ÅRSPLAN VALEN BARNEHAGE Valevegen 5451 Valen. tlf:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2007 2008. VALEN BARNEHAGE Valevegen 5451 Valen. tlf: 53461290"

Transkript

1 ÅRSPLAN VALEN BARNEHAGE Valevegen 5451 Valen tlf: «Barn som har gode omsorgspersoner har både guide, tolk og noen de kan holde i hånden. Barndommens reiser går gjennom en rekke veikryss med stadig nye veivalg. Hvert av veiskillene peker mot vinner- og taperkarrierer. Hvilke av disse veiene barna legger ut på avhenger av landskapet, av reisefølget og av hvem de møter underveis. Det er særlig de yngste barna som er helt avhengig av kompetente og ansvarlige reiseledere.»

2 VALEN BARNEHAGE: Valen barnehage ligg fint til på nedsida av riksvegen ved sida av Valen skule. Vi har gode turmoglegheiter både i skog og mark og ved sjøen. Vi er organisert i lag med Valen skule som Valen oppvekstsenter. Verksemdleiar for senteret heiter Steinar Haugan, og styrar v/ barnehagen heiter Reidun Holmedal. Barnehagen er ein fireavdelings heildagsbarnehage med plass til barn frå 0 6 år. TOMMELITEN: VESLEFRIKK. HIET: BOLET: KONTOR. VERKSEMDLEIAR: 0 3 årsavdeling 0 3 årsavdeling 2 6 årsavdeling 3 6 årsavdeling kontor skule tlf: tlf: tlf: tlf: tlf: tlf: PLANAR: Det er planar frå sentralt og kommunalt hald som vi er pliktig å jobba etter. Vi referer berre til dei, og for interesserte er dei å finna i barnehagen. Sentrale planar: «lov om barnehagar» «Rammeplanen» Desse to dokumenta finn du og på Kvinnherad kommune si heimeside, under barnehageportalen. Kommunale planarar: «Handlingsplan» «Kvalitetsindikatorar» (denne er under revidering) «Standard og serviceerklæringar» «Trafikkopplæringsplanen» «Den kulturelle nistepakken» «Kommunikasjonsreglar» Planar for Valen barnehage: «Verksemdplan for oppvekstsenteret» «Årsplan » «Kvalitetsvurderingsplan» ( Eit vurderingsverktøy for intern bruk) «Halvårsplanar haust og vår, avdelingsvis» «Månadsplanar avdelingsvis»

3 VELKOMMEN TIL VALEN BARNEHAGE Valen barnehage har pr. vår 2007, 13,80 årsverk fordelt på 17 tilsette. I skrivande stund er det 55 barn som har plass, fordelt på ulike dagar. Å vera leiar byr på små og store utfordringar. Barnehagen skal vera ein plass der barna er i fokus, og eit overordna mål er at: KVAR OG EIN SKAL FÅ UTFALDA SEG UTIFRÅ EIGNE EVNER OG FØRESETNADER. Dette krev mykje av vaksenrolla. Vi skal lytta, ha innlevingsevne, respekt for det einskilde menneske, vera kreative, fleksible, ha oversikt og vera motiverte. Både i møtet med barnet, foreldra og medarbeidarane er dette viktige eigenskapar dei vaksne må streva etter å tilegna seg. Eg meiner vi har fokus på desse områda i barnehagen vår. På personalmøta og i kvardagen opplever eg at personalet er oppteken av dette. Vi hjelper kvarandre å utvikla desse sidene. At vi opplever tryggleik er viktig. Vi har eit forholdsvis stabilt personale, og vi arbeider mykje med områder som omhandlar medmenneskelege relasjonar. Målet vårt er at: barna skal trivast og vera i utvikling at foreldre skal vera nøgde med barnehagen at dei tilsette skal oppleva arbeidet sitt som meiningsfullt Vi håpar at arbeidet vårt viser att når brukarane møter barnehagen. Resultat av tidlegare brukar - og trivselsundersøkingar har vore gode. Det er når vi får tilbakemelding vi lærer, fornyar oss, og som igjen fører til nye idear og utvikling. Utfordringar dette barnehageåret vert knytt til utvida opningstid, og å utvikla oss innafor fagområda i rammeplanen, og då med særskilt vekt på barns medverknad og antal, rom og form. Å auka forståing for tall, og ha meir fokus på matematiske begrep, vert vektlagt i den nye rammeplanen. Vi har og litt anna aldersfordeling på avdelingane. Dette inneber at vi må organisera deler av dagen litt annleis; etter sovetider, alder, modning. Vi må fortsatt ha fokus på uteleikeplassen. Vi har nye leikeapparat som skal på plass, og det krev ein del jobbing knytta til dugnad, men og med hjelp frå teknisk i kommunen. Ein del opprustning av leikeunderlag, felling av store tre, og anna førefallande arbeid, er og nødvendig, og tek ein god del av driftsbudsjettet. Å få lavvoen på plass i «Hatlane», er eit arbeid som vi håpar skal verta gjort no i haust. Vi har fått tildelt ein fin plass, der barn og vaksne har vore med å rydda. Arbeidet med ny parkeringsplass har stått i stampe, og vi håpar sterkt at det vil skje noko dette året. Med denne innleiinga ynskjer eg barn, foreldre og tilsette eit godt barnehageår. Valen barnehage Reidun Holmedal - Styrar-

4 MÅL, INNHALD OG METODAR: Hovudmål: At kvar einskild skal få utvikla seg ut frå eigne evner og ferdigheiter. INNSATSOMRÅDE: BARN: Sosial kompetanse: TILTAK: RESULTATMÅL: -Steg for steg -Samlingsstunder -Frileik - intervju/samtale -Barn som har innleving -Barn som ikkje mobbar -Barn med grunnleggjande sosiale ferdigheter -Barn som har venner i bhg - barns ynskjer/tankar - Barn som gir utrykk for sine meiningar Natur, miljø og teknikk: -Årstidene som tema - teknikk i kvardagen -Nysgjerrige og undrande barn og vaksne - barn som får kunnskap om naturen - barn som eksperimenterar - naturopplevingar heile - Barn som er glad i naturen året og glad i å vera ute - lavvoen på plass i naturen - trafikkopplæring - barn som er gode tafikkantar Etikk, religion - samtale og filosofi: - vennskap - barns tankar - barn med respekt for ulikskap - barn som er tolerange EVALUERING: -Observasjonsskjema -Samtale med barn -Foreldresamtalar -Gjennkallingsref. -jamnleg evaluering på møter kva kan barn utfrå alder og modning? Kva haldningar og verdiar ser vi i vår barnehage? - markera høgtider - barn som opplever og tek del kyrkjebesøk i tradisjonar Kulturelle nistepakken formingsakt. og kunstuttrykk - barn som tek del i kulturopplevingar - kreative barn Har vi barn som utviklar ogbrukar sin ulike kreativefantasi? Kommunikasjon, - Bøker til glede og Kunnskap - barn med gode språkkunnskapar - barn som er glad i å lesa - Kva kunnskap? - Er vi gode å l ytta? musikk - mnd. sang rim/regle felles songstund - barn som er glad i å syngja - barn som kan mange sangar - Har vi sangglade barn? - - Bibliotekbesøk - barn som er glad i bøker - barn med kjennskap til forfattar språk og til diktning - observasjon av Kunst, kultur og kretivitet forståing /oppleving

5 Kropp, bevegelse og helse - gymsalaktivitet - fokus på kosthald - mat knytt til årstider - turar i skog og mark - eg og kroppen min - gode hygienerutinar Nærmiljø og samfunn: - fysisk aktive barn - bevisste barn og vaksne til maten vi et - skiljer mellom kvardagsog festmat - barn med gode motoriske ferdigheter/ kroppskontroll - barn med respekt for ulikskap /kjønn/roller - barn med kunnskap om reinsemd - observasjon - foreldresamtale - har vi sunne barn? -Korleis er vi bevisst kjønnsroller? - «friske barn»? - turar i nærmiljøet; - barn som er kjent i - Trygge barn i skogen, butikken, nærmiljøet nærmiljøet sjukehuset, kyrkja, garden - samarbeid med - barn som kjenner skulen skulen -eigne rutinar for overgang til barneskulen - gymsal - barn som høyrer til - solidaritetsarb - Barns medverknad -tv-verden/media - bruk av skuleplass - faste møter mellom einingane SÆRSKILTE SATSINGSOMRÅDE DETTE BARNEHAGEÅRET: Antall, rom, form. Barns medverknad: enkelt - leik med tall og form - eksperimentoppg. - sortera - telja - konstruksjon/byggja - klokka - barn som likar å eksperimentera, utforska, leika, m/ tall, former og mønster, - Har vi undrande barn? - barnesamtalar barn som observasjon av barn, gruppeleik - velgja turmål - innhald i samling Sjå og andre fagområder - tid til undring og spørsmål - er med og bestemmer kvardagen sin - som kan sei meininga si - barn med sjølvkjensle - Er barna opptatt av tall og former foreldresamtale FORELDRE / FØRESETTE: Foreldresamarbeid: - Foreldremøte - Foreldresamtalar - Brukarundersøking - Dagleg kontakt - Foreldrekaffi - Dugnad - Fau - Su - foreldre som opplever medverknad - foreldre som opplever respekt - at vi tar vare på einskildbarnet - at foreldre er kjent og trygg med personalet/andre vaksne - foreldre med eigarforhold til barnehagen - Brukarundersøking og oppfølging - foreldresamtalar - dagleg kontakt

6 TILSETTE: Personalutvikling/ samarbeid: -rammeplanen Andre samarbeids partnarar: -Infoperm -Gode informasjonsrutinar - fagområda -Faste møter -kompetente voksne -Kurs -sjølvstendige medarbeidere -Erfaringsutveksling -trivsel på arbeidplassen -medarbeidersamtaler -meiningsfyllt kvardag -Kommunikasjonsreglar -Trivselundersøking -Sosiale sammenkomster -Fokus på arbeidsmiljø -korsiktig og langsiktig plan for Hms arbeid -ppt -helsesøster -Nærbutikken -Sjukehuset/ Garden -Kyrkja -vaksenopplæringa -Høgskulen -vidaregåande -ungdomsskulen - Valestiftinga - Medarb.samt -evaluering på møter -barn og vaksne som kjenner nærmiljøet -barnehage som tek imot kompetanse frå andre -barnehage som læringsarena for andre - samarbeid om eit godt bygdemiljø og om «vårfestival»

7 Sist revidert R.H

8

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under

Detaljer

Fagområda i barnehagen

Fagområda i barnehagen Fagområda i barnehagen Vi har laga ein oversikt over korleis vi formelt og uformelt jobbar med dei 7 fagområda i barnehagen. Vi har og prøvd å setje opp skjematisk kva progresjon ein kan forvente. Vi har

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

Årsplan for Enger barnehage.

Årsplan for Enger barnehage. Årsplan for Enger barnehage. VI VIL SETTE GODE SPOR, OG SKAPE GODE BARNDOMSMINNER. Aug 2015 aug 2016. Den som lurer, den lærer.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE. * Forord v/ daglig leder side 3 * Dagsrytme og rutiner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPP BARNEHAGE 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET... 4 BARNEHAGENS VISJON

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Frogner Rosenborg barnehage Rosenborg barnehage rosenborg@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 23 33 27 60 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rosenborg-barnehage/

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer