ÅRSPLAN TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2014-2015 TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE"

Transkript

1 ÅRSPLAN TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE

2

3 <ÅRSPLAN > INNHOLD SANDEFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2 2. Barnehagens overordnede mål 4 3. Rammeplan for barnehager - Danning gjennom omsorg, lek og læring 5 4. Rammeplan for barnehager - Barns medvirkning og sosial kompetanse 7 5. Fokus Fagområdene i rammeplanen Barnehagens planverktøy Sammenheng barnehage skole Foreldremedvirkning Samarbeid med andre instanser Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kulturbegivenheter og arrangementer 17 TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE Trudvangveien 24, 3224 Sandefjord Telefon: e-post:

4 <ÅRSPLAN > PRESENTASJON AV BARNEHAGEN SANDEFJORD KOMMUNE 2 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN SAKOMBA står for SAndefjord KOmmunale BArnehager. Vi er i alt 13 barnehager, som ligger spredt geografisk i Sandefjord kommune. Vårt slagord er KJÆRLIGHET OG KUNNSKAP som skal tydeliggjøre at de ansatte skal møte barn, foreldre og hverandre med kjærlighet og kunnskap. SAKOMBA har gode systemer for kvalitetsutvikling som er like i alle barnehagene, og felles kompetanseplan for alle ansatte. Trudvang barnehage ble bygget i 1968 og er en av Sandefjords 13 kommunale barnehager.barnehagen har 4 avdelinger. Vi har to avdelinger for barn mellom 1-3 år, og to avdelinger for barn over 3 år, - tilsammen 70 plasser. Barnehagens åpningstid er fra kl Barnehagen har stengt Julaften, Nyttårsaften, St. Hans dagen og i sommerferieukene for 2015: uke Barnehagen har 7 planleggingsdager i løpet av året, der personalet får mulighet til å holde seg faglig oppdatert. Trudvang barnehage ligger sentralt - ca 1km fra Sandefjord sentrum. Vårt nærmiljø byr på mange muligheter som gir gode muligheter for utfordringer og aktiviteter. Vi har en spennende skog rett utenfor porten. Dit går vi ofte på tur og spiser maten vår. I gangavstand fra barnehagen finnes Jahre-skogen, Midtåsen, Mokollen, Nybakken, aktivitetsparken ved Breidablikk ungdomskole og bondegården til Lavoll. Disse områdene er naturlige turmål for oss. Sande skole ligger i nærmiljøet, og vi benytter oss av skolens gymsal.

5 <ÅRSPLAN > PRESENTASJON AV BARNEHAGEN SANDEFJORD KOMMUNE 3

6 <ÅRSPLAN > BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL SANDEFJORD KOMMUNE 4 2. BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL BARNEHAGELOVEN (2005) Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER( 2011) Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver, og redgjør for barnehagens samfunnsmandat. Målet med Rammeplanen er å gi styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktede ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet VISJON FOR SANDEFJORD KOMMUNE Å maksimere velferden for innbyggerne FOKUS 2015 FOKUS 2015, er et strategidokument som uttrykker felles mål og retning for Sandefjordsbarnehagene. FOKUS 2015 setter fokus på seks områder. Disse områdene er i tråd med det Sandefjord kommune har forpliktet seg til å følge på fylkes og kommunenivå. Fokusområdene: Barnehagen den første danningsarenaen Utvikle og anvende et godt norsk språk Positiv selvoppfatning Mangfold Trygg og kvalitetssikret overgang barnehage-skole Nærværsarbeid for personalet og barn

7 <ÅRSPLAN > RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING SANDEFJORD KOMMUNE 5 3. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING DANNING Det er et overordnet mål for SAKOMBA barnehagene å være gode danningsarenaer. Mål og tiltak som blir presentert i denne planen, skal bidra til gode og varierte danningsprosesser for barna, slik at de utvikler best mulige forutsetninger for å håndtere og mestre livet sitt. Danning er en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre, og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Den voksnes rolle og bevisste holdning til omsorg, lek og læring er avgjørende for at danningsprosessene skal bli gode. KJÆRLIGHET OG KUNNSKAP Læring og utvikling forutsetter nærhet, fysisk kontakt og kjærlighet. Barn er små mennesker og vi mennesker trenger kjærlighet for å få et godt liv. Begrepet kjærlighet i barnehagen rommer nærhet og tilknytning til de voksne, og ekte engasjement og innlevelse for barnet. Den voksne er åpen for barnet og dets særegenheter. I Trudvang- SAKOMBA barnehage betyr dette: De voksne fordeler seg og er tilstede i lek og aktiviteter Vi lytter til barnas innspill Vi støtter og oppmuntrer barna til å ta egne valg Vi roser barna Vi gir barna utfordringer de kan mestre OMSORG Barn har rett til omsorg og nærhet. Barnehagens personale har en yrkesetisk forpliktelse til å handle omsorgsfullt overfor alle barn i barnehagen, Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet og komme til uttrykk når barn leker og lærer, i stell, måltider og påkledning. Omsorg har verdi i seg selv og er samtidig en viktig forutsetning for barns utvikling, læring og danning. I Trudvang-SAKOMBA barnehage betyr dette: Å møte barn med omsorg betyr for oss: Å se barn for hvem de er Å lytte til deres meninger

8 <ÅRSPLAN > RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER DANNING GJENNOM OMSORG, LEK OG LÆRING SANDEFJORD KOMMUNE 6 Å vise nærhet, trøste og oppmuntre Å handle anerkjennende Omsorg handler om relasjonen mellom de voksne og barna. LEK Leken skal ha en fremtredende plass i barns liv i barnehagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Leken er et allment menneskelig fenomen, der barn har høy kompetanse og engasjement. Den er en grunnleggende livs og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. I Trudvang- SAKOMBA barnehage betyr dette: Personalet har kunnskap om lek Personalet observerer, deltar og støtter barn i leken Vi avsetter tid i dagsrytmen til lek både ute og inne Personalet tilrettelegger og organiserer for lek i smågrupper Vi sørger for å ha godt og variert lekeutstyr tilpasset barnas alder og interesser Rommene er tilrettelagt og innredet i forhold til barnas interesser, leke-og aktivitetsbehov LÆRING Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn og barns læring. Barns utvikling sees som et tett samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og det miljøet det vokser opp i. Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring. Læringssynet i SAKOMBA-barnehagene er at barn skal være aktivt deltakende i egen læring, og få støtte for sin nysgjerrighet og vitebegjær. Barn må få ulike erfaringer og opplevelser, slik at de kan erfare, forstå og tenke, mene og utrykke seg. Barn lærer gjennom undring, utforskning og erfaring. For at barn skal ha en god utvikling, er de avhengig av voksne med engasjement, omsorg og en bevisst holdning til hvordan de kan støtte, hjelpe, sette grenser og tilrettelegge rammene i barnehagen. I Trudvang- SAKOMBA barnehage betyr dette: Det er den voksnes ansvar å se og veilede barna slik at de blir best mulig forberedt på de neste skrittene i livet. Vi skal skape trygge rammer, slik at barna kan medvirke og mestre hverdagen. Vi skal gi barna individuelt tilpassede utfordringer Vi skal skape situasjoner som fremmer mestring

9 <ÅRSPLAN > SANDEFJORD KOMMUNE 7 Vi skal veilede og gi tilbakemeldinger på positive hendelser Vi skal tilrettelegge for gode opplevelser som motiverer barna til å lære mer Barndom har en egenverdi i seg selv. Barn er Barn, her og akkurat nå 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER BARNS MEDVIRKNING OG SOSIAL KOMPETANSE BARNS MEDVIRKNING Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset barnas alder og forutsetninger. Barn i barnehagen har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Våre tiltak for å oppnå dette i år: Barna opplever å bli anerkjent og respektert for den de er At alle barn blir sett og pratet med hver dag At barna er med og planlegger arrangementer og aktiviteter At barna er med på å stemme over ulike valg At barna er med og vurderer aktiviteter At vi har planer og planlagte aktiviteter, men at vi kan endre tema og fokus i hverdagen ut i fra barnas behov og interesser. Barna velger hva de vil leke med, og for eksempel aktiviteter de har lyst å gjøre, for eksempel dans. Vi jobber prosjektbasert ut i fra barns interesser SOSIAL KOMPETANSE Alle barn i barnehagen, uansett alder, kjønn, etnisk bakgrunn og funksjonsnivå, må få likeverdige muligheter til å delta i meningsfylte aktiviteter i et fellesskap med jevnaldrende. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser. Barnehagen har et samfunnsmandat i tidlig forebygging av diskriminering og mobbing.

10 <ÅRSPLAN > FOKUS 2015 SANDEFJORD KOMMUNE 8 Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi jobber med et rammeprogam som heter Steg for Steg. Det har til hensikt å øke barns sosiale komptanse gjennom, å øve på ferdigheter i empati, problemløsning og mestring av sinne i sosiale sammenhenger. Den grunnleggende drivkraften i arbeidet er å bygge videre på det positive barna gjør. Barna trener på å kommunisere, omgås andre på en positiv måte og øke evnen til å takle problemer og utfordringer. For de yngste barnegruppene fokuserer vi på følelser ved å ha fokus på ansiktsuttrykkene glad, sint, lei seg, overrasket og redd. Opplegget for de eldste er delt i tre områder: EMPATI hvor barna trener på: - Kjenne igjen tegn på følelser - Setter seg inn i andres situasjon - Viser medfølelse og omtanke for andre MESTRING AV SINNE hvor barna trener på: - Legge merke til hvordan sinne føles - Bruker teknikker for å dempe sinne PROBLEMLØSNING hvor barna trener på: - En metode som de kan bruke i sosiale situasjoner 5. FOKUS 2015 Øke barnets positive selvoppfatning Våre tiltak for å oppnå dette i år: Selvoppfatning = Selvfølelse + Selvtillit. Barn utvikler positiv selvfølelse når de opplever at de er verdifulle for andre mennesker uavhengig av hvordan de har prestert. Selvtillit er mer knyttet til konkrete ferdigheter/prestasjoner (for eksempel synge, løpe og lignende). Hvis et barn har god selvfølelse, er selvtillit sjeldent et problem. Hvis et barn har god selvtillit får ikke barn en automatisk god selvfølelse. Konkret hvordan jobber Trudvang barnehage med selvoppfatning:

11 <ÅRSPLAN > FOKUS 2015 SANDEFJORD KOMMUNE 9 Vi gir barna bekreftelser; et vennlig blikk, ros, et klapp på skulderen, tommel opp, sier hei med navn Vi er til stede for barna; hjelper dem, støtter dem, svarer på spørsmål, har et fang, har øyekontakt gjennom dagen Vi anerkjenner barnas følelser Vi viser at vi er glade i barna - liker dem Vi setter ord på barnas positive adferd og prestasjoner vi får mer av det vi har fokus på Vi tilrettelegger for gode lekevilkår, og sørger for at alle har minst en lekevenn Vi viser at det er lov å prøve og feile øve seg Vi har klare grenser; av og til gis barna to alternativer Utvikle og anvende et godt norsk språk Våre tiltak for å oppnå dette i år: Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av talespråket. Det er i den perioden barnets vokabular og begrepsbevissthet øker mest. Forskning viser at barnets vokabular og begrepsbevissthet i førskolealder, gjenspeiler leseforståelsen oppover i klassetrinnene. Sang, rytme, rim og regler Høytlesing hver dag Begrepsinnlæring knyttet til temaperioder Fokus på samtalen mellom barn og voksne gjennom hverdagsaktiviteter Voksne som gode språklige rollemodeller Bruk av Språkposer og Snakkepakke Henge opp bilder som utgangspunkt for samtaler Tilrettelegging for lek inne og ute Språkposer og konkreter

12 <ÅRSPLAN > FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN SANDEFJORD KOMMUNE 10 Øke nærværet hos barn og personal Våre tiltak for å oppnå dette i år: Vi følger gjeldende smittevernsregler gjennom deres anbefalte hygienetiltak Vi forebygger gjennom å ha fokus på tett oppfølging av personalet ved sykefravær Vi har utarbeidet gode retningslinjer for vikarer slik at de kan ta del i den daglige driften på en god måte Vi har etablert et godt samarbeid på huset som ivaretar barna og gjennomføringen av planer ved de voksnes fravær Vi bruker barnehagens personalpolitikk som er utarbeidet av personalet Vi snakker åpent om hvor viktig det er at det faste personalet er på jobb, og hvilke konsekvenser fravær har for barnehagen 6. FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN Rammeplanen beskriver 7 fagområder vi skal ha fokus på gjennom året. Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt, og fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere av disse områdene vil være representert i temaopplegg, i forbindelse med hverdagsaktiviteter og i lek og samspill. Hvordan fagområdene blir tilpasset det enkelte barns og gruppens interesser, skal avgjøres i den enkelte barnehage og nedfelles i barnehagens årsplan. Her må også en progresjon tydeliggjøres. Gjennom fagområdene skal barna utfolde skaperglede, undring og utforskertrang skal barna utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter skal barnehagen støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. I Trudvang- SAKOMBA barnehage jobber vi med fagområdene og progresjon på følgende måte: Vi har laget en progresjonplan for alle Fagområdene. Den er felles for hele huset, og beskriver tiltak og aktiviteter vi gjør innenfor hvert Fagområde og hver aldersgruppe. Hele planen er for omfattende å gjengi her, så vi har valgt ut Kommunikasjon, Språk og Tekst som et eksempel for å vise hvordan vi jobber. Vi følger ikke planen helt kategorisk. Hvis enkeltbarn eller en gruppe har behov for mer utfordringer, vil vi veksle på aktiviteter.

13 <ÅRSPLAN > FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN SANDEFJORD KOMMUNE 11

14 <ÅRSPLAN > BARNEHAGENS PLANVERKTØY SANDEFJORD KOMMUNE 12 Fagområde 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år Kommunikasjon, språk og tekst - Bli kjent med pekebøker - Introdusere enkle rim, regler og sanger - Lære dyrelyder - Aktivt bruk av språket verbalt og nonverbalt i hverdagen - Bli lest for - Lære enkle rim og regler - Lære navn på dyr - Kjenne igjen sitt eget navn - Bruke ord fra dagliglivet - Lære ord for følelser - Lytte til lyder - Lytte til hverandre og vente på tur - Samtale, fortelle og formulere ønsker verbalt. - Forstå enkle preposisjoner - Spille lotto - Tulle og tøyse med ord Bli kjent med rytme i ord - Leke rollelek - Få kjennskap til sin egen bokstav - Lese fortsettelsesbøker - Leke med rimord - Opptre foran andre - Fortelle vitser - Lekeskrive - Ha kjennskap til alfabetet og skrevet tekst. - Kunne uttrykke seg muntlig, ved å kunne fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer - Sette ord på følelser og meninger 7. BARNEHAGENS PLANVERKTØY Barnehagens årsplan beskriver hvordan vi jobber med Barnehageloven, Rammeplan for barnehagen og lokale satsningsområder for Sandefjord kommune. Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen som et overordnet arbeidsdokument. Foreldre skal gjennom planverktøyet til barnehagen, få et godt innblikk i barnehagens arbeid, og se en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene. Barnehagens styrer har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan, i samarbeid med ansatte og foreldre. Årsplanen skal fastsettes av barnehagens Samarbeidsutvalg, og danne grunnlag for Barnehagemyndighetens tilsyn med barnehagen.

15 <ÅRSPLAN > SAMMENHENG BARNEHAGE SKOLE SANDEFJORD KOMMUNE 13 En kort presentasjon av dokumentene som styrer innholdet og fokuset til Trudvang barnehage: BARNEHAGELOVEN RAMMEPLANEN for barnehagen med syv fagområder FOKUS 2015 et strategidokument for barnehagene i Sandefjord. Innsatsområdene er: Språk, Selvoppfatning, Mangfold, Overgang barnehage-skole og nærværsarbeid for personal og barn. TRUDVANG BARNEHAGES PLANVERKTØY Vi har valgt å dele planverket vårt i to dokumenter og i tre nivåer. Plandokumentene bygger på hverandre og må sees i sammenheng. Årsplan for Trudvang barnehage (dette dokumentet). Årsplanen beskriver hvordan vi jobber med Formålsparagrafen og målene i Loven og Rammeplanen. Årsplanen skal gi foreldre, eier, barnehagemyndighet og andre interesserte informasjon om barnehagen. Årsplanen er et forpliktende måldokument for personalet. Periodeplaner. Deles ut til foreldrene ca. 6-8 ganger i året. Her beskrives mål og metoder mer detaljert, og viktige datoer og arrangement blir presentert. Prosjekter. Vi observerer barnas interesser underveis i året, og har korte eller lengre prosjekter knyttet til deres fokus. I tillegg har vi en progresjon-plan for Fagområdene. Denne synliggjøres i periodeplanene som sendes ut til foreldrene. 8. SAMMENHENG BARNEHAGE SKOLE Vi skal styrke sammenhengen, og skape en god overgang mellom barnehage og skole. Våre tiltak for å oppnå dette: - Sandefjord kommune har laget et årshjul som beskriver samarbeid og aktiviter for barna (og deres foreldre) som skal begynne på skolen. - Barnehagen har egen plan for tilbudet til skolestarterne. Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene overbringe informasjon om barnets trivsel og utvikling, slik at skoletilbudet i størst mulig grad er tilrettelagt.

16 <ÅRSPLAN > SAMMENHENG BARNEHAGE SKOLE SANDEFJORD KOMMUNE 14 Arbeid med de eldste i Trudvang barnehage: To ganger i uken er det førskoleklubb. I klubben bearbeider barna ulike temaer og arbeidet preges av medvirkningsbaserte prosesser: Tankekart som metode i planlegging av tema Avstemming over valg som må tas Samarbeidsprosjekter om temaene Tekstskaping skape felles tekster og historier Undring filosofering om livet og om å være menneske/barn Annen vektlegging i klubben: Turdag en dag i uken der turmålet ofte er knyttet til temaer vi jobber med. Sosial læring; vente på tur, gå på rekke, dele, ta ansvar for sekken sin, rekke opp handa, lytte mm Høytlesning av forskjellig sjangere Gjenfortelling av tekst Sang, rim og regler Månedens eksperiment Lære å skrive navnet sitt, og gjenkjenne lyden på bokstavene sine Trene på blyantgrepet Byggelek konstruksjonslek Gymsalen på Sande skole en gang i mellom Spille spill regelleker Samarbeid med biblioteket ; låne bøker, bli kjent på biblioteket og delta lesestunder Trafikktilvenning Teaterbesøk Dramaaktiviteter

17 <ÅRSPLAN > FORELDREMEDVIRKNING SANDEFJORD KOMMUNE FORELDREMEDVIRKNING Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldremedvirkning og samarbeid i Trudvang barnehage: Samarbeidsutvalget: (SU) 2 representanter fra foreldrene og 2 fra ansatte. Styrer fungerer som sekretær. SU fastsetter bla barnehagens årsplan Foreldremøte : Møte for alle foreldrene en gang i året. Evnt temamøte i tillegg. Foreldresamtaler: Samtaler med begge foreldrene 2 ganger i året, der begge foreldrene er invitert Daglig kontakt : En viktig møteplass mellom foreldre og ansatte der mye informasjon utveksles Arrangementer: Vi har ulike arrangementer gjennom året for foreldre og barn se datoplan Foreldretavle : Det er viktig å stoppe opp og lese oppslag og se på bildedokumentasjonen som henger oppe Kommunikasjon via mail: Barnehagen sender jevnlig ut informasjon til foreldrene. Det er viktig at foreldrene oppdaterer Foreldreportalen, slik at rett mailadresse er registrert på begge foreldrene. 10. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Et slikt samarbeid gjøres alltid i samarbeid med foreldrene. Ved samarbeid med andre, overholder barnehagen de bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt som de er underlagt. Barnehagen har en lovfestet plikt til å melde fra til barneverntjenesten når det er grunnlag for å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. Barnehagen samarbeider med Helsestasjonen, Barneverntjenesten, Pedagogisk Psykologisk Tjeneste og andre. Felles mål for de kommunale barnehagene:

18 <ÅRSPLAN > PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING SANDEFJORD KOMMUNE 16 Barnehagen skal gripe tidlig inn hvis det foreligger mistanke om omsorgssvikt Barnehagen skal i samarbeid med foreldre sørge for hensiktsmessige tiltak hvis barn ikke viser tilfredsstillende utvikling 11. PLANLEGGING, DOKUMENTASJON OG VURDERING Barnehagens pedagogiske virksomhet skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal observeres og vurderes fortløpende. Dette er viktige områder for å kvalitetssikre arbeidet i barnehagen. I SAKOMBA barnehagene er det innarbeidet systematiske tiltak for vurdering av egen og kollegaers praksis i arbeid med barn. Denne systematiske refleksjonen danner grunnlaget for kontinuerlig planlegging og utvikling av barnehagen, som en lærende organisasjon. SAKOMBA-barnehagene bruker ALLE MED som verktøy for å observere det enkelte barns trivsel og utvikling, samt barnegruppens behov. Årlige brukerundersøkelser (skal tas i bruk i 2015), medarbeiderundersøkelser og barnesamtaler er gode verktøy vi bruker i vår vurdering og planlegging. OBSERVASJON OG PEDAGOGISK DOKUMENTASJON: Personalet observerer og iakttar barnas trivsel og utvikling kontnuerlig gjennom de daglige aktivitetene. Dette er refleksjoner/observasjoner som ikke er systematiske, men det er allikevel den viktigste observasjonsmetoden vi har. ALLE MED er et observasjonsverktøy som dokumenterer barnets utvikling på alle områder,med fokus på sosial utvikling. Verktøyet brukes gjennom hele barnehageløpet, og i forberedelsene til foreldresamtalene. Foreldrene får informasjon om denne observasjonsformen når barnet begynner i barnehagen. Foreldre kan reservere seg fra denne praksisen. VURDERINGSPLAN : I Trudvang barnehage evaluerer/reflekterer personalet fortløpende arbeidet på avdelingsmøter, ledermøter og personalmøter. - Vi dokumenterer barnets utvikling i Alle Med 2 ganger i året - Vi har Systematisk VUrdering av Praksis (SVUP) to perioder i året Hver avdeling lager en plan for dette arbeidet. Disse observasjonene er en form for Pedagogisk Dokumentasjon som blir brukt til å reflektere over praksis. Fokuset er hvordan de ansatte møter barna og fremmer deres selvfølelse og mestring. - To-språklig arbeid. Vi har en plan for dette arbeidet, og den skal evalueres i desember 2014 og juni 2015.

19 <ÅRSPLAN > TEMA, KULTURBEGIVENHETER OG ARRANGEMENTER SANDEFJORD KOMMUNE TEMA, KULTURBEGIVENHETER OG ARRANGEMENTER DATO August- September Oktober November TEMA / ARRANGEMENT Tema: Steg for Steg / Småsteg og Tilvenningsperiode Mål: Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser (Barnehageloven 2) Mål: Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellessakap og venneskap (Barnehageloven 1) Mål: Barna blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet (Rammeplanen Nærmiljø og samfunn) Planleggingsdag Barnehagen er stengt den dagen Førskoleklubben starter Foreldremøte med Tema: Mat og Mestring Uke 40 Uke 42 Høstferie (påmelding) Vennskapsfest Planleggingsdag Barnehagen er stengt den dagen Høstsuppe på Odin og Balder for foreldre Uke Foreldresamtaler Høstfrokost for Frigg og Frøya Planleggingsdag Barnehagen er stengt den dagen Desember Tema: Hei hå nå er det snart jul igjen Mål: Barna får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner. (Rammeplanen Etikk, Religion og filosofi) Trudvangkoret starter Fellessamling om juleevangeliet Førskoleklubben går Lucia på Bokeveien bofellesskap Julebord for barna Nissefest Romjul åpent (påmelding)

20 <ÅRSPLAN > TEMA, KULTURBEGIVENHETER OG ARRANGEMENTER SANDEFJORD KOMMUNE 18 Januar-februarmars Tema: Fortell, fortell Mål: Barna videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd (Rammeplanen Kommunikasjon, språk og tekst) Mål: Barna blir kjent med bøker, sanger, bilder og media. (Rammeplanen- Kommunikasjon,språk og tekst) Mål: Barna Utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama (Rammeplanen Kunst, kultur og kreativitet) Planleggingsdag Barnehagen er stengt den dagen Uke Karneval Vinterferie (påmelding) Barnehagedagen med foreldrekaffe på hele huset Uke 12 og 13 Uke 14 Uke Påskeforberedelser Påskeferie (påmelding) Bok-uker Planleggingsdag Barnehagen er stengt den dagen April-mai-juni Uke Tema: På havets bunn.. Mål: Barna opplever naturen og undrer seg over naturens mangfoldigheter (Rammeplanen Natur, miljø og teknikk) Foreldresamtaler Dugnad for foreldre værforbehold og Planleggingsdager Barnehagen er stengt de dagene Uke 20 Før-17.mai arrangement Foreldrene Besøk av nye barn og foreldre Sommerfest for barn og familie ute - værforbehold April/mai Informasjonsmøte nye foreldre St.Hans dagen barnehagen er stengt den dagen Uke Sommerstengt ( ) Faglig ansvarlig for årsplanen ved styrer: Gerd Merethe Carlsen Årsplanen ble fastsatt i barnehagens samarbeidsutvalg den

21 <ÅRSPLAN > TEMA, KULTURBEGIVENHETER OG ARRANGEMENTER SANDEFJORD KOMMUNE 19

22

ÅRSPLAN 2015-2016 TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE ERROR! USE THE HOME TAB TO APPLY TITTEL TO THE TEXT THAT YOU WANT TO APPEAR HERE. INNHOLD SANDEFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2 2. Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 TRUDVANG SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 INNHOLD SANDEFJORD KOMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2 2. Barnehagens overordnede mål 4 3. Rammeplan for barnehager - Danning

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 BREILI SAKOMBA BARNEHAGE En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 ÅPEN SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 ÅPEN SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 ÅPEN SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2 2. Barnehagens overordnede mål 3 3. Rammeplan for barnehager Danning gjennom

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 RANVIK SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014-2015 RANVIK SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 RANVIK SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2 2. Barnehagens overordnede mål 2 3. Rammeplan for barnehager - Danning

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 HAUKERØD SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 HAUKERØD SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 HAUKERØD SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2 2. Barnehagens overordnede mål 3 3. Rammeplan for barnehager - Danning

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 ÅSANE SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 ÅSANE SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 ÅSANE SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2 2. Barnehagens overordnede mål 3 3. Rammeplan for barnehager - Danning

Detaljer

ÅRSPLAN TRUDVANG BARNEHAGE

ÅRSPLAN TRUDVANG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017-2018 TRUDVANG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017-2018 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD FORORD 2 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN 4 2. BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL 4 3. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGER 6 4. FAGOMRÅDENE

Detaljer

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Munkerudtoppen. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Munkerudtoppen ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Munkerudtoppen.barnehage@gmail.com Telefon: 22287755/mobil 48114711 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: Innhold INNLEDNING...3

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 KROKEMOA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014-2015 KROKEMOA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 KROKEMOA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2. Barnehagens overordnede mål 3. Rammeplan for barnehager - Danning gjennom

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender

Tøyengata barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Gamle Oslo. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Tøyengata barnehage Tøyengata barnehage rigmor.nordby@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 22192965 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/toeyengata-barnehage/

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA

Årsplan. Værøy kommunale barnehage 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA Værøy kommunale barnehage Årsplan 2016/2017 VÅR VISJON: KRABBEN KARIBOLLEN SJØSTJERNA 1 INNHOLD Innledning.3 Vår visjon.. 4 Barnehagens mål og satsinger 4 Danning gjennom omsorg, lek og læring 4 Barns

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

Bamsebo Familiebarnehage

Bamsebo Familiebarnehage Oslo kommune Bydel Vestre Aker Bamsebo Familiebarnehage Bamsebo Familiebarnehage ochrkleppe@hotmail.no Telefon: 910 07 325 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/finn-barnehage-ioslo/bamsebo-familiebarnehage/

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehagen (Drivhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 BUGÅRDEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014-2015 BUGÅRDEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 BUGÅRDEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2. Barnehagens overordnede mål 3. Rammeplan for barnehager - Danning gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 SVARTÅS - SAKOMBA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 SVARTÅS - SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 SVARTÅS - SAKOMBA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 INNHOLD SANDEFJORD KOMMMUNE 1 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen 2 2. Barnehagens overordnede mål 3 3. Rammeplan for barnehager - Danning

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære

ÅRSPLAN. Et godt sted å være - et godt sted å lære 1 ÅRSPLAN RØSTAD BARNEHAGE 2015-2016 Et godt sted å være - et godt sted å lære 2 Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på Høgskoleområdet på Røstad. Eier er Studentsamskipnaden

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

VATNESTRØM OPPVEKSTSENTER

VATNESTRØM OPPVEKSTSENTER VATNESTRØM ÅRSPLAN BARNEHAGE progresjonsplan og kalender 2013/2014 okh@iveland.kommune.no 37961704 94 510 510 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for barnehagene... 3

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Kværnerdalen barnehage Støperiet

Kværnerdalen barnehage Støperiet Oslo kommune Kværnerdalen barnehage Kværnerdalen barnehage Støperiet Kværnerdalen barnehage Støperiet linda.gardar@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 97573101 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/kvaernerdalenbarnehage/

Detaljer

Vestre Aker Menighet Barnehage

Vestre Aker Menighet Barnehage Vestre Aker Menighet Barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 amigosbarnehage@hotmail.com Stensgata 45B, 0451 Oslo Vestre Aker Menighet Barnehage Årsplan 2014 1 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen...

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TOPPEN BARNEHAGE Om barnehagen Toppen barnehage åpnet 30.juli 1990. Barnehagen har fire avdelinger med plass til 65 barn i alderen 0 6 år. Barna fordeler seg

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte 20.09.16 Barnehagens overordnede målsettinger Barnehagen arbeider etter Lov om barnehager og Rammeplan. Nytt formål for barnehager trådte i kraft 1. august 2010. På denne bakgrunn

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager:

FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018. Lov om barnehager: FLASSABEKKN BARNEHAGE: ÅRSPLAN 2017/2018 Lov om barnehager: 1.Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

Maurtua Familiebarnehage

Maurtua Familiebarnehage Maurtua Familiebarnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 maurtua@vikenfiber.no Telefon: 41604840 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.maurtua.private.barnehage.no Innhold

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2016-2017 RØSTAD STUDENTBARNEHAGE ET GODT STED Å VÆRE - ET GODT STED Å LÆRE. Røstad barnehage er en privat barnehage som ligger idyllisk til på universitetsrådet på Røstad. Eier er Nord studentsamskipnad.

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2016 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet i vareta barnas behov for omsorg

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien)

Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) Hakkebakkeskogen familiebarnehage (Stamhusveien) hakkebakkeskogen@familiebarnehage.no Telefon: 66822222 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Private barnehagers webadresse:

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave

Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Et samfunn som ikke med jevne mellomrom diskuterer formålet med sin viktigste offentlige sosialiseringsinstitusjon, svikter sin demokratiske oppgave Inge Eidsvåg Lov om barnehager av 17.juni 2005 nr.64

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.:

Mosjordet barnehage Årsplan Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: Mosjordet barnehage Årsplan 2017-2018 Verden! Mosjordet barnehage Øvre gate 6c 2635 Tretten Tlf.: 61 05 62 90 Forord Barnehagen skal ha en årsplan som arbeidsredskap for personalet. Den skal dokumentere

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan Virksomhetsplan 2014-2015 Innledning Virksomhetsplanen er en konkret beskrivelse av virksomheten som skal synliggjøre hvilke elementer som er med på å skape kvalitet i Seilduken barnehage. Planen er et

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Christinegård 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer