ÅRSPLAN GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd"

Transkript

1 ÅRSPLAN GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen Hosle Tlf , styrer: Blåbær: , Jordbær; , Tyttebær; Barnehagens hjemmeside: Mail til styrer: Mail til avdelingsledere: 1

2 Innholdsfortegnelse Innhold Forord... 3 BarnehagenVår Granåsen Satsningsområder... 4 Markeringer/tradisjoner i løpet av året... 9 Avdelingene Diskoklubben (08barna) Overgang barnehage skole Bærum kommunes satsingsområder for perioden Rammeplanens syv fagområder Progresjon i fagområdene Foreldresamarbeid Vurdering Viktige datoer gjennom året Planleggingsdager Kalender

3 Forord Velkommen til oss i BarnehagenVår Granåsen! BarnehagenVår Granåsen var opprinnelig en bolig som fikk bruksendring til barnehage vinteren Barnehagen åpnet i januar Huset ligger i et villastrøk på Hosle i Bærum, Granåsen 20. BarnehagenVår består av åtte barnehager i Oslo og Bærum. Den første barnehagen ble startet i 1991 av initiativtaker og eier, Hanne Klamerholm. Barnehagens årsplan gir en oversikt over den pedagogiske virksomheten gjennom året og hvilke aktiviteter som er planlagt. Årsplanen er et styringsdokument som bygger på statlige føringer fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og St.meld. nr. 41 (Kvalitet i barnehagen), og kommunale føringer (som presenteres og følges opp på styrermøtene i kommunen) Årsplaner et grunnlag for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den gir informasjon om barnehagen utad, til foreldre og andre samarbeidspartnere. Årsplanen revideres og evalueres fortløpende gjennom et barnehageår. Årsplanen godkjennes i barnehagens samarbeidsutvalg. For mer detaljert informasjon til foreldrene gir avdelingene ut månedsbrev og månedsplan på hjemmesiden, slik at foreldre er godt informert om våre daglige gjøremål. Her finnes oversikt over aktiviteter, turer, bursdagsfeiring, viktige beskjeder osv. Følg også med på dagen-i-dag-lappen som henger på hver avdeling. Vi ønsker dere alle et fint barnehageår! Med vennlig hilsen Thea Tofte Barra, styrer BarnehagenVår Granåsen 3

4 BarnehagenVår Granåsen Satsningsområder Natur og friluft Natur og friluft har i mange år vært et av satsningsområdene i barnehagen. Naturopplevelser bidrar til barnas kreativitet, nysgjerrighet, fantasi og spontanitet og gjør at barna får et nytt spillerom for leken sin. Barnehagen har en fantastisk beliggenhet for å kunne tilby unike naturopplevelser. Sauejordet, fredakogen, lekeplassen bak barnehagen, og lavoen på Lønnås blir flittig brukt. Vi har skogsområder som nærmeste nabo, som byr på alle vanskelighetsgrader. Uansett alder og modningsnivå vil alle barna få oppleve at de mestrer. Bussen og t- banen benytter vi en del. Vi er bl.a. på biblioteket, museer og teater. Vi tilpasser turer og utfordringer ved å dele inn i grupper, og vi tar hensyn til hvert enkelt barn og dets behov og ønsker. Barna er med å bestemme hvor vi skal gå og hva vi skal gjøre på tur. Alle barna har en fast turvenn som man leier, passer på og hjelper. Mål: Barna skal: - Få minnerike turer med tilstedeværende voksne - Bli glad i å være ute og få erfaring med de unike mulighetene naturen har å by på - Undre seg over naturens mangfold ved å se, lytte og føle - Bruke naturen på en fornuftig måte, ta vare på den - Lære å ha respekt for alt levende - Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring Aktiviteter på turene våre: - Natursti og orientering - Motorisk trening gjennom klatring, balansering, taulek etc. - Benytte faktabøker/naturbøker til å finne fram til svar - Finne naturmateriale til formingsaktiviteter - Benytte naturen til kunst og kreativitet - Studere forandringer i naturen for hver årstid - Gjøre barna kjent med våre vanligste dyr, planter og insekter - Voksne skal være tilstede, utfordre og undre sammen med barna - Organiserte leker som gjemsel, stiv heks, haien kommer, trafikklys - Samlingsstunder; eventyr, dramatisering, fortelling og lesing - Konglestafett, ballek og fallskjerm - Aking og ski. Skiskole (08 og 09 barna) - Spikking - Lage mat på tur - Benytte motorikkrommet på Hosle skole (liten gymsal) - Friluftskole og vangen leirskole (08-barna) - FRILEK 4

5 Sosial kompetanse Kort fortalt handler sosial kompetanse om å lykkes i å omgås andre. Det gjenspeiles i evnen til å ta initiativ og opprettholde vennskap. Vennskap er viktig. Sammen med venner gjør man uvurderlige sosiale erfaringer og bygger opp sin egen identitet. Mål: BarnehagenVår Granåsen skal være en barnehage der barna føler seg trygge. Gjennom lek, læring og positiv sosial ferdighetstrening skal barna utvikle god sosial kompetanse. I begrepet sosiale kompetanse legger vi: Empati og rolletaking Prososiale handlinger Selvkontroll Selvhevdelse Lek, glede og humor Kunne vise innlevelse i de andres følelser, tanker og perspektiver Hjelpe, oppmuntre, dele, være oppmerksom, vise omsorg Sette egne behov til side, vente på tur, bidra til kompromisser, styre aggresjon Ta kontakt/initiativ til lek/samspill, kunne tørre å stå frem med egne meninger på en positiv måte. Handler om lekeferdigheter. Kunne skille lek fra annen aktivitet og tolke lekesignaler. Kunne la seg rive med og føle glede, spøke og ha det moro. Voksenrollen: - Vi er gode rollemodeller for barna ved å hjelpe, dele, inkludere, vise omsorg for og veilede - Vi er tilgjengelige/møter barna der de er - Vi oppmuntrer til positive handlinger - Vi gir barna rom og tid til lek og samspill i hverdagen - Vi stimulerer barna til å ta initiativ i forhold til andre barn, og kunne hevde sine egne meninger, ønsker og behov - Vi møter og støtter barna slik at den enkelte opplever mestring og glede Ring av Gull Når barna gjør noe hyggelig mot en annen blir det skrevet opp på en gullring som henges på veggen. Barnets gode handling synliggjøres for foreldre og de andre barna i barnegruppen. Vi ønsker å oppfordre til mer positive handlinger 5

6 Det oppstår ulike konflikter i en barnehage. Vi i BarnehagenVår Granåsen har nulltoleranse for mobbing, og personalet jobber jevnlig for å motvirke utvikling av problematferd. Vi mener at erting ofte skjer i en konflikt og barna trenger veiledning og hjelp med å lære seg å løse konflikter på en reflektert og god måte. Barnehagen skal utvikle barnas trygghet i og respektere seg selv og andre uansett kulturelle forskjeller. Gjennom veiledning kan vi voksne lære barna å løse en del av konfliktene på egen hånd til det beste for alle involverte. Voksne skal være ydmyke i møtet med barna og være bevisst sin rolle som forbilde. Steg for steg I barnehagen benytter vi Steg for steg, et pedagogisk opplegg som setter fokus på systematisk læring og trening av sosiale ferdigheter. Hovedmålet er å forebygge atferdsproblemer og negative konflikter ved positivt å styrke barnas evne til empati, mestring av sinne og evne til problemløsning. Det blir benyttet bilder av barn i ulike situasjoner som et visuelt hjelpemiddel. Barna deltar aktivt ved å fortelle hva de føler, de drar paralleller mellom bildene de ser og hva de selv har opplevd. Vi har lang og god erfaring med dette opplegget i barnehagen. Steg for steg leksjonene er delt inn i tre deler: 1) Empatitrening, hvor barna trener på: Kjenne igjen tegn på følelser, slik at det er lettere å forstå hva en selv og andre føler Sette seg inn i andres sted Vise medfølelse og omtanke 2) Mestring av sinne, hvor barna trener på: Legge merke til hvordan sinne føles Legge merker til hva som gjør en sint Trene på å bruke teknikker for å dempe sinne 3) Problemløsning, hvor barna trener på: Bruke metode for problemløsning i sosiale situasjoner Trene på sosiale ferdigheter Blåbær vil ta for seg alle leksjonene i år. Jordbær tar for seg empatitrening hvor barna blir godt kjent med de ulike følelsene vi innehar og hvordan de kommer til uttrykk. 6

7 Barnas uttrykk - Dokumentasjon I våres kom denne kommentaren frem på foreldreevalueringen: Dere er flinke til å gi barna inntrykk, men vi ønsker enda mer barnas uttrykk Dette fikk personalet til å tenke.. Vi ser allerede mye av barnas uttrykk, men vi ønsker å synliggjøre det bedre. Mål: Vi skal være lydhøre for hva barna uttrykker, føler og mener. Barnas uttrykk skal komme frem i form av dokumentasjon som skal være synlig for barna, foreldre og personalgruppen. I dokumentasjon legger vi: å dele opplevelser med andre. Vi ønsker å dokumentere barnas uttrykk gjennom bruk av foto, film, lydopptak, notater av det barna sier og utstillinger av barnas ulike estetiske uttrykksformer. Vi dokumenterer barnas læringsprosesser i hverdagen som oppstår, for eksempel på turer, lek, forming, musikksamlinger, steg for steg samlinger, etc. Dokumentasjon i forhold til: Barna: Læringsprosessene synliggjøres. Barna blir sett, hørt, og forstått som igjen skaper trygghet, selvtillitt, selvfølelse og anerkjennelse Personalet: Voksne blir nysgjerrige på barna og gir videre refleksjon rundt egen praksis. Samtidig gir det personalet en pekepinn på hva barna er interessert i og det kan bygges videre på dette med for eksempel videre valg av tema. Foreldre: Får innblikk i barnas læringsprosesser, minner og opplevelser som også kan deles med barna. Dokumentasjonen kan sees her: Veggene på avdelingene Månedsbrev på hjemmesiden Dagen i dag lapper Dokumentasjonstavlen med pleksiglass på avdelingene Barnas permer På Tyttebær og Jordbær vil vi være opptatt av barnas nonverbale uttrykk. Vi skal benytte bilder av barnas opplevelse og hverdag som utgangspunkt for samtale og språktrening. 7

8 Det man hører glemmer man, det man ser husker man, mens det man gjør forstår man (Loris Malaguzzi) Reggio Emilia Vår inspirasjon Byen Reggio Emilia er kjent for sin barnehagefilosofi, som den har utviklet i løpet av de siste 35 årene. De fleste barnehagene i Italia og Reggio Emilia ble etter 2. verdenskrig drevet i privat regi, de fleste av den katolske kirken. I Reggio Emilia begynte kommunen å overta barnehagedriften i Etter hvert så en at barnehagene var en viktig del av barns utdanning og begynte systematisk med å legge grunnlaget for dagens Reggiofilosofi. Grunnleggeren var barnepsykologen og pedagogen Loris Malaguzzi, barnehageleder i Reggio fra slutten av 60-tallet og fram til 90-tallet. Den grunnleggende filosofien er at barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap i samhandling med andre barn, omgivelsene sine, og kompetente, nysgjerrige voksne. Barnet har alle muligheter for utvikling boende i seg. Pedagogens rolle er å legge til rette for mest mulig utvikling, la barnet få mulighet til å utforske og tolke omgivelsene. Det er viktig å holde barnets spørsmål, hypoteser og teorier levende, samtidig som man studerer måten barnet leter etter svar og skaper mening i verden på. Et verktøy i denne sammenheng er pedagogisk dokumentasjon. Dokumentasjon bidrar til å synliggjøre arbeidet til barna og den pedagogiske praksisen. (Kilde: wikipedia) Vi er inspirert av grunntanken og filosofien og legger ekstra vekt på dokumentasjon dette barnehageåret. Eksempel på dokumentasjon: Lise, Heidi og Gunnar er på tur med barnehagen. De oppdager en maurtue de blir veldig interessert i. De blir stående lenge sammen med en voksen og undre seg over hvordan det ser ut inni maurtuen og de stiller masse spørsmål om hva den spiser, hvor den er på vinteren, hvor mange maur det er inni maurtuen, hva de gjør der osv. Den voksne er lydhør og tar tak i barnas undring, han legger også merke til barnas utsagn, og tar bilder av barna og maurtuen. Da de kommer hjem fra barnehagen finner de frem en faktabok de blar i og finner ut enda mer om mauren. Bildene som ble tatt på tur henges opp på veggen med barnas utsagn og hvordan denne læringsprosessen utartet seg. Dette blir synlig for foreldrene, barna selv og andre barn som kan undre seg ved å se på bildene sammen personale. Kanskje blir dette så spennende at barnehagen velger å utdype seg enda mer i maur 8

9 Markeringer/tradisjoner i løpet av året September/ oktober FN /FORUT: Hver høst har vi tema FN. FORUTs barneaksjon lager hvert år et pedagogisk opplegg om et barn i et av deres prosjekter. Vi følger barnet gjennom film, CD og fortellerark. Opplegget avsluttes med underholdning, kafe og salg av selvlagde produkter med foreldre og søsken. Pengene går til FORUTs solidaritets- og utviklingsarbeid i deres samarbeidsland. Desember Jul: Bli kjent med juletradisjonen og hvorfor vi feirer jul. Luciatog: Blåbærbarna og Jordbærbarna går i Luciatog for de andre barna og foreldrene kl om morgenen. Luciatoget foregår utendørs. Etterpå er det servering av Lussekatter på avdelingene for barn og foreldre. Barna er kledd i hvitt. Nissefest: Barn og personal kler seg i rødt, vi spiser grøt, går rundt juletreet og synger julesanger. Nissen kommer på besøk. Februar Karneval: Barn og personal kommer utkledd til barnehagen. Vi har fellessamling hvor vi synger, danser, trommer og slår «katten av sekken» Mars Påske: Barna skal bli kjent med påsketradisjonen og hvorfor vi feirer påske. Vi har ulike formingsaktiviteter ofte med egg og kyllinger som utgangspunkt. Gul fest: Barna og personal kler seg i noe gult. Vi serverer påskelunsj og den sjenerte påskeharen kommer på besøk til barnehagen med et STORT egg med noe godt i. Mai Barna skal bli kjent med hvorfor vi feier 17.mai. I barnehagen feirer vi vår «lille 17.mai» 16. mai. Vi går i tog og koser oss med lek og annet gøy. Juni Sommerfest med barn og foreldre som arrangeres av FAU i samarbeid med barnehagen. 9

10 Avdelingene I år har vi fordelt barnegruppen på avdelingene; BLÅBÆR som har 22 barn født JORDBÆR som har 8 barn født 2011 TYTTEBÆR som har 7 barn født 2012 UKEPLANER BLÅBÆR MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Samling Møtedag Frilek ute/inne Samling Turdag Matpakke, drikkeflaske og sitteunderlag legges i sekken ved levering Samling Gruppedag Aldersinndeling Samling Turdag- Sekk med dyp tallerken, bestikk, drikkeflaske, sitteunderlag og pose Fellessamling kl Frilek ute/inne. Motorikkrommet (hver gruppe er der hver 3. uke). Matpakke Matpakke Smøremat Varmmat på tur Havregrøt 10

11 JORDBÆR MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Møtedag Frilek ute/inne Turdag - Matpakke, drikkeflaske og sitteunderlag legges i sekken ved levering Tur til lekeplassen Forming Musikksamling Fellessamling kl Frilek ute/inne Motorikkrom hver tredje tirsdag Frilek ute/inne Matpakke Matpakke(legges i sekken ved levering) Smøremat Varmmat Havregrøt TYTTEBÆR MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Møtedag Frilek ute/inne Frilek ute/inne Musikksamling Frilek ute/inne Magisk eske Fellessamling kl Frilek ute/inne Matpakke Matpakke Smøremat Varmmat Havregrøt 11

12 Diskoklubben (08barna) I år har 5 åringene valgt at 5 års gruppen skal hete: Diskoklubben. Denne klubben skal få mange fine opplevelser og minner de skal ta med seg videre i livet. Diskoklubben har opplegg en dag i uken gjennom hele barnehageåret der det fokuseres på selvstendighet, organisert lek og utvikling av sosial kompetanse med fokus på samarbeid, inkludering og empati. Vi jobber også med skoleforberedende aktiviteter: - Bli kjent med bokstaver, tall og klokken - Lære å skrive navnet sitt - sitte i ro over en lengre periode - Lese bok som skal gjenfortelles - Øve på å ta i mot beskjeder og gjennomføre det - Ta ordet i en gruppe - Vi innfører friminutt Minnerike opplevelser dette barnehageåret: - Høsten: Friluftskolen over en 4 ukers periode - Vinteren: Skiskole over en 6 ukers periode - Våren/sommeren: Det beryktede tre dagers oppholdet på Vangen Leirskole - Besøke Bekksestua brannstasjon og Brannverndag på Kalvøya med andre kommende skolebarn. 12

13 ÅRSHJUL FOR DISKOKLUBBEN Mnd Tema Hva gjør vi August Hvem er jeg? Hva jeg heter, for og etternavn familie og hvor jeg bor Vi måler høyden- hva er like høyt som meg? Når på året har jeg bursdag Vi lager et årsjul på veggen September Brann Hva gjør vi om det brenner Hvem er Eldar og Vanja Vi besøker Brannstasjon Oktober Størrelse/ Form / Begreper (liten, stor, lik, ulik) Hvem er stor og hvem er liten i din familie Kims lek Kongen befaler November Tall 1-10 Vi tegner tall Vi gjetter på tall Vi fargelegger tall Desember Eventyr Vi leser juleeventyr Dramatisering Januar Mat Hva spiser vi Kroppen vår Hva er din yndlingsmat? Hva liker vi minst Spise noe vi liker Hvorfor må vi spise variert? Hva trenger kroppen vår Hva er kroppen laget av? Er vi like?evt. hva er forskjellig Februar Eksperimenter Vi finner morsomme eksperimenter fra nett eller bøker som vi prøver ut Mars Vitser og gåter Vi forteller vitser og gåter Rim og regler Forteller rim og regler Kan vi lage noe selv? April Klokka Vi jobber med å lære klokken Mai Samarbeid Barna vil få oppgaver som de må løse i fellesskap (teambuilding) Juni Trafikk Vi snakker om trafikkregler Juli 13

14 Overgang barnehage skole Bærum kommune utarbeidet i 07/08 en oppfølgingsplan Rutiner for overgangene for opplæringsløpet, som blant annet tar for seg overgangen barnehage og skole. Målet for oppfølgingsplanen er å ha utviklet samarbeid mellom barnehage, grunnskole og videregående skole for å gi et mer helhetlig og sammenhengende utdanningsløp for barn og unge i Bærum kommune. August September Oktober November Desember Foreldremøte i barnehagen Info overgangsrutiner og hvordan barnehagen forbereder barna til skolestart Innmelding grunnskolen (frist 1.11) Ansvar: Foreldre Ansvar: Styrer, ped.leder Januar Februar Mars April Mai/Juni Faglig samarbeidsmøte mellom ped.ledere i barnehagen og lærer med kjennskap til arbeid på 1. Trinn Ansvar: Rektor Avslutningssamtale med utfylling av overgangsskjema Ansvar: Ped.leder i barnehagen Overføringsskjemaene sendes til skolen Ansvar: Barnehagen Besøksdag på skolen for nye elever. Her får de hilse på de som går i første klasse. De får også innblikk i hvordan skolen er og hvordan klasserommet og uteområdet ser ut Ansvar: Rektor Overføringsmøte ved behov BarnehagenVår Granåsen Hosle skole Eikeli skole 14

15 Bærum kommunes satsingsområder for perioden Bærum kommune vektlegger 5 satsningsområder som de ønsker at barnehagen skal jobbe med i forhold til tidlig innsats for barn i barnehagen. Her er en beskrivelse for hvordan vi jobber med disse områdene i BarnehagenVår Granåsen Barn med behov for ekstra støtte i BarnehagenVår Granåsen er vi opptatt av å se hvert enkelt barn, og vi deler ofte barna i grupper. Alle barn har en primærkontakt som har spesielt ansvar for å ivareta barnet. Barnet blir sett, hørt, forstått og oppmuntret. På den måten vil det være store muligheter for at barn som trenger ekstra støtte blir oppdaget. Vi gjennomfører observasjoner av barn og vi følger opp evt. enkeltbarn. Personalet får kompetanseheving, spesielt rettet mot kartlegging av barns vansker på kurs gjennom Bærum kommune, gjennom nettverk for pedagogene og evt. personalmøter og planleggingsdager. Ved behov samarbeider barnehagen med Haug, PPT, fysioterapeut, logoped, helsestasjonen, barnevernstjenesten, BUP (Barne og ungdomspsykriatisk poliklinikk) og skole. Vi er opptatt av god dialog med foreldrene og avtaler samtale ved behov. Vi benytter oss aktivt av tverrfaglig team. Både personal og foreldre får informasjon om denne instansen. Barn under tre år I BarnehagenVår Granåsen fokuserer vi på å gi de yngste barna gode opplevelser for lek og læring. Av erfaring ser vi at det er et stort gap mellom 1 og 2 åringenes behov, og vi har dermed valgt å dele de yngste barna (1-3år) i to avdelinger etter alder. Det første året fokuserer vi på trygghet og omsorg. Alle barna har en primærkontakt som skaper en trygg og god ramme for barna. Dette mener vi er nødvendig for å knytte gode relasjoner til barn, voksne og omgivelsene rundt seg. Vi ser på barna som kompetente individer som trenger impulser i hverdagen. Musikk, dans, samlinger, forming, rim, regler, eventyr og turer er noe av det de opplever i hverdagen. Vi er spesielt opptatt av småbarnas kommunikasjon og vennskapets betydning for de aller minste. Kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av barnets måte å nærme seg andre på. Vi har et stort ansvar i å tolke og være lydhør ovenfor barnas ytringer. De yngste barna har stor glede av å være sammen med andre, samtidig som de er på sitt stadium av utvikling egosentriske, og trenger å øve seg på samhandling. I BarnehagenVår Granåsen skal barna få oppleve verdien av å være sammen. Gruppetilhørighet er viktig for de aller minste. Måltider og samlingsstunder skal være koselige møtepunkter hos oss. Barna skal få mye tid til frilek i hverdagen. Det er gjennom denne type lek barn blir kjent med egne og andres følelser. Personalet skal være med å bidra til positive lekeopplevelser, ved å være tilstede og gi inspirasjon til leken. Vi skal være sosiale rollemodeller, barna lærer ved å imitere. Voksne skal også være veileder i situasjoner der barna må trene på selvkontroll. (eks konflikter om samme lek) Barna skal forstå begreper som; vente, opptatt, låne bort. Da vi i år har satsningsområdet sosial kompetanse vil vi på småbarnsavdelingene legge vekt på empatitrening (se mer steg for steg s. 6). 15

16 Det stilles store krav til de voksne i barnehagen på en småbarnsavdeling. BarnehagenVår Granåsen legger stor vekt på personalets kunnskap om de yngste barnas behov. Vi har kompetanseheving av personal gjennom kurs, personalmøter, avdelingsmøter og planleggingsdager som bl.a. skal dreie seg om de yngste barnas behov i forhold til lek, omsorg og trygghet. Pedagogene på småbarnsavdelingene er i nettverksgrupper sammen med andre småbarnspedagoger i andre barnehager, slik at erfaringer kan deles. Mauren Liten? Jeg? Langt ifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? - Inger Hagerup - Sammen for barn og unge I kommunen arbeides det med å styrke barnehagepersonalets kompetanse i arbeidet med å identifisere utsatte barn og se tegn på omsorgssvikt hos barn i førskolealder. BarnehagenVår Granåsen har vært med i prosjektet Barn i risiko -omsorgssvikt Barn med behov for ekstra støtte. To av pedagogene var med i prosjektet og var forrige barnehageår med på flere heldags kurs og veiledningsmøter. Språk Språket har stor betydning for barnets identitet og tilhørighet til et fellesskap. Det hjelper barna å forstå seg selv og omverden som er avgjørende for barnets videre utvikling både intellektuelt, sosialt og emosjonelt. Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Barnehagen skal legge forholdene til rette slik at barna får mulighet til å uttrykke og utvikle seg i samspill med andre. Ved daglig observasjon av barna i barnegruppene vil vi kunne oppdage barn med språk og kommunikasjonsvansker. Vi vil utføre TRAS (Tidlig Registrering av Språk) med barn som muligens trenger ekstra språklig støtte, med foreldrenes tillatelse. Ved behov lager vi språkgrupper med fokus på spill, eventyr, lese bøker, samtaler m.m. Tiltak i BarnehagenVår Granåsen: - Anerkjenner vi barnets måte å kommunisere på - Kommunisere med barna - Vi er bevisst i vår forbildefunksjon for hvordan vi lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst i både formelle (som for eksempel språkgrupper, samlingsstunder) og uformelle hverdagssituasjoner (som for eksempel stelleskift, garderobe, matsituasjoner). - Sette ord på følelser, opplevelser og handlinger 16

17 - Gi barna mulighet til å møte mye og variert litteratur - Sangsamlinger - Utfordre barna på språket, spørre dem om hva de vil - Å være tilstede, tilgjengelig og ta seg god tid - Legge til rette for språkleker - Bruke snakkepakken som verktøy - Lese, dramatisere, høre og se eventyr - Synge sanger - Øve på å ta imot og gjennomføre felles beskjeder - Kompetanseheving i forhold til språkarbeidet gjennom kurs i Bærum kommune og veiledning på personalmøter ved behov - Språksenteret lekoteket på Haug SNAKKEPAKKEN Snakkepakken er et pedagogisk verktøy som styrkes barnas språkutvikling. Snakkepakken inneholder to og tre dimensjonalt materiell. Begrepene barna ser og hører knyttes til konkrete handlinger. På denne måten kan de oppfatte og utvikle større forståelse for språket. Innholdet i snakkepakken er lagt opp slik at språktilegnelsen skjer gjennom illustrasjoner, sanger, rim, regler, spill og fortellinger. Den baserer seg på syv tematiske områder som er meget aktuelle i barnas hverdag: Mat, kropp, klær, hus, dyr, farger og eventyr. Barnehagen som læringsarena I BarnehagenVår Granåsen er vi opptatt av at barna skal få gode utviklingsmuligheter. Danning gjennom omsorg, lek og læring. Danning er en livslang prosess som bl.a. handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling og skjer i samspill med omgivelsene og med andre. Ordet danning er et nytt begrep som erstatter og bygger ut begrepet oppdragelse. Under ordet danning legger vi i barnehagen også vekt på omsorg, utvikling, læring, oppdragelse og sosialisering. Barnehagens danning har som mål at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ og egen personlige og kulturelle identitet. Vi jobber detaljert med danning gjennom Steg for steg og sosial kompetanse (se sosial kompetanse side 5). Vi mener også at danning er en prosess der de voksne veileder barna i det sosiale samspillet i hverdagen. Omsorg er en viktig del av samspillet i barnehagen. Med dette mener vi omsorg både for enkeltpersoner og for grupper. Omsorg innebærer stell og pleie, nærhet, varme, oppmerksomhet, tålmodighet og innlevelse. Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagehverdagen og komme til uttrykk når barn leker og lærer, under måltider og ved påkledning. Personalet i BarnehagenVår Granåsen skal handle omsorgsfullt ovenfor alle barna i barnehagen. Praktisk hjelp og beskyttelse fra de voksnes side forteller det enkelte 17

18 barn at de voksne er oppmerksomme og tilstede. Omsorg i barnehagen handler også om barnas omsorg for hverandre. Omsorg har verdi i seg selv, og er nært knyttet til oppdragelse. Gjennom oppdragelsen og danning overføres verdier, normer, tanker og uttrykks- og handlingsmåter. I BarnehagenVår Granåsen skal barna lære høflighet for eksempel ved å lære å si takk, vise hverandre respekt, vente på tur og si unnskyld. Lek er barnas viktigste aktivitet! Barn møter andre barn gjennom lek og den sosiale leken krever visse ferdigheter. Gjennom leken fremmes også barnets utvikling på alle områder: Intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. I et lekefelleskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre. Lekens betydning vies stor plass i Rammeplanen. De voksnes deltagelse og støtte rundt barnas lek er en av barnehagens viktigste oppgaver. Lek kan ikke bare sees som et pedagogisk virkemiddel. Å leke er et mål i seg selv. Leken som middel for å nå bestemte mål, må være underordnet lekens egenverdi. For barnehagen blir det viktig å legge forholdene til rette for at barna på sine ulike nivå kan få plass og tid til å leke på egne premisser. I BarnehagenVår Granåsen skal barna føle seg trygge og ha det gøy. Det skal være rom for latter, glede, tull og tøys. Lekende voksne er gode rollemodeller for barna. Voksne skal være der på barnas premisser, ha tålmodighet, veilede, observere og støtte dem i leken. Vi må ta leken på alvor og legge forholdene til rette for barna. Hvert enkelt barn skal bli sett og føle seg verdifull. For å stimulere leken er det viktig at barna får opplevelser og erfaringer av ulike slag. Gjennom for eksempel turer, lesing, dramatisering og musikk vil barna få næring i leken. Uteleken er en viktig del av dagen vår. Ute får barna trening i å bruke kroppen på forskjellige måter, og prøvd seg på balansen mellom trygghet/nærhet til de voksne og selvstendighet. Det er ingen selvfølge at alle barn kan leke. Voksnes rolle er å fange opp de som faller utenfor leken, og hjelpe disse barn til å komme inn i leken på en god måte. Det er jo veldig lenge til jeg blir så stor at jeg skal gå på jobben sånn som far og mor, men nå har jeg en jobb som ikke de får til, for jeg kan leke alt og være hva jeg vil -Sidsel Mørck - Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet, og er nært knyttet til lek, omsorg og danning. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Læring om seg selv, om andre mennesker, om samspill og om den fysiske verden omkring, er prosesser som er med på å skape mening i barns liv. Læringen vil være preget av kvaliteten i samspillet mellom barn og personalet. Tidligere opplevelser og erfaringer påvirker selvoppfatningen. Derfor blir personalets handlinger og holdninger i møte med barns læringserfaringer avgjørende. Vi i BarnehagenVår Granåsen skal skape rom for barnas undring, nysgjerrighet, vitebegjær og være aktivt tilstede med barna. Vi skal være bevisste på hvordan vi møter barnas uttrykk, både gjennom kroppsspråk, følelser og sosiale relasjoner. Vi skal gi barna oppgaver de mestrer, samtidig som vi skal gi 18

19 dem utfordringer. Vi mener den uformelle læringen er den viktigste læringen i barnehagen. Dette skjer spontant og knyttes til umiddelbare her og nå situasjoner. Barns medvirkning omtales i FNs barnekonvensjon, rammeplanen og Barnehageloven. Det vektlegges at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører dem, og barns meninger skal bli hørt. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Det må tas hensyn til barnets utvikling og alder. Barn må hjelpes til å leve seg inn i andres situasjon og ta hensyn til andre. Tiltak i BarnehagenVår: Voksne skal ta barnas kroppslige og verbale uttrykk på alvor Voksne skal se hva slags aktiviteter som gir mening og som barna viser spesiell interesse for, og ta disse med videre i planleggingen Voksne skal ha samtaler med barna og stille spørsmål slik at de kan være med å påvirke hverdagen Ordensbarn: Hjelper i samlingstund. Hjelpe til med ulike arbeidsoppgaver i løpet av dagen; sortere søppel, dekke på/av bord, velge matsang, skjære frukt, gå i butikken, hente posten Barnesamtaler både i gruppe og enkeltvis La barna få bestemme hva og hvem de vil leke med i frileken Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet prinsippet om likestilling mellom de to kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. (rammeplanen) Tiltak I BarnehagenVår: Være bevisste på at jenter ofte velger jenteting og guttene gutteting Kjønnsblandete barnegrupper, det blir da naturlig å leke på tvers av alder og kjønn I tilfeller der vi har sterk kjønnsdeling i daglig lek gjør vi grep for å få mer lek på tvers av kjønn Personalet skal sammen reflektere over egne holdninger og forventninger til gutter og jenter på personalmøter og planleggingsdager. Sats tidlig land trygt 19

20 Rammeplanens syv fagområder I barnehagens hverdagsaktiviteter ligger mye av barnas læringsprosesser. Læring skjer kontinuerlig og er ikke bare knyttet til strukturerte aktiviteter tilrettelagt av voksne. Barnehagen skal komme barna i møte i deres trang til å få vite og å kunne. Rammeplanen beskriver syv fagområder som alle barn i barnehagen skal ha erfaring med i løpet av barnehageåret: Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Språk, tekst og kommunikasjon Natur, miljø og teknikk Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Fagområdene opptrer ikke alene, og blir ofte berørt i samspillet mellom menneskene i barnehagen. Vi har mulighet til å flette fagområdene sammen og vi benytter oss ofte av her-og-nå situasjoner for å formidle kunnskap når barnet er interessert og oppmerksomt. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder og utviklingsnivå, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Planlegging, evaluering og dokumentasjon vil synliggjøre progresjon i arbeidet med fagområdene og barnas utvikling. Progresjon i fagområdene Rammeplanen legger vekt på at det pedagogiske opplegget i barnehagen skal preges av sammenheng og progresjon. Barna må ha noe å strekke seg etter, lære noe nytt og erfare at dette bygger på kunnskaper, innsikt, ferdigheter og holdninger som de har tilegnet seg tidligere. Progresjon for fagområdene Blåbær - barn over 3 år Kommunikasjon, språk og tekst 3-4 år 4-5 år 5-6 år - sitte og høre på en fortelling over lengre tid - kunne fortelle enkle historier - hjelpe til med praktiske gjøremål - trøste andre - bevisste på følelser ved bruk av Steg for Steg - kunne ta imot og gjennomføre felles beskjeder - kunne fortelle mer detaljerte historier - bøye ordene riktig - leke med språket - mer bevisste på følelser ved bruk av Steg for Steg - kunne svare på henvendelser - kunne ta imot og gjennomfør felles beskjeder - kunne fortelle historier, hva de har gjort i helgen osv. - bli presentert for alfabetet og tall Kropp, bevegelse og helse 3-4 år 4-5 år 5-6 år - kunne smøre maten selv - kunne smøre - kunne smøre maten selv 20

21 - kunne mestre enkle grov og fin motoriske ferdigheter som å perle med små perler og hoppe på ett ben - kunne vaske seg på hendene før og etter måltidene maten selv - kunne respekt og forståelse for naturen - kunne vaske hendene før og etter måltider og do besøk - kunne øve på å tørke seg etter do besøk, med hjelp fra voksne - ha god erfaring med ulike årstider og hvordan det er. - gå på do selv, tørke seg selv og vaske hendene selv etterpå. Kunst, kultur og kreativitet 3-4 år 4-5 år 5-6 år - kunne bruke ulike materialer for å få frem sitt uttrykk - kunne få glede av å prøve nye materialer - utvikle egen fantasi og skaper glede - kunne bevisst uttrykke seg gjennom ulike materialer - ta i bruk fantasi, kreativitet og skaperglede - utvikle elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form - kunne uttrykke seg bevisst gjennom ulike teknikker - bevisst kunne velge det uttrykket som passer best for dem selv - kunne uavhengig av andre vise hva de selv føler - vise skaper glede gjennom kunsten og ulike uttrykksformer Natur, miljø og teknikk 3-4 år 4-5 år 5-6 år - kunne bli glad i naturen - finne og studere nye planter og dyr -lære å iaktta, undre seg og eksperimentere om fenomener i den fysiske verden - erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og i hverdagslivet - vise glede av å være i naturen - oppleve og beskrive det de ser i naturen - ha grunnleggende innsikt i miljøvern, natur og samspillet i naturen - få kjennskap om dyr og vekster og deres betydning for matproduksjonen - erfare hvordan teknikk kan brukes i leken - vise glede av å være i naturen - kunne lære å bruke naturen og ta vare på naturen - få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen - kunne iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere om beskrive fenomener i naturen - erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet Etikk, religion og filosofi 3-4 år 4-5 år 5-6 år - Tilegne samfunnets grunnleggende normer og verdier - utvikle toleranse og respekt for hverandre - respektere hverandre selv om man er ulike - få innsikt i kristne grunnverdier og tradisjoner i forbindelse med høytidene - bli presentert for andres religion og kulturer - kunne tilegne seg grunnleggende normer og verdier i samfunnet - få innsikt i kristne verdier og tradisjoner i forbindelse med høytidene - bli kjente med andre religioner - kunne undre seg og filosofere over ting - behandle hverandre med respekt - respektere forskjeller hos hverandre - kunne tenke og reflektere over ting - kunne sette seg inn i hvordan andre føler eller tenker i ulike situasjoner - vite at det de gjør får konsekvenser - være trygge på og leve etter samfunnets normer og verdier Nærmiljø og samfunn 3-4 år 4-5 år 5-6 år - oppleve at barna skal ta hensyn til hverandre og - kunne få påvirke sin egen hverdag i barnehagen - erfare at alle menneskene inngår i barnehagens fellesskap - utvikle forståelser for ulike tradisjoner og levesett - få forståelse for at selv om man er forskjellig skal man respektere alle - få medvirke sin hverdag i barnehagen - vise respekt og hjelpe de som trenger det - bli kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn - få kjennskap i ulike kulturer og levesett Antall, rom og form 3-4 år 4-5 år 5-6 år - kunne motsetninger av ulike uttrykk som over og under - kunne telle i enkle sammenhenger. - kunne tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper - vise glede over tall - kunne bruke matte bevisst i hverdagen i form av telling og begrep - kunne sortere og sammenligne ulike 21

22 - få gleden av å bruke tall og begreper i hverdagen - bruke ulike matematiske begreper bevisst i hverdag - kunne telle i enkle sammenhenger, som hvor mange som sitter rundt bordet størrelser, former og mål - få kjennskap i plasseringer og orientering og på den måten utvikle sin e evner til lokalisering Progresjon for fagområdene Barn under 3 år - voksne sette ord på det vi gjør - lære barna at ulike ting har et navn - lese bøker - snakke med barna - synge sanger Kommunikasjon, språk og tekst Tyttebær 1-2 år Jordbær 2-3 år Tyttebær 1-2 år - prøve å spise selv - vite hvor noen av kroppsdelene er - bruke kroppen ved å gå i trapper, hinderløype, bruke kroppen og bli bevisste på denne - venne seg til å vaske hender og ansikt før og etter mat snakke med barna - sette ord på det vi gjør - lese bøker - få barna til å sette ord på ting; si hva de vil - gjøre barna bevisste på språket sitt og på å bruke dette - bevisste på følelser, lære dem at andre blir lei seg, det de gjør får konsekvenser - øve på å ta imot og gjennomføre felles beskjeder Kropp, bevegelse og helse Jordbær 2-3 år - bruke kroppen ved å gå på tur, hinderløype, danse etc. - få prøve å smøre på maten sin selv - vaske hender og ansiktet før og etter måltidene - øve på enkle grovmotoriske ferdigheter som å hoppe med samlede ben. - beherske enkle fin motoriske ferdigheter som å perle med store perler Tyttebær 1-2 år - prøve ulike uttrykksformer innenfor forming - få glede av musikk, dans og drama - utvikle gleden av ulike kunst og kultur former Tyttebær 1-2 år - få oppleve naturens mangfold - bli introdusert til alt som naturen kommer med i form av planter og dyr - oppleve gleden ved å være i naturen Tyttebær 1-2 år - bli presentert for de grunnleggende normer og verdier - lære å vise respekt og toleranse for hverandre - bli presentert for grunnleggende kristne tradisjoner som jul og påske Kunst, kultur og kreativitet Jordbær 2-3 år - få kjennskap til nye uttrykksformer innen for forming - begynne å utvikle egen fantasi og skaper glede - kjenne gleden ved å kunne skape noe selv Natur, miljø og teknikk Jordbær 2-3 år - vise glede over naturen - få mer kjennskap til naturens mangfold - lære seg å se etter ulike tegn i naturen - bli kjent med nye planter og dyr i naturen - begynne å erfare hvordan teknikken kan brukes i leken og hverdagslivet Etikk, religion og filosofi Jordbær 2-3 år - bli kjent med kristen tro og tradisjon i forbindelse med høytidene - tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier - utvikle toleranse og respekt for hverandre - få anledning til å undre seg og filosofere over ting i hverdagen Tyttebær 1-2 år Nærmiljø og samfunn Jordbær 2-3 år 22

23 - få lov å bestemme hva de har lyst til å leke med - få oppleve nærmiljøet ved å gå på turer - oppleve at de blir tatt hensyn til - oppleve at de blir tatt hensyn til - bli kjent med nærmiljøet gjennom turer - kunne få påvirke sin egen hverdag i barnehagen - utvikle tillitt til egen deltagelse og påvirkning av fellesskapet Tyttebær 1-2 år - bli kjent med enkle former - kunne finne formene når de blir spurt - få kjennskap til tall - erfare og utforske leker med form og mønster Antall, rom og form Jordbær 2-3 år - kunne telle til tre før man gjør noe. For eksempel før man synger en sang - oppleve gleden over å utforske og leke med tall og former - få gleden av tall og former i form av ulike spill Foreldresamarbeid Den daglige kontakten med foreldrene er den viktigste kontaktarenaen. Ved levering og henting utveksles det viktig informasjon om hvert enkelt barn, og det er både foreldrenes og de ansattes ansvar at denne infoen blir innhentet og gitt. Det blir gjennomført foreldresamtaler to ganger i året, samt en oppstarts-samtale for foreldre med nye barn i barnehagen. Det er lov å ønske seg en samtale når som helst på året dersom noen føler behov for det. Ta en telefon og prat med oss dersom det er noe dere lurer på eller vil ha klarhet i. Vi skal være en barnehage hvor foreldre opplever trygghet og anerkjennelse. I løpet av et barnehageår vil det bli arrangert to foreldremøter. Et om høsten og et på vårparten. I tillegg blir det også arrangert to dugnader. Ellers vil vi ønske foreldrene velkommen til deltagelse ved ulike arrangementer gjennom året. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg: Samarbeidsutvalget (SU) SU skal bestå av 2 valgte representanter fra foreldregruppen og 2 valgte representanter fra de ansatte. Dersom styrer ikke er blant de valgte representantene, har styrer møte- og talerett. SU har som oppgaver: Være bindeledd mellom barnehage og foreldre Kontrollere at barnehagen blir drevet innenfor rammen av Barnehageloven Behandle og godkjenne årsplanen Diskutere forenklet driftsbudsjett Uttale seg om endringer av evt. vedtekter og personalinstrukser Legge frem rapport om sin virksomhet ved barnehageårets utgang 23

24 SU-representantene for barnehageåret 2013/2014 er som følger: Thea Tofte Barra (styrer) Nina Andrea Vangbo (pedagogisk leder) Hanne Klamerholm (eier, observatør) Benedicte Coward Søia (mammaen til Sigurd på Blåbær) Maiken- Therese Brittain (Mammaen til Augusta på Tyttebær og Ella på Blåbær) Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Foreldrenes arbeidsutvalg består av 4 valgte representanter fra foreldregruppen. FAU har som formål å fremme samarbeid mellom hjem og barnehage. FAU har som oppgave å: Arrangere ulike fester, bl.a. sommerfest Arrangere evt. temakvelder Evt. andre arrangementer FAU-representantene for barnehageåret 2013/2014 er som følger: Karianne Nordby (mammaen til Simen på Blåbær og Jonas på Jordbær) Nina Nygaard (Mammaen til Mia på Blåbær) Marianne Bhømer Fjeld (Mammaen til Synne på Jordbær og Sebastian på Blåbær) Celine Varman Jørgensen (mammaen til Nicholas på Tyttebær og Lillie på Blåbær) Vurdering Vurderingens hensikt er refleksjon, endring og utvikling av praksis. Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i rammeplanen og lokale retningslinjer og planer. Vurdering skal gjøres både av personalet, barn og foreldre. BarnehagenVår Granåsen har et foreldremøte hver vår hvor foreldre er med på å evaluere året som har gått. Personalet evaluerer planlagte aktiviteter jevnlig samt evaluerer hvert halvår. Barna får evaluere ut ifra sin modenhet gjennom enkle samtaler og spørsmål. Vi kommer til å ha barnesamtaler med 4 og 5 åringene, som også vil danne grunnlag for foreldresamtalen. 24

25 Viktige datoer gjennom året Gå inn på vår hjemmeside: viktige datoer der vil alle datoer for barnehageåret 2013/2014 være, og dere har mulighet til å synkronisere det med deres private kalender. Barnehagen er stengt Torsdag 15. august 2013 Fredag 16. august 2013 Fredag 1. november 2013 Torsdag 2. januar 2014 Fredag 28.mars Planleggingsdager Tema Planlegging av høsten, halvårsplan, satsningsområdene. Kurs: Førstehjelp Ulike kurs på østlandsk lærerstevne Evaluering av høsten og planlegging våren Evaluering våren Kalender Dato Hva 18. September Foreldremøtet 18. oktober Dugnad 24. oktober FN dagen med foreldre 15. november Siste frist påmelding til juleopphold 13. desember Lucia feiring med foreldre 8.desember Nissefest for barna 23, 27, 30 desember Juleåpent for påmeldte ( ) Uke 3 (varighet 5 uker) Skiskole 08 og 09 barna 12. februar Karneval for barna 27. februar Fastelavenskaffe m foreldre 10. mars Siste frist påmelding påskeopphold 19. mars Foreldremøtet april Påskeåpent for påmeldte ( ) 30.april Siste frist påmelding sommeropphold 12. mai Dugnad 16.mai 17. mai feiring i barnehagen for barna 2-4 juni Vangen leirskole 08 barna 11.juni Sommerfest med barn og foreldre Uke 28 og 29 Barnehagen har sommerstengt. Åpningstiden i juli er Reservasjon for evt. endringer 25

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår

Fossum Terrasse. Årsplan for Barnehagen Vår Årsplan for Barnehagen Vår Fossum Terrasse 2012-2013 Fossum Terrasse Basaltveien 20, 1359 Eiksmarka Telefon: 4014 6213 www.barnehagenvaar.no styrer.fossumterrasse@barnehagenvaar.no pedagog.fossumterrasse@barnehagenvaar.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no

Årsplan 2014/2015. Bekkestua Kanvas-Barnehage. Sett Hørt Verdsatt. www.bekkestua.kanvas.no Årsplan 2014/2015 Bekkestua Kanvas-Barnehage Sett Hørt Verdsatt www.bekkestua.kanvas.no Velkommen til et nytt barnehageår i Bekkestua Kanvas-Barnehage! Bekkestua Kanvas-Barnehage skal være en trygg og

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN

Espira Torshovdalen. Årsplan 2015-16 TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Espira Torshovdalen TORSHOVDALEN SOLKNATTEN Årsplan 2015-16 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Kontaktinformasjon...4 Barnehagens verdigrunnlag...4 Mål for barnehageåret...4 Barnehagens organisering

Detaljer

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage

Langtidsplan 2012-2014. Seljedalen barnehage Langtidsplan 2012-2014 Seljedalen barnehage INNHOLD Side Forord 3 Barnehagens samfunnsmandat 4 Felles retning for kommunale barnehager 4 Visjon og mål Vårt kommunikasjonsløfte 4 Våre verdier 5 Vår kompetanseforståelse

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6

Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 Innhold Innledning... 3 Lovgrunnlaget... 4 1. Formål... 4 2. Barnehagens innhold... 4 Rammeplan for barnehagen... 5 Rammeplanens fagområder... 5 Hvordan jobber vi med fagområdene i Rammeplanen?... 6 1.

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012

ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 ÅRSPLAN BIRKELAND BARNEHAGE 2011-2012 1. INNLEDNING Alt vi gjør i barnehagen er med på å forme og prege barna. I tillegg forbereder vi barnas møte med fremtiden. Derfor er barnehagens innhold viktig. Gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2014-2016

PEDAGOGISK PLAN 2014-2016 PEDAGOGISK PLAN 2014-2016 Steinberg barnehage «Et godt sted å være, leke og lære» Nedre Eiker kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning s. 2 Visjoner s. 3 Pedagogisk plattform s. 4 Omsorg s. 5 Lek s. 6 Barns

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE Alle barn i Kolbu barnehage skal ha venner. I Kolbu barnehage språkstimulerer vi hele dagen. Fokus på dialogpreget hjem-barnehage samarbeid i det daglige møtet med foreldre.

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN

Espira Krystallveien. Årsplan 2014-15 KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Espira Krystallveien KRYSTALLVEIEN SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Praktisk informasjon...4 Årsplan...5 Lov om barnehager...5 Vedtekter...5 Rammeplanen...5

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer