ÅRSPLAN GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd"

Transkript

1 ÅRSPLAN GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen Hosle Tlf , styrer: Blåbær: , Jordbær; , Tyttebær; Barnehagens hjemmeside: Mail til styrer: Mail til avdelingsledere: 1

2 Innholdsfortegnelse Innhold Forord... 3 BarnehagenVår Granåsen Satsningsområder... 4 Markeringer/tradisjoner i løpet av året... 9 Avdelingene Diskoklubben (08barna) Overgang barnehage skole Bærum kommunes satsingsområder for perioden Rammeplanens syv fagområder Progresjon i fagområdene Foreldresamarbeid Vurdering Viktige datoer gjennom året Planleggingsdager Kalender

3 Forord Velkommen til oss i BarnehagenVår Granåsen! BarnehagenVår Granåsen var opprinnelig en bolig som fikk bruksendring til barnehage vinteren Barnehagen åpnet i januar Huset ligger i et villastrøk på Hosle i Bærum, Granåsen 20. BarnehagenVår består av åtte barnehager i Oslo og Bærum. Den første barnehagen ble startet i 1991 av initiativtaker og eier, Hanne Klamerholm. Barnehagens årsplan gir en oversikt over den pedagogiske virksomheten gjennom året og hvilke aktiviteter som er planlagt. Årsplanen er et styringsdokument som bygger på statlige føringer fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og St.meld. nr. 41 (Kvalitet i barnehagen), og kommunale føringer (som presenteres og følges opp på styrermøtene i kommunen) Årsplaner et grunnlag for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den gir informasjon om barnehagen utad, til foreldre og andre samarbeidspartnere. Årsplanen revideres og evalueres fortløpende gjennom et barnehageår. Årsplanen godkjennes i barnehagens samarbeidsutvalg. For mer detaljert informasjon til foreldrene gir avdelingene ut månedsbrev og månedsplan på hjemmesiden, slik at foreldre er godt informert om våre daglige gjøremål. Her finnes oversikt over aktiviteter, turer, bursdagsfeiring, viktige beskjeder osv. Følg også med på dagen-i-dag-lappen som henger på hver avdeling. Vi ønsker dere alle et fint barnehageår! Med vennlig hilsen Thea Tofte Barra, styrer BarnehagenVår Granåsen 3

4 BarnehagenVår Granåsen Satsningsområder Natur og friluft Natur og friluft har i mange år vært et av satsningsområdene i barnehagen. Naturopplevelser bidrar til barnas kreativitet, nysgjerrighet, fantasi og spontanitet og gjør at barna får et nytt spillerom for leken sin. Barnehagen har en fantastisk beliggenhet for å kunne tilby unike naturopplevelser. Sauejordet, fredakogen, lekeplassen bak barnehagen, og lavoen på Lønnås blir flittig brukt. Vi har skogsområder som nærmeste nabo, som byr på alle vanskelighetsgrader. Uansett alder og modningsnivå vil alle barna få oppleve at de mestrer. Bussen og t- banen benytter vi en del. Vi er bl.a. på biblioteket, museer og teater. Vi tilpasser turer og utfordringer ved å dele inn i grupper, og vi tar hensyn til hvert enkelt barn og dets behov og ønsker. Barna er med å bestemme hvor vi skal gå og hva vi skal gjøre på tur. Alle barna har en fast turvenn som man leier, passer på og hjelper. Mål: Barna skal: - Få minnerike turer med tilstedeværende voksne - Bli glad i å være ute og få erfaring med de unike mulighetene naturen har å by på - Undre seg over naturens mangfold ved å se, lytte og føle - Bruke naturen på en fornuftig måte, ta vare på den - Lære å ha respekt for alt levende - Få en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring Aktiviteter på turene våre: - Natursti og orientering - Motorisk trening gjennom klatring, balansering, taulek etc. - Benytte faktabøker/naturbøker til å finne fram til svar - Finne naturmateriale til formingsaktiviteter - Benytte naturen til kunst og kreativitet - Studere forandringer i naturen for hver årstid - Gjøre barna kjent med våre vanligste dyr, planter og insekter - Voksne skal være tilstede, utfordre og undre sammen med barna - Organiserte leker som gjemsel, stiv heks, haien kommer, trafikklys - Samlingsstunder; eventyr, dramatisering, fortelling og lesing - Konglestafett, ballek og fallskjerm - Aking og ski. Skiskole (08 og 09 barna) - Spikking - Lage mat på tur - Benytte motorikkrommet på Hosle skole (liten gymsal) - Friluftskole og vangen leirskole (08-barna) - FRILEK 4

5 Sosial kompetanse Kort fortalt handler sosial kompetanse om å lykkes i å omgås andre. Det gjenspeiles i evnen til å ta initiativ og opprettholde vennskap. Vennskap er viktig. Sammen med venner gjør man uvurderlige sosiale erfaringer og bygger opp sin egen identitet. Mål: BarnehagenVår Granåsen skal være en barnehage der barna føler seg trygge. Gjennom lek, læring og positiv sosial ferdighetstrening skal barna utvikle god sosial kompetanse. I begrepet sosiale kompetanse legger vi: Empati og rolletaking Prososiale handlinger Selvkontroll Selvhevdelse Lek, glede og humor Kunne vise innlevelse i de andres følelser, tanker og perspektiver Hjelpe, oppmuntre, dele, være oppmerksom, vise omsorg Sette egne behov til side, vente på tur, bidra til kompromisser, styre aggresjon Ta kontakt/initiativ til lek/samspill, kunne tørre å stå frem med egne meninger på en positiv måte. Handler om lekeferdigheter. Kunne skille lek fra annen aktivitet og tolke lekesignaler. Kunne la seg rive med og føle glede, spøke og ha det moro. Voksenrollen: - Vi er gode rollemodeller for barna ved å hjelpe, dele, inkludere, vise omsorg for og veilede - Vi er tilgjengelige/møter barna der de er - Vi oppmuntrer til positive handlinger - Vi gir barna rom og tid til lek og samspill i hverdagen - Vi stimulerer barna til å ta initiativ i forhold til andre barn, og kunne hevde sine egne meninger, ønsker og behov - Vi møter og støtter barna slik at den enkelte opplever mestring og glede Ring av Gull Når barna gjør noe hyggelig mot en annen blir det skrevet opp på en gullring som henges på veggen. Barnets gode handling synliggjøres for foreldre og de andre barna i barnegruppen. Vi ønsker å oppfordre til mer positive handlinger 5

6 Det oppstår ulike konflikter i en barnehage. Vi i BarnehagenVår Granåsen har nulltoleranse for mobbing, og personalet jobber jevnlig for å motvirke utvikling av problematferd. Vi mener at erting ofte skjer i en konflikt og barna trenger veiledning og hjelp med å lære seg å løse konflikter på en reflektert og god måte. Barnehagen skal utvikle barnas trygghet i og respektere seg selv og andre uansett kulturelle forskjeller. Gjennom veiledning kan vi voksne lære barna å løse en del av konfliktene på egen hånd til det beste for alle involverte. Voksne skal være ydmyke i møtet med barna og være bevisst sin rolle som forbilde. Steg for steg I barnehagen benytter vi Steg for steg, et pedagogisk opplegg som setter fokus på systematisk læring og trening av sosiale ferdigheter. Hovedmålet er å forebygge atferdsproblemer og negative konflikter ved positivt å styrke barnas evne til empati, mestring av sinne og evne til problemløsning. Det blir benyttet bilder av barn i ulike situasjoner som et visuelt hjelpemiddel. Barna deltar aktivt ved å fortelle hva de føler, de drar paralleller mellom bildene de ser og hva de selv har opplevd. Vi har lang og god erfaring med dette opplegget i barnehagen. Steg for steg leksjonene er delt inn i tre deler: 1) Empatitrening, hvor barna trener på: Kjenne igjen tegn på følelser, slik at det er lettere å forstå hva en selv og andre føler Sette seg inn i andres sted Vise medfølelse og omtanke 2) Mestring av sinne, hvor barna trener på: Legge merke til hvordan sinne føles Legge merker til hva som gjør en sint Trene på å bruke teknikker for å dempe sinne 3) Problemløsning, hvor barna trener på: Bruke metode for problemløsning i sosiale situasjoner Trene på sosiale ferdigheter Blåbær vil ta for seg alle leksjonene i år. Jordbær tar for seg empatitrening hvor barna blir godt kjent med de ulike følelsene vi innehar og hvordan de kommer til uttrykk. 6

7 Barnas uttrykk - Dokumentasjon I våres kom denne kommentaren frem på foreldreevalueringen: Dere er flinke til å gi barna inntrykk, men vi ønsker enda mer barnas uttrykk Dette fikk personalet til å tenke.. Vi ser allerede mye av barnas uttrykk, men vi ønsker å synliggjøre det bedre. Mål: Vi skal være lydhøre for hva barna uttrykker, føler og mener. Barnas uttrykk skal komme frem i form av dokumentasjon som skal være synlig for barna, foreldre og personalgruppen. I dokumentasjon legger vi: å dele opplevelser med andre. Vi ønsker å dokumentere barnas uttrykk gjennom bruk av foto, film, lydopptak, notater av det barna sier og utstillinger av barnas ulike estetiske uttrykksformer. Vi dokumenterer barnas læringsprosesser i hverdagen som oppstår, for eksempel på turer, lek, forming, musikksamlinger, steg for steg samlinger, etc. Dokumentasjon i forhold til: Barna: Læringsprosessene synliggjøres. Barna blir sett, hørt, og forstått som igjen skaper trygghet, selvtillitt, selvfølelse og anerkjennelse Personalet: Voksne blir nysgjerrige på barna og gir videre refleksjon rundt egen praksis. Samtidig gir det personalet en pekepinn på hva barna er interessert i og det kan bygges videre på dette med for eksempel videre valg av tema. Foreldre: Får innblikk i barnas læringsprosesser, minner og opplevelser som også kan deles med barna. Dokumentasjonen kan sees her: Veggene på avdelingene Månedsbrev på hjemmesiden Dagen i dag lapper Dokumentasjonstavlen med pleksiglass på avdelingene Barnas permer På Tyttebær og Jordbær vil vi være opptatt av barnas nonverbale uttrykk. Vi skal benytte bilder av barnas opplevelse og hverdag som utgangspunkt for samtale og språktrening. 7

8 Det man hører glemmer man, det man ser husker man, mens det man gjør forstår man (Loris Malaguzzi) Reggio Emilia Vår inspirasjon Byen Reggio Emilia er kjent for sin barnehagefilosofi, som den har utviklet i løpet av de siste 35 årene. De fleste barnehagene i Italia og Reggio Emilia ble etter 2. verdenskrig drevet i privat regi, de fleste av den katolske kirken. I Reggio Emilia begynte kommunen å overta barnehagedriften i Etter hvert så en at barnehagene var en viktig del av barns utdanning og begynte systematisk med å legge grunnlaget for dagens Reggiofilosofi. Grunnleggeren var barnepsykologen og pedagogen Loris Malaguzzi, barnehageleder i Reggio fra slutten av 60-tallet og fram til 90-tallet. Den grunnleggende filosofien er at barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap i samhandling med andre barn, omgivelsene sine, og kompetente, nysgjerrige voksne. Barnet har alle muligheter for utvikling boende i seg. Pedagogens rolle er å legge til rette for mest mulig utvikling, la barnet få mulighet til å utforske og tolke omgivelsene. Det er viktig å holde barnets spørsmål, hypoteser og teorier levende, samtidig som man studerer måten barnet leter etter svar og skaper mening i verden på. Et verktøy i denne sammenheng er pedagogisk dokumentasjon. Dokumentasjon bidrar til å synliggjøre arbeidet til barna og den pedagogiske praksisen. (Kilde: wikipedia) Vi er inspirert av grunntanken og filosofien og legger ekstra vekt på dokumentasjon dette barnehageåret. Eksempel på dokumentasjon: Lise, Heidi og Gunnar er på tur med barnehagen. De oppdager en maurtue de blir veldig interessert i. De blir stående lenge sammen med en voksen og undre seg over hvordan det ser ut inni maurtuen og de stiller masse spørsmål om hva den spiser, hvor den er på vinteren, hvor mange maur det er inni maurtuen, hva de gjør der osv. Den voksne er lydhør og tar tak i barnas undring, han legger også merke til barnas utsagn, og tar bilder av barna og maurtuen. Da de kommer hjem fra barnehagen finner de frem en faktabok de blar i og finner ut enda mer om mauren. Bildene som ble tatt på tur henges opp på veggen med barnas utsagn og hvordan denne læringsprosessen utartet seg. Dette blir synlig for foreldrene, barna selv og andre barn som kan undre seg ved å se på bildene sammen personale. Kanskje blir dette så spennende at barnehagen velger å utdype seg enda mer i maur 8

9 Markeringer/tradisjoner i løpet av året September/ oktober FN /FORUT: Hver høst har vi tema FN. FORUTs barneaksjon lager hvert år et pedagogisk opplegg om et barn i et av deres prosjekter. Vi følger barnet gjennom film, CD og fortellerark. Opplegget avsluttes med underholdning, kafe og salg av selvlagde produkter med foreldre og søsken. Pengene går til FORUTs solidaritets- og utviklingsarbeid i deres samarbeidsland. Desember Jul: Bli kjent med juletradisjonen og hvorfor vi feirer jul. Luciatog: Blåbærbarna og Jordbærbarna går i Luciatog for de andre barna og foreldrene kl om morgenen. Luciatoget foregår utendørs. Etterpå er det servering av Lussekatter på avdelingene for barn og foreldre. Barna er kledd i hvitt. Nissefest: Barn og personal kler seg i rødt, vi spiser grøt, går rundt juletreet og synger julesanger. Nissen kommer på besøk. Februar Karneval: Barn og personal kommer utkledd til barnehagen. Vi har fellessamling hvor vi synger, danser, trommer og slår «katten av sekken» Mars Påske: Barna skal bli kjent med påsketradisjonen og hvorfor vi feirer påske. Vi har ulike formingsaktiviteter ofte med egg og kyllinger som utgangspunkt. Gul fest: Barna og personal kler seg i noe gult. Vi serverer påskelunsj og den sjenerte påskeharen kommer på besøk til barnehagen med et STORT egg med noe godt i. Mai Barna skal bli kjent med hvorfor vi feier 17.mai. I barnehagen feirer vi vår «lille 17.mai» 16. mai. Vi går i tog og koser oss med lek og annet gøy. Juni Sommerfest med barn og foreldre som arrangeres av FAU i samarbeid med barnehagen. 9

10 Avdelingene I år har vi fordelt barnegruppen på avdelingene; BLÅBÆR som har 22 barn født JORDBÆR som har 8 barn født 2011 TYTTEBÆR som har 7 barn født 2012 UKEPLANER BLÅBÆR MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Samling Møtedag Frilek ute/inne Samling Turdag Matpakke, drikkeflaske og sitteunderlag legges i sekken ved levering Samling Gruppedag Aldersinndeling Samling Turdag- Sekk med dyp tallerken, bestikk, drikkeflaske, sitteunderlag og pose Fellessamling kl Frilek ute/inne. Motorikkrommet (hver gruppe er der hver 3. uke). Matpakke Matpakke Smøremat Varmmat på tur Havregrøt 10

11 JORDBÆR MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Møtedag Frilek ute/inne Turdag - Matpakke, drikkeflaske og sitteunderlag legges i sekken ved levering Tur til lekeplassen Forming Musikksamling Fellessamling kl Frilek ute/inne Motorikkrom hver tredje tirsdag Frilek ute/inne Matpakke Matpakke(legges i sekken ved levering) Smøremat Varmmat Havregrøt TYTTEBÆR MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Møtedag Frilek ute/inne Frilek ute/inne Musikksamling Frilek ute/inne Magisk eske Fellessamling kl Frilek ute/inne Matpakke Matpakke Smøremat Varmmat Havregrøt 11

12 Diskoklubben (08barna) I år har 5 åringene valgt at 5 års gruppen skal hete: Diskoklubben. Denne klubben skal få mange fine opplevelser og minner de skal ta med seg videre i livet. Diskoklubben har opplegg en dag i uken gjennom hele barnehageåret der det fokuseres på selvstendighet, organisert lek og utvikling av sosial kompetanse med fokus på samarbeid, inkludering og empati. Vi jobber også med skoleforberedende aktiviteter: - Bli kjent med bokstaver, tall og klokken - Lære å skrive navnet sitt - sitte i ro over en lengre periode - Lese bok som skal gjenfortelles - Øve på å ta i mot beskjeder og gjennomføre det - Ta ordet i en gruppe - Vi innfører friminutt Minnerike opplevelser dette barnehageåret: - Høsten: Friluftskolen over en 4 ukers periode - Vinteren: Skiskole over en 6 ukers periode - Våren/sommeren: Det beryktede tre dagers oppholdet på Vangen Leirskole - Besøke Bekksestua brannstasjon og Brannverndag på Kalvøya med andre kommende skolebarn. 12

13 ÅRSHJUL FOR DISKOKLUBBEN Mnd Tema Hva gjør vi August Hvem er jeg? Hva jeg heter, for og etternavn familie og hvor jeg bor Vi måler høyden- hva er like høyt som meg? Når på året har jeg bursdag Vi lager et årsjul på veggen September Brann Hva gjør vi om det brenner Hvem er Eldar og Vanja Vi besøker Brannstasjon Oktober Størrelse/ Form / Begreper (liten, stor, lik, ulik) Hvem er stor og hvem er liten i din familie Kims lek Kongen befaler November Tall 1-10 Vi tegner tall Vi gjetter på tall Vi fargelegger tall Desember Eventyr Vi leser juleeventyr Dramatisering Januar Mat Hva spiser vi Kroppen vår Hva er din yndlingsmat? Hva liker vi minst Spise noe vi liker Hvorfor må vi spise variert? Hva trenger kroppen vår Hva er kroppen laget av? Er vi like?evt. hva er forskjellig Februar Eksperimenter Vi finner morsomme eksperimenter fra nett eller bøker som vi prøver ut Mars Vitser og gåter Vi forteller vitser og gåter Rim og regler Forteller rim og regler Kan vi lage noe selv? April Klokka Vi jobber med å lære klokken Mai Samarbeid Barna vil få oppgaver som de må løse i fellesskap (teambuilding) Juni Trafikk Vi snakker om trafikkregler Juli 13

14 Overgang barnehage skole Bærum kommune utarbeidet i 07/08 en oppfølgingsplan Rutiner for overgangene for opplæringsløpet, som blant annet tar for seg overgangen barnehage og skole. Målet for oppfølgingsplanen er å ha utviklet samarbeid mellom barnehage, grunnskole og videregående skole for å gi et mer helhetlig og sammenhengende utdanningsløp for barn og unge i Bærum kommune. August September Oktober November Desember Foreldremøte i barnehagen Info overgangsrutiner og hvordan barnehagen forbereder barna til skolestart Innmelding grunnskolen (frist 1.11) Ansvar: Foreldre Ansvar: Styrer, ped.leder Januar Februar Mars April Mai/Juni Faglig samarbeidsmøte mellom ped.ledere i barnehagen og lærer med kjennskap til arbeid på 1. Trinn Ansvar: Rektor Avslutningssamtale med utfylling av overgangsskjema Ansvar: Ped.leder i barnehagen Overføringsskjemaene sendes til skolen Ansvar: Barnehagen Besøksdag på skolen for nye elever. Her får de hilse på de som går i første klasse. De får også innblikk i hvordan skolen er og hvordan klasserommet og uteområdet ser ut Ansvar: Rektor Overføringsmøte ved behov BarnehagenVår Granåsen Hosle skole Eikeli skole 14

15 Bærum kommunes satsingsområder for perioden Bærum kommune vektlegger 5 satsningsområder som de ønsker at barnehagen skal jobbe med i forhold til tidlig innsats for barn i barnehagen. Her er en beskrivelse for hvordan vi jobber med disse områdene i BarnehagenVår Granåsen Barn med behov for ekstra støtte i BarnehagenVår Granåsen er vi opptatt av å se hvert enkelt barn, og vi deler ofte barna i grupper. Alle barn har en primærkontakt som har spesielt ansvar for å ivareta barnet. Barnet blir sett, hørt, forstått og oppmuntret. På den måten vil det være store muligheter for at barn som trenger ekstra støtte blir oppdaget. Vi gjennomfører observasjoner av barn og vi følger opp evt. enkeltbarn. Personalet får kompetanseheving, spesielt rettet mot kartlegging av barns vansker på kurs gjennom Bærum kommune, gjennom nettverk for pedagogene og evt. personalmøter og planleggingsdager. Ved behov samarbeider barnehagen med Haug, PPT, fysioterapeut, logoped, helsestasjonen, barnevernstjenesten, BUP (Barne og ungdomspsykriatisk poliklinikk) og skole. Vi er opptatt av god dialog med foreldrene og avtaler samtale ved behov. Vi benytter oss aktivt av tverrfaglig team. Både personal og foreldre får informasjon om denne instansen. Barn under tre år I BarnehagenVår Granåsen fokuserer vi på å gi de yngste barna gode opplevelser for lek og læring. Av erfaring ser vi at det er et stort gap mellom 1 og 2 åringenes behov, og vi har dermed valgt å dele de yngste barna (1-3år) i to avdelinger etter alder. Det første året fokuserer vi på trygghet og omsorg. Alle barna har en primærkontakt som skaper en trygg og god ramme for barna. Dette mener vi er nødvendig for å knytte gode relasjoner til barn, voksne og omgivelsene rundt seg. Vi ser på barna som kompetente individer som trenger impulser i hverdagen. Musikk, dans, samlinger, forming, rim, regler, eventyr og turer er noe av det de opplever i hverdagen. Vi er spesielt opptatt av småbarnas kommunikasjon og vennskapets betydning for de aller minste. Kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av barnets måte å nærme seg andre på. Vi har et stort ansvar i å tolke og være lydhør ovenfor barnas ytringer. De yngste barna har stor glede av å være sammen med andre, samtidig som de er på sitt stadium av utvikling egosentriske, og trenger å øve seg på samhandling. I BarnehagenVår Granåsen skal barna få oppleve verdien av å være sammen. Gruppetilhørighet er viktig for de aller minste. Måltider og samlingsstunder skal være koselige møtepunkter hos oss. Barna skal få mye tid til frilek i hverdagen. Det er gjennom denne type lek barn blir kjent med egne og andres følelser. Personalet skal være med å bidra til positive lekeopplevelser, ved å være tilstede og gi inspirasjon til leken. Vi skal være sosiale rollemodeller, barna lærer ved å imitere. Voksne skal også være veileder i situasjoner der barna må trene på selvkontroll. (eks konflikter om samme lek) Barna skal forstå begreper som; vente, opptatt, låne bort. Da vi i år har satsningsområdet sosial kompetanse vil vi på småbarnsavdelingene legge vekt på empatitrening (se mer steg for steg s. 6). 15

16 Det stilles store krav til de voksne i barnehagen på en småbarnsavdeling. BarnehagenVår Granåsen legger stor vekt på personalets kunnskap om de yngste barnas behov. Vi har kompetanseheving av personal gjennom kurs, personalmøter, avdelingsmøter og planleggingsdager som bl.a. skal dreie seg om de yngste barnas behov i forhold til lek, omsorg og trygghet. Pedagogene på småbarnsavdelingene er i nettverksgrupper sammen med andre småbarnspedagoger i andre barnehager, slik at erfaringer kan deles. Mauren Liten? Jeg? Langt ifra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? - Inger Hagerup - Sammen for barn og unge I kommunen arbeides det med å styrke barnehagepersonalets kompetanse i arbeidet med å identifisere utsatte barn og se tegn på omsorgssvikt hos barn i førskolealder. BarnehagenVår Granåsen har vært med i prosjektet Barn i risiko -omsorgssvikt Barn med behov for ekstra støtte. To av pedagogene var med i prosjektet og var forrige barnehageår med på flere heldags kurs og veiledningsmøter. Språk Språket har stor betydning for barnets identitet og tilhørighet til et fellesskap. Det hjelper barna å forstå seg selv og omverden som er avgjørende for barnets videre utvikling både intellektuelt, sosialt og emosjonelt. Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Barnehagen skal legge forholdene til rette slik at barna får mulighet til å uttrykke og utvikle seg i samspill med andre. Ved daglig observasjon av barna i barnegruppene vil vi kunne oppdage barn med språk og kommunikasjonsvansker. Vi vil utføre TRAS (Tidlig Registrering av Språk) med barn som muligens trenger ekstra språklig støtte, med foreldrenes tillatelse. Ved behov lager vi språkgrupper med fokus på spill, eventyr, lese bøker, samtaler m.m. Tiltak i BarnehagenVår Granåsen: - Anerkjenner vi barnets måte å kommunisere på - Kommunisere med barna - Vi er bevisst i vår forbildefunksjon for hvordan vi lytter, gir konstruktiv respons og bruker kroppsspråk, talespråk og tekst i både formelle (som for eksempel språkgrupper, samlingsstunder) og uformelle hverdagssituasjoner (som for eksempel stelleskift, garderobe, matsituasjoner). - Sette ord på følelser, opplevelser og handlinger 16

17 - Gi barna mulighet til å møte mye og variert litteratur - Sangsamlinger - Utfordre barna på språket, spørre dem om hva de vil - Å være tilstede, tilgjengelig og ta seg god tid - Legge til rette for språkleker - Bruke snakkepakken som verktøy - Lese, dramatisere, høre og se eventyr - Synge sanger - Øve på å ta imot og gjennomføre felles beskjeder - Kompetanseheving i forhold til språkarbeidet gjennom kurs i Bærum kommune og veiledning på personalmøter ved behov - Språksenteret lekoteket på Haug SNAKKEPAKKEN Snakkepakken er et pedagogisk verktøy som styrkes barnas språkutvikling. Snakkepakken inneholder to og tre dimensjonalt materiell. Begrepene barna ser og hører knyttes til konkrete handlinger. På denne måten kan de oppfatte og utvikle større forståelse for språket. Innholdet i snakkepakken er lagt opp slik at språktilegnelsen skjer gjennom illustrasjoner, sanger, rim, regler, spill og fortellinger. Den baserer seg på syv tematiske områder som er meget aktuelle i barnas hverdag: Mat, kropp, klær, hus, dyr, farger og eventyr. Barnehagen som læringsarena I BarnehagenVår Granåsen er vi opptatt av at barna skal få gode utviklingsmuligheter. Danning gjennom omsorg, lek og læring. Danning er en livslang prosess som bl.a. handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåter. Danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling og skjer i samspill med omgivelsene og med andre. Ordet danning er et nytt begrep som erstatter og bygger ut begrepet oppdragelse. Under ordet danning legger vi i barnehagen også vekt på omsorg, utvikling, læring, oppdragelse og sosialisering. Barnehagens danning har som mål at barn skal utvikle selvstendighet og trygghet på seg selv som individ og egen personlige og kulturelle identitet. Vi jobber detaljert med danning gjennom Steg for steg og sosial kompetanse (se sosial kompetanse side 5). Vi mener også at danning er en prosess der de voksne veileder barna i det sosiale samspillet i hverdagen. Omsorg er en viktig del av samspillet i barnehagen. Med dette mener vi omsorg både for enkeltpersoner og for grupper. Omsorg innebærer stell og pleie, nærhet, varme, oppmerksomhet, tålmodighet og innlevelse. Omsorg skal prege alle situasjoner i barnehagehverdagen og komme til uttrykk når barn leker og lærer, under måltider og ved påkledning. Personalet i BarnehagenVår Granåsen skal handle omsorgsfullt ovenfor alle barna i barnehagen. Praktisk hjelp og beskyttelse fra de voksnes side forteller det enkelte 17

18 barn at de voksne er oppmerksomme og tilstede. Omsorg i barnehagen handler også om barnas omsorg for hverandre. Omsorg har verdi i seg selv, og er nært knyttet til oppdragelse. Gjennom oppdragelsen og danning overføres verdier, normer, tanker og uttrykks- og handlingsmåter. I BarnehagenVår Granåsen skal barna lære høflighet for eksempel ved å lære å si takk, vise hverandre respekt, vente på tur og si unnskyld. Lek er barnas viktigste aktivitet! Barn møter andre barn gjennom lek og den sosiale leken krever visse ferdigheter. Gjennom leken fremmes også barnets utvikling på alle områder: Intellektuelt, språklig, fysisk, sosialt og emosjonelt. I et lekefelleskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre. Lekens betydning vies stor plass i Rammeplanen. De voksnes deltagelse og støtte rundt barnas lek er en av barnehagens viktigste oppgaver. Lek kan ikke bare sees som et pedagogisk virkemiddel. Å leke er et mål i seg selv. Leken som middel for å nå bestemte mål, må være underordnet lekens egenverdi. For barnehagen blir det viktig å legge forholdene til rette for at barna på sine ulike nivå kan få plass og tid til å leke på egne premisser. I BarnehagenVår Granåsen skal barna føle seg trygge og ha det gøy. Det skal være rom for latter, glede, tull og tøys. Lekende voksne er gode rollemodeller for barna. Voksne skal være der på barnas premisser, ha tålmodighet, veilede, observere og støtte dem i leken. Vi må ta leken på alvor og legge forholdene til rette for barna. Hvert enkelt barn skal bli sett og føle seg verdifull. For å stimulere leken er det viktig at barna får opplevelser og erfaringer av ulike slag. Gjennom for eksempel turer, lesing, dramatisering og musikk vil barna få næring i leken. Uteleken er en viktig del av dagen vår. Ute får barna trening i å bruke kroppen på forskjellige måter, og prøvd seg på balansen mellom trygghet/nærhet til de voksne og selvstendighet. Det er ingen selvfølge at alle barn kan leke. Voksnes rolle er å fange opp de som faller utenfor leken, og hjelpe disse barn til å komme inn i leken på en god måte. Det er jo veldig lenge til jeg blir så stor at jeg skal gå på jobben sånn som far og mor, men nå har jeg en jobb som ikke de får til, for jeg kan leke alt og være hva jeg vil -Sidsel Mørck - Læring foregår i det daglige samspillet med andre mennesker og miljøet, og er nært knyttet til lek, omsorg og danning. Barn lærer gjennom alt de opplever og erfarer på alle områder. Læring om seg selv, om andre mennesker, om samspill og om den fysiske verden omkring, er prosesser som er med på å skape mening i barns liv. Læringen vil være preget av kvaliteten i samspillet mellom barn og personalet. Tidligere opplevelser og erfaringer påvirker selvoppfatningen. Derfor blir personalets handlinger og holdninger i møte med barns læringserfaringer avgjørende. Vi i BarnehagenVår Granåsen skal skape rom for barnas undring, nysgjerrighet, vitebegjær og være aktivt tilstede med barna. Vi skal være bevisste på hvordan vi møter barnas uttrykk, både gjennom kroppsspråk, følelser og sosiale relasjoner. Vi skal gi barna oppgaver de mestrer, samtidig som vi skal gi 18

19 dem utfordringer. Vi mener den uformelle læringen er den viktigste læringen i barnehagen. Dette skjer spontant og knyttes til umiddelbare her og nå situasjoner. Barns medvirkning omtales i FNs barnekonvensjon, rammeplanen og Barnehageloven. Det vektlegges at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører dem, og barns meninger skal bli hørt. Barn har rett til å uttrykke seg og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Det må tas hensyn til barnets utvikling og alder. Barn må hjelpes til å leve seg inn i andres situasjon og ta hensyn til andre. Tiltak i BarnehagenVår: Voksne skal ta barnas kroppslige og verbale uttrykk på alvor Voksne skal se hva slags aktiviteter som gir mening og som barna viser spesiell interesse for, og ta disse med videre i planleggingen Voksne skal ha samtaler med barna og stille spørsmål slik at de kan være med å påvirke hverdagen Ordensbarn: Hjelper i samlingstund. Hjelpe til med ulike arbeidsoppgaver i løpet av dagen; sortere søppel, dekke på/av bord, velge matsang, skjære frukt, gå i butikken, hente posten Barnesamtaler både i gruppe og enkeltvis La barna få bestemme hva og hvem de vil leke med i frileken Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte et likestilt samfunn. Barnehagen skal bygge sin virksomhet prinsippet om likestilling mellom de to kjønn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett, hørt og oppmuntres til å delta i fellesskap i alle aktiviteter i barnehagen. (rammeplanen) Tiltak I BarnehagenVår: Være bevisste på at jenter ofte velger jenteting og guttene gutteting Kjønnsblandete barnegrupper, det blir da naturlig å leke på tvers av alder og kjønn I tilfeller der vi har sterk kjønnsdeling i daglig lek gjør vi grep for å få mer lek på tvers av kjønn Personalet skal sammen reflektere over egne holdninger og forventninger til gutter og jenter på personalmøter og planleggingsdager. Sats tidlig land trygt 19

20 Rammeplanens syv fagområder I barnehagens hverdagsaktiviteter ligger mye av barnas læringsprosesser. Læring skjer kontinuerlig og er ikke bare knyttet til strukturerte aktiviteter tilrettelagt av voksne. Barnehagen skal komme barna i møte i deres trang til å få vite og å kunne. Rammeplanen beskriver syv fagområder som alle barn i barnehagen skal ha erfaring med i løpet av barnehageåret: Etikk, religion og filosofi Kunst, kultur og kreativitet Språk, tekst og kommunikasjon Natur, miljø og teknikk Kropp, bevegelse og helse Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Fagområdene opptrer ikke alene, og blir ofte berørt i samspillet mellom menneskene i barnehagen. Vi har mulighet til å flette fagområdene sammen og vi benytter oss ofte av her-og-nå situasjoner for å formidle kunnskap når barnet er interessert og oppmerksomt. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnas alder og utviklingsnivå, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger. Planlegging, evaluering og dokumentasjon vil synliggjøre progresjon i arbeidet med fagområdene og barnas utvikling. Progresjon i fagområdene Rammeplanen legger vekt på at det pedagogiske opplegget i barnehagen skal preges av sammenheng og progresjon. Barna må ha noe å strekke seg etter, lære noe nytt og erfare at dette bygger på kunnskaper, innsikt, ferdigheter og holdninger som de har tilegnet seg tidligere. Progresjon for fagområdene Blåbær - barn over 3 år Kommunikasjon, språk og tekst 3-4 år 4-5 år 5-6 år - sitte og høre på en fortelling over lengre tid - kunne fortelle enkle historier - hjelpe til med praktiske gjøremål - trøste andre - bevisste på følelser ved bruk av Steg for Steg - kunne ta imot og gjennomføre felles beskjeder - kunne fortelle mer detaljerte historier - bøye ordene riktig - leke med språket - mer bevisste på følelser ved bruk av Steg for Steg - kunne svare på henvendelser - kunne ta imot og gjennomfør felles beskjeder - kunne fortelle historier, hva de har gjort i helgen osv. - bli presentert for alfabetet og tall Kropp, bevegelse og helse 3-4 år 4-5 år 5-6 år - kunne smøre maten selv - kunne smøre - kunne smøre maten selv 20

21 - kunne mestre enkle grov og fin motoriske ferdigheter som å perle med små perler og hoppe på ett ben - kunne vaske seg på hendene før og etter måltidene maten selv - kunne respekt og forståelse for naturen - kunne vaske hendene før og etter måltider og do besøk - kunne øve på å tørke seg etter do besøk, med hjelp fra voksne - ha god erfaring med ulike årstider og hvordan det er. - gå på do selv, tørke seg selv og vaske hendene selv etterpå. Kunst, kultur og kreativitet 3-4 år 4-5 år 5-6 år - kunne bruke ulike materialer for å få frem sitt uttrykk - kunne få glede av å prøve nye materialer - utvikle egen fantasi og skaper glede - kunne bevisst uttrykke seg gjennom ulike materialer - ta i bruk fantasi, kreativitet og skaperglede - utvikle elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form - kunne uttrykke seg bevisst gjennom ulike teknikker - bevisst kunne velge det uttrykket som passer best for dem selv - kunne uavhengig av andre vise hva de selv føler - vise skaper glede gjennom kunsten og ulike uttrykksformer Natur, miljø og teknikk 3-4 år 4-5 år 5-6 år - kunne bli glad i naturen - finne og studere nye planter og dyr -lære å iaktta, undre seg og eksperimentere om fenomener i den fysiske verden - erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og i hverdagslivet - vise glede av å være i naturen - oppleve og beskrive det de ser i naturen - ha grunnleggende innsikt i miljøvern, natur og samspillet i naturen - få kjennskap om dyr og vekster og deres betydning for matproduksjonen - erfare hvordan teknikk kan brukes i leken - vise glede av å være i naturen - kunne lære å bruke naturen og ta vare på naturen - få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen - kunne iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere om beskrive fenomener i naturen - erfare hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet Etikk, religion og filosofi 3-4 år 4-5 år 5-6 år - Tilegne samfunnets grunnleggende normer og verdier - utvikle toleranse og respekt for hverandre - respektere hverandre selv om man er ulike - få innsikt i kristne grunnverdier og tradisjoner i forbindelse med høytidene - bli presentert for andres religion og kulturer - kunne tilegne seg grunnleggende normer og verdier i samfunnet - få innsikt i kristne verdier og tradisjoner i forbindelse med høytidene - bli kjente med andre religioner - kunne undre seg og filosofere over ting - behandle hverandre med respekt - respektere forskjeller hos hverandre - kunne tenke og reflektere over ting - kunne sette seg inn i hvordan andre føler eller tenker i ulike situasjoner - vite at det de gjør får konsekvenser - være trygge på og leve etter samfunnets normer og verdier Nærmiljø og samfunn 3-4 år 4-5 år 5-6 år - oppleve at barna skal ta hensyn til hverandre og - kunne få påvirke sin egen hverdag i barnehagen - erfare at alle menneskene inngår i barnehagens fellesskap - utvikle forståelser for ulike tradisjoner og levesett - få forståelse for at selv om man er forskjellig skal man respektere alle - få medvirke sin hverdag i barnehagen - vise respekt og hjelpe de som trenger det - bli kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn - få kjennskap i ulike kulturer og levesett Antall, rom og form 3-4 år 4-5 år 5-6 år - kunne motsetninger av ulike uttrykk som over og under - kunne telle i enkle sammenhenger. - kunne tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper - vise glede over tall - kunne bruke matte bevisst i hverdagen i form av telling og begrep - kunne sortere og sammenligne ulike 21

22 - få gleden av å bruke tall og begreper i hverdagen - bruke ulike matematiske begreper bevisst i hverdag - kunne telle i enkle sammenhenger, som hvor mange som sitter rundt bordet størrelser, former og mål - få kjennskap i plasseringer og orientering og på den måten utvikle sin e evner til lokalisering Progresjon for fagområdene Barn under 3 år - voksne sette ord på det vi gjør - lære barna at ulike ting har et navn - lese bøker - snakke med barna - synge sanger Kommunikasjon, språk og tekst Tyttebær 1-2 år Jordbær 2-3 år Tyttebær 1-2 år - prøve å spise selv - vite hvor noen av kroppsdelene er - bruke kroppen ved å gå i trapper, hinderløype, bruke kroppen og bli bevisste på denne - venne seg til å vaske hender og ansikt før og etter mat snakke med barna - sette ord på det vi gjør - lese bøker - få barna til å sette ord på ting; si hva de vil - gjøre barna bevisste på språket sitt og på å bruke dette - bevisste på følelser, lære dem at andre blir lei seg, det de gjør får konsekvenser - øve på å ta imot og gjennomføre felles beskjeder Kropp, bevegelse og helse Jordbær 2-3 år - bruke kroppen ved å gå på tur, hinderløype, danse etc. - få prøve å smøre på maten sin selv - vaske hender og ansiktet før og etter måltidene - øve på enkle grovmotoriske ferdigheter som å hoppe med samlede ben. - beherske enkle fin motoriske ferdigheter som å perle med store perler Tyttebær 1-2 år - prøve ulike uttrykksformer innenfor forming - få glede av musikk, dans og drama - utvikle gleden av ulike kunst og kultur former Tyttebær 1-2 år - få oppleve naturens mangfold - bli introdusert til alt som naturen kommer med i form av planter og dyr - oppleve gleden ved å være i naturen Tyttebær 1-2 år - bli presentert for de grunnleggende normer og verdier - lære å vise respekt og toleranse for hverandre - bli presentert for grunnleggende kristne tradisjoner som jul og påske Kunst, kultur og kreativitet Jordbær 2-3 år - få kjennskap til nye uttrykksformer innen for forming - begynne å utvikle egen fantasi og skaper glede - kjenne gleden ved å kunne skape noe selv Natur, miljø og teknikk Jordbær 2-3 år - vise glede over naturen - få mer kjennskap til naturens mangfold - lære seg å se etter ulike tegn i naturen - bli kjent med nye planter og dyr i naturen - begynne å erfare hvordan teknikken kan brukes i leken og hverdagslivet Etikk, religion og filosofi Jordbær 2-3 år - bli kjent med kristen tro og tradisjon i forbindelse med høytidene - tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier - utvikle toleranse og respekt for hverandre - få anledning til å undre seg og filosofere over ting i hverdagen Tyttebær 1-2 år Nærmiljø og samfunn Jordbær 2-3 år 22

23 - få lov å bestemme hva de har lyst til å leke med - få oppleve nærmiljøet ved å gå på turer - oppleve at de blir tatt hensyn til - oppleve at de blir tatt hensyn til - bli kjent med nærmiljøet gjennom turer - kunne få påvirke sin egen hverdag i barnehagen - utvikle tillitt til egen deltagelse og påvirkning av fellesskapet Tyttebær 1-2 år - bli kjent med enkle former - kunne finne formene når de blir spurt - få kjennskap til tall - erfare og utforske leker med form og mønster Antall, rom og form Jordbær 2-3 år - kunne telle til tre før man gjør noe. For eksempel før man synger en sang - oppleve gleden over å utforske og leke med tall og former - få gleden av tall og former i form av ulike spill Foreldresamarbeid Den daglige kontakten med foreldrene er den viktigste kontaktarenaen. Ved levering og henting utveksles det viktig informasjon om hvert enkelt barn, og det er både foreldrenes og de ansattes ansvar at denne infoen blir innhentet og gitt. Det blir gjennomført foreldresamtaler to ganger i året, samt en oppstarts-samtale for foreldre med nye barn i barnehagen. Det er lov å ønske seg en samtale når som helst på året dersom noen føler behov for det. Ta en telefon og prat med oss dersom det er noe dere lurer på eller vil ha klarhet i. Vi skal være en barnehage hvor foreldre opplever trygghet og anerkjennelse. I løpet av et barnehageår vil det bli arrangert to foreldremøter. Et om høsten og et på vårparten. I tillegg blir det også arrangert to dugnader. Ellers vil vi ønske foreldrene velkommen til deltagelse ved ulike arrangementer gjennom året. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg: Samarbeidsutvalget (SU) SU skal bestå av 2 valgte representanter fra foreldregruppen og 2 valgte representanter fra de ansatte. Dersom styrer ikke er blant de valgte representantene, har styrer møte- og talerett. SU har som oppgaver: Være bindeledd mellom barnehage og foreldre Kontrollere at barnehagen blir drevet innenfor rammen av Barnehageloven Behandle og godkjenne årsplanen Diskutere forenklet driftsbudsjett Uttale seg om endringer av evt. vedtekter og personalinstrukser Legge frem rapport om sin virksomhet ved barnehageårets utgang 23

24 SU-representantene for barnehageåret 2013/2014 er som følger: Thea Tofte Barra (styrer) Nina Andrea Vangbo (pedagogisk leder) Hanne Klamerholm (eier, observatør) Benedicte Coward Søia (mammaen til Sigurd på Blåbær) Maiken- Therese Brittain (Mammaen til Augusta på Tyttebær og Ella på Blåbær) Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Foreldrenes arbeidsutvalg består av 4 valgte representanter fra foreldregruppen. FAU har som formål å fremme samarbeid mellom hjem og barnehage. FAU har som oppgave å: Arrangere ulike fester, bl.a. sommerfest Arrangere evt. temakvelder Evt. andre arrangementer FAU-representantene for barnehageåret 2013/2014 er som følger: Karianne Nordby (mammaen til Simen på Blåbær og Jonas på Jordbær) Nina Nygaard (Mammaen til Mia på Blåbær) Marianne Bhømer Fjeld (Mammaen til Synne på Jordbær og Sebastian på Blåbær) Celine Varman Jørgensen (mammaen til Nicholas på Tyttebær og Lillie på Blåbær) Vurdering Vurderingens hensikt er refleksjon, endring og utvikling av praksis. Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i rammeplanen og lokale retningslinjer og planer. Vurdering skal gjøres både av personalet, barn og foreldre. BarnehagenVår Granåsen har et foreldremøte hver vår hvor foreldre er med på å evaluere året som har gått. Personalet evaluerer planlagte aktiviteter jevnlig samt evaluerer hvert halvår. Barna får evaluere ut ifra sin modenhet gjennom enkle samtaler og spørsmål. Vi kommer til å ha barnesamtaler med 4 og 5 åringene, som også vil danne grunnlag for foreldresamtalen. 24

25 Viktige datoer gjennom året Gå inn på vår hjemmeside: viktige datoer der vil alle datoer for barnehageåret 2013/2014 være, og dere har mulighet til å synkronisere det med deres private kalender. Barnehagen er stengt Torsdag 15. august 2013 Fredag 16. august 2013 Fredag 1. november 2013 Torsdag 2. januar 2014 Fredag 28.mars Planleggingsdager Tema Planlegging av høsten, halvårsplan, satsningsområdene. Kurs: Førstehjelp Ulike kurs på østlandsk lærerstevne Evaluering av høsten og planlegging våren Evaluering våren Kalender Dato Hva 18. September Foreldremøtet 18. oktober Dugnad 24. oktober FN dagen med foreldre 15. november Siste frist påmelding til juleopphold 13. desember Lucia feiring med foreldre 8.desember Nissefest for barna 23, 27, 30 desember Juleåpent for påmeldte ( ) Uke 3 (varighet 5 uker) Skiskole 08 og 09 barna 12. februar Karneval for barna 27. februar Fastelavenskaffe m foreldre 10. mars Siste frist påmelding påskeopphold 19. mars Foreldremøtet april Påskeåpent for påmeldte ( ) 30.april Siste frist påmelding sommeropphold 12. mai Dugnad 16.mai 17. mai feiring i barnehagen for barna 2-4 juni Vangen leirskole 08 barna 11.juni Sommerfest med barn og foreldre Uke 28 og 29 Barnehagen har sommerstengt. Åpningstiden i juli er Reservasjon for evt. endringer 25

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2014-2015 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2014-2015 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013 GRANÅSEN. - En barnehage med sjel HIPP HURRA BARNEHAGENVÅR GRANÅSEN 10 ÅR!

ÅRSPLAN 2012-2013 GRANÅSEN. - En barnehage med sjel HIPP HURRA BARNEHAGENVÅR GRANÅSEN 10 ÅR! ÅRSPLAN 2012-2013 GRANÅSEN - En barnehage med sjel HIPP HURRA BARNEHAGENVÅR GRANÅSEN 10 ÅR! Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Informasjon om barnehagen

Informasjon om barnehagen Informasjon om barnehagen Gaustadsnippen Barnehage AS er en privat barnehage som er inspirert av filosofien til Reggio Emilia. Vi har 4 avdelinger med totalt 50 barn og 13 ansatte i alderen 24-50 år. I

Detaljer

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum

Dønski barnehage. Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage Dønskiveien 43c 1346 Gjettum Dønski barnehage åpnet i august 2011 og er Bærums nyeste kommunale barnehage. Her kan vi ta imot inntil 120 barn i alderen 1-6 år Bygget består av 6 baserom,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016

Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 Halvårsplan for Maurtuå Vår 2016 PERSONALET PÅ MAURTUÅ Gro Hanne Dia Aina G Aina SK Monika 1 Januar, februar og mars «Se på meg her er jeg» Kropp, bevegelse og helse «Barn er kroppslig aktive og de uttrykker

Detaljer

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014

Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 MÅL Smørbukk og Ole Brumm 2013-2014 Satsningsområde: Vennskap og sosialt samspill Hovedmål: Barna skal utvikle evnen til samhandling med andre, og styrke sine sosiale ferdigheter. Tema: Du og jeg og vi

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012

BAKKEHAUGEN BARNEHAGE. Sosial kompetanse 2011-2012 BAKKEHAUGEN BARNEHAGE Sosial kompetanse 2011-2012 Sosial kompetanse Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring og sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

De eldste i barnehagen

De eldste i barnehagen De eldste i barnehagen HØBB barnehager LIVSLANGT LÆRINGSPERSPEKTIV Det skal være sammenheng mellom barnehagens rammeplan og skolens læreplaner et livslangt læringsperspektiv. Rammeplanen for barnehagen

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE

HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE HALVTÅRSPLAN FOR FUGLAREIRET OG ANDUNGANE 2017 Våren 2017 «Se på meg her er jeg» Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode følelsesmessige opplevelser. Glede,

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan: 3.5 Etikk, religion og filosofi Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier og holdninger. Religion og livssyn legger grunnlaget for etiske normer. Kristen tro og tradisjon

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede

Lære om ulike teknikker innenfor kunst og håndtverk. Digital kreativitet. Musikk, Drama Bruke fantasi og skaperglede Tid Emne Mål Arbeid August September Oktober November Tilvenning/ vennskap Bær, frukt og grønnsaker Barn i Norge Barn i andre land Aksjonsdagen vår Kunst, kultur, kreativitet Barna kommer inn i barnehagerutinene.

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017

Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa. Høst 2017 Halvårsplan for Trestubben, Maurtuå og Steinrøysa Høst 2017 1 September, Oktober og November -Torbjørn Egner Kommunikasjon, språk og tekst «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet. Høsten 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Loftet Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Den russiske barnehagen

Den russiske barnehagen Den russiske barnehagen ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender 2014 Årsplan 2014 1 Innledning Om barnehagen Barnehagens hovedmål og satsinger Hva vi jobber med for å nå målene innen hvert tema Danning gjennom

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager våren 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN EIKELIA BARNEHAGE KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST Verbalt språk Bøker med tekst Sanger med mange vers Lyd- og billedlotto IKT Lekeskriving Fortsettelsesbøker Skrive sitt eget navn Gjenfortelle/gjenkalle

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer