Godt rusta for framtida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godt rusta for framtida"

Transkript

1 Årsplan 2015

2 Vår visjon: Godt rusta for framtida Våre overordna verdiar: Respekt og omsorg for andre Lyst til å læra Tru på seg sjølv Sosial kompetanse Våre mål: Borna skal ha medverknad på eigen kvardag Felles fokusområde for heile barnehagen Vaksne som engasjerer borna til Vårt satsingsområde: Læra borna å sjå verdien av vennskap. At alle skal kjenna på at dei betyr noko for andre. ein aktiv kvardag

3 FØREMÅL Barnehagen skal gi born i alderen 0-6 år eit godt pedagogisk tilbod som samsvarer med Barnehagelova 1; Barnehagen skal gi born under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmoglegheiter i nær forståing og i samarbeid med barnet sin heim. Barnehagen skal byggja si verksemd på etiske grunnverdiar nedfelt i norsk lovverk. Verksemda skal drivast i samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande lover, forskrifter og kommunale vilkår for barnehageverksemd, barnehagen sine eigne vedtekter, fastsett budsjett og årsplan for barnehagen si pedagogiske verksemd.

4 Alle fast tilsette januar 2015 Styrar Vivian Tisthamar Assisterande styrar Aud Jorunn Vedøy Pedagogiske leiarar: Sissel Gravdal Malin Eriksen Anne Beth Østensen Marit Kristine Linda Amundsen Siv Miljeteig Lene Presthaug Langli Dommersnes Fagarbeiderar: Barnepleiarar: Hilde Nysæter Siv-Camilla Ingrid Nysæter Said Abdidayim Linn-Rebekka Jessica Hauan Anne Bente Bernersson Said Bernersson Østraat Assistentar: Ekstra assistent: I tillegg til dei fast tilsette vil det vera andre inne i periodar, som Nav assistentar, lærlingar og studentar. Me har også til tider folk på kjøkkenet og merkantil hjelp. Leiar i foreldrerådet er Kent Heine Spissøy. Anna Jespersen Audhild Sørensen Inger Marit Margethe Larsen Christiansen

5 Kvalitetspolitikk Ås barnehage skal gjennom kvalitet framstå som det naturlege val for foreldre som ynskjer barnehageplass for borna sine. Vårt hovudfokus i arbeidet skal vera barnet. Me er her for borna, og skal legga til rette for at kvart enkelt barn vert sett, får dekka sine behov, og får gode utviklingsmulighetar. Tenestene me utfører skal vera av god kvalitet, slik at me kan vinna og oppretthalde tillit både hos samarbeidspartnerar, kommunen som tilsynsmynde og foreldra. Kvalitetsarbeidet i barnehagen skal vera eit kontinuerleg arbeid som vil bli vurdert årleg. Programtilbud og tenester Ås barnehage er open frå kl Me har open alle kvardagar. Nyttårsafta og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl Julafta er stengt. Barnehagen er stengt 4 dagar pr. år til planlegging for personalet. Barn som får plass i barnehagen har plass til skulepliktig alder, eller til plassen vert sagt opp skriftleg. Eit barnehageår gjeld frå til året etter. Alle born skal ha 4 veker ferie i løpet av barnehageåret. Barnehagen har stengt i tre veker, fortrinnsvis dei tre siste i juli. Hos oss treng ikkje borna ha nistepakke med. Me serverer tre måltid i løpet av dagen; frukost, lunsj og frukt. Nyare forsking seier mykje om at dei yngste borna har behov for rolegare dagar med mykje omsorg og tid for undring og leik. Dette set me stort fokus på her hos oss, og har difor skjerma småbarnsgrupper som skal ivareta deira behov.

6 Rutinar for vurdering Aktivitet Val av to område som skal vurderast Spisse vinklinga av vurderingsområder Status for vurdering på personalmøte Fortløpande vurdering av kvardag og pedagogisk innhald Tidfesting Etter foreldremøte om hausten før utarbeiding av ny årsplan Personalmøte i oktober Før påske, før sommaren og på personalmøte i oktober. Pedagogisk leiar ansvar for kontinuerleg vurdering. Nyttar innspel frå medarbeidarane på samarbeidsmøte i gruppene. Møte i ped.leiargruppa kvar veke. Kollegarettleiing for assistentar kvar månad. Hensikta med vurdering er å kartlegge kor me er i høve dei måla me har sett oss for pedagogisk innhald og gjennomføring, og standard i barnehagen. Denne kartlegginga skal føre til tiltak dersom det er gap mellom status og mål. Aktivitet Foreldredeltaking i vurderings og planarbeidet Tidfesting Samarbeidsutvalet skal godkjenne tema for vurdering. Tema skal stå i årsplanen Dersom det er valgt tema for vurdering som foreldra bør involverast i, vert dei spurt om dette. Til dømes gjennom spørjeskjema. Tema på foreldremøte til hausten: Kva ønskjer foreldra skal vurderast i kommande år? Framlegg med forslag om tema for vurdering. Innspel til foreldrerådet om saker ein ønskjer å drøfta. Innspel og tilbakemelding ved foreldresamtalar Foreldremøte blir nytta til å få innspel til endringar i årsplanen. Når gjennomgang av årsplan vert gjort Januar/februar Foreldremøte i september Vert gjort dersom det dukkar opp aktuelle saker. Når foreldresamtalane vert gjennomført September

7 Me har valgt to tema som skal vurderast med utgangspunkt i tilbakemeldingar frå foreldremøte i september: Vennskap Naturen rundt oss Aktivitet Tidfesting Kven har ansvar? Undersøkja kva som er utfordringa Igangsetjing av tiltak Januar 2015 Februar 2015 Assisterande styrar Pedagogisk leiar på gruppa. Gjennomføring Dagleg Pedag og assistent i samarbeid Oppfølging Kontinuerleg Pedagogisk leiar på gruppa Ser foreldra endring? Spørjeskjema kor me samstundes undersøkjer nye vurderingsområder Status og evaluering etter tilbakemeldingar Foreldremøte i september 2015 På personalmøte i oktober 2015 Assisterande styrar Den pedagogiske leiargruppa

8 Fagområda frå rammeplanen Nærmiljø og samfunn Kva: Kjennskap til ulike kulturar - Aksjonsdag etter FORUT-prosjekt - Snakke om høgtider og merkedagar - Forteljetradisjon frå ulike kulturar - Bruke ressurspersonar i nærmiljøet. Kommunikasjon, språk og tekst Kva: Lytte - Samling - Språksprell - Høgtlesing - Munnleg forteljartradisjon. - Ulike lytteleikar og spel -Kvardags-situasjonar Kva: IKT - Utforske skrift-språk gjennom bruk av data. - Borna deltek når personalet arbeider med bilder på data. - I samspel med vaksne, og andre born, kan borna spela pedagogiske spel. Kva: Leik - Ulike temarom - Aktive og støttande vaksne - Uteleik og tur - Blanda aldersgrupper Kva: Språkstimulering -Utlån av bøker frå biblioteket. -Me ynskjer å lesa mykje saman med borna. - Snakkepakken Kva: Ulik tekstform. - Spontant - I samling - Bøker tilgjengelig - Besøke biblioteket - Leik med språket - Rim, regler, songar Kva: Språkstimulering -Fokus på at me nyttar språk i konfliktløysing -Steg for steg -Snakkepakken Kva: Samtale - I den daglege samhandlinga med borna - Gi borna tid og mulighet for kommunikasjonen barn-barn. Kva: Språktrening -Tilpassa språktrening for born med sein språkutvikling - Leikegrupper Kvifor: Utvikling av godt munnleg språk og evna til å kommunisera i eit sosialt samspel. Førebu lese- og skrivetrening i skulen Kva: Kjønnsroller - Fokus på like mulighetar for gutar og jenter i planarbeid og vurdering - Tilrettelegging av temarom med utfordringar for begge kjønn. Kva: Barnas turlag - hjelp til T-løyper i nærområdet. -barnehagen har stand på kom deg ut dagen i Skjepåsen. -barnegrupper som nyttar T-løyper på turdagar. Kva: Samarbeid m/ andre instansar - HSH - NAV - barneskular - ungdom- og vidaregåande skule -biblioteket -Sunnhordland museum -SKL -Knutsaåsen omsorgsenter Kva: Leirvik sentrum og næringslivet - Bruke lokalavisa som kjelde til info om kva som skjer - Maritimt museum - Følgje byggeprosessar - Besøkja grueområdet på Litlabø - Bli kjent med Stord Kommune Kvifor: barna får innsikt og erfaring i eit demokratisk samfunn. Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. For å sikra at me får ein progresjon i det pedagogiske arbeidet vårt, har me utarbeida ein progresjonsplan med utgangspunkt i fagområda og rammeplanen. Dette er ein plan som me nyttar når me lagar månadsplanar og halvtårsplanar. Borna blir dermed sikra pedagogisk tilrettelagde aktivitetar etter alder og modning.

9 Fagområda frå rammeplanen Kunst, kultur og kreativitet Kva: Øving i å uttrykke seg estetisk - Samling/ tilrettelagde aktivitetar - Spontant/ i rutinesituasjonar og frileik. Kva: Kulturtradisjonar lokalt - Markere enkelte merkedagar på primstaven - Forteljar-, song- og musikktradisjon -17. Mai. Kva: Gje barna erfaringar m/ ulike kunstuttrykk - Bevisstgjera på kunst i nærmiljø - Gå på teater, utstillingar, konsertar når tilgjengeleg - Sjå på skulpturar i nærmiljøet Kva: Kulturidentitet - Familien min bilete heimefrå for dei yngste. - Samarbeid med museet. - Bli kjent med kulturuttrykk frå ulike kulturar og land. Kropp, rørsle og helse Kva: Positive erfaringar med friluftsliv/uteleik - Tur - Leirplass i skogen - Lære tradisjonelle uteleikar - Nyttar T-løyper på fjellturar og elles andre lokale turløyper på turdagar. - Leik og ulike aktivitetar på fotballbanen og i ballbingen. Kva: Sunt kosthald - Sunn kvardagskost servert v/måltida - Frukt og grønsaker kvar dag - Fruktfat i bursdagssamling - Bevisstgjering v/samtale Kva: Grovmotorisk aktivitet inne - Gym - Dans Kva: Finmotorisk trening - Spel - Formingsaktivitetar - Øve på påkledning -smørjelunsj -klippa med saks -øver på blyantgrep Kva: Kroppen min - Sjølvstendighets-trening - Varierte fysiske utfordringar - Samling - Dramaaktivitetar - Forming - Tilrettelegging av rom Kvifor: Utvikle grunnleggande motoriske ferdighetar, kroppsmeistring, fysiske eigenskapar, vanar og innsikt i korleis ein kan ivareta helse og livskvalitet. Kva: Tilrettelegging av fysisk miljø - Temarom som stimulerer til kreativ aktivitet - Tilgang til ulike materiale og uttrykksformer Kva: IKT - Teikneprogram på data - Bearbeiding av bilete på data - Hente informasjon og spele musikk frå internett. Kvifor: Borna skal få moglegheit til å oppleve kunst og kultur og sjølv uttrykka seg estetisk. Me vil styrkje borna sin kulturelle identitet og personlege inntrykk, og styrkja borna sin estetiske skaperglede.

10 Fagområda frå rammeplanen Etikk, religion og filosofi Kva: Filosofi - Undring rundt ulike problemstillingar og opplevingar - Samtalar - Forteljingar Kva: Bli kjent med høgtider i andre religionar og kulturar representert på gruppa - Samtale - Lese historiar - Lære songar - Lage mat - Flagg Kva: Respekt for ulikhetar - Samtale - Drama - Vaksne rollemodellar - Refleksjon Kva: Øve på sosial kompetanse - I leik - I samling og tilrettelagde aktivitetar - Vaksne som førebilete -Steg for steg - Fokus på førebygging av mobbing. Kva: Markera høgtider i vår tradisjon - Kyrkjevandring - Juleevangeliet - Påskebodskapen - Song og musikk - Tradisjonar kring høgtidene før og no Kvifor: Tileigna seg samfunnet sine grunnleggande normer og verdiar. Utvikla toleranse og interesse for kvarandre. Å læra å respektera kvarandre på trass av ulik kultur, religion og livssyn. (Rammeplan) Natur, miljø og teknikk Kva: Mangfaldet i naturen - Utforske kreftene i naturen: vind, vatn, sol, frost. - Finne råvarer i naturen til mat og estetiske uttrykk. - Studere særtrekk ved årstidene Kva: Dyr - Gardsbesøk - Fisketur fisk som råvare - Studera småkryp - Utforske dyrelivet rundt barnehagen Kva: Hygiene - I kvardags-situasjonar - I samling Kva: Teknikk - Fysikkleik - Eksperimentera og utforske korleis ting er sett saman. - Skru og mekka. - Få bruke teknisk kvardagsverktøy - Studere motorar på museet/ maritimt museum Kva: Fysikkleik - I samling - Ute i naturen - På kjøkkenet - Spontant i frileik Kva: Miljøvern - Samtale - Ta vare på inventar og utstyr i barnehagen. - Plukke boss / rydde etter oss i naturen - Boss-sortering - Rotnings- prosessen - Gjenbruk -Besøkje SIM Kvifor: Barna skal bli kjend med og få forståing for planter og dyr, landskap, årstider og vèr. Dei skal også få byrjande forståing av kva ei berekraftig utvikling betyr for oss.

11 Fagområda frå rammeplanen Tal, rom og form Kva: Spel - Puslespel - Spel med form og mønster - Terning/telja Kva: Gjera erfaring med måling, veging, berekna - Bake/koke - Følgje oppskrifter - Bruke eigna målereiskapar - Snakkepakken. Kva: Form og konstruksjon - Følgje byggeprosessar i nærmiljøet - Lage byggverk / modellar i ulikt materiale - Bygningar og former før og no - Synlege tal og former Kva: IKT - Leik med tal på tastaturet - Utforske former og mønster på datamaskinen Kva: Sortere, rydde, klassifisere - Rydde leiker - I daglege rutinar - I naturen / på tur - Spel Kvifor: Utvikle barna sin matematiske kompetanse gjennom leik, eksperimentering og kvardagsaktivitetar. Styrke barna sin nysgjerrigheit, mattematikkglede og lyst til å utforske matematiske samanhengar. (Rammeplanen) Omsorg, leik læring og danning Kva: leggja tilrette for frileik. - temarom - leikegrupper - vaksne som er tilstades for veilednig og hjelp i konfliktløysing Kva: hjelpe borna til å reflektere over eigne handlingar. - i samling - i konfliktsituasjonar. - Rollespel - I kvardagen Kva: gi borna tru på seg sjølv. - sjå enkeltbornet. - lydhøyre vaksne - gi positive tilbakemeldingar når borna gjer positive handlingar Kva: samarbeide med foreldra. - i foreldresamtale. - på foreldremøte - i hente- og bringesituasjon. Kva: respekt for kvarandre. - steg for steg. - vaksne som gode rollemodellar. - setja ord på følelsar - oppfordre til å vera høflig, helse og takke. Kva: byggja på grunnleggande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon. - ha fokus på vennskap. - jobba med empati. - formidle tradisjonar. Kvifor: I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosessar med born og vaksne i leik og læring, og omsynet til kvarandre, føresetnader for danninga til bornet. Fokuset i barnehagen er enkeltbornet, at kvar enkelt skal bli sett og bli tatt på alvor.

12 Barna si deltaing Vurdering Aktivitet Daglege samtalar med barna Tilbakemelding av gjennomførte aktivitetar på tankekarta gjenkalling. Observasjon av barna, særleg dei som er minst språkkunnige Barnesamtale med dei borna som skal over i skulen. Tidfesting Kontinuerleg I etterkant av gjennomføringa Kontinuerleg Vår Barn sin medverknad Kva: I planarbeid - Tankekart saman med borna - Observasjon - Tilbakemelding frå borna gjennom barnesamtale/ samtalegrupper Kva: Observasjon og refleksjon Justere den vaksne si tilrettelegging og handling i kvardagen saman med barna. Kva: Måltid - Fleksibel frukost - Velje kva mat ein vil ha innanfor rammer Kva: Gjennom føresette - Foreldremøte - Foreldreråd og samarbeidsutval - Foreldresamtale - Dagleg samtale Kva: Tur. - Turmål - Innhaldet på turen

13 Overgang barnehage/skule Kva: Besøka skulen - Borna besøker skulen saman med foreldra. Kva: Foreldre-samarbeid - Informasjon på Kva: Mappe til skulen Overlevering mellom ped.leiar/lærar. Skal innehalde kort skildring av bornet sine sterke sider, kva bornet likar å gjera og kva bornet treng øva på. Godkjenning med underskrift frå foreldre i april. Kva: Mappe 2 På overleveringsmøte mellom ped leiar/ lærar. Dette er ei mappe med konfidensiell informasjon (som td Alle med, TRAS, Språkperm) der foreldra og barnehagen er blitt samde om at skulen treng utvida informasjon om bornet. Kva: PPT og barnevern - Skulen får naudsynt info om einskilde born, dersom foreldra gjev samtykke til det. foreldremøte i barnehagen - Infomøte for foreldre på skulen - Foreldresamtale vår. Kva: Samarbeid barnehage/skule - Overføringsmøte der pedagogen frå barnehagen overleverer mapper til den pedagogen som skal ha bornet i 1.trinn Overgangsplan for barnehage/ grunnskule i Stord kommune. Målet med planen er at rutinar og ansvarsplassering skal gi det enkelte barn ein god overgang frå barnehage til skule. Rammeplan for barnehagen og prinsipp for opplæring i skulen (Læringsplakaten) slår fast at barnehage og skule skal samarbeide til det beste for barnet. Barnehagen skal, i samarbeid med skulen, legga til rette for barn sin overgang frå barnehage til første klasse og eventuelt skulefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnet sin heim. (Rammeplan s.53)

14 Her er eit eksempel på korleis me arbeider med planarbeid i barnehagen. Ein tar utgangspunkt i eit fagområde og ein progresjonsplan, og snakkar med borna om kva som kunne vera spennande å jobba med ei stund framover utifrå det. Dette er eit tankekart for 1-2åringar, kor observasjon av borna er utgangspunktet. Me erfarer og ser kva dei likar å arbeide med. Dokumentasjon Kva: Planarbeid - Observasjonar, praksisforteljingar og samtale med born som utgangspunkt for refleksjon og for planar. - Tankekart - Månadsplan / progresjonsplan/ prosjektplan Kva: Barns trivsel og utvikling - Observasjon og praksisforteljing som utg.punkt for refleksjon på samarbeidsmøta i barnehagen. Kva: Kvardags-hendingar - Referat på oppslagstavle - Bilete frå aktivitetar på oppslagstavle og heimeside. - Månadsbrev til foreldre Kva: Pedagogisk innhald - Tankekart - Praksisforteljing - Barneteikningar

15 Kvardagen vår i barnehagen

16 Samarbeid med Barnas Turlag BARNAS TOPPTRIM Desse turmåla er med i Barnas Topptrim 2015: *Trollvassnibba, *Sæterbøfjellet, *Stovegolvet, *Osterneset, *Tindaslottet, Startdato: 13. April Sluttdato: November 432moh, Tittelsnes, Sveio 378 moh, Fitjar 703 moh, Stord 47 moh, Fitjar 596 moh, Fitjar Barnas turlag arrangerer også to «kom-deg-ut»-dagar i løpet av året. Den første er 1.februar på Lundasøl, den andre er 6.september i Skjepåsen. Kjekke dagar å vera med på. Me i Ås barnehage er opptatt av å vera masse ute, me liker å gå mykje på tur med barnegruppene våre. Me syns difor det er veldig kjekt og spennande å få lov å samarbeida med Barnas turlag. På denne måten får me informasjon og inspirasjon om ulike turar i nærmiljøet. Barnas turlag arrangerer «Barnas Topptrim» der ein kan bestiga ulike fjelltoppar. I år er det Trollvassnibba, Sæterbøfjellet, Stovegolvet, Osterneset og Tindaslottet som er turmål. I Ås barnehage får alle barn som er født i 2009, 2010 og 2011 topptrimkortet for 2015 spandert av barnehagen. Så kom igjen og bli med på årets Topptrim!! Du kan kjøpa klippekort (pris kr 30) og levera det inn att hos Sport1 på Leirvik eller hos MX Sport på Fitjar. Lever kortet seinast 1.nov. eller ta det med på lommelyktturen 8. nov. Det blir premie til alle som har minst 3 av turmåla.

17 Januar Me har fokus på fagområdet; «natur, miljø og teknikk». Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke veke veke veke veke 5 Planleggingsdag. Barnehagen stengt. 27 Holocaustdagen

18 Ut på tur aldri sur Huset mitt Når me er tissemaur brukar me å gå på tur til «Huset mitt». Då får barnet vise vegen til huset sitt og me ser på huset Dette pleier å vera stor stas. Gruppene deler ofte inn i mindre grupper når me går på tur, dette for å sikre at alle blir sett og høyrt. Også for å lage og styrke vennskap.

19 Februar Me har fokus på fagområdet; «natur, miljø og teknikk». Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke 5 1 Barnas turlag arrangerer Kom deg ut-dag på Lundastølen 2 veke Samefolket sin dag veke Fastelaven 16 veke Karneval veke

20 Katt og mus Ein person blir valgt til å vera katt, og ein person blir valgt til å vera mus. Alle deltakerane utanom katten og musa lagar ein ring, og held hverandre i hendene. Inne i midten av ringen, stiller musa seg opp, medan katten står utenfor ringen. No går leiken ut på at katten skal prøva å komma seg inn i ringen for å ta musa. Deltakerane som står i ringen, skal hindra at katten klarar å komme seg inn til musa. Difor må katten "jakte" rundt ringen, og prøva å finne smutthull å komme seg inn gjennom. De bør ha klare reglar om at katten ikkje kan "bruke vekta si" for å "trenge" gjennom ringen. Dette kan lett gi naseblod og andre kjedelige skader. Katten må heller bruke smidighet fremfor makt for å komme gjennom. Forklar barna dette. Lykke til og kos dåke!

21 Mars Me har fokus på fagområdet; «etikk, religion og filosofi». Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke veke Den internasjonale kvinnedagen 9 veke Barnehagedagen veke veke Barnas turlag arrangerer ettermiddagstur til Rødkleiv(Litlabø). 30 veke Palmesøndag

22 «Venner» Kaptein Sabeltann KARDEMOMMEBY LOVEN MAN SKAL IKKE PLAGE ANDRE, MAN SKAL VÆRE GREI OG SNILL, OG FORØVRING KAN MAN GJØRE HVA MAN VIL! Nasse Nøff til Ole Brum: «Hvordan staves en venn?» «Jeg vet ikke, jeg bare føler det.» Når du føler deg helt alene, når alle løper forbi, Når ingen i verden hører, på det du har og si Når problemene vokser seg store som fjell, Da trenger du hjelp fra noen, utenfor deg selv Venner er gjerne tilstede, når det er fest i ditt hus Venner kan dele din glede, og juble i seiersrus Men venner som blir når andre går, Som gir deg sin støtte, som tror og forstår Det er venner du skal ta vare på Når det mest har gått på tverke, når ingenting er som før, Da vet du at de er venner, som banker på din dør, La de andre gå bort for å drive med sitt, Et vennskap skall tåle motgang, uten å bli slitt Venner er gjerne tilstede, når det er fest i ditt hus Venner kan dele din glede, og juble i seiersrus Men venner som blir når andre går, Som gir deg sin støtte, som tror og forstår Det er venner du skal ta vare på Venner er gjerne tilstede, når det er fest i ditt hus Venner kan hvile din glede, og juble i seiersrus. Men venner som blir når andre går, som gir deg sin støtte, som tror og forstår Det er venner du skal ta vare på

23 April Me har fokus på fagområdet; «kommunikasjon, språk og tekst». Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke 14 1 Barnehagen stenger 12:30 2 Skjærtorsdag Barnehagen stengt 3 Langfredag Barnehagen stengt 4 5 Påskedag 6 veke påskedag Barnehagen stengt veke Første sommardag (primstav) 15 Forbod mot bålbrenning startar Barnas turlag arrangerer tur til Sæterbøfjellet (Fitjar). 20 veke veke

24 Vennskap Saman blir me kjende med næmiljøet vår

25 Mai Me har fokus på fagområdet; «nærmiljø og samfunn». Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke 18 1 Off. høgtidsdag Barnehagen stengt 4 veke veke Kr.himmelfartsdag Barnehagen stengt 15 Planleggingsdag. Barnehagen stengt Grunnlovsdag 18 veke Pinsedag. 25 veke 22 2.pinsedag Barnehagen stengt Barnas turlag arrangerer tur til Trollvassnibba (Tittelsnes, Sveio).

26 Her kommer vennen min. Det er fleire versjonar av denne songen. Nokon tar med mellomspelet "Tror jeg tra la lei". Med samme meloditone som "Nei, du så bukker jeg". Leikebeskrivelse Deltakerane står parvis i ein ring med enkel håndfatning i ei hånd. Dei hoppar med polkasteg framover. Dei stoppar opp og stiller seg opp foran kvarandre med armane i sida. Jentene neier og gutane bukker. Dei foretar klapp med hendene mot hverandre på "den" (to klapp) Begge snur motsols og slår høgre hånd mot kvarandre (ett klapp til) Begge stopper og tramper tre gonger i golvet. Begge truer kvarandre med peikefinger på kvar hånd. Når leiken startar på nytt, går guten polkesteget på stedet, mens jenta går vidare til neste gut. Nå håndfatning med ny partner.

27 Juni Me ha fokus på fagområdet; «kropp, bevegelse og helse». Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag 1 veke veke Sommarfest veke Barnas turlag arrangerer overnattingstur til Blomstølen (Etne) veke Sankthansafta 24 Sankthans veke 27 30

28 Skal vi være venner! Skal vi være venner? Skal vi leke sammen, du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen, du og jeg. Kom og rekk meg hånden, så går vi sammen på vår vei. Å være venner, å holde hender Er sånn at du kjenner det gjør godt!

29 Juli Veke 29, 30 og 31 har barnehagen feriestengt. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke veke Siste barnehagedag før ferien Veke veke veke

30 10 år 9.november vart barnehagen vår offesielt opna.

31 August Nytt barnehageår startar og me gler oss til å bli kjend med nye venner! Denne månaden har me fokus på fagområdet; «etikk, religion og filosofi». Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke veke 32 Første barnehagedag etter ferien veke Ås barnehage 10 år veke 34 Nytt barnehageår 18 Barnas turlag arrangerer ettermiddagstur til Rossnestet (Litlabø) veke Veke 36

32 Me har fokus på vennskap gjennom heile året. Kanskje spesielt i august då nye born kjem inn i godt etablerte leikelag. Fantorangen på NRK-Super har ein fin vennesang som passar godt for våre born i barnehagen. Vil du være vennen min? Vil du være vennen min? Kom å gi meg hånden din, trallala, trallalei. Vil du være vennen min? Så kom å gi meg hånden din, trallala, trallalei. Boga, boga, boga, boga, boga, jeg vil være venn med deg. Forut Me deltek årleg i barneaksjonen til Forut. Her lærer me mykje om respekt for ulikheter og for kvarandre. Me samlar inn pengar for å hjelpe borna der dei er. I den forbindelse jobbar me mykje med fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Vil du være vennen min? Så kom å gi meg snablen din, trallala, trallalei. Vil du være vennen min? Så kom å gi meg snablen din, trallala, trallalei. Boga, boga, boga, boga, boga, jeg vil være venn med deg. Vil du være vennen min? Kom å gi meg klemmen din, trallala, trallalei. Vil du være vennen min? Kom å gi meg klemmen din, trallala, trallalei. Boga, boga, boga, boga, boga, jeg vil være venn med deg.

33 September 15. september vert det foreldremøte i barnehagen. Me har fokus på fagområdet; «kunst, kultur og kreativitet». Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke Planleggingsdag Barnehagen stengt 7 veke Barnas turlag arrangerer Kom deg ut-dag i Skjephaugen veke Foreldremøte på kveldstid. Forbod mot bålbrenning oppheva veke Barnas turlag arrangerer tur til Tindaslottet (Fitjar). For dei over 12år. 28 veke

34 Kvifor ikkje ta seg ein tur ut og plukke med seg ulike natur matrialer som t.d. sniglehus/skjell og haustblader og skape smykke og ulvar utav det! Høst sang (melodi: Lofot torsk) Når bladene de faller ned, da er det høsten skal du se. Ref: Blader falller ned, blade faller ned, ja, blader faller ned.

35 Oktober Sidan det er SN dagen 24. oktober ynskjer me å sjå litt til korleis barn i andre deler av verda har det. Me har fokus på fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke 40 1 Kveldsmat på leirplassen veke veke Vinterdag (primstav) Refleksdagen/ epledagen veke FORUT-aksjon 23 Planleggingsdag. Barnehagen stengt. 24 SN dagen veke

36 Me gjer oss kjende med tal, rom og form gjennom leik og spel.

37 November Me har fokus på fagområdet tal, rom og form. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke 44 1 Barnas turlag arrangerer Lommelyktur på Lundarstøl. 2 veke veke veke veke veke 49

38 Lag juletre pynt sammen med venner. Julekorger: - Glanspapir - Lim - Saks Lag to rundinger av glanspapir, brett i to, lim sammen og sett på hank. Fint med ulike farger. Ein kan og lage flettekorger som vist på bilde. LYKKE TIL OG GOD JUL

39 Desember Me har fokus på fagområdet etikk, religion og filosofi. Advent er ei ventetid, og me ser at dette ofte er ei travel tid for både barn og vaksne. Me i barnehagen vil prøva å roa ned litt, kosa oss med å førebu jula, og kjenna på spenninga og forventningane som ligg i denne adventstida. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke veke åringane går Lucia for dei andre i barnehagen Luciadagen 14 veke Nissefest og graut veke Julafta Barnehagen stengt 25 1.juledag Barnehagen stengt 26 2.juledag Barnehagen stengt veke Nyttårsafta Barnehagen stenger

Godt rusta for framtida

Godt rusta for framtida Årsplan 2016 Vår visjon: Godt rusta for framtida Våre overordna verdiar: Respekt og omsorg for andre Lyst til å læra Tru på seg sjølv Sosial kompetanse Våre mål: Borna skal ha medverknad på eigen kvardag

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder:

Språk og språkmiljø Kvardagssamtalen: Høgtlesing og forteljarstunder: Språk og språkmiljø Vi har språk og språkmiljø som satsingsområde. Det er eit mål å gje barna varierte og positive erfaringar med ord og uttrykk, saman med konkret sanse- og førstehandserfaring, i naturlege

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017

Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017 Halvtårsrapport for gul gruppe våren 2017 1. Kommunikasjon, språk, tekst: Gjennom arbeid med dette fagområdet skal barnehagen bidra til at barnet blir kjent med bøker, sanger, bilder m.m. (Rammeplanen).

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER

PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER Med progresjon meiner ein framgang, framsteg, utvikling. Vår oppgåve er å gje barna oppgåver dei meistrar samtidig som vi gjer dei utfordringar slik at dei

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PLAN- OG VURDERINGSARBEID I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Formål "ehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane www.tysnesbarnehagane.no Lovgrunnlag Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2016-2017 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Måndag til torsdag 06.45 17.00 Fredag 06.45-16.30 Kjøp av tid: Dersom det

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 1: September - november2015 PERIODENS FAGOMRÅDER: NÆRMILJØ OG SAMFUNN: - Bli trygge på seg sjølv, vaksne og barn i barnehagen - Bli kjent

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016

Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016 Halvtårsrapport gul gruppe haust 2016 Kommunikasjon, språk, tekst: «Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Kommunikasjon foregår i et vekselspill mellom å motta og tolke

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Godt rusta for framtida

Godt rusta for framtida Årsplan 2017 Vår visjon: Godt rusta for framtida Våre overordna verdiar: Respekt og omsorg for andre Lyst til å læra Tru på seg sjølv Sosial kompetanse Våre mål: Borna skal ha medverknad på eigen kvardag

Detaljer

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda Årsplan for Straume barnehage 2017-2018 Del 2 Arbeid med fagområda 0-2 år Gje barna kjennskap til ord omgrep støtte til språkutvikling Samtale med barnet på deira nivå.»lesesnakke «bøker, synge sangar,

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

torsdag, 20. januar 2011 Progresjonsplan Øye barnehage Plan som visar kva barnehagen vil legge vekt på innanfor kvart fagområde.

torsdag, 20. januar 2011 Progresjonsplan Øye barnehage Plan som visar kva barnehagen vil legge vekt på innanfor kvart fagområde. torsdag, 20. januar 2011 Progresjonsplan Øye barnehage Plan som visar kva barnehagen vil legge vekt på innanfor kvart fagområde. Innhald: Antall, rom og form s. 3 Kropp, bevegelse og helse s. 4 Kommunikasjon,

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda

Årsplan for Straume barnehage Del 2. Arbeid med fagområda Årsplan for Straume barnehage 2016-2017 Del 2 Arbeid med fagområda 0-2 år Gje barna kjennskap til ord omgrep støtte til språkutvikling Samtale med barnet på deira nivå.»lesesnakke «bøker, synge sangar,

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Velkommen til nytt barnehageår!

Velkommen til nytt barnehageår! Velkommen til nytt barnehageår! Då er nytt barnehageår godt i gang, og me vil ønskje alle velkommen tilbake etter sommaren. Eit ekstra velkommen også til dei nye barna og foreldra som nok no er over den

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

Bli kjent med Orre Barnehage

Bli kjent med Orre Barnehage Bli kjent med Orre Barnehage A Adresse Theavegen 9 4343 ORRE Allergier Det er viktig at vi får vite om der er nokon allergier hjå barnet, slik at vi kan ta rette forhandsreglar. Arbeidsmiljø Vi i personalet

Detaljer

Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen

Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen Aktivitetsplan - Vår 2015 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Innhald Aktivitet/Tiltak

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen

Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen Aktivitetsplan - Vår 2014 Blindheim barneskole SFO-1. kl. basen VÅR VISJON: Rom for leik VÅRT MOTTO: Med gode opplevelser, leik og fantasi. Vil barna trives og få en SFO å bli glad i. Innhald Aktivitet/Tiltak

Detaljer

Halvårsplan for Tyrihans og Askeladden våren 2017

Halvårsplan for Tyrihans og Askeladden våren 2017 Halvårsplan for Tyrihans og Askeladden våren 2017 TEMA: «Fysisk aktivitet, psykisk helse og kosthald» «Være sammen» Askeladden Kristoffer, pedagogisk leder Britt Karin, pedagogisk leder Linda, pedagogisk

Detaljer

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap

Året rundt. Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon. 1. august 18.november: Nye vennskap Året rundt Gjennomgangstema for året er vennskap, mobbing og anerkjennende kommunikasjon 1. august 18.november: Nye vennskap 21.november- 23.desember: Juleforberedelser 2. januar- 17. mars: Lofotfisket

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA.

Osterøy kommune ÅRSPLAN VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. Osterøy kommune VALESTRAND BARNEHAGE SAMAN FÅR ME VERDES VIKTIGSTE VERDIAR TIL Å VEKSA. F Innhald FORORD... 2 VISJON OG VERDIAR... 3 SATSNINGSOMRÅDAR... 4 UTELEIK:... 4 TIDLEG INNSASTS:... 4 BORNS TRIVSEL

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE AVDELINGSPLAN TRIOLA Kontaktinformasjon: Triola: 59192749 Barnehagemobil: 94508709 E-post: daniel.monstad.windt@osterøy.kommune.no TRIOLA Triola er den største av dei

Detaljer

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra Styringsdokument for Vik barnehage er Lov om barnehagar med Rammeplan. Desse finn ein på internett www.lovdata.no eller www.kunnskapsdepartementet.no. Vik

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER

LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER LEIK, LÆRING OG UTVIKLING BRUNKEBERG OPPVEKSTSENTER Fotograf: Ragnhild Kvålseth5 år ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEN 2015-2016 Barnehagen jobbar ut ifrå barnehagelova og forskrifta Rammeplan for barnehagens innhald

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9.

NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE. Gjeldande frå 1. august. Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. NY RAMMEPLAN SOM GRUNNLAG FOR FRAMTIDAS BARNEHAGE Gjeldande frå 1. august Astrid Bakken Fagdag nærmiljø og samfunn Gaupne barnehage 9. oktober 2017 Innhald Kva er hensikta med ein rammeplan? Litt historikk

Detaljer

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen.

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. Ein vaksen møter barn og foreldre. Personalet opprettar kontakt med barnet. Utveksling av

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling Deltakarar; Både små og store barn, men tilpassa til ulike aldrar Hovudansvarlege; Sven, Monica, Norun og Sissel Mål; Barna skal bli glad og trivast i naturen forstå samspelet i naturen

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Storebjørn. Året Kva vi jobbar spesielt med i år

Storebjørn. Året Kva vi jobbar spesielt med i år Storebjørn Året 2016-2017 Kva vi jobbar spesielt med i år September 2016 1 Innhald Satsingsområde 3 Hakkebakke skogen 3 Førebygge mobbing i Ågotnes barnehage 5 Fellessamlinger, 6 Gymsal, Barn sin medverknad

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst

Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst Fyresdal kommune Sektor for kultur og oppvekst PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDA I FYRESDAL BARNEHAGE 2017-2018 Vedlegg til årsplanen. August 2017 Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen I tillegg til

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Godt rusta for framtida

Godt rusta for framtida Årsplan 2014 Vår visjon: Godt rusta for framtida Våre overordna verdiar: Respekt og omsorg for andre Lyst til å læra Tru på seg sjølv Sosial kompetanse Våre mål: Borna skal ha medverknad på eigen kvardag

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

SKULEFRITIDSORDNING ÅHEIM SKULE 2016/2017

SKULEFRITIDSORDNING ÅHEIM SKULE 2016/2017 SKULEFRITIDSORDNING ÅHEIM SKULE 2016/2017 ÅRSPLAN 1 1. Opplæringslova om skulefritidsordning (SFO) 13-7.Skolefritidsordninga Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Sø`stuggu Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD ********** Barnehagen er eit pedagogisk tilbod for barn under skulealder. Barnehagen er det fyrste frivillige ledd i utdanningsløpet, og bygger si verksemd på:

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Leikande, glade barn og natur hand i hand

Leikande, glade barn og natur hand i hand Leikande, glade barn og natur hand i hand Året 2013-2014 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2013-2014 3 Eventyr 4 Dino /Duå ut til alle 5 Førskulegruppa 6 Vurdering 7 Planleggingsdagar

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette

Barnehagane i Kviteseid. Felles informasjon til føresette Barnehagane i Kviteseid Felles informasjon til føresette Gjeld frå barnehageåret 2016/2017 Om barnehagane i Kviteseid Barnehagane følgjer og arbeider etter Lov om barnehagar, Rammeplan for innhaldet i

Detaljer

Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra

Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra Språk stilmulering gjennom lesetrening: Språk prosjekt 2008-2009. Fokus på korleis barnehagen kunne

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014.

INNHOLD. Innleiing. Foreldresamarbeid. Pedagogikken i SFO. Målsetting for SFO. Aktiviteter inne/ute. Oversikt over aktivitetar hausten 2014. ÅRSPLAN SFO Fusa oppvekstsenter INNHOLD Innleiing Foreldresamarbeid Pedagogikken i SFO Målsetting for SFO Aktiviteter inne/ute Oversikt over aktivitetar hausten 2014 Dagsrytme Info Innleiing Årsplan skal

Detaljer

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE

MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN APRIL FOR BLÅKLOKKE Månadens tema;.«nysgjerrigper» - vann, trafikk Månadens sang: To dråper vann Sosial kompetanse; Vennskap Fagområde: natur, miljø og teknikk og nærmiljø

Detaljer

Rutinar for Overgang barnehage - skule

Rutinar for Overgang barnehage - skule Rutinar for Overgang barnehage - skule SAUDA KOMMUNE INNHALD Innleiing side 1 Rutinar side 2 Kommentarar til årshjulet side 3 side 4 Kvalitetssikring barn med side 5 Spesialpedagogisk oppfølging Samtykkeskriv

Detaljer

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen

AUGUST 2013. Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014. Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Årsplan for Hestehoven og Gåsongen 2013-2014 AUGUST 2013 Tema: Du og jeg. Bli kjent - med barn og voksne - med livet i barnehagen Arbeidsmåter: - Fast dagsrytme - Innarbeide gode rutiner - Lage/ vise familiegalleri

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer