Barnehagens visjon: Ut å lek og lær, i all slags vær!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barnehagens visjon: Ut å lek og lær, i all slags vær!"

Transkript

1 Barnehagens visjon: Ut å lek og lær, i all slags vær! PLAN FOR DALE BARNEHAGE

2 2

3 PRESENTASJON Dale barnehage ble etablert i Utvidet og påbygd i år Barnehagen ligger på Torvhaugan, ved byens største boligområde. Nær friluftsområdene Vollvannet, Kvernberget og Draget. Dale barnehages satsningsområde er natur og friluftsliv, språkstimulering og IKT i barnehagehverdagen. Vi tilrettelegger for at det meste av dagen skal tilbringes ute i kontakt med naturen. Mandag til onsdag drar de inndelte turgruppene på tur til baseplassene som ligger i barnehagens nærområde. Barnehagen vektlegger også å ha positiv fokus på barnet ved bringing og henting. Vi ønsker at alle barn skal bli møtt av en voksen når de kommer til barnehagen. Vi har fire avdelinger: Varden, Klubba, Draget og Bautan fordelt på 72 plasser for driftsåret 2010/2011. Deler av uken er vi inndelt i alderslike grupper (mandag, tirsdag og onsdag), på tvers av huset. Vi bruker våre nærmiljø som er Vollvannet, Kvernberget og Draget. De to andre dagene i uken er vi delt inn i aldersblandede grupper knyttet til hver sin avdeling. Barnehagen drives etter Lov om barnehager av 2005 samt Rammeplan for barnehagen (vedtekter). Andre styringsdokumenter er Småspor og Lokal rammeplan. 3

4 SAMARBEIDSUTVALGET I følge barnehageloven skal det være et samarbeidsutvalg i hver barnehage. Det består av representanter fra foreldre, ansatte og eier. Barnehagens enhetsleder er sekretær for utvalget. Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene. Det er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for partene som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold. Informasjon om møter og referat henges på døra og informasjonstavla i den enkelte garderobe, fortløpende forut av og i etterkant av møtene. Ansattes representanter Randi Lindholm Vara; Elin N Maroni Randi Mittet Vara; Anne Berit Stubø Hege Pettersen Vara; Randi Andresen Tlf; Foreldres representanter Trude Jonassen Mob; Aina Tømmervåg Mob; Ingvill Røskar Mob; Vara foreldrerepresentanter Eiers representant Vara; Barbro Bente B Olsen Johansson Mob: Mob; Vara; Mari-Ann Kirkholt Mob; Vara ; Hildur Maridal Mob ; PERSONALET Stillingsstørrelse Stillings % Hvem 100 % Enhetsleder Fast Bente B. Olsen 52 % Renholder Fast Sylvi Anita Kulø 80 % Pedagogisk leder/nk (20% perm) Fast Hege Pettersen 100 % Pedagogisk leder (80% i 2011) Vikar Elin N. Maroni 100 % Pedagogisk leder Fast Anders S. Mittet 80 % Pedagogisk leder (20% perm) Fast Ranja Melby 100 % Pedagogisk leder(50% perm) Fast Bente Irene Brevik 80 % Pedagogisk leder Fast Randi Lindholm 61 % Pedagogisk leder Fast Maren Løkvik 100 % Barne-og ungdomsarbeider Fast Randi Marie Andresen 80 % Barne-og ungdomsarbeider Fast Randi S. Mittet 100 % Barne-og ungdomsarbeider Fast Åse Gjestad 100 % Barne-og ungdomsarbeider(perm Fast Elin Merete Sæther til medio okt.2010) 100 % Assistent ( vikar til medio okt) vikar Tone Utheim 100 % Barne-og ungdomarbeider Vikar Anne-Helen Tørset 100 % Assistent (100% permisjon) Fast Arene Pedersen 100 % Barne-og ungdomsarbeider Fast Liv Furseth 100 % Assistent Fast Lene Eltvik 100 % Assistent Fast Monica Nautnes 100 % Assistent Fast Linda Tollefsen 84 % Assistent Fast Inger Grete Rindal 80 % Assistent Fast Anne Karin Uteng 80 % Assistent Fast Anne Berit Stubø 70 % Assistent Fast Eirill Dahl 50 % Assistent Vikar Arnstein Gaarder 0-100% Sykevikar Vikar Anne-Malen Samuelsson 4

5 VISJON Ut å lek og lær, i all slags vær! Metoder vi bruker for å oppnå dette er bl.a. gruppeinndelinger, gruppedager, Steg for Steg, Språksprell, samt være mye ute sammen både store og små. OVERORDNET MÅL (pedagogisk plattform) Ved å være mye ute i naturen og gi barna positive friluftsopplevelser skaper vi gode forutsetninger for at barna får allsidige aktivitets og utviklingsmuligheter i Dale barnehage. Hverdagen skal være preget av en positiv og inkluderende atmosfære. FNs konvensjon om barns rettigheter skal prege innholdet i barnehagen. Et positivt samspill mellom alle vektlegges. Barnehagen og naturen er arena for lek, utforsking og læring som bidrar til: Det enkelte barn blir sett, hørt og bekreftet Å forstå hverandre og respektere ulikheter Å ta vare på hverandre og miljøet rundt oss/nestekjærlighet Lære å løse problemer/rettferdighet/tilgivelse Å ta positive initiativ og kunne ta ansvar Å kunne glede seg sammen med andre/solidaritet Fremme positive holdninger til natur og friluftsliv 5

6 SAMARBEID HJEM BARNEHAGE Barnehagen skal drives i nær forståelse og i samarbeid med barnets hjem. Foreldrene har hovedansvaret for barnets omsorg, utvikling og oppdragelse. Barnehagen skal hjelpe og støtte foreldrene i oppdragerrollen. Den daglige kontakten er av stor betydning for barnet, foreldrene og barnehagen. Personalet ved Dale barnehage mener at en god start på dagen er bl.a. å bli hilst positivt velkommen samt å utveksle nødvendig informasjon. Ved henting prøver vi å gi informasjon om barnets dag (ved samtale eller visning av bilder i garderoben). Det er ønskelig at samarbeidet skal være bygd på gjensidig åpenhet, tillit, lojalitet og trygghet. Dale barnehage tilbyr: Introduksjonsbrev Daglig kontakt ved henting og bringing Introduksjonssamtale i løpet av barnets første barnehageuke (utarbeide enkeltmål for barnet) Tilbud om 2 foreldresamtaler i året. Ellers ved behov og ønske Foreldremøte høst/vår. Ute og inne! Aktiviteter som foreldrene/familiene inviteres til å delta i: Julefrokost Aksjonsdag på høsten Foreldre/familiemøte(r) ute på baseplassene Foreldrefrokost for elgene ved overnatting Dugnad Foreldrekaffe høst og/eller vår 6

7 HVERDAGSLIVET I BARNEHAGEN Hverdagslivet i barnehagen er preget av en fast dags og ukerytme, som skaper forutsigbarhet og trygghet for barna. Samtidig ønsker vi å ivareta øyeblikkene og kunne krydre hverdagen med ikke planlagte påfunn. Gripe barnas interesse der og da! Hverdagslivet er et viktig felt for små barns læring og utvikling. Der utvikles omsorg, oppdragelse, sosiale samt individuelle spilleregler hos den enkelte. Det som preger store deler av hverdagen i Dale barnehage er natur- og friluftsliv. Gjennom en hverdag i nær kontakt med naturen, hvor det er tid og rom for utfoldelse og lek, mener vi at positive handlinger og empati fremmes. Hvordan arbeider vi for å oppnå dette: Arbeide med grupper og enkeltbarn som stimulerer til inkludering og samarbeid La barna bli kjent med hverandre og fremme vennskap på tvers av avdelingene. Vektlegge positiv og ønsket atferd Ha toleranse for ulikheter Legge til rette for lek og aktiviteter hvor barn og voksen har glede og nytte av hverandres hjelp og støtte Kulturformidling samt delta på noen lokale kulturelle begivenheter Arbeide med konfliktløsning Forebygge og motarbeide mobbing (mobbedokument) Ha tydelige grenser og regler Ha tydelige voksne / rollemodeller Likestillingsarbeid 7

8 DAGSRYTME: Kl Barnehagen åpner Kl Lek Kl Frokost med medbrakt matpakke Kl Smøremåltid Diverse møtevirksomhet på huset Kl (mandag, tirsdag og onsdag) Gruppeinndeling (Elg, Bjørn, Hare, Frosk, Mus) Kl (torsdag og fredag) Lek/aktiviteter/avdelingsturer Kl Småbarnsavdelinger Måltid Soving hos de med behov Kl Storavdelinger smøremåltid Kl Hvilestund Kl Småbarnsavdelinger Smøremåltid Kl (mandag - onsdag) Gruppedag avsluttes Kl. 15 / etter behov Frukt/kornmåltid Lek Kl Barnehagen stenger 8

9 ÅRSHJUL MÅNED AUGUST Planleggingsdager og Oppstart nytt barnehageår Foreldremøte for alle foreldre/foresatte SEPTEMBER Oppstart av gruppedager OKTOBER Skolens høstferie uke 40 Brannvernuke uke 43 NOVEMBER Aksjonsdag til inntekt for vårt SOS-fadderbarn DESEMBER Juleforberedelser, felles plan for hele barnehagen Julefrokost for foresatte, barn og personale JANUAR Planleggingsdag 3. januar FEBRUAR Karnevalsuke Skolens vinterferie uke 9 Markering av operafestuken MARS APRIL Påskeforberedelser uke 15 Barnehagen stenger onsdag kl Markering av fotofestivalen Nordic Light MAI Foreldresamtaler Markering av 17.mai Gruppedagene avsluttes siste uke i mai Foreldremøte JUNI Planleggingsdag 4. juni Overnatting i barnehagen for Elgegruppa Egen plan for sommeren fra St.Hans JULI Felles sommerplan Bursdagsfeiring: Den dagen barnet har bursdag markeres dette med flagg på plattingen, bursdagssang og bursdagsbok. I slutten av hver måned feirer vi alle dem som har hatt bursdag med en felles samlingsstund hvor vi synger bursdagssangen for bursdagsbarna. Vi har felles lunch denne dagen, hvor vi lager ekstra god mat og gjerne en dessert. Byen vår: I løpet av barnehagetiden vil vi gi barna opplevelser knyttet til ulike steder i byen. aldersgruppe sted 1-2 år (mus) Sundbåten, Vanndamman 2-3 år (frosk) Brannstasjonen, Varden 3-4 år (hare) Politistasjonen, Sykehuset 4-5 år (bjørn) Vestbase, Rådhuset, Bautan 5-6 år (elg) Grip, Flyplassen, Stormvarselet, 9

10 UTVIKLINGSMÅL I fellesskap har kommunale barnehager utarbeidet Utviklingsmål som en skal arbeide med i alle barnehager. Dette omhandler områder som vi mener er sentralt sett ut ifra lovverk og diverse styringsdokument som er gjeldende for barnehagen. De 2 hovedmålene er: 1. Barnehagen skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter 2. Det skal være et gjensidig samarbeid mellom barnehagen og hjemmet. For inneværende driftsår vil vi spesielt vektlegge: Barnehagen sikrer barn allsidig muligheter til undring rundt IKT som verktøy i hverdagen Sikre og kartlegge barns vekst og utvikling ved bruk av ulike kartleggingsvertøy som Alle med og Mio. Dokumentasjon av disse målene vil skje gjennom IKT, ved bruk av kamera og bildevisning på tv-skjermer i garderoben. BARNS MEDVIRKNING Jfr. Barnehageloven har barn i barnehagen rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. I Dale barnehage ønsker vi å legge til rette for barns medvirkning innenfor gitte rammer, som vi voksne setter. Barns alder og funksjonsnivå er med og styrer hvordan retten til medvirkning praktiseres. Hos de yngste barna må personalet prøve å lytte og tolke kroppsholdninger, mimikk og andre følelsesmessige uttrykk. Gjennom en slik praksis gis spesielt de yngste barna mulighet til å kunne påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Etter hvert som barna blir eldre må personalet være observante i fht. deres verbale språk, dvs. det må legges til rette for tid og rom til å lytte og samtale. Slik gis også de eldste barna gode muligheter til å kunne påvirke sin egen hverdag i barnehagen. Mer detaljert om hvordan vi jobber med barns medvirkning vil komme frem på avdelingenes månedsplaner og evalueringer. 10

11 SPRÅKPROSJEKT Med innføring av den nye skolereformen Kunnskapsløftet, ønsket staten økt fokus på de grunnleggende ferdighetene som viktige redskaper for læring og utvikling. I den forbindelse ble Dale Barnehage i november 2008 invitert av Kristiansund kommune til å delta i prosjektet Tidlig innsats. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Dale Barneskole, ABC-bakken Barnehage og Dale Barnehage. Dette prosjektet fortsetter også dette driftsåret. Vi ønsker gjennom prosjektet å: - Gi barna en god sammenheng og overgang mellom barnehage skole. - Gi det enkelte barns god språkutvikling som fremmer god leseopplæring. - Bevisstgjøre ansatte og foreldre på hva som fremmer barns språkutvikling. For å oppnå dette har vi satt i gang forskjellige tiltak som foreldremøte for skolestartere i regi av barnehagen og skolen, overgangssamtaler, hospitering, besøksplan for skolestarterne og kategorisering av begreper som barnehage og skole ønsker å ha fokus på. FORELDREMØTE Etter høstferien hvert år vil det avholdes et foreldremøte med skolestarterne. Barnehagen vil fortelle om hvordan vi jobber med språk og skoleforberedende aktiviteter. Skolen orienterer om hva foreldre bør legge vekt på det siste året før skolestart. Det ønskes med dette møtet å få en åpen dialog, samt bevisstgjøre foreldre på hva de kan gjøre for å fremme barns språkutvikling. OVERGANGSSAMTALER Styrer og rektor på skolen har i utgangen av februar hvert år en overgangssamtale. Dette for å sikre sammenhengen og overgangen mellom barnhagen og skole. Her formidles barnets sterke sider og generelle funksjonsnivå, etter foreldrenes samtykke. BESØKSPLAN FOR SKOLE BARNEHAGE - I oktober/november deltar skolestarterne på sangstund til skolen. - Skolestarterne skal besøke skoleplana for å leke og bli kjent med skolens uteområde. - Vi skal på SFO besøk og samtidig få se førstetrinnets klasserom. - I juni besøker vi faddertrinnet, og faddertrinnet kommer også på besøk til oss. - Vi har også spontanbesøk på plana og turdager til Draget. 11

12 BEVISSTGJØRING AV PERSONALET Vi har språk som tema på personalmøter, ledermøter og avdelingsmøter. Barnehagen har kategorisert begreper og har opprettet et progresjonssystem for innføring av ulike begreper innenfor tema i årsplan. Vi ønsker på lang sikt å integrere disse kategoriene i barnehagens årshjul. Dette vil ivareta den språklige bevisstheten hos personalet selv om prosjektet er over. FAGOMRÅDER Gjennom vårt satsningsområde naturog friluftsliv vil vi gi barna allsidige erfaringer og opplevelser. For å oppnå dette må vi ta i bruk alle de syv fagområdene som er nevnt i Rammeplanen. Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Se i månedsplanene, halvårsplaner for gruppene samt vår hjemmeside for hvordan vi konkret arbeider med disse områdene. I henhold til vår fireårsplan arbeider vi med Språksprell, som forebygger lese- og skrivevansker. Vi har lagt hovedvekt på fire- og femåringene i dette arbeidet, men drar inn store deler av dette i arbeidet med de yngre barna også. Opplegget er inndelt i fire område: oppmerksomhet for lyd, rim og regler, stavelsesdeling og forordanalyse. Fortsetter med Steg for Steg for hele barnegruppen. Dette er et opplegg som gjør det lettere å sette fokus på systematisk læring og trening av sosiale ferdigheter. Steg for Steg er en metode for videreutvikling av sosial kompetanse. Målene er å forebygge atferdsproblemer og negative konflikter, ved å styrke barnas evne til empati, mestring av sinne og evnen til problemløsning. Alle disse områdene skal vise i sammenheng med hovedtemaet vårt Kristiansund før og nå. Det settes opp konkrete mål og metoder for hver aldersgruppe for hvordan vi ønsker å nå det enkelte fagområdet innefor gruppedagene våre. Dette for å kunne se det enkelte barns progresjon innefor sitt utviklingsfelt. I år vil vi ha fokus på klippfisk- og kulturlivet i Kristiansund anno 2010 og

13 UTVIKLINGSARBEID/ORGANISASJONSUTVIKLING Barnehagen er en viktig institusjon i samfunnet og lokalmiljøet. For å sikre god kvalitet på vårt arbeid er det vesentlig å drive med utviklings-og arbeid/holdnings skapende arbeid. Dale barnehage har i flere år arbeidet mye med natur og friluftsliv i tillegg til de sentrale satsningsområdene satt av kommunene: Sosial kompetanse (Steg for Steg) og kvalitetssikring. Vi velger fortsatt å vektlegge natur og friluftsliv da vi ser at dette gir barna positive og gode opplevelser. Vi ønsker også å arbeide videre med Steg for Steg og Språksprell. Gjennom språkprosjektet Språkløftet/Tidlig innsats arbeider vi for å utvikle gode rutiner for samarbeid mellom barnehage og skole, samt et verktøy for å sikre god språkstimulering i barnehagen. Hovedtemaet som skal omhandle alle de nevnte områdene er temaet; Kristiansund før og nå. IKT er et annet område som vi arbeider med, for å utvikle gode rutiner for dokumentasjon av vårt pedagogiske arbeid. Vi vil gjøre en intern vurdering av hvilke opplæringstiltak som må gjøres, ut ifra personalets kunnskaper. Våre økonomiske prioriteringer vil samsvare med våre satsningsområder. Vi vil utbedre våre IKT verktøy i barnehagen og endre en av baseplassene våre da det er kommet et boligfelt like ved. 13

14 VURDERING Personalet i Dale barnehage observerer og vurderer daglig i sitt arbeid. I tillegg til dette må en også systematisk samle inn opplysninger for å reflektere over det som skjer. Vurderingene må sees i lys av: Er målene realistiske? Hva har påvirket måloppnåelsen? Barn og voksnes forutsetninger? Arbeidsmetoder og innhold? Rammebetingelser? Observasjonsgrunnlaget? Hvordan evaluerer vi: Samtaler med barna Brukerundersøkelser Behovsundersøkelser Systematiske og usystematiske observasjoner Alle med Foreldresamtaler og foreldremøter samt samarbeidsutvalgsmøter Avdelingsmøter Månedsevalueringer Observasjon er vårt vanligste hjelpemiddel for å få faglig innsikt i barnas trivsel og utvikling, samt se progresjon hos det enkelte barn. Det vi ønsker å oppnå med våre observasjoner er å kartlegge, eller skaffe oss en grundig forståelse av og om noe. Å arbeide med observasjon kan dyktiggjøre personalet i det daglige arbeidet og bidra til at barnehagen blir i stand til å realisere mål og utfordringer. Barnehagen har hver sjette uke personalmøter på kveldstid, hvor arbeidet blir fortløpende evaluert. Det gjennomføres månedlige evalueringer hvor man får fram både brukerne og personalets erfaringer. Samt at det hver uke er avdelingsmøter hvor det enkelte barn blir satt i fokus! 14

15 Generelt om barnehagetilbudet i Kristiansund kommune Kristiansund kommune har i dag 10 kommunale barnehager. Barnehagene gir tilbud på dagtid i alderen 0-6 år. Barnehagene drives etter bestemmelser etter Lov om barnehager med tilhørende forskrifter Barnehagens lokaler, uteområde og lekeplass er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern og forskrift om lekeplassutstyr. Barnehageopptaket er samordnet og Kristiansund Servicekontor koordinerer opptak av barn til samtlige barnehager Behandlingen av barnehagesøknadene følger bestemmelsene i forvaltningsloven og foresatte har anledning til å klage dersom de mener det er gjort en forvaltningsfeil Tildelt plass kan beholdes fram til barnet kommer i skolepliktig alder Egenandelen er pr kr.2330 pr. heldagsplass pr. måned. I tilegg kommer kostpenger. Egenandelen er forholdsvis mindre for de som har deltplass. Det gis søskenmoderasjon på 30% for barn nummer 2 og 50% for barn nummer tre. Barnehagen har opplysningsplikt til barnevernstjenesten i de saker der det anses nødvendig Alle ansatte som arbeider i barnehagen er underlagt Taushetsplikt Alle barn som er i barnehagen er forsikret gjennom Vital den tid de er på barnehagen Mer informasjon er å finne på Kristiansund kommune sine nettsider. Kristiansund servicekontor finner du på Langveien 19. Åpningstid er kl : tlf: Kristiansund kommune: I medvind uansett vær i et hav av muligheter Kristiansund kommunes grunnverdier: Samhold Nærhet Optimisme Raushet 15

16 BARN LÆRER GJENNOM OPPLEVING! DET EG HØYRER, DET GLØYMER EG. DET EG SER, DET HUGSAR EG. DET EG OPPLEVER, DET FORSTÅR EG. (Kinesisk ordtak) Dale barnehage Adresse: Dalelia Kristiansund Telefon: E-post: 16

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE

DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE DEL 1: INFORMASJON OM GAMLESKOLEN BARNEHAGE PRESENTASJON Gamleskolen er som navnet sier den gamle skolen på Grua. Den ble første gang tatt i bruk i 1916. Dette innebærer at bygningen ikke er SEFRAK-registrert

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE 2012/2013 Forord til årsplanen. Årsplanen beskriver det vi i store trekk sysler med i barnehagen. Det pedagogiske grunnsynet vårt er kjent og finnes på side 3 i

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Innholdsfortegnelse: Forord s. 1 Velkommen til Torvmoen s. 1 Personaloversikt s. 2 Personalsamarbeid s. 3 Foreldresamarbeid s. 3 Øvingsbarnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET!

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! ÅRSPLAN 2013 EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! Innholdsfortegnelse 1.0 Mål...3 1.1 Virksomhetsplan...3 1.2 Barnehagens omdømmeplattform....3 1.3 Menneskelige forutsetninger..3 1.4 Beliggenhet og nærmiljø....4

Detaljer

Frelsesarmeens barnehager, Solgården

Frelsesarmeens barnehager, Solgården Årsplan 2013 og 2014 Frelsesarmeens barnehager, Solgården Forord Da er vi kommet til 2013! Nytt år med nye muligheter. Vi ser frem til to år med læringsrike aktiviteter og gode opplevelser. Vi er en del

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer