Barnehagens visjon: Ut å lek og lær, i all slags vær!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehagens visjon: Ut å lek og lær, i all slags vær!"

Transkript

1 Barnehagens visjon: Ut å lek og lær, i all slags vær! PLAN FOR DALE BARNEHAGE

2 2

3 PRESENTASJON Dale barnehage ble etablert i Utvidet og påbygd i år Barnehagen ligger på Torvhaugan, ved byens største boligområde. Nær friluftsområdene Vollvannet, Kvernberget og Draget. Dale barnehages satsningsområde er natur og friluftsliv, språkstimulering og IKT i barnehagehverdagen. Vi tilrettelegger for at det meste av dagen skal tilbringes ute i kontakt med naturen. Mandag til onsdag drar de inndelte turgruppene på tur til baseplassene som ligger i barnehagens nærområde. Barnehagen vektlegger også å ha positiv fokus på barnet ved bringing og henting. Vi ønsker at alle barn skal bli møtt av en voksen når de kommer til barnehagen. Vi har fire avdelinger: Varden, Klubba, Draget og Bautan fordelt på 72 plasser for driftsåret 2010/2011. Deler av uken er vi inndelt i alderslike grupper (mandag, tirsdag og onsdag), på tvers av huset. Vi bruker våre nærmiljø som er Vollvannet, Kvernberget og Draget. De to andre dagene i uken er vi delt inn i aldersblandede grupper knyttet til hver sin avdeling. Barnehagen drives etter Lov om barnehager av 2005 samt Rammeplan for barnehagen (vedtekter). Andre styringsdokumenter er Småspor og Lokal rammeplan. 3

4 SAMARBEIDSUTVALGET I følge barnehageloven skal det være et samarbeidsutvalg i hver barnehage. Det består av representanter fra foreldre, ansatte og eier. Barnehagens enhetsleder er sekretær for utvalget. Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Det er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for partene som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold. Informasjon om møter og referat henges på døra og informasjonstavla i den enkelte garderobe, fortløpende forut av og i etterkant av møtene. Ansattes representanter Randi Lindholm Vara; Elin N Maroni Randi Mittet Vara; Anne Berit Stubø Hege Pettersen Vara; Randi Andresen Tlf; Foreldres representanter Trude Jonassen Mob; Aina Tømmervåg Mob; Ingvill Røskar Mob; Vara foreldrerepresentanter Eiers representant Vara; Barbro Bente B Olsen Johansson Mob: Mob; Vara; Mari-Ann Kirkholt Mob; Vara ; Hildur Maridal Mob ; PERSONALET Stillingsstørrelse Stillings % Hvem 100 % Enhetsleder Fast Bente B. Olsen 52 % Renholder Fast Sylvi Anita Kulø 80 % Pedagogisk leder/nk (20% perm) Fast Hege Pettersen 100 % Pedagogisk leder (80% i 2011) Vikar Elin N. Maroni 100 % Pedagogisk leder Fast Anders S. Mittet 80 % Pedagogisk leder (20% perm) Fast Ranja Melby 100 % Pedagogisk leder(50% perm) Fast Bente Irene Brevik 80 % Pedagogisk leder Fast Randi Lindholm 61 % Pedagogisk leder Fast Maren Løkvik 100 % Barne-og ungdomsarbeider Fast Randi Marie Andresen 80 % Barne-og ungdomsarbeider Fast Randi S. Mittet 100 % Barne-og ungdomsarbeider Fast Åse Gjestad 100 % Barne-og ungdomsarbeider(perm Fast Elin Merete Sæther til medio okt.2010) 100 % Assistent ( vikar til medio okt) vikar Tone Utheim 100 % Barne-og ungdomarbeider Vikar Anne-Helen Tørset 100 % Assistent (100% permisjon) Fast Arene Pedersen 100 % Barne-og ungdomsarbeider Fast Liv Furseth 100 % Assistent Fast Lene Eltvik 100 % Assistent Fast Monica Nautnes 100 % Assistent Fast Linda Tollefsen 84 % Assistent Fast Inger Grete Rindal 80 % Assistent Fast Anne Karin Uteng 80 % Assistent Fast Anne Berit Stubø 70 % Assistent Fast Eirill Dahl 50 % Assistent Vikar Arnstein Gaarder 0-100% Sykevikar Vikar Anne-Malen Samuelsson 4

5 VISJON Ut å lek og lær, i all slags vær! Metoder vi bruker for å oppnå dette er bl.a. gruppeinndelinger, gruppedager, Steg for Steg, Språksprell, samt være mye ute sammen både store og små. OVERORDNET MÅL (pedagogisk plattform) Ved å være mye ute i naturen og gi barna positive friluftsopplevelser skaper vi gode forutsetninger for at barna får allsidige aktivitets og utviklingsmuligheter i Dale barnehage. Hverdagen skal være preget av en positiv og inkluderende atmosfære. FNs konvensjon om barns rettigheter skal prege innholdet i barnehagen. Et positivt samspill mellom alle vektlegges. Barnehagen og naturen er arena for lek, utforsking og læring som bidrar til: Det enkelte barn blir sett, hørt og bekreftet Å forstå hverandre og respektere ulikheter Å ta vare på hverandre og miljøet rundt oss/nestekjærlighet Lære å løse problemer/rettferdighet/tilgivelse Å ta positive initiativ og kunne ta ansvar Å kunne glede seg sammen med andre/solidaritet Fremme positive holdninger til natur og friluftsliv 5

6 SAMARBEID HJEM BARNEHAGE Barnehagen skal drives i nær forståelse og i samarbeid med barnets hjem. Foreldrene har hovedansvaret for barnets omsorg, utvikling og oppdragelse. Barnehagen skal hjelpe og støtte foreldrene i oppdragerrollen. Den daglige kontakten er av stor betydning for barnet, foreldrene og barnehagen. Personalet ved Dale barnehage mener at en god start på dagen er bl.a. å bli hilst positivt velkommen samt å utveksle nødvendig informasjon. Ved henting prøver vi å gi informasjon om barnets dag (ved samtale eller visning av bilder i garderoben). Det er ønskelig at samarbeidet skal være bygd på gjensidig åpenhet, tillit, lojalitet og trygghet. Dale barnehage tilbyr: Introduksjonsbrev Daglig kontakt ved henting og bringing Introduksjonssamtale i løpet av barnets første barnehageuke (utarbeide enkeltmål for barnet) Tilbud om 2 foreldresamtaler i året. Ellers ved behov og ønske Foreldremøte høst/vår. Ute og inne! Aktiviteter som foreldrene/familiene inviteres til å delta i: Julefrokost Aksjonsdag på høsten Foreldre/familiemøte(r) ute på baseplassene Foreldrefrokost for elgene ved overnatting Dugnad Foreldrekaffe høst og/eller vår 6

7 HVERDAGSLIVET I BARNEHAGEN Hverdagslivet i barnehagen er preget av en fast dags og ukerytme, som skaper forutsigbarhet og trygghet for barna. Samtidig ønsker vi å ivareta øyeblikkene og kunne krydre hverdagen med ikke planlagte påfunn. Gripe barnas interesse der og da! Hverdagslivet er et viktig felt for små barns læring og utvikling. Der utvikles omsorg, oppdragelse, sosiale samt individuelle spilleregler hos den enkelte. Det som preger store deler av hverdagen i Dale barnehage er natur- og friluftsliv. Gjennom en hverdag i nær kontakt med naturen, hvor det er tid og rom for utfoldelse og lek, mener vi at positive handlinger og empati fremmes. Hvordan arbeider vi for å oppnå dette: Arbeide med grupper og enkeltbarn som stimulerer til inkludering og samarbeid La barna bli kjent med hverandre og fremme vennskap på tvers av avdelingene. Vektlegge positiv og ønsket atferd Ha toleranse for ulikheter Legge til rette for lek og aktiviteter hvor barn og voksen har glede og nytte av hverandres hjelp og støtte Kulturformidling samt delta på noen lokale kulturelle begivenheter Arbeide med konfliktløsning Forebygge og motarbeide mobbing (mobbedokument) Ha tydelige grenser og regler Ha tydelige voksne / rollemodeller Likestillingsarbeid 7

8 DAGSRYTME: Kl Barnehagen åpner Kl Lek Kl Frokost med medbrakt matpakke Kl Smøremåltid Diverse møtevirksomhet på huset Kl (mandag, tirsdag og onsdag) Gruppeinndeling (Elg, Bjørn, Hare, Frosk, Mus) Kl (torsdag og fredag) Lek/aktiviteter/avdelingsturer Kl Småbarnsavdelinger Måltid Soving hos de med behov Kl Storavdelinger smøremåltid Kl Hvilestund Kl Småbarnsavdelinger Smøremåltid Kl (mandag - onsdag) Gruppedag avsluttes Kl. 15 / etter behov Frukt/kornmåltid Lek Kl Barnehagen stenger 8

9 ÅRSHJUL MÅNED AUGUST Planleggingsdager og Oppstart nytt barnehageår Foreldremøte for alle foreldre/foresatte SEPTEMBER Oppstart av gruppedager OKTOBER Skolens høstferie uke 40 Brannvernuke uke 43 NOVEMBER Aksjonsdag til inntekt for vårt SOS-fadderbarn DESEMBER Juleforberedelser, felles plan for hele barnehagen Julefrokost for foresatte, barn og personale JANUAR Planleggingsdag 3. januar FEBRUAR Karnevalsuke Skolens vinterferie uke 9 Markering av operafestuken MARS APRIL Påskeforberedelser uke 15 Barnehagen stenger onsdag kl Markering av fotofestivalen Nordic Light MAI Foreldresamtaler Markering av 17.mai Gruppedagene avsluttes siste uke i mai Foreldremøte JUNI Planleggingsdag 4. juni Overnatting i barnehagen for Elgegruppa Egen plan for sommeren fra St.Hans JULI Felles sommerplan Bursdagsfeiring: Den dagen barnet har bursdag markeres dette med flagg på plattingen, bursdagssang og bursdagsbok. I slutten av hver måned feirer vi alle dem som har hatt bursdag med en felles samlingsstund hvor vi synger bursdagssangen for bursdagsbarna. Vi har felles lunch denne dagen, hvor vi lager ekstra god mat og gjerne en dessert. Byen vår: I løpet av barnehagetiden vil vi gi barna opplevelser knyttet til ulike steder i byen. aldersgruppe sted 1-2 år (mus) Sundbåten, Vanndamman 2-3 år (frosk) Brannstasjonen, Varden 3-4 år (hare) Politistasjonen, Sykehuset 4-5 år (bjørn) Vestbase, Rådhuset, Bautan 5-6 år (elg) Grip, Flyplassen, Stormvarselet, 9

10 UTVIKLINGSMÅL I fellesskap har kommunale barnehager utarbeidet Utviklingsmål som en skal arbeide med i alle barnehager. Dette omhandler områder som vi mener er sentralt sett ut ifra lovverk og diverse styringsdokument som er gjeldende for barnehagen. De 2 hovedmålene er: 1. Barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter 2. Det skal være et gjensidig samarbeid mellom barnehagen og hjemmet. For inneværende driftsår vil vi spesielt vektlegge: Barnehagen sikrer barn allsidig muligheter til undring rundt IKT som verktøy i hverdagen Sikre og kartlegge barns vekst og utvikling ved bruk av ulike kartleggingsvertøy som Alle med og Mio. Dokumentasjon av disse målene vil skje gjennom IKT, ved bruk av kamera og bildevisning på tv-skjermer i garderoben. BARNS MEDVIRKNING Jfr. Barnehageloven har barn i barnehagen rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. I Dale barnehage ønsker vi å legge til rette for barns medvirkning innenfor gitte rammer, som vi voksne setter. Barns alder og funksjonsnivå er med og styrer hvordan retten til medvirkning praktiseres. Hos de yngste barna må personalet prøve å lytte og tolke kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Gjennom en slik praksis gis spesielt de yngste barna mulighet til å kunne påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Etter hvert som barna blir eldre må personalet være observante i fht. deres verbale språk, dvs. det må legges til rette for tid og rom til å lytte og samtale. Slik gis også de eldste barna gode muligheter til å kunne påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Mer detaljert om hvordan vi jobber med barns medvirkning vil komme frem på avdelingenes månedsplaner og evalueringer. 10

11 SPRÅKPROSJEKT Med innføring av den nye skolereformen Kunnskapsløftet, ønsket staten økt fokus på de grunnleggende ferdighetene som viktige redskaper for læring og utvikling. I den forbindelse ble Dale Barnehage i november 2008 invitert av Kristiansund kommune til å delta i prosjektet Tidlig innsats. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Dale Barneskole, ABC-bakken Barnehage og Dale Barnehage. Dette prosjektet fortsetter også dette driftsåret. Vi ønsker gjennom prosjektet å: - Gi barna en god sammenheng og overgang mellom barnehage skole. - Gi det enkelte barns god språkutvikling som fremmer god leseopplæring. - Bevisstgjøre ansatte og foreldre på hva som fremmer barns språkutvikling. For å oppnå dette har vi satt i gang forskjellige tiltak som foreldremøte for skolestartere i regi av barnehagen og skolen, overgangssamtaler, hospitering, besøksplan for skolestarterne og kategorisering av begreper som barnehage og skole ønsker å ha fokus på. FORELDREMØTE Etter høstferien hvert år vil det avholdes et foreldremøte med skolestarterne. Barnehagen vil fortelle om hvordan vi jobber med språk og skoleforberedende aktiviteter. Skolen orienterer om hva foreldre bør legge vekt på det siste året før skolestart. Det ønskes med dette møtet å få en åpen dialog, samt bevisstgjøre foreldre på hva de kan gjøre for å fremme barns språkutvikling. OVERGANGSSAMTALER Styrer og rektor på skolen har i utgangen av februar hvert år en overgangssamtale. Dette for å sikre sammenhengen og overgangen mellom barnhagen og skole. Her formidles barnets sterke sider og generelle funksjonsnivå, etter foreldrenes samtykke. BESØKSPLAN FOR SKOLE BARNEHAGE - I oktober/november deltar skolestarterne på sangstund til skolen. - Skolestarterne skal besøke skoleplana for å leke og bli kjent med skolens uteområde. - Vi skal på SFO besøk og samtidig få se førstetrinnets klasserom. - I juni besøker vi faddertrinnet, og faddertrinnet kommer også på besøk til oss. - Vi har også spontanbesøk på plana og turdager til Draget. 11

12 BEVISSTGJØRING AV PERSONALET Vi har språk som tema på personalmøter, ledermøter og avdelingsmøter. Barnehagen har kategorisert begreper og har opprettet et progresjonssystem for innføring av ulike begreper innenfor tema i årsplan. Vi ønsker på lang sikt å integrere disse kategoriene i barnehagens årshjul. Dette vil ivareta den språklige bevisstheten hos personalet selv om prosjektet er over. FAGOMRÅDER Gjennom vårt satsningsområde naturog friluftsliv vil vi gi barna allsidige erfaringer og opplevelser. For å oppnå dette må vi ta i bruk alle de syv fagområdene som er nevnt i Rammeplanen. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Se i månedsplanene, halvårsplaner for gruppene samt vår hjemmeside for hvordan vi konkret arbeider med disse områdene. I henhold til vår fireårsplan arbeider vi med Språksprell, som forebygger lese- og skrivevansker. Vi har lagt hovedvekt på fire- og femåringene i dette arbeidet, men drar inn store deler av dette i arbeidet med de yngre barna også. Opplegget er inndelt i fire område: oppmerksomhet for lyd, rim og regler, stavelsesdeling og forordanalyse. Fortsetter med Steg for Steg for hele barnegruppen. Dette er et opplegg som gjør det lettere å sette fokus på systematisk læring og trening av sosiale ferdigheter. Steg for Steg er en metode for videreutvikling av sosial kompetanse. Målene er å forebygge atferdsproblemer og negative konflikter, ved å styrke barnas evne til empati, mestring av sinne og evnen til problemløsning. Alle disse områdene skal vise i sammenheng med hovedtemaet vårt Kristiansund før og nå. Det settes opp konkrete mål og metoder for hver aldersgruppe for hvordan vi ønsker å nå det enkelte fagområdet innefor gruppedagene våre. Dette for å kunne se det enkelte barns progresjon innefor sitt utviklingsfelt. I år vil vi ha fokus på klippfisk- og kulturlivet i Kristiansund anno 2010 og

13 UTVIKLINGSARBEID/ORGANISASJONSUTVIKLING Barnehagen er en viktig institusjon i samfunnet og lokalmiljøet. For å sikre god kvalitet på vårt arbeid er det vesentlig å drive med utviklings-og arbeid/holdnings skapende arbeid. Dale barnehage har i flere år arbeidet mye med natur og friluftsliv i tillegg til de sentrale satsningsområdene satt av kommunene: Sosial kompetanse (Steg for Steg) og kvalitetssikring. Vi velger fortsatt å vektlegge natur og friluftsliv da vi ser at dette gir barna positive og gode opplevelser. Vi ønsker også å arbeide videre med Steg for Steg og Språksprell. Gjennom språkprosjektet Språkløftet/Tidlig innsats arbeider vi for å utvikle gode rutiner for samarbeid mellom barnehage og skole, samt et verktøy for å sikre god språkstimulering i barnehagen. Hovedtemaet som skal omhandle alle de nevnte områdene er temaet; Kristiansund før og nå. IKT er et annet område som vi arbeider med, for å utvikle gode rutiner for dokumentasjon av vårt pedagogiske arbeid. Vi vil gjøre en intern vurdering av hvilke opplæringstiltak som må gjøres, ut ifra personalets kunnskaper. Våre økonomiske prioriteringer vil samsvare med våre satsningsområder. Vi vil utbedre våre IKT verktøy i barnehagen og endre en av baseplassene våre da det er kommet et boligfelt like ved. 13

14 VURDERING Personalet i Dale barnehage observerer og vurderer daglig i sitt arbeid. I tillegg til dette må en også systematisk samle inn opplysninger for å reflektere over det som skjer. Vurderingene må sees i lys av: Er målene realistiske? Hva har påvirket måloppnåelsen? Barn og voksnes forutsetninger? Arbeidsmetoder og innhold? Rammebetingelser? Observasjonsgrunnlaget? Hvordan evaluerer vi: Samtaler med barna Brukerundersøkelser Behovsundersøkelser Systematiske og usystematiske observasjoner Alle med Foreldresamtaler og foreldremøter samt samarbeidsutvalgsmøter Avdelingsmøter Månedsevalueringer Observasjon er vårt vanligste hjelpemiddel for å få faglig innsikt i barnas trivsel og utvikling, samt se progresjon hos det enkelte barn. Det vi ønsker å oppnå med våre observasjoner er å kartlegge, eller skaffe oss en grundig forståelse av og om noe. Å arbeide med observasjon kan dyktiggjøre personalet i det daglige arbeidet og bidra til at barnehagen blir i stand til å realisere mål og utfordringer. Barnehagen har hver sjette uke personalmøter på kveldstid, hvor arbeidet blir fortløpende evaluert. Det gjennomføres månedlige evalueringer hvor man får fram både brukerne og personalets erfaringer. Samt at det hver uke er avdelingsmøter hvor det enkelte barn blir satt i fokus! 14

15 Generelt om barnehagetilbudet i Kristiansund kommune Kristiansund kommune har i dag 10 kommunale barnehager. Barnehagene gir tilbud på dagtid i alderen 0-6 år. Barnehagene drives etter bestemmelser etter Lov om barnehager med tilhørende forskrifter Barnehagens lokaler, uteområde og lekeplass er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om lekeplassutstyr. Barnehageopptaket er samordnet og Kristiansund Servicekontor koordinerer opptak av barn til samtlige barnehager Behandlingen av barnehagesøknadene følger bestemmelsene i forvaltningsloven og foresatte har anledning til å klage dersom de mener det er gjort en forvaltningsfeil Tildelt plass kan beholdes fram til barnet kommer i skolepliktig alder Egenandelen er pr kr.2330 pr. heldagsplass pr. måned. I tilegg kommer kostpenger. Egenandelen er forholdsvis mindre for de som har deltplass. Det gis søskenmoderasjon på 30% for barn nummer 2 og 50% for barn nummer tre. Barnehagen har opplysningsplikt til barnevernstjenesten i de saker der det anses nødvendig Alle ansatte som arbeider i barnehagen er underlagt Taushetsplikt Alle barn som er i barnehagen er forsikret gjennom Vital den tid de er på barnehagen Mer informasjon er å finne på Kristiansund kommune sine nettsider. Kristiansund servicekontor finner du på Langveien 19. Åpningstid er kl : tlf: Kristiansund kommune: I medvind uansett vær i et hav av muligheter Kristiansund kommunes grunnverdier: Samhold Nærhet Optimisme Raushet 15

16 BARN LÆRER GJENNOM OPPLEVING! DET EG HØYRER, DET GLØYMER EG. DET EG SER, DET HUGSAR EG. DET EG OPPLEVER, DET FORSTÅR EG. (Kinesisk ordtak) Dale barnehage Adresse: Dalelia Kristiansund Telefon: E-post: 16

Ut og lek og lær, i all slags vær! ÅRSPLAN FOR DALE BARNEHAGE 2011 2012

Ut og lek og lær, i all slags vær! ÅRSPLAN FOR DALE BARNEHAGE 2011 2012 Ut og lek og lær, i all slags vær! ÅRSPLAN FOR DALE BARNEHAGE 2011 2012 PRESENTASJON Dale barnehage ble etablert i 1988. Utvidet og påbygd i år 2005. Ny påbygging skjer høsten 2011/vinteren 2012 med 1

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Ut og lek og lær, i all slags vær! ÅRSPLAN FOR DALE BARNEHAGE 2012 2013

Ut og lek og lær, i all slags vær! ÅRSPLAN FOR DALE BARNEHAGE 2012 2013 Ut og lek og lær, i all slags vær! ÅRSPLAN FOR DALE BARNEHAGE 2012 2013 PRESENTASJON Dale barnehage ble etablert i 1988. Utvidet og påbygd i år 2005 og 2010. I år har vi 2 stk 0-3 års avdelinger på Goma

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLØYA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR FLØYA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR FLØYA BARNEHAGE 2017/2018 PERSONALET I FLØYA BARNEHAGE: Enhetsleder Pedagogisk leder Fagarbeider Assistent Grethe Kristin U. Neergaard Linda Tollefsen Anita Bævre Ingebjørg Stenhaug Kristin

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015

ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 ÅRSPLAN FOR FÅSET BARNEHAGE 2014/2015 INNHOLD 1.Litt om barnehagen 2. Barnehagens innhold -omsorg -lek -læring -sosial kompetanse -språklig kompetanse 3. Fagområdene 4.Barns medvirkning 5.Vårt satsningsområde

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER

FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER FOR SØVIK BARNEHAGE VEDTATT I SAMARBEIDSUTVALGET 7. NOVEMBER 2011 1 INNHOLD FORORD s.2 ORGANISERING..s.3 KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDE s.3 - Kommunikasjon, språk og tekst Materiell.s.5 Andre fagområder.s.5

Detaljer

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger

Småforskerne i Ås - kan, vil og våger ÅS KOMMUNE Adresse: Toveien 30, 1407 Vinterbro Telefon: 64 96 27 11 E post: togrenda.barnehage@as.kommune.no Nettadresse: www.togrendabarnehage.no Småforskerne i Ås - kan, vil og våger PRESENTASJON AV

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING ÅRSPLAN 2012/13 Skafjellåsen barnehage INNLEDNING Årsplanen er arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre for foresatte og samarbeidspartnere hva barnehagen vektlegger i barnehageåret 2012/13.

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune

Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Kvalitetsplan for SFO i Porsgrunn kommune Innledning Jf. opplæringsloven 13-7 skal alle kommuner ha et tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1.-4.årstrinn, samt for elever med

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2016/2017. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2016/2017 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Situasjonsbeskrivelse og veien videre 2016/2017

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til barnehageåret 2017/2018! En ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser fram

Detaljer

Årsplan Sentrum barnehager

Årsplan Sentrum barnehager Årsplan Sentrum barnehager 2016-2017 Voldsminde og Nedre Elvehavn barnehage Innhold: Generell del: Innledning side 3 Presentasjon av enheten side 3 Ny i barnehagen side 3 Samarbeid hjem/ barnehage side

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE

VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE VEDTEKTER FOR SLETTHEIA FAMILIEBARNEHAGE Pr 01.01.14 1. ADRESSE / EIERFORHOLD Familiebarnehagens adresse er Løvsangerveien 15b., 4626 Kr. sand. Tlf: 380 12886 / 97 67 16 97 Barnehagen eies og drives av

Detaljer

HAVERSLIA BARNEHAGE HAVERSLIA BARNEHAGE. TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf VELKOMMEN TIL

HAVERSLIA BARNEHAGE HAVERSLIA BARNEHAGE. TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE Adresse: Haverslia barnehage Rådhuset, 2500 Tynset kommune TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 Besøksadresse: Grendeveien 11 Telefon:

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN

ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN ÅRSPLAN FOR TOMMELITEN 2013-2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN ÅRSPLAN FOR ASKELADDEN 2013/2014 Innledning Denne årsplanen har som intensjon å fortelle hvordan vi ønsker å arbeide på avdelingen dette året. Utgangspunktet for vårt arbeid er rammeplan for barnehager,

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET BARNEHAGENE består av 3 barnehager: Tronstua, Haverslia

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013

PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 PERIODEPLAN FOR GULLHJERTE SEPTEMBER-NOVEMBER 2013 INNLEDNING Hei alle gullhjerte foreldre. Etter sommerferien var det veldig hyggelig å se igjen barn og foreldre på Gullhjerte. Vi vil ønske velkommen

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer