ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2013/2014 BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2013/2014 BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 1"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR BARNEHAGEÅRET 2013/2014 BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3. ANSATTE 4. DETTE ER BLÅTOPPEN BARNEHAGE 5. TRADISJONER OG FESTER 6. BLÅTOPPENS PEDAGOGISKE GRUNNLAG 7. BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER 8. SMÅSPOR 9. BARNS RETT TIL MEDVIRKNING I PLANLEGGING OG VURDERING RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER 12. BLÅTOPPEN KULTURBARNEHAGE VÅRE SATSNINGSOMRÅDER 17. OVERGANGEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING 20. VOKSENROLLEN 21. PLANLEGGING, DOKUMENTERING OG VURDERING 22. FORELDRESAMARBEID 23. HMS BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 2

3 BLÅTOPPENS ANSATTE INDIANERAN KRABBAN Arve Sundli Pedagogisk leder Unn Elise Wammer Pedagogisk leder Aase Jonassen Assistent Isabella Kringstad Assistent Linda Kristiansen Assistent Lene Gjeldnes Assistent MÅSAN KRÅKEBOLLAN Kristine Vullum Fagarbeider Øyvind Mikalsen Pedagogisk leder Ann Ovesen Fagarbeider Gunn Kari Assistent Linda Kristiansen Assistent SJØSTJERNAN HAVHESTAN Anne- Line B. Johansen Pedagogisk leder Jane Ovesen Pedagogisk leder Norunn Hoksnes Assistent Viktoria Endreseth Assistent Emil A. Raknes Assistent Tore K. Johansen Assistent Monica Sivertsen Assistent ADMINISTRATIV LEDELSE OG EIERE Gro H. Grødahl Tony Grødahl KONTORET Elisabeth Hepsø Gro H. Grødahl Styrer Daglig leder, Arena Barn AS BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 3

4 DETTE ER BLÅTOPPEN BARNEHAGE EIER Barnehagen eies av Arena Barn as. Arena Barn as består av tre barnehager, Atlantis barnehage, Draget barnehage og Blåtoppen barnehage. Åpningstid for Blåtoppen er UTEOMRÅDE Vi synes vi har byens flotteste tomt med utsikt utover havet, innseilingen til byen og Averøya. Lekeplassen består av kupert terreng som gir barna motorisk utfordring. Vi har klatre-trær, små berg til å klatre på, skråninger til å krype opp og ned, spennende skog med gyngende greiner og mange små gjemmesteder. Lekeapparatene er solide og godkjente. Vi har også godkjent bålplass på uteområdet. NÆRMILJØ Litjsand badeplass ligger rett nedenfor barnehagen. Byens turområde, Vanndamman ligger bare noen minutters gange unna. Rokilde aldershjem og Kringsjå sykehjem. Vi har alle sentrums fasiliteter i umiddelbar nærhet. GRUPPER Småsiden har 26 plasser i alderen 0-3 år og er inndelt i gruppene Kråkebollan, Sjøstjernan og Krabban. Storsiden har 36 plasser i alderen 3-6 år og er inndelt i gruppene, Havhestan 3-4 år, Måsan 4-5 år og Indianergruppa 5-6 år. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 4

5 TRADISJONER OG FESTER BURSDAGFEIRING SOMMERAVSLUTNING SOLIDARITETSDAG LUCIA/ JULEFROKOST JULEVERKSTED NISSEFEST KARNEVAL Flagg henges opp. Gruppene feirer. Barnehagen ordner fruktsalat Vi inviterer til en felles sommeravslutning i barnehagen Medio november, klokken Foreldre osv. inviteres til kafè og salg av barnas kunst samt loddsalg. Dette er vår årlige innsamlingsaksjon til et veldedig formål. 13.desember fra klokken Foreldre inviteres til felles julefrokost i barnehagen. Havhestan, Måsan og Indianeran går Lucia i barnehagen. Indianeran går i tillegg på Rokilde. Samarbeid på tvers av gruppene. Fellesmåltid. 05. desember. Fellessamling, nissebesøk og grøtspising. 27. februar. Vårt årlige karneval går av stabelen FELLES ADVENTSTUND Hver mandag i adventstiden PÅSKEVERKSTED FOTBALLKAMP KIRKEBESØK PRØVETOG PÅSKEFROKOST Samarbeid på tvers av gruppene. Fellesmåltid. Årlig kamp i juni mot Stella Maris barnehage. Barnehagegudstjeneste i Kirkelandet kirke. De eldste barna deltar. Det er muligheter for å reservere seg i forhold til dette. Siste barnehagedagen før 17. mai. Vi synger foran Rokilde og sykehjemmet. Foreldre og søsken inviteres til en koselig start på dagen med en god og stemningsfull frokost. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 5

6 BLÅTOPPENS PEDAGOGISKE GRUNNLAG For å imøtekomme rammeplanens krav om dokumentasjon av progresjon i det pedagogiske tilbudet vi gir barna, så har vi valgt å strukturere barnehagen i aldersinndelte grupper på Storsia, på Småsia så har vi en gruppe med 2011 barn, mens de 2 andre har blandet med og 2012-barn. Barns medvirkning skal innarbeides i dagliglivet i barnehagen og være synlig gjennom strukturen vår. Barna skal da kunne bidra ut i fra sitt eget utviklingsnivå. For at barna skal kunne bidra ut i fra sitt eget utviklingsnivå jobber vi prosesstyrt. Det vil si at vi legger mest vekt på veien mot målet og ikke selve måloppnåelsen. Som en følge av dette vil selve opplevelsen at arbeidet mot målet være i fokus og at barna sin stemme skal bli hørt underveis. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 6

7 BARNEHAGENS FORMÅL, VERDIGRUNNLAG OG OPPGAVER BARNEHAGELOVENS 1 FORMÅLSBESTEMMELSEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. BARNEHAGELOVENS 2 BARNEHAGENS INNHOLD Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. BARNEHAGELOVENS 3 BARNS RETT TIL MEDVIRKNING Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 7

8 SMÅSPOR Sammen om en god start Et overordnet styringsdokument for barnehageområdet i Kristiansund Styringsdokumentene for grunnskolene og barnehagene, Spor og Småspor, skal sees på i helhet og i sammenheng med lærings- og utviklingsarbeidet for barnehager og skolebarn i Kristiansund. Styringsdokumentene har gjennomgående satsningsområder. Språklig kompetanse, sosial kompetanse og god helse er sentrale områder for barnets opplevelse av mestring og trivsel. Barnehagene i Kristiansund skal jobbe i tråd med målsettingen og satsningsområdene skissert i småspor. Hvordan barnehagene velger å jobbe for å nå målsettingene er opp til den enkelte enhet. Dokumentet skal også fungere som et kvalitetsvurderingssystem for barnehagene. MÅL FOR BARNEHAGEOPPHOLDET Barnehagene i Kristiansund gir barna en god start ved at de opplever glede, mestring og trygghet. De skal leke, lære og utvikle seg og delta aktivt i et fellesskap med andre barn og med voksne. Barnehagen skal være en god støttespiller for foreldrene i omsorgen for barna. Barnehagene skal videreutvikles som lærende organisasjoner. Dette innebærer at personalet jobber mot felles målsettinger og reflekterer over egen praksis. Det er avsatt tid til faglige diskusjoner, erfaringsutveksling og gode eksempler som frembringer ny kompetanse i hele organisasjonen. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 8

9 BARNS RETT TIL MEDVIRKNING OG VURDERING Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Barn må både få oppleve tilknytning og felleskap og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Personalet må lytte og prøve å tolke barnas kroppsspråk, og være observante i forhold til deres handlinger, estetiske uttrykk og deres verbale språk. De må gi rom for barns ulike perspektiv og vise respekt. Barns rett til medvirkning er vanskelig å oppnå ved bruk av spesifikke metoder. Dette arbeidet handler først og fremst om å jobbe med holdningsarbeid i hele personalgruppen. I arbeidet med medvirkning blir det viktig at barnehagens personale får ta del i ny kunnskap for å kunne endre sin praksis, og får ny kunnskap slik at tidligere vedtatte sannheter blir vurdert og drøftet. Dette kan bidra til at de voksne i barnehagen får et felles ståsted, som gjør at en kan se barnehagens praksis i nytt lys. Hvordan de voksne tenker om barn og hva en barnehage skal være for barna. (Temahefte, om barns medvirkning: 2006, s 54) Vi skal jobbe målrettet for at barna skal: Få mulighet til deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Gis rom til å fordype seg i, og få utvikle sine egne interesser Kjenne igjen aktivitetene som sine egne ønsker. Oppleve nok tid til egen lek, aktiviteter og fordypning. Oppleve at de har betydning for seg selv og andre, at de blir sett og hørt BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/2014 9

10 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. (Rammeplan:22) 1. KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Tidlig og god språkstimulering 2. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE Grunnleggende motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse, fysiske egenskaper, vaner og innsikt i hvordan de kan ivareta helse og livskvalitet 3. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Oppleve kunst og kultur samt uttrykke seg estetisk. Å være sammen om kulturelle opplevelser og å gjøre eller skape noe felles, bidrar til samhørighet. Barn skaper sin egen kultur ut fra egne opplevelser. 4. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Naturen gir rom for mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider og i all slags vær. Bidra til at barn blir kjent med dyr, landskap, årstider og vær. Forståelse for samspillet i naturen. 5. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Barnehagen skal reflektere og respektere det mangfoldet som er representert i barnegruppen, samtidig som den skal ta med seg verdier og tradisjoner i den kristne kulturarven. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

11 6. NÆRMILJØ OG SAMFUNN Barns medvirkning i det indre liv i barnehagen kan være første skritt for å få innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Barnehagen skal bidra til at barn møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. 7. ANTALL, ROM OG FORM Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god stimulering. Barns læring skjer kontinuerlig, både i dagliglivet, i leken og i voksnes strukturerte og direkte planlagte aktiviteter. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

12 BLÅTOPPEN KULTURBARNEHAGE Vi er i gang med et utviklingsprosjekt i Blåtoppen barnehage. Vi har bestemt oss for å satse mot å bli en tydelig kulturbarnehage. Dette utviklingsarbeidet involverer hele personalgruppa, dere foreldre og ikke minst barna. Gruppene vil fokusere på å gi barna kulturelle opplevelser, da med utgangspunkt i barnas egne interesser og initiativ. Barnas skaperglede, kreativitet og fantasi skal frem i lyset og mange av prosjektene vil være belyse nettopp dette. Stikkord som sang, musikk og dramatisering vil bli spesielt vektlagt! Hver gruppe lager periodeplaner/månedsplan. Hver periode vil vise hvilket prosjekt/tema barna skal jobbe med. Vi skal sørge for at barna skal få utløp for sin skaperglede, kreative egenskaper og fantasi. Gjennom gruppens ukeplan vil det komme mer frem mer konkret hvilke aktiviteter gruppen skal holde på med. Vi skal fortsatt mye ut av barnehagen for å gi barna inntrykk og opplevelser utenfor de vanlige rammene. I år har vi som gjennomgående tema for året valgt Byen oss. Dette betyr at vi hver gruppe legger opp til ulike plasser i byen de vil besøke i løpet av året og tema de vil fokusere på. Vi ønsker og gi barna opplevelser og inntrykk som vi kan ta med til barnehagen og jobbe videre med der i form av ulike esteiske uttrykksformer. Kulturelle inntrykk skaper kulturelle uttrykk! BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

13 VÅRE SATSNINGSOMRÅDER KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Innenfor dette satsningsområdet ønsker vi å gi barna kulturelle opplevelser i fellesskap. For å oppnå dette må vi gi barna muligheten til å sanse, oppleve, eksperimentere og kommunisere. Vi ønsker å ta i bruk fantasien, barnas kreative tenkning og skapergleden de utviser, ved å være lyttende og oppmerksomme voksne i forhold til barnas kulturelle uttykk. Gjennom våre handlingsplaner og periodeplaner har vi konkrete mål som beskriver innholdet innenfor dette satsningsområdet. Vårt mål er å skape tverrfaglige prosjekter med vekt på kulturelle opplevelser både nært og fjernt. De yngste barna vil oppleve kunst, kultur og kreativitet gjennom nære opplevelser i barnehagen. Vi skal legge tilrette for barna får oppleve musikk, sang, eventyr, dramatisering og at vi lar de uttrykke seg estetisk gjennom det de opplever. Arbeidet skal være progresjonsbasert slik at de eldste barna vil søke mer ut til fjerne kulturelle opplevelser. Vi skal drive oppsøkende virksomhet og besøke lokal byggekunst, lokal håndverks kultur, kulturlandskap i nærmiljøet og kulturminner i lokalmiljøet, i tillegg til de nære kulturelle opplevelsene. Vi skal være synlige i vårt lokalmiljø. Vi ønsker at barna skal: Arbeide med ulike teknikker og materialer. Utvikle sine kreative og estetiske evner. Få ta i bruk sin fantasi, kreative tenkning og skaperglede. Bli godt kjent med lokal kulturhistorie gjennom tverrfaglige prosjekt. Bli kjent med samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

14 SPRÅK, KOMMUNIKASJON OG TEKST For å oppnå et rikt språkmiljø er det veldig viktig at vi voksne er bevisste på dette. Vi voksne skal være gode språkmodeller for barna, bruke tid på den gode samtalen, gi respons, ha fokus på hvordan vi bruker vårt kroppsspråk, fremme tillit gjennom samtaler og bruke vår hørestyrke. Dette vil gi barna muligheten til å føle seg trygge og føle glede gjennom å kommunisere med barn og voksne. Vi ønsker at barna skal utvikle: Begrepsforståelsen og ordforrådet sitt Lytte og fortellerglede Evnen til å gjenfortelle og beskrive Evnen til å utrykke seg muntlig Språklig identitet For å oppnå dette skal gruppene bruke forskjellige metoder for å skape et rikt språkmiljø. Barna er delt i inn i alderbestemte grupper og derfor skal barna arbeide mot spesifikke metoder forbundet med satsningsområdet. Vi knytter metoder opp mot barnas modning og alder. De minste barna skal ha toddlerkultur som hovedfokus, gruppen med 2-3 åringer skal bruke snakkepakken som hjelpemiddel, 3-4 åringene skal bruke steg for steg som hjelpemiddel og gruppen med 5-6 åringer skal ha sitt hovedfokus på språksprell. På denne måten blir det en naturlig progresjon i det pedagogiske arbeid gjennom barnehageløpet. En mer utfyllende beskrivelse om årets satsningsområder vil dere finne i de forskjellige gruppers handlingsplaner. Språket skal stå sentralt i alle hverdagsaktiviteter! BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

15 Fortsettelse satsningområdet. TODDLERKULTUR Preger innholdet hos barna i aldersgruppen 0 2 år og danner grunnlaget for videre læring. Metodikken tar utgangspunkt i Merlau-Pontys filosofi om at kroppen er personlighetens subjekt. Med denne tanken som bakgrunn ligger det til grunn at barna er kropp, og at de gjennom å gjøre sammen, hermer etter hverandre og ut i fra dette skaper lekerutiner hvor de tilpasser seg hverandre og hverandres handlinger i en sosial sammenheng. Det å være sammen om og dele en fysisk aktivitet er hele poenget, som i seg selv har egenverdi. SNAKKEPAKKEN Preger innholdet hos 2-3 åringene. Snakkepakken er en basispakke med språkstimulerende materiell, som kan styrke barns språk og begrepslæring, et pedagogisk verktøy vi benytter oss av i barnehagen. Alle barn inkluderes uansett morsmål, alder og bakgrunn. Ved at barna får se, høre og være aktive med materiellet i snakkepakken vil de oppmuntres til å bruke språket. STEG FOR STEG Preger innholdet hos 3-4 åringene. Undervisningsopplegget steg for steg har til hensikt å redusere impulsiv og aggressiv atferd og forbedre barnas sosiale kompetanse. Det gjøres ved å øve opp ferdigheter på tre hovedområder, empati, impulskontroll/ problemløsning og mestring av sinne. Skoleforberedende materiell som barna også vil møte i skolen. SPRÅKSPRELL Det metodiske opplegget som benyttes for 4-5 åringen er konstruert med tanke på oppøving av språklig og fonologisk bevissthet (lydmessig bearbeiding av språk) hos barn fra fire til seks år. Treningen konsentreres om områdene oppmerksomhet for lyd, rim og regler, stavelsesdeling og forordlydsanalyse. Språksprell trener opp barnas språklige bevissthet gjennom korte og systematiske lekeøvelser. Gir barna et solid fundament å bygge videre på i lese- og skriveinnlæringen. Skoleforberedende materiell som barna også vil møte videre i skolen. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

16 Fortsettelse satsningsområdet. LÆR MEG NORSK FØR SKOLESTART Lær meg norsk før skolestart ( ) er også kalt Bjerke -prosjektet etter Bydel Bjerke i Oslo. De ansvarlige i bydel Bjerke ønsket å finne en god og effektiv måte å utvikle barnas norskferdigheter på, og utviklet derfor et samarbeid med Høgskolen i Oslo. Metoden er først og fremst rettet mot minoritetsspråklige førskolebarn. SPRÅKPLAN FOR BLÅTOPPEN BARNEHAGE Barnehagen har utviklet en egen språkplan som er et arbeidsdokument for de pedagogiske lederne i arbeidet hvor de planlegger og legger til rette for aktiviteter i det daglige arbeidet med barna. Planen skal brukes aktivt og den skal være med å gi barna i barnehagen et rikt språkmiljø og sikre progresjon. MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I Blåtoppen barnehage har vi mange språklige minoriteter representert, og dette gjør at vi i det daglige arbeidet må ha en ekstra tyngde på språkstimulering. Vi har fulgt kommunens nettverk og kurs i forhold til minoritetsspråklige, og bruker veilederen fra kommunen aktivt. Vi bruker mye bilder og konkreter sammen med barna for å ha støtte til språket og har fokus på å være gode språkmodeller. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

17 OVERGANGEN FRA BARNEHAGE TIL SKOLE MÅL Det skal vektlegges å ha et godt samarbeid mellom de barnehager som har barn som skal over i skolen og mottakende skole. SKOLEFORBEREDENDE TILTAK I BARNEHAGEN Selvstendighetstrening (påkledning og toalettbesøk o.l) Språksprell (lese- og skriveforberedende opplegg tilpasset førskolebarn) Steg -for- Steg (verktøy for arbeid med sosial kompetanse) Forebyggende arbeid mot mobbing (jmfr. manifest mot mobbing) OPPFØLGINGSANSVAR Virksomhetsledere for barnehage og skolen har et gjensidig ansvar for at informasjon mellom de som har arbeidet med/har hatt oppfølgingsansvar for barnet, får mulighet til å formidle dette til de som skal arbeide videre med barnet. Gjennom prosjektet fra ord til handling skal skoler og barnehager i felleskap lage et årshjul for overgangen barnehage- skole. Årshjulet vil fungere som informasjon til forelde og et arbeidsverktøy for skoler og barnehager. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

18 OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING OMSORG Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling (Barnehageloven 2) Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Barn skal ikke måtte gjøre seg fortjent til omsorg. Å gi omsorg er å lytte, gi nærhet, innlevelse, vise evne til samspill og å sette grenser. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og har en egenverdi. Både omsorg mellom personal- barn, barn- barn og personal- personal. De voksne skal være gode rollemodeller. At barna lærer å gi og ta imot omsorg for hverandre, er grunnlaget for sosial utvikling. LEK Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Leken har en sentral plass i livet til barna. Å delta i lek og ha venner, er grunnlaget for at barn trives og opplever barnehagen som noe meningsfullt. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Gjennom leken skaffer barna seg kunnskap, sjekker ut ny kunnskap og skaffer seg ny innsikt. Leken er en metode for å bearbeide tanker, følelser og inntrykk. Glede, humor og kreativitet er også en viktig del av leken. De minste barnas lek bærer preg av fysisk lek, parallell- lek, herme- lek og felles glede i hverdagen. Etter hvert utvikler leken seg, og rolle- lek blir den viktigste lekeformen. Personalet har en viktig rolle når barn leker, de skal være tilstede, sette ord på det som skjer, observere, veilede og støtte der det trengs. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

19 LÆRING Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Barn er nysgjerrige, lærelystne og har pågangsmot. Barnehagen skal støtte barnas naturlige lærelyst og gi et godt grunnlag for livslang læring. Barnehagen skal også gi barna opplevelser og erfaringer, ved at personalet møter barnas spørsmål og undring aktivt. Vi skal også legge til rette for et lærerikt og utfordrende læremiljø gjennom allsidige opplevelser. Som en forutsetning for å få dette til er det viktig med voksne som gir ros, oppmuntrer og har tro på at barnet kan klare selv. Dette gir barnet tro på egen evne til læring og bidrar til å styrke barnas selvfølelse. DANNING I barnehagen er gjensidig samhandlingsprosesser med barn og voksne i lek og læring og hensynet til hverandre forutsetninger for barnets danning. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. (Rammeplan s:15) BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

20 VOKSENROLLEN Vi voksne må fungere godt både hver for oss og sammen. Den enkelte voksne må kunne reflektere over sine sterke og svake sider både i samvær med barna og de andre voksne. Og med selvinnsikt og bevisstgjøring i forhold til egen kapasitet kan man utnytte sine sterke sider, og samtidig jobbe med sine svake sider. Vi ønsker å være active voksne som: deltar aktivt i lek sammen med barna på deres premisser trygge voksne som barna kan dele sorgo g latter med er tilgjengelige for barna veileder barna til å dele på lekene, vente på turen sin og inkludere andre i leken. veileder barna til å ta kontakt på en positiv måte veileder og hjelpe barna med å løse konflikter legger til rette lek i smågrupper slik at barna får bedre ro til å utdype bekjentskapet seg imellom er gode forbilder for barna BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

21 PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den enkelte barnehage står fritt til å velge ut metoder og omfang ut i fra lokale forutsetninger og behov. (Rammeplan: Planlegging, dokumentasjon og vurdering s. 54) God planlegging av virksomheten er vesentlig for å utnytte vår kompetanse og ressurser som fører til at barna blir ivaretatt på best mulig måte. Planlegging er basert på kunnskap om hvordan barn utvikler seg og lærer, individuelt og i grupper, gjennom observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk vurdering og samtaler med barn og foreldre. Årsplanen er det styrende dokument for våre handlingsplaner og evalueringen av arbeidet som gjøres. Vi planlegger, dokumenterer og vurderer på våre planleggingsdager, personalmøter, gruppemøter og periodeevalueringer. Vi bruker også vår hjemmeside aktivt i forhold til dokumentasjon. Vi setter mål for arbeidet med barna som vil vurderes/evalueres i etterkant. Det vil hvert halvår skrives en helhetlig evaluering for hele gruppen. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

22 FORELDRESAMARBEID FORELDRESAMTALE høst og vår FORELDREMØTER september og april SOLIDARITETSDAG med kafé i november JULEFROKOST før jul PÅSKEFROKOST før påske FORELDRERÅD Består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme felles interesser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet skal bli forelagt, og ha rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. ARBEIDSUTVALGET 1 foreldre fra hver gruppe danner arbeidsutvalget. De forbereder saker og innkaller til foreldrerådsmøte. SU Et samarbeidende organ for foreldre (2 representanter), personalet (2 representanter) og eier (1 representant). SU skal ha ansvar for den alminnelige drift i nær kontakt med barnehagens leder. BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

23 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Blåtoppen barnehage bruker et HMS-system utviket at Barn Nett. Dette er spesielt utviklet for barnehager og blir til en hver til oppdatert i fohold til gjeldene reglement. Mål for HMS arbeidet er å utarbeide gode og sikre rutiner for barn og ansatte i Blåtoppen barnehage. SIKKERHET PÅ HUSET Alle vaskemidler skal være forsvarlig innelåst eller stå utenfor barnas rekkevidde. Tilgjengelig førstehjelps datablad for kjemiske stoffer. SIKKERHET PÅ UTEOMRÅDER Daglig sikkerhetssjekk i forhold til utelekeplassen. Regler i forhold til antall voksne ute sammen med barna. Regler for stenging av utelekeplass (ulikt for 0-3 år og 3-6 år.) BRANNVERN Småsiden og storsiden har egne evakueringsprosedyrer, disse gjennomgås på gruppemøter, vikarer blir gjort kjent med disse. Dagbøkene tas med ut når alarmen går. Viktig at den ligger på avtalt fast plass slik at hvem som helst som er i nærheten av dagbøkene kan ta disse med ut. FØRSTEHJELPSKURS Hver høst kjøres det førstehjelpskurs for personale BLÅTOPPEN BARNEHAGE 2013/

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPP BARNEHAGE 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET... 4 BARNEHAGENS VISJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage

Årsplan 2014 2015. Skrellinga Kanvas-barnehage Årsplan 2014 2015 Skrellinga Kanvas-barnehage Innhold Velkommen til Skrellinga Kanvas-barnehage Små barn, store muligheter Barnehagens mål Sosial kompetanse Barns medvirkning Fysisk læringsmiljø Observasjon/kartlegging

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer