Atferdsproblemer blant barn og unge: Status og framtidsperspektiver på utvikling, forebygging og behandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Atferdsproblemer blant barn og unge: Status og framtidsperspektiver på utvikling, forebygging og behandling"

Transkript

1 Atferdsproblemer blant barn og unge: Status og framtidsperspektiver på utvikling, forebygging og behandling Den 12. Norske Psykologikongressen Oslo Kongressenter, 3. september 2015 Terje Ogden Atferdssenteret- Unirand Psykologisk Institutt, UiO

2 Status og framtidsperspektiver Manifestasjoner Utvikling Forebygging Behandling Forskning Status CD / ODD / debuttidspunkt Antisosialitet, Aggresjon Sosiale og emosjonelle problemer Kognitive problemer/svikt Stabilitet, Utviklingsbaner Longitudinell prediksjon Risiko og beskyttende faktorer Forebyggende intervensjoner Kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) Evidensbaserte behandlingsprogrammer og praksis Allianse/behandlingsintegritet Tilknytning/sosial læringsteori (SIL) Utviklingsforskning: Longitudinelle utviklingsstudier Prediksjonsstudier Prevalensstudier/registerforskning Propensity score models mm. Intervensjonsforskning: Forskningsbasert evaluering Fellesfaktorer/moderatorer Framtidsperspektiver Emosjonell (dys)regulering og selvregulering, «Callous Unemotional traits» Mestring og kompetanse Utviklingskaskader Differensiell sårbarhet Årsaksfaktorer(individ x miljø) Tidlig intervensjon Mikro/makro strategier Differensiert behandling Modularisert behandling Sammensatte vansker Utviklingspsykopatologi Intervensjonsforskning: RCT/Evidenshierarkiet Mediator studier Intervensjon i longitudinelle st. fmri forskning Gener x miljøforskning Tvilling og adopsjonsstudier

3 Begrepsmangfold Eksternalisering som overordnete begrep for utagerende, fiendtlig, aggressiv og voldelig atferd, Aggresjon: atferd hvor individer med overlegg bruker makt og påfører andre fysisk eller psykologisk skade, Atferdsforstyrrelse (CD) beskriver et gjentagende og vedvarende mønster av aggressiv eller utfordrende atferd (jf antisosial personlighetforstyrrelse). Opposisjonell atferdsforstyrrelse (ODD) sint og irritabel, fiendtlig og hevngjerrig forløper eller mindre alvorlig versjon av CD. Antisosial atferd norm og regelbrudd, og hos ungdom: vold, rømming, skoleskulk og kriminalitet (alvorlige atferdsproblemer), Interpersonlig vold bruk av eller trusler om bruk av fysisk makt for å såre eller skade andre personer, Mobbing vedvarende aggresjon i relasjoner preget av maktulikhet.

4 Begrepsdifferensiering: Opposisjonell atferdsforstyrrelse Opposisjonell atferdsforstyrrelse: flerdimensjonalt begrep som predikerer differensielt i longitudinelle studier (Stringaris et al. 2009), Irritabilitet ( irritiable ) predikerer emosjonelle problemer og er nærmere forbundet med depresjon og angst, enn med frykt relaterte problemer (fobier, separasjonsangst, og panikk), Stahet ( headstrong ) dimensjonen predikerer ADHD, Sårende atferd ( hurtful ) predikerer aggressive atferd. Stringaris & Goodman (2009) Longitudinal outcome of youth oppositionality: Irritable, Headstrong, and Hurtful behaviors have distinctive predictions. J.AM.ACAD. Child Adolesc psychiatry, 48,

5 Begrepsdifferensiering: «Callous unemotional traits» (CU) CU trekk beskriver en viktig undergruppe som skiller seg ut, både når det gjelder alvorlighetsgrad og stabilitet i antisosial atferd, men også når det gjelder emosjonelle, kognitive og sosiale kjennetegn, Underreaktive: «callous unemotional traits beskriver en ufølsom interpersonlig stil kjennetegnet av manglende skyldfølelse og empati og ufølsom bruk av andre, En temperamentsstil med preferanser for farlige og nye stimuli, en belønningsorientert responsstil, og manglende mottakelighet for andres emosjonelle signaler, Barn med CU trekk antas å ha felles genetiske og nevrologiske kjennetegn (bl.a. svikt i amygdalas fungering) og synes å ha en alvorligere form for atferdsforstyrrelse som gjør dem mindre mottakelige for behandling. 9/10/2015 Side 5

6 Atferdsproblemer, komorbiditet og kjønnsforskjeller Komorbiditet er regelen heller enn unntaket og tilleggsproblemer er ofte ADHD, autismespekter vansker, og internaliserende vansker som depresjon og angst, Kjønnsforskjeller i aggresjon er et av de mest robuste og stabile forskningsfunn (gutter > jenter) og viser seg ved slutten av andre leveår, Barndomsdebuterende antisosialitet er langt vanligere blant gutter, mens jenter oftere debuterer i ungdomsalder, Relasjonell aggresjon (f.eks. ryktespredning og utestenging) kan være like vanlig mellom kjønnene, men guttene dominerer når det gjelder direkte verbal og konfronterende aggresjon.

7 Aggresjon og alder Spebarnsalder: Selektiv bruk av makt viser seg mot slutten av det første leveåret (dytte, slå, lugge, ta ting fra andre, bite, sparke og slåss). Tidlig barndom (2-5 år) - ulydighet, fysisk aggresjon mot andre barn og dårlig impulsregulering med sinneutbrudd verbalt medierte former for aggresjon mer vanlig tvingende samspill og aggresjonskontroll. Barndom (6-10 år) avvisning av venner blir en kilde til frustrasjon og indirekte former for aggresjon mer vanlig, trekkes mot antisosiale venner, gjengdannelser og mobbing i skolen. Ungdomsalder - atferd som uttrykk for intens autoritetskonflikt så som skulk og rømming. Alkohol og rusmisbruk alvorlige former for vold som ran og drap og i økende grad på offentlige steder gjengdannelser.

8 Barndomsdebuterende antisosial atferd Barndomsdebuterende antisosialitet er vanligere blant gutter enn blant jenter og viser seg både i barndom og ungdom, Vanskene er sterkere relatert til nevropsykologiske (f.eks. utøvende funksjoner) og kognitive (f.eks. lav intelligens) forhold enn til kontekstuelle forhold, Risikofaktorene omfatter også emosjonelle reguleringsproblemer, impulsivitet og oppmerksomhetssvikt, Samtidig kommer mange av disse barna fra hjem med ustabile familier, hyppige familiekonflikter og foreldre med uegnete oppdragelsesstrategier. Moffitt, 1993

9 Ungdomsdebuterende antisosial atferd Ungdomsdebuterende antisosialitet oppstår i puberteten og kommer til uttrykk som overdreven grad av normativt ungdomsopprør og avvisning av konvensjonelle verdier, Den antisosiale atferden kan være en misforstått måte å oppnå en opplevelse av modenhet og voksenstatus på, og som oppmuntres av antisosiale vennegrupper, Ungdomsdebuterende problemer varer sjelden utover ungdomsalderen og omfatter færre risikofaktorer enn de barndomsdebuterende, Men ungdom som er registrert for kriminalitet, som har falt ut av skolen, eller misbruker rusmidler kan få vedvarende problemer.

10 Antisosiale ungdom med CU trekk Ungdom med CU trekk har vansker med å bearbeide negative emosjonelle stimuli, og å oppfatte tegn på frykt og uro hos andre, De virker mindre sensitive for straffende signaler, de har flere positive resultatforventninger i aggressive konflikter med jevnaldrende, og har oftere verbale vansker sammenlignet med andre antisosiale, Blant personlighetskjennetegn inngår fryktløshet og spenningssøkende atferd, og de har mindre trekk angst eller nevrotisisme, Sammenlignet med antisosial ungdom uten CU trekk er vanskene mindre relatert til dysfunksjonell oppdragelse. Frick & White, 2008

11 Prevalens og behandlingskapasitet Minst norske unge mellom 4 og 18 år har atferdsforstyrrelse dvs ca 3,5% fordelt med 1,8% på opposisjonell atferdsforstyrrelse (ODD) og 1,7% på alvorlig atferdsforstyrrelse (CD), Antall barn og unge som årlig får hjelp er estimert til 4456, og utgjør 0,4%.

12 Måling av utvikling av aggressiv og antisosial atferd Normative alderskurver for undertyper av aggresjon, f. eks. alderskurven for fysisk aggresjon og for voldelig, kriminell atferd, Relativ stabilitet i aggresjon og antisosialitet over tid, Utviklingsbaner som grupperer individer over tid, Utviklings-kaskader viser hvordan fungering på ett område påvirker fungeringen på et annet område, Kvalitative beskrivelser av vendepunkter, overganger mellom livsfaser eller forhold som flytting, eksamen, fast forhold eller jobb.

13 Fysisk aggresjon blant små barn er en naturlig, og delvis medfødt måte å uttrykke sinne på, Selv om de fleste barn lærer seg å kontrollere fysisk aggresjon ved 2 års alder, så er det en liten gruppe som fortsetter på et høyt nivå, Like viktig som å spørre hvordan barn lærer aggressiv atferd er spørsmålet: Hvordan lærer barn seg til ikke å være aggressive? Nærde et al. (2012)

14 Stabilitet, endring og prediksjon Stabilitet over tid viser individuelle forskjeller som et resultat av varige og underliggende individuelle kjennetegn, men påvirkes også av endringer i kontekst (f.eks. fosterhjemsplassering), Stabilitet i aggresjon over tid avtar med lengre målingsintervaller og øker etter hver som barn blir eldre, Høyst 20% av variasjonen i ungdomsalder kan reliabelt predikeres av mål på aggresjon ved skolestart, Mellom 14 og 54% av barn med alvorlige atferdsproblemer vil vise antisosial personlighetsforstyrrelse som voksne.

15 Utviklingsbaner Grupper kan ha forskjellige utviklingsbaner over tid og antallet varierer mellom 2 og 7, men det vanligste er 4 (Tremblay & Nagin, 2009), De fleste studier finner en gruppe barn med «livsløpsvedvarende» aggresjon og som holder et stabilt høyt nivå (life-course-persistent), De fleste finner også en vedvarende lav gruppe (mellom 20 og 70 prosent) (persistent low), En varierende andel av barndomsdebuterende kan klassifiseres i en eller to avtagende baner for aggresjon: De som starter med høy eller medium skåre, og som så viser en avtagende tendens (childhood limited), En gruppe med ungdomsdebuterende antisosialitet som har en eskalerende utviklingsbane mellom 11 og 17 år (adolescent onset).

16 Utviklings-kaskader Utviklingskaskade viser at barns fungering på ett område påvirker hvordan de fungerer på et annet område, I dette eksemplet var eksternaliserende og internaliserende atferd positivt korrelerte, og begge var negativt korrelerte med sosial kompetanse. Bornstein, M.H., Hahn, C-S., & Haynes, O.M. (2010). Social competence, externalizing and internalizing behavioral adjusment from early childhood through early adolescence: Developmental cascades. Development and psychopathology, 22,

17 Miljømessige påvirkninger Sosiale læringsprosesser gjennom livsløpet (sosial læringsteori og tvingende samspill coercion sosiale ferdigheter), Tilknytning og sosiale bånd (inkl. vennskap) som er stabile eller i endring og fungerer forskjellig med antisosiale i motsetning til pro-sosiale andre, Belastninger/stress eksponering for risiko eller negative livshendelser, Kjedereaksjoner der tidlig problematferd utløser kjedereaksjoner som venneavvisning, konflikter med foreldre, og å mislykkes på skolen (Masten & Cicchetti, 2010), Vendepunkter overgangsfaser til barnehage, skole eller jobb eller biografiske hendelser som å flytte hjem, ekteskap eller ny jobb.

18 Risiko og beskyttende faktorer Forskning om risikofaktorer har identifisert hundrevis som er probabilistisk forbundet med forskjeller i aggressiv atferd gjennom livsløpet. Disse knyttes til individ, familie, skole, venner, nabolag, og samfunnsforhold, Risiko: Manglende tilsyn sammen med overdrevent streng og fiendtlig oppdragelse er de sterkeste korrelatene for aggresjon og vold hos barn og ungdom, Beskyttende: Over gjennomsnittlig intelligens og enkelt temperament (i.e. emosjonell stabilitet, positiv emosjonalitet, lav impulsivitet) synes å ha en beskyttende effekt på aggressiv atferd (Lösel & Farrington, 2012).

19 Fra risikofaktorer til årsaksforhold Overdreven streng oppdragelse og tvingende samspill (resiprok effekt), Barnemishandling overgrep, Samlivsbrudd/ skilsmisse påvirker utdanning, arbeid og inntekt, Avvikende venner sosial seleksjon og sosial påvirkning, Foreldres psykopatologi (depresjon, antisosialitet genetisk og miljømessig formidlet) Sosioøkonomiske forhold: Fattigdom differensielle effekter av timing og barnets kjønn og alder Belastet nabolag begrenset effekt av flytting og timingen er viktig. Jaffee, Strait & Odgers (2012): From correlates to causes, Pscyhological Bulletin, 138,

20 Aggresjon og utøvende funksjoner Det er en funnet klare forbindelse mellom aggressiv atferd og utøvende funksjoner særlig for manglende impulskontroll, Utøvende funksjoner bidrar til: Å holde på og bearbeide informasjon i kortere perioder (arbeidsminnet), Å skifte perspektiv eller raskt mellom oppgaver (fleksibilitet), Å hemme negative impulser og ignorere distraksjoner (interferens kontroll), Høy og vedvarende oppmerksomhet i en aktivitet (oppmerksomhetskontroll). Språklig medierte utøvende funksjoner er viktig for regulering av fysisk aggresjon og for sosiale problemløsningsferdigheter.

21 SELVREGULERING handler om at barn med økende alder kan regulere: -oppmerksomhet, -følelser og -atferd, Selvregulering handler blant annet om impulskontroll, viljestyrke, utholdenhet i arbeidet med lite motiverende oppgaver og å kunne motstå fristelser, Selvregulering utvikles i sosiale interaksjoner og internaliseres gjennom ytre regulering.

22 Tenkning og atferd Det er påvist en negativ årsaksforbindelse mellom kognitiv fungering og aggressiv atferd og en av de mest robuste korrelatene er dårlige verbale ferdigheter, Aggressive barn har vansker med sosial informasjonsbearbeiding, men har også vansker med å fortolke emosjonsuttrykk og å regulere eget sinne, Læring av sosial-kognitive ferdigheter som selvkontroll og selvregulering forebygger og reduserer aggresjon (Durlak et al., 2011), Hva som er mindre klart er det relative bidraget fra spesifikke ferdigheter som empati eller selvregulering, og hvordan disse kan formidles og læres.

23 SOSIAL INFORMASJONS- BEARBEIDINGSMODELL (SIP) (Crick & Dodge, 1994) Vurderer aggressiv gjengjeldelse som berettiget Mangler problemløsningsferdigheter og har få reaksjonsalternativer Aggressive reaksjoner som positive og forventet virksomme Setter mål som kan være skadelige for sosiale relasjoner Manglende impulskontroll Attribuerer fiendtlige intensjoner Vansker med å fortolke og kode sosial informasjon

24 Intervensjoner Forebygging (barnehager og skoler) Sosial ferdighetsopplæring/voldsforebygging (Steg for steg, ART) Antimobbeprogram (Olweus, Zero) Lokale tiltak - generalisttjenester (skoler, ppt, b & u tjenester og tverretatlig samarbeid) Tidlig intervensjon (TIBIR) Kriminalitetsforebyggende tiltak, Skolebaserte programmer (LP, Respekt, PALS) Spesialisttjenestene (BVT, Psykisk helsevern) - Behandlingstiltak (rådgivning, psykoterapi), Foreldre/familieprogrammer (PMTO, DUÅ, MST, MTFC, FFT) Plasseringstiltak (BVT) MultifunC; Ruskollektiver; Private særtiltak i barnevernet.

25 Evidensbasert psykoterapi vs vanlig praksis En meta-analyse med 52 randomiserte studier av EBP vs vanlig behandling viste at EBP ga bedre resultater enn vanlig praksis (ES= 0.29), Dårligere behandlingsutfall i studier; 1) gjennomført utenfor Nord Amerika, 2) hvor alle deltakerne kvalifiserte for diagnoser og 3) der resultatene ble rapportert andre informanter enn deltakende foreldre og barn, EBPs kan være mindre virksomme enn forventet når de sammenlignes med vanlig praksis, og noen former for vanlig praksis kan være mer virksomme enn antatt, Men vanlig praksis er ofte dårlig beskrevet, varierer mye mellom studier og miljøer og inneholder av og til elementer av empirisk evaluerte komponenter. Weisz, J.R., Kuppens, S., Eckshtain, D., Ugueto, A.M., Hawley, K.M., & Jensen-Doss, A. (2013). Performance of evidence-based youth psychotherapies compared with usual clinical care. A multilevel meta-analysis. JAMA Psychiatry, 70,

26 RCT og hovedeffekter Sammenligner en intervensjonsgruppe med en tilsvarende gruppe som ikke fikk intervensjonen slik at eventuelle forskjeller i resultatene kan tilskrives intervensjonen og ikke forskjeller mellom gruppene før tiltaket ble iverksatt. RCT gir det mest troverdige svaret på spørsmålet om kausalitet.

27 Moderatoreffekter Variabler som spesifiserer for hvem og under hvilke betingelser intervensjoner er mer eller mindre virksomme, Sosiodemografiske faktorer, kjønn, alder, foreldres problemer, implementeringskvalitet, komorbiditet (ADHD) mm.

28 Mediatorer Mediator analyser avdekker endringsmekanismer i randomiserte forsøk.

29

30 Behandlingsdifferensiering Side 30

31 MATCH: Modular Approach to Therapy for CHildren with anxiety, depression and conduct problems Identifikasjon av felles elementer reduserer ikke behovet for programmer men oversikten over felles elementer kan veilede i forhold til hvilket program en bør velge, - og disse bør implementeres med høy integritet, MATCH The Modular Approach to Therapy for Children with Anxiety, Depression, or Conduct Problems John Weisz og kolleger, MATCH er en protokoll der hver behandlingsmodul har et spesifikt formål, Modulene er utformet slik at en kan endre rekkefølgen på dem, og de inneholder ikke overlappende detaljer, En fleksibel bruk av modulene gir mer individrettede forløp i terapien, og bedre muligheter for å ta for seg flere problemer Side 31

32 Oppsummering: Økt forskningsvirksomhet og kunnskap som underlag for økt forståelse og for mer differensiert og treffsikker forebygging og behandling. Økt begrepsdifferensiering individuelle- og gruppeforskjeller, Differensiert kunnskap om utvikling (utviklingskurver/-korrelasjoner, -baner/ -kaskader), Fra risikofaktorer til årsaksforhold Prevalensstudier og behandlingskapasitet Atferd kognisjon emosjoner kontekst/miljø.

Psykisk helsearbeid som er og integrert med skolens kjerneoppgaver

Psykisk helsearbeid som er og integrert med skolens kjerneoppgaver Psykisk helsearbeid som er og integrert med skolens kjerneoppgaver Quality hotel Sogndal, 21. mars 2014 Terje Ogden Atferdssenteret Unirand Universitetet i Oslo Hva slags læring? Hva med den sosiale og

Detaljer

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Atferdsproblemer i barndommen og konsekvenser i voksen alder

DET PSYKOLOGISKE FAKULTET. Atferdsproblemer i barndommen og konsekvenser i voksen alder LANGTIDS-KONSEKVENSER AV ATFERDSPROBLEMER I BARNDOMMEN 1 DET PSYKOLOGISKE FAKULTET Atferdsproblemer i barndommen og konsekvenser i voksen alder HOVEDOPPGAVE profesjonsstudiet i psykologi Siri Næs Vår 2013

Detaljer

Gjentatte selvmordsforsøk hos ungdommer

Gjentatte selvmordsforsøk hos ungdommer Profesjonsstudiet i Psykologi, NTNU. PsyPro 4100. Trondheim; Vår 2012 Gjentatte selvmordsforsøk hos ungdommer Risikofaktorer, behandling og kliniske implikasjoner Mona Elisabeth S. Løvaas 1 Sammendrag

Detaljer

Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom

Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom Fagartikkel Vitenskap og psykologi Terje Ogden Atferdssenteret Unirand E-post terje.ogden@atferdssenteret.no Sosial ferdighetsopplæring for barn og ungdom Sosial ferdighetstrening er en tiltalende og etterspurt

Detaljer

Multisystemisk terapi: familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker 1095-1106

Multisystemisk terapi: familie- og nærmiljøbasert behandling av ungdom med alvorlige atferdsvansker 1095-1106 V04-Fag-Christensen-Mauseth.fm Page 1095 Friday, August 24, 2007 3:03 PM Fagartikkel Bernadette Christensen Tori Mauseth Atferdssenteret: Senter for studier av problematferd og innovativ praksis as, Unirand

Detaljer

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid

rapport 2007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid rapport 007:5 Trivsel og oppvekst barndom og ungdomstid Kristin S Mathiesen Anne Kjeldsen Anni Skipstein Evalill Karevold Leila Torgersen Helene Helgeland Rapport 007:5 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel:

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer

Fra kaos til samarbeid

Fra kaos til samarbeid Fra kaos til samarbeid En kvalitativ studie av foreldres opplevelse av Parent Management Training Oregonmodellen Kjersti Reisæter Aartun og Ingvild Stjernen Tisløv Hovedoppgave ved Psykologisk Institutt

Detaljer

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson

rapport 2012:2 Konsekvenser for barn og unge www.fhi.no Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Wendy Nilsen Anni Skipstein Kristin Gustavson rapport 2012:2 Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge Utgitt av Nasjonalt folkehelseinstitutt Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo Tel: +47-21 07 70 00 E-mail: folkehelseinstituttet@fhi.no

Detaljer

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Finn Ola Jerstad (signatur forfatter)

DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE. Forfatter: Finn Ola Jerstad (signatur forfatter) DET HUMANISTISKE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram: Spesialpedagogikk Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Finn Ola Jerstad (signatur forfatter) Veileder: Elsa Westergård Tittel på masteroppgaven: Ny

Detaljer

Utenfor, men innenfor.

Utenfor, men innenfor. Høgskolen i Telemark Avdeling for helse- og sosialfag Utenfor, men innenfor. Marginalisert ungdom som viser alvorlige atferdsproblemer og deres opplevelse av sin egen situasjon. Jane Tove Gravklev og Anniken

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet

Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet Veileder IS-1742 Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon på rusområdet FRA BEKYMRING TIL HANDLING HVA GJØR JEG? Heftets tittel: Fra bekymring til handling En veileder om tidlig intervensjon

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

rapport 2013:8 Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester

rapport 2013:8 Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester rapport 2013:8 Adopterte barn, ungdom og voksne: En kunnskapsoppsummering om kognitiv kompetanse, psykisk helse og bruk av hjelpetjenester Kristin Gärtner Jon Erling Heggland rapport 2013:8 Adopterte barn,

Detaljer

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt

Massetraume og emosjonelle vansker. Hovedoppgave. Psykologisk institutt Marie Kristine Bermingrud Lindberg Massetraume og emosjonelle vansker En vurdering av Traumefokusert CBT for barn med hensyn til emosjonsregulering og utviklingsnivå. Hovedoppgave Psykologisk institutt

Detaljer

Alvorlige atferdsproblemer og antisosialitet

Alvorlige atferdsproblemer og antisosialitet KAPITTEL 20 Alvorlige atferdsproblemer og antisosialitet bilder av ungdom i trøbbel som skaper trøbbel RAGNHILD T. BJØRNEBEKK OG GUNNAR BJØRNEBEKK Ifølge barnekonvensjonen har barn rett til å leve i trygge

Detaljer

Alvorlige atferdsvansker

Alvorlige atferdsvansker Alvorlige atferdsvansker Effektiv forebygging og mestring i skolen Veileder for skoleeiere og skoleledere Utarbeidet av Thomas Nordahl, Mari-Anne Sørlie, Arne Tveit og Terje Manger Læringssenteret 2003

Detaljer

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN-

SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- SAMMENDRAG TVERRFAGLIG SAMARBEID I SKOLEN- En case-studie om hvordan et internt tverrfaglig samarbeid i skolen kan være et redskap i arbeidet med elever med sosiale og emosjonelle vansker. Utgangspunktet

Detaljer

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging IS-2060 AD/HD Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging Rett diagnose individuell behandling Heftets tittel: AD/HD- nasjonal retningslinje for utredning, behandling og oppfølging

Detaljer

MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT

MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT Christine Hassel Kristoffersen, Per Holth og Terje Ogden. Atferdssenteret, april 2011. 1. Innledning 2 Bakgrunn 2 Målsetting 3 2. Design og metode 5 Metodebeskrivelse

Detaljer

Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem?

Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem? Hvordan motvirke og forebygge utilsiktet flytting fra fosterhjem? Av Elisabeth Backe-Hansen Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) For Nasjonalt bibliotek for barnevern og

Detaljer

MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT

MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT MODELLER FOR RUSBEHANDLING. EN KUNNSKAPSOVERSIKT Christine Hassel Kristoffersen, Per Holth og Terje Ogden. Atferdssenteret, april 2011. 1. Innledning 2 Bakgrunn 2 Målsetting 3 2. Design og metode 5 Metodebeskrivelse

Detaljer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer

Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer Thomas Nordahl, Sølvi Mausethagen og Anne Kostøl Skoler med liten og stor forekomst av atferdsproblemer En kvantitativ og kvalitativ analyse av forskjeller og likheter mellom skolene Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Korfor-rapport 2009/01

Korfor-rapport 2009/01 Henning Mohaupt, Rogaland A-senter Fanny Duckert, Korfor BARN AV RUSMIDDELMISBRUKERE EN KUNNSKAPSOPPSUMMERING Korfor-rapport 2009/01 Innholdsfortegnelse 1.0 Introduksjon... 4 1.1 Bakgrunn og problemstillinger...

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Senter for atferdsforskning Sluttrapport fra prosjektets 3. prosjektperiode 2010 2012 Haugesund kommune Time kommune Finnøy kommune Strand kommune 1 2 Forord

Detaljer

Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD

Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD Fagartikkel Anne Stine Høvo Meltzer og Eva Steinbakk Folloklinikken, Ski Et veiledningsprogram for foreldre til barn med ADHD Russel Barkleys veldokumenterte program for foreldreveiledning kan gjennomføres

Detaljer

Rapport For undersøkelse 2011

Rapport For undersøkelse 2011 Rapport For undersøkelse 2011 Tydal ungdomsskole Ungdata eies i fellesskap av kompetansesentrene for rus og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, aldring og velferd). Undersøkelsen i 2011 er

Detaljer

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring

FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU. Skolevegring FAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP OG TEKNOLOGILEDELSE, PEDAGOGISK INSTITUTT, NTNU Skolevegring Hvordan sikre et best mulig individuelt behandlingstilbud for skolevegrere Siv Gelius Høst 2012 Masteroppgave

Detaljer

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen

rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen rapport 2008:1 Forebygging av depresjon med hovedvekt på individrettede metoder Odd Steffen Dalgard Hege Bøen Divisjon for psykisk helse Nasjonalt Folkehelseinstitutt Rapport 2008: 1 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer