Godt rusta for framtida

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godt rusta for framtida"

Transkript

1 Årsplan 2015

2 Vår visjon: Godt rusta for framtida Våre overordna verdiar: Respekt og omsorg for andre Lyst til å læra Tru på seg sjølv Sosial kompetanse Våre mål: Borna skal ha medverknad på eigen kvardag Felles fokusområde for heile barnehagen Vaksne som engasjerer borna til Vårt satsingsområde: Læra borna å sjå verdien av vennskap. At alle skal kjenna på at dei betyr noko for andre. ein aktiv kvardag

3 FØREMÅL Barnehagen skal gi born i alderen 0-6 år eit godt pedagogisk tilbod som samsvarer med Barnehagelova 1; Barnehagen skal gi born under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmoglegheiter i nær forståing og i samarbeid med barnet sin heim. Barnehagen skal byggja si verksemd på etiske grunnverdiar nedfelt i norsk lovverk. Verksemda skal drivast i samsvar med dei til ei kvar tid gjeldande lover, forskrifter og kommunale vilkår for barnehageverksemd, barnehagen sine eigne vedtekter, fastsett budsjett og årsplan for barnehagen si pedagogiske verksemd.

4 Alle fast tilsette januar 2015 Styrar Vivian Tisthamar Assisterande styrar Aud Jorunn Vedøy Pedagogiske leiarar: Sissel Gravdal Malin Eriksen Anne Beth Østensen Marit Kristine Linda Amundsen Siv Miljeteig Lene Presthaug Langli Dommersnes Fagarbeiderar: Barnepleiarar: Hilde Nysæter Siv-Camilla Ingrid Nysæter Said Abdidayim Linn-Rebekka Jessica Hauan Anne Bente Bernersson Said Bernersson Østraat Assistentar: Ekstra assistent: I tillegg til dei fast tilsette vil det vera andre inne i periodar, som Nav assistentar, lærlingar og studentar. Me har også til tider folk på kjøkkenet og merkantil hjelp. Leiar i foreldrerådet er Kent Heine Spissøy. Anna Jespersen Audhild Sørensen Inger Marit Margethe Larsen Christiansen

5 Kvalitetspolitikk Ås barnehage skal gjennom kvalitet framstå som det naturlege val for foreldre som ynskjer barnehageplass for borna sine. Vårt hovudfokus i arbeidet skal vera barnet. Me er her for borna, og skal legga til rette for at kvart enkelt barn vert sett, får dekka sine behov, og får gode utviklingsmulighetar. Tenestene me utfører skal vera av god kvalitet, slik at me kan vinna og oppretthalde tillit både hos samarbeidspartnerar, kommunen som tilsynsmynde og foreldra. Kvalitetsarbeidet i barnehagen skal vera eit kontinuerleg arbeid som vil bli vurdert årleg. Programtilbud og tenester Ås barnehage er open frå kl Me har open alle kvardagar. Nyttårsafta og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl Julafta er stengt. Barnehagen er stengt 4 dagar pr. år til planlegging for personalet. Barn som får plass i barnehagen har plass til skulepliktig alder, eller til plassen vert sagt opp skriftleg. Eit barnehageår gjeld frå til året etter. Alle born skal ha 4 veker ferie i løpet av barnehageåret. Barnehagen har stengt i tre veker, fortrinnsvis dei tre siste i juli. Hos oss treng ikkje borna ha nistepakke med. Me serverer tre måltid i løpet av dagen; frukost, lunsj og frukt. Nyare forsking seier mykje om at dei yngste borna har behov for rolegare dagar med mykje omsorg og tid for undring og leik. Dette set me stort fokus på her hos oss, og har difor skjerma småbarnsgrupper som skal ivareta deira behov.

6 Rutinar for vurdering Aktivitet Val av to område som skal vurderast Spisse vinklinga av vurderingsområder Status for vurdering på personalmøte Fortløpande vurdering av kvardag og pedagogisk innhald Tidfesting Etter foreldremøte om hausten før utarbeiding av ny årsplan Personalmøte i oktober Før påske, før sommaren og på personalmøte i oktober. Pedagogisk leiar ansvar for kontinuerleg vurdering. Nyttar innspel frå medarbeidarane på samarbeidsmøte i gruppene. Møte i ped.leiargruppa kvar veke. Kollegarettleiing for assistentar kvar månad. Hensikta med vurdering er å kartlegge kor me er i høve dei måla me har sett oss for pedagogisk innhald og gjennomføring, og standard i barnehagen. Denne kartlegginga skal føre til tiltak dersom det er gap mellom status og mål. Aktivitet Foreldredeltaking i vurderings og planarbeidet Tidfesting Samarbeidsutvalet skal godkjenne tema for vurdering. Tema skal stå i årsplanen Dersom det er valgt tema for vurdering som foreldra bør involverast i, vert dei spurt om dette. Til dømes gjennom spørjeskjema. Tema på foreldremøte til hausten: Kva ønskjer foreldra skal vurderast i kommande år? Framlegg med forslag om tema for vurdering. Innspel til foreldrerådet om saker ein ønskjer å drøfta. Innspel og tilbakemelding ved foreldresamtalar Foreldremøte blir nytta til å få innspel til endringar i årsplanen. Når gjennomgang av årsplan vert gjort Januar/februar Foreldremøte i september Vert gjort dersom det dukkar opp aktuelle saker. Når foreldresamtalane vert gjennomført September

7 Me har valgt to tema som skal vurderast med utgangspunkt i tilbakemeldingar frå foreldremøte i september: Vennskap Naturen rundt oss Aktivitet Tidfesting Kven har ansvar? Undersøkja kva som er utfordringa Igangsetjing av tiltak Januar 2015 Februar 2015 Assisterande styrar Pedagogisk leiar på gruppa. Gjennomføring Dagleg Pedag og assistent i samarbeid Oppfølging Kontinuerleg Pedagogisk leiar på gruppa Ser foreldra endring? Spørjeskjema kor me samstundes undersøkjer nye vurderingsområder Status og evaluering etter tilbakemeldingar Foreldremøte i september 2015 På personalmøte i oktober 2015 Assisterande styrar Den pedagogiske leiargruppa

8 Fagområda frå rammeplanen Nærmiljø og samfunn Kva: Kjennskap til ulike kulturar - Aksjonsdag etter FORUT-prosjekt - Snakke om høgtider og merkedagar - Forteljetradisjon frå ulike kulturar - Bruke ressurspersonar i nærmiljøet. Kommunikasjon, språk og tekst Kva: Lytte - Samling - Språksprell - Høgtlesing - Munnleg forteljartradisjon. - Ulike lytteleikar og spel -Kvardags-situasjonar Kva: IKT - Utforske skrift-språk gjennom bruk av data. - Borna deltek når personalet arbeider med bilder på data. - I samspel med vaksne, og andre born, kan borna spela pedagogiske spel. Kva: Leik - Ulike temarom - Aktive og støttande vaksne - Uteleik og tur - Blanda aldersgrupper Kva: Språkstimulering -Utlån av bøker frå biblioteket. -Me ynskjer å lesa mykje saman med borna. - Snakkepakken Kva: Ulik tekstform. - Spontant - I samling - Bøker tilgjengelig - Besøke biblioteket - Leik med språket - Rim, regler, songar Kva: Språkstimulering -Fokus på at me nyttar språk i konfliktløysing -Steg for steg -Snakkepakken Kva: Samtale - I den daglege samhandlinga med borna - Gi borna tid og mulighet for kommunikasjonen barn-barn. Kva: Språktrening -Tilpassa språktrening for born med sein språkutvikling - Leikegrupper Kvifor: Utvikling av godt munnleg språk og evna til å kommunisera i eit sosialt samspel. Førebu lese- og skrivetrening i skulen Kva: Kjønnsroller - Fokus på like mulighetar for gutar og jenter i planarbeid og vurdering - Tilrettelegging av temarom med utfordringar for begge kjønn. Kva: Barnas turlag - hjelp til T-løyper i nærområdet. -barnehagen har stand på kom deg ut dagen i Skjepåsen. -barnegrupper som nyttar T-løyper på turdagar. Kva: Samarbeid m/ andre instansar - HSH - NAV - barneskular - ungdom- og vidaregåande skule -biblioteket -Sunnhordland museum -SKL -Knutsaåsen omsorgsenter Kva: Leirvik sentrum og næringslivet - Bruke lokalavisa som kjelde til info om kva som skjer - Maritimt museum - Følgje byggeprosessar - Besøkja grueområdet på Litlabø - Bli kjent med Stord Kommune Kvifor: barna får innsikt og erfaring i eit demokratisk samfunn. Barna skal medvirke i å utforske og oppdage nærmiljøet sitt. For å sikra at me får ein progresjon i det pedagogiske arbeidet vårt, har me utarbeida ein progresjonsplan med utgangspunkt i fagområda og rammeplanen. Dette er ein plan som me nyttar når me lagar månadsplanar og halvtårsplanar. Borna blir dermed sikra pedagogisk tilrettelagde aktivitetar etter alder og modning.

9 Fagområda frå rammeplanen Kunst, kultur og kreativitet Kva: Øving i å uttrykke seg estetisk - Samling/ tilrettelagde aktivitetar - Spontant/ i rutinesituasjonar og frileik. Kva: Kulturtradisjonar lokalt - Markere enkelte merkedagar på primstaven - Forteljar-, song- og musikktradisjon -17. Mai. Kva: Gje barna erfaringar m/ ulike kunstuttrykk - Bevisstgjera på kunst i nærmiljø - Gå på teater, utstillingar, konsertar når tilgjengeleg - Sjå på skulpturar i nærmiljøet Kva: Kulturidentitet - Familien min bilete heimefrå for dei yngste. - Samarbeid med museet. - Bli kjent med kulturuttrykk frå ulike kulturar og land. Kropp, rørsle og helse Kva: Positive erfaringar med friluftsliv/uteleik - Tur - Leirplass i skogen - Lære tradisjonelle uteleikar - Nyttar T-løyper på fjellturar og elles andre lokale turløyper på turdagar. - Leik og ulike aktivitetar på fotballbanen og i ballbingen. Kva: Sunt kosthald - Sunn kvardagskost servert v/måltida - Frukt og grønsaker kvar dag - Fruktfat i bursdagssamling - Bevisstgjering v/samtale Kva: Grovmotorisk aktivitet inne - Gym - Dans Kva: Finmotorisk trening - Spel - Formingsaktivitetar - Øve på påkledning -smørjelunsj -klippa med saks -øver på blyantgrep Kva: Kroppen min - Sjølvstendighets-trening - Varierte fysiske utfordringar - Samling - Dramaaktivitetar - Forming - Tilrettelegging av rom Kvifor: Utvikle grunnleggande motoriske ferdighetar, kroppsmeistring, fysiske eigenskapar, vanar og innsikt i korleis ein kan ivareta helse og livskvalitet. Kva: Tilrettelegging av fysisk miljø - Temarom som stimulerer til kreativ aktivitet - Tilgang til ulike materiale og uttrykksformer Kva: IKT - Teikneprogram på data - Bearbeiding av bilete på data - Hente informasjon og spele musikk frå internett. Kvifor: Borna skal få moglegheit til å oppleve kunst og kultur og sjølv uttrykka seg estetisk. Me vil styrkje borna sin kulturelle identitet og personlege inntrykk, og styrkja borna sin estetiske skaperglede.

10 Fagområda frå rammeplanen Etikk, religion og filosofi Kva: Filosofi - Undring rundt ulike problemstillingar og opplevingar - Samtalar - Forteljingar Kva: Bli kjent med høgtider i andre religionar og kulturar representert på gruppa - Samtale - Lese historiar - Lære songar - Lage mat - Flagg Kva: Respekt for ulikhetar - Samtale - Drama - Vaksne rollemodellar - Refleksjon Kva: Øve på sosial kompetanse - I leik - I samling og tilrettelagde aktivitetar - Vaksne som førebilete -Steg for steg - Fokus på førebygging av mobbing. Kva: Markera høgtider i vår tradisjon - Kyrkjevandring - Juleevangeliet - Påskebodskapen - Song og musikk - Tradisjonar kring høgtidene før og no Kvifor: Tileigna seg samfunnet sine grunnleggande normer og verdiar. Utvikla toleranse og interesse for kvarandre. Å læra å respektera kvarandre på trass av ulik kultur, religion og livssyn. (Rammeplan) Natur, miljø og teknikk Kva: Mangfaldet i naturen - Utforske kreftene i naturen: vind, vatn, sol, frost. - Finne råvarer i naturen til mat og estetiske uttrykk. - Studere særtrekk ved årstidene Kva: Dyr - Gardsbesøk - Fisketur fisk som råvare - Studera småkryp - Utforske dyrelivet rundt barnehagen Kva: Hygiene - I kvardags-situasjonar - I samling Kva: Teknikk - Fysikkleik - Eksperimentera og utforske korleis ting er sett saman. - Skru og mekka. - Få bruke teknisk kvardagsverktøy - Studere motorar på museet/ maritimt museum Kva: Fysikkleik - I samling - Ute i naturen - På kjøkkenet - Spontant i frileik Kva: Miljøvern - Samtale - Ta vare på inventar og utstyr i barnehagen. - Plukke boss / rydde etter oss i naturen - Boss-sortering - Rotnings- prosessen - Gjenbruk -Besøkje SIM Kvifor: Barna skal bli kjend med og få forståing for planter og dyr, landskap, årstider og vèr. Dei skal også få byrjande forståing av kva ei berekraftig utvikling betyr for oss.

11 Fagområda frå rammeplanen Tal, rom og form Kva: Spel - Puslespel - Spel med form og mønster - Terning/telja Kva: Gjera erfaring med måling, veging, berekna - Bake/koke - Følgje oppskrifter - Bruke eigna målereiskapar - Snakkepakken. Kva: Form og konstruksjon - Følgje byggeprosessar i nærmiljøet - Lage byggverk / modellar i ulikt materiale - Bygningar og former før og no - Synlege tal og former Kva: IKT - Leik med tal på tastaturet - Utforske former og mønster på datamaskinen Kva: Sortere, rydde, klassifisere - Rydde leiker - I daglege rutinar - I naturen / på tur - Spel Kvifor: Utvikle barna sin matematiske kompetanse gjennom leik, eksperimentering og kvardagsaktivitetar. Styrke barna sin nysgjerrigheit, mattematikkglede og lyst til å utforske matematiske samanhengar. (Rammeplanen) Omsorg, leik læring og danning Kva: leggja tilrette for frileik. - temarom - leikegrupper - vaksne som er tilstades for veilednig og hjelp i konfliktløysing Kva: hjelpe borna til å reflektere over eigne handlingar. - i samling - i konfliktsituasjonar. - Rollespel - I kvardagen Kva: gi borna tru på seg sjølv. - sjå enkeltbornet. - lydhøyre vaksne - gi positive tilbakemeldingar når borna gjer positive handlingar Kva: samarbeide med foreldra. - i foreldresamtale. - på foreldremøte - i hente- og bringesituasjon. Kva: respekt for kvarandre. - steg for steg. - vaksne som gode rollemodellar. - setja ord på følelsar - oppfordre til å vera høflig, helse og takke. Kva: byggja på grunnleggande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon. - ha fokus på vennskap. - jobba med empati. - formidle tradisjonar. Kvifor: I barnehagen er gjensidige samhandlingsprosessar med born og vaksne i leik og læring, og omsynet til kvarandre, føresetnader for danninga til bornet. Fokuset i barnehagen er enkeltbornet, at kvar enkelt skal bli sett og bli tatt på alvor.

12 Barna si deltaing Vurdering Aktivitet Daglege samtalar med barna Tilbakemelding av gjennomførte aktivitetar på tankekarta gjenkalling. Observasjon av barna, særleg dei som er minst språkkunnige Barnesamtale med dei borna som skal over i skulen. Tidfesting Kontinuerleg I etterkant av gjennomføringa Kontinuerleg Vår Barn sin medverknad Kva: I planarbeid - Tankekart saman med borna - Observasjon - Tilbakemelding frå borna gjennom barnesamtale/ samtalegrupper Kva: Observasjon og refleksjon Justere den vaksne si tilrettelegging og handling i kvardagen saman med barna. Kva: Måltid - Fleksibel frukost - Velje kva mat ein vil ha innanfor rammer Kva: Gjennom føresette - Foreldremøte - Foreldreråd og samarbeidsutval - Foreldresamtale - Dagleg samtale Kva: Tur. - Turmål - Innhaldet på turen

13 Overgang barnehage/skule Kva: Besøka skulen - Borna besøker skulen saman med foreldra. Kva: Foreldre-samarbeid - Informasjon på Kva: Mappe til skulen Overlevering mellom ped.leiar/lærar. Skal innehalde kort skildring av bornet sine sterke sider, kva bornet likar å gjera og kva bornet treng øva på. Godkjenning med underskrift frå foreldre i april. Kva: Mappe 2 På overleveringsmøte mellom ped leiar/ lærar. Dette er ei mappe med konfidensiell informasjon (som td Alle med, TRAS, Språkperm) der foreldra og barnehagen er blitt samde om at skulen treng utvida informasjon om bornet. Kva: PPT og barnevern - Skulen får naudsynt info om einskilde born, dersom foreldra gjev samtykke til det. foreldremøte i barnehagen - Infomøte for foreldre på skulen - Foreldresamtale vår. Kva: Samarbeid barnehage/skule - Overføringsmøte der pedagogen frå barnehagen overleverer mapper til den pedagogen som skal ha bornet i 1.trinn Overgangsplan for barnehage/ grunnskule i Stord kommune. Målet med planen er at rutinar og ansvarsplassering skal gi det enkelte barn ein god overgang frå barnehage til skule. Rammeplan for barnehagen og prinsipp for opplæring i skulen (Læringsplakaten) slår fast at barnehage og skule skal samarbeide til det beste for barnet. Barnehagen skal, i samarbeid med skulen, legga til rette for barn sin overgang frå barnehage til første klasse og eventuelt skulefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnet sin heim. (Rammeplan s.53)

14 Her er eit eksempel på korleis me arbeider med planarbeid i barnehagen. Ein tar utgangspunkt i eit fagområde og ein progresjonsplan, og snakkar med borna om kva som kunne vera spennande å jobba med ei stund framover utifrå det. Dette er eit tankekart for 1-2åringar, kor observasjon av borna er utgangspunktet. Me erfarer og ser kva dei likar å arbeide med. Dokumentasjon Kva: Planarbeid - Observasjonar, praksisforteljingar og samtale med born som utgangspunkt for refleksjon og for planar. - Tankekart - Månadsplan / progresjonsplan/ prosjektplan Kva: Barns trivsel og utvikling - Observasjon og praksisforteljing som utg.punkt for refleksjon på samarbeidsmøta i barnehagen. Kva: Kvardags-hendingar - Referat på oppslagstavle - Bilete frå aktivitetar på oppslagstavle og heimeside. - Månadsbrev til foreldre Kva: Pedagogisk innhald - Tankekart - Praksisforteljing - Barneteikningar

15 Kvardagen vår i barnehagen

16 Samarbeid med Barnas Turlag BARNAS TOPPTRIM Desse turmåla er med i Barnas Topptrim 2015: *Trollvassnibba, *Sæterbøfjellet, *Stovegolvet, *Osterneset, *Tindaslottet, Startdato: 13. April Sluttdato: November 432moh, Tittelsnes, Sveio 378 moh, Fitjar 703 moh, Stord 47 moh, Fitjar 596 moh, Fitjar Barnas turlag arrangerer også to «kom-deg-ut»-dagar i løpet av året. Den første er 1.februar på Lundasøl, den andre er 6.september i Skjepåsen. Kjekke dagar å vera med på. Me i Ås barnehage er opptatt av å vera masse ute, me liker å gå mykje på tur med barnegruppene våre. Me syns difor det er veldig kjekt og spennande å få lov å samarbeida med Barnas turlag. På denne måten får me informasjon og inspirasjon om ulike turar i nærmiljøet. Barnas turlag arrangerer «Barnas Topptrim» der ein kan bestiga ulike fjelltoppar. I år er det Trollvassnibba, Sæterbøfjellet, Stovegolvet, Osterneset og Tindaslottet som er turmål. I Ås barnehage får alle barn som er født i 2009, 2010 og 2011 topptrimkortet for 2015 spandert av barnehagen. Så kom igjen og bli med på årets Topptrim!! Du kan kjøpa klippekort (pris kr 30) og levera det inn att hos Sport1 på Leirvik eller hos MX Sport på Fitjar. Lever kortet seinast 1.nov. eller ta det med på lommelyktturen 8. nov. Det blir premie til alle som har minst 3 av turmåla.

17 Januar Me har fokus på fagområdet; «natur, miljø og teknikk». Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke veke veke veke veke 5 Planleggingsdag. Barnehagen stengt. 27 Holocaustdagen

18 Ut på tur aldri sur Huset mitt Når me er tissemaur brukar me å gå på tur til «Huset mitt». Då får barnet vise vegen til huset sitt og me ser på huset Dette pleier å vera stor stas. Gruppene deler ofte inn i mindre grupper når me går på tur, dette for å sikre at alle blir sett og høyrt. Også for å lage og styrke vennskap.

19 Februar Me har fokus på fagområdet; «natur, miljø og teknikk». Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke 5 1 Barnas turlag arrangerer Kom deg ut-dag på Lundastølen 2 veke Samefolket sin dag veke Fastelaven 16 veke Karneval veke

20 Katt og mus Ein person blir valgt til å vera katt, og ein person blir valgt til å vera mus. Alle deltakerane utanom katten og musa lagar ein ring, og held hverandre i hendene. Inne i midten av ringen, stiller musa seg opp, medan katten står utenfor ringen. No går leiken ut på at katten skal prøva å komma seg inn i ringen for å ta musa. Deltakerane som står i ringen, skal hindra at katten klarar å komme seg inn til musa. Difor må katten "jakte" rundt ringen, og prøva å finne smutthull å komme seg inn gjennom. De bør ha klare reglar om at katten ikkje kan "bruke vekta si" for å "trenge" gjennom ringen. Dette kan lett gi naseblod og andre kjedelige skader. Katten må heller bruke smidighet fremfor makt for å komme gjennom. Forklar barna dette. Lykke til og kos dåke!

21 Mars Me har fokus på fagområdet; «etikk, religion og filosofi». Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke veke Den internasjonale kvinnedagen 9 veke Barnehagedagen veke veke Barnas turlag arrangerer ettermiddagstur til Rødkleiv(Litlabø). 30 veke Palmesøndag

22 «Venner» Kaptein Sabeltann KARDEMOMMEBY LOVEN MAN SKAL IKKE PLAGE ANDRE, MAN SKAL VÆRE GREI OG SNILL, OG FORØVRING KAN MAN GJØRE HVA MAN VIL! Nasse Nøff til Ole Brum: «Hvordan staves en venn?» «Jeg vet ikke, jeg bare føler det.» Når du føler deg helt alene, når alle løper forbi, Når ingen i verden hører, på det du har og si Når problemene vokser seg store som fjell, Da trenger du hjelp fra noen, utenfor deg selv Venner er gjerne tilstede, når det er fest i ditt hus Venner kan dele din glede, og juble i seiersrus Men venner som blir når andre går, Som gir deg sin støtte, som tror og forstår Det er venner du skal ta vare på Når det mest har gått på tverke, når ingenting er som før, Da vet du at de er venner, som banker på din dør, La de andre gå bort for å drive med sitt, Et vennskap skall tåle motgang, uten å bli slitt Venner er gjerne tilstede, når det er fest i ditt hus Venner kan dele din glede, og juble i seiersrus Men venner som blir når andre går, Som gir deg sin støtte, som tror og forstår Det er venner du skal ta vare på Venner er gjerne tilstede, når det er fest i ditt hus Venner kan hvile din glede, og juble i seiersrus. Men venner som blir når andre går, som gir deg sin støtte, som tror og forstår Det er venner du skal ta vare på

23 April Me har fokus på fagområdet; «kommunikasjon, språk og tekst». Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke 14 1 Barnehagen stenger 12:30 2 Skjærtorsdag Barnehagen stengt 3 Langfredag Barnehagen stengt 4 5 Påskedag 6 veke påskedag Barnehagen stengt veke Første sommardag (primstav) 15 Forbod mot bålbrenning startar Barnas turlag arrangerer tur til Sæterbøfjellet (Fitjar). 20 veke veke

24 Vennskap Saman blir me kjende med næmiljøet vår

25 Mai Me har fokus på fagområdet; «nærmiljø og samfunn». Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke 18 1 Off. høgtidsdag Barnehagen stengt 4 veke veke Kr.himmelfartsdag Barnehagen stengt 15 Planleggingsdag. Barnehagen stengt Grunnlovsdag 18 veke Pinsedag. 25 veke 22 2.pinsedag Barnehagen stengt Barnas turlag arrangerer tur til Trollvassnibba (Tittelsnes, Sveio).

26 Her kommer vennen min. Det er fleire versjonar av denne songen. Nokon tar med mellomspelet "Tror jeg tra la lei". Med samme meloditone som "Nei, du så bukker jeg". Leikebeskrivelse Deltakerane står parvis i ein ring med enkel håndfatning i ei hånd. Dei hoppar med polkasteg framover. Dei stoppar opp og stiller seg opp foran kvarandre med armane i sida. Jentene neier og gutane bukker. Dei foretar klapp med hendene mot hverandre på "den" (to klapp) Begge snur motsols og slår høgre hånd mot kvarandre (ett klapp til) Begge stopper og tramper tre gonger i golvet. Begge truer kvarandre med peikefinger på kvar hånd. Når leiken startar på nytt, går guten polkesteget på stedet, mens jenta går vidare til neste gut. Nå håndfatning med ny partner.

27 Juni Me ha fokus på fagområdet; «kropp, bevegelse og helse». Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag 1 veke veke Sommarfest veke Barnas turlag arrangerer overnattingstur til Blomstølen (Etne) veke Sankthansafta 24 Sankthans veke 27 30

28 Skal vi være venner! Skal vi være venner? Skal vi leke sammen, du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen, du og jeg. Kom og rekk meg hånden, så går vi sammen på vår vei. Å være venner, å holde hender Er sånn at du kjenner det gjør godt!

29 Juli Veke 29, 30 og 31 har barnehagen feriestengt. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke veke Siste barnehagedag før ferien Veke veke veke

30 10 år 9.november vart barnehagen vår offesielt opna.

31 August Nytt barnehageår startar og me gler oss til å bli kjend med nye venner! Denne månaden har me fokus på fagområdet; «etikk, religion og filosofi». Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke veke 32 Første barnehagedag etter ferien veke Ås barnehage 10 år veke 34 Nytt barnehageår 18 Barnas turlag arrangerer ettermiddagstur til Rossnestet (Litlabø) veke Veke 36

32 Me har fokus på vennskap gjennom heile året. Kanskje spesielt i august då nye born kjem inn i godt etablerte leikelag. Fantorangen på NRK-Super har ein fin vennesang som passar godt for våre born i barnehagen. Vil du være vennen min? Vil du være vennen min? Kom å gi meg hånden din, trallala, trallalei. Vil du være vennen min? Så kom å gi meg hånden din, trallala, trallalei. Boga, boga, boga, boga, boga, jeg vil være venn med deg. Forut Me deltek årleg i barneaksjonen til Forut. Her lærer me mykje om respekt for ulikheter og for kvarandre. Me samlar inn pengar for å hjelpe borna der dei er. I den forbindelse jobbar me mykje med fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Vil du være vennen min? Så kom å gi meg snablen din, trallala, trallalei. Vil du være vennen min? Så kom å gi meg snablen din, trallala, trallalei. Boga, boga, boga, boga, boga, jeg vil være venn med deg. Vil du være vennen min? Kom å gi meg klemmen din, trallala, trallalei. Vil du være vennen min? Kom å gi meg klemmen din, trallala, trallalei. Boga, boga, boga, boga, boga, jeg vil være venn med deg.

33 September 15. september vert det foreldremøte i barnehagen. Me har fokus på fagområdet; «kunst, kultur og kreativitet». Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke Planleggingsdag Barnehagen stengt 7 veke Barnas turlag arrangerer Kom deg ut-dag i Skjephaugen veke Foreldremøte på kveldstid. Forbod mot bålbrenning oppheva veke Barnas turlag arrangerer tur til Tindaslottet (Fitjar). For dei over 12år. 28 veke

34 Kvifor ikkje ta seg ein tur ut og plukke med seg ulike natur matrialer som t.d. sniglehus/skjell og haustblader og skape smykke og ulvar utav det! Høst sang (melodi: Lofot torsk) Når bladene de faller ned, da er det høsten skal du se. Ref: Blader falller ned, blade faller ned, ja, blader faller ned.

35 Oktober Sidan det er SN dagen 24. oktober ynskjer me å sjå litt til korleis barn i andre deler av verda har det. Me har fokus på fagområdet kunst, kultur og kreativitet. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke 40 1 Kveldsmat på leirplassen veke veke Vinterdag (primstav) Refleksdagen/ epledagen veke FORUT-aksjon 23 Planleggingsdag. Barnehagen stengt. 24 SN dagen veke

36 Me gjer oss kjende med tal, rom og form gjennom leik og spel.

37 November Me har fokus på fagområdet tal, rom og form. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke 44 1 Barnas turlag arrangerer Lommelyktur på Lundarstøl. 2 veke veke veke veke veke 49

38 Lag juletre pynt sammen med venner. Julekorger: - Glanspapir - Lim - Saks Lag to rundinger av glanspapir, brett i to, lim sammen og sett på hank. Fint med ulike farger. Ein kan og lage flettekorger som vist på bilde. LYKKE TIL OG GOD JUL

39 Desember Me har fokus på fagområdet etikk, religion og filosofi. Advent er ei ventetid, og me ser at dette ofte er ei travel tid for både barn og vaksne. Me i barnehagen vil prøva å roa ned litt, kosa oss med å førebu jula, og kjenna på spenninga og forventningane som ligg i denne adventstida. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Laurdag Søndag veke veke åringane går Lucia for dei andre i barnehagen Luciadagen 14 veke Nissefest og graut veke Julafta Barnehagen stengt 25 1.juledag Barnehagen stengt 26 2.juledag Barnehagen stengt veke Nyttårsafta Barnehagen stenger

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-2011 SAGVÅG OG LITLABØ BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2010-2011 SAGVÅG OG LITLABØ BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010-2011 SAGVÅG OG LITLABØ BARNEHAGE Sagvåg og barnehage Sagvåg og barnehage har to avdelingar. Avdeling Sagvåg som ligg i Nysæter kyrkje og avd. som ligg ved inngangen til gruveområdet på. Barnehagen

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Fagområda i barnehagen

Fagområda i barnehagen Fagområda i barnehagen Vi har laga ein oversikt over korleis vi formelt og uformelt jobbar med dei 7 fagområda i barnehagen. Vi har og prøvd å setje opp skjematisk kva progresjon ein kan forvente. Vi har

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013

Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 SOGNDAL KOMMUNE Me byggjer framtida Plan for skulefritidsordninga i Sogndal kommune 2010-2013 Vedteken av kommunestyret den 21.10.10. VISJON FOR GRUNNSKULEN I SOGNDAL KOMMUNE ME BYGGJER FRAMTIDA I SOGNDAL

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer