Førskulegruppe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førskulegruppe 2013 2014"

Transkript

1 Førskulegruppe

2 Hei og velkommen til førskulegruppa! Her legg me vekt på skuleførebuande aktivitetar slik at overgangen til skule ikkje blir for overveldande. Det er satt av 1 time kvar veke til desse aktivitetane. Nedanfor er ein plan over kva me skal gjere og arbeide med gjennom heile året. I planlegginga for aktivitetane har eg tatt utgangspunkt i kva årsplanen vår og rammeplanen for barnehagar seier om denne aldersgruppa. I tillegg har Fjell kommune utarbeidd ein plan for kva innhald og rutinar som skal vere på plass for at skulestartaren skal få størst mogleg utbytte og samanheng mellom barnehage og skule. Sjå utdrag frå denne planen på neste side. Me vil gjennom leik, spel og oppgåver gjere oss kjente med bokstavar, ordlydar, tall og matematiske begrep. Me vil utvikle sosial kompetanse ved å reflektere over etiske spørsmål frå situasjonar barna kan kjenne seg igjen i. Me vil undre over store og små spørsmål. Me vil utvikle gode haldningar til trafikken. I tillegg kjem me til å lese bøker som passar betre for akkurat førskulebarna. Før jul vil me ha eit IKT - prosjekt der barna får utvikle ei eiga forteljing saman, ta opptakk og teikne bilete som me legg inn på PC og lagar ein film av. Me kallar det for ei digital forteljing Skulen definerer digital kompetanse som ein basisferdigheit på lik linje med rekning og skriving. Difor er det viktig at barna får erfaring med dette allereie i barnehagen. Før sommarferien vil me ha eit dramaprosjekt der me vel oss ut ei forteljing eller eit eventyr som me øver på og dramatiserer anten på ei fellessamling i barnehagen eller på sommarfesten. Det som er viktig for oss, er at barnet ditt opplever glede, meistring og eit gruppefellesskap blant gode vener. Me kjem til å ha mange skuleførebuande aktivitetar, men det er viktig å presisere at det vil vere eit leikent preg over aktivitetane, slik at dei har ein motiverande funksjon! Førskulegruppa skal vere noko barna gler seg til! Me tek gjerne mot tilbakemeldingar dersom barna gir uttrykk for noko heime. Anten det er ris eller ros. Det er rom for endringar i planen, og me ynskjer å tilretteleggje for at førskulegruppa skal vere så god og meiningsfull for alle saman! Eg ser fram til eit flott år saman med barna på førskulegruppa! Mvh. Ørjan

3 Område ein arbeidar særskilt med siste året i barnehagen Borna skal oppleve at det er progresjon etter alder i barnehagen sitt opplegg, dei eldste får eit anna tilbod og andre forventningar enn dei yngste. Forslag på område ein arbeider særskilt med siste året i barnehagen finn ein i tabellen under. Å vere den største i barnehagen inneber: Språk og kommunikasjon å kunne presentere seg med namn og kvar ein bur. å kunne kle seg sjølv å kunne passe på sine eigne ting å kunne gå på do sjølv å øve på å halde blyanten rett å øve på rett skrive- og leseretning å øve på teikning og klipping å øve på å skrive namnet sitt å øve på å få eit godt munnleg språk å kunne gjere seg forstått med ord å kunne fortelje om ei oppleving å høyre på høgtlesing og kunne gjenfortelje det ein las å leike med ord: rim og regler, orddeling, rytme. å kunne omgrep som først/sist, oppe/nede, over/under, bak/ framme, mellom,. å ha kjennskap til bokstavar og tal å forstå samanhengen mellom munnleg/skriftleg språk Konsentrasjon å kunne ta imot ein beskjed å kunne sitje i ro ei viss tid å kunne starte opp, gjennomføre og avslutte ei oppgåve å kunne vente på tur. å kunne regelleikar å godta uskrivne reglar i leik Tal, rom, form å ha eit visst tidsomgrep: i dag/ i går, før/ etterpå, første, andre, tredje, størst/ minst, å kunne orientere seg i naturen/ retningar å kunne spele spel med terning å kunne fargar og former (sirkel, kvadrat, trekant..) å øve på talomgrep til 10 Sosial kompetanse ta kontakt med andre på ein positiv måte ta omsyn og vise omsorg samhandle med andre vera sosialt aktiv utan å trykkje andre ned vise akseptable kjensleuttrykk i forhold til sinne, engstelse og frustrasjon. tør å protestere, argumentere, hevde eigne synspunkt kunne tape og vinne i leik (Utdrag frå Gjeldande prosedyrar: overgangen mellom barnehage og skule, utarbeidd av Fjell kommune).

4 Plan over aktivitetar* (blå skrift = prosessmål for aktivitet) *Med atterhald om endringar! Veke 35: Introduksjon snakke om det å vere førskulebarn Aktivitet 1 (prosess: Om det å vere størst i barnehagen) Snakke om kva det betyr å vere størst i barnehagen. Kva forventningar ein har og kva det blir forventa av dei største (å kunne hjelpe andre, kle på seg sjølv, passe på tinga sine). Aktivitet 2 (prosess: Å formidle eigne tankar ) Spørjerunde: Kva gleder du deg mest til ved å byrje på skulen? Alle barna får svare. Aktivitet 3 (prosess: Finmotorisk utvikling) Teikne meg sjølv, familien min og huset mitt. Skrive sitt eige namn. Dele ut eigne førskulepermar som barna oppbevarer oppgåveark og teikningar som me arbeider med gjennom året. Til slutt bestemmer me oss for ei bok me vil lese i vekene framover. Veke 36: Språk og konsentrasjon Synge ABC. Leike med bokstavane A og B. Smake på lydane. Kva for ord startar med A og B? Kan du teikne noko som har A eller B i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, problemløysing) Spele Se hva jeg kan! Aktivitet 3 (prosess: Konsentrasjon, å kunne lytte over ei lita periode) Lese 1. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me har lest etterpå. Veke 37: Kropp, bevegelse og helse Aktivitet 1 (prosess: Grovmotorisk og sansemotorisk utvikling) Konkurransar ute:

5 Kaste ring Sykkelløp Sjå kven som greier å stå lengst på eit bein Sjå kven som hoppar lengst Potetløp Etterpå går me inn og skriv ut diplomar m/ resultat. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, å kunne lytte over ei lita periode) Lese 2. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 38: Språk og kommunikasjon Synge ABC. Leike med bokstavane C og D. Smake på lydane. Kva for ord startar med C og D? Kan du teikne noko som har C eller D i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Etikk og sosialt samspel) Kva er rett og kva er galt? Me ser på ulike teikningar og snakkar om dei. Skal ein alltid dele pizza likt? Går det an å være heilt stille, men likevel være slem? Er det alltid best å seie det som er sant? Det er kanskje ikkje så lett å vite. Kanskje er det noko me ikkje er einige i. Me les ei historie, og dykker ned i etiske spørsmål. Aktivitet 3 (prosess: Konsentrasjon, å kunne lytte over ei lita periode) Lese 3. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 39: Tal, rom og form Aktivitet 1 (prosess: Få erfaring med sortering) Fylle ut oppgåveark om sortering frå boka leik med mengd, rom og form. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, problemløysing) Spele Memory

6 Lese 4. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 40: Språk og kommunikasjon Synge ABC. Leike med bokstavane E og F. Smake på lydane. Kva for ord startar med C og D? Kan du teikne noko som har E eller F i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking) Spele Ludo Lese 5. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 41: Tal, rom og form Aktivitet 1 (prosess: Få erfaring med former og geometriske figurar) Fylle ut oppgåveark om former frå boka leik med mengd, rom og form. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, tall) Spele UNO Lese 6. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 42: Språk og kommunikasjon / Etikk Synge ABC. Leike med bokstavane G og H. Smake på lydane. Kva for ord startar med G og H? Kan du teikne noko som har G eller H i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Refleksjon over moralske utfordringar) Me les nokre forteljingar som tek opp etiske spørsmål og dilemma som barna gjerne kan kjenne seg att i. Me reflekterer rundt desse.

7 Lese 7. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 43: Tal, rom og form Aktivitet 1 (prosess: Få erfaring med begrepa stor / liten, tung / lett) Jobbe med begrepa stor / liten og tung / lett. Snakke om kva som er tungt og kva som er lett. I tillegg til å fylle ut oppgåveark frå boka leik med mengd, rom og form. Teikne noko som er stort og noko som er lite. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, problemløysing) Spele Memory. Lese 8. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 44: Språk og kommunikasjon Synge ABC. Leike med bokstavane I og J. Smake på lydane. Kva for ord startar med I og J? Kan du teikne noko som har I eller J i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, problemløysing) Spille Se hva jeg kan! Lese 9. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 45: Digital kompetanse Aktivitet 1 (prosess: Kreativitet og finmotorisk utvikling) Digital forteljing: Me startar opp prosjektet digital forteljing. Dette er eit prosjekt me vil ha fokus på fram mot jul kor barna lager ei eiga forteljing ut i frå interessene sine. Me lagar teikningar og scannar desse inn på PC. Me tek

8 opptak der barna sjølve får spele inn forteljinga si. Til slutt setter me alt saman og lagar ein filmsekvens av det heile, dersom alt går som planlagt Me startar opp med ein kreativ prosess der barna får teikne samtidig som dei kjem med idèar til kva forteljinga skal handle om. Ørjan skriv ned alt saman og støtter dei i prosessen. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, å kunne lytte over ei periode) Lese 10. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 46: Språk og kommunikasjon / Digital kompetanse Synge ABC. Leike med bokstavane K og L. Smake på lydane. Kva for ord startar med K og L? Kan du teikne noko som har K eller K i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Kreativitet og finmotorisk utvikling) Digital forteljing. Me lagar ferdig forteljinga og teiknar alt som skal vere med. Lese 11. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 47: Digital kompetanse Aktivitet 1 (prosess: Erfaring med digitale verktøy) Digital forteljing: Me speler inn forteljinga og legg den inn på PCen. Evt. litt lydredigering. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, å kunne lytte over ei periode) Lese 12. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me

9 Veke 48: Språk og kommunikasjon / Digital kompetanse Synge ABC. Leike med bokstavane M og N. Smake på lydane. Kva for ord startar med M og N? Kan du teikne noko som har M eller N i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Erfaring med digitale verktøy) Digital forteljing: Me scannar alle bileta inn på PCen og redigerer lyden på PC. Lese 13. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 49: Digital kompetanse Aktivitet 1 (prosess: Erfaring med digitale verktøy) Digital forteljing: Me sett lyd og bilete saman til ein film på PC. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, å kunne lytte over ei periode) Lese 14. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 50: Etikk, religion og filosofi Synge ABC. Leike med bokstavane O og P. Smake på lydane. Kva for ord startar med O og P? Kan du teikne noko som har O eller P i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Å undre seg over filosofiske spørsmål ) Undre oss over livet og store spørsmål. Kva betyr det å leve? Lever ein stein? Lever ein blom? Lever ein fisk? Kvifor lever me? Kven er eigentleg eg? Lese 15. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me

10 Veke 51: Språk og kommunikasjon / Etikk, religion og filosofi Synge ABC. Leike med bokstavane Q og R. Smake på lydane. Kva for ord startar med Q og R? Kan du teikne noko som har Q eller R i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Å undre seg over filosofiske spørsmål) Lese boka Lillesøster og Mimi. Etterpå snakkar me / undrar oss om døden. Kva betyr det å vere død? Kva skjer etter at ein er død? Kva føler me når nokon me er glad i går bort? Hamnar me nokon stad etter at me dør? Eller? Lese boka Roy av Gro Dahle og Svein Nyhus dersom me får tak i den. No er me i 2014! Veke 2: Tal, rom og form Aktivitet 1 (prosess: Få erfaring med nønster) Kva er eit mønster? Fylle ut oppgåveark frå boka leik med mengd, rom og form. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, tall) Spele UNO. Lese 16. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 3: Trafikk Aktivitet 1 (prosess: Å tileigne seg gode haldningar til trafikken) Trafikk quiz! Snakke om generelle trafikkreglar. Kva betyr desse skilta? Korleis skal me oppføre oss i trafikken? Ulike spørsmål. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, problemløysing) Spele Se hva jeg kan!

11 Lese 17. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 4: Språk og kommunikasjon / Sosialt samspel Synge ABC. Leike med bokstavane S og T. Smake på lydane. Kva for ord startar med S og T? Kan du teikne noko som har S eller T i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Sette ord på følelsar, formidle meiningar) Steg for steg Me tek utgangspunkt i eit par bilete som beskriver følelsesmessige uttrykk frå situasjonar barn kan kjenne seg igjen i. Saman snakkar me om kva me ser på biletet. Først konkret og så går me djupare inn i kva den personen føler. Kvifor er t.d. guten lei seg? Kva kan ha skjedd? Kvifor er guten sint? Kvifor er den gamle mannen glad? Kanskje er det nokon som kjenner seg att i situasjonen? Lese 18. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Til slutt bestemmer me oss for ei ny bok å lese i! Veke 5: Trafikk / Sosialt samspel Aktivitet 1 (prosess: Å tileigne seg gode haldningar til trafikken) Høyre på trygg trafikk sin CD om Toto og Monica som skal til leikeplassen. Snakke om det me høyrte etterpå. Snakke meir om trafikkreglar. Aktivitet 2 (prosess: Sette ord på følelsar, formidle meiningar) Steg for steg Me tek utgangspunkt i eit par bilete som beskriver følelsesmessige uttrykk frå situasjonar barn kan kjenne seg igjen i. Saman snakkar me om kva me ser på biletet. Først konkret og så går me djupare inn i kva den personen føler. Kvifor er t.d. guten lei seg? Kva kan ha skjedd? Kvifor er guten sint? Kvifor er den gamle mannen glad? Kanskje er det nokon som kjenner seg att i situasjonen? Lese 18. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me

12 Veke 6: Språk og kommunikasjon Synge ABC. Leike med bokstavane U og V. Smake på lydane. Kva for ord startar med U og V? Kan du teikne noko som har U eller V i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking) Spele Ludo Lese 18. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Til slutt bestemmer me oss for ei ny bok å lese! Veke 7: Tal, rom og form Aktivitet 1 (prosess: Få erfaring med begrepet tid ) Kva er tid? Kva tar lang tid? Kva tar kort tid? Kva er god tid og kva er dårleg tid? Kan tida gå fort? Kan tida gå sakte? Korleis veit me kva tid det er? Fylle ut oppgåveark frå boka leik med mengd, rom og form. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, tall) Spele UNO Lese bok. Stille spørsmål frå det me Veke 8: Språk og kommunikasjon / Sosialt samspel Synge ABC. Leike med bokstavane W og X. Smake på lydane. Kva for ord startar med W og X? Kan du teikne noko som har W eller X i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Sette ord på følelsar, formidle meiningar) Steg for steg Me tek utgangspunkt i eit par bilete som beskriver følelsesmessige uttrykk frå situasjonar barn kan kjenne seg igjen i. Saman snakkar me om kva me ser på biletet. Først konkret og så går me djupare inn i kva den personen føler. Kvifor er t.d. guten lei seg? Kva kan ha skjedd? Kvifor er

13 guten sint? Kvifor er den gamle mannen glad? Kanskje er det nokon som kjenner seg att i situasjonen? Lese bok. Stille spørsmål frå det me Veke 9: Tal, rom og form Aktivitet 1 (prosess: Teljing) Fylle ut oppgåveark frå boka leik med mengd, rom og form. Trille terning og byggje tårn av brikker. Sjå kven som får det høgaste tårnet. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, teljing og tall) Spele enkel Yatzi Lese bok. Stille spørsmål frå det me Veke 10: Språk og kommunikasjon Synge ABC. Leike med bokstavane Y og Z. Smake på lydane. Kva for ord startar med Y og Z? Kan du teikne noko som har Y eller Z i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Sette ord på følelsar, formidle meiningar) Steg for steg Me tek utgangspunkt i eit par bilete som beskriver følelsesmessige uttrykk frå situasjonar barn kan kjenne seg igjen i. Saman snakkar me om kva me ser på biletet. Først konkret og så går me djupare inn i kva den personen føler. Kvifor er t.d. guten lei seg? Kva kan ha skjedd? Kvifor er guten sint? Kvifor er den gamle mannen glad? Kanskje er det nokon som kjenner seg att i situasjonen? Lese bok. Stille spørsmål frå det me

14 Veke 11: Tal, rom og form Aktivitet 1 (prosess: Utvikle forståing for tal og symbol) Teikne teikning med strekar frå Prøve å skape forståing mellom samanhengen med talsymbol og kva talet står for. Kor gamal er du? Korleis ser talet ditt ut? Trekke lappar med tal og gjette kva tal det er. Sjå kven som får høgast tal. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, utvikle forståing for tal og symbol) Spele Memory med talsymbol frå 1-10 (f.eks 6) og antall (f.eks 6 sirklar) Lese bok. Stille spørsmål frå det me Veke 12: Språk og kommunikasjon Synge ABC. Leike med bokstavane Æ, Ø og Å. Smake på lydane. Kva for ord startar med Æ, Ø og Å? Kan du teikne noko som har Æ, Ø eller Å i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, problemløysing) Spele Se hva jeg kan! Lese bok. Stille spørsmål frå det me Veke 13: Tal, rom og form Aktivitet 1 (prosess: utvikle forståing for tal og symbol og begrep) Fylle ut ark om tala mine frå boka leik med mengd, rom og form. Snakke om begrep som til dømes høgast / lavast, yngst / eldst, tyngst / lettast. (F.eks: Eg er yngst, men eg er høgare enn den eldste). Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, teljing og tall) Spele enkel Yatzi Lese bok. Stille spørsmål frå det me

15 Veke 14: Språk og kommunikasjon ABC quiz! Trekke bokstavar og gjette kva dei heiter. Leike mitt skip er lasta med [noko som byrjar på bokstaven me trekk]. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking) Spele Ludo Lese bok. Stille spørsmål frå det me Veke 15: Språk og kommunikasjon Aktivitet 1 (prosess: Finmotorisk utvikling, få erfaring med digitale verktøy) Leikeskrive brev for hand og teikne noko ein likar. Desse breva sparar me til neste veke. I tillegg leikeskriv me på PC og sendar mail til Mamma og Pappa. Lese bok. Stille spørsmål frå det me Veke 16: Nærmiljø og samfunn Aktivitet 1 (prosess: Tileigne seg gode haldningar til trafikken) Snakke om korleis me oppfører oss i trafikken. Kva som er rett, og kva som er galt. Kva kan skje dersom me ikkje er forsiktige i trafikken? Aktivitet 2 (prosess: Få erfaring med post) Gå på tur til Posten (Spar) og sende breva me laga førre veke til Mamma og Pappa. Om me får tid: Lese bok. Stille spørsmål frå det me Veke 17: Kunst, kultur og kreativitet Aktivitet 1 (prosess: Kreativitet og finmotorisk utvikling) I vekene framover vil me jobbe med eit eventyr eller ei forteljing som me vil framføre enten på sommarfesten eller på ei fellessamling for dei andre barna.

16 Førskulebarna får sjølv velje kva eventyr me skal framføre, og kva roller dei vil ha. Me startar opp med å sette oss ned og lese eventyret / forteljinga slik at barna kan få idéar og inntrykk. Etterpå teiknar me teikningar med utgangspunkt i eventyret me nettopp har lest. Kanskje me vil gjere nokre endringar? Veke 18: Kunst, kultur og kreativitet Aktivitet 1 (prosess: Få erfaring med å gå inn i ei rolle) Me les gjennom forteljinga og ser kanskje ein film av den eller nokon som framførar det (dersom det fins). Deretter prøver me å spele gjennom eventyret i dei rollene me har valt. Ørjan støtter og hjelper til. Til slutt snakkar me om og lagar ei liste av kva me treng av utstyr, kostymer og kulisser. Veke 19: Kunst, kultur og kreativitet Aktivitet 1 (prosess: Finmotorisk utvikling, kreativitet og innlevingskunst) Me les nok ein gong gjennom forteljinga før me byrjar å lage til kulisser, rekvisita og diverse som trengs. Deretter øver me på framføringa av forteljinga. Veke 20: Kunst, kultur og kreativitet Aktivitet 1 (prosess: Kreativitet, innlevingskunst og erfaring med virkemiddel) Me gjer oss ferdige med å lage det som trengs av utstyr og liknande. Deretter bruker me resten av tida på å øve på framføringa. Me kan snakke om ulike dramatiske virkemidlar: gjere om stemmene våre, bruke humor mm. Veke 21: Kunst, kultur og kreativitet Aktivitet 1 (prosess: Kreativitet, innlevingskunst og erfaring med virkemiddel) Me fortsetter å øve på forteljinga og finpussar det som trengs å finpussast. Det viktigaste er at me har det gøy i prosessen! Me kan framføre det for dei andre anten neste fellessamling, på sommarfesten, eller begge deler!

17 Veke 22: Kropp, bevegelse og helse Aktivitet 1 (prosess: Grovmotorisk og sansemotorisk utvikling) Leikar / konkurransar ute: Kaste ring Sykkelløp Sjå kven som greier å stå lengst på eit bein Sjå kven som hoppar lengst Potetløp Etterpå går me inn og skriv ut diplomar m/ resultat. Resultata kan samanliknast med dei me hadde på hausten (for morro skuld!). Veke 23: Avslutning Aktivitet 1 (prosess: Å formidle eigne tankar og meiningar) Snakke om korleis det vil bli å byrje på skulen. Kva gler du deg til? Er det noko du gruar deg for? Kva er forskjellen på skule og barnehage? Kva forventes av ein skuleelev? No er du størst i barnehagen, men snart vil du vere minst på skulen. Aktivitet 2 (prosess: Finmotorisk utvikling) Teikne meg sjølv på skulen. Veke 24: Avslutning Aktivitet 1 (prosess: No er det nok pedagogikk! I dag skal me ete is og ha det GØY!:D) Tur til Fløibanen! :)

Fagområda i barnehagen

Fagområda i barnehagen Fagområda i barnehagen Vi har laga ein oversikt over korleis vi formelt og uformelt jobbar med dei 7 fagområda i barnehagen. Vi har og prøvd å setje opp skjematisk kva progresjon ein kan forvente. Vi har

Detaljer

Årsplan 2014-2017 Generell del

Årsplan 2014-2017 Generell del Årsplan 2014-2017 Generell del Gjerdane barnehage sin årsplan har to delar: Generell del (som gjeld 2014-2017) Spesiell del (ny plan for kvart barnehageår) Kontaktinfo: Gjerdane barnehage Fossevegen 2

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage

Herleg start på livslang læring. Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage Herleg start på livslang læring Årsplan 2014/2015 Bykle barnehage DETTE ER BYKLE BARNEHAGE: Bykle barnehage har 2 avdelingar; Stor n (har plass til 18 barn over 3 år) Lisl n (har plass til 9 barn under

Detaljer

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet

HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016. Leik og glede eit grunnlag for livet HUNSTAD BARNEHAGE Årsplan 2015-2016 Leik og glede eit grunnlag for livet FORORD Helse Bergen Hf eig og driv 4 barnehagar som vert nytta til rekruttering av nøkkelpersonell og for å sikre stabil arbeidskraft

Detaljer

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage

Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage Årsplan 2014/2015 Furuly barnehage «Glade og trygge barn som har tru på seg sjølv og omtanke for andre» 1 Innhald Forord... 3 Organiseringa av barnehagen... 4 KAP 1 Omsorg... 7 KAP 2 Danning... 8 KAP 3

Detaljer

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring

Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Metodisk rettleiing Munnleg opplæring METODISK RETTLEIING MUNNLEG OPPLÆRING 2 Metodisk rettleiing Munnleg opplæring Forfatter: Toril Kristin Sjo, førstelektorstipendiat ved Institutt for lingvistiske og

Detaljer

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no

Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no Anne Kallevik Grutle 5554 Valevåg angrutle@online.no 1 Å vera med på kurset pedagogisk entreprenørskap, har vore mykje arbeid og tøff prioritering av fritida. Å starta elevbedrift samtidig som me driv

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

Plan for sosial kompetanse, fysisk aktivitet og kosthald I skulen og barnehagen

Plan for sosial kompetanse, fysisk aktivitet og kosthald I skulen og barnehagen Plan for sosial kompetanse, fysisk aktivitet og kosthald I skulen og 2011-2014 Tysnes kommune Vedtatt i oppvekst og omsorg 24.10.2011 Innleiing...3 Sosial kompetanse...6 INNLEIING...6 FORPLIKTANDE TILTAK

Detaljer

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike

Detaljer

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel!

Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Kan vi hjelpe barna våre med matematikken? Foreldre tel! Forord Foreldreutvalet for grunnopplæringa (FUG) ønskjer å vere med og styrkje realfaga. Vi ønskjer at elevane skal få større interesse for og kunnskap

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRSHJULET

INFORMASJON OM ÅRSHJULET INFORMASJON OM ÅRSHJULET Figur 1 Grunnmodell med barneillustrasjonar gjennom året. BAKGRUNN OG OPPBYGNING AV ÅRSHJULET: Årshjulet er først og fremst utvikla med bakgrunn i vår utviklingshemma dotter sine

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: LU1-PEL415 Emnenamn: Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7 Vurderingsform: Bacheloroppgåve Kandidatnummer: 19 Kandidat: Beate Røys Leveringsfrist: 16. mai 2014 Ordinær eksamen

Detaljer

snakke Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 /05 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne

snakke Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 /05 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne FORSKNING OG NY KUNNSKAP OM BARNEHAGE Det kjennest som å flyge ut i verdsrommet /12 Kjønn er mer enn rosa og blått /34 BLI MER NYSGJERRIG /36 MATEMATIKK /24 hvis veggene kunne /05 snakke hvis veggene kunne

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND

Kjekt og keisamt. Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering av prosjektet Kvitebjørnen undring og læring OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 14/2013 Tittel: Undertittel: TF-notat nr: 14/2013 Forfatter(e): Kjekt og keisamt Ei følgjeevaluering

Detaljer

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking

Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking Samvær mellom barn og foreldre etter omsorgsovertaking av Marita Brekke Skjelvan Barnevernspedagog BVP5-303 Mars 2009 Kva kan vere utfordringar ved samvær etter omsorgsovertaking jf. barnevernslova 4-12,

Detaljer

Er det ART dei treng?

Er det ART dei treng? Er det ART dei treng? tiltak i skulen for å hjelpe elevar med utfordrande åtferd Forfattaren av denne artikkelen er barnevernpedagog og har jobba mange år med ulike tiltak overfor elevar med utfordrande

Detaljer

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR

INFORMASJON OM BARNEHAGEN KONTAKTINFORMASJON LOV OM BARNEHAGAR RAMMEPLAN FOR BARNEHAGAR INFORMASJON OM BARNEHAGEN Henjahaugane barnehage ligg mellom Seberg og Henja/Røysa bustadfelt. Den har to avdelingar for barn i alderen 2-6 år og ein for 1- åringar med inntil 20 plassar på kvar avdeling.

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. 5763500/ 57673501/ 57673502 E-post: karin.uglum@sisof.no HEI ALLE SAMAN! Ønskjer alle gamle og nye barn og deira føresette hjarteleg velkommen til

Detaljer

Lærande leik berre eit lykketreff?

Lærande leik berre eit lykketreff? Notat 6/2004 Bente Vatne Lærande leik berre eit lykketreff? Ein analyse av leik og lærarens rolle knytt til leik i Læreplanverket for den 10-årige grunnskulen VOLDA 2004 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse. gjennom «klare selv»opplevelser.

Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse. gjennom «klare selv»opplevelser. F 4393 Barnehagelærere kan gi ettåringer mestringsglede og god selvfølelse gjennom «klare selv»opplevelser. Side 3 Har du nokon gong tenkt på kor du lærte å finne og behalde - ein venn? Side 4 «Man kan

Detaljer

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015

Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Undervisningstime for konfirmantar og ungdom. Manual med rettleiing og forslag til aktivitetar. FOTO: Paul JeffreyACT Alliance FASTEAKSJONEN 2015 Dette heftet skal brukast i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon

Detaljer

Kompetanse, undring og kreativitet

Kompetanse, undring og kreativitet Kompetanse, undring og kreativitet - å arbeide med ulike fagområder i barnehagen Innledning Hvordan kan barnehagene på en kompetent og samtidig undrende og kreativ måte arbeide med alle de fagfelt som

Detaljer