ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE Samspill skaper resultater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015. Samspill skaper resultater"

Transkript

1 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE Samspill skaper resultater

2 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE I år har vi valgt å ha to plan dokumenter. En årsplan og et informasjonshefte. Planene må ses i sammenheng. Tanken er å ha en "levende" plan som kan brukes i hverdagen. Derfor er denne formet som en kalender. I informasjonsheftet finnes informasjon om barnehagens driftsform og diverse praktisk informasjon. Denne byttes kun ut ved vesentlige endringer. Årsplanen gir barnehagens brukere og andre interessenter informasjon om barnehagen og dens innhold. Den skal også være et arbeidsredskap for personalet. Dette barnehageåret har vi 58 barn i alderen 0-5 år, 14 fast ansatte og 7 i ulike tiltak / opplæringsløp (dette kan endre seg i løpet av året). Nopro AS er en attføringsbedrift som har, i tillegg til å drive barnehage, som formål å drive yrkesrettet attføring og opplæring. Det betyr at vi i tillegg til den faste bemanningen har ansatte under opplæring (se info heftet). Vi har delt inn i fire grupper som denne høsten har barn i følgende alder: Knøttene 0-2 år Forskerne 2-3 år Filosofene 4 år Friskus 5 år Barnehagen ligger nær skog og fritidsområder. Dette gir oss gode muligheter til å gi barna et allsidig tilbud. Vi har tilgang på et godt opparbeidet område i skogen ca. 400 meter fra barnehagen. Her har vi grillhytte, bålplass med mer. Vi tilbyr hele og delte plasser.

3 DAGSRYTME For at barna skal oppleve trygghet og trivsel, mener vi at dagen må organiseres på en slik måte at barna kan etablere forventninger til hva som skal skje. Dagen må ha en struktur som de kan kjenne igjen Barnehagen åpner Lek og omsorg Frokost Aktiviteter / Lunch Ute- / innelek / organiserte aktiviteter Frukt og en liten matbit for de som ønsker det. Denne dagsrytmen er et utgangspunkt og legger vekt på at barna skal få lov til å holde på med en aktivitet/oppgave over tid og at klokka ikke skal ta kontroll over barnehagedagen. Oppsatte planer skal kunne gjennomføres samtidig som barnas spontanitet og initiativ skal ivaretas i størst mulig grad Barnehagen stenger De yngste barna følger sin egen rytme for søvn og måltider. Dette avtales med foreldrene og tilpasses barnets behov.

4 SOSIAL KOMPETANSE Det er de unge som skal skape fremtiden og gjøre verden til et bedre sted å leve i (Fridtjof Nansen) Sosial kompetanse er hvordan individet evner samspill med andre i ulike situasjoner. Begrepet beskriver hvordan mennesker forholder seg til omgivelsenes forventninger, og hvordan de dekker sine sosiale behov og hvordan de som en ressurs mestrer stress og problemer. Sosial kompetanse er ikke medfødt, men det er noe en utvikler gjennom hele livet, gjennom lek og samspill med andre mennesker. Fra barna er små utvikler de sin sosial kompetanse. Det å være omtenksom, og vise omsorg og empati for andre mennesker rundt seg selv er en viktig del av den sosiale kunnskapen. Barna utvikler vennskap samtidig som de lærer å omgås andre. Ved å sette fokus på sosial kompetanse og reflektere over dette forbereder vi barna til å bli velfungerende i samfunnet. I år kommer vi til å legge større vekt på samlingen som utgangspunkt for vår jobbing knyttet til temaet sosial kompetanse, både i organiserte aktiviteter og i hverdagssituasjoner. Lek, glede og humor er den første dimensjonen vi starter å jobbe med. Dette fordi temaet ligger nært opp til det å bli kjent og trygg i barnehagen. Det å tøyse og leke med hverandre, fremmer glede og åpner opp for å bli kjent og trygg på en ufarlig måte. OMRÅDE: Selvkontroll: Tenke før handling og utsette egne behov. Lære å dele Selvhevdelse: Lære å stå for egne meninger og tørre å være i fokus Prososiale handlinger: Lære å samarbeide og løse konflikter på en akseptabel måte MÅL: Vi skal jobbe kontinuerlig med sosialisering i alle situasjoner Bygge gode relasjoner mellom barn-barn og barn-voksen Lære å si hei og ha det til hverandre Hjelpe hverandre Dele Vente på tur Ta ordet i samling Å bli trygge på seg selv Lære å ta hensyn til andre barn METODER: Dele i mindre grupper Samlinger: Her og nå og planlagte temasamlinger Rollespill og praktiske øvelser

5 DANNING Danning er det du sitter igjen med etter at du har glemt det du har lært (Ellen Kay) I Rammeplanen for barnehagen blir danning sett på som både omsorg, sosialisering, utvikling, læring og oppdragelse, men omfatter også mer enn dette. Danning er en livslang prosess som blant annet utvikler barns evne til å tenke og reflektere over sine handlinger, verdier og væremåte. Danning skjer i samspill med andre. Vi skal arbeide for et miljø hvor vi legger til rette for danningsprosesser for alle barn. Dette gjøres blant annet ved å : La barna få være medvirkende og undrende Oppleve likeverd, fellesskap og inkludering Fokus på voksenrollen: Tilstedeværende (med "hode og kropp") Legge bort egne behov og ha barnets behov i fokus Engasjert og tydelig med grenser og konsekvenser Ta ansvar for et spennende barnehagemiljø i utvikling Være gode rollemodeller Gi positiv oppmerksomhet til alle Bruke aktivt humor og glede i hverdagen

6 KNØTTENE Knøttebarnet er i en alder hvor kroppslig/sensitiv erfaring er sentralt. Det vil si at de lærer gjennom hele kroppen. Det er viktig at de voksne på knøttene er tilstedet og ser barna der de er og veileder dem. De lærer ved å ta på, smake, prøve og å iaktta aktivt. De voksne på knøttene må møte barnas behov og være lydhøre overfor barnas ytringer for å forstå og kunne gi respons. De små barna trenger mye omsorg når de begynner i barnhagen, de har behov for mye voksen kontakt. Et fang å sitte på, trøst fra en voksne når livet heller litt i mot, få oppleve et trygt miljø hvor det er tilrettlagt for barnets utvikling og alder. De har behov for en trygg hverdag hvor dagen er forutsigbar og barnet blir sett og møter anerkjennelse. For barna på knøttene er det viktig at de møter omsorg fra faste og kjente voksne. Hva er lek på knøttene: Leken til knøttebarna er kroppslig, de liker gjentakelser, turtaking og imitasjon. Når de leker utforsker de lekene og det fysiske rommet. Mye endrer seg i løpet av tiden på knøttene og de voksne må derfor endre det fysiske miljøet ofte. Knøttebarna leker ulike former for parallell lek, typisk er at de er egosentriske i leken sin. I løpet av året ser vi at leken endrer seg og de utvikler vennskap til hverandre. De begynner å leke liksom lek alene til sosial liksom leik. De har behov for voksne som kan ta del i leken, veilede og være med å utvikle leken videre. På knøttene lærer barna mye nyttig i hverdagsaktivitetene og rutinene. Under måltidet lærer barna for eksempel å sitte fint, vente på tur, sende og hjelpe hverandre. Noen typiske tegn for 1åringen: Jeg er høyt og lavt Jeg utforsker og er nysgjerrig på verden Jeg begynner å gå rundt denne alderen Jeg lærer noen enkelt ord og bruker lyder for å forklare med Jeg kan plukke opp en rosin ved å bruke tommel og pekefingeren Noen typiske tegn for 2åringen: Jeg er fysisk aktiv og kan løpe, hoppe og klatre Jeg har sterk vilje Jeg kan herme og imitere Jeg begynner å få empatiske evner Jeg har lyst til å gjøre mye selv, slik som å kle på meg Jeg setter sammen ord Jeg begynner å stille spørsmål Jeg kan forklare meg og begynner å sette sammen ord Jeg elsker å hjelpe til Jeg begynner å leke med andre barn

7 FORSKERNE Forskerne: Einstein og Newton På forskerne deler vi i mindre grupper. Einstein for de yngste og Newton for de eldste barna. Vi legger vekt på å dele i mindre grupper for å kunne legge bedre til rette for lek, læring og utvikling. Samtidig gir det oss gode muligheter til å skjerme barnas lek og være til stede for hvert enkelt barn. Vi er lydhøre ovenfor barnas interesser og legger vekt på barns medvirkning. På forskerne ser vi mye paralellek (ved siden av hverandre) det første halve året. Senere begynner de å late som om, såkalt rollelek og tar gjerne på seg ulike roller fra selvopplevde dagligdagse hendelser i hjemmet, noe som er fantastisk og interessant og være vitne til. Alle barn har dessverre ikke like mye lekekompetanse, da er det vår oppgave å hjelpe barna og gi de verktøyene til å lære å leke. Vi voksne skal være mye deltakende i leken med barna, men også gi rom for den frie leken. Vi skal være tilstede, hjelpe og støtte der vi vurderer det som nødvendig og oppfordre de til å klare selv, slik at de får mestringsfølelsen: JEG KLARTE/JEG KAN. Her bruker vi mye Løft det vil si vi ser på barnets muligheter og ikke begrensninger ( løsningsfokusert tilnærming). Selvstendighetstrening er et område vi har stort fokus på i denne aldersgruppen. Barna er små verdensmestre, som ivrer etter å lære, jeg kan jeg vil. For oss voksne blir det da av stor betydning å være anerkjennende, hjelpe og støtte barna slik at de utvikler seg og får en følelse av å mestre. Målet vårt, er å gi barna utfordringer, slik at de har noe å strekke seg mot, men også støtte de ved behov. Her vi vil ha fokus på Løft og belønning som metode. Siden barna er små forskere, som ivrer etter å lære og vår avdeling heter forskerne ønsker vi å ha forskerdager på tirsdager. Denne dagen vil vi som voksne ha fokus på å opprettholde barnas interesser for omverden. Vi deler inn i forskjellige temaer for å vekke nysgjerrighet og fantasien. Ukas barn er noe vi har god erfaring med fra tidligere og ønsker å videreføre. En uke er barnet ordensbarn og har ekstra fokus. Det vil si at de får ulike ansvarsoppgaver, som for eksempel, dekke bordet, hente tralla, velge sanger og bøker, ordne til frukt, gå ut med søppel, som ledd i selvstendighetstreningen og det å føle seg sett. I samling har de med seg en koffert med leker fra hjemmet. Disse skal de vise frem og låne bort til de andre barna en liten periode. For barna kan det å dele sine leker med andre by på utfordringer, men for en læring i forhold selvkontroll og turtaking. Typisk for 2-3 åringene 2 og 3 åringene er aktive mennesker som liker å springe, løpe og være kroppslig aktive. De har en sterk vilje og man ser tydelig at kroppsbeherskelsen øker. De ivrer etter å lære og vil gjerne klare selv og gjøre selv. Motorisk går de fra mer stive til litt mer smidige bevegelser. Hånddominansen utvikles (foretrekker den ene hånden). Emosjonelt/sosialt er det en selvstendighetsperiode. Barnet kan lett bli frustrert eller sint i rutinesituasjoner (påkledning, i butikken osv). de leker ofte mye ved siden av hverandre (parallellek). Kan virke selvopptatt. Trenger regelmessighet- rutiner gir trygghet. Vil gjerne hjelpe til, men helst når de kommer på det selv. Når det gjelder tanke/språkutviklingen har de ofte litt ustabile begreper. Hukommelsen blir stadig klarere. De klarer ennå ikke å skille mellom fantasi og virkelighet, konsentrerer seg gjerne om en ting av gangen. Ordsamlingsperiode. Begynner å bruke språket som kommunikasjonsmiddel.

8 FILOSOFENE / FRISKUS Filosofene og Friskus er en avdeling. I praksis vil dette bety at alle barna er samlet på Filosofene frem til ca. kl hver dag. Deretter deler vi barna i Filosofer og Friskuser frem til ca. kl Friskus er gruppen for skolestarterne og det legges vekt på skoleforberedende aktiviteter og turer. Vi oppfordrer og legger til rette for at barna skal kunne mestre ting selv ved at de møter utfordringer som er tilpasset deres alder, behov og forutsetninger. Vi setter stor pris på leken og dens egenverdi i tillegg til lekens betydning for barns sosialisering. Vi vil gi barna tid til å avslutte leken på en grei måte, la leken henge slik at de kan ta opp igjen leken på et senere tidspunkt, ikke automatisk si nei til barnas forslag. Barna skal utvikle sitt språk gjennom aktiv språkstimulering. Det blir derfor viktig å la barna få erfaringer med ulike begreper gjennom rim, regler, bøker og eventyr. Vi er ofte ute på turer hvor vi utforsker skogen som leke- og lærearena i forhold til språk, sosial kompetanse og ulike fagområder. Filosofene fikk navnet sitt fordi barn i denne alderen begynner å filosofere og har mange spørsmål om hvorfor ting er som de er. Friskus har fått navnet sitt fordi denne gruppen har et utvidet ute tilbud. Barns medvirkning: På filosofene/friskus vil vi jobbe med barns medvirkning ved å la barna ta del i planlegging av forskjellige aktiviteter som hvor turene skal gå og ulike arrangementer / aktiviteter innad i gruppa. Vi ønsker å fange opp barnas interesser og gi de rom for spontanitet i hverdagen. Vi vil imøtekomme barnas individuelle behov ved å tilby et fang å sitte på, tid til samtale, tid til å lytte, se til at de fysiske behov er dekket, skape trygge rammer og relasjoner, være anerkjennende og følge opp barnas initiativ. Ordensbarn: Filosofene/friskus har ordensbarn. Dette er et ledd i selvhevdelse og barns medvirkning hvor barnet får være i fokus. Barnet får ulike arbeidsoppgaver gjennom uka og får være med å velge sanger, aktiviteter o. l Typisk trekk ved 4-5 åringene Den sosiale læringsprosessen er godt i gang og de begynner å forstå hva som er sosialt akseptabelt. Rolleleken er sentral i denne alderen., og er en viktig del av den sosiale og språklige utviklingen. De lærer å ta hensyn til andre barns ønsker og behov, de lærer forskjellige måter å tenke på, og de lærer å bli selvstendige og å ta ansvar.

9 SEPTEMBER 2014 Uke 36 ma ti on to fr lø sø HUSK! Fotografering 17. september Planleggingsdag 18. september! Fotografering 18 Planleggingsdag Foreldremøte Studenter uke Foreldremøte Lek, glede og humor Mål: Barnehagen skal legge til rette for at barna skal få positiv kontakt seg i mellom Tilvenning for nye barn og barnegrupper Fokus på omsorg, trygghet, tilhørighet og vennskap Turer i nærmiljøet Å være venner er å møtes i et forhold hvor den enkelte opplever seg som godtatt og verdsatt for akkurat den han eller hun er. Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning

10 FORUT-AKSJONEN I oktober hvert år følger vi FORUT aksjonens pedagogiske opplegg. Målet med Foruts barneaksjon er å gi barn økt forståelse for ulike kulturers egenart, kunnskap om global urettferdighet, og tro på at det nytter å hjelpe. Gjennom aksjonen ønsker vi å vekke barns nysgjerrighet og bidra i utviklingen av medfølelse, toleranse og forståelse. I år skal vi bli kjent med Biswas og Nischal og flere barn i landsbyen utenfor Katmandu i Nepal. Gjennom lek, læring og refleksjon får barna et spennende og viktig møte med en større del av verden. FORUTs barneaksjon viser fram ulikhet og fattigdom, men fokuserer mest på likhet og muligheten vi har for å gjøre verden bedre gjennom samarbeid. FORUTs barneaksjon «Gode venner i Nepal» skaper nye muligheter og åpner barnesinnet for nye impulser og erfaringer for barn i Norge. Gjennom tekster, musikk, bilder og videofilmer får vi et innblikk i hvordan livet er for barn et helt annet sted i verden. Vi blir også kjent med Monki, en ape som reiser rundt i verden og blir kjent med barn i alle land. Vi avslutter aksjonen med et arrangement hvor foreldrene kan støtte opp med å ta lodder og kjøpe produkter til inntekt for FORUT. SOSIAL PROFIL For oss er det viktig å formidle til barna at ikke alle barn er så heldige å vokse opp i en slik overflod som mange gjør her i Norge. Vi ønsker å skape nysgjerrighet, forståelse og ikke minst toleranse for andre som ikke lever akkurat slik som vi gjør. Vi mener også at det er viktig å formidle at vi kan være med å gjøre en liten forskjell for andre barn i verden ved å engasjere oss. Dette mener vi fremmer empati og fører til større forståelse og solidaritet med andre. I år er det 10. gang vi er med på FORUTs barneaksjon. Vi har fått brev med diplom hvor de takker oss for trofastheten og det gode samarbeidet til beste for barn i andre land. Barnehagen har også et fadderbarn, Chikumbutso Phiri, fra Malawi. Han er 12 år. Vi mottar nyhetsbrev to ganger i året og informasjonen bringes videre til barna i samlinger. Hver enkelt familie kan bidra ved å levere tomflasker til barnehagen. Panten går til fadderbarnet og settes inn på konto hver måned.

11 OKTOBER 2014 Uke ma ti on to fr lø sø Foreldrearrangement HUSK! Høstferie for skolene i uke 40 Egen plan for Forutaksjonen i uke Teater forestilling Foreldrekaffe med salg og utlodning 24. okt. Planleggingsdag 31.oktober! Foreldresamtaler i løpet av oktober og november Teater i barnehagen Planleggingsdag SAMHOLD OG GODE VENNER Område: empati og prososial atferd Mål: Øve på å hjelpe, dele med, vise omsorg for, og inkludere andre Vi skal bli kjent med årets Forut aksjon med tema fra Nepal Fokus på fadderbarnet vårt, Chikombutso Phiri Lek, glede og humor En måned hvor vi har spesielt fokus på barn fra andre land, sett i forhold til hvordan vi bor og lever her i Kongsberg. Vi synes det er viktig at barna skal få erfaring med noe av mangfoldet, og at det er mulig å hjelpe og støtte andre enn oss selv.

12 LIKESTILLING Likestilling er ikke å behandle alle barn likt, men å se det enkelte barnet og tilrettelegge for det enkelte barnets behov. Vi ønsker at barna skal få like muligheter. Vi deler barna i rene gutte- og jentegrupper minimum en dag i uken. Dette fordi vi mener at gutter og jenter bør få like muligheter til å lære, få oppmerksomhet, plass og tid. Man kan på denne måten gi begge kjønn arbeidsmetoder som passer til, og utvikler deres spesielle behov og sterke sider. Gutter og jenter kan med fordel gjøre enkelte aktiviteter separert, og dermed unngå å sammenligne seg med det andre kjønn. Ofte er det visse forskjeller mellom gutter og jenter når det gjelder både fin og grovmotorikk. Med gutte- og jentegrupper føler vi at vi kan bidra til å bryte dette mønsteret, og gi begge kjønn likt utgangspunkt i å mestre ulike aktiviteter. I løpet av det foregående barnehageårene har vi hatt god erfaring med kjønnsdelte grupper. Vi opplever mer ro i guttegruppene og ser en annen type lek enn vi gjør ellers. Vi mener også å se at konsentrasjonen er bedre når gutter og jenter er adskilt. Guttene lever seg lettere inn i fortellinger, setter mer ord på følelser og hevder seg på en roligere måte når jenter ikke er tilstede. På turer ser vi at jentene utfordrer seg mer. De går lengre turer og klatrer mer. Inne erfarer vi at ungene tar kontakt med hverandre på andre måter, de er roligere og mer konsentrert. Hvordan dette vil fungere i år, med nye barn og gruppesammensetninger blir spennende. Oppdatering / info fra gruppene gis i månedsbrev på hver enkelt avdeling.

13 NOVEMBER 2014 Uke ma ti on to fr lø sø HUSK! Foreldresamtaler i løpet av oktober og november KULTUR OG TRADISJONER Område; Samspill Mål: Fellesskap og samhandling. Felles opplevelser Juleforberedelser

14 ARBEID MED FAGOMRÅDENE FAGOMRÅDENE Knøttene Forskerne Filosofene / Friskus Kommunikasjon, språk og tekst Knøttene bruker kroppen og lyder for å kommunisere, vi voksne tolker barna og hjelper til med å sette ord på ytringer. Vi bruker språket aktivt for å utvikle begrepsforståelsen. Vi leser, bruker bilder, synger og benytter rim og regler. Vi skal bidra til at barna i større grad bruker språket til å uttrykke seg i samhandling med andre. Vi ønsker å gi barna et positivt forhold til bøker og høytlesning. Sang, fortellinger, rim og regler brukes aktivt Rim, regler og sanger, lek med språket og tekstskaping Konfliktløsning gjennom muntlig kommunikasjon. Kropp, bevegelse og helse Vi ønsker å utfordre barna i motorisk aktivitet. Vi er mye ute og barna får erfaring med å bevege seg i variert terreng. Inne danser vi mye og har hinderløyper hvor de møter ulike utfordringer. Vi er opptatt av god hygiene og barna lærer for eksempel at før man spiser skal man vaske hender. Vi har fokus på motorisk aktivitet og mestring i variert terreng. Barna skal få utfordringer til å videreutvikle grov og finmotoriske ferdigheter. Inne jobber vi mye med bevegelsessanger, sklir og krabber i tunnel. Vi ønsker at barna skal være kroppslig aktive store deler av dagen. De som har behov for hviling kan slappe av på et eget rom. Renslighetstrening og håndhygiene står i fokus Mye på tur i variert terreng og utelek. Finmotorikk som klipping, tegning, fargelegging og spikking. Fokus på et sunt kosthold. Kunst, kultur og kreativitet Barna utvikler kreativitet og fantasi ved hjelp av tilgang på ulike materialer. Vi ønsker at barna skal oppleve skaperglede og er opptatt av at ikke produktet er det viktigste, men prosessen og gleden. Vi lar barna utforske ulike formingsmaterialer. Vi dramatiserer med barna. Vi deltar på fellessamling i barnehagen og har samlingsstund på avdelingen hver dag. Barna er nysgjerrige og ivrer etter ny kunnskap, vi ønsker å tilrettelegge dagene etter barnas behov og ønsker. Forskerne har egne dager hvor vi stimulerer vår fantasi og kreativitet ved å gjennomføre ulike forsøk med forskjellige materialer. Vi har masse spennende materialer vi jobber med i løpet av året, og det viktigste for oss er at barna får en fin opplevelse med prosessen. Vi skal stimulere til kreativ aktivitet ved å la barna ha tilgang til variert materiale Barnekunst - kunstnerisk frihet Fokus på barnekultur i form av litteratur og sanger. Uttrykk gjennom musikk, språk, dans og drama Rollelek

15 DESEMBER 2014 Uke ma ti on to fr lø sø Nissefest 12 Luciafeiring Julebord HUSK! Luciafeiring for barna! Husk å ta med hvit skjorte og glitter. Kirkebesøk for 4-5 åringene. Dato kommer senere. (NB! frivillig) Husk å gi beskjed ang. juleferie. Nissefest Felles julebord alle avd. Redusert åpningstid i uke 52 VENTETID Mål: Barna skal bli kjent med julens budskap og tradisjoner Juleverksted og julebakst Adventsamling med kalenderåpning og julefortellinger Lek, glede og humor Spenningen stiger i ventetiden. Tradisjoner og kulturformidling er sentralt, og vi ønsker å formidle at julemåneden ikke bare handler om å få, men like mye gleden ved å gi.

16 ARBEID MED FAGOMRÅDENE Natur, miljø og teknikk Vi er opptatt av at barna skal bruke sansen aktivt. Vi er ute i alt slags vær og forskjellig terreng. Vi er opptatt av at barna opplever glede i naturen og bruker mye tid på å se og utforske når vi er på tur. Det er viktig at barna opplever naturen og undring over naturen på en positiv måte. Vi er ute i all slags vær, og i et allsidig terreng. Vi ønsker også å bringe naturmaterialer inn for å studere disse, uforske og skape nye ting. Turer og utforsking av nærmiljø Forske, finne ut av, filosofere Bli kjent med og ha respekt for naturen Eksperimentere til de ulike årstidene/temaer Matproduksjon f.eks safte, sylte og bake Etikk, religion og filosofi Lære gode rutiner og bordskikk ved matbordet. Vi ønsker å skape rom for undring og filosofi med barna. Vi hører om barnehagen sitt fadderbarn og deltar på FORUT aksjonen. Barna opplever tradisjoner ved høytidene. Vi markerer Samenesdag. Vi er opptatt av at det skal settes av tid til gode samtaler, spørsmål og undring. Hos oss er alle spørsmål vesentlige. Vi skal møte barna med respekt og på alvor. Vi jobber aktivt med konfliktløsning, og hjelper barna med å løse disse på en konstruktiv måte. Lære å behandle alle med respekt uansett bakgrunn og kulturelle forskjeller Likeverd Bli kjent med ulike religiøse høytider Foreldresamarbeid i forhold til ulike kulturer representert på avdelingen Gode samtaler på barnas initiativ rundt matbordet, på tur, i samling og her og nå situasjoner Nærmiljø og samfunn I ukas barn, snakker vi mye om barnet og familien. Vi ser på bilder og barnet får trening i å være i sentrum. Vi er på turer i nærmiljøet. Barnet er nå en del av en gruppe og blir kjent med nye voksne. De lærer å vente på tur, vise hensyn og empati for andre. Barna på Forskerne skal bli kjent med nærområdet rundt barnehagen. Vi går på turer for å utforske området rundt barnehagen. Vi arbeider også for at alle barna skal erfare at de alle er like mye verdt og at hvert enkelt barn er viktig for fellesskapet. Likestilling mellom kjønn Forståelse av ulike religiøse og kulturelle tradisjoner Arrangere samefolkets dag Turer i nærmiljøet Skolebesøk, skoletilvenning og sangskattekista. Antall, rom og form Vi voksne bruker aktivt mye begreper, slik som stor/liten, mye/lite osv. Barna leker med former, innpasningsbrett og puslespill. Barna leker med tall, vi teller i samlingsstund, bruker telleregler og teller i hverdagssituasjoner Vi ønsker at barna skal oppleve glede ved å utforske og leke med former og tall. Her jobber vi med konstruksjonsleik og ulike bordaktiviteter med modelleire. Personalet bruker matematiske begreper Bli kjent med geometriske former Lek med tall fra 1 10 Sortere, gjenkjenne og systematisere Øve seg på logisk tenkning resonere

17 JANUAR 2015 Uke ma ti on to fr lø sø Planleggingsdag 3 4 HUSK! PLANLEGGINGSDAG 2. JANUAR! Sydendag: vi skrur opp varmen, går i sommertøy og koser oss med frukt og paraplydrinker Sydendag VI SKAPER SAMMEN Område: Selvhevdelse og selvkontroll Mål: Barna skal øve på å ta hensyn til andre, samtidig som de ivaretar egne interesser Musikk og dans Lek, glede og humor Forske på is, vann og snø Tema samlinger

18 RUTINER VED SYKE BARN Folkehelseinstituttet har kommet med faglige råd i forhold til sykdom i barnehagen. Her er et utdrag fra de mest vanlige sykdommene. Forkjølelse, hoste og feber; Barn med feber bør holdes hjemme til det er helt feberfri. Også i forhold til smittevernhensyn. Barnet kan i barnehagen når almenntilstanden tilsier det. Dette gjelder også influensasymptomer. Diaré og oppkast; Barn med akutte oppkast eller diarètilstander kan tilbake til barnehagen 2 døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn. Øyekatarr; Ved kraftig øyekatarr med pussdannelse bør barn av smittevernhensyn holdes hjemme til pussdannelsen har avtatt, eller behandling påbegynt. Ørebetennelse; Arter seg vanligvis som plutselig øreverk, ofte kombinert med feber og forkjølelse. Barnet kan tilbake i barnehagen når almenntilstanden tilsier det. Vannkopper; Barnet kan tilbake til barnehagen når utslettet har begynt å tørke inn. Hodelus: Barnet kan tilbake til barnehagen så snart behandling er igangsatt. Fra tid til annen opplever vi vansker med å få bukt med svært smittsomme sykdommer, slik som oppkast og diare. Det er derfor viktig at dere foreldre holder ungene hjemme i henhold til rådene fra Folkehelseinstituttet. Vi forstår at det kan være vanskelig å være hjemme fra jobb, men ber om forståelse da dette fort kan ramme veldig mange flere enn et enkelt hjem. Andre barn og personal risikerer å bli smittet dersom barn kommer for tidlig tilbake. Samtidig risikerer vi å få sykdommen tilbake med endret karakter. Da har vi fort en ond sirkel med gjentagende omgangssyke.

19 FEBRUAR 2015 Uke ma ti on to fr lø sø HUSK! Vinterferie for skolen i uke 8 De som ønsker å endre plass fra høsten, må gi beskjed før opptaket 1. mars. Karneval Karneval VI SKAPER SAMMEN Område: Selvhevdelse og selvkontroll Mål: Barna skal øve på å ta hensyn til andre, samtidig som de ivaretar egne interesser Musikk og dans Grupper på tvers / kreativt verksted Lek, glede og humor Tema samlinger

20 MAT OG FRUKT: Vi har satt fokus på et sunt kosthold, og følger nasjonale retningslinjer for mat og måltider. Barna får brød, melk og frukt hver dag. Til frokost tilbyr vi brødmat og havregrøt. Vi har varmmat en gang i uka, som regel torsdager, men kan også forekomme andre dager i uken. Barna får frukt og et enkelt måltid med brød/knekkebrød på ettermiddagen. Varmmaten lages stort sett fra bunnen av med gode råvarer. KLÆR : Barna må ha et ekstra skift med klær liggende i barnehagen, og innesko eller tøfler. Regntøy/dress og støvler må også være tilgjengelig. Viktig at barna har riktige klær tilpasset årstiden. Vi ønsker at dere tar ansvar for å holde orden i hyller og skap og bytter ut etter årstid og størrelse. NB!!! HUSK Å MERKE KLÆRNE! BURSDAGSFEIRING: Barnehagen markerer bursdager ved å lage krone til barnet og synge bursdagssanger. Bursdagsbarnet kan velge en lek/aktivitet som de liker med bursdagsbarnet i fokus. DELTE PLASSER: Barna kan delta på utvalgte arrangementer som faller utenom den tida de er i barnehagen, dette er nissefest, julebord, sydendag, karneval og sommerfest. FREMMØTE OG FRAVÆR: Etter behov gjøres det avtale med personalet om når barnet kommer og blir hentet. Vær nøye med å gi beskjed dersom det er andre som henter barnet enn de som vanligvis gjør det. Gi også beskjed hvis barnet ikke kommer, eventuelt kommer senere. Maksimal oppholdstid i barnehagen er 9 timer pr. dag. FERIER: Barnehagen har åpent store deler av året. Vi stenger julaften, nyttårsaften og 5 planleggingsdager. Alle barna skal ha fire ukers ferie i løpet av året, tre av disse ukene bør tas om sommeren. Vi har redusert åpningstid i ferier (jmf. vedtekter). Foreldrene / foresatte skal innen 1. mai hvert år gi melding om når barna skal ha sommerferie. Vi ber om at dere tidligst mulig gir beskjed om ferier så vi får en reell oversikt over hvor mange barn som kommer i barnehagen. Personalet vil i løpet av året opparbeider seg avspasering. Barnehagen tilstreber at personalet avspaserer når det allikevel er færre barn og mindre trykk i barnehagen, som f.eks romjul og i påskeuka. Det samme gjelder uttak av ferie. Vi har de siste årene erfart at det dukker opp langt færre barn enn påmeldt om sommeren. Dette er trasig da vi ender opp med unødvendig mange på jobb. Samtidig må ferie spres og vi får da færre voksne på huset i oppstarten. Husk at det gagner barna at vi får løst ut ferie på en hensiktsmessig måte.

21 MARS 2015 Uke ma ti on to fr lø sø Husk å melde fra om påske HUSK! Husk å melde fra om dere skal benytte plassen i påskeuka eller tar ferie Frist for å levere pålegg Påskefrokost: 1 stk pålegg leveres senest fredag 20 mars Påskefrokost DET SPIRER OG GROR Område: Lek, glede og humor Mål: Føle glede ved å lære og ved å undersøke nye ting Ut på tur og ha fokus på forandringer i naturen Vi sår og planter i krukker Påskeforberedelser Temasamling

22 LÆRING Vi vil jobbe for at barna skal få et positivt forhold til seg selv og sin læringsprosess. Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker, med miljøet og er nært sammenvevd med lek danning og omsorg. Hvert barn har rett til å erfare at deres stemme blir tatt på alvor og har virkninger i fellesskapet. For å skape et godt læringsmiljø må barna oppleve trivsel, trygghet og motivasjon. Vennskap og tilrettelegging for gode relasjoner i barnehagen er viktige forutsetninger for læring og opplevelse av gleder og mestring. Samtidig er det viktig å ha kunnskap om barns utvikling slik at man får støttet og anerkjent barnet der det er. Barnas utvikling og læring skjer kontinuerlig gjennom ulike læringssituasjoner og er både formell (planlagt) og uformell (her og nå situasjoner). Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst og bidra til et godt grunnlag for livslang læring. De voksne må møte barna på en utforskende og utfordrende måte slik at dette danner grunnlaget for et aktivt og utviklende læringsmiljø i barnehagen. Det er barnas egne interesser og spørsmål som bør danne grunnlaget for læringsprosesser og temaer i barnehagen. Formell læring skjer gjennom planlagte læringsopplegg der den voksne tar initiativet. F.eks: Samlingsstund Prosjektarbeid Temaarbeid Lekegrupper Språkgrupper Uformell læring: Uformell læring dreier seg om spontan formidling. Det skjer gjerne her og nå i ulike hverdagsaktiviteter. Personalet må sørge for at barnas læring i de formelle læringssituasjonene overføres til uformelle situasjoner i hverdagen.

23 APRIL 2015 Uke ma ti on to fr lø sø 1 Bhg stenger kl HUSK! Husk redusert åpningstid i påskeuka Foreldresamtaler i løpet av måneden Frist for å gi beskjed om sommerferie 30. april! DET SPIRER OG GROR Område: Lek, glede og humor Mål: Føle glede ved å lære og ved å undersøke nye ting Ut på tur og ha fokus på forandringer i naturen Vi forsker

24 MEDVIRKNING BARNS MEDVIRKNING Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehageloven 1 Formål, 2. ledd) Medvirkning i barnehagen handler om å ta barn på alvor og gi de mulighet til å påvirke sin egen hverdag. Medvirkning handler om å la barna bli spurt, lyttet til og akseptert som kompetente mennesker. Barna skal oppleve at deres ønsker og innspill er betydningsfulle og at vi tar de på alvor. FORELDRES MEDVIRKNING Foreldre / foresatte har mulighet til å medvirker gjennom: Daglig kontakt med personalet ved bringing og henting Foreldresamtaler Foreldremøter Foreldreutvalg og samarbeidsutvalg Brukerundersøkelser Vi ivaretar barns rett til medvirkning ved å : Ta barns ønsker og innspill på alvor Være lydhøre i forhold til hva barna er opptatt av Verne om barnas lek og ta hensyn til vennskap

25 MAI 2015 Uke ma ti on to fr lø sø HUSK! Husk planleggingsdag Planleggingsdag Norges nasjonal dag TRADISJONER OG ROLLESPILL Område: Selvhevdelse Mål: Barna skal øve på å være i fokus Tradisjonsleker ute Lage kulisser Øve til forestilling Temasamlinger Vi forbereder oss til årets sommerforestilling og har fullt fokus på rollefordeling, rekvisitter / kulisser og øving.

26 PERSONALET I BARNEHAGEN Personalet i Nopro barnehage har et godt arbeidsmiljø som er er preget av positiv tenking og godt humør. Vi støtter hverandre og er inkluderende, vi tar godt imot nye medarbeidere og har vårt fokus på at barna skal ha en god og trygg hverdag gjennom allsidig lek og læring. Personalet er mangfoldig og innehar mye kompetanse. Vi er endringsvillige og tilpasser oss hverdagen. KONTAKTLISTE FAST PERSONALE PR. AUGUST 2014: Kontor Elisabeth Klausen nopro.no Knøttene Tina B. Eriksen / mob Forskerne Hege Holmen / mob Lise Mjøseng / mob Filosofene Ann Kristin Røed / mob Friskus Grete Bratlie / mob nopro.no nopro.no nopro.no nopro.no nopro.no Elisabeth Klausen Tina Braaten Eriksen Hege Holmen Ann Kristin Røed Grete Bratlie Lise Mjøseng Stine Røgeberg Pedersen Line Pedersen Kari Klonteig Liv Simlenes Bente Jåtten Elfriede (Elfie) Darrud Astrid Tresland Karin O. Gravningen Tone Olslund Karin Torper konstituert daglig leder avdelingsleder på Knøttene avdelingsleder på Forskerne avdelingsleder på Filosofene avdelingsleder på Friskus barnehagelærer på Forskerne barnehagelærer student barne- og ungdomsarbeider assistent assistent assistent assistent assistent assistent kjøkkenassistent renhold I tillegg har vi en ekstra pedagog i vikariat og 5 assistenter på ulike arbeidsmarkedstiltak, hvor en skal ta fagbrev i BUA-faget høsten Vaktmester har vi tilgang på ved behov. Vi er en øvingsbarnehage og har jevnlig studenter fra HIT.

27 JUNI 2015 Uke ma ti on to fr lø sø Sommerfest HUSK! Overnatting i barnehagen for Friskus Sommerfest kl Husk å smøre barna med solkrem før de kommer i barnehagen Besøksdag for nye barn LEK, GLEDE OG HUMOR Mål: La seg rive med, føle glede, slappe av, spøke og ha det moro i lek og aktivitet Ulike aktiviteter ute og inne Forberedelser til sommerfest Det går mot avslutning av en epoke for de største barna og deretter ferietid. Forberedelser til dette står derfor i fokus.

28 PEDAGOGISKE VERKTØY Opp gjennom årene har barnehagen kjøpt inn en del pedagogiske verktøy som vi tar med oss videre i det daglige arbeidet. Det er verktøy vi bruker med tanke på å fremme barns sosiale kompetanse og språk, samt for observasjon og utvikling av praksis. Steg for steg Materiell til arbeid med sosial kompetanse i barnehagen. Med Steg for Steg er innlæringen av sosiale ferdigheter satt i et system som gir en enkel oppskrift og ramme for samlinger med barnegruppen. Opplegget gir rom for improvisasjon og lokale tilpasninger. Du og jeg og vi to Materiell til arbeid med sosial kompetanse i barnehagen. Språkkista Språkkista består av materiell til bruk som et verktøy og en inspirasjon i det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. Språkkista er i første omgang tenkt brukt i språkstimulering av minoritetsspråklige barn, men materiellet kan med fordel brukes til alle barn som har behov for ekstra språktrening. Språkkista er bygget opp over 10 ulike tema, som alle er velkjente fra barnehagen og tilpasset «barnehageåret.» Disse finner du i veiledningsheftet, med en kort teoretisk innledning om språk, språkutvikling og flerspråklighet. Til hvert tema er det foreslått 30 sentrale ord og begreper som utgangspunkt for det språklige arbeidet. Disse utgjør også grunnlaget for det meste av bildemateriellet i Språkkista. Snakkepakken Snakkepakken er et verktøy for alle som jobber med barn og språk. Snakkepakken retter seg mot barn i 2 til 9-årsalderen, uansett språkforståelse, morsmål og erfaringsbakgrunn. Alle med Observasjonsskjema til bruk i barnehagene. TRAS Tidlig registrering av språkutvikling i daglig samspill.

29 JULI 2015 Uke ma ti on to fr lø sø HUSK! Ferietid og redusert åpningstid denne mnd. Alle avdelingene er felles Ta med barnas utstyr hjem før dere tar ferie Planleggingsdag i august LEK, GLEDE OG HUMOR Mål: La seg rive med, føle glede, slappe av, spøke og ha det moro i lek og aktivitet Vannleik og bading Turer i nærmiljøet Lek og kos i barnehagen Sommer, sol og ferie. I feriemåneden synes vi det er viktig at det skal være god feriestemning her hos oss. Rolige dager hvor vi har mulighet til å gjøre andre ting enn vi vanligvis gjør. Derfor er det fint om dere gir beskjed om dere kommer senere. Det kan hende vi får lyst til å dra på tur.

30 NOPROS VERDIER TELL Tillit ved at det er samsvar mellom ord og handling. Våre kunder, leverandører og kollegaer skal erfare at vi er til å stole på og at vi ivaretar våre forpliktelser. Engasjement ved å vise arbeidsglede, innsats og samfunnsansvar. Lojalitet for normer og regler, basert på gjensidig respekt og ansvar for hverandre og bedriften. Likeverd - for livssyn, kulturell bakgrunn, mellom kjønn, ulik sosial bakgrunn og funksjonshemming. Nopro barnehage Svartåsveien Kongsberg Tlf:

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE ORD OM SUKSESS: Å LE OFTE OG MYE, Å VINNE INNTELIGENTE MENNESKERS RESPEKT OG BARNS HENGIVENHET, Å BLI VERDSATT AV ÆRLIGE

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE...

VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN 2014/2015 - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 VELKOMMEN TIL KNØTTENE FAMILIEBARNEHAGE.... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS 2014/2015... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER...

KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... KONTAKTINFORMASJON:... 2 HVA ER EN ÅRSPLAN... 3 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 MÅL OG RAMMEFAKTORER... 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅLSETNINGER... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013.

ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012 2013. ÅRSPLAN FOR SKRÅLLAN BARNEHAGE 2012-2013 INNLEDNING: Årsplanen du nå leser i, vil fortelle deg hvordan barnehagehverdagen er her hos oss i Skrållan barnehage. Arbeidsdokumentet

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet

VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet VIRKSOMHETSPLAN OG KALENDER 2013-2014 Månestråle Barnehage, Childplanet MIDDELTHUNSGATE 21A, 0368 OSLO TLF:23330644 WWW.CHILDPLANET.NO MAIL@CHILDPLANET.NO Vi har den glede av å ønske deg og din familie

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring

2.0 Omsorg og lek, læring og danning 2.1 Barnehageloven om omsorg, læring og danning 2.2 Planer for danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLD 1.0 Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 1.3 Kommuneplanen 1.4 Åsemulen barnehages verdigrunnlag/pedagogiske grunnsyn 2.0 Omsorg og lek,

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer