Plan for overgangen mellom barnehage og skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for overgangen mellom barnehage og skole"

Transkript

1 Plan for overgangen mellom barnehage og skole Flå kommune 2014

2 Innhold 1.0 Innledning / bakgrunn Lokalt prosjekt Evaluering / revidering Hovedmål Samarbeid og kunnskapsoverføringer Barn med behov for tilrettelegging Barn med flerspråklig bakgrunn Utsatt skolestart / fremskutt skolestart Informasjonsflyt Taushetsplikt og samtykke Detaljert aktivitetsoversikt for overgang barnehage skole Gjelder for alle barn i kommunen Barn som har behov for tilrettelegging Barn som har flerspråklig bakgrunn Vedlegg 1 Velkommen til barnesamtale Vedlegg 2 Velkommen til foreldresamtale Vedlegg 3 Overføringsskjema Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 2

3 1.0 Innledning / bakgrunn Flå kommune er en liten kommune, med ca 1050 innbyggere. I kommunen finnes kun 1 barnehage med ca 58 plasser, og 1 skole, trinn, med ca 100 elever. Kommunen har tradisjon for å samarbeide nært mellom enhetene. Vi har god oversikt, men arbeidet har ikke vært gjennomført systematisk tidligere. Forventninger om samarbeid for å sikre barn en god overgang mellom barnehage og skole, er nedfelt i en rekke styringsdokumenter. I kapittel 5.1 i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver heter det: «Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan.» (Kunnskapsdepartementet 2011:59) I prinsippene for opplæringen (Læringsplakaten) heter det at: «Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og barnetrinn, barnetrinn og ungdomstrinn, ungdomstrinnet og videregående opplæring skal bidra til å lette overgangen mellom de ulike trinnene i opplæringsløpet.» (Læreplan for kunnskapsløftet 2006) Veilederen «Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole», ble utgitt av Kunnskapsdepartementet 2008 og ligger faglig til grunn for arbeidet. Veilederen gir retningslinjer og anbefalinger i arbeidet med å etablere ny plan. Veilederen anbefaler at: Barnehagetiden avsluttes på en god måte og skolen og skolefritidsordningen forbereder seg på å ta imot barnet. Barnet er kjent med skolen i god tid før første skoledag. Det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole. Foreldre godkjenner informasjonsoverføring fra barnehage til skole og har muligheter for aktiv medvirkning i denne. Lærere i barnehage og skole har felles møteplasser for forventningsavklaringer, kompetanseutvikling og felles planlegging. Kommunene initierer, planlegger, kontrollerer og følger opp samarbeidstiltak gjennom overordnede planer. Planene bør inkludere både kommunale og private barnehager og skoler. Barnehage- og skoleeier har det overordnede ansvaret for å legge til rette for samarbeid. Flå kommunes plan for overgang barnehage skole bygger på et omfattende forarbeid og på flere års erfaringer. Planen er i tråd med «Meld.St.24 Framtidens barnehage» ( ) og forpliktende for alle enheter som er omtalt i planen. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 3

4 1.1 Lokalt prosjekt Hallingdalsregionen har gjennom prosjektet «Felles løft -for tidlig innsats» skolert ansatte i barnehage og skole i barns språklige og sosiale utvikling. Prosjektet startet høsten 2010, og er ventet avsluttet i Prosjektet er delt i 3 steg: o Steg 1: barnehage o Steg 2: overgang barnehage skole o Steg 3: skole Sluttrapporten etter steg 1: barnehage, viser at prosjektet har vært spesielt vellykket og lærerikt for ansatte i de barnehagene som - har fått økt kunnskap om hva som er normal språklig og sosial utvikling og vet mer om når de bør begynne å undre seg, slik at det settes inn tiltak tidligere - tar raskere kontakt med PPT for uformell og formell veiledning - opplever at det tverrfaglige samarbeidet er styrket og at det er lettere å ta kontakt med de involverte instansene - har fått større bevissthet om egen og hverandres kunnskap og kompetanse, gjennom systematisk arbeid med lokalt utviklingsarbeid - har blitt mer bevisst voksenrollen ovenfor barna og mer bevisst på hvor stor betydning egen utøvelse av arbeidet har å si for barnas utvikling - har lært at tidlig innsats nytter! I steg 2: overgang barnehage og skole er det gjennomført en ståstedsanalyse, som grunnlag for å utarbeide en ny kommunal plan for overgangen i den enkelte kommune. Det ble oppnevnt en lokal prosjektgruppe i Flå kommune som har arbeidet for å sikre at alle barn i Flå skal få en trygg og stabil overgang fra barnehage til skole. Prosjektgruppas medlemmer: Mariann Evenstuen Anne-Lene Takvam Sauthon Ingvild Aas Anette Finnevolden Siv Merethe Glesne Nils Røkkum Aina Susan Plassen ressursperson skole / lærer ressursperson skole / assisterende rektor ressursperson barnehage / pedagogisk leder ressursperson barnehage / pedagogisk leder enhetsleder helse / helsesøster enhetsleder skole / rektor enhetsleder barnehage / styrer 1.2 Evaluering / revidering Planen skal evalueres årlig, første gang i juni Ansvarlig for å kalle inn til dette møtet er skolefaglig ansvarlig. Planen justeres/revideres da ved behov uten politisk behandling. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 4

5 2.0 Hovedmål På bakgrunn av arbeidet som er lagt ned i Flå kommunes plan for overgang barnehage skole, er det utarbeidet hovedmål som følges opp gjennom delmål lenger bak i planen. Gi barn i Flå kommune en stabil og tilrettelagt overgang fra barnehage til skole. Barna skal oppleve overgangen fra barnehage til skole som spennende, utviklende, trygg og preget av mestring. Sikre sammenheng og helhetlig læringsinnhold til barn, både faglig og sosialt. Sikre god informasjonsflyt mellom ansatte og mellom ansatte og foreldre. Styrke oppvekstsektoren, gjennom kunnskapsutveksling mellom enhetene barnehage, skole og helsestasjon. Sikre gode møteplasser mellom ansatte for å få til kompetanseutveksling og kulturdeling som støtter intensjonene ovenfor. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 5

6 3.0 Samarbeid og kunnskapsoverføringer Overgangsprosesser er sårbare. Overganger kan beskrives som en prosess av endringer som barnet og familien erfarer når det beveger seg fra en arena til en annen. Disse overgangene fører til rolleendringer som igjen innebærer endringer i forventninger og krav til barnet. Overganger berører også miljøet rundt barnet; foreldre, familie og venner. Dette er sårbare perioder der samspill mellom partene som er involvert får ekstra stor betydning. Det er viktig å støtte barns utvikling, selvbilde og livskompetanse i slike overgangsperioder. (Fra eldst til yngst 2008) 3.1 Barn med behov for tilrettelegging Det er i prinsippet de samme målene og tiltakene for en vellykket og god overgang som gjelder for alle barn. Målet er å sikre kontinuitet i den individuelt tilpassede læringen. For barn som har behov for tilrettelegging kan endringene i forbindelse med skolestart representere en særlig utfordring. Skolen skal være spesielt oppmerksomme på overgang for barn med spesielle behov, slik at barna møter et stimulerende og tilrettelagt opplæringstilbud. Det er ekstra viktig at disse barna opplever omsorg, forutsigbarhet, trygghet og sammenheng i overgangen. Tilrettelegging kan være av fysisk karakter (ramper, heis o.l.). Det kan også dreie seg om å sikre nødvendig kompetanse innen alternativ kommunikasjon, tegnspråk, medisinering og spesialpedagogiske arbeidsmåter. I noen tilfeller bør samarbeidet mellom enhetene starte 3-4 år før skolestart, dersom skoletilbudet skal være tilstrekkelig tilrettelagt når barnet begynner. 3.2 Barn med flerspråklig bakgrunn For noen flerspråklige barn og foreldre kan overgangen fra barnehage til skole og selve skolestarten by på særlige utfordringer. Flerspråklige barn og foreldre kan ha behov for særlig støtte og veiledning, spesielt hvis det er første gang foreldrene har barn i skolen. Enkelte flerspråklige barn vil ha behov for tilrettelegging når det gjelder språk, og foreldre må få god informasjon om hvordan skolen tilrettelegger for dette. Ordninger og føringer rundt religiøse og kulturelle særpreg må også inngå i forventningsavklaringene. Både barnehagen og skolen må ta hensyn til at foreldre har ulike forutsetninger for å forholde seg til informasjon på norsk, og det er viktig at den skriftlige informasjonen kommuniseres på en god og forståelig måte. Det bør vurderes å oversette viktige dokumenter til foreldrenes morsmål og eventuelt bruke tolk både i møter med barnet, foreldrene og de ansatte når språklige forutsetninger kan vanskeliggjøre et godt samarbeid. (Fra eldst til yngst 2008) Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 6

7 3.3 Utsatt skolestart / fremskutt skolestart Opplæringsloven 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring sier at: «( ) Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte i skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år. Dersom foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkunnig vurdering la eit barn ta til på skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år.» Ved ønske om utsatt eller fremskutt skolestart er det utarbeidet en felles saksgang mellom kommunene og PPT nedre Hallingdal IKS. 1. Det er foreldre som søker om fremskutt / utsatt skolestart til skoleeier (kommunen). Frist for dette er senest 1. desember. 2. Skoleeier ber PPT om sakkyndig utredning og vurdering (tilmelding). 3. PPT gjennomfører utredning og skriver en sakkyndig vurdering til skoleeier (kopi til foreldre). 4. Skoleeier fatter vedtak (kopi til PPT og barnehage). 5. PPT avslutter saken. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 7

8 4.0 Informasjonsflyt Overgangen fra barnehage til skole skal skje i nært samarbeid med barnas hjem, og foreldrene må være med på å velge ut hvilken informasjon som skal gis til skolen. Det er utarbeidet egne skjemaer som skal benyttes. Disse ligger vedlagt bak i planen. Overføringsskjema (vedlegg3): Del A: har som mål å sikre at barnet får bidra med sine tanker om det å begynne på skolen. Barnet har samtale med pedagogisk leder på avdelingen våren før skolestart der denne delen fylles ut. Det er de voksnes ansvar at møtet med skolen preges av nysgjerrighet og tillit. Gjennom fokus på barnets beste, ved å lytte til barnet og se på det som en viktig samarbeidspartner, legges det til rette for at barna selv medvirker i sin egen hverdag. Del B: fylles ut av pedagogisk leder i samarbeid med barnets foresatte under foreldresamtalen våren før skolestart Samtykke: gjelder opplysningene om barnet som er skrevet i samarbeid med foreldrene under foreldresamtalen. Saksgang: kopi av skjemaet leveres skolen i overføringsmøtet på våren før skolestart. 4.1 Taushetsplikt og samtykke Forvaltningslovens 13 om taushetsplikt sier at: «enhver som utfører tjenester eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får kjennskap til det han i forbindelse med arbeidet eller tjenesten får vite noe om». Det betyr at opplysninger om et barn som går i barnehagen ikke skal deles med utenforstående uten samtykke fra foreldre/foresatte. Dersom barnehagen skal gi informasjon om enkeltbarn, skal foreldrene derfor samtykke i dette. Foreldre har en lovfestet rett og plikt til å ta avgjørelser på vegne av barnet, jf. Barneloven 30. Alt helsepersonell har en yrkesmessig taushetsplikt, jf. Helsepersonelloven 21. Plikten omfatter både en passiv plikt til å tie og en aktiv plikt til å hindre at opplysninger lekker ut. Jf. 22, samme lov, kan plikten oppheves gjennom et informert samtykke. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 8

9 5.0 Detaljert aktivitetsoversikt for overgang barnehage skole 5.1 Gjelder for alle barn i kommunen. Tidspunkt Aktivitet Mål Praktisk innhold Ansvar Oppstart av Skoleklubben. Skoleparate barn. Skoleforberedende aktiviteter. leder med ansvar for Skoleklubben. September Oktober Evaluering av Skoleklubbens arbeid foregående skoleår. Skoleklubben inviterer 1. klasse på 2 timers besøk til barnehagen, Foreldremøte i barnehagen. Skoleklubben blir invitert på besøk til 1. trinn. Omvisning på småskolen. Justere arbeidet i Skoleklubben det kommende året. Elevene i 1.trinn skal få et hyggelig besøk i sin gamle barnehage, og treffe både små og store venner. Barna i Skoleklubben får innblikk i skolehverdagen gjennom lek og samtaler med 1. trinnselevene. Sikre god informasjon til foreldre i forkant av skolestart. Ufarliggjøre skolen. Samtale om det pedagogisk arbeid som er gjort i skoleklubben. Barna skal få leke sammen inne / ute. Barnehagen serverer pølser og saft. Samling lek måltid. Informasjon om innholdet i Skoleklubben, samarbeidet med skolen, og informasjon om frister for innskriving på skolen/ søknad til SFO. Utdeling av foreldreversjon om overgangen til skolen. Lek. 1. klasse forteller om skolen og viser hva de har lært. Rektor kaller inn til møte for enhetsleder barnehage, leder Skoleklubb og kontaktlærer for 1. trinn. leder inviterer og planlegger. Styrer/ pedagogisk leder med ansvar for Skoleklubben. Kontaktlærer 1. trinn. November Skoleklubben inviterer helsesøster til å være med i Skoleklubb. Barna skal bli kjent med helsesøster på sin arena (i barnehagen), skape trygghet før førskoleundersøkelsen. Helsesøster forteller om førskoleundersøkelsen, evt viser utstyr som brukes. Helsesøster deltar på vanlig skoleklubbaktivitet. leder tar kontakt med helsesøster i oktober for å avtale dato. Ped.leder planlegger og gjennomfører Skoleklubben som vanlig.

10 Tidspunkt 1. desember Desember Aktivitet Mål Praktisk innhold Ansvar Frist for elektronisk innskriving i skolen. Førskoleundersøkelse gjennomføres av helsesøster på helsestasjonen. 4. trinn inviterer Skoleklubben på grøtfest. Skolen skal få oversikt over antall elever i kommende års 1. trinn. Avdekke evt vansker / utfordringer for barnet / foreldre. Helseopplysning, fremme gode oppvekstforhold for barn. Bli kjent med fadderne i 4.trinn. Elever som skal begynne i 1. trinn kommende år må skrive seg inn gjennom utfylling evt. elektronisk skjema på kommunens hjemmeside. Innskriving publiseres i lokalpresse og på kommunens hjemmesider. I tillegg sender skolen ut brev til alle skolestarterne med info om prosedyrer og frister for innskriving til skole og søknad om SFO-plass. Hos helsesøster: veiing, måling, hørselstest, evt. synstest og språk. Motorisk utvikling, adferd, søvn, tannhelse, kosthold, sosialt nettverk m.m. Foreldreveiledning etter individuelle behov. Hos lege: hjerte, lunger, hofter m.m. Spise grøt sammen. Sosialt. Skolefaglig ansvarlig / rektor. Helsesøster. Kontaktlærer 4. trinn og lærer i mat og helse. Oppstart av samarbeidsmøter mellom pedagoger i barnehage og skole. Skoleklubben inviteres til omvisning i skolens lokaler. Barna i 1. trinn og på Skoleklubben skal få planlagte og tilrettelagte aktiviteter som skal fremme trygghet og sosial tilhørighet. Barna i Skoleklubben blir kjent på skolen. Avklare samarbeid mellom 1. trinn og Skoleklubben når Skoleklubben begynner sine regelmessige klubbdager på skolen. To elever fra 4. trinn viser frem hele skolen. leder tar kontakt med teamleder for småskoletrinnet for å avtale møtetid. Kontaktlærer 4. trinn. Januar Møte mellom lege / helsesøster / fysioterapeut. Erfaringsutveksling. Oppsummering av hva som er observert på førskoleundersøkelsen. Barn med spesielle behov? Behov for oppfølging? Behov for informasjonsoverføring til barnehage / skole? Ting fysioterapeut skal være oppmerksom på? Helsesøster. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 10

11 Tidspunkt Januar juni Februar / mars 1.mars Mars Mars / april Aktivitet Mål Praktisk innhold Skoleklubben har klubbdag på skolen en dag i uken. Alle barn blir invitert med, også de som ikke går i barnehagen i Flå. Samarbeid med 1. trinn etter avtale med teamleder. Rektor deltar på foreldremøtet i barnehagen på våren for å snakke om plan for overgang fra bhg til skole, sammen med enhetsleder bhg. Frist for elektronisk søknad om SFO-plass. Gjennomføring av barnesamtale og foreldresamtale med innhenting av samtykke om overføring av nødvendig informasjon / dokumentasjon fra barnehage til skole. Skoleklubben inviterer fadderne til en felles påskeaktivitet i barnehagen. Bli kjent i nye lokaler. Skape trygghet og kontinuitet i overgangen fra barnehagen til skolen. Sikre en glidende overgang mellom barnehage og skole. Foreldre skal tidlig få mulighet til å avklare usikkerhet og spørsmål rundt overgangen fra barnehage til skole. Skolen skal få oversikt over antall barn med behov for SFO-plass kommende skoleår. Sikre barnets og foreldrenes medvirkning til hvilken informasjon skolen får om barnet. Legge til rette for at barna skal bli kjent med fadderne gjennom en hyggelig sosial aktivitet. Samarbeid / felles aktiviteter med 1. trinn og fadderne (4.trinn). Arbeid med lese- og skriveforberedende aktiviteter etter oppsatt plan. Planen for overgang legges frem for foreldrene, og forklarer nærmere hvilke aktiviteter som skjer utover våren. Rutiner for informasjons-overføring gjennomgås. Foreldre gis mulighet til å stille spørsmål rundt barnets skolestart. Det må søkes elektronisk på skjema på kommunens hjemmesider. Fristen for å søke publiseres i lokalpresse og på kommunens hjemmesider. Barnehagen informerer foresatte om fristen. Skjema for informasjonsoverføring fylles ut sammen med barnet i en barnesamtale, sammen med foreldre i en foreldresamtale og underskrives av både foreldre, ped.leder og styrer. Tilrettelegge for en enkel påskeaktivitet. Spise niste sammen. Ansvar leder og teamleder for småskoletrinnet (kontaktlærer 1. trinn) samarbeider rundt dette. Styrer inviterer rektor i god tid før møtet, og har ansvar for å avklare tema for møtet. Rektor og styrer er ansvarlige for fristen publiseres tilstrekkelig til foreldre. leder med ansvar for Skoleklubben. leder tar kontakt med lærer i 4.trinn for å invitere fadderne til barnehagen. Ped.leder er ansvarlig for planlegging/ gjennomføring med hjelp fra lærer. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 11

12 Tidspunkt Mai Juni Aktivitet Mål Praktisk innhold Ansvar Overføringsmøte i begynnelsen av måneden. Førskoledag på skolen 3 timer. Foreldremøte på skolen samme kveld som førskoledagen. Sikre kontinuitet i opplæringstilbudet til barnet og sikre at skolen har de opplysninger de trenger for at barnet / eleven skal få en best mulig skolestart. Skolen skal være forberedt til å møte de nye elevene og legge til rette for hvert barn. Bli kjent med kontaktlærer og klasserommet. Oppleve en skoledag. Gi informasjon og trygge foreldrene for å sikre en god overgang mellom barnehage og skole. Foreldre skal få kjennskap til innholdet i skolehelsetjenesten. Overføringsskjemaene gjennomgås muntlig, og skolen får en kopi som legges i elevenes mapper. Skolebesøk med samtale, høytlesing, sang, tegning og mat. Informasjon til foreldre om forventninger, skolens rutiner, SFO, LK-06, presentasjon av skolehelsetjenesten, helseopplysning om kosthold, søvnvaner m.m. Rektor kaller inn til møte for enhetsleder barnehage, ped.leder i Skoleklubben og kontaktlærer for neste års 1. trinn. Rektor og kontaktlærer for neste års 1. trinn. Rektor og kontaktlærer for neste års 1. trinn, SFO leder, helsesøster. Avslutning av Skoleklubben. Markere avslutningen på Skoleklubben. Skoleklubben + 1. trinn + 4. trinn. Ansvarlig for Skoleklubben inviterer. August juni Erfaringsutveksling en gang i året f.eks. en halv planleggingsdag. Utvikle felles forståelse av det pedagogiske arbeidet i barnehage og skole. Skoleklubben, 1. trinn, styringsdokumenter, kartleggingsmateriell, faglig utveksling m.m. Rektor og enhetsleder barnehage. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 12

13 5.2 Barn som har behov for tilrettelegging. Føringene i denne planen kommer i tillegg til den ordinære planen. Tids-punkt Aktivitet Mål Praktisk innhold Høsten 2 år før skolestart Etter barnets individuelle overgangsplan. Senest høsten 1 år før skolestart. 1.april Møte mellom enhetsleder barnehage og enhetsleder skole. Innhente samtykke. Innkalle til første samarbeidsmøte med foreldre, helsestasjon, skole og barnehage, evt PPT/barnevern. PPT skriver sakkyndig rapport for barn som trenger spesialpedagogisk hjelp i skolen. Overføre / innhente informasjon om barn som vil trenge ulike former for tilrettelegging i skolen. Barnehagen må innhente samtykke før dette møtet. Sikre at barnets behov blir ivaretatt. Sørge for at barn som ikke kan få utbytte av det ordinære skoletilbudet får hjelp til tilrettelagt undervisning. Planlegge oppstart av barnets individuelle overgangsplan. Lage en plan for hvordan barnets behov kan sikres, gjennom fysiske tilrettelegginger o.l. Sørge for at eventuelle utbedringer som må gjøres kommer med i økonomiplan. Lage en individuell plan for overgangen mellom barnehage og skole. Vurdere -Fysiske tilrettelegginger -Skoleringsbehov -Ressursbehov -Involvering / henvisning til andre instanser. Planlegge tiltak videre. Skolen vurderer sakkyndig rapport og skriver enkeltvedtak basert på elevens behov for hjelp, samt skolens rammer og forutsetninger. Ansvar Enhetsleder barnehage og enhetsleder skole. Enhetsleder skole er ansvarlig for de økonomiske rammene. Enhetsleder barnehage og enhetsleder skole. Enhetsleder skole. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 13

14 5.3 Barn som har flerspråklig bakgrunn. Føringene i denne planen kommer i tillegg til den ordinære planen. Tidspunkt Høst før skolestart Aktivitet Mål Praktisk innhold Ansvar Barnehagen sender oversikt til skolen over barn med flerspråklig bakgrunn. Skolen skal tidlig få oversikt over hvor mange barn med flerspråklig bakgrunn som skal begynne i neste års 1. trinn. Styrer tar kontakt med rektor og informerer om antall barn med flerspråklig bakgrunn. Styrer. September / oktober Kartlegging av barnets språkutvikling og begrepsforståelse. Få nyttig informasjon rundt barnet som kan føre til tiltak i barnets opplæringstilbud videre. Bruke ulike kartleggingsverktøy, som TRAS, Alle Med, Askeladden, Kartleggingsprøve for minoritetsspråklige skolestartere (Trondheim kommune) og Nya Sit. leder Okt./nov. mar./ apr. Foreldresamtaler. Få kjennskap til foreldrenes og barnets behov for tolk og eventuelle behov for morsmålsopplæring. Temaet tas opp med foreldrene på foreldresamtalen både høst og vår. leder. Januar Vurdere opplæringsbehovet. Sikre at barnet får undervisning tilpasset sitt nivå slik at barnet får en god overgang. Kontakte PPT dersom man gjennom egen kartlegging er usikker på barnets mestring av språk / begreper. leder og styrer. Mars / april Kartlegging av barnets språkutvikling og begrepsforståelse. Få nyttig informasjon rundt barnet som kan føre til tiltak i barnets opplæringstilbud videre. Bruke ulike kartleggingsverktøy, som TRAS, Alle Med, Askeladden, Kartleggingsprøve for minoritetsspråklige skolestartere (Trondheim kommune) og Nya Sit. leder. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 14

15 Vedlegg 1 I barnehagelovens 3 står det om barns medvirkning: "Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet." Samtalen vil foregå i barnehagetiden, og være mellom barnet og pedagogisk leder. Foreldre vil få opplyst hva samtalen handlet om i foreldresamtalen vedrørende overføring av informasjon til skolen. Barnet: Dato / klokkeslett: Sted: Personal: Temaene i samtalen er: Dette vil jeg at skolen skal vite om meg: Liker å leke med, bestevenn, lurer på, engstelig for, god til å gjøre, annet? Dette tenker jeg om å begynne på skolen: Hva skal jeg lære på skolen, hva skal jeg gjøre, hva ønsker jeg å lære, hva gleder jeg meg til eller hva gruer jeg meg til? Dette liker jeg å gjøre: Tegne, spille fotball, være ute, være inne, leke med, skrive? Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 15

16 Vedlegg 2 For: Dato / klokkeslett: Sted: Personal: Samtalen vil foregå som en dialog mellom foreldre og barnehage. leder på avdelingen leder samtalen, og blir i samråd med foreldre enige om hva slags informasjon som skal overføres til skolen. Temaer i samtalen kan være: Beskriv barnets styrker og hva det mestrer godt. Lek / sosial kompetanse. Er det situasjoner eller områder der barnet trenger spesiell omsorg/oppfølging? Barnets språk. Eventuelt andre forhold som dere mener skolen bør ha informasjon om? Gjennomgang av barnesamtalen som barnet og pedagogisk leder har hatt i barnehagen. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 16

17 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. fvl. 13 første ledd nr.1 OVERFØRINGSSKJEMA Vedr. overføring av informasjon mellom barnehage og skole INFORMASJON OM BARNET FRA BARNET, FORESATTE OG BARNEHAGEN TIL SKOLEN Dette skjemaet fylles ut av barnehagen og foresatte i samarbeid med barnet våren før skolestart. Hensikten med skjemaet er at foresatte skal være trygge på at skolen får den informasjonen om barnet som de trenger, slik at skolen er godt forberedt i møtet med hver enkelt elev. Det er barnehagens ansvar at opplysningene som blir gitt er relevante og er til barnets beste. Vedlegg 3 Barnets fornavn: Barnets etternavn: Født: Hvem bor barnet hos? (sett ring rundt) Mor Far Begge Andre, evt hvem? Når begynte barnet første gang i barnehage? År: Måned: Hvilken nasjonalitet har barnet? Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 17

18 DEL A. Samtale mellom pedagogisk leder og barnet Dette vil jeg at skolen skal vite om meg: (Liker å leke med, bestevenn, lurer på, engstelig for, god til å gjøre, annet?) Dette tenker jeg om å begynne på skolen: (Hva skal jeg lære på skolen, hva skal jeg gjøre, hva ønsker jeg å lære, hva gleder jeg meg til eller hva gruer jeg meg til?) Dette liker jeg å gjøre: (Tegne, spille fotball, være ute, være inne, leke med, skrive.) Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 18

19 DEL B. Samtale mellom pedagogisk leder og foresatte Beskriv barnets styrker og hva det mestrer godt: Lek/sosial kompetanse: (Samhandler med andre i lek, lekevenn, tar imot beskjeder, konsentrerer seg over tid, selvstendighet, takle konflikter, empati) Er det situasjoner eller områder der barnet trenger spesiell omsorg / oppfølging? (Av- og påkledning, toalettbesøk, fysisk aktivitet, annet) Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 19

20 BARNETS SPRÅK Hvilke språk snakkes hjemme? Barnets ferdigheter i morsmålet og i norsk. Liker barnet å bli lest for? (Ordforråd, språkforståelse, uttale, språklig bevissthet) Har barnehagen gjennomført ekstra språkstimulerende tiltak knyttet til barnet? Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 20

21 Eventuelt andre forhold som dere mener skolen bør ha informasjon om? Samtykke Vi samtykker i at dette skjemaet overleveres til skolen i overføringsmøtet mellom barnehage og skole før skolestart. Underskrift foresatt Underskrift foresatt leder Styrer Sted og dato: Skjemaet oppbevares i barnehagen (original) og skolen (kopi) i henhold til arkivlovens bestemmelser. Opplysningene vil være tilgjengelig for ansatte i skolen som har tjenstlig behov for disse. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 21

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE PLAN FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Nes kommune Plan for overgang barnehage skole i Nes kommune Side 1 Innhold FRA BARNEHAGE TIL SKOLE... 1 GOD SAMMENHENG OG OVERGANG FOR BARN I BARNEHAGENE PÅ NES...

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Plan for overgang barnehage - skole. Skaun kommune Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak

Plan for overgang barnehage - skole. Skaun kommune Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak Plan for overgang barnehage - skole Skaun kommune 2015 Vedtatt i Helse-, kultur og oppvekstutvalget XX.XX.XX - ESA sak Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Prinsipper for gode overganger... 4 3 Plan

Detaljer

Rutine for overgang barnehage-skole

Rutine for overgang barnehage-skole Rutine for overgang barnehage-skole Revidert mai 2016 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke sammenhengen mellom

Detaljer

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole

Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Hadsel kommune Rutine for overgang barnehage-skole Revidert høst 2014 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE Revidert utgave Sommeren - 2013 1 Sarpsborg Der barn og unge lykkes BAKGRUNN: Både i rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SFO/ SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Overgang barnehage - skole

Overgang barnehage - skole Overgang barnehage - skole Lenvik kommune Lenvik kommune Telefon +47 77 87 10 00 Åpningstid: 08.00-16.00 9306 Finnsnes Telefaks +47 77 87 10 11 Åpningstid sommer: 08.00-15.00 Besøk: Rådhusveien 8 postmottak@lenvik.kommune.no

Detaljer

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Formål med rutinen: Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Ved overgangen fra barnehage til skole skal alle barn og foresatte sikres en trygg og inkluderende prosess gjennom gode

Detaljer

Da sommeren var gått og høsten kommet, merket han at det hadde hendt noe med ham. Ingenting var som før, han selv minst av alt.

Da sommeren var gått og høsten kommet, merket han at det hadde hendt noe med ham. Ingenting var som før, han selv minst av alt. Tinn kommune Da sommeren var gått og høsten kommet, merket han at det hadde hendt noe med ham. Ingenting var som før, han selv minst av alt. Av og til, når han ikke kjente seg selv igjen, tenkte han at

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene

Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning. Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Plan for sammenheng og samarbeid mellom barnehagene og skolene FORORD Byrådsavdeling for kultur og utdanning opprettet i 2010 prosjekt Oslobarnehagen

Detaljer

Vedlegg 1. Plan for overgang barnehage/skole. Drammen kommune

Vedlegg 1. Plan for overgang barnehage/skole. Drammen kommune Plan for overgang barnehage/skole Drammen kommune Bakgrunn Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole og legger premisser for samarbeidet mellom institusjonene.

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE I?111 1.1

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE I?111 1.1 I?111 1.1 v 1 I, BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR OVERGANG PLAN FOR OVERGANG BARN EHAGE - SKOLE Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole, ønsker Agdenes kommune å styrke samarbeidet mellom barnehage og

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole

Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole Plan for overgang Halsa barnehage Halsa skole 2016-2017 Plan for overgang Halsa barnehage - Halsa skole og SFO Skolestart er en stor begivenhet i alle barns liv. De fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Innholdsfortegnelse...1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 1. BAKGRUNN

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei!

Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei! Plan for overgang barnehage skole Bjerkreim kommune På rett vei! Kilde: stortingsmelding 41 Hva sier loven? Både i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og i prinsipper for opplæringen slås det

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Birkenes kommune Tjenesteområde for skole og barnehage PLAN FOR SAMMENHENGEN BARNEHAGE SKOLE Mai 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Hvorfor har vi laget en plan? s. 3 Målsetting s. 4 Forankring i planverket s.

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGENE - SKOLE 1. Hovedmål: Å skape samarbeid mellom barnehagen og skolen for å gi barna en god overgang til skolen. - Skape trygghet for barn og foresatte. - Gjøre barna klare til

Detaljer

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune

Veien til skolestart. Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune Veien til skolestart Plan for overgangen mellom barnehage, skole og SFO i Indre Fosen kommune 01.09.2017 Innhold FORORD... 2 Hovedmål... 2 Planens innhold... 3 Hovedmål... 4 Barnehagens mål:... 4 Hva er

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 Rutiner for overgang fra barnehage til skole 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at

Detaljer

Plan for overgang barnehage/skole. Plan for overgang barnehage skole 1

Plan for overgang barnehage/skole. Plan for overgang barnehage skole 1 Plan for overgang barnehage/skole Plan for overgang barnehage skole 1 2 Plan for overgang barnehage skole Bakgrunn Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Revidert utgave 2015 Innholdsfortegnelse... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

RUTINER VED OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

RUTINER VED OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE RUTINER VED OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Gjelder alle barn Fet skrift: Trondheim kommune sine rutiner. Normal skrift: Rutiner utarbeidet gjennom prosjektet Bedre språk. Tid Hva Ansvar Februar Barnehagebesøk:

Detaljer

PLAN FOR SISTE ÅRET I BARNEHAGEN 2017 / 2018

PLAN FOR SISTE ÅRET I BARNEHAGEN 2017 / 2018 PLAN FOR SISTE ÅRET I BARNEHAGEN 2017 / 2018 Siste året i barnehagen skal inneholder tiltak som legger til rette for at: - barnet opplever sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehagen og skolen,

Detaljer

GODE SAMMENHENGER OG OVERGANGER I HOL KOMMUNE PLAN FOR OVERGANG FRA BARNEHAGEN TIL GRUNNSKOLEN

GODE SAMMENHENGER OG OVERGANGER I HOL KOMMUNE PLAN FOR OVERGANG FRA BARNEHAGEN TIL GRUNNSKOLEN GODE SAMMENHENGER OG OVERGANGER I HOL KOMMUNE PLAN FOR OVERGANG FRA BARNEHAGEN TIL GRUNNSKOLEN Første dag i første klasse Det er vi som står her nå Vi skal lære oss en masse Vi sier klar og ferdig gå!

Detaljer

BARNEHAGE SKOLE. Lund kommune

BARNEHAGE SKOLE. Lund kommune PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Lund kommune 2013 2016 Med ønske om en god skolestart til alle Vi lærer ikke for skolen, men for livet Lucius Annæus Seneca FORORD Hovedmålet med planen er å sikre at

Detaljer

Rutine for overgang barnehage-skole i Fet kommune

Rutine for overgang barnehage-skole i Fet kommune Rutine for overgang barnehage-skole i Fet kommune 2017-2021 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Mål for arbeidet med overgang barnehage-skole... 2 2 Kunnskapen rutinen bygger

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Innholdsfortegnelse... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN

Detaljer

Overgang barnehage skole/sfo

Overgang barnehage skole/sfo Overgang barnehage skole/sfo Formål med tiltaksplan: God sammenheng skal ivareta barnets behov for trygghet i overgangsprosessen og bidra til at opplæringen tilpasses enkeltbarnet allerede fra første skoledag.

Detaljer

Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca.

Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca. Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Lucius Annæus Seneca. Gausdal kommune Avtale for samarbeid - overgang barnehage-skole Forord Hovedmålet med planen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole

Detaljer

Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole

Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole Veiledningshefte til bruk for personale Vennesla kommune Forord I Vennesla kommune har vi et ønske om at hvert barn skal kunne utvikle sine unike

Detaljer

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 01.05.2012 Bjørn Olavesen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 8 01.06.2013 Torstein Lirhus 01.05.2013 Kommentar:

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune

Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune Revidert juni 2014 Innledning Barnehagen og skolen er pedagogiske institusjoner for omsorg, danning, lek og læring.

Detaljer

OVERGANGSPROSESSEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I MALVIK KOMMUNE

OVERGANGSPROSESSEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I MALVIK KOMMUNE OVERGANGSPROSESSEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I MALVIK KOMMUNE Målgruppen for denne folderen er foresatte i Malvik kommune og alle som jobber med barn i overgangen mellom barnehage og barneskole i Malvik

Detaljer

Foresattes navn. Pedleder

Foresattes navn. Pedleder SØNDRE BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på: Avdeling Fra dato Plassstørrelse Pedleder Oversikt over avtaler som inngås

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I SARPSBORG KOMMUNE Side 1 Behandling: Behandlet i hovedutvalg skole og oppvekst 07.11.2007 Vedtak: 1. Årshjul for overgangen mellom

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole

Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole Mål: Barn og foreldre opplever en god overgang mellom barnehage og skole. Barnet gleder seg til. Ivareta barns og foreldres behov i forhold til Skape

Detaljer

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE

RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE LØTEN KOMMUNE RUTINE FOR OVERGANG BARNEHAGE-SKOLE Innerst inne i alle voksne mennesker sitter et lite barn som skal begynne på skolen i august Janneken Øverland INNHOLD: BAKGRUNN OG INTENSJON OVERFØRING

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kultur og utdanning Oslostandard for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OSLO- BARNEHAGEN Om Oslostandarden Barnehagen og skolen er begge institusjoner for

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER HASVIK KOMMUNE

PLAN FOR OVERGANGER HASVIK KOMMUNE PLAN FOR OVERGANGER HASVIK KOMMUNE Hvorfor.. Sikre kontinuitet og helhet i utdanningsløpet Barn og unge skal oppleve at opplæringstilbudet henger sammen Hver og en skal bli ivaretatt ut fra sine egne forutsetninger

Detaljer

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole

NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole NORDREISA KOMMUNE Plan for overgang mellom barnehage og skole Rev. 30.09.13. Rev. 17.06.14. Rev. 24.08.16 Plan for samarbeidet Mål : Vi ønsker å lette overgangen mellom barnehage skole for enkeltbarnet

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE SALTDAL KOMMUNE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE SALTDAL KOMMUNE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKOLE SALTDAL KOMMUNE Vedtatt i Levekårsutvalget 7. juni 2010 i sak 19/10 INNHOLD Side nr 1. Bakgrunn for planen 2 2. Mål 3 3. Tiltaksplan 4 4. Skjema 1 8-9 Skjema 2 10-11 Skjema

Detaljer

Plan for overgang fra:

Plan for overgang fra: Plan for overgang fra: Barnehage barnetrinn Barnetrinn ungdomstrinn Ungdomstrinn videregående opplæring 1 Formål: Alle barn i Sør-Odal skal få en god og oppleve overgangen mellom barnehage og skole som

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE

BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE Revidert februar 2012 1 Mål: Balsfjord kommune ønsker med denne planen å skape et felles oppvekstgrunnlag for barn og unge i kommunen. Planen skal skape

Detaljer

Overgangen barnehage / skole

Overgangen barnehage / skole Overgangen barnehage / skole Hovedmålet for overgangene er å sikre kontinuitet og helhet i utdanningsløpet. Barn og unge skal oppleve at opplæringstilbudene henger sammen, og at hver og en blir ivaretatt

Detaljer

Behandlet i styrer- og rektormøte mars 2010, Rutiner for overgang barnehage - skole i Øyer kommune

Behandlet i styrer- og rektormøte mars 2010, Rutiner for overgang barnehage - skole i Øyer kommune Behandlet i styrer- og rektormøte mars 2010, Rutiner for overgang barnehage - skole i Øyer kommune revidert i samarbeidsmøte 8. september 2011, revidert i samarbeidsmøte 3. desember 2013 revidert i samarbeidsmøte

Detaljer

KOMMUNAL PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE. BALSFJORD KOMMUNE

KOMMUNAL PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE. BALSFJORD KOMMUNE KOMMUNAL PLAN OVERGANG BARNEHAGE SKOLE. BALSFJORD KOMMUNE Mål: Balsfjord kommune ønsker med denne planen å skape et felles oppvekstgrunnlag for barn og unge i kommunen. Planen skal skape en felles plattform

Detaljer

RUTINEHEFTE FOR OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

RUTINEHEFTE FOR OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 23.11.2017 KRAGERØ KOMMUNE -OPPVEKST RUTINEHEFTE FOR OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE «Både barnehagen og skolen har ansvar for en god overgang» Fra Kunnskapsdepartementets veileder; «Fra eldst til

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt. Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt. Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdelning for kultur og utdanning (KOU) Prosjekt Presentasjon av delprosjektet Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole for Utdanningsforbundet Oslo 12. mai 2011 Sissel.dahl.low@byr.oslo.kommune.no

Detaljer

De eldste barna Handlingsplan

De eldste barna Handlingsplan Ilabekken barnehager De eldste barna Handlingsplan Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø Barnehagens Innledning rutiner: Barnehagen Alle barn er skal, med i en samarbeid egen

Detaljer

Samarbeid og sammenheng BARNEHAGE - SFO/SKOLE i Kristiansand Revidert april 2015

Samarbeid og sammenheng BARNEHAGE - SFO/SKOLE i Kristiansand Revidert april 2015 Samarbeid og sammenheng BARNEHAGE - SFO/SKOLE i Kristiansand Revidert april 2015 1 Sist oppdatert 01.04.2015 Sist oppdatert 19.02.2014 En rød tråd fra 0-16 år Både «Rammeplanen for barnehagens innhold

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentlighet - off.lov 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Henvisningsgrunn Ny henvisning for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning Vurdering av behov

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Heimdal/ Kattem/Thyra barnehager. Informasjon om overgangen fra barnehage til skole for Kattem og Heimdal krets

Heimdal/ Kattem/Thyra barnehager. Informasjon om overgangen fra barnehage til skole for Kattem og Heimdal krets Heimdal/ Kattem/Thyra barnehager Informasjon om overgangen fra barnehage til skole for Kattem og Heimdal krets Å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole er å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp,

Detaljer

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr.: Poststed: Botid i Norge:

Person som henvises: Fødselsnummer (11 siffer): Jente Gutt. Adresse: Postnr.: Poststed: Botid i Norge: Person som henvises: Etternavn: HENVISNING TIL Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Birkenes Kommune Postboks 115, 4795 Birkeland Telefon: 37 28 15 00 Unntatt offentlighet: Offl. 13 jfr. fvl. 13 (Henvisningsskjema

Detaljer

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE

PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE -SKOLE Innhold: Forord Rutiner for overgang barnehage skole Overgangsrutiner Bleik Montessoriskole Overgangsrutiner Åse montessoriskole Overgangsrutiner Risøyhamn skole Overgangsrutiner

Detaljer

Handlingsplan. for. sammenheng barnehage og skole

Handlingsplan. for. sammenheng barnehage og skole Evje og Hornnes kommune Handlingsplan for sammenheng barnehage og skole 2016-2020 Justert i Administrativt vedtak saksnr. 163/17 Handlingsplan sammenheng barnehage og skole- Adm.vedtak saksnr. 163/2017

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 3 Mål:... 3 Livslang læring... 4 Tverrfaglig samarbeid... 4 Tilpassa opplæring... 4 Barn med særlige behov...

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole i Vennesla kommune Veiledning til bruk for personalet Gjeldende fra 01.01.2014 2 Forord I Vennesla kommune har vi

Detaljer

Prosjekt: Overgangen barnehage / skole

Prosjekt: Overgangen barnehage / skole Prosjekt: Overgangen barnehage / skole Bakgrunn og mandat Fylkesmannen i Oppland har i år gitt klare føringer på at fokus på tidlig intervenering, sett i forhold til læringsutbytte skal prioriteres. SØVN

Detaljer

STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING

STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING Malvik kommune, 12.12.2016 Å gi tilgang til språket Det er lett å ta noe for gitt Du tenker kanskje ikke alltid over det, men språk betyr mye Språk kan være begynnelsen

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntat offentlighet Offl. 13, Fvl. 13 TILMELDING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) INDIVIDSAK Sakkyndig vurdering i form av utredning og tilrådning

Detaljer

Plan for barnehagetilbud

Plan for barnehagetilbud Stavanger kommune Oppvekst og levekår Gjennomgang av Plan for barnehagetilbud Innledning - Mette Sømme fagstab barnehage Pedagogisk plan - Berit Refsland, pedagogisk psykologisk tjeneste Henvisningsskjema

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret. Retningslinjer for overgangen mellom barnehage og barneskole

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret. Retningslinjer for overgangen mellom barnehage og barneskole STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: A00 Arkivsaksnr: 2012/5985-2 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret Retningslinjer for overgangen mellom barnehage

Detaljer

SAMARBEID OG SAMMENHENG

SAMARBEID OG SAMMENHENG Horten kommune Oppvekst SAMARBEID OG SAMMENHENG BARNEHAGE, HJEM OG SKOLE 2010-2014 Nå kommer skolestarteren! Jeg har med meg: Troen på at jeg mestrer Troen på at jeg er respektert og anerkjent for den

Detaljer

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret

Dengodedagen i SFO. Vedtatt i Kommunestyret Dengodedagen i SFO Vedtatt i Kommunestyret 9.06.17 arnehage - Skole - B arnehage - Skole - Barnehage - Skole - Barnehage - S kole - Barnehage Formålet med planen Et styringsredskap for skoleeier, rektorer,

Detaljer

Plan for overgang barnehage - skole

Plan for overgang barnehage - skole Plan for overgang barnehage - skole Samarbeidsrutiner barnehage og skole i Smøla kommune Innhold: 1. Årshjul for overgang barnehage skole Årshjulet er forankret i Barnehageloven, Kunnskapsløftet og I samsvar

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn

OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn OVERGANGSSAMTALER FRA BARNEHAGE TIL SKOLE for flerspråklige barn PLANER OG MALER HAR VÆRT PRØVET UT I PROSJEKTET GLIS (Glimrende Læringsutbytte I Skolen ) 2007-2011 FJELL OG FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELL

Detaljer

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole i Vennesla kommune Veiledning til bruk for personalet 2 Forord I Vennesla kommune har vi et ønske om at hvert barn

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE SAMARBEID BARNEHAGE-SKOLE Agenda for møtet i kveld Velkommen, ved Tove (Sletta bhg og Rødberget naturbhg) Styrere/pedledere presenterer seg Det pedagogiske innholdet det siste

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag

I Gnist Barnehager er vi stadig i utvikling. I etterkant av alle aktiviteter og prosjekter skal barnas reaksjoner og tilbakemeldinger danne grunnlag Lek og aktiviteter spinner sjelden rundt ett fagområde. På tur i naturen kan for eksempel både samarbeid, miljøvern, matematikk, språk og kroppsbeherskelse utvikles. I Gnist barnehager anerkjenner vi at

Detaljer

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn OVERORDNA PROSJEKTPLAN 2010-2014 Innledning Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp Enhet Barnehage og Spesialpedagogiske team Veileder til våre samarbeidspartnere Spesialpedagogisk hjelp til barn under opplæringspliktig alder Spesialpedagogisk team INNHOLD Innledning...s. 5 Tiltakstrapp

Detaljer

Fagrapport- Overgang barnehage / skole. Forfatter: Eric Martinussen, prosjektleder Rådgiver Nordre Land kommune

Fagrapport- Overgang barnehage / skole. Forfatter: Eric Martinussen, prosjektleder Rådgiver Nordre Land kommune Fagrapport- Overgang barnehage / skole Forfatter: Eric Martinussen, prosjektleder Rådgiver Nordre Land kommune 1 SØVN Fagrapport- forprosjekt : Overgang b.hage / skole Problemstilling Er det slik at din

Detaljer

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har.

Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. Ordforklaring og roller spesialundervisning Her finner du forklaring av begreper som blir brukt knyttet til spesialundervisning og oversikt over hvilke roller de ulike aktørene har. ARTIKKEL SIST ENDRET:

Detaljer

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær

Rutiner ved elevfravær ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! Handlingsplan ved fravær Rutiner ved elevfravær For å sikre oppfyllelse av 2-1 i Opplæringsloven, Rett og plikt til skolegang har Frosta skole disse rutinene ved elevfravær: ALLE BARN SKAL GÅ PÅ SKOLEN OG HVER DAG TELLER! FORMÅL

Detaljer

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo

Moss kommune - årshjul overgang barnehageskole/sfo Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 01.05.2012 Bjørn Olavesen Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 6 01.06.2013 Torstein Lirhus 01.05.2013 Kommentar:

Detaljer

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan

VEILEDER. Individuell Utviklingsplan VEILEDER Individuell Utviklingsplan Hjemlet i opplæringslovens 5-5 og Utdanningsdirektoratets veileder til spesialpedagogisk hjelp, publisert 30.10.2014. «Planleggings og gjennomføringsfasen starter når

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Ask barnehage. SYSTEM FOR DOKUMENTASJON OG OPPFØLGING AV ENKELT BARNS UTVIKLING - En veiledning for ansatte - Rev. Trine P. Del Sol.

Ask barnehage. SYSTEM FOR DOKUMENTASJON OG OPPFØLGING AV ENKELT BARNS UTVIKLING - En veiledning for ansatte - Rev. Trine P. Del Sol. Rev. Trine P. Del Sol Ask barnehage SYSTEM FOR DOKUMENTASJON OG OPPFØLGING AV ENKELT BARNS UTVIKLING - En veiledning for ansatte - Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer