Barnehagens pedagogiske arbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehagens pedagogiske arbeid 2014-2015"

Transkript

1 Barnehagens pedagogiske arbeid Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: e-post:

2 Innholdsfortegnelse Visjon- verdigrunnlag Utviklingsarbeid Nittedalsbarnehagene Samarbeid hjem- barnehage Rammeplanen innhold og våre arbeidsmetoder LØFT Overgang barnehage - skole Miljøagenter Lek De yngste barna side 3 side 4 side? side? side 4 side 7 side 8 side 8 Hverdagslivet i barnehagen Kosthold Kulturkalender Dokumentasjon og vurdering side 9 side 9 side 10 side 12 side 13 side 14 Vår visjon «Med tid for de små øyeblikk» Steinrøysas verdigrunnlag Våre fire kjerneverdier: Glede Ser man glede, den ekte spontane gleden, blant barn og voksne i Steinrøysa, vil dette være et tegn på at vi har synliggjort og realisert det vi ønsker med å velge glede som kjerneverdi. Omsorg Gjennom vårt arbeid skal vi evne å gi barna omsorg som dekker både de fysiske; synlige behovene og de psykiske; usynlige behov barna gir uttrykk for. Anerkjennelse Å opptre anerkjennende, kan kort beskrives som å opptre på en likeverdig måte. Dette forutsetter evnen til å behandle mennesker med respekt, og at man er genuint interessert i å involvere seg i hva den andre part er opptatt av. Med tid for de små øyeblikk Raushet foreldre skal være preget av ivaretakelse, respekt og verdsetting av ulikheter og mangfold. 3

3 Barnehagens utviklingsområde I perioden skal barnehagen jobbe aktivt med Lek, ute, inne og i skogen. Områder vi skal jobbe mer aktivt med er lekemiljø, utstyr, tilrettelegging og voksnes rolle. Egen plan utarbeides årlig for hvordan vi skal jobbe. Rammeplanens innhold og våre arbeidsmetoder Les Rammeplan for barnehager på Læring Steinrøysa har et helhetlig syn på læring. I teorien skiller en gjerne mellom to former for læring; formell og uformell læring. Formell læring skjer i det periodiske innholdet, mens uformell læring skjer gjennom hverdagslivet i barnehagen. Våre mål for formell læring er beskrevet i Rammeplanen. Arbeidsformer: Pedagogisk aktivitetskalender som beskriver hva vi er opptatt av gjennom hele året. Månedsplaner og ukeplaner er i tråd med dette. Avdelingene har faste turdager( turavstanden øker med alderen), dagsrytme og aktiviteter tilpasset barna. Felles aktiviteter gjennom året. Bruk av ulike pedagogisk materiale: eks: Steg for steg, Snakkepakken, bøker, «Mattekassen» etc, Det er mitt valg, LØFT. Samlingsstunder. Prosjekter (se månedsplaner). Barnehagen har arbeidet aktivt med å ha fokus på læringsmiljø de siste årene og har innarbeidet dette i vår praksis. Her er noe av det: formingsaktiviteter med naturmateriale tilberedning av mat ute egen lavvo/biotop Klubben, for førskolebarna miljøagenter for 4 åringene lekegrupper bruk av virksomheter og nærmiljøet låne gymsalen på Sørli leier inn musikkpedagog gjennom året besøk av omreisende teater følger med på ender, salamandere og padder i nærheten Skoggruppe metoden Laban-metoden Bravometoden Rammeplanens sju fagområder Har allerede henvist til denne under Rammeplanens innhold og våre arbeidsmetoder. Hvert fagområde dekket er vidt læringsfelt. De vil sjeldent opptre isolert. Det er læringsområdene og arbeidsmåtene barna skal bli kjent med: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form For å sikre at fagområdene tilpasses det enkelte barn og gruppens interesser, har vi utarbeidet en progresjonsplan for vårt årlige arbeid og for hele den tiden barnet er i barnehagen. Vi utarbeider en pedagogisk aktivitetsplan og ved at avdelingene er tilrettelagt for de ulike aldergruppene, sikrer vi en kort og en langsiktig plan. Månedsplanene for hver avdeling ligger på MyKid og beskriver hva vi er opptatt av og hvordan vi konkret jobber. 4 5

4 Lek og sosialt samspill Barnehagen skal gi muligheter for lek, livsutfoldelse, meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Lek foregår både som frie, selvvalgte aktiviteter, og gjennom voksenstyrt lek. Mål vi jobber mot: Alle barn har minst en god lekekamerat. Alle barn opplever tilhørighet til barnegruppa. Barna utvikler kompetanse innen lek (turtaking, utvikle roller, sosiale spilleregler). De voksne deltar aktivt i leken. Hvordan når vi målene På bakgrunn av observasjon av barna legger personalet til rette for utvikling. Lekegrupper etableres. Arbeid med Steg for steg og «Det er mitt valg». Voksne opptrer som gode forbilder og rollemodeller. Hvordan dokumenter vi dette? Se Vurdering og dokumentasjon. Dannelse oppdragelse Dannelse/oppdragelse er en prosess der voksne leder og veileder neste generasjon. Vi overfører verdier, normer, tanker, uttrykk og handlingsmåter. Barnehagens personale er bevisst på dette og våre verdier danner grunnlag for våre handlinger Barns medvirkning Barna skal ha medvirkning i hverdagen i vår barnehage. Med dette mener vi at barna skal ha mulighet til å ha innflytelse på sin hverdag. Hvor omfattende medvirkningen vil være, og hvordan retten til medvirkning praktiseres, vil være avhengig av barns alder og funksjonsnivå. Barn må få oppleve å bli hørt og kjenne at de kan utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. Barn må lære å leve seg inn i andres situasjon og til å ta hensyn til andre. Barns følelsesmessige uttrykk skal bli tatt på alvor. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger, og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Omsorg Vi ønsker å gi god omsorg ved: Å skape faste rammer for store og små. Å sørge for at alle får tilstrekkelig omsorg og oppmerksomhet. Å legge til rette for aktiv bruk av barnehagens fysiske rom, utstyr og kompetanse. Er et fast holdepunkt for barna i glede, sorg og konflikter. Prøver å forstå barnas signaler, individuelle forutsetninger og behov. Oppmuntrer barna til å anerkjenne hverandre. LØFT Løsningsfokusert tilnærming er en metode vi bruker i hverdagen. Vi har stadig utfordringer og problemer vi må løse og LØFT går ut på å ha fokus på det som fungerer og virker, og fåmer av det. Metoden får frem nye ideer, refleksjoner og løsningsstrategier Hvordan dokumenter vi dette? Se Vurdering og dokumentasjon. 6 7

5 Overgang barnehage skole Barnehagen skal i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehagen til førsteklasse og SFO. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Hva gjør vi her i Steinrøysa? Følges kommunens kvalitetsdokument for overgang barnehage - skole Tett samarbeid med de skolene som barna representerer Foreldresamtaler med fokus på overgangen. Hovedfokus for 3 åringene: LEK. Treåringene er i en alder hvor det å leke med andre er sentralt. I ett lekefellesskap legges grunnlag for barns vennskap med hverandre. Å delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningskapning i hverdagen. I samhandling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Vi voksne er tilstede og gir mange opplevelser gjennom eventyr, spill, turer og lek med de voksne som barna tar med seg videre. Vi deler ofte gruppen i to, slik at det blir litt større plass å leke på. Fokusområder for barnegruppene Siste året i barnehagen Klubben er tilbudet for førskolebarna. Her legger vi vekt på lese- og skriveforberedende aktiviteter og øver på å bli mest mulig selvstendig. Vi har faste aktiviteter som f.eks. ansvar for Lucia, turer til Movatn, lage Steinrøysa avisa og overnatting i barnehagen. På sommerfesten er det en høytidelig avslutning. Hovedfokus for 4 åringene: Miljøagenter 4 åringene er de nest eldste i barnehagen og vi tilrettelegger miljøaktiviteter for disse. De yngste barna Vi er opptatt av å ha god tid til de yngste barna, se hvert enkelt barn og ha ett tett samarbeid med foreldrene. Barna deles mye inn i grupper og er ofte på tur for å få gode opplevelser i nærmiljøet. Vi bruker lavvoen flittig. Turene starter i det små, så utvider vi etter hvert. Bare det å komme opp i andre etasje er stort for de aller yngste. BRAVO-leken med de yngste Bravo-leken er en minutters lek som vi leker sammen med barna. Målet er å fremme språkutviklingen ved å bedre forståelsen og øke ordforrådet, samt gi barnet motoriske utfordringer og oppleve mestring sammen med trygge voksne. Vi leker Bravo fordi vi vet at barn som lærer tidlig, lærer mer og raskere senere i livet. En slik ekstra tidlig, helhetlig innsats kan forebygge leseog skrivevansker. I rammeplanen står det at barnehagen skal bidra til at barna opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen. De lærer å iaktta, undre seg, eksperimenter, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden. For å sørge for ha fokus på natur og miljø har vi et eget opplegg for mijløagentene 3 dager i uken hvor miljø er i fokus. Miljøagentene følger sin egen plan for miljøarbeidet, i tillegg til aktiviteter i ordinær årsplan. Fokus gjennom året er nærmiljøet vårt, energi, sortering, gjenbruk, resirkulering, nedbryting og kompost. 8 9

6 Hverdagslivet i barnehagen Hverdagslivet i barnehagen er det som skjer hver eneste dag, som for eksempel rutinesituasjoner (påkledning, måltider, stelle-situasjoner, hvile, hygiene), frilek og her og -nå-situasjonene. Dette er momenter som kommer tilbake hver dag, og gjerne flere ganger om dagen. Dagsrytme For å tilfredsstille barnas behov for trygghet, trivsel og læring, organiseres dagen i en fast struktur. Dagsrytmen styres av hendelser som levering, lek, måltider, organiserte aktiviteter, utelek og henting. Målet med dagsrytme er at den skal være fast og forutsigbar, men med mulighet for fleksibilitet og spontanitet. Levering av barn Foreldrene kler av barnet yttertøy og sko i garderoben og tar på tøfler/innesko. Får vi det til, så kommer en voksen ut i garderoben for å ønsker velkommen, men ofte kan det være vanskelig å forlate barn som allerede er kommet og da er det viktig at foreldrene følger barnet dit de andre barna og voksne er. Barna blir alltid ønsket velkommen når de er inne på avdelingen. Frokost Vi spiser kl og barnet har med matpakke, vi holder melk. Skal barnet spise frokost, må der være her før vi setter oss til bordet. Barna har bedre matlyst når de ikke blir forstyrret. Hver onsdag serverer vi frokost i barnehagen. Lek Barna kan enten få leke med det de vil inne eller gå ut for å leke etter frokosten. De voksne deltar ofte i leken hvis barna ønsker det eller de tilbyr barn forskjellige aktiviteter som å pusle puslespill, lese bok, bygge med lego o.l. Samlingsstund/samling Avdelingene har daglige samlingsstunder hvor de samler alle i gruppen for å bidra til å utvikle gruppefølelsen. Barn og voksne holder på med noe sammen sang, lek, høre en fortelling, lese høyt eller samtaler om selve livet i gruppen. Samlingsstunden blir ofte brukt til å introdusere et tema eller en aktivitet som skal skje i gruppen. Planlagte aktiviteter For å lette barnehagens planlegging av et variert og allsidig pedagogisk tilbud, er barnehagens innhold delt inn i sju fagområder som er sentrale for opplevelse, utforsking og læring. Flere områder vil ofte være representert samtidig i et temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Arbeidet med fagområdene tilpasses barnas alder, interesser og barnegruppens sammensetning. Arbeidet med fagområdene vil ofte foregå i planlagte aktiviteter. Lunsjmåltid Vi spiser mellom kl og 1130 hver dag. Vi serverer brødmåltid fire dager i uken, og annen hver fredag har vi varm lunsj, ofte laget fra bunnen av. En dag i uken, på turdagen, har barna med seg matpakke. Les mer under Kosthold. Soving/hviling Barn har forskjellig behov for soving og/eller hviling. Barnehagen forsøker å legge til rette for alle barns individuelle behov for dette. Personalet vil alltid spørre foreldrene om hva de ønsker m.h.t. deres barns behov. Utetid/lek Daglig har vi en periode på formiddagen eller ettermiddagen da barna er ute, dette vil variere i forhold til årstidene. De voksne deltar i leken og sørger for at alle barn er i aktivitet sammen med andre. Fruktmåltid Det serveres gjerne et enkelt måltid ved 15-tiden. Måltidet består ofte av en brødskive og frukt, som foreldrene har med seg. Frukten deler vi opp i biter, slik at barna får smake på ulike ting. Ha gjerne med en grønnsak også. Henting av barn Det er viktig å gi beskjed til personalet når du tar med deg barnet hjem. Mange barn vil være opptatt av lek når foreldrene kommer for å hente; gi gjerne barnet ditt litt tid til å avslutte det de holder på med. Det er helt vanlig at barn ikke vil kle på seg og være med hjem de er nemlig opptatt av det de holder på med i øyeblikket

7 Kosthold Vi er en «5 om dagen» barnehage. Barnehager er en svært viktig arena for forebyggende helsearbeid. Konseptet 5 om dagen-barnehage skal inspirere og motivere til å servere mer frukt og grønt. Les mer på: Vi følger Retningslinjer for mat og måltider i barnehager fra Helsedirektoratet når vi planlegger våre måltider i barnehagen. Vi serverer varmmat annen hver fredag. Les mer på Måltidene Det er tre måltider i løpet av dagen. Kulturkalender Faste felles aktiviteter som vi har gjennom året, noe i samarbeid med samarbeidsutvalget: Oppstarts-fest og Rebusløp Tenning av julegran 1.des Lucia feiring Grøtfest Karneval Påskefrokost 17.mai forberedelser Sommeravslutning Datoer og nærmere informasjon vil fremkomme på i god tid før aktivitetene avholdes Frokost: Barna har med egne matpakker, bortsett fra på onsdager hvor vi serverer frokost. Vi holder melk. Lunsj: Brødlunsj. Barnehagen serverer ulike typer grove brød og knekkebrød. Har mange ulike typer pålegg, (smøreoster, ost, skinke og kyllingpålegg, makrell i tomat, leverpostei etc.) og grønt. Annen hver fredag: varmt måltid. Vi lager det meste av maten fra bunnen av, med gode råvarer. Når vi ikke lager varmmat, så baker vi. Det utarbeides en egen halvårlig matplan for varmmåltidene. Fruktmåltid, 3-mat: Barna har med frukt, grønnsaker og evt. matpakke

8 Dokumentasjon og vurdering Vurdering For at vi skal utvikle og forbedre vårt arbeid må vi hele tiden vurdere det vi gjør. Vi drøfter arbeidet og arbeidsmetoder, og ser om det står i forhold til fastsatte mål. Arbeidsmåter justeres eller avvikles etter behov. Vi vurderer fortløpende og til bestemte tider på året.(egen plan for kontinuerlig forbedring). Vi bruker ledermøter, avdelingsmøter, personalmøter, planleggingsdager og foreldresamtaler. Dokumentasjonsmetoder muntlige tilbakemelding til foreldrene månedsskriv/ukes brev brukerundersøkelser kartleggingsverktøy «TRAS og Alle med», ved behov og etter tillatelse fra foreldre/foresatte bruk av foto/ video bilder på MyKid Hva skjer med alle papirer/ bilder/tilgang til Mykid etc. når barnet slutter i barnehagen? All papirer, bilder, dokumentasjon etc. blir makulert, etter lov om personvernopplysning 27. Med tid for de små øyeblikk 14

9 «Med tid for de små øyeblikk»

Årsplan 2010-2012 Del A. andelsbarnehage. Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: 67 05 10 10 e-post: dagligleder@steinroysa.no www.steinroysa.

Årsplan 2010-2012 Del A. andelsbarnehage. Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: 67 05 10 10 e-post: dagligleder@steinroysa.no www.steinroysa. Årsplan 2010-2012 Del A andelsbarnehage Vestliveien 4, 1482 Nittedal Tlf.: 67 05 10 10 e-post: dagligleder@steinroysa.no www.steinroysa.no Innholdsfortegnelse Innledning Innledning side 3 Barnehagens formål

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPP BARNEHAGE 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET... 4 BARNEHAGENS VISJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer