I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Nesøya barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Nesøya barnehage"

Transkript

1 I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Nesøya barnehage BARNEHAGEÅRET

2 Velkommen til barnehagen. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet for omsorg, danning, lek og læring. Den skal bidra til en god start på livet og til livslang læring. Viktige føringer for vår planlegging gis i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Mer informasjon kan dere også finne på barnehagens hjemmesider og på It`s learning. For deg som ønsker å lese rammeplan for barnehager så finner du hele planen her: bokmal_rammeplan_2011_web.pdf Denne årsplanen er ment som en konkretisering av overordnede planer. Vi har en felles del som definerer vårt pedagogiske grunnsyn og beskriver våre hovedfokusområder. Avdelingene samarbeider om å beskrive mål og tiltak tilpasset de ulike aldergrupper. I tillegg til denne årsplanen utarbeider pedagogisk leder på den enkelte avdelingen en månedsplan og skriver månedsbrev der det tas hensyn til gruppens samlede individuelle behov. Barnehagenes felles satsningsområde dette året er: Leken i fokus for vennskap og læring. I barnehagealder er leken viktigste arena for læring. Lek og læring går hånd i hånd. Gjennom leken utvikles vennskap, språk og sosial kompetanse. Dette er kanskje de viktigste ferdigheter for å klare seg i livet. Leken bidrar også til livsglede, entusiasme, motivasjon og utvikling. Barns trivsel voksnes ansvar. Dette året skal alle ansatte være med på et omfattende opplæringsprogram i regi av Universitetet i Tromsø. De utrolige årene (DUÅ) er et forskningsbasert program med hovedfokus på relasjonsstyrkende strategier mellom voksne og barn. 2

3 Vårt syn på barn og barndom/ pedagogisk grunnsyn: Glad livsutfoldelse preger vår hverdag Barn lærer og utvikler seg i et miljø der de får være aktivt medvirkende i et godt sosialt fellesskap der lek og vennskap står sentralt Opplevelse av mestring skaper trygghet og tro på seg selv Enkeltbarnet har krav på å bli sett og hørt, og deres tanker og meninger blir tatt på alvor Barn trenger bekreftelse på at de er viktige for fellesskapet Barn trenger impulser og inspirasjon fra aktive og engasjerte voksne for å videreutvikle evnen til utforskning, undring og lyst til å lære. De voksnes væremåte! I Vendla og Nesøya barnehager har vi ansatte som: Viser begeistring, humor og glede Er omsorgsfulle og ser enkeltbarnet Er motiverende, kreative og engasjerte og inspirerer barnet Viser respekt for barnet ved å være lyttende og ta deres signaler på alvor Er tydelige og forutsigbare Er nære og tilgjengelige/tilstede for barnet Reflekterer og undrer seg sammen med barnet Er støttende og oppmuntrende Fokuserer på det positive og ser muligheter 3

4 I NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER ER: LEKEN I FOKUS FOR VENNSKAP OG LÆRING Felleskap Bidragsyter i felleskapet Humor og glede Kildesortering Omsorg Sanser Empati Naturgrupper Begrepsforståelse Mobbing Undring Selvstendighet Konfliktløsning Inkludering Ordforråd Aktiv deltaker Lyd og rytme Lytte Høflighet Nysgjerrighet Språk og komm. Sosial kompetanse Natur Språkforståelse Vennskap Nærmiljø Medbestemmelse Sett og hørt 4

5 Barnegruppen: Avdeling Terneholmen har 12 barn og 4 voksne, % stillinger, og en stilling i 80 %. Avdelingen består av: Barn født 2011 består av 3 jenter og 5gutter Barn født 2012 består av 2 gutter og 2 jente Vårt team består av: Ped.leder: Alice Wambui Gundersen: 100 %. Kommer opprinnelig fra Kenya Ferdigutdannet førskolelærer i Har bachelorgrad i småbarnspedagogikk. Videreutdanning i flerkulturell forståelse 1, og engelsk grunnfag. Har jobbet en del år i barnehagen, og på skolen som lærervikar fra første til fjerde klasse. Har et barn på 22 år, og tvillinger på 16 år. Pedagog 2: Ann Maureen Gørlitz: ansatt i 100 % stilling. Utdannet sosionom, arbeidet med undervisning av barn i skole og barnehage siden Har i den perioden vært hovedansvarlig for undervisning av barn med spesielle behov i grunnskolen. Har vært pedagogisk leder i barnehage i tre år, og førskolelærer i to år. Har barn på 3,6 og 8 år. Assistent: Halaz Abdulkarim: i 100 % stilling. Kommer opprinnelig fra Kurdistan, har bodd i Norge i 9 år. Har tre barn på 2, 4 og 9 år. Har lang erfaring med småbarn fra Vendla barnehage. Er glad i til å lage mat. Liker å leke med barna. Assistent: Vetle Schwensen Lindgren: ansatt i 80 % stilling. En dag i uken jobber han i Vendla bhg, i naturgruppen. Har jobbet som støttekontakt for et barn i to år, har spesialisering i formgivningsfag fra Bleiker vgs, og har studert filuftsliv ved Passvik folkehøgskole. DIREKTENUMMER TIL TERNEHOLMEN:

6 Sosial kompetanse Vi ønsker barn som: utvikler empati og omsorg for andre kan dele, hilse, vente på tur, spørre pent og si unnskyld opplever mestring i hverdagen er glade og føler seg trygge sammen med voksne og barn viser glede, entusiasme og humor tør å vise egne behov og følelser lærer seg å ta hensyn til hverandre og omgivelsene sine har lyst til å leke og utvikle gode lekeferdigheter kan trøste, hjelpe og bryr seg om hverandre 6

7 Satsningsområde: Leken i fokus for vennskap og læring: Hovedmål: Alle barn skal utvikle gode lekeferdigheter og forstå enkle lekekoder. Barn som utvikler språk gjennom lek. Del mål: Oppleve mestring i samspill med andre i leken.. Barna skal oppleve at de er verdifulle i leken og at de er inkludert i gruppen. Oppleve glede i leken Lære nye ord og begrep gjennom lek. Tiltak: Dele barna i mindre grupper. Voksne som er tilstede og tilrettelegger for lek. Fokusere og gi oppmerksomhet på tidlig vennskap. Respektere barnas lek. Bevisste voksne som snakker med barna og setter ord på ting. 7

8 Hverdagssituasjoner: Hverdagssituasjoner er en stor og viktig del for småbarn. I løpet av dagen gjennomføres en del organiserte aktiviteter. Allikevel ser vi at mye av sosialiseringen og læringen hos småbarn foregår i her og nå situasjonene. Disse er arenaer for samspill, språkutvikling og mestring. Rutinene i barnehagen er også med på å skape trygghet og forutsigbarhet for barna. Det ligger alltid en pedagogisk tanke rundt det vi gjør. For å synliggjøre våre tanker rundt spesifikke situasjoner vil vi belyse hva vi legger i nettopp disse og målet med situasjonene. Påkledning: benevne plagg og kroppsdeler selvstendighet turtaking Måltid: fellesskap og glede samtale selvstendighet turtaking hjelpe hverandre Bleieskift/pottetrening: nærhet og samspill verdifull kontakt observere andre fellesskap og nysgjerrighet Legging: føle trygghet finne roen hente seg inn Ryddetid: samarbeid sortere og plassere fellesskap To begreper som er gjenngangere på alle punktene er viktigheten av samtale rundt alt vi gjør. Mestring er også noe barna skal få oppleve hver dag, både i formelle og uformelle situasjoner. 8

9 Katterompa: Tlf: Barnegruppen: Avdeling Katterompa har 18 barn og 3 voksne i hele stillinger. Avdelingen består av: Barn født 2008: 4 gutter og 2 jenter 2009: 5 gutter 2010: 3 gutter og 4 jenter Vårt team består av: Ped.leder: Hilde Strand Ferdig utdannet førskolelærer våren 2011 med fordypning i organisasjon og ledelse. Hun har 15 års erfaring i barnehage fra både små og storbarnsavdeling. Fagarbeider: Anne-Lise Mehl Utdannet barn- og ungdomsarbeider med over 20 års erfaring i barnehage. Hun er glad i friluftliv og er godt kjent i nærmiljøet. Medarbeider: Sofie Andersson Kom till Norge 2005 og jobbet som praktikant på Nesøya i tre år. I 2008 begynte hun å jobbe i Vendla barnehage og etter mamma permisjonen var slutt i våres begynte hun å jobbe i Nesøya barnehage. Hun har en datter fødd Hun har fullført første del av fagbrevet som barn- og ungdomsarbeider, og skal gjennomføre siste delen i år. Sofie er glad i forming, lek og teater/rollespill med barna. 9

10 Hareholmen Tlf Avdeling Hareholmen har 18 barn og 4 voksen Pedagogisk leder: Anita Beathe Eikrehagen Juliebø 100 % Medarbeider: Jon Leikås 100 % Line Skjeret 100 % Siri Halvorsen 80 % (styrking ressurs) Avdelingen består av: Barn født: jenter og 5 gutter jente og 2 gutter jenter og 3 gutter Vårt team består av: Anita Beathe Eikrehagen Juliebø, Pedagogisk leder. Ferdig utdannet førskolelærer i Etterutdanning i pedagogikk på småskoletrinnet 2002 og noen studiepoeng i spesialpedagogikk Liker turer, uteliv og språkgrupper spesielt. Jon Leikås, medarbeider. Har jobbet på Nesøya 4 år! Er snekker/tømrer i grunnutdanning! Liker godt uteliv og turer. Line Skjeret, medarbeider.hun en glad jente som liker å gå turer og uteaktiviteter. Hun er også glad i sang, lek og forming. I år skal Line ta fagbrev som barn- og ungdomsarbeider Siri Halvorsen, medarbeider. Er utdannet pedagogisk barnepleier. Hun har jobbet 22 år i barnehage. Jobber som språkressurs med barn i små grupper på begge storbarnsavdelingene. Er glad i friluftsliv. Har 3 tenåringsbarn. 10

11 GODE SOSIALE FERDIGHETER Vi ser barn som viser: Høflighet -Hilse - Takke - Be om hjelp på en fin måte - Si hadet Gode lekeferdigheter - Innordne seg - Lekekoder - Hjelpsom - Konfliktløsning - Kreativ Respekt - For andre - For natur/miljø - For andres ting - Lytte til andre - Vente på tur Humor og glede - Positiv tone - Alle skal oppleve humor og glede - Tåle å bli tullet med Inkluderende holdning -Åpen for innspill -Imøtekommende -Hensynsfull -Ikke stenge ute av fellesskapet -Dele med andre Selvstendighet -Ta egne valg - Si sin mening & stå for det - Tørre å stå opp for andre - Selvhevdelse - Føle mestring - Selvkontroll -Løse konflikter Nysgjerrighet - Lærevillig - Undre seg - Utforske - Fantasi - Tørre å prøve nye ting Trygghet - På barn, seg selv, voksne - Tørre å vise følelser - Tro på seg selv Empati - Se andres behov - Sette seg inn i andres følelser - Vise omsorg - Være raus - Toleranse 11

12 Satsningsområde: Leken i fokus for vennskap og læring Tiltak Steg for steg Lek med språk Konsentrasjonsoppgaver Uglegruppen: Konfliktløsning Vise hverandre respekt Høytlesing fra fortsettelsesbok Oppleve mestring Hovedmål: Gode venner leker godt Øve på å stå fram i større grupper og skaper et godt læringsmiljø Voksne tilstede i leken Oppleve mestring gjennom Delmål: ulike fin/grovmotoriske aktiviteter o Forstå at egne handlinger kan påvirke andre o Være imøtekommende og åpen for innspill/krav o Viser respekt Pinnsvingruppen: Hovedmål: Å få og være en god venn Delmål: o Vilje og evne til samspill o God selvfølelse/selvbilde Tiltak Steg for steg Spille spill Turtaking Lek med språk Høytlesing Rim/regler Tid til å skape gode lekeopplevelser Voksne deltakende/tilstede i leken Oppleve mestring gjennom ulike fin/grovmotoriske aktiviteter Steg for steg Lekegrupper Ekorngruppen: Lek med språk Høytlesing God tid Små grupper Hovedmål: Tilegne seg lekekoder Voksne deltakende i leken Oppleve mestring gjennom Delmål: ulike fin/grovmotoriske aktiviteter o Føle seg trygg og få troen på seg selv o Bruke språket i lek Tiltak 12

13 Hverdagsaktiviteter: Barnehagedagen består av en rekke aktiviteter som gjentar seg hver dag, som bl.a. måltid og påkledning. Det blir viktig å tilrettelegge disse aktivitetene på en slik måte at de blir gode arenaer for omsorg, lek og læring. Voksne har ansvar for at barna opplever hygge og mestring. Vi legger til rette slik at barna får tid og ro til å klare mer og mer selv. Barna lærer bl.a. også å innordne seg etter felles sosiale regler. De lærer å vente på tur og de ser at andre kanskje har andre behov enn dem selv. Disse aktivitetene gir fine muligheter til å ta hensyn og å hjelpe hverandre. Vennskap utvikles også i disse hverdagsaktivitetene når de er godt tilrettelagt. Barns medvirkning: Barn har rett til å være medvirkende i sin egen hverdag. Barna skal oppleve at de blir lyttet til og at det er rom for at de får komme med innspill og ideer. Dette er en holdning og en væremåte som må gjenspeiles i alle hverdagsaktiviteter og i arbeid med de 7 fagområdene. Vi legger til rette for de gode samtalene og for systemer som sikrer at alle får komme til med ideer og forslag. Det er avgjørende at barnet blir møtt ut fra sine forutsetninger og at opplevelser i barnehagen bidrar til helhet, sammenheng og god progresjon i tilbudet. Dette er det de voksnes ansvar å sørge for. I samspill og dialog med barnet skal den ansatte bidra til et mangfold av aktiviteter som stimulerer til nysgjerrighet og undring og gjennom det, lysten til å lære. Det er de ansattes hele og fulle ansvar at barna får omsorg, utfordringer og valgmuligheter etter behov og ut fra egne forutsetninger. Lek, læring og danning: Barndommens viktigste arena er leken, og dette blir dermed barnehagens viktigste pedagogiske verktøy. Leken er en lystbetont aktivitet som er indre motivert. Mesteparten av leken i barnehagen er sosial lek. I leken stilles det krav til åpenhet og fleksibilitet og til god fantasi. Leken handler også om evnen til å sette seg i andres sted, kunne lytte til andre, forhandle om leketema, gjøre avtale om roller, kontrollere sine impulser, vente på tur, inngå kompromiss, hjelpe hverandre og dele med hverandre. Samtidig må de kunne gi uttrykk for egne ønsker, ideer og forslag. For at leken skal få gode vilkår trenger barna felles impulser i form av turer, tema, prosjektarbeid og litteratur. Personalet må være opptatt av det barna kommer med, og bygge videre på barnas initiativ. Vi må tilrettelegge det fysiske miljøet slik at det både blir tid og rom for lek. Dernest må vi være bevisste med hensyn til hvordan avbrytelser av leken håndteres. Delte grupper (lekegrupper) gjør det enklere for mange barn fordi de da får mer plass og mer ro til å utvikle sin lek. Vi forholder oss til et helhetlig læringsbegrep der det finnes mange veier til læring. Barn lærer hele tiden, og med hele seg. Læring skjer først og fremst i møtet med andre mennesker, små og store. Vi er opptatt av å ta vare på og videreutvikle barns evne til nysgjerrighet og undring. Barnehagene har en egen plan for arbeidet med «skolestarterne». Denne planen er kjent for ledelsen på Nesøya skole. Vi har et nært og godt samarbeid med Nesøya 13

14 skole. Dette vil også bidra til helhet og sammenheng i et helhetlig læringsløp mellom barnehagen og skolen De 7 fagområdene: Rammeplan for barnehagen pålegger alle barnehager å være innom 7 ulike fagområder i løpet av et barnehageår. De 7 fagområdene vil inngå som en naturlig del av alt vi foretar oss gjennom dagen. Barn skal få erfaringer og opplevelser innenfor alle fagområdene. Barnehagen tenker tverrfaglig og helhetlig. Dette innebærer at fagområdene vil gli over i hverandre og vil inngå i hele barnehagens virksomhet, både i hverdagsaktivitet, lek og tema/prosjektarbeid. Tema-/prosjektarbeid er en naturlig del av det tilbudet barnehagen gir. I denne sammenheng tenker vi da på mer tilrettelagte aktiviteter som skal gi barna mulighet for opplevelser og erfaringer på ulike plan. Dette blir en del av det periodebestemte innholdet. Vi må være observerende og lyttende i forhold til barnas ønsker og interesser og inkludere disse i vår planlegging. I våre barnehager har vi laget en progresjonsplan knyttet opp mot fagområdene. Dette skal bidra til å sørge for progresjon og kontinuitet i det tilbudet barna får. Natur, miljø og Teknikk Kropp, bevegelse og helse Antall, rom og form Språk, tekst og kommunikasjon Kunst, kultur og kreativitet Nærmiljø og samfunn Etikk, religion og filosofi Grønt Flagg: Asker kommunes mål er at alle barnehagene i kommunen skal bli Miljøbarnehager. Nesøya og Vendla barnehager er Grønt Flagg Sertifisert. Vi er godkjente Miljøbarnehager. Det grønne miljøflagget henger i begge barnehagene. Vi vil jobbe videre med å opprettholde denne profilen gjennom hele året. Målet er å lære barn og voksne å ta vare på miljøet rundt oss. I våre barnehager jobber vi med kildesortering og gjenbruk. På alle avdelingene deltar både barn og voksne aktivt. I tillegg har vi en miljøgruppe i hver barnehage som lager og følger opp en aktivitetsplan. Hvert år velges et tema som vi skal lære mer om. Avdelingene vil gi dere mer informasjon om egne prosjekter/aktiviteter regelmessig. 14

15 Planlegging, dokumentasjon og evaluering: Vi planlegger den daglige driften med utgangspunkt i årsplanen. Avdelingene lager periodeplaner (internt arbeidsdokument) med nærmere beskrivelser av mål, arbeidsmetoder, ansvarsfordeling og evaluering etter gjennomføring. På denne måten sikrer vi at vårt arbeid blir evaluert. Månedsplaner blir lagt ut på It`s learning. Her vil det også være en oppsummering fra forrige måneds arbeid. Vi oppfordrer dere til å komme med innspill og kommentarer. Du vet også hva ditt barn er opptatt av for tiden. Gjennomføringen av våre planer må være så fleksible at det er rom for spontanitet og barnas innspill. Vi vil selvfølgelig være opptatt av barnas opplevelser. For å finne ut av dette må vi observere, men også spørre barna selv. Vi vil ha barnesamtaler underveis gjennom året for på denne måten sikre at vi får vite hva barn tenker og mener om det de opplever. Vi tar også en del bilder, både som dokumentasjon på det vi gjør, men også som utgangspunkt for samtaler og evaluering. I Askerbarnehagene observerer vi alle barns språkutvikling ved hjelp av et observasjonsskjema, TRAS (Tidlig Registrering Av Språk). Det er i Asker kommune besluttet at dette observasjonsskjemaet skal følge barnet over i skolen. Her innhenter vi foreldrenes samtykke i forkant. Kompetanseutvikling: Barn trenger kvalifiserte og engasjerte voksne rundt seg. De ansatte er barnehagens viktigste ressurs. For at alle skal kunne gjøre en så god jobb som mulig er det viktig at alle ansatte får en felles forståelse for vårt barnesyn og våre verdier. Dette vil gjennom hele året være til diskusjon og refleksjon. Vi bruker fortellinger fra dagliglivet som utgangspunkt for å reflektere over vår væremåte. Vi legger til rette for kontinuerlige diskusjoner omkring oppdragelsesspørsmål, holdninger og verdier i personalgruppa. Dette året skal alle ansatte være med på et omfattende opplæringsprogram i regi av Universitetet i Tromsø De utrolige årene (DUÅ). Ansatte skal være med på 6 kursdager/workshop, lesing av fagstoff, hjemmeoppgaver samt diskusjonsgrupper med erfaringsdeling. Målet med opplæringen: Fremme ansattes ferdigheter i gruppeledelse Skape positive relasjoner til barn Fremme barns sosiale og emosjonelle kompetanse Forebygge uro og atferdsproblemer Bringe barn i læringsposisjon Fremme samarbeid mellom barnehage og hjem 15

16 Foreldresamarbeid I november 2011 ble det gjennomført en dialogkonferanse i Landøyasonen med fokus på styrket dialog og samarbeid mellom foreldre og barnehage/skoler i sonen. Målet var å lage en forpliktende standard for vårt samarbeid med klare gjensidige forventninger. Arbeidet ble nedfeldt i en egen plakat som også ligger på It`s learning. Vårt samarbeid og vår dialog skal være preget av: VI VISER HVERANDRE RESPEKT VI KOMMUNISERER POSITIVT OG AKTIVT VI ER LØSNINGSORIENTERTE OG FLEKSIBLE For å sikre samarbeid med barnas hjem, og gi foreldregruppen innflytelse på barnehagens daglige drift, har barnehagene et aktivt arbeidsutvalg og samarbeidsutvalg. Viktige saker skal forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Foreldrerådet består av alle foreldrene. I mange barnehager velges representanter til et arbeidsutvalg for foreldrerådet (FAU). Her sitter en foreldre fra hver avdeling. Oversikt finner du på It`s learning. Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Foreldremøter Sammen med foreldrene (FAU) skal barnehagen finne fram til innhold og møteformer som gjør at foreldrene opplever møtene som givende. Foreldresamtaler Dere får tilbud om to foreldresamtaler med pedagogisk leder årlig. Foreldresamtalen er en fortrolig samtale mellom foreldrene og barnehagepersonalet om det enkelte barns trivsel, utvikling og aktiviteter i barnehagen.. Den daglige hente- og bringesituasjonen er likevel vår viktigste arena for utveksling av informasjon og samarbeid. Barnehagen inviterer dere foreldre til medvirkning gjennom deltakelse 16

17 Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) Tidlig innsats er et viktig innsatsområde definert i Asker kommunes handlingsprogram. For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, samarbeider barnehagen med andre tjenester i kommunen. Asker kommunes innbyggere skal møte hjelp på et lavest mulig nivå ved at de kan få råd og veiledning fra en tverrfaglig sammensatt gruppe. Hensikten er at hjelp tilbys der barn og unge er. Som en del av tidlig innsats i barnehagene har vi Tverrfaglig samarbeidsmøter (TFS). Dette innebærer at vi en gang pr. måned (faste datoer) har møter sammen med representant fra helsestasjon, barnevern, pp-tjenesten og foresatte eller andre som ønsker å delta. (se eget skriv) Kontaktinformasjon: Enhetsleder: Berit Ramvi tlf: , Mellomleder: Maria Rooney tlf: , Mellomleder: Tone Christophersen tlf: , Merkantil: Trine Øverland, tlf: , Nesøya barnehage Vestre vei 3, 1397 Nesøya Tlf: , se også avd. internnr. Vendla barnehage Søndrevei 12, 1397 Nesøya Tlf: , se også avd. internnr. 17

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage BARNEHAGEÅRET 2013-2014 1 Velkommen til barnehagen. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 SKARSTUBBEN FAMILIEBARNEHAGE PRESENTASJON AV BARNEHGEN Skarstubben Familiebarnehage er en selvstendig familiebarnehage, som arbeider tett med Askeladden familiebarnehage. Familiebarnehagene

Detaljer

Der barna er i fokus!

Der barna er i fokus! N A L P S R Å geåret Barneha 6 1 0 2 5 1 0 2 Der barna er i fokus! 1 Visjonen vår: Glade barn gjennom medvirkning, lek og læring 2 Velkommen til Rypevegen barnehage Kjære barn og foreldre. Vi ønsker dere

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER...

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Barnehagens

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer