ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE Samspill skaper resultater

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015. Samspill skaper resultater"

Transkript

1 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE Samspill skaper resultater

2 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE I år har vi valgt å ha to plan dokumenter. En årsplan og et informasjonshefte. Planene må ses i sammenheng. Tanken er å ha en "levende" plan som kan brukes i hverdagen. Derfor er denne formet som en kalender. I informasjonsheftet finnes informasjon om barnehagens driftsform og diverse praktisk informasjon. Denne byttes kun ut ved vesentlige endringer. Årsplanen gir barnehagens brukere og andre interessenter informasjon om barnehagen og dens innhold. Den skal også være et arbeidsredskap for personalet. Dette barnehageåret har vi 58 barn i alderen 0-5 år, 14 fast ansatte og 7 i ulike tiltak / opplæringsløp (dette kan endre seg i løpet av året). Nopro AS er en attføringsbedrift som har, i tillegg til å drive barnehage, som formål å drive yrkesrettet attføring og opplæring. Det betyr at vi i tillegg til den faste bemanningen har ansatte under opplæring (se info heftet). Vi har delt inn i fire grupper som denne høsten har barn i følgende alder: Knøttene 0-2 år Forskerne 2-3 år Filosofene 4 år Friskus 5 år Barnehagen ligger nær skog og fritidsområder. Dette gir oss gode muligheter til å gi barna et allsidig tilbud. Vi har tilgang på et godt opparbeidet område i skogen ca. 400 meter fra barnehagen. Her har vi grillhytte, bålplass med mer. Vi tilbyr hele og delte plasser.

3 DAGSRYTME For at barna skal oppleve trygghet og trivsel, mener vi at dagen må organiseres på en slik måte at barna kan etablere forventninger til hva som skal skje. Dagen må ha en struktur som de kan kjenne igjen Barnehagen åpner Lek og omsorg Frokost Aktiviteter / Lunch Ute- / innelek / organiserte aktiviteter Frukt og en liten matbit for de som ønsker det. Denne dagsrytmen er et utgangspunkt og legger vekt på at barna skal få lov til å holde på med en aktivitet/oppgave over tid og at klokka ikke skal ta kontroll over barnehagedagen. Oppsatte planer skal kunne gjennomføres samtidig som barnas spontanitet og initiativ skal ivaretas i størst mulig grad Barnehagen stenger De yngste barna følger sin egen rytme for søvn og måltider. Dette avtales med foreldrene og tilpasses barnets behov.

4 SOSIAL KOMPETANSE Det er de unge som skal skape fremtiden og gjøre verden til et bedre sted å leve i (Fridtjof Nansen) Sosial kompetanse er hvordan individet evner samspill med andre i ulike situasjoner. Begrepet beskriver hvordan mennesker forholder seg til omgivelsenes forventninger, og hvordan de dekker sine sosiale behov og hvordan de som en ressurs mestrer stress og problemer. Sosial kompetanse er ikke medfødt, men det er noe en utvikler gjennom hele livet, gjennom lek og samspill med andre mennesker. Fra barna er små utvikler de sin sosial kompetanse. Det å være omtenksom, og vise omsorg og empati for andre mennesker rundt seg selv er en viktig del av den sosiale kunnskapen. Barna utvikler vennskap samtidig som de lærer å omgås andre. Ved å sette fokus på sosial kompetanse og reflektere over dette forbereder vi barna til å bli velfungerende i samfunnet. I år kommer vi til å legge større vekt på samlingen som utgangspunkt for vår jobbing knyttet til temaet sosial kompetanse, både i organiserte aktiviteter og i hverdagssituasjoner. Lek, glede og humor er den første dimensjonen vi starter å jobbe med. Dette fordi temaet ligger nært opp til det å bli kjent og trygg i barnehagen. Det å tøyse og leke med hverandre, fremmer glede og åpner opp for å bli kjent og trygg på en ufarlig måte. OMRÅDE: Selvkontroll: Tenke før handling og utsette egne behov. Lære å dele Selvhevdelse: Lære å stå for egne meninger og tørre å være i fokus Prososiale handlinger: Lære å samarbeide og løse konflikter på en akseptabel måte MÅL: Vi skal jobbe kontinuerlig med sosialisering i alle situasjoner Bygge gode relasjoner mellom barn-barn og barn-voksen Lære å si hei og ha det til hverandre Hjelpe hverandre Dele Vente på tur Ta ordet i samling Å bli trygge på seg selv Lære å ta hensyn til andre barn METODER: Dele i mindre grupper Samlinger: Her og nå og planlagte temasamlinger Rollespill og praktiske øvelser

5 DANNING Danning er det du sitter igjen med etter at du har glemt det du har lært (Ellen Kay) I Rammeplanen for barnehagen blir danning sett på som både omsorg, sosialisering, utvikling, læring og oppdragelse, men omfatter også mer enn dette. Danning er en livslang prosess som blant annet utvikler barns evne til å tenke og reflektere over sine handlinger, verdier og væremåte. Danning skjer i samspill med andre. Vi skal arbeide for et miljø hvor vi legger til rette for danningsprosesser for alle barn. Dette gjøres blant annet ved å : La barna få være medvirkende og undrende Oppleve likeverd, fellesskap og inkludering Fokus på voksenrollen: Tilstedeværende (med "hode og kropp") Legge bort egne behov og ha barnets behov i fokus Engasjert og tydelig med grenser og konsekvenser Ta ansvar for et spennende barnehagemiljø i utvikling Være gode rollemodeller Gi positiv oppmerksomhet til alle Bruke aktivt humor og glede i hverdagen

6 KNØTTENE Knøttebarnet er i en alder hvor kroppslig/sensitiv erfaring er sentralt. Det vil si at de lærer gjennom hele kroppen. Det er viktig at de voksne på knøttene er tilstedet og ser barna der de er og veileder dem. De lærer ved å ta på, smake, prøve og å iaktta aktivt. De voksne på knøttene må møte barnas behov og være lydhøre overfor barnas ytringer for å forstå og kunne gi respons. De små barna trenger mye omsorg når de begynner i barnhagen, de har behov for mye voksen kontakt. Et fang å sitte på, trøst fra en voksne når livet heller litt i mot, få oppleve et trygt miljø hvor det er tilrettlagt for barnets utvikling og alder. De har behov for en trygg hverdag hvor dagen er forutsigbar og barnet blir sett og møter anerkjennelse. For barna på knøttene er det viktig at de møter omsorg fra faste og kjente voksne. Hva er lek på knøttene: Leken til knøttebarna er kroppslig, de liker gjentakelser, turtaking og imitasjon. Når de leker utforsker de lekene og det fysiske rommet. Mye endrer seg i løpet av tiden på knøttene og de voksne må derfor endre det fysiske miljøet ofte. Knøttebarna leker ulike former for parallell lek, typisk er at de er egosentriske i leken sin. I løpet av året ser vi at leken endrer seg og de utvikler vennskap til hverandre. De begynner å leke liksom lek alene til sosial liksom leik. De har behov for voksne som kan ta del i leken, veilede og være med å utvikle leken videre. På knøttene lærer barna mye nyttig i hverdagsaktivitetene og rutinene. Under måltidet lærer barna for eksempel å sitte fint, vente på tur, sende og hjelpe hverandre. Noen typiske tegn for 1åringen: Jeg er høyt og lavt Jeg utforsker og er nysgjerrig på verden Jeg begynner å gå rundt denne alderen Jeg lærer noen enkelt ord og bruker lyder for å forklare med Jeg kan plukke opp en rosin ved å bruke tommel og pekefingeren Noen typiske tegn for 2åringen: Jeg er fysisk aktiv og kan løpe, hoppe og klatre Jeg har sterk vilje Jeg kan herme og imitere Jeg begynner å få empatiske evner Jeg har lyst til å gjøre mye selv, slik som å kle på meg Jeg setter sammen ord Jeg begynner å stille spørsmål Jeg kan forklare meg og begynner å sette sammen ord Jeg elsker å hjelpe til Jeg begynner å leke med andre barn

7 FORSKERNE Forskerne: Einstein og Newton På forskerne deler vi i mindre grupper. Einstein for de yngste og Newton for de eldste barna. Vi legger vekt på å dele i mindre grupper for å kunne legge bedre til rette for lek, læring og utvikling. Samtidig gir det oss gode muligheter til å skjerme barnas lek og være til stede for hvert enkelt barn. Vi er lydhøre ovenfor barnas interesser og legger vekt på barns medvirkning. På forskerne ser vi mye paralellek (ved siden av hverandre) det første halve året. Senere begynner de å late som om, såkalt rollelek og tar gjerne på seg ulike roller fra selvopplevde dagligdagse hendelser i hjemmet, noe som er fantastisk og interessant og være vitne til. Alle barn har dessverre ikke like mye lekekompetanse, da er det vår oppgave å hjelpe barna og gi de verktøyene til å lære å leke. Vi voksne skal være mye deltakende i leken med barna, men også gi rom for den frie leken. Vi skal være tilstede, hjelpe og støtte der vi vurderer det som nødvendig og oppfordre de til å klare selv, slik at de får mestringsfølelsen: JEG KLARTE/JEG KAN. Her bruker vi mye Løft det vil si vi ser på barnets muligheter og ikke begrensninger ( løsningsfokusert tilnærming). Selvstendighetstrening er et område vi har stort fokus på i denne aldersgruppen. Barna er små verdensmestre, som ivrer etter å lære, jeg kan jeg vil. For oss voksne blir det da av stor betydning å være anerkjennende, hjelpe og støtte barna slik at de utvikler seg og får en følelse av å mestre. Målet vårt, er å gi barna utfordringer, slik at de har noe å strekke seg mot, men også støtte de ved behov. Her vi vil ha fokus på Løft og belønning som metode. Siden barna er små forskere, som ivrer etter å lære og vår avdeling heter forskerne ønsker vi å ha forskerdager på tirsdager. Denne dagen vil vi som voksne ha fokus på å opprettholde barnas interesser for omverden. Vi deler inn i forskjellige temaer for å vekke nysgjerrighet og fantasien. Ukas barn er noe vi har god erfaring med fra tidligere og ønsker å videreføre. En uke er barnet ordensbarn og har ekstra fokus. Det vil si at de får ulike ansvarsoppgaver, som for eksempel, dekke bordet, hente tralla, velge sanger og bøker, ordne til frukt, gå ut med søppel, som ledd i selvstendighetstreningen og det å føle seg sett. I samling har de med seg en koffert med leker fra hjemmet. Disse skal de vise frem og låne bort til de andre barna en liten periode. For barna kan det å dele sine leker med andre by på utfordringer, men for en læring i forhold selvkontroll og turtaking. Typisk for 2-3 åringene 2 og 3 åringene er aktive mennesker som liker å springe, løpe og være kroppslig aktive. De har en sterk vilje og man ser tydelig at kroppsbeherskelsen øker. De ivrer etter å lære og vil gjerne klare selv og gjøre selv. Motorisk går de fra mer stive til litt mer smidige bevegelser. Hånddominansen utvikles (foretrekker den ene hånden). Emosjonelt/sosialt er det en selvstendighetsperiode. Barnet kan lett bli frustrert eller sint i rutinesituasjoner (påkledning, i butikken osv). de leker ofte mye ved siden av hverandre (parallellek). Kan virke selvopptatt. Trenger regelmessighet- rutiner gir trygghet. Vil gjerne hjelpe til, men helst når de kommer på det selv. Når det gjelder tanke/språkutviklingen har de ofte litt ustabile begreper. Hukommelsen blir stadig klarere. De klarer ennå ikke å skille mellom fantasi og virkelighet, konsentrerer seg gjerne om en ting av gangen. Ordsamlingsperiode. Begynner å bruke språket som kommunikasjonsmiddel.

8 FILOSOFENE / FRISKUS Filosofene og Friskus er en avdeling. I praksis vil dette bety at alle barna er samlet på Filosofene frem til ca. kl hver dag. Deretter deler vi barna i Filosofer og Friskuser frem til ca. kl Friskus er gruppen for skolestarterne og det legges vekt på skoleforberedende aktiviteter og turer. Vi oppfordrer og legger til rette for at barna skal kunne mestre ting selv ved at de møter utfordringer som er tilpasset deres alder, behov og forutsetninger. Vi setter stor pris på leken og dens egenverdi i tillegg til lekens betydning for barns sosialisering. Vi vil gi barna tid til å avslutte leken på en grei måte, la leken henge slik at de kan ta opp igjen leken på et senere tidspunkt, ikke automatisk si nei til barnas forslag. Barna skal utvikle sitt språk gjennom aktiv språkstimulering. Det blir derfor viktig å la barna få erfaringer med ulike begreper gjennom rim, regler, bøker og eventyr. Vi er ofte ute på turer hvor vi utforsker skogen som leke- og lærearena i forhold til språk, sosial kompetanse og ulike fagområder. Filosofene fikk navnet sitt fordi barn i denne alderen begynner å filosofere og har mange spørsmål om hvorfor ting er som de er. Friskus har fått navnet sitt fordi denne gruppen har et utvidet ute tilbud. Barns medvirkning: På filosofene/friskus vil vi jobbe med barns medvirkning ved å la barna ta del i planlegging av forskjellige aktiviteter som hvor turene skal gå og ulike arrangementer / aktiviteter innad i gruppa. Vi ønsker å fange opp barnas interesser og gi de rom for spontanitet i hverdagen. Vi vil imøtekomme barnas individuelle behov ved å tilby et fang å sitte på, tid til samtale, tid til å lytte, se til at de fysiske behov er dekket, skape trygge rammer og relasjoner, være anerkjennende og følge opp barnas initiativ. Ordensbarn: Filosofene/friskus har ordensbarn. Dette er et ledd i selvhevdelse og barns medvirkning hvor barnet får være i fokus. Barnet får ulike arbeidsoppgaver gjennom uka og får være med å velge sanger, aktiviteter o. l Typisk trekk ved 4-5 åringene Den sosiale læringsprosessen er godt i gang og de begynner å forstå hva som er sosialt akseptabelt. Rolleleken er sentral i denne alderen., og er en viktig del av den sosiale og språklige utviklingen. De lærer å ta hensyn til andre barns ønsker og behov, de lærer forskjellige måter å tenke på, og de lærer å bli selvstendige og å ta ansvar.

9 SEPTEMBER 2014 Uke 36 ma ti on to fr lø sø HUSK! Fotografering 17. september Planleggingsdag 18. september! Fotografering 18 Planleggingsdag Foreldremøte Studenter uke Foreldremøte Lek, glede og humor Mål: Barnehagen skal legge til rette for at barna skal få positiv kontakt seg i mellom Tilvenning for nye barn og barnegrupper Fokus på omsorg, trygghet, tilhørighet og vennskap Turer i nærmiljøet Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte opplever seg som godtatt og verdsatt for akkurat den han eller hun er. Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning

10 FORUT-AKSJONEN I oktober hvert år følger vi FORUT aksjonens pedagogiske opplegg. Målet med Foruts barneaksjon er å gi barn økt forståelse for ulike kulturers egenart, kunnskap om global urettferdighet, og tro på at det nytter å hjelpe. Gjennom aksjonen ønsker vi å vekke barns nysgjerrighet og bidra i utviklingen av medfølelse, toleranse og forståelse. I år skal vi bli kjent med Biswas og Nischal og flere barn i landsbyen utenfor Katmandu i Nepal. Gjennom lek, læring og refleksjon får barna et spennende og viktig møte med en større del av verden. FORUTs barneaksjon viser fram ulikhet og fattigdom, men fokuserer mest på likhet og muligheten vi har for å gjøre verden bedre gjennom samarbeid. FORUTs barneaksjon «Gode venner i Nepal» skaper nye muligheter og åpner barnesinnet for nye impulser og erfaringer for barn i Norge. Gjennom tekster, musikk, bilder og videofilmer får vi et innblikk i hvordan livet er for barn et helt annet sted i verden. Vi blir også kjent med Monki, en ape som reiser rundt i verden og blir kjent med barn i alle land. Vi avslutter aksjonen med et arrangement hvor foreldrene kan støtte opp med å ta lodder og kjøpe produkter til inntekt for FORUT. SOSIAL PROFIL For oss er det viktig å formidle til barna at ikke alle barn er så heldige å vokse opp i en slik overflod som mange gjør her i Norge. Vi ønsker å skape nysgjerrighet, forståelse og ikke minst toleranse for andre som ikke lever akkurat slik som vi gjør. Vi mener også at det er viktig å formidle at vi kan være med å gjøre en liten forskjell for andre barn i verden ved å engasjere oss. Dette mener vi fremmer empati og fører til større forståelse og solidaritet med andre. I år er det 10. gang vi er med på FORUTs barneaksjon. Vi har fått brev med diplom hvor de takker oss for trofastheten og det gode samarbeidet til beste for barn i andre land. Barnehagen har også et fadderbarn, Chikumbutso Phiri, fra Malawi. Han er 12 år. Vi mottar nyhetsbrev to ganger i året og informasjonen bringes videre til barna i samlinger. Hver enkelt familie kan bidra ved å levere tomflasker til barnehagen. Panten går til fadderbarnet og settes inn på konto hver måned.

11 OKTOBER 2014 Uke ma ti on to fr lø sø Foreldrearrangement HUSK! Høstferie for skolene i uke 40 Egen plan for Forutaksjonen i uke Teater forestilling Foreldrekaffe med salg og utlodning 24. okt. Planleggingsdag 31.oktober! Foreldresamtaler i løpet av oktober og november Teater i barnehagen Planleggingsdag SAMHOLD OG GODE VENNER Område: empati og prososial atferd Mål: Øve på å hjelpe, dele med, vise omsorg for, og inkludere andre Vi skal bli kjent med årets Forut aksjon med tema fra Nepal Fokus på fadderbarnet vårt, Chikombutso Phiri Lek, glede og humor En måned hvor vi har spesielt fokus på barn fra andre land, sett i forhold til hvordan vi bor og lever her i Kongsberg. Vi synes det er viktig at barna skal få erfaring med noe av mangfoldet, og at det er mulig å hjelpe og støtte andre enn oss selv.

12 LIKESTILLING Likestilling er ikke å behandle alle barn likt, men å se det enkelte barnet og tilrettelegge for det enkelte barnets behov. Vi ønsker at barna skal få like muligheter. Vi deler barna i rene gutte- og jentegrupper minimum en dag i uken. Dette fordi vi mener at gutter og jenter bør få like muligheter til å lære, få oppmerksomhet, plass og tid. Man kan på denne måten gi begge kjønn arbeidsmetoder som passer til, og utvikler deres spesielle behov og sterke sider. Gutter og jenter kan med fordel gjøre enkelte aktiviteter separert, og dermed unngå å sammenligne seg med det andre kjønn. Ofte er det visse forskjeller mellom gutter og jenter når det gjelder både fin og grovmotorikk. Med gutte- og jentegrupper føler vi at vi kan bidra til å bryte dette mønsteret, og gi begge kjønn likt utgangspunkt i å mestre ulike aktiviteter. I løpet av det foregående barnehageårene har vi hatt god erfaring med kjønnsdelte grupper. Vi opplever mer ro i guttegruppene og ser en annen type lek enn vi gjør ellers. Vi mener også å se at konsentrasjonen er bedre når gutter og jenter er adskilt. Guttene lever seg lettere inn i fortellinger, setter mer ord på følelser og hevder seg på en roligere måte når jenter ikke er tilstede. På turer ser vi at jentene utfordrer seg mer. De går lengre turer og klatrer mer. Inne erfarer vi at ungene tar kontakt med hverandre på andre måter, de er roligere og mer konsentrert. Hvordan dette vil fungere i år, med nye barn og gruppesammensetninger blir spennende. Oppdatering / info fra gruppene gis i månedsbrev på hver enkelt avdeling.

13 NOVEMBER 2014 Uke ma ti on to fr lø sø HUSK! Foreldresamtaler i løpet av oktober og november KULTUR OG TRADISJONER Område; Samspill Mål: Fellesskap og samhandling. Felles opplevelser Juleforberedelser

14 ARBEID MED FAGOMRÅDENE FAGOMRÅDENE Knøttene Forskerne Filosofene / Friskus Kommunikasjon, språk og tekst Knøttene bruker kroppen og lyder for å kommunisere, vi voksne tolker barna og hjelper til med å sette ord på ytringer. Vi bruker språket aktivt for å utvikle begrepsforståelsen. Vi leser, bruker bilder, synger og benytter rim og regler. Vi skal bidra til at barna i større grad bruker språket til å uttrykke seg i samhandling med andre. Vi ønsker å gi barna et positivt forhold til bøker og høytlesning. Sang, fortellinger, rim og regler brukes aktivt Rim, regler og sanger, lek med språket og tekstskaping Konfliktløsning gjennom muntlig kommunikasjon. Kropp, bevegelse og helse Vi ønsker å utfordre barna i motorisk aktivitet. Vi er mye ute og barna får erfaring med å bevege seg i variert terreng. Inne danser vi mye og har hinderløyper hvor de møter ulike utfordringer. Vi er opptatt av god hygiene og barna lærer for eksempel at før man spiser skal man vaske hender. Vi har fokus på motorisk aktivitet og mestring i variert terreng. Barna skal få utfordringer til å videreutvikle grov og finmotoriske ferdigheter. Inne jobber vi mye med bevegelsessanger, sklir og krabber i tunnel. Vi ønsker at barna skal være kroppslig aktive store deler av dagen. De som har behov for hviling kan slappe av på et eget rom. Renslighetstrening og håndhygiene står i fokus Mye på tur i variert terreng og utelek. Finmotorikk som klipping, tegning, fargelegging og spikking. Fokus på et sunt kosthold. Kunst, kultur og kreativitet Barna utvikler kreativitet og fantasi ved hjelp av tilgang på ulike materialer. Vi ønsker at barna skal oppleve skaperglede og er opptatt av at ikke produktet er det viktigste, men prosessen og gleden. Vi lar barna utforske ulike formingsmaterialer. Vi dramatiserer med barna. Vi deltar på fellessamling i barnehagen og har samlingsstund på avdelingen hver dag. Barna er nysgjerrige og ivrer etter ny kunnskap, vi ønsker å tilrettelegge dagene etter barnas behov og ønsker. Forskerne har egne dager hvor vi stimulerer vår fantasi og kreativitet ved å gjennomføre ulike forsøk med forskjellige materialer. Vi har masse spennende materialer vi jobber med i løpet av året, og det viktigste for oss er at barna får en fin opplevelse med prosessen. Vi skal stimulere til kreativ aktivitet ved å la barna ha tilgang til variert materiale Barnekunst - kunstnerisk frihet Fokus på barnekultur i form av litteratur og sanger. Uttrykk gjennom musikk, språk, dans og drama Rollelek

15 DESEMBER 2014 Uke ma ti on to fr lø sø Nissefest 12 Luciafeiring Julebord HUSK! Luciafeiring for barna! Husk å ta med hvit skjorte og glitter. Kirkebesøk for 4-5 åringene. Dato kommer senere. (NB! frivillig) Husk å gi beskjed ang. juleferie. Nissefest Felles julebord alle avd. Redusert åpningstid i uke 52 VENTETID Mål: Barna skal bli kjent med julens budskap og tradisjoner Juleverksted og julebakst Adventsamling med kalenderåpning og julefortellinger Lek, glede og humor Spenningen stiger i ventetiden. Tradisjoner og kulturformidling er sentralt, og vi ønsker å formidle at julemåneden ikke bare handler om å få, men like mye gleden ved å gi.

16 ARBEID MED FAGOMRÅDENE Natur, miljø og teknikk Vi er opptatt av at barna skal bruke sansen aktivt. Vi er ute i alt slags vær og forskjellig terreng. Vi er opptatt av at barna opplever glede i naturen og bruker mye tid på å se og utforske når vi er på tur. Det er viktig at barna opplever naturen og undring over naturen på en positiv måte. Vi er ute i all slags vær, og i et allsidig terreng. Vi ønsker også å bringe naturmaterialer inn for å studere disse, uforske og skape nye ting. Turer og utforsking av nærmiljø Forske, finne ut av, filosofere Bli kjent med og ha respekt for naturen Eksperimentere til de ulike årstidene/temaer Matproduksjon f.eks safte, sylte og bake Etikk, religion og filosofi Lære gode rutiner og bordskikk ved matbordet. Vi ønsker å skape rom for undring og filosofi med barna. Vi hører om barnehagen sitt fadderbarn og deltar på FORUT aksjonen. Barna opplever tradisjoner ved høytidene. Vi markerer Samenesdag. Vi er opptatt av at det skal settes av tid til gode samtaler, spørsmål og undring. Hos oss er alle spørsmål vesentlige. Vi skal møte barna med respekt og på alvor. Vi jobber aktivt med konfliktløsning, og hjelper barna med å løse disse på en konstruktiv måte. Lære å behandle alle med respekt uansett bakgrunn og kulturelle forskjeller Likeverd Bli kjent med ulike religiøse høytider Foreldresamarbeid i forhold til ulike kulturer representert på avdelingen Gode samtaler på barnas initiativ rundt matbordet, på tur, i samling og her og nå situasjoner Nærmiljø og samfunn I ukas barn, snakker vi mye om barnet og familien. Vi ser på bilder og barnet får trening i å være i sentrum. Vi er på turer i nærmiljøet. Barnet er nå en del av en gruppe og blir kjent med nye voksne. De lærer å vente på tur, vise hensyn og empati for andre. Barna på Forskerne skal bli kjent med nærområdet rundt barnehagen. Vi går på turer for å utforske området rundt barnehagen. Vi arbeider også for at alle barna skal erfare at de alle er like mye verdt og at hvert enkelt barn er viktig for fellesskapet. Likestilling mellom kjønn Forståelse av ulike religiøse og kulturelle tradisjoner Arrangere samefolkets dag Turer i nærmiljøet Skolebesøk, skoletilvenning og sangskattekista. Antall, rom og form Vi voksne bruker aktivt mye begreper, slik som stor/liten, mye/lite osv. Barna leker med former, innpasningsbrett og puslespill. Barna leker med tall, vi teller i samlingsstund, bruker telleregler og teller i hverdagssituasjoner Vi ønsker at barna skal oppleve glede ved å utforske og leke med former og tall. Her jobber vi med konstruksjonsleik og ulike bordaktiviteter med modelleire. Personalet bruker matematiske begreper Bli kjent med geometriske former Lek med tall fra 1 10 Sortere, gjenkjenne og systematisere Øve seg på logisk tenkning resonere

17 JANUAR 2015 Uke ma ti on to fr lø sø Planleggingsdag 3 4 HUSK! PLANLEGGINGSDAG 2. JANUAR! Sydendag: vi skrur opp varmen, går i sommertøy og koser oss med frukt og paraplydrinker Sydendag VI SKAPER SAMMEN Område: Selvhevdelse og selvkontroll Mål: Barna skal øve på å ta hensyn til andre, samtidig som de ivaretar egne interesser Musikk og dans Lek, glede og humor Forske på is, vann og snø Tema samlinger

18 RUTINER VED SYKE BARN Folkehelseinstituttet har kommet med faglige råd i forhold til sykdom i barnehagen. Her er et utdrag fra de mest vanlige sykdommene. Forkjølelse, hoste og feber; Barn med feber bør holdes hjemme til det er helt feberfri. Også i forhold til smittevernhensyn. Barnet kan i barnehagen når almenntilstanden tilsier det. Dette gjelder også influensasymptomer. Diaré og oppkast; Barn med akutte oppkast eller diarètilstander kan tilbake til barnehagen 2 døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. Øyekatarr; Ved kraftig øyekatarr med pussdannelse bør barn av smittevernhensyn holdes hjemme til pussdannelsen har avtatt, eller behandling påbegynt. Ørebetennelse; Arter seg vanligvis som plutselig øreverk, ofte kombinert med feber og forkjølelse. Barnet kan tilbake i barnehagen når almenntilstanden tilsier det. Vannkopper; Barnet kan tilbake til barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn. Hodelus: Barnet kan tilbake til barnehagen så snart behandling er igangsatt. Fra tid til annen opplever vi vansker med å få bukt med svært smittsomme sykdommer, slik som oppkast og diare. Det er derfor viktig at dere foreldre holder ungene hjemme i henhold til rådene fra Folkehelseinstituttet. Vi forstår at det kan være vanskelig å være hjemme fra jobb, men ber om forståelse da dette fort kan ramme veldig mange flere enn et enkelt hjem. Andre barn og personal risikerer å bli smittet dersom barn kommer for tidlig tilbake. Samtidig risikerer vi å få sykdommen tilbake med endret karakter. Da har vi fort en ond sirkel med gjentagende omgangssyke.

19 FEBRUAR 2015 Uke ma ti on to fr lø sø HUSK! Vinterferie for skolen i uke 8 De som ønsker å endre plass fra høsten, må gi beskjed før opptaket 1. mars. Karneval Karneval VI SKAPER SAMMEN Område: Selvhevdelse og selvkontroll Mål: Barna skal øve på å ta hensyn til andre, samtidig som de ivaretar egne interesser Musikk og dans Grupper på tvers / kreativt verksted Lek, glede og humor Tema samlinger

20 MAT OG FRUKT: Vi har satt fokus på et sunt kosthold, og følger nasjonale retningslinjer for mat og måltider. Barna får brød, melk og frukt hver dag. Til frokost tilbyr vi brødmat og havregrøt. Vi har varmmat en gang i uka, som regel torsdager, men kan også forekomme andre dager i uken. Barna får frukt og et enkelt måltid med brød/knekkebrød på ettermiddagen. Varmmaten lages stort sett fra bunnen av med gode råvarer. KLÆR : Barna må ha et ekstra skift med klær liggende i barnehagen, og innesko eller tøfler. Regntøy/dress og støvler må også være tilgjengelig. Viktig at barna har riktige klær tilpasset årstiden. Vi ønsker at dere tar ansvar for å holde orden i hyller og skap og bytter ut etter årstid og størrelse. NB!!! HUSK Å MERKE KLÆRNE! BURSDAGSFEIRING: Barnehagen markerer bursdager ved å lage krone til barnet og synge bursdagssanger. Bursdagsbarnet kan velge en lek/aktivitet som de liker med bursdagsbarnet i fokus. DELTE PLASSER: Barna kan delta på utvalgte arrangementer som faller utenom den tida de er i barnehagen, dette er nissefest, julebord, sydendag, karneval og sommerfest. FREMMØTE OG FRAVÆR: Etter behov gjøres det avtale med personalet om når barnet kommer og blir hentet. Vær nøye med å gi beskjed dersom det er andre som henter barnet enn de som vanligvis gjør det. Gi også beskjed hvis barnet ikke kommer, eventuelt kommer senere. Maksimal oppholdstid i barnehagen er 9 timer pr. dag. FERIER: Barnehagen har åpent store deler av året. Vi stenger julaften, nyttårsaften og 5 planleggingsdager. Alle barna skal ha fire ukers ferie i løpet av året, tre av disse ukene bør tas om sommeren. Vi har redusert åpningstid i ferier (jmf. vedtekter). Foreldrene / foresatte skal innen 1. mai hvert år gi melding om når barna skal ha sommerferie. Vi ber om at dere tidligst mulig gir beskjed om ferier så vi får en reell oversikt over hvor mange barn som kommer i barnehagen. Personalet vil i løpet av året opparbeider seg avspasering. Barnehagen tilstreber at personalet avspaserer når det allikevel er færre barn og mindre trykk i barnehagen, som f.eks romjul og i påskeuka. Det samme gjelder uttak av ferie. Vi har de siste årene erfart at det dukker opp langt færre barn enn påmeldt om sommeren. Dette er trasig da vi ender opp med unødvendig mange på jobb. Samtidig må ferie spres og vi får da færre voksne på huset i oppstarten. Husk at det gagner barna at vi får løst ut ferie på en hensiktsmessig måte.

21 MARS 2015 Uke ma ti on to fr lø sø Husk å melde fra om påske HUSK! Husk å melde fra om dere skal benytte plassen i påskeuka eller tar ferie Frist for å levere pålegg Påskefrokost: 1 stk pålegg leveres senest fredag 20 mars Påskefrokost DET SPIRER OG GROR Område: Lek, glede og humor Mål: Føle glede ved å lære og ved å undersøke nye ting Ut på tur og ha fokus på forandringer i naturen Vi sår og planter i krukker Påskeforberedelser Temasamling

22 LÆRING Vi vil jobbe for at barna skal få et positivt forhold til seg selv og sin læringsprosess. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker, med miljøet og er nært sammenvevd med lek danning og omsorg. Hvert barn har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har virkninger i fellesskapet. For å skape et godt læringsmiljø må barna oppleve trivsel, trygghet og motivasjon. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er viktige forutsetninger for læring og opplevelse av gleder og mestring. Samtidig er det viktig å ha kunnskap om barns utvikling slik at man får støttet og anerkjent barnet der det er. Barnas utvikling og læring skjer kontinuerlig gjennom ulike læringssituasjoner og er både formell (planlagt) og uformell (her og nå situasjoner). Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. De voksne må møte barna på en utforskende og utfordrende måte slik at dette danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen. Det er barnas egne interesser og spørsmål som bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. Formell læring skjer gjennom planlagte læringsopplegg der den voksne tar initiativet. F.eks: Samlingsstund Prosjektarbeid Temaarbeid Lekegrupper Språkgrupper Uformell læring: Uformell læring dreier seg om spontan formidling. Det skjer gjerne her og nå i ulike hverdagsaktiviteter. Personalet må sørge for at barnas læring i de formelle læringssituasjonene overføres til uformelle situasjoner i hverdagen.

23 APRIL 2015 Uke ma ti on to fr lø sø 1 Bhg stenger kl HUSK! Husk redusert åpningstid i påskeuka Foreldresamtaler i løpet av måneden Frist for å gi beskjed om sommerferie 30. april! DET SPIRER OG GROR Område: Lek, glede og humor Mål: Føle glede ved å lære og ved å undersøke nye ting Ut på tur og ha fokus på forandringer i naturen Vi forsker

24 MEDVIRKNING BARNS MEDVIRKNING Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 1 Formål, 2. ledd) Medvirkning i barnehagen handler om å ta barn på alvor og gi de mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Medvirkning handler om å la barna bli spurt, lyttet til og akseptert som kompetente mennesker. Barna skal oppleve at deres ønsker og innspill er betydningsfulle og at vi tar de på alvor. FORELDRES MEDVIRKNING Foreldre / foresatte har mulighet til å medvirker gjennom: Daglig kontakt med personalet ved bringing og henting Foreldresamtaler Foreldremøter Foreldreutvalg og samarbeidsutvalg Brukerundersøkelser Vi ivaretar barns rett til medvirkning ved å : Ta barns ønsker og innspill på alvor Være lydhøre i forhold til hva barna er opptatt av Verne om barnas lek og ta hensyn til vennskap

25 MAI 2015 Uke ma ti on to fr lø sø HUSK! Husk planleggingsdag Planleggingsdag Norges nasjonal dag TRADISJONER OG ROLLESPILL Område: Selvhevdelse Mål: Barna skal øve på å være i fokus Tradisjonsleker ute Lage kulisser Øve til forestilling Temasamlinger Vi forbereder oss til årets sommerforestilling og har fullt fokus på rollefordeling, rekvisitter / kulisser og øving.

26 PERSONALET I BARNEHAGEN Personalet i Nopro barnehage har et godt arbeidsmiljø som er er preget av positiv tenking og godt humør. Vi støtter hverandre og er inkluderende, vi tar godt imot nye medarbeidere og har vårt fokus på at barna skal ha en god og trygg hverdag gjennom allsidig lek og læring. Personalet er mangfoldig og innehar mye kompetanse. Vi er endringsvillige og tilpasser oss hverdagen. KONTAKTLISTE FAST PERSONALE PR. AUGUST 2014: Kontor Elisabeth Klausen nopro.no Knøttene Tina B. Eriksen / mob Forskerne Hege Holmen / mob Lise Mjøseng / mob Filosofene Ann Kristin Røed / mob Friskus Grete Bratlie / mob nopro.no nopro.no nopro.no nopro.no nopro.no Elisabeth Klausen Tina Braaten Eriksen Hege Holmen Ann Kristin Røed Grete Bratlie Lise Mjøseng Stine Røgeberg Pedersen Line Pedersen Kari Klonteig Liv Simlenes Bente Jåtten Elfriede (Elfie) Darrud Astrid Tresland Karin O. Gravningen Tone Olslund Karin Torper konstituert daglig leder avdelingsleder på Knøttene avdelingsleder på Forskerne avdelingsleder på Filosofene avdelingsleder på Friskus barnehagelærer på Forskerne barnehagelærer student barne- og ungdomsarbeider assistent assistent assistent assistent assistent assistent kjøkkenassistent renhold I tillegg har vi en ekstra pedagog i vikariat og 5 assistenter på ulike arbeidsmarkedstiltak, hvor en skal ta fagbrev i BUA-faget høsten Vaktmester har vi tilgang på ved behov. Vi er en øvingsbarnehage og har jevnlig studenter fra HIT.

27 JUNI 2015 Uke ma ti on to fr lø sø Sommerfest HUSK! Overnatting i barnehagen for Friskus Sommerfest kl Husk å smøre barna med solkrem før de kommer i barnehagen Besøksdag for nye barn LEK, GLEDE OG HUMOR Mål: La seg rive med, føle glede, slappe av, spøke og ha det moro i lek og aktivitet Ulike aktiviteter ute og inne Forberedelser til sommerfest Det går mot avslutning av en epoke for de største barna og deretter ferietid. Forberedelser til dette står derfor i fokus.

28 PEDAGOGISKE VERKTØY Opp gjennom årene har barnehagen kjøpt inn en del pedagogiske verktøy som vi tar med oss videre i det daglige arbeidet. Det er verktøy vi bruker med tanke på å fremme barns sosiale kompetanse og språk, samt for observasjon og utvikling av praksis. Steg for steg Materiell til arbeid med sosial kompetanse i barnehagen. Med Steg for Steg er innlæringen av sosiale ferdigheter satt i et system som gir en enkel oppskrift og ramme for samlinger med barnegruppen. Opplegget gir rom for improvisasjon og lokale tilpasninger. Du og jeg og vi to Materiell til arbeid med sosial kompetanse i barnehagen. Språkkista Språkkista består av materiell til bruk som et verktøy og en inspirasjon i det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. Språkkista er i første omgang tenkt brukt i språkstimulering av minoritetsspråklige barn, men materiellet kan med fordel brukes til alle barn som har behov for ekstra språktrening. Språkkista er bygget opp over 10 ulike tema, som alle er velkjente fra barnehagen og tilpasset «barnehageåret.» Disse finner du i veiledningsheftet, med en kort teoretisk innledning om språk, språkutvikling og flerspråklighet. Til hvert tema er det foreslått 30 sentrale ord og begreper som utgangspunkt for det språklige arbeidet. Disse utgjør også grunnlaget for det meste av bildemateriellet i Språkkista. Snakkepakken Snakkepakken er et verktøy for alle som jobber med barn og språk. Snakkepakken retter seg mot barn i 2 til 9-årsalderen, uansett språkforståelse, morsmål og erfaringsbakgrunn. Alle med Observasjonsskjema til bruk i barnehagene. TRAS Tidlig registrering av språkutvikling i daglig samspill.

29 JULI 2015 Uke ma ti on to fr lø sø HUSK! Ferietid og redusert åpningstid denne mnd. Alle avdelingene er felles Ta med barnas utstyr hjem før dere tar ferie Planleggingsdag i august LEK, GLEDE OG HUMOR Mål: La seg rive med, føle glede, slappe av, spøke og ha det moro i lek og aktivitet Vannleik og bading Turer i nærmiljøet Lek og kos i barnehagen Sommer, sol og ferie. I feriemåneden synes vi det er viktig at det skal være god feriestemning her hos oss. Rolige dager hvor vi har mulighet til å gjøre andre ting enn vi vanligvis gjør. Derfor er det fint om dere gir beskjed om dere kommer senere. Det kan hende vi får lyst til å dra på tur.

30 NOPROS VERDIER TELL Tillit ved at det er samsvar mellom ord og handling. Våre kunder, leverandører og kollegaer skal erfare at vi er til å stole på og at vi ivaretar våre forpliktelser. Engasjement ved å vise arbeidsglede, innsats og samfunnsansvar. Lojalitet for normer og regler, basert på gjensidig respekt og ansvar for hverandre og bedriften. Likeverd - for livssyn, kulturell bakgrunn, mellom kjønn, ulik sosial bakgrunn og funksjonshemming. Nopro barnehage Svartåsveien Kongsberg Tlf:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015

Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 Halvårsplan for Maurtuå Høst 2015 PERSONALET PÅ MAURTUÅ GRO AINA HANNE MONIKA DIA August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst

1 2 år Kommunikasjon, språk og tekst 1 2 år - Barn kommunisere en til en (verbalt og nonverbalt), og er i samspill voksen/barn, barn/barn - Møte enkle bøker, sanger, rim og regler, enkle og korte eventyr - Få gode erfaringer med varierte

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Samspill skaper resultater

Samspill skaper resultater Samspill skaper resultater Kjære alle foreldre og foresatte i Idea barnehage Velkommen til et nytt barnehageår! Denne årsplanen skal være et arbeidsverktøy for de ansatte og et oppslagsverk for dere foreldre.

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016

LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 LILLA AVDELING BARNEHAGEÅRET 2015/2016 EKNE BARNEHAGE-BURSFLATA 27 7624 EKNE- TLF.74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no Årsplan må ses i sammenheng med virksomhetsplanen INNHOLD I ÅRSPLAN NAVNELISTE

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014

EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE ÅRSPLAN BLÅ AVDELING 2013/2014 EKNE BARNEHAGE BURSFLATA 27 7624 EKNE TLF. 74053165 ekne.barnehage@levanger.kommune.no NAVNELISE BARN NAVNELISTE ANSATTE BARNEGRUPPEN DAGSRYTME ÅRSOVERSIKT

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HØSTEN 2013 VÅR VISJON: Barnas hus skal være en god barnehage, preget av trygghet, trivsel, danning og læring for barn Og voksne. Årsplan for Barnas Hus Barnehage Del 2. 1 Dere

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2013. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2013. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2013 Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi på Tyrihans er: Trine Anita Skretteberg, pedagogisk leder, 90 % stilling. - Assisterende styrer 10%. Janka

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 4 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN FOR STJERNESKUDDET 2015 / 2016 1 Innhold; Telefon... s 3 Besøksadresse... s 3 Barnegruppa og ansatte... s 3 Foreldresamarbeid... s 4 Visjoner og verdier... s 5 Hos oss på Stjerneskuddet...

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 40 28 32 Solgløtt: 78 40 28 33 Sjøsprøyt: 78 40 28

Detaljer

Årsplan - generell del

Årsplan - generell del Årsplan - generell del Progresjonsplan for fagområdene i Rammeplanen KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Bruke språket aktivt Bruke konkreter Pekebøker og billedbøker Samlingsstunder Rim og regler Bevegelsessanger

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR

oppleve mestring på disse områdene, vil gi barna gode vilkår for å bygge vennskap med andre barn. HVERDAGEN VÅR SOSIAL kompetanse barnehagens satsingsområde For at barna skal utvikle sosial kompetanse, må vi som voksne være nære, varme og engasjerte! 3-åringen har en sterk vilje, men trenger støtte til konfliktløsning.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter

PROGRESJONSPLAN. med fokus på idrett og uteaktiviteter PROGRESJONSPLAN med fokus på idrett og uteaktiviteter Forord Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon,

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008

Vassenga barnehage. Årsplan 2007/2008 Årsplan 2007/2008 Liten? Jeg? Langtifra. Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er Du større enn deg selv kanskje? Inger Hagerup Vassenga barnehage Denne

Detaljer

Progresjonsplan 2016/17

Progresjonsplan 2016/17 Progresjonsplan Vi har delt fagområdene opp i aldersgrupper med tanke på å synliggjøre en tenkt progresjon. Det betyr imidlertid ikke at vi isolerer arbeidet innenfor en aldersgruppe og slutter å arbeide

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE Velkommen tilbake etter endt juleferie. Vi håper alle har hatt en fin jul og er klare for et nytt halvår. Som dere kanskje har merket er det gjort noen små forandringer

Detaljer

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015

BarnehagenVår Løren. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 BarnehagenVår Løren ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014/2015 Styrer.løren@barnehagenvaar.no 21918449 www.barnehagenvaar.no Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og

Detaljer