Plan for overgangen mellom barnehage og skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for overgangen mellom barnehage og skole"

Transkript

1 Plan for overgangen mellom barnehage og skole Flå kommune 2014

2 Innhold 1.0 Innledning / bakgrunn Lokalt prosjekt Evaluering / revidering Hovedmål Samarbeid og kunnskapsoverføringer Barn med behov for tilrettelegging Barn med flerspråklig bakgrunn Utsatt skolestart / fremskutt skolestart Informasjonsflyt Taushetsplikt og samtykke Detaljert aktivitetsoversikt for overgang barnehage skole Gjelder for alle barn i kommunen Barn som har behov for tilrettelegging Barn som har flerspråklig bakgrunn Vedlegg 1 Velkommen til barnesamtale Vedlegg 2 Velkommen til foreldresamtale Vedlegg 3 Overføringsskjema Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 2

3 1.0 Innledning / bakgrunn Flå kommune er en liten kommune, med ca 1050 innbyggere. I kommunen finnes kun 1 barnehage med ca 58 plasser, og 1 skole, trinn, med ca 100 elever. Kommunen har tradisjon for å samarbeide nært mellom enhetene. Vi har god oversikt, men arbeidet har ikke vært gjennomført systematisk tidligere. Forventninger om samarbeid for å sikre barn en god overgang mellom barnehage og skole, er nedfelt i en rekke styringsdokumenter. I kapittel 5.1 i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver heter det: «Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan.» (Kunnskapsdepartementet 2011:59) I prinsippene for opplæringen (Læringsplakaten) heter det at: «Godt og systematisk samarbeid mellom barnehage og barnetrinn, barnetrinn og ungdomstrinn, ungdomstrinnet og videregående opplæring skal bidra til å lette overgangen mellom de ulike trinnene i opplæringsløpet.» (Læreplan for kunnskapsløftet 2006) Veilederen «Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole», ble utgitt av Kunnskapsdepartementet 2008 og ligger faglig til grunn for arbeidet. Veilederen gir retningslinjer og anbefalinger i arbeidet med å etablere ny plan. Veilederen anbefaler at: Barnehagetiden avsluttes på en god måte og skolen og skolefritidsordningen forbereder seg på å ta imot barnet. Barnet er kjent med skolen i god tid før første skoledag. Det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole. Foreldre godkjenner informasjonsoverføring fra barnehage til skole og har muligheter for aktiv medvirkning i denne. Lærere i barnehage og skole har felles møteplasser for forventningsavklaringer, kompetanseutvikling og felles planlegging. Kommunene initierer, planlegger, kontrollerer og følger opp samarbeidstiltak gjennom overordnede planer. Planene bør inkludere både kommunale og private barnehager og skoler. Barnehage- og skoleeier har det overordnede ansvaret for å legge til rette for samarbeid. Flå kommunes plan for overgang barnehage skole bygger på et omfattende forarbeid og på flere års erfaringer. Planen er i tråd med «Meld.St.24 Framtidens barnehage» ( ) og forpliktende for alle enheter som er omtalt i planen. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 3

4 1.1 Lokalt prosjekt Hallingdalsregionen har gjennom prosjektet «Felles løft -for tidlig innsats» skolert ansatte i barnehage og skole i barns språklige og sosiale utvikling. Prosjektet startet høsten 2010, og er ventet avsluttet i Prosjektet er delt i 3 steg: o Steg 1: barnehage o Steg 2: overgang barnehage skole o Steg 3: skole Sluttrapporten etter steg 1: barnehage, viser at prosjektet har vært spesielt vellykket og lærerikt for ansatte i de barnehagene som - har fått økt kunnskap om hva som er normal språklig og sosial utvikling og vet mer om når de bør begynne å undre seg, slik at det settes inn tiltak tidligere - tar raskere kontakt med PPT for uformell og formell veiledning - opplever at det tverrfaglige samarbeidet er styrket og at det er lettere å ta kontakt med de involverte instansene - har fått større bevissthet om egen og hverandres kunnskap og kompetanse, gjennom systematisk arbeid med lokalt utviklingsarbeid - har blitt mer bevisst voksenrollen ovenfor barna og mer bevisst på hvor stor betydning egen utøvelse av arbeidet har å si for barnas utvikling - har lært at tidlig innsats nytter! I steg 2: overgang barnehage og skole er det gjennomført en ståstedsanalyse, som grunnlag for å utarbeide en ny kommunal plan for overgangen i den enkelte kommune. Det ble oppnevnt en lokal prosjektgruppe i Flå kommune som har arbeidet for å sikre at alle barn i Flå skal få en trygg og stabil overgang fra barnehage til skole. Prosjektgruppas medlemmer: Mariann Evenstuen Anne-Lene Takvam Sauthon Ingvild Aas Anette Finnevolden Siv Merethe Glesne Nils Røkkum Aina Susan Plassen ressursperson skole / lærer ressursperson skole / assisterende rektor ressursperson barnehage / pedagogisk leder ressursperson barnehage / pedagogisk leder enhetsleder helse / helsesøster enhetsleder skole / rektor enhetsleder barnehage / styrer 1.2 Evaluering / revidering Planen skal evalueres årlig, første gang i juni Ansvarlig for å kalle inn til dette møtet er skolefaglig ansvarlig. Planen justeres/revideres da ved behov uten politisk behandling. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 4

5 2.0 Hovedmål På bakgrunn av arbeidet som er lagt ned i Flå kommunes plan for overgang barnehage skole, er det utarbeidet hovedmål som følges opp gjennom delmål lenger bak i planen. Gi barn i Flå kommune en stabil og tilrettelagt overgang fra barnehage til skole. Barna skal oppleve overgangen fra barnehage til skole som spennende, utviklende, trygg og preget av mestring. Sikre sammenheng og helhetlig læringsinnhold til barn, både faglig og sosialt. Sikre god informasjonsflyt mellom ansatte og mellom ansatte og foreldre. Styrke oppvekstsektoren, gjennom kunnskapsutveksling mellom enhetene barnehage, skole og helsestasjon. Sikre gode møteplasser mellom ansatte for å få til kompetanseutveksling og kulturdeling som støtter intensjonene ovenfor. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 5

6 3.0 Samarbeid og kunnskapsoverføringer Overgangsprosesser er sårbare. Overganger kan beskrives som en prosess av endringer som barnet og familien erfarer når det beveger seg fra en arena til en annen. Disse overgangene fører til rolleendringer som igjen innebærer endringer i forventninger og krav til barnet. Overganger berører også miljøet rundt barnet; foreldre, familie og venner. Dette er sårbare perioder der samspill mellom partene som er involvert får ekstra stor betydning. Det er viktig å støtte barns utvikling, selvbilde og livskompetanse i slike overgangsperioder. (Fra eldst til yngst 2008) 3.1 Barn med behov for tilrettelegging Det er i prinsippet de samme målene og tiltakene for en vellykket og god overgang som gjelder for alle barn. Målet er å sikre kontinuitet i den individuelt tilpassede læringen. For barn som har behov for tilrettelegging kan endringene i forbindelse med skolestart representere en særlig utfordring. Skolen skal være spesielt oppmerksomme på overgang for barn med spesielle behov, slik at barna møter et stimulerende og tilrettelagt opplæringstilbud. Det er ekstra viktig at disse barna opplever omsorg, forutsigbarhet, trygghet og sammenheng i overgangen. Tilrettelegging kan være av fysisk karakter (ramper, heis o.l.). Det kan også dreie seg om å sikre nødvendig kompetanse innen alternativ kommunikasjon, tegnspråk, medisinering og spesialpedagogiske arbeidsmåter. I noen tilfeller bør samarbeidet mellom enhetene starte 3-4 år før skolestart, dersom skoletilbudet skal være tilstrekkelig tilrettelagt når barnet begynner. 3.2 Barn med flerspråklig bakgrunn For noen flerspråklige barn og foreldre kan overgangen fra barnehage til skole og selve skolestarten by på særlige utfordringer. Flerspråklige barn og foreldre kan ha behov for særlig støtte og veiledning, spesielt hvis det er første gang foreldrene har barn i skolen. Enkelte flerspråklige barn vil ha behov for tilrettelegging når det gjelder språk, og foreldre må få god informasjon om hvordan skolen tilrettelegger for dette. Ordninger og føringer rundt religiøse og kulturelle særpreg må også inngå i forventningsavklaringene. Både barnehagen og skolen må ta hensyn til at foreldre har ulike forutsetninger for å forholde seg til informasjon på norsk, og det er viktig at den skriftlige informasjonen kommuniseres på en god og forståelig måte. Det bør vurderes å oversette viktige dokumenter til foreldrenes morsmål og eventuelt bruke tolk både i møter med barnet, foreldrene og de ansatte når språklige forutsetninger kan vanskeliggjøre et godt samarbeid. (Fra eldst til yngst 2008) Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 6

7 3.3 Utsatt skolestart / fremskutt skolestart Opplæringsloven 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring sier at: «( ) Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte i skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år. Dersom foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkunnig vurdering la eit barn ta til på skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år.» Ved ønske om utsatt eller fremskutt skolestart er det utarbeidet en felles saksgang mellom kommunene og PPT nedre Hallingdal IKS. 1. Det er foreldre som søker om fremskutt / utsatt skolestart til skoleeier (kommunen). Frist for dette er senest 1. desember. 2. Skoleeier ber PPT om sakkyndig utredning og vurdering (tilmelding). 3. PPT gjennomfører utredning og skriver en sakkyndig vurdering til skoleeier (kopi til foreldre). 4. Skoleeier fatter vedtak (kopi til PPT og barnehage). 5. PPT avslutter saken. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 7

8 4.0 Informasjonsflyt Overgangen fra barnehage til skole skal skje i nært samarbeid med barnas hjem, og foreldrene må være med på å velge ut hvilken informasjon som skal gis til skolen. Det er utarbeidet egne skjemaer som skal benyttes. Disse ligger vedlagt bak i planen. Overføringsskjema (vedlegg3): Del A: har som mål å sikre at barnet får bidra med sine tanker om det å begynne på skolen. Barnet har samtale med pedagogisk leder på avdelingen våren før skolestart der denne delen fylles ut. Det er de voksnes ansvar at møtet med skolen preges av nysgjerrighet og tillit. Gjennom fokus på barnets beste, ved å lytte til barnet og se på det som en viktig samarbeidspartner, legges det til rette for at barna selv medvirker i sin egen hverdag. Del B: fylles ut av pedagogisk leder i samarbeid med barnets foresatte under foreldresamtalen våren før skolestart Samtykke: gjelder opplysningene om barnet som er skrevet i samarbeid med foreldrene under foreldresamtalen. Saksgang: kopi av skjemaet leveres skolen i overføringsmøtet på våren før skolestart. 4.1 Taushetsplikt og samtykke Forvaltningslovens 13 om taushetsplikt sier at: «enhver som utfører tjenester eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får kjennskap til det han i forbindelse med arbeidet eller tjenesten får vite noe om». Det betyr at opplysninger om et barn som går i barnehagen ikke skal deles med utenforstående uten samtykke fra foreldre/foresatte. Dersom barnehagen skal gi informasjon om enkeltbarn, skal foreldrene derfor samtykke i dette. Foreldre har en lovfestet rett og plikt til å ta avgjørelser på vegne av barnet, jf. Barneloven 30. Alt helsepersonell har en yrkesmessig taushetsplikt, jf. Helsepersonelloven 21. Plikten omfatter både en passiv plikt til å tie og en aktiv plikt til å hindre at opplysninger lekker ut. Jf. 22, samme lov, kan plikten oppheves gjennom et informert samtykke. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 8

9 5.0 Detaljert aktivitetsoversikt for overgang barnehage skole 5.1 Gjelder for alle barn i kommunen. Tidspunkt Aktivitet Mål Praktisk innhold Ansvar Oppstart av Skoleklubben. Skoleparate barn. Skoleforberedende aktiviteter. leder med ansvar for Skoleklubben. September Oktober Evaluering av Skoleklubbens arbeid foregående skoleår. Skoleklubben inviterer 1. klasse på 2 timers besøk til barnehagen, Foreldremøte i barnehagen. Skoleklubben blir invitert på besøk til 1. trinn. Omvisning på småskolen. Justere arbeidet i Skoleklubben det kommende året. Elevene i 1.trinn skal få et hyggelig besøk i sin gamle barnehage, og treffe både små og store venner. Barna i Skoleklubben får innblikk i skolehverdagen gjennom lek og samtaler med 1. trinnselevene. Sikre god informasjon til foreldre i forkant av skolestart. Ufarliggjøre skolen. Samtale om det pedagogisk arbeid som er gjort i skoleklubben. Barna skal få leke sammen inne / ute. Barnehagen serverer pølser og saft. Samling lek måltid. Informasjon om innholdet i Skoleklubben, samarbeidet med skolen, og informasjon om frister for innskriving på skolen/ søknad til SFO. Utdeling av foreldreversjon om overgangen til skolen. Lek. 1. klasse forteller om skolen og viser hva de har lært. Rektor kaller inn til møte for enhetsleder barnehage, leder Skoleklubb og kontaktlærer for 1. trinn. leder inviterer og planlegger. Styrer/ pedagogisk leder med ansvar for Skoleklubben. Kontaktlærer 1. trinn. November Skoleklubben inviterer helsesøster til å være med i Skoleklubb. Barna skal bli kjent med helsesøster på sin arena (i barnehagen), skape trygghet før førskoleundersøkelsen. Helsesøster forteller om førskoleundersøkelsen, evt viser utstyr som brukes. Helsesøster deltar på vanlig skoleklubbaktivitet. leder tar kontakt med helsesøster i oktober for å avtale dato. Ped.leder planlegger og gjennomfører Skoleklubben som vanlig.

10 Tidspunkt 1. desember Desember Aktivitet Mål Praktisk innhold Ansvar Frist for elektronisk innskriving i skolen. Førskoleundersøkelse gjennomføres av helsesøster på helsestasjonen. 4. trinn inviterer Skoleklubben på grøtfest. Skolen skal få oversikt over antall elever i kommende års 1. trinn. Avdekke evt vansker / utfordringer for barnet / foreldre. Helseopplysning, fremme gode oppvekstforhold for barn. Bli kjent med fadderne i 4.trinn. Elever som skal begynne i 1. trinn kommende år må skrive seg inn gjennom utfylling evt. elektronisk skjema på kommunens hjemmeside. Innskriving publiseres i lokalpresse og på kommunens hjemmesider. I tillegg sender skolen ut brev til alle skolestarterne med info om prosedyrer og frister for innskriving til skole og søknad om SFO-plass. Hos helsesøster: veiing, måling, hørselstest, evt. synstest og språk. Motorisk utvikling, adferd, søvn, tannhelse, kosthold, sosialt nettverk m.m. Foreldreveiledning etter individuelle behov. Hos lege: hjerte, lunger, hofter m.m. Spise grøt sammen. Sosialt. Skolefaglig ansvarlig / rektor. Helsesøster. Kontaktlærer 4. trinn og lærer i mat og helse. Oppstart av samarbeidsmøter mellom pedagoger i barnehage og skole. Skoleklubben inviteres til omvisning i skolens lokaler. Barna i 1. trinn og på Skoleklubben skal få planlagte og tilrettelagte aktiviteter som skal fremme trygghet og sosial tilhørighet. Barna i Skoleklubben blir kjent på skolen. Avklare samarbeid mellom 1. trinn og Skoleklubben når Skoleklubben begynner sine regelmessige klubbdager på skolen. To elever fra 4. trinn viser frem hele skolen. leder tar kontakt med teamleder for småskoletrinnet for å avtale møtetid. Kontaktlærer 4. trinn. Januar Møte mellom lege / helsesøster / fysioterapeut. Erfaringsutveksling. Oppsummering av hva som er observert på førskoleundersøkelsen. Barn med spesielle behov? Behov for oppfølging? Behov for informasjonsoverføring til barnehage / skole? Ting fysioterapeut skal være oppmerksom på? Helsesøster. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 10

11 Tidspunkt Januar juni Februar / mars 1.mars Mars Mars / april Aktivitet Mål Praktisk innhold Skoleklubben har klubbdag på skolen en dag i uken. Alle barn blir invitert med, også de som ikke går i barnehagen i Flå. Samarbeid med 1. trinn etter avtale med teamleder. Rektor deltar på foreldremøtet i barnehagen på våren for å snakke om plan for overgang fra bhg til skole, sammen med enhetsleder bhg. Frist for elektronisk søknad om SFO-plass. Gjennomføring av barnesamtale og foreldresamtale med innhenting av samtykke om overføring av nødvendig informasjon / dokumentasjon fra barnehage til skole. Skoleklubben inviterer fadderne til en felles påskeaktivitet i barnehagen. Bli kjent i nye lokaler. Skape trygghet og kontinuitet i overgangen fra barnehagen til skolen. Sikre en glidende overgang mellom barnehage og skole. Foreldre skal tidlig få mulighet til å avklare usikkerhet og spørsmål rundt overgangen fra barnehage til skole. Skolen skal få oversikt over antall barn med behov for SFO-plass kommende skoleår. Sikre barnets og foreldrenes medvirkning til hvilken informasjon skolen får om barnet. Legge til rette for at barna skal bli kjent med fadderne gjennom en hyggelig sosial aktivitet. Samarbeid / felles aktiviteter med 1. trinn og fadderne (4.trinn). Arbeid med lese- og skriveforberedende aktiviteter etter oppsatt plan. Planen for overgang legges frem for foreldrene, og forklarer nærmere hvilke aktiviteter som skjer utover våren. Rutiner for informasjons-overføring gjennomgås. Foreldre gis mulighet til å stille spørsmål rundt barnets skolestart. Det må søkes elektronisk på skjema på kommunens hjemmesider. Fristen for å søke publiseres i lokalpresse og på kommunens hjemmesider. Barnehagen informerer foresatte om fristen. Skjema for informasjonsoverføring fylles ut sammen med barnet i en barnesamtale, sammen med foreldre i en foreldresamtale og underskrives av både foreldre, ped.leder og styrer. Tilrettelegge for en enkel påskeaktivitet. Spise niste sammen. Ansvar leder og teamleder for småskoletrinnet (kontaktlærer 1. trinn) samarbeider rundt dette. Styrer inviterer rektor i god tid før møtet, og har ansvar for å avklare tema for møtet. Rektor og styrer er ansvarlige for fristen publiseres tilstrekkelig til foreldre. leder med ansvar for Skoleklubben. leder tar kontakt med lærer i 4.trinn for å invitere fadderne til barnehagen. Ped.leder er ansvarlig for planlegging/ gjennomføring med hjelp fra lærer. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 11

12 Tidspunkt Mai Juni Aktivitet Mål Praktisk innhold Ansvar Overføringsmøte i begynnelsen av måneden. Førskoledag på skolen 3 timer. Foreldremøte på skolen samme kveld som førskoledagen. Sikre kontinuitet i opplæringstilbudet til barnet og sikre at skolen har de opplysninger de trenger for at barnet / eleven skal få en best mulig skolestart. Skolen skal være forberedt til å møte de nye elevene og legge til rette for hvert barn. Bli kjent med kontaktlærer og klasserommet. Oppleve en skoledag. Gi informasjon og trygge foreldrene for å sikre en god overgang mellom barnehage og skole. Foreldre skal få kjennskap til innholdet i skolehelsetjenesten. Overføringsskjemaene gjennomgås muntlig, og skolen får en kopi som legges i elevenes mapper. Skolebesøk med samtale, høytlesing, sang, tegning og mat. Informasjon til foreldre om forventninger, skolens rutiner, SFO, LK-06, presentasjon av skolehelsetjenesten, helseopplysning om kosthold, søvnvaner m.m. Rektor kaller inn til møte for enhetsleder barnehage, ped.leder i Skoleklubben og kontaktlærer for neste års 1. trinn. Rektor og kontaktlærer for neste års 1. trinn. Rektor og kontaktlærer for neste års 1. trinn, SFO leder, helsesøster. Avslutning av Skoleklubben. Markere avslutningen på Skoleklubben. Skoleklubben + 1. trinn + 4. trinn. Ansvarlig for Skoleklubben inviterer. August juni Erfaringsutveksling en gang i året f.eks. en halv planleggingsdag. Utvikle felles forståelse av det pedagogiske arbeidet i barnehage og skole. Skoleklubben, 1. trinn, styringsdokumenter, kartleggingsmateriell, faglig utveksling m.m. Rektor og enhetsleder barnehage. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 12

13 5.2 Barn som har behov for tilrettelegging. Føringene i denne planen kommer i tillegg til den ordinære planen. Tids-punkt Aktivitet Mål Praktisk innhold Høsten 2 år før skolestart Etter barnets individuelle overgangsplan. Senest høsten 1 år før skolestart. 1.april Møte mellom enhetsleder barnehage og enhetsleder skole. Innhente samtykke. Innkalle til første samarbeidsmøte med foreldre, helsestasjon, skole og barnehage, evt PPT/barnevern. PPT skriver sakkyndig rapport for barn som trenger spesialpedagogisk hjelp i skolen. Overføre / innhente informasjon om barn som vil trenge ulike former for tilrettelegging i skolen. Barnehagen må innhente samtykke før dette møtet. Sikre at barnets behov blir ivaretatt. Sørge for at barn som ikke kan få utbytte av det ordinære skoletilbudet får hjelp til tilrettelagt undervisning. Planlegge oppstart av barnets individuelle overgangsplan. Lage en plan for hvordan barnets behov kan sikres, gjennom fysiske tilrettelegginger o.l. Sørge for at eventuelle utbedringer som må gjøres kommer med i økonomiplan. Lage en individuell plan for overgangen mellom barnehage og skole. Vurdere -Fysiske tilrettelegginger -Skoleringsbehov -Ressursbehov -Involvering / henvisning til andre instanser. Planlegge tiltak videre. Skolen vurderer sakkyndig rapport og skriver enkeltvedtak basert på elevens behov for hjelp, samt skolens rammer og forutsetninger. Ansvar Enhetsleder barnehage og enhetsleder skole. Enhetsleder skole er ansvarlig for de økonomiske rammene. Enhetsleder barnehage og enhetsleder skole. Enhetsleder skole. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 13

14 5.3 Barn som har flerspråklig bakgrunn. Føringene i denne planen kommer i tillegg til den ordinære planen. Tidspunkt Høst før skolestart Aktivitet Mål Praktisk innhold Ansvar Barnehagen sender oversikt til skolen over barn med flerspråklig bakgrunn. Skolen skal tidlig få oversikt over hvor mange barn med flerspråklig bakgrunn som skal begynne i neste års 1. trinn. Styrer tar kontakt med rektor og informerer om antall barn med flerspråklig bakgrunn. Styrer. September / oktober Kartlegging av barnets språkutvikling og begrepsforståelse. Få nyttig informasjon rundt barnet som kan føre til tiltak i barnets opplæringstilbud videre. Bruke ulike kartleggingsverktøy, som TRAS, Alle Med, Askeladden, Kartleggingsprøve for minoritetsspråklige skolestartere (Trondheim kommune) og Nya Sit. leder Okt./nov. mar./ apr. Foreldresamtaler. Få kjennskap til foreldrenes og barnets behov for tolk og eventuelle behov for morsmålsopplæring. Temaet tas opp med foreldrene på foreldresamtalen både høst og vår. leder. Januar Vurdere opplæringsbehovet. Sikre at barnet får undervisning tilpasset sitt nivå slik at barnet får en god overgang. Kontakte PPT dersom man gjennom egen kartlegging er usikker på barnets mestring av språk / begreper. leder og styrer. Mars / april Kartlegging av barnets språkutvikling og begrepsforståelse. Få nyttig informasjon rundt barnet som kan føre til tiltak i barnets opplæringstilbud videre. Bruke ulike kartleggingsverktøy, som TRAS, Alle Med, Askeladden, Kartleggingsprøve for minoritetsspråklige skolestartere (Trondheim kommune) og Nya Sit. leder. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 14

15 Vedlegg 1 I barnehagelovens 3 står det om barns medvirkning: "Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet." Samtalen vil foregå i barnehagetiden, og være mellom barnet og pedagogisk leder. Foreldre vil få opplyst hva samtalen handlet om i foreldresamtalen vedrørende overføring av informasjon til skolen. Barnet: Dato / klokkeslett: Sted: Personal: Temaene i samtalen er: Dette vil jeg at skolen skal vite om meg: Liker å leke med, bestevenn, lurer på, engstelig for, god til å gjøre, annet? Dette tenker jeg om å begynne på skolen: Hva skal jeg lære på skolen, hva skal jeg gjøre, hva ønsker jeg å lære, hva gleder jeg meg til eller hva gruer jeg meg til? Dette liker jeg å gjøre: Tegne, spille fotball, være ute, være inne, leke med, skrive? Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 15

16 Vedlegg 2 For: Dato / klokkeslett: Sted: Personal: Samtalen vil foregå som en dialog mellom foreldre og barnehage. leder på avdelingen leder samtalen, og blir i samråd med foreldre enige om hva slags informasjon som skal overføres til skolen. Temaer i samtalen kan være: Beskriv barnets styrker og hva det mestrer godt. Lek / sosial kompetanse. Er det situasjoner eller områder der barnet trenger spesiell omsorg/oppfølging? Barnets språk. Eventuelt andre forhold som dere mener skolen bør ha informasjon om? Gjennomgang av barnesamtalen som barnet og pedagogisk leder har hatt i barnehagen. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 16

17 Unntatt offentlighet Offl. 13 jf. fvl. 13 første ledd nr.1 OVERFØRINGSSKJEMA Vedr. overføring av informasjon mellom barnehage og skole INFORMASJON OM BARNET FRA BARNET, FORESATTE OG BARNEHAGEN TIL SKOLEN Dette skjemaet fylles ut av barnehagen og foresatte i samarbeid med barnet våren før skolestart. Hensikten med skjemaet er at foresatte skal være trygge på at skolen får den informasjonen om barnet som de trenger, slik at skolen er godt forberedt i møtet med hver enkelt elev. Det er barnehagens ansvar at opplysningene som blir gitt er relevante og er til barnets beste. Vedlegg 3 Barnets fornavn: Barnets etternavn: Født: Hvem bor barnet hos? (sett ring rundt) Mor Far Begge Andre, evt hvem? Når begynte barnet første gang i barnehage? År: Måned: Hvilken nasjonalitet har barnet? Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 17

18 DEL A. Samtale mellom pedagogisk leder og barnet Dette vil jeg at skolen skal vite om meg: (Liker å leke med, bestevenn, lurer på, engstelig for, god til å gjøre, annet?) Dette tenker jeg om å begynne på skolen: (Hva skal jeg lære på skolen, hva skal jeg gjøre, hva ønsker jeg å lære, hva gleder jeg meg til eller hva gruer jeg meg til?) Dette liker jeg å gjøre: (Tegne, spille fotball, være ute, være inne, leke med, skrive.) Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 18

19 DEL B. Samtale mellom pedagogisk leder og foresatte Beskriv barnets styrker og hva det mestrer godt: Lek/sosial kompetanse: (Samhandler med andre i lek, lekevenn, tar imot beskjeder, konsentrerer seg over tid, selvstendighet, takle konflikter, empati) Er det situasjoner eller områder der barnet trenger spesiell omsorg / oppfølging? (Av- og påkledning, toalettbesøk, fysisk aktivitet, annet) Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 19

20 BARNETS SPRÅK Hvilke språk snakkes hjemme? Barnets ferdigheter i morsmålet og i norsk. Liker barnet å bli lest for? (Ordforråd, språkforståelse, uttale, språklig bevissthet) Har barnehagen gjennomført ekstra språkstimulerende tiltak knyttet til barnet? Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 20

21 Eventuelt andre forhold som dere mener skolen bør ha informasjon om? Samtykke Vi samtykker i at dette skjemaet overleveres til skolen i overføringsmøtet mellom barnehage og skole før skolestart. Underskrift foresatt Underskrift foresatt leder Styrer Sted og dato: Skjemaet oppbevares i barnehagen (original) og skolen (kopi) i henhold til arkivlovens bestemmelser. Opplysningene vil være tilgjengelig for ansatte i skolen som har tjenstlig behov for disse. Arbeidsdokument for samarbeid mellom barnehage skole - helsestasjon Side 21

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE FOR GODE OVERGANGER MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE I SARPSBORG KOMMUNE Revidert utgave Sommeren - 2013 1 Sarpsborg Der barn og unge lykkes BAKGRUNN: Både i rammeplan for barnehagens innhold

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Veileder. Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Veileder Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Innhold Forord 7 Om veilederen 8 Regelverk

Detaljer

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet

Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER. for samarbeid om overgang. mellom barnehage og skole i Vennesla kommune. Veiledning til bruk for personalet Vennesla kommune SYSTEM OG RUTINER for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole i Vennesla kommune Veiledning til bruk for personalet Gjeldende fra 01.01.2014 2 Forord I Vennesla kommune har vi

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE. Fra eldst til yngst - for trygghet og læringslyst.

BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE. Fra eldst til yngst - for trygghet og læringslyst. BALSFJORD KOMMUNE PLAN OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Fra eldst til yngst - for trygghet og læringslyst. Revidert mars 2015 1 Innholdsoversikt s. 2 Overgang barnehage skole i Rammeplan og Kunnskapsløftet s.

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Veileder styrket barnehagetilbud. Sammen skaper vi den grønne landsbyen Veileder styrket barnehagetilbud Sammen skaper vi den grønne landsbyen STYRKET VEILEDER BARNEHAGETILBUD - STYRKET BARNEHAGETILBUD OKTOBER JANUAR 2015. 2014. SIDE 2 2 Barn med särskilda behov? - Jag kallas

Detaljer

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser

Skolestartboka. «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på. skolen.» www.sjeldnediagnoser.no. Senter for sjeldne diagnoser Skolestartboka «Nå kan jeg skifte stomipose selv, for jeg skal begynne på Åsleik, 5 år med anorektal misdannelse. skolen.» Senter for sjeldne diagnoser www.sjeldnediagnoser.no 1 2 Forord Skolestartboka

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE

RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE RUTINER FOR OVERGANGER BARNESKOLE - UNGDOMSSKOLE Revidert oktober 2010 FORORD Formålet med rutiner for overgangene i opplæringsløp er å sikre gode overganger og styrke sammenhengen i opplæringen for barn

Detaljer

KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN. Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov.

KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN. Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov. KOMMUNAL VEILEDER FOR HAUGESUNDSBARNEHAGEN Spesialpedagogisk hjelp og tilbud til barn med særskilte behov. Utgave 1 / 2011 1 Innholdsfortegnelse s. 2 Innledning s. 3 Prosedyrer ved søknad om spesialpedagogisk

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14

PEDAGOGISK HÅNDBOK. Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014. Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14 Kongsvinger kommune OPPVEKST JANUAR 2014 PEDAGOGISK HÅNDBOK Denne håndboka i pedagogisk arbeid er forpliktende for alle som jobber med barn og unges utvikling og læring i Kongsvinger kommune. Hensikten

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet

2015-2017. Pedagogisk plan for personalet. Haga barnehage et godt minne i livet Pedagogisk plan for personalet Haga barnehage et godt minne i livet 2015-2017 re HAGA BARNEHAGE Skolegata 7, 3070 Sande Tlf 33 78 79 00 post.haga.barnehage@sande-ve.kommune.no Planen oppsummerer det pedagogiske

Detaljer

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet

Spesialundervisning. Saksgang fra behov til rett. Kommunene i Lister-samarbeidet. En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for skolene i Listersamarbeidet Kommunene i Lister-samarbeidet Revidert utgave september 2012 INNHOLD INNLEDNING... 3 SENTRALE HOVEDFRISTER

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN

Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN Innhold: SETT INN BILDE OG NAVN/ LOGO TIL BARNEHAGEN 1. Informasjon om barnehagen 2. Årsplanens formål 3. Faglig innhold 3.1. ULNA AS overordnet satsningsområde 3.2. Kommunens/ bydelens satsningsområde

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer