ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2013/2014 BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2013/2014 BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 1"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2013/2014 BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3. ANSATTE 4. DETTE ER BLÅTOPPEN BARNEHAGE 5. TRADISJONER OG FESTER 6. BLÅTOPPENS PEDAGOGISKE GRUNNLAG 7. BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER 8. SMÅSPOR 9. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING I PLANLEGGING OG VURDERING RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER 12. BLÅTOPPEN KULTURBARNEHAGE VÅRE SATSNINGSOMRÅDER 17. OVERGANGEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING 20. VOKSENROLLEN 21. PLANLEGGING, DOKUMENTERING OG VURDERING 22. FORELDRESAMARBEID 23. HMS BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 2

3 BLÅTOPPENS ANSATTE INDIANERAN KRABBAN Arve Sundli Pedagogisk leder Unn Elise Wammer Pedagogisk leder Aase Jonassen Assistent Isabella Kringstad Assistent Linda Kristiansen Assistent Lene Gjeldnes Assistent MÅSAN KRÅKEBOLLAN Kristine Vullum Fagarbeider Øyvind Mikalsen Pedagogisk leder Ann Ovesen Fagarbeider Gunn Kari Assistent Linda Kristiansen Assistent SJØSTJERNAN HAVHESTAN Anne- Line B. Johansen Pedagogisk leder Jane Ovesen Pedagogisk leder Norunn Hoksnes Assistent Viktoria Endreseth Assistent Emil A. Raknes Assistent Tore K. Johansen Assistent Monica Sivertsen Assistent ADMINISTRATIV LEDELSE OG EIERE Gro H. Grødahl Tony Grødahl KONTORET Elisabeth Hepsø Gro H. Grødahl Styrer Daglig leder, Arena Barn AS BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 3

4 DETTE ER BLÅTOPPEN BARNEHAGE EIER Barnehagen eies av Arena Barn as. Arena Barn as består av tre barnehager, Atlantis barnehage, Draget barnehage og Blåtoppen barnehage. Åpningstid for Blåtoppen er UTEOMRÅDE Vi synes vi har byens flotteste tomt med utsikt utover havet, innseilingen til byen og Averøya. Lekeplassen består av kupert terreng som gir barna motorisk utfordring. Vi har klatre-trær, små berg til å klatre på, skråninger til å krype opp og ned, spennende skog med gyngende greiner og mange små gjemmesteder. Lekeapparatene er solide og godkjente. Vi har også godkjent bålplass på uteområdet. NÆRMILJØ Litjsand badeplass ligger rett nedenfor barnehagen. Byens turområde, Vanndamman ligger bare noen minutters gange unna. Rokilde aldershjem og Kringsjå sykehjem. Vi har alle sentrums fasiliteter i umiddelbar nærhet. GRUPPER Småsiden har 26 plasser i alderen 0-3 år og er inndelt i gruppene Kråkebollan, Sjøstjernan og Krabban. Storsiden har 36 plasser i alderen 3-6 år og er inndelt i gruppene, Havhestan 3-4 år, Måsan 4-5 år og Indianergruppa 5-6 år. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 4

5 TRADISJONER OG FESTER BURSDAGFEIRING SOMMERAVSLUTNING SOLIDARITETSDAG LUCIA/ JULEFROKOST JULEVERKSTED NISSEFEST KARNEVAL Flagg henges opp. Gruppene feirer. Barnehagen ordner fruktsalat Vi inviterer til en felles sommeravslutning i barnehagen Medio november, klokken Foreldre osv. inviteres til kafè og salg av barnas kunst samt loddsalg. Dette er vår årlige innsamlingsaksjon til et veldedig formål. 13.desember fra klokken Foreldre inviteres til felles julefrokost i barnehagen. Havhestan, Måsan og Indianeran går Lucia i barnehagen. Indianeran går i tillegg på Rokilde. Samarbeid på tvers av gruppene. Fellesmåltid. 05. desember. Fellessamling, nissebesøk og grøtspising. 27. februar. Vårt årlige karneval går av stabelen FELLES ADVENTSTUND Hver mandag i adventstiden PÅSKEVERKSTED FOTBALLKAMP KIRKEBESØK PRØVETOG PÅSKEFROKOST Samarbeid på tvers av gruppene. Fellesmåltid. Årlig kamp i juni mot Stella Maris barnehage. Barnehagegudstjeneste i Kirkelandet kirke. De eldste barna deltar. Det er muligheter for å reservere seg i forhold til dette. Siste barnehagedagen før 17. mai. Vi synger foran Rokilde og sykehjemmet. Foreldre og søsken inviteres til en koselig start på dagen med en god og stemningsfull frokost. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 5

6 BLÅTOPPENS PEDAGOGISKE GRUNNLAG For å imøtekomme rammeplanens krav om dokumentasjon av progresjon i det pedagogiske tilbudet vi gir barna, så har vi valgt å strukturere barnehagen i aldersinndelte grupper på Storsia, på Småsia så har vi en gruppe med 2011 barn, mens de 2 andre har blandet med og 2012-barn. Barns medvirkning skal innarbeides i dagliglivet i barnehagen og være synlig gjennom strukturen vår. Barna skal da kunne bidra ut i fra sitt eget utviklingsnivå. For at barna skal kunne bidra ut i fra sitt eget utviklingsnivå jobber vi prosesstyrt. Det vil si at vi legger mest vekt på veien mot målet og ikke selve måloppnåelsen. Som en følge av dette vil selve opplevelsen at arbeidet mot målet være i fokus og at barna sin stemme skal bli hørt underveis. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 6

7 BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER BARNEHAGELOVENS 1 FORMÅLSBESTEMMELSEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. BARNEHAGELOVENS 2 BARNEHAGENS INNHOLD Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. BARNEHAGELOVENS 3 BARNS RETT TIL MEDVIRKNING Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 7

8 SMÅSPOR Sammen om en god start Et overordnet styringsdokument for barnehageområdet i Kristiansund Styringsdokumentene for grunnskolene og barnehagene, Spor og Småspor, skal sees på i helhet og i sammenheng med lærings- og utviklingsarbeidet for barnehager og skolebarn i Kristiansund. Styringsdokumentene har gjennomgående satsningsområder. Språklig kompetanse, sosial kompetanse og god helse er sentrale områder for barnets opplevelse av mestring og trivsel. Barnehagene i Kristiansund skal jobbe i tråd med målsettingen og satsningsområdene skissert i småspor. Hvordan barnehagene velger å jobbe for å nå målsettingene er opp til den enkelte enhet. Dokumentet skal også fungere som et kvalitetsvurderingssystem for barnehagene. MÅL FOR BARNEHAGEOPPHOLDET Barnehagene i Kristiansund gir barna en god start ved at de opplever glede, mestring og trygghet. De skal leke, lære og utvikle seg og delta aktivt i et fellesskap med andre barn og med voksne. Barnehagen skal være en god støttespiller for foreldrene i omsorgen for barna. Barnehagene skal videreutvikles som lærende organisasjoner. Dette innebærer at personalet jobber mot felles målsettinger og reflekterer over egen praksis. Det er avsatt tid til faglige diskusjoner, erfaringsutveksling og gode eksempler som frembringer ny kompetanse i hele organisasjonen. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 8

9 BARNS RETT TIL MEDVIRKNING OG VURDERING Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Barn må både få oppleve tilknytning og felleskap og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Personalet må lytte og prøve å tolke barnas kroppsspråk, og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og deres verbale språk. De må gi rom for barns ulike perspektiv og vise respekt. Barns rett til medvirkning er vanskelig å oppnå ved bruk av spesifikke metoder. Dette arbeidet handler først og fremst om å jobbe med holdningsarbeid i hele personalgruppen. I arbeidet med medvirkning blir det viktig at barnehagens personale får ta del i ny kunnskap for å kunne endre sin praksis, og får ny kunnskap slik at tidligere vedtatte sannheter blir vurdert og drøftet. Dette kan bidra til at de voksne i barnehagen får et felles ståsted, som gjør at en kan se barnehagens praksis i nytt lys. Hvordan de voksne tenker om barn og hva en barnehage skal være for barna. (Temahefte, om barns medvirkning: 2006, s 54) Vi skal jobbe målrettet for at barna skal: Få mulighet til deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Gis rom til å fordype seg i, og få utvikle sine egne interesser Kjenne igjen aktivitetene som sine egne ønsker. Oppleve nok tid til egen lek, aktiviteter og fordypning. Oppleve at de har betydning for seg selv og andre, at de blir sett og hørt BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 9

10 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. (Rammeplan:22) 1. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Tidlig og god språkstimulering 2. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet 3. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Oppleve kunst og kultur samt uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. 4. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Naturen gir rom for mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Bidra til at barn blir kjent med dyr, landskap, årstider og vær. Forståelse for samspillet i naturen. 5. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

11 6. NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. 7. ANTALL, ROM OG FORM Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Barns læring skjer kontinuerlig, både i dagliglivet, i leken og i voksnes strukturerte og direkte planlagte aktiviteter. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

12 BLÅTOPPEN KULTURBARNEHAGE Vi er i gang med et utviklingsprosjekt i Blåtoppen barnehage. Vi har bestemt oss for å satse mot å bli en tydelig kulturbarnehage. Dette utviklingsarbeidet involverer hele personalgruppa, dere foreldre og ikke minst barna. Gruppene vil fokusere på å gi barna kulturelle opplevelser, da med utgangspunkt i barnas egne interesser og initiativ. Barnas skaperglede, kreativitet og fantasi skal frem i lyset og mange av prosjektene vil være belyse nettopp dette. Stikkord som sang, musikk og dramatisering vil bli spesielt vektlagt! Hver gruppe lager periodeplaner/månedsplan. Hver periode vil vise hvilket prosjekt/tema barna skal jobbe med. Vi skal sørge for at barna skal få utløp for sin skaperglede, kreative egenskaper og fantasi. Gjennom gruppens ukeplan vil det komme mer frem mer konkret hvilke aktiviteter gruppen skal holde på med. Vi skal fortsatt mye ut av barnehagen for å gi barna inntrykk og opplevelser utenfor de vanlige rammene. I år har vi som gjennomgående tema for året valgt Byen oss. Dette betyr at vi hver gruppe legger opp til ulike plasser i byen de vil besøke i løpet av året og tema de vil fokusere på. Vi ønsker og gi barna opplevelser og inntrykk som vi kan ta med til barnehagen og jobbe videre med der i form av ulike esteiske uttrykksformer. Kulturelle inntrykk skaper kulturelle uttrykk! BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

13 VÅRE SATSNINGSOMRÅDER KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Innenfor dette satsningsområdet ønsker vi å gi barna kulturelle opplevelser i fellesskap. For å oppnå dette må vi gi barna muligheten til å sanse, oppleve, eksperimentere og kommunisere. Vi ønsker å ta i bruk fantasien, barnas kreative tenkning og skapergleden de utviser, ved å være lyttende og oppmerksomme voksne i forhold til barnas kulturelle uttykk. Gjennom våre handlingsplaner og periodeplaner har vi konkrete mål som beskriver innholdet innenfor dette satsningsområdet. Vårt mål er å skape tverrfaglige prosjekter med vekt på kulturelle opplevelser både nært og fjernt. De yngste barna vil oppleve kunst, kultur og kreativitet gjennom nære opplevelser i barnehagen. Vi skal legge tilrette for barna får oppleve musikk, sang, eventyr, dramatisering og at vi lar de uttrykke seg estetisk gjennom det de opplever. Arbeidet skal være progresjonsbasert slik at de eldste barna vil søke mer ut til fjerne kulturelle opplevelser. Vi skal drive oppsøkende virksomhet og besøke lokal byggekunst, lokal håndverks kultur, kulturlandskap i nærmiljøet og kulturminner i lokalmiljøet, i tillegg til de nære kulturelle opplevelsene. Vi skal være synlige i vårt lokalmiljø. Vi ønsker at barna skal: Arbeide med ulike teknikker og materialer. Utvikle sine kreative og estetiske evner. Få ta i bruk sin fantasi, kreative tenkning og skaperglede. Bli godt kjent med lokal kulturhistorie gjennom tverrfaglige prosjekt. Bli kjent med samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

14 SPRÅK, KOMMUNIKASJON OG TEKST For å oppnå et rikt språkmiljø er det veldig viktig at vi voksne er bevisste på dette. Vi voksne skal være gode språkmodeller for barna, bruke tid på den gode samtalen, gi respons, ha fokus på hvordan vi bruker vårt kroppsspråk, fremme tillit gjennom samtaler og bruke vår hørestyrke. Dette vil gi barna muligheten til å føle seg trygge og føle glede gjennom å kommunisere med barn og voksne. Vi ønsker at barna skal utvikle: Begrepsforståelsen og ordforrådet sitt Lytte og fortellerglede Evnen til å gjenfortelle og beskrive Evnen til å utrykke seg muntlig Språklig identitet For å oppnå dette skal gruppene bruke forskjellige metoder for å skape et rikt språkmiljø. Barna er delt i inn i alderbestemte grupper og derfor skal barna arbeide mot spesifikke metoder forbundet med satsningsområdet. Vi knytter metoder opp mot barnas modning og alder. De minste barna skal ha toddlerkultur som hovedfokus, gruppen med 2-3 åringer skal bruke snakkepakken som hjelpemiddel, 3-4 åringene skal bruke steg for steg som hjelpemiddel og gruppen med 5-6 åringer skal ha sitt hovedfokus på språksprell. På denne måten blir det en naturlig progresjon i det pedagogiske arbeid gjennom barnehageløpet. En mer utfyllende beskrivelse om årets satsningsområder vil dere finne i de forskjellige gruppers handlingsplaner. Språket skal stå sentralt i alle hverdagsaktiviteter! BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

15 Fortsettelse satsningområdet. TODDLERKULTUR Preger innholdet hos barna i aldersgruppen 0 2 år og danner grunnlaget for videre læring. Metodikken tar utgangspunkt i Merlau-Pontys filosofi om at kroppen er personlighetens subjekt. Med denne tanken som bakgrunn ligger det til grunn at barna er kropp, og at de gjennom å gjøre sammen, hermer etter hverandre og ut i fra dette skaper lekerutiner hvor de tilpasser seg hverandre og hverandres handlinger i en sosial sammenheng. Det å være sammen om og dele en fysisk aktivitet er hele poenget, som i seg selv har egenverdi. SNAKKEPAKKEN Preger innholdet hos 2-3 åringene. Snakkepakken er en basispakke med språkstimulerende materiell, som kan styrke barns språk og begrepslæring, et pedagogisk verktøy vi benytter oss av i barnehagen. Alle barn inkluderes uansett morsmål, alder og bakgrunn. Ved at barna får se, høre og være aktive med materiellet i snakkepakken vil de oppmuntres til å bruke språket. STEG FOR STEG Preger innholdet hos 3-4 åringene. Undervisningsopplegget steg for steg har til hensikt å redusere impulsiv og aggressiv atferd og forbedre barnas sosiale kompetanse. Det gjøres ved å øve opp ferdigheter på tre hovedområder, empati, impulskontroll/ problemløsning og mestring av sinne. Skoleforberedende materiell som barna også vil møte i skolen. SPRÅKSPRELL Det metodiske opplegget som benyttes for 4-5 åringen er konstruert med tanke på oppøving av språklig og fonologisk bevissthet (lydmessig bearbeiding av språk) hos barn fra fire til seks år. Treningen konsentreres om områdene oppmerksomhet for lyd, rim og regler, stavelsesdeling og forordlydsanalyse. Språksprell trener opp barnas språklige bevissthet gjennom korte og systematiske lekeøvelser. Gir barna et solid fundament å bygge videre på i lese- og skriveinnlæringen. Skoleforberedende materiell som barna også vil møte videre i skolen. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

16 Fortsettelse satsningsområdet. LÆR MEG NORSK FØR SKOLESTART Lær meg norsk før skolestart ( ) er også kalt Bjerke -prosjektet etter Bydel Bjerke i Oslo. De ansvarlige i bydel Bjerke ønsket å finne en god og effektiv måte å utvikle barnas norskferdigheter på, og utviklet derfor et samarbeid med Høgskolen i Oslo. Metoden er først og fremst rettet mot minoritetsspråklige førskolebarn. SPRÅKPLAN FOR BLÅTOPPEN BARNEHAGE Barnehagen har utviklet en egen språkplan som er et arbeidsdokument for de pedagogiske lederne i arbeidet hvor de planlegger og legger til rette for aktiviteter i det daglige arbeidet med barna. Planen skal brukes aktivt og den skal være med å gi barna i barnehagen et rikt språkmiljø og sikre progresjon. MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I Blåtoppen barnehage har vi mange språklige minoriteter representert, og dette gjør at vi i det daglige arbeidet må ha en ekstra tyngde på språkstimulering. Vi har fulgt kommunens nettverk og kurs i forhold til minoritetsspråklige, og bruker veilederen fra kommunen aktivt. Vi bruker mye bilder og konkreter sammen med barna for å ha støtte til språket og har fokus på å være gode språkmodeller. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

17 OVERGANGEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE MÅL Det skal vektlegges å ha et godt samarbeid mellom de barnehager som har barn som skal over i skolen og mottakende skole. SKOLEFORBEREDENDE TILTAK I BARNEHAGEN Selvstendighetstrening (påkledning og toalettbesøk o.l) Språksprell (lese- og skriveforberedende opplegg tilpasset førskolebarn) Steg -for- Steg (verktøy for arbeid med sosial kompetanse) Forebyggende arbeid mot mobbing (jmfr. manifest mot mobbing) OPPFØLGINGSANSVAR Virksomhetsledere for barnehage og skolen har et gjensidig ansvar for at informasjon mellom de som har arbeidet med/har hatt oppfølgingsansvar for barnet, får mulighet til å formidle dette til de som skal arbeide videre med barnet. Gjennom prosjektet fra ord til handling skal skoler og barnehager i felleskap lage et årshjul for overgangen barnehage- skole. Årshjulet vil fungere som informasjon til forelde og et arbeidsverktøy for skoler og barnehager. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

18 OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING OMSORG Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling (Barnehageloven 2) Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barn skal ikke måtte gjøre seg fortjent til omsorg. Å gi omsorg er å lytte, gi nærhet, innlevelse, vise evne til samspill og å sette grenser. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og har en egenverdi. Både omsorg mellom personal- barn, barn- barn og personal- personal. De voksne skal være gode rollemodeller. At barna lærer å gi og ta imot omsorg for hverandre, er grunnlaget for sosial utvikling. LEK Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Leken har en sentral plass i livet til barna. Å delta i lek og ha venner, er grunnlaget for at barn trives og opplever barnehagen som noe meningsfullt. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Gjennom leken skaffer barna seg kunnskap, sjekker ut ny kunnskap og skaffer seg ny innsikt. Leken er en metode for å bearbeide tanker, følelser og inntrykk. Glede, humor og kreativitet er også en viktig del av leken. De minste barnas lek bærer preg av fysisk lek, parallell- lek, herme- lek og felles glede i hverdagen. Etter hvert utvikler leken seg, og rolle- lek blir den viktigste lekeformen. Personalet har en viktig rolle når barn leker, de skal være tilstede, sette ord på det som skjer, observere, veilede og støtte der det trengs. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

19 LÆRING Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Barn er nysgjerrige, lærelystne og har pågangsmot. Barnehagen skal støtte barnas naturlige lærelyst og gi et godt grunnlag for livslang læring. Barnehagen skal også gi barna opplevelser og erfaringer, ved at personalet møter barnas spørsmål og undring aktivt. Vi skal også legge til rette for et lærerikt og utfordrende læremiljø gjennom allsidige opplevelser. Som en forutsetning for å få dette til er det viktig med voksne som gir ros, oppmuntrer og har tro på at barnet kan klare selv. Dette gir barnet tro på egen evne til læring og bidrar til å styrke barnas selvfølelse. DANNING I barnehagen er gjensidig samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. (Rammeplan s:15) BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

20 VOKSENROLLEN Vi voksne må fungere godt både hver for oss og sammen. Den enkelte voksne må kunne reflektere over sine sterke og svake sider både i samvær med barna og de andre voksne. Og med selvinnsikt og bevisstgjøring i forhold til egen kapasitet kan man utnytte sine sterke sider, og samtidig jobbe med sine svake sider. Vi ønsker å være active voksne som: deltar aktivt i lek sammen med barna på deres premisser trygge voksne som barna kan dele sorgo g latter med er tilgjengelige for barna veileder barna til å dele på lekene, vente på turen sin og inkludere andre i leken. veileder barna til å ta kontakt på en positiv måte veileder og hjelpe barna med å løse konflikter legger til rette lek i smågrupper slik at barna får bedre ro til å utdype bekjentskapet seg imellom er gode forbilder for barna BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

21 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge ut metoder og omfang ut i fra lokale forutsetninger og behov. (Rammeplan: Planlegging, dokumentasjon og vurdering s. 54) God planlegging av virksomheten er vesentlig for å utnytte vår kompetanse og ressurser som fører til at barna blir ivaretatt på best mulig måte. Planlegging er basert på kunnskap om hvordan barn utvikler seg og lærer, individuelt og i grupper, gjennom observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre. Årsplanen er det styrende dokument for våre handlingsplaner og evalueringen av arbeidet som gjøres. Vi planlegger, dokumenterer og vurderer på våre planleggingsdager, personalmøter, gruppemøter og periodeevalueringer. Vi bruker også vår hjemmeside aktivt i forhold til dokumentasjon. Vi setter mål for arbeidet med barna som vil vurderes/evalueres i etterkant. Det vil hvert halvår skrives en helhetlig evaluering for hele gruppen. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

22 FORELDRESAMARBEID FORELDRESAMTALE høst og vår FORELDREMØTER september og april SOLIDARITETSDAG med kafé i november JULEFROKOST før jul PÅSKEFROKOST før påske FORELDRERÅD Består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt, og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. ARBEIDSUTVALGET 1 foreldre fra hver gruppe danner arbeidsutvalget. De forbereder saker og innkaller til foreldrerådsmøte. SU Et samarbeidende organ for foreldre (2 representanter), personalet (2 representanter) og eier (1 representant). SU skal ha ansvar for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagens leder. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

23 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Blåtoppen barnehage bruker et HMS-system utviket at Barn Nett. Dette er spesielt utviklet for barnehager og blir til en hver til oppdatert i fohold til gjeldene reglement. Mål for HMS arbeidet er å utarbeide gode og sikre rutiner for barn og ansatte i Blåtoppen barnehage. SIKKERHET PÅ HUSET Alle vaskemidler skal være forsvarlig innelåst eller stå utenfor barnas rekkevidde. Tilgjengelig førstehjelps datablad for kjemiske stoffer. SIKKERHET PÅ UTEOMRÅDER Daglig sikkerhetssjekk i forhold til utelekeplassen. Regler i forhold til antall voksne ute sammen med barna. Regler for stenging av utelekeplass (ulikt for 0-3 år og 3-6 år.) BRANNVERN Småsiden og storsiden har egne evakueringsprosedyrer, disse gjennomgås på gruppemøter, vikarer blir gjort kjent med disse. Dagbøkene tas med ut når alarmen går. Viktig at den ligger på avtalt fast plass slik at hvem som helst som er i nærheten av dagbøkene kan ta disse med ut. FØRSTEHJELPSKURS Hver høst kjøres det førstehjelpskurs for personale BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Innholdsfortegnelse felles del

Innholdsfortegnelse felles del Innholdsfortegnelse felles del Om barnehage...2 Pedagogisk årsplan...2 Pedagogisk grunnsyn...2 Syn på barn...2 Læringssyn...2 Verdigrunnlag...3 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver....3 Barns

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN 2013/2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan Rustadskogen barnehage 2010. Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no

Årsplan Rustadskogen barnehage 2010. Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no Årsplan Rustadskogen barnehage 2010 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no innhold: 1. Informasjon om Rustadskogen barnehage 2. Årsplanen 3. Pedagogisk plattform 4. Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund.

Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers landsforbund. Pedagogisk Plattform Søndre Dal Går d bar nehage 1.0 Generelt om bar nehagen Søndre Dal gård barnehage er en privat, foreldreeid barnehage som ble startet i 1991. Barnehagen er medlem av private barnehagers

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014

ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014 ÅRSPLAN FOR REVEENKA 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid

Personalet har kurs i Steg for Steg -Kveldstid Nærmiljø og samfunn I Grandehagen bhg vil vi at barna skal møte omverden med trygghet og nyskjerrighet. Vi vil utforske vårt nærmiljø og bruke de inntrykk og erfaringer vi gjør oss i blant annet naturen

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

BITEHAGEN BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN

BITEHAGEN BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN BITEHAGEN BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN INNHOLD Forord 3 Om barnehagen 4 Vår visjon - naturligvis 6 Barnehagens innhold 7 Satsningsområder og mål 10 Dagsrytmen 12 Bitehagen barnehage ønsker å være et naturlig

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ÅRSHJULET. Godkjent SU 11.11.14 sak 22/14

ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ÅRSHJULET. Godkjent SU 11.11.14 sak 22/14 ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har pr. d.d. 29 plasser fordelt på 2 avdelinger. Mosvik barnehage

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE

GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE GENERELL ÅRSPLAN FOR BRANDVAL BARNEHAGE Gjelder fra september 2007. Med endringer 27 juni 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: *Mål og forutsetninger s.03 *Barnehagens pedagogiske virksomhet s.04 *Omsorg, lek og

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015.

ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015. ÅRSPLAN FOR SUNDBYTOPPEN BARNENHAGE 2014-2015. Årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Alle barnehagerhar mange lover og forskrifter som må følges. I årsplanarbeidet bruker vi «Rammeplanen for barnehager»

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Innhold. 1. Årsplanarbeid. 2. Om barnehagen. 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger. 4. Kidsa barnehagers læringsmål

Innhold. 1. Årsplanarbeid. 2. Om barnehagen. 3. Barnehagens tiltak i forhold til Rammeplanens målsetninger. 4. Kidsa barnehagers læringsmål Årsplan med læringsmål Kiidsa Øvsttun AS 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015

Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Årsplan Vestre Aker Menighet Barnehage 2014-2015 Innledning/ litt info om oss: Vestre aker menighetsbarnehage har 18 plasser for barn i alderen 2-6 år. Vårt hodefokus er sosial kompetanse og vennskap som

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18.

August 2011. Grandehagen Barnehage 4 FERIE 1 FERIE 3 FERIE 7 FERIE 5 FERIE 2 FERIE 6 FERIE. 8 Planleggin gsdag. Foreldre møte kl.18. August 0 Planleggin gsdag 0 0 0 Foreldre møte kl..0 I Grandehagen barnehage vil vi: gi barna nye positive og gode opplevelser og erfaringer - la barna få oppleve et stimulerende og lærerikt miljø - la

Detaljer

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe

Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe Når jeg setter egne spor i omgivelsene erfarer jeg at jeg er noen. Jeg erfarer at jeg har påvirkning på mitt eget liv, og at det nytter å gjøre noe med min egen situasjon i mitt eget liv. Hvert menneske

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer