ÅRSPLAN TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014-2015 TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE

2

3 <ÅRSPLAN > INNHOLD SANDEFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2 2. Barnehagens overordnede mål 4 3. Rammeplan for barnehager - Danning gjennom omsorg, lek og læring 5 4. Rammeplan for barnehager - Barns medvirkning og sosial kompetanse 7 5. Fokus Fagområdene i rammeplanen Barnehagens planverktøy Sammenheng barnehage skole Foreldremedvirkning Samarbeid med andre instanser Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kulturbegivenheter og arrangementer 17 TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE Trudvangveien 24, 3224 Sandefjord Telefon: e-post:

4 <ÅRSPLAN > PRESENTASJON AV BARNEHAGEN SANDEFJORD KOMMUNE 2 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN SAKOMBA står for SAndefjord KOmmunale BArnehager. Vi er i alt 13 barnehager, som ligger spredt geografisk i Sandefjord kommune. Vårt slagord er KJÆRLIGHET OG KUNNSKAP som skal tydeliggjøre at de ansatte skal møte barn, foreldre og hverandre med kjærlighet og kunnskap. SAKOMBA har gode systemer for kvalitetsutvikling som er like i alle barnehagene, og felles kompetanseplan for alle ansatte. Trudvang barnehage ble bygget i 1968 og er en av Sandefjords 13 kommunale barnehager.barnehagen har 4 avdelinger. Vi har to avdelinger for barn mellom 1-3 år, og to avdelinger for barn over 3 år, - tilsammen 70 plasser. Barnehagens åpningstid er fra kl Barnehagen har stengt Julaften, Nyttårsaften, St. Hans dagen og i sommerferieukene for 2015: uke Barnehagen har 7 planleggingsdager i løpet av året, der personalet får mulighet til å holde seg faglig oppdatert. Trudvang barnehage ligger sentralt - ca 1km fra Sandefjord sentrum. Vårt nærmiljø byr på mange muligheter som gir gode muligheter for utfordringer og aktiviteter. Vi har en spennende skog rett utenfor porten. Dit går vi ofte på tur og spiser maten vår. I gangavstand fra barnehagen finnes Jahre-skogen, Midtåsen, Mokollen, Nybakken, aktivitetsparken ved Breidablikk ungdomskole og bondegården til Lavoll. Disse områdene er naturlige turmål for oss. Sande skole ligger i nærmiljøet, og vi benytter oss av skolens gymsal.

5 <ÅRSPLAN > PRESENTASJON AV BARNEHAGEN SANDEFJORD KOMMUNE 3

6 <ÅRSPLAN > BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL SANDEFJORD KOMMUNE 4 2. BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL BARNEHAGELOVEN (2005) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER( 2011) Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver, og redgjør for barnehagens samfunnsmandat. Målet med Rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktede ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet VISJON FOR SANDEFJORD KOMMUNE Å maksimere velferden for innbyggerne FOKUS 2015 FOKUS 2015, er et strategidokument som uttrykker felles mål og retning for Sandefjordsbarnehagene. FOKUS 2015 setter fokus på seks områder. Disse områdene er i tråd med det Sandefjord kommune har forpliktet seg til å følge på fylkes og kommunenivå. Fokusområdene: Barnehagen den første danningsarenaen Utvikle og anvende et godt norsk språk Positiv selvoppfatning Mangfold Trygg og kvalitetssikret overgang barnehage-skole Nærværsarbeid for personalet og barn

7 <ÅRSPLAN > RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING SANDEFJORD KOMMUNE 5 3. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING DANNING Det er et overordnet mål for SAKOMBA barnehagene å være gode danningsarenaer. Mål og tiltak som blir presentert i denne planen, skal bidra til gode og varierte danningsprosesser for barna, slik at de utvikler best mulige forutsetninger for å håndtere og mestre livet sitt. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre, og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Den voksnes rolle og bevisste holdning til omsorg, lek og læring er avgjørende for at danningsprosessene skal bli gode. KJÆRLIGHET OG KUNNSKAP Læring og utvikling forutsetter nærhet, fysisk kontakt og kjærlighet. Barn er små mennesker og vi mennesker trenger kjærlighet for å få et godt liv. Begrepet kjærlighet i barnehagen rommer nærhet og tilknytning til de voksne, og ekte engasjement og innlevelse for barnet. Den voksne er åpen for barnet og dets særegenheter. I Trudvang- SAKOMBA barnehage betyr dette: De voksne fordeler seg og er tilstede i lek og aktiviteter Vi lytter til barnas innspill Vi støtter og oppmuntrer barna til å ta egne valg Vi roser barna Vi gir barna utfordringer de kan mestre OMSORG Barn har rett til omsorg og nærhet. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen, Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg har verdi i seg selv og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. I Trudvang-SAKOMBA barnehage betyr dette: Å møte barn med omsorg betyr for oss: Å se barn for hvem de er Å lytte til deres meninger

8 <ÅRSPLAN > RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING SANDEFJORD KOMMUNE 6 Å vise nærhet, trøste og oppmuntre Å handle anerkjennende Omsorg handler om relasjonen mellom de voksne og barna. LEK Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen, der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. I Trudvang- SAKOMBA barnehage betyr dette: Personalet har kunnskap om lek Personalet observerer, deltar og støtter barn i leken Vi avsetter tid i dagsrytmen til lek både ute og inne Personalet tilrettelegger og organiserer for lek i smågrupper Vi sørger for å ha godt og variert lekeutstyr tilpasset barnas alder og interesser Rommene er tilrettelagt og innredet i forhold til barnas interesser, leke-og aktivitetsbehov LÆRING Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn og barns læring. Barns utvikling sees som et tett samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og det miljøet det vokser opp i. Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. Læringssynet i SAKOMBA-barnehagene er at barn skal være aktivt deltakende i egen læring, og få støtte for sin nysgjerrighet og vitebegjær. Barn må få ulike erfaringer og opplevelser, slik at de kan erfare, forstå og tenke, mene og utrykke seg. Barn lærer gjennom undring, utforskning og erfaring. For at barn skal ha en god utvikling, er de avhengig av voksne med engasjement, omsorg og en bevisst holdning til hvordan de kan støtte, hjelpe, sette grenser og tilrettelegge rammene i barnehagen. I Trudvang- SAKOMBA barnehage betyr dette: Det er den voksnes ansvar å se og veilede barna slik at de blir best mulig forberedt på de neste skrittene i livet. Vi skal skape trygge rammer, slik at barna kan medvirke og mestre hverdagen. Vi skal gi barna individuelt tilpassede utfordringer Vi skal skape situasjoner som fremmer mestring

9 <ÅRSPLAN > SANDEFJORD KOMMUNE 7 Vi skal veilede og gi tilbakemeldinger på positive hendelser Vi skal tilrettelegge for gode opplevelser som motiverer barna til å lære mer Barndom har en egenverdi i seg selv. Barn er Barn, her og akkurat nå 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER BARNS MEDVIRKNING OG SOSIAL KOMPETANSE BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Barna opplever å bli anerkjent og respektert for den de er At alle barn blir sett og pratet med hver dag At barna er med og planlegger arrangementer og aktiviteter At barna er med på å stemme over ulike valg At barna er med og vurderer aktiviteter At vi har planer og planlagte aktiviteter, men at vi kan endre tema og fokus i hverdagen ut i fra barnas behov og interesser. Barna velger hva de vil leke med, og for eksempel aktiviteter de har lyst å gjøre, for eksempel dans. Vi jobber prosjektbasert ut i fra barns interesser SOSIAL KOMPETANSE Alle barn i barnehagen, uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsnivå, må få likeverdige muligheter til å delta i meningsfylte aktiviteter i et fellesskap med jevnaldrende. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Barnehagen har et samfunnsmandat i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing.

10 <ÅRSPLAN > FOKUS 2015 SANDEFJORD KOMMUNE 8 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi jobber med et rammeprogam som heter Steg for Steg. Det har til hensikt å øke barns sosiale komptanse gjennom, å øve på ferdigheter i empati, problemløsning og mestring av sinne i sosiale sammenhenger. Den grunnleggende drivkraften i arbeidet er å bygge videre på det positive barna gjør. Barna trener på å kommunisere, omgås andre på en positiv måte og øke evnen til å takle problemer og utfordringer. For de yngste barnegruppene fokuserer vi på følelser ved å ha fokus på ansiktsuttrykkene glad, sint, lei seg, overrasket og redd. Opplegget for de eldste er delt i tre områder: EMPATI hvor barna trener på: - Kjenne igjen tegn på følelser - Setter seg inn i andres situasjon - Viser medfølelse og omtanke for andre MESTRING AV SINNE hvor barna trener på: - Legge merke til hvordan sinne føles - Bruker teknikker for å dempe sinne PROBLEMLØSNING hvor barna trener på: - En metode som de kan bruke i sosiale situasjoner 5. FOKUS 2015 Øke barnets positive selvoppfatning Våre tiltak for å oppnå dette i år: Selvoppfatning = Selvfølelse + Selvtillit. Barn utvikler positiv selvfølelse når de opplever at de er verdifulle for andre mennesker uavhengig av hvordan de har prestert. Selvtillit er mer knyttet til konkrete ferdigheter/prestasjoner (for eksempel synge, løpe og lignende). Hvis et barn har god selvfølelse, er selvtillit sjeldent et problem. Hvis et barn har god selvtillit får ikke barn en automatisk god selvfølelse. Konkret hvordan jobber Trudvang barnehage med selvoppfatning:

11 <ÅRSPLAN > FOKUS 2015 SANDEFJORD KOMMUNE 9 Vi gir barna bekreftelser; et vennlig blikk, ros, et klapp på skulderen, tommel opp, sier hei med navn Vi er til stede for barna; hjelper dem, støtter dem, svarer på spørsmål, har et fang, har øyekontakt gjennom dagen Vi anerkjenner barnas følelser Vi viser at vi er glade i barna - liker dem Vi setter ord på barnas positive adferd og prestasjoner vi får mer av det vi har fokus på Vi tilrettelegger for gode lekevilkår, og sørger for at alle har minst en lekevenn Vi viser at det er lov å prøve og feile øve seg Vi har klare grenser; av og til gis barna to alternativer Utvikle og anvende et godt norsk språk Våre tiltak for å oppnå dette i år: Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av talespråket. Det er i den perioden barnets vokabular og begrepsbevissthet øker mest. Forskning viser at barnets vokabular og begrepsbevissthet i førskolealder, gjenspeiler leseforståelsen oppover i klassetrinnene. Sang, rytme, rim og regler Høytlesing hver dag Begrepsinnlæring knyttet til temaperioder Fokus på samtalen mellom barn og voksne gjennom hverdagsaktiviteter Voksne som gode språklige rollemodeller Bruk av Språkposer og Snakkepakke Henge opp bilder som utgangspunkt for samtaler Tilrettelegging for lek inne og ute Språkposer og konkreter

12 <ÅRSPLAN > FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN SANDEFJORD KOMMUNE 10 Øke nærværet hos barn og personal Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi følger gjeldende smittevernsregler gjennom deres anbefalte hygienetiltak Vi forebygger gjennom å ha fokus på tett oppfølging av personalet ved sykefravær Vi har utarbeidet gode retningslinjer for vikarer slik at de kan ta del i den daglige driften på en god måte Vi har etablert et godt samarbeid på huset som ivaretar barna og gjennomføringen av planer ved de voksnes fravær Vi bruker barnehagens personalpolitikk som er utarbeidet av personalet Vi snakker åpent om hvor viktig det er at det faste personalet er på jobb, og hvilke konsekvenser fravær har for barnehagen 6. FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN Rammeplanen beskriver 7 fagområder vi skal ha fokus på gjennom året. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt, og fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere av disse områdene vil være representert i temaopplegg, i forbindelse med hverdagsaktiviteter og i lek og samspill. Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser, skal avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan. Her må også en progresjon tydeliggjøres. Gjennom fagområdene skal barna utfolde skaperglede, undring og utforskertrang skal barna utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter skal barnehagen støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. I Trudvang- SAKOMBA barnehage jobber vi med fagområdene og progresjon på følgende måte: Vi har laget en progresjonplan for alle Fagområdene. Den er felles for hele huset, og beskriver tiltak og aktiviteter vi gjør innenfor hvert Fagområde og hver aldersgruppe. Hele planen er for omfattende å gjengi her, så vi har valgt ut Kommunikasjon, Språk og Tekst som et eksempel for å vise hvordan vi jobber. Vi følger ikke planen helt kategorisk. Hvis enkeltbarn eller en gruppe har behov for mer utfordringer, vil vi veksle på aktiviteter.

13 <ÅRSPLAN > FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN SANDEFJORD KOMMUNE 11

14 <ÅRSPLAN > BARNEHAGENS PLANVERKTØY SANDEFJORD KOMMUNE 12 Fagområde 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år Kommunikasjon, språk og tekst - Bli kjent med pekebøker - Introdusere enkle rim, regler og sanger - Lære dyrelyder - Aktivt bruk av språket verbalt og nonverbalt i hverdagen - Bli lest for - Lære enkle rim og regler - Lære navn på dyr - Kjenne igjen sitt eget navn - Bruke ord fra dagliglivet - Lære ord for følelser - Lytte til lyder - Lytte til hverandre og vente på tur - Samtale, fortelle og formulere ønsker verbalt. - Forstå enkle preposisjoner - Spille lotto - Tulle og tøyse med ord Bli kjent med rytme i ord - Leke rollelek - Få kjennskap til sin egen bokstav - Lese fortsettelsesbøker - Leke med rimord - Opptre foran andre - Fortelle vitser - Lekeskrive - Ha kjennskap til alfabetet og skrevet tekst. - Kunne uttrykke seg muntlig, ved å kunne fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer - Sette ord på følelser og meninger 7. BARNEHAGENS PLANVERKTØY Barnehagens årsplan beskriver hvordan vi jobber med Barnehageloven, Rammeplan for barnehagen og lokale satsningsområder for Sandefjord kommune. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen som et overordnet arbeidsdokument. Foreldre skal gjennom planverktøyet til barnehagen, få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan, i samarbeid med ansatte og foreldre. Årsplanen skal fastsettes av barnehagens Samarbeidsutvalg, og danne grunnlag for Barnehagemyndighetens tilsyn med barnehagen.

15 <ÅRSPLAN > SAMMENHENG BARNEHAGE SKOLE SANDEFJORD KOMMUNE 13 En kort presentasjon av dokumentene som styrer innholdet og fokuset til Trudvang barnehage: BARNEHAGELOVEN RAMMEPLANEN for barnehagen med syv fagområder FOKUS 2015 et strategidokument for barnehagene i Sandefjord. Innsatsområdene er: Språk, Selvoppfatning, Mangfold, Overgang barnehage-skole og nærværsarbeid for personal og barn. TRUDVANG BARNEHAGES PLANVERKTØY Vi har valgt å dele planverket vårt i to dokumenter og i tre nivåer. Plandokumentene bygger på hverandre og må sees i sammenheng. Årsplan for Trudvang barnehage (dette dokumentet). Årsplanen beskriver hvordan vi jobber med Formålsparagrafen og målene i Loven og Rammeplanen. Årsplanen skal gi foreldre, eier, barnehagemyndighet og andre interesserte informasjon om barnehagen. Årsplanen er et forpliktende måldokument for personalet. Periodeplaner. Deles ut til foreldrene ca. 6-8 ganger i året. Her beskrives mål og metoder mer detaljert, og viktige datoer og arrangement blir presentert. Prosjekter. Vi observerer barnas interesser underveis i året, og har korte eller lengre prosjekter knyttet til deres fokus. I tillegg har vi en progresjon-plan for Fagområdene. Denne synliggjøres i periodeplanene som sendes ut til foreldrene. 8. SAMMENHENG BARNEHAGE SKOLE Vi skal styrke sammenhengen, og skape en god overgang mellom barnehage og skole. Våre tiltak for å oppnå dette: - Sandefjord kommune har laget et årshjul som beskriver samarbeid og aktiviter for barna (og deres foreldre) som skal begynne på skolen. - Barnehagen har egen plan for tilbudet til skolestarterne. Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene overbringe informasjon om barnets trivsel og utvikling, slik at skoletilbudet i størst mulig grad er tilrettelagt.

16 <ÅRSPLAN > SAMMENHENG BARNEHAGE SKOLE SANDEFJORD KOMMUNE 14 Arbeid med de eldste i Trudvang barnehage: To ganger i uken er det førskoleklubb. I klubben bearbeider barna ulike temaer og arbeidet preges av medvirkningsbaserte prosesser: Tankekart som metode i planlegging av tema Avstemming over valg som må tas Samarbeidsprosjekter om temaene Tekstskaping skape felles tekster og historier Undring filosofering om livet og om å være menneske/barn Annen vektlegging i klubben: Turdag en dag i uken der turmålet ofte er knyttet til temaer vi jobber med. Sosial læring; vente på tur, gå på rekke, dele, ta ansvar for sekken sin, rekke opp handa, lytte mm Høytlesning av forskjellig sjangere Gjenfortelling av tekst Sang, rim og regler Månedens eksperiment Lære å skrive navnet sitt, og gjenkjenne lyden på bokstavene sine Trene på blyantgrepet Byggelek konstruksjonslek Gymsalen på Sande skole en gang i mellom Spille spill regelleker Samarbeid med biblioteket ; låne bøker, bli kjent på biblioteket og delta lesestunder Trafikktilvenning Teaterbesøk Dramaaktiviteter

17 <ÅRSPLAN > FORELDREMEDVIRKNING SANDEFJORD KOMMUNE FORELDREMEDVIRKNING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldremedvirkning og samarbeid i Trudvang barnehage: Samarbeidsutvalget: (SU) 2 representanter fra foreldrene og 2 fra ansatte. Styrer fungerer som sekretær. SU fastsetter bla barnehagens årsplan Foreldremøte : Møte for alle foreldrene en gang i året. Evnt temamøte i tillegg. Foreldresamtaler: Samtaler med begge foreldrene 2 ganger i året, der begge foreldrene er invitert Daglig kontakt : En viktig møteplass mellom foreldre og ansatte der mye informasjon utveksles Arrangementer: Vi har ulike arrangementer gjennom året for foreldre og barn se datoplan Foreldretavle : Det er viktig å stoppe opp og lese oppslag og se på bildedokumentasjonen som henger oppe Kommunikasjon via mail: Barnehagen sender jevnlig ut informasjon til foreldrene. Det er viktig at foreldrene oppdaterer Foreldreportalen, slik at rett mailadresse er registrert på begge foreldrene. 10. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Et slikt samarbeid gjøres alltid i samarbeid med foreldrene. Ved samarbeid med andre, overholder barnehagen de bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt som de er underlagt. Barnehagen har en lovfestet plikt til å melde fra til barneverntjenesten når det er grunnlag for å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. Barnehagen samarbeider med Helsestasjonen, Barneverntjenesten, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste og andre. Felles mål for de kommunale barnehagene:

18 <ÅRSPLAN > PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING SANDEFJORD KOMMUNE 16 Barnehagen skal gripe tidlig inn hvis det foreligger mistanke om omsorgssvikt Barnehagen skal i samarbeid med foreldre sørge for hensiktsmessige tiltak hvis barn ikke viser tilfredsstillende utvikling 11. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Dette er viktige områder for å kvalitetssikre arbeidet i barnehagen. I SAKOMBA barnehagene er det innarbeidet systematiske tiltak for vurdering av egen og kollegaers praksis i arbeid med barn. Denne systematiske refleksjonen danner grunnlaget for kontinuerlig planlegging og utvikling av barnehagen, som en lærende organisasjon. SAKOMBA-barnehagene bruker ALLE MED som verktøy for å observere det enkelte barns trivsel og utvikling, samt barnegruppens behov. Årlige brukerundersøkelser (skal tas i bruk i 2015), medarbeiderundersøkelser og barnesamtaler er gode verktøy vi bruker i vår vurdering og planlegging. OBSERVASJON OG PEDAGOGISK DOKUMENTASJON: Personalet observerer og iakttar barnas trivsel og utvikling kontnuerlig gjennom de daglige aktivitetene. Dette er refleksjoner/observasjoner som ikke er systematiske, men det er allikevel den viktigste observasjonsmetoden vi har. ALLE MED er et observasjonsverktøy som dokumenterer barnets utvikling på alle områder,med fokus på sosial utvikling. Verktøyet brukes gjennom hele barnehageløpet, og i forberedelsene til foreldresamtalene. Foreldrene får informasjon om denne observasjonsformen når barnet begynner i barnehagen. Foreldre kan reservere seg fra denne praksisen. VURDERINGSPLAN : I Trudvang barnehage evaluerer/reflekterer personalet fortløpende arbeidet på avdelingsmøter, ledermøter og personalmøter. - Vi dokumenterer barnets utvikling i Alle Med 2 ganger i året - Vi har Systematisk VUrdering av Praksis (SVUP) to perioder i året Hver avdeling lager en plan for dette arbeidet. Disse observasjonene er en form for Pedagogisk Dokumentasjon som blir brukt til å reflektere over praksis. Fokuset er hvordan de ansatte møter barna og fremmer deres selvfølelse og mestring. - To-språklig arbeid. Vi har en plan for dette arbeidet, og den skal evalueres i desember 2014 og juni 2015.

19 <ÅRSPLAN > TEMA, KULTURBEGIVENHETER OG ARRANGEMENTER SANDEFJORD KOMMUNE TEMA, KULTURBEGIVENHETER OG ARRANGEMENTER DATO August- September Oktober November TEMA / ARRANGEMENT Tema: Steg for Steg / Småsteg og Tilvenningsperiode Mål: Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser (Barnehageloven 2) Mål: Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellessakap og venneskap (Barnehageloven 1) Mål: Barna blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet (Rammeplanen Nærmiljø og samfunn) Planleggingsdag Barnehagen er stengt den dagen Førskoleklubben starter Foreldremøte med Tema: Mat og Mestring Uke 40 Uke 42 Høstferie (påmelding) Vennskapsfest Planleggingsdag Barnehagen er stengt den dagen Høstsuppe på Odin og Balder for foreldre Uke Foreldresamtaler Høstfrokost for Frigg og Frøya Planleggingsdag Barnehagen er stengt den dagen Desember Tema: Hei hå nå er det snart jul igjen Mål: Barna får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner. (Rammeplanen Etikk, Religion og filosofi) Trudvangkoret starter Fellessamling om juleevangeliet Førskoleklubben går Lucia på Bokeveien bofellesskap Julebord for barna Nissefest Romjul åpent (påmelding)

20 <ÅRSPLAN > TEMA, KULTURBEGIVENHETER OG ARRANGEMENTER SANDEFJORD KOMMUNE 18 Januar-februarmars Tema: Fortell, fortell Mål: Barna videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd (Rammeplanen Kommunikasjon, språk og tekst) Mål: Barna blir kjent med bøker, sanger, bilder og media. (Rammeplanen- Kommunikasjon,språk og tekst) Mål: Barna Utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama (Rammeplanen Kunst, kultur og kreativitet) Planleggingsdag Barnehagen er stengt den dagen Uke Karneval Vinterferie (påmelding) Barnehagedagen med foreldrekaffe på hele huset Uke 12 og 13 Uke 14 Uke Påskeforberedelser Påskeferie (påmelding) Bok-uker Planleggingsdag Barnehagen er stengt den dagen April-mai-juni Uke Tema: På havets bunn.. Mål: Barna opplever naturen og undrer seg over naturens mangfoldigheter (Rammeplanen Natur, miljø og teknikk) Foreldresamtaler Dugnad for foreldre værforbehold og Planleggingsdager Barnehagen er stengt de dagene Uke 20 Før-17.mai arrangement Foreldrene Besøk av nye barn og foreldre Sommerfest for barn og familie ute - værforbehold April/mai Informasjonsmøte nye foreldre St.Hans dagen barnehagen er stengt den dagen Uke Sommerstengt ( ) Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Gerd Merethe Carlsen Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den

21 <ÅRSPLAN > TEMA, KULTURBEGIVENHETER OG ARRANGEMENTER SANDEFJORD KOMMUNE 19

22

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Slalåmveien barnehage

Slalåmveien barnehage Slalåmveien barnehage styrersvbh@barnehage.no Telefon: 22730090 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: My Kid.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære!

Utdanningssektoren. Årsplan for Volla barnehage 2015. Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Utdanningssektoren Årsplan for Volla barnehage 2015 Et godt sted å være få omsorg, leke og lære! Innhold: Innledning s. 1 Mål fra Virksomhetsplanen for barnehagene s. 1 1. Barnehagens verdigrunnlag og

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Grünerløkka Sinsen barnehage Sinsen barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 gerd.ljokelsoy@bga.oslo.kommune.no Telefon: Telefon: 970 75 038 (kontor) Webside på kommunens portal:

Detaljer

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.

ULNA AS. 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar. Årsplan 2014 Innhold: 1. ULNA AS 1.1. Virksomheten 4 1.2. Visjon 4 1.3. ULNA`s betydning og filosofi..5 1.4. Etiske retningslinjer 7 1.5. Vårt samfunnsansvar.7 2 2. Sentrale styringsdokumenter 2.1. Barnehageloven..8

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Inndalen 2014-2015 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte.

Gamlebyen barnehage. Årsplan progresjonsplan og kalender 2015. Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Gamlebyen barnehage Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. Innhold Forord 3 Om barnehagen 4 Om Maurtu barnebondegård 4 Mål og satsinger for

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Nordstrand Obersten barnehage Obersten barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 nina.skari@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23495610 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/obersten-barnehage/

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015

Skedsmo kommune Utdanningssektoren. Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Skedsmo kommune Utdanningssektoren Årsplan for Hagan Barnehage 2015 Innledning... 2 Praktisk informasjon... 3 Kontakt og Planleggingsdager 2015... 3 Foreldresamarbeid... 4 Helhetlig læringssyn... 5 Hagan

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender

Rosenborg barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Frogner. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Frogner Rosenborg barnehage Rosenborg barnehage rosenborg@bfr.oslo.kommune.no Telefon: 23 33 27 60 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rosenborg-barnehage/

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015

ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 ÅS KOMMUNE ÅRSPLAN 2015 1. PRESENTASJON Søråsteigen barnehage er en av 7 kommunale barnehager i Ås kommune. Vi har alle en felles pedagogisk plattform som utgangspunkt for det pedagogiske arbeidet i våre

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 Barnehagens samfunnsmandat 7 Kapittel 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 8 1.1 Barnehagens formålsbestemmelse 9 1.2 Barnehager

Detaljer

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE

SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE SKOMAKERGATA GÅRDS- OG NATURBARNEHAGE Årsplan progresjonsplan og kalender 2015 15 Like muligheter uavhengig av kjønn. Fullt pedagogisk utbytte. 1 Innhold Forord 3 Om barnehagen 3 Om Maurtu barnebondegård

Detaljer

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver

RAMMEPLAN. for barnehagens innhold. og oppgaver RAMMEPLAN for barnehagens innhold og oppgaver Innledning 4 DEL 1 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 7 KAPITTEL 1 Barnehagens formål, verdigrunnlag og oppgaver 10 1.1 Barnehagens verdigrunnlag 11 1.2 Barnehager

Detaljer