Førskulegruppe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førskulegruppe 2013 2014"

Transkript

1 Førskulegruppe

2 Hei og velkommen til førskulegruppa! Her legg me vekt på skuleførebuande aktivitetar slik at overgangen til skule ikkje blir for overveldande. Det er satt av 1 time kvar veke til desse aktivitetane. Nedanfor er ein plan over kva me skal gjere og arbeide med gjennom heile året. I planlegginga for aktivitetane har eg tatt utgangspunkt i kva årsplanen vår og rammeplanen for barnehagar seier om denne aldersgruppa. I tillegg har Fjell kommune utarbeidd ein plan for kva innhald og rutinar som skal vere på plass for at skulestartaren skal få størst mogleg utbytte og samanheng mellom barnehage og skule. Sjå utdrag frå denne planen på neste side. Me vil gjennom leik, spel og oppgåver gjere oss kjente med bokstavar, ordlydar, tall og matematiske begrep. Me vil utvikle sosial kompetanse ved å reflektere over etiske spørsmål frå situasjonar barna kan kjenne seg igjen i. Me vil undre over store og små spørsmål. Me vil utvikle gode haldningar til trafikken. I tillegg kjem me til å lese bøker som passar betre for akkurat førskulebarna. Før jul vil me ha eit IKT - prosjekt der barna får utvikle ei eiga forteljing saman, ta opptakk og teikne bilete som me legg inn på PC og lagar ein film av. Me kallar det for ei digital forteljing Skulen definerer digital kompetanse som ein basisferdigheit på lik linje med rekning og skriving. Difor er det viktig at barna får erfaring med dette allereie i barnehagen. Før sommarferien vil me ha eit dramaprosjekt der me vel oss ut ei forteljing eller eit eventyr som me øver på og dramatiserer anten på ei fellessamling i barnehagen eller på sommarfesten. Det som er viktig for oss, er at barnet ditt opplever glede, meistring og eit gruppefellesskap blant gode vener. Me kjem til å ha mange skuleførebuande aktivitetar, men det er viktig å presisere at det vil vere eit leikent preg over aktivitetane, slik at dei har ein motiverande funksjon! Førskulegruppa skal vere noko barna gler seg til! Me tek gjerne mot tilbakemeldingar dersom barna gir uttrykk for noko heime. Anten det er ris eller ros. Det er rom for endringar i planen, og me ynskjer å tilretteleggje for at førskulegruppa skal vere så god og meiningsfull for alle saman! Eg ser fram til eit flott år saman med barna på førskulegruppa! Mvh. Ørjan

3 Område ein arbeidar særskilt med siste året i barnehagen Borna skal oppleve at det er progresjon etter alder i barnehagen sitt opplegg, dei eldste får eit anna tilbod og andre forventningar enn dei yngste. Forslag på område ein arbeider særskilt med siste året i barnehagen finn ein i tabellen under. Å vere den største i barnehagen inneber: Språk og kommunikasjon å kunne presentere seg med namn og kvar ein bur. å kunne kle seg sjølv å kunne passe på sine eigne ting å kunne gå på do sjølv å øve på å halde blyanten rett å øve på rett skrive- og leseretning å øve på teikning og klipping å øve på å skrive namnet sitt å øve på å få eit godt munnleg språk å kunne gjere seg forstått med ord å kunne fortelje om ei oppleving å høyre på høgtlesing og kunne gjenfortelje det ein las å leike med ord: rim og regler, orddeling, rytme. å kunne omgrep som først/sist, oppe/nede, over/under, bak/ framme, mellom,. å ha kjennskap til bokstavar og tal å forstå samanhengen mellom munnleg/skriftleg språk Konsentrasjon å kunne ta imot ein beskjed å kunne sitje i ro ei viss tid å kunne starte opp, gjennomføre og avslutte ei oppgåve å kunne vente på tur. å kunne regelleikar å godta uskrivne reglar i leik Tal, rom, form å ha eit visst tidsomgrep: i dag/ i går, før/ etterpå, første, andre, tredje, størst/ minst, å kunne orientere seg i naturen/ retningar å kunne spele spel med terning å kunne fargar og former (sirkel, kvadrat, trekant..) å øve på talomgrep til 10 Sosial kompetanse ta kontakt med andre på ein positiv måte ta omsyn og vise omsorg samhandle med andre vera sosialt aktiv utan å trykkje andre ned vise akseptable kjensleuttrykk i forhold til sinne, engstelse og frustrasjon. tør å protestere, argumentere, hevde eigne synspunkt kunne tape og vinne i leik (Utdrag frå Gjeldande prosedyrar: overgangen mellom barnehage og skule, utarbeidd av Fjell kommune).

4 Plan over aktivitetar* (blå skrift = prosessmål for aktivitet) *Med atterhald om endringar! Veke 35: Introduksjon snakke om det å vere førskulebarn Aktivitet 1 (prosess: Om det å vere størst i barnehagen) Snakke om kva det betyr å vere størst i barnehagen. Kva forventningar ein har og kva det blir forventa av dei største (å kunne hjelpe andre, kle på seg sjølv, passe på tinga sine). Aktivitet 2 (prosess: Å formidle eigne tankar ) Spørjerunde: Kva gleder du deg mest til ved å byrje på skulen? Alle barna får svare. Aktivitet 3 (prosess: Finmotorisk utvikling) Teikne meg sjølv, familien min og huset mitt. Skrive sitt eige namn. Dele ut eigne førskulepermar som barna oppbevarer oppgåveark og teikningar som me arbeider med gjennom året. Til slutt bestemmer me oss for ei bok me vil lese i vekene framover. Veke 36: Språk og konsentrasjon Synge ABC. Leike med bokstavane A og B. Smake på lydane. Kva for ord startar med A og B? Kan du teikne noko som har A eller B i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, problemløysing) Spele Se hva jeg kan! Aktivitet 3 (prosess: Konsentrasjon, å kunne lytte over ei lita periode) Lese 1. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me har lest etterpå. Veke 37: Kropp, bevegelse og helse Aktivitet 1 (prosess: Grovmotorisk og sansemotorisk utvikling) Konkurransar ute:

5 Kaste ring Sykkelløp Sjå kven som greier å stå lengst på eit bein Sjå kven som hoppar lengst Potetløp Etterpå går me inn og skriv ut diplomar m/ resultat. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, å kunne lytte over ei lita periode) Lese 2. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 38: Språk og kommunikasjon Synge ABC. Leike med bokstavane C og D. Smake på lydane. Kva for ord startar med C og D? Kan du teikne noko som har C eller D i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Etikk og sosialt samspel) Kva er rett og kva er galt? Me ser på ulike teikningar og snakkar om dei. Skal ein alltid dele pizza likt? Går det an å være heilt stille, men likevel være slem? Er det alltid best å seie det som er sant? Det er kanskje ikkje så lett å vite. Kanskje er det noko me ikkje er einige i. Me les ei historie, og dykker ned i etiske spørsmål. Aktivitet 3 (prosess: Konsentrasjon, å kunne lytte over ei lita periode) Lese 3. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 39: Tal, rom og form Aktivitet 1 (prosess: Få erfaring med sortering) Fylle ut oppgåveark om sortering frå boka leik med mengd, rom og form. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, problemløysing) Spele Memory

6 Lese 4. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 40: Språk og kommunikasjon Synge ABC. Leike med bokstavane E og F. Smake på lydane. Kva for ord startar med C og D? Kan du teikne noko som har E eller F i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking) Spele Ludo Lese 5. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 41: Tal, rom og form Aktivitet 1 (prosess: Få erfaring med former og geometriske figurar) Fylle ut oppgåveark om former frå boka leik med mengd, rom og form. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, tall) Spele UNO Lese 6. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 42: Språk og kommunikasjon / Etikk Synge ABC. Leike med bokstavane G og H. Smake på lydane. Kva for ord startar med G og H? Kan du teikne noko som har G eller H i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Refleksjon over moralske utfordringar) Me les nokre forteljingar som tek opp etiske spørsmål og dilemma som barna gjerne kan kjenne seg att i. Me reflekterer rundt desse.

7 Lese 7. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 43: Tal, rom og form Aktivitet 1 (prosess: Få erfaring med begrepa stor / liten, tung / lett) Jobbe med begrepa stor / liten og tung / lett. Snakke om kva som er tungt og kva som er lett. I tillegg til å fylle ut oppgåveark frå boka leik med mengd, rom og form. Teikne noko som er stort og noko som er lite. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, problemløysing) Spele Memory. Lese 8. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 44: Språk og kommunikasjon Synge ABC. Leike med bokstavane I og J. Smake på lydane. Kva for ord startar med I og J? Kan du teikne noko som har I eller J i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, problemløysing) Spille Se hva jeg kan! Lese 9. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 45: Digital kompetanse Aktivitet 1 (prosess: Kreativitet og finmotorisk utvikling) Digital forteljing: Me startar opp prosjektet digital forteljing. Dette er eit prosjekt me vil ha fokus på fram mot jul kor barna lager ei eiga forteljing ut i frå interessene sine. Me lagar teikningar og scannar desse inn på PC. Me tek

8 opptak der barna sjølve får spele inn forteljinga si. Til slutt setter me alt saman og lagar ein filmsekvens av det heile, dersom alt går som planlagt Me startar opp med ein kreativ prosess der barna får teikne samtidig som dei kjem med idèar til kva forteljinga skal handle om. Ørjan skriv ned alt saman og støtter dei i prosessen. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, å kunne lytte over ei periode) Lese 10. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 46: Språk og kommunikasjon / Digital kompetanse Synge ABC. Leike med bokstavane K og L. Smake på lydane. Kva for ord startar med K og L? Kan du teikne noko som har K eller K i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Kreativitet og finmotorisk utvikling) Digital forteljing. Me lagar ferdig forteljinga og teiknar alt som skal vere med. Lese 11. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 47: Digital kompetanse Aktivitet 1 (prosess: Erfaring med digitale verktøy) Digital forteljing: Me speler inn forteljinga og legg den inn på PCen. Evt. litt lydredigering. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, å kunne lytte over ei periode) Lese 12. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me

9 Veke 48: Språk og kommunikasjon / Digital kompetanse Synge ABC. Leike med bokstavane M og N. Smake på lydane. Kva for ord startar med M og N? Kan du teikne noko som har M eller N i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Erfaring med digitale verktøy) Digital forteljing: Me scannar alle bileta inn på PCen og redigerer lyden på PC. Lese 13. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 49: Digital kompetanse Aktivitet 1 (prosess: Erfaring med digitale verktøy) Digital forteljing: Me sett lyd og bilete saman til ein film på PC. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, å kunne lytte over ei periode) Lese 14. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 50: Etikk, religion og filosofi Synge ABC. Leike med bokstavane O og P. Smake på lydane. Kva for ord startar med O og P? Kan du teikne noko som har O eller P i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Å undre seg over filosofiske spørsmål ) Undre oss over livet og store spørsmål. Kva betyr det å leve? Lever ein stein? Lever ein blom? Lever ein fisk? Kvifor lever me? Kven er eigentleg eg? Lese 15. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me

10 Veke 51: Språk og kommunikasjon / Etikk, religion og filosofi Synge ABC. Leike med bokstavane Q og R. Smake på lydane. Kva for ord startar med Q og R? Kan du teikne noko som har Q eller R i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Å undre seg over filosofiske spørsmål) Lese boka Lillesøster og Mimi. Etterpå snakkar me / undrar oss om døden. Kva betyr det å vere død? Kva skjer etter at ein er død? Kva føler me når nokon me er glad i går bort? Hamnar me nokon stad etter at me dør? Eller? Lese boka Roy av Gro Dahle og Svein Nyhus dersom me får tak i den. No er me i 2014! Veke 2: Tal, rom og form Aktivitet 1 (prosess: Få erfaring med nønster) Kva er eit mønster? Fylle ut oppgåveark frå boka leik med mengd, rom og form. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, tall) Spele UNO. Lese 16. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 3: Trafikk Aktivitet 1 (prosess: Å tileigne seg gode haldningar til trafikken) Trafikk quiz! Snakke om generelle trafikkreglar. Kva betyr desse skilta? Korleis skal me oppføre oss i trafikken? Ulike spørsmål. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, problemløysing) Spele Se hva jeg kan!

11 Lese 17. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Veke 4: Språk og kommunikasjon / Sosialt samspel Synge ABC. Leike med bokstavane S og T. Smake på lydane. Kva for ord startar med S og T? Kan du teikne noko som har S eller T i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Sette ord på følelsar, formidle meiningar) Steg for steg Me tek utgangspunkt i eit par bilete som beskriver følelsesmessige uttrykk frå situasjonar barn kan kjenne seg igjen i. Saman snakkar me om kva me ser på biletet. Først konkret og så går me djupare inn i kva den personen føler. Kvifor er t.d. guten lei seg? Kva kan ha skjedd? Kvifor er guten sint? Kvifor er den gamle mannen glad? Kanskje er det nokon som kjenner seg att i situasjonen? Lese 18. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Til slutt bestemmer me oss for ei ny bok å lese i! Veke 5: Trafikk / Sosialt samspel Aktivitet 1 (prosess: Å tileigne seg gode haldningar til trafikken) Høyre på trygg trafikk sin CD om Toto og Monica som skal til leikeplassen. Snakke om det me høyrte etterpå. Snakke meir om trafikkreglar. Aktivitet 2 (prosess: Sette ord på følelsar, formidle meiningar) Steg for steg Me tek utgangspunkt i eit par bilete som beskriver følelsesmessige uttrykk frå situasjonar barn kan kjenne seg igjen i. Saman snakkar me om kva me ser på biletet. Først konkret og så går me djupare inn i kva den personen føler. Kvifor er t.d. guten lei seg? Kva kan ha skjedd? Kvifor er guten sint? Kvifor er den gamle mannen glad? Kanskje er det nokon som kjenner seg att i situasjonen? Lese 18. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me

12 Veke 6: Språk og kommunikasjon Synge ABC. Leike med bokstavane U og V. Smake på lydane. Kva for ord startar med U og V? Kan du teikne noko som har U eller V i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking) Spele Ludo Lese 18. kapittel i Folk og røvere i Kardemommeby. Stille spørsmål frå det me Til slutt bestemmer me oss for ei ny bok å lese! Veke 7: Tal, rom og form Aktivitet 1 (prosess: Få erfaring med begrepet tid ) Kva er tid? Kva tar lang tid? Kva tar kort tid? Kva er god tid og kva er dårleg tid? Kan tida gå fort? Kan tida gå sakte? Korleis veit me kva tid det er? Fylle ut oppgåveark frå boka leik med mengd, rom og form. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, tall) Spele UNO Lese bok. Stille spørsmål frå det me Veke 8: Språk og kommunikasjon / Sosialt samspel Synge ABC. Leike med bokstavane W og X. Smake på lydane. Kva for ord startar med W og X? Kan du teikne noko som har W eller X i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Sette ord på følelsar, formidle meiningar) Steg for steg Me tek utgangspunkt i eit par bilete som beskriver følelsesmessige uttrykk frå situasjonar barn kan kjenne seg igjen i. Saman snakkar me om kva me ser på biletet. Først konkret og så går me djupare inn i kva den personen føler. Kvifor er t.d. guten lei seg? Kva kan ha skjedd? Kvifor er

13 guten sint? Kvifor er den gamle mannen glad? Kanskje er det nokon som kjenner seg att i situasjonen? Lese bok. Stille spørsmål frå det me Veke 9: Tal, rom og form Aktivitet 1 (prosess: Teljing) Fylle ut oppgåveark frå boka leik med mengd, rom og form. Trille terning og byggje tårn av brikker. Sjå kven som får det høgaste tårnet. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, teljing og tall) Spele enkel Yatzi Lese bok. Stille spørsmål frå det me Veke 10: Språk og kommunikasjon Synge ABC. Leike med bokstavane Y og Z. Smake på lydane. Kva for ord startar med Y og Z? Kan du teikne noko som har Y eller Z i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Sette ord på følelsar, formidle meiningar) Steg for steg Me tek utgangspunkt i eit par bilete som beskriver følelsesmessige uttrykk frå situasjonar barn kan kjenne seg igjen i. Saman snakkar me om kva me ser på biletet. Først konkret og så går me djupare inn i kva den personen føler. Kvifor er t.d. guten lei seg? Kva kan ha skjedd? Kvifor er guten sint? Kvifor er den gamle mannen glad? Kanskje er det nokon som kjenner seg att i situasjonen? Lese bok. Stille spørsmål frå det me

14 Veke 11: Tal, rom og form Aktivitet 1 (prosess: Utvikle forståing for tal og symbol) Teikne teikning med strekar frå Prøve å skape forståing mellom samanhengen med talsymbol og kva talet står for. Kor gamal er du? Korleis ser talet ditt ut? Trekke lappar med tal og gjette kva tal det er. Sjå kven som får høgast tal. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, utvikle forståing for tal og symbol) Spele Memory med talsymbol frå 1-10 (f.eks 6) og antall (f.eks 6 sirklar) Lese bok. Stille spørsmål frå det me Veke 12: Språk og kommunikasjon Synge ABC. Leike med bokstavane Æ, Ø og Å. Smake på lydane. Kva for ord startar med Æ, Ø og Å? Kan du teikne noko som har Æ, Ø eller Å i seg? Fylle ut oppgåveark. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, problemløysing) Spele Se hva jeg kan! Lese bok. Stille spørsmål frå det me Veke 13: Tal, rom og form Aktivitet 1 (prosess: utvikle forståing for tal og symbol og begrep) Fylle ut ark om tala mine frå boka leik med mengd, rom og form. Snakke om begrep som til dømes høgast / lavast, yngst / eldst, tyngst / lettast. (F.eks: Eg er yngst, men eg er høgare enn den eldste). Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking, teljing og tall) Spele enkel Yatzi Lese bok. Stille spørsmål frå det me

15 Veke 14: Språk og kommunikasjon ABC quiz! Trekke bokstavar og gjette kva dei heiter. Leike mitt skip er lasta med [noko som byrjar på bokstaven me trekk]. Aktivitet 2 (prosess: Konsentrasjon, turtaking) Spele Ludo Lese bok. Stille spørsmål frå det me Veke 15: Språk og kommunikasjon Aktivitet 1 (prosess: Finmotorisk utvikling, få erfaring med digitale verktøy) Leikeskrive brev for hand og teikne noko ein likar. Desse breva sparar me til neste veke. I tillegg leikeskriv me på PC og sendar mail til Mamma og Pappa. Lese bok. Stille spørsmål frå det me Veke 16: Nærmiljø og samfunn Aktivitet 1 (prosess: Tileigne seg gode haldningar til trafikken) Snakke om korleis me oppfører oss i trafikken. Kva som er rett, og kva som er galt. Kva kan skje dersom me ikkje er forsiktige i trafikken? Aktivitet 2 (prosess: Få erfaring med post) Gå på tur til Posten (Spar) og sende breva me laga førre veke til Mamma og Pappa. Om me får tid: Lese bok. Stille spørsmål frå det me Veke 17: Kunst, kultur og kreativitet Aktivitet 1 (prosess: Kreativitet og finmotorisk utvikling) I vekene framover vil me jobbe med eit eventyr eller ei forteljing som me vil framføre enten på sommarfesten eller på ei fellessamling for dei andre barna.

16 Førskulebarna får sjølv velje kva eventyr me skal framføre, og kva roller dei vil ha. Me startar opp med å sette oss ned og lese eventyret / forteljinga slik at barna kan få idéar og inntrykk. Etterpå teiknar me teikningar med utgangspunkt i eventyret me nettopp har lest. Kanskje me vil gjere nokre endringar? Veke 18: Kunst, kultur og kreativitet Aktivitet 1 (prosess: Få erfaring med å gå inn i ei rolle) Me les gjennom forteljinga og ser kanskje ein film av den eller nokon som framførar det (dersom det fins). Deretter prøver me å spele gjennom eventyret i dei rollene me har valt. Ørjan støtter og hjelper til. Til slutt snakkar me om og lagar ei liste av kva me treng av utstyr, kostymer og kulisser. Veke 19: Kunst, kultur og kreativitet Aktivitet 1 (prosess: Finmotorisk utvikling, kreativitet og innlevingskunst) Me les nok ein gong gjennom forteljinga før me byrjar å lage til kulisser, rekvisita og diverse som trengs. Deretter øver me på framføringa av forteljinga. Veke 20: Kunst, kultur og kreativitet Aktivitet 1 (prosess: Kreativitet, innlevingskunst og erfaring med virkemiddel) Me gjer oss ferdige med å lage det som trengs av utstyr og liknande. Deretter bruker me resten av tida på å øve på framføringa. Me kan snakke om ulike dramatiske virkemidlar: gjere om stemmene våre, bruke humor mm. Veke 21: Kunst, kultur og kreativitet Aktivitet 1 (prosess: Kreativitet, innlevingskunst og erfaring med virkemiddel) Me fortsetter å øve på forteljinga og finpussar det som trengs å finpussast. Det viktigaste er at me har det gøy i prosessen! Me kan framføre det for dei andre anten neste fellessamling, på sommarfesten, eller begge deler!

17 Veke 22: Kropp, bevegelse og helse Aktivitet 1 (prosess: Grovmotorisk og sansemotorisk utvikling) Leikar / konkurransar ute: Kaste ring Sykkelløp Sjå kven som greier å stå lengst på eit bein Sjå kven som hoppar lengst Potetløp Etterpå går me inn og skriv ut diplomar m/ resultat. Resultata kan samanliknast med dei me hadde på hausten (for morro skuld!). Veke 23: Avslutning Aktivitet 1 (prosess: Å formidle eigne tankar og meiningar) Snakke om korleis det vil bli å byrje på skulen. Kva gler du deg til? Er det noko du gruar deg for? Kva er forskjellen på skule og barnehage? Kva forventes av ein skuleelev? No er du størst i barnehagen, men snart vil du vere minst på skulen. Aktivitet 2 (prosess: Finmotorisk utvikling) Teikne meg sjølv på skulen. Veke 24: Avslutning Aktivitet 1 (prosess: No er det nok pedagogikk! I dag skal me ete is og ha det GØY!:D) Tur til Fløibanen! :)

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER

PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER Med progresjon meiner ein framgang, framsteg, utvikling. Vår oppgåve er å gje barna oppgåver dei meistrar samtidig som vi gjer dei utfordringar slik at dei

Detaljer

RETNINGSLINER. Plan for overgang barnehage skule i Sogndal kommune. Godkjend av rådmannen 24.11.11.

RETNINGSLINER. Plan for overgang barnehage skule i Sogndal kommune. Godkjend av rådmannen 24.11.11. RETNINGSLINER Plan for overgang barnehage skule i Sogndal kommune Godkjend av rådmannen 24.11.11. 1 Om planen Plan for overgang barnehage-skule er laga med bakgrunn i Strategi for innhald og oppgåver i

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015

Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015 Årsplan i norsk, 4. klasse, 2014-2015 TID KOMPETANSEMÅL Elevane skal kunne INNHALD/LÆRESTOFF Elevane skal arbeide med ARBEIDSMÅTAR Aktuelle arbeidsmåtar i faget VURDERING Veke 34-52 Munnleg kommunikasjon

Detaljer

Vi lærer om respekt og likestilling

Vi lærer om respekt og likestilling Vi lærer om respekt og likestilling I Rammeplanen står det at barnehagen skal tilby alle barn eit rikt, variert, stimulerande og utfordrande læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN FOR ROGNE BARNEHAGE Rammeplanen for barnehagens innhald og oppgåver seier at barnehagane bør ha ein langtidsplan for å sikre progresjon og samanheng

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane www.tysnesbarnehagane.no Lovgrunnlag Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering

ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016. Tid Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering ÅRSPLAN I NORSK 2. TRINN 2015 2016 Hovudområda i norsk er munnleg kommunikasjon, skriftleg kommunikasjon og språk, litteratur og kultur. Kvart av kompetansemåla er brotne ned i mindre einingar. Vi sett

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Tid Kompetansemål Innhald Arbeidsmåtar Vurdering

Tid Kompetansemål Innhald Arbeidsmåtar Vurdering Farnes Skule Læreplan i: Norsk Trinn: 1. klasse Skuleåret: 2015/16 Årstimetal: 6, 5 t. pr. veke Læreverk: Salto,Gyldendal Tid Kompetansemål Innhald Arbeidsmåtar Vurdering August - september - Leike, improvisere

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015

Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Halvårsrapport raud gruppe haust 2015 Det har vore eit flott halvår på raud gruppe. I gruppa har me 13 born, 10 jenter og 3 gutar, ein pedagog og ein assistent. Me har hatt tre studentar denne hausten.

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Leikande, glade barn og natur hand i hand

Leikande, glade barn og natur hand i hand Leikande, glade barn og natur hand i hand Året 2013-2014 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2013-2014 3 Eventyr 4 Dino /Duå ut til alle 5 Førskulegruppa 6 Vurdering 7 Planleggingsdagar

Detaljer

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol

Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Bruk av læringsvenn ved Månen som ville lyse som ei sol Månen som ville lyse som ei sol (2012) av Elin Grimstad - og bruk av læringsvenn på 1. trinn PRESENTASJON AV BOKA: Kvifor er eg ikkje meir som sola?

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen.

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. Ein vaksen møter barn og foreldre. Personalet opprettar kontakt med barnet. Utveksling av

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn

Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Foreldrekurs for foreldre på 3 og 4 trinn Lesing er grunnlaget for suksess i neste alle skulefag. Lesesvake elevar får ofte problem med å fullføre vidaregåande skule. Lesesvake vil møte mange stengte dører

Detaljer

Månadsbrev for Rosa oktober 2014

Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Månadsbrev for Rosa oktober 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Leik Då har også oktober passert, og vi merkar at hausten har kome for alvor. Uteaktiviteter har framleis hatt stor

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra Styringsdokument for Vik barnehage er Lov om barnehagar med Rammeplan. Desse finn ein på internett www.lovdata.no eller www.kunnskapsdepartementet.no. Vik

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3 TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: God i ord.

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3 TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: God i ord. ÅRSPLAN I NORSK FOR 3 TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: God i ord. Veke TEMA MÅL (K06) LÆRINGSMÅL INNHALD (Lærebøker..) 33 og 34 Tre på rad kap.1 Finna stoff til eigne skrive- og biblioteket og internett.

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland

ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN. Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland ENTREPRENØRSKAP OG REAL I BARNEHAGEN Ivar Offerdal Eivind Rogne Britt GlomnesWillumsen Sylvi Aarland Kva er entreprenørskap? Entreprenørskap er ein dynamisk og sosial prosess, der individ, aleine eller

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 VÅR VISJON: VI BRYR OSS OM, TEK VARE PÅ OG ER UNDERVEGS. 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Ein årsplan er eit oversyn over den pedagogiske verksemda i barnehagen gjennom eitt

Detaljer

ØYSTESE BARNESKULE ÅRSPLAN FOR FAG

ØYSTESE BARNESKULE ÅRSPLAN FOR FAG ØYSTESE BARNESKULE ÅRSPLAN FOR FAG Skuleår: 2010-2011 Fag: Norsk Trinn: 4 Grunnbok: Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok Mål frå læreplanen

Detaljer

Del 1 Ordklasser. ADVERB... 2 Måtesadverb... 3 Tidsadverb... 4 Stadadverb... 5 Gradsadverb... 7 Setningsadverb... 8 Gradbøying...

Del 1 Ordklasser. ADVERB... 2 Måtesadverb... 3 Tidsadverb... 4 Stadadverb... 5 Gradsadverb... 7 Setningsadverb... 8 Gradbøying... ADVERB... 2 Måtesadverb... 3 Tidsadverb... 4 Stadadverb... 5 Gradsadverb... 7 Setningsadverb... 8 Gradbøying... 10 1 ADVERB a fortel korleis, når og kvar noko skjer. Dei kan stå til eit verb og fortelje

Detaljer

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving.

Kan ein del. Kan mykje 2 3-4. Du skriv ei god forteljing som du les opp med innleving. Engelsk Kompetansemål: Når du er ferdig med denne perioden, skal du kunna: forstå hovedinnhold og detaljer i ulike typer muntlige tekster om forskjellige emner uttrykke seg med flyt og sammenheng tilpasset

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

Metodiske verktøy ved kursleiing

Metodiske verktøy ved kursleiing Metodiske verktøy ved kursleiing Lærings- og Meistringssenter Helse Fonna 30.03.2015 Metodiske verktøy - LMS Helse Fonna 1 Runde Enkel måte å få alle til å delta: Gi ei enkel oppgåve som er mogeleg for

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE AVDELINGSPLAN TRIOLA Kontaktinformasjon: Triola: 59192749 Barnehagemobil: 94508709 E-post: daniel.monstad.windt@osterøy.kommune.no TRIOLA Triola er den største av dei

Detaljer

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst

Kvifor kan ikkje alle krølle tunga? Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Kvifor kan ikkje alle krølle tunga Nysgjerrigperprosjekt 5.- 7.kl 2008. Davik Oppvekst Innhaldsliste: Framside med problemstilling Hypoteser Plan Spørjeskjema Arbeid med prosjektet Kjønn Trening Alder

Detaljer

INFORMASJON OM ÅRSHJULET

INFORMASJON OM ÅRSHJULET INFORMASJON OM ÅRSHJULET Figur 1 Grunnmodell med barneillustrasjonar gjennom året. BAKGRUNN OG OPPBYGNING AV ÅRSHJULET: Årshjulet er først og fremst utvikla med bakgrunn i vår utviklingshemma dotter sine

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Kompetansemål etter 2. steg (KL06)

Kompetansemål etter 2. steg (KL06) Telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper. Gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar. Utvikle og

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan våren 2014 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen skal formidle

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 19 2015 Velkommen til aktivitetsdag med fredsmarsj kl. 18.00- kl. 19.30 på torsdag 7.mai. Det vert program med korsong og dans. Etterpå er det fredsmarsj.

Detaljer

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime

Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn. Framleis rom for lesing heime Idear og råd til foreldre med barn på 5. Og 7. trinn Framleis rom for lesing heime Leseutviklinga held fram Dei første skuleåra lærte barnet ditt å lese. Men lesedugleik er ikkje noko som blir utvikla

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG HALVÅRSRAPPORT Døme: TOR 1-3 klassing

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG HALVÅRSRAPPORT Døme: TOR 1-3 klassing INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG HALVÅRSRAPPORT Døme: TOR 1-3 klassing Bruk det antall hovudmål som passar for eleven, det samme gjeld delmåla. Område 1: Sosial dugleik Hovudmål: Meistrar å venta på tur.

Detaljer

Dei gode forteljingane

Dei gode forteljingane Utarbeidet av Småfolk barnehage, Etne PROSJEKTTITTEL «Dei gode forteljingane» FORANKRING I RAMMEPLANEN 2.5 Språkleg kompetanse Småbarnsalderen er den grunnleggjande perioden for språkutvikling. Samhandling

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015

Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hei alle på 4. årstrinn og foreldre/føresette! Veke 12 2015 Hugs samtaletimen! Torsdag, 19.oktober, skal vi på utedag. Det ser ut til at det vert betre vèr enn vi har hatt. Vi må byggje på hyttene våre!

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing på norsk 8. trinn Eksempeloppgåve Nynorsk Ei gruppe elevar gjennomførte eit prosjekt om energibruk og miljøpåverknad. Som ei avslutning på prosjektet skulle dei skrive lesarbrev

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

PROGRESJONSTRAPP GISKE BARNEHAGE

PROGRESJONSTRAPP GISKE BARNEHAGE PROGRESJONSTRAPP GISKE BARNEHAGE Familien min, meg sjølv bilde 2 ords setningar Lære å sei hei og hade Kjenne igjen dyr og dyre lydar Herme etter ord, uttrykk, og rørsle Kjenne igjen / bruke enkle rim/regle

Detaljer

Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra

Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra Språk stilmulering gjennom lesetrening: Språk prosjekt 2008-2009. Fokus på korleis barnehagen kunne

Detaljer

Klepp kommune Tu skule

Klepp kommune Tu skule Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: Eg skal kunne 34 Familien om variasjonar i Eg skal veta om ulike typar familieformer og om familiar. 35 relasjonar og oppgåver i familien 36 37 38 39 40 42 Haust Bruk

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Filosofi, religion og etikk

Filosofi, religion og etikk Filosofi, religion og etikk INNLEIING Kvar kommune i Sogn har fått ansvar for å lage eit opplegg/plan for korleis arbeide med fagområda i rammeplanen. Vi i Luster kommune har jobba med fagområdet: Etikk,

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn?

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Gode tips og idear, til alle oss som er saman med barn. Korleis stimulera til eit godt talespråk? Bruk språket Snakk med barnet. Snakk tydeleg Bruk

Detaljer

Regionalt nettverk for barnehagar Aurland 05.10.2015 Solbjørg Urnes Johnson

Regionalt nettverk for barnehagar Aurland 05.10.2015 Solbjørg Urnes Johnson Regionalt nettverk for barnehagar Aurland 05.10.2015 Solbjørg Urnes Johnson Matematikk Fra Wikipedia, den frie encyklopedi Matematikken har sitt utgangspunkt i undersøkelsen av figurer og regning med tall,

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Progresjonsplan for Furuly barnehage

Progresjonsplan for Furuly barnehage Progresjonsplan for Furuly barnehage Kommunikasjon, språk og tekst Lytta til forteljingar med meir Høgtlesing Samtale/dialog Song/rim/regler Tekstskaping Bøker i alle funksjonsrom Samarbeid med biblioteket

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Halvårsplan, hausten 2011

Halvårsplan, hausten 2011 Halvårsplan, hausten 2011 Skule Straumen skule Rektor e-post Inger Marie Tørresdal imt@tysver.kommune.no Prosjektansvarleg Grete Fjeldheim Vestbø e-post GFVestbo@tysver.kommune.no Skriv kort kva skulen

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg

S sosalisering og samspill. F Fritid og felleskap. O Omsorg Brattholmen skulefritidsordning Nygårdsvegen 1 5350 Brattholmen Tlf: 55097504/98088134 E-post: liss.schumann@fjell.kommune.no S sosalisering og samspill F Fritid og felleskap O Omsorg SFO: SFO er eit fritidstilbod

Detaljer

Årsplan mat og helse 7. trinn

Årsplan mat og helse 7. trinn Gjennomgåande mål til alle emne: Grunnleggjande dugleik Årsplan mat og helse 7. trinn Skuleåret 2015/2016 Å kunne uttrykkje seg munnleg Å kunne uttrykkje seg skriftleg Å kunne lese Å kunne rekne Å kunne

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 8 trinn Jobbskygging side 1 ELEVARK 8 trinn Jobbskygging Innhald Yrke og utdanning i familien min Nettverk og kompetanse. Kva betyr omgrepa? Slektstreet mitt Yrkesprofil Stilling og ansvarsområde. Kva betyr omgrepa?

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer