons 15 Tor 16 Fre 17 Planleggingsdag Barnehagen er stengt Lør 18 Søn 19 Man 20 Tir 21 Ons 22 Tor 23 Fre 24 Lør 25 Søn 26 Man 27 Tir 28 Ons 29 Tor 30 Fre 31 Side nr. 12

13 Rammeplanens fagområder Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven 1 Formål, 2. ledd) Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver beskriver 7 fagområder som enhver barnehage skal arbeide med i løpet av et barnehageår. Når en barnehage arbeider med et prosjekt eller tema vil disse fagområdene sjeldent opptre isolert. En enkelt aktivitet vil nesten alltid berøre ulike fagområder. Vi vil derfor gjennom arbeidet med våre satsningsområder på ulike måter berøre alle fagområdene. Dette vil bli synliggjort gjennom avdelingenes dokumentasjon av våre prosjekter. Kommunikasjon, språk og tekst Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke et budskap, og å selv være avsender av et budskap. Både den nonverbale og den verbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Å få varierte og rike erfaringer er avgjørende for å forstå begreper. Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Tekst omfatter både skriftlige og muntlige fortellinger, poesi, dikt, rim, regler og sanger. Viktige sider ved kulturoverføringen er knyttet til kommunikasjon, språk og tekst. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 40) Vi vil arbeide med dette fagområde gjennom å skape rom for kommunikasjon og gode samtaler mellom barn, og barn og voksne, Vi leser for og sammen med barn, vi bruker digitale verktøy og vi legger til rette for ulik rollelek. Barnehagen vil bruke kommunens plan for språkmiljø og språkstimulering. September Lør Søn 1 2 Man 3 Fotografering Tir 4 Ons 5 Tor 6 Fre 7 Lør 8 Søn 9 Man 10 Tir 11 Ons 12 Tor 13 Fre 14 Høstsuppe Lør 15 Søn 16 Man 17 Tir 18 Ons 19 Tor 20 Fre 21 Lør 22 Søn 23 Man 24 Tir 25 Ons 26 Foreldremøte Tor 27 Fre 28 Lør 29 Søn 30 Side nr. 13

14 Kropp, bevegelse og helse løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet. Barn er kroppslig aktive og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Ved sanseinntrykk og bevegelse skaffer barn seg erfaringer, ferdigheter og kunnskaper på mange områder. Barns kontakt med andre barn starter ofte med kroppslige signaler og aktiviteter. Dette har betydning for utvikling av sosial kompetanse. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 41 ) Vi har de siste årene fått mange gode erfaringer i arbeidet med dette fagområdet, som vi fortsatt vil ivareta. Vi vil hver dag legge opp til aktiviteter som gir rom for bevegelse. Vår hovedregel er at vi skal være ute hver dag. Vi vil gjennomføre idrettsdag og tre naturstier i løpet av året. Vi vil fortsatt ha fokus på kosthold og betydningen av dette i vårt arbeid. Oktober Man 1 Tir 2 Ons 3 Tor 4 Fre 5 Lør 6 Søn 7 Man 8 Tir 9 Ons 10 Natursti Tor 11 Fre 12 Lør 13 Søn 14 Man 15 Tir 16 Ons 17 Tor 18 Fre 19 Lør 20 Søn 21 Man 22 Tir 23 Ons 24 FN Dagen, Vi vil arrangere kafé Tor 25 Fre 26 Lør 27 Søn 28 Man 29 Evaluering av periodeplan Tir 30 Ons 31 Side nr. 14

15 Kunst, kultur og kreativitet Barnehagen må gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. Gjennom rike erfaringer med kunst, kultur og estetikk vil barn få et mangfold av muligheter for sansing, opplevelse, eksperimentering, skapende virksomhet, tenkning og kommunikasjon. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 42) I arbeidet med kunst, kultur og kreativitet er vi opptatt av det kulturelle mangfoldet som omgir oss og vi vil jevnlig gå ut av barnehagen for å hente inspirasjon som skal stimulere barnets nysgjerrighet og skaperglede. Vi har alltid tegnesaker og modelleire tilgjengelig, vi vil jevnlig ha andre kreative aktiviteter i forbindelse med ulike prosjekter. Vi vil legge stor vekt på aktiviteter som fremmer vennskap og samarbeid. November Tor 1 Fre 2 Planleggingsdag Barnehagen er stengt Lør 3 Søn 4 Man 5 Denne måneden gjennomfører vi foreldresamtaler Tir 6 Ons 7 Tor 8 Fre 9 Lør 10 Søn 11 Man 12 Tir 13 Ons 14 Tor 15 Fre 16 Lør 17 Søn 18 Man 19 Tir 20 Ons 21 Tor 22 Fre 23 Lør 24 Søn 25 Man 26 Tir 27 Ons 28 Tor 29 Pynting av barnehagen fra kl Fre 30 Side nr. 15

16 Natur, miljø og teknikk Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Naturen er en kilde til skjønnhetsopplevelser og gir inspirasjon til estetiske uttrykk. Fagområdet skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 42) Alle avdelingene skal ha en turdag i uken, da skal vi i stor grad benytte oss av de mulighetene nærmiljøet gir oss. for eksempel er bygdas kuer et populært besøksmål for barn i alle aldre. På disse turene vil vi sammen med barna undre oss små og store mysterier som møter oss. Vi vil fortsatt gjennomføre naturstier og ha fokus på miljøvern. Årets 4 - års gruppe ta opp tråden fra de som går over på 5 - års gruppa og fortsette med geocaching som et av sine prosjekter. Desember Lør 1 Søn 2 Man 3 Tir 4 Ons 5 Tor 6 Fre 7 Julebord for barn Lør 8 Søn 9 Man 10 Tir 11 Ons 12 Tor 13 Lucia Fre 14 Lør 15 Søn 16 Man 17 Tir 18 Nissefest Ons 19 Tor 20 Fre 21 Lør 22 Søn 23 Man 24 Julaften Tir juledag Ons juledag Tor 27 Barnehagen er stengt Fre 28 Barnehagen er stengt Lør 29 Søn 30 Man 31 Barnehagen er åpent frem til Side nr. 16

17 Nærmiljø og samfunn Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Den skal legge vekt på å styrke kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet, natur, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og levesett. Barn skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 47) Barnehagen vil for mange barn være deres første møte med storsamfunnet og de demokratiske prinsipper som preger dette. Vi vil gi barna erfaringer som viser at de er verdifulle for felleskapet i barnehagen og at barnets medvirkning kan påvirke situasjoner både for seg selv og andre. I dagens flerkulturelle samfunn ønsker vi å gi barna et innblikk i ulike tradisjoner og levesett og vi vil bruke nærmiljøets ressurser til gode opplevelser og læringsmuligheter. Januar Tir 1 Første nyttårsdag Ons 2 Planleggingsdag Barnehagen er stengt Evaluering av høsten 2012 Tor 3 Fre 4 Lør 5 Søn 6 Man 7 Tir 8 Ons 9 Tor 10 Fre 11 Lør 12 Søn 13 Man 14 Tir 15 Ons 16 Tor 17 Fre 18 Lør 19 Søn 20 Man 21 Tir 22 Ons 23 Tor 24 Fre 25 Lør 26 Søn 27 Man 28 Tir 29 Ons 30 Tor 31 Side nr. 17

18 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon har sammen med humanistiske verdier gjennom århundrer preget norsk og europeisk kultur. Respekt for menneskeverd og natur, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet er verdier som kommer til uttrykk i mange religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 45) Gjennom fagområdet etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna tilegner seg og får en oppfattelse av normer og verdier. Vi vil arbeide med et pedagogisk opplegg som heter steg for steg for å få til etiske og filosofiske samtaler. Vi vil vi legge til rette for filosofiske samtaler omkring temaer som fremmer danning, likeverd og mangfold. Barnehagen vil på ulike hvis markere de religiøse høytidene som er representert hos oss. Antall, rom og form Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver s. 48) Matematikk er noe barna møter hver eneste dag, derfor vil vi voksne være lyttende og oppmerksomme i forhold til matematikken barna selv utrykker i lek og andre aktiviteter og bruke dette som utgangspunkt for vårt arbeid. Videre vil vi styrke barnas interesse for fagområdet gjennom å tilrettelegge for meningsfulle aktiviteter som utfordrer sansene, gir oss mulighet til å forske videre, undre oss og resonnere om stort, smått, høyt, lavt, likheter og ulikheter Februar Fre 1 Lør 2 Søn 3 Man 4 Tir 5 Ons 6 Tor 7 Fre 8 Lør 9 Søn 10 Man 11 Tir 12 Ons 13 Tor 14 Fre 15 Karneval Lør 16 Søn 17 Man 18 Tir 19 Ons 20 Tor 21 Fre 22 Lør 23 Søn 24 Man 25 Tir 26 Ons 27 Tor 28 Natursti Side nr. 18

19 Kosthold i Fagerheim barnehage Fagerheim barnehage arbeider for å følge helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Barnehagen er MER ambassadører, noe som betyr at vi fokuserer på et sunt kosthold og at vi serverer frukt eller grønnsaker til alle måltider. I dette barnehageåret skal vi lage vår egen kokebok med sunne varmretter som i hovedsak skal bli laget fra bunnen av. Vi har fortatt noen endringer i hva barna kan velge i forbindelse med bursdagsfeiringer. Alternativene for er: Smoothie Fruktspyd Fruktsalat Grønnsaker med dipp Mars Fre 1 Planleggingsdag Barnehagen er stengt Lør 2 Søn 3 Man 4 Tir 5 Ons 6 Tor 7 Fre 8 Lør 9 Søn 10 Man 11 Tir 12 Ons 13 Tor 14 Fre 15 Lør 16 Søn 17 Man 18 Tir 19 Ons 20 Tor 21 Fre 22 Lør 23 Søn 24 Man 25 Barnehagen er stengt Tir 26 Barnehagen er stengt Ons 27 Barnehagen er stengt Tor 28 Skjærtorsdag Fre 29 Langfredag Lør 30 Påskaften Søn 31 1.påskedag Side nr. 19

20 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Planlegging Årsplanen legger de grove rammene for innholdet i barnehagen. Den sier noen om hva vi skal arbeide med, hvordan vi skal tilrettelegge for utvikling og hva vi kan tenke oss å gjøre for å nå målene våre. En annen viktig del av planleggingsprosessen er å legge til rette for barns medvirkning og hvordan de skal bidra i planleggingsarbeidet. Dette vil skje ute på den enkelte avdeling, og siden disse kan bevege seg i ulike retninger vil de ha sine egne månedsplaner og ukeplaner. Dokumentasjon som grunnlag for refleksjon og læring Å arbeide med pedagogisk dokumentasjon handler om å åpne opp for en kritisk og reflekterende praksis. Videre så gir den et godt grunnlag for å synliggjøre barns utvikling og personalet arbeid. Den gir informasjon til kommunens barnehagemyndighet og omverden for øvrig. Vi ønsker å bruke dokumentasjon til å synliggjøre det vi gjør i barnehagen, la det lede oss frem til nye perspektiver og som grunnlag og inspirasjon for videre utvikling. Vi vil bruke den i ulike samtaler med barn og som en del av arbeidet med barns medvirkning. Dokumentasjonen vil i tillegg bli brukt som et middel til å synliggjøre barnehagens innhold for foreldre, besteforeldre og andre som kommer inn i barnehagen. April Man 1 2. påskedag Tir 2 Ons 3 Tor 4 Fre 5 Lør 6 Søn 7 Man 8 Tir 9 Ons 10 Tor 11 Fre 12 Lør 13 Søn 14 Man 15 Tir 16 Ons 17 Tor 18 Fre 19 Lør 20 Søn 21 Man 22 Tir 23 Ons 24 Tor 25 Fre 26 Lør 27 Søn 28 Man 29 Tir 30 Side nr. 20

21 Vurdering av barnehagens arbeid Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven og rammeplanen. Vi vil bruke den pedagogiske dokumentasjonen som grunnlag for vårt vurderingsarbeid. I vil vi i hovedsak vurdere vårt arbeid med satsningsområdet, danning, likeverd og mangfold, i hvilken grad vi arbeider med de ulike fagområdene og barnehagens språkmiljø. Målet for vurderingsarbeidet er: Å sikre en god kvalitet i barnehagen. Å være i en kontinuerlig prosess for å bli en enda bedre barnehage. Læring og utvikling for barn og personale. Vurderingsarbeidet vil foregå kontinuerlig på den enkelte avdeling og samlet i januar og april/mai. Styrer og personalet har det overordnede ansvaret for vurderingsarbeidet, men både barn og foreldre skal inkluderes. Barn bidrar til vurderingsarbeidet gjennom samtaler, dokumentasjon, observasjon og ved at vi inkluderer deres erfaringer og synspunkter. Foreldre inkluderes ved at de oppmuntres til å komme med tilbakemeldinger i hverdagen. Vi tilbyr også minimum to foreldresamtaler. Foreldre har også mulighet til å påvirke gjennom foreldrerådet og barnehagens samarbeidsutvalg Mai Ons 1 Tor 2 Fre 3 Lør 4 Søn 5 Man 6 Idrettsdag Tir 7 Ons 8 Tor 9 Kristi himmelfartsdag Fre 10 Planleggingsdag Barnehagen er stengt Lør 11 Søn 12 Man 13 Tir 14 Ons 15 Tor 16 Barnehagetog Fre 17 Lør 18 Pinseaften Søn pinsedag Man pinsedag Tir 21 Ons 22 Tor 23 Fre 24 Lør 25 Søn 26 Man 27 Tir 28 Ons 29 Natursti Tor 30 Fre 31 Side nr. 21

22 Plan for vurdering Oktober: Evaluering av periodeplan for september og oktober. V i vurderer prosjekter knyttet til fellestemaet Verden inn i barnehagen November: Foreldresamtaler, hvor nye foreldre inviteres til å vurdere oppstarten. Eventuelt evaluering av periodeplan for november. Januar: Halvårsevaluering av årsplanen og periodeplaner gjennomføres på planleggingsdagen. Da vurderer vi arbeidet med satsningsområdet, fagområdene og barns medvirkning i prosjekter. Februar: Eventuell evaluering av periodeplan (dersom perioden avsluttes i februar) Da vurderer vi den siste periodeplanen, det vil si prosjekter, fagområder og barns medvirkning knyttet til satsningsområdet. Mars: Evaluering av barnehagens språkmiljø. April: Vi starter arbeidet med å evaluere årsplanen på personalmøtet i april. Foreldresamtaler, hvor foreldre inviteres til å komme med innspill til barnehagens arbeid. Eventuell evaluering av periodeplan (dersom perioden avsluttes i april) Da vurderer vi den siste periodeplanen, det vil si prosjekter, fagområder og barns medvirkning knyttet til satsningsområdet. Juni Lør 1 Søn 2 Man 3 Tir 4 Ons 5 Tor 6 Fre 7 Lør 8 Søn 9 Man 10 Tir 11 Sommerfest Ons 12 Tor 13 Fre 14 Lør 15 Søn 16 Man 17 Tir 18 Ons 19 Tor 20 Sommertur Fre 21 Lør 22 Søn 23 Man 24 Tir 25 Ons 26 Tor 27 Sykkeldag Fre 28 Lør 29 Søn 30 Mai: Evaluering av årsplan på planleggingsdagen 10. mai. Side nr. 22

23 Kompetanseutvikling Kompetanseplaner Horten kommune har en overordnet kompetanseplan for barnehagene, som stiller krav til kompetanseutvikling både for personalet og barnehageområdet som helhet. Vår barnehages kompetanseplan er i overensstemmelse med den overordnede. I 2012 er følgende satsningsområder valgt: Likestilling, likeverd og mangfold i barnehagen. Samarbeid og sammenheng barnehage, hjem og skole. Vi er i startfasen når det gjelder vår arbeid med likestilling, likeverd og mangfold. Våre to viktigst oppgaver det kommende året er å heve vår kompetanse på dette området og kartlegge barnehagens tilstand. Juli Man 1 Tir 2 Ons 3 Tor 4 Fre 5 Lør 6 Søn 7 Man 8 Tir 9 Ons 10 Tor 11 Fre 12 Lør 13 Søn 14 Man 15 Tir 16 Ons 17 Tor 18 Fre 19 Lør 20 Søn 21 Man 22 Tir 23 Ons 24 Tor 25 Fre 26 Lør 27 Søn 28 Man 29 Tir 30 Ons 31 Side nr. 23

24 Samarbeid Samarbeid med barnets hjem Vår barnehage har følgende plan for foreldresamarbeid dette året: Barnehagen inviterer til minimum 2 foreldresamtaler, en i okt nov og en i april mai. Gjennomføre to foreldremøter i løpet av året. En i september og en tidlig 2013 i samarbeid med skolen og Skånetoppen. Barnehagen har følgende planleggingsdager i løpet av : o 17. August o 2. November o 2. Januar o 1. Mars o 10. mai Barnehagen er stengt følgende dager i forbindelse med jul og påske: o 24. Desember 2012 o 27 og 28. Desember 2012 o mars 2013 Samarbeid med andre instanser For at barn og foreldre skal få et helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre institusjoner og tjenester i kommunen. Dette er: PP-tjenesten, barnevern, helsestasjon og skolen. Side nr. 24

25 Plan for samarbeid barnehage, hjem og skole Dato Tiltak Ansvarlig september Samarbeidsmøte mellom barnehagene og skolen. Styrer, rektor, foreldrerepresentanter og pedagogisk personal deltar. Det utarbeides en Årsplan for samarbeid mellom barnehage, hjem og skole. Her nedfelles felles rutiner, pedagogiske aktiviteter, prosjekter, møteplasser, besøksdager m.m. Rektor innkaller barnehagene som hører til skolekretsen. (jf. oversikten) 15. November Overføringsmøte fra barnehagen til skolen for barn som trenger spesialpedagogiske tiltak kommende skoleår. Etter behov deltar PP-tjenesten, SFO, foreldre, BUPA m.fl. Alternativt inviteres skolen til barnets ansvarsgruppe Nye barn i barnehagen meldes fortløpende til rektor 15.desember Halvårsrapport vedr. barn som har spesialpedagogiske ressurser leveres den enkelte skole ved rektor. Styrer i barnehagen Styrer i barnehagen Dato Tiltak Ansvarlig Mai Barna besøker skolen i 2 dager. Blir kjent med skolen, læreren og medelever. Kopi av invitasjonen til foreldrene sendes barnehagene. Rektor 5-års gruppen 5. klasse/fadderne inviteres til lunsj i barnehagen 1. juni Barnehagens rapport Siste året i barnehagen sendes skolen. Den inneholder informasjon om enkeltbarn, barnegruppa og det pedagogiske arbeidet i avdelingen / barnehagen. Skolen formidler den til SFO. Mai/juni 1. klasselærer besøker minst en barnehage i sin skolekrets hvert år. Foreldremøte for nye foreldre. Styrer i barnehagen Rektor/lærere 15. februar Søknadsfrist for spesialpedagogiske tiltak i skolen. Barnehagen, evt. ulike hjelpeinstanser kan veilede foresatte. Foreldre / foresatte Side nr. 25

26 Barnehagens adresse: Fagerheim barnehage Kopstadveien Nykirke e-post: Side nr. 26

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer